LG | 32LE5310 | Owner's Manual | LG 26LD350,32LE5310,19LD350N,22LD350N Användar manual

LG 26LD350,32LE5310,19LD350N,22LD350N Användar manual
SVENSKA
BRUKSANVISNING
LCD TV / LED LCD TV
Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya TV-apparat och ta vara på den för senare bruk.
www.lg.com
köps separat
Väggmonteringsfäste
LSW100B eller
LSW100BG
(19/22/26/32LD3***,
32LD4***, 32LD5***,
19/22/26/32LE3***,
32LE4***, 22/26LE5***,
32LE5***)
LSW200B eller
LSW200BG
(37/42/47LD4***,
42/46LD5***,
37/42LE4***,
37/42/47LE5***)
LSW400B eller
LSW400BG
(52/60LD5***,
55LE5***)
HDMI, HDMI logotypen och HighDefinitionMultimedia Interface är varumärken eller
inregistrerade varumärken tillhörande HDMI
Licensing LLC.
Trådlös mediabox
(32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)
INNEHÅLL
UTRUSTNING
ANSLUTA ANTENN.............................................1
ANSLUTA MED EN KOMPONENTKABEL..........2
ANSLUTNING MED HDMI KABEL......................3
ANSLUTA MED EN HDMI TILL DVI-KABEL.......4
ANSLUTA MED SCARTKABEL...........................5
USB-INSTALLATION............................................6
ANSLUTA MED EN RF-KABEL...........................6
ANSLUTA MED EN RCA-KABEL .......................7
VID ANSLUTNING MED EN D-SUB
15-STIFTSKABEL................................................8
INFÖRANDE AV CI-MODULA.............................9
INSTALLERA HÖRLURAR..................................9
ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL........10
TRÅDLÖS ANSLUTNING FÖR EXTERN
UTRUSTNING....................................................11
Skärmupplösning som stöds..............................12
Skärminställningar för PC-läge..........................13
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
STARTA TV:N.....................................................17
INSTÄLLNINGSSKÄRMEN...............................17
VÄLJA PROGRAM.............................................17
Volume Adjustment............................................17
SNABBMENYN..................................................18
VAL OCH JUSTERING AV MENYER PÅ SKÄRM.19
AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING.20
INSTÄLLNING AV KABEL DTV.........................25
MANUELL KANALSÖKNING OCH LAGRING .26
PROGRAMREDIGERING..................................30
CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT].34
PROGRAMVARUUPPDATERING.....................35
BILD/LJUD TEST...............................................37
DIAGNOSTIK.....................................................38
INNEHÅLL
PRODUKT/SERVICE INFORMATION...............39
FÖRENKLAD ANVÄNDARMANUAL.................40
FÖRBEREDELSE
HUR MAN ANVÄNDER LISTAN MED KANALER.41
LCD-TV, MODELLER : 19/22/26/32LD3***..... A-1 INSIGNALLISTA.................................................43
LCD-TV, MODELLER : 32/37/42/47LD4***... A-14 INSIGNALMARKERING.....................................44
LCD-TV, MODELLER : 32/42/46/52/60LD5***.A-24 DATASERVICE..................................................45
SIMPLINK...........................................................46
TV MODELLER LED LCD : 19/22/26/32LE3***,
32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***.A-33 AV-LÄGE............................................................50
Initiera
(återställa de ursprungliga inställningarna)........51
INSTALLATION AV EXTERN
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Ansluta USB-enheten........................................52
FILMLISTA..........................................................54
FOTOLISTA........................................................65
MUSIKLISTA......................................................75
DIVX REG.-KOD . .............................................84
AVAKTIVERAR .................................................85
EPG (ELEKTRONISK
PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Aktivera/inaktivera EPG.....................................87
Välja ett program................................................87
Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA)...87
Knappfunktion i läget 8 dagar............................88
Knappfunktion i datumändringsläge..................89
Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning...89
Knappfunktion i läget för inställning av Timer
Record/Remind (Timerinspelning/Påminnelse).90
Knappfunktioner i läget Schedule List
(Schemalista).....................................................91
I
INNEHÅLL
TIDSINSTÄLLNING
INNEHÅLL
KONTROLL AV BILDSTORLEK
(BILDPROPORTION).........................................92
BILDGUIDEN.....................................................94
ENERGISPAR....................................................95
FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR..........96
MANUELL BILDJUSTERING.............................97
BILDFÖRBÄTTRING.........................................98
Expertkontroll, bild..............................................99
BILDÅTERSTÄLLNING....................................102
Trumotion.........................................................103
LYSDIOD (STRÖMINDIKATOR) ....................104
STÄLLA IN LÄGE (LÄGESINSTÄLLNING).....105
DEMO LÄGE....................................................106
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE..................107
TYDLIG RÖST-EFFEKT II...............................108
FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR –
LJUDLÄGE.......................................................109
LJUDINSTÄLLNINGSJUSTERING ANVÄNDARLÄGE............................................110
INFINITE SOUND (OÄNDLIGT LJUD)............110
BALANS........................................................... 111
TV-HÖGTALARNA PÅ/AV................................112
DTV AUDIO (LJUD)-INSTÄLLNING (ENDAST I
DIGITALT LÄGE)..............................................113
VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD..........114
ÅTERSTÄLL LJUD...........................................115
LJUDBESKRIVNING (ENDAST I DIGITALT
LÄGE)...............................................................116
I/II....................................................................117
- Stereo/Mono och tvasprakig(DUAL) mottagning
(Endast i analogt läge)...................................117
- NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge).118
- Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal........118
VÄLJA SPRÅK/LAND FÖR MENYERNA PÅ
SKÄRMEN........................................................119
SPRÅKVAL.......................................................120
TIDSINSTÄLLNING
II
STÄLLA IN KLOCKAN.....................................122
AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING
MED TIMER.....................................................123
INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER........124
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM..........125
BLOCKERA PROGRAM..................................126
BARNLÅS (ENDAST I DIGITALT LÄGE).........127
EXTERNAL INPUT BLOCKING (EXTERN
BLOCKERING AV INSIGNAL).........................128
KNAPPLÅS......................................................129
TEXT-TV
FÖR ATT SLÅ TELETEXT PÅ/AV....................130
SIMPLE TELETEXT.........................................130
TOP TEXT-TV..................................................131
FASTEXT TEXT-TV.........................................131
TANGENTER FÖR BETJÄNING AV SPECIELLA
TEXT-TVFUNKTIONER...................................132
DIGITAL TEXT-TV
TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST..................133
TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST....................133
BILAGA
FELSÖKNING..................................................134
SKÖTSEL.........................................................136
TEKNISKA DATA..............................................137
IR-KOD.............................................................148
ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET............149
Meddelande om programvara för öppen källkod.156
FÖRBEREDELSE
LCD-TV, MODELLER : 19/22/26/32LD3***
TILLBEHÖR
Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Batterier
(AAA)
Handbok
Feritno jedro
(Den här delen medföljer
inte alla modeller.)
* Om det finns fläckar eller
fingeravtryck på TV:n torkar
du försiktigtav ytan med den
särskilda rengöringsduken.
Fjärrkontroll
Polerduk
Polera skärmen med
duken.
FÖRBEREDELSE
Den här delen medföljer inte alla modeller.
Var noga med att torka försiktigt.
Alltför mycket kraft kan skada
eller missfärga ytan.
Nätsladd
Endast 19/22LD3***
Kabelsamlare
Skyddslock
Endast 26/32LD3***
x8
(M4x20)
Bolts for stand assembly
1 skruv
Skyddslock
ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.)
Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln.
Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto
bättre.
Anslut nätkontakten så att den är helt
instucken.
A-1
FÖRBEREDELSE
KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN
OBS!
FÖRBEREDELSE
►TV:n
►
kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas
av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det
här kommer att minska strömförbrukningen.
►Den
►
ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas
vilket minskar de totala driftskostnaderna.
VARNING!
►►Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador
eller att TV:n faller.
►►Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Endast 19/22LD3***
VOLUME
MENU
POWER(PÅ/AV) (menyknapp) (volymknappar)
INPUT
OK
PROGRAMME(programknappar)
Endast 26/32LD3***
PROGRAMME
(programknappar)
VOLUME
(volymknappar)
OK
MENU(menyknapp)
INPUT
SPEAKER
Fjärrkontrollsensor
A-2
Ström-/standbyindikator
• Lyser röd i standbyläge.
• lyser blått när TV-apparaten är påslagen.
POWER(PÅ/AV)
INFORMATION PÅ BAKSIDAN
Endast 19/22LD3***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
1
12
2
4
3
8
5
6
9
1
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
3
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK
DIGITAL LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
7
13
FÖRBEREDELSE
11
10
7
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
8
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
9
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
10
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
4
RGB-/DVI Audio-ingång
nslut ljudet från en dator eller digital-TV.
A
11
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
5
Audio/Video-ingång
nslut audio/video-utgång från en extern enhet till
A
de här uttagen.
12
6
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut
scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
13
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
A-3
FÖRBEREDELSE
Endast 26LD3***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
10
FÖRBEREDELSE
1
2
11
4
3
5
6
2
12
13
7
1
A-4
8
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
3
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK
DIGITAL LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
4
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
5
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
6
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
9
7
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
8
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
9
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
10
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
11
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
12
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
13
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
Endast 32LD3***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
10
2
3
4
5
6
2
12
FÖRBEREDELSE
11
1
13
7
8
1
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut
en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
3
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK
DIGITAL LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
4
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
5
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut
scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
6
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
9
7
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
8
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
9
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
10
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
11
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
12
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
13
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
A-5
FÖRBEREDELSE
MONTERA FOTEN
■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt
ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att
åtdragningen inte blir korrekt utförd.
FÖRBEREDELSE
Endast 19/22LD3***
1
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
Endast 26/32LD3***
1
2
2
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
Montera ihop stället med dess fot.
ställ
Montera TV:n enligt illustrationen.
Fot
A-6
3
Montera TV:n enligt illustrationen.
4
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
not using the desk-type stand
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
When installing the wall-mounted unit, use the protection cover.
Endast 19/22LD3***
Endast 26/32LD3***
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
2
Lossa bultarna från TV:n.
3
Frigör stället från TV:n.
4
Fäst skyddslocket på TV:n.
After removing the protection paper from the
protection cover, adhere it to the TV as shown.
Tryck fast SKYDDSHÖLJET på TV:n tills du hör ett
klickande ljud.
FÖRBEREDELSE
1
skyddslock
skyddslock
A-7
FÖRBEREDELSE
HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
FÖRBEREDELSE
Endast 19/22LD3***
Endast 26/32LD3***
När kablarna anslutits installerar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna.
1
Anslut nödvändiga kablar.
Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av
extern utrustning.
2
Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen.
Kabelsamlare
KABELSAMLAREN
3
Installera KABELSAMLAREN enligt bilden.
OBS!
►Använd
►
inte KABELSAMLAREN för att lyfta
TV:n.
- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller
också kan produkten gå sönder.
A-8
VRIDBART STATIV
(Utom 19/22LD3***)
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt
20 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från.
FÄSTA TV:N PÅ ETT BORD
(Endast 26/32LD3***)
1 skruv (medföljer som en del av produkten)
PLACERA SKÄRMEN
FÖRBEREDELSE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
TV:n måste fästas mot bordet så att den inte kan
flyttas framåt eller bakåt. Det bör göras för att
förhindra personskador och skador på produkten.
Använd bara en fästskruv.
Stativ
(Endast 19/22LD3***)
■■ Exemplen som visas här kan innehålla enheter som
inte exakt motsvarar din modell..
■■ Anpassa panelens position på olika sätt för största
bekvämlighet.
• Tippområde
Bord
VARNING
►TV-apparaten
►
bör fästas säkert i golvet/väggen enligt installationsanvisningarna för att
förhindra att den tippar över. Att luta, skaka
eller gunga apparaten kan orsaka personskada.
A-9
FÖRBEREDELSE
FÖRBEREDELSE
KENSINGTON-LÅS
INSTALLATIONSANVISNINGAR
■■ Denna funktion finns inte på alla modeller.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
■■ Du bör införskaffa de komponenter som krävs för att
kunna fästa TV:n säkert på väggen.
■■ Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i
golvet om den knuffas till.
■■ A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare sätt
att montera TV:n, nämligen att fästa den mot väggen,
så att den inte välter framåt om någon kommer åt
den. Detta hindrar produkten från att välta framåt och
orsaka personskador. Även skador på TV:n undviks
på det här sättet. Se till att barn inte klänger på TV:n
eller hänger i den.
Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre
panelen för ett säkerhetssystem från Kensington.
Använd Kensington-låset som på bilden.
Mer detaljerad installation om Kensington-lås och
hur de används finns i den användarhandbok som
medföljer Kensington-låset.
Du kan också gå till http://www.kensington.com,
webbplatsen för Kensington. Kensington säljer
säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar.
2
2
OBS!
►►Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte.
►►Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite
“flimmer” när den slås på. Det är helt normalt.
Det är inte fel på apparaten.
►►Punkteffekter kan synas på skärmen i form av
små röda, gröna eller blå prickar.
De har ingen verkan på skärmens prestanda.
►►Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid.
Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter
på skärmen.
1
1
1
2
Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV
för att fästa produkten på väggen enligt bilden.
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV
och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.
Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på väggen.
3
3
Bind ett stadigt rep i produkten vid montering
och inpassning. Det är säkrare att binda repet så
att det ligger horisontellt mellan väggen och
produkten.
OBS!
►►Knyt upp repet innan produkten flyttas.
►►Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/
t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
►►För att produkten ska vara säker att använda,
se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på
samma höjd som det på produkten.
A-10
■■ TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på
en vägg, ett skrivbord, osv.
■■ TV:n är designad för att monteras horisontellt.
JORDNING
Strömförsörjning
Överströmsskydd
INSTALLATION PÅ
BORDSSOCKEL
►Väggfästet
►
ska monteras på en bärkraftig
vägg i rät vinkel mot golvet.
►Vid
►
montering mot tak eller lutande vägg ska
ett särskilt väggfäste användas.
som väggfästet monteras på ska vara
►Ytan
►
av tillräckligt starkt material för att kunna
bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong,
natursten, murtegel eller håltegel.
►Monteringsskruvens
►
typ och längd avgörs av
vilken typ av väggfäste som används. Läs
anvisningarna som medföljer väggfästet om
du vill veta mer.
►LG
► ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av
felaktig montering::
- Om väggfästen som inte är kompatibla med
VESA används.
- Felaktig infästning av skruvar som kan leda till
att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
- Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.
10 cm
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
För rätt ventilation se till att det finns ca 10 cm fritt
utrymme runt hela TV:n.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
FÖRBEREDELSE
Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra
strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett
separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten
genom att koppla den till telefonledningar, åskledare
eller gasledningar.
OBS!
10 cm
10 cm
VÄGGMONTERING:
HORISONTELL INSTALLATION
■■ Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du
monterar TV:n på väggen.
■■ Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste
som stöder VESA-standarden.
■■ LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av
en professionell installatör.
Modell
19/22LD3***
26/32LD3***
VESA Standard kvantitet
Skruv
(A * B)
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
A-11
FÖRBEREDELSE
FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER
När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.
(POWER) Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.
FÖRBEREDELSE
ENERGY SAVING Justera TV-apparatens energisparläge.(► sid. 95)
(ENERGISPARLÄGE)
AV MODE(AV- Med den här knappen kan du välja och ange bilder och
LÄGE) ljud när du ansluter AV-enheter.(► sid. 50)
INPUT Läge för extern insignal växlas roterande.(► sid.43)
TV/RAD Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.
(TV/Radio)
Sifferknappar Väljer ett program.
0 till 9 Väljer numrerade objekt på en meny.
LIST Visar programtablån.(► sid.41)
Q.VIEW Återgår till föregående program
MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge
från alla menyer.(► sid.19)
GUIDE Visar programguiden.(► sid.86)
Q. MENU Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig
(SNABBMENYN) röst II ,Bildläge, Ljudläge, Ljud (eller Språk för
ljud), Insomningstimer, Hoppa över Av/På, USBenhet) (► sid.18)
BACK(TILLBAKA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett
interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren.
EXIT(AVSLUTA) Tar bort alla skärmbilder och återvänder till TV tittande från vilken meny som helst.
INFO i Visar informationen för den aktuella skärmen.
TNAVIGERINGSKNAPPAR Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen
(Upp/Ned/Vän) och justera olika inställningar.
OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.
1
FÄRGADE Dessa knappar används för text-TV. (finns endast
KNAPPAR på TELETEXT-modeller) eller Program ändring.
1
TELETEXT Dessa knappar används för text-TV.
knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(►
sid.130)
SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.
A-12
Volymknappar Justerar volymen.
+/FAV Visar det favoritprogram som har valts.
RATIO Väljer önskad bildproportion.(► sid.92)
MUTE Slår till eller från ljudet.
FÖRBEREDELSE
MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture
Wizard(Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.
Programknappar Väljer ett program.
(SIDAUPP/NED)
PAGE Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.
UP/DOWN
(SIDAUPP/NED)
Knappar för Knappar för SIMPLINK eller MY MEDIA meny. (Foto
SIMPLINK/MY och Musikförteckningar).
MEDIA Meny
Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna
till TV:n. När du trycker upprepade gånger på
denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på
skärmen.(► sid.46)
SÄTTA I BATTERIER
■■ Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
■■ Sätt in två 1,5 V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya
batterier.
■■ Stäng locket.
■■ För att ta ur batterierna gör precis som vid insättning av dem,
men tvärtom.
A-13
FÖRBEREDELSE
LCD-TV, MODELLER : 32/37/42/47LD4***
TILLBEHÖR
Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
FÖRBEREDELSE
Den här delen medföljer inte alla modeller.
* Om det finns fläckar eller
fingeravtryck på TV:n torkar
du försiktigtav ytan med den
särskilda rengöringsduken.
Fjärrkontroll
Handbok
Batterier
(AAA)
Polerduk
Polera skärmen med
duken.
Feritno jedro
(Den här delen medföljer
inte alla modeller.)
x 8 eller
Var noga med att torka försiktigt.
Alltför mycket kraft kan skada
eller missfärga ytan.
Nätsladd
x4
(M4x20)
(M4x20)
(Endast 32/37/ (Endast 32/37/
42/47LD45**)
42/47LD42**)
bultar för montering av foten
1 skruv
(Endast 32/37/42LD4***)
Skyddslock
ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.)
Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln.
Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto
bättre.
Anslut nätkontakten så att den är helt
instucken.
A-14
KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN
OBS!
VARNING!
►►Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador
eller att TV:n faller.
►►Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.
FÖRBEREDELSE
►TV:n
►
kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas
av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det
här kommer att minska strömförbrukningen.
ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas
►Den
►
vilket minskar de totala driftskostnaderna.
Endast 32/37/42/47LD45**
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
PROGRAMME
(programknappar)
VOLUME
(volymknappar)
OK
MENU
(menyknapp)
INPUT
POWER
(PÅ/AV)
HÖGTALARE
Ström-/standbyindikator
Power/Standby Indicator
• Lyser röd i standbyläge.
• Lyser med vitt sken när TV:n är påslagen.
A-15
FÖRBEREDELSE
Endast 32/37/42/47LD42**
FÖRBEREDELSE
PROGRAMME
(programknappar)
VOLUME
(volymknappar)
OK
SPEAKER
MENU
(menyknapp)
INPUT
Fjärrkontrollsensor
Ström-/standbyindikator
• Lyser röd i standbyläge.
• lyser blått när TV-apparaten är påslagen.
A-16
POWER
(PÅ/AV)
INFORMATION PÅ BAKSIDAN
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
10
11
1
2
3
4
5
6
FÖRBEREDELSE
1
2
12
13
7
8
1
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
3
4
5
6
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK
DIGITAL LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut
scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
9
7
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
8
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
9
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
10
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
11
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
12
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
13
A-17
FÖRBEREDELSE
HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt
ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att
åtdragningen inte blir korrekt utförd.
FÖRBEREDELSE
Endast 32/37/42/47LD45**
1
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
2
Montera ihop stället med dess fot.
Endast 32/37/42/47LD42**
1
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
2
Montera TV:n enligt illustrationen.
3
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
ställ
Fot
A-18
3
Montera TV:n enligt illustrationen.
4
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
HÖLJE PÅ BAKSIDAN
MED KABELSAMLARE
FÄSTA TV:N PÅ ETT BORD
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
TV:n måste fästas mot bordet så att den inte kan
flyttas framåt eller bakåt. Det bör göras för att
förhindra personskador och skador på produkten.
Använd bara en fästskruv.
Anslut nödvändiga kablar.
Information om hur du
ansluter extrautrustning
finns i avsnittet Installation
av extern utrustning.
2
Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen.
1 skruv
(medföljer som en del av produkten)
FÖRBEREDELSE
1
(Endast 32/37/42LD4***)
Stativ
KABELSAMLAREN
3
Installera KABELSAMLAREN enligt bilden.
Bord
VARNING
►TV-apparaten
►
bör fästas säkert i golvet/väggen enligt installationsanvisningarna för att
förhindra att den tippar över. Att luta, skaka
elle gunga apparaten kan orsaka personskada
OBS!
►Använd
►
inte KABELSAMLAREN för att lyfta
TV:n
- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller
också kan produkten gå sönder.
OM DU INTE ANVÄNDER
BORDSSTATIVET
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Vid montering av väggmonterad enhet ska
skyddslocket användas
Tryck fast
SKYDDSHÖLJET på TV:n
tills du hör ett klickande
ljud.
skyddslock
A-19
FÖRBEREDELSE
KENSINGTON-LÅS
■■ Denna funktion finns inte på alla modeller.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
FÖRBEREDELSE
Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre
panelen för ett säkerhetssystem från Kensington.
Använd Kensington-låset som på bilden.
Mer detaljerad installation om Kensington-lås och
hur de används finns i den användarhandbok som
medföljer Kensington-låset.
Du kan också gå till http://www.kensington.com,
webbplatsen för Kensington. Kensington säljer
säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
■■ Du bör införskaffa de komponenter som krävs för
att kunna fästa TV:n säkert på väggen.
■■ Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i
golvet om den knuffas till.
■■ A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare
sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot
väggen, så att den inte välter framåt om någon
kommer åt den. Detta hindrar produkten från att
välta framåt och orsaka personskador. Även skador
på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn
inte klänger på TV:n eller hänger i den.
2
2
OBS!
►►Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte.
►►Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite
“flimmer” när den slås på. Det är helt normalt.
Det är inte fel på apparaten.
►►Punkteffekter kan synas på skärmen i form av
små röda, gröna eller blå prickar.
De har ingen verkan på skärmens prestanda.
►►Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid.
Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter
på skärmen.
1
1
1
2
Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för
TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden.
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV
och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.
Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på
väggen.
3
3
Bind ett stadigt rep i produkten vid montering
och inpassning. Det är säkrare att binda repet
så att det ligger horisontellt mellan väggen och
produkten.
OBS!
►►Knyt upp repet innan produkten flyttas.
►►Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/
t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
►►För att produkten ska vara säker att använda,
se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på
samma höjd som det på produkten.
A-20
■■ TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på
en vägg, ett skrivbord, osv.
■■ TV:n är designad för att monteras horisontellt.
JORDNING
Strömförsörjning
Överströmsskydd
INSTALLATION PÅ
BORDSSOCKEL
►Väggfästet
►
ska monteras på en bärkraftig
vägg i rät vinkel mot golvet.
montering mot tak eller lutande vägg ska
►Vid
►
ett särskilt väggfäste användas.
►Ytan
►
som väggfästet monteras på ska vara
av tillräckligt starkt material för att kunna
bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong,
natursten, murtegel eller håltegel.
typ och längd avgörs av
►Monteringsskruvens
►
vilken typ av väggfäste som används. Läs
anvisningarna som medföljer väggfästet om
du vill veta mer.
►LG
► ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av
felaktig montering::
- Om väggfästen som inte är kompatibla med
VESA används.
- Felaktig infästning av skruvar som kan leda till
att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
- Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.
FÖRBEREDELSE
Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra
strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett
separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten
genom att koppla den till telefonledningar, åskledare
eller gasledningar.
OBS!
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
För rätt ventilation se till att det finns ca 10 cm fritt
utrymme runt hela TV:n.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Modell
32LD4***
37/42/47LD4***
VESA Standard kvantitet
Skruv
(A * B)
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
VÄGGMONTERING:
HORISONTELL INSTALLATION VRIDBART STATIV
■■ Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du
monterar TV:n på väggen.
■■ Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste
som stöder VESA-standarden.
■■ LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av
en professionell installatör.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den manuellt
20 grader åt vänster eller höger så det passar den vinkel du tittar från.
A-21
FÖRBEREDELSE
FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER
När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.
(POWER) Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.
FÖRBEREDELSE
ENERGY SAVING Justera TV-apparatens energisparläge.(► sid. 95)
(ENERGISPARLÄGE)
AV MODE(AV- Med den här knappen kan du välja och ange bilder och
LÄGE) ljud när du ansluter AV-enheter.(► sid. 50)
INPUT Läge för extern insignal växlas roterande.(► sid.43)
TV/RAD Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.
(TV/Radio)
Sifferknappar Väljer ett program.
0 till 9 Väljer numrerade objekt på en meny.
LIST Visar programtablån.(► sid.41)
Q.VIEW Återgår till föregående program
MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge
från alla menyer.(► sid.19)
GUIDE Visar programguiden.(► sid.86)
Q. MENU Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II
(SNABBMENYN) ,Bildläge, Ljudläge, Ljud (eller Språk för ljud),
Insomningstimer, Hoppa över Av/På, USB-enhet)(► sid.18)
BACK(TILLBAKA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett
interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren.
EXIT(AVSLUTA) Tar bort alla skärmbilder och återvänder till TV tittande från vilken meny som helst.
INFO i Visar informationen för den aktuella skärmen.
TNAVIGERINGSKNAPPAR Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen
(Upp/Ned/Vän) och justera olika inställningar.
OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.
1
FÄRGADE Dessa knappar används för text-TV. (finns endast
KNAPPAR på TELETEXT-modeller) eller Program ändring.
1
TELETEXT Dessa knappar används för text-TV.
knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(►
sid.130)
SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.
A-22
Volymknappar Justerar volymen.
+/FAV Visar det favoritprogram som har valts.
RATIO Väljer önskad bildproportion.(► sid.92)
MUTE Slår till eller från ljudet.
FÖRBEREDELSE
MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture
Wizard(Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.
Programknappar Väljer ett program.
(SIDAUPP/NED)
PAGE Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.
UP/DOWN
(SIDAUPP/NED)
Knappar för Knappar för SIMPLINK eller MY MEDIA meny. (Foto
SIMPLINK/MY och Musikförteckningar).
MEDIA Meny
Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna
till TV:n. När du trycker upprepade gånger på
denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på
skärmen.(► sid.46)
SÄTTA I BATTERIER
■■ Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
■■ Sätt in två 1,5 V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya
batterier.
■■ Stäng locket.
■■ För att ta ur batterierna gör precis som vid insättning av dem,
men tvärtom.
A-23
FÖRBEREDELSE
LCD-TV, MODELLER : 32/42/46/52/60LD5***
TILLBEHÖR
Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
FÖRBEREDELSE
Den här delen medföljer inte alla modeller.
Batterier
(AAA)
Handbok
* Om det finns fläckar eller
fingeravtryck på TV:n torkar
du försiktigtav ytan med den
särskilda rengöringsduken.
Fjärrkontroll
Polerduk
Polera skärmen med
duken.
Var noga med att torka försiktigt.
Alltför mycket kraft kan skada
eller missfärga ytan.
Feritno jedro
(Den här delen medföljer inte
alla modeller.)
Nätsladd
x8
M4 x 20
bultar för montering av
foten
1 skruv
(Endast 32/42LD5**)
Skyddslock
ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna funktion finns inte på alla modeller.)
Ferritkärna kan användas för att reducera den elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln.
Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan befinner sig, desto
bättre.
A-24
Anslut nätkontakten så att den är helt
instucken.
KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN
OBS!
VARNING!
►►Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador
eller att TV:n faller.
►►Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.
FÖRBEREDELSE
►TV:n
►
kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas
av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det
här kommer att minska strömförbrukningen.
►Den
►
ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas
vilket minskar de totala driftskostnaderna.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
PROGRAMME
(programknappar)
VOLUME
(volymknappar)
OK
MENU
(menyknapp)
HÖGTALARE
INPUT
POWER(PÅ/AV)
Fjärrkontrollsensor
Ström-/standbyindikator
Intelligent givare
Justerar bilden utifrån om• Lyser röd i standbyläge.
givningen.
• Lyser med vitt sken när TV:n är påslagen.
A-25
FÖRBEREDELSE
INFORMATION PÅ BAKSIDAN
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
FÖRBEREDELSE
11
1
2
12
3
4
5
6
7
2
13
14
8
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
9
Trådlös kontroll
Ansluta den trådlösa mediaboxen till det
TRÅDLÖSA uttaget på TV:n.
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
10
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
PTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL
LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
11
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
12
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
13
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
4
5
6
7
10
8
1
3
A-26
9
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
14
HÖLJE PÅ BAKSIDAN
MED KABELSAMLARE
1
2
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
1
Anslut nödvändiga kablar.
Information om hur du ansluter extrautrustning finns i avsnittet Installation av
extern utrustning.
2
Installera KABELSAMLAREN enligt illustrationen.
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
FÖRBEREDELSE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att
bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt
ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om
bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att
åtdragningen inte blir korrekt utförd.
HÖLJE PÅ BAKSIDAN
MED KABELSAMLARE
Montera ihop stället med dess fot.
ställ
KABELSAMLAREN
Fot
3
Montera TV:n enligt illustrationen.
4
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
3
Installera KABELSAMLAREN enligt bilden.
OBS!
►Använd
►
inte KABELSAMLAREN för att lyfta
TV:n
- Om du tappar produkten kan du skada dig, eller
också kan produkten gå sönder.
A-27
FÖRBEREDELSE
FÄSTA TV:N PÅ ETT
BORD (Endast 32/42LD5***)
FÖRBEREDELSE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
TV:n måste fästas mot bordet så att den inte kan
flyttas framåt eller bakåt. Det bör göras för att
förhindra personskador och skador på produkten.
Använd bara en fästskruv.
OM DU INTE ANVÄNDER
BORDSSTATIVET
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Vid montering av väggmonterad enhet ska skyddslocket användas. Tryck fast SKYDDSHÖLJET
på TV:n tills du hör ett
klickande ljud.
1 skruv
(medföljer som en del av produkten)
Stativ
skyddslock
VRIDBART STATIV
Bord
VARNING
►TV-apparaten
►
bör fästas säkert i golvet/väggen enligt installationsanvisningarna för att
förhindra att den tippar över. Att luta, skaka
elle unga apparaten kan orsaka personskada.
A-28
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den
manuellt 20 grader åt vänster eller höger så det passar
den vinkel du tittar från.
KENSINGTON-LÅS
■■ Denna funktion finns inte på alla modeller.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
■■ Du bör införskaffa de komponenter som krävs för
att kunna fästa TV:n säkert på väggen.
■■ Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i
golvet om den knuffas till.
■■ A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare
sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot
väggen, så att den inte välter framåt om någon
kommer åt den. Detta hindrar produkten från att
välta framåt och orsaka personskador. Även skador
på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn
inte klänger på TV:n eller hänger i den.
2
2
OBS!
►►Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte.
►►Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite
“flimmer” när den slås på. Det är helt normalt.
Det är inte fel på apparaten.
►►Punkteffekter kan synas på skärmen i form av
små röda, gröna eller blå prickar.
De har ingen verkan på skärmens prestanda.
►►Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid.
Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter
på skärmen.
1
1
1
2
FÖRBEREDELSE
Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre
panelen för ett säkerhetssystem från Kensington.
Använd Kensington-låset som på bilden.
Mer detaljerad installation om Kensington-lås och
hur de används finns i den användarhandbok som
medföljer Kensington-låset.
Du kan också gå till http://www.kensington.com,
webbplatsen för Kensington. Kensington säljer
säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar.
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för
TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden.
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV
och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.
Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på
väggen.
3
3
Bind ett stadigt rep i produkten vid montering
och inpassning. Det är säkrare att binda repet
så att det ligger horisontellt mellan väggen och
produkten.
OBS!
►►Knyt upp repet innan produkten flyttas.
►►Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/
t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
►►För att produkten ska vara säker att använda,
se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på
samma höjd som det på produkten.
A-29
FÖRBEREDELSE
■■ TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på
en vägg, ett skrivbord, osv.
■■ TV:n är designad för att monteras horisontellt.
JORDNING
FÖRBEREDELSE
Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra
strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett
separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten
genom att koppla den till telefonledningar, åskledare
eller gasledningar.
Strömförsörjning
Överströmsskydd
INSTALLATION PÅ
BORDSSOCKEL
OBS!
►Väggfästet
►
ska monteras på en bärkraftig
vägg i rät vinkel mot golvet.
►Vid
►
montering mot tak eller lutande vägg ska
ett särskilt väggfäste användas.
►Ytan
►
som väggfästet monteras på ska vara
av tillräckligt starkt material för att kunna
bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong,
natursten, murtegel eller håltegel.
►Monteringsskruvens
►
typ och längd avgörs av
vilken typ av väggfäste som används. Läs
anvisningarna som medföljer väggfästet om
du vill veta mer.
►LG
► ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av
felaktig montering::
- Om väggfästen som inte är kompatibla med
VESA används.
- Felaktig infästning av skruvar som kan leda till
att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
- Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.
10 cm
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
För rätt ventilation se till att det finns ca 10 cm fritt
utrymme runt hela TV:n.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
VÄGGMONTERING:
HORISONTELL INSTALLATION
■■ Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du
monterar TV:n på väggen.
■■ Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste
som stöder VESA-standarden.
■■ LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av
en professionell installatör.
A-30
Modell
32LD5***
42LD5***
46LD5***
52LD5***
60LD5***
VESA Standard kvantitet
Skruv
(A * B)
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
400 * 400 M6
4
FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER
När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.
(POWER) Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.
AV MODE(AV- Med den här knappen kan du välja och ange bilder och
LÄGE) ljud när du ansluter AV-enheter.(► sid. 50)
INPUT Läge för extern insignal växlas roterande.(► sid.43)
TV/RAD Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.
(TV/Radio)
Sifferknappar Väljer ett program.
0 till 9 Väljer numrerade objekt på en meny.
FÖRBEREDELSE
ENERGY SAVING Justera TV-apparatens energisparläge.(► sid. 95)
(ENERGISPARLÄGE)
LIST Visar programtablån.(► sid.41)
Q.VIEW Återgår till föregående program
MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge
från alla menyer.(► sid.19)
GUIDE Visar programguiden.(► sid.86)
Q. MENU Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II
(SNABBMENYN) ,Bildläge, Ljudläge, Ljud (eller Språk för ljud),
Insomningstimer, Hoppa över Av/På, USB-enhet)(► sid.18)
BACK(TILLBAKA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett
interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren.
EXIT(AVSLUTA) Tar bort alla skärmbilder och återvänder till TV tittande från vilken meny som helst.
INFO i Visar informationen för den aktuella skärmen.
TNAVIGERINGSKNAPPAR Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen
(Upp/Ned/Vän) och justera olika inställningar.
OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.
1
FÄRGADE Dessa knappar används för text-TV. (finns endast
KNAPPAR på TELETEXT-modeller) eller Program ändring.
1
TELETEXT Dessa knappar används för text-TV.
knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(►
sid.130)
SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.
A-31
FÖRBEREDELSE
Volymknappar Justerar volymen.
+/FAV Visar det favoritprogram som har valts.
FÖRBEREDELSE
MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture
Wizard(Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.
RATIO Väljer önskad bildproportion.(► sid.92)
MUTE Slår till eller från ljudet.
Programknappar Väljer ett program.
(SIDAUPP/NED)
PAGE Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.
UP/DOWN
(SIDAUPP/NED)
Knappar för Knappar för SIMPLINK eller MY MEDIA meny. (Foto
SIMPLINK/MY och Musikförteckningar).
MEDIA Meny
Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna
till TV:n. När du trycker upprepade gånger på
denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på
skärmen.(► sid.46)
AD (ljudknapp): Ställer in "Audio Description" (ljudbeskrivning eller
taltjänst) On (Av) eller Off (av).
SÄTTA I BATTERIER
■■ Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
■■ Sätt in två 1,5 V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya
batterier.
■■ Stäng locket.
■■ För att ta ur batterierna gör precis som vid insättning av dem,
men tvärtom.
A-32
TV MODELLER LED LCD : 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
TILLBEHÖR
Kontrollera att förpackningen innehåller följande tillbehör.Kontakta återförsäljaren om något tillbehör saknas.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
* Om det finns fläckar eller
fingeravtryck på TV:n torkar
du försiktigtav ytan med den
särskilda rengöringsduken.
eller
Polerduk
Polera skärmen med
duken.
Handbok
Batterier
(AAA)
Var noga med att torka försiktigt.
Alltför mycket kraft kan skada
eller missfärga ytan.
FÖRBEREDELSE
Den här delen medföljer inte alla modeller.
Fjärrkontroll
Endast 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
x4
x4
Kabelsamlare
Likströmsadapter
4 ringdistanser
Nätsladd
(Endast
26LE3***,
26LE5***)
(M4x20)
(Endast 26LE3***,
26LE5***)
bultar för montering av foten
(M4x14)
Endast 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
Kabelsamlare
x4
x4
x2
Komponentkabel,
AV-kabel
(M4x22)
(Endast
32LE3***,
32LE4***,
32LE5***)
x4
(M4x24)
(M4x26)
(Endast
(Endast
37/42LE4***, 47/55LE5***)
37/42LE5***)
bultar för montering av foten
x4
(M4x16)
1 skruv
(Endast 32LE3***,
32LE4***, 32LE5***)
ANVÄNDA FERRITKÄRNA (Denna
funktion finns inte på alla modeller.)
Ferritkärna kan användas för att reducera den
elektromagnetiska vågen vid anslutning av nätkabeln.
Ju närmare nätkontakten som ferritkärnan
Anslut nätkontakten så att den är helt instucken.
befinner sig, desto bättre.
Feritno jedro
(Den här delen medföljer
inte alla modeller.)
A-33
FÖRBEREDELSE
KONTROLLER PÅ FRONTPANELEN
OBS!
►TV:n
►
kan placeras i standby-läge för att minska strömförbrukningen. TV:n bör dessutom stängas
av med hjälp av TV:ns på-/av-knapp om den inte kommer att användas på ett tag eftersom det
här kommer att minska strömförbrukningen.
►Den
►
ström som förbrukas under användningen kan minskas rejält om bildens ljusstyrka minskas
vilket minskar de totala driftskostnaderna.
FÖRBEREDELSE
VARNING!
►►Trampa inte på glasstället och utsätt det inte för stötar.Stället kan splittras, vilket kan leda till personskador
eller att TV:n faller.
►►Dra inte TV:n. Det kan skada både produkten och golvet.
Endast 32/37/42LE4***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
PROGRAMME
(programknappar)
VOLUME
(volymknappar)
OK
MENU
(menyknapp)
INPUT
Peksensor
POWER
(PÅ/AV)
• Du kan använda önskad knappfunktion
genom att peka på den.
HÖGTALARE
Endast 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
MENU
VOLUME
POWER
(volymknappar) (menyknapp)(PÅ/AV)
PROGRAMME
OK
(programknappar)
Ström-/standbyindikator
• Lyser röd i standbyläge.
• Lysdioden är släckt när TV:n är påslagen.
Fjärrkontrollsensor
INPUT
Endast 32LE3***, 32/37/42/47/55LE5***
MENU
VOLUME
POWER
(volymknappar) (menyknapp)(PÅ/AV)
Endast 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
Fjärrkontrollsensor
Intelligent givare
Justerar bilden utifrån
omgivningen. .
Ström-/standbyindikator
A-34
PROGRAMME
(programknappar)
OK
INPUT
Obs: Du kan vrida strömbrytaren på och av i
funktionsmenyn.
INFORMATION PÅ BAKSIDAN
Endast 19/22LE3***, 22LE5***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
12
13
1
7
1
2
3
4
5
6
3
2
8
4
5
6
9
FÖRBEREDELSE
11
10
ANSLUTNING FÖR LIKSTRÖMSADAPTER
Anslut till strömuttaget.
PTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL
LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
.
Komponentingång
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
7
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
8
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
9
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
10
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
11
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
12
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
13
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
A-35
FÖRBEREDELSE
Endast 26LE3***, 26LE5***
USB IN
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
11
FÖRBEREDELSE
H/P
HDMI
IN 3
12
1
3
2
5
4
6
7
13
(RGB)
AV IN 2
DC IN
2
1
7
1
2
3
4
5
6
A-36
8
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI IN
9
ANTENNA
IN
10
ANSLUTNING FÖR LIKSTRÖMSADAPTER
Anslut till strömuttaget.
PTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL
LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
.
Komponentingång
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
7
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
8
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
9
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
10
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
11
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
12
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
13
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
Endast 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
12
VARNING!
13
2
14
6
2
3
7
8
10
5
4
9
10
11
1
Uttag för strömkabel
TV:n fungerar med AC-ström. Volttalet anges i
avsnittet Tekniska data.(► p.137 till 147) Använd
aldrig DC-ström till TV:n.
2
HDMI/DVI IN-ingång
Anslut en HDMI-signal till HDMI IN.
Eller en DVI-signal (VIDEO) till HDMI/DVI-porten
med en DVI till HDMI-kabel.
3
PTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTISK DIGITAL
LJUDUTGÅNG)
Anslut digitalt ljud till olika typer av utrustning.
Anslut till en digital ljudenhet.
Använd en optisk ljudkabel.
4
5
6
7
RGB-/DVI Audio-ingång
Anslut ljudet från en dator eller digital-TV.
Euro Scart-uttag (AV1)
Anslut scartuttagets ingång eller utgång från en
extern enhet till de här uttagen.
omponentingång
K
Anslut en komponentvideo/audio-enhet till de här
uttagen.
RGB IN-ingång
Anslut utgången från en dator.
►►Använd följande tjocklek för optimal
anslutning till HDMI kabel(Endast
HDMI IN 4)/USB enhet..
*A 10 mm
FÖRBEREDELSE
1
8
9
10
11
12
RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) PORT
Anslut kontrollenheternas seriella port till TV
apparatens RS-232C-uttag.
Den här utgången används i Service- eller
Hotellläge.
Trådlös kontroll
Ansluta den trådlösa mediaboxen till det
TRÅDLÖSA uttaget på TV:n.
Audio/Video-ingång
Anslut audio/video-utgång från en extern enhet till
de här uttagen.
Antenningång
Anslut antenn eller kabel i det här uttaget.
USB-ingång
Anslut USB-lagringsenheten till det här uttaget.
13
PCMCIA-plats (Personal Computer Memory
Card International Association)
Sätt in CI-modulen på PCMCIA-kortplatsen.
(Denna funktion finns inte i alla länder.)
14
Hörlurar
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
A-37
FÖRBEREDELSE
HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
När du monterar bordsstativet bör du kontrollera att bulten är ordentligt åtdragen. (Om bulten inte dras åt
ordentligt kan TV:n vippa framåt efter installationen.) Om bulten dras åt alltför hårt kan den skadas så att
åtdragningen inte blir korrekt utförd.
Endast 19/22LE3***, 22LE5***
FÖRBEREDELSE
1
2
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
Endast 26/32LE3***, 32/42/47LE4***,
26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***
1
Placera försiktigt TV-skärmen på sidan på ett
stoppat underlag för att skydda den från skador.
2
Montera ihop stället med dess fot.
Montera ihop stället med dess fot.
M4 X 22(Endast 32LE3***,
32LE4***, 32LE5***)
M4 X 24(Endast
37/42LE4***, 37/42LE5***)
M4 X 26 (Endast
47/55LE5***)
ställ
M4 X 20
(Endast 26LE3***,
26LE5***)
Fot
3
Montera TV:n enligt illustrationen.
4
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
ställ
Fot
3
Montera TV:n enligt illustrationen.
4
Montera delarna till den bakre stativkåpan på
TV:n.
Bakre stativkåpa
M4 X 14
A-38
5
Skruva fast de fyra bultarna ordentligt i hålen
baktill på TV:n.
M4 X 14
M4 X 16 (Endast 32LE3***,
(Endast 26LE3***,
32/37/42LE4***,
26LE5***)
32/37/42/47/55LE5***)
HÖLJE PÅ BAKSIDAN MED KABELSAMLARE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Endast 19/22/26LE3***, 22/26LE5***
1
Fäst strömsladden i kabelhållaren på tv:ns
baksida..
Då minskar risken att strömsladden dras
ur av misstag.
FÖRBEREDELSE
När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar ihop kablarna.
Endast 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***
Kabelsamlare
Kabelsamlare
2
När kablarna anslutits monterar du kabelhållaren enligt anvisningarna och buntar
ihop kablarna.
Kabelsamlare
A-39
FÖRBEREDELSE
FÄSTA TV:N PÅ ETT
BORD
(Endast 32LE3***, 32LE4***, 32LE5***)
FÖRBEREDELSE
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
TV:n måste fästas mot bordet så att den inte kan
flyttas framåt eller bakåt. Det bör göras för att
förhindra personskador och skador på produkten.
Använd bara en fästskruv.
1 skruv
(medföljer som en del av produkten)
Stativ
ANSLUTNING AV TV
(Endast 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Likströmsadapter
1
Anslut antennkabeln till antennuttaget på
TV:n.
2
Anslut likströmsadaptern till strömuttaget på
TV:n.
3
Anslut först nätsladden till likströmsadaptern
och sedan till vägguttaget.
VARNING!
Bord
VARNING
►TV-apparaten
►
bör fästas säkert i golvet/väggen enligt installationsanvisningarna för att
förhindra att den tippar över. Att luta, skaka
elle unga apparaten kan orsaka personskada.
VRIDBART STATIV
(Endast 26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Efter att du installerat TV:n kan du vinkla den
manuellt 20 grader åt vänster eller höger så det passar
den vinkel du tittar från.
►►Var noga med att ansluta TV:n till likströmsadaptern innan nätkontakten till TV:n ansluts till vägguttaget.
INSTALLATION PÅ
BORDSSOCKEL
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
För rätt ventilation se till att det finns ca 10 cm fritt
utrymme runt hela TV:n.
10 cm
10 cm
A-40
10 cm
10 cm
INSTALLATIONSANVISNINGAR
■■ Denna funktion finns inte på alla modeller.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
■■ Du bör införskaffa de komponenter som krävs för
att kunna fästa TV:n säkert på väggen.
■■ Placera TV:n nära väggen så att den inte välter i
golvet om den knuffas till.
■■ A Instruktionerna här nedan beskriver ett säkrare
sätt att montera TV:n, nämligen att fästa den mot
väggen, så att den inte välter framåt om någon
kommer åt den. Detta hindrar produkten från att
välta framåt och orsaka personskador. Även skador
på TV:n undviks på det här sättet. Se till att barn
inte klänger på TV:n eller hänger i den.
Denna TV är utrustad med ett uttag på den bakre
panelen för ett säkerhetssystem från Kensington.
Använd Kensington-låset som på bilden.
Mer detaljerad installation om Kensington-lås och
hur de används finns i den användarhandbok som
medföljer Kensington-låset.
Du kan också gå till http://www.kensington.com,
webbplatsen för Kensington. Kensington säljer
säkerhetssystem för värdefull elektronisk utrustning som bärbara datorer och LCD-skärmar.
OBS!
►►Säkerhetslåset från Kensington medföljer inte.
►►Om TV:n är sval kan det hända att du ser lite
“flimmer” när den slås på. Det är helt normalt.
Det är inte fel på apparaten.
►►Punkteffekter kan synas på skärmen i form av
små röda, gröna eller blå prickar.
De har ingen verkan på skärmens prestanda.
►►Undvik att vidröra LCD-skärmen eller hålla fingrarna mot den en längre tid.
Detta kan orsaka tillfälliga förvrängningseffekter
på skärmen.
1
1
2
2
1
2
FÖRBEREDELSE
KENSINGTON-LÅS
Använd skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för
TV för att fästa produkten på väggen enligt bilden.
(Om TV:n har skruvar i ringbultarna lossar du dessa.)
* Sätt i skruvöglorna eller vinkeljärnen/skruvarna för TV
och spänn fast dem ordentligt i de övre hålen.
Fäst vinkeljärnen med skruvarna på väggen.
Avpassa efter höjden på det vinkeljärn som fästs på
väggen.
3
3
Bind ett stadigt rep i produkten vid montering
och inpassning. Det är säkrare att binda repet
så att det ligger horisontellt mellan väggen och
produkten.
OBS!
►►Knyt upp repet innan produkten flyttas.
►►Använd en hållare eller ett skåp stor/t och stark/
t nog för att klara produktens storlek och tyngd.
►►För att produkten ska vara säker att använda,
se till att vinkeljärnet på väggen är monterat på
samma höjd som det på produkten.
A-41
FÖRBEREDELSE
■■ TV:n kan placeras på flera olika sätt, till exempel på
en vägg, ett skrivbord, osv.
■■ TV:n är designad för att monteras horisontellt.
JORDNING
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
FÖRBEREDELSE
Var noga med att ansluta jordkabeln för att förhindra
strömstötar. Om det inte finns några tillgängliga jordningsmetoder bör en kvalificerad tekniker installera ett
separat överströmsskydd. Försök inte jorda enheten
genom att koppla den till telefonledningar, åskledare
eller gasledningar.
10 cm
Strömförsörjning
Överströmsskydd
Modell
VÄGGMONTERING:
HORISONTELL INSTALLATION
■■ Du bör använda LG:s väggmonteringsfäste när du
monterar TV:n på väggen.
■■ Vi rekommenderar att du skaffar ett väggfäste
som stöder VESA-standarden.
■■ LG rekommenderar att väggmonteringen utförs av
en professionell installatör.
OBS!
►Väggfästet
►
ska monteras på en bärkraftig
vägg i rät vinkel mot golvet.
►Vid
►
montering mot tak eller lutande vägg ska
ett särskilt väggfäste användas.
►Ytan
►
som väggfästet monteras på ska vara
av tillräckligt starkt material för att kunna
bära TV-apparatens vikt, t.ex. betong,
natursten, murtegel eller håltegel.
►Monteringsskruvens
►
typ och längd avgörs av
vilken typ av väggfäste som används. Läs
anvisningarna som medföljer väggfästet om
du vill veta mer.
►LG
► ansvarar inte för några olyckor eller skador på egendom eller TV-apparat till följd av
felaktig montering::
- Om väggfästen som inte är kompatibla med
VESA används.
- Felaktig infästning av skruvar som kan leda till
att TV-apparaten faller och orsakar personskador.
- Om rekommenderat tillvägagångssätt för montering inte följs.
A-42
19/22/26LE3***
32LE3***
32LE4***
37/42LE4***
22/26LE5***
32LE5***
37/42/47LE5***
55LE5***
VESA Standard kvantitet
Skruv
(A * B)
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
100 * 100 M4
4
200 * 100 M4
4
200 * 200 M6
4
400 * 400 M6
4
< Endast 26LE3***, 26LE5*** >
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
4 ringdistanser
Placera ringdistanserna på TV:n innan väggkonsolen monteras så att lutningen av TV:ns
baksida kan ställas in vinkelrätt.
FJÄRRKONTROLLFUNKTIONER
När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrkontrollssensorn på TV:n.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
(POWER) Slår på TV:n från standbyläge och stänger av den till standbyläge.
AV MODE(AV- Med den här knappen kan du välja och ange bilder och
LÄGE) ljud när du ansluter AV-enheter.(► sid. 50)
INPUT Läge för extern insignal växlas roterande.(► sid.43)
TV/RAD Väljer kanal för radio, TV och digital-TV.
(TV/Radio)
Sifferknappar Väljer ett program.
0 till 9 Väljer numrerade objekt på en meny.
FÖRBEREDELSE
ENERGY SAVING Justera TV-apparatens energisparläge.(► sid. 95)
(ENERGISPARLÄGE)
LIST Visar programtablån.(► sid.41)
Q.VIEW Återgår till föregående program
MENU Väljer en meny.
Stänger alla bildskärmsmenyer och återgår till TV-läge
från alla menyer.(► sid.19)
GUIDE Visar programguiden.(► sid.86)
Q. MENU Välj önskad snabbmenykälla. (Förhållande, Tydlig röst II
(SNABBMENYN) ,Bildläge, Ljudläge, Ljud (eller Språk för ljud),
Insomningstimer, Hoppa över Av/På, USB-enhet)(► sid.18)
BACK(TILLBAKA) Gör att användaren kan flytta retur ett steg i ett
interaktivt program, EPG eller någon annan funktion som inbegriper interaktion med användaren.
EXIT(AVSLUTA) Tar bort alla skärmbilder och återvänder till TV tittande från vilken meny som helst.
INFO i Visar informationen för den aktuella skärmen.
TNAVIGERINGSKNAPPAR Med dessa kan du navigera i menyer på skärmen
(Upp/Ned/Vän) och justera olika inställningar.
OK Godkänner ett val eller visar aktuellt läge.
1
FÄRGADE Dessa knappar används för text-TV. (finns endast
KNAPPAR på TELETEXT-modeller) eller Program ändring.
1
1
TELETEXT Dessa knappar används för text-TV.
knappar Mer information hittar du i avsnittet "Teletext".(►
sid.130)
SUBTITLE Visar önskad undertextning i digitalt läge.
A-43
FÖRBEREDELSE
Volymknappar Justerar volymen.
+/FAV Visar det favoritprogram som har valts.
FÖRBEREDELSE
MARK Välj ingång för att tillämpa inställningar för Picture
Wizard(Bildguiden).
Markera och avmarkera program på menyn USB.
RATIO Väljer önskad bildproportion.(► sid.92)
MUTE Slår till eller från ljudet.
Programknappar Väljer ett program.
(SIDAUPP/NED)
PAGE Flyttar en sidstorlek uppåt eller nedåt på skärmen.
UP/DOWN
(SIDAUPP/NED)
Knappar för Knappar för SIMPLINK eller MY MEDIA meny. (Foto
SIMPLINK/MY och Musikförteckningar).
MEDIA Meny
2
Visa en lista över alla AV-enheter som är anslutna
till TV:n. När du trycker upprepade gånger på
denna knapp visas menyn Simplink (Enheter) på
skärmen.(► sid.46)
AD (ljudknapp): Ställer in "Audio Description" (ljudbeskrivning eller
taltjänst) On (På) eller Off (Av).
SÄTTA I BATTERIER
2
2
A-44
■■ Öppna locket över batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
Tänk på att vända dem på rätt håll (+mot +,-mot -).
■■ Sätt in två 1,5 V AAA-batterier. Blanda inte gamla och nya
batterier.
■■ Stäng locket.
■■ För att ta ur batterierna gör precis som vid insättning av dem,
men tvärtom.
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
■■ För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits
ANSLUTA ANTENN
■■ Justera antennen för bästa möjliga bildkvalitet.
■■ Antennkabel och omvandlare medföljer ej.
Utomhusan
tenn
(VHF, UHF)
Flerfamiljshus/Lägenheter
(Anslut TV:n till antennuttaget
RF koaxialkabel (75 Ω)
Enfamiljshus
(Anslut TV:n till vägguttaget för utomhusantennen)
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
Vägguttag
för antenn
UHF
Antenn
Signalför
stärkare
VHF
■■ I områden med dålig mottagning kan en signalförstärkare installeras på antennen för att få bättre bild (se illustrationen till höger).
■■ Om två TV-apparater ska anslutas bör en signalfördelare användas.
”Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och
samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfőra risk főr brand.
Főr att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas
mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”
1
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
■■ För att förhindra att utrustningen skadas bör nätsladden aldrig sättas i förrän all utrustning har anslutits.
■■ Detta avsnitt ur EXTERNAL EQUIPMENT SETUP använder i huvudsak diagrammen för 32/37/42/47LD4***
models.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
ANSLUTA MED EN KOMPONENTKABEL
Den här TV:n kan ta emot digitala RF/kabelsignaler utan en extern digitalbox. Om du tar emot digitala signaler
från en digitalbox eller någon annan extern digital enhet bör du dock studera diagrammet här nedan.
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
1
Anslut videoutgångarna (Y, PB, PR) från den externa
enheten (digitalenhet, DVD, etc.) till COMONENT IN
VIDEO ingången på TV:n.
2
Anslut ljudkabeln från den externa enheten (digitalenhet, DVD, etc.) till COMPONENT IN AUDIO på TV:n.
3
Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa
utrustningen.)
4
1
2
Välj Komponent-indatakälla med knappen INPUT på
fjärrkontrollen
►►Format med stöd för HDMI-ljud: Dolby Digital, PCM
DTS Audio stöds inte.
Signal
Komponent
HDMI
480i/576i
480p/576p
720p/1080i
O
O
O
O
X
O
O
1080p
(Endast 50 Hz /
60 Hz)
eller
1
O
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
2
Komponentingångar
För att få bättre bild kan du ansluta en DVD-spelare till
komponentportarna enligt illustrationen.
2
Komponentportar på TV:n
Y
PB
PR
Videoutgångar på
DVD-spelaren
Y
Y
Y
Y
PB
B-Y
Cb
Pb
PR
R-Y
Cr
Pr
ANSLUTNING MED HDMI KABEL
Anslut HDMI kabeln från den externa enheten (digitalenhet,
DVD, etc.) till HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Utom 19/22LD3***), HDMI
IN 3 (Utom 19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***,
22LE5***) eller HDMI IN 4 (Endast 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***) ingången på TV:n.
2
Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa
utrustningen.)
3
Välj HDMI1, HDMI2 (Utom 19/22LD3***), HDMI3 (Utom
19/22/26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) eller
HDMI4 (Endast 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
indatakälla med knappen INPUT på fjärrkontrollen.
OBS!
►►GTV:n kan ta emot video- och audiosignalen samtidigt via en HDMIkabel.
►►Om DVD:n inte stöder automatisk HDMI måste du själv ange lämplig
utdataupplösning.
►Kontrollera
►
att HDMI-kabeln är en HDMI-höghastighetskabel.
Om HDMI-kabeln inte är en HDMI-höghastighetskabel kan
bilden flimra eller inte visas alls. Använd en HDMIhöghastighetskabel.
1
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
1
3
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
ANSLUTA MED EN HDMI TILL DVI-KABEL
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
4
1
Anslut digitalenheten eller DVI utgången på Pc:n. till
HDMI/DVI IN 1 ingången på TV:n..
2
Anslut ljudutgången från digitalenheten eller Pc:n.
till AUDIO IN (RGB/DVI) ingången på TV:n.
3
Slå på digitalenheten eller Pc:n. och TV:n.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa
digitalenheten eller Pc:n.)
4
Välj HDMI1-indatakälla med knappen INPUT på
fjärrkontrollen
1
2
eller
ANSLUTA MED SCARTKABEL
Anslut Euro scart från den externa enheten (DVD,
VCR, etc.) till AV1 Euro scart på TV:n.
2
Sätt på den externa enheten.
(Hänvisning till skötselanvisningen för den externa
utrustningen.)
3
Välj AV1 -indatakälla med knappen INPUT på
fjärrkontrollen.
Input
Output
Scart
Video
Audio
RGB
Video, Audio
AV1
O
O
O
Analog TV, Digital TV
Typ av utgång
Aktuellt inläge
1
AV1
(TV ut)
Digital-TV
Digital-TV
Analog-TV AV
Analog-TV
Komponent/RGB
Analog-TV
HDMI
Analog-TV
AV1
(när förprogrammerad DTVinspelning med inspelningsutrustning
pågår.)
►►TV ut : Utdatasignaler analog
TV eller digital TV.
O
O
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
1
(Insignalen konverteras till
DTV.)
OBS!
►►Om du vill använda en EURO scart-kabel måste du använda den signalavskärmade Euro scart-kabeln.
5
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
USB-INSTALLATION
1
Anslut USB-enheten till TV-apparatens USB IN-port.
1
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
2
När du har anslutit till USB IN-porten kan du använda DVR-funktionen.(► sid.52)
ANSLUTA MED EN RF-KABEL
För att undvika störningar bör VCR-enheten och TV:n placeras på lämpligt avstånd från varandra.
1
Anslut ANT OUT på VCR-enheten till ANTENNA IN
på TV:n.
2
Anslut antennkabeln till ANT IN på VCR-enheten
3
Tryck på PLAY på VCR-enheten och matcha lämpliga program mellan TV:n och videon
1
2
Vägguttag
Antenn
6
ANSLUTA MED EN RCA-KABEL
Anslut AUDIO/VIDEO kablarna mellan TV:n och
VCR eller extern enhet. Anslut kablarna i enlighet
med färgmarkeringarna på jacken.(Video =gul,
Audio (L)=vit och Audio (R)=röd.)
2
Sätt in ett videoband och tryck på PLAY (Start)på
VCR enheten.( Se handboken till VCR-enheten.)
Eller, använd motsvarande extern enhet. (Se handboken för den externa utrustningen.)
3
Välj AV2 som ingång med hjälp av INPUT-knappen
på fjärrkontrollen.
Om anslutningen har gjorts via AV IN 3 väljer du
AV3 som ingångskälla.
1
eller
OBS!
►►Om du har en mono-videobandspelare ansluter du
ljudkabeln från videobandspelaren till uttaget AUDIO L/
MONO på TV-apparaten.
Videospelsutrustning
Videokamera
eller
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
1
1
eller
Videokamera
Videospelsutrustning
7
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
VID ANSLUTNING MED EN D-SUB 15-STIFTSKABEL
Den här TV:n har Plug and Play-funktion,vilket innebär att datorn automatiskt justeras till TV:ns inställningar.
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
8
1
Anslut RGB-utgångarna på PC-spelaren till RGB IN
(PC)-uttaget på TV:n.
2
Anslut audioutgångarna på PC-spelaren till AUDIO
IN (RGB/DVI) ingångarna på TV:n.
3
Starta datorn och TV:n.
4
Välj RGB -indatakälla med knappen INPUT på
fjärrkontrollen.
2
1
USB IN
INFÖRANDE AV CI-MODULA
Sätt in CI-modulen i PCMCIA-platsen (Personal
Computer Memory Card International Association)
på TV:n enligt bilden.
Mer information finns på sid. 34.
AV IN 2
OBS!
►►Kontrollera om CI-modulen sitter i kortöppningen för
PCMCIA till höger. Om modulen inte sätts i ordentligt kan
TV-apparaten och kortöppningen för PCMCIA skadas.
(RGB)
Vänd det här hörnet enligt
bilden och anslut
CI-modulen.
1
HDMI / DVI IN
ANTENNA IN
INSTALLERA HÖRLURAR
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
H/P HDMI IN 2
För att kunna se kanaler med förvrängd signal (betal-TV) i läget
digital-TV. Denna funktion finns inte i alla länder.
Du kan lyssna genom hörlurarna.
1
Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget.
2
Justera volymen i högtalarna genom att trycka på
+ eller - . Om du trycker på knappen
knappen
MUTE (Ljudlös) stängs ljudet i hörlurarna av.
OBS!
►►LJUD meny funktionerna deaktiveras vid anslutning av hörlurar.
►►Vid ändring av AV MODE med hörlurarna inkopplade, påverkar ändringen video men inte ljudet.
►►Optical Digital Audio Out är inte tillgängligt då hörlurar ansluts.
►►Hörlursimpedans: 16 Ω
►►Maxeffekt i ljudutgången till hörlurar: 10 mW till 15 mW
9
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
ANSLUTNING AV DIGITAL LJUDSIGNAL
Skicka TV:ns ljud till extern ljudutrustning via den digitala ljudutgången (optisk).
Om du vill kunna njuta av digital sändning via 5.1-kanalers högtalare ansluter du det OPTISKA UTTAGET FÖR
DIGITALLJUD på TV-apparatens baksida till en DVD med hemmabiofunktion (eller förstärkare).
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
10
1
Anslut ena änden av en optisk kabel till TV:ns digitala ljudutgång (optisk).
2
nslut den andra änden av den optiska kabeln till
A
den digital ljudingången (optisk) på ljudutrustningen.
3
Välj ”TV Speaker option - Av” (TV-högtalare - Av) på
menyn AUDIO (LJUD). (►sid. 112). Se bruksanvisningen för den externa ljudutrustningen för ytterligare instruktioner.
1
2
VARNING!
►►Titta inte in i den optiska porten. Ögonen kan då skadas av
laserstrålen.
TRÅDLÖS ANSLUTNING FÖR EXTERN UTRUSTNING
(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
Du kan ansluta extern utrustning trådlöst till TV:n .
För ytterligare information hänvisas till användarinstruktionen för "LG'sTrådlösa mediabox".
Anslut trådlös Media Box till WIRELESS
CONTROL uttaget och HDMI/DVI IN 1, HDMI
IN 2 (Förutom för 19/22LD3***), HDMI IN 3
(Förutom för 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***)
eller HDMI IN 4 (Endast 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***) uttaget
på TV:n.
LG Trådlös mediabox
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
1
11
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
Skärmupplösning som stöds
RGB-PC, HDMI/DVI-PC-läge
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
12
HDMI/DVI-DTV-läge
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
47,78
59,87
44,96/45
59,94/60
1360x768
47,72
59,80
33,72/33,75
59,94/60
1280x1024
63,981
60,02
28,125
50
66,587
59,93
26,97/27
23,97/24
33,716/33,75
29,976/30,00
56,25
50
67,43/67,5
59,94/60
1920x1080
(RGB-PC)
1920x1080
(HDMI-PC)
66,587
59,93
Upplösning
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
31,469
59,94
31,5
60
31,25
50
37,5
50
(Utom 19/22/26LD3***, 32LD34**, 19/22/26LE3***)
OBS!
►►Undvik att ha en fast bild på TV-skärmen under
längre tid. Bilden kan fastna permanent på skärmen; använd om möjligt en skärmsläckare.
►►Det kan uppstå brus, vertikala mönster, kontrast
eller ljusstyrka vid vissa upplösningar i PC-läge.
Ändra sedan PC-läget till en annan upplösning,
ändra omhämtningsfrekvensen eller justera ljusstyrka och kontrast på menyn tills bilden är klar.
Om omhämtningsfrekvensen på datorns grafikkort
inte kan ändras, byt ut grafikkortet eller kontakta
leverantören av kortet.
►►Det finns en separat mall för synkronisering av
horisontella och vertikala frekvenser.
►►Vi rekommenderar att du använder 1920x1080,
60 Hz(Utom 19/22/26LD3***, 32LD34**,
19/22/26LE3***), 1360x768, 60 Hz(Endast
19/22/26LD3***, 32LD34**, 19/22/26LE3***)
PC-läge eftersom det ger den bästa bildkvaliteten.
►►Anslut signalkabeln från bildskärmens utsignal på
datorn till ingången RGB (PC) på TV:n eller signalkabeln från HDMI-utgången på datorn till HDMI
IN (eller HDMI/DVI IN) på TV:n.
►►Anslut audiokabeln från datorn till Audio-ingången
på TV:n. (Audiokablar ingår ej.)
►►Om du använder ett ljudkort ska du justera ljudet på
datorn.
►►Om grafikkortet på datorn inte skickar analoga och
digitala RGB-signaler samtidigt ansluter du bara en
av antingen RGB eller HDMI IN (eller HDMI/DVI IN)
vid visning av datorns bild på TV:n.
►►Om grafikkortet på datorn skickar analoga och digitala RGB-signaler samtidigt ställer du in TV:n på
antingen RGB eller HDMI (det andra läget ställs in
automatiskt av TV:n med hjälp av Plug and Play.)
►►DOS-läge kanske inte fungerar beroende på videokortet om du använder en HDMI till DVIkabel.
►►Om du använder en för lång RGB-PC-kabel kan
brus uppstå på skärmen. Vi rekommenderar att en
kabel kortare än fem meter används. Det ger bäst
bildkvalitet.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR FÖR PC-LÄGE
Återställa skärmen
Återställer position, storlek och fas till fabriksinställningarna.
Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
SKÄRM
OK
Föreg.
Upplösning
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
• Avancerad kontroll
Auto. konfig.
Position
Storlek
• Bildåterställning
►
• TruMotion
Skärm
•• Skärm
Flytta
Till ställ in
Ja
Nej
Fas
Nollställ
1
2
3
4
5
Välj BILD.
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
BILD
Välj Skärm.
Välj Nollställ.
Välj Ja.
Kör Nollställ.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
13
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
Automatisk justering (endast RGB-läge [PC])
Funktionen justerar automatiskt bildens läge och reducerar skakningar. Om bilden fortfarande inte är korrekt, trots
justeringen, fungerar TV:n men ytterligare justering krävs.
BILD
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
SKÄRM
OK
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
• Avancerad kontroll
Auto. konfig.
Position
Storlek
• Bildåterställning
• TruMotion
Skärm
•• Skärm
Föreg.
Flytta
Upplösning
►
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
Auto. Konfig.
Den här funktionen är till för automatisk justering av bildens position, storlek och fas. Bilden som visas kommer
att vara instabil under några sekunder medan autokonfigureringen pågår.
Auto. konfig.
Ja
Nej
Fas
Nollställ
1
2
3
4
5
Välj BILD.
• Om bildens position ändå inte är korrekt försöker du
med automatisk justering en gång till.
Välj Skärm.
• Om bilden fortfarande behöver justeras efter automatisk
justering i RGB (PC) kan du justera Position, Storlek
eller Fas.
Välj Auto. konfig..
Välj Ja.
Kör Auto. konfig..
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
14
Välja upplösning
Om du vill ha normal bild använder du upplösning för RGB-läge och väljer PC-läge.
Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
SKÄRM
OK
Upplösning
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
• Avancerad kontroll
Position
Föreg.
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
Storlek
• Bildåterställning
►
• TruMotion
Skärm
•• Skärm
Auto. konfig.
Flytta
Fas
Nollställ
1
2
3
4
Välj BILD.
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
BILD
Välj Skärm.
Välj Upplösning.
Välj önskad upplösning
5
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
15
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
Justeringar för skärmens position, storlek, fas
Om bilden inte är klar efter automatisk inställning och speciellt om tecknen fortfarande darrar, justera bilden manuellt.
Den här funktionen fungerar i följande läge: RGB[PC].
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
SKÄRM
OK
Auto. konfig.
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
Fas
• TruMotion
Skärm
•• Skärm
3
4
Position
Storlek
• Bildåterställning
2
Föreg.
Upplösning
• Avancerad kontroll
1
Flytta
►
INSTALLATION AV EXTERN UTRUSTNING
BILD
Nollställ
Välj BILD.
Välj Skärm.
Välj Position, Storlek eller Fas.
Gör de justeringar som behövs.
5
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
16
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
STARTA TV:N
När TV:n är igång kan du använda funktionerna.
1
Börja med att ansluta nätsladden rätt.
TV:n växlar nu till standby-läge.
2
För att sätta igång TV:n när den är i standby-läge, tryck på / I, INPUT eller P
(eller P▲▼)
knappen på TV:n eller tryck på någon av knapparna POWER, INPUT, P
eller NUMBER på
fjärrkontrollen.
1
Om OSD (On Screen Display) visas på skärmen efter att TV:n satts på, kan Du ställa in Språk,
Lägesinställning, Strömindikator (När du väljer Hemanvändning med Lägesinställning - (Enbart
LED LCD TV MODELLER), Land eller Tidszon (När Ryssland väljs som land) eller Spara lösenord
(När Frankrike är valt som land), .
Obs!:
a.Om du stänger av TV:n utan att slutföra grundinställningarna, kan grundinställningsmenyn komma att
visas igen.
b.Tryck på BACK knappen för att växla från nuvarande OSD till föregående OSD.
c. I länder som saknar fastlagd standard för sändning av digital-TV kan det hända att vissa digital-TV-funktioner
inte fungerar, beroende på sändningsmiljön för digital-TV.
d Läget ”Hemanvändning” är den optimala inställningen för hemmiljöer och det är TV:ns standardläge.
e. Läget ”Butiksdemo“ är den optimala inställningen för butiksmiljöer. Om en användare modifierar bildkvalitetsdata
återställer läget ”Butiksdemo” produkten till den bildkvalitet vi ställt in efter en viss tid.
f. Du växlar läge Hemanvändning, Butiksdemo genom att välja Ställa in läge på menyn ALT.
g. Ex vis. När Frankrike är valt som Country (land), är lösenordet inte ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ iutan ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
INSTÄLLNINGSSKÄRMEN
VÄLJA PROGRAM
1
Tryck på P
eller SIFFERKNAPPARNA för att välja ett programnummer.
Volume Adjustment
1
Tryck på
+ eller - när du vill justera volymen.
2
Om du vill stänga av ljudet trycker du på knappen MUTE (Ljud till/från).
Du kan avbryta den här funktionen genom att trycka pånågon av knapparna MUTE(LJUDLÖS),
-, AV Mode (AV-läge).
+ or
17
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
SNABBMENYN
När TV:n är igång kan du använda funktionerna.
Q.Menu (Snabbmenyn) är en meny med funktioner som användaren kan behöva använda ofta.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Förhållande: Väljer önskat bildformat. Ange
Zoom Setting (Zoominställning) till 14:9, Zoom
and Zooma film på menyn Ratio (Proportioner).
När zoominställningarna är gjorda återgår visningen till Q.Menu (Snabbmenyn).
Tydlig röst II : Hjälper användare uppfatta mänskliga röster bättre genom att skilja ut mänskliga
ljud från andra ljud.
Bildläge : Väljer önskat bildläge.
Ljudläge : Det här är en funktion som automatiskt bestämmer den lämpligaste ljudkombinationen för de bilder som visas. Välj önskat
ljudläge.
◄
Förhållande
Ljud eller Språk för ljud: Väljer utgående ljud.
Insomningstimer: Ställer in insomningstimern.
Hoppa över Av/På : Väljer hoppa över Off/on.
USB-enhet : Välj “Koppla bort” när du vill mata
ut USBenheten.
►
16:9
Avsluta
1
2
3
18
Visa varje meny.
Välj den källa du vill använda.
• Tryck på Q.MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
VAL OCH JUSTERING AV MENyER PÅ SKÄRM
TV:ns OSD (On Screen Display) kan skilja sig något från den som visas på bilderna i bruksanvisningen.
INSTÄLLNING
● Autom.
Flytta
BILD
OK
inställning
● Manuell
● Förhållande
inställning
● Bildläge
● Tydlig
Flytta
volym
röst II
: Av
● Balans
: Standard
● Ljudläge
: Av
0
L
R
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Kontrast
• Diskant
50
• Ljusstyrka
50
• Bas
50
• Skärpa
70
• Nollställ
100
TID
lösenord
Flytta
OK
● Klocka
system
: Av
INSTÄLLNING
● Blockera
Program
● Parental
Guidance: Blockering inaktiverad
BILD
LJUD
● Avstängningstid
TID
● Ingångsblockering
● Knapplås
: Av
● Påslagningstid
: Av
● Insomningstimer
: Av
: Av
LÅS
ALT.
Flytta
OK
INGÅNG
ALT.
Ingångslista
Flytta
● Land
MINA MEDIER
: UK
● Avaktiverad
assistans
Antenn
USB
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
HDMI4
Komponent
● Strömindikator
Filmlista
● Fabriksinst.
ID
● Lägesinställning
MINA MEDIER
OK
● Språk(Language)
● Ange
3
• Bakgrundsbel. 70
OK
OK
: Av
:1
: Hemanvändning
Ingångsetikett
● IR-blaster
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
LÅS
Flytta
● Automatisk
: 16:9
Energispar
●
● CI-information
● Lås
LJUD
OK
● Bildguiden
● Programredigering
● Spara
Flytta
Avsluta
Tryck på OK(
Fotolista
) för att visa foton från USB.
Musiklista
Alt.
Avsluta
(Utom 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22/26LE3***, 22/26LE5***)
1
Visa varje meny.
2
3
Välj ett menyalternativ.
Flytta till popup-menyn.
• Klicka på RED knappen och du kan se
Customer Support menyn.
• Klicka på GREEN knappen och du kan se
Simple Manual menyn.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till
normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående
menybild.
OBS!
► Det går inte att använda CI-information i analogt läge.
► IR-blaster: För ytterligare information hänvisas till den extra “Wireless Media Box" användarhandboken.
► Det är möjligt att använda Filmlista menyn i 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***,
32/37/42/47/55LE5***.
19
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
AUTOMATISK KANALSÖKNING OCH LAGRING
Använd det för att automatiskt hitta och lagra alla program.
När du startar automatisk programmering tas all sparad serviceinformation bort.
Det maximala antalet program som kan lagras är 1000. Antalet kan dock variera något beroende på sändningssignalerna.
DVB-T, DVB-C Auto Tuning (autoinställning) är en meny för användare i länder som stödjer DVB kabel.
Om du väljer antenn,
Flytta
INSTÄLLNING
OK
● Autom.
Autom.
●
inställning
inställning
● Manuell inställning
►
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
INSTÄLLNING
● Autom.
inställning
● Autom.
inställning
● Manuell
inställning
● Programredigering
● Programredigering
● CI-information
● CI-information
Flytta
OK
Välj TV-anslutning.
Antenn
Antenn
Kabel
Antenn
Antenn
Kabel
När du väljer antenn eller kabel
raderas informationen för
föregående kanal.
Antenn
Kontrollera antennanslutningen.
Befintlig kanalinformation uppdateras
vid automatisk sökning.
SECAM L Söker
Automatisk numrering
Kabel
Stäng
1
2
3
4
5
Välj INSTÄLLNING.
Välj Autom. inställning.
Välj Antenn.
Välj Start.
Start
Stäng
• Ange ett 4-siffrigt lösenord med
NUMMERknapparna under Lås system ”På”.
• Om du vill fortsätta med automatisk sökning
väljer du Start med knappen
. Tryck
sedan på OK. Välj annars Stäng.
• Automatisk numrering : välj om du vill använda programnumret som TV-stationen tillhandahållit för inställning.
• Om du väljer Italien på menyn Land, och en
dialogruta om programkonflikter visas efter den
automatiska inställningen, väljer du en leverantör för ett programkonfliktnummer som du
vill lösa.
Kör Auto-prog.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
• I följande länder kan DVB kabeln användas: Tyskland, Holland, Sverige, Schweiz, Danmark, Österrike,
Finland, Norge, Slovenien, Ungern (Landet där det fungerar kan läggas till.)
20
Om du vill välja kabel,
● Autom.
inställning
● Autom.
inställning
● Manuell
● Manuell
● Programredigering
● Programredigering
● CI-information
● CI-information
● Inställning
● Inställning
av kabel-DTV
Flytta
INSTÄLLNING
OK
Välj TV-anslutning.
inställning
● Autom.
inställning
● Autom.
inställning
Antenn
Kabel
● Manuell
inställning
● Programredigering
Antenn
Kabel
av kabel-DTV
● CI-information
● Inställning
Flytta
OK
Tjänsteoperatör
►
inställning
inställning
inställning
INSTÄLLNING
OK
►
● Autom.
Autom.
●
Flytta
►
INSTÄLLNING
Comhem
Other Operators
av kabel-DTV
Föregående
Nästa
När du väljer antenn eller kabel
raderas informationen för
föregående kanal.
Antenn
Kabel
1
2
3
4
5
Välj INSTÄLLNING.
Välj Autom. inställning.
Välj Kabel.
Välj Comhem eller Other
Operators.
Välj Snabb eller Fullständig.
• Ange ett 4-siffrigt lösenord med
NUMMERknapparna under Lås system ”På”.
• När Du väljer Kabel, kan Cable Service
Operator urvalsbild skilja sig från eller inte
finnas i kabelutbudet från ifrågavarande land.
• Popup fönstret för att välja mellan
Tjänsteoperatör visas bara initialt i 3 fall när
du öppnar Initial Setting menyn när du växlar
från Antenna till Cable eller när du öppnar
menyn efter att ha bytt Country.
• När Du vill välja mellanTjänsteoperatör
bortsett från ovanstående 3 fall, kan Du göra
så genom att välja Setup(INSTÄLLNING)>Inställning av kabel-DTV->
Tjänsteoperatör.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Stäng
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
• Erhållen certifiering SO: Sverige (ComHem, Canal Digital), Danmark (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norge
(Canal Digital).
• Om det finns någon annan Service Operator (tjänsteleverantör) som du vill ha, välj Other Operators .
• Om du väljer "Other Operators" (andra operatörer) eller om det valda landet bara har funktioner för "Other
Operators", kan det ta en stund att söka igenom alla kanaler eller så söks inte alla kanaler upp.
Om inte alla kanaler visas gör du så här:
1. INSTÄLLNINGAR -> Autom. inställning -> Kabel -> Inställning
2. Växla Home tuning (justering – startsida) till "On" (på)
3. Ange fler värden som frekvens, symbolhastighet, modulering och nätverks-ID.
(Du kan vända dig till din internetleverantör om du vill veta vad som gäller för det som nämns ovan.)
21
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■När Du väljer Quick,
Justering - startsida
Snabb
◄
På
362000
6900
Slutfrekvens(kHz)
: 862000
: 114000
Slutfrekvens(kHz)
: 862000
● Symbolhastighet(kS/s)
NäTVerk
: Auto
● Modulering
640QAM
Nätverks-ID
Auto
0
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
OK
Startfrekvens(kHz)
Stäng
Slutfrekvens(kHz)
Kabel
: 114000
Startfrekvens(kHz)
Inställning
Snabb
►
Startfrekvens(kHz)
● Frekvens(kHz)
114000
862000
NäTVerk
: Auto
Inställning
Kabel
Kontrollera antennanslutningen.
Befintlig kanalinformation uppdateras
vid automatisk sökning.
Blanda och hoppa mellan program
Automatisk numrering
OK
Stäng
Start
Stäng
Nollställ
Stäng
6
7
Välj Snabb.
Välj Inställning.
8
9
10
11
12
Gör de justeringar som behövs.
Välj Stäng.
• Om du vill fortsätta med automatisk sökning
väljer du OK med knappen
. Tryck sedan
på OK. Välj annars Stäng.
• Automatisk numrering : välj om du vill använda programnumret som TV-stationen tillhandahållit för inställning.
• Hoppa över krypterade kanaler : Kodad kanal
hoppas över i Autom. inställning och
Manuell inställning.
Välj OK.
Välj Start.
Kör Auto-prog.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
22
■■När Du väljer Full,
Fullständig
Kabel
Sök efter varje tillgänglig signal.
Kabel
Kontrollera antennanslutningen.
Befintlig kanalinformation uppdateras
vid automatisk sökning.
Blanda och hoppa mellan program
Automatisk numrering
7
8
9
Start
Stäng
Välj Fullständig.
Välj OK.
Välj Start.
• Om du vill fortsätta med automatisk sökning
väljer du OK med knappen
. Tryck sedan
på OK. Välj annars Stäng.
• Automatisk numrering : välj om du vill använda programnumret som TV-stationen tillhandahållit för inställning.
• Hoppa över krypterade kanaler : Kodad
kanal hoppas över i Autom. inställning och
Manuell inställning.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
6
OK
Stäng
Kör Auto-prog.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
23
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
24
Följande värden behövs för att snabbt och korrekt kunna söka igenom alla tillgängliga program.
Värden som vanligen används medföljer som "standard".
Be kabelleverantören om hjälp för att få rätt inställningar.
När du använder Auto Tuning (automatisk inställning) med DVD kabelinställning, välj Full när du söker genom
alla frekvenser för att hitta tillgängliga kanaler.
Om önskad kanal inte hittas via standardinställningen, gör sökning med alternativet Full.
Kanalsökning med alternativet Full kan ta relativt lång tid.
• Frekvens : Öppna en användardefinierad frekvens.
• Symbolhastighet : Ange en användardefinierad symbolhastighet (Symbolhastighet: den hastighet enheter
som t.ex. modem använder för att skicka symboler till en kanal).
• Modulering : Ange en användardefiniera modulation. (Modulering: ljud- eller bildsignaler överlagras på en
bärvåg).
• Nätverks-ID : Unik identifierare som tilldelats varje användare.
• Startfrekvens: Öppna ett användardefinierat startfrekvensområde.
• Slutfrekvens: Öppna ett användardefinierat slutfrekvensområde.
INSTÄLLNING AV KABEL DTV
(ENBART MED KABELINSTÄLLNING)
Området som en användare kan välja ur menyn från tjänsteleverantören skiljer sig beroende på antalet tjänsteleverantörer som stöds i varje land och om antalet tjänsteleverantörer, som stöds i varje land är 1, blir motsvarande funktion inte aktiverad.
Efter att ha bytt tjänsteleverantör, kommer ett varningsfönster, som säger att kanalkartan raderas när OK knappen
trycks ned eller om Close (stäng) väljs och ett popup fönster för Auto-tuning (automatisk inställning) visas när 'Ja'
väljs.
● Autom.
Flytta
INSTÄLLNING
OK
● Autom.
inställning
● Manuell
inställning
● Programredigering
● Programredigering
● CI-information
● CI-information
Inställning av
av kabel-DTV
kabel-DTV
●●Inställning
Inställning av
av kabel-DTV
kabel-DTV
●● Inställning
►
OK
inställning
● Manuell
inställning
Flytta
Tjänsteoperatör
◄ Comhem ►
Automatisk kanaluppdatering
Av
Stäng
1
2
3
4
• Om du väljer Kabel, får du upp kabel-DTV menyn.
Välj INSTÄLLNING.
Välj Inställning av kabel-DTV.
•N
är Automatisk kanaluppdatering är i läget
På kan du uppdatera information för alla program som kan uppdateras, inklusive program du
redan tittar på.
Välj Tjänsteoperatör eller Automatisk
kanaluppdatering.
•N
är Automatisk kanaluppdatering är i läget
Av kan du endast uppdatera information för
program samtidigt som du tittar på dem.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
INSTÄLLNING
Välj den källa du vill använda.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
25
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
MANUELL KANALSÖKNING OCH LAGRING
(I DIGITALT LÄGE)
Med manuell sökning kan du lägga till ett program i programlistan.
Om du väljer antenn,
INSTÄLLNING
INSTÄLLNING
OK
inställning
inställning
inställning
● Manuell
►
● Manuell
● Autom.
►
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
● Autom.
Flytta
inställning
● Programredigering
● Programredigering
● CI-information
● CI-information
Flytta
◄
OK
►
DTV
UHF CH.
30
Frekvens(kHz)
474000
● Signalstyrka
● Signalkvalitet
50%
50%
Lägg till
Stäng
1
2
3
4
5
Välj INSTÄLLNING.
• Ange ett 4-siffrigt lösenord med
Välj Manuell inställning.
NUMMERknapparna under Lås system ”På”.
•D
u kan välja SBAND när landsinställningen är
"Norge" eller "Lettland".
Välj DTV.
Välj önskat kanalnummer.
Välj 'update' (uppdatera) eller 'add'
(lägg till) om signal finns.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
26
Om du vill välja kabel,
INSTÄLLNING
Flytta
INSTÄLLNING
OK
inställning
inställning
inställning
● Manuell
►
● Manuell
● Autom.
►
● Autom.
inställning
● Programredigering
● CI-information
● CI-information
● Inställning
● Inställning
av kabel-DTV
OK
Kabel-DTV
Symbolhastighet(kS/s)
Modulering
362000
6875
64QAM
av kabel-DTV
● Signalstyrka
►
● Signalkvalitet
50%
50%
Lägg till
Stäng
1
2
3
4
Välj INSTÄLLNING.
Välj Manuell inställning.
Välj Kabel-DTV.
• Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER
knapparna under Lås system ”På”.
• Symbolhastighet : Ange en användardefinierad symbolhastighet (Symbolhastighet: den
hastighet enheter som t.ex. modem använder för att skicka symboler till en kanal).
• Modulering : Ange en användardefiniera
modulation. (Modulering: ljud- eller bildsignaler överlagras på en bärvåg).
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
● Programredigering
Flytta
◄
Frekvens(kHz)
Välj önskat kanalnummer.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
27
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
MANUELL KANALSÖKNING OCH LAGRING
(I ANALOGT LÄGE)
Används om du önskar att söka in och lagra TV-kanaler manuellt.
INSTÄLLNING
Flytta
INSTÄLLNING
OK
inställning
inställning
Flytta
OK
inställning
● Manuell
►
● Manuell
● Autom.
►
● Autom.
◄
inställning
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
● Programredigering
● Programredigering
● Lagring
● CI-information
● CI-information
● System
►
TV
● Band
● Lagring
BG
● System
V/UHF
● Kanal
0
● Finjustera
● Söker
● Namn
◄
3
eller
● Finjustera
◄►
● Söker
C 02
2
3
4
5
6
Välj Manuell inställning.
7
8
Välj TV eller Kabel-TV.
eller
Välj önskat programnummer.
9
0
◄►
◄►
● Namn
Lagra
Välj INSTÄLLNING.
BG
V/UHF
● Kanal
◄►
►
3
● Band
C 02
Lagra
Stäng
1
Kabel-TV
Stäng
Välj V/UHF eller Kabel.
eller
Välj önskat kanalnummer
Starta sökningen.
Välj Lagra.
Välj ett TV-system.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
Ange ett 4-siffrigt lösenord med NUMMER-knapparna under Lås system ”På”.
• L : SECAM L/L’ (Frankrike)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Östeuropa / Asien / Nya Zeeland / Mellanöstern / Afrika)
I : PAL I (Storbritannien/ Irland/ Hongkong/ Sydafrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Östeuropa / Kina / Afrika / OSS)
• Upprepa steg 4 till 9 om du vill spara fler kanaler.
28
INSTÄLLNING
INSTÄLLNING
OK
inställning
● Autom.
inställning
Flytta
OK
inställning
● Manuell
►
● Manuell
►
● Autom.
Flytta
◄
inställning
►
TV
◄
● Programredigering
● Programredigering
● Lagring
● Lagring
● CI-information
● CI-information
3
● System
BG
● System
● Band
V/UHF
● Kanal
eller
0
Kabel-TV
►
3
BG
● Band
V/UHF
● Kanal
0
● Finjustera
◄►
● Finjustera
◄►
● Söker
◄►
● Söker
◄►
● Namn
C 02
● Namn
C 02
Lagra
Lagra
Stäng
Stäng
Stationsnamnet (ex. ‘SVT’) kan också programmeras, med sammanlagt 5 tecken, så att det visas på skärmen.
1
2
3
4
Välj INSTÄLLNING.
Välj position och välj vilket tecken
som ska komma sedan, o.s.v.
Du kan använda bokstäverna A
till Z, siffrorna 0 till 9, +/ - och
blanksteg.
5
Välj Manuell inställning.
Välj TV eller Kabel-TV.
Välj Namn.
6
Välj Stäng.
7
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■Att namnge en station
Välj Lagra.
■■Finjustering
Finjustering behövs normalt bara om mottagningen är dålig.
1
2
3
Välj INSTÄLLNING.
4
Välj Manuell inställning.
5
Välj TV eller Kabel-TV.
6
Välj Fin.
Finjustera bilden och ljudet.
Välj Lagra.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
29
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
PROGRAMREDIGERING
Ett överhoppat programnummer hoppas över om du använder knappen P
under normal TV-visning.
Om du vill välja det överhoppade programmet måste du ange programnumret direkt med NUMBER-knapparna
eller välja det i programredigeringsmenyn.
Med denna funktion kan du ta bort eller hoppa över sparade program.
Du kan ändra programnummer med hjälp av funktionen "Move" (Flytta) om "Automatic Numbering" (Automatisk
numrering) avmarkerats när du påbörjar Auto Tuning (Automatisk sökning).
Programredigering
INSTÄLLNING
inställning
inställning
Programredigering
●●Manuell
inställning
Programredigering
►
● Manuell
● CI-information
Sida 1/2
A
RADIO
DTV
OK
►
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
● Autom.
Flytta
Favourite Group :
TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Prog.ändring
P
FAV
Favoritprogram
Q.MENU
Byt sida
Favoritprogramgrupp
Föregående
Blockera/ta bort blockering
Hoppa över
eller
Programredigering
Favourite Group :
Kabel-DTV
Sida 1/2
A
Kabel-radio
Kabel-TV
800 YLE TV1
801 YLE TV2
802 YLE FST
803 YLE24
804 YLE Teema
805 TV4 Stockholm
806 Kanal Lokal
807 CNN
808 TV4
809 TV4 Plus
810 TV400
811 TV4 Film
812 TV4 Fakta
813 MediaCorp HD5
814 SNY_SSU
815 Demo
816 TVE 1
817 TVE 2
818 24H TVE
819 CLAN/50 TVE
820 LA7
▼
Prog.ändring
P
1
2
3
4
Byt sida
FAV
Favoritprogram
Q.MENU
Favoritprogram Group
Föregående
Blockera/ta bort blockering
Hoppa över
Välj INSTÄLLNING.
Välj Programredigering.
Gå till Programredigering.
Välj ett program som ska sparas eller hoppas
över.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
30
(I DTV/RADIOLÄGE)
■■För att utesluta (skip) förvalt nr./TV-kanal
1
2
Välj ett programnummer som ska hoppas över.
BLA
Ändra programnumrets färg till blått.
BLA
Frigör.
3
• Tryck på den BLÅ tangen ten igen, så att det
skiftar till grönt igen. När ett kanalnummer hoppats över, kan man inte välja den kanalen med
hjälp av P
knappen under normal TV användning.
• Om du vill välja det överhoppade programmet
måste du ange programnumret direkt med
NUMMER-knapparna eller välja det i programredigeringsmenyn eller EPG.
1
2
GULL
3
GULL
• Det kan registreras som Låst program även när 'Lock System'
(Låssystem) är avstängt (Off).
Välj ett programnummer som skall låsas.
Vrid programnumret till gult.
Frigör.
I TV-LÄGE
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■Låsning av ett programnummer
Den här funktionen gör det möjligt för dig att ta bort eller utesluta ett lagrat förvalt nr./TV-kanal, som är oönskat.
Du kan även flytta några kanaler och använda andra programnummer.
■■För att ta bort förtvalt nr./TV-kanal
1
2
ROD
Välj ett programnummer som ska tas bort.
Ändra programnumrets färg till rött.
När det raderas, flyttas de efterföljande en position
upp.
■■För att flytta en TV-kanal till ett annat förvalt nr
1
2
GRON
Välj ett programnummer som ska flyttas.
3
GRON
Frigör.
Ändra programnumrets färg till
grönt.
31
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■ För att utesluta (hoppa över) förvalt nr./TV-kanal
1
Välj ett programnummer som ska hoppas över.
2
3
BLA
Ändra programnumrets färg till blått.
BLA
Frigör.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■Auto Sort (Automatisk sortering)
1
Starta Auto Sort (Automatisk sortering).
• Tryck på den BLÅ tangen ten igen, så att det
skiftar till grönt igen. När ett kanalnummer hoppats över, kan man inte välja den kanalen med
hjälp av P
knappen under normal TV användning.
• IOm du vill välja det överhoppade programmet
måste du ange programnumret direkt med
NUMMER-knapparna eller välja det i programredigeringsmenyn eller EPG.
• När du har aktiverat Auto Sort (Automatisk sortering) en gång kan du inte längre ändra program.
■■Låsning av ett programnummer
1
2
GULL
3
GULL
Välj ett programnummer som skall låsas.
• Det kan registreras som Låst program även när 'Lock System'
(Låssystem) är avstängt (Off).
Vrid programnumret till gult.
Frigör.
■■Välja favoritprogram
Funktionen favoritprogram är ett smidigt verktyg som snabbt letar upp dina favoritprogram utan att du behöver
vänta på att TV:n ska söka igenom alla program däremellan.
1
2
3
32
Välj önskat program.
Lägg till motsvarande program i 'Favourite list'
(favoritlistan) i aktuell 'Favourit Group' (favoritgrupp)
Frigör
■■Välj en favoritprogramgrupp
1
2
3
Välj önskat program.
Ta fram popup fönster där 'Favourite group'
(favoritgrupp) kan ändras.
Välj en 'Favourite group' (favoritgrupp).
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
33
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
CI-INFORMATION [GEMENSAMT GRÄNSSNITT]
Me denna funktion kan du se vissa kanaler med förvrängd signal (betal-TV). Om du tar bort CI-modulen kan du
inte se betal-TV-kanaler. När modulen är infogad i CI-platsen kan du visa modulmenyn.
Kontakta din återförsäljare för inköp av lämplig modul och smartkort.
Du ska inte ofta sätta in och ta ut CI-modulen ur TV:n. Det kan orsaka problem. När TV:n slås på efter att du har
satt in CI-modulen kan det inträffa att ljudet inte hörs.
Det kan förekomma bildstörningar beroende vilken CI-modul och smartkort som används.
CI-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillämpas beroende på sändningsregler i olika länder.
INSTÄLLNING
● Autom.
Flytta
i
OK
inställning
● Manuell
Authorizations
inställning
Module information
● Programredigering
● CI-information
Viaccess Module
Consultations
►
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
När du använder en CAM (Conditional Access Module) (villkorad åtkomstmodul) kontrollera att den uppfyller
kraven från antingen DVB-CI ellerCI plus.
Select the item
• Denna display ges endast i illustrationssyfte och
menyalternativen och formatet kommer att
variera beroende på leverantören för de diitala
betaltjänsterna.
• Återförsäljaren kan ändra menyskärmen och
tjänsterna för CI (gemensamt gränssnitt).
1
Välj INSTÄLLNING.
2
Välj CI-information.
3
4
Välj önskat objekt: Module information (Modulinformation), smartkortinformation, språk, programvaruhämtning osv.
Spara.
• Tryck på BACK/EXIT knappen för att gå till föregående menybild.
34
PROGRAMVARUUPPDATERING
Programuppdatering (Programuppdatering) betyder att Programversion kan hämtas via ett digitalt marksändningssystem.
Programuppdatering
Bildtest
INSTÄLLNING
BILD
LJUD
◄ På ►
● Aktuell version
Ljudtest
TID
Programuppdatering
Signaltest
00.00.01
Stäng
LÅS
ALT.
Tryck på OK(
2
Förenklad användarmanual
Avsluta
RÖD Välj Kundsupport.
Välj Programuppdatering.
Välj På eller Av.
• Om du väljer På kommer en bekräftelseruta att visas för
att informera om att ny programvara har hittats.
3
4
Stäng
MINA MEDIER
) för att ställa in program.
Kundsupport
1
INGÅNG
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Produkt-/serviceinformation
Spara.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
35
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■Vid inställning av ”Programuppdatering”
Ibland kan en sändning av uppdaterad digital programvaruinformation
resultera i att följande meny visas
på TV-skärmen.
?
Programvaruuppdatering är tillgänglig.
Vill du hämta uppdateringen nu?
Nerladdning påbörjas när "JA"
väljs. Popup fönster som visar förloppet, visas inte.
Nerladdningsstatus kan följas från
programuppdateringsmenyn.
Ja
Nej
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Enkel uppdatering: för aktuell
uppdateringsström
Programuppdatering
◄ På ►
Hämtning av programvara pågår.
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
Ett fönster visas nedtill när nerladdningen är slutförd.
TV:n återstartas när "Ja" väljs.
En ny version av programvaran har hämtats. Om du installerar nu kommer TV:n att
stängas av och slås på igen. Vill du
fortsätta?
Ja
Nej
4%
Stäng
? Den nya programvaran uppdateras vid den tidpunkt som anges nedan 00/00/0 00:00.
Vill du hämta uppdateringen nu?
Ja
Nej
Schemalagd uppdatering: för schemalagd uppdateringsström
När menyn Programuppdatering
(Uppdatering av programvara) är "Av"
visas meddelandet för ändring till
"På".
- Under pågående programvaruuppdatering ska du vara noga med följande:
• Strömmen till TV:n får inte avbrytas.
• Antennen får inte frånkopplas.
• Efter programuppdatering kan Du få den uppdaterade programversionen bekräftad i programuppdateringsmenyn.
• Det kan ta timmar att ladda ner mjukvaran. Säkerställ därför att enheten inte stängs av under nerladdningen.
• Programvaran laddas ner enbart i standby-läge eller med hjälp av MUX med programuppdateringstjänst och stoppas först när nätsladden dras ut eller när MUX visas utan programuppdateringstjänst.
• När Du återvänder till standby-läge eller MUX med uppdateringstjänst kommer nerladdningen av programvara att
fortsätt där den stoppades.
36
BILD/LJUD TEST
Denna funktion är en kundtjänstfunktion som kan utföra bild och ljudtester.
Programuppdatering
INSTÄLLNING
BILD
LJUD
?
Bildtest
TID
Ljudtest
Finns det problem med den här testbilden?
Signaltest
ALT.
Tryck på OK(
2
3
MINA MEDIER
Ja
Nej
Stäng
) för att ställa in program.
Kundsupport
1
INGÅNG
Förenklad användarmanual
Avsluta
RÖD Välj Kundsupport.
Välj Bildtest eller Ljudtest.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Produkt-/serviceinformation
LÅS
Välj Ja eller Nej .
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
37
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
DIAGNOSTIK
Med denna funktion kan du se information om tillverkare, MODELL/TYP, serienummer och programvaruversion.
Den visar information och signalstyrka för den inställda *MUX.
Den visar signalinformation och namn för den valda MUX.
(*MUX: Ett överordnat kanalregister vid digitala sändningar (en MUX innehåller flera kanaler.))
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Teknisk diagnostik
Programuppdatering
INSTÄLLNING
BILD
LJUD
TID
Bildtest
Ljudtest
Signaltest
Signaltest
Produkt-/serviceinforma-
LÅS
ALT.
Tryck på OK(
INGÅNG
MINA MEDIER
tion
Ch 30
Ch 34
Ch 36
Ch 38
Ch 54
Ch 60
) för att ställa in program.
Kundsupport
Stäng
Tillverkare : LG Electronics Inc.
MODELL/TYP : 42LD450-ZA
Serienummer : SKJY1107
Programversion :V00.00.01
Förenklad användarmanual
Avsluta
Föreg.
1
2
3
4
RÖD
Popup
MENU
Välj Kundsupport.
Välj Signaltest.
Visa Tillverkare, MODELL/TYP, Serienummer och
Programversion.
Visa information om kanalen.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
38
Avsluta
PRODUKT/SERVICE INFORMATION
Denna funktion är en kundtjänstfunktion som visar produkt/service information och information från kundtjänstcenter.
Programuppdatering
INSTÄLLNING
BILD
LJUD
TID
Bildtest
Ljudtest
Signaltest
LÅS
INGÅNG
ALT.
Tryck på OK(
2
3
Stäng
) för att ställa in program.
Kundsupport
1
MINA MEDIER
Förenklad användarmanual
Avsluta
RÖD Välj Kundsupport.
Välj Produkt-/serviceinformation.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Produkt-/serviceinformation
Produkt-/serviceinformation
Visa modell/typ, programversion, serienummer, använd tid,
kundservicecenter och hemsida.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
39
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
FÖRENKLAD ANVÄNDARMANUAL
Du kan enkelt och effektivt komma åt information om produkten genom att visa en enkel handbok på TV:n.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
INSTÄLLNING
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
LÅS
Tryck på OK(
BILD
LJUD
TID
ALT.
INGÅNG
MINA MEDIER
) för att ställa in program.
Kundsupport
1
2
Förenklad användarmanual
Avsluta
GRON Välj Förenklad användarmanual.
Välj den del av handboken som du vill visa.
• RÖD: Gå till Index-sidan.
•B
LÅ: Spela upp Förenklad användarmanual
automatiskt eller manuellt.
• Tryck på EXIT knappen för att återgå till normal TV tittande.
40
HUR MAN ANVÄNDER LISTAN MED KANALER
I stationsöversikten (Programme table), som visas på skärmen, kan du se en lista över vilka TV-kanaler som är
lagrade i TV:ns minne.
Miniordlista
Avsluta
1 BBC
►
Visas när programmet är Locked (Låst).
Programlista
2 BBC
3 BBC
4 BBC
5 BBC
A
■■För att välja stationsöversikten
1
Visa Programlista.
• Om det är något som är markerat blått, betyder
det att det förvalda nr./TV-kanalen är överhoppad
under automatisk sökning/lagring eller redigering.
• Vissa kanaler med programnummret visat i kanalreg istret, indikerar att det inte finns något stationsnamn inskrivet
BLA
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Red.Pr.
Vrid fram programredigering.
■■För att välja förvalt nr. /TV-kanal i stationsöversikten
1
2
Välj ett program.
Läget kommer att växla mellan TV,
DTV och Radio från det program du
för närvarande tittar på.
Växla till det valda programnumret.
41
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■För att bläddra igenom hela stationsöversikten
1
Bläddra bland sidorna.
2
Återgå till normalt TV-läge.
Avsluta
Favoritlista
◄ ►Favoritprogramgrupp
◄
Group
B
►
►
1 BBC
2 BBC
►
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
■■ Visa listan över favoritprogram
3 BBC
Pr.Reg.
1
Red.Pr.
Visa listan Favourite Programme
(Favoritprogram).
BLA
Vrid fram programredigering.
GULL
Nuvarande kanal är registrerad/
annullerad som preferenskanal i aktuellt vald grupp.
Favoritgrupp har ändrats.
42
INSIGNALLISTA
HDMI och AV1 (SCART) känns igen av en “pin” och aktiveras bara när en extern enhet spänningssätts.
Med knappen TV/RAD (TV/RADIO) kan du flytta från External Input (Extern insignal) till RF Input (RF-insignal)
och till det senast visade programmet i DTV/RADIO/TV-läge.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Ingångslista
Flytta
USB
AV1
RGB
HDMI1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
HDMI4
Ingångsetikett
1
Välj insignalkälla.
Komponent
Avsluta
• Antenn eller Kabel : Välj det här alternativet
när du tittar på digital-TV/RADIO/TV.
• USB : Väljs vid användning av USB beror på
anslutning.
• AV: Välj de här alternativen när du tittar på
video eller en extern källa.
• Komponent : Välj det här alternativet när du
använder DVD eller om digitalboxen är
ansluten med en kontakt.
• RGB :Välj det här alternativet när du använder
en dator som är ansluten med en kontakt.
• HDMI : Välj de här alternativen när du använder DVD eller dator, eller om digitalboxen är
ansluten med en kontakt.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
Antenn
OK
43
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
INSIGNALMARKERING
Väljer en etikett för varje ingångskälla.
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
Ingångslista
Antenn
USB
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
HDMI1
RGB
Flytta
AV1
HDMI2
AV2
AV3
HDMI3
OK
Komponent
HDMI4
Ingångsetikett
Avsluta
Ingångsetikett
AV1
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Komponent
◄
►
RGB
◄
►
▼
Stäng
1
2
3
BLA
Välj Ingångsetikett.
Välj källa.
Välj markering.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
44
DATASERVICE
(Den här menyn är endast tillgänglig på Irland. )
Med den här funktionen kan användaren välja mellan MHEG(digital text-tv) och Teletext om båda funktionerna är tillgängliga samtidigt.
. Om bara en av funktionerna är tillgänglig, fungerar antingen MHEG eller Teletext ioavsett ditt val.
Flytta
ALT.
OK
● Språk(Language)
● Land
● Land
assistans
:1
● Ange
:1
: Hemanvändning
● Lägesinställning
►
MHEG
MHEG
MHEG
: :MHEG
Teletext
● Data Service
1
: Hemanvändning
Välj ALT..
2
Välj Data Service.
3
4
ID
►
● Fabriksinst.
►
ID
● Lägesinställning
assistans
● Strömindikator
MHEG
: :MHEG
● Fabriksinst.
● Ange
: Ireland
● Avaktiverad
● Strömindikator
● Data Service
OK
● Språk(Language)
: Ireland
● Avaktiverad
Flytta
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
ALT.
Välj MHEG eller Teletext.
Spara.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
45
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
SIMPLINK
Den fungerar endast med en enhet som har logotypen SIMPLINK. Kontrollera logotypen SIMPLINK.
Produkten kanske inte fungerar som den ska när den används med andra produkter med HDMI-CEC-funktion.
Det gör att du kan kontrollera och spela upp andra AV-enheter som är anslutna till TV:n genom HDMI-kabel
utan ytterligare kablar och inställningar.
Om du inte vill använda SIMPLINK-menyn väljer du ”AV”.
Vid trådlös, extern visning går det inte att använda SIMPLINK-funktionen.
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
OK
◄
På
Avsluta
►
Se på TV
DISC
Video
VCR
HDD-spelare
◄ Högtalare
TV-högtalare
1
2
3
►
Visa SIMPLINK.
Välj På eller Av.
Spara.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
46
Anslutning till hemmabiosystem med SIMPLINK-logotypen.
Anslut HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 (Utom
19/22LD3***), HDMI IN 3 (Utom 19/22/26/32LD3***,
32/37/42/47LD4***, 19/22LE3***, 22LE5***) eller
HDMI IN 4 (Endast 32LE3***, 32/42/47LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)-uttagen på TV-apparatens
baksida och hemmabiosystemets HDMI-uttag
med HDMIkablar.
2
Anslut digitalljudsuttagen på TV-aparatens baksida
till motsvarande ingång på hemmabiosystemet med
optiska kablar.
3
Välj hemmabio på högtalarmenyn genom att trycka
på knappen SIMPLINK.
►► När du väljer eller använder media för enheten med
hemmabiofunktion, växlar högtalaren automatiskt till
HT-högtalare (avlyssning med hemmabiosystem).
1
2
Home theater
(Hemmabio)
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
1
OBS!
►►Anslut porten HDMI/DVI IN eller HDMI IN på TV:n till porten (HDMI-porten) på SIMPLINK-enheten med hjälp
av HDMI-kabeln.
►►När ingångskällan växlas till en annan med INPUT-knappen på fjärrkontrollen eller liknande, stannar enheten
som används med SIMPLINK.
47
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
SIMPLINK-funktioner
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
48
Uppspelning av skivor
Manövrera anslutna AV-enheter genom att trycka på knapparna
, OK, ►, ▀, l l, ◄◄ och ►► buttons.
Uppspelning direkt
Efter anslutning av AV-enheter till TV:n kan du direkt kontrollera enheterna och spela upp media utan ytterligare
inställningar.
Välja AV-enhet
Gör att du kan välja någon av de AV-enheter som är anslutna till TV:n och spela upp från den.
Stäng av alla enheter
När du stänger av TV:n stängs alla anslutna enheter av automatiskt.
Stänga av ljudet
Erbjuder ett enkelt sätt att stänga av ljudet.
Sync Power on (Synkronisera strömpåslagning)
När utrustning med Simplink-funktion som anslutits till en HDMI-utgång påbörjar uppspelning övergår TV:n automatiskt i påslaget läge.
* En enhet som är ansluten till TV:n genom HDMI-kabel men som inte stöder Simplink kan inte använda
denna funktion.
Obs! När du använder SIMPLINK bör en HDMI-höghastighetskabel med *CEC-funktion användas. (*CEC:
Consumer Electronics Control).
SIMPLINK-menyn
Välj önskad SIMPLINK-källa genom att trycka på knappen
1
e på TV : Växla till föregående TV-kanal, oavsett
det aktuella läget.
2
Uppspelning av skivor (DISC) : Välj och spela
upp anslutna skivor.
När flera skivor är tillgängiga visas skivegenskaper
nedtill på skärmen.
3
5
ppspelning från hårddisk : Spela upp och konU
trollera inspelningar som sparats på hårddisken.
OK
◄
På
1
Se på TV
2
DISC
3
Video
4
VCR
HDD-spelare
5
◄ Högtalarer
TV-högtalare
Avsluta
►
Vald enhet
När ingen enhet är
ansluten (visas i grått)
När en enhet är ansluten
(visas i ljus färg)
►
Ljudutgång till hemmabio/ljudutgång till TV: Välj
högtalare för hemmabion eller TV:n för ljudet.
• Home theater (Hemmabio): Endast en enhet åt gången stöds
• DVD, Recorder (DVD-spelare): Upp till en (Endast 19/22LD3***), två(Endast 26/32LD3***, 32/37/42/47LD4***,
19/22LE3***, 22LE5***), tre(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 26LE3***, 26LE5***), fyra(Only 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***) stöds åt gången.
• VCR (Videobandspelare): Endast en enhet åt gången stöds
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
4
VCR-uppspelning : Spela upp och kontrollera
ansluten videospelare.
och sedan på OK.
49
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
AV-LÄGE
Du kan välja optimala bilder och ljud när du ansluter AV-enheter till externa insignaler.
Av
Film
Sport
Spel
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
1 AV MODE
Inaktivera AV-läge.
Optimerar bild och ljud vid filmvisning.
Optimerar bild och ljud vid visning av idrottsevenemang.
Optimerar bild och ljud vid spel.
Av
Film
Spel
Sport
Välj önskad källa genom att trycka på AV MODE (AV-LÄGE) upprepade gånger.
2
• Om du väljer läget Film Läge i AV Läge, Film så väljs det läget både för
Bildläge och Ljudläge på menyn BILD respektive menyn LJUD.
• Om du väljer “Av” i AV Läge, så väljs den bild som du först angav.
50
Initiera(återställa de ursprungliga inställningarna)
Den här funktionen återställer alla inställningarna. Inställningarna
Dag och
Nat t i Bildläge kan emellertid
inte återställas.
Du kan behöva återställa produkten om du flyttar till annan plats eller annat land.
När Fabriksinst. (Fabriksåterställningen) slutförts måste du starta om initialiseringen.
När Lås system menyn är i läge “På” visas meddelandet där du ska ange lösenordet.
Flytta
● Språk(
: UK
● Avaktiverad
assistans
● Fabriksinst.
ID
►
● Strömindikator
►
4
OK
: UK
● Avaktiverad
● Fabriksinst.
● Lägesinställning
3
● Land
assistans
● Strömindikator
● Ange
2
Flytta
● Språk(Language)
● Land
1
ALT.
OK
)
:1
● Ange
: Hemanvändning
● Lägesinställning
Välj ALT..
ID
Alla användar- och kanal- inställningar
kommer att återställas. Vill du fortsätta?
:1
: Hemanvändning
Ja
Nej
SE PÅ TV/PROGRAMKONTROLL
ALT.
•Om du har glömt lösenordet för Lås system
”På” trycker du på ”0”, ”3”, ”2”, ”5” på fjärrkontrollen.
Välj Fabriksinst..
Välj Ja.
Starta Fabriksinst.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
51
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Ansluta USB-enheten
När du ansluter en USB-enhet visas den här popup-menyn automatiskt.
“POPUP MENY” kommer inte att visas medan OSD inklusive Meny, EPG eller Schedule list är aktiverade.
När popup menyn visas kan du välja Music List, Photo List eller Movie List i MY MEDIA menyn.
Du kan inte lägga till en ny mapp eller ta bort den befintliga mappen på USB-enheten.
1 Anslut USB-enheten till TV-apparatens USB
IN-port.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
eller
Ta bort USB-enheten
2
Välj Filmlista (Endast 32/40/46/55LE4***,
19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***),
Fotolista eller Musiklista.
Välj menyn USB-enhet innan du tar bort
USBenheten.
1
2
MINA MEDIER
Filmlista
Tryck på OK(
3
52
• Endast foton (JPEG), musik (MP3) och film (DAT,M
PG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,TS,TRP,TP,A
SF,WMV,FLV) stöds.
Fotolista
) för att visa foton från USB.
Musiklista
Alt.
Avsluta
Välj USB-enhet.
Välj Koppla bort.
Precautions when using the USB device
ANVÄNDA USB-ENHETEN
►►Endast en USB-lagringsenhet kan identifieras.
►►Om USB-lagringsenheten ansluts via en USB-hubb kan inte enheten identifieras.
►►En USB-lagringsenhet som använder ett program för automatisk identifiering kan kanske inte identifieras.
►►En USB-lagringsenhet som har egna drivrutiner kanske inte kan identifieras.
►►Identifieringshastigheten för en USB-lagringsenhet beror på den enskilda enheten.
►►Stäng inte av TV-apparaten eller koppla från USB-enheten när den anslutna USB-lagringsenheten
används. Om en sådan enhet plötsligt kopplas från så kan de lagrade filerna eller USB-lagringsenheten
skadas.
►►Anslut inte en USB-lagringsenhet som modifierats. Enheten kan göra så att produkten inte längre
fungerar som den ska eller inte kan användas. Tänk på att bara använda USB-lagringsenheter som
stöder vanliga musik-, bild- eller filmfiler.
►►Använd bara USB-lagringsenheter som har formaterats med filsystemen FAT32 och NTFS som finns i
operativsystemet Windows. Om en lagringsenhet formateras med ett annat hjälpprogram som inte
stöds av Windows, kanske den inte kan identifieras.
►►Anslut USB-lagringsenheter som kräver en extern strömkälla till ett nätuttag (mer än 0,5 A). Om du inte
gör det kanske inte enheten kan identifieras.
►►Anslut USB-lagringsenheten med den kabel som tillverkaren tillhandahåller.
►►Vissa USB-lagringsenheter kanske inte kan hanteras eller så fungerar de inte som de ska.
►►Filjusteringsmetoden för USB-lagringsenheter liknar den för Window XP och över 100 engelska tecken
kan användas i ett filnamn.
►►Se till att säkerhetskopiera viktiga filer eftersom data som lagrats på ett USB-minne kan ta skada. Vi
ansvarar inte för eventuella data som går förlorade.
►►Om USB-hårddisken inte har någon extern strömkälla är det inte säkert att USB-enheten kan identifieras. Se därför till att ansluta den externa strömkällan.
- Använd en nätadapter som spänningskälla. Vi kan inte garantera att enheten får tillräcklig spänning via
USBkabeln.
►►Om ditt USB-minne har flera partitioner eller om du använder en USB-baserad flerkortsläsare kan du
använda upp till 4 partitioner eller USB-minnen.
►►Om ett USB-minne ansluts till en USB-baserad flerkortsläsare är det inte säkert att minnets volymdata
kan kännas av.
►►Om USB-minnet inte fungerar som det ska kan du prova att koppla ur minnet och därefter ansluta det
igen.
►►Hur snabbt USB-minnet upptäcks varierar från enhet till enhet.
►►Om USB-enheten ansluts i Standby Mode (Standby-läget) kommer den angivna hårddisken att läsas
automatiskt när TV:n slås på.
►►Rekommenderad kapacitet är 1 TB eller mindre för externa USB-hårddiskar och 32 GB eller mindre för
USB-minnen.
►►Det är inte säkert att enheter vars lagringskapacitet överstiger rekommendationerna fungerar.
►►Om en extern USB-hårddisk med "Energy Saving"-funktion (Energisparläge) inte fungerar stänger du
av hårddisken och slår därefter på den igen för att den ska fungera korrekt.
►►USB-lagringsenheter äldre än USB 2.0 stöds också. Det är dock inte säkert att de fungerar som de ska
i listan Movie (Film).
►►Högst 999 mappar eller filer kan identifieras i en och samma mapp.
53
ANVÄNDA USB-ENHETEN
FILMLISTA
(Endast 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Du kan spela upp filmfiler på USB-minnet.
Filmlistan aktiveras när USB-enheten har identifierats. Den används när du spelar upp filmfiler på TV:n.
Visar de filmer som finns i USB-mappen och har stöd för uppspelning.
Gör att du kan spela upp alla filmer i mappen och andra önskade filer.
Det är en filmlista som visar mappinformation och filmfiler.
Bildskärmsvisningen kan se annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa
dig att använda TV:n.
Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.dvix/*.avi/*.asf/*.wmv/*/*.flv/*.avi(motion-peg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))stödjande fil.
Videoformat: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Ljudformat : Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC ADPCM, WMA
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Hastighet : 32 kbps till 320 kbps(MP3)Externt undertitelformat : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.
ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Internt undertitelformat: endast, XSUB (Det är undertitelformatet som används i DivX6 filer)
• En del undertexter som skapats av användare kanske inte visas korrekt.
• Vissa specialtecken stöds inte tillsammans med undertextning.
• HTML-taggar stöds inte tillsammans med undertextning.
• Undertextning vid andra språkval än de språk som stöds är inte tillgängligt.
• Tillfälliga avbrott kan uppstå (bildavbrott, snabbare uppspelning, etc.) när ljudspråket ändras.
• En skadad filmfil kan komma att spelas upp felaktigt och vissa uppspelningsfunktioner går eventuellt inte att använda.
• Filmfiler som producerats med vissa kodare kan komma att spelas upp felaktigt.
• Om film- och ljudstrukturen på den inspelade filen inte är sammanflätade försvinner antingen ljudet eller bilden.
• Beroende på bildrutans storlek stöds HD-videofilmer med maximal upplösning 1920 x 1080@25/30P eller 1280 x
720@50/60P
• Beroende på bildrutans storlek är det inte säkert att videofilmer med högre upplösning än 1920 x 1080@25/30P eller
1280 x 720@50/60P visas som de ska
• Det är inte säkert att videofiler av annan typ eller med annat format än vad som angivits fungerar som de ska.
• Den maximala bithastigheten för en spelbar filmfil är 20 Mbps. (Endast, Motion JPEG : 10 Mbps)
• Vi garanterar inte felfri uppspelning av profiler som kodats i nivå 4.1 eller högre i H.264/AVC.
• DTS Ljud-codec stöds inte.
• En filmfil som är större än 30 GB kan inte spelas upp.
• Namn på videofil och tillhörande undertextfil måste vara identiska för att de ska visas.
• En filmfil av formatet DivX med tillhörande undertextning måste finnas i samma mapp.
• Det är inte säkert att videouppspelning via en USB-anslutning som inte stöder hög hastighet fungerar som den ska.
• GMC-kodade filer (Global Motion Compensation) kan inte spelas upp.
• När du tittar på film ur Movie-List funktionen kan du inte använda knapparna på fjärrkontrollen för att ställa in bilden i
energispar-läge och AV-Mode. Användarinställningen för varje bild går inte att använda.
54
Fil
Videodekoder
Ljud-codec
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
Filnamnstillägg
ts,trp,tp
MPEG2, H.264, AVS, VC1
Högsta upplösning
MP2
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x,
DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
AAC,HE-AAC,MP3
1920x1080@30p
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
mkv
H.264, MPEG-1,2,4
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.DivX 5,
DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2H.264
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H264
MP3, AAC
HE-AAC,LPCM
(Endast , Motion JPEG
640x480@30p)
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
ANVÄNDA USB-ENHETEN
55
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Skärmkomponenter
Du kan också ställa in USB i INGÅNG menyn.
1
Välj MINA MEDIER.
2
Välj Filmlista.
2
1
1
2
3
4
5
Flyttar till fil en nivå upp
Aktuell sida/totalt antal sidor
Motsvarande knappar på fjärrkontrollen
Innehåll i mapp fokuserad på 1
Aktuell sida/ totala antalet
innehållssidor i mapp fokuserad
på 1
Drive1
001
002
005
006
Sida 1/1
003
5
004
4
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Flytta
Till fotolista
Spela upp P
Markera läge
Ändra siffror
Byt sida
MARK
Markera
Avsluta
3
• Vissa filer kanske endast visas
med ikoner i förhandsgranskningsbilden.
56
Sida 1/1
Filmlista
• Filer som inte kan användas
visas endast med ikoner i
förhandsgranskningsbilden.
• Onormala filer visas i
bitmap-format.
Filmval
■■Vi uppspelning av filmfiler
Sida 1/1
Filmlista
Drive1
Sida 1/1
001
002
003
005
006
051. Apple_ ......
02:30:25
Flytta
Till fotolista
1
Ändra siffror
Välj målmappen eller målenheten.
Spela upp P
Markera läge
Byt sida
MARK
Markera
Avsluta
• Navigera på filmsidan genom att trycka på knappen P
.
Välj önskade filmtitlar.
3
Filmfiler spelas.
Använda fjärrkontrollen
GRON
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
004
Tryck upprepade gånger på GREEN knappen för att ändra till Fotolista->Musiklista
GUL
En metod för att se 5 större miniatyrbilder eller en enkel lista.
BLA
Ändra till Mark Mode.
Återgå till normalt TV tittande.
EXIT
►
Tryck på knappen PLAY(►) för att återgå till normal uppspelning..
57
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När valda filmfiler spelas
Sida 1/1
Filmlista
Markera läge
001
005
Drive1
Sida 1/1
002
003
006
051. Apple_ ......
02:30:25
004
Flytta
Spela markerat
1
Byt sida
Avsluta Markera läge
MARK
Markera
Avsluta
• När en eller flera filmer är markerade
spelas de upp i tur och ordning.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Välj önskade filmtitlar.
BLA eller
4
5
Avmarkera alla
Välj målmappen eller målenheten.
2
3
Markera alla
Markera P
Ändra till Mark Mode.
Markera önskad filmfil.
RÖD
Markerad film spelas upp.
OBS!
►►Om filtyperna inte stöds visas ett meddelande angående filtyper som inte stöds.
58
Använda fjärrkontrollen
RÖD
Spela upp den valda filen.
När väl en filmfil slutar spela, spelas nästa valda fil upp automatiskt.
GRON
Markera alla filmfiler på skärmen.
GULL
Avmarkera alla markerade filmfiler.
BLA
Klicka för att gå ur Mark Mode.
EXIT
Återgå till normalt TV tittande.
►►Om du har valt "Yes" på OSD (On-screen display) under uppspelning av samma fil efter filmen har stoppats,
kommer den att fortsätta där den stannade tidigare.
►►Om kontinuerliga serier återfinns i mappen, spelas nästa fil upp automatiskt. Men detta omfattar inte fall där
Repeat funktionen i filmförteckningsalternativet är inställd på "On" (Hänvisning till sidan 62) eller markerad
som Play (spela).
ANVÄNDA USB-ENHETEN
OBS!
59
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Använda Movie List-funktionen (Filmlista), spela upp
Välj alternativ.
Ställ in videospelning.
Ställ in video.
Ställ in ljud.
■
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
2
Stäng
◄►
►
II
►
eller
01:02:30 / 02:30:25
◄◄ ►►
Q.MENU
Alt.
DÖLJ
Avsluta
Visa Alt. meny.
Välj Ställ in videospelning, Ställ in video. eller
Ställ in ljud..
OBS!
►►Alternativa värden ändrade i Filmlista påverkar inte Fotolista och Musiklista
►►Alternativa värden ändrade i Fotolista och Musiklista ändras på samma sätt i Fotolista och Musiklista
exklusive Filmlista.
►►Vid uppspelning av videofil efter stopp, kan Du fortsätta spela från det ställe där Du stoppade tidigare.
60
Använda fjärrkontrollen
■
►
II
◄◄ / ►►
Stoppa filmfil under uppspelning.
Tryck på knappen PLAY(►) för att återgå till normal uppspelning.
Under inspelning trycker du på knappen Pause(II) (Paus).
■■ Stillbild visas.
■■ Om inga knappar på fjärrkontrollen trycks ned inom 10 minuter efter paus återgår TV:n till
uppspelning.
■■ Tryck på knappen Pause(II) (Paus) och använd sedan knappen FF(►►) för slow motionuppspelning.
Vid uppspelning,
tryck upprepade gånger på knappen REW(◄◄) för att öka hastigheten ◄◄(x2) ->
◄◄◄(x4) -> ◄◄◄◄(x8) ->◄◄◄◄◄(x16) ->◄◄◄◄◄◄(x32) .
tryck upprepade gånger på knappen FF(►►) för att öka hastigheten ►►(x2)-> ►►►(x4)
-> ►►►►(x8) ->►►►►►(x16) -> ►►►►►►(x32).
■■ Tryck upprepade gånger på de här knapparna om du vill öka hastigheten på snabbspolningen framåt/bakåt.
Visa Alt. meny.
Göm menyn på helskärmen.
■■ För att se menyn igen på helskärm, klicka på OK knappen för att visa den.
Återgå till normalt TV tittande.
<>
ENERGY
SAVING
AV MODE
■■ Om du använder knappen < eller > under uppspelning syns en positionsmarkör på skärmen.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
eller
Tryck på knappen ENERGY SAVING upprepade gånger för att öka skärmens
ljusstyrka. (se s. 95)
Välj önskad källa genom att trycka på knappen AV MODE upprepade gånger (se s. 50)
61
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När Du väljer Set video play,
Ställ in videospelning.
Bildstorlek
◄
Fullständig
►
Språk för ljud
◄
1
►
Språk för textning
◄
På
►
● Språk
◄
Engelska
►
● Kodsida
◄
Standard
►
● Synkronisera
◄
0
►
● Position
◄
0
►
● Storlek
◄
Normal
►
Upprepa
◄
På
►
Föregående
1
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
Välj Bildstorlek, Språk för ljud, Språk för
textning eller Upprepa.
Gör de justeringar som
behövs
Språk för undertextning
Språk som stöds
Latin1
Engelska, spanska, franska, tyska, italienska, svenska, finska, nederländska, portugisiska, danska, rumänska, norska,
albanska, Gaeliska, walesiska, irländska, katalanska, valensiska
Latin2
bosniska, polska, kroatiska, tjeckiska,
slovakiska, slovenska, serbiska, ungerska
Latin4
estländska, lettiska, litauiska
Kyrilliska
bulgariska, makedonska, ryska, ukrainska, kazakiska
Grekiska
Grekiska
turkiska
turkiska
►Bildstorlek
►
: Väljer dina önskade filmformat under filmuppspelning.
►Språk
►
för ljud: Ändrar ljudspråk under
uppspelningen av en film. Filer med ett
ljudspår kan inte väljas.
►Språk
►
för textning : Sätt på/stäng av
undertext.
►Kodsida
►
: Kan välja teckensnitt för undertitel. Vid default-inställning, kommer
samma teckensnitt som i huvudmenyn att
användas.
►Synkronisera
►
: Justerar undertextningens
tidssynkronisering med -10 sek till +10 sek
i steg om 0,5 sek när filmen spelas upp.
►Position
►
: Ändrar undertextningens placering uppåt eller nedåt när filmen spelas
upp.
►Storlek
►
: Väljer storlek på undertitel som
du valt då filmen spelas.
►Upprepa
►
: Stäng på/av repeteringsfunktion
vid uppspelning av film. Då den är påslagen kommer filen i mappen att repeteras
vid uppspelning. Även när repeteringen är
avstängd kan uppspelningen komma att
repeteras om filnamnet är mycket likt
föregående fil.
OBS!
►Endast
►
10 000 synk-block kan användas inom varje undertextfil.
►►När du spelar upp en video kan du anpassa bildstorleken genom att trycka på knappen RATIO.
62
■■När Du väljer Set video (Ställ in video),
Ställ in video.
Bildläge
◄
● Bakgrundsbel. 70
◄
►
100
◄
● Ljusstyrka
50
◄
►
● Färg
60
◄
►
● Dynamisk kontrast
◄
Mellan
►
● Kantförbättring
◄
Hög
►
● Brusreducering
◄
Mellan
►
TruMotion
◄
Låg
►
Föregående
(Endast
32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Välj Bildläge eller TruMotion.
Gör de justeringar som behövs. (sid.96 to 103)
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
►
● Kontrast
Bildåterställning
1
Standard
63
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När Du väljer Set audio(Ställ in ljud),
Ställ in ljud.
Ljudläge
◄
Standard
►
Automatisk volym
◄
Av
►
Tydlig röst II
◄
Av
►
Balans
0
◄
L
R ►
Föregående
ANVÄNDA USB-ENHETEN
64
1
2
Välj Ljudläge, Automatisk volym, Tydlig röst II eller
Balans.
Gör de justeringar som behövs. (sid. 107 till 111)
FOTOLISTA
Du kan visa fotofiler på USB-minnet.
Bildskärmsvisningen kanske ser annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa dig att
använda TV:n.
När du tittar på foto ur Photo-List funktionen kan du inte ändra bildinställningen.
FOTO (*.JPEG) – filer som stöds
Baseline: 64 x 64 till 15360 x 8640
Progressiv : 64 x 64 till 1920 x 1440
• Du kan bara spela JPEG-filer.
• Filer som inte stöds visas med fördefinierade ikoner..
Skärmkomponenter
Du kan också ställa in USB i INGÅNG menyn.
Välj MINA MEDIER.
2
Välj Fotolista.
2
1
1
2
3
4
5
Flyttar till fil en nivå upp
Aktuell sida/totalt antal sidor
Motsvarande knappar på fjärrkontrollen
Innehåll i mapp fokuserad på 1
Aktuell sida/ totala antalet
innehållssidor i mapp fokuserad
på 1
Sida 1/1
Fotolista
Drive1
001
010
002
011
Sida 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Flytta
Till musiklista
Markera läge
Ändra siffror
Visa
007
008
5
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
009
4
P
Byt sida
MARK
Markera
Avsluta
3
65
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Fotoval
■■Vid uppspelning av fotofiler
Sida 1/1
Fotolista
Drive1
001
010
002
011
Sida 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Flytta
Till musiklista
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
Välj målmappen eller målenheten.
2
3
Ändra siffror
Markera läge
008
007
Visa
P
Byt sida
009
MARK
Markera
Avsluta
• Navigera på fotosidan med knappen P
Välj önskade foton.
Visas fotofiler.
Använda fjärrkontrollen
GRON
Tryck upprepade gånger på GREEN knappen för att gå till Musiklista->Filmlista.
GULL
En metod för att se 5 större miniatyrbilder eller en enkel lista.
BLA
Ändra till Mark Mode.
Återgå till normalt TV tittande.
66
■■När valda fotofiler visas
Sida 1/1
Fotolista
Mark Mode
001
010
002
011
Drive1
Sida 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Flytta
Visa markerade
Välj målmappen eller målenheten.
2
3
Välj önskade foton.
BLA eller
4
5
Avmarkera alla
Convert to Mark M Ändrad till
Markera läge. ode.
Markera P
Byt sida
Avsluta Markera läge
009
MARK
Markera
Avsluta
• När ett eller flera foton är markerade kan du visa dem
som ett bildspel eller ett åt gången. Om inga foton markerats kan du visa varje enskilt foto i mappen eller ett
bildspel av alla foton i mappen.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
Markera alla
008
007
Markera önskad fotofil.
RÖD
Markerad fotofil visas.
67
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Using the remote control
RÖD
Visa den valda fotofilen.
GRON
Markera alla fotofiler på skärmen.
GUL
Avmarkera alla markerade fotofiler.
BLA
Klicka för att gå ur Mark Mode.
Återgå till normalt TV tittande.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
• Tryck på BACK knappen för att återgå till normalt TV tittande.
68
Visa foton
Det finns detaljerade funktioner för visning av foton i full skärmstorlek.
Sida 1/1
Fotolista
Drive1
001
010
002
011
Sida 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Flytta
Till musiklista
Visa
P
Byt sida
009
MARK
Markera
Avsluta
Markera läge
Ändra siffror
008
007
◄
►
Bildformatet kan göra så att fotots storlek ändras
när det visas i full storlek.
Tryck på EXIT knappen för att gå till föregående
menybild.
◄
Bildspel
1
2
3
►
BGM
■
►
2/13
Q.MENU
Dölj
Alt.
Välj målmappen eller målenheten.
Avsluta
• Navigera på fotosidan med knappen P
ANVÄNDA USB-ENHETEN
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
.
Välj önskade foton.
Det valda fotot visas nu i full storlek.
• Tryck på EXIT knappen för att gå tillbaka till Photo List(Fotolista).
• Tryck på BACK knappen för att ta bort Help OSD.
69
ANVÄNDA USB-ENHETEN
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
4
Välj Bildspel, BGM, �
(Rotera),
, Alt.
◄
►
(ZOOM IN),
, Dölj eller
Avsluta.
• Välj föregående eller nästa foto med hjälp
av
◄
Bildspel
►
BGM
■
2/13
• Välj och kontrollera menyn på skärmen i full
►
Q.MENU
Alt.
Dölj
Avsluta
►►Bildspel : Om ingen bild är vald visas alla foton i den aktuella
mappen i ett bildspel. Om några foton väljs så visas de i ett bildspel.
■ Ställ in bildspelets tidsintervall i Val (Alternativ).
ANVÄNDA USB-ENHETEN
►►BGM (Bakgrundsmusik) : Lyssna på musik under tiden som bilderna visas.
■ Ange BGM-enhet och album i Alternativ innan du använder den
här funktionen.
■ Du kan ställa in Option med Q. MENU eller MENU knapen på
fjärrkontrollen.
►► �(Rotate) : Rotera foton.
■ Roterar fotot 90°, 180°, 270°, 360° grader medsols.
■ Den kan inte roteras när bildbredden är större än den höjd som
stöds.
(ZOOM IN): Se fotografiet genom att zooma in 2,4
gånger
►►
: Tryck på knappen ENERGY SAVING upprepade gånger
för att öka skärmens
ljusstyrka. (se s. 95)
►►
►►Alt. : Ange värden för Bildhastig. och BGM.
■ Använd
knappen och OK knappen för att ställa in
värden. Tryck på OK för att spara inställningarna.
■ Du kan inte ändra BGM medan BGM spelar.
►►Dölj : Döljer menyn när skärmen visas i full storlek.
■ Om du vill visa menyn igen så trycker du bara på OK.
Tryck på EXIT knappen för att gå tillbaka till Photo List(Fotolista).
70
storlek med hjälp av
.
Användning av funktionen för Photo List(Fotolista) funktionen
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
Välj alternativ.
◄
►
Ställ in fotovisning.
Ställ in video.
Ställ in ljud.
Stäng
◄
Bildspel
1
eller
BGM
2/13
►
Q.MENU
■
Alt.
Dölj
Avsluta
Visa Alt. meny.
Välj Ställ in fotovisning., Ställ in video. eller Ställ
in ljud..
OBS!
►►Alternativa värden ändrade i Filmlista påverkar inte Fotolista och Musiklista.
►►Alternativa värden ändrade i Fotolista och Musiklista ändras på samma sätt i Fotolista och Musiklista
exklusive Filmlista.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
►
71
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När Du väljer Set photo view(Ställ in fotovisning),
Ställ in fotovisning.
Bildhastig.
◄
BGM
Snabb
►
Drive 1
● Upprepa
◄
På
►
● Slumpmässig
◄
Av
►
Föregående
1
2
ANVÄNDA USB-ENHETEN
72
Välj Bildhastig. eller BGM.
Gör de justeringar som
behövs.
■■När Du väljer Set video (Ställ in video),
Ställ in video.
Bildläge
◄
● Bakgrundsbel. 70
◄
● Kontrast
100
◄
● Ljusstyrka
50
◄
►
● Färg
60
◄
►
►
◄
Mellan
►
● Kantförbättring
◄
Hög
►
● Brusreducering
◄
Mellan
►
TruMotion
◄
Låg
►
Föregående
(Endast
32/42/46/52/60LD5***,
32/37/42/47/55LE5***)
Välj Bildläge eller TruMotion.
Gör de justeringar som behövs. (sid.96 till 103)
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
►
● Dynamisk kontrast
Bildåterställning
1
Standard
73
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När Du väljer Set audio(Ställ in ljud),
Ställ in ljud.
Ljudläge
◄
Standard
►
Automatisk volym
◄
Av
►
Tydlig röst II
◄
Av
►
Balans
0
◄
L
R ►
Föregående
ANVÄNDA USB-ENHETEN
74
1
2
Välj Ljudläge, Automatisk volym, Tydlig röst II eller
Balans.
Gör de justeringar som behövs. (sid. 107 till 111)
MUSIKLISTA
Du kan spela upp musikfiler på USB-minnet.
Köpta musikfiler (*.MP3) kan innehålla copyrightskydd.
En del av de här filerna kan inte hanteras i den här modellen.
Musikfiler på USB-enheten kan spelas upp av den här apparaten.
Bildskärmsvisningen kanske ser annorlunda ut på din TV-apparat. De här bilderna är bara exempel som ska hjälpa dig att använda TV:n.
MUSIC (*.MP3)-filer som stöds
Bithastighet 32 till 320kbps
• Samplingsfrekvens för MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Samplingsfrekvens för MPEG2 layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Samplingsfrekvens för MPEG2.5 layer 3: 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Skärmkomponenter
Du kan också ställa in USB i INGÅNG menyn.
1
Välj MINA MEDIER.
2
Välj Musiklista.
3
2
1
2
3
4
5
6
Preview (Förhandsgranskning):
Om det finns något skivomslag för
filen (Album Art Image) visas omslaget.
Flyttar till fil en nivå upp
Aktuell sida/totalt antal sidor
Motsvarande knappar på fjärrkontrollen
Innehåll i mapp fokuserad på 2
Aktuell sida/ totala antalet
innehållssidor i mapp fokuserad
på 2
Sida 1/1
Musiklista
Drive1
1
001. - B01.mp3
00:00
Sida 1/1
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
5
Flytta
Till filmlista
6
Ändra siffror
Spela upp P
Markera läge
Byt sida
MARK
Mark
Avsluta
4
(Endast 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***,
22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
75
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Musikval
Sida 1/1
Musiklista
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
Sida 1/1
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Flytta
Till filmlista
Ändra siffror
■■Vid uppspelning av musikfiler
1
MARK
Mark
Avsluta
• Använd knappen P
musiksidan.
för att navigera upp/ned på
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Välj önskade musikfiler.
Musikfiler spelas.
Använda fjärrkontrollen
GRON
Tryck upprepade gånger på GREEN knappen för att gå till Filmlista->Fotolista.
GULL
En metod för att se 5 större miniatyrbilder eller en enkel lista.
BLA
Ändra till Mark Mode.
Gå till föregående menybild.
76
Byt sida
Välj målmappen eller målenheten.
2
3
Spela upp P
Markera läge
■■När de valda musikfilerna spelas upp
Sida 1/1
Musiklista
Markera läge
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
Sida 1/1
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Flytta
Spela markerat
Välj målmappen eller målenheten.
2
3
Välj önskade musikfiler.
BLA eller
4
5
Ändra till Mark Mode.
Markera önskad musikfil.
RÖD
Avmarkera alla
P
Byt sida
Avsluta Markera läge
MARK
Mark
Avsluta
• Om en eller flera musikfiler är markerade spelas de upp
i tur och ordning. Om du till exempel vill lyssna på en
enda musikfil flera gånger, markerar du bara den musikfilen och spelar den. Om ingen musikfil har markerats
spelas alla musikfiler i mappen upp i tur och ordning.
• Om Du vill aktivera uppspelning på måfå måste Du ställa in Alt.->Ställ in ljudspelning.->Slumpmässig på
På.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
Markera alla
Mark
Markerad musikfil spelas upp.
77
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Använda fjärrkontrollen
RÖD
Visa vald musikfil.
GRON
Markera alla musikfiler på skärmen.
GUL
Avmarkera alla markerade musikfiler.
BLA
Klicka på exit knappen för att gå ur Mark Mode.
Återgå till normalt TV tittande.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
78
Användning av funktionen Music List(Musiklista), uppspelning
Sida 1/1
Musiklista
3 fil(er) markerade
Drive1
Sida 1/1
Ställ in ljudspelning.
►
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
►
005. - B05.mp3
■
1
II ◄◄ ►►
eller
Ställ in ljud.
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Spela med foto
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
Stäng
02:30 / 03:25
Q.MENU
Alt.
DÖLJ
Avsluta
Visa Alt. meny.
Välj Ställ in ljudspelning. eller Ställ in ljud.
OBS!
►►Alternativa värden ändrade i Filmlista påverkar inte Fotolista och Musiklista
►►Alternativa värden ändrade i Fotolista och Musiklista ändras på samma sätt i Fotolista och Musiklista
exklusive Filmlista.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
2
►
Välj alternativ.
79
ANVÄNDA USB-ENHETEN
Använda fjärrkontrollen
■
►
II
◄◄ / ►►
GRON
ENERGY
SAVING
ANVÄNDA USB-ENHETEN
80
or
Stoppa den musikfil som spelas.
Tryck på knappen PLAY(►) för att återgå till normal uppspelning.
När du klickar på Pause (II) knappen under uppspelning av filen, pausas uppspelningen.
När du klickar på Pause (II) knappen igen då uppspelningen är pausad, fortsätter uppspelningen.
Vid uppspelning,
När du klickar på REW (◄◄) knappen spelas föregående musikfil.
När du klickar på FF (►►) knappen, spelas nästa musikfil.
Starta spela den valda musikfilen och gå sedan till Photo List.
Tryck på knappen ENERGY SAVING upprepade gånger för att öka skärmens
ljusstyrka. (se s. 95)
Funktion Off/Screen Off fungerar bara från Movie List, Photo List, Music List.
Visa Alt. meny.
■■ När du klickar på Back-knappen under uppspelning, göms bild av "music player" och bara
musikförteckningen kommer att visas.
■■ När du klickar på Exit knappen under det "Music player" visas, kommer bara musikuppspelningen att stoppas och spelaren kommer inte att återgå till normalt TV tittande.
■■ När du klickar på Exit knappen under tiden uppspelningen är stoppad eller
under tiden som "music player" är gömd, kommer spelaren att återgå till normalt TV tittande.
<>
■■ När du använder < eller > knappen under uppspelning eller när en markör indikerar kan
filen spelas upp.
■■När Du väljer Set audio play(Ställ in ljudspelning),
Ställ in ljudspelning.
Upprepa
◄
På
►
Slumpmässig
◄
Av
►
Föregående
1
2
Välj Upprepa eller Slumpmässig.
Gör de justeringar som behövs.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
81
ANVÄNDA USB-ENHETEN
■■När Du väljer Set audio,(Ställ in ljud),
Ställ in ljud.
Ljudläge
◄
Standard
►
Automatisk volym
◄
Av
►
Tydlig röst II
◄
Av
►
Balans
0
◄
L
R ►
Föregående
ANVÄNDA USB-ENHETEN
82
1
2
Välj Ljudläge, Automatisk volym, Tydlig röst II eller
Balans.
Gör de justeringar som behövs. (►sid 107 till 111)
■■ Om du inte trycker på någon knapp under uppspelningen fungerar
rutan med uppspelningsinformation (visasnedan) som en skärmsläckare.
Skärmsläckaren
Om en bild som inte är rörlig ligger kvar på skärmen under en längre
tid kan skärmens pixlar skadas.
Skärmsläckaren förhindrar att detta sker.
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
OBS!
ANVÄNDA USB-ENHETEN
►►En musikfil som är skadad spelas inte upp och 00:00 visas som speltid.
►►En musikfil som har hämtats från en betaltjänst och som innehåller copyrightskydd börjar inte spelas upp
och felaktig information visas som speltid.
►►Om du trycker på OK eller ■ så stoppas skärmsläckaren.
►►Fjärrkontrollens knappar PLAY(►) (Spela upp), Pause(I I) (Paus), ■ , ►► eller ◄◄ kan även användas i
det här läget.
►►Du kan använda knappen ►► för att välja nästa melodi och knappen ◄◄ för att välja föregående melodi.
83
ANVÄNDA USB-ENHETEN
DIVX REG.-KOD
(Endast 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Bekräfta TV-apparatens DivX-registreringskod. Med hjälp av registreringsnumret kan du hyra och köpa filmer på
www.divx.com/vod.
Du kan inte spela upp en hyrd eller köpt DivX-fil med hjälp av en DivX-registreringskod från en annan TV-apparat.
(Det går bara att spela upp DivX-filer som överensstämmer med den inköpta TV-apparatens registreringskod.)
MINA MEDIER
DivX-reg.kod
Avaktiverar
Filmlista
Tryck på OK(
Fotolista
) för att visa foton från USB.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
1
Föregående
Musiklista
Alt.
Du måste registrera din enhet för
att kunna spela upp DivX-skyddade videos.
Registreringskod: **********
Registrera på http://vod.divx.com
Stäng
Avsluta
Välj MINA MEDIER.
2
BLA
3
Välj DivX Reg. Code.
Visa DivX Reg. Kod.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat utvecklat av DivX, Inc.
Denna DivX-certifierade utrustning kan spela upp DivX-video.
På www.divx.com finns mer information samt programvara för konvertering av videomaterial till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX®-certifierade utrustning måste vara registrerad för uppspelning av DivX Video-on-Demand-innehåll (VOD).
Generera registreringskoden med alternativet DivX VOD i konfigureringsmenyn.
Gå till http://vod.divx.com och skapa ett konto med hjälp av denna kod. Här kan du
även få mer information om DivX VOD.
”DivX-certifierad för uppspelning av DivX-video upp till 1080p, inklusive specialinnehåll”
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
OBS!
►►Filmfiler stöds enligt följande
Upplösning : : under 1920x1080 WxH pixlar
Bildhastighet: under 30 bildrutor/sek (1920 x 1080), under 60 bildrutor/sek (under 1280 x 720)
►►Video-codec: MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson H.263/H.264.
84
AVAKTIVERAR
(Endast 19/22/26/32LE3***, 32/37/42LE4***, 22/26LE5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Syftet med inaktivering är att tillåta inaktivering av enheter för användare som har aktiverat alla tillgängliga enheter via webbservern och inte får aktivera fler enheter. DivX VOD gjorde det möjligt för kunden att aktivera upp till 6
enheter på ett konto men för att kunna ersätta eller inaktivera någon av de enheterna var kunden tvungen att kontakta DivX Support och begära borttagning. Med den här tilläggsfunktionen kan kunden inaktivera enheten själv
och kan därigenom lättare hantera sina DivX VOD-enheter.
MINA MEDIER
DivX-reg.kod
Avaktiverar
Filmlista
Tryck på OK(
4
Alt.
Ja
Nej
Avsluta
Välj MINA MEDIER.
Välj Avaktiverar.
BLA
VäljJa.
ANVÄNDA USB-ENHETEN
3
Föregående
Musiklista
) för att visa foton från USB.
1
2
Fotolista
Avregistreringskod:
********
Avregistrera på http://vod.divx.com
Vill du fortsätta med registreringen?
Visa Avaktiverar.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
85
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I
DIGITALT LÄGE)
Detta system har en elektronisk programguide (EPG) som hjälper dig att navigera genom alla möjliga visningsalternativ.
EPG tillhandahåller information som till exempel programlistor, starttid och sluttid för alla tillgängliga tjänster.
Dessutom finns ofta detaljerad information om programmen i EPG (tillgängligheten och utförligheten för
denna programinformation varierar beroende på leverantören).
Denna funktion kan endast användas när EPG-information sänds av utsändningsföretagen.
Du måste ställa in klockan i "Time menu" innan du använder EPG funktionen.
EPG visar programdetaljer under 8 dagar.
►
DTV 1 TV ONE
►
Prog.ändring
► Nästa
Titta
Good Morning
21:00
00:00
Show/Game Show
16:9
720p
...
HE-AAC
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
Upp
Ned
Visar aktuell programinformation
Visas när programmet är Teletext (Text-TV).
Visas när programmet är Radio.
Visas i samband med HE-AAC-program.
Visas när programmet använder Subtitle (Undertextning).
Visas när programmet använder Scramble (Förvrängd
signal).
Visas med ett Dolby Digital Program.
Sändningarnas bildformat.
Visas i samband med Dolby Digital PLUS-program
Visas när programmet är MHEG.
HE-AAC
Sändningarnas bildformat
576i/p, 720p, 1080i/p : Sändningens upplösning.
Utsända program med ikon visas inte i Monitor Out beroende på programinformationen.
Visar kommande programinformation.
Visar övrig programinformation.
Tyra
2 TV2
Spela in
DTV 2 TV2
Prog.ändring
Timerinspelning
Tyra
21:00
►
28 Sep. 2008 21:00~00:00
►
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Visar TV eller DTV program.
Stäng
00:00
Show/Game Show
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
Talk show host Tyra Banks sits down with Keyshia Cole, the cast of Gossip Girl and Rihanna.
86
Ett popup fönster för påminnelse om record/remind
(inspelning/påminnelse) inställningar visas.
Välj Timer Record/Remind (timer inspelning/påminnelse) inställning.
◄ NU
Schema
Aktivera/inaktivera EPG
1
Aktivera eller inaktivera EPG.
Välja ett program
1
eller
Välj önskat program.
Knappfunktion i läget NOW/NEXT (NU/NÄSTA)
Du kan visa ett program som sänds och ett schemalagt som följer.
Ändra EPG-läge.
Programguide
▲
That ’70s show
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
GULL
BLA
Ställ in Manual Timer inställning.
Ställ in Schedule List inställning.
När Now väljs flyttas den till valt program och
EPG försvinner
När Next väljs visas ett popup reservationsfönster.
Alla
NU
1 YLE TV1
NÄSTA
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
8 YLE24
Glamour
FAV Favorit
INFO i Information
Läge
▼
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
Titta/schemalägg
Schema
eller
eller
TV/RAD RADIO
Schemalista
Inaktivera EPG.
Välja NU eller NÄSTA program.
Välj DTV eller RADIO program.
Välja utsändningsprogram.
Sida upp/ned.
Aktiver eller inaktivera detaljerad information.
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
RÖD
87
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Knappfunktion i läget 8 dagar
Programguide
▲
That ’70s show
Ändra EPG-läge.
Alla
14:00
Ange datuminställningsläge.
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
GULL
Ställ in Manual Timer inställning.
8 YLE24
FAV Favorit
BLA
Ställ in Schedule List inställning.
När ‘Currently broadcasting program’ (program som sänds just nu) väljs flyttas den till
valt program och EPG försvinner
När ‘Future broadcasting program’ (program
som kommer att sändas) väljs visas ett popup
reservationsfönster.
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
88
Välja program
Välj radioprogram
Läge
Tis. 25 Nov.
15:00
▼
1 YLE TV1
GRON
◄
RÖD
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
...
▼
INFO i Information
Datum
Titta/schemalägg
Schema
TV/RAD RADIO
Schemalista
Sida upp/ned.
eller
eller
Inaktivera EPG.
Välj DTV eller RADIO program.
Aktiver eller inaktivera detaljerad information
Knappfunktion i datumändringsläge
eller
Stäng av datuminställningsläge.
Ändra till valt datum.
Programguide
▲
That ’70s show
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
◄
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
eller
15:00
▼
2 YLE TV2
Välj ett datum.
Tis. 25 Nov.
14:00
1 YLE TV1
Inaktivera EPG.
...
◄
GRON eller
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
The Drum
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▼
Datumändring
Avsluta datuminställning
DTV 1 YLE TV1 25
Aktiver eller inaktivera detaljerad information.
Text upp/ner.
Välj Timer Record/Remind (timer inspelning/påminnelse) inställning.
Fia Champion
Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's
Haunted house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted
house/Cry of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry
of The Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The
Swamp; Miss Gotto's Haunted house/Cry of The Swamp;
Timerinspelning
eller
Inaktivera EPG.
25 Nov. 2008 10:05
Fia World Touring Car Chanpionship
Tis. 25 Nov. 2008 10:05
12:40
Spela in
Stäng
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Knappfunktion i rutan för ytterligare beskrivning
89
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Knappfunktion i läget för inställning av Timer Record/Remind
(Timerinspelning/Påminnelse)
Anger start- eller stopptid för inspelning och anger påminnelse endast för starttid med sluttiden i grått.
Denna funktion är tillgänglig när inspelningsutrustning, som använder pin8 inspelningssignalering, har anslutits till
TV-OUT(AV1) utgången med hjälp av en SCART kabel.
Inspelningsfunktionen stöds enbart digitalt och inte analogt.
Schema
Stäng av Manual Timer inställningen.
Välj Remind eller Record (påminnelse eller inspelning) funktionen.
Välj datum att schemalägga.
Sön.
09
16
Mån.
Tis.
Välj10en schematyp
11
17
Typ
18
Ons. 12 Aug. 2009 13:46
Ons.
12
19
Starttid
Tor.
Fre.
13
14
20
Sluttid21
Lör.
Wed. 12 Aug. 2009
15
22
Program
▲
Välj Type, Start Time, End time eller Programme.
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
90
GULL
Ändra till läget för guiden.
BLA
Ändra till Schedule List inställning.
Spara Timerinspelning/Påminnelse.
23
Spela
in 25
24
15 26
: 09
17
27
: 30
28
DTV29
801 ANTV D...
No schedule list
Stäng
▼
30
31
Flytta
Programguide
01
02
03
OK
Schemalista
04
05
OK
Föreg.
Avsluta
Knappfunktioner i läget Schedule List (Schemalista)
Om du skapat en Schemalista visas ett schemalagt program på den utsatta tiden även när du tittar på ett annat
program under tiden.
Stycke som spelas in kan inte redigeras eller raders.
Schemalista
Sida1/1
GULL
Ändra till Manual Timer inställning.
Ändra till läget för guiden.
Stäng av Schedule List.
Starttid
6 May 16:00 Friend1
6 May 18:00 Friend2
Titel
Upprepa
Friend2
16:00
Modify
Ändra
Radera
Timerinspelning
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
16:00
ꔀ Flytta
Schema
►
BLA eller
Fre. 6 Apr. 2007 15:09
Startdatum
Ta bort alla
Stäng
Modify/Delete
P
Byt sida
Avsluta
Programguide
Välj önskat alternativ (Andra/Radera/Ta bort
alla).
Välja program
EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(I DIGITALT LÄGE)
Sida upp/ned.
91
TIDSINSTÄLLNING
KONTROLL AV BILDSTORLEK (BILDPROPORTION)
Du kan visa olika bildformat på skärmen: 16:9, Hel Bild, Ursprunglig, Full
bredd, 4:3, 14:9, Zoom och Zooma film.
Om en fast bild visas på skärmen under en lång stund kan den fastna på
skärmen och förbli synlig.
Du kan justera förstoringsproportionen med knappen
.
Funktionen fungerar med följande signal.
1
2
Välj Förhållande.
Välj önskat bildformat.
BILDKONTROLL
• 16:9
Med följande val kan du justera bilden horisontellt i linjär
proportion för att fylla ut hela skärmen (för att se på
DVD:er i 4:3-format)
• Ange Zoom Setting (Zoominställning) till 14:9, Zoom
and Zooma film på menyn Ratio (Proportioner).
När zoominställningarna är gjorda återgår visningen
till Q.Menu (Snabbmenyn).
• Ursprunglig
När TV:n tar emot wide screen-signal ändras denna
automatiskt till det bildformat som ska sändas.
Ursprunglig
• Hel Bild
Följande val gör att du kan visa bilden med bästa kvalitet
utan att du förlorar originalbilden med hög upplösning.
Obs! Om det finns störningar i den ursprungliga bilden så
kan du se dessa i bildens kanter.
Hel Bild
92
• Du kan även justera Förhållande (Bildproportioner)
på menyn BILD.
• Full bredd
När TV:n får widescreen-signalen kan du proportionellt justera bilden horisontellt eller vertikalt så att
hela skärmen fylls (helskärmsläge). Bilder i formaten
4:3 och 14:9 kan användas i fullbreddsläge utan
någon bildförvrängning via DTV-signal.
Full bredd
• 4:3
Med det här alternativet får du den ursprungliga
bildproportionen, 4:3.
• Zoom
Du ser bilden i helskärmsläge utan ändringar.
Bilden beskärs dock upptill och nedtill.
• 14:9
Du kan njuta av biofilmer (bildformatet är 14:9) eller
vanliga TV-program genom att använda 14:9 läget. 14:9
skärmen ses på samma sätt som 4:3 men flyttas till 'up
and down' (upp och ned).
• Zooma film
Välj Zooma film (Biozoom) när du vill förstora bilden
med rätt proportioner.
Obs! När bilden förstoras eller förminskas kan den
förvrängas.
TIDSINSTÄLLNING
Knapparna ◄ och ► : Justera förstoringsproportionerna för Zooma film (Biozoom).
Justeringsomfånget är 1~16.
Knapparna ▼ eller ▲: Flyttar bilden.
OBS!
►►Du kan endast välja 4:3, 16:9 (Bred), 14:9, Zoom / Zooma film i läget Komponent-läge.
►►Du kan endast välja 4:3, Ursprunglig, 16:9 (Bred), 14:9, Zoom / Zooma film i läget HDMI-läge.
►►Du kan endast välja 4:3, 16:9 (Bredbild) i läget RGB-PC eller HDMI-PC.
►►DTV/HDMI/Komponent (över 720 p) är bara skanning tillgängligt.
►►I analog/DTV/AV/Scar läge är helbredd tillgänglig.
93
TIDSINSTÄLLNING
BILDGUIDEN
Med den här funktionen kan du justera den ursprungliga bildens kvalitet.
Du kan använda den här funktionen för att kalibrera bildkvaliteten genom att justera svartnivån mm.
Normalanvändare kan kalibrera skärmkvaliteten genom att utföra varje moment.
När du ändrar bilden till Låg, Recommended (Rekommenderad) eller Hög visas resultatet av ändringarna som ett
exempel.
Med RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC inställning kan inte ändring av värden för Färg, Färgton och H/V Skärpa tillämpas.
BILD
Flytta
● Förhållande
Med Bildguiden kan du justera den ursprungliga bildens kvalitet.
: 16:9
►
Energispar
● Bildläge
►
● Bildguiden
●
Bildguiden
OK
: Av
: Standard
• Bakgrundsbel. 70
• Kontrast
TIDSINSTÄLLNING
1
2
3
4
100
• Ljusstyrka
50
• Skärpa
70
Föregående
Nästa
• Om du avbryter inställningarna innan sista momentet
kommer inte ändringarna att tillämpas.
Välj BILD.
• Justeringsvärdet sparas till Expert1.
• När Bildguiden ställer in bildkvaliteten växlar
Energispar till Av.
Välj Bildguiden.
• Om inställningen av bildkvalitet i Expert1
Justera Standard(Svartnivå , Vit nivå,
Färgton, Färg, Horisontell skärpa,
Vertikal skärpa, Bakgrundsbel.) eller
Önskad(Svartnivå , Vit nivå, Färgton,
Färg, Skärpa, Dynamisk kontrast,
Färgtemp., Bakgrundsbel.).
Välj ingång för att tillämpa
inställningarna.
ändras använd Bildåterställning innan du
öppnar Bildguiden för att ändra inställningen
för bildkvalitet.
• Standard : läge som anger standard för
bildkvaliteten.
• Önskad : läge som anger användarens
förvalda bildkvalitet istället för standardbild.
5
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
94
ENERGISPAR
Energisparläget minskar TV-apparatens strömförbrukning.
De ursprungliga fabriksinställningarna uppfyller kraven för Energy Star och är justerade till lämplig nivå för visning
hemma.
Du kan öka skärmens ljusstyrka genom att justera energisparläget eller ställa in bildläget.
När du justerar Energy Saving (Energisparläge) i MHEG-läget används inställningen för Energy Saving när
MHEG avslutas.
Du minskar strömförbrukningen om du väljer Video av medan du lyssnar på en radiokanal.
Flytta
● Förhållande
BILD
OK
: 16:9
● Förhållande
● Bildguiden
● Bildguiden
● Bildläge
2
3
►
: Standard
●
●
ꕊ
Energispar
Energispar
● Bildläge
Auto
::Av
Av
Av
Av
: Standard
• Bakgrundsbel. 70
• Bakgrundsbel. 70
• Kontrast
• Kontrast
100
100
• Ljusstyrka
50
• Ljusstyrka
50
• Skärpa
70
• Skärpa
70
Minimalt
Mellan
Maximalt
Bildskärm av
VäljBILD.
Välj
Energispar.
Välj Auto(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)., Av, Minimalt , Mellan, Maximalt eller Bildskärm av.
TIDSINSTÄLLNING
1
::Av
Av
OK
►
ꕊ Energispar
Energispar
►
●
●
Flytta
: 16:9
►
BILD
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
• När Du väljer Screen Off (skärm av) stängs skärmen under 3 sekunder och Screen Off startar.
• If you adjust “Energy Saving-Auto, Maximalt”, Bakgrundsbel. feature will not work.
• You can also adjust this feature by selecting Energy Saving button on the remote control.
• When selecting Auto, Backlight is automatically adjusted through intelligent sensor according to the surrounding
condition when intelligent sensor is in the TV. (Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***).
95
TIDSINSTÄLLNING
FÖRINSTÄLLDA BILDINSTÄLLNINGAR
Förinställda bildlägen
Livfull
Standard
Film
Sport
Spel
Förstärk kontrast, ljusstyrka, färg och skärpa för att få en mer levande bild.
Det här är det vanligaste bildvisningsläget.
Optimerar bilden vid filmvisning.
Optimerar bilden vid visning av idrottsevenemang.
Optimerar bilden för spel.
Flytta
● Förhållande
BILD
OK
: 16:9
● Förhållande
● Bildguiden
Energispar
: Av
●
Standard
::Standard
►
●●Bildläge
Bildläge
Energispar
●●Bildläge
Bildläge
Intelligent sensor
: Av
Livfull
Standard
::Standard
• Bakgrundsbel. 70
• Kontrast
• Kontrast
100
• Ljusstyrka
50
• Ljusstyrka
50
• Skärpa
70
• Skärpa
70
Standard
Standard
Film
Sport
Spel
Exp ert1
Expert2
TIDSINSTÄLLNING
1
2
3
Välj BILD.
Välj Bildläge.
Välj Intelligent sensor(Endast 32/42/46/52/60LD5***,
32LE3***, 32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***), Livfull,
Standard, Film, Sport eller Spel.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
• Bildlägen används för att justera TV:n så att bilden visas på bästa möjliga sätt. Välj förinställning på menyn
Bildläge baserat på programkategori.
• När funktionen för Intelligent sensor är aktiverad ställs den bästa bilden in automatiskt beroende på förhållandena i omgivningen.
• Du kan också justera Bildläge (Bildläge) på Q. Menu.
• Intelligent sensor : Justerar bilden utifrån omgivningen.
96
►
• Bakgrundsbel. 70
100
OK
: 16:9
● Bildguiden
►
●
Flytta
►
BILD
MANUELL BILDJUSTERING
Användaralternativ för bildläge
Bakgrundsbel.
Du kan kontrollera skärmens ljusstyrka genom att justera inställningen på LCD-panelen.
Justering av bakljuset vid inställning av ljusstyrkan rekommenderas.
Kontrast
Justera bildens signalnivå mellan svart och vitt. Du kan använda Kontrast när bildens ljusa del mättas.
Ljusstyrka
Justera signalens basnivå för bilden.
Skärpa
Justerar skärpenivåerna i kanterna mellan ljusa och mörka områden i bilden.
Ju lägre nivå, desto mjukare blir bilden.
Färg
Justerar färgintensiteten för alla färger.
Färgton
Justerar balansen mellan röda och gröna nivåer.
Färgtemp.
Justera åt vänster för att göra bilden rödare eller åt höger för att göra den blåare.
Den här funktionen är inte tillgänglig i ”Intelligent sensor"(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***).
Flytta
● Förhållande
BILD
OK
: 16:9
● Förhållande
● Bildguiden
Energispar
●
Standard
::Standard
Energispar
●●Bildläge
Bildläge
►
●●Bildläge
Bildläge
: Av
Intelligent sensor
: Av
Livfull
Standard
::Standard
• Kontrast
• Kontrast
100
• Ljusstyrka
50
• Ljusstyrka
50
• Skärpa
70
• Skärpa
70
Standard
Standard
Film
Sport
Spel
ꕋ Expert1
ꕋ Expert2
1
Välj BILD.
2
Välj Bildläge.
3
Välj Livfull, Standard, Film, Sport eller
Spel.
4
• Fördelar med Bakgrundsbel.
- Elförbrukningen minskas med upp till 60 %.
- Ljusstyrkan hos svart minskas. (eftersom svärtan har mer djup får du bättre skärpa.)
- Du kan justera ljusstyrkan med bevarad
ursprunglig signalupplösning.
TIDSINSTÄLLNING
• Bakgrundsbel. 70
►
• Bakgrundsbel. 70
100
OK
: 16:9
● Bildguiden
►
●
Flytta
►
BILD
Välj Bakgrundsbel., Kontrast,
Ljusstyrka, Skärpa, Färg, Färgton
eller Färgtemp..
5
Gör de justeringar som behövs.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
OBS!
► Det går inte att justera färg, skärpa och färgton i RGB-PC/HDMI-PC läget.
► I läget Expert 1/2 kan du ange Bakgrundsbel., Kontrast, Ljusstyrka, H Skärpa, V Skärpa, Färg eller
Färgton.
97
TIDSINSTÄLLNING
BILDFÖRBÄTTRING
Det går att kalibrera bilden för varje Bildläge eller ange videovärde enligt den särskilda videoskärmen.
Det går att ange olika videovärden för varje insignal.
När du har gjort justeringar kan du återgå till fabriksinställningarna för varje videoläge genom att använda funktionen “Bildåterställning” för varje Bildläge.
Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
BILD
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
BILD
OK
Flytta
70
Dynamisk
kontrast
• Färg
60
Dynamisk
färg
0 R
Clear White
0
R
G
• Färgtemp.
0
• Färgton
W
C
• Färgtemp.
►
• Färgton
►
• Avancerad
Avancerad kontroll
kontroll
• Bildåterställning
• TruMotion
• TruMotion
• Skärm
• Skärm
OK
• Skärpa
W
Hudton
• Avancerad
Avancerad kontroll
kontroll
Brusreducering
• Bildåterställning
Dig. brusreduc.
◄ Mellan
►
Mellan
G
Av
C
0
Mellan
Mellan
Gamma
Mellan
Svartnivå
Auto
▼
Stäng
TIDSINSTÄLLNING
1
2
3
4
Välj BILD.
Välj Avancerad kontroll.
Välj den källa du vill använda.
Dynamisk kontrast, Dynamisk färg, Clear White, Hudton, Brusreducering, Dig. brusreduc.,
Gamma, Svartnivå , Betraktarvänlig, Biograf, Färgskala eller xvyCC. (► sid. 100till101)
Gör de justeringar som behövs.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
98
EXPERTKONTROLL, BILD
Genom uppdelning i kategorier erbjuder Expert1 och Expert2 fler alternativ som användare kan ställa in efter
egna önskemål, så att bästa bildkvalitet uppnås.
Den här funktionen kan även användas för optimering av TV-apparatens prestanda med hjälp av särskilda videos.
Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
BILD
Flytta
● Förhållande
Energispar
Bildläge
●●Bildläge
Intelligent sensor
: Av
::
Flytta kontrast
OK
Dynamisk
◄ Mellan
• H Skärpa Brusreducering
70
: 16:9
● Bildguiden
●
BILD
OK
Livfull
Expert1 Standard
Standard
• Bakgrundsbel.Film
70
50
Spel
• H Skärpa
70 Expert1
ꕋ
Expert1
• TruMotion
►
90
Sport
• Ljusstyrka
►
• Kontrast
Expert2
• Screen
• V Skärpa Dig. brusreduc.
60
• Färg
60 R
Svartnivå
• Färgton
0
Biograf
Avancerad kontroll
•• Expertkontroll
Färgskala
• Bildåterställning
Kantförbättring
►
Mellan
Mellan
G
Auto
På
EBU
Hög
xvYCC
Auto
Expertmönster
Av
▼
Stäng
2
3
4
5
6
Välj BILD.
Välj Bildläge.
Välj
Expert1 eller
Expert2.
TIDSINSTÄLLNING
1
Välj Expertkontroll.
Välj den källa du vill använda.
Gör de justeringar som behövs.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
99
TIDSINSTÄLLNING
*Denna funktion finns inte på alla modeller.
Dynamisk kontrast
(Av/Låg/Mellan/Hög)
Dynamisk färg
(Av/Låg/Hög )
Hudton
(-5till5)
Brusreducering
(Av/Låg/Mellan/Hög/
Auto(Endast i analogt
läge))
Dig. brusreduc.
(Låg/Mellan/Hög/Av)
Gamma
(Avancerad kontroll: Låg/
Mellan/Hög
Expertkontroll: 1.9/2.2/2.4 )
TIDSINSTÄLLNING
Svartnivå
(Låg/Hög/Auto)
■■ Justera hudfärgen i bilden så att du kan ange en egen favorithudfärg.
■■ Minskar bildbruset utan att kompromissa med videokvaliteten.
■■ Tar bort brus i MPEG-komprimerad video.
Du kan justera ljusstyrkan i mörka partier och nivån på det mellangrå området av bilden.
• Låg/1.9 : Gör mörka och mellangrå partier i bilden ljusare.
• Medel/2.2 : Tolka ursprungliga bildnivåer
• Hög/2.4: Gör mörka och mellangrå partier i bilden mörkare.
• Låg : Skärmbilden blir mörkare.
• Hög : Skärmbilden blir ljusare.
• Automatiskt : Ställer in svartnivån för skärmen till Hög eller Låg automatiskt
beroende på insignalnivån.
Ange nivå på bildens svärta.
■■ Den här funktionen gör det möjligt att välja "Låg" eller "Hög" i följande läge:
■■ AV(NTSC-M), HDMI eller Komponent. I annat fall anges "Svartnivå " till "Auto".
Clear White
(Av/Låg/Hög)
Betraktarvänlig
(Låg/Hög/Av)
Biograf
(På/Av)
100
■■ Justera kontrasten så att den ligger i nivå med skärmens ljusstyrka.
Bildkvaliteten förbättras genom att ljusa partier blir ljusare och mörka partier
mörkare.
■■ Justera bildens färger så att de blir livligare, rikare och klarare. Den här funktionen förstärker färgton, mättnad och ljusstyrka för att göra färgerna rött,
blått, grönt och vitt mer levande.
■■ Gör vita områden av bilden skarpare och klarare.
*Den här funktionen finns inte på alla modeller.
■■ Justerar ljusstyrkan för skärmen automatiskt så den inte blir för ljus.
■■ Den här funktionen är inte tillgänglig i “Bildläge-Livfull, Film, Expert1, Expert2,
Intelligent sensor.(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32LE3***, 32/37/42LE4***,
32/37/42/47/55LE5***)”.
■■ Du kan titta på video med biokänsla genom att ta bort funktionen skakningar.
■■ Använd denna funktion när du filmer med ursprungsinnehåll.
■■ Den här funktionen kan fungera när TruMotion inaktiverats.
Färgskala
(Avancerad kontroll:
Bred/Standard)
Färgskalat
(Expertkontroll: EBU/
SMPTE/BT709/Wide/
Standard)
Kantförbättring
(Av/Låg/Hög)
xvYCC
(Auto/Av/På)
Expertmönster
(Av/Pattern1/Pattern2)
Färgfilter
(Av/Röd/Grön/Blå)
Färghanteringssystem
TIDSINSTÄLLNING
Färgtemp.
(Mellan/Varm/Kall)
• Standard : I det här läget används det ursprungliga färgområdet oavsett bildegenskaperna.
• Bred: I det här läget används det maximala färgområdet för TV:n.
■■ Maximera utnyttjandet av färgområden som kan uttryckas.
• Standard: I det här läget används det ursprungliga färgområdet oavsett bildegenskaperna.
• Bred: I det här läget används det maximala färgområdet för TV:n.
• EBU: I det här läget visas EBU-färgområdet.
• SPMTE: I det här läget visas SPMTE-färgområdet.
• BT709: I det här läget visas BT709-färgområdet.
■■ Gör kanterna av bilden klarare och skarpare.
■■ Denna funktion kan användas i “Picture Mode-Expert.” (bildinställning Expert)
*Den här funktionen finns inte på alla modeller
■■ Den här funktionen uttrycker rikare färg.
■■ Den här funktionen är tillgänglig i "Bildläge - Film, Expert" (Bildläge - bio,
expert) när xvYCC-signalen går via HDMI.
■■ Det här är det mönster som krävs för att kontrollera bilden på digital-TV:n.
■■ A Den här funktionen är tillgänglig i "Bildläge - Expert" (Bildläge - Expert) när du
tittar på DTV.
■■ Den här funktionen filtrerar videons specifika färger.
Du kan använda RGB-filtret för att ställa in färgmättnad och färgton korrekt..
Med den här funktionen justerar du den övergripande skärmfärgen efter egna önskemål.
a. • Metod: 2 Punkter
• Mönster: Inre, yttre
• Röd/grön/blå kontrast, röd/grön/blå ljusstyrka:
Justeringsomfånget är -50 till +50.
b. • Metod: 10 punkter IRE
• Mönster: Inre/yttre
• IRE (Institute of Radio Engineers) är den enhet som visar videosignalens storlek och den
kan ställas in mellan 10, 20, 30 till 100). Du kan justera Röd, Grön eller Blå efter varje
inställning.
• Ljusstyrka: Den här funktionen visar beräknat värde för ljusstyrka för 2.2 gamma.
Du kan mata in valfritt värde för ljusstyrka vid 100 IRE, sedan visas ljusstyrkans målvärde
för 2.2 gamma vid vart 10:e steg från 10 IRE till 90 IRE.
• Röd/Grön/Blå : Justeringsomfånget är -50 till +50.
■■ Liksom verktyget som experterna använder för att göra justeringar med hjälp av
testmönstren påverkar inte heller det här andra färger men kan användas för att
selektivt justera de sex färgområdena (R ed/Green/Blue/Cyan/Magenta/Yellow
(Röd/grön/blå/cyan/magenta/gul)). Färgskillnader blir inte nödvändigtvis distinkta
ens när du gör allmänna videojusteringar.
■■ Justerar Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta).
• Färgerna Red/Green/Blue/Yellow/Cyan, Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta):
Justeringsomfånget är -30 till +30.
• Färgton Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Röd/grön/blå/gul/cyan/magenta):
Justeringsomfånget är -30 till +30.
■■ Den här funktionen är inte tillgänglig i lägena RGB-PC och HDMI (PC).
101
TIDSINSTÄLLNING
BILDÅTERSTÄLLNING
Inställningar av valda bildlägen återgår till standardinställningarna från fabriken.
BILD
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
BILD
OK
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
2
3
4
• Färg
60
OK
►
• Avancerad kontroll
•• Bildåterställning
Bildåterställning
►
TIDSINSTÄLLNING
1
70
G
• Färgton
0 R
kommer
att återställas. Vill du
? Alla bildinställningar
C
• Färgtemp.fortsätta?
0 W
• Avancerad kontroll
•• Bildåterställning
Bildåterställning
Flytta
• Skärpa
• TruMotion
• TruMotion
• Skärm
• Skärm
Ja
Nej
Välj BILD.
Välj Bildåterställning.
Välj Ja.
Initiera det justerade värdet.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
102
TRUMOTION
(Endast 32/42/46/52/60LD5***, 32/37/42/47/55LE5***)
Används för bästa bildkvalitet utan suddighet eller rörelser när du använder en
snabbild eller filmkälla.
Hög : Ger jämnare bildförflyttning.
Låg : Ger jämn bildförflyttning. Använd den här inställningen som standard.
Av : Stäng av "TruMotion" funktionen.
Användare: Du kan ställa in Judder (störningar i filmen) och Blur (oskärpa) nivåer i "True Motion" funktionen, separat.
• Störning : Justerar skärmbrus.
• Oskärpa : Justerar efterbild på skärmen.
Den här funktionen är avaktiverad i RGB-PC, HDMI-PC-läge.
Om du aktiverar "TruMotion” kan bildstörningar uppstå.
Om du råkar ut för det kan du ändra "TruMotion” till läge "Off" (Av).
Om du väljer “Picture Mode-Game”, ställ in "TruMotion" på "Off".
BILD
Flytta
• Skärpa
70
• Färg
60
OK
TruMotion
• Färgton
0
R
G
• Färgtemp.
0
W
C
• Avancerad kontroll
3
● Oskärpa
3
►
OK
• Skärm
1
2
3
4
Välj BILD.
TIDSINSTÄLLNING
►
••TruMotion
TruMotion
►
• Bildåterställning
◄ Låg
● Störning
Välj TruMotion.
Välj Låg, Hög, Användar eller Av.
Gör de justeringar som behövs.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
103
TIDSINSTÄLLNING
LYSDIOD (STRÖMINDIKATOR)
Justera strömindikatorn/standbylampan på TV:ns framsida.
Standby Läge
Anger om indikatorlampan på TV-apparatens framsida ska ställas i läge P å eller Av i standby-läget.
Aktivt Läge
Anger om indikatorlampan på TV-apparantens framsida ska ställas i läge P å eller Av när strömmen slås på.
ALT.
Flytta
ALT.
OK
● Språk(Language)
● Land
: UK
● Land
assistans
● Fabriksinst.
ID
● Lägesinställning
TIDSINSTÄLLNING
1
2
3
4
assistans
● Strömindikator
►
● Strömindikator
● Ange
OK
: UK
● Avaktiverad
►
● Avaktiverad
Flytta
● Språk(Language)
:1
● Ange
: Hemanvändning
● Lägesinställning
ID
Standbylampa
◄
Strömlampa
● Fabriksinst.
På
►
På
:1
: Hemanvändning
Stäng
Välj ALT..
SVälj Strömindikator.
Välj Standbylampa eller Strömlampa.
Välj den källa du vill använda.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
104
STÄLLA IN LÄGE (LÄGESINSTÄLLNING)
Vi rekommenderar att du ställer TV:n till "Hemanvändning" för bästa bild.
Läget "Butiksdemo" är anpassat för visning i butiker.
ALT.
Flytta
ALT.
OK
● Språk(Language)
● Land
: UK
● Avaktiverad
Flytta
● Land
assistans
: UK
● Avaktiverad
assistans
● Strömindikator
● Strömindikator
● Fabriksinst.
● Fabriksinst.
ID
:1
● Ange
:: Hemanvändning
Hemanvändning
● Lägesinställning
►
● Ange
● Lägesinställning
OK
● Språk(Language)
ID
:1
Välja miljö.
Välj önskat inställningsläge.
Välj [Hemanvändning] om TV:n ska användas hemma.
Om TV:n ska användas i butik väljer du [Butiksdemo].
Hemanvändning
:: Hemanvändning
Hemanvändning
Butiksdemo
●Demoläge
Av
Stäng
Välj ALT..
2
Välj Lägesinställning.
3
4
TIDSINSTÄLLNING
1
Välj Butiksdemo eller Hemanvändning.
Spara.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
105
TIDSINSTÄLLNING
DEMO LÄGE
Visar bildspelet som förklarar den här TV-apparatens olika logotyper.
Det går inte att använda Demo läge i Hemanvändning mode (Hemmabruk).
I läget Butiksdemo ställs Demo läge automatiskt till På.
När Demo läge angetts till Av i Butiksdemo körs inte Demo läge och endast skärmen återställs.
Skärmen återställs automatiskt efter 5 minuter i läget Demo.
ALT.
Flytta
OK
● Språk(Language)
● Land
Move
assistans
● Land
: UK
● Avaktiverad
assistans
● Strömindikator
● Strömindikator
● Fabriksinst.
● Fabriksinst.
● Ange
ID
● Lägesinställning
OK
● Språk(Language)
: UK
● Avaktiverad
ALT.
:1
● Ange
:: Hemanvändning
Hemanvändning
● Lägesinställning
ID
Välja miljö.
Välj önskat inställningsläge.
Välj [Butiksdemo] om TV:n ska användas i en butik. Om TV:n
:1
ska användas i ett hem väljer du [Hemanvändning].
:: Hemanvändning
Hemanvändning
Butiksdemo
Hemanvändning
● Demolägee
På
Stäng
TIDSINSTÄLLNING
1
2
3
4
5
Välj ALT..
Välj Lägesinställning.
Välj Butiksdemo.
Välj På.
Gå till föregående menybild.
Tryck på valfri knapp när du vill stoppa demon. (förutom knappen MUTE (Ljudlös),
+,-)
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
106
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
AUTOMATISK LJUDUTJÄMNARE
Med Automatisk volym hålls volymen automatiskt på en jämn nivå även när du växlar kanal.
Eftersom varje sändningsstation har sina egna signalförhållanden kan volymjustering komma att behöva utföras
vid varje kanalbyte. Den här funktionen ger jämna volymnivåer genom automatisk justering för varje program.
Om ljudkvaliteten eller volymen inte är inställd på önskad nivå rekommenderar vi att du använder en separat
hemmabioanläggning eller förstärkare för att hantera de olika användningsområdena
LJUD
Flytta
röst II
● Balans
1
2
● Ljudläge
: Standard
3
● Tydlig
0
L
R
röst II
● Balans
: Av
OK
MHEG
Av
volym : Av
3
På
0
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Diskant
50
• Bas
50
• Bas
50
• Nollställ
• Nollställ
L
R
Välj LJUD.
Välj Automatisk volym.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
3
: Av
Flytta
● Automatisk
►
● Tydlig
LJUD
OK
volym : Av
►
● Automatisk
Välj På eller Av.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
107
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
TYDLIG RÖST-EFFEKT II
Genom att skilja mänskliga ljudområdet från andra, hjälper det lyssnare att bättre lyssna på mänskliga röster.
LJUD
Flytta
volym
● Balans
1
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
2
3
: Av
Av
::Av
33
►
Tydlig röst
röst II
II
●●Tydlig
● Automatisk
►
● Automatisk
LJUD
OK
0
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Bas
50
• Nollställ
L
Välj LJUD.
Välj Tydlig röst II.
R
Flytta
volym
Tydlig röst
röst II
II
●●Tydlig
● Balans
: Av
Av
::Av
OK
● Tydlig
33
L
0 ●Nivå
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Bas
50
• Nollställ
röst II
◄
R
3
Av
-
Stäng
• Om Du väljer "På" för Tydlig röst II, kommer
Infinite Sound(Oändligt ljud) funktionen inte
att fungera.
• Select levels from ‘-6’ to ’+6’.
Välj På eller Av.
Justera Clear Voice Level (Clear Voice-nivå) genom att välja På
4
5
Välj Nivå.
Gör önskade justeringar.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
108
►
+
FÖRINSTÄLLDA LJUDINSTÄLLNINGAR – LJUDLÄGE
Du kan ange önskade ljudinställningar; Standard, Musik, Film, Sport eller Spel och du kan även justera Diskant
och Bas.
Med Ljudläge kan du njuta av ljud av högsta kvalitet utan några speciella inställningar eftersom TV:n väljer lämpliga ljudalternativ baserat på programinnehållet.
StStandard, Musik, Film, Sport och Spel är förinställda för optimal ljudkvalitet vid tillverkningen.
Återger ljudet i standardkvalitet.
Optimerar ljudet vid musikavlyssning.
Optimerar ljudet vid filmvisning.
Optimerar ljudet vid visning av idrottsevenemang.
Optimerar ljudet för spel.
LJUD
Flytta
● Automatisk
● Tydlig
röst II
3
Ljudläge
●●Ljudläge
Standard
:: Standard
● Tydlig
0
L
R
volym
röst II
● Balans
: Av
3
L
Standard
0 Standard
R
Musik
Ljudläge
●●Ljudläge
Standard
:: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Oändligt ljud : Av Film
• Diskant
50 Sport
• Bas
50
• Bas
• Nollställ
• Nollställ
Välj LJUD.
OK
: Av
50 Spel
• Du kan också justera Ljudläge på Q. Menu.
Välj Ljudläge.
Välj Standard, Musik, Film, Sport eller Spel.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
3
: Av
Flytta
● Automatisk
►
2
LJUD
OK
: Av
►
● Balans
1
volym
►
Standard
Musik
Film
Sport
Spel
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
109
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
LJUDINSTÄLLNINGSJUSTERING - ANVÄNDARLÄGE
LJUD
Flytta
● Automatisk
● Tydlig
röst II
3
4
5
3
● Tydlig
0
L
R
Ljudläge
●●Ljudläge
Standard(Användar)
:: Standard
►
volym
röst II
● Balans
OK
: Av
: Av
3
L
R
Standard(Användar)
0 Standard
Ljudläge
●●Ljudläge
Musikc
Standard(Användar)
:: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Oändligt ljud : Av Film
• Diskant
50 Sport
• Bas
50
• Bas
• Nollställ
• Nollställ
50 Spel
Välj LJUD.
Välj Ljudläge.
Välj Standard, Musik, Film, Sport eller Spel.
Välj Diskant eller Bas.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
Set the desired sound level.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
INFINITE SOUND (OÄNDLIGT LJUD)
Välj det här alternativet för realistisk ljudåtergivning.
1
2
3
110
: Av
Flytta
● Automatisk
►
2
LJUD
OK
: Av
►
● Balans
1
volym
Välj LJUD.
Välj Oändligt ljud.
Välj På eller Av.
Oändligt ljud :Infinite Sound är en av LG patenterad och ägd ljudbehandlingsteknologi
som ger ett engagerande (uppslukande) 5.1
ljud genom två högtalare i fronten.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
BALANS
Du kan justera högtalarens ljudbalans till de nivåer du vill ha.
LJUD
Flytta
● Tydlig
2
: Av
Flytta
● Automatisk
3
● Tydlig
0 0L
R
volym
röst II
●● Balans
OK
: Av
: Av
3
0●0LBalans
● Ljudläge
: Standard
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Diskant
50
• Bas
50
• Bas
50
• Nollställ
• Nollställ
R
◄
0L
R
►
Stäng
Välj LJUD.
Välj Balans.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
3
: Av
►
●● Balans
1
volym
röst II
►
● Automatisk
LJUD
OK
Gör önskade justeringar.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
111
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
TV-HÖGTALARNA PÅ/AV
Du kan ändra status för de inbyggda högtalarna.
I AV, COMPONENT, RGB och HDMI1 med HDMI till DVI kabel, kan TV högtalaren fungera även om det inte finns
någon videosignal.
Stäng av TV:ns inbyggda högtalare om du vill använda ett externt Hi-Fi-stereosystem.
Flytta
: Standard
Flytta
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Diskant
50
• Bas
50
• Bas
50
• Nollställ
• Nollställ
: PCM
● Digital
: :På
På
●●TV-högtalare
TV-högtalare
● Digital
ljudutgång
● Ljudinställning
DTV : Auto
►
●●TV-högtalare
TV-högtalare
1
LJUD
OK
►
● Ljudläge
ljudutgång
● Ljudinställning
: PCM
: :På
På
DTV : Auto
OK
Av
På
PCM
Välj LJUD.
2
Välj TV-högtalare.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
3
Välj På eller Av.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
OBS!
►►När TV-högtalarna är frånslagna i Simplink hermmabioläge växlar ljudsignalen automatiskt till hemmabiohögtalarna men när TV-högtalarna är påslagna går ljudet via TV-högtalarna.
►►Vissa menyer i AUDIO (Ljud) är inaktiverade när TV Speaker (TV-högtalarna) är i läget Off (Av).
112
►
LJUD
DTV AUDIO (LJUD)-INSTÄLLNING (ENDAST I DIGITALT
LÄGE)
Om det finns flera olika typer av ljud i en ingångssignal kan du välja den ljudtyp du vill ha med den här funktionen.
LJUD
Flytta
: Standard
LJUD
OK
Flytta
OK
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Diskant
• Bas
50
• Bas
50
• Nollställ
• Nollställ
Auto
Auto
: PCM
● Digital
: PCM
HE-AAC
: På
● TV-högtalare
: På
Dolby Digital+
● Ljudinställning DTV
: :Auto
Auto
Dolby Digital
ljudutgång
● TV-högtalare
LjudinställningDTV
DTV: :Auto
Auto
●●Ljudinställning
ljudutgång
50
►
● Digital
►
● Ljudläge
MPEG
1
2
Välj Ljudinställning DTV.
Välj Auto, HE-AAC, Dolby Digital +, Dolby Digital
eller MPEG.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
•Auto: Automatiskt utsignal i ordningen HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby Digital > MPEG. (Utom för
Italien)
Auto: Automatisk utsignal i ordningen HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG > Dolby Digital. (Endast Italien)
• HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG: Ger användare möjligheten att välja den ljudtyp de vill ha.
t.ex.) Om MPEG valts ges alltid MPEG-utsignal.
Om MPEG inte kan användas ställs en annan ljudtyp in enligt samma följd.
• se s. 120 till 121 (Ljud språk Selection(Språkval för ljud))
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
3
Välj LJUD.
113
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
VÄLJA DIGITAL UTSIGNAL FÖR LJUD
Med denna funktion kan du välja önskad digital utsignal för ljud.
Om Dolby digital finns kan du välja Auto på menyn Digital Audio Out (Digital ljudutgång) för att ange utgången
SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) till Dolby Digital.
Om Auto väljs på menyn digital audio out (Digital ljudutgång) och Dolby Digital inte finns tillgängligt kommer
SPDIF-utgången att bli PCM (Pulse-code modulation).
Även om både Dolby Digital och språk har angivits för en kanal som sänder Dolby Digital-ljud kommer endast
Dolby Digitalljudet att höras.
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Bas
50
• Nollställ
ljudutgång
● TV-högtalare
● Ljudinställning
1
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
2
3
: :PCM
PCM
LJUD
: På
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Bas
50
• Nollställ
ljudutgång
● TV-högtalare
DTV : Auto
● Ljudinställning
: :PCM
PCM
: På
OK
Auto
PCM
PCM
DTV : Auto
Tillverkad på licens från Dolby
Laboratories. Dolby och symbolen med
dubbelt D är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
Välj LJUD.
Välj Digital ljudutgång.
Välj Auto eller PCM.
Flytta
● Ljudläge
● Digital
►
● Digital
OK
Det är möjligt att SPDIF-ljudet inte hörs i
HDMIläge på vissa DVD-spelare. Om så är fallet
ställer du in utgången för digital audio på DVDspelaren till PCM. (I HDMI stöds inte Dolby
Digital Plus).
Objekt
Ljudingång
Digital ljudutgång
Auto (Speaker On
(Högtalare På)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Auto (Speaker Off
(Högtalare Av)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Alla
PCM
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
114
►
Flytta
● Ljudläge
►
LJUD
ÅTERSTÄLL LJUD
Inställningar av det valda ljudläget återgår till standardinställningarna från fabriken.
LJUD
Flytta
● Ljudläge
: Standard
• Oändligt ljud : Av
• Oändligt ljud : Av
• Diskant
50
• Diskant
• Bas
50
• Bas? Alla ljudinställningar
50
kommer att återställas.
● Ljudinställning
• Nollställ Fortsätt?
: PCM
● Digital
: På
● TV-högtalare
DTV : Auto
50
ljudutgång
● Ljudinställning
: PCM
: På
Ja
Nej
DTV : Auto
Välj LJUD.
Välj Nollställ.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
4
►
• Nollställ
ljudutgång
►
: Standard
● TV-högtalare
3
OK
● Ljudläge
● Digital
2
Flytta
1
LJUD
OK
Välj Ja.
Initiera det justerade värdet.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
115
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
LJUDBESKRIVNING (ENDAST I DIGITALT LÄGE)
Den här funktionen riktar sig till synskadade och ger röstförklaringar som beskriver händelseförloppen i
TV-program jämte det vanliga ljudet.
När Ljudbeskrivning On (Röstbeskrivning påslagen) väljs ges det vanliga ljudet och Ljudbeskrivning endast för de
program som har Ljudbeskrivning.
Volym
Pip
Ändrar ljudbeskrivningsvolymen
Låter när ett program med ljudbeskrivningsinformation har valts
ALT.
Flytta
ALT.
OK
● Språk(Language)
: UK
● Strömindikator
● Fabriksinst.
● Fabriksinst.
ID
● Lägesinställning
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
2
3
OK
: UK Hörselskadade(
● Strömindikator
● Ange
1
● Land
●● Avaktiverad assistans
►
●● Avaktiverad assistans
►
● Land
Flytta
● Språk(Language)
:1
● Ange
ID
: Hemanvändning
● Lägesinställning
Av
Ljudbeskrivning
• Volym
:1
)
◄
0
-
• Pip
: Hemanvändning
På
►
+
Av
Stäng
Välj ALT..
Välj Avaktiverad assistans.
Välj Ljudbeskrivning.
Justera Ljudbeskrivning Volume (Röstbeskrivningsvolym) genom att välja På
4
5
Välj Volym eller Pip.
Gör önskade justeringar.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
116
I/II
Stereo/Mono och tvasprakig(DUAL) mottagning (Endast i analogt läge)
När ett program är valt visas ljudinformation för kanalen med programnumret och kanalnumret.
1
Välj Ljud eller Språk för ljud.
2
Väljer utgående ljud.
TV-judsändning
Visas på skärmen
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Tvåspråkig
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
■■ Val av språk vid tvåspråkiga sändningar
Om ett program tas emot på två språk (tvåspråkigt) kan du växla till DUAL I, DUAL II eller DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II DUAL I+II
Återger huvudspråket (ex. dubbat) i båda högtalarna.
Återger bispråket (ex. original) i båda högtalarna.
Återger båda språken i var sin högtalare.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
■■ Byta från stereo till mono ljud
Om stereosignalen är svag och ger dålig stereomottagning kan du växla till mono. Vid monomottagning förbättras ljudets renhet.
117
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
NICAM ljudmottagning (Endast i analogt läge)
TV-apparaten kan ta emot högkvalitet NICAM digitalljud (mono/stereo/tvåspråkig), som nu används avmånga
TV-stationer för ljudsändning.
Utgående ljud kan väljas efter det typ av sändning som tas emot.
1
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
118
När NICAM mono är mottagen, kan du välja NICAM MONO eller B.
2
När NICAM stereo är mottagen, kan du välja NICAM STEREO eller FM MONO. Om stereosignalen
är svag, byt till FM MONO.
3
När NICAM duo är mottagen, kan du välja NICAM DUAL I, NICAM DUAL II eller NICAM DUAL I+II
eller FM MONO. När FM mono är vald, visas MONO på skärmen.
Val av vänster (L) / höger (R) ljudkanal
När AV, Komponent, RGB eller HDMI ingången är vald för avspelning av en video med stereoljud,
kan du välja vilken ljudkanal (L/R) som skall avspelas i vänster och höger högtalare.
Välj utgående ljud.
L+R: Ljudsignalen från vänster (L) kanal avspelas i vänster högtalare och ljudsignalen från höge (R) kanal
avspelas i höger högtalare. Detta är normalt stereoljud.
L+L: Ljudsignalen från vänster (L) kanal avspelas i vänster och höger högtalare.
R+R: Ljudsignalen från höger (R) kanal avspelas i vänster och höger högtlare.
VÄLJA SPRÅK/LAND FÖR MENYERNA PÅ SKÄRMEN
Menyn för installationsguiden visas på TV-skärmen när den slås på för första gången.
1
Välj det språk du vill använda.
2
Välj land.
* Om du vill ändra valt språk/land
1
2
3
4
Spara.
1
Välj Språk(Language).
2
Välj Menu Language.
3
Välj önskat språk.
4
5
Välj ALT..
Välj Land.
Välj land.
Välj Ja eller Nej.
Spara.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
OBS!
►►Om Du inte avslutar inställningen Installation Guidegenom att trycka på BACK eller om Du tar för lång tid
på Dig (time out) med OSD (On Screen Display) kommer installationsmenyn att fortsätta visa sig tills
inställningen är avslutad närhelst TV:n slås på.ske text-TV inte visas som det ska på skärmen och vissa
problem kan uppstå vid användning av text-TV.
►►CI-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillämpas beroende på sändningsregler i olika länder.
►►Knappar för styrning av DTV-läge kanske inte fungerar baserat på omständigheterna för sändningar i
landet.
►►I länder som inte har fastlagda regler för digitala sändningar kanske vissa digital-TV-funktioner inte fungerar, beroende på omständigheterna kring den digitala sändningen.
►►Landsinställningen “UK” ska bara aktiveras i Storbritannien.
►►Om landsinställningen är inställd på "--", är europeiska digitala marksändningsprogram tillgängliga, men
vissa DTV-funktioner kanske inte går att använda på rätt sätt.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
5
Välj ALT..
119
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
SPRÅKVAL
Med funktionen Ljud kan du välja önskat språk för ljudet.
Om inga ljuddata för det valda språk sänds så spelas standardljudspråket upp.
Du kan använda textningsfunktionen om två eller flera undertextspråk sänds. Om textningsdata inte sänds på det
valda språket kommer textningen att visas på standardspråket.
Om något av de språk du har valt som primärt språk för Språk för ljud, Språk för textning eller Textspråk inte kan
användas, kan du välja språk i den sekundära kategorin.
I läget Digital använder du Textspråksfunktionen när två eller fler Textspråk sänds. Om text-TV-data inte
sänds på det valda språket visas text med standardspråket.
1
2
Välj Språk för ljud, Språk för textning
eller Textspråk (förutom för
Storbritannien).
4
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
120
2
Välj Språk(Language).
3
5
1
Välj ALT..
Välj den källa du vill använda.
3
4
Välj ALT..
Välj Avaktiverad assistans.
Välj Hörselskadade(
).
Välj På eller Av.
Spara.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
Skärminformation för ljudspråk
< Ljud språk Selection > (< Språkval för ljud >)
►►När två eller flera språk för tal sänds kan du välja önskat
språk.
Display
N.A
Status
Inte tillgängligt
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Ljud för synskadade
1
2
Välj Ljud eller Språk för
ljud.
Ljud för hörselskadade
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
HE-AAC Audio (Ljud)
Välj ett språk för tal.
< Undertext Selection > (< Språkval för textremsa >)
►►När två eller flera språk för textremsa sänds kan du välja
textremsans språk med knappen SUBTITLE på fjärrkontrollen.
-knappen för att välja språk för textremsa.
►► Tryck på
Skärminformation för textremsans språk
Display
N.A
Status
Inte tillgängligt
Textremsa för Text-TV
Textremsa för ”nersatt hörsel”
- Ljudet/textremsan kan visas i en enklare form (1 till 3 tecken) som sänds av tjänstleverantören.
- När du väljer kompletterande ljud (ljud för syn-/hörselskadade) kan delar av huvudljudet höras.
LJUD- OCH SPRÅKKONTROLL
121
TIDSINSTÄLLNING
STÄLLA IN KLOCKAN
1. Klockan ställs in automatiskt när den tar emot en digital signal i Auto läge. Du kan ställa in klockan manuellt i
Manual läge.
Du måste ställa in klockan innan du kan använda funktionen Timer på/av.
TV tiden ställs in med den tidsinformation, som kommer från "Time Zone and GMT (Greenwich Mean Time)", och
som tas emot via utsändningen och ställer in tiden automatiskt genom en digital signal.
Om stadsnamnet under Tidszon ändras till en tidsavvikelse kan du ändra tiden med 1 timme.
Menyn Tidszon kan ändras i läget Auto.
TID
Flytta
TID
OK
● Klocka
►
● Klocka
● Avstängningstid
: Av
● Avstängningstid
● Påslagningstid
: Av
● Påslagningstid
● Insomningstimer
: Av
● Insomningstimer
Flytta
Move
◄
: Av
Datum
OK
OK
►
Auto
3
: Av
Månad
: Av
År
Mar.
2008
Timme
16
Minut
09
Tidszon
London
GMT
Stäng
1
TIDSINSTÄLLNING
2
3
4
5
Välj TID.
Välj Klocka.
Välj Auto eller Manuellt.
Välj antingen år, månad, datum, tid eller alternativetför tidszoner
Ange år, månad, datum, tid eller alternativet för tidszoner.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
122
AUTOMATISK AKTIVERING/AVSTÄNGNING MED TIMER
Timer Av sätter TV:n i standbyläge vid den tidpunkt du ställt in.
Två timmar efter det att apparaten sätts på med Påslagningstid funktionen så kommer apparaten att ställa sig i
stand by läge om ingen knapp tryckts in.
När väl Påslagningstid funktionen är inställd så startar apparaten vid denna tid varje dag.
Funktionen Timer Av går före funktionen Timer På om de ställs in på samma tid.
Apparaten måste vara i standby-läge för att Timer På ska fungera.
TID
Flytta
TID
OK
● Klocka
Flytta
● Klocka
: Av
● Avstängningstid
● Påslagningstid
: Av
● Påslagningstid
● Insomningstimer
: Av
►
● Avstängningstid
►
● Insomningstimer
OK
1 Mar. 2007 16:09
: Av
Upprepa
◄
Av
: Av
Timme
00
: Av
Minut
00
IIngång
Antenn
Program
TV1
Volym
►
30
Stäng
1
2
4
5
6
Välj Avstängningstid eller
Påslagningstid.
1
2
Välj Upprepa.
Välj Av, En gång, Dagligen, Mån ~ Fre,
Mån ~ Lör, Lör ~ Sön eller Sön.
Ställ in timme.
• För enbart timerfunktion på
3
4
Välj Ingång.
Välj indatakälla.
Välj program.
Justera volymnivån när TV:n slås på.
TIDSINSTÄLLNING
3
• Stänger av funktionen Avstängningstid /
Påslagningstid, för att välja Av.
Välj TID.
Ställ in minuter.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
123
TIDSINSTÄLLNING
INSTÄLLNING AV INSOMNINGSTIMER
Du måste inte komma ihåg att stänga av TV:n innan du somnar.
Insomningstimern försätter automatiskt TV-apparaten i standby-läge efter den inställda tiden.
1
2
Välj Avstängningstimer.
Välj Av, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 eller 240 Min.
• När du stänger av apparaten så nollställer apparaten timern.
• Du kan även justera Avstängningstimer från menyn TID menu.
TIDSINSTÄLLNING
124
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
ANGE LÖSENORD OCH LÅSSYSTEM
Om det är första gången som du anger ett lösenord trycker du på ”0”, ”0”, ”0”, ”0” på fjärrkontrollen.
När Frankrike väljs som land är lösenord inte ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ utan ‘1’,’2’,’3’,’4’.
När Frankrike väljs som land, kan lösenord inte ställas in som ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Om en kanal är låst anger du lösenordet för att tillfälligt låsa upp kanalen.
LÅS
Flytta
● Spara
● Föräldrakontroll:
● Ingångsblockering
4
5
Program
Blockering inaktiverad
: Av
Av
Av
● Lås system
: Av
: Av
● Blockera
● Föräldrakontroll:
● Ingångsblockering
● Knapplås
Välj LÅS.
OK
Program
På
Blockering inaktiverad
: Av
• Om du glömt lösenordet trycker du på ”0”, ”3”, ”2”, ”5”
på fjärrkontrollen.
Välj Lås system.
Välj På.
Ange lösenord.
Ange ett lösenord på fyra siffror.
Se till att inte glömma bort det här numret!
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det en gång
till.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
3
►
: Av
: Av
● Blockera
Flytta
lösenord
►
● Lås system
►
2
LÅS
● Spara
● Knapplås
1
OK
lösenord
125
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
BLOCKERA PROGRAM
Blockerar alla program som du inte vill titta på, eller som du inte vill att dina barn ska titta på.
Den här funktionen kan användas med Lås system "På".
Ange ett lösenord för att kunna se blockerade program.
Programredigering
Favourite Group :
LÅS
Flytta
● Spara
● Lås
OK
lösenord
system
: På
● Blockera
● Föräldrakontroll:
● Ingångsblockering
● Knapplås
Program
C
Sida 1/1
RADIO
DTV
TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
▲
▼
Blockering inaktiverad
: Av
Prog.ändring
Navigering
P
Byt sida
Föregående
Blockera/ta bort blockering
eller
Programredigering
Favourite Group :
Sida 1/1
C
Kabel-radio
Kabel-DTV
Kabel-TV
1 Nine Digital
2 Nine Digital HD
3 Nine Guide
4 7 Digital
5 7 HD Digital
6 7 Digital 1
7 7 Digital2
8 7 Digital3
9 7 Guide
Prog.ändring
Navigering
P
Byt sida
Föregående
Blockera/ta bort blockering
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
1
Välj LÅS.
2
3
4
5
Välj Lås system.
Välj Blockera Program.
Gå till Blockera Program.
GULL
Välj ett program som ska blockeras.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
126
BARNLÅS (ENDAST I DIGITALT LÄGE)
Denna funktion fungerar baserat på information som stationen sänder. Det betyder att om signalen innehåller fel
information fungerar funktionen inte.
Ett lösenord krävs för åtkomst till denna meny.
TV:n är programmerad att komma ihåg vilket alternativ den senast var inställd på även om du stänger av den.
Förhindra barn från att se vissa TV-program för vuxna, baserat på angivna åldersgränser.
Ange ett lösenord för att kunna se blockerade program.
Rankningen är olika i olika länder.
LÅS
Flytta
● Spara
● Lås
LÅS
OK
lösenord
system
: På
● Lås
● Blockera
Program
lösenord
system
: På
OK
Blockering inaktiverad - tillåter alla program
▲
● Blockera
●● Föräldrakontroll
: Blockering
Föräldrakontroll
: Blockeringinaktiverad
inaktiverad ▼
●● Föräldrakontroll
inaktiverad
Föräldrakontroll:: Blockering
Blockering inaktiverad
▼
● Ingångsblockering
● Ingångsblockering
: Av
● Knapplås
: Av
Program för artonåringar och äldre
kommer att blockeras
▲
Program Tolv år och äldre
▲
Tretton år och äldre
▲
● Knapplås
Flytta
● Spara
Tolv år och äldre
Tretton år och äldre
Fjorton år och äldre
Fjorton år och äldre
Femton år och äldre
Femton år och äldre
Sexton år och äldre
Sexton år och äldre
Sjutton år och äldre
Sjutton år och äldre
Arton år och äldre
18 andårabove
Arton
och äldre
Blockering inaktiverad
(Förutom för Frankrike)
1
3
4
Välj LÅS.
Välj Lås system.
Välj Föräldrakontroll.
Gör de justeringar som behövs.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
2
(Enbart Frankrike)
127
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
EXTERNAL INPUT BLOCKING (EXTERN BLOCKERING
AV INSIGNAL)
Gör det möjligt att blockera en insignal.
Den här funktionen kan användas med Lås system "På".
■■ Illustrationen kan se annorlunda ut än din TV.
LÅS
Flytta
● Spara
● Lås
LÅS
OK
lösenord
system
● Spara
: På
● Lås
● Blockera
● Föräldrakontroll:
Program
Blockering inaktiverad
● Ingångsblockering
● Knapplås
● AV1
: Av
▲
▼
lösenord
system
: På
Flytta
◄
OKAv
● AV2
Av
● AV3
Av
● Blockera
● Föräldrakontroll: Blockering inaktiverad
● RGB
Av▲
● Ingångsblockering
▼
● HDMI1
Av
● Knapplås
Program
● Komponent
: Av
►
Av
▲
● HDMI2
▼
Av
● HDMI3
Av
● HDMI4
Av
Stäng
1
2
3
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
128
4
5
Välj LÅS.
Välj Lås system.
Välj Ingångsblockering.
Välj källa.
Välj På eller Av.
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
KNAPPLÅS
Den här funktionen kan användas till att förhindra obehöriga från att titta på vissa program genom att
kontrollerna på frontpanelen låses. Därmed kan TV:n bara styras via fjärrkontrollen.
TV:n är programmerad så att den kommer ihåg vilket alternativ som användes senast, även om du
stänger av den.
LÅS
Flytta
● Lås
system
3
: Av
● Lås
● Blockera
Program
● Föräldrakontroll:
● Ingångsblockering
Blockering inaktiverad
: Av: Av
Välj LÅS.
Välj Knapplås.
Välj På eller Av.
OK
lösenord
system
: Av
● Blockera
● Föräldrakontroll:
● Ingångsblockering
● Knapplås
: Av
: Av
Program
Blockering inaktiverad
Av
Av
►
2
Flytta
● Spara
● Knapplås
● Knapplås
1
LÅS
OK
lösenord
►
● Spara
På
• Tryck på MENU/EXIT knappen för att återgå till normalt TV tittande.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
FÖRÄLDRAKONTROLL/RANKNING
• Om enheten är avstängd och i läget Knapplås ‘På’,
(Knapplås På) trycker du på knappen
/ I, INPUT, P
(eller P ▲▼) på enheten eller på knapparna
POWER, INPUT, P
eller någon siffra på fjärrkontrollen.
• I läget Knapplås ‘På’ visas
Knapplås på på skärmen om någon knapp på frontpanelen tryck in medan
du tittar på TV.
• När en annan OSD (On-screen display) visas, kommer
inte (
) ‘Key Lock On ’ (tangentlås På) att fungera.
129
TEXT-TV
Denna funktion finns inte i alla länder.
■■ Illustrationen kan se
annorlunda ut än din
TV.
Text-TV är en gratis service som sänds ifrån de flesta TV-stationer och ger dig aktuell
information om nyheter, väder, TV program och mycket annat.
Text-TV dekodern kan stödja SIMPLE, TOP och FASTEXT system.
SIMPLE läget innehåller ett antal sidor som du väljer genom att mata in sidans nummer. TOP och FASTEXT är en mera modern metod som innehåller snabbare och
enklare text-TV information.
FÖR ATT SLÅ TELETEXT PÅ/AV
Tryck på TEXT tangenten för att byta till teletext. Indexsida 100
(första sidan) eller den sist valda textsidan visas på skärmen. Överst
på sidan ser du sidonr., TV-stationens namn, datum och klockslag.
Tryck på TEXT tangenten för att byta från teletext till normal TVsändning.
SIMPLE TELETEXT
■■Sidval
1
2
TEXT-TV
130
Välj önskad textsida genom att trycka på nummertangenterna (0-9) det tresiffriga talet som motsvarar sidonumret. Om du olyckligtvis tryckt fel nummer, måste du fullföra med iallt tre siffror, och så trycker du de tre korrekta siffrorna.
När en textsida visas på skärmen, kan du välja med P
tangenten föregående eller nästa tillgängliga sida.
TOP TEXT-TV
Vägledningen visar 4 färgade fält, röd, grön, gul och blå i den nedre delen av skärmen. Det gula fältet visar nästa
grupp och det blå fältet indikerar närmaste grupp.
■■ Val av grupp / block / sida
1
2
3
4
Med BLÅ knapp kan man gå från block till block.
Med GUL knapp kan man byta till nästa grupp med automatisk övergång till nästa block.
Med GRÖN knapp går man fram till nästa sida och med automatisk övergång till nästa grupp. Som alternativ
kan P knappen användas.
Med RÖD knapp går man tillbaka till det sista valet. Som alter-nativ kan P knappen användas.
■■ Direkta sidval
Som beskrivet i Enkel textTV, kan man välja en sida genom att trycka ett 3-siffrigt sidnummer med nummerknapparna.
FASTEXT TEXT-TV
TextTV sidorna är färgkodade vilket syns i nedre delen på skärmen, och väljs med tillhörande färgknapp.
■■Sidval
1
2
4
TEXT-TV
3
Välj menyn
genom att trycka på knappen T.OPT och sedan använda knappen
Visa indexsidan.
De sidor som är färgkodade kan väljas med tillhörande färgknapp.
Som i beskrivningen av Enkel textTV, kan man välja en sida och skriva det tresiffriga sidnumret med nummerknapparna.
AS with SIMPLE teletext mode, you can select a page by entering its three digit page number with the
NUMBER buttons in FASTEXT mode.
Knapparna P
knapparna kan användas till att välja före-gående eller nästa sida.
131
TEXT-TV
TANGENTER FÖR BETJÄNING AV SPECIELLA TEXTTVFUNKTIONER
■■ Välj menyn Text Option (Textalternativ) genom att trycka på knappen T.OPT och sedan använda knappen
I Storbritannien (i digitalt läge) fungerar inte T. OPT-knappen.
.
TexTVal
■■Index
Välj respektive indexsida.
Index
Time
Pausa
Visa
■■Tid
Uppdatera
Stäng
Välj menyn om du vill visa tiden högst upp i högra hörnet när du tittar på TV.
Text-TV: När TV:n är i Text-TV, tryck på den här tangenten för att välja en fyrsiffrig undersida.
Numret på undersidan visas nederst på skärmen. För att hålla fast eller byta undersida, tryck på RÖD/
GRÖN, < > eller nummertangenterna (0-9).
■■ Pausa
En Text-TV kan ha en eller flera tilläggssidor, också kallat undersidor, om inte all text får plats på en sida. Detta
indikeras i så fall, vanligtvis under klocktiden, med symbolen ‘>>>’ eller t.ex. ‘2/4’ (sid. 2 av 4). I så fall, kommer det
automatiskt att byta textsida ca. var 30:e sekund. Önskar du att stoppa skiftningen och hålla på sidan som visas,
tryck på denna tangent. När du väljer den här menyn visas stoppsymbolen i skärmens övre vänstra hörn ch den
automatiska sidbläddringen inaktiveras.
■■Visa
Välj den här menyn om du vill visa dold information, som lösningar på gåtor och problem.
■■Uppdatera
TEXT-TV
132
Om texten du ser på inte är uppdaterad, dvs. t.ex. resultaten i fotbollstipset är inte färdigt ifyllt, så kan du trycka
på den här tangenten för att se på TV-sändningen i stället, medan du väntar på uppdatering. Uppe till höger i
TV-bilden kommer då symbolen att indikeras. När sidan är uppdaterad, byter indikeringen till sidonr. Välj menyn
igen om du vill visa den uppdaterade text-TV-sidan.number. Select this menu again to view the updated teletext
page.
DIGITAL TEXT-TV
*Den här funktionen fungerar enbart i Storbritannien och Irland.
TV:n ger dig tillgång till en digital text-tv som är mycket förbättrad i många aspekter, som till exempel
text, grafik osv.
Denna digitala text-TV kan utnyttjas av speciella digitala text-TV-tjänster och specifika tjänster som sänder digital text-TV.
TEXT-TV INOM DIGITAL TJÄNST
1
Tryck på siffrorna eller P
för att välja en digital
tjänst som sänder digital text-TV.
2
Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa
steg genom att trycka på TEXT, OK,
, RÖD,
GRÖN, GUL, BLÅ eller NUMMER-knapparna osv.
3
Om du vill byta digital text-TV-tjänst väljer du helt
enkelt någon annan tjänst med nummerknapparna
eller med P
.
TEXT-TV MED DIGITAL TJÄNST
1
Tryck på siffrorna eller P
som sänder digital text-TV.
2
Tryck på knappen TEXT om du vill stänga av text-TV.
3
Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa
steg genom att trycka på OK,
, RÖD,
GRÖN, GUL, BLÅ eller eller NUMMER-knapparna
osv.
4
Tryck på TEXT eller färgknappen om du vill stänga av
digital text-TV och återgå till att titta på TV.
för att välja en tjänst
DIGITAL TEXT-TV
Vissa tjänster kan tillåta åtkomst till texttjänster genom
tryckning på den RÖDA knappen.
133
BILAGA
FELSÖKNING
Apparaten fungerar inte som den ska.
Fjärrkontrollen fungerar
inte
Strömmen stängs plötsligt av
■■ Kontrollera om det finns något objekt mellan produkten och fjärrkontrollen.
■■ Är batterierna monterade med rätt polaritet (+ mot +, - mot -)?
■■ Byt batterier.
■■ Är sovtimern inställd?
■■ Kontrollera inställningarna för strömkontroll. Strömavbrott.
■■ Ingen sändning från inställd station med Insomn.funktion aktiverat.
■■ Om TV:n slås på och det inte finns någon insignal stängs den av automatiskt efter
15 minuter.
Videofunktionen fungerar inte.
■■ Kontrollera om produkten är påslagen.
■■ Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.
Ingen bild & Inget ljud
■■ Sitter strömkabeln i vägguttaget?
■■ Kontrollera din antennriktning och/eller placering.
■■ Testa vägguttaget med en annan produkt.
Bilden kommer sakta
efter att apparaten startats
■■ Detta är normalt. Bilden är avstängd medan produkten startas upp. Kontakta ditt servicecentra om bilden inte kommit fram efter fem minuter.
■■ Justera färgen (Colour) i menyn.
Ingen eller dålig färg,
eller dålig bild
■■ Håll ett behörigt avstånd mellan produkten och videobandspelaren.
■■ Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.
■■ Är videokablarna korrekt monterade?
■■ Aktivera valfri funktion för att återställa bildens ljusstyrka.
Horisontella/vertikala fält
■■ Leta efter lokala störningsmoment som exempelvis en elektrisk apparat eller ett elverktyg.
eller skakande bild
Dålig mottagning av
vissa kanaler
BILAGA
134
■■ Station eller kabelprodukt som har problem. Byt kanal.
■■ Stationens signal är svag. Ställ in antennen för att ta emot svagare station.
■■ Leta efter möjliga störningskällor.
Linjer eller streck i bilden ■■ Kontrollera antennen (byt antennens inriktning).
■■ Kontrollera att HDMI-kabeln är en HDMI-höghastighetskabel.
Ingen bild vid anslutning
Om HDMI-kabeln inte är en HDMI-höghastighetskabel kan bilden flimra eller
av HDMI
inte visas alls. Använd en HDMI-höghastighetskabel.
Ljudfunktionen fungerar inte.
■■ Tryck på volymknappen
Bild OK & Inget ljud
+ eller - button.
■■ Ljudet avstängt? Tryck på MUTE-knappen.
■■ Byt kanal. Det kan vara problem med sändningen.
■■ Är ljudkablarna korrekt monterade?
Inget ljud i en av högtalarna
Ovanligt ljud inifrån
produkten
Inget ljud vid anslutning
av HDMI eller USB
■■ Justera balansen (Balans) i menyn.
■■ En förändring av omgivningens fuktighet eller temperatur kan resultera i ett ovanligt buller
när produkten startas eller stängs av, men betyder inte att det är fel på produkten
■■ Kontrollera att HDMI-kabeln är en HDMI-höghastighetskabel.
■■ Pröva med en USB-kabel av senare version än 2.0.
*Den här funktionen är inte tillgänglig för alla modeller.
Det är problem i PC-läge (endast PC-läge tillämpas).
Signalen är för långt bort.
■■ Justera upplösningen, horisontell frekvens eller vertikal frekvens.
■■ Kontrollera ingångskällan.
Vertikalt fält eller rand i
bakgrunden & horisontellt ■■ Använd automatisk konfigurering eller justera klockan, eller H/V-position.
flimmer & felaktig position
Skärmens färg är ostabil ■■ Kontrollera signalkabeln.
eller enfärgad
■■ Installera om videokortet i datorn.
Det har uppstått ett problem med inställningarna för PICTURE (bild).
När användaren ändrar ■■ Det innebär att TV:n för närvarande är inställd på Butiksdemo.
För att växla till läget Hemmabruk gör du följande:
bildinställningarna
återgår TV:n automatiskt
På menyn TV väljer du ALTERNATIV -> välj därefter Lägesinställning ->
till de ursprungliga inställoch sedan Hemmabruk.
ningarna efter en viss tid.
Nu är ändringen till läget Hemmabruk utförd.
BILAGA
135
BILAGA
SKÖTSEL
Med rätt skötsel kommer din TV att hålla länge. Regelbunden noggrann rengöring kan förlänga TV:ns livslängd.
Stäng alltid av TV:n och dra ut kontakten innan du påbörjar någon form av rengöring.
Rengöra skärmen
1
Så här förhindrar du att det samlas damm på skärmen: Fukta en mjuk trasa i en blandning av ljummet vatten och lite skölj- eller diskmedel. Vrid ur trasan tills den är nästan torr och torka sedan av skärmen.
2
Kontrollera att det inte finns någon överskottsvätska kvar på skärmen och låt den lufttorka innan du sätter
igång TV:n.
Rengöra resten av TV:n
■■ Torka av resten av TV:n med en mjuk, torr och luddfri trasa för att få bort damm och smuts.
■■ En våt trasa får aldrig användas.
Extended Absence
VARNING!
►►Om du inte tänker använda TV:n under en längre tid (till exempel om du åker på semester) bör du dra ur
kontakten som skydd mot skador från eventuella åskväder eller spänningsfall.
BILAGA
136
TEKNISKA DATA
19LD3***
22LD3***
19LD350-ZA / 19LD350N-ZA
19LD358-ZA / 19LD359-ZB
19LD350C-ZA / 19LD351-ZB
19LD351N-ZB
19LD340-ZA / 19LD341-ZB
19LD340N-ZA / 19LD341N-ZB
19LD348-ZA
22LD350-ZA / 22LD350N-ZA
22LD358-ZA / 22LD359-ZB
22LD350C-ZA / 22LD351-ZB
22LD351N-ZB
22LD340-ZA / 22LD341-ZB
22LD340N-ZA / 22LD341N-ZB
22LD348-ZA
med fot
457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm
526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm
utan fot
457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
med fot
utan fot
3,4 kg
3,1 kg
4,3 kg
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
26LD3***
32LD3***
26LD350-ZA / 26LD350N-ZA
26LD358-ZA / 26LD359-ZB
26LD350C-ZA /26LD351-ZB
26LD351N-ZB
26LD340-ZA / 26LD341-ZB
26LD340N-ZA / 26LD341N-ZB
26LD348-ZA
32LD350-ZA / 32LD350N-ZA
32LD358-ZA / 32LD359-ZB
32LD350C-ZA
32LD351-ZB / 32LD351N-ZB
32LD340-ZA / 32LD341-ZB
32LD340N-ZA / 32LD341N-ZB
32LD348-ZA
med fot
663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm
800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm
utan fot
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
med fot
utan fot
7,3 kg
6,2 kg
9,2 kg
8,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
BILAGA
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
137
BILAGA
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
32LD420-ZA / 32LD420N-ZA
32LD428-ZA / 32LD420C-ZA
32LD421-ZB / 32LD421N-ZB
32LD450-ZA / 32LD450N-ZA
32LD458-ZA / 32LD450C-ZA
med fot
805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm
805,0 mm x 586,0 mm x 211,0 mm
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
utan fot
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm
805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
med fot
utan fot
10,8 kg
9,7 kg
10,8 kg
9,7 kg
9,1 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
32LD4***
37LD4***
37LD420-ZA / 37LD420N-ZA
37LD428-ZA / 37LD420C-ZA
37LD421-ZB / 37LD421N-ZB
37LD450-ZA / 37LD450N-ZA
37LD458-ZA / 37LD450C-ZA
med fot
922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm
922,0 mm x 660,0 mm x 270,6 mm
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
utan fot
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
med fot
utan fot
14,0 kg
12,2 kg
14,0 kg
12,2 kg
12,5 kg
10,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
138
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
42LD420-ZA / 42LD420N-ZA
42LD428-ZA / 42LD420C-ZA
42LD421-ZB / 42LD421N-ZB
42LD450-ZA / 42LD450N-ZA
42LD458-ZA / 42LD450C-ZA
med fot
1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm
1028,0 mm x 716,4 mm x 270,6 mm
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
utan fot
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
med fot
utan fot
17,3 kg
15,5 kg
17,3 kg
15,5 kg
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
42LD4***
47LD4***
47LD420-ZA / 47LD420N-ZA
47LD428-ZA / 47LD420C-ZA
47LD421-ZB / 47LD421N-ZB
47LD450-ZA / 47LD450N-ZA
47LD458-ZA / 47LD450C-ZA
med fot
1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm
1140,6 mm x 788,3 mm x 318,9 mm
1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm
utan fot
1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm
1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm
med fot
utan fot
21,6 kg
19,0 kg
21,6 kg
19,0 kg
19,5 kg
17,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
260 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
139
BILAGA
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
32LD550-ZC / 32LD550N-ZC
32LD558-ZC / 32LD559-ZA
32LD551-ZA / 32LD551N-ZA
med fot
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm
utan fot
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm
med fot
utan fot
9,7 kg
8,7 kg
9,7 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
32LD5***
42LD5***
42LD550-ZC / 42LD550N-ZC
42LD558-ZC / 42LD559-ZA
42LD551-ZA / 42LD551N-ZA
med fot
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm
utan fot
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm
med fot
utan fot
15,4 kg
13,8 kg
15,4 kg
13,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
210 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
140
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
46LD550-ZC / 46LD550N-ZC
46LD558-ZC / 46LD559-ZA
46LD551-ZA / 46LD551N-ZA
med fot
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm
utan fot
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm
med fot
utan fot
18,6 kg
16,6 kg
18,6 kg
16,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
240 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
46LD5***
52LD5***
52LD550-ZC / 52LD550N-ZC
52LD558-ZC / 52LD559-ZA
52LD551-ZA / 52LD551N-ZA
med fot
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm
utan fot
1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm
1266,0 mm x 775,0 mm x 96,4 mm
med fot
utan fot
26,9 kg
23,6 kg
26,9 kg
23,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
300 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Mindre än 80 %
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
141
BILAGA
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
60LD5***
60LD550-ZC / 60LD550N-ZC
60LD558-ZC / 60LD559-ZA
60LD551-ZA / 60LD551N-ZA
med fot
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm
utan fot
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm
med fot
utan fot
40,0 kg
35,7 kg
40,0 kg
35,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
380 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Mindre än 80 %
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
142
32LE4***
37LE4***
32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA
32LE4508-ZA
37LE4500-ZA / 37LE450N-ZA
37LE4508-ZA
med fot
786,0 mm x 559,0 mm x 221,0 mm
907,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
utan fot
786,0 mm x 500,0 mm x 39,9 mm
907,0 mm x 565,0 mm x 39,9 mm
med fot
utan fot
11,2 kg
9,3 kg
13,8 kg
11,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
42LE4***
42LE4500-ZA / 42LE4500N-ZA
42LE4508-ZA
med fot
1018,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
utan fot
1018,0 mm x 627,0 mm x 35,3 mm
med fot
utan fot
16,7 kg
14,2 kg
Strömförsörjning
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Filmfiler som stöd
Se sid. 54 till 55
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
143
BILAGA
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
19LE3***
19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA
19LE3308-ZA
19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB
med fot
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
utan fot
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
med fot
utan fot
3,4 kg
3,2 kg
3,4 kg
3,2 kg
19LE3*** : DC 24 V, 1,6A
AC-DC adapter : 24 V
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strömförsörjning
22LE3***
22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA
22LE3308-ZA
22LE5500-ZA / 22LE550N-ZA
22LE5508-ZA
22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB
22LE5510-ZB / 22LE551N-ZB
22LE5518-ZB
med fot
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
utan fot
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
med fot
utan fot
4,2 kg
3,9 kg
4,2 kg
3,9 kg
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
22LE3***, 22LE5*** : DC 24 V, 1,7A
AC-DC adapter : 24 V
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strömförsörjning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Filmfiler som stöd
Se sid. 54 till 55
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
144
26LE3***
26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA
26LE3308-ZA
26LE5500-ZA / 26LE550N-ZA
26LE5508-ZA
26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB
26LE5510-ZB / 26LE551N-ZB
26LE5518-ZB
med fot
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm
utan fot
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm
med fot
utan fot
6,1 kg
5,1 kg
6,1 kg
5,1 kg
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
26LE3*** : DC 24 V, 1,8A / 26LE5*** : DC 24 V, 2,1A
AC-DC adapter : 24 V
, 3,42 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Strömförsörjning
32LE3***
32LE5***
32LE3300-ZA / 32LE330N-ZA
32LE3308-ZA
32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA
32LE5308-ZA
32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB
32LE5318-ZB
med fot
771,8 mm x 552,3 mm x 221,0 mm
784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm
utan fot
771,8 mm x 489,3 mm x 39,9 mm
784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm
med fot
utan fot
11,8 kg
10,0 kg
12,65 kg
10,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
90 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Filmfiler som stöd
Se sid. 54 till 55
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
145
BILAGA
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA
37LE5308-ZA
37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB
37LE5318-ZB
med fot
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm
utan fot
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
905,0 mm x 568,0 mm x 39,9 mm
med fot
utan fot
15,3 kg
12,8 kg
15,3 kg
12,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
37LE5***
42LE5***
42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA
42LE5308-ZA
42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB
42LE5318-ZB
med fot
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm
utan fot
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm
med fot
utan fot
19,2 kg
16,7 kg
19,2 kg
16,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
150 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Filmfiler som stöd
Mindre än 80 %
Se sid. 54 till 55
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
BILAGA
146
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA
47LE5308-ZA
47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB
47LE5318-ZB
med fot
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm
utan fot
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm
med fot
utan fot
22,9 kg
19,6 kg
22,9 kg
19,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
170 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
MODELLER
Dimensioner
(bredd x höjd x djup)
Vikt
47LE5***
55LE5***
55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA
55LE5308-ZA
55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB
55LE5318-ZB
med fot
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm
utan fot
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm
med fot
utan fot
34,05 kg
29,35 kg
34,05 kg
29,35 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
Strömförsörjning
Energiförbrukning
CI-modulens storlek
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(bredd x höjd x djup)
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Omgivningsförhållan
Luftfuktighet vid drift
Mindre än 80 %
den
Förvaringstemperatur
-20 °C till 60 °C
Luftfuktighet vid förvaring
Mindre än 85 %
Filmfiler som stöd
Se sid. 54 till 55
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
TV-system
Impedans för extern antenn
Analog-TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
SECAM L/L’
VHF, UHF
VHF: E2 till E12, UHF: E21 till E69,
CATV: S1 till S20, HYPER: S21 till S47
75 Ω
■■ Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.
75 Ω
BILAGA
Programtäckning
Digital-TV
147
BILAGA
IR-KOD
*Denna funktion finns inte på alla modeller.
Kod (Hexa)
Funktion
Notering
95
Energy Saving
R/C-knapp
08
POWER
R/C-knapp (På/Av)
0B
NPUT(INGÅNG)
R/C-knapp
79
RATIO
R/C-knapp
F0
TV/RAD
R/C-knapp
45
Q. MENU
(SNABBMENYN)
R/C-knapp
43
MENU
R/C-knapp
AB
GUIDE
R/C-knapp
40
Up (
R/C-knapp
41
Down (
07
Left (
06
Right (
44
OK( )
R/C-knapp
28
BACK
R/C-knapp
)
R/C-knapp
R/C-knapp
)
)
R/C-knapp
5B
EXIT
R/C-knapp
AA
INFO i
R/C-knapp
30
AV MODE(AV Läge)
R/C-knapp
02
+
R/C-knapp
03
-
R/C-knapp
1E
FAV ( MARK )
R/C-knapp
09
MUTE
R/C-knapp
00
P
R/C-knapp
01
P
R/C-knapp
Sifferknappar 0 till 9
R/C-knapp
LIST
R/C-knapp
1A
Q.VIEW
R/C-knapp
72
ROD Key
R/C-knapp
71
GRON Key
R/C-knapp
63
GUL Key
R/C-knapp
61
BLA Key
R/C-knapp
20
TEXT
R/C-knapp
21
T.OPT(T.Option)
R/C-knapp
39
SUBTITLE
R/C-knapp
10 till 19
53
BILAGA
148
)
7E
SIMPLINK
R/C-knapp
91
AD
R/C-knapp
B1
▀
R/C-knapp
B0
►
R/C-knapp
BA
ll
R/C-knapp
8F
◄◄
R/C-knapp
8E
►►
R/C-knapp
ANSLUTA EN EXTERN STYRENHET
RS-232C - anslutning
Anslut serieporten (RS-232C) till en extern kontrollenhet
(som en dator eller ett A/V-kontrollsystem) och kontrollera skärmens funktioner externt.
Anslut serieporten på kontrollenheten till serieporten
(RS-232C) på skärmens bakpanel.
Obs! Seriekabel (RS-232C-kablel) medföljer inte.
Kontakt: D-Sub 9-pin hankontakt
Nr.
Pin-namn
Ingen anslutning
RXD (Datamottagning)
TXD (Datasändning)
DTR (DTE-sidan klar)
GND (Jord)
DSR (DCE-sidan klar)
RTS (Ready to send; klart för sändning)
CTS (Clear to send; klart för sändning)
Ingen anslutning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
5
6
9
Kopplingsschema för RS-232C
Kabel med tre ledare(Ej standard)
Kabel med 7 ledare(Standard RS-232C-kabel)
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
BILAGA
PC
149
BILAGA
Specificera ID-nummer
Använd denna funktion för att specificera ett ID- nummer för skärmen.
Se även "Real data mapping 1" nedan.( ► sid.154)
ALT.
Flytta
ALT.
OK
● Språk(Language)
● Land
● Avaktiverad
: UK
● Land
assistans
● Avaktiverad
● Strömindikator
3
BILAGA
150
: UK
assistans
● Fabriksinst.
::11
● Lägesinställning
: Hemanvändning
►
● Ange ID
►
2
OK
● Strömindikator
● Fabriksinst.
1
Flytta
● Språk(Language)
◄
● Ange ID
::11
● Lägesinställning
: Hemanvändning
1
►
Stäng
Välj ALT..
Välj Ange ID.
Justera Ange ID (TV-ID) till den önskade TV:ns ID-nummer.
Ange ID (TV-ID) kan ställas in från 1 till 99.
• Tryck på BACK knappen för att gå till föregående menybild.
Kommunikationsparametrar
■■ Bandbredd : 9600 bps (UART)
■■ Datalängd : 8 bitar
■■ Paritet : Ingen
■■ Använd korskabel (reverserad kabel).
■■ Stoppbit : 1 bit
■■ Kommunikationskod : ASCII-kod
Protokoll för överföring/mottagning
Överföring
[Kommando1][Kommando2][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Referenslista för kommandon
KMMANDO KMMANDO
1
2
01. Ström AV/PÅ
k
a
DATA
(Hexadecimal)
00 till 01
02. Förhållande
k
c
Se sid. 152
03. Standbyläge
k
d
Se sid. 152
04. Högtalare AV/PÅ
k
e
00 till 01
05. Ljudvolym
k
f
00 till 64
06. Kontrast
k
g
00 till 64
07. Ljusstyrka
k
h
00 till 64
08. Färg
k
i
00 till 64
09. Färgton
k
j
00 till 64
10. Skärpa
k
k
00 till 64
11. Skärmmeny
k
l
00 till 01
12.Lås för fjärrkontroll
k
m
00 till 01
13. Diskant
k
r
00 till 64
14. Bas
k
s
00 till 64
15. Balans
k
t
00 till 64
16. Färgtemperatur
x
u
00 till 02
17.Energispar
j
q
00 till 04
18. Automatisk konfigurering
j
u
01
19. Justeringskommando
m
a
Se sid.154
20. Lägg till/hoppa över
kanal
m
b
00 till 1
21. Knapp
m
c
Sänd IR kod
22. Kontrollera bakljus
m
g
00 till 64
23. Välj bildkälla (huvudbild)
x
b
Se sid. 155
* [Kommando 1] : Styr plasmaskärmen. (j, k, m eller x)
* [Kommando 2] : Styr plasmaskärmen.
* [Ange ID] : I specialmenyn kan du ändra skärmens fabriksinställda ID-nummer.
Justeringsområdet är 1 till 99.
Väljer du "0" som värde för Ange ID, styr du
samtliga anslutna plasmaskärmar.
* [Data] : Sänder kommando.
Sänd "FF" för att visa kommandostatus.
* [Cr] : Returknappen (Enter)
ASCII-kod "0x0D"
* [ ] : ASCII-kod "mellanslag (0x20)"
OK-bekräftelse
[Kommando2][ ][Ange ID][ ][OK][DATA][x]
* Skärmen sänder ACK (acknowledgement code) i detta
format när den mottar normal information. Om informationen är i "data read mode", visas Aktuell statusinformation.
Om informationen är i "data write mode", returneras
informationen från datorn.
Felbekräftelse
[Kommando2][ ][Ange ID][ ][NG][DATA][x]
* Obs! Vid USB-åtgärder, t.ex. DivX eller EMF, körs inga
kommandon utom Power (ka) (Effekt) och Key (mc)
Data 00: Felaktig kod
(Tangent) och de behandlas som NG.
BILAGA
* Skärmen sänder ACK (acknowledgement) i detta
format när den ottar data om systemfel.
151
BILAGA
01. Ström AV/PÅ (Kommando: k a)
►► Styr skärmens strömförsörjning.
Överföring
[k][a][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Ström AV
Bekräftelse
01 : Ström PÅ
[a][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► För att visa Ström AV/PÅ.
Överföring
[k][e][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Högtalare PÅ
01 : Högtalare AV
Bekräftelse
05. Ljudvolym (Kommando: k f)
Bekräftelse
[a][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Om andra funktioner sänder ‘FF’ i detta format,
visar bekräftelseinformationen status för varje
enskild funktion.
* OK Ack., Error Ack (Fel Ack). och andra meddelanden kan komma att visas på skärmen när
TV-apparaten befinner sig i läget On (På).
02. Förhållande (Kommando: k c) (Bildstorlek)
►► Ändrar bildformatet.
Du kan också justera skärmformatet med Förhållande på
Q.MENU (SNABBMENYN) eller menyn BILD.
Överföring
07 : 14:9
09 : Hel Bild
0B : Full bredd
10 till 1F : Zooma film 1 till 16
[c][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Via PC IN kan du välja mellan bildformaten 16:9
och 4:3.
* I läget DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60
Hz), Komponent( 720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) är bara skanning tillgängligt.
* Full Wide stöds enbart för Digital, Analog, AV.
03. Standbyläge (Kommando: k d)
►► För att välja standbyläge AV/PÅ.
Överföring
BILAGA
[k][d][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Standbyläge AV (Bild)
Video, ljud Av
01 : Standbyläge PÅ (Ingen bild)
10 : Video, ljud på
Bekräftelse
[d][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
152
►► Högtalare AV/PÅ.
Du kan även använda MUTE-knappen på fjärrkon trollen för
att slå på eller stänga av högtalarna.
Överföring
[e][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Ange ID][ ][FF][Cr]
[k][c][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normal skärm (4:3)
02 : bredd skärm (16:9)
04 : Zoom
06 : Ursprunglig
Bekräftelse
04. Högtalare AV/PÅ (Kommando: k e)
* Om endast video mute on (tyst video aktiverad) valts
visas On Screen Display (OSD) (Bildskärmsmenyn)
på TV:n. Men om Screen mute on (Tyst skärm aktiverad) valts visar TV:n inte OSD (Bildskärmsmenyn).
►► Ställer in ljudvolymen.
kan även ställa in ljudvolymen med Volumeknapparna på fjärrkontrollen.
Överföring
[k][f][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[f][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Kommando: k g)
►► För att ställa in skärmkontrasten.
Du kan även justera kontrasten i BILD-menyn.
Överföring
[k][g][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[g][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Ljusstyrka. (Kommando: k h)
►► Ställer in ljusstyrkan.
Du kan även justera ljusstyrkan i BILD-menyn.
Överföring
[k][h][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[h][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Färgstyrka (Kommando: k i)
►► För att ställa in skärmfärgen.
Du kan även justera färgstyrkan i BILD-menyn.
Överföring
[k][i][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
DataMin : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[i][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Färgton (Kommando: k j)
►► Ställer in färgtonen.
Du kan även justera färgtonen i BILD-menyn.
Överföring
13. Diskant (Command: k r )
►► Justera diskanten.
Du kan också justera diskanten via menyn LJUD
Överföring
[k][j][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
[k][r][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data röd: 00 till grön: 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
DataMin : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
[j][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Bildskärpa (Kommando: k k)
►► Justerar bildskärpan.
Du kan även justera bildskärpan i BILD-menyn.
Överföring
[k][k][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[k][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
Bekräftelse
[r][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bas (Command: k s)
►► Justera basen.
Du kan även ställa in balansen i LJUD-menyn.
Överföring
[k][s][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
DataMin : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[s][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Balans (Kommando: k t)
11. Skärmmeny (OSD) (Kommando: k l)
►► Skärmmeny (OSD / On Screen Display) AV/PÅ.
►►
[k][t][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Överföring
[k][l][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Skärmmeny
Bekräftelse
►► Ställa in balans.
Du kan även ställa in balansen i LJUD-menyn.
Överföring
AV 01 : Skärmmeny PÅ
DataMin : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[t][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
[l][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Färgtemperatur (Kommando: x u)
12. Lås för fjärrkontroll (Kommando: k m)
►► Låser kontrollerna på skärmens frontpanel och fjärrkontrollen.
Överföring
[k][m][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Lås på
[m][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Om du inte använder fjärrkontrollen, använd denna
inställning.
Om bildskärmen stängs av och sätts på med
huvudströmbrytaren försvinner låset för extern kontroll.
* Om knapplåset är på och TV:n är i standbyläge går
det inte att slå på den med den lokala strömknappen eller fjärrkontrollens strömknapp.
[x][u][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
DataMin : 00 till Max : 64
* Se ‘Real data mapping 1’. Se sid. 154.
Bekräftelse
[u][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
BILAGA
Data 00 : Lås av 01 :
Bekräftelse
►► Ställa in färgtemperatur. Du kan även ställa in Färgtemp
in the BILD-menyn.
Överföring
153
BILAGA
17. Energispar (Command: j q )
19. Justeringskommando (Kommando: m a)
►► Reducerar TV-apparatens strömförbrukning. Det går
även att justera Engergispar via menyn ALTERNATIV.
Överföring
►► Välj kanal för följande fysiska nummer.
Överföring
[j][q][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data00 : Höga kanaldata
Data01 : Låg channel data
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV Nr. 0 -> Valfritt
Data02 0x00 : ATV Main
0x10 : DTV Main
0x20 : Radio
Kanaldataintervall
Analogue - Min: 00 till Max: 63 (0 till 99)
Digital - Min: 00 till Max: 3E7 (0 till 999)
(Förutom Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Digital - Min: 00 till Max: 270F (0 till 9999)
(Endast Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)
Energispar
funktion
Nivå
Beskrivning
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
0
Låg effekt
0
0
0
0
Av
0
0
0
0
Låg effekt
0
0
0
1
Minimalt
0
0
0
0
Låg effekt
0
0
1
0
Mellan
0
0
0
0
Låg effekt
0
0
1
1
Maximalt
0
0
0
0
Låg effekt
0
1
0
0
Auto
0
0
0
0
Låg effekt
0
1
0
1
Skärm av
(Endast 32/42/46/60LD5***, 32LE3***,
32/37/42LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
[m][a][ ][Ange ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Bekräftelse
Bekräftelse
[a][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
[q][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 till Max: 7DH
18. Automatisk konfigurering (Kommando: j u)
►► Ställa in bildposition och minimera bildskakningar automatiskt. Det fungerar bara i RGB (PC)-läge.
Överföring
[j][u][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Till ställ in
Bekräftelse
[u][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Lägg till/hoppa över kanal (Kommando: m b)
►► För inställning av överhoppningsstatus för aktuellt program.
Överföring
[m][b][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Hoppa över 01 : Lägg till
Bekräftelse
[b][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Rell datamappning 1
00 : Steg 0
A:
Steg 10 (Ange ID 10)
F:
10 :
Steg 15 (Ange ID 15)
Steg 16 (Ange ID 16)
64 :
Steg 100
6E : Steg 110
BILAGA
73 :
74 :
Steg 115
Steg116
CF : Steg 199
FE : Steg 254
FF : Steg 255
154
21. Knapp(Kommando: m c)
►► För att skicka IR-kod.
Överföring
[m][c][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Sänd IR kod- Se sid. 148.
Bekräftelse
[c][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Välj bildkälla (Kommando: x b)
(Källa för huvudbilden)
►► Välj inkälla för huvudbild.
Överföring
[x][b][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data Struktur
MSB
0
LSB
0
0
0
Extern ingång
22. Kontrollera bakljus (Kommando: m g)
►► Kontrollera bakljus.
Överföring
[m][g][ ][Ange ID][ ][Data][Cr]
Data: Min: 00 till Max: 64
Bekräftelse
[g][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
0
0
Ingång nr.
Extern ingång
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogue
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponent
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Ingång nr.
HDMI
Data
0
0
0
0
Ingång1
0
0
0
1
Ingång2
0
0
1
0
Ingång3
0
0
1
1
Ingång4
Bekräftelse
[b][ ][Ange ID][ ][OK/NG][Data][x]
BILAGA
155
BILAGA
Meddelande om programvara för öppen
källkod
Följande GPL körbara och GPL bibliotek använda i denna produkt är föremål för GPL2.0/LGPL2.1
licensöverenskommelser:
GPL EXECUTABLES (körbara):
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc
LGPL LIBRARIES (bibliotek):
• directFB, glibc, gconv
MPL LIBRARIES (bibliotek):
• Nanox
LG Electronics erbjuder sig lämna källkod till dig på en CD-ROM för en kostnad som täcker kostnaden för att genomföra en dylik distribution som mediakostnad, frakt och hanteringskostnader
efter en e-postframställning till LG Electroncis på: opensource@lge.com
Detta erbjudande gäller under en tid av tre (3) år från datum för denna leverans från LG
Electronics.
Du kan erhålla en kopia av GPL, LGPL och MPL licenser på CD-ROM som medföljer denna produkt.
Du kan också erhålla översättning av GPL, LGPL licenser från http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.
BILAGA
156
I den här produkten ingår fler programvaror för öppen källkod.
• expat:
■■ copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
■■ copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
• freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).
• ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation och andra
• libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
• copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane. copyright © 1991 – 1998, Thomas G. Lane.
• libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
• ibpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
• md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
• md5 checksum: copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
• ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
• openSSL:
■■ kyptografisk mjukvara skriven av Eric Young.
■■ mjukvara skriven av Tim Hudson.
■■ mjukvara utvecklad av OpenSSL Projekt för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org)
• strace :
■■ copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg.
■■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman.
■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin.
■■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.
• tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
• xyssl: Copyright (C) 2009 Paul Bakker
• zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly och Mark Adler
Med ensamrätt.
Härmed ges kostnadsfritt tillstånd för var och en som införskaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att hantera Programvaran utan begränsningar, inklusive men
inte begränsat till rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman, publicera, distribuera, återlicensiera
och/eller sälja kopior av Programvaran samt att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahållits att göra
detsamma med iakttagande av följande villkor:
PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER RÄTTIGHETSINTRÅNG.
INTE I NÅGOT FALL SKALL UPPHOVSMÄN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE HÅLLAS ANSVARIGA
FÖR NÅGRA KRAV, SKADOR ELLER ANNAN ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG FÖR ÅTGÄRD ENLIGT
AVTAL, ÅTALBAR HANDLING ELLER ANNAT, SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER SOM PÅ NÅGOT
SÄTT HAR SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV
PROGRAMVARAN.
BILAGA
157
Notera apparatens modell och serie nr. nedanför.
Dessa upplysningar finner du på etiketten på
apparatens baksida.
Vid servicebehov informera din serviceverkstad om
modell/serie nummer.
Modell :
Serie Nr :
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising