LG LD-2120WHU,LD-2120MHU Användar manual
DISKMASKIN
BRUKSANVISNING
MODEL : LD-2120WH
/ LD-2120SH
/ LD-2120LH
/ LD-2120MH
LD-2120WHB / LD-2120SHB / LD-2120LHB / LD-2120MHB
LD-2120WHU / LD-2120SHU / LD-2120LHU / LD-2120MHU
Las den har
anvanda
bruksanvisningen noggrant innan du borjar
Spara den pa en saker plats for
diskmaskinen.
framtida bruk.
INNEHALL
Diskmaskin
SAKERHET
3
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5
MASKINENS DELAR
9
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
10
ANVANDNING
11
DISKNING
17
PROGRAM
18
INSTRUKTIONER FOR
ANVANDARUNDERHALL
FELSOKNINGSGUIDE
SPECIFIKATIONER
19
20
SAKERHET
VIKTIGA
VARNING
-
Var
SAKERHETSINSTRUKTIONER
forsiktig
nar du anvander
nedanstaende
?
den har
Las
Vid
bruksanvisningen noggrant
?
forsta
gangen.
Bruksanvisningen innehaller mycket
viktig information om hur
diskmaskinen ska
Tillverkaren
som
(undvik foremal
som
installeras, anvandas
?
ansvarar
inte for
uppstar pa grund av
?
problem
att du struntar
?
i sakerhetsinstruktionerna.
Diskmaskinen ar avsedd for normal
Anvand inte diskmaskinen for
industriella eller kommersiella
Maskinen far inte anvandas
utan
av
som
inte tal varme,
ar dekorerade med
metall, osv.).
Anvand inga typer av losningsmedel i
diskmaskinen. De kan orsaka explosion
eller brand.
inte vatten
Spruta
och ge
?
Det
pa apparaten.
Tryck
upphov
till elektriska stotar.
inte ned och sitt inte
insida nar luckan ar
pa
oppen.
luckans
Det kan
skada luckan sa att diskmaskinen inte
andamal.
?
diskmaskin ska
kan orsaka fel i de elektriska delarna
hushallsanvandning.
?
anvandning
Bara koksgerad
som tal
diskas i diskmaskinen
och underhallas.
?
Folj
instruktioner:
innan du anvander diskmaskinen for
?
diskmaskinen.
fungerar.
barn
?
tillsyn.
Anvand inte handdiskmedel.
Maskindiskmedel ska anvandas
for
normal
Vid installation\
?
?
Elanslutningen maste goras
med markskylten.
Den elektriska sakerheten
i
enlighet
varmare
?
bytas
nagon
?
kvalificerad person. Det ar
farligt for obehoriga att byta kabeln.
Apparaten
maste
kontakten ar
?
placerad
lattatkomlig.
vara
om
de
varje
disk.
Kontrollerna kan lasas med
laget
"Child Lock" (barnlas) sa att
diskmaskinen inte startar av misstag.
annan
?
mycket farliga
Barnsakerhet
av en
av
i
Kontrollera att diskmedelsfacket ar
?
servicerepresentant eller
vara
tomt efter
anslutas till kallvatten.
tillverkaren,
om
forekommer
Undvik kontakt med hud och
Hall
barn borta fran
ogon.
diskmaskinen nar luckan ar oppen.
under 65 ºC maste diskmaskinen
av
den automatiskt
svaljs.
an 65 ºC. Om
Om elkabeln skadas maste den
av
Maskindiskmedel ar starkt alkaliska.
De kan
varmvattentemperaturen inte kan hallas
?
stanger
kraftiga storningar
ledningarna.
kan bara
om
varmvattnet blir
anvandning.
Apparaten har en sakerhetsfunktion
som
byggnadens
jordningssystem overensstammer med
de lokala foreskrifterna (anvand ingen
forlangningssladd).
om
Justera vattenvarmarinstallningen
garanteras
?
?
Hall barn borta fran diskmedel och
spolglans.
?
sa att
?
Lat inte barn anvanda diskmaskinen.
Sma barn bor hallas under uppsikt sa
att de inte leker med
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med nya slangar.
Gamla slangar ska inte ateranvandas.
3
apparaten.
SAKERHET
VARNING
?
?
?
De flesta
:
stromforande
ledning
apparater bor anslutas till separat elanslutning, dvs ett eluttag som inte
andra apparater eller andra grenuttag. For mer information, se
forsorjer
specifikationerna i denna manual.
Vagguttag far ej overbelastas. Overbelastade vagguttag, losa eller skadade
stickkontakter, forlangningssladdar och skadad isolering medfor risk for elektrisk stot
eller brand. Undersok regelbundet apparatens natsladd. Om sladden ar skadad eller
sliten, koppla ur den och kontakta en servicetekniker for byte av sladd innan du
anvander apparaten pa nytt.
Se till att natsladden inte skadas, vrids, blir klamd (i till exempel i en dorr) eller
trampas pa. Var sarskilt uppmarksam pa att sladden ar hel vid stickkontakten och i
anslutning till apparaten.
SPARA INSTRUKTIONERNA
JORDNINGSINSTRUKTIONER
Apparaten maste jordas. Vid felfunktion eller haveri minskar jordningen risken
for elektriska stotar eftersom den utgor en vag med lagt motstand for
elstrommen. Apparatens sladd har en jordledare och en jordkontakt som jordar
utrustningen. Kontakten maste vara ansluten till ett lampligt uttag som ar
installerat och jordat enligt alla lokala foreskrifter.
VARNING
-
Om
jordledaren ansluts pa fel satt kan risk for elektriska stotar
uppsta. Fraga en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant
du ar osaker pa om apparaten ar ordentligt jordad. Andra inte
stickkontakten som medfoljer apparaten. Om den inte passar i
uttaget maste
elektriker.
ett
uttag
Kassering
av
som
din
passar installeras
av en
om
kvalificerad
gamla apparat
1. Nar den har
produkt
symbolen med en overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en
innebar det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bor kasseras via andra vagar
hushallsavfall, helst via for andamalet avsedda
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
an de
som
finns for
3. Om du kasserar din gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra
negativa konsekvenser for miljon och manniskors halsa.
detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan far av
kommunen, renhallningsverket eller den butik dar du kopte produkten.
4. Mer
4
INSTALLATIONSANVISNINGAR
4
VARNING
Om diskmaskinen ska installeras i ett
horn, maste avstandet mellan
Allt elektriskt arbete som behovs for
installationen ska utforas av en
kvalificerad elektriker eller nagon annan
behorig person. Allt rorarbete som behovs
for installationen ska utforas av en
kvalificerad rormokare eller nagon annan
diskmaskinen och det
eller
vaggen
intilliggande skapet
minst 5
vara
cm.
behorig person.
Steg 1:
FORBEREDA SKAPSUTRYMMET
Steg 2:
FORBEREDA KABELDRAGNINGEN
Diskmaskinen ar avsedd att passa den
storlek som visas nedan.
1
VIKTIGT
2
Valj en plats som ar sa nara vasken som
mojligt for att underlatta anslutningen till
vatten och avlopp.
3
Diskmaskinen far inte installeras
tre meter
fran vasken for
att
mer
avloppet
Koppla
for sakerhets skull
ur
sakringen
eller kretsbrytaren fore installationen.
Anvand inte en forlangningssladd
eller
adapter med apparaten. El- och
jordanslutningar maste uppfylla
nationella elektriska foreskrifter och
andra lokala regler.
an
ska
fungera.
1
2
Apparaten maste forses med ratt
markspanning och frekvens enligt
bruksanvisningen. Den maste anslutas till
ett eget, korrekt jordat uttag med en sakring
pa 10 ampere.
Det jordade uttaget maste placeras pa en
lattillganglig plats i narheten av men inte
bakom diskmaskinen och inom 1,2 meter
fran diskmaskinens sida (se sidan 7, fig. A).
3
Uttaget maste
vara
korrekt jordat. Lat
en
kvalificerad elektriker kontrollera detta
du ar osaker.
anslutna till
forgrening
Enhet:
mm
Hal for slangar och
elkablar pa endera sidan
(ungefar 100 x 75)
Om en oskyddad spanskiva ligger mot
eller ovanfor diskmaskinen bor den
tackas av vattenbestandig farg eller
tatning sa att inte angan far den att svalla.
5
Inga
andra apparater far
natuttag (med
liknande).
samma
eller
om
vara
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg 3:
FORBEREDA DISKMASKINEN
FOR INSTALLATION
1
Lagg
diskmaskinen med luckan
Steg
4:
INSTALLERA DISKMASKINEN I
SKAPET
uppat.
Gor all
nodvandig finjustering av hojd och
en skiftnyckel innan du skjuter
in diskmaskinen i skapet.
1
balans med
2
Justera fotterna sa att maskinen passar
i skapet enligt figuren nedan.
2
Skjut forsiktigt in diskmaskinen i
skapet. Kontrollera att avloppsslangen
inuti skapet inte ar bockad eller strackt.
Justerskruv
VIKTIGT
Om
information
om
hur
glidskenan
skapet
ar mindre an 850
mm
hogt maste
diskmaskinens bordsyta tas loss. Lossa de
tva skruvarna pa baksidan.
※ Installationsmanualen innehaller
anvands.
6
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5:
Steg
ANSLUTA AVLOPPSLEDNINGEN
avloppsslangens ande inte passar
pa avloppsledningen anvander du en
varmebestandig gummianslutning
(medfoljer inte) som tal losningsmedel.
Du kan kopa den i en VVS-affar.
Om
1
Det finns tva
2
visas i
figur
vanliga anslutningar.
■ Om avloppsslangen ar ansluten till ett
separat stigarror, maste anslutningen
vara
Se
helt lufttat.
fig.
B.
De
A och B.
Lufttat
anslutning
Om ett S-vattenlas anvands som avlopp
maste tappen borras upp rent och utan
hinder till maximal innerdiameter.
En
av
foljas
foljande
for
■ Nar
instruktioner maste
att forhindra
baksug:
avloppsslangen
vaskens S-vattenlas
ar
ansluten till
Stigarror,
minst 40
mm
diameter
eller
avloppsenhet maste slangen hangas
upp under bankytan och sakras.
Fig.
B:
Avloppsanslutning stigarror.
Avloppsslang forlangning
Forlang
avloppsslangen enligt
nedan.
Sink
Avloppsslang
Inloppsslang
Kopparror, (20
mm, konad vid
avloppsslangen
och andra
anden om det
behovs.
Elkabel
Fig.
A
Anslut med
kopplingar om du forlanger
avloppsslangen.
Slangforlangningar eller 1620mm gummislang som
tal 90 ºC varmvatten.
VIKTIGT
Nar du har anslutit eller forlangt
avloppsslangen ska du kontrollera att den
inte ar bockad (krokar ska ha 40 mm radie).
7
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg
Steg
6:
BALANSERA DISKMASKINEN
VATTENANSLUTNING
1
Anslut
inloppsslangen till vattenkranen
enligt figuren (vissa modeller har en
inloppsventil och slang). Diskmaskinen
ett
Om du
upptacker att luckan fastnar eller hor
skrapande ljud mellan luckans sida och
sidoskapet nar du oppnar eller stanger luckan,
kan anslutas till varmt eller kallt vatten.
maste diskmaskinen balanseras.
Om varmvattentemperaturen inte kan
hallas under 65 ºC maste diskmaskinen
Fall 1. Om luckan ar sned at
anslutas till kallvatten.
2
8:
hoger
tatningstejp eller tatningsmassa
vattenlackage.
Anvand
for att forhindra
Ledningen
bojd.
far inte
vara
bockad eller
Sned at
hoger
skarpt
LUCKA
Fig. C
?
Vattenkran
Om luckan ar sned at
du
hoger (fig. C) upprepar
fungerar som
nedan tills luckan
proceduren
den ska.
1) Skruva
ur
sidan och
2)
(moturs)
hoj
Kontrollera
om
eller
Inloppsslang
?
Nar
foten baktill
pa
vanstra
nivan.
skrapar
produkten
luckan fortfarande fastnar
mot
skapet.
ar helt balanserad ar inte luckan
sned och fastnar eller
skrapar inte.
Fall 2. Om luckan ar sned at vanster
Steg
7:
Sned at
vanster
SLUTKONTROLL OCH MONTERING
LUCKA
1
Dra at
inloppsslangen ordentligt
for
hand.
Anslut elkabeln till ett jordat
och sla
2
eluttag
Fig.
pa apparaten.
Lat diskmaskinen
?
genomga
en
diskning (Quick Wash
rekommenderas) utan nagonting
diskmaskinen och starta
proceduren nedan tills
(fig. D) upprepar
fungerar som
luckan
den ska.
i.
1) Skruva ur (moturs)
diskningen kan du se om det
uppstar lackage eller andra problem.
Forsta gangen du anvander produkten
kanske du hor ett konstigt ljud. Stang i
av
Om luckan ar sned at vanster
du
Under
sa fall
D
och
2)
foten baktill
pa hogra
sidan
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar eller
skrapar
skapet.
produkten ar helt balanserad ar
sned och fastnar eller skrapar inte.
mot
?
om
den.
8
Nar
inte luckan
MASKINENS DELAR
1.
2. Luckans
3.
13. Diskmedels- och
14.
holje
5.
Visning
6.
Pa/Av-knapp
Avloppsslang
Inloppsslang
8.
av
Ovre korg
12. Bestickstall
handtag
Frontholje
4. Nedre
7.
11.
Kontrollpanel
15.
forlopp
spolglansfack
Ventilationsoppningens
Ovre spolarm
16. Nedre
lock
spolarm
17. Filterenhet
18. Nedre
korg
19. Saltbehallarens lock
9. Elkabel
10. Justerbar fot
Tillbehor
Tratt
Inloppsslang
※ Utseende och
specifikationer kan
andras utan
※ Endast vissa diskmaskiner levereras med
foregaende
inloppsslang.
9
meddelande utifran lokala
omstandigheter.
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
ATERSTAENDE
Innan
?
Nar du har startat visas den aterstaende
?
Om det
uppstar
problemtypen.
startar
ett
Avloppsproblem
:
Problem med
overfyllning
:
Vatteninloppsproblem
:
Lackageproblem
:
Varmarproblem
"
:
felsokningsguiden pa
kan andras
av ett
sidan 20 och
sid
?
?
Fyll pa
specialsalt.
Rinse Aid:
Fyll pa
spolglans.
Varje gang du
trycker fordrojs
med
Salt Refill:
en
Fordrojningstiden
PA/AV
vara
?
trycka pa
Pre-wash samtidigt
genom att
displayen.
avbryts
knapp
valja program.
?
vid stromavbrott.
pa
diskmaskinen
knappen
innan du anvander den.
Efter diskningen slas
diskmaskinen
automatiskt
pa
automatiskt
Sla
med den har
nar du vill
i ett par sekunder. "on" visas
Funktionen
Tryck pa
motsvarande
aktivera/avaktivera,
?
AV/PA
PROGRAM
?
Aktivera och inaktivera
Quick och
en
till 19 timmar.
Diskmaskinen maste
ljudsignalen
barn.
knapparna Auto
och Eco intryckta
samtidigt under nagra
?
folja
17)
For att
hall
?
kan stallas in fran
paslagen.
kontrollknapparna sa
att installningarna inte
starten av
starten
och lasa upp
?
?
LJUDSIGNAL
Anvands for att lasa
?
programmet.
vatten
Inget felmeddelande (Se
BARNLAS
?
av
Tryck pa den har
knappen innan du
valjer program om
du vill fordroja
timme.
Om en felkod visas ska du lasa
instruktionerna dar.
※"
?
problem med diskmaskinen visas
:
INDIKATOR
START
visas kortiden for det valda programmet.
tiden pa displayen.
?
diskningen
FORDROJD
TID
sakerhetsskal
och for
spara energi.
Diskmaskinen kan
att
?
ocksa stangas
automatiskt
sekunder.
av
av
sakerhetsskal
finns
av
av
om
i
det
storningar
spanningsmatningen.
10
ANVANDNING
Stora foremal
1. Plocka i diskmaskinen
far inte hindra att
diskmaskinsfacket
diskningen ska fungera sa bra som
mojligt ar det viktigt att maskinen plockas i
enligt instruktionerna. Innan du lagger i saker
For att
i diskmaskinen maste
framforallt
olosliga
tandpetare, karnor,
Folj riktlinjerna
3. Anvanda
storre matrester,
saker
osv,
som
av.
Blanda bestick
plockar
i
snett
sa
varje
fack i
genom locket med handtagen nedat. Locket
kan tas bort fran bestickstallet om du inte
vill anvanda det. Knivar ska
placeras
i ett
separat knivstall i det ovre stallet.
placeras
att vattnet lattare kan rinna av.
■ Karl med fastbrand
mat bor
Var
blotlaggas
innan de stalls i diskmaskinen.
2. Plocka i den nedre
korgen
korgen lampar sig bast for
mattallrikar, djupa tallrikar, grytor, pannor,
lock eller till och med ett grillgaller.
Tallrikar bor placeras staende och vanda
mot korgens mitt.
Grytor, pannor och stora fat maste vandas
upp och ned.
Stora foremal
far inte hindra att
diskmaskinsfacket oppnas.
Djup
tallrik
forsiktig
vassa
Den nedre
Djup
olika typer i
fastnar i varandra. Stall ned besticken
att vatten kommer i
kontakt med alla ytor.
■ Foremal med djup botten bor
av
bestickstallet sa att inte likadana bestick
diskmaskinen:
■ Placera porslin sa
bestickstallet
ben,
skrapas
nedan nar du
oppnas.
tallrik
Mattallrik
11
foremal.
nar du
plockar
i och
ur
ANVANDNING
4. Plocka i den ovre
5. Justera den ovre
korgen
korgen
diskkorgen kan hojas for att ge
for
storre
plats
grytor etc. Se till att korgen
ar tom innan du andrar hojden. Dra ut
Den ovre
korgen lampar sig bast for
omtaligare foremal, sma tallrikar, langa
bestick, koppar, glas och diskmaskinssakra
plastforemal. Tallrikar ska placeras staende
med botten mot korgens framsida. Koppar,
glas och skalar ska placeras upp och ned.
Ytterligare koppar eller matlagningsbestick
kan laggas pa de nedfallbara koppstallen,
som ocksa ger stod for glas med hog fot.
Spolarmarnas rorelse far inte hindras. Tank
pa att det sitter en spolarm pa den ovre
korgens undersida.
Den ovre
korgen
och
skjut
tillbaka den i valfritt
lage.
?
Front
Foremal
som
Kombinationen
av
Tom
korgen
hojden.
hoga vattentemperaturer och
maskindiskmedel kan skada vissa foremal.
bor du inte diska
VARNING
inte tal diskmaskin
foljande
Annars kan
Darfor
kan
i diskmaskin:
koppar eller anodiserat aluminium
handmalat porslin med silver eller bladguld
bestick med tra- eller benhandtag
foremal av jarn och andra icke rostfria foremal
plastforemal som inte ar dismaskinsakra.
12
helt innan du
porslinet
gora dig illa.
justerar
skadas och du
ANVANDNING
6.
diskmedel
Fylla pa
Oppna
fyllas pa i
diskmedelsfacket fore varje diskprogram
utom Pre-Wash (fordisk).
?
Folj tillverkarens instruktioner i
bruksanvisningen om hur mycket
diskmedel
?
som
behovs.
Om disken bara ar lite
kan anvanda
som
du
Lagg i ratt typ av
diskmedel i facket
rekommenderas.
I facken ryms 15
?
Hur
pa
smutsig kanske
mindre diskmedel an vad
?
mycket
25 gram.
respektive
diskmedel
som
beror
behovs
programmet. Se tabellen nedan.
PROGRAM
DISKMEDEL
Auto
20g
Eco
15g
Quick
10g
Pre-wash
?
trycka pa sparren
Diskmedel maste
?
Inget
VARNING
Diskmedlet ar sarskilt maskindiskmedel.
Liksom alla hushallskemikalier ska det
hanteras som ett gift och hallas utom
rackhall for barn. Kontrollera
diskmedelsfacket efter varje diskning och
torka bort eventuella rester av diskmedlet.
diskmedel
Stang luckan till diskmedelsfacket
lagt i diskmedlet.
nar du
har
?
Diskmedlet anvands
automatiskt under
diskningen.
?
genom att
VARNING
Luckan till diskmedelsfacket kommer att
vara
oppen
efter
diskningen.
# Attention
:
Observera
anvandning
Information
Anvand
om
bara diskmedel
hushallsdiskmaskiner
loddret kan
diskmedel
av
salt)
Vissa diskmedel som innehaller spolglans och
salt fungerar bast med diskmaskiner som har
specialprogram avsedda for detta.
Att tillsatta spolglans och salt separat ger
vanligtvis ett battre skolj- och torkresultat.
Produkter som ersatter diskmaskinssalt kan
endast anvandas tillsammans med vatten av
viss hardhetsgrad.
Kontakta diskmedelstillverkaren om disken
inte torkar som den ska eller om det uppstar
belaggningar pa diskgodset vid anvandning av
kombinerade diskmedel.
LG:s garantier galler inte skador som direkt
kan hanforas till anvandningen av sadana
ar avsett for
(vanligt
handdiskmedel ska inte anvandas
av
typen "3-i-1" (inkl spolglans och
diskmedel
som
foljande vid
eftersom
paverka diskningen negativt).
produkter.
13
ANVANDNING
7.
Fylla pa spolglans
?
Pafyllning
Nar du ska fylla pa spolglans vrider du det
runda locket moturs och tar av det. Fyll pa
behallaren till maxmarkeringen med
spolglans av god kvalitet. Skruva sedan pa
locket igen.
spolglans anvands automatiskt under den
sista skoljningen.
Doseringen ar fabriksinstalld sa att den
Om du ser flackar
passar de flesta andamal.
av imma, strack eller marken efter vatten pa
glasforemal kan installningen behova hojas.
Ta i sa fall av locket och vrid indikatorpilen
till en hogre installning. Skruva sedan pa
locket igen. Om glaset har smetiga flackar
eller om det finns skum i botten av glasen
eller i botten av maskinen valjer du en lagre
installning.
Aterfyllning
?
Beroende
pa
vilken
dosering
som
och hur ofta du diskar, behover
fylla pa spolglans ungefar
manaden.
hur
en
stallts in
du bara
gang
i
Indikator for
Det finns tva satt att kontrollera
mycket spolglans
I indikatorfonstret
som
spolglans
finns kvar.
pa spolglansfacket
diskmaskinsluckan ar helt
Justera nivan
(spolglans)
nar
oppen.
Svart
O
betyder att det finns tillrackligt
med spolglans.
Tomt betyder att spolglans behover
fyllas pa.
Med
ljuset pa kontrollpanelen
diskmaskinen ar pa.
Nar
lampan lyser ar spolglansen
Fyll pa spolglans.
Information
Spolglans
nar
streck fran
behovs
om
spolglans
for att ta bort flackar och
porslinet och for att det ska torka
mangd ger battre diskning. For
kan
emellertid leda till for mycket
mycket
skum och ibland vattenlackage.
battre. Ratt
nastan slut.
14
ANVANDNING
8.
salt
Fylla pa
avhardningsfilter som avhardar hart
foljande noggrant sa att du anvander det pa ratt satt.
Diskmaskinen har ett
Las
vatten.
ska fungera tillrackligt bra behover diskmaskinen mjukt vatten, dvs. vatten som
inget kalk. Annars lamnar vattnet flackar efter sig pa tallrikar och i karl.
Om kranvattnets hardhet overskrider en viss niva maste vattnet avhardas (avkalkas) sa att det kan
For att
skoljningen
innehaller lite eller
anvandas i diskmaskinen.
?
genom att ett sarskilt salt tillsatts i avhardningsfiltret i diskmaskinen.
salt som ska anvandas i avhardningsfiltret stalls in utifran kranvattnets hardhet.
Det
gors
Hur
mycket
Vid forsta
?
pafyllningen
Kontrollera vattnets hardhet dar du bor
(vattenleverantoren
kan ge
dig
information
om
vattnets
hardhet i ditt
omrade).
avhardningsfiltret enligt
?
Stall in
?
Ta bort det nedre stallet och skruva
?
Fyll pa
avsett for
anvanda
en
?
Skruva
pa
in
locket
Saltbehallaren rymmer
gangen. Underlatta pafyllningen
ungefar 1,9 kg (anvand avhardningssalt som
stora
avhardningen.
avhardningssystemet
avhardningsfiltret
dar du bor.
tratt.
saltspill sa att locket kan skruvas pa ordentligt.
ordentligt sa att inte diskvatten kan komma igenom och
Torka bort eventuellt
Justera
hardhet.
locket till saltbehallaren.
diskmaskin).
?
Stalla
av
salt i saltbehallaren innan du anvander diskmedel forsta
genom att
?
vattnets
till den
Avhardningsfiltret
Diskmaskinen ar
Vattenhardheten
installning
anges i tabellen for vattenhardheten
i det omrade
stalls in i atta steg.
forprogrammerad
som
som
for vattenhardheten
"
".
stallts in i maskinen kan kontrolleras och andras
med
knapparna pa
kontrollpanelen.
1. Diskmaskinen maste
2.
avstangd.
Tryck pa knapparna Delay Start och Power samtidigt
Ett
"
"
och
vara
och hall dem
siffra visas
pa displayen.
installningen:
du
Varje gang
trycker pa Quick andras siffran med ett. Displayen gar
Nar hardheten ar korrekt installd trycker du pa knappen Pre-wash.
Hardhetsinstallningen sparas.
en
intryckta.
3. Sa har andrar du
4.
15
fran
"
"till"
".
ar
ANVANDNING
Aterfyllning
■
lampan "Salt Refill" (fyll pa salt) automatiskt under diskning. Da
diskningen ar klar. Salt bor alltid fyllas pa (enligt beskrivningen pa
nasta diskning startas. Torka bort overflodig
saltlosning omedelbart.
Nar saltet ar forbrukat tands
behover
salt
foregaende
fyllas pa
sida)
nar
innan
Nar
lampan lyser ar
saltet nastan slut.
Fyll pa
salt..
Obs!
?
Det kan ta
?
Nar kontrollen ar installd
en
stund innan
lampan slocknar nar
", behover du
pa
"
Om kontrollen ar installd mellan
"
"och"
du har
fyllt pa salt.
fylla pa salt eftersom inget salt
maste salt fyllas pa i behallaren.
inte
"
anvands nar diskmaskinen
gar.
VARNING
Hall
inget
diskmedel i
9. Nedfallbara
Avdelarna
langst
gar
ned sa att det
bak
specialsaltbehallaren.
Det forstor
avdelare
pa
avhardningsfiltret.
10.
Torkning
Oppna
stallet kan fallas
luckan helt nar
diskprogrammet
ar
slut sa att disken torkar snabbare.
lattare att stalla i grytor
och pannor.
11.
?
?
?
?
?
Energitest (EN50242)
Apparaten lastad enligt standardspecifikationer.
Exempel pa lastad diskmaskin: s. 11~12
Kapacitet: 12 kuvert
Jamforelseprogram: Eco
Installning for spolglans: 3
Referensdiskmedel: 6 g diskmedel pa
insidan
luckan och 24 g i
diskmedelsfacket.
?
Den justerbara ovre
det ovre
16
av
laget.
korgen maste
vara
i
DISKNING
Programmets indikatorlampa lyser
Tryck pa Power-knappen
Nar du
programmet
visas det
trycker pa av/pa-knappen
installda standardprogrammet.
programtiden
luckan oppnas
Om
spolglans
Oppna
salt
(se
Om
diskprogrammet fran
diskprogrammet
fardigt
ar
diskprogrammet ar fardigt visas
pa displayen under nagra
sekunder och en ljudsignal talar om att
disken ar fardig. Dar efter visas koden
luckan och
vara rena
pa displayen.
Nar
fyllas pa
indikatorlampa.
"Instruktioner for
aterstaende
punkt.
samma
Nar
"
kontrollera filtren
Filtren ska
fortsatter
stangs
eller salt behover
tands motsvarande
visas
under programmets gang
stannar maskinen automatiskt. Nar luckan
Kontrollera att det finns
spolglans och
startar. Den
nar
och korrekt
placerade
anvandarunderhall").
"
"
"
vilket innebar att disken lufttorkar.
"Cd
"
Stall i disken
Lufttorkning
Ta bort eventuella matrester.
Torkningen ingar inte i sjalva programmet.
Flakten ar igang under nagra minuter och
avlagsnar den aterstaende vattenangan.
Om du vill kan du nu oppna luckan och
plocka ur disken. Maskinen stangs av
Dra ut den nedre
korgen
och stall i tallrikar
och bestick.
Dra ut den ovre
glas
korgen
och stall i
koppar,
mm.
automatiskt.
VIKTIGT
Stall inte i disk i den ovre korgen
nedre ar lastad och utdragen
om
VIKTIGT
den
Plocka
ur
den nedre
ned fran den ovre
Kontrollera att
korgen
forst och sedan
den ovre. Da undviker du att vatten
spolarmarna
korgen pa
droppar
disken i den
nedre.
kan rotera fritt
VARNING
Mat
upp diskmedel
Du bor i allmanhet inte oppna luckan nar
maskinen ar igang. Om luckan anda oppnas
finns en sakerhetsfunktion som stanger av
Lagg lagom mycket diskmedel i
diskmedelsfacket. Stang locket till
den.
Var forsiktig om luckan oppnas under en
varmvattenfas eller omedelbart efter ett
program. Het anga kan stromma ut.
diskmedelsfacket.
Valj
och starta ett program
For att
valja program, tryck pa
programknappen. Diskmaskinen startar
efter tre sekunder. Valj tillvalsfunktion om
det behovs.
17
PROGRAM
▶Disktiden kan variera beroende
▶"Lufttorkning
-
pa vattentemperatur, vattentryck
i programtiden.
och
spridning.
60 min" ar inte medraknat
SKOLJNING
DISKNING
Program
Fordisk
Huvuddisk
Skolj
1
Skolj
2
Skolj
TORK- Lufttor3
Varm
skoljning
NING
kning
Programsekvensen optimeras och anpassas efter hur smutsig
Auto
disken ar.
45
65
35
40
Eco
Quick
Pre-wash
Auto Wash
Eco Wash
Om du
Det har programmet ar avsett for normalt
smutsad disk.
valjer programmet Auto kanner
av hur smutsig disken ar genom
mata smutsighetsgraden i vattnet. Efter
maskinen
att
detta stalls disktid och vattentemperatur in
automatiskt. Pa sa satt blir vatten-och
energiforbrukningen sa lag
Nar "F" visas
pa
att
avgora
som
Quick Wash
mojligt.
pa displayen haller
Programmet Quick Wash (snabbdisk)
for snabbdisk
sensorn
anvants
diskmaskinens status.
※
"Cool
※
Automatisk omstart
dry" ingar
inte i
programmet. (Se sid 17)
Om strommen bryts startar programmet automatiskt
den punkt dar det avbrots.
18
om
fran
av
nyligen.
latt smutsad disk
ar
som
INSTRUKTIONER
FOR ANVANDARUNDERHALL
Forhindra
och
problem och dalig diskning genom
spolarmarna med jamna mellanrum.
att
inspektera
och skota
om
Ovre spolarm
Filter
korgen framat.
?
Ta forst bort det nedre stallet.
?
Dra den ovre
?
Vrid loss natfiltret moturs.
?
Kontrollera att vattenhalen inte ar
?
Ta ut
natfiltret, det ovre STS-filtret
igensatta
och
?
?
ytterfiltret.
Rengor filtren om det
?
behovs.
Satt tillbaka filtren i omvand
Ta loss
av matrester.
armen
ordning.
?
Rengor spolarmen och
ordning.
Natfilter
Ovre STS-filter
Ovre spolarm
Ytterfilter
Nedre
?
Ta loss
uppat
?
spolarm
Kontrollera att vattenhalen inte ar
igensatta
av matrester.
genom att dra den
den behover rengoras.
armen
om
Rengor spolarmen
genom att skruva loss
behover rengoras.
muttern om armen
den i omvand
?
filtren
och satt tillbaka
den genom att dra den nedat.
19
satt tillbaka
FELSOKNINGSGUIDE
service om du far problem med maskinen.
Las instruktionerna nedan innan du ringer service. Du kanske kan losa
Ring
problemet sjalv.
Problem
orsaker
Mojliga
Lamporna tands
?
Stickkontakten sitter inte
?
En
?
Det ar stromavbrott i huset.
Maskinen startar inte.
?
Luckan ar inte helt
Vattnet pumpas inte bort
?
Avloppsslangen ar bockad.
Filtret ar igensatt (rengor filtret).
slas
inte nar strommen
pa.
(felkoden
Felkoden
"
"
visas pa
"
"
visas pa
displayen).
displayen
(automatisk draneringspump aktiveras).
Felkoden
"
"
visas pa
displayen.
?
?
Det kommer in for
?
Problem med
?
Det kommer
?
Felkoden
"
"
visas pa
displayen.
?
?
Felkoden
"
"
har
sakring
ordentligt i uttaget.
gatt eller en kretsbrytare har utlost.
stangd.
mycket vatten
inloppsventilen.
i diskmaskinen.
inget vatten (vattenkranen ar inte oppen).
Inloppsventilen har stangts av en sakerhetsfunktion for
lackageavkanning.
Slanganslutningarna lacker.
Nagon ledning ar skadad och
lacker vatten.
?
Det finns ett fel i varmeelementets
krets.
Spolarmarna roterar inte jamnt.
?
Spolarmarnas fasten
spolarmens hal).
av
Det blir vita
?
Mangden
visas pa
displayen.
avlagringar pa
diskmaskinen efter diskning.
ar blockerade
diskmedel eller
spolglans
?
Saltet ar slut i saltbehallaren.
?
Saltbehallarens lock ar inte
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken torkar inte bra.
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken blir inte ren.
?
Fel
?
Diskmaskinen ar
?
Filtren ar
Det blir streck pa
glasforemal.
?
?
?
Koden
"
"
visas pa
displayen.
?
mangd
ar
matrester
(rengor
felaktigt installd.
ordentligt paskruvat.
diskmedel anvands.
felaktigt lastad eller overbelastad.
igensatta.
Spolarmarnas vattenhal ar igensatta.
Disken hindrar spolarmarnas rotation.
Ett olamligt program har valts.
Inget felmeddelande. (Se
20
sid
17)
ANTECKNINGAR
21
ANTECKNINGAR
22
ANTECKNINGAR
23
LD-2120WH
LD-2120WHB
LD-2120SH
LD-2120SHB
LD-2120LH
LD-2120LHB
LD-2120MH
LD-2120MHB
LD-2120WHU
LD-2120SHU
LD-2120LHU
LD-2120MHU
P/No.: 3828DD3004B
Kapacitet
12 kuvert
Vikt
Se
markskylt
Spanningsmatning
Se
markskylt
Stromforbrukning
Se
markskylt
Vattenmatningstryck
50~800kPa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement