LG 42PM470T,50PM470T Användarguide

LG 42PM470T,50PM470T Användarguide
Bruksanvisning
Det här är en 「Bruksanvisning」 som finns installerad på tv:n.
Innehållet i den här guiden kan ändras i förbättringssyfte utan föregående
meddelande.
❐❐Visa programinformation
Hjul(OK) ➾ Info.
Visar information om aktuellt program, aktuell tid osv.
✎✎ Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
Aktuell tid
Lör. 1 Jan. 12:02
22.00
22.00
Programnamn eller namn på
extern enhet
Föreg./Nästa
Prog.ändring
Schema
Detaljinformation om program
(för digitala sändningar)
❐❐Ställa in favoritprogram
HOME ➾ Inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ Programredigering
1
2
3
4
Gå till önskat program och tryck på Hjul(OK)-knappen. Programmet väljs.
Tryck på Ange som favorit.
Välj önskat favoritprogram. Grupp.
Klicka på OK. Favoriten ställs in.
❐❐Använda favorit
HOME ➾ Programlista
Programlistan visas. Väljer önskat förinställt favoritprogram från Favoritlista A
till D.
HOME ➾ Programguide
[Endast i digitalt läge]
Hämtar information om program och sändningstider. Hämtar programinformation
och scheman för visning/inspelning.
[Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.]
Programguide
Alla
Idag
1/2 sida
25/10 2011 ons.
-24H
+24H
Välj schema via datum
Schemalista
FAV
Favoritprogramgrupp
Tryck på Hjul(OK) när du har valt ett program
att visa eller visa/spela in.
När du har tittat på schemalistan kan du
göra ändringar eller ta bort program.
Gör schemalagda reservationer genom att välja datum/tid/
program. Gör en upprepad schemareservation.
❐❐Installera program automatiskt
HOME ➾ Inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ Autoinställning
Ställer automatiskt in programmen.
1 Välj det land som TV:n används i. Programinställningarna ändras beroende
på vilket land du väljer.
2 Initiera Autoinställning.
3 Välj ingångskälla.
4 Konfigurera Autoinställning genom att följa instruktionerna på skärmen.
✎✎ Om ingångskällan inte är ansluten ordentligt kanske inte
programregistreringen fungerar.
✎✎ Autoinställning söker endast upp program som sänds för närvarande.
✎✎ Om Lås system är på visas ett popup-fönster som uppmanar dig att ange
lösenord.
❌❌Alternativet Inställning av Kabel-DTV
När du söker efter program med inställningen FULLSTÄNDIG kan det ta lång
tid.
Följande värden behövs för att snabbt och korrekt kunna söka igenom alla
tillgängliga program. Värden som vanligen används medföljer som "standard".
Frekvens
Symbolhastighet
Modulering
Nätverks-ID
Startfrekvens
Slutfrekvens
Ange en användardefinierad frekvens.
Den hastighet med vilken t.ex. ett modem skickar
symboler till en kanal.
Ljud- eller bildsignaler överlagras på en bärvåg.
Unik identifierare som tilldelats varje användare.
Ange ett användardefinierat startfrekvensområde.
Ange ett användardefinierat slutfrekvensområde.
❐❐Inställning av kabel-DTV
HOME ➾ Inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ Inställning av Kabel-DTV
[Endast i Kabelläge]
Tjänsteoperatör
Automatisk
kanaluppdatering
Ange tjänsteoperatör.
När du ändrar tjänsteoperatör tas de befintliga sparade
programmen och Autoinställning körs.
• På : Du kan uppdatera information för alla program som
kan uppdateras, inklusive program du redan tittar på.
• Av : Du kan endast uppdatera information för program
samtidigt som du tittar på dem.
✎✎ Antalet tjänsteoperatörer som finns att välja bland i menyn Tjänsteoperatör
varierar beroende på antalet som finns tillgängliga i varje land.
✎✎ Om bara en tjänsteoperatör finns tillgänglig i ett land så aktiveras inte
funktionen.
✎✎ Du kan inte välja Inställning av kabel-DTV när du angivit ”Ziggo” som
tjänsteoperatör.
❐❐Använda Manuell inställning
HOME ➾ Inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ Manuell inställning
Justerar program manuellt och sparar resultatet.
Vid digitala sändningar kan signalstyrka och signalkvalitet kontrolleras.
❐❐Redigera program
HOME ➾ Inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ Programredigering
Redigerar de sparade programmen.
Ange det valda programmet som favoritprogram, blockera/ta bort blockering
av program, hoppa över program etc.
Hjul(OK) ➙
(Fjärrkontroll för skärm)
(eller tryck på TEXT-knappen.)
[beroende på land]
Text-TV är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av TV-stationer, med
textbaserad information om TV-program, nyheter och väder.
Text-TV-dekodern i TV:n har stöd för systemen SIMPLE (vanlig text-TV), TOP
(överst) och FASTEXT (snabbtext).
Färgknapp
Sifferknapp
ꔵ
Välja föregående eller nästa sida.
Anger sidnumret att flytta till.
Välja föregående eller nästa sida.
❐❐Särskild text-TV-funktion
Hjul(OK) ➙
(Fjärrkontroll för skärm)
(eller tryck på knappen T. OPT.)
Välj menyn TexTVal.
ꔻ Index
ꔾ Tid
ꕀ Pausa
Väljer respektive indexsida.
Välj den här menyn om du vill att tiden ska visas högst upp i
högra hörnet när du tittar på TV.
Avbryter sidväxlingen som sker automatiskt om en text-TVsida är två sidor eller längre.
ꔽ Visa
ꔼ Uppdatera
Språk
Välj den här menyn om du vill visa dold information, som
lösningar på gåtor och problem.
TV-bilden visas på skärmen medan du väntar på nästa textTV-sida.
[Endast i digitalt läge]
Ställer in text-TV-språk.
Hjul(OK) ➙
(Fjärrkontroll för skärm)
(eller tryck på TEXT-knappen.)
[Endast i Storbritannien/Irland]
Via TV:n har du åtkomst till digital text-TV med betydligt bättre text, grafik osv.
jämfört med den äldre, analoga text-TV-funktionen. Denna digitala text-TV kan
utnyttjas av speciella digitala text-TV-tjänster och specifika tjänster som sänder
digital text-TV.
❌❌Text-TV inom digital tjänst
1 Tryck på sifferknappen eller ꔵ-knappen för att välja en tjänst som sänder
digital text-TV.
2 Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa steg genom att
trycka på Hjul(OK), TEXT, navigeringsknapparna, Röd, Grön, Gul, Blå eller
SIFFERKNAPPARNA osv.
3 Tryck på sifferknappen eller ꔵ-knappen för att välja en annan digital text-TVtjänst.
❌❌Text-TV med digital tjänst
1 Tryck på sifferknappen eller ꔵ-knappen för att välja en tjänst som sänder
digital text-TV.
2 Slå på text-TV med TEXT eller färgknappen.
3 Följ anvisningarna för digital text-TV och gå till nästa steg genom att trycka på
Hjul(OK), navigeringsknapparna, Röd, Grön, Gul, Blå eller SIFFERKNAPPARNA
osv.
4 Tryck på TEXT eller färgknappen om du vill stänga av digital text-TV och återgå
till att titta på TV.
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Data Service
[Beroende på land]
Med den här funktionen kan användaren välja mellan MHEG (digital text-tv)
och Text-TV om båda funktionerna är tillgängliga samtidigt.
Om bara en av funktionerna är tillgänglig, fungerar antingen MHEG eller TextTV oavsett ditt val.
HOME ➾ inställningar ➙ INSTÄLLNING ➙ CI-Information
• Med denna funktion kan du se vissa kanaler med kodad signal (Betal-TV).
• Om du tar bort CI-modulen kan du inte se betal-TV-kanaler.
• CI-funktionen (Common Interface) kanske inte kan tillämpas beroende på
sändningsregler i olika länder.
• När modulen är infogad i CI-platsen kan du visa modulmenyn.
• Kontakta din återförsäljare för inköp av lämplig modul och smartkort.
• När TV:n slås på efter att du har satt in CI-modulen kan det inträffa att
ljudet inte hörs. Det kan förekomma bildstörningar beroende vilken CImodul och vilket smartkort som används.
• När du använder en CAM (Conditional Access Module) (villkorad
åtkomstmodul) kontrollera att den uppfyller kraven från antingen DVB-CI
eller CI plus.
• En onormal CAM-process (Conditional Access Module) kan resultera i
dålig bild.
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Förhållande
Väljer bildförhållande.
16:9
Hel Bild
Original
Bilder anpassas till skärmens bredd.
Visar videobilder i originalstorlek utan att något försvinner i
bildkanten.
✎✎ I läget DTV/HDMI/Komponent (över 720 p) är Hel Bild
tillgängligt.
När TV:n tar emot en widescreen-signal ändras denna
automatiskt till det bildformat som sänds.
Full bredd
4:3
14:9
Zoom
Zooma film
När TV:n tar emot widescreen-signalen kan du justera bilden
proportionellt både horisontellt och vertikalt, så att hela
skärmen fylls (helskärmsläge).
Bilder i formaten 4:3 och 14:9 kan användas i fullbreddsläge
utan någon bildförvrängning via DTV-signal.
✎✎ Full bredd är tillgängligt i analogt/DTV/AV/Scart-läge.
Anpassar bilder till den tidigare standarden 4:3.
I 14:9-läget kan du se både biofilmer och vanliga TV-program i
formatet 14:9. 14:9-skärmen visas på samma sätt som 4:3 men
fylls ut uppåt och nedåt.
Ändrar bilden så den anpassas till skärmens bredd. Bilden kan
komma att kapas upptill och nedtill.
Välj Zooma film när du vill förstora bilden med rätt proportioner.
✎✎ När du visar video från en extern enhet kan följande orsaka inbränd bild:
- video med statisk textning (t.ex. en TV-kanals namn)
- visning i förhållandet 4:3 under längre tider
Var försiktig när du använder de här funktionerna.
✎✎ Det kan variera vilka bildstorlekar som finns tillgängliga beroende på insignalen.
✎✎ För HDMI-/RGB-PC-indata är endast bildförhållandena 4:3 och 16:9 tillgängliga.
✎✎ [För modeller med stöd för 2160p] När en 2160p-signal matas in eller om
datorns upplösning är inställd som 3840 x 2160, är Förhållande fast på
inställningen Hel Bild.
❐❐Justera bilden i PC-läget för indata
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Skärm
Justerar bilden i RGB-PC-läget.
Upplösning
Automatisk
konfigurering
Position/
Storlek/Fas
Nollställ
Anger önskad upplösning.
✎✎ Upplösning kan endast väljas om datorns upplösning är
ställd till antingen 1 024 x 768, 1 280 x 768 eller
1 360 x 768.
Optimerar bilden.
Om skärmens storlek eller position förskjuts kan användaren
justera skärmens storlek och position direkt.
Alla ändringar av bildinställningar för PC-läget nollställs.
❐❐Ange datorns upplösning
1 Högerklicka på skrivbordet och välj 「Egenskaper」.
2 Klicka på 「Inställningar」 och läs om vilka format som kan användas innan
du anger upplösningen.
3 Välj 「Avancerat → Bildskärm → Bildskärmsinställningar」 i inställningsrutan
som visas. Läs om vilka format som kan användas och ange den optimala
vertikala frekvensen.
✎✎ I PC-läget uppnås optimal bildkvalitet i upplösningen 1 024 x 768.
✎✎ Upplösningsinställningarna kan variera beroende på vilken typ av dator det
rör sig om.
❌❌Format som kan användas
PC-läget
Upplösning
HDMI
RGB-PC
640x350
720x400
640x480
800x600
1 024x768
Horisontell
frekvens (kHz)
31,468
31,469
31,469
37,879
48,363
Vertikal
frekvens (Hz)
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
HOME ➾ Snabbmeny ➙ AV-läge
Anger bästa bild/ljud, optimerat för olika AV-lägen.
Av
Film/
ꔧ Film
Spel
Använder värdet som angavs på menyn Bild/ljud.
Optimerar bild- och ljudinställningarna för filmer.
Optimerar bild- och ljudinställningarna för spel.
✎✎ ꔧ [Beroende på modell]
THX (Thomlinson Holman’s Experiment) är en certifierad ljud- och
bildstandard som skapats av George Lucas och Thomlinson. Med
THX-certifierad visning garanteras en skärmkvalitet som överstiger
visningsstandardspecifikationen både för maskinvara och programvara.
❐❐Justera bild med Bildguiden
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildguiden Ⅱ
Använd fjärrkontrollen och följ anvisningarna i Bildguiden för att kalibrera
och justera för optimal bildkvalitet utan att du behöver dyra diagnostikverktyg
eller experthjälp.
Följ anvisningarna, så får du den optimala bildkvaliteten.
❐❐Välja Bildläge
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge
Väljer det bildläge som är optimerat för visningsmiljön eller för programmet.
Livfull
Standard
APS
Förstärker kontrast, ljusstyrka och skärpa för att visa
livfulla bilder.
Visar bilder med standardinställningar för kontrast,
ljusstyrka och skärpa.
APS: Automatiskt strömsparläge
I det här läget anger du den optimala styrkan
utifrån belysningen i rummet och här finns även en
energisparfunktion. Här anges också den optimala
bildkvaliteten och minimal strömförbrukning beroende på
den inmatade bilden.
Film/ ꔧ
Film/Spel/
FOTO
ꕋ Expert
Visar den optimala bilden för film, spel och foto (stillbild).
[ꔧ Film : Beroende på modell]
Meny för justering av bildkvalitet som experter och
entusiaster kan använda för att få ut det bästa av sitt TVtittande. Den här menyn är ISF-certifierad och erbjuds
för bildinställningsexperter. (ISF-logotypen får endast
användas på ISF-certifierade TV-produkter.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
✎✎ De tillgängliga bildlägena varierar beroende på indatasignalen.
✎✎ ꕋ Expert-läget är avsett för bildproffs så att de ska kunna kontrollera
och finjustera utifrån en viss bild. För normala bilder kanske det inte blir
någon stor skillnad
❐❐Finjustera bildläget
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge ➙ Kontrast/Ljusstyrka/Skärpa/
Färg/Färgton/Färgtemp.
Välj först det Bildläge du vill ha.
Kontrast
Ljusstyrka
Skärpa
Färg
Justerar skillnaden mellan ljusa och mörka områden på
skärmen.
Ställer in skärmens ljusstyrka överlag.
Justerar skärpan hos gränserna mellan ljust och mörkt.
Justerar färgerna på skärmen och gör dem mörkare eller
ljusare.
Färgton
Färgtemp.
Justerar färgbalansen mellan rött och grönt.
Justerar färgernas ton överlag mellan varmt och kallt.
✎✎ Beroende på indatasignalen och andra bildinställningar kan de visade
alternativen för justering variera något.
❐❐Ställa in Avancerad kontroll
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge ➙ Avancerad kontroll/
Expertkontroll
Kalibrerar skärmen för varje bildläge eller justerar bildinställningar för en viss
skärm.
Välj först det Bildläge du vill ha.
Dynamisk kontrast
Önskad färg
Justerar kontrast och färg till den optimala nivån enligt
skärmens ljusstyrka.
Hudton: Hudtonsspektrat kan ställas in för sig så att
hudtoner visas efter användarens inställningar.
Gräsfärg: Naturfärgsspektrat (ängar, kullar o.s.v.) kan
ställas in för sig.
Himmelsfärg: Himmelsfärg ställs in för sig.
Superupplösning
Gamma
Färgskala
Kantförbättring
xvYCC
Färgfilter
Expertmönster
Ger kristallklar bild genom att förstärka detaljerna i
områden där bilden är suddig eller otydlig.
Anpassar graderingskurvan efter utdatabildsignalen i
förhållande till indatasignalen.
Anger det intervall av färger som kan visas.
Visar klarare och utpräglade men ändå naturliga kanter i
filmen.
Ger färger ett rikare uttryck.
Filtrerar ett visst färgspektra i RGB-färg för att finjustera
färgmättnaden och färgton.
Mönster som används för expertjustering.
Justerar hela skärmens färgton efter önskemål.
Vitbalans
I expertläget kan man finjustera i detalj via Metod/
Mönster o.s.v.
Den här funktionen används av experter som justerar
färger med ett testmönster med sex färger (Röd/Grön/
Färghanteringssystem Blå/Cyan/Magenta/Gul) utan att det påverkar andra
färgområden. I normala bilder kanske justeringar inte
resulterar i någon synbar förändring.
✎✎ Beroende på indatasignalen och andra bildinställningar kan de visade
alternativen för justering variera något.
❐❐Ange ytterligare bildalternativ
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge ➙ Bildalternativ
Justerar detaljerade inställningar för bilder.
Brusreducering
Svartnivå
Filmläge
Motion Eye Care
Minskar skärmbrus i videovisningen.
Justerar ljusstyrkan eller mörkret på skärmen för att
passa svartnivån i bildindata utifrån skärmens mängd
mörker (svartnivå).
Optimerar skärmen för filmvisning.
[Beroende på modell]
Justerar skärmens ljusstyrka för att förhindra att tittaren
bländas.
❐❐Återställa bildlägen
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge ➙ Bildåterställning
Återställer de värden som användaren har anpassat.
Alla bildlägen återställs. Välj vilket bildläge du vill nollställa.
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Bildläge ➙ Bildalternativ ➙
TruMotion
Korrigerar bilderna för att visa jämnare rörelsesekvenser.
Mjukhet
Klart
De-Judder-värde är inställt på 3.
De-Judder-värde är inställt på 7.
De-Judder kan ställas in manuellt.
Användare
• De-judder : Justerar skärmbrus.
✎✎ TruMotion kanske inte fungerar om videosignalen är på 60 Hz.
❐❐Använda Ljudläge
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Ljudläge
Optimerar TV-ljudet för det valda ljudläget.
Standard
Musik/Film/Sport/
Spel
Livfull
Användarinställning
Passar alla typer av video
Ställer in optimalt ljud för en viss genre.
Ger levande röster med kraftfull bas och klara
diskanter.
Justerar volymen till den nivå du anger med hjälp av
Equalizern.
❐❐Finjustera volymen
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Equalizer
Anger Ljudläge som Användarinställning först.
100 Hz/300 Hz/1 kHz/3
kHz/10 kHz
Nollställ
Ställer in EQ genom att du manuellt justerar
ljudbanden..
Återställer equalizer-värdet som användaren
ändrade.
❐❐Ställa in volymläge
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Volymläge
Ställer in olika lägen för volymkontroll.
Automatisk
volym
Volymkontroll
Ställ in Automatisk volym på På. Olika volymnivå för olika
program. De anpassas sedan automatiskt för att TV-tittandet
ska bli så behagligt som möjligt när du zappar mellan olika
kanaler.
Om bara en ljudkurva används kan det hända att ljudet inte
hörs eller är lågt beroende på omgivningen. Justerar volymen
efter tidpunkt (dag/natt).
❐❐Använda funktionen Sound Optimizer
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Sound Optimizer
Ger optimalt ljud för anpassad TV-installation.
Normal
Typ av väggfäste
Typ av stativ
Allmänt ljudläge.
Ger optimalt ljud för en väggmonterad TV.
Ger optimalt ljud för en stativmonterad TV.
❐❐Använda Virtual Surround-ljud
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Virtual Surround
Med LG:s egenutvecklade ljudbehandlingsteknik kan man få ett 5.1-kanaligt
surroundljud från två högtalare.
✎✎ Om Tydlig röst ll är inställt på På kommer Virtual Surround inte att väljas.
❐❐Använda funktionen Tydlig röst ll
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Tydlig röst ll
Ger klarare ljud.
❐❐Synkronisera ljud och bild
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ AV-synk.
Synkroniserar bild och ljud direkt när de inte stämmer överens.
Om du ställer in AV-synk. på På kan du justera utgående ljud (TV-högtalare eller
SPDIF) efter bilden på skärmen.
TV-högtalare
SPDIF
Justerar synkroniseringen av ljudet från TV:ns inbyggda
högtalare.
Med knappen "-" ökar du hastigheten på ljudet, och med "+"
sänker du hastigheten.
(Sony Philips Digital InterFace) Justerar synkroniseringen
av ljudet från högtalarna som är anslutna till digitala
ljudanslutningar.
Med knappen "-" ökar du hastigheten på ljudet, och med "+"
sänker du hastigheten.
Bypass
Skickar ut sändningssignaler eller ljudet från en extern
enhet utan ljudfördröjning. Ljudet kan spelas upp före videon
eftersom det tar en stund att hantera videoindata i TV:n.
❐❐Använda ARC-läge
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Ljudinställning ➙ ARC-läge
Externa ljudenheter kan anslutas med en HDMIⓇ-höghastighetskabel utan att
det behövs någon extra optisk kabel för SPDIF. Den samverkar med SIMPLINK.
En extern enhet som är kompatibel med ARC (Audio Return Channel) ansluts till
HDMI (ARC)-porten.
Av
På
Även om den anslutna externa enheten med stöd för ARC är påslagen
bearbetas inte det utgående ljudet automatiskt genom högtalarna på
den externa ljudenheten.
Om en extern ljudenhet med stöd för ARC är påslagen bearbetas det
utgående ljudet automatiskt genom ljudenhetens högtalare.
För SIMPLINK, se 「Allmänt → Kontrollera externa enheter」.
✎✎ Anslut externa enheter till en ARC-terminal.
✎✎ Använd en HDMIⓇ-höghastighetskabel när du ansluter till externa
enheter.
✎✎ Om du använder en enhet från tredje part med ARC-funktion kan det
uppstå fel.
❐❐Justera ljudbalans
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Ljudinställning ➙ Balans
Justerar ljudbalans från vänster/höger.
❐❐Använda TV:ns högtalare
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Ljudinställning ➙ TV-högtalare
Du kan stänga av TV-högtalaren när du lyssnar genom högtalare på externa
ljudenheter som är anslutna till TV:n, t.ex. hemmabioutrustning. Om en
hemmabioenhet är ansluten till SIMPLINK kan du ställa in TV-högtalare på Av så
slås hemmabioutrustningen på automatiskt.
Av
På
TV-högtalarna spelar inte upp något ljud.
Spelar upp TV-ljud genom högtalarna på den externa ljudenheten som är
ansluten till TV:n.
✎✎ Volymen justeras med ratten på den externa enheten.
Spelar upp TV-ljudet genom TV:ns inbyggda högtalare.
❐❐Använda Digitalt ljud ut
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ Ljudinställningar ➙ Digitalt ljud ut
Ställer in Digitalt ljud ut.
Alternativ
Auto
PCM
Ljudingång
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Alla
Digitalt ljud ut
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV-ljudinställning
HOME ➾ Inställningar ➙ LJUD ➙ DTV-ljudinställning
[Beroende på modell]
Om det finns flera olika typer av ljud i en ingångssignal kan du välja den ljudtyp du
vill ha med den här funktionen.
Om det är inställt på AUTO är sökordningen HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby
Digital → MPEG, och ljudet är i det första ljudformat som hittas.
✎✎ I Italien är ordningen HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
✎✎ I Nya Zeeland är ordningen Dolby Digital+ → Dolby Digital → HE-AAC →
MPEG.
✎✎ Om det valda ljudformatet inte stöds kan ett annat format användas för
utgående ljud.
❐❐Välja en extern ingång
HOME ➾ Ingångslista
Väljer extern ingång.
Ingångslista
Väljer högtalare.
TV-högtalare
Väljer ingång.
TV
USB
AV
Komponent
HDMI1
HDMI2
Byt enhetsnamn
SimpLink-inställning
Ställer in SIMPLINK.
Redigerar namnet på den externa enheten som är
ansluten till TV:n.
❐❐Använda SIMPLINK
SIMPLINK är en funktion som gör att du enkelt kan kontrollera och hantera
olika multimediaenheter med TV:ns fjärrkontroll via SIMPLINK-menyn.
1 Koppla ihop TV:ns HDMI IN-terminal och SIMPLINK-enhetens HDMIutgångsterminal med en HDMI-kabel. På hemmabioenheter med
SIMPLINK-funktion ansluter du HDMI-terminalerna enligt ovan och
använder en optisk kabel för att ansluta Optisk digital ljudutgång från TV:n
till Optisk digital ljudingång på SIMPLINK-enheten.
2 Välj HOME ➾ SIMPLINK. SIMPLINK-menyfönstret visas.
3 Välj Ställ in SIMPLINK i SIMPLINK-menyfönstret. Menyfönstret med SIMPLINKinställningar visas.
4 Ställ in SIMPLINK på På i SIMPLINK-menyfönstret.
5 Stäng fönstret med SIMPLINK-inställningar.
6 Välj enhet att styra från HOME ➾ SIMPLINK.
✎✎ Den här funktionen kan bara användas på enheter med SIMPLINKlogotypen (
).
Kontrollera att den externa enheten har en SIMPLINK-logotyp.
✎✎ För att kunna använda SIMPLINK måste du ha en HDMIⓇhöghastighetskabel (med CEC-funktion (Consumer Electronics Control)
tillagd). På HDMIⓇ-kablar med hög hastighet är stift 13 anslutet för
informationsutbyte mellan enheter.
✎✎ Slå på eller välj media för en enhet med hemmabiofunktion för att ställa in
högtalaren på HT-högtalare.
✎✎ Anslut med en optisk kabel (säljs separat) för att använda HT-högtalare.
✎✎ Om du växlar till extern ingång stoppas enheterna som använder
SIMPLINK.
✎✎ Om du använder en enhet från tredje part med HDMI-CEC-funktion kan
det uppstå fel.
❌❌Beskrivning av SIMPLINK-funktioner Uppspelning
direkt
Väljer
multimediaenhet
Uppspelning av
skivor
Stäng av alla
enheter
Spelar upp multimediaenheten på TV:n direkt.
Väljer en enhet via SIMPLINK-menyn som ska styras från
TV-skärmen direkt.
Hanterar multimediaenheten med TV:ns fjärrkontroll.
Om Auto Power är inställt på På i SIMPLINKinställningarna slås alla SIMPLINK-anslutna enheter av
om TV:n slås av.
Om funktionen Automatisk av/på är i läget På i
Synkronisera
SIMPLINK-inställningarna, slås även TV:n på när
strömpåslagning
SIMPLINK-enheten slås på.
Högtalare
Väljer högtalare på hemmabiosystemet eller TV:n.
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ Energispar
Minskar strömförbrukningen genom justering av skärmens ljusstyrka.
Intelligent sensor
Av
Minimalt /
Medel /
Maximalt
Video av
TV:ns sensor känner av omgivningens ljus och justerar
automatiskt skärmens ljusstyrka.
Slår av energisparläget.
Aktiverar förinställt energisparläge.
Skärmen slås av och endast ljudet spelas upp.
Tryck på någon knapp på fjärrkontrollen för att slå på
skärmen igen.
❐❐Använda insomningstimern
HOME ➾ Inställningar ➙ TID ➙ Insomningstimer
Stänger av TV:n efter inställt antal minuter.
Avbryt insomningstimern genom att välja Av.
❐❐Ställa in aktuell tid
HOME ➾ Inställningar ➙ TID ➙ Klocka
Kontrollerar eller ändrar tiden medan du tittar på TV.
Auto
Manuellt
Synkroniserar TV-klockan med de digitala tidsangivelser som
TV-kanalen sänder ut.
Ställer in tid och datum manuellt om automatisk inställning inte
motsvarar den aktuella tiden.
❐❐Ställa in TV:n på att slås på och stängas av automatiskt
HOME ➾ Inställningar ➙ TID ➙ Påslagningstid/Avstängningstid
Ställer in påslagnings-/avstängningstid.
Välj Av för Upprepa för att avbryta Påslagningstid/Avstängningstid.
✎✎ Om du vill använda Påslagningstid/Avstängningstid ställer du in rätt
aktuell tid.
✎✎ Även om funktionen Påslagningstid är aktiverad stängs TV:n av
automatiskt efter 120 minuter om ingen knapptryckning görs inom den
tiden.
❐❐Ställa in automatisk standby
HOME ➾ Inställningar ➙ TID ➙ Automatisk standby
[Beroende på modell]
Om du inte trycker på någon knapp på TV:n eller fjärrkontrollen på en stund
ställs TV:n automatiskt i standbyläge.
✎✎ Den här funktionen fungerar inte i butiksdemoläget eller vid
programvaruuppdatering.
❐❐Spara lösenord
HOME ➾ Inställningar ➙ LÅS ➙ Spara lösenord
Sparar eller ändrar lösenordet till TV:n.
✎✎ Det ursprungliga lösenordet är 「0000」.
Om Frankrike är valt under Land är lösenordet inte 「0000」 utan 「1234」.
Om Frankrike är valt under Land kan lösenordet inte ställas in på 「0000」.
❐❐Låsa systemet
HOME ➾ Inställningar ➙ LÅS ➙ Lås system
Tillåter endast vissa program genom att spärra kanaler eller extern ingång.
Ställ in Lås system på På.
Blockera
program
Blockerar program med innehåll som är olämpligt för barn.
Programmen kan väljas, men skärmen är blank och ljudet
är avstängt.
Du måste ange lösenordet om du vill titta på ett blockerat
program.
Föräldrakontroll
Lägg in spärr
Denna funktion fungerar baserat på information som stationen
sänder. Det betyder att om signalen innehåller fel information
så fungerar inte funktionen.
Förhindra barn från att se vissa TV-program för vuxna,
baserat på angivna åldersgränser.
Ange ett lösenord när du vill kunna se blockerade
program.
Rankningen är olika i olika länder.
Blockera ingångskällor.
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Språk
Väljer menyspråk och språk för ljud som visas på skärmen.
Menyspråk
(Language)
Språk för ljud
Språk för textning
Väljer språk för skärmtexten.
[Endast i digitalt läge]
När du tittar på digitala sändningar med flera språk för
ljud kan du välja vilket språk du vill ha.
[Endast i digitalt läge]
Du kan använda textningsfunktionen om två eller flera
undertextspråk sänds.
✎✎ Om textningsdata inte sänds på det valda språket
kommer textningen att visas på standardspråket.
Textspråk
Röstsökningsspråk
[Endast i digitalt läge]
Använd Textspråksfunktionen när två eller fler
textspråk sänds.
✎✎ Om text-TV-data inte sänds på det valda språket
visas textningen på standardspråket.
✎✎ Om du väljer fel land kommer text-TV eventuellt
inte att visas på rätt sätt på skärmen och dessutom
kan det uppstå problem när du använder text-TV.
Väljer språk för röstsökning.
✎✎ Den här inställningen kan endast användas på
modellen med röstsökningsfunktion.
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Land
Ställer in aktuellt land för TV:n.
TV-inställningar ändras enligt sändningsförhållandena i det valda landet.
✎✎ Om landsinställningen ändras kan informationsskärmen Autoinställning visas.
✎✎ I länder som inte har fastlagda regler för digitala sändningar kanske vissa
digital-TV-funktioner inte fungerar, beroende på omständigheterna kring den
digitala sändningen.
✎✎ Om landsinställningen är inställd på ”--”, är europeiska digitala
marksändningsprogram tillgängliga, men vissa DTV-funktioner kanske inte
fungerar ordentligt.
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Hjälp för funktionshindrade
Ljudkommentarer eller undertexter för personer med nedsatt hörsel eller syn.
Den här funktionen är avsedd för hörselskadade.
Hörselskadade Om den här inställningen är aktiverad visas undertexterna
som standard.
Den här funktionen riktar sig till synskadade och ger
röstförklaringar som beskriver händelseförloppen i TVprogram jämte det vanliga ljudet.
Ljudbeskrivning
När Ljudbeskrivning På väljs, spelas det vanliga ljudet
och Ljudbeskrivning endast upp för de program som har
funktionen Ljudbeskrivning.
❐❐Registrera den magiska fjärrkontrollen
Registrera Magic-fjärrkontrollen med TV:n innan du använder den.
Registrera den magiska fjärrkontrollen innan du använder den enligt följande.
1 Slå på TV:n och vänta i ca 10 sekunder. Tryck sedan på Hjul(OK) medan du
riktar fjärrkontrollen mot TV:n.
2 Fjärrkontrollen registreras automatiskt och ett meddelande om att
registreringen har slutförts visas på TV-skärmen.
✎✎ Om det inte gick att registrera Magic-fjärrkontrollen stänger du av TV:n
och försöker igen.
❐❐Registrera Magic-fjärrkontrollen
1 Tryck in knapparna HOME och BACK samtidigt i cirka 5 sekunder.
2 Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och tryck in knappen Hjul(OK) i cirka 5
sekunder.
✎✎ Återställ genom att trycka på knappen BACK samtidigt som du pekar med
fjärrkontrollen mot TV:n i fem sekunder. Då omregistreras fjärrkontrollen.
❐❐Ställa in den magiska fjärrkontrollens pekare
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Pekare
Ställer in hastighet och form för pekaren som visas på TV-skärmen.
Hastighet
Form
Storlek
Inpassning
Ställer in hur snabbt pekaren kan flyttas.
Väljer pekarens form utifrån olika alternativ.
Väljer pekarens storlek.
Ställ in på På. Om pekarens riktning inte stämmer överens
med fjärrkontrollens faktiska riktning rör du den magiska
fjärrkontrollen till höger och vänster. Då ställs pekaren
automatiskt in mot mitten, vilket gör kontrollen enklare.
✎✎ Om pekaren inte används på en stund kommer den att försvinna. När
pekaren försvinner från skärmen skakar du Magic-fjärrkontrollen i sidled
från höger till vänster. Då ska den visas igen.
✎✎ Om du trycker på navigeringsknappen samtidigt som pekaren flyttas på
skärmen försvinner pekaren, och den magiska fjärrkontrollen fungerar som
en vanlig fjärrkontroll.
✎✎ Använd inom en räckvidd på 10 m (33 fot). Om du använder fjärrkontrollen
på längre avstånd eller om sikten blockeras kan det leda till driftstörningar.
✎✎ Närliggande elektroniska enheter kan orsaka störningar i
kommunikationen. Enheter som mikrovågsugnar och trådlösa nätverk
använder samma frekvensområde (2,4 GHz) som den magiska
fjärrkontrollen, vilket kan leda till störningar.
✎✎ Den magiska fjärrkontrollen kan gå sönder om den tappas eller skadas på
något annat sätt.
✎✎ Undvik stötar mot hårda föremål, t.ex. möbler eller golv.
❐❐Använda mönsterrörelsefunktionen
Tryck på Hjul(OK) med normal videoskärm och rita ett mönster mot skärmen.
Föregående kanal: Går tillbaka till föregående kanal.
Listan Nyligen: Visar kanaler som nyligen har visats.
✎✎ Det kanske inte fungerar när vissa fönster är öppna.
❐❐Ändra TV-läge
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Lägesinställning
Väljer Hemanvändning eller Butiksdemo .
För användning hemma väljer du Hemanvändning.
Butiksdemo är ett läge som används för visning i butik.
❐❐Använda ISM-metoden.
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ ISM-metod
Med den här funktionen kan du ta bort frysta bilder som kan uppstå när
stillbilder visas under lång tid.
• Normal: frysta bilder minimeras genom att ljusstyrkan gradvis sänks när
stillbilder visas och höjs när rörliga bilder visas.
• Orbiter: frysta bilder minimeras genom att bilder flyttas lite till vänster,
höger, uppåt eller nedåt varannan minut.
• Rengöring med färg: frysta bilder tas bort genom att varje pixel flyttas i ett
särskilt mönster på skärmen under angiven tidsperiod. Använd den här
funktionen för att ta bort tillfälligt frysta bilder.
✎✎ Frysta bilder är vanligt på plasma-TV-apparater när stillbilder visas under
en längre period. ISM-metod fördröjer effekten av frysta bilder, men
förhindrar inte fenomenet helt. Använd funktionen med försiktighet.
❐❐Återgå till de ursprungliga inställningarna
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Fabriksinst.
Tar bort alla alternativinställningar och återgår till det ursprungliga
standardläget.
När initieringen är slutförd slås TV:n av och på automatiskt.
✎✎ Om Lås system är aktiverat kommer det upp en ruta där du skriver in
lösenordet.
✎✎ Slå inte av strömmen under initieringen.
❐❐Använda startskärmen
Tryck på HOME på fjärrkontrollen.
Med alla Smart TV-funktioner på en skärm är det lätt att få tillgång till en mängd
innehåll och applikationer via den snabba och ordnade enkla menyn som är
indelad i olika teman, som t.ex. Live TV, Kort, Mina appar osv.
Logga in
Premium
Väder
Mer ...
Nyheter
11-1 MBC HD
Mer ...
Sport
Juli 4 8:30 pm
Foto
Redigera kort
SMART SHARE
Film
Tron
Toy story
Monster
Ghost
Abata
UPP
Tack
My Boy
Populära
videoklipp
Karta
Spel
Mina Appar
Ingångslista
Inställningar
Sök
Internet
LG Smart...
Program:
Media Link
Smart Share Snabbmeny Bruksanvisning
MITT KORT
Välj det kort som du vill
använda.
Mina Appar
❐❐Använda och redigera MITT KORT
HOME ➾ MITT KORT
För att du enkelt ska kunna kontrollera och få åtkomst till flera olika funktioner
grupperas huvudfunktionerna i kategorier och visas på kort.
Genom att välja kortnamnet går du till den kategorisidan.
Välj Redigera högst upp på startskärmen för att byta plats på korten eller skapa
ett eget kort. (Du kan inte redigera Live- och Premium-korten.)
❐❐Använda Mina appar
HOME ➾ Mina Appar
Välj Mina appar längst ned på startskärmen eller tryck på MY APPS på
fjärrkontrollen.
Välj Mina appar för att kontrollera vilka appar som är förinstallerade och vilka
som måste hämtas hem.
Mina Appar
Ingångslista
Inställningar
Sök
Internet
LG Smart...
Välj den app som du vill köra.
Program:
Media Link
Smart Share
Snabbmeny
Bruksanvisning
❐❐Redigera objekt i Mina appar:
HOME ➾ Mina Appar ➙ Redigera
På sidan Mina appar väljer du Redigera högst upp på skärmen för att flytta eller
ta bort appar. Observera att systemmappar kan flyttas, men inte tas bort.
✎✎ Ändra ordning/ta bort objekt genom att dra appikonerna om enheten har en
Magic-fjärrkontroll.
MINA APPAR
Papperskorgen
❐❐Hantera inställningarna för LG Smart TV
HOME ➾ Inställningar ➙ ALT. ➙ Smart TV-inställning
Anger många Premium-relaterade inställningar och hanterar ID.
Land för Smart TV
Premiumversion
Ändrar landsinställningen för Smart TV.
Tar emot Premiumtjänsten och LG Smart World för det
land som du valt.
Visar version för premiumtjänst.
ID-lista
Kontrollerar och raderar ID som loggats in på TV:n.
Nollställ
Tar bort all registrerad ID-information från TV:n.
Juridiskt
meddelande
Visar det juridiska meddelandet för Smart TV.
Ett trådlöst eller kabelanslutet nätverk krävs för att du ska kunna använda
smartfunktioner.
När du är ansluten till nätverket kan du använda Premium-innehåll, LG Smart
World, DLNA och mycket mer.
❐❐Nätverksanslutning med ett klick
Ansluter enkelt till ett trådbundet/trådlöst nätverk.
HOME ➾ Inställningar ➙ NÄTVERK ➙ Nätverksanslutning för automatisk
anslutning till ett tillgängligt nätverk. Följ anvisningarna på TV:n.
❐❐Anslutning till ett nätverk via Avancerade inställningar
HOME ➾ Inställningar ➙ NÄTVERK ➙ Nätverksanslutning
För användning under särskilda omständigheter, t.ex. på kontor (i de fall där en
statisk IP-adress används).
1 Välj en nätverksanslutning, antingen kabelanslutning eller trådlöst.
2 När du ansluter via Wi-Fi ska du använda en av följande metoder för
nätverksanslutning.
AP-lista
Ansluter till det nätverk som väljs från AP-listan.
Ange SSID
Ansluter till den trådlösa åtkomstpunkt som anges.
WPS-PBC
Ansluter enkelt när du trycker på knappen för en trådlös
åtkomstpunkt som stöder PBC.
WPS-PIN
Ansluter enkelt när PIN-koden för den trådlösa åtkomstpunkt
som du vill ansluta till anges på webbplatsen för
åtkomstpunkter.
Ad-hoc
Ansluter till ett nätverk via en dator eller mobiltelefon som har
trådlös anslutning.
❐❐Använda funktionen Wi-Fi Screen
HOME ➾ Inställningar ➙ NÄTVERK ➙ Wi-Fi Screen Share
Tillgängliggör trådlösa anslutningsfunktioner som Wi-Fi direkt och WiDi.
Delad skärm för enheter som är anslutna via Wi-Fi Screen Share i Smart Share.
1 Ställ in Wi-Fi Screen Share på På. (Om du inte använder den ändrar du den till
Av.)
2 Aktivera Wi-Fi Direct-inställningar på enheten som du vill ansluta till.
3 En lista på enheter som kan anslutas till TV:n visas.
4 Välj en enhet att ansluta.
5 Välj Ja när meddelandet om anslutningsbegäran visas.
6 Om enheten som du vill ansluta godkänner begäran är Wi-Fi Screen Share
ansluten.
❐❐Ställa in ett nätverk - varning
✎✎ Använd en vanlig LAN-kabel (Cat5 eller bättre med RJ45-anslutning, 10 Base-T
eller 100 Base TX LAN-port).
✎✎ Återställning av modemet kan orsaka problem med nätverksanslutningen. Du
kan lösa problemet genom att stänga av strömmen, koppla ur och koppla in
igen och sedan slå på strömmen igen.
✎✎ LG Electronics ansvarar inte för några nätverksanslutningsproblem eller andra
fel som uppstått på grund av en nätverksanslutning.
✎✎ En nätverksanslutning kanske inte fungerar, beroende på vilken Internetleverantör som används.
✎✎ Ett DSL-modem behövs för en DSL-tjänst och för en kabeltjänst
krävs ett kabelmodem. Det kan hända att endast ett begränsat antal
nätverksanslutningar är tillgängliga, och TV-nätverksinställningen kanske inte
är tillgänglig beroende på vilken typ avtal du har med internetleverantören.
(Om endast en enhet är tillåtet per linje och datorn redan är ansluten kan
andra enheter inte användas.)
✎✎ Trådlösa nätverk kan vara föremål för störningar från andra apparater som
arbetar med frekvensen 2,4 GHz (trådlösa telefoner, Bluetooth-enheter och
mikrovågsugnar). Det kan även förekomma störningar från enheter med
frekvensen 5 GHz, samma som andra Wi-Fi-enheter använder.
✎✎ Den omgivande trådlösa miljön kan orsaka att den trådlösa nätverkstjänsten
fungerar långsamt.
✎✎ Om du inte stänger av hela det lokala hemnätverket kan nätverkstrafik
förekommer på vissa enheter.
✎✎ För en AP-anslutning krävs en åtkomstpunkt som har stöd för trådlös
anslutning och funktionen för trådlös anslutning måste vara aktiverad på den
enheten. Kontakta din tjänsteleverantör när det gäller möjlighet till trådlös
anslutning till din åtkomstpunkt.
✎✎ Kontrollera SSID och säkerhetsinställningar åtkomstpunkten för APanslutning. Se lämplig dokumentation för åtkomstpunktens SSID och
säkerhetsinställningar.
✎✎ Felaktiga inställningar på nätverksenheter (kabelanslutning/trådlös router/
hub) kan orsaka att TV:n arbetar långsamt eller kanske inte fungerar korrekt.
Installera enheterna korrekt enligt respektive bruksanvisning och ställ in
nätverket.
✎✎ En ad-hoc-anslutning kanske inte fungerar, beroende på den anslutna enheten
(t.ex. en bärbar dator).
✎✎ Anslutningsmetoden kan variera beroende på tillverkaren av åtkomstpunkten.
❐❐Använda Smart Share
HOME ➾ Smart Share
Tillhandahåller foto/musik/videofiler på din TV genom att ansluta till en USB-enhet
eller ett hemnätverk (DLNA, Media Link).
SMART SHARE
Innehållstyp
Mer...
Nyligen visat
Mer...
t
Nyligen tillagt
Mer...
Länkad enhe
Mer...
ALLA
VIDEO
MUSIK
FOTO
A
INSPELNINGSLIST
Inställningar
Anslutningsguide
Väljer inspelningen som finns
lagrad på USB-hårddisken så
att du kan visa/ta bort den.
❐❐Kontrollera filmuppspelning
Kontrollerar uppspelning och anger alternativ medan du ser på film.
Väljer önskad punkt och spelar
Option
Spelar
Stoppar uppspelningen och återgår till
listan.
List
Anger alternativ.
Ändrar till 3D-läge.
❐❐Kontrollera bildvisning
Kontrollerar uppspelning och anger alternativ medan du visar bilder i helskärm.
✎✎ För 3D-bilder fungerar inte Bildspelseffekt även om funktionen Bildspel är
aktiverad.
Bildspel
BGM
Visar bilder som ett
bildspel.
Spelar bakgrundsmusik.
Roterar eller förstorar bilden.
Alternativ
Lista
Stoppar uppspelningen och
återgår till listan.
Anger alternativ.
Ändrar till 3D-läge.
❐❐Kontrollera musikuppspelning
Kontrollerar uppspelning och anger alternativ medan du lyssnar på musik.
Väljer önskad punkt och spelar
Alternativ
Spelar
Lista
Anger alternativ
Stoppar uppspelningen och
återgår till listan
❐❐Ange Smart Share-relaterade funktioner
HOME ➾ Smart Share ➙ Inställningar
Ändringar inställningar för uppspelning av Smart Share-innehåll.
❌❌Avancerade inställningar
TV-namn
Nätverksstatus
Wi-Fi Screen
Share
Dela min TV
Ändrar det namn som visas när du söker TV:n från andra
enheter.
Kontrollerar nätverksfunktionen.
Tillgängliggör trådlösa anslutningsfunktioner som Wi-Fi direkt
och WiDi.
Tillåter/förhindrar anslutning till TV:n från andra enheter.
Aktiverar/inaktiverar DMR (Digital Media Renderer).
Automatisk
uppspelning vid Accepterar/avvisar innehåll som överförs från andra enheter.
mottagning
DivX VOD
Registrerar eller släpper DivX.
Kontrollerar DivX-registreringskod för uppspelning av DivXskyddade videoklipp. Registrera på http://vod.divx.com
Använder registreringskod för att hyra eller köpa filmer på
www.divx.com/vod.
✎✎ Hyrda/köpta DivX-filer kan inte spelas om DivXregistreringskoden för en annan enhet används. Använd
endast den DivX-registreringskod som gäller för den här
enheten.
✎✎ Konverterade filer som inte överensstämmer med DivX
Codec-standarden kanske inte kan spelas eller orsakar
felaktiga bilder och ljud.
❌❌HistorikMaximal dataöverföringshastighet:
Tryck på knappen nedan för att ta bort innehållshistoriken. Använd innehållet på
menyerna Innehållstyp och Länkad enhet.
❌❌Integritet
Markera enheten som du inte vill öppna på menyerna Nyligen tillagt och Nyligen
visat.
❐❐Fil som kan användas med Smart Share
Maximal dataöverföringshastighet:
20 Mbps (megabitar per sekund)
Externa textningsformat stöds: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
Interna textningsformat stöds: XSUB (stöder interna undertexter som genereras från DivX6)
❐❐Codec som stöds för video
Maximalt: 1920 x 1080 @30p
Tillägg
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Video
Ljud
Video
Ljud
Video
Ljud
Codec
VC-1 Advanced Profile, VC-1 Simple och Main Profile
WMA Standard, WMA 9 Professional
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion
Jpeg
Motion Jpeg
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
AAC
Tillägg
.mkv
.ts
.trp
.tp
.vob
.mpg
.mpeg
Video
Ljud
Video
Codec
Video
Ljud
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Ljud
MPEG-1 Layer I, II
Ljud
Video
MPEG-1
❌❌Tillgänglig musikfil
Filtyp
mp3
Post
Information
Bithastighet
32 kbps - 320 kbps
Samplingsfrekvens 16 kHz - 48 kHz
Stöd
MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❌❌Tillgänglig fotofil
Filtyp
Post
Profil
SOF0: baseline
Tillgänglig
SOF1: Extend Sequential
filtyp
2D(jpeg, jpg,
SOF2: Progressive
jpe)
Minimalt: 64 x 64
Maximalt:
3D(jps)
Bildstorlek
Normal typ: 15360 (W) x 8640 (H)
Progressiv typ: 1920 (W) x 1440 (H)
Tillgänglig
mpo
filtyp
4:3-storlek:
3D (mpo)
Bildstorlek 3648 x 2736, 2592 x 1944, 2048 x 1536
3:2-storlek: 3648 x 2432
❐❐Spela video - varning
✎✎ Vissa undertexter som skapats av användare kanske inte fungerar.
✎✎ Video- och undertextfiler ska placeras i samma mapp. För att undertexter ska
kunna visas korrekt måste video- och undertextfilerna ha samma namn.
✎✎ Det finns inget stöd för någon ström som innehåller GMC (Global Motion
Compensation) eller Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
✎✎ Endast H.264 / AVC profilnivå 4.1 och tidigare stöds.
✎✎ Filstorleksgränsen beror på vilken kodning som används.
✎✎ Videofiler som har skapats med vissa kodare kanske inte kan spelas upp.
✎✎ Videofiler i andra format än dem som anges här kanske inte kan spelas
upp.
✎✎ Uppspelning av videofiler som sparas på en USB-enhet som inte stödjer
High Speed kanske inte fungerar som den ska.
✎✎ TV:n har funktioner för DTS ljud-codec när USB-videofiler spelas upp.
DLNA står för Digital Living Network Alliance, som låter dig njuta av video/musik/
fotofiler från en dator eller server på din TV via hemnätverket.
❐❐Så här ansluter du en DLNA-autentiserad Smartphone
TV:n och din smartphone måste vara på samma nätverk.
1
2
3
4
5
6
7
Se till att Wi-Fi är aktiverat på din smartphone.
Installera/kör appen för delning av innehåll på din smartphone.
Kör ”Share my mobile phone contents” (Dela innehåll från min mobiltelefon).
Välj den typ av innehåll (video/ljud/foto) som du vill dela.
Välj den video, musikfil eller bild som ska spelas på TV:n.
Välj Add to Play List (Lägg till i spellista).
Välj namnet på TV-modellen på den enhet som du vill spela upp innehåll från.
(TV-modellnamn finns på etiketten för enheten.)
8 Spela upp ▶ visar den valda filen på TV:n.
❐❐Så här ansluter du DLNA DMR (Digital Media Renderer)
Om datorns operativsystem är Windows 7 eller den DLNA-certifierade enheten
(t.ex. en mobiltelefon) är ansluten via ett nätverk kan du spela upp musik/video/
foton på TV:n utan att behöva installera något separat program.
1 Konfigurera TV och dator på samma nätverk. Konfigurera dator med Windows 7
i nätverket.
2 Högerklicka på den musik-/ video-/bildfil som du vill spela upp och använd
funktionen ”Fjärruppspelning” som finns i Windows 7. Om du vill spela
upp innehåll från en enhet som till exempel en mobiltelefon ska du läsa
användarhandboken till den enheten.
3 Välj Ja i popup-fönstret på TV:n. Innehållet kommer endast att spelas upp på en
enhet, även om fler än en TV eller enhet är ansluten. Uppspelningshastigheten
kan variera beroende på nätverkets hastighet.
❐❐Så här ansluter du DLNA DMP (Digital Media Player)
Med en dator som har Nero MediaHome 4 Essentials installerat kan musik-/
video-/bildfiler spelas upp på TV:n genom att länka till dem via hemnätverket.
1 Konfigurera TV och dator på samma nätverk. TV:n och varje enhet ska vara
anslutna via samma åtkomstpunkt för att DLNA och Media Link ska kunna
användas.
2 Installera Nero MediaHome 4 på datorn från webbplatsen (http://www.lg.com).
Före installationen ska du stänga alla program som körs, inklusive brandvägg
och antivirusprogram.
3 Ange vilka filer/mappar som ska delas med Nero MediaHome 4 Essentials
installerat på datorn.
1. Kör ”Nero MediaHome 4 Essentials” på datorn.
2. Välj de objekt i mappen som ska delas.
3. Konfigurera den delade mappen och klicka på "Starta server". Servern
startas.
✎✎ Om den delade mappen inte visas på TV:n klickar du på fliken för den lokala
mappen och söker igen.
✎✎ Mer information och programrelaterad information ges på webbsidan http://
www.nero.com.
❌❌Krav för installation av Nero MediaHome 4 Essentials
• WindowsⓇ XP (Service pack 2 eller senare), Windows VistaⓇ,WindowsⓇ XP
Media Centre Edition 2005 (Service pack 2 eller senare), Windows ServerⓇ
2003 (Service pack 1 eller senare)
• WindowsⓇ 7 Home Premium, Professional, Enterprise eller Ultimate (32- och
64-bitar)
• Windows VistaⓇ 64-bitarsversion (programmet körs i 32-bitarsläge)
• WindowsⓇ 7 64-bitarsversion (programmet körs i 32-bitarsläge)
• Hårddiskutrymme: mer än 200 MB
• Processor: 1,2 GHz IntelⓇPentiumⓇ III eller AMD Sempron™ 2200+
• Minne: mer än 256 MB RAM
• Grafikkort: mer än 32 MB, måste ha stöd för en upplösning på minst 800 x 600
bildpunkter och minst 16-bitars färgåtergivning
• WindowsⓇ Internet ExplorerⓇ 6.0 eller senare
• DirectXⓇ 9.0c revision 30 (augusti 2006) eller senare
• Nätverksmiljö: 100 MB Ethernet, trådlös LAN WLAN (IEEE 802.11g) eller senare
❌❌I händelse av ett DLNA-fel
✎✎ OmDLNA-funktionenintefungerarskadukontrolleradinanätverksinställningar.
✎✎ Om du vill visa 1080p-bilder via DLNA behöver du en 5 GHz-åtkomstpunkt.
Om du använder en 2,4 GHz-åtkomstpunkt kan bilderna visas som skärvor
eller andra problem kan uppstå.
✎✎ DLNA kanske inte fungerar som den ska i ett trådlöst nätverk. Vi
rekommenderar att du ansluter till ett fast nätverk.
✎✎ Om du spelar upp video i DLNA-läge saknas stöd för flerkanaligt ljud och
interna undertexter.
✎✎ Om mer än en TV är ansluten till en server i DLNA-läge kanske innehållet inte
kan spelas, beroende på serverns prestanda.
✎✎ Undertexter kanske inte stöds, beroende på DLNA-enheten.
✎✎ DLNA-funktionen kanske inte fungerar korrekt, beroende på nätmiljön.
✎✎ DLNA-funktionen kan inte användas med vissa åtkomstpunkter som inte
stöder multicasting. Om du behöver mer information, se handboken för
åtkomstpunkten eller kontakta tillverkaren.
✎✎ Vilka filtyper som stöds kan variera beroende på DLNA-servermiljön, även för
de filtyper som stöds av TV:n.
✎✎ Alltför många undermappar och filer i samma mapp kan orsaka fel.
✎✎ Informationen om filen från DLNA-servern kanske inte visas korrekt.
✎✎ När du visar videofilm på en DLNA-server rekommenderas att du använder
Nero MediaHome 4 Essentials.
✎✎ Om en undertextningsfil läggs till senare ska du stänga den delade mappen och
återställa den.
✎✎ En DRM-fil som placeras på en Nero MediaHome-server kan inte spelas
upp.
❐❐Ansluta till Media Link
Installera Plex på en skrivbordsdator eller bärbar dator som är ansluten till
samma nätverk som Smart TV för att enkelt och bekvämt få tillgång till olika
multimediafiler, inklusive foton, videor och musik som sparats på datorn.
1 Installera Plex Media Server på skrivbordsdatorn eller den bärbara datorn.
Gå till webbsidan (http://www.lg.com) och ladda ner korrekt Plex-program
för din dator.
2 Efter att ha installerat programmet högerklickar du på Plex-ikonen i
aktivitetsfältet på datorn. Ställer in filavsnittet i mediahanteraren.
3 Välj Media Link på TV:ns Home.
4 Media Link-avsnittet på den anslutna datorn visas. Välj avsnitt.
❐❐Använda Media Link
HOME ➾ Media Link
MEDIA LINK
Informationen kan vara på engelska.
Mapparna visas som de skapats i
PLEX Media Manager.
Sortera efter server
Val av enhet
PLEX-kanaler
Bakåt
Avsluta
❐❐Systemkrav för installation av PLEX
• Minimikrav
Dator med minst 1,6 GHz Intel Core Duo-processor och Windows XP SP3,
minst 512 MB RAM
​​
• Rekommendationer för omkodning av HD-innehåll (720p och 1080p)
Dator med minst 2,4 GHz Intel Core Duo-processor och Windows XP SP3,
minst 2 GB ​​RAM
Stöd för Windows XP, Vista och Windows 7
• Nätverkskrav
ADSL/Cable/Wi-Fi Internet-anslutning för mediametadata och
uppdatering
Fast nätverk: Ethernet-nätverk med 100 Base-T eller 1000 Base-T
Trådlöst nätverk: rekommenderar obelastat 802.11n och stödjer
mediaspelning på trådlösa mobila enheter
❐❐Använda Media Link - varning
✎✎ PLEX-mediaserver installerat på Mac eller PC måste vara version 0.9.1.14
eller senare.
✎✎ För följande språk är programspråket engelska och data som tillhandahålls
visas inte:
thailändska, arabiska, persiska, hebreiska, kurdiska
✎✎ Då du spelar upp ett video-plugin för en medietyp som inte stöds av TV:n
kan det förekomma en försening under den första buffringen på grund av
den extra bearbetningstiden.
Datorns konverteringshastighet kan variera beroende på datorns
prestanda och nätverkshastigheten.
✎✎ De filtyper som stöds för filer som sparats på en dator (film, TV-show,
musik ) är samma som för DLNA.
✎✎ När du spelar musikfiler finns det inget stöd för att spela och flytta filerna.
(Samma som för DLNA.)
✎✎ Du kan uppleva en fördröjning eller en felaktig uppspelning när du spelar
HD-video via en Wi- Fi-anslutning.
✎✎ TV:n kanske inte känner igen datorn om åtkomstpunktens inställningar inte
är korrekta.
(t.ex. om du ställer in funktionen ”multicast-vidarebefordring” på
åtkomstpunkten kan TV:n inte känna igen datorn vid WiFi-anslutning.)
✎✎ För vissa plugin kan uppspelningen vara begränsad för vissa mediatyper.
✎✎ Plugin kan komma att ändras och kanske sluta att fungera utan föregående
förvarning, beroende på tjänsteleverantörens policy.
❐❐Ansluta en USB-enhet
Anslut en USB-lagringsenhet (extern hårddisk eller USB-minne) till USBporten på TV:n och visa innehållet i filerna som finns lagrade på USB-enheten
i TV:n.
När du ska ta bort USB-enheten väljer du den Snabbmeny ➙ USB-enhet som
du vill ta bort, men ta inte bort den fysiskt innan du ser ett meddelande om att
USB-anslutningen har tagits bort. Om den tas ur innan dess kan ett fel uppstå
på TV:n eller på USB-lagringsenheten.
✎✎ När en USB-enhet har valts för borttagning kan den inte längre läsas. Ta
bort USB-lagringsenheten och sätt sedan in den igen.
❐❐Använda en USB-lagringsenhet - varning
✎✎ Om USB-lagringsenheten har ett inbyggt igenkänningsprogram eller
använder egna särskilda drivrutiner kanske den inte fungerar.
✎✎ Vissa USB-lagringsenheter kanske inte fungerar eller kanske fungerar
felaktigt.
✎✎ Använd endast USB-lagringsenheter som formaterats med Windowsfilsystemet FAT32 eller NTFS.
✎✎ För externa USB-hårddiskar rekommenderas att du använder enheter med en
märkspänning på mindre än 5 V och en märkström på mindre än 500 mA.
✎✎ Vi rekommenderar att du använder en USB-hubb eller hårddisk med
strömförsörjning. (Om strömförsörjningen inte är tillräcklig kanske inte USBenheten identifieras.)
✎✎ Det rekommenderas att du använder USB-minnen med 32 GB eller mindre och
USB-hårddiskar med 2 TB eller mindre.
✎✎ Om en USB-hårddisk med energisparfunktion inte fungerar korrekt kan
du prova att slå av och slå på strömmen. Mer information finns i USBhårddiskens bruksanvisning.
✎✎ Data på en USB-lagringsenhet kan skadas, så se till att säkerhetskopiera
viktiga filer till andra enheter. Underhåll av data är användarens ansvar
och tillverkaren tar inget ansvar för någon dataförlust.
❐❐Använda❐Premium
HOME❐➾❐Premium
Den här tjänsten ger dig enkel tillgång till en stort urval innehåll, t.ex. video,
nyheter och användarmaterial när som helst, så länge du är ansluten till
nätverket.
I Premium-innehållet finns dels landsspecifika tjänster, som tar hänsyn till
kulturskillnader och regionala skillnader, och dels globalt innehåll.
PREMIUM
Sök
Sända bild
Logga in
Premium-innehåll
Välj det innehåll som
du vill använda.
Populära
videoklipp
Film
Väder
Foto
Sociala nätverk
Nyheter
Sport
Video
Karta
Spel
Lägg till i Mina appar
Lägg till i Mina
appar
❐❐Använda betalt innehåll
En del Premium-innehåll är avgiftsbelagt. Betalning för avgiftsbelagda tjänster
sker antingen via LG Electronics eget faktureringssystem eller via den aktuella
innehållsleverantörens faktureringssystem.
Innan du använder LGs faktureringssystem måste du ansöka om medlemskap och
registrera betalningsinformation på TV:n eller webbplatsen (www.lgappstv.com) för
att köpa innehåll som kostar pengar.
Du kan registrera dig för att bli medlem på inloggningsskärmen på TV:n eller på vår
webbplats. Du kan sedan logga in både på TV:n och webbplatsen med samma ID.
1 Logga in genom att klicka på knappen Logga in uppe till höger på skärmen på
startsidan.
2 Flyttar till önskad premium-tjänst. (För vissa Premium-tjänster krävs en separat
inloggning när du har registrerat dig för Premium-tjänsten.)
3 Efter granskning av priset och information om innehållet klickar du på knappen
Köp. (Det kan finnas begränsningar för tillgänglighetsperiod och antal gånger
beroende på innehållet.)
4 När inköpsprocessen är klar kan du visa ditt köpta innehåll genom att klicka på
knappen Köp.
5 Välj ditt ID på den övre menyn på startskärmen och kontrollera
inköpshistoriken på Min sida ➙ Betalningsfråga. Du kan även gå till My
Page (Min sida) ➙ Purchase History (Inköpshistorik) på webbplatsen (www.
lgappstv.com).
❐❐Återställa Premium
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Initialisering av Premium
Återställer premiumlistan, premiuminformationen, landsinställningen och
inloggningsinformationen. Återställning kommer att åtgärda fel som kan ha
inträffat under en premiumuppdatering.
✎✎ Innehåll som erbjuds av tjänsteleverantörer kan komma att ändras eller raderas
utan föregående meddelande för att kunna förbättra servicekvaliteten. Se
webbplatsen för respektive innehållsleverantör för eventuella frågor, felsökning
eller den senaste informationen om det innehåll som erbjuds. LG Electronics tar
inget juridiskt ansvar för innehållstjänsterna och relaterad information, inte ens
ifall någon tjänsteleverantör skulle upphöra att tillhandahålla en tjänst.
✎✎ Kvaliteten på premietjänsten kan påverkas av din Internet-anslutning. Om
du har några frågor om Internet-hastighet eller andra tjänsteproblem ska du
kontakta din Internetleverantör.
✎✎ För bästa tjänstekvalitet rekommenderar vi att du använder en Internet-tjänst
med en hastighet på 4,0 Mbps (1,5 Mbps eller snabbare). Om du upplever
några problem med Internet-hastigheten ska du kontakta din Internetleverantör.
✎✎ Vissa innehållsleverantörer kan tillhandahålla innehåll som är olämpligt för
minderåriga. Föräldrakontroll rekommenderas.
❐❐Så här använder du LG Smart World
HOME ➾ LG Smart World
LG Smart World är en TV-applikationstjänst som är tillgänglig via Smart TV
Service. Du kan ladda ner och använda olika typer av populära betalda/gratis
appar om till exempel utbildning, underhållning, livsstil och nyheter.
Mina Appar
Alla
Spel
Inne
Underhållning
Topplista Betal
Topplista Gratis
Livsstil
NEW
Utbildning
Nyheter/information
Totalt
Logga in.
När du loggar in visas ditt ID.
När du väljer ID kan du välja Min sida
och Logga ut.
Välj den app du vill installera.
❐❐Så här loggar du in till LG Smart World
HOME ➾ Logga in
Inloggning krävs för att kunna ladda ner och köra appar.
1 Välj Logga in och acceptera det juridiska meddelandet.
2 Skriv ID och lösenord.
3 I rutan Bekräfta lösenord anger du lösenordet igen.
4 Välj OK för att slutföra registreringen.
✎✎ Du kan logga in för att bli medlem antingen på TV:n eller på webbplatsen
(www.lgappstv.com).
✎✎ När du har registrerat dig för medlemskap loggar du in på TV:n och vår
webbplats med samma ID.
✎✎ Du kan logga in på upp till fem TV-apparater med samma ID.
❐❐Så här installerar du en app på TV:n
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
5
Klicka på Logga in högst upp på startskärmen för att logga in.
Välj kortet LG Smart World.
Välj önskad app i listan.
Kontrollera vad som gäller för appen och välj sedan Installera eller Köp.
Kontrollera att du har de funktioner eller TV-tillbehör som krävs för att
installera appen. Välj sedan OK.
6 För inköpta appar krävs betalnings- och inköpsverifiering.
7 Välj Kör när installationen är klar för att köra appen direkt. Om du inte vill köra
appen direkt väljer du Stäng. Om du vill köra appen senare väljer du Mina
appar för att kontrollera listan med appar som är installerade på TV:n.
✎✎ Du kan köpa appar från datorn eller TV:n, men du måste använda TV:n för att
installera och köra dem.
✎✎ Om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på TV:n kan du ladda ner
apparna till ett USB-minne som är anslutet via TV:ns terminal för USBappar. Appar som sparas på USB-minne kan köras/raderas/flyttas med
hjälp av skärmen Mina Appar.
✎✎ Ett USB-minne som innehåller appar kan inte användas för andra data.
(Endast för USB-appar)
❐❐Hantera din information
HOME ➾ LG Smart World
1
2
3
4
Logga in.
Välj ditt inloggade ID längst upp på skärmen.
Välj Min sida.
Hantera genom att undersöka medlemsinformationen, listan över inköpta
appar och listan över installerade appar på TV:n.
Min Information
Visar grundläggande information om det ID som
för närvarande är inloggat. Om du vill ändra din
medlemsinformation går du till www.lgappstv.com
på datorn.
Betalningsfråga
Visar tidigare betalningar för inloggat ID.
Köpta appar
Visar listan över inköpta appar för inloggat ID.
Du kan ta bort/installera om de köpta apparna.
HOME ➾ Internet
Manuell inskrivning av URL på TV:n eller gå till webbplatser som lagts till
bland favoriterna.
Inskrivning av webbadressen.
Val när du har
öppnat flera
webbläsare.
Lägg till den aktuella sidan till
dina favoriter.
Navigering till en
webbplats som du har
besökt tidigare.
✎✎ Internet har stöd för upp till Flash 10, men saknar stöd för
plattformsberoende teknik som t.ex. ActiveX.
✎✎ Internet fungerar endast med ett förinstallerat plugin-program.
✎✎ Internet kanske inte kan spela något annat mediefilformat än följande:
JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA / MP3 / MP4
✎✎ Internet kommer att stängas abrupt när det inte längre finns tillräckligt
med minne.
✎✎ För Internet används samma teckensnitt som i TV:n men det kanske ser
annorlunda ut beroende på innehållet som visas.
✎✎ Internet saknar stöd för nedladdning av filer och teckensnitt.
✎✎ Internet har särskilt anpassats för denna TV, så det kan fungera annorlunda
än en webbläsare som är skapad för en dator.
✎✎ Internet är en webbläsare i tv:n och det kan hända att den inte fungerar
normalt när vissa typer av filer ska spelas upp.
HOME ➾ Social Center
Med appen Social Center kan du som har en LG Smart TV kommunicera via
sociala nätverk som Facebook och Twitter samtidigt som du tittar på TV.
När du använder Social Center kan du hålla kontakt med vänner samtidigt
som du tittar på TV och ser snabbt kommentarer och bilder som dina vänner
publicerar genom sociala nätverk.
Du kan redigera fliken Social Center.
Social Center
Välj någon av flikarna Facebook /
Twitter / Activity / Tala så kan du
börja kommunicera via de sociala
nätverkstjänsterna.
Konto
Uppdatera
1 Du kan logga in via ditt LG TV-konto. Om du inte är medlem än ska du först
registrera dig.
2 Välj bland flikarna Facebook, Twitter, Activity eller Tala. Vissa funktioner
är anslutna till andra sociala nätverk, så det kan hända att du behöver ett
konto där innan du kan logga in på tjänsten.
3 Nu kan du se en mängd innehåll och skriva inlägg samtidigt som du ser på
TV.
Med Social Center kan du skriva kommentarer samtidigt som du använder
LG Smart TV-tjänster som är anslutna till Facebook eller Twitter. Du kan
också visa kommentarerna på webben eller i mobilen.
Facebook /
Twitter
Aktivitet
Tala
Du kan kommunicera via sociala nätverk som Facebook och
Twitter samtidigt som du tittar på tv.
Om du har ett Facebook-konto kan du enkelt se innehållet i
LG Smart TV som har rekommenderats av andra användare.
Klicka på ett rekommenderat program/tv-serie så kommer du
till motsvarande app: 3D World, K-pop eller LG app.
Du kan se vad andra Twitter-användare tycker om
programmen som visas just nu.
✎✎ Funktionerna i Social Center kan ändras i enlighet med uppdateringarna av
TV-programvaran.
Du kan använda gratisappar när du har registrerat dig, men du måste registrera
betalningsmetod för att kunna använda inköpta appar.
Du registrerar dig och väljer betalningsmetod på TV:n eller på vår webbplats
(www.lgappstv.com).
Problem
Lösning
När du öppnar
menyn visas alltid
meddelandet "Initierar".
• Meddelandet ”Initierar” visas medan mikroprocessorn
och maskinvaran startas om, när nätverkskommunikation
upprättas och vid kommunikation med SDP
(enhetsautentisering och nedladdning av grundläggande
information). Det tar omkring 20 sekunder och är en
normal process.
Det finns inget innehåll
på premiumkortet.
• Innehållet kanske inte visas om du ändrar
landsinställningen på Smart TV. Ändra land i HOME ➾
Inställningar ➙ ALT. ➙ Smart TV-inställning ➙ Smart TV
land.
Problem
När du använder
Internet-funktioner
kan vissa webbplatser
innehålla tomma
utrymmen.
Lösning
• TV:ns Internet har stöd för upp till Flash 10 och kan endast
spela upp filer i följande format:
JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3, MP4
Internet stängs när du
besöker en webbplats.
• Funktionen för Internet kan stängas abrupt om minnet inte
är tillräckligt för den mängd information som finns på en
webbsida.
Jag har redan
registrerat mig på
TV:n. Måste jag
registrera mig igen på
webbplatsen (www.
lgappstv.com)?
• Om du registrerar dig via TV:n behöver du inte också
registrera dig på LG:s webbplats (www.lgappstv.com).
När du har registrerat dig via TV:n, kan du logga in på
webbplatsen med samma ID och lösenord och ange
den ytterligare information som behövs för att slutföra
bekräftelsen av e-postadressen.
Problem
Lösning
Kan varje
familjemedlem använda
olika ID på samma TV?
• Du kan registrera och använda mer än ett ID på samma TV.
• Du kan visa de ID som registrerats på TV:n under HOME ➾
Inställningar ➙ ALT. ➙ Smart TV-inställning ➙ ID-lista.
• Du kan kontrollera listan över appar som har köpts med
varje ID. Du kan också se alla appar som installerats av
varje ID i Mina appar.
Vad ska jag göra om jag
glömmer bort mitt ID?
• Om du registrerat dig från en dator kan du använda
funktionen "Glömt ditt ID?" på webbsidan (www.lgappstv.
com).
• Om du registrerat dig på TV:n kan ID visas under HOME ➾
Inställningar ➙ ALT. ➙ Smart TV-inställning ➙ ID-lista.
Problem
Jag har köpt en app
från webbsidan (www.
lgappstv.com). Hur kan
jag använda den på
TV:n?
Kan jag se historik för
mina köpta appar?
Lösning
• Om du vill kontrollera en app som du köpt på TV:n kan du
logga in och visa den på menyn Köpta appar.
Välj ID överst på startsidan och kontrollera appen under
Min sida ➙ Köpta appar.
• Välj ID överst på startsidan och kontrollera appen under
Min sida ➙ Köpta appar.
• Logga in på webbplatsen (www.lgappstv.com) och välj My
Page (Min sida) ➙ Purchase History (Inköpshistorik).
Problem
Lösning
Jag raderade en betald
app - måste jag köpa
den igen för att kunna
ladda ner den?
• Om en inköpt app tas bort av misstag kan du hämta hem
och installera om den, utan att behöva betala för den igen,
under förutsättning att den fortfarande finns tillgänglig.
Välj ID högst upp på startskärmen och hämta hem appar
under Min sida ➙ Köpta appar. (Program som du har haft
tidigare kan inte hämtas på nytt eller köras på grund av
programvaruversionen.)
Kan jag använda appar
från LG Smart TV:ns LG
Smart World på både
TV:n och datorn?
• Kontrollera om TV-modellen har funktioner för LG Smart
World.
• Appar från LG Smart TV:ns LG Smart World kan endast
användas på en LG Smart TV.
• Även om du kan köpa appar från webbsidan från en dator
(www.lgappstv.com) så kan de inte användas på en PC
eller en Mac, så tänk på det när du köper dem.
Problem
Lösning
Hur kan jag ta reda
på vilket ID som för
närvarande är inloggat
på TV:n?
• Välj ID överst på startsidan och kontrollera inloggat ID
under Min sida ➙ Min information.
Jag installerade en app
på min TV. Var kan jag
se denna installerade
app?
• Välj HOME ➾ Mina appar. Alla betalda appar och
gratisappar som installerats på TV:n visas.
Appens storlek som
visas på skärmen skiljer
sig från den faktiska
appens storlek som
installerats på TV:n.
• Den appstorlek som visas på skärmen inkluderar det
extra utrymme som behövs för de installerade apparna
och kan skilja sig från storleken på den app som faktiskt
installerats.
Problem
Jag har glömt
lösenordet till min TV.
Vad ska jag göra?
Lösning
• Om du bara anger ID och lösenord när du registrerar dig via
TV:n kan du inte återställa lösenordet om du skulle förlora
det. Skapa ett nytt ID och registrera dig med detta ID.
• Om du anger ytterligare information utöver ID och lösenord
när du registrerar dig via TV:n eller LG:s webbplats (www.
lgappstv.com) kan du återställa lösenordet på webbplatsen.
Problem
Lösning
Måste jag spara
betalningsinformationen
för att kunna köpa
appar?
• För att du ska kunna köpa appar måste du ha ett kreditkort
registrerat på TV:n eller webbplatsen (www.lgappstv.com)
eller ha kredit. Om du inte vill att kreditkortsuppgifterna ska
sparas ska du belasta kreditkortet i förväg. Det går bara att
belasta kreditkortet på vår webbplats och du kan inte köpa
appar om kreditkortsuppgifterna inte är registrerade eller du
inte har tillräcklig kredit.
Kan jag returnera en
app som jag har köpt?
• Som medlem kan du inte begära återbetalning om du
ångrar dig efter ett köp.
• Om produkten är defekt eller om det uppstår problem som
du själv inte är ansvarig för, kan du begära att få pengar
tillbaka. Då måste du kunna ange ett giltigt skäl för en
återbetalning.
Problem
Lösning
Jag har loggat in på
TV:n, men jag kan inte
köpa appar.
• För att du ska kunna köpa appar måste du ha ett kreditkort
registrerat på webbplatsen (www.lgappstv.com). Du också
handla dem genom att använda kredit via webbplatsen. Du
kan inte köpa appar om din kreditkortinformation inte finns
registrerad hos oss eller om du inte har tillräckligt mycket
kredit.
Kan jag bara använda
en e-postadress för mitt
ID?
• För nya medlemmar som registrerar sig har ID-formatet
ändrats från en kombination av siffror och bokstäver till en
e-postadress.
• Du kan bara använda en e-postadress som ID när du
registrerar dig.
Problem
Lösning
Måste jag ändra
mitt ID-format till en
e-postadress?
• För nya medlemmar som registrerar sig har ID-formatet
ändrats från en kombination av siffror och bokstäver till en
e-postadress.
• Om du redan är medlem kan du fortsätta att använda ditt
befintliga ID eller ändra den till en e-postadress.
Vad är LG-konto?
• Med LG-kontot kan du logga in på alla LG Smart-tjänster
med ett enda ID och lösenord. Du kan använda följande
tjänster med LG-kontot : LG Smart TV, LG Cloud, LG Smart
World (exklusive vissa länder), LG Smart ThinQ och LG
Smart air conditioning (LG Smart luftkonditionering osv.)
• Ytterligare information kan behövas beroende på tjänst.
❐❐Visa 3D-bilder
3D-visning är en teknik som utnyttjar perspektivskillnaden mellan vänster och
höger öga för att få TV-bilder att se ut som verkliga tredimensionella rum.
1 Spela upp 3D-innehåll eller växla till ett 3D-program.
2 Tryck på 3D-knappen om du vill växla till 3D-visning.
3 Aktivera 3D-glasögonen och sätt på dig dem.
4 Avsluta 3D-visning genom att trycka på 3D-knappen på fjärrkontrollen under
pågående 3D-visning.
✎✎ Den 3D-typ som är tillgänglig kan variera beroende på ingångssignalen.
❐❐Justera detaljer i 3D-bilder
HOME ➾ Inställningar ➙ BILD ➙ 3D-inställningar
Justerar olika aspekter av 3D-visning.
3D-läge
3D-Ljud-Zoomning
3D
-mönsteridentifiering
Ange lämpligt 3D-djup.
• 3D-djup : Justera 3D-djup mellan objekt och
bakgrund.
• 3D-vinkel : Justera 3D-Bild närmare/längre bort
från användaren.
Ger 3D-optimerat ljud.
Konverterar automatiskt till 3D-skärm genom att
analysera originalskärmens mönster.
Normal bildvisning
3D-bildkorrigering
3D-Guide
Du kan visa 2D-bilder genom att ta bort 3D-effekten.
Växlar vänster/högerbilder för 3D-video.
Optimerar 3D-läge med 3D-Guide-menyn.
❐❐Titta på 3D-bilder - varning
✎✎ Vid visning av 3D-bilder rekommenderar vi att tittaren befinner sig på minst ett
avstånd som motsvarar två gånger skärmens diagonalmått.
✎✎ Om ett framtida format för 3D-sändning som den här TV:n inte stöder skulle bli
branschstandard, så kan du behöva en ytterligare enhet, t.ex. en digitalbox.
❐❐Använda 3D-glasögon - varning
✎✎ Använd inte 3D-glasögonen istället för dina egna synkorrigerande glasögon,
solglasögon eller skyddsglasögon. Felaktig användning av 3D-glasögon kan
skada ögonen.
✎✎ Förvara inte 3D-glasögon i extrema miljöer. Linserna kan bli deformerade om de
utsätts för överdrivet varma eller kalla temperaturer. Använd inte deformerade
glasögon.
✎✎ Utsätt inte 3D-glasögonen för tryck eller stötar. Om du hanterar 3D-glasögonen
vårdslöst kan de bli skadade.
✎✎ Linserna i 3D-glasögonen är känsliga för repor. Använd endast en mjuk, ren
duk vid rengöring. En smutsig duk kan repa linsytan.
✎✎ Repa inte linsytan på 3D-glasögonen med vassa föremål, och rengör inte med
kemikalier. Om linsytan repas kanske 3D-bilder inte visas som de ska.
❐❐Ansluta en särskild USB-lagringsenhet för DVR
1 Anslut en USB-hårddisk (minst 40 GB) till HDD IN-kontakten på TV:n. DVRfunktionen fungerar endast med HDD IN-kontakten.
2 USB HDD måste återställas för att användas för DVR. När du ansluter en USB
HDD som inte har återställts väljer du MY APPS ➾ DVR. Initiera USB-enhetskärmen visas.
3 Slutför USB HDD-initiering och ställ in Tidsväxlingsläget på På.
✎✎ Om du vill ta bort en USB-lagringsenhet väljer du Snabbmeny ➙ USB-enhet
och bekräftar meddelandet om att USB-enheten har kopplats från i systemet
innan du kopplar från sladden till den.
❐❐Ändra Tidväxlingsläge eller initialisera USB-lagringsenheten
Hjul(OK) ➾ Alt.
Ändrar DVR-inställningar vid DVR-användning.
Tidväxlingsläge
Initiera USB-enhet
På: Timeshift-läget aktiveras automatiskt när TV:n sätts på.
Av: Timeshift-läget avaktiveras.
Den anslutna hårddisken blir tillgänglig för användning med
DVR. All data som finns lagrade på USB-enheten tas bort.
✎✎ Användning av HDD (Hard Disk Drive) rekommenderas. För SSD (Solid State
Drive) är antalet skrivningar/raderingar begränsat.
✎✎ Vi rekommenderar att du använder en USB-hårddisk på mellan 40 GB och 2 TB.
✎✎ Eventuella Initiera USB-enhet kommer inte att kännas igen på datorn.
✎✎ Data som lagrats på USB-enheten kan skadas. Dataunderhåll är användarens
ansvar och tillverkaren ansvarar inte för eventuell dataförlust.
✎✎ Om det är något problem med en datasektor på USB-lagringsenheten så
kanske den inte fungerar som den ska.
Med DVR kan du spela in TV live på en USB-enhet samtidigt som du tittar på
en digital sändning. Du kan se delar av programmet som du missade vid ett
senare tillfälle och fortsätta titta där du slutade, även om du har varit borta
från TV:n ett tag.
✎✎ Tidväxlingsläget kan ställas in på upp till 90 minuter. (I Italien kan det
ställas in på upp till 60 minuter.)
✎✎ Om det är något problem med en datasektor på USB-lagringsenheten så
kanske den inte fungerar som den ska.
Tryck på mittknappen (OK) under DVR.
Väljer önskad punkt och spelar upp
Byter till aktuell sändning
Inspelningen startar
Börjar inspelning
från den aktuella
punkten
Live TV
Inspelad TV
Schemalista
Ändrar Tidväxlingsläge
Initiera USB-enhet
Schema
Alternativ
Kontrollerar angiven
schemalista
Anger schema
Visar inspelade
program
Kontroll för DVRuppspelning
✎ Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
❐❐Börja spela in med en gång
Hjul(OK) ➾ Inspelningen startar
Spelar in ett program om du behöver lämna rummet medan det visas.
✎✎ Spelar endast in digitala sändningar som du tittar på just då.
✎✎ Om du stänger av TV:n medan inspelning pågår kanske inte programmet
kan sparas. Helst ska du avsluta inspelningen och kontrollera att
programmet har spelats in innan du stänger av.
✎✎ Programmen skyddas av relevant upphovsrättslagstiftning och tillstånd
i förväg från upphovsrättsinnehavaren kan krävas för inspelning och
uppspelning av vissa program. Inspelningar som görs med den här enheten
är endast avsedda för privat bruk. Det är förbjudet att sälja, överföra eller
låna ut inspelningar som omfattas av upphovsrätten till tredje part.
❌❌Stoppa inspelningen
Hjul(OK) ➾ Stoppa inspelning
Inspelningen stoppas omedelbart.
❌❌Ändra inspelningens sluttid
Hjul(OK) ➾ Stoppalternativ ➙ Ändring av inspelningens sluttid
✎✎ Den maximala inspelningstiden är 5 timmar.
❐❐Schemalägga inspelningar
Hjul(OK) ➾ Schema
Välj schema via
program
Välj schema via
datum
Välj ett program från Programguiden som du vill visa eller
spela in.
Välj datum, tid och program för visning eller inspelning.
✎✎ Den minimala längden på Timern för inspelning är 2 minuter.
✎✎ En skadad sektor på skivan kan påverka några eller alla av posterna på
Schemalistan.
✎✎ Det maximala antalet poster i Schemalistan är 30.
❐❐Bekräfta och/eller ändra schemalistan
Hjul(OK) ➾ Schemalista
Bekräftar, ändrar eller tar bort den schemalagda visningen eller inspelningen.
❐❐Titta på inspelad TV
HOME ➾ Smart Share ➙ Inspelningslista
Väljer inspelningen som finns lagrad på USB-hårddisken så att du kan visa/ta bort
den.
spela upp från
föregående punkt
Spela upp från
start
Radera
Om du vill spela upp en inspelning igen, spelas den upp från
den föregående speltiden.
Spelar upp den valda inspelningen från början.
Tar bort den valda inspelningen.
✎✎ Du kan högst ha 300 Inspelningslistor.
❐❐Så här styr du uppspelning av inspelat material
Tryck på Hjul(OK) på fjärrkontrollen under uppspelning.
Väljer önskad punkt och spelar upp.
Lista över miniatyrbilder
Uppspelningskontroll Lista över
miniatyrbilder
Klippredigering
Ställer in alternativet för
uppspelning av inspelat material
Upprepas
Alternativ
Klippredigering / 3D-visning
repeteringsfunktion
✎✎ Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
List
❐❐Använda MemoCaster
HOME ➾ MemoCaster
Den här funktionen visar innehåll som skapats av användare på TV-skärmen.
Simple
Advanced
Du kan lämna meddelanden till din familj eller ange
alarm för vissa händelser i ditt schema.
Du kan skapa eget innehåll med de medföljande
mallarna. Den här funktionen kan du använda om du
vill skapa annonser eller meddelanden.
❐❐Använda MemoCaster – Enkel
HOME ➾ MemoCaster ➙ Simple
Du kan visa meddelanden på TV-skärmen eller ange alarm för vissa händelser
i ditt schema.
✎✎ Alternativ
Meddelande när
TV:n är på
• På: Ett meddelande visas när TV:n är på.
• Av: Ett meddelande visas vid en särskild tidpunkt.
Konfiguration av tid och datum, Repetera varje
vecka och Alarmräknare kan anges. Tiden ska vara
ett senare klockslag än den nuvarande tiden utom
för alternativet Repetera varje vecka.
❐❐Använda MemoCaster – Avancerad
HOME ➾ MemoCaster ➙ Advanced
Du kan skapa eget innehåll med de medföljande mallarna och sedan visa upp
innehållet på TV-skärmen.
1 Välj en mall du vill ha.
Välj Text/LED när du ska ändra malläget.
2 Redigera bilder och text.
Området där bilden visas. Välj en bild du vill ha.
✎✎ Placera bilden i mappen "lg_img" på USB-enheten.
Skriv meddelandet i textrutan.
Alt.
Historik
Effekt
Inställning för
uppspelning
Ange bakgrundsfärg, teckenfärg och teckenstorlek.
Importera texten som senast användes.
Lägg till animerings- eller LED-effekt till innehållet
som du skapat.
Ange starttid, sluttid eller om meddelandet ska visas
varje vecka.
✎✎ Format som kan användas i MemoCaster
Upplösning: Högst 1 920 x 1 080
Filstorlek: Upp till 2 MB
Format som kan användas: JPG, JPEG, JPE (ej skiftlägeskänsligt)
3 Välj Slutför.
Sedan är utgåvan slutförd och innehållet sparas.
4 Börja visa innehållet som du precis har skapat.
Hämta appen LG Magic Remote från Google Play Store eller Apple App Store så
kan du titta på TV med din smarttelefon.
• Nu kan du titta på dina favoritprogram på TV i smarttelefonen. (Endast vissa
modeller)
• Lägg till dina favoritkanaler i smarttelefonen.
• Du kan använda funktioner som PREMIUM, MINA APPAR direkt i din
smarttelefon.
• Du kan skriva in text lätt eftersom det finns funktioner för textinmatning.
(På vissa skärmar går det inte att skriva in text.)
• Välj appens styrplatta om du vill styra på samma sätt som pekaren i
Magic-fjärrkontrollen fungerar.
• Välj Game Pad (spelkontroll) på LG Magic Remote-appen när du vill
kontrollera spelprogram på TV:n.
✎✎ Vilka funktioner som finns kan variera beroende på TV eller version av appen
LG Magic Remote.
❐❐Använda trådansluten/trådlös USB-mus
Anslut musen till USB-porten. Flytta pekaren på TV-skärmen med musen och
välj meny.
Mus
Magic-fjärrkontroll
Vänster knapp
OK-knapp på Magic-fjärrkontrollen
Hjulknapp
Mittknapp på Magic-fjärrkontrollen
✎✎ Höger knapp och specialknapparna på musen fungerar inte.
✎✎ Funktionen hos möss och tangentbord som ansluts trådlöst via USB kan
påverkas av radiofrekvensmiljö och avstånd.
❐❐Använda trådanslutet/trådlöst USB-tangentbord
Anslut tangentbordet till USB-porten. Du kan skriva in text med tangentbordet
när du använder sökfunktionen och Internet.
✎✎ På vissa skärmbilder går det inte att skriva in text.
✎✎ Vi rekommenderar att du använder en produkt som är beprövat kompatibel
med LG-TV-apparater.
LOGITECH K200, LOGITECH K400, MICROSOFT Comfort Curve 2000,
MICROSOFT MS800 och LG Electronics ST-800
✎✎ Du kan ändra språk genom att trycka på språkändringsknappen (eller Altknappen till höger) på tangentbordet.
❐❐Använda handkontrollen
Anslut handkontrollen till USB-porten på TV:n om spelet kräver en handkontroll.
✎✎ Vi rekommenderar att du använder en auktoriserad spelkontroll som är
beprövat kompatibel med LG-TV-apparater.
Logitech F310, Logitech F510, Logitech F710, Logitech Rumblepad 2 och
Microsoft Xbox 360 Controller (kabelansluten)
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Programuppdatering
Använd programuppdatering för att söka efter och hämta den senaste
versionen.
Du kan också manuellt söka efter tillgängliga uppdateringar.
Den ska vara inställd som På.
När en uppdaterad fil har identifierats hämtas filen
Programuppdatering automatiskt.
När filhämtningen är klar visas fönstret för
programuppdatering.
Kontrollerar den senaste installerade versionen.
Kontrollera senare
När en uppdatering är tillgänglig kan du hämta den
version
manuellt.
✎✎ Den senaste versionen kan hämtas via den digitala sändningssignalen eller
en internetuppkoppling.
✎✎ Om du byter program medan du hämtar programvaran via en digital
sändningssignal avbryts hämtningen. Om du återgår till det ursprungliga
programmet återupptas hämtningen.
✎✎ Om programvaran inte uppdateras kanske vissa funktioner inte fungerar
korrekt.
✎✎ [Endast på modeller i Norden]
Du kan kontrollera om LG OTA-tjänsten är tillgänglig på DTV-kanalen
genom att trycka på den röda knappen när du ser meddelandet
Uppdatering hittad! under kanalrubriken.
Om något av följande problem uppstår gör du de kontroller och justeringar
som beskrivs nedan. Det kanske inte är något fel.
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Signaltest
Visar bl.a. MUX- och serviceinformation. Om du väljer Antenn & satellit eller
Kabel & satellit visas endast ett signaltest för Antenn eller Kabel.
❐❐Allmänt
Problem
Vissa kanaler visas
inte.
När TV:n slås på är det
en fördröjning innan
bilden syns helt.
Lösning
• Justera antennens placering eller riktning.
• Spara de kanaler du vill ha på Autom. inställning eller
Redigera kanal.
• Detta är inget problem eftersom det är en process som
rensar bort bildstörningar som kan uppstå när TV:n slås på.
❐❐Bilder
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Bildtest
Kontrollera om den utgående bildsignalen är normal med hjälp av Bildtest.
Om det inte är något problem med testbilden kontrollerar du de externa
enheternas anslutning eller sändningssignalerna.
Problem
Bilder från föregående
kanal eller andra kanaler
stannar kvar på skärmen,
eller störande linjer syns på
skärmen.
Lösning
• Pröva att justera antennens riktning mot TV-kanalen
eller se anvisningarna i handboken om hur antennen
ska anslutas.
Problem
Vibrerande horisontella
eller vertikala linjer och
nätmönster syns tillfälligt.
Bilden är fryst eller visas
inte på rätt sätt i digitala
sändningar.
Digitala sändningar är
inte på även om kabeln är
ansluten.
Lösning
• Ett sådant problem kan uppstå på grund av
elektroniska störningar. Stäng av andra elektroniska
enheter som mobiltelefoner, elverktyg och andra
mindre elektroniska produkter.
• Det kan hända om signalen är svag eller om
mottagningen är instabil. Justera antennens riktning
eller kabelanslutningarna.
• Om signalstyrkan eller -kvaliteten är låg på Manuell
inställning kan du vända dig till TV-kanalen eller
administratören.
• Kontakta kabel-TV-operatören angående
abonnemanget eller signalen. (Det kan hända att
abonnemanget inte har funktioner för digitala
sändningar.)
Problem
Bilden visas inte eller är
otydlig vid anslutning till
HDMI.
Fungerar inte när en USBlagringsenhet är ansluten.
Lösning
• Kontrollera specifikationerna för HDMIⓇ-kabeln.
Använd endast HDMIⓇ-kabel. Andra kablar kan göra
att bilden tonas in och ut eller inte visas på rätt sätt.
• Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna. Om
de inte är ordentligt anslutna kan det bli problem med
bildvisningen.
• Se till att USB-enheten och -kabelns version är 2.0
eller senare.
❐❐Ljud
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Ljudtest
Kör ett ljudtest först för att bekräfta att den utgående ljudsignalen är normal.
Om testljudet är normalt kontrollerar du de externa enheternas anslutningar
eller sändningssignalerna.
Problem
Skärmen är på, men det
kommer inget ljud.
Stereoljudet är otydligt eller
så kommer ljudet bara från
en högtalare vid analog
sändning.
Lösning
• Kontrollera de andra TV-kanalerna.
• Kontrollera att TV-högtalaren är På.
• Om det är dålig mottagning i området (svag eller
instabil signal) eller om flerkanalsljudet inte är stabilt
väljer du Mono på Flerkanalsljud.
• Justera Balans med navigeringsknappen.
Problem
TV-ljudet är inte
synkroniserat med bilden,
eller så blir det avbrott i
ljudet ibland.
Lösning
• Om det händer för en viss TV-kanal kan det bero på
problem med kanalens sändningssignal. Kontakta
TV-kanalen eller kabel-TV-operatören.
Volymen ändras när jag byter • Volymen kan variera mellan olika kanaler.
kanal.
• Ställ in Automatisk volym på På.
Problem
På vissa kanaler hörs inget
ljud, eller så hörs bara
bakgrundsmusiken. (Om det
är ett program för utländska
tittare.)
Det hörs inget ljud vid
anslutning till HDMI/USB.
Lösning
• Under Språk ställer du in Språk ➙ Språk för ljud till
det språk du vill ha. Även om du byter språk under
Flerkanalsljud nollställs standardinställningarna när
du slår av strömmen eller byter kanal.
• Kontrollera att HDMIⓇ-kabeln har hög hastighet.
• Kontrollera att USB-enheten och -kabelns version är
2.0 eller senare.
• Spela bara vanliga musikfiler (*mp3).
❐❐Problem med datoranslutning
Problem
Skärmen slås inte på
när jag har anslutit
den till datorn.
•
•
•
•
•
Lösning
Kontrollera att datorn och TV:n är ordentligt anslutna.
Stäng av/slå på TV:n med fjärrkontrollen.
Starta om datorn när TV:n är på.
Kontrollera om upplösningen är rätt inställd för PC-ingång.
Om du ska använda TV:n som sekundär datorskärm
kontrollerar du om den anslutna datorn har funktioner för
dubbla skärmar.
• Återanslut RGB/HDMI-kabeln.
Det hörs inget ljud när • Kontrollera med tillverkaren om grafikkortet har funktioner
datorn är ansluten
för HDMI-ljudutgång. (För grafikkort med DVI krävs en
med HDMIⓇ-kabeln.
separat ljudkabel.)
Problem
När skärmen är
ansluten till datorn
blir bilden avhuggen
eller flyttas till ena
sidan.
Lösning
• Ställ in upplösningen så att den passar för PC-ingång.
(Starta om datorn om detta inte fungerar.)
• Välj Skärm (RGB-PC) och justera Position/Storlek/Fas.
❐❐Problem vid uppspelning av filmer i Mina medier.
Problem
Filerna som finns i
Filmlistan visas inte.
"Filen är ogiltig."
Ovanstående
felmeddelande visas, eller
så visas inte bilden på
rätt sätt även om ljudet
fungerar.
Lösning
• Kontrollera om filen på USB-lagringsenheten kan läsas
på datorn.
• Kontrollera att det finns stöd för filtypen.
• Kontrollera att filen kan spelas upp med datorns
videospelare. (Kontrollera om det finns skadade filer.)
• Kontrollera om datorn har stöd för upplösningen.
• Kontrollera att det finns stöd för video-/ljud-codec.
• Kontrollera att det finns stöd för bildhastigheten.
Problem
"Ljud stöds inte."
Ovanstående
felmeddelande visas, eller
så spelas inte ljudet upp
på rätt sätt även om bilden
fungerar.
Lösning
• Kontrollera att filen kan spelas upp med datorns
videospelare. (Kontrollera om det finns skadade filer.)
• Kontrollera att datorn har stöd för ljud-codec.
• Kontrollera att det finns stöd för bithastigheten.
• Kontrollera att det finns stöd för samplingsfrekvensen.
Problem
Textningen visas inte.
Lösning
• Kontrollera att filen kan spelas upp med datorns
videospelare. (Kontrollera om det finns skadade filer.)
• Kontrollera att videofilen har samma namn som
textningsfilen.
• Kontrollera att video- och textningsfilerna ligger i
samma mapp.
• Kontrollera att det finns stöd för textningens filformat.
• Kontrollera att det finns stöd för textningens språk.
(Öppna textningsfilen i Anteckningar för att kontrollera
språket.)
✎✎ Illustrationen kan se annorlunda ut än den gör på TV:n.
✎✎ Se TV-menyn för information om tjänstbegäran.
HOME ➾ Inställningar ➙ SUPPORT ➙ Produkt-/serviceinformation.
❐❐Meddelande om EU-regelefterlevnad
LG Electronics intygar härmed att den här produkten uppf¬yller
följande gällande direktiv:
R&TTE-direktivet 1999/5/EG
EMC-direktivet 2004/108/EG
Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
Ovan nämnda produkter stämmer överens med de grundläggande kraven som anges i
direktiven.
Europeisk representant:
LG Electronics Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederländerna
❐❐Vid kassering (Hg-lampa finns på LCD-TV)
• Den fluorescerande lampan som används i produkten innehåller en mindre mängd
kvicksilver.
• Släng inte denna produkt tillsammans med dina hushållssopor.
• Den måste deponeras i enlighet med din myndighets lokala bestämmelser.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement