LG LB642052S Owner's manual

LG LB642052S Owner's manual
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda ugnen.
Detta säkerställer att du känner till viktig säkerhetsinformation och rätt
användning av ugnen. Förvara denna bruksanvisning på en plats där
den är lätt att komma åt den och hänvisa till den när som helst.
Överlåt denna bruksanvisning till den nya ägaren om du säljer ugnen.
LB642052S
P/No.: MFL37855806
www.lg.com
Innehåll
Säkerhetsinformation ................................................... 4~8
Beskrivning av ugnen .................................................. 9
Kontrollpanel ................................................................. 10~11
Tillbehör ......................................................................... 12~13
Ugnsstegar .................................................................... 14
Hopskjutbara skenor (tillval) ........................................ 15~16
Katalytiska sidopaneler (tillval) ................................... 17
Ställa in klockan ............................................................ 18
Innan du använder ugnen för första gången .............. 19
Använda ugnen .............................................................. 20
Ugnsfunktioner .............................................................. 21~23
Handhavande ................................................................. 24~41
Sätta på ugnen ............................................................. 24
Ändra ugnstemperaturen .............................................. 25
Stänga av ugnen ........................................................... 26
Säkerhetsavstängning................................................... 27
Energieffektivitet............................................................ 27
Klockfunktioner och symboler ...................................... 28
Ställa in timern .............................................................. 29
Programmera total matlagningstid ................................ 30~31
Programmera sluttiden för matlagning .......................... 32~33
Kombinera total matlagningstid och sluttid ................... 34~35
Ställa in aktuell tid ......................................................... 36
Användbara funktioner ................................................. 37
Automatiska program – Automatisk matlagning............ 38
Mina recept ................................................................... 39
Använda dina recept ..................................................... 40
Ändra dina recept.......................................................... 41
Tabell för automatisk matlagning................................. 42~45
Bakning .......................................................................... 46~47
Gräddningstabeller ....................................................... 48~52
Stekning.......................................................................... 53~54
Tabeller för stekning...................................................... 55
Grillning .......................................................................... 56~57
Tabell för grillning.......................................................... 57
Upptining ........................................................................ 58
Specialfunktioner .......................................................... 59
Rengöring och skötsel ................................................. 60~62
2
Ugnslampa .................................................................... 63
Ugnslucka....................................................................... 64~68
Felsökning ..................................................................... 69~70
Felkoder .......................................................................... 71
Tekniska specifikationer ............................................... 72~73
Installationsanvisningar ............................................... 74
Kundservice och reservdelar ....................................... 75
Garanti ............................................................................ 76
3
Säkerhetsinformation
• Denna ugn får endast installeras av en behörig elektriker.
• Installatören är ansvarig för korrekt elektrisk anslutning av
apparaterna och att säkerhetsrekommendationerna efterlevs.
Elektrisk säkerhet
Om ugnen har skadats vid transport ska den inte anslutas.
• Denna ugn får endast anslutas till nätström av en behörig
elektriker.
• Använd inte ugnen om det är något fel på den eller om den har
skadats.
• Reparationer av ugnen ska endast utföras av behörig fackman.
Avsevärd fara kan blir följden av felaktiga reparationer. Om du
behöver reparera ugnen kontaktar du ett LG-servicecenter eller
din återförsäljare.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess
serviceagent eller likvärdig behörig personal för att undvika risker.
• Elsladdar och kablar bör inte komma i kontakt med ugnen.
• Ugnen ska anslutas till elnätet genom en strömbrytare eller
säkring. Använd aldrig adaptrar med flera kontakter eller
förlängningssladdar.
4
• Märkskylten sitter på ugnsluckans vänstra sida och på det bakre
täcklocket.
• När ugnen repareras eller rengörs ska nätspänningen kopplas
bort.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag nära
ugnen.
• Denna förbindelse kan utföras genom att kontakten är åtkomlig
eller att en brytare infogas i den fasta ledningen enligt gällande
regler för ledningsdragning.
• Använd inte grovt skurmedel eller vassa metallskrapor för
rengöring av ugnsluckans glas eftersom glasytan kan repas, vilket
kan resultera i att glaset spricker.
VARNING: För att undvika elektrisk stöt bör ugnen stängas av
innan du byter lampan.
VARNING: När ugnen används så blir dess inre delar mycket
heta.
VARNING: Tillgängliga delar kan bli mycket heta när ugnen
används. Småbarn ska hållas undan.
VARNING: Tillgängliga delar kan bli mycket heta när grillen
används. Barn ska hållas undan.
VARNING: Säkerställ att matlagningstiderna är rätt inställda
eftersom för lång tillagning kan göra att maten tar eld
varvid ugnen kan skadas.
5
Säkerhetsinformation
Säkerhet vid användning
• Den här ugnen har utformats endast för tillagning av mat i
hemmet.
• Under användning blir ytorna inuti ugnen mycket varma! Var
försiktig så att du inte vidrör värmeelement inuti ugnen.
• Förvara aldrig brännbara material eller material som lätt
deformeras i ugnen.
• Ugnens ytor blir varma när den används vid höga temperaturer
under långa perioder.
• Överkokning bör tas bort före självrengöring och inga redskap ska
lämnas inuti ugnen under pyrolytisk självrengöring.
• Vid tillagning av rätter som innehåller alkohol, kan alkoholen
avdunsta på grund av höga temperaturer. Ångan kan börja brinna
om den kommer i kontakt med varma delar i ugnen.
• Av elsäkerhetsskäl ska du inte använda rengöringsmaskiner med
högtryckstvätt eller ångstråle.
6
• Barn bör hållas på säkert avstånd när ugnen används.
• Djupfryst mat, till exempel pizzor, bör tillagas på grillgallret.
Om bakplåten används kan den deformeras på grund av stora
temperaturskillnader.
• Häll inte vatten på ugnsbotten när den är het.
Emaljytorna kan skadas.
• Ugnsluckan måste hållas stängd vid matlagning.
• Lägg inte aluminiumfolie på ugnsbotten och placera inte bakplåtar
eller kärl på ugnsbotten.
Aluminiumfolie blockerar värmen vilket kan skada emaljytorna och
ge dåligt matlagningsresultat.
• Fruktsafter som droppar från bakplåten kan ge efterlämna fläckar
som inte går att ta bort. Använd långpannan när du gräddar
mycket fuktiga kakor.
• Använd inte ugnsluckan som uppläggsplats för varma eller kalla
kokkärl.
• Ugnen får inte användas av småbarn eller svaga personer utan
övervakning.
• Små barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med
ugnen.
• Barn bör hållas på säkert avstånd tills ugnen har kylts ner efter
användning.
7
Säkerhetsinformation
Bortskaffning
Förpackningsmaterial
• Din nya ugn har förpackats på rätt sätt för transport. Ta bort allt
förpackningsmaterial innan du börjar använda ugnen.
• Förpackningsmaterialet är helt återvinningsbart. Från lokala
myndigheter kan du erhålla adresser till miljövänliga
avfallsstationer.
Gamla apparater
VARNING!
• Gamla apparater måste göras obrukbara före bortskaffning så att
de inte längre utgör någon fara. För att åstadkomma detta kopplar
du bort apparaten från elnätet och tar bort nätkabeln.
Gamla apparater ska bortskaffas på rätt sätt för att skydda
miljön.
• Apparaten får inte bortskaffas med vanligt hushållsavfall.
• Din lokala myndighet kan upplysa dig om när bortskaffning av
specialavfall sker eller var allmänna avfallsanläggningar finns.
8
Beskrivning av ugnen
Översikt
Kontrollpanel
Element för
övervärme och
grillning
Ugnsstegar
eller falsar
Utblåsfilter
Ugnsbelysning
Nivå 6
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Tätningslist
Bakre värmeelement
Fettfilter
Ugnens insida
Märkplåt
Helglasad lucka
Luckhandtag
Ugnsnivåerna numreras nerifrån och upp.
Nivå 5 och 6 används huvudsakligen för grillning.
Matlagningstabellerna i denna bruksanvisning föreslår lämplig nivå,
men dessa kan du ändra enligt eget önskemål.
Obs! Märkplåten finns antingen på ugnsluckans vänstra insida
ugnens framsida.
9
Kontrollpanel
1
3
1. Visar funktion
2. Visar temperatur/tid
3. Tidknapp
4. Funktionsväljare
10
2
4
5
6
5. Väljare för temperatur/tid
6. "OK"-knapp (Enter eller Ja).
11
Tillbehör
Grillgaller
Avsett för maträtter, bakplåtar, samt kärl
för grillning och stekning.
Bakplåt
För mjuka kakor, lätta sockerkakor och
småkakor.
Långpanna
För fuktiga kakor, stekning och för att
fånga upp steksafter eller fett.
Tips :
När du använder bakplåten och grillgaller för första gången i en ugn
med falsar ska du smörja falsen med en duk indränkt i matolja.
Torka sedan av falsen med en torr duk. Nu kan du använda plåt och
grillgaller utan friktion.
Fettfilter
Skyddar fläkten mot fettavlagring.
Filtret ska vara på plats när fläkten används vid
stekning.
Obs!
Filtret monteras genom att man sätter i de
två hakarna i hålen på fläktkåpan.
Fettfiltret måste täcka fläktens
ventilationshål helt och hållet.
Använd inte fettfiltret vid bakning eftersom
det begränsar luftflödet.
12
Tips för hur du använder plåtarna och grillgallret.
Kontrollera att plåtarna
och grillgallret är rätt
inpassade på båda
6
nivåfalsarna i ugnens
5
Bakplåt
sidor. Var särskilt
4
3
aktsam när du tar bort
Långpanna
2
färdiga maträtter och
1
2-cm
måltider från ugnen!
mellanrum
Använd en lämplig
grytlapp eller
ugnsvante.
Om du använder grillgallret tillsammans med en långpanna eller
någon annan plåt för att fånga upp droppande vätska eller fett ska
du inte sätta ner plåten på ugnens botten, skjut in den på de nedre
falsarna.
Om du placerar plåtarna på ugnens botten, kan värme byggas upp
och skada ytan i ugnen. På grund av detta måste det finnas ett
mellanrum på 2 cm mellan tillbehören och ugnsbotten.
Sätta fast grillgallret, bakplåten och långpannan
Skjut in plåten eller grillgallret på
önskad fals.
6
Ugnsnivåerna är numrerade från
5
botten och upp till toppen.
4
3
2
1
13
Ugnsstegar
Montera ugnsstegarna
Obs !
Om du har köpt katalytiska sidopaneler, se monteringsinformation
för katalytiska sidopaneler på sidan 17.
När du använder ugnen för första gången ska du montera
ugnsstegarna enligt följande tillvägagångssätt.
Ugnsstegarna finner du i tillbehörslådan.
1. Placera ugnsstegens Uformade del mellan de två
skruvhålen så som visas på
bilden.
2. Sätt i och skruva fast de två
skruvarna medurs.
3. Montera den andra ugnsstegen på samma sätt.
14
Hopskjutbara skenor (tillval)
Fästa de hopskjutbara skenorna
Obs !
Om du köpte de katalytiska sidopanelerna hänvisas till förfarandena
för att fästa katalytiska sidopaneler på sidan 17 för hopskjutbara
skenor.
För nyinköpt ugn ska du montera de hopskjutbara skenorna
enligt följande tillvägagångssätt.
1. Placera den hopskjutbara
skenans U-formade del mellan
de två skruvhålen så som visas
på bilden.
2. Sätt i och fäst de två skruvarna.
3. Fäst den andra hopskjutbara skenan på samma sätt.
15
Hopskjutbara skenor (tillval)
4. Bakplåt och grillgaller ska
placeras exakt på de
hopskjutbara skenornas
hake. En instabil hopkoppling
mellan bakplåten och de
hopskjutbara skenorna kan
göra att plåtarna ramlar eller
att mat spills på ugnsbotten.
16
Katalytiska sidopaneler (tillval)
Montering av de katalytiska sidopanelerna
För nyinköpt ugn ska du montera de katalytiska sidopanelerna
enligt följande tillvägagångssätt. Nedanstående bilder gäller
för ugnsstegar. De hopskjutbara skenorna monteras på samma
sätt som ugnsstegarna.
1. Häng den katalytiska
sidopanelen på ugnsstegens
eller den hopskjutbara skenans
övre stång enligt bilden.
2. Placera ugnsstegens eller den
hopskjutbara skenans Uformade del mellan de två
skruvhålen så som visas på
bilden.
3. Sätt i och skruva fast de två
skruvarna medurs.
4. Montera den andra skenan på samma sätt.
17
Ställa in klockan
Ugnen kan inte användas innan rätt tid är inställd.
När ugnen ansluts till nätspänning för första gången eller efter ett
strömavbrott måste du först välja antingen 12-timmars "12H" eller
24-timmars "24H" visning. Därefter kan du ställa in tiden.
Så här ställer du in aktuell tid på 1:30
"12H" eller "24H" och
1 Välj
tryck på OK-knappen ( ) för
in timmarna med
2 Ställ
tidväljaren och tryck på OK-
att bekräfta ditt val.
knappen (
bekräfta.
in minuterna med
3 Ställ
tidväljaren.
) för att
valet med OK4 Bekräfta
knappen ( ). Ugnen är nu
klar att tas i bruk.
18
Innan du använder ugnen för första gången
Förberedande rengöring
Rengör ugnen noggrant innan du använder den för första gången.
Viktigt: Använd inte skurpulver eller frätande rengöringsmedel.
Ugnens ytor kan skadas.
Framsidan på ugnen
Om ugnen har en framsida av metall ska endast vanliga
rengöringsmedel användas. Torka av framsidan med en lätt fuktad
duk.
Ugnens insida
1. Plocka ut alla tillbehör ur ugnen och tvätta dem med varmt vatten
och diskmedel.
2. Rengör ugnens insida på samma sätt med vatten och diskmedel.
3. Låt ugnen torka.
Uppvärmning
Innan du bakar eller steker något för första gången bör du sätta på
och värma upp ugnen (200~250°C) utan någonting i den.
Låt därefter ugnen svalna till rumstemperatur.
Nya ugnar kan avge obehagliga dofter.
Öppna fönstret och se till att vädra ordentligt under den tiden.
1. Se till att tiden är rätt inställd.
2. Ta bort alla tillbehör ur ugnen.
3. Värm upp ugnen med konvektionsvärme ( ) eller grill med fläkt
( ).
4. Låt ugnen vara igång i åtminstone en timme.
19
Använda ugnen
Ugnens olika driftslägen
Konvektionsvärme
Varmluft
Grill med
fläkt
Konventionell
värme
Stor grill
Liten grill
Undervärme
Upptining
Varmhållning
Beskrivning av driftlägena
De olika driftlägena skiljer sig åt genom att de kombinerar olika
värmeelement. De olika kombinationerna skapar olika uppvärmda
områden och cirkulationsvägar för varmluft i ugnen, enligt vad som
erfordras för optimal tillagning av olika maträtter.
För stek- och bakningsfunktioner finns rekommenderade förinställda
temperaturer som du naturligtvis kan justera med temperaturväljaren.
När du använder funktionerna för grillning ( ) ( ) kan du välja
mellan en av tre inställningar med temperaturväljaren.
För upptining (
) finns inga andra inställningar.
20
Ugnsfunktioner
Konvektionsvärme
Med konvektionsvärme används endast det bakre
värmeelementet och konvektionsfläkten.
Rekommenderad temperatur är 150°C.
Det går även att grädda på mer än en fals samtidigt
med konvektionsvärme ( ). Det betyder att det är
lämpligt för fruktkakor och sockerkakor eller jästa bakverk, till
exempel vetelängder.
Varmluft
I funktionsläget för varmluft används både de vanliga
värmeelementen och konvektionsfläkten. Detta
innebär att stek- och baktemperaturer kan sänkas
med 20-40°C. Den förinställda temperaturen är
160°C. Detta funktionsläge är lämpligt för mjuka kakor
och småkakor eftersom det är möjligt att grädda på flera falsar
samtidigt.
Grill med fläkt
I detta läge är grillelementet och fläkten igång. Den
rekommenderade temperaturen är 190°C. Denna
funktion är lämplig för pizzor, quiche lorraine eller
cheese cake.
Konventionell värme
Vid konventionell värme används det övre och undre
värmeelementet. Detta funktionsläge är lämpligt när
man bakar mjuka kakor, bakverk med kort
gräddningstid, känsliga degar, samt för rostbiff och
oxfilé på en fals. Rekommenderad temperatur är
190°C.
21
Ugnsfunktioner
Stor grill (1, 2, 3)
(Strålvärme över stor yta)
Med stor grill ( ) används grillens hela
värmeelement. Det går inte att ställa in en specifik
temperatur. Du kan välja mellan tre inställningar. Stor
grill ( ) är lämplig vid tillagning av stekar, kotletter,
fisk eller för att rosta bröd, samt för att bryna när man
tillagar större maträtter som gratineras.
Liten grill (1, 2, 3)
(Strålvärme över mindre yta)
Liten grill ( ) fungerar på samma sätt som
stor grill ( ), men endast en del av värmeelementet
används. Den är därför lämplig för mindre maträtter.
Undervärme
Vid undervärme används endast värmeelementet i
botten på ugnen. Rekommenderad temperatur är
170°C. Denna funktion är speciellt lämpad för att
slutgrädda mjuka kakor eller pizzor på en av de lägre
falsarna.
Upptining
Vid upptining används fläkten utan uppvärmning.
Den cirkulerande luften påskyndar upptiningen.
Placera den frysta maten i ett lämpligt kärl för att
fånga upp den vätska som uppstår vid upptining. Du
kan använda grillgallret och långpannan för att
undvika att smutsa ner ugnen. Om vatten rinner ut i ugnen så
smutsas luckans tätningar och en obehaglig lukt kan uppstå.
22
Varmhållning
Funktionen för varmhållning håller ugnen på en
temperatur av 75°C. Övre och undre värmeelement är
i drift. Du kan använda denna funktion för att hålla
maten varm tills den är redo att serveras.
Obs! Om du lämnar ugnsluckan öppen längre än 10 minuter vid
matlagning, bakning eller stekning så upphävs alla
inställningar.
23
Handhavande
Sätta på ugnen
önskat funktionsläge
1 Välj
med funktionsväljaren.
symbol blinkar
2 Motsvarande
och rekommenderad
temperatur visas på
displayen.
funktionen genom att
3 Starta
trycka på OK-knappen ( )
eller vänta tills ugnen startar
automatiskt inom 8 sekunder.
Du kommer att höra en signal.
Om du inte gör några
ytterligare inställningar på
kontrollpanelen så kommer
ugnen att förbli påslagen under
längsta möjliga tid.
(Se sidan 27.)
24
Ändra ugnstemperaturen
önskat funktionsläge
1 Välj
med funktionsväljaren.
temperaturväljaren till
2 Vrid
önskad temperatur.
Temperaturindikatorn visar
temperaturen i steg om 5°C.
du inte trycker på några
3 Om
knappar inom 8 sekunder
startar ugnen automatiskt
med inställt program.
Du kan även starta ugnen
med OK-knappen ( ).
Du kommer att höra en
signal.
25
Handhavande
Stänga av ugnen
Ställ funktionsväljaren på "O" för att
stänga av ugnen.
Kylsystem
Kylfläkten sätter igång automatiskt för att hålla ugnens ytor svala.
Luften tvingas in mellan ugnsluckan och kontrollpanelen. När ugnen
stängs av fortsätter fläkten att gå och den stängs av först när ugnen
har svalnat.
26
Säkerhetsavstängning
• Om ugnen har varit i drift under en längre tidsperiod utan att några
inställningar har ändrats så stängs den av automatiskt.
Säkerhetsavstängningen aktiveras vid en temperatur på:
under 100°C
stänger av efter
16 timmar
100°C ~ 240°C
stänger av efter
8 timmar
240°C ~ 300°C
stänger av efter
4 timmar
Återstart efter aktiverat säkerhetsavstängning
Stäng av ugnen.
Du kan nu starta ugnen på normalt sätt.
Matlagningskärl
När du använder matlagningskärl ska du alltid säkerställa att kärlet
är lämpligt för temperaturer inuti ugnen. Ugnen kan arbeta med
temperaturer upp till 300°C. Se anvisningarna som tillverkaren
levererade tillsammans med kärlet.
Energieffektivitet
Dessa ugnar har energieffektivitet klass A, enligt EN 50304.
Testerna utfördes med konvektionsvärme.
27
Handhavande
Klockfunktioner och symboler
Ugnstemperatur
Uppvärmningsfas
Tidvisning
Säkerhetsspärr
för barn
Viktuppgift
Köttermometer
Roterande stekspett
Klocka
Sluttid för matlagning
Ugnsbelysning
Total matlagningstid
Timer
Timer
Lyser när timerfunktionen är aktiverad (till exempel som en
äggklocka när du kokar ägg).
Total matlagningstid
Lyser när den totala matlagningstiden ställs in eller visas. Ugnen
stängs av automatiskt när den inställda matlagningstiden har löpt ut.
Sluttid för matlagning
Lyser när sluttiden för matlagningen ställs in eller visas. Ugnen
stängs av automatiskt vid den fastställda tiden.
Obs! Total matlagningstid och sluttid kan endast programmeras när
man valt ett funktionsläge.
Klocka
Lyser när tiden ställs in, ändras eller visas.
28
Ställa in timern
Efter start av ugnens matlagningsfunktion.
en gång på
1 Tryck
timerknappen.
in önskad tid med
2 Ställ
tidväljaren.
(t.ex. Konvektionsvärme)
Avbryta: Tryck på OK-knappen
( ) två gånger i snabb följd
när timern är igång. Om annan
funktion visas i teckenfönstret,
tryck på tidknappen tills timerns
nedräkning visas på displayen.
Obs! Du kan ställa in timern
även när funktionsväljaren står
på "O".
på OK-knappen för att
3 Tryck
starta timern. När den
inställda tiden löpt ut
kommer du att höra en
signal.
29
Handhavande
Programmera total matlagningstid
Ugnen stängs av automatiskt när inmatad sluttid uppnåtts.
önskat funktionsläge och
1 Välj
temperatur. (Se avsnittet
en gång på
2 Tryck
timerknappen ( ).
"Sätta på ugnen" eller "Ändra
ugnstemperaturen".)
30
funktionen genom att
4 Starta
trycka på OK-knappen ( )
eller vänta tills ugnen startar
automatiskt inom 8
sekunder.
När den inställda tiden löpt
ut avges en ljudsignal och
ugnen stängs av. Tryck på
OK-knappen ( ) för att
stänga av ljudsignalen.
in önskad total
3 Ställ
matlagningstid med
tidväljaren.
Obs! När ugnen startat kan du endast ställa in sluttiden för
matlagning eller total matlagningstid.
31
Handhavande
Programmera sluttiden för matlagning
I det visade exemplet är aktuell tid 13:30 och maten beräknas vara
färdig klockan 14:40.
önskat funktionsläge
1 Välj
och temperatur.
två gånger på
2 Tryck
tidknappen ( ).
(Se avsnittet "Sätta på
ugnen" eller "Ändra
ugnstemperaturen".)
in timmen med
3 Ställ
tidväljaren.
på OK-knappen för
4 Tryck
nästa steg.
Obs! När du ställer in sluttiden för matlagning så får du endast
vrida tidväljaren medurs.
32
nu in minuterna med
5 Ställ
tidväljaren.
Bekräfta inmatningen med
6 OK-knappen
( ). Först
visas sluttiden på displayen.
Därefter startar
matlagningen och
återstående tid för
matlagning visas inom en
minut efter inställningen.
Tips : När ugnen har startat så släcks ugnsbelysningen efter 20
sekunder för att spara energi. Men du kan när som helst
tända belysningen igen genom att trycka på OK-knappen.
33
Handhavande
Kombinera total matlagningstid och sluttid
Programmen för total matlagningstid och sluttid kan kombineras för
att ugnen slås på och stängs av automatiskt.
önskat funktionsläge
1 Välj
och temperatur.
en gång på
2 Tryck
tidknappen ( ). Ställ in
(Se avsnittet "Sätta på
ugnen" eller "Ändra
ugnstemperaturen".)
önskad total matlagningstid
med tidväljaren (1 timme, i
det visade exemplet).
nu en gång på
3 Tryck
tidknappen ( ) för att ställa
in timmen med
4 Ställ
tidväljaren (15, i exemplet).
in sluttiden. I exemplet visas
den inställda tiden 15:30.
Tryck på OK-knappen (
för att välja minuter.
34
)
in minuterna med
5 Ställ
tidväljaren (30, i exemplet).
minuter innan sluttiden
6 60
uppnåtts startar ugnen
Bekräfta inmatningen med
OK-knappen ( ).
automatiskt (14:30 i det
visade exemplet).
Du kan se hur tiden räknas
ner på displayen. När den
inställda matlagningstiden
löpt ut avges en ljudsignal
och ugnen stängs av
automatiskt.
35
Handhavande
Ställa in aktuell tid
funktionsväljaren på "O".
in det nya timvärdet
1 Ställ
2 Ställ
Tryck två gånger på
med tidväljaren.
tidknappen för att ställa in
aktuell tid. Timvisningen
blinkar. (13, i exemplet)
på OK-knappen (
3 Tryck
för att bekräfta.
(11, i exemplet)
)
på OK-knappen ( )
4 Tryck
för att bekräfta inmatningen.
Minutvisningen börjar
blinka. Ställ in det nya
minutvärdet med tidväljaren
(50, i exemplet).
36
Användbara funktioner
BARNLÅS
BARNLÅSET förhindrar att ugnen sätts på oavsiktligt.
Så här aktiverar du BARNLÅSET
1. Stäng av ugnen.
2. Tryck och håll OK-knappen
( ) i cirka 5 sekunder tills
låssymbolen ( ) visas på
displayen. Låset är nu
aktiverat.
KNAPPLÅS
KNAPPLÅSET förhindrar att inställningar ändras oavsiktligt.
Så här aktiverar du KNAPPLÅSET
1. Välj ugnsfunktion och ställ in
en temperatur. Ställ in
matlagningstiden vid behov.
2. Tryck och håll OK-knappen
( ) i cirka 5 sekunder tills
låssymbolen ( ) visas på
displayen.
Inaktivera låssystemet
1. Tryck på OK-knappen ( ) tills låssymbolen (
visas. Låssystemet har nu inaktiverats.
37
) inte längre
Handhavande
Automatiska program – Automatisk matlagning
funktionsväljaren på
1 Ställ
"P".
önskad maträtt med
2 Välj
tidväljaren. Tryck sedan på
OK-knappen för att bekräfta
inmatningen. (Se "Tabell för
automatisk matlagning")
maträttens vikt med
3 Välj
tidväljaren.
programmet med
4 Starta
OK-knappen ( ).
Obs! Med de automatiska programmen kan du tillreda 10 menyer
av dina favoriträtter utan att välja matlagningsfunktion, temperatur
och tider.
38
Mina recept
De inställningar som används ofta kan sparas och användas enligt
önskemål. Max. 5 användardefinierade program kan sparas.
funktionsväljaren på
1 Ställ
"M".
lagringsposition för att
2 Välj
spara ett recept. Du kan
välja från "Pr-1" till "Pr-5".
önskat funktionsläge,
3 Välj
temperatur och om
på OK-knappen ( )
4 Tryck
för att spara inställningen.
nödvändigt tiden för
matlagningen.
Obs! Endast ett
funktionsläge och en
temperatur kan sparas.
Obs! Välj funktionsläget genom att vrida på funktionsväljaren
(endast moturs). Minnesfunktionen upphävs om funktionsväljaren
passerar "O"-läget.
39
Handhavande
Använda dina recept
funktionsväljaren på
1 Ställ
"M".
det önskade
2 Välj
programmet med
tidväljaren. Tryck därefter
på OK-knappen ( ) för att
starta programmet.
40
Ändra dina recept
funktionsväljaren på
1 Ställ
"M".
det önskade
2 Välj
programmet. Tryck därefter
en gång på tidknappen (
för att radera minnet.
Du kan nu spara ett nytt recept.
Följ tillvägagångssättet på föregående sida.
41
)
Tabell för automatisk matlagning
Automatisk matlagning
Meny
Kategori
Viktgräns
Steg
Kokkärl
Mat-temp.
A-1 Rostbiff
1000-2500g
500g
Grillgaller +
ugnseldfast
glaskärl
Kylskåpskall
A-2 Fläskstek
1000-2500g
500g
Grillgaller +
ugnseldfast
glaskärl
Kylskåpskall
A-3 Hel kyckling
1000-2000g
250g Långpanna +
grillgaller
Kylskåpskall
A-4 Kycklinglår
600-1800g
200g Långpanna +
grillgaller
Kylskåpskall
A-5 Ugnstekt
potatis
400-1600g
200g
Grillgaller +
ugnseldfast
glaskärl
Rumstemperatur
Obs!
Placera långpannan på det nedre grillgallret för att fånga upp droppande
vätska eller fett.
42
Fals,
från botten
Anvisningar
2
Pensla nötkött med olja eller smält smör, krydda efter smak. Lägg
köttet i ett öppet kärl och sätt in det i ugnen. När ett pipljud hörs,
häll på en stor kopp varmt vatten och täck med ett lock. När maten
är färdig, täck den med folie och låt den vila i 10 minuter. Använd
köttsaften som sky eller sås.
2
Pensla fläskkött med olja eller smält smör, krydda efter smak.
Placera fläskköttet i ett kärl, häll på en stor kopp vatten, täck med
ett lock och sätt in i ugnen. När ugnen piper, ta bort locket. När
maten är färdig, täck den med folie och låt den vila i 10 minuter.
Använd köttsaften som sky eller sås.
2
Pensla kyckling med olja eller smält smör, krydda efter smak.
Placera kycklingen på grillgallret i en långpanna. Häll vatten i
långpannan. Sätt in den i ugnen. När ugnen piper, vänd på
kycklingen. När maten är färdig, täck den med folie och låt den vila
i 10 minuter. Använd köttsaften som sky eller sås.
3
Pensla kycklinglår med olja eller smält smör, krydda efter smak.
Lägg kycklinglåren på grillgallret, häll vatten i långpannan, placera
grillgallret ovanpå långpannan och sätt in i ugnen. När ugnen
piper, vänd på maten. När maten är färdig, täck den med folie och
låt den vila i 3 minuter. Använd köttsaften som sky eller sås.
4
Välj små potatisar (100 – 150 g per styck). Skala, tvätta, torka och
dela potatisen i halvor. Blanda potatisarna med salt, peppar och
olja eller smält smör och lägg dem i en öppen kärl. Sätt in dem i
ugnen. När ugnen piper, vänd på potatisarna.
För att undvika efterkokning bör maten tas ut ur ugnen omedelbart.
Du kan justera den förinställda matlagningstiden beroende på hur tillredningen
fortgår eller efter dina preferenser genom att trycka två gånger på tidknappen och
därefter vrida på tidväljaren.
43
Tabell för automatisk matlagning
Automatisk matlagning
Meny
Kategori
Viktgräns
Steg
Kokkärl
Mat-temp.
A-6 Pommes
frites, fryst
250-750g
250g
Bakplåt +
bakpapper
Fryskallt
A-7 Lammstek
1000-2000g
500g
Grillgaller +
ugnseldfast
glaskärl
Kylskåpskall
A-8 Stekt fisk, hel 600-1600g
200g Långpanna +
grillgaller
Kylskåpskall
A-9 Tunn pizza,
frusen
200-400g
100g
Grillgaller
Fryskallt
A-10 Gifflar
120-600g
120g
Bakplåt +
bakpapper
Kylskåpskall
Obs!
Placera långpannan på det nedre grillgallret för att fånga upp vätskedropp
eller fett.
44
Fals,
från botten
Anvisningar
5
Sprid ut frusen pommes frites jämnt på en bakplåt försedd med
bakpapper. För bästa resultat bör den tillagas i ett enkelt lager. Sätt
in plåten i ugnen. När ugnen piper, vänd på maten. Efter
tillredning, krydda med salt eller enligt önskemål.
2
Pensla lammstek med olja eller smält smör, krydda efter smak.
Placera lammsteken i ett kärl och sätt in den i ugnen. När ett
pipljud hörs, häll på en stor kopp vatten och täck med ett lock. När
maten är färdig, täck den med folie och låt den vila i 10 minuter.
Använd köttsaften som sky eller sås.
3
Välj foreller som väger 300 – 400 g per styck. Torka forellerna,
pensla med olja eller smält smör, krydda efter smak. Lägg
forellerna i en långpanna med grillgaller och sätt in den i ugnen.
När ugnen piper, vänd på maten.
1
Lägg frusen pizza på grillgaller. Sätt in i ugnen.
Tillaga endast en frusen pizza åt gången.
2
Placera gifflar på bakplåt försedd med bakpapper.
Pensla gifflarna med mjölk eller vatten och sätt in i ugnen.
För att undvika efterkokning bör maten tas ut ur ugnen omedelbart.
Du kan justera den förinställda matlagningstiden beroende på hur tillredningen
fortgår eller efter dina preferenser genom att trycka två gånger på tidknappen och
därefter vrida på tidväljaren.
45
Bakning
Allmänna anvisningar
Använd lägena för konvektionsvärme (
värme ( ) när du bakar.
) eller konventionell
Bakformar
• När du bakar med konventionell värme ( ) ska du använda
bakformar med mörk metall eller belagd yta.
• När du bakar med konvektionsvärme ( ) kan du även använda
bakformar med ljus metallyta.
• Placera alltid kakformar mitt på plåten eller grillgallret.
• När du bakar med konventionell värme ( ) kan du placera två
bakformar sida vid sida i ugnen.
Baktiden blir bara något längre.
• När du använder 2 plåtar (bakplåt
och långpanna) ska du placera
5
långpannan på fals 5 och
bakplåten på fals 2.
2
Ugnsfals
Ugnsfalsarna numreras nerifrån och
upp.
När du använder konventionell värme ( ) kan du endast baka på
en ugnsfals, till exempel fals 4.
När du använder konvektionsvärme ( ) kan du baka mjuka kakor
och småkakor på två bakplåtar samtidigt, till exempel på plan 2 och
5.
46
Använda gräddningstabeller
Tabellerna innehåller temperaturinställningarna, baktid och
ugnsfalser för ett urval av vanliga maträtter.
• Temperaturer och baktider bör endast användas som referens. De
aktuella värdena beror på typ av förberedelse, ingrediensernas
kvalitet och vilken bakform som används.
• Vi rekommenderar att du startar med en låg temperatur och
därefter ökar den vid behov, till exempel om du vill ha en starkare
bryning eller om baktiden är för lång.
• Om du inte kan räkna ut inställningarna för ett specifikt recept kan
du helt enkelt använda inställningarna för det mest likartade
receptet.
• När du gräddar mjuka kakor på bakplåtar eller i formar på mer än
en ugnsfals kan baktiden förlängas med 10–15 minuter.
• Bakverk som innehåller mycket vätska (t.ex. pizza, fruktkakor osv.)
bör endast gräddas på en ugnsfals.
• När du gräddar mjuka kakor på olika ugnsfalser kan de i början
gräddas ojämnt. Ändra inte temperaturinställningen i detta fall.
Graden av gräddning jämnas ut av sig själv under
bakningsprocessen..
• För att spara energi, använd restvärmen under 8 minuter innan
tillagningstiden tar slut.
47
Gräddningstabeller
Grädda på en enda ugnsfals
Driftsläge
Konvektions
värme
Recept
Ugns- Temp.
i °C
fals
Mjuka kakor i
bakformar
Ringformad fruktkaka
Småkakor/pannkakor
Avlånga kex
Paj – mördegsbakelse
Pajdeg – kakmix för
mjuk kaka
Äppelpaj
Kryddiga kakor och
paj (t.ex. quiche
lorraine)
Cheese cake3)
Kakor på bakplåt
Vetelängder / större
kakor
Stollen (tysk julkaka)
Bröd (rågbröd) först,
därefter
Paj / eclair
Rulltårta
Fruktkaka med
mördegsbotten
Konventionell
värme
Gräddningstid
Ugnsfals
Temp.
i °C
För båda typer
av gräddning,
i tim, min.
2
2
2
3
3
150–160
140–160
150–160
170–180
150–170
2
2
2
2
2
160–180
150–170
160–180
190–2101)
170–190
0:50–1:10
1:10–1:30
0:25–0:40
0:10–0:25
0:20–0:25
2
2
150–170
160–180
2
2
170–190
190–210
0:50–1:00
0:30–1:10
2
140–160
2
170–190
1:00–1:30
3
160–170
4
170–190
0:30–0:40
3
2
150–1701)
180–2001)
140–160
160–1701)
150–1701)
160–1701)
4
2
160–1801)
2301)
160–180
190–210
180–2001)
170–1901)
0:40–1:00
0:20
0:30–1:00
0:15–0:30
0:10–0:20
0:40–1:20
3
3
3
48
4
4
4
Driftsläge
Recept
Skivor med
garnering/fyllning, t.ex.
kvarg, grädde, socker,
mandlar
Pizza (tjock botten)2) 3)
Pizza (tunn botten) 2)
Osyrat bröd
Schweizisk osttårta
Småkakor2)
Mördegskakor2)
Glaserade småkakor2)
Småkakor av kakmix2)
Kakor och bakverk
med äggvita,
maränger
Mandelbiskvier
Småkakor av
jästdeg2)
Smördegskakor och
bakverk
Bullar
Konvektions
värme
Konventionell
värme
Gräddningstid
Ugnsfals
Temp.
i °C
Ugnsfals
–
–
4
För båda typer
av gräddning,
i tim, min.
160–1801) 0:40–1:20
1
1
1
1
180–200
200–220
200–220
180–200
1
1
1
1
190–2101)
2301)
2301)
210–230
0:30–1:00
0:10–0:25
0:08–0:15
0:35–0:50
3
3
3
3
150–160
140–150
150–160
80–100
4
4
4
4
170–1901)
160–180
170–190
100–120
0:06–0:20
0:10–0:40
0:15–0:20
2:00–2:30
3
3
100–120
160–170
4
4
120–140
170–190
0:30–0:60
0:20–0:40
3
160–1801)
4
190–2101)
0:20–0:30
3
180–2001)
4
180–2201)
0:20–0:35
1) Förvärm ugnen.
2) Stäng av snabbuppvärmning.
Räkna alltid ugnsfalsarna nerifrån och upp.
49
Temp.
i °C
Gräddningstabeller
Grädda på fler än en ugnsfals
Recept
Mjuka kakor /
kakor och bakverk på
bakpapper2)
Paj / eclair2)
Lätt sockerkaka med
smulgarnering2)
Småkakor2)
Mördegskakor2)
Glaserade småkakor2)
Småkakor av kakmix2)
Kakor och bakverk med
äggvita, maränger2)
Mandelbiskvier2)
Småkakor av jästdeg2)
Smördegskakor och
bakverk2)
Bullar2)
Varmluft
Ugnsfals
Temp. i °C
Baktid i tim,
min.
2/5
2/5
160–1801)
140–160
0:35–0:60
0:30–0:60
2/5
2/5
2/5
2/5
150–160
140–150
160–170
80–100
0:15–0:35
0:20–0:60
0:25–0:40
2:10–2:50
2/5
2/5
2/5
100–120
160–170
170–1801)
0:40–1:20
0:30–0:60
0:30–0:50
2/5
180–1901)
0:30–0:55
1) Förvärm ugnen.
Räkna alltid ugnsfalsarna nerifrån och upp.
Placera långpannan på fals 5.
50
Tabell för strudel och maträtter tillagade i ugn
Ugnsbakad pasta
Lasagne
Ugnsbakade grönsaker
Pizza baguette
Sufflé
Fiskpaté
Fyllda grönsaker
Konventionell värme
Ugnsfals
Temp. i °C
1
180–200
1
180–200
1
200–2201)
1
200–2201)
180–200
1
180–200
1
180–200
1
Baktid i tim,
min.
0:45–1:00
0:25–0:40
0:15–0:30
0:15–0:30
0:15–0:30
0:30–1:00
0:30–1:00
1) Förvärm ugnen.
Räkna alltid ugnsfalsarna nerifrån och upp.
Gräddningstabeller för frysta färdiggjorda maträtter
Temperatur
Tid
Maträtt Ugnsfals Ugnsfunktion
Konventionell Följ anvisningarna Följ anvisningarna
Frusen
3
värme
på förpackningen. på förpackningen.
pizza
Konventionell Följ anvisningarna Följ anvisningarna
3
Baguetter
på förpackningen. på förpackningen.
värme
3
Konventionell Följ anvisningarna Följ anvisningarna
Fruktkaksb
värme
på förpackningen. på förpackningen.
otten
200–220°C
15–25 min.
3
Konvektions
Pommes
värme
frites
Räkna alltid ugnsfalsarna nerifrån och upp.
Obs! Vänd pommes frites 2 eller 3 gånger vid uppvärmning.
Vid uppvärmning av frysta maträtter kan bakplåten deformeras på grund av
stora skillnader i temperatur mellan den frysta maten och ugnen.
Plåtarna återfår normalt sin ursprungliga form när de har kallnat.
51
Gräddningstabeller
Gräddningstips
Resultat vid
Möjlig orsak
gräddning
Kakbotten är alltför Fel ugnsfals
ljus
Åtgärd
Använd en mörk bakplåt eller
placera kakan en ugnsfals lägre
ner.
Ställ in en något lägre
För hög
Kakan kollapsar
temperatur.
(klumpar sig, är
ugnstemperatur
degig)
Ställ in en längre baktid.
För kort baktid
Baktiden kan inte förkortas
genom att man väljer en
högre temperatur.
Degen innehåller för Använd mindre vätska. Följ
tidsanvisningarna för
mycket vätska
degblandning, särskilt om du
använder köksmaskiner.
Välj en något högre temperatur
Kakor är för torra För låg
nästa gång.
ugnstemperatur
Ange en något kortare baktid.
För lång baktid
Kakorna är ojämnt Gräddningstemperatu Ange en något lägre
gräddningstemperatur och en
gräddade
ren för hög och
något längre baktid.
baktiden för kort
Fördela degen jämnt över
Degen ojämnt
bakplåten/formen.
fördelad
Välj en något högre temperatur
För låg
För lång baktid
nästa gång.
ugnstemperatur
52
Stekning
Vid stekning kan du använda funktionerna för grill med fläkt (
eller konventionell värme( ).
)
Tips:
• Använd värmebeständiga kokkärl vid stekning (följ tillverkarens
anvisningar).
• Stekpannor av rostfritt stål har endast begränsad användning
eftersom de i stor utsträckning reflekterar värmen.
• När du använder kokkärl med plasthandtag, se till att handtagen
är värmebeständiga (följ tillverkarens anvisningar).
• Stora, eller många, tillbehör för stekning kan placeras direkt i
långpannan eller på grillgallret ovanför långpannan (t.ex. kalkon,
gås, 3-4 kycklingar, 3-4 kalvläggar).
• Magert kött bör stekas i en stekpanna med lock (t.ex. kalvkött,
bräserad biff, djupfryst mat). Saften stannar då kvar i köttet.
• Vid tillagning av knapriga krustader eller bacon bör man använda
en eldfast form utan lock (t.ex. griskött, hackat kött, lamm, fårkött,
anka, kalvlägg, kyckling, höns, rostbiff, oxfilé, vildfågel).
Tips:
• Rengör ugnen så fort som möjligt om du steker i ett öppet kärl.
Det är lättare att avlägsna fettspill medan ugnen fortfarande är
varm.
VARNING: Säkerställ att ugnen svalnar tillräckligt så att det inte
finns risk att du bränner dig själv.
53
Stekning
Tabellen innehåller nödvändiga temperaturer, stektider och ugnsfals
för olika slags kött. Angivna siffervärden är endast ungefärliga.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som väger mer än 1 kg tillagas i
ugnen.
• För magert kött och fisk ska du använda konventionell värme. För
alla andra slags kött rekommenderar vi funktionen för grill med
fläkt ( ).
• Häll lite vätska på bakplåten eller i långpannan för att undvika
fastbränning av steksky eller fett.
• Vänd på maten efter cirka halva eller två tredjedelar av
matlagningstiden.
TIPS: För bättre stekresultat, ös köttbitar och fågel med deras
egna stekvätskor ett antal gånger under stekningen.
54
Tabeller för stekning
Tabell för stekning
Mat
Oxkött
(ca 1 kg)
Hjortstek
(ca 1 kg)
Skinkstek
(ca 1 kg)
Fläskrulad
(ca 1 kg)
Lammstek
(ca 2 kg)
Fågel
(ca 1kg)
Fågel
(ca 2 kg)
Fyllda
Fylld fågel
(ca 4 kg)
Helstekt fisk
(ca 1,5 kg)
Grill med fläkt
Konventionell Snabbstekning
– (1)
värme – (1)
– (1)
Fals
Temp.
Temp.
Tid
Temp.
Tid
Tid
(°C) – (2) (minuter) (°C) – (2) (minuter) (°C) – (2) (minuter)
3)
2
190
50~70
200
70~90
190
40~60
2 3)
180
75~100 200~240 100~120
2 3) 180~190 80~110
200
180
70~80
100~120 180~190 70~90
2 3) 180~190 90~120 200~220 110~130 180~190 80~100
2
180
2 3)
210
2
200
2
2
110~130
200
150
180
90~110
50~60 200~220 70~90
210
40~50
60~80 200~220 110~120
200
50~70
180~190 100~120 200~220 110~140 180~190 80~100
180~190 120~140 190~210 130~150 180~190 90~120
2 3) 160~180 35~55 200~220 35~55 160~180 25~45
Tabellen är endast avsedd som rättesnöre, tycke och smak och köttbitar varierar.
1) Sätt i fettfiltret vid stekning.
2) Vid stekning i gryta, ställ in temperaturen 20°C högre
3) Använd fals 4 (från botten) vid konventionell värme.
55
Grillning
När du grillar kan du välja mellan fyra olika driftlägen.
Stor grill
För stora kvantiteter mat med jämn tjocklek för grillning och för
gräddning av överdel på stora plåtar. Välj 1 av 3 effektlägen (1 låg,
2 medel och 3 hög) som är lämpligt för den mat som ska grillas.
Liten grill
För mindre kvantiteter mat med jämn tjocklek för grillning och för
gräddning av överdel på små plåtar. Välj 1 av 3 effektlägen (1 låg, 2
medel och 3 hög) som är lämpligt för den mat som ska grillas.
Grill med fläkt
För grillning av stora köttbitar eller fjäderfä, till exempel köttrullader
eller kalkon.
Obs! Vid grillning måste ugnsluckan vara stängd hela tiden.
Som grundregel bör ugnen förvärmas i 3 minuter.
Grillrätter
Använd långpannan för grillning. Använd grillgallret för att rosta
bröd. Placera bakplåten eller långpannan på fals 1 eller 2 för att
fånga upp droppande vätskor.
56
Ugnsfals
Använd fals 5 eller 6 för jämntjocka köttbitar.
VARNING! Exponerade delar av ugnen kan bli mycket heta vid
grillning. Håll barn på avstånd.
Så här använder du tabellen för grillning
Grilltiderna är endast ungefärliga. De faktiska tiderna kan variera
beroende på kvaliteten på köttet eller fisken som tillagas.
Grillning är särskilt lämpligt vid tillagning av jämntjocka köttbitar och
fisk.
Vänd på den grillade maten efter ungefär halva matlagningstiden.
Tabell för grillning
Mat för
Stor grill steg 3
Ugnsfals
grillning
Första sidan Andra sidan
Kroketter
5
8–10 minuter 6–8 minuter
Fläskfilé
5
10–12 minuter 6–10 minuter
Grillkorvar
5
8–10 minuter 6–8 minuter
Ox- eller
5
6–7 minuter 5–6 minuter
kalvstekar
Oxfilé
4
10–12 minuter 10–12 minuter
(cirka 1 kg)
Rostat bröd1)
4
2–3 minuter 2–3 minuter
Varma
4
6–8 minuter
–
smörgåsar
1) Grillgaller eller långpanna.
Räkna alltid ugnsfalsarna nerifrån och upp.
57
Snabbgrill
Första sidan Andra sidan
6–8 minuter 5–7 minuter
8–10 minuter 5–8 minuter
6–8 minuter 5–7 minuter
4–6 minuter 4–5 minuter
8–10 minuter 8–10 minuter
1–2 minuter 1–2 minuter
–
4–6 minuter
Upptining
Använd funktionen "Defrost (
)" (Upptining) för att tina upp mat.
Tina upp matvaror
• Ta bort förpackningen och placera maten på en tallrik och placera
tallriken på grillgallret.
• Täck inte över maten med en tallrik eller skål eftersom det kan
avsevärt förlänga upptiningstiden.
• För att undvika risk för salmonella ska du inte använda den vätska
som uppstår vid upptiningen till matlagning. Se till att vätskan som
uppstår vid upptiningen lätt kan rinna av maten.
Ugnsfals
• Vid upptining av stora maträtter ska du placera grillgallret på fals 1
eller 2.
Tabell för upptining
Tabellen nedan innehåller referensvärden för upptining.
Maträtt
Kyckling, 1000 g
Upptiningstid
(minuter)
100–140
Kött, 1000 g
100–140
Kött, 500 g
90–120
Forell, 150 g
Jordgubbar, 300 g
23–35
20–30
58
Comments
Använd grillgallret tillsammans
med långpannan. Vänd på
kycklingen efter halva tiden.
Vänd på köttet efter halva tiden
eller täck över med foliepapper.
Vänd på köttet efter halva tiden
eller täck över med foliepapper.
Täck inte över.
Täck inte över.
Specialfunktioner
Du kan ställa in ugnen på låga temperaturer från 40°C och uppåt.
Med dessa inställningar kan du till exempel framställa yoghurt, eller
jäsa deg.
Så här gör du yoghurt
Kärl
Glas eller koppar (150 ml) som du täcker med ett lock eller
foliepapper.
Ugnsfals
Placera grillgallret på fals 4.
Förberedelse
1. Värm upp en liter mjölk till 60–70°C.
2. Låt mjölken svalna till ca 40°C.
3. Rör ner 150 g naturell yoghurt i mjölken. Häll blandningen i
behållarna och täck över.
4. Låt behållarna stå på grillgallret i ca 5–8 timmar (tills yoghurten
har fått rätt konsistens) och mogna i ugnen med konventionell
värme inställd på 40°C.
Så här jäser du deg
Kärl
Använd en värmebeständig skål för degen (40°C).
Ugnsfals
Placera grillgallret på fals 2.
Förberedelse
1. Lägg degen i skålen. Täck skålen med en fuktig duk och placera
den på grillgallret.
2. Ställ in konventionell värme ( ) på 40°C.
3. Låt degen jäsa till dubbel storlek.
59
Rengöring och skötsel
VARNING! Stäng av ugnen före rengöring och låt den svalna.
Utsidan
Torka av ugnens framsida med en mjuk trasa och ett milt
rengöringsmedel.
• Använd inte skurmedel eller frätande rengöringsmedel.
• För frontpaneler av aluminium ska du använda en mild fönsterputs
och för frontpaneler av rostfritt stål använder du ett
rengöringsmedel för rostfritt stål.
Ugnens insida
Obs!
Rengör ugnen efter användning, så snart den har svalnat. Det är då
lättare att avlägsna avlagringar och de kan inte brännas fast.
• Tänd ugnsbelysningen.
• Torka av ugnen med vatten och diskmedel. Låt ugnen torka.
Använd inte skurmedel.
• Avlägsna kvarvarande avlagringar med ett speciellt
ugnsrengöringsmedel.
Viktigt! Om du använder en direktverkande spray är det viktigt att
du följer tillverkarens anvisningar. Rengör inte tätningslisten för
hand.
Tillbehör
Rengör tillbehören (grillgaller, bakplåt osv.) efter användning och låt
dem torka ordentligt. Om nödvändigt, mjuka upp avlagringar i
förväg.
60
Katalytisk emaljyta
Den avtagbara bakpanelen och sidopanelerna (om sådana är
installerade) är täckta med mörkbrun katalytisk emalj.
När man använder fläkten vid matlagning så avlagrar den
cirkulerande luften fettstänk, främst på ugnens bakre panel.
Dessa fettstänk bränns bort när ugnstemperaturen överstiger
200°C vid bakning eller stekning.
Ju högre temperaturen är, desto effektivare blir processen.
Observera emellertid att krydd- och sockeravlagringar och liknande
ämnen inte försvinner genom denna process.
Sådana avlagringar bör avlägsnas för hand genom att man penslar
med en mild lösning av varmt vatten uppblandat med diskmedel.
Ugnen och tillbehör bör rengöras efter varje användning.
Annars fastnar ytterligare avlagringar ännu hårdare när man bakar
och steker och rengöring blir svår och i extrema fall omöjlig.
Obs! Använd inte rengöringsmedel som innehåller slipmedel, hårda
borstar, skurborstar eller skurtrasor, stålull, knivar eller andra
slipmaterial. Använd inte heller ugnsspray på katalytisk emalj
eftersom kemiska medel som används i sprayen förstör den
katalytiska emaljen och gör den obrukbar.
Om man använder ugnsspray på ytan inuti ugnen måste den
katalytiska bakpanelen först avlägsnas ur ugnen.
61
Rengöring och skötsel
Manuell rengöring
Obs! Låt ugnen svalna före rengöring. Risk för brännskada!
Ugnen och tillbehören bör rengöras efter varje användning.
Rengöringen försvåras i annat fall nästa gång och blir i
extrema fall omöjlig!
Rengöringsprocess:
Den katalytiska emaljerade bakpanelen ska rengöras med en
lösning av varmt vatten uppblandat med lite diskmedel som läggs
på med en mjuk nylonborste.
Om ugnen fortfarande är kraftigt smutsig efter manuell rengöring,
går det lättare att ta bort ytterligare smuts som orsakats av olje- och
fettstänk från den katalytiska ytan, genom att värma upp den till en
hög temperatur.
Rengöring vid höga temperaturer:
- Ta bort alla tillbehör (bakplåtar, grillgaller) från ugnen.
- Vrid ugnsväljaren till CONVECTION.
- Vrid temperaturväljaren till den högsta inställningen.
Låt ugnen vara på i cirka en timme. Hur länge den ska vara på
beror på hur nedsmutsad den är. Alla återstående smutsrester
försvinner gradvis med varje efterföljande användning av ugnen vid
höga temperaturer. Det är fördelaktigt att ställa in en sluttid för
processen med hjälp av timern.På detta sätt glömmer du inte att
stänga av ugnen efter rengöringen.
Obs! Om den katalytiska emaljen på bak- och sidopanelerna (om
monterade) förlorar sin effekt genom felaktig användning eller
mycket nedsmutsning, kan du erhålla ersättningspaneler via
din LG-återförsäljare eller LG-sevicecenter.
62
Ugnslampa
Risk för elektrisk stöt!
• Stäng av ugnen innan du byter lampor.
• Koppla bort ugnen från vägguttaget.
Obs! För att skydda lampor och skyddsglas bör du placera en mjuk
duk på ugnsbottnen.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
Steg 1
Avlägsna skyddsglaset med hjälp
av ett smalt, platt redskap (t.ex. en
tesked) och rengör det.
Steg 2
Avlägsna den trasiga
halogenlampan genom att dra ut
den. Ersätt den med en ny lampa
(20 W, 12 V, OSRAM).
Obs! Använd alltid en trasa eller
tygbit för att ta bort eller
sätta i en halogenlampa så
att inte fettavlagringar
bränner fast på den.
Steg 3
Sätt tillbaka skyddsglaset.
Obs! Säkerställ att alla delar sätts
ordentligt på plats.
63
Ugnslucka
Ta bort ugnsluckan
Steg 1
Öppna ugnsluckan helt för att ta
bort den och underlätta
rengöring.
Steg 2
För att frigöra gångjärnens
låsklämmor, vrid
låsklämmornas inre del
uppåt och den yttre delen
nedåt så som visas på
bilden.
Steg 3
Lyft sedan ugnsluckan uppåt så
långt det går.
Obs! Försök inte ta av
ugnsluckan från
gångjärnsstyrningarna när
luckan befinner sig i
horisontalt läge.
Styrningarna stängs och
skadar ugnen.
Låsklämma
1
2
Steg 4
Håll luckan ordentligt i båda sidor och lyft av den uppåt från
gångjärnsstyrningarna.
64
1
1
Sätta tillbaka ugnsluckan
Steg 1
Håll luckan ordentligt i
båda sidor och sätt
försiktigt tillbaka den på
gångjärnsstyrningarna
Obs! Se till att luckan
sätts tillbaka rakt.
2
1
Steg 2
Vrid låsklämmornas inre
del neråt och deras yttre
del uppåt så långt de går
till ett horisontellt läge. Se
till att låsklämmornas
skåror hakar fast i
ugnsluckans skåror så
som visas på bilden.
65
Ugnslucka
Ta isär ugnsluckan
Ugnsluckan har fyra glasrutor, monterade bakom varandra.
Den inre glasrutan kan tas av för rengöring.
Obs! Följande steg kan endast utföras när ugnsluckan är
avtagen. Placera ugnsluckan på en mjuk och jämn yta
med handtaget nedåt så att den inte spricker eller repas.
Steg 1
Ta bort de två skruvarna på
ugnsluckans vänstra och
högra sida och dra
glasrutornas övre skydd
framåt.
1
2
Luckans övre skydd
1
Steg 2
Lyft försiktigt av den inre glasrutan från ugnsluckan. Ta sedan
bort isolatorn.
Isolator
66
Steg 3
Lyft av den andra glasrutan,
uppåt och ut. Ta därefter bort
distansklossen.
Obs! Distansklossar är
placerade intill
monteringsstödet för att
hålla de olika glasrutorna
i rätt läge.
Steg 4
Nu kan du ta bort den tredje
glasrutan.
Hantera glasrutorna mycket
försiktigt så att de inte går
sönder.
Monteringsstöd
Luckans övre skydd
Distanskloss
Isolator
Glasruta #1
Glasruta #2
Glasruta #3
Glasruta #4
67
Ugnslucka
Återmontera glasrutorna
Steg 1
Återmontera den tredje
glasrutan och distansklossen.
Återmontera därefter försiktigt
den andra glasrutan.
Steg 2
Återmontera den tonade
glasrutan med tryck. Ytan med
tryck ska vändas inåt mot den
mittersta glasrutan.
Obs! Glasrutorna måste
passas in korrekt i sina hållare.
Steg 3
Återmontera slutligen det övre skyddet genom att dra åt
skruvarna i ugnsluckan.
Obs! Rengör glasrutorna med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte grovt skurmedel eller vassa metallskrapor för
rengöring av ugnsluckans glas eftersom glasytan kan
repas, vilket kan resultera i att glaset spricker.
68
Felsökning
Fel
Möjlig orsak
Ugnen värms inte upp. Ugnen är inte
påslagen.
Klockan är inte
inställd.
Nödvändiga
inställningar har inte
gjorts.
Fel i eltillförsel. Det
elektriska
skyddssystemet eller
säkringarna har löst
ut.
Ugnen värms inte upp,
även efter inställning
av funktion och
temperatur.
Klocksymbolen blinkar
i teckenfönstret.
Ugnsbelysningen
fungerar inte.
Ett automatprogram
har ställts in för att
köras vid en senare
tidpunkt.
Det har varit ett
strömavbrott.
Ugnslampan är
trasig.
69
Åtgärd
Sätt på ugnen.
Ställ klockan.
Kontrollera
inställningarna.
Kontrollera säkringar
och skyddssystemet.
Om felet
återkommer
kontaktar du en
behörig elektriker.
Annullera
inställningarna eller
ställ in dem på nytt.
Ställ in aktuell tid för
klockan.
Byt ut ugnslampan.
Se "Ugnsbelysning"
för mer information.
Felsökning
Om felet inte kan åtgärdas av med åtgärder bör du kontakta
ditt lokala kundservicecenter.
Obs! Om ugnen är skadad får den inte användas. Om ett fel
uppstår måste ugnen tas ur bruk genom att man drar ur nätsladden
eller att den stängs av genom att man avlägsnar säkringen.
Reparationer av ugnen får endast göras av en speciellt utbildad
och behörig elektriker. Felaktigt utförda reparationer kan
åstadkomma avsevärd skada och upphäver alla garantier.
70
Felkoder
Felkod
F-1
F-2
Möjlig orsak
Sensorn (thermistor) är
kortsluten.
Sensorn (thermistor) är
öppen.
Problemlösning
Kontakta LGservicecenter.
Kontakta LGservicecenter.
Varning! Reparationer av ugnen får endast göras av behörig
servicepersonal. Avsevärd skada kan uppkomma på grund av
felaktiga reparationer.
Varning! Använd inte ugnen om den är skadad. Om fel eller
funktionsfel uppstår, kopplar du bort nätströmmen. Om ett fel har
uppstådd på grund av att användaren använt ugnen på fel sätt, kan
det hända att garantin inte täcker besök av servicetekniker från
Kundservice (även under garantitiden).
71
Tekniska specifikationer
Nätanslutning
Max. effektförbrukning
220-240 V ~, 50 Hz
3500 W
Installationsmått
Höjd
Bredd
Djup
min. 600
min. 560
min. 556
Ugnens inre mått (mm)
Höjd x bredd x djup
Volym (användbar kapacitet)
330 x 454 x 415
65 liter
72
Bestämmelser, standarder och direktiv
Ugnen uppfyller följande standarder:
• EN 60335–1 och EN 60 335–2–6 (Säkerhet för hushållsapparater
och liknande bruksföremål).
• EN 60335 eller DIN 44546 / 44547 / 44548
(Användningsegenskaper för elektriska hushållsapparater,
kokplattor, ugnar och grillar).
• EN 55014–2 / VDE 0875 Del 14–2
• EN 55014-1 / VDE 0875 Del 14-1 / 1999–10
• EN 61000–3–2 / VDE 0838 Del 2
• EN 61000–3–3 / VDE 0838 Del 3 (Grundläggand krav avseende
elektromagnetisk störning (EMI))
Ugnen uppfyller följande EU-direktiv:
• 73/23/EEC utgiven 19.02.1973 (Lågspänningsdirektiv), inklusive
tillägg 90/683/EEC
• 89/336/EEC utgiven 03.05.1989 (EMI), inklusive tillägg 92/31/EEC
• 93/68/EWG (Identifikationsmärkning)
73
Installationsanvisningar
Viktigt! Installation ska endast utföras av en kvalificerad och
behörig elektriker.
Ugnen måste installeras enligt tillverkarens anvisningar.
Säkerhetsanvisningar för installatören
• Säkerställ att inga personer kommer i kontakt med strömförande
delar under installationen.
• Köksenheten i vilken ugnen installeras måste uppfylla
stabilitetskraven enlig DIN 68930.
• Ugnen måste installeras av en kvalificerad och behörig elektriker
enligt motsvarande bestämmelser och normer.
• Ugnen är mycket tung och måste transporteras med stor
försiktighet.
• Innan du första gången använder ugnen ska du se till att både
yttre och inre förpackning avlägsnas.
• Ugnens elektriska egenskaper får inte ändras.
• Den inbyggda matlagningsytan eller kokplattorna är försedda med
speciella anslutningar. Dessa kan endast anslutas till motsvarande
anslutningar av samma typ.
74
Kundservice och reservdelar
Om du behöver reservdelar eller en tekniker kontaktar du ett lokalt
LG-servicecenter. Adressen till ditt lokala kundservicecenter och
annan kundinformation finns på följande webbplats: www.lge.com
Se till att du har följande information till hands:
1. Ditt namn och din adress, inklusive postnummer.
2. Ditt telefonnummer.
3. Detaljerad information om problemets beskaffenhet.
4. Modell, serie och serienummer. Denna information finns på
märkplåten som sitter på ugnsluckans vänstra innerkant.
5. Ditt daterade köpkvitto. Var vänlig notera att köpbevis krävs för
alla garantikrav. Innan du framlägger ett garantikrav bör du läsa
igenom avsnittet om "Felsökning". Vi kommer att ta betalt för
varje inspektion som utförs av en tekniker om det visar sig att det
inte finns några mekaniska eller elektriska fel på utrustningen.
Kundservice
För allmänna förfrågningar eller ytterligare information om LGprodukter, kontaktar du LG:s kundsupport på telefon 0771-414379.
75
Garanti
Modell-, serie- och produktionsnummer finns på
märkskylten. Denna information finns på
märkskylten. Märkskylten finns på ugnsluckans
vänstra sida. Märkskylten sitter på vänster sida
av luckan och på det bakre skyddet.
KRAV FÖR ATT GARANTIN SKA FORTSÄTTA GÄLLA:
BEHÅLL DITT KVITTO FÖR ATT KUNNA STYRKA
INKÖPSDATUMET. EN KOPIA AV KVITTOT MÅSTE
ÖVERLÄMNAS VID GARANTIREPARATION.
PRODUKTENS REGISTRERINGSKORT:
Det är till hjälp om du åtminstone fyller i namn, adress, telefon,
modell- och serienummer samt returnerar kortet. Detta gör att LG
Electronics kan hjälpa dig när om du längre fram tappar bort ditt
kvitto, om enheten stjäls eller om en modifiering erfordras.
För att få information eller hjälp:
MODELL
SERIENUMMER*
INKÖPSDATUM
*Fyll i detta för dina egna uppgifter
Om du har några problem – kontaktar du den LGåterförsäljare som du köpte produkten av.
76
Memo
77
Memo
78
79
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än
de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att
förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan får av
kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
Tryckt i Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement