LG KA68010F,KA68020S Användar manual

LG KA68010F,KA68020S Användar manual
Keramisk
induktionshäll
Installations- och bruksanvisning
KA68010S
KA68010A
KA68010F
KA68020S
För att undvika olyckor eller skada på spishällen är det
väsentligt att du läser igenom dessa instruktioner innan
hällen installeras eller används för första gången.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
SE
P/No. :MFL37855808
Bästa kund
Läs dessa anvisningar noga.
Observera framförallt avsnittet om "säkerhet" på de första sidorna.
Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
Bruksanvisningen bör medfölja spisen vid ägarbyte.
Följande symboler används i texten:
Säkerhetsinformation
-- VARNING: Information för din egen personliga säkerhet.
-- Viktigt: Information hur du undviker att skada utrustningen.
Information och praktiska råd
Miljö-information
1. Numrerade steg-för-steg-anvisningar om hur du använder
spishällen.
2. …
3. …
Bruksanvisningen innehåller anvisningar hur du korrigerar
möjliga fel. Se avsnittet om felsökning.
2
Innehåll
Säkerhetsinformation ............................................................. 4-7
Induktion .................................................................................. 8-9
Lämplig köksutrustning ..................................................... 10-12
Beskrivning av spishällen ....................................................... 13
Kokzoner och styrning ............................................................. 13
Beskrivning av spishällens huvudfunktioner .........................14
Bruksanvisning ................................................................... 15-22
Innan du använder hällen för första gången ............................ 15
Använda hällen ........................................................................ 15
Val av kokzon ......................................................................... 16
Booster-funktionen .................................................................. 18
Barnspärr ................................................................................. 19
Timer .................................................................................. 20-21
Paus ......................................................................................... 22
Användning, tabeller och tips ................................................. 23
Tabell för inställning av kokzoner ............................................. 23
Automatisk avstängning .......................................................... 24
Rengöring och skötsel ........................................................ 25-27
Installationsanvisningar ...................................................... 28-36
Tekniska data ........................................................................... 28
Bestämmelser, normer och direktiv ......................................... 29
Säkerhetsföreskrifter för installatören ...................................... 30
Elektrisk inkoppling ............................................................. 31-32
Hopsättning ......................................................................... 33-36
Felsökning .............................................................................37-39
Service.........................................................................................40
3
Säkerhetsinformation
Säkerhetsalternativen för denna apparat överensstämmer med
godkända tekniska normer och IEC-normer. Som tillverkare anser vi
emellertid även att det är vår skyldighet att informera dig om
följande säkerhetsinstruktioner.
Elektrisk säkerhet
• Denna förbindelse kan utföras genom att kontakten är åtkomlig eller att
en brytare infogas i den fasta ledningen enligt gällande regler för
ledningsdragning.
• Installation och anslutning av den nya spishällen får endast utföras av
behörig personal.
• Reparationer av spishällen får endast göras av kvalificerad
servicepersonal. Reparationer som görs av oerfaren personal kan
orsaka personskada och allvarliga fel. Om spishällen behöver
repareras bör du kontakta ditt lokala servicecenter.
Dessa instruktioner måste följas, annars täcker inte garantin skada
som kan uppkomma.
• Infällda apparater får endast användas om de installeras i lämpliga
skåp och vid arbetsplatser som följer gällande regler. Detta garanterar
tillräckligt skydd mot elektriska stötar enligt krav från certifierande
myndighet.
• Om hällen är felaktig eller det finns sprickor:
– stäng av samtliga kokzoner och kontakta servicecentret.
Om ytan är sprucken måste hällen stängas av för att undvika
elektriska stötar. Använd inte spishällen förrän glasytan har bytts ut.
Använd aldrig hällen tillsammans med aluminiumfolie, produkter
inlindade i aluminiumfolie eller djupfryst mat i kokkärl av aluminium.
Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller
dess servicepersonal eller en likvärdig kvalificerad person för att
undvika risker.
4
Barnsäkerhet
VARNING! Tillgängliga delar kan bli mycket heta när ugnen
används. Småbarn ska hållas undan.
Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller svaga
personer såvida de inte övervakas av någon annan ansvarig. Detta
för att säkerställa att de kan använda spishällen på ett säkert sätt.
Små barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med
spishällen.
Kokzonerna blir varma när man lagar mat på dem. Håll därför alltid
barn borta från spishällen. Trots att matlagningsytan är försedd med lås
kan ytorna fortfarande vara heta.
Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet
och kunskap såvida de inte har erhållit vägledning eller instruktion
beträffande användningen av enheten ifråga av person som är
ansvarig för deras säkerhet
Säkerhet vid användning
• Spishällen är endast avsedd för normal matlagning och stekning i
hemmet. Den är inte tillverkad för kommersiella eller industriella
ändamål.
• Använd inte spishällen för att värma rummet.
• Var försiktig när du kopplar in elektriska apparater nära spishällen.
Anslutande ledningar får inte komma i kontakt med den heta ytan.
• Oljor och fett som överhettas kan lätt börja brinna. Du bör övervaka
matlagningen när du tillagar mat i fett eller olja.
• Efter användning ska du stänga av elementet till spishällen med dess
reglage, och inte förlita dig på detektorn för kärl.
• Håll alltid kontrollpanelerna rena och torra.
• Placera aldrig lättantändliga föremål på spishällen.
• Förvara aldrig lättantändliga föremål eller sprayflaskor i en låda under
spishällen.
• Sladdar till elapparater får inte komma i kontakt med de heta
kokzonerna. Skada kan uppkomma på spishällen och
sladdisoleringen.
5
Säkerhetsinformation
Säkerhet vid rengöring
• Använd inte grovt skurmedel eller vassa metallskrapor för rengöring av
ugnsluckans glas eftersom glasytan kan repas, vilket kan resultera i att
glaset spricker.
• Stäng alltid av spishällen innan rengöring.
• Av säkerhetsskäl bör du inte använda ångtvätt eller högtryckstvätt vid
rengöring.
• Rengör spishällen enligt underhålls- och rengöringsinstruktionerna i
denna manual.
• Ångrengörare ska inte användas vid rengöring av spishällen.
Hur man undviker att skada apparaten
• Använd inte matlagningsytan som arbets- eller förvaringsyta.
• Var försiktig så att inte kanterna på kokkärl skadar hällen.
• Låt inte kokzonerna vara påslagna med tomma eller inga kokkärl på
dem.
• Keramiskt glas är mycket tåligt och motståndskraftigt mot hastiga
temperaturväxlingar, men det är inte okrossbart. Det kan skadas om
särskilt hårda eller spetsiga föremål faller på det.
• Var extra försiktig om du använder grytor av gjutjärn eller andra grytor
med grova kanter eller gjutskägg. När man flyttar omkring dem kan
glasytan repas.
• Om socker eller livsmedel innehållande socker hamnar på en het
kokzon och smälter ska det genast avlägsnas medan det är varmt. Om
det får svalna kan det skada ytan när det avlägsnas.
Viktigt: Det finns risk att du bränner dig själv när du använder
glasskrapan på en het kokzon.
• Håll undan föremål som lätt kan smälta på den keramiska glasytan, till
exempel redskap av plast, aluminiumfolie eller matomslag. Om några
andra material eller matvaror har smält på den keramiska glasytan bör
de avlägsnas omedelbart.
6
Kassering av gamla apparater
VARNING: Innan du bortskaffar gamla apparater bör dom
göras obrukbara så att de inte utgör en fara.
Detta bör utföras av en behörig person som kopplar bort
apparaten från husets elsystem.
VARNING: Tillgängliga delar kan bli mycket heta när ugnen
används. Småbarn ska hållas undan.
För att skydda miljön är det viktigt att kasserade apparater
bortskaffas på korrekt sätt.
• Apparaten får inte bortskaffas tillsammans med hushållsavfall.
• Din lokala miljövårdsmyndighet kan informera dig om datum för
uppsamling eller allmänna soptippar.
Obs: Fukt som kommer från eller uppstår runt spishällen.
Fukten kan orsakas av trävirket och spishällen när hällen startas
första gången eller efter långvarigt uppehåll.
Detta indikerar inte något fel på spishällen.
7
Induktion
Hur kokzonerna fungerar
Det finns induktionsspolar under de keramiska kokzonerna.
Spolen alstrar magnetiska fält som agerar direkt på grytans eller
stekpannans botten till skillnad mot andra upphettningsmetoder som
först värmer upp det keramiska glaset. Detta innebär att kärlets botten
omedelbart hettas upp, vilket sparar tid och energi.
Eftersom den värme som behövs för matlagning alstras direkt i
kärlbottnen så värms själva kokzonen knappast upp. Den tar endast
emot den reflekterade värmen från kärlbottnen.
Obs:
Om ingen gryta eller stekpanna är placerad på
kokzonen så sker ingen energiöverföring
(upphettning) och därför kan inte kokzonerna
aktiveras av misstag.
Speciell information om induktiva kokzoner
• Vetenskapliga studier har visat att patienter med inopererad
pacemaker normalt inte påverkas eller utsätts för risker av våra
induktiva kokzoner.
Avståndet mellan kroppen och kokzonen bör emellertid aldrig
understiga 30 cm från induktionsbrännarna.
• Elektromagnetiska fält kan påverka elektroniska apparater och störa
bärbara transistorradioapparater.
• Placera inte magnetiskt uppladdningsbara föremål (t. ex. kreditkort
eller kassettband) på den keramiska glasytan när en eller flera
induktiva kokzoner är aktiva!
• Placera inte metallföremål (t. ex. skedar eller grytlock) på den
induktiva ytan eftersom de kan värmas upp när induktionen är aktiv.
En del kokkärl kan orsaka oljud när dom används på de induktiva
kokzonerna. Det utgör inget fel på spishällen och dess funktion
försämras inte på något sätt.
8
Lämpliga tillagningskärl för induktiva kokzoner
Grytor och pannor
• I princip kan alla grytor och pannor med magnetiska bottnar
användas.
De kan vara tillverkade av stål, emaljbelagt stål samt grytor och
pannor av gjutjärn.
• Pannor av specialstål med en mixad metallbotten (dubbelbotten, t.
ex. teflon med aluminium/koppar-botten) är endast lämpade för
induktion om tillverkaren uttryckligen har märkt dem för detta
ändamål. I så fall är dom försedda med magnetiskt material i
botten.
• Om du vill använda en speciell typ av kokkärl (t. ex. en
tryckkokare, varmhållningskärl, wokpanna, etc.), måste du beakta
tillverkarens instruktioner, och använd inte ett kokkärl med extra
tunn botten.
Lämplighetstest
Om du inte är säker på om grytan eller pannan är lämplig för
kokning eller stekning på induktionskokzonen kan du kontrollera det
på följande sätt:
• Placera en gryta med lite vatten i (3-5 mm) på kokzonen. Aktivera
kokzonen med full effekt (effekläget inställt på 9).
Försiktigt: Botten på lämpliga tillagningskärl hettas upp inom
ett par sekunder. Vattnet kokar snabbt.
• Du kan även kontrollera detta med en magnet. Om magneten
fastnar på kokkärlets botten så är kärlet lämpligt för kokzoner med
induktion.
9
Lämplig köksutrustning
Storlek på kärlen
Upp till en viss gräns anpassar sig kokzonen till storleken på kärlets
bottendiameter. Kärlets diameter måste emellertid ha en ministorlek
beroende på kokzonens storlek.
• Optimal induktiv kokzon.
Kokzonens diameter är 15 cm:
Diametern för kokkärlet är minst 12 cm
Kokzonens diameter är 18 cm:
Diametern för kokkärlet är minst 15 cm
Kokzonens diameter är 21 cm:
Diametern för kokkärlet är minst 18 cm
Automatisk avkänning av kärl vid induktion
Induktions-kokzonen fungerar inte vid användning av olämpliga
kärl.
Om kokzonen aktiveras utan att ett lämpligt kokkärl placerats
på den så stängs den av automatiskt.
10
Grytor och pannor
Ju bättre gryta, desto bättre resultat vid matlagning.
• Bra grytor och pannor känns igen på deras botten. Bottnen bör
vara så tjock och flat som möjligt.
• När du köper nya grytor och pannor bör du särskilt lägga märke till
diametern på deras botten. Tillverkare anger ofta diametern för
kanten.
• Grytor med aluminium- eller kopparbotten kan orsaka metallisk
missfärgning av den keramiska glasytan, som är svår eller omöjlig
att avlägsna.
• Var mycket försiktigt när du använder gjutjärnsgrytor eller grytor
med skadad botten som är skrovliga eller har metallgrader. Repor
kan uppkomma om kärlen glider över ytan.
• På kalla grytor är botten normalt en aning inåtböjd (konkav).
De bör aldrig vara utåtböjda (konvex).
• Om du använder speciella kokkärl (t. ex. en tryckkokare,
varmhållningskärl, wokpanna, etc.), måste du beakta tillverkarens
instruktioner.
Allmänna anvisningar
• Botten bör alltid vara ren och torr.
• För att undvika fula repor på keramikglasets yta ska du inte skjuta
grytor och pannor utan istället lyfta dem när du ändrar deras läge.
• Repor kan orsakas av sandkorn (t. ex. efter sköljning av
grönsaker), som dras omkring tillsammans med grytan.
• Använd alltid stora kokkärl med mycket vätska vid matlagning så
att ingenting kan koka över.
11
Lämplig köksutrustning
Tips för energibesparing
Du sparar värdefull energi genom att beakta följande punkter:
• Placera alltid grytor och pannor på kokzonen innan du aktiverar
den.
• Smutsiga kokzoner och grytbottnar ökar energiåtgången.
• Om möjligt, sätt alltid på locket ordentligt på kokkärlen.
• Kokkärlets bottendiameter bör vara samma som kokzonens
diameter.
12
Beskrivning av spishällen
Kokzoner och styrning
Induktions-kokzon
18 cm
1900 W (Normal)
2400 W (Booster)
Induktions-kokzon
21 cm
2200 W (Normal)
3300 W (Booster)
Booster
PÅ/AV Booster
Induktions-kokzon
18 cm
1700 W (Normal)
2400 W (Booster)
Beröringskänslig kontroll
Induktions-kokzon
15 cm
1400 W (Normal)
1800 W (Booster)
Barnspärr
Timer upp
Paus Timer Timer ner
13
Beskrivning av spishällens huvudfunktioner
• Induktions-kokzoner: Hällen är försedd med keramiskt glas och
induktiva kokzoner. Induktion värmer upp kokkärlets botten direkt
och värmer inte först spishällens keramikglas.
• Beröringskänsliga kontroller: Hällen styrs med
beröringskontroller.
• Enkel rengöring: Fördelen med yta av keramiskt glas och
beröringskontroller är deras åtkomlighet för rengöring.
Den flata ytan är lätt att rengöra.
• Symboler för kontroll och funktion: Digitala symboler
informerar om gjorda inställningar, aktiverade funktioner, och
eftervärme på motsvarande kokzon.
• Säkerhetsfunktion: En säkerhetsfunktion garanterar att samtliga
kokzoner stängs av om man trycker på Av/På-kontrollen och att
inga effektlägen väljs inom 10 sekunder.
• På/Av: Stänger av/sätter på strömmen med en beröring.
• Barnspärr: Med denna beröringskontroll kan spishällens
kontroller låsas för barn, som en säkerhetsåtgärd. När man rör
kontrollen en gång till låses barnspärren upp. För att låsa måste
man trycka på kontrollen i 3 sekunder.
• Booster: Med denna kontroll kan man tillfälligt öka effekten för
aktuella kokzoner.
• Paus: Med denna kontroll kopplas alla kokzoner om till lågt
effektläge.
• Indikator för eftervärme: Symbolen h för eftervärme visas i
teckenfönstret om kokzonen blir så varm att det finns risk för
brännskada. Allteftersom kokzonen kallnar ändras symbolen till .
Symbolen förblir tänd tills kokzonen kallnat tillräckligt
• Timer: Samtliga kokzoner kan stängas av automatiskt med den
inbyggda timern. När slutet på matlagningstiden har nåtts stängs
kokzonen av.
• Upp (+) / Ner (-): Justering av värmen och inställning av timern
görs med dessa kontroller.
14
Bruksanvisning
Innan du använder hällen för första gången
Förberedande rengöring
Torka den keramiska glasytan med en trasa som fuktats med
rengöringsmedel för keramiskt glas.
Viktigt: Använd inte skurpulver eller frätande rengöringsmedel!
Ytan kan skadas.
Använda hällen
Beröringskänsliga kontroller
För att aktivera en beröringskänslig kontroll placerar du helt enkelt
ditt finger bestämt på den.
Starta spishällen
Hela spishällen startas med "På/Av"-kontrollen (
Tryck på "På/Av"-kontrollen i ca 1 sekund.
Teckenfönstret visar symbolen o .
).
o
cirka 1 sekund
o
Det digitala teckenfönstret visar o och symbolen intill PÅ/AV tänds.
När "På/Av"-kontrollen har aktiverats för att starta spishällen
måste en av kokzonerna väljas inom 10 sekunder med
motsvarande beröringskontroll.
Annars stängs spishällen av igen av säkerhetsskäl.
15
Bruksanvisning
När en enskild kokzon eller hela spishällen stängs av, visas
eventuell eftervärme med ett h eller
i teckenfönstret för
lämpliga kokzoner.
Val av kokzon
Vid matlagning, tryck på kontroll + , - för aktuell kokzon för att
välja effektläge ( 1 till 9 ).
1 ... 9
Inställning av värmenivå
Tryck på kontrollen + , - för motsvarande kokzon för att välja
önskad kokzon och ställa in värmenivån.
Du ökar effektnivån med + och minskar med - .
När du trycker på - för att återgå till nolläget stängs
kokzonerna av.
16
1. För snabb inställning när effektläge "0" visas.
Tryck på + eller - .
När man trycker på - första gången ställs värmenivån in på 9 .
När man trycker på + första gången ställs värmenivån in på 1 .
Om värmenivån står på 9 och du vill stänga av kokzonen, kan
du trycka på + en gång till och värmenivån kommer att ställas in
på 0 .
2. För snabbare reglering, tryck på + eller - en stund tills önskad
effekt uppnåtts.
3. För att skydda användaren.
Om man trycker på en symbol längre än 9 sekunder visas e 1 i
teckenfönstret. Släck symbolen e 1 med Av/På-kontrollen.
Detta påverkar inte timer-symbolen.
17
Bruksanvisning
Booster-funktionen
Med booster-funktionen kan du tillfälligt öka den vänstra induktiva
kokzonens effekt. Med denna funktion kan du till exempel snabbt
koka upp en stor mängd vatten eller bryna kött.
Ställ in önskat effektläge.
Tryck på kokzonens
-knapp för att aktivera booster-funktionen.
Visningen för kokzonen blinkar med ett cirkelformat mönster.
Om kokzonen inte är vald, fungerar inte booster-funktionen.
Booster-funktionen är aktiv i max. 7 minuter.
Därefter återgår kokzonen automatiskt till det inställda
effektläget.
Booster-funktionen aktiveras inte om en kokzon redan är igång.
Booster-funktionen kan stängas av på följande sätt:
• Tryck på
-knappen för booster-funktion.
18
Barnspärr
Med denna beröringskontroll kan spishällens kontroller låsas som
en säkerhetsåtgärd för barn. När man rör kontrollen en gång till
låses barnspärren upp.
cirka
3 sekunder
o
o
19
Bruksanvisning
Timer
En varaktighet för matlagning kan ställas in för samtliga kokzoner
med den inbyggda timern. När slutet på matlagningstiden har nåtts
stängs kokzonen av automatiskt.
1. Ställ in effektläget för önskad kokzon.
9
00
9
2. Tryck på
(TIMER) för att aktivera timerfunktionen för vald
kokzon. 00 visas i teckenfönstret.
9
00
9
Indikeringen för den valda kokzonen vid timerknappen tänds
och blinkar.
20
3. Ställ in eller justera timertiden med
9
eller
. (t ex 30 minuter).
30
9
Efter några sekunder startar timern automatiskt och visar hur
mycket tid som återstår innan den stänger av. På slutet av den
inställda koktiden stänger kokzonen av automatiskt och en signal
ljuder.
För snabbare inställning av timern, håll fingret på + eller tills önskad tid har ställts in.
Om du trycker på - först startar tidsinställningen på 99
minuter; Om du trycker på + först startar tidsinställningen på
30 minuter.
Om man fortsätter trycka på + eller - så ökar eller minskar
tidsinställningen.
Visa återstående matlagningstid
Om man trycker på timer-kontrollen en gång till så visas
återstående matlagningstid för vald kokzon i timerns teckenfönster.
21
Bruksanvisning
Paus
När man väljer Paus-kontrollen sänks effekten för aktiva kokzoner.
När pausfunktionen inaktiveras återgår kokzonerna till inställt
effektläge.
p
00
o
22
Användning, tabeller och tips
Tabell för inställning av kokzoner
lämpligt för
Effektläge
Uppkokning.
9 eller Booster Värmedrift
7-9
Stark bryning Bryna kött, hetta upp olja för
Fritering
fritering eller sautering.
Bibehålla snabbkokning för stora
mängder vätska.
Steka kött, schnitzel, cordon bleu,
Bakning
6-7
kotletter, pannkakor, kroketter,
Stekning
grundredning, lätt rostning, stekt
korv, lever, ägg.
4-5
Kokning
Koka större mängder mat,
stuvningar och soppor, ångkoka
potatis, koka kött eller buljong.
Ångkokning Ångkoka grönsaker eller bräsera
3-4
kött, koka rispudding.
Sjudning
Sjuda ris eller mjölkbaserad mat,
2-3
ångkoka mindre mängd potatis eller
grönsaker, värma upp färdigmat.
Fluffiga omeletter, ägg-royale,
Smältning
1-2
hollandaisesås, hålla maten varm,
smälta smör, choklad, honung och
gelatin,
Stäng av
0
Obs:
Effektlägena enligt tabellen ovan tjänar endast som en riktlinje.
Du måste ställa in värmen beroende på typ av mat och kokkärl.
23
Automatisk avstängning
Om en kokzon används konstant under en längre tid utan att
inställningen ändras så aktiveras den automatiska avstängningen.
Effektläget ställs då automatiskt på 0 .
Kokzonen återställs om man trycker på + eller - . Tabellen nedan
visar tiderna för automatisk avstängning.
* Induktion
Effektläge
max
1
10h
2
3
5h
4
4h
5
6
3h
7
2h
8
9
1h
* Automatisk styrning av effektläge
Det visade effektläget kan skilja sig från faktisk effektnivå i det
högre temperaturområdet.
För att förhindra överhettning av spishällen kontrolleras effektnivån
automatiskt.
24
Rengöring och skötsel
Rengöring av induktiva spishällar med keramisk glasyta är avsevärt
enklare än för värmestrålande ytor.
- Den induktiva kokzonen reagerar snabbare vid av-/påslag. Mat
som kokar över och bränns vid undviks i stor utsträckning.
- Temperaturerna på den keramiska glasytan är klart lägre för
induktionshällar än för värmestrålande system.
Eftersom värmen alstras i kokkärlet så vidbränns mat och
matvaror inte så hårt på den keramiska glasytan.
Viktigt: Rengöringsmedel får inte komma i kontakt med den
heta keramiska glasytan. Efter rengöringen måste rikligt med
vatten användas för att avlägsna allt rengöringsmedel eftersom
medlet kan ha en frätande effekt nästa gång kokzonerna värms
upp!
Använd inte aggressiva rengöringsmedel av typen grill- eller
ugnsspray, grova skurmedel eller slippasta för rengöring av
grytor.
Rengör den keramiska glasytan efter varje användning när den
är beröringsvarm eller kall. Då undviker du att spill bränns fast.
Avlägsna slagg och vattenfläckar, fettfläckar och
metalliska missfärgningar med ett rengöringsmedel för
keramiskt glas eller rostfritt stål som kan köpas i handeln.
25
Rengöring och skötsel
Lätt nedsmutsning
1. Torka den keramiska glasytan med en trasa som fuktats med lite
rengöringsmedel för spishäll.
2. Torrtorka sedan med en ren trasa. Rester av rengöringsmedel får
inte lämnas kvar på ytan.
3. En gång i veckan bör hela den keramiska glasytan rengöras
noggrant med ett rengöringsmedel för keramiskt glas eller rostfritt
stål som kan köpas i handeln.
4. Torka därefter av den keramiska glasytan med rikligt med vatten
och polera den torr med en ren luddfri trasa.
Svår nedsmutsning
1. Använd en glasskrapa för att avlägsna mat som har kokat över
eller svåra fläckar.
2. Applicera glasskrapan i vinkel mot den keramiska glasytan.
3. Avlägsna föroreningar genom att skjuta bladet över ytan.
I din lokala järnhandel kan du köpa glasskrapor och
rengöringsmedel som är lämpliga för keramikglas, till exempel
CERA-CLEAN, Cerafix och Sidol för Ceran och stål.
26
Svåra fläckar
1. Använd genast glasskrapan för att avlägsna socker, smält plast,
aluminiumfolie eller smältbara material medan de fortfarande är
varma.
Viktigt: Det finns risk att du bränner dig själv när du
använder glasskrapan på en het kokzon.
2. Utför därefter normal rengöring av spishällen när den har kallnat.
Om kokzonen redan har kallnat med smält material, värm upp
den igen för rengöring.
Repor eller mörka fläckar på keramikglaset, som har orsakats
av en grytbotten med vassa kanter, kan inte avlägsnas. Men
sådana skador försämrar in hällens funktion.
27
Installationsanvisningar
Tekniska data
Viktigt! Den nya spishällen får endast installeras och anslutas
av en auktoriserad specialist.
Dessa instruktioner måste följas, annars täcker inte garantin skada
som kan uppkomma.
Spishällens dimensioner
Bredd
Djup
Höjd
575 mm
515 mm
48 mm
Arbetsytans dimensioner
Bredd
Djup
Hörnradie
560 mm
500 mm
5 mm
Kokzoner
Position
Diameter
Effekt
Vänster fram
210 mm
2200 W (Booster 3300 W)
Vänster bak
180 mm
1900 W (Booster 2400 W)
Höger bak
180 mm
1700 W (Booster 2400 W)
Höger fram
150 mm
1400 W (Booster 1800 W)
Obs: Den angivna effektförbrukningen kan variera beroende på
kokkärlens storlek och material.
Anslutningsspänning
Maximal ansluten belastningseffekt
28
220-240 V 1AC/2NAC
50 Hz
7,2 kW
Bestämmelser, normer och direktiv
Spishällen uppfyller följande normer:
• EN 60335-1 och EN 60335-2-6
relaterade till säkerhet för elektriska hushållsutrustningar och
liknande, samt
• EN 60350
Procedurer för mätning av prestanda.
• EN 55014-2
• EN 55014-1
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
relaterade till grundläggande krav för elektromagnetiskt
kompatibilitetsskydd (EMC)
Spishällen uppfyller följande EU-direktiv:
• 73/23/EWG daterat 19.02.1973 (lågspänningsdirektiv)
• 89/336/EWG daterat 03.05.1989 (EMC-direktiv inklusive
tilläggsdirektiv 92/31/EWG).
• 93/68/EWG CE direktiv för märkning
29
Installationsanvisningar
Säkerhetsföreskrifter för installatören
• Den elektriska installationen av spishällen måste förses med en
anordning som medger att man kan bryta anslutningen till elnätets
samtliga faser med en minsta kontaktöppning av 3 mm. Lämpliga
isolationsverktyg inkluderar säkerhetsproppar, säkringar
(skruvsäkringar som kan avlägsnas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Avseende skydd mot eldsvåda överensstämmer denna
utrustning med typ Y (EN 60335-2-6).
Endast denna typ av apparat får installeras med ett högskåp
eller vägg på ena sidan.
• Lådor får inte installeras under spishällen.
• Installationen måste skydda mot elektriska stötar.
• Köksutrustning till vilken spishällen ansluts måste uppfylla
stabilitetskraven enlig DIN 68930.
• För att skydda mot fukt måste alla beskurna ytor förseglas med
lämpligt tätningsmedel.
• Skarvarna mot kaklade ytor måste fyllas ordentligt med tunt
murbruk.
• På naturliga hällar, hällar av konstgjord sten eller keramiska hällar
måste snabblåsfjädrarna limmas fast med ett lämpligt hartslim
eller blandat lim.
• Säkerställ att tätningen fäster ordentligt mot arbetsytan utan
springor. Ingen ytterligare silikontätning får appliceras eftersom
det försvårar borttagning vid service.
• För att ta bort spishällen måste man trycka på den underifrån.
• Rengör arbetsytan vid utskärningen.
• Inledningsvis monteras tätningstejp på keramikglaset.
30
Elektrisk inkoppling
Kontrollera, innan anslutning, att den nominella spänningen på
märkskylten stämmer med tillgänglig nätspänning.
Märkskylten sitter på spishällens undre ram.
Stäng av nätspänningen innan spishällens ledningar ansluts.
Värmeelementets spänning är 230 V AC. Hällen fungerar perfekt
med 220/240 volt AC.
Hällen ska nätanslutas via en anordning som medger att man kan
bryta förbindelsen till nätets samtliga faser med en minsta
kontaktöppning av 3 mm, t. ex. en automatisk säkerhetspropp,
jordfelsbrytare E.L.C.B..
Som nätanslutningskabel måste man använda en typ H05SS-F
(180°C)-kabel eller en högre klassad kabel.
Anslutningen måste göras enligt schemat.
Ledningarna måste anslutas enligt tillämpligt kopplingsschema.
Jordledaren ska anslutas till kontakten
.
Jordledaren måste vara längre än de strömförande ledarna.
Kabelanslutningarna måste göras enligt gällande föreskrifter
och kontaktskruvarna måste dras åt ordentligt.
Slutligen ska anslutningskabeln sättas fast med nätkabelns
klampanordning och täcklocket tryckas på plats ordentligt.
Innan spishällen sätts på för första gången måste alla klistermärken
eller skyddsfolie avlägsnas från keramikglasets yta.
När spishällen är ansluten till nätspänning bör man kontrollera
att samtliga kokzoner kan användas genom att i tur och ordning
aktivera dem med högsta effektläge.
När strömmen ansluts till spishällen visar teckenfönstret ett
blinkande H. Detta sker även vid strömavbrott.
31
Installationsanvisningar
• För tre faser (använda två faser)
• För en fas
<Bild 1>
VARNING: Ägna uppmärksamhet (konformitet) angående
fördelning mellan fas och nolla vid anslutning av
husets elutrustning (kopplingsschema), annars kan
utrustningen skadas.
Garantikrav på grund av obrukbar enhet som
installerats felaktigt accepteras inte.
Kopplingsboxen bör överensstämma med de elektriska
specifikationerna och varaktighetstemperaturer för spishällar.
Dessutom bör den vara certifierad.
32
Hopsättning
<Bild 2>
Stag
Avlägsna staget
från inredningen
för att medge
luftflöde för
spishällen.
Inredning
<Bild 3>
min. 50 mm
min. 50 mm
min. 50 mm
min. 5 mm
33
Se Bild 3 för
minsta frigång
mellan ytor.
Installationsanvisningar
CL
5
55
15
1
5
15
55
1
CL
<Bild 4>
Utskärning för spishäll och placering av monteringsklämmor.
34
Skivan monteras under spishällen.
<Bild 5>
Spishällen placeras i utskärningen enligt bild 5.
Försiktigt: Det är viktigt att hålla ett avstånd på 20 mm mellan
spishällens hölje och brännbar yta.
<Bild 6>
Se till att spishällen är helt på plats med tätningstejp anbringad mot
diskbänken.
35
Installationsanvisningar
<Bild 7>
För att ta bort spishällen, tryck på den underifrån.
36
Felsökning
Bristande funktioner har ofta enkla förklaringar. Läs följande
instruktioner innan du kontaktar kundservice:
Problembeskrivning
Möjlig orsak eller åtgärd
Spishällen fungerar
inte.
• Kontrollera nedan.
– Huvudsäkring (säkringslåda).
(Om säkringen löser ut flera gånger,
kontakta behörig elektriker.)
– Anslutning och huvudströmbrytare.
– Välj rätt kokzon.
– Välj önskat effektläge.
Kokzonen kan inte
aktiveras.
• Kontrollera nedan.
– Upplåst läge
– Beröringskontrollerna är delvis täckta
med en fuktig trasa eller vätska.
– e 1 visas
Se e 1 -menyn.
Spishällens induktion
fungerar inte
ordentligt.
• Använda induktiv kokzon: Kärlets storlek
och material är begränsat, se sidan 9 – 10
(Lämpliga tillagningskärl för induktiva
kokzoner).
• Om spishällen placerats ovanför en ugn
så förhindrar värmeskydden att den
används när ugnen upphettas för
rengöring.
Reglagen fungerar
inte riktigt.
• Se till att inga olämpliga föremål finns på
kontrollerna.
37
Felsökning
Problembeskrivning
Indikatorn visar
e
Möjlig orsak eller åtgärd
• Kontrollera att hushållets säkringar för
spishällen är hela. Kontrollera om det har
varit strömavbrott.
Kontrollpanelen är mycket smutsig, mat
har spillts ut eller det finns ett föremål på
kontrollpanelen. Torka av
kontrollpanelerna noggrant eller avlägsna
föremålet. Tryck på den aktuella
kontrollpanelen. Symbolen slutar blinka.
Teckenfönster
e1
38
Fel
Åtgärd
För lång Om man trycker
tid vid kontinuerligt på
beröring. någon av
kontrollerna
(förutom timerkontrollen) längre
än 9 sekunder så
visas detta
meddelande.
Meddelandet visas
också om vatten
eller ett ämne av
metall placeras på
kontrollen. Detta
förhindrar oönskad
funktion pga.
vatten, etc. För att
släcka e 1 , tryck
på Av/Påkontrollen och
avlägsna vattnet,
metallen, etc.
Möjlig orsak eller åtgärd
f och siffror visas
Om ett f och siffror visas i
teckenfönstren så indikerar det
elektronikfel. Stäng av spishällen och sätt
på den igen med hjälp av
hushållssäkringen eller kretsbrytaren i
säkringsboxen. Om felsymbolen visas
igen, kontakta kundservice.
• Vid tillslag eller efter strömavbrott.
Tryck på På/Av-kontrollen för att åtgärda.
h blinkar i 90 minuter om du inte trycker
på På/Av-kontrollen.
• Booster-funktionen inaktiveras om korrekt
kokzon aktiveras.
Booster-funktionen aktiveras inte om rätt
kokzon redan är igång.
Problembeskrivning
•
Indikatorn visar f
h
blinkar
Booster-funktionen
fungerar inte.
Reparationer
Reparationer får endast utföras av servicetekniker.
39
Service
Förpackning och gamla apparater
Den nya spishällen skyddades av lämplig förpackning när den
levererades till dig. Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan
återvinnas. Gör en insats för att skydda miljön genom att bortskaffa
förpackningsmaterialet på korrekt sätt.
Gamla utrustningar är inte värdelöst skräp.
Miljömedvetenhet kan återvinna värdefulla råmaterial.
Innan du kasserar din gamla utrustning, säkerställ att den är
obrukbar, eller märk den med ett klistermärke som anger "Varning –
skrot!"
Aktuell information angående bortskaffning av din gamla utrustning
och förpackningsmaterialet från den nya kan du få från din
återförsäljare eller den lokala myndigheten.
Kontakt med servicecenter
Uppge modellbeteckningen för din utrustning när du kontaktar
servicecentret. Märkskylten finns på utrustningens undersida. När
du kontaktar oss behöver vi veta:
• Ditt namn
• Adress och postnummer
• Telefon-nr
• Tydlig och specifik information angående felet
• Modell-nr och serie-nr
40
Memo
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras
av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall,
helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön
och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av kommunen, renhållningsverket eller
den butik där du köpte produkten.
Tryckt i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement