LG LD-2140WHU,LD-2147MXHU Användar manual
DISKMASKIN
BRUKSANVISNING
MODEL : LD-2140WH
/ LD-2140SH
/ LD-2140LH
/ LD-2140MH
LD-2140WHB / LD-2140SHB / LD-2140LHB / LD-2140MHB
LD-2140WHU / LD-2140SHU / LD-2140LHU / LD-2140MHU
LD-2147MXHU
Las den har
anvanda
bruksanvisningen noggrant innan du borjar
Spara den pa en saker plats for
diskmaskinen.
framtida bruk.
INNEHALL
Diskmaskin
SAKERHET
3
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5
MASKINENS DELAR
9
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
10
ANVANDNING
11
DISKNING
17
PROGRAM
18
INSTRUKTIONER FOR
ANVANDARUNDERHALL
FELSOKNINGSGUIDE
SPECIFIKATIONER
19
20
SAKERHET
VIKTIGA
VARNING
-
Var
SAKERHETSINSTRUKTIONER
forsiktig
nar du anvander diskmaskinen.
nedanstaende
?
Las den har
instruktioner:
Vid
bruksanvisningen noggrant
innan du anvander diskmaskinen for
?
forsta
?
gangen.
Bruksanvisningen innehaller mycket
viktig information om hur
diskmaskinen ska
Tillverkaren
som
inte for
uppstar pa grund
av
?
problem
att du struntar
?
i sakerhetsinstruktionerna.
?
Diskmaskinen ar avsedd for normal
Anvand inte diskmaskinen for
industriella eller kommersiella
Maskinen far inte anvandas
utan
?
?
av
?
i
enlighet
?
byggnadens
jordningssystem overensstammer med
de lokala foreskrifterna (anvand ingen
forlangningssladd).
om
Justera vattenvarmarinstallningen
varmare
nagon
?
?
oppen.
pa
luckans
Det kan
stanger
av
den automatiskt
forekommer
om
i
Maskindiskmedel ar starkt alkaliska.
vara
tomt efter
bytas av
servicerepresentant
annan
anvandning.
Apparaten har en sakerhetsfunktion
mycket farliga
om
de
Kontrollera att diskmedelsfacket ar
an 65 ºC. Om
Om elkabeln skadas maste den
person. Det ar
ned och sitt inte
svaljs. Undvik kontakt med hud och
ogon. Hall barn borta fran
diskmaskinen nar luckan ar oppen.
anslutas till kallvatten.
av
Det
Anvand inte handdiskmedel.
Maskindiskmedel ska anvandas for
De kan
under 65 ºC maste diskmaskinen
eller
pa apparaten.
till elektriska stotar.
kraftiga storningar
ledningarna.
om
av en
upphov
Tryck inte
som
Den elektriska sakerheten kan bara
tillverkaren,
diskmaskinen.
eller brand.
Spruta inte vatten
av
normal
varmvattentemperaturen inte kan hallas
?
metall, osv.).
losningsmedel i
De kan orsaka explosion
inga typer
fungerar.
barn
?
Elanslutningen maste goras
med markskylten.
varmvattnet blir
inte tal varme,
skada luckan sa att diskmaskinen inte
tillsyn.
garanteras
Anvand
insida nar luckan ar
Vid installation\
?
som
ar dekorerade med
och ge
?
andamal.
?
tal diskmaskin ska
som
kan orsaka fel i de elektriska delarna
hushallsanvandning.
?
koksgerad
(undvik foremal
som
installeras, anvandas
ansvarar
anvandning
Bara
diskas i diskmaskinen
och underhallas.
?
Folj
kvalificerad
for obehoriga att
farligt
byta kabeln.
Apparaten maste vara placerad sa att
kontakten ar lattatkomlig.
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med nya slangar.
Gamla slangar ska inte ateranvandas.
3
varje
disk.
SAKERHET
Barnsakerhet
?
Kontrollerna kan lasas med
av
?
?
?
(barnlas)
sa att diskmaskinen inte startar
misstag.
Hall barn borta fran diskmedel och
spolglans.
Lat inte barn anvanda diskmaskinen.
Sma barn bor hallas under uppsikt sa att de inte leker med apparaten.
VARNING
?
"Child Lock"
laget
:
stromforande
ledning
De flesta
apparater bor anslutas till separat elanslutning, dvs ett eluttag som inte forsorjer
andra apparater eller andra grenuttag. For mer information, se specifikationerna i denna
manual.
?
Vagguttag far ej overbelastas. Overbelastade vagguttag, losa eller skadade
stickkontakter, forlangningssladdar och skadad isolering medfor risk for elektrisk stot
eller brand. Undersok regelbundet apparatens natsladd. Om sladden ar skadad eller
sliten, koppla ur den och kontakta en servicetekniker for byte av sladd innan du anvander
apparaten pa nytt.
?
Se till att natsladden inte skadas, vrids, blir klamd (i till exempel i en dorr) eller trampas
pa. Var sarskilt uppmarksam pa att sladden ar hel vid stickkontakten och i anslutning till
apparaten.
SPARA INSTRUKTIONERNA
JORDNINGSINSTRUKTIONER
Apparaten maste jordas.
Vid felfunktion eller haveri minskar
for elektriska stotar eftersom den
elstrommen.
Apparatens
utrustningen.
installerat och
VARNING
-
utgor
sladd har
Kontakten maste
jordat enligt
en
vara
med
vag
jordledare
en
lagt
och
ansluten till ett
jordningen
motstand
risken
for
jordkontakt som jordar
lampligt uttag som ar
en
alla lokala foreskrifter.
Om
jordledaren ansluts pa fel satt kan risk for elektriska stotar
uppsta. Fraga en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant
du ar osaker pa om apparaten ar ordentligt jordad. Andra inte
stickkontakten som medfoljer apparaten. Om den inte passar i
uttaget maste
ett
uttag
som
passar installeras
elektriker.
4
av en
kvalificerad
om
INSTALLATIONSANVISNINGAR
4
VARNING
Om diskmaskinen ska installeras i ett
horn, maste avstandet mellan
Allt elektriskt arbete som behovs for
installationen ska utforas av en
kvalificerad elektriker eller nagon annan
behorig person. Allt rorarbete som behovs
for installationen ska utforas av en
kvalificerad rormokare eller nagon annan
diskmaskinen och det
eller
vaggen
intilliggande skapet
minst 5
vara
cm.
behorig person.
Steg 1:
FORBEREDA SKAPSUTRYMMET
Steg 2:
FORBEREDA KABELDRAGNINGEN
Diskmaskinen ar avsedd att passa den
storlek som visas nedan.
1
VIKTIGT
2
Valj en plats som ar sa nara vasken som
mojligt for att underlatta anslutningen till
vatten och avlopp.
3
Diskmaskinen far inte installeras
tre meter
fran vasken for
att
mer
avloppet
Koppla for sakerhets skull ur sakringen
eller kretsbrytaren fore installationen.
Anvand inte en forlangningssladd
eller
adapter med apparaten. El- och
jordanslutningar maste uppfylla
an
nationella elektriska foreskrifter och
andra lokala regler.
ska
fungera.
1
2
Apparaten maste forses med ratt
markspanning och frekvens enligt
bruksanvisningen. Den maste anslutas till
ett eget, korrekt jordat uttag med en sakring
pa 10 ampere.
Det jordade uttaget maste placeras pa en
lattillganglig plats i narheten av men inte
bakom diskmaskinen och inom 1,2 meter
fran diskmaskinens sida (se sidan 7, fig. A).
3
Uttaget maste
vara
korrekt jordat. Lat
en
kvalificerad elektriker kontrollera detta
du ar osaker.
anslutna till
forgrening
Enhet:
mm
Hal for slangar och
elkablar pa endera sidan
(ungefar 100 x 75)
Om en oskyddad spanskiva ligger mot
eller ovanfor diskmaskinen bor den
tackas av vattenbestandig farg eller
tatning sa att inte angan far den att svalla.
5
Inga
andra apparater far
natuttag (med
liknande).
samma
eller
om
vara
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg 3:
FORBEREDA DISKMASKINEN
FOR INSTALLATION
1
Lagg
diskmaskinen med luckan
Steg
4:
INSTALLERA DISKMASKINEN I
SKAPET
uppat.
Gor all
nodvandig finjustering av hojd och
en skiftnyckel innan du skjuter
in diskmaskinen i skapet.
1
balans med
2
Justera fotterna sa att maskinen passar
i skapet enligt figuren nedan.
2
Skjut forsiktigt in diskmaskinen i
skapet. Kontrollera att avloppsslangen
inuti skapet inte ar bockad eller strackt.
Justerskruv
VIKTIGT
Om skapet ar mindre an 850 mm hogt maste
diskmaskinens bordsyta tas loss. Lossa de
tva skruvarna pa baksidan.
6
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5:
Steg
ANSLUTA AVLOPPSLEDNINGEN
avloppsslangens ande inte passar
pa avloppsledningen anvander du en
varmebestandig gummianslutning
(medfoljer inte) som tal losningsmedel.
Du kan kopa den i en VVS-affar.
Om
1
Det finns tva
2
visas i
figur
vanliga anslutningar.
■ Om avloppsslangen ar ansluten till ett
separat stigarror, maste anslutningen
vara
Se
helt lufttat.
fig.
B.
De
A och B.
Lufttat
anslutning
Om ett S-vattenlas anvands som avlopp
maste tappen borras upp rent och utan
hinder till maximal innerdiameter.
En
av
foljas
foljande
for
■ Nar
instruktioner maste
att forhindra
baksug:
avloppsslangen
vaskens S-vattenlas
ar
ansluten till
Stigarror,
minst 40
mm
diameter
eller
avloppsenhet maste slangen hangas
upp under bankytan och sakras.
Fig.
B:
Avloppsanslutning stigarror.
Avloppsslang forlangning
Forlang
avloppsslangen enligt
nedan.
Sink
Avloppsslang
Inloppsslang
Kopparror, (20
mm, konad vid
avloppsslangen
och andra
anden om det
behovs.
Elkabel
Fig.
A
Anslut med
kopplingar om du forlanger
avloppsslangen.
Slangforlangningar eller 1620mm gummislang som
tal 90ºC varmvatten.
VIKTIGT
Nar du har anslutit eller forlangt
avloppsslangen ska du kontrollera att den
inte ar bockad (krokar ska ha 40 mm radie).
7
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg
Steg
6:
BALANSERA DISKMASKINEN
VATTENANSLUTNING
1
Anslut
inloppsslangen till vattenkranen
enligt figuren (vissa modeller har en
inloppsventil och slang). Diskmaskinen
ett
Om du
upptacker att luckan fastnar eller hor
skrapande ljud mellan luckans sida och
sidoskapet nar du oppnar eller stanger luckan,
kan anslutas till varmt eller kallt vatten.
maste diskmaskinen balanseras.
Om varmvattentemperaturen inte kan
hallas under 65 ºC maste diskmaskinen
Fall 1. Om luckan ar sned at
anslutas till kallvatten.
2
8:
hoger
tatningstejp eller tatningsmassa
vattenlackage.
Anvand
for att forhindra
Ledningen
bojd.
far inte
vara
bockad eller
Sned at
hoger
skarpt
LUCKA
Fig. C
?
Vattenkran
Om luckan ar sned at
du
proceduren
hoger (fig. C) upprepar
fungerar som
nedan tills luckan
den ska.
1) Skruva ur (moturs)
sidan och
2)
hoj
Kontrollera
om
eller
Inloppsslang
?
Nar
foten baktill
pa
vanstra
nivan.
skrapar
produkten
luckan fortfarande fastnar
mot
skapet.
ar helt balanserad ar inte luckan
sned och fastnar eller
skrapar inte.
Fall 2. Om luckan ar sned at vanster
Steg
7:
Sned at
vanster
SLUTKONTROLL OCH MONTERING
LUCKA
1
Dra at
inloppsslangen ordentligt
for
hand.
Anslut elkabeln till ett jordat
och sla
2
eluttag
Fig.
pa apparaten.
Lat diskmaskinen
?
genomga
en
diskning (Quick Wash
rekommenderas) utan nagonting
diskmaskinen och starta
proceduren nedan tills
(fig. D) upprepar
fungerar som
luckan
den ska.
i.
1) Skruva ur (moturs)
diskningen kan du se om det
uppstar lackage eller andra problem.
Forsta gangen du anvander produkten
kanske du hor ett konstigt ljud. Stang i
av
Om luckan ar sned at vanster
du
Under
sa fall
D
och
2)
foten baktill
pa hogra
sidan
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar eller
skrapar
skapet.
produkten ar helt balanserad ar
sned och fastnar eller skrapar inte.
mot
?
om
den.
8
Nar
inte luckan
MASKINENS DELAR
1.
2. Luckans
3.
11.
Kontrollpanel
12. Bestickstall
handtag
13. Diskmedels- och
Frontholje
4. Nedre
Ovre korg
14.
holje
15.
Ventilationsoppningens
Ovre spolarm
5.
Visning
6.
16. Nedre
7.
Pa/Av-knapp
Avloppsslang
8.
Inloppsslang
18. Nedre
av
forlopp
spolglansfack
lock
spolarm
17. Filterenhet
korg
19. Saltbehallarens
9. Elkabel
lock
10. Justerbar fot
Tillbehor
Tratt
Inloppsslang
※ Utseende och
specifikationer kan
andras utan
※ Endast vissa diskmaskiner levereras med
foregaende
inloppsslang.
9
meddelande utifran lokala
omstandigheter.
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
ATERSTAENDE
Innan
?
FORDROJD
TID
diskningen startar visas kortiden
START
for det valda
?
programmet.
Nar du har startat visas den aterstaende
?
Om det uppstar
?
ett
tiden
pa displayen.
problem med diskmaskinen visas
Avloppsproblem
:
Problem med
av
overfyllning
:
Vatteninloppsproblem
:
Lackageproblem
:
Varmarproblem
av
vatten
:
?
programmet.
sidan
HOG
?
Om du
valjer
?
Anvands for att lasa
Hog temp blir
kontrollknapparna sa att
installningarna inte kan
temperaturen
upp till 77℃.
andras
?
av
ett barn.
aktivera/avaktivera,
knapparna
Intensive och Auto
intryckta samtidigt
nagra sekunder.
under
10
?
och for
energi.
Diskmaskinen kan
sakerhetsskal
finns
om
det
i
storningar
spanningsmatningen.
PROGRAM
PA/AV
?
av
av
ocksa stangas av
automatiskt av
LJUDSIGNAL
?
a nder den.
diskningen slas
sakerhetsskal
?
en
For att
hall
Efter
knappen
anv
Fyll pa
spolglans.
till 19 timmar.
och lasa upp
innan du
automatiskt
kan stallas in fran
funktionen
diskmaskinen
att spara
BARNLAS
TEMP
pa
diskmaskinen
Fordrojningstiden
en
Sla
med den har
Rinse Aid:
Inget felmeddelande (Se sid 17)
Spolningstrycket okar
varje tryckning pa
knappen
for
pa
?
?
starten
med
AV/PA
Fyll pa
specialsalt.
Varje gang du
trycker fordrojs
starten
?
SPOLNINGSTRYCK
?
Salt Refill:
timme.
Om en felkod visas ska du lasa felsokningsguiden
20 och folja instruktionerna dar.
"
?
-
du vill
fordroja
?
※"
Tryck pa den har
knappen innan du
valjer program
om
problemtypen.
:
INDIKA
TOR
Diskmaskinen maste
vara
?
Tryck pa
avstangd.
motsvarande
Aktivera och inaktivera
knapp nar du vill
valja program.
ljudsignalen genom att
trycka pa Quick och Prewash samtidigt i ett par
sekunder. "on" visas pa
displayen.
Funktionen avbryts
automatiskt vid
stromavbrott.
ANVANDNING
Stora foremal
1. Plocka i diskmaskinen
far inte hindra att
diskmaskinsfacket
diskningen ska fungera sa bra som
mojligt ar det viktigt att maskinen plockas i
enligt instruktionerna. Innan du lagger i saker
For att
i diskmaskinen maste
framforallt
olosliga
tandpetare, karnor,
Folj riktlinjerna
3. Anvanda
storre matrester,
saker
osv,
som
av.
Blanda bestick
plockar
i
snett
sa
att vattnet lattare
■ Karl med fastbrand
Var
blotlaggas
korgen
korgen lampar sig bast for
mattallrikar, djupa tallrikar, grytor, pannor,
lock eller till och med ett grillgaller.
Tallrikar bor placeras staende och vanda
mot korgens mitt.
Grytor, pannor och stora fat maste vandas
upp och ned.
Stora foremal
far inte hindra att
diskmaskinsfacket oppnas.
tallrik
forsiktig
vassa
Den nedre
Djup
placeras
i ett
av.
innan de stalls i diskmaskinen.
Djup
fack i
separat knivstall i det ovre stallet.
placeras
2. Plocka i den nedre
varje
genom locket med handtagen nedat. Locket
kan tas bort fran bestickstallet om du inte
vill anvanda det. Knivar ska
kan rinna
mat bor
olika typer i
fastnar i varandra. Stall ned besticken
att vatten kommer i
kontakt med alla ytor.
■ Foremal med djup botten bor
av
bestickstallet sa att inte likadana bestick
diskmaskinen:
■ Placera porslin sa
bestickstallet
ben,
skrapas
nedan nar du
oppnas.
tallrik
Mattallrik
11
foremal.
nar du
plockar
i och
ur
ANVANDNING
4. Plocka i den ovre
5. Justera den ovre
korgen
Den ovre
korgen lampar sig bast for
omtaligare foremal, sma tallrikar, langa
bestick, koppar, glas och diskmaskinssakra
plastforemal. Tallrikar ska placeras staende
med botten mot korgens framsida. Koppar,
glas och skalar ska placeras upp och ned.
Ytterligare koppar eller matlagningsbestick
kan laggas pa de nedfallbara koppstallen,
som ocksa ger stod for glas med hog fot.
Spolarmarnas rorelse far inte hindras. Tank
pa att det sitter en spolarm pa den ovre
korgens undersida.
Den ovre
korgen
kan
hojas
korgen
och sankas
sa
Du kan andra den ovre
att dra den
dra i de tva
korgens hojd genom
uppat (till det ovre laget) eller
spakarna till vanster och hoger
korgen och sanka ned den (till
nedre laget).
Flytta den ovre korgen varsamt, sa
om
den
blir den
lattare att hantera.
Hall i
(
korgens
mitt nar du
markerat med
Kontrollera att
flyttar den uppat
XX).
spolarmen fortfarande
kan rotera fritt efter justeringen.
?
Front
Foremal
som
Kombinationen
av
inte tal diskmaskin
hoga vattentemperaturer och
maskindiskmedel kan skada vissa foremal.
bor du inte diska
foljande
att
den passar for porslin av olika storlekar.
Tom korgen helt innan du justerar hojden.
Darfor
i diskmaskin:
koppar eller anodiserat aluminium
handmalat porslin med silver eller bladguld
bestick med tra- eller benhandtag
foremal av jarn och andra icke rostfria foremal
plastforemal som inte ar dismaskinsakra.
VARNING
Tom
korgen
hojden.
Annars kan
kan
12
helt innan du
porslinet
gora dig illa.
justerar
skadas och du
ANVANDNING
6.
?
diskmedel
Fylla pa
Diskmedel maste
fyllas pa i
varje diskprogram
(fordisk).
diskmedelsfacket fore
Pre-Wash
utom
?
Folj
bruksanvisningen
diskmedel
?
Oppna
som
om
hur
som
smutsig
kanske du
mindre diskmedel an vad
rekommenderas.
?
I facken ryms 15
?
Hur
pa
mycket
behovs.
Om disken bara ar lite
kan anvanda
mycket
25 gram.
respektive
diskmedel
beror
behovs
som
i ratt typ av
diskmedel i facket
Lagg
programmet. Se tabellen nedan.
PROGRAM
DISKMEDEL
Intensive
25g
Auto
20g
Eco
15g
Quick
10g
Pre-wash
Inget
diskmedel
?
Stang luckan till diskmedelsfacket
har lagt i diskmedlet.
?
Diskmedlet anvands
VARNING
nar du
Diskmedlet ar sarskilt maskindiskmedel.
automatiskt under
Liksom alla hushallskemikalier
diskningen.
?
oppen
som ett gift och hallas utom
rackhall for barn. Kontrollera
diskmedelsfacket efter varje diskning och
efter
diskningen.
torka bort eventuella rester
Information
Anvand
om
bara diskmedel
hushallsdiskmaskiner
diskmedel
som
ar avsett for
(vanligt
handdiskmedel ska inte anvandas
loddret kan
ska det
hanteras
Luckan till diskmedelsfacket kommer att
vara
genom att
trycka pa sparren
tillverkarens instruktioner i
eftersom
paverka diskningen negativt).
13
av
diskmedlet.
ANVANDNING
7.
Fylla pa spolglans
?
Pafyllning
Nar du ska fylla pa spolglans vrider du det
runda locket moturs och tar av det. Fyll pa
behallaren till maxmarkeringen med
spolglans av god kvalitet. Skruva sedan pa
locket igen.
spolglans anvands automatiskt under den
sista skoljningen.
Doseringen ar fabriksinstalld sa att den
Om du ser flackar
passar de flesta andamal.
efter vatten pa
av imma, strack eller marken
glasforemal kan installningen behova hojas.
Ta i sa fall av locket och vrid indikatorpilen
till en hogre installning. Skruva sedan pa
locket igen. Om glaset har smetiga flackar
eller om det finns skum i botten av glasen
eller i botten av maskinen valjer du en lagre
installning.
?
Aterfyllning
Beroende
pa
vilken
dosering
som
stallts in
och hur ofta du diskar, behover du bara
fylla pa spolglans ungefar en gang i
manaden.
hur
Indikator for
Det finns tva satt att kontrollera
mycket spolglans
I indikatorfonstret
som
spolglans
finns kvar.
pa spolglansfacket
diskmaskinsluckan ar helt
Justera nivan
(spolglans)
nar
oppen.
Svart
O
betyder att det finns tillrackligt
med spolglans.
Tomt betyder att spolglans behover
fyllas pa.
Med
ljuset pa kontrollpanelen
diskmaskinen ar pa.
Nar
lampan lyser ar spolglansen
Fyll pa spolglans.
Information
Spolglans
nar
streck fran
behovs
om
spolglans
for att ta bort flackar och
porslinet och for att det ska torka
mangd ger battre diskning. For
kan
emellertid leda till for mycket
mycket
skum och ibland vattenlackage.
battre. Ratt
nastan slut.
14
ANVANDNING
8.
salt
Fylla pa
avhardningsfilter som avhardar hart
foljande noggrant sa att du anvander det pa ratt satt.
Diskmaskinen har ett
Las
For att
vatten.
ska fungera tillrackligt bra behover diskmaskinen mjukt vatten, dvs. vatten som
inget kalk. Annars lamnar vattnet flackar efter sig pa tallrikar och i karl.
hardhet overskrider en viss niva maste vattnet avhardas (avkalkas) sa att det kan
skoljningen
innehaller lite eller
Om kranvattnets
i diskmaskinen.
anvandas
genom att ett sarskilt salt tillsatts i avhardningsfiltret i diskmaskinen.
Hur mycket salt som ska anvandas i avhardningsfiltret stalls in utifran kranvattnets hardhet.
Det
?
gors
Vid forsta
?
pafyllningen
Kontrollera vattnets hardhet dar du bor
(vattenleverantoren
kan ge
dig
information
om
vattnets
hardhet i ditt
omrade).
avhardningsfiltret enligt
?
Stall in
?
Ta bort det nedre stallet och skruva
?
Fyll pa
avsett for
anvanda
en
?
Skruva
pa
in
locket
diskmedel forsta
Saltbehallaren rymmer
gangen. Underlatta pafyllningen
ungefar 1,9 kg (anvand avhardningssalt som
stora
avhardningen.
avhardningssystemet
avhardningsfiltret
dar du bor.
tratt.
saltspill sa att locket kan skruvas pa ordentligt.
ordentligt sa att inte diskvatten kan komma igenom och
Torka bort eventuellt
Justera
hardhet.
locket till saltbehallaren.
diskmaskin).
?
Stalla
av
salt i saltbehallaren innan du anvander
genom att
?
vattnets
till den
Avhardningsfiltret
Diskmaskinen ar
Vattenhardheten
installning
anges i tabellen for vattenhardheten
i det omrade
stalls in i atta steg.
forprogrammerad
som
som
for vattenhardheten
"
".
stallts in i maskinen kan kontrolleras och andras med
knapparna pa
kontrollpanelen.
1. Diskmaskinen maste
2.
avstangd.
Tryck pa knapparna Delay Start och Power samtidigt
Ett
"
"
och
vara
och hall dem
siffra visas
pa displayen.
installningen:
du
Varje gang
trycker pa Quick andras siffran med ett. Displayen gar
Nar hardheten ar korrekt installd trycker du pa knappen Pre-wash.
Hardhetsinstallningen sparas.
en
intryckta.
3. Sa har andrar du
4.
15
fran
"
"till"
".
ar
ANVANDNING
■
Aterfyllning
lampan "Salt Refill" (fyll pa salt) automatiskt under diskning. Da
diskningen ar klar. Salt bor alltid fyllas pa (enligt beskrivningen pa
nasta diskning startas. Torka bort overflodig
saltlosning omedelbart.
Nar saltet ar forbrukat tands
behover
salt
foregaende
fyllas pa
sida)
nar
innan
lampan lyser ar saltet nastan slut. Fyll pa
Nar
salt..
Obs!
?
Det kan ta
?
Nar kontrollen ar installd
Lampan
en
"Salt
stund innan
lampan slocknar nar du har fyllt pa salt.
", behover du inte fylla pa salt eftersom inget salt anvands nar diskmaskinen gar.
pa
Refill" stangs av. Om kontrollen ar installd mellan
"och"
maste salt fyllas pa i behallaren.
"
"
"
VARNING
Hall
inget
diskmedel i
9. Nedfallbara
Avdelarna
langst
gar
ned sa att det
bak
specialsaltbehallaren.
Det forstor
avdelare
pa
avhardningsfiltret.
10.
Torkning
Oppna
stallet kan fallas
luckan helt nar
diskprogrammet
ar
slut sa att disken torkar snabbare.
lattare att stalla i grytor
och pannor.
11.
?
?
?
?
?
Energitest (EN50242)
Apparaten lastad enligt standardspecifikationer.
Exempel pa lastad diskmaskin: s. 11~12
Kapacitet: 12 kuvert
Jamforelseprogram: Eco
Installning for spolglans: 3
Referensdiskmedel: 6 g diskmedel pa
insidan
luckan och 24 g i
diskmedelsfacket.
?
Den justerbara ovre
det ovre
16
av
laget.
korgen maste
vara
i
DISKNING
Programmets indikatorlampa lyser
Tryck pa Power-knappen
Nar du
programmet
visas det
trycker pa av/pa-knappen
installda standardprogrammet.
Om
spolglans
Oppna
aterstaende
Om
pa displayen.
samma
salt
diskprogrammet fran
fortsatter
stangs
punkt.
Nar
eller salt behover
tands motsvarande
visas
under programmets gang
stannar maskinen automatiskt. Nar luckan
Kontrollera att det finns
spolglans och
startar. Den
programtiden
luckan oppnas
ar
diskprogrammet
fardigt
fyllas pa
indikatorlampa.
diskprogrammet ar fardigt visas
pa displayen under nagra sekunder
och en ljudsignal talar om att disken ar
vilket
fardig. Dar efter visas koden
Nar
luckan och
"
kontrollera filtren
"
"
Filtren ska
(se
vara rena
"Instruktioner for
nar
och korrekt
placerade
anvandarunderhall").
innebar
"
att disken lufttorkar.
"Cd
"
Stall i disken
Lufttorkning
Ta bort eventuella matrester.
Torkningen ingar inte i sjalva programmet.
Flakten ar igang under nagra minuter och
avlagsnar den aterstaende vattenangan.
Om du vill kan du nu oppna luckan och
plocka ur disken. Maskinen stangs av
Dra ut den nedre
korgen
och stall i tallrikar
och bestick.
Dra ut den ovre
glas
korgen
och stall i
koppar,
mm.
automatiskt.
VIKTIGT
Stall inte i disk i den ovre korgen
nedre ar lastad och utdragen
om
VIKTIGT
den
Plocka
ur
den nedre
ned fran den ovre
Kontrollera att
korgen
forst och sedan
den ovre. Da undviker du att vatten
spolarmarna
korgen pa
droppar
disken i den
nedre.
kan rotera fritt
VARNING
Mat
upp diskmedel
Du bor i allmanhet inte oppna luckan nar
maskinen ar igang. Om luckan anda oppnas
finns en sakerhetsfunktion som stanger av
den.
Var forsiktig om luckan oppnas under en
varmvattenfas eller omedelbart efter ett
Lagg lagom mycket diskmedel i
diskmedelsfacket. Stang locket till
diskmedelsfacket.
Valj
program. Het
och starta ett program
For att
valja program, tryck pa
programknappen. Diskmaskinen startar
efter tre sekunder. Valj tillvalsfunktion om
det behovs.
17
anga
kan stromma
ut.
PROGRAM
▶Disktiden kan variera beroende
▶“Lufttorkning
-
60 min”ar
pa vattentemperatur, vattentryck och spridning.
i programtiden.
inte medraknat
SKOLJNING
DISKNING
Program
Fordisk
Huvuddisk
50℃
70℃
Skolj
1
Skolj
2
Skolj
TORK- Lufttor3
Varm
skoljning
NING
kning
70℃
Intensive
Auto
Programsekvensen optimeras och anpassas efter hur smutsig
disken ar.
45℃
65℃
35℃
40℃
Eco
Quick
Pre-wash
Nar "F" visas
Intensive Wash
pa
Programmet Intensive Wash
(intensivdisk) ar avsett for hart
disk
som
smutsad
Om du
valjer programmet Auto kanner
av hur smutsig disken ar genom
mata smutsighetsgraden i vattnet. Efter
Programmet Quick
for snabbdisk
detta stalls disktid och vattentemperatur in
automatiskt. Pa sa satt blir vatten-och
lag
※
"Cool
※
Automatisk omstart
dry" ingar
inte i
sensorn
Quick Wash
maskinen
energiforbrukningen
pa displayen haller
diskmaskinens status.
Det har programmet ar avsett for normalt
smutsad disk.
Auto Wash
sa
avgora
Eco Wash
grytor, pannor och kastruller
med intorkade matrester.
att
att
som
anvants
mojligt.
programmet. (Se sid 17)
Om strommen bryts startar programmet automatiskt
den punkt dar det avbrots.
18
om
fran
av
nyligen.
Wash
(snabbdisk)
latt smutsad disk
ar
som
INSTRUKTIONER
FOR ANVANDARUNDERHALL
Forhindra
och
problem och dalig diskning genom
spolarmarna med jamna mellanrum.
att
inspektera
och skota
korgen framat.
?
Ta forst bort det nedre stallet.
?
Dra den ovre
?
Vrid loss natfiltret moturs.
?
Kontrollera att vattenhalen
?
Ta ut
natfiltret, det ovre STS-filtret
igensatta
och
?
ytterfiltret.
Rengor filtren om
?
det behovs.
Satt tillbaka filtren i omvand
Ta loss
armen
ordning.
?
Ovre spolarm
Ytterfilter
?
Ta loss
uppat
?
spolarm
Kontrollera att vattenhalen inte ar
igensatta
av matrester.
genom att dra den
den behover rengoras.
armen
om
Rengor spolarmen
genom att skruva loss
behover rengoras.
Rengor spolarmen och
den i omvand ordning.
Ovre STS-filter
Nedre
inte ar
av matrester.
muttern om armen
Natfilter
?
filtren
Ovre spolarm
Filter
?
om
och satt tillbaka
den genom att dra den nedat.
19
satt tillbaka
FELSOKNINGSGUIDE
service om du far problem med maskinen.
Las instruktionerna nedan innan du ringer service. Du kanske kan losa
Ring
problemet sjalv.
Problem
orsaker
Mojliga
Lamporna tands
?
Stickkontakten sitter inte
?
En
?
Det ar stromavbrott i huset.
Maskinen startar inte.
?
Luckan ar inte helt
Vattnet pumpas inte bort
?
Avloppsslangen ar bockad.
Filtret ar igensatt (rengor filtret).
slas
inte nar strommen
pa.
(felkoden
Felkoden
"
"
visas pa
"
"
visas pa
displayen).
displayen
(automatisk draneringspump aktiveras).
Felkoden
"
"
visas pa
displayen.
?
"
"
visas pa
displayen.
Det kommer in for
?
Problem med
?
Det kommer
?
?
Felkoden
"
"
har
?
?
Felkoden
sakring
ordentligt i uttaget.
gatt eller en kretsbrytare har utlost.
stangd.
mycket vatten
inloppsventilen.
i diskmaskinen.
inget vatten (vattenkranen ar inte oppen).
Inloppsventilen har stangts av en sakerhetsfunktion for
lackageavkanning.
Slanganslutningarna lacker.
Nagon ledning ar skadad och
lacker vatten.
?
Det finns ett fel i varmeelementets
krets.
Spolarmarna roterar inte jamnt.
?
Spolarmarnas fasten
spolarmens hal).
av
Det blir vita avlagringar pa
?
Mangden
diskmaskinen efter diskning.
?
Saltet ar slut i saltbehallaren.
?
Saltbehallarens lock ar inte
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken torkar inte bra.
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken blir inte ren.
?
Fel
?
Diskmaskinen ar
?
Filtren ar
Det blir streck pa
visas pa
displayen.
glasforemal.
?
?
?
Koden
"
"
visas pa
displayen.
?
mangd
ar blockerade
diskmedel eller
spolglans
ar
matrester
(rengor
felaktigt installd.
ordentligt paskruvat.
diskmedel anvands.
felaktigt lastad eller overbelastad.
igensatta.
Spolarmarnas vattenhal ar igensatta.
Disken hindrar spolarmarnas rotation.
Ett olamligt program har valts.
Inget
felmeddelande.
20
(Se
sid
17)
ANTECKNINGAR
21
ANTECKNINGAR
22
ANTECKNINGAR
23
LD-2140WH
LD-2140WHB
LD-2140SH
LD-2140SHB
LD-2140LH
LD-2140LHB
LD-2140MH
LD-2140MHB
LD-2140WHU
LD-2140SHU
LD-2140LHU
LD-2140MHU
LD-2147MXHU
P/No.: 3828DD3004F
Kapacitet
12 kuvert
Vikt
Se
markskylt
Spanningsmatning
Se
markskylt
Stromforbrukning
Se
markskylt
Vattenmatningstryck
50~800kPa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement