LG LD-2160WHU Användar manual
DISKMASKIN
BRUKSANVISNING
MODEL : LD-2160WH / LD-2160SH / LD-2160MH / LD-2160LH
LD-2160WHB / LD-2160SHB / LD-2160MHB / LD-2160LHB
LD-2160WHU / LD-2160SHU / LD-2160MHU / LD-2160LHU
Las den har
anvanda
bruksanvisningen noggrant innan du borjar
diskmaskinen. Spara den pa en saker plats for
framtida bruk.
INNEHALL
Diskmaskin
SAKERHET
3
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5
MASKINENS DELAR
9
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
10
ANVANDNING
12
DISKNING
19
PROGRAM
20
INSTRUKTIONER FOR ANVANDARUNDERHALL
21
FELSOKNINGSGUIDE
22
SPECIFIKATIONER
SAKERHET
VIKTIGA
VARNING
-
Var
SAKERHETSINSTRUKTIONER
forsiktig
nar du anvander diskmaskinen.
Folj
nedanstaende instruktioner:
?
Las den har
Vid
bruksanvisningen noggrant
innan du anvander diskmaskinen for
?
forsta
?
gangen.
Bruksanvisningen innehaller mycket
viktig information om hur
diskmaskinen ska
Tillverkaren
(undvik foremal
som
installeras, anvandas
som
?
ansvarar
inte for
uppstar pa grund av
att du struntar
Anvand inga typer av losningsmedel i
diskmaskinen. De kan orsaka explosion
eller brand.
?
Spruta inte
i sakerhetsinstruktionerna.
Diskmaskinen ar avsedd for normal
och ge
?
Anvand inte diskmaskinen for
industriella eller kommersiella
Maskinen far inte anvandas
utan
av
vatten
pa apparaten.
Det
kan orsaka fel i de elektriska delarna
Tryck
upphov
till elektriska stotar.
inte ned och sitt inte
insida nar luckan ar
pa luckans
oppen.
Det kan
skada luckan sa att diskmaskinen inte
andamal.
?
inte tal varme,
ar dekorerade med metall, osv.).
som
?
problem
hushallsanvandning.
?
diskmaskin ska
diskas i diskmaskinen
och underhallas.
?
anvandning
Bara koksgerad som tal
fungerar.
barn
?
tillsyn.
Anvand inte handdiskmedel.
Maskindiskmedel ska anvandas for
normal
Vid installation
?
?
Elanslutningen maste goras i enlighet
med markskylten.
som
?
byggnadens
jordningssystem overensstammer med
de lokala foreskrifterna (anvand ingen
forlangningssladd).
Justera vattenvarmarinstallningen om
om
varmvattnet blir
varmare
svaljs.
ogon.
bytas
nagon
?
kvalificerad person. Det ar
farligt for obehoriga att byta kabeln.
annan
?
Apparaten
kontakten
?
maste
placerad
ar lattatkomlig.
vara
mycket farliga om
de
Undvik kontakt med hud och
Hall barn borta fran
oppen.
varje
disk.
Kontrollerna kan lasas med
laget
"Child Lock" (barnlas) sa att
diskmaskinen inte startar av misstag.
av en
av
i
Barnsakerhet
?
servicerepresentant eller
vara
tomt efter
anslutas till kallvatten.
tillverkaren,
om
Kontrollera att diskmedelsfacket ar
under 65 ºC maste diskmaskinen
av
den automatiskt
diskmaskinen nar luckan ar
an 65 ºC. Om
Om elkabeln skadas maste den
av
Maskindiskmedel ar starkt alkaliska.
De kan
varmvattentemperaturen inte kan hallas
?
stanger
kraftiga storningar forekommer
ledningarna.
Den elektriska sakerheten kan bara
garanteras
?
?
anvandning.
Apparaten har en sakerhetsfunktion
Hall barn borta fran diskmedel och
spolglans.
?
sa att
?
Lat inte barn anvanda diskmaskinen.
Sma barn bor hallas under uppsikt sa
att de inte leker med
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med nya slangar.
Gamla slangar ska inte ateranvandas.
3
apparaten.
SAKERHET
VARNING
?
?
?
:
stromforande
ledning
De flesta
apparater bor anslutas till separat elanslutning, dvs ett eluttag som inte
forsorjer andra apparater eller andra grenuttag. For mer information, se
specifikationerna i denna manual.
Vagguttag far ej overbelastas. Overbelastade vagguttag, losa eller skadade
stickkontakter, forlangningssladdar och skadad isolering medfor risk for elektrisk stot
eller brand. Undersok regelbundet apparatens natsladd. Om sladden ar skadad eller
sliten, koppla ur den och kontakta en servicetekniker for byte av sladd innan du
anvander apparaten pa nytt.
Se till att natsladden inte skadas, vrids, blir klamd (i till exempel i en dorr) eller
trampas pa. Var sarskilt uppmarksam pa att sladden ar hel vid stickkontakten och i
anslutning till apparaten.
SPARA INSTRUKTIONERNA
JORDNINGSINSTRUKTIONER
Apparaten maste jordas. Vid felfunktion eller haveri minskar jordningen risken
for elektriska stotar eftersom den utgor en vag med lagt motstand for
elstrommen. Apparatens sladd har en jordledare och en jordkontakt som jordar
utrustningen. Kontakten maste vara ansluten till ett lampligt uttag som ar
installerat och jordat enligt alla lokala foreskrifter.
VARNING
-
Om
jordledaren ansluts pa fel satt kan risk for elektriska stotar
uppsta. Fraga en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant
du ar osaker pa om apparaten ar ordentligt jordad. Andra inte
stickkontakten som medfoljer apparaten. Om den inte passar i
uttaget maste
ett
uttag
som
passar installeras
av en
om
kvalificerad
elektriker.
Kassering
av
1. Nar den har
produkt
din
gamla apparat
med en overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en
innebar det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
symbolen
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bor kasseras via andra vagar
an de som finns for hushallsavfall, helst via for andamalet avsedda
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra
negativa konsekvenser for miljon och manniskors halsa.
4. Mer
detaljerad
information
om
kommunen, renhallningsverket
4
din gamla apparat kan far av
eller den butik dar du kopte produkten.
kassering
av
INSTALLATIONSANVISNINGAR
4
VARNING
Om diskmaskinen ska installeras i ett
horn, maste avstandet mellan
Allt elektriskt arbete som behovs for
installationen ska utforas av en
kvalificerad elektriker eller nagon annan
behorig person. Allt rorarbete som behovs
for installationen ska utforas av en
kvalificerad rormokare eller nagon annan
diskmaskinen och det
eller
vaggen
intilliggande skapet
minst 5
vara
cm.
behorig person.
1:
Steg
FORBEREDA SKAPSUTRYMMET
2:
Steg
FORBEREDA
Diskmaskinen ar avsedd att passa den
storlek som visas nedan.
1
VIKTIGT
2
Valj en plats som ar sa nara vasken som
mojligt for att underlatta anslutningen till
vatten och avlopp.
3
Diskmaskinen far inte installeras
tre meter
fran vasken for
att
mer
avloppet
KABELDRAGNINGEN
Koppla for sakerhets skull ur sakringen
eller kretsbrytaren fore installationen.
Anvand inte en forlangningssladd eller
adapter med apparaten. El- och
jordanslutningar maste uppfylla
an
nationella elektriska foreskrifter och
andra lokala regler.
ska
fungera.
1
2
Apparaten maste forses med ratt
markspanning och frekvens enligt
bruksanvisningen. Den maste anslutas till
ett eget, korrekt jordat uttag med en sakring
pa 10 ampere.
Det jordade
uttaget maste placeras pa
i narheten
lattillganglig plats
av men
en
inte
bakom diskmaskinen och inom 1,2 meter
fran diskmaskinens sida (se sidan 7, fig. A).
3
Uttaget maste
vara
korrekt jordat. Lat
en
kvalificerad elektriker kontrollera detta
du ar osaker.
anslutna till
Inga
andra apparater far
natuttag (med
forgrening eller liknande).
Hal for slangar och
Enhet:
mm
elkablar pa endera sidan
(ungefar 100 x 75)
Om en oskyddad spanskiva ligger mot
eller ovanfor diskmaskinen bor den
tackas av vattenbestandig farg eller
tatning sa att inte angan far den att svalla.
5
samma
om
vara
INSTALLATIONSANVISNINGAR
3:
Steg
FORBEREDA DISKMASKINEN
FOR INSTALLATION
diskmaskinen med luckan
1
Lagg
2
Justera fotterna sa att maskinen passar
i skapet enligt figuren nedan.
Steg
4:
INSTALLERA DISKMASKINEN I
SKAPET
uppat.
1
Gor all
nodvandig finjustering av hojd och
balans med en skiftnyckel innan du skjuter
in diskmaskinen i skapet.
2
Skjut forsiktigt in diskmaskinen i
skapet. Kontrollera att avloppsslangen
inuti skapet inte ar bockad eller strackt.
Justerskruv
VIKTIGT
Om skapet ar mindre an 850 mm hogt maste
diskmaskinens bordsyta tas loss. Lossa de
tva skruvarna pa baksidan.
6
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5:
Steg
ANSLUTA AVLOPPSLEDNINGEN
avloppsslangens ande inte passar
pa avloppsledningen anvander du en
varmebestandig gummianslutning
(medfoljer inte) som tal losningsmedel.
Du kan kopa den i en VVS-affar.
Om
1
Det finns tva
2
visas i
vanliga anslutningar.
figur A
avloppsslangen ar ansluten till ett
separat stigarror, maste anslutningen
Om
vara
Se
helt lufttat.
fig.
B.
De
och B.
Lufttat
anslutning
Om ett S-vattenlas anvands
maste tappen borras upp
som
avlopp
rent och utan
hinder till maximal innerdiameter.
En
av
foljas
foljande
instruktioner maste
for att forhindra
Nar
avloppsslangen
baksug:
ar ansluten till
Stigarror,
minst 40
mm
diameter
vaskens S-vattenlas eller
avloppsenhet maste slangen hangas
upp under bankytan och sakras.
Fig.
B:
Avloppsanslutning stigarror.
Avloppsslang forlangning
Forlang avloppsslangen enligt
nedan.
Sink
Avloppsslang
Inloppsslang
Kopparror, (20
mm, konad vid
avloppsslangen
och andra
anden om det
behovs.
Elkabel
Fig.
A
Anslut med
kopplingar om du forlanger
avloppsslangen.
Slangforlangningar eller 1620mm gummislang som
tal 90 ºC varmvatten.
VIKTIGT
Nar du har anslutit eller forlangt
avloppsslangen ska du kontrollera att den
inte ar bockad (krokar ska ha 40 mm radie).
7
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg
Steg
6:
BALANSERA DISKMASKINEN
VATTENANSLUTNING
1
Anslut
inloppsslangen till vattenkranen
enligt figuren (vissa modeller har en
inloppsventil och slang). Diskmaskinen
Om du
upptacker att luckan fastnar eller hor
ett skrapande ljud mellan luckans sida och
sidoskapet nar du oppnar eller stanger luckan,
kan anslutas till varmt eller kallt vatten.
maste diskmaskinen balanseras.
Om varmvattentemperaturen inte kan
hallas under 65 ºC maste diskmaskinen
Fall 1. Om luckan ar sned at
anslutas till kallvatten.
2
8:
hoger
tatningstejp eller tatningsmassa
att forhindra vattenlackage.
Anvand
for
Ledningen far inte
bojd.
vara
bockad eller
Sned at
hoger
skarpt
LUCKA
Fig. C
?
Vattenkran
Om luckan ar sned at
du
proceduren
nedan
hoger (fig. C) upprepar
tills luckan fungerar som
den ska.
1) Skruva
ur
sidan och
2)
(moturs)
foten baktill
pa vanstra
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar
eller
Inloppsslang
?
skrapar mot skapet.
Nar produkten ar helt balanserad ar inte
sned och fastnar eller skrapar inte.
luckan
Fall 2. Om luckan ar sned at vanster
Steg
7:
Sned at
vanster
SLUTKONTROLL OCH MONTERING
LUCKA
1
Dra at
inloppsslangen ordentligt
for
hand.
Anslut elkabeln till ett jordat
och sla
2
eluttag
Fig.
pa apparaten.
Lat diskmaskinen
?
genomga
en
sa fall
av
diskmaskinen och starta
Om luckan ar sned at vanster
du
diskning (Quick Wash
rekommenderas) utan nagonting i.
Under diskningen kan du se om det
uppstar lackage eller andra problem.
Forsta gangen du anvander produkten
kanske du hor ett konstigt ljud. Stang i
D
proceduren nedan tills
(fig. D) upprepar
luckan fungerar som
den ska.
1) Skruva ur (moturs)
och
2)
?
om
den.
8
foten baktill
pa hogra
sidan
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar eller
skrapar mot skapet.
Nar produkten ar helt balanserad ar inte
sned och fastnar eller skrapar inte.
luckan
MASKINENS DELAR
1.
2. Luckans
3.
13. Diskmedels- och
5.
Visning
6.
Pa/Av-knapp
Avloppsslang
Inloppsslang
8.
14.
holje
av
Ovre korg
12. Bestickstall
handtag
Frontholje
4. Nedre
7.
11.
Kontrollpanel
15.
forlopp
spolglansfack
Ventilationsoppningens
Ovre spolarm
16. Nedre
lock
spolarm
17. Filterenhet
18. Nedre
korg
19. Saltbehallarens lock
9. Elkabel
10. Justerbar fot
Tillbehor
Tratt
Utseende och
specifikationer kan
andras utan
foregaende
9
meddelande utifran lokala
omstandigheter.
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
SKOLJNING
SPOLTRYCK
?
For
andras
varje tryck
vattenstralens styrka till
Strong (hard), Normal
eller Soft (mjuk).
?
?
Tryck pa Rinse-knappen en
eller tva ganger for att valja
Extra Hot (extra varm)
respektive Rinse+
(extraskoljning).
Valjer du Extra Hot
hojs temperaturen till
80
(Intensive, Auto,
Eco)
?
Valjer du Rinse+, laggs en
extra skoljningscykel till i
programmet.
10
ATERSTAENDE
INDIKATOR
?
Salt Refill:
Fyll pa
specialsalt.
?
Innan
?
diskningen
TID
START
visas kortiden for det valda
?
Nar du har startat visas den aterstaende tiden
?
Om det
pa displayen.
uppstar ett problem med diskmaskinen visas
problemtypen.
Rinse Aid:
Avloppsproblem
:
Problem med
Barnlas
:
:
?
overfyllning
av
vatten
Vatteninloppsproblem
?
Lackageproblem
Tryck pa
?
Varmarproblem
nar du
knapp
vill valja
Anvands for att lasa
pa
sidan
LJUDSIGNAL
kan andras
av
AV/PA
PA/AV
?
Diskmaskinen maste
vara
kontrollknapparna
att installningarna inte
?
till
en
"
sa
program.
Fordrojningstiden kan
19 timmar.
och lasa upp
motsvarande
timme.
stallas in fran
BARNLAS
PROGRAM
Varje gang du trycker
fordrojs starten med
en
Om en felkod visas ska du lasa felsokningsguiden
22 och folja instruktionerna dar.
: Inget felmeddelande (Se sid 19)
"
Tryck pa den har
knappen innan du
valjer program om du
vill fordroja starten av
programmet.
:
:
?
?
programmet.
Fyll pa
spolglans.
?
startar
FORDROJD
?
?
pa diskmaskinen
den har
avstangd.
Aktivera och inaktivera
ljudsignalen
trycka pa Intensive
genom att
ett barn.
Sla
knappen
med
innan du
anvander den.
?
Efter
diskningen
diskmaskinen
slas
av
For att
och Pre-wash
automatiskt
aktivera/avaktivera,
samtidigt i
sakerhetsskal och for att
hall
sekunder. "on" visas
knapparna
Intensive och Auto
intryckta samtidigt
under nagra sekunder.
ett par
displayen.
?
Funktionen
pa
?
avbryts
av
spara energi.
Diskmaskinen kan ocksa
stangas
av
automatiskt
automatiskt vid
sakerhetsskal
stromavbrott.
finns
11
om
det
storningar i
spanningsmatningen.
av
ANVANDNING
Stora foremal far inte hindra att
1. Plocka i diskmaskinen
diskmaskinsfacket
diskningen ska fungera sa bra som
mojligt ar det viktigt att maskinen plockas i
enligt instruktionerna. Innan du lagger i saker
For att
i diskmaskinen maste storre matrester,
framforallt olosliga saker som ben,
tandpetare, karnor,
osv,
skrapas
oppnas.
3. Anvanda bestickstallet
av.
Foremal med djup botten bor placeras
snett sa att vattnet lattare kan rinna av.
Blanda bestick av olika typer i varje fack i
bestickstallet sa att inte likadana bestick
fastnar i varandra. Stall ned besticken
genom locket med handtagen nedat. Locket
kan tas bort fran bestickstallet om du inte
vill anvanda det. Knivar ska placeras i ett
separat knivstall i det ovre stallet.
Karl med fastbrand mat bor blotlaggas
innan de stalls i diskmaskinen.
Var
Folj riktlinjerna nedan
nar du
plockar i
diskmaskinen:
Placera porslin sa att vatten kommer i
kontakt med alla ytor.
vassa
2. Plocka i den nedre
nar du
foremal.
forsiktig
i och
plockar
ur
korgen
Den nedre
korgen lampar sig bast for
mattallrikar, djupa tallrikar, grytor, pannor,
lock eller till och med ett grillgaller.
Tallrikar bor placeras staende och vanda
mot korgens mitt.
Grytor, pannor och stora fat maste vandas
upp och ned.
Stora foremal far inte hindra att
diskmaskinsfacket oppnas.
Mattallrikar
4
Sopptallrikar
3
3
12
47
42
42
11
1
1
1
1
1
2
6
42
2
5
3
3
3
4
3
2
1
1
1
32
4
2
4
3
4
2
123456
Desserttallrikar
12
5
3
3
7
42
2
4
Sopptallrikar
1
3
3
4
ANVANDNING
4. Plocka i den ovre
5. Justera den ovre
korgen
for att ge
plats for storre grytor etc. Se till att korgen
ar tom innan du andrar hojden. Dra ut
Den ovre
korgen lampar sig bast for
omtaligare foremal, sma tallrikar, langa
bestick, koppar, glas och diskmaskinssakra
plastforemal. Tallrikar ska placeras staende
med botten mot korgens framsida. Koppar,
glas och skalar ska placeras upp och ned.
Ytterligare koppar eller matlagningsbestick
kan laggas pa de nedfallbara koppstallen,
som ocksa ger stod for glas med hog fot.
Spolarmarnas rorelse far inte hindras. Tank
pa att det sitter en spolarm pa den ovre
korgens undersida.
Den ovre
diskkorgen
och
korgen
skjut
Tom
av
korgen
hojden.
hoga vattentemperaturer och
Annars kan
maskindiskmedel kan skada vissa foremal. Darfor
bor du inte diska
foljande
hojas
tillbaka den i valfritt
lage.
VARNING
Foremal som inte tal diskmaskin
Kombinationen
kan
korgen
kan
i diskmaskin:
koppar eller anodiserat aluminium
handmalat porslin med silver eller bladguld
bestick med tra- eller benhandtag
foremal av jarn och andra icke rostfria foremal
plastforemal som inte ar dismaskinsakra.
13
helt innan du
porslinet
gora dig illa.
justerar
skadas och du
ANVANDNING
6.
diskmedel
Fylla pa
Oppna genom att
Diskmedel maste
fyllas pa
diskmedelsfacket fore varje diskprogram
utom Pre-Wash (fordisk).
?
Folj tillverkarens instruktioner i
bruksanvisningen om hur mycket
diskmedel
?
som
trycka pa sparren
i
?
behovs.
Om disken bara ar lite
smutsig kanske
du
kan anvanda mindre diskmedel an vad
som
i ratt typ av
diskmedel i facket
Lagg
rekommenderas.
?
I facken ryms 15
?
Hur
mycket
diskmedel
pa programmet.
25 gram.
respektive
som
behovs beror
Se tabellen nedan.
PROGRAM
DISKMEDEL
Intensive
25g
Auto
20g
Eco
15g
Quick
10g
Pre-wash
Inget
VARNING
Diskmedlet ar sarskilt maskindiskmedel.
Liksom alla hushallskemikalier ska det
hanteras som ett gift och hallas utom
rackhall for barn. Kontrollera
diskmedelsfacket efter varje diskning och
torka bort eventuella rester av diskmedlet.
diskmedel
?
Stang luckan till diskmedelsfacket
har lagt i diskmedlet.
nar du
?
Diskmedlet anvands automatiskt under
VARNING
diskningen.
?
Luckan till diskmedelsfacket kommer att
vara
oppen
efter
Observera foljande vid anvandning
av diskmedel av typen "3-i-1" (inkl
spolglans och salt)
Vissa diskmedel som innehaller spolglans och
salt fungerar bast med diskmaskiner som har
specialprogram avsedda for detta.
Att tillsatta spolglans och salt separat ger
vanligtvis ett battre skolj- och torkresultat.
Produkter som ersatter diskmaskinssalt kan
endast anvandas tillsammans med vatten av
viss hardhetsgrad.
Kontakta diskmedelstillverkaren om disken inte
torkar som den ska eller om det uppstar
belaggningar pa diskgodset vid anvandning av
kombinerade diskmedel.
LG:s garantier galler inte skador som direkt kan
hanforas till anvandningen av sadana
# Attention
diskningen.
Information
om
Anvand bara diskmedel
hushallsdiskmaskiner
diskmedel
som
ar avsett for
(vanligt
handdiskmedel ska inte anvandas eftersom
loddret kan
paverka diskningen negativt).
produkter.
14
:
ANVANDNING
7.
Fylla pa spolglans
Pafyllning
Nar du ska fylla pa spolglans vrider du det
runda locket moturs och tar av det. Fyll pa
behallaren till maxmarkeringen med
spolglans av god kvalitet. Skruva sedan pa
locket igen.
Spolglans anvands automatiskt under den
sista skoljningen.
Doseringen ar fabriksinstalld sa att den
passar de flesta andamal. Om du ser flackar
av imma, streck eller marken efter vatten pa
glasforemal kan installningen behova hojas.
Ta i sa fall av locket och vrid indikatorpilen
till en hogre installning. Skruva sedan pa
locket igen. Om glaset har smetiga flackar
eller om det finns skum i botten av glasen
eller i botten av maskinen valjer du en lagre
installning.
Aterfyllning
Beroende
pa
vilken
dosering
som
stallts in
och hur ofta du diskar, behover du bara
fylla pa spolglans ungefar en gang i
manaden. Det finns tva satt
hur
mycket spolglans
I indikatorfonstret
som
Indikator for
att kontrollera
spolglans
finns kvar.
pa spolglansfacket
diskmaskinsluckan ar helt
Justera nivan
(spolglans)
nar
oppen.
Svart
O
betyder att det finns tillrackligt
med spolglans.
Tomt betyder att spolglans behover
fyllas pa.
Med
ljuset pa kontrollpanelen
diskmaskinen ar pa.
Nar
lampan lyser ar spolglansen
Fyll pa spolglans.
Information
Spolglans
nar
om
spolglans
behovs for att ta bort flackar och
streck fran
porslinet och for att det ska torka
battre. Ratt mangd ger battre diskning. For
mycket kan emellertid leda till for mycket
skum och ibland vattenlackage.
nastan slut.
15
ANVANDNING
8.
Fylla pa
salt
Diskmaskinen har ett
Las
avhardningsfilter
foljande noggrant sa
avhardar hart vatten.
som
att du anvander det
pa
ratt satt.
fungera tillrackligt bra behover diskmaskinen mjukt vatten, dvs. vatten som
innehaller lite eller inget kalk. Annars lamnar vattnet flackar efter sig pa tallrikar och i karl.
Om kranvattnets hardhet overskrider en viss niva maste vattnet avhardas (avkalkas) sa att det kan
For att
skoljningen
ska
anvandas i diskmaskinen.
genom att ett sarskilt salt tillsatts i avhardningsfiltret i diskmaskinen.
Hur mycket salt som ska anvandas i avhardningsfiltret stalls in utifran kranvattnets hardhet.
Det
gors
Vid forsta
?
pafyllningen
Kontrollera vattnets hardhet dar du bor
(vattenleverantoren
kan ge
dig
information
om
vattnets
hardhet i ditt
omrade).
avhardningsfiltret enligt
?
Stall in
?
Ta bort det nedre stallet och skruva
?
Fyll pa
av
hardhet.
locket till saltbehallaren.
salt i saltbehallaren innan du anvander diskmedel forsta
genom att anvanda en tratt.
avsett for diskmaskin).
Torka bort eventuellt
?
Skruva
pa
Stalla in
locket
stora
avhardningen.
avhardningssystemet
avhardningsfiltret
dar du bor.
gangen. Underlatta pafyllningen
Saltbehallaren rymmer ungefar 1,9 kg (anvand avhardningssalt som ar
saltspill sa att locket kan skruvas pa ordentligt.
ordentligt sa att inte diskvatten kan komma igenom och
?
Justera
vattnets
till den
Avhardningsfiltret
Diskmaskinen ar
Vattenhardheten
installning
som
anges i tabellen for vattenhardheten i det omrade
stalls in i atta steg.
forprogrammerad for vattenhardheten
som
"
".
stallts in i maskinen kan kontrolleras och andras med
knapparna pa
kontrollpanelen.
1. Diskmaskinen maste
2.
4.
avstangd.
Tryck pa knapparna Delay Start
Ett
3.
vara
"
"
och
och Power
samtidigt
och hall dem
siffra visas
pa displayen.
Sa har andrar du installningen:
Varje gang du trycker pa Quick andras siffran med ett. Displayen gar
Nar hardheten ar korrekt installd trycker du pa knappen Pre-wash.
Hardhetsinstallningen sparas.
en
intryckta.
16
fran
"
"till"
".
ANVANDNING
Aterfyllning
lampan "Salt Refill" (fyll pa salt) automatiskt under diskning. Da
behover salt fyllas pa nar diskningen ar klar. Salt bor alltid fyllas pa (enligt beskrivningen pa
foregaende sida) innan nasta diskning startas. Torka bort overflodig saltlosning omedelbart.
Nar saltet ar forbrukat tands
Nar
lampan lyser ar saltet nastan slut. Fyll pa
salt..
Obs!
?
?
Det kan ta
en
stund innan
Nar kontrollen ar installd
slocknar nar du har
lampan
pa
""
Om kontrollen ar installd mellan
,
behover du
""
och
fyllt pa salt.
inte fylla pa salt eftersom inget salt anvands
maste salt fyllas pa i behallaren.
nar diskmaskinen
""
VARNING
Hall
inget
diskmedel i
specialsaltbehallaren.
Det forstor
9. Nerfallbara avdelare
I over- och
underkorgen
for att ge
grytor och kastruller.
som
kan fallas
finns avdelare
ner
plats at
17
avhardningsfiltret.
gar.
ANVANDNING
10.
En
ge
12. Delbar
Avtagbar korg
korg i underkorgen kan tas bort
plats for grytor och kastruller.
for att
Drag
kan fallas
glashallare
placering av glas
overkorgen.
och
13.
ner
koppar
korgarna at
motsatt
hall,
dra
isar dem.
11. Glashallare
En
de tva
korg
Torkning
for enkel
Oppna luckan helt nar diskprogrammet
i
slut sa att disken torkar snabbare.
14.
?
?
?
?
?
Energitest
ar
(EN50242)
Apparaten lastad enligt standardspecifikationer.
Exempel pa lastad diskmaskin: s. 12~13
Kapacitet: 12 kuvert
Jamforelseprogram: Eco
Installning for spolglans: 3
Referensdiskmedel: 6 g diskmedel pa
insidan
luckan och 24 g i
diskmedelsfacket.
?
Den
det
18
av
justerbara
ovre laget.
ovre
korgen maste
vara
i
DISKNING
Programmets indikatorlampa lyser
Tryck pa Power-knappen
Nar du
trycker pa av/pa-knappen
installda standardprogrammet.
programmet
visas det
startar. Den
nar
aterstaende
programtiden visas pa displayen. Om
luckan oppnas under programmets gang
stannar maskinen automatiskt. Nar luckan
Kontrollera att det finns
spolglans och
Om
spolglans
salt
(se
"Instruktioner for
punkt.
diskprogrammet
fardigt
ar
diskprogrammet ar fardigt visas
pa displayen under nagra
sekunder och en ljudsignal talar om att
disken ar fardig. Dar efter visas koden
luckan och
vara rena
diskprogrammet fran
Nar
fyllas pa
indikatorlampa.
Nar
"
kontrollera filtren
Filtren ska
fortsatter
samma
eller salt behover
tands motsvarande
Oppna
stangs
och korrekt
placerade
anvandarunderhall").
"
"
"
vilket innebar att disken lufttorkar.
"Cd
"
Stall i disken
Lufttorkning
Ta bort eventuella matrester.
Torkningen ingar inte i sjalva programmet.
Flakten ar igang under nagra minuter och
avlagsnar den aterstaende vattenangan.
Om du vill kan du nu oppna luckan och
plocka ur disken. Maskinen stangs av
Dra ut den nedre
korgen
och stall i tallrikar
och bestick.
Dra ut den ovre
glas
korgen
och stall i
koppar,
mm.
automatiskt.
VIKTIGT
Stall inte i disk i den ovre korgen
nedre ar lastad och utdragen
om
VIKTIGT
den
Plocka
ur
den nedre
forst och sedan
den ovre. Da undviker du att vatten
ned fran den ovre
Kontrollera att
korgen
spolarmarna
korgen pa
droppar
disken i den
nedre.
kan rotera fritt
VARNING
Mat upp diskmedel
Du bor i allmanhet inte oppna luckan nar
maskinen ar igang. Om luckan anda oppnas
finns en sakerhetsfunktion som stanger av
Lagg lagom mycket diskmedel i
diskmedelsfacket. Stang locket till
den.
Var forsiktig om luckan oppnas under en
varmvattenfas eller omedelbart efter ett
program. Het anga kan stromma ut.
diskmedelsfacket.
Valj
och starta ett program
For att
valja program, tryck pa
programknappen. Diskmaskinen startar
efter tre sekunder. Valj tillvalsfunktion om
det behovs.
19
PROGRAM
Disktiden kan variera beroende
"Lufttorkning
-
60 min" ar inte
pa vattentemperatur, vattentryck
medraknat i programtiden.
Fordisk
Huvuddisk
50
spridning.
SKOLJNING
DISKNING
Program
och
Skolj
1
Skolj
2
Skolj
TORK- Lufttor-
3
Varm
NING
skoljning
70
kning
70
Intensive
Auto
Programsekvensen optimeras och anpassas efter hur smutsig
disken ar.
45
65
35
40
Eco
Quick
Pre-wash
Intensive Wash
Eco Wash
Programmet Intensive Wash
(intensivdisk) ar avsett for hart
Detta program erbjuder ett effektivt
tvattresultat med en lag energi-och
disk
smutsad
vattenforbrukning.
grytor, pannor och kastruller
med intorkade matrester.
som
Rekommendationerna ar att anvanda det
varje gang.
Auto Wash
Quick Wash
Om du valjer programmet Auto kanner
maskinen av hur smutsig disken ar genom
att mata smutsighetsgraden i vattnet. Efter
detta stalls disktid och vattentemperatur in
automatiskt. Pa sa satt blir vatten-och
energiforbrukningen sa lag som mojligt.
Programmet Quick Wash (snabbdisk)
for snabbdisk
anvants
av
som
nyligen.
Pre-wash
diskprogram kan anvandas for att
skolja koksredskap och porslin, innan de
Detta
Nar "F" visas pa displayen haller sensorn
pa att avgora diskmaskinens status.
"Cool
latt smutsad disk
ar
diskas for hand.
dry" ingar inte i programmet. (Se sid 19)
Automatisk omstart
Om strommen bryts startar programmet automatiskt
den punkt dar det avbrots.
20
om
fran
INSTRUKTIONER
FOR ANVANDARUNDERHALL
Forhindra
och
problem och dalig diskning genom
spolarmarna med jamna mellanrum.
att
inspektera
och skota
om
Ovre spolarm
Filter
korgen framat.
?
Ta forst bort det nedre stallet.
?
Dra den ovre
?
Vrid loss natfiltret moturs.
?
Kontrollera att vattenhalen inte ar
?
Ta ut
natfiltret, det ovre STS-filtret
igensatta
och
?
?
ytterfiltret.
Rengor filtren om det
?
behovs.
Satt tillbaka filtren i omvand
Ta loss
muttern om
ordning.
?
Ovre spolarm
Ytterfilter
Kontrollera att vattenhalen inte ar
igensatta
?
Ta loss
uppat
?
spolarm
av matrester.
genom att dra den
den behover rengoras.
armen
om
Rengor spolarmen
och satt tillbaka
den genom att dra den nedat.
21
genom att skruva loss
armen behover rengoras.
Rengor spolarmen och
den i omvand ordning.
Ovre STS-filter
Nedre
av matrester.
armen
Natfilter
?
filtren
satt tillbaka
FELSOKNINGSGUIDE
service om du far problem med maskinen.
Las instruktionerna nedan innan du ringer service. Du kanske kan losa
Ring
problemet sjalv.
Problem
Mojliga
Lamporna tands inte nar strommen
orsaker
?
Stickkontakten sitter inte
?
En
?
Det ar stromavbrott i huset.
Maskinen startar inte.
?
Luckan ar inte helt
Vattnet pumpas inte bort
?
Avloppsslangen ar bockad.
Filtret ar igensatt (rengor filtret).
slas pa.
(felkoden
Felkoden
"
visas pa displayen).
?
"
"
visas pa displayen
?
Det kommer in for
?
Problem med
?
Det kommer
"
"
visas pa displayen.
?
Felkoden
"
"
visas pa displayen.
?
?
Felkoden
har
"
(automatisk draneringspump aktiveras).
Felkoden
sakring
ordentligt i uttaget.
gatt eller en kretsbrytare har utlost.
"
"
stangd.
mycket vatten
inloppsventilen.
i diskmaskinen.
inget vatten (vattenkranen ar inte oppen).
Inloppsventilen har stangts av en sakerhetsfunktion for
lackageavkanning.
Slanganslutningarna lacker.
Nagon ledning ar skadad och
lacker vatten.
?
Det finns ett fel i varmeelementets krets.
Spolarmarna roterar inte jamnt.
?
Spolarmarnas fasten
spolarmens hal).
Det blir vita avlagringar pa
?
Mangden
diskmaskinen efter diskning.
?
Saltet ar slut i saltbehallaren.
?
Saltbehallarens lock ar inte
Det blir streck pa glasforemal.
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken torkar inte bra.
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken blir inte ren.
?
Fel
?
Diskmaskinen ar
visas pa displayen.
?
?
?
?
Koden
"
"
visas pa displayen.
?
ar blockerade
diskmedel eller
mangd
av
spolglans
ar
matrester
(rengor
felaktigt installd.
ordentligt paskruvat.
diskmedel anvands.
felaktigt lastad eller overbelastad.
Filtren ar igensatta.
Spolarmarnas vattenhal ar igensatta.
Disken hindrar spolarmarnas rotation.
Ett olamligt program har valts.
Inget felmeddelande. (Se
22
sid
19)
ANTECKNINGAR
23
LD-2160WH
LD-2160WHB
LD-2160SH
LD-2160SHB
LD-2160MH
LD-2160MHB
LD-2160LH
LD-2160LHB
LD-2160WHU
LD-2160SHU
LD-2160MHU
LD-2160LHU
P/No.: 3828DD3008C
Kapacitet
12 kuvert
Vikt
Se
markskylt
Spanningsmatning
Se
markskylt
Stromforbrukning
Se
markskylt
Vattenmatningstryck
50~800kPa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement