LG LD-2163MHU,LD-2163THU Användar manual
DISKMASKIN
BRUKSANVISNING
MODEL
:
LD-2160(3)W(S,L,M,T)H
LD-2160(3)W(S,L,M)HB
LD-2160(3)W(S,L,M,T)HU
Las den har
anvanda
bruksanvisningen noggrant innan du borjar
diskmaskinen. Spara den pa en saker plats for
framtida bruk.
INNEHALL
Diskmaskin
SAKERHET
3
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5
MASKINENS DELAR
9
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
10
ANVANDNING
12
DISKNING
19
PROGRAM
20
INSTRUKTIONER FOR
ANVANDARUNDERHALL
FELSOKNINGSGUIDE
SPECIFIKATIONER
21
22
SAKERHET
VIKTIGA
VARNING
Var
-
SAKERHETSINSTRUKTIONER
forsiktig
nar du anvander
nedanstaende
?
den har
Las
?
Vid
diskmaskinen for
?
Bruksanvisningen innehaller mycket
viktig information om hur
(undvik foremal
som
installeras, anvandas
?
och underhallas.
Tillverkaren
som
?
ansvarar
inte for
problem
att du struntar
uppstar pa grund av
?
inte tal varme,
ar dekorerade med metall, osv.).
Anvand
losningsmedel i
kan orsaka explosion
inga typer
Spruta inte
vatten
av
Det
pa apparaten.
i sakerhetsinstruktionerna.
kan orsaka fel i de elektriska delarna
Diskmaskinen ar avsedd for normal
och ge
?
Anvand inte diskmaskinen for
industriella eller kommersiella
Maskinen far inte anvandas
utan
av
Tryck
upphov
till elektriska stotar.
inte ned och sitt inte
insida nar luckan ar
pa
oppen.
luckans
Det kan
skada luckan sa att diskmaskinen inte
andamal.
?
diskmaskin ska
som
diskmaskinen. De
eller brand.
hushallsanvandning.
?
anvandning
Bara koksgerad
som tal
diskas i diskmaskinen
diskmaskinen ska
?
Folj
instruktioner:
bruksanvisningen noggrant
innan du anvander
forsta gangen.
diskmaskinen.
fungerar.
barn
?
tillsyn.
Anvand inte handdiskmedel.
Maskindiskmedel ska anvandas
for
normal
Vid installation
?
?
Elanslutningen maste goras
med markskylten.
Den elektriska sakerheten
i
enlighet
som
kan bara
?
om
varmvattnet blir
varmare
svaljs.
ogon.
av
tillverkaren,
?
bytas
nagon
?
kvalificerad person. Det ar
farligt for obehoriga att byta kabeln.
Apparaten
maste
kontakten ar
?
placerad
lattatkomlig.
vara
i
mycket farliga om
de
Undvik kontakt med hud och
Hall barn borta fran
oppen.
varje
disk.
Kontrollerna kan lasas med
laget
"Child Lock" (barnlas) sa att
diskmaskinen inte startar av misstag.
annan
?
forekommer
Barnsakerhet
av en
av
vara
tomt efter
diskmaskinen
servicerepresentant eller
om
Kontrollera att diskmedelsfacket ar
an 65 ºC. Om
Om elkabeln skadas maste den
den automatiskt
diskmaskinen nar luckan ar
anslutas till kallvatten.
?
av
Maskindiskmedel ar starkt alkaliska.
De kan
varmvattentemperaturen inte kan hallas
under 65 ºC maste
stanger
kraftiga storningar
ledningarna.
byggnadens
jordningssystem overensstammer med
de lokala foreskrifterna (anvand ingen
forlangningssladd).
om
Justera vattenvarmarinstallningen
garanteras
?
?
anvandning.
Apparaten har en sakerhetsfunktion
Hall barn borta fran diskmedel och
spolglans.
?
sa att
?
Lat inte barn anvanda diskmaskinen.
Sma barn bor hallas under uppsikt sa
att de inte leker med
Apparaten ska anslutas till
vattenledningen med nya slangar.
Gamla slangar ska inte ateranvandas.
3
apparaten.
SAKERHET
VARNING
?
?
?
De flesta
:
stromforande
ledning
apparater bor anslutas till separat elanslutning, dvs ett eluttag som inte
andra apparater eller andra grenuttag. For mer information, se
forsorjer
specifikationerna i denna manual.
Vagguttag far ej overbelastas. Overbelastade vagguttag, losa eller skadade
stickkontakter, forlangningssladdar och skadad isolering medfor risk for elektrisk stot
eller brand. Undersok regelbundet apparatens natsladd. Om sladden ar skadad eller
sliten, koppla ur den och kontakta en servicetekniker for byte av sladd innan du
anvander apparaten pa nytt.
Se till att natsladden inte skadas, vrids, blir klamd (i till exempel i en dorr) eller
trampas pa. Var sarskilt uppmarksam pa att sladden ar hel vid stickkontakten och i
anslutning till apparaten.
SPARA INSTRUKTIONERNA
JORDNINGSINSTRUKTIONER
Apparaten maste jordas. Vid felfunktion eller haveri minskar jordningen risken
for elektriska stotar eftersom den utgor en vag med lagt motstand for
elstrommen. Apparatens sladd har en jordledare och en jordkontakt som jordar
utrustningen. Kontakten maste vara ansluten till ett lampligt uttag som ar
installerat och jordat enligt alla lokala foreskrifter.
VARNING
-
Om
jordledaren ansluts pa fel satt kan risk for elektriska stotar
uppsta. Fraga en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant
du ar osaker pa om apparaten ar ordentligt jordad. Andra inte
stickkontakten som medfoljer apparaten. Om den inte passar i
uttaget maste
ett
uttag
som
passar installeras
av en
om
kvalificerad
elektriker.
Kassering
av
din
gamla apparat
1. Nar den har symbolen med en overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en
produkt innebar det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bor kasseras via andra vagar
an de som finns for hushallsavfall, helst via for andamalet avsedda
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra
negativa konsekvenser for miljon och manniskors halsa.
4. Mer
detaljerad
information
om
kommunen, renhallningsverket
4
din gamla apparat kan far av
eller den butik dar du kopte produkten.
kassering
av
INSTALLATIONSANVISNINGAR
4
VARNING
Om diskmaskinen ska installeras i ett
horn, maste avstandet mellan
Allt elektriskt arbete som behovs for
installationen ska utforas av en
kvalificerad elektriker eller nagon annan
behorig person. Allt rorarbete som behovs
for installationen ska utforas av en
kvalificerad rormokare eller nagon annan
diskmaskinen och det
eller
vaggen
intilliggande skapet
minst 5
vara
cm.
behorig person.
Steg 1:
FORBEREDA SKAPSUTRYMMET
2:
Steg
FORBEREDA
Diskmaskinen ar avsedd att passa den
storlek som visas nedan.
1
VIKTIGT
2
Valj en plats som ar sa nara vasken som
mojligt for att underlatta anslutningen till
vatten och avlopp.
3
Diskmaskinen far inte installeras
tre meter
fran vasken for
att
mer
avloppet
KABELDRAGNINGEN
Koppla for sakerhets skull ur sakringen
eller kretsbrytaren fore installationen.
Anvand inte en forlangningssladd
eller
adapter med apparaten. El- och
jordanslutningar maste uppfylla
an
nationella elektriska foreskrifter och
andra lokala regler.
ska
fungera.
1
2
Apparaten maste forses med ratt
markspanning och frekvens enligt
bruksanvisningen. Den maste anslutas till
ett eget, korrekt jordat uttag med en sakring
pa 10 ampere.
Det jordade
uttaget maste placeras pa
i narheten
lattillganglig plats
av men
en
inte
bakom diskmaskinen och inom 1,2 meter
fran diskmaskinens sida (se sidan 7, fig. A).
3
Uttaget maste
vara
korrekt jordat. Lat
en
kvalificerad elektriker kontrollera detta
du ar osaker.
anslutna till
Inga
andra apparater far
natuttag (med
forgrening eller liknande).
Enhet:
mm
Hal for slangar och
elkablar pa endera sidan
(ungefar 100 x 75)
Om en oskyddad spanskiva ligger mot
eller ovanfor diskmaskinen bor den
tackas av vattenbestandig farg eller
tatning sa att inte angan far den att svalla.
5
samma
om
vara
INSTALLATIONSANVISNINGAR
3:
Steg
FORBEREDA DISKMASKINEN
FOR INSTALLATION
diskmaskinen med luckan
Steg
INSTALLERA DISKMASKINEN I
SKAPET
uppat.
1
Lagg
2
Justera fotterna sa att maskinen passar
i skapet enligt figuren nedan.
4:
1
Gor all
nodvandig finjustering av hojd och
balans med en skiftnyckel innan du skjuter
in diskmaskinen i skapet.
2
Skjut forsiktigt in diskmaskinen i
skapet. Kontrollera att avloppsslangen
inuti skapet inte ar bockad eller strackt.
Justerskruv
VIKTIGT
Om skapet ar mindre an 850 mm hogt maste
diskmaskinens bordsyta tas loss. Lossa de
tva skruvarna pa baksidan.
※ Installationsmanualen innehaller
information
om
hur
glidskenan
anvands.
6
INSTALLATIONSANVISNINGAR
5:
Steg
ANSLUTA AVLOPPSLEDNINGEN
avloppsslangens ande inte passar
pa avloppsledningen anvander du en
varmebestandig gummianslutning
(medfoljer inte) som tal losningsmedel.
Du kan kopa den i en VVS-affar.
Om
1
Det finns tva
2
visas i
vanliga anslutningar.
figur A
■ Om avloppsslangen ar ansluten till ett
separat stigarror, maste anslutningen
vara
Se
helt lufttat.
fig.
B.
De
och B.
Lufttat
anslutning
Om ett S-vattenlas
maste
anvands
tappen borras upp
som
avlopp
rent och utan
hinder till maximal innerdiameter.
En
foljande
av
for
foljas
■ Nar
instruktioner maste
att forhindra
baksug:
avloppsslangen
vaskens S-vattenlas
ar
ansluten till
Stigarror,
minst 40
mm
diameter
eller
avloppsenhet maste slangen hangas
upp under bankytan och sakras.
Fig.
B:
Avloppsanslutning stigarror.
Avloppsslang forlangning
Forlang
avloppsslangen enligt
nedan.
Sink
Avloppsslang
Inloppsslang
Kopparror, (20
mm, konad vid
avloppsslangen
och andra
anden om det
behovs.
Elkabel
Fig.
A
Anslut med
kopplingar om du forlanger
avloppsslangen.
Slangforlangningar eller 1620mm gummislang som
tal 90 ºC varmvatten.
VIKTIGT
Nar du har anslutit eller forlangt
avloppsslangen ska du kontrollera att den
inte ar bockad (krokar ska ha 40 mm radie).
7
INSTALLATIONSANVISNINGAR
Steg
Steg
6:
BALANSERA DISKMASKINEN
VATTENANSLUTNING
1
Anslut
inloppsslangen till vattenkranen
enligt figuren (vissa modeller har en
inloppsventil och slang). Diskmaskinen
Om du
upptacker att luckan fastnar eller hor
ett skrapande ljud mellan luckans sida och
sidoskapet nar du oppnar eller stanger luckan,
kan anslutas till varmt eller kallt vatten.
maste diskmaskinen balanseras.
Om varmvattentemperaturen inte kan
hallas under 65 ºC maste diskmaskinen
Fall 1. Om luckan ar sned at
anslutas till kallvatten.
2
8:
hoger
tatningstejp eller tatningsmassa
att forhindra vattenlackage.
Anvand
for
Ledningen far
bojd.
inte
vara
bockad eller
Sned at
hoger
skarpt
LUCKA
Fig. C
?
Vattenkran
Om luckan ar sned at
du
proceduren
nedan
hoger (fig. C) upprepar
tills luckan fungerar som
den ska.
1) Skruva
ur
sidan och
2)
(moturs)
foten baktill
pa
vanstra
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar
eller
Inloppsslang
?
skrapar mot skapet.
Nar produkten ar helt balanserad ar
sned och fastnar eller skrapar inte.
inte luckan
Fall 2. Om luckan ar sned at vanster
Steg
7:
Sned at
vanster
SLUTKONTROLL OCH MONTERING
LUCKA
1
Dra at
inloppsslangen ordentligt
for
hand.
Anslut elkabeln till ett jordat
och sla
2
eluttag
Fig.
pa apparaten.
Lat diskmaskinen
?
genomga
en
sa fall
av
diskmaskinen och starta
Om luckan ar sned at vanster
du
diskning (Quick Wash
rekommenderas) utan nagonting i.
Under diskningen kan du se om det
uppstar lackage eller andra problem.
Forsta gangen du anvander produkten
kanske du hor ett konstigt ljud. Stang i
D
proceduren nedan tills
(fig. D) upprepar
luckan fungerar som
den ska.
1) Skruva ur (moturs)
och
2)
?
om
den.
8
foten baktill
pa hogra
sidan
hoj nivan.
Kontrollera
om
luckan fortfarande fastnar eller
skrapar mot skapet.
Nar produkten ar helt balanserad ar
sned och fastnar eller skrapar inte.
inte luckan
MASKINENS DELAR
1.
2. Luckans
3.
11.
Kontrollpanel
12. Bestickstall
handtag
13. Diskmedels- och
Frontholje
4. Nedre
Ovre korg
14.
holje
15.
Ventilationsoppningens
Ovre spolarm
5.
Visning
6.
16. Nedre
7.
Pa/Av-knapp
Avloppsslang
8.
Inloppsslang
18. Nedre
av
forlopp
spolglansfack
lock
spolarm
17. Filterenhet
korg
19. Saltbehallarens lock
9. Elkabel
10. Justerbar fot
Tillbehor
Tratt
※ Utseende och
specifikationer kan
andras utan
foregaende
9
meddelande utifran lokala
omstandigheter.
KONTROLLKNAPPARNAS FUNKTIONER
SKOLJNING
TRIPPELSPOLNING
?
For
andras
varje tryck
vattenstralens styrka till
Strong (hard), Normal eller
Soft (mjuk).
?
?
Tryck pa Rinse-knappen en
eller tva ganger for att valja
Extra Hot (extra varm)
respektive Rinse+
(extraskoljning).
Valjer du Extra Hot
hojs temperaturen till
80℃. (Intensive, Auto,
Eco)
?
du
Rinse+, laggs en
extra skoljningscykel till i
Valjer
programmet.
10
ATERSTAENDE
INDIKATOR
Salt Refill:
?
Fyll pa
specialsalt.
Innan
?
START
visas kortiden for det valda
?
Nar du har startat visas den aterstaende
?
Om det
uppstar
?
ett
tiden
pa displayen.
problem med diskmaskinen visas
problemtypen.
Fyll pa
spolglans.
Avloppsproblem
:
Problem med
Barnlas
:
:
Tryck pa den har
knappen innan du
valjer program om du
vill fordroja starten av
programmet.
:
:
?
TID
programmet.
Rinse Aid:
?
diskningen
startar
FORDROJD
?
overfyllning
av
vatten
Varje gang du trycker
fordrojs starten med
en
Vatteninloppsproblem
?
Lackageproblem
timme.
Fordrojningstiden
stallas in fran
Varmarproblem
en
kan
till
19 timmar.
Om en felkod visas ska du lasa felsokningsguiden
22 och folja instruktionerna dar.
※"
: Inget felmeddelande (Se sid 19)
pa
sidan
"
BARNLAS
PROGRAM
?
Tryck pa
?
Anvands
knapp
vill valja
for att lasa
?
kontrollknapparna
att installningarna inte
kan andras
?
av
Diskmaskinen maste
vara
sa
program.
AV/PA
PA/AV
och lasa upp
motsvarande
nar du
LJUDSIGNAL
?
?
diskmaskinen med
pa
den har
paslagen.
Aktivera och inaktivera
ljudsignalen
trycka pa Intensive
genom att
ett barn.
Sla
knappen
anvander den.
?
Efter
diskningen
diskmaskinen
For att
och Pre-wash
automatiskt
aktivera/avaktivera,
samtidigt i
sakerhetsskal
hall
sekunder. "on" visas
knapparna
Intensive och Auto
intryckta samtidigt
under nagra sekunder.
ett par
displayen.
?
Funktionen
pa
?
avbryts
slas
av
av
och for att
spara energi.
Diskmaskinen kan ocksa
stangas
av
automatiskt
automatiskt vid
sakerhetsskal
stromavbrott.
finns
11
innan du
om
det
storningar i
spanningsmatningen.
av
ANVANDNING
Stora foremal
1. Plocka i diskmaskinen
far inte hindra att
diskmaskinsfacket
diskningen ska fungera sa bra som
mojligt ar det viktigt att maskinen plockas i
enligt instruktionerna. Innan du lagger i saker
For att
i diskmaskinen maste storre matrester,
framforallt olosliga saker som ben,
tandpetare, karnor,
osv,
Folj riktlinjerna nedan
skrapas
nar du
3. Anvanda
Blanda bestick av olika typer i varje fack i
bestickstallet sa att inte likadana bestick
fastnar i varandra. Stall ned besticken
genom locket med handtagen nedat. Locket
kan tas bort fran bestickstallet om du inte
vill anvanda det. Knivar ska placeras i ett
separat knivstall i det ovre stallet.
plockar i
att vatten kommer i
kontakt med alla ytor.
■ Foremal med djup botten bor placeras
snett sa att vattnet lattare kan rinna av.
■ Karl med fastbrand
mat bor
bestickstallet
av.
diskmaskinen:
■ Placera porslin sa
oppnas.
blotlaggas
Var
innan de stalls i diskmaskinen.
forsiktig
vassa
2. Plocka i den nedre
nar du
foremal.
i och
plockar
ur
korgen
Den nedre
korgen lampar sig bast for
mattallrikar, djupa tallrikar, grytor, pannor,
lock eller till och med ett grillgaller.
Tallrikar bor placeras staende och vanda
mot korgens mitt.
Grytor, pannor och stora fat maste vandas
upp och ned.
Stora foremal
far inte hindra att
diskmaskinsfacket oppnas.
Mattallrikar
4
Sopptallrikar
3
4
5
4
1
1
1
1
2
11
1
1
32
4
3
5
3
3
7
42
2
4
12
2
12
11
2
Desserttallrikar
3
1
4
Sopptallrikar
42
3
4
123456
3
3
2
2
7
4
42
2
3
6
3
3
4
ANVANDNING
4. Plocka i den ovre
5. Justera den ovre
korgen
for att ge
plats for storre grytor etc. Se till att korgen
ar tom innan du andrar hojden. Dra ut
Den ovre
korgen lampar sig bast for
omtaligare foremal, sma tallrikar, langa
bestick, koppar, glas och diskmaskinssakra
plastforemal. Tallrikar ska placeras staende
med botten mot korgens framsida. Koppar,
glas och skalar ska placeras upp och ned.
Ytterligare koppar eller matlagningsbestick
kan laggas pa de nedfallbara koppstallen,
som ocksa ger stod for glas med hog fot.
Spolarmarnas rorelse far inte hindras. Tank
pa att det sitter en spolarm pa den ovre
korgens undersida.
Den ovre
Foremal
som
korgen
diskkorgen
och
skjut
av
inte tal diskmaskin
bor du inte diska
korgen
hojden.
hoga vattentemperaturer och
maskindiskmedel kan skada vissa foremal.
foljande
hojas
tillbaka den i valfritt
lage.
VARNING
Tom
Kombinationen
kan
korgen
Annars kan
Darfor
kan
i diskmaskin:
koppar eller anodiserat aluminium
handmalat porslin med silver eller bladguld
bestick med tra- eller benhandtag
foremal av jarn och andra icke rostfria foremal
plastforemal som inte ar dismaskinsakra.
13
helt innan du
porslinet
gora dig illa.
justerar
skadas och du
ANVANDNING
6.
diskmedel
Fylla pa
Oppna
Diskmedel maste
fyllas pa
diskmedelsfacket fore varje diskprogram
utom Pre-Wash (fordisk).
?
Folj tillverkarens instruktioner i
bruksanvisningen om hur mycket
diskmedel
?
som
behovs.
Om disken bara ar lite
kan anvanda
som
trycka pa sparren
i
?
smutsig kanske
du
mindre diskmedel an vad
i ratt typ av
diskmedel i facket
Lagg
rekommenderas.
?
I facken ryms 15
?
Hur
mycket
25 gram.
respektive
diskmedel
pa programmet.
som
behovs
beror
Se tabellen nedan.
PROGRAM
DISKMEDEL
Intensive
25g
Auto
20g
Eco
15g
Quick
10g
Pre-wash
Inget
VARNING
Diskmedlet ar sarskilt maskindiskmedel.
Liksom alla hushallskemikalier ska det
hanteras som ett gift och hallas utom
rackhall for barn. Kontrollera
diskmedelsfacket efter varje diskning och
torka bort eventuella rester av diskmedlet.
diskmedel
?
Stang luckan till diskmedelsfacket
har lagt i diskmedlet.
?
Diskmedlet anvands
nar du
automatiskt under
VARNING
diskningen.
?
Luckan till diskmedelsfacket kommer att
vara
oppen
efter
om
bara diskmedel
hushallsdiskmaskiner
diskmedel
som
ar avsett for
(vanligt
handdiskmedel ska inte anvandas
loddret kan
Observera foljande vid anvandning
av diskmedel av typen "3-i-1" (inkl
spolglans och salt)
Vissa diskmedel som innehaller spolglans och
salt fungerar bast med diskmaskiner som har
specialprogram avsedda for detta.
Att tillsatta spolglans och salt separat ger
vanligtvis ett battre skolj- och torkresultat.
Produkter som ersatter diskmaskinssalt kan
endast anvandas tillsammans med vatten av
viss hardhetsgrad.
Kontakta diskmedelstillverkaren om disken inte
torkar som den ska eller om det uppstar
belaggningar pa diskgodset vid anvandning av
kombinerade diskmedel.
LG:s garantier galler inte skador som direkt kan
hanforas till anvandningen av sadana
# Attention
diskningen.
Information
Anvand
genom att
eftersom
paverka diskningen negativt).
produkter.
14
:
ANVANDNING
7.
Fylla pa spolglans
?
Pafyllning
Nar du ska fylla pa spolglans vrider du det
runda locket moturs och tar av det. Fyll pa
behallaren till maxmarkeringen med
spolglans av god kvalitet. Skruva sedan pa
locket igen.
Spolglans anvands automatiskt under den
sista skoljningen.
Doseringen ar fabriksinstalld sa att den
Om du ser flackar
passar de flesta andamal.
av imma, streck eller marken efter vatten pa
glasforemal kan installningen behova hojas.
Ta i sa fall av locket och vrid indikatorpilen
till en hogre installning. Skruva sedan pa
locket igen. Om glaset har smetiga flackar
eller om det finns skum i botten av glasen
eller i botten av maskinen valjer du en lagre
installning.
?
Aterfyllning
Beroende
pa
vilken
dosering
som
och hur ofta du diskar, behover
fylla pa spolglans ungefar
manaden.
hur
en
stallts in
du bara
gang
i
Indikator for
Det finns tva satt att kontrollera
mycket spolglans
I indikatorfonstret
som
spolglans
finns kvar.
pa spolglansfacket
diskmaskinsluckan ar helt
Justera nivan
(spolglans)
nar
oppen.
Svart
O
betyder att det finns tillrackligt
med spolglans.
Tomt betyder att spolglans behover
fyllas pa.
Med
ljuset pa kontrollpanelen
diskmaskinen ar pa.
Nar
lampan lyser ar spolglansen
Fyll pa spolglans.
Information
Spolglans
nar
streck fran
behovs
om
spolglans
for att ta bort flackar och
porslinet och for att det ska torka
battre. Ratt mangd ger battre diskning. For
mycket kan emellertid leda till for mycket
skum och ibland vattenlackage.
nastan slut.
15
ANVANDNING
8.
salt
Fylla pa
Diskmaskinen har ett
Las
avhardningsfilter
foljande noggrant
avhardar
som
sa att du anvander
det
pa
hart vatten.
ratt satt.
fungera tillrackligt bra behover diskmaskinen mjukt vatten, dvs. vatten som
innehaller lite eller inget kalk. Annars lamnar vattnet flackar efter sig pa tallrikar och i karl.
Om kranvattnets hardhet overskrider en viss niva maste vattnet avhardas (avkalkas) sa att det kan
For att
skoljningen
ska
i diskmaskinen.
anvandas
genom att ett sarskilt salt tillsatts i avhardningsfiltret i diskmaskinen.
Hur mycket salt som ska anvandas i avhardningsfiltret stalls in utifran kranvattnets hardhet.
Det
?
gors
Vid forsta
?
pafyllningen
Kontrollera vattnets hardhet dar du bor
(vattenleverantoren
kan ge
dig
information
om
vattnets
hardhet i ditt
omrade).
avhardningsfiltret enligt
?
Stall in
?
Ta bort det nedre stallet och skruva
?
Fyll pa
vattnets
av
hardhet.
locket till saltbehallaren.
salt i saltbehallaren innan du anvander
genom att anvanda en tratt. Saltbehallaren
avsett for diskmaskin).
?
Torka bort eventuellt
?
Skruva
Stalla
Justera
in
locket
stora
avhardningen.
avhardningssystemet
avhardningsfiltret
dar du bor.
gangen. Underlatta pafyllningen
rymmer ungefar 1,9 kg (anvand avhardningssalt som
saltspill sa att locket kan skruvas pa ordentligt.
ordentligt sa att inte diskvatten kan komma igenom och
?
pa
diskmedel forsta
till den
Vattenhardheten
forprogrammerad
som
som
anges i tabellen for vattenhardheten
i det omrade
stalls in i atta steg.
Avhardningsfiltret
Diskmaskinen ar
installning
for vattenhardheten
"
".
stallts in i maskinen kan kontrolleras och andras med
knapparna pa
kontrollpanelen.
1. Diskmaskinen maste
2.
4.
avstangd.
Tryck pa knapparna Delay Start
Ett
3.
vara
"
"
och
och Power
samtidigt
och hall dem
siffra visas
pa displayen.
Sa har andrar du installningen:
Varje gang du trycker pa Quick andras siffran med ett. Displayen gar
Nar hardheten ar korrekt installd trycker du pa knappen Pre-wash.
Hardhetsinstallningen sparas.
en
intryckta.
16
fran
"
"till"
".
ar
ANVANDNING
■
Aterfyllning
lampan "Salt Refill" (fyll pa salt) automatiskt under diskning. Da
behover salt fyllas pa nar diskningen ar klar. Salt bor alltid fyllas pa (enligt beskrivningen pa
foregaende sida) innan nasta diskning startas. Torka bort overflodig saltlosning omedelbart.
saltet ar forbrukat tands
Nar
Nar
lampan lyser ar saltet nastan slut. Fyll pa
salt..
Obs!
?
?
Det kan ta
en
stund innan
Nar kontrollen ar installd
slocknar nar du har
lampan
pa
""
Om kontrollen ar installd mellan
,
behover du
""
och
fyllt pa salt.
inte fylla pa salt eftersom inget salt anvands
maste salt fyllas pa i behallaren.
nar diskmaskinen
""
VARNING
Hall
inget
diskmedel i
9. Nerfallbara
I over- och
specialsaltbehallaren.
avdelare
underkorgen
kan fallas
finns avdelare
for att ge
grytor och kastruller.
som
ner
Det forstor
plats at
17
avhardningsfiltret.
gar.
ANVANDNING
10.
En
ge
12. Delbar
Avtagbar korg
korg i underkorgen kan tas bort
plats for grytor och kastruller.
for att
Drag
de tva
korg
korgarna at
motsatt
hall,
dra
isar dem.
①
②
②
①
11. Glashallare
En
13.
kan fallas
glashallare
placering av glas
overkorgen.
och
ner
koppar
Torkning
for enkel
Oppna
i
slut sa att disken torkar snabbare.
14.
?
?
?
?
?
luckan helt nar
Energitest
diskprogrammet
ar
(EN50242)
Apparaten lastad enligt standardspecifikationer.
Exempel pa lastad diskmaskin: s. 12~13
Kapacitet: 12 kuvert
Jamforelseprogram: Eco
Installning for spolglans: 3
Referensdiskmedel: 6 g diskmedel pa
insidan
luckan och 24 g i
diskmedelsfacket.
?
Den
det
18
av
justerbara
ovre laget.
ovre
korgen maste
vara
i
DISKNING
Programmets indikatorlampa lyser
Tryck pa Power-knappen
Nar du
programmet
visas det
trycker pa av/pa-knappen
installda standardprogrammet.
programtiden
luckan oppnas
Om
spolglans
Oppna
Nar
eller salt behover
(se
diskprogrammet ar fardigt visas
pa displayen under nagra
sekunder och en ljudsignal talar om att
disken ar fardig. Dar efter visas koden
Nar
luckan och
"Instruktioner for
ar
diskprogrammet
fardigt
fyllas pa
indikatorlampa.
vara rena
punkt.
samma
"
kontrollera filtren
Filtren ska
Om
pa displayen.
diskprogrammet fran
fortsatter
stangs
och salt
tands motsvarande
visas
aterstaende
under programmets gang
stannar maskinen automatiskt. Nar luckan
Kontrollera att det finns
spolglans
startar. Den
nar
och korrekt
placerade
anvandarunderhall").
"
"
"
vilket innebar att disken lufttorkar.
"Cd
"
Stall i disken
Lufttorkning
Ta bort eventuella matrester.
Torkningen ingar inte i sjalva programmet.
Flakten ar igang under nagra minuter och
avlagsnar den aterstaende vattenangan.
Om du vill kan du nu oppna luckan och
plocka ur disken. Maskinen stangs av
Dra ut den nedre
korgen
och stall i tallrikar
och bestick.
Dra ut den ovre
glas
korgen
och stall i
koppar,
mm.
automatiskt.
VIKTIGT
Stall inte i disk i den ovre korgen
nedre ar lastad och utdragen
om
VIKTIGT
den
Plocka
ur
den nedre
forst och sedan
den ovre. Da undviker du att vatten
ned fran den ovre
Kontrollera att
korgen
spolarmarna
korgen pa
droppar
disken i den
nedre.
kan rotera fritt
VARNING
Mat
upp diskmedel
Du bor i allmanhet inte oppna luckan nar
maskinen ar igang. Om luckan anda oppnas
finns en sakerhetsfunktion som stanger av
den.
Var forsiktig om luckan oppnas under en
varmvattenfas eller omedelbart efter ett
Lagg lagom mycket diskmedel i
diskmedelsfacket. Stang locket till
diskmedelsfacket.
Valj
program. Het
och starta ett program
For att
valja program, tryck pa
programknappen. Diskmaskinen startar
efter tre sekunder. Valj tillvalsfunktion om
det behovs.
19
anga
kan stromma
ut.
PROGRAM
▶Disktiden kan variera beroende
▶"Lufttorkning
-
60 min" ar inte
pa vattentemperatur, vattentryck
medraknat i programtiden.
spridning.
SKOLJNING
DISKNING
Program
och
Fordisk
Huvuddisk
50℃
70℃
Skolj
1
Skolj
2
Skolj
TORK- Lufttor3
Varm
NING
skoljning
kning
70℃
Intensive
Programsekvensen optimeras och anpassas efter hur smutsig
Auto
disken ar.
45℃
65℃
35℃
40℃
Eco
Quick
Pre-wash
Intensive Wash
Eco Wash
Programmet Intensive Wash
(intensivdisk) ar avsett for hart
Detta program erbjuder ett effektivt
tvattresultat med en lag energi-och
disk
smutsad
vattenforbrukning.
grytor, pannor och kastruller
med intorkade matrester.
som
Rekommendationerna ar att anvanda det
varje gang.
Auto Wash
Quick Wash
Om du valjer programmet Auto kanner
maskinen av hur smutsig disken ar genom
att mata smutsighetsgraden i vattnet. Efter
detta stalls disktid och vattentemperatur in
automatiskt. Pa sa satt blir vatten-och
energiforbrukningen sa lag som mojligt.
Programmet Quick Wash (snabbdisk)
for snabbdisk
anvants
av
pa
att
avgora
pa displayen haller
Pre-wash
diskprogram kan anvandas for att
skolja koksredskap och porslin, innan de
sensorn
diskmaskinens status.
※
"Cool
※
Automatisk omstart
dry" ingar
inte i
som
nyligen.
Detta
Nar "F" visas
latt smutsad disk
ar
diskas for hand.
programmet. (Se sid 19)
Om strommen bryts startar programmet automatiskt
den punkt dar det avbrots.
20
om
fran
INSTRUKTIONER
FOR ANVANDARUNDERHALL
Forhindra
och
problem och dalig diskning genom
spolarmarna med jamna mellanrum.
att
inspektera
och skota
om
Ovre spolarm
Filter
korgen framat.
?
Ta forst bort det nedre stallet.
?
Dra den ovre
?
Vrid loss natfiltret moturs.
?
Kontrollera att vattenhalen inte ar
?
Ta ut
natfiltret, det ovre STS-filtret
igensatta
och
?
?
ytterfiltret.
Rengor filtren om det
?
behovs.
Satt tillbaka filtren i omvand
Ta loss
muttern om
ordning.
?
Ovre spolarm
Ytterfilter
Kontrollera att vattenhalen inte ar
igensatta
?
Ta loss
uppat
?
spolarm
av matrester.
genom att dra den
den behover rengoras.
armen
om
Rengor spolarmen
och satt tillbaka
den genom att dra den nedat.
21
genom att skruva loss
armen behover rengoras.
Rengor spolarmen och
den i omvand ordning.
Ovre STS-filter
Nedre
av matrester.
armen
Natfilter
?
filtren
satt tillbaka
FELSOKNINGSGUIDE
service om du far problem med maskinen.
Las instruktionerna nedan innan du ringer service. Du kanske kan losa
Ring
problemet sjalv.
Problem
orsaker
Mojliga
Lamporna tands inte nar strommen
?
Stickkontakten sitter inte
?
En
?
Det ar stromavbrott i huset.
Maskinen startar inte.
?
Luckan ar inte helt
Vattnet pumpas inte bort
?
Avloppsslangen ar bockad.
Filtret ar igensatt (rengor filtret).
slas
pa.
(felkoden
Felkoden
"
"
visas pa
"
"
visas pa
displayen).
displayen
(automatisk draneringspump aktiveras).
Felkoden
"
"
visas pa
displayen.
?
Felkoden
"
visas pa
displayen.
Det kommer in for
?
Problem med
?
Det kommer
?
?
Felkoden
"
"
har
?
?
"
sakring
ordentligt i uttaget.
gatt eller en kretsbrytare har utlost.
stangd.
mycket vatten
inloppsventilen.
i diskmaskinen.
inget vatten (vattenkranen ar inte oppen).
Inloppsventilen har stangts av en sakerhetsfunktion for
lackageavkanning.
Slanganslutningarna lacker.
Nagon ledning ar skadad och
lacker vatten.
?
Det finns ett fel i varmeelementets
krets.
Spolarmarna roterar inte jamnt.
?
Spolarmarnas fasten
spolarmens hal).
av
Det blir vita avlagringar pa
?
Mangden
diskmaskinen efter diskning.
?
Saltet ar slut i saltbehallaren.
?
Saltbehallarens lock ar inte
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken torkar inte bra.
?
For lite
spolglans
anvands.
Disken blir inte ren.
?
Fel
?
Diskmaskinen ar
Det blir streck pa
visas pa
displayen.
glasforemal.
?
?
?
?
Koden
"
"
visas pa
displayen.
?
mangd
ar blockerade
diskmedel eller
spolglans
ar
matrester
(rengor
felaktigt installd.
ordentligt paskruvat.
diskmedel anvands.
felaktigt lastad eller overbelastad.
Filtren ar igensatta.
Spolarmarnas vattenhal ar igensatta.
Disken hindrar spolarmarnas rotation.
Ett olamligt program har valts.
Inget felmeddelande. (Se
22
sid
19)
ANTECKNINGAR
23
LD-2160(3)WH
LD-2160(3)SH
LD-2160(3)LH
LD-2160(3)MH
LD-2160(3)TH
LD-2160(3)WHB
LD-2160(3)SHB
LD-2160(3)LHB
LD-2160(3)MHB
LD-2160(3)WHU
LD-2160(3)SHU
LD-2160(3)LHU
LD-2160(3)MHU
LD-2160(3)THU
P/No.: 3828DD3008C
Kapacitet
12 kuvert
Vikt
Se
markskylt
Spanningsmatning
Se
markskylt
Stromforbrukning
Se
markskylt
Vattenmatningstryck
50~800kPa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement