LG MB-387W Owner's manual

LG MB-387W Owner's manual
MIKROVAGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
MB-387W/387WS
MG-487W/487WS
MH-667W/667WS
MG-567W/567WS
ANVANDARHANDBOK
BRUKERHANDBOK
BRUGERVEJLEDNING
KAYTTOOHJEET
LAS IGENOM
DENNA
INNAN MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
BRUKERHANDBOKEN FØR APPARATET TAS I BRUK.
ANVANDARHANDBOK NOGA
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
LUKEKAA
NAMA OHJEET HUOLELLISESTI
ENNEN MIKROAALTOUUNIN
KAYTTOA.
Forhallningsregler
SW
Forhallningsregler
mikrovagsenergi.
for att undvika
Placera inte
nagot
rengoringsmedel pa
halsofarliga nivaer
uppvarmning av vatskor, t.ex. soppor, saser och drycker i mikrovagsugnen, kan
fordrojd eruptiv kokning forekomma utan att det foregas av nagon bubblingsaktivitet.
Detta kan leda till att den varma vatskan plotsligt kokar over. For att forhindra detta
bor foljande atgarder vidtas:
1 Undvik att anvanda behallare med raka sidor och smala
2 Varm inte for
foremal mellan ugnens framsida och dorren. Se till sa att
av
for
Vid
Det ar inte mojligt att anvanda ugnen med dorren oppen pa grund av de
sparrar som ar inbyggda i dorrmekanismen. Dessa sakerhetssparrar
avbryter automatiskt all ugnsaktivitet nar dorren oppnas, vilket nar det galler
en mikrovagsugn skulle kunna medfora skadlig exponering for
mikrovagsenergi.
Det ar viktigt att dorrmekanismens sakerhetssparrar inte manipuleras.
det inte ansamlas mat eller rester
mojlig exponering
de omraden dar
3 Ror
dorren skall sluta tatt mot ugnen.
om
oppningar.
mycket.
i vatskan innan kokkarlet
placeras i ugnen
och upprepa detta efter halva
uppvarmningstiden.
Anvand inte ugnen
om den ar skadad. Det ar sarskilt viktigt att ugnsdorren
stangs ordentligt och att inga av foljande delar ar skadade: (1) dorren
(bojd), (2) gangjarn eller dorrhakar (sonder eller losa), (3) dorrens
packningar och andra packningsytor.
4 Efter
uppvarmning
bor kokkarlet fa sta kvar i ugnen under
innehallet eller skaka
med
barnmat)
pa
kokkarlet
och kontrollera
(sarskilt
om
det
temperaturen pa
undvika brannskador fran maten
(var
en
kort stund. Ror
galler nappflaskor
fortaring
maten innan
om
eller burkar
for att
sarskilt noga med att kontrollera varmen
innehallet i
Ugnen far inte justeras eller
servicepersonal.
repareras
av
andra an kvalificerad
Var
Varning
nappflaskor och burkar med barnmat).
forsiktig vid hantering av kokkarlet.
Varning
Kontrollera att tillagningstiden stalls in korrekt
eftersom for lang tillagningstid kan leda till att
MATEN fattar eld och skadar ugnen.
Lat alltid mat sta
en stund efter tillagning med
och
kontrollera
matens temperatur
mikrovagor
innan fortaring. Detta galler sarskilt innehallet i
nappflaskor och burkar med barnmat.
3
pa
Innehall
Hur
mikrovagsugnen fungerar
Mikrovagor ar en form av energi som liknar radio- och TV-vagor och vanligt
dagsljus. Vanligtvis sprids mikrovagor utat allteftersom de fardas genom
atmosfaren och forsvinner utan att ha nagon effekt. I mikrovagsugnar sitter det
dock en magnetron som ar utformad for att utnyttja energin i mikrovagor.
Elektricitet som matas in i magnetronroret anvands for att skapa
mikrovagsenergi.
Dessa
glas, porslin och papper, de
matlagningsbehallare ar tillverkade av.
Mikrovagor
varmer inte direkt upp
ocksa varms upp
En
av
den varme
material
kokkarl,
som
aven
som
om
och installation
matlagning
genereras fran maten.
7
Barnlas
8
--
--
Tillagning
9
Effektnivaer
10
Snabbstart
11
Grillfunktion
12
Kombinationsanvandning
13
Auto Cook
14~15
Upptiningsfunktion
Snabbupptining
Instruktion for uppvarmning/ateruppvarmning
16~17
20
Farska Gronsaker Guide
21
Guide
22
Grillning
Viktig sakerhetsinformation
Mikrovagssakra kokkarl
Matvaror och tillagning i mikrovagsugn
Fragor och svar
mycket saker hushallsapparat
Mikrovagsugnen ar en av de sakraste hushallsapparater
som finns. Nar dorren ar oppen slutar ugnen automatiskt att
producera mikrovagor. Mikrovagsenergin omvandlas
fullstandigt till varme nar den tranger in i mat, vilket gor att
det inte finns nagon "overskottsenergi" som kan skada dig
Information
tekniska
nar du ater maten.
4
5~6
Stalla klockan
Micro Power
mikrovagssakra
dessa under
4
Micro Power
kommer in i ugnens tillagningsutrymme genom oppningar
inuti ugnen. En roterande platta eller en bricka ar placerade pa ugnens golv.
Mikrovagor kan inte passera ugnens metallvaggar, men de kan ta sig igenom
som
3
Innehall
Uppackning
mikrovagor
material
Forhallningsregler
om
18~19
23
24
25~26
27
ledarna i natsladden/
specifikationer
28
SW
Uppackning och
folja
de enkla
anvisningarna pa dessa tva sidor kan du snabbt kontrollera att din ugn fungerar
folja anvisningarna om ugnens placering. Sakerstall att du avlagsnar alla
forpackningsmaterial nar du packar upp ugnen. Kontrollera att ugnen inte skadats under
korrekt. Var sarskilt noga med att
tillbehor och allt
installation
SW
Genom att
transporten.
Packa upp ugnen och
och fast underlag.
placera
den
pa
ett
Placera ugnen pa en jamn yta som ar belagen minst 85
over golvet och kontrollera att det finns minst 30 cm
plant
cm
fritt
utrymme ovanfor och
10
sakerstalla korrekt ventilation.
cm
utrymme bakom ugnen for
Ugnens framsida
bor
placerad minst 8 cm fran kanten for att forhindra tippning.
En ventiloppning ar placerad pa ugnens ovansida eller sida.
denna ventiloppning blockeras kan ugnen skadas.
GLASBRICKA
att
vara
Om
GRILLSTALL
MB-387W/387WS
MG-487W/487WS
MH-667W/667WS
DENNA UGN
MG-567W/567WS
ROTERANDE RING
5
AR INTE AVSEDD FOR KOMMERSIELL MATLAGNING
Anslut ugnen till ett
Sakerstall att ugnen ar den
enda enhet
som
Om ugnen inte
Oppna ugnsdorren
vanligt jordat
vagguttag.
ar ansluten till
fungerar
genom att dra i
ROTERANDE RINGEN i ugnen och
DORRHANDTAGET.
placera
Satt in den
GLASBRICKAN
ovanpa.
uttaget.
korrekt drar du
ut natsladden och satter i den
igen.
SW
Fyll
en
mikrovagssaker
Tryck pa STOPknappen och
behallare
med 3 dl vatten. Placera behallaren
pa
GLASBRICKAN och
ar osaker
pa
vilken
typ
stang ugnsdorren.
av
anvanda finns information
Om du
behallare du skall
om
detta
pa
sidan 24.
tryck sedan
in
knappen sex
ganger for att
stalla in 3
minuters
uppvarmningstid.
PIP-signal varje
gang du trycker in
knappen. Ugnen kommer
en
att starta innan du avslutat
den
sjatte
knapptryckningen,
helt normalt.
6
detta ar
att rakna
ner
fran
nar 0 kommer
nedrakningen
PIP-signal. Oppna ugnsdorren och
kontrollera vattnets temperatur. Om ugnen fungerar som
den skall bor vattnet vara varmt. Var forsiktig nar du tar
ut behallaren, den kan vara varm.
ugnen att generera
START-
Du hor
TECKENFONSTRET kommer
3 minuter. Nar
en
Stalla
Du kan anvanda
antingen
12- eller 24-timmars
visning
for klockan. I detta
staller in tiden 14:35, med 24-timmarsklockan. Sakerstall att du
klockan
Sakerstall att du installerat ugnen
enligt anvisningarna tidigare
exempel kommer jag att visa hur du
avlagsnat allt forpackningsmaterial fran ugnen.
i denna
anvandarhandledning.
SW
Nar ugnen
kopplas in
forsta
gangen
Tryck
STOP/CLEAR.
Tryck
en
gang pa
CLOCK.
eller nar strommen kommer tillbaka efter
ett stromavbrott visas "0" i teckenfonstret.
Du maste da stalla klockan.
(Om du vill
pa CLOCK.
anvanda
maste du dra
(eller teckenfonstret) visar
konstiga symboler bor du koppla bort
ugnen fran natuttaget och sedan koppla
in den igen och stalla klockan.
en annan
Vill du andra till
ur
installning trycker
installning
en annan
natsladden och sedan ansluta den
Om klockan
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "14:00".
Tryck
START for att bekrafta
timinstallningen.
Medan du staller klockan kommer
START-knappen
att blinka. Nar
installningen ar fardig
knappen att blinka.
slutar START-
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "14:35".
Tryck
du
START. Klockan
borjar fungera.
7
ytterligare
en
gang
nar klockan redan stallts
igen.)
Barnlas
Tryck
STOP/CLEAR.
SW
Ugnen
har
en
sakerhetsfunktion
forhindrar att ugnen startas
av
som
misstag.
Tryck och hall in STOP/CLEAR tills "L"
signal hors.
BARNLASET ar nu aktiverat.
visas i teckenfonstret och
en
PIP-
Nar barnlaset aktiverats kan du inte
anvanda
nagra av ugnens funktioner
ingen uppvarmning kan ske.
Barn kan dock fortfarande oppna
ugnsdorren.
Tidsvisningen
forsvinner fran teckenfonstret
om
du stallt in klockan.
och
"L" visas i teckenfonstret for att du skall veta att
For att
upphava BARNLASET trycker
"L" forsvinner. Du hor
en
PIP-signal
8
BARNLASET ar
du in och haller
nar barnlaset
ner
aktiverat.
STOP/CLEAR tills
upphavs.
Micro Power
--
I det
foljande exemplet skall jag
visa hur du varmer mat pa 80 % effekt under 5 minuter och 30 sekunder.
Tillagning
Sakerstall att du installerat ugnen
denna
SW
Tryck pa
Vrid
enligt anvisningarna tidigare
i
anvandarhandledning.
pa
STOP/CLEAR.
ratten for att
valja
80 % effekt.
Ugnen har fem effektnivaer for
matlagning. Hogsta effekt ar
standardinstallningen, men upprepade
knapptryckningar pa POWER-knappen
staller in
en annan
effektniva.
Uteffekt
EFFEKT
%
MB-387W
MH-667W
Tryck pa
/ 387WS
/ 667WS
POWER
MG-487W
MG-567W
/ 487WS
/ 567WS
HOG MAX 100%
gang
800W
900W
MEDIUM HOG 80%
ganger
640W
720W
MEDIUM
60%
ganger
480W
540W
40%
ganger
320W
360W
20%
ganger
160W
180W
MB-387W / 387WS
MG-487W / 487WS
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "5:30".
Tryck pa
START.
UPPTINING
MEDIUM LAG
LAG
9
MH-667W / 667WS
MG-567W / 567WS
Micro Power
Mikrovagsugnen har 5 effektnivaer for att ge dig maximal flexibilitet och kontroll over matlagningen. Tabellen
nedan visar exempel pa matvaror och de rekommenderade effektnivaerna for uppvarmning med denna
mikrovagsugn.
--
Effektniva
UTEFFEKT
INSTALLNING
HOG
ANVANDNING
*
*
*
*
MEDIUM
HOG
*
*
*
*
*
MEDIUM
Tillaga
Tillaga
delar
av
fjaderfan,
fisk och
uppvarmning
Ugnsteka kott eller fjaderfa
Tillaga svamp eller skaldjur
Tillaga mat som innehaller ost
80%
eller
40%
Smalta smor och choklad
*
*
900W
640W
720W
480W
540W
320W
360W
160W
180W
agg
All
*
800W
gronsaker
All
upptining
Tillaga
MB-387W / 387WS MH-667W / 667WS
MG-487W / 487WS MG-567W / 567WS
mora kottbitar
*
*
LAG
kottfars
*
*
LAG
100%
Bryna
60%
*
MEDIUM
Koka vatten
Laga bakverk och scones
Tillaga agg
Tillaga kramer
Tillaga ris och soppor
*
UPPTINING
EFFEKT (%)
mindre mora kottbitar
Mjuka upp smor och
Mjuka upp glass
Jasa deg
ost
20%
10
SW
I
Snabbstart
foljande exempel kommer jag
att visa hur du staller in tva minuters
uppvarmning pa hogsta
effekt.
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SW
Med funktionen SNABBSTART kan du
stalla in
uppvarmning pa hogsta
intervall
om
effekt i
30 sekunder bara genom att
Tryck pa START fyra ganger for att valja 2 minuter med effekten HOG.
Ugnen startar uppvarmningen innan du avslutat den fjarde
knapptryckningen.
trycka pa START-knappen.
Under uppvarmning med SNABBSTART kan du forlanga uppvarmningstiden genom
trycka upprepade ganger pa START-knappen.
11
att
Foljande exempel
visar hur du grillar
en
Grillfunktion
ratt i 12 minuter och 30 sekunder.
Tryck pa STOP/CLEAR-knappen.
SW
Eftersom denna
mikrovagsugn
ingen
foruppvarmning.
med
en
ar forsedd
Vrid
pa
ratten for att
valja
GRILL-funktion.
GRILL behovs
GRILL-funktionen ger dina ratter snabbt
en
brynt
Anvand
och
knaprig yta.
antingen hogt
eller
karaktar och storlek
enligt
skall grillas.
MB-387W / 387WS
MG-487W / 487WS
lagt grillstall,
pa det som
Vrid DIAL-ratten tills
Tryck pa
displayen
visar "12:30".
START.
GRILLSTALL
12
MH-667W / 667WS
MG-567W / 567WS
Kombinationsanvandning
Foljande exempel
visar hur du programmerar din ugn for
tillagning
i 25 minuter med
kombinationsfunktionen "Co-3".
Tryck pa STOP/CLEAR-knappen.
SW
Vrid
Mikrovagsugnen
ar forsedd med
pa
ratten for att
valja
COMBI-3-funktion.
en
kombinationsfunktion for
tillagning med
grillelement och mikrovagor, antingen
samtidigt eller turvis. Det betyder
vanligtvis att maten tillagas snabbare an
normalt.
Vrid DIAL-ratten tills
displayen
MB-387W / 387WS
MH-667W / 667WS
MG-487W / 487WS
MG-567W / 567WS
visar "25:00".
Grillelementet i kvarts grillar rattens yta
samtidigt
som
mikrovagorna tillagar
rattens inre.
Dessutom behover ugnen inte forvarmas.
Tryck pa START-knappen.
Var
forsiktig
nar du tar ratten
ur
ugnen, karlet ar hett!
VAL AV
MIKROVAGSEFFEKT (%)
GRILLFUNCTION
Co-1
20
80
Co-2
40
60
Co-3
60
40
13
(%)
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du
lagar
till 0,6
kg
farska
Auto
gronsaker.
Cook
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SW
Med AUTO COOK kan du enkelt
den mesta
av
valja mattyp
laga
till
Tryck tva ganger pa
AUTO COOK for att
valja
din favoritmat genom att
och ange matens vikt.
Kategori
Tryck
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "0.6".
UGNSBAKAD POTATIS
gang
FARSKA GRONSAKER
ganger
FRYSTA GRONSAKER
ganger
KALL PIZZA
ganger
POMMES FRITES
ganger
KYCKLING (PORTION)
ganger
Tryck pa
START.
14
Farska Gronsaker.
MATKATEGORI
MATTEMPERATUR.
TILLREDNINGSFAT
SW
2.
FARSKA
GRONSAKER
INSTRUKTIONER
Tvatta, torka och stick hal pa potatisskalet med
1. UGNSBAKAD
POTATIS
VIKTGRANS
Rumstemperatur
Rumstemperatur
Glasbricka
Glasbricka
en gaffel flera
ganger. Placera potatisen pa tre pappershanddukar mitt pa
0,1kg~1,0kg
glasbrickan.
Lat sta 5 minuter efter tillagning.
0,2kg~0,8kg
Lagg fardigstallda gronsaker
(t.ex. en eldfast gryta).
Fryst
Glasbricka
0,2kg~0,8kg
Kylskaps-
Grillgaller
0,2kg~0,4kg
storlek
av
gronsaker.
lamplig
Tack over och
mitt
placera
pa glasbrickan.
minuter efter tillagning.
Anvand denna funktion till att varma kall
gallret.
temperatur
i ett kokarl
storlek. Tillsatt 0,3 dl vatten per 200 g
Lat sta 5
4. KALL PIZZA
lamplig
gronsaker.
tillagning.
Lagg fardigstallda frysta gronsaker
GRONSAKER
av
Tillsatt 0,3 dl vatten per 200 g
Lat sta 5 minuter efter
3. FRYSTA
i ett kokkarl
Ta ut
pizzan genast
efter
pizza. Lagg pizzan pa
uppvarmning. Lat sta och
svalna i 2--3 minuter.
5. POMMES FRITES
Fryst
Grillgaller
och
0,2kg~0,4kg
Bred ut pommes frites
Ta ut fatet
eldfast fat
ur
pa
ugnen efter
ett eldfast fat och stall in
tillagning.
minuter. Det basta resultatet far du
i ett
6. KYCKLING
(PORTION)
Kylskapstemperatur
Grillgaller
och
eldfast fat
pa grillgallret.
Lat sta och svalna i 1--2
om
du
tillagar
pommes frites
lager.
0,2kg~0,8kg Skolj kycklinglaren och torka dem. Pensla laren med smalt
margarin eller smor och lagg dem pa gallret med fatet under.
Nar ugnen piper, vand pa laren och tryck start pa nytt. Efter
tillagning, tack laren med aluminiumfolie och lat dem sta 2--5
minuter.
15
Temperaturen och tatheten hos mat varierat, jag rekommenderar att maten kontrolleras innan tillagningen
paborjas. Var sarskilt uppmarksam nar det galler stora stycken kott och kyckling, en del matvaror skall inte
tinas upp fullstandigt innan tillagning. BROD-programmet ar lampligt for att tina upp sma saker som
franskbrod eller en liten limpa. Dessa bor fa sta en stund efter uppvarmning for att den innersta delen skall fa
tid att tina. I foljande exempel kommer jag att visa hur du tinar 1,4 kg fryst fjaderfa.
Tryck STOP/CLEAR.
Vag maten du vill tina
och annat
som
upp. Kontrollera att du
avlagsnat
Upptiningsfunktion
alla metallklamrar
kan sitta i kottet samt eventuellt metalliskt
forpackningsmaterial.
Tryck tva ganger pa
Placera sedan maten i ugnen och
AUTO DEFROST for att
stang
dorren.
valja FJADERFA.
Ugnen har fyra installningar for
upptining: KOTT, FJADERFA, FISK och
BROD. Varje upptiningsalternativ har
olika effektinstallningar.
Ange
vikten
pa
den
frysta
mat du vill tina upp.
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "1,4".
Kategori
Tryck
KOTT
gang
FJADERFA
ganger
FISK
ganger
Tryck
START.
Under
upptining
kommer ugnen att generera en PIP-signal. Oppna da ugnsdorren och vand och dela pa maten
jamn upptining. Avlagsna delar som ar fardigtinade eller tack over dem for att tina dem
for att sakerstalla
BROD
ganger
langsammare. Nar du kontrollerat maten stanger du dorren och trycker START for att ateruppta upptiningen.
Ugnen avslutar inte upptiningen (aven om ljudsignalen hors) om inte dorren oppnas.
16
SW
UPPTININGSFUNKTION
--
SEKVENSFORTECKNING FOR VIKTINSTALLNING
SEKVENS
1.
KOTT
SW
2.
FJADERFA
3. FISK
4.
*
MATVAROR
Notkott
Kottfars, File, Tarnat kott, Utskuren biff, Grytstek, Rumpstek, Hamburgare.
Lamm
Lammkotletter
Kalv
Kalvkotletter
(450 g, 1,2
Kyckling
Hel
kg), Uppdelat broststycke (benfritt),
Kalkon
Broststycken (under 2,5 kg)
Fisk
Fileer.
Skaldjur
Krabbkott, Hummersvansar, Rakor, Kammusslor
BROD
(under
2
(2,5
cm
tjocka),
cm
*
*
*
*
0,1/4,0 kg
Lammstek
tjocka)
Ben.
0,1/4,0 kg
Stekar, hela
0,1/4,0 kg
Uppskuret grovt/vitt brod, Vita/grova smabrod, Baguetter,
Fordelen med denna
Gifflar
upptiningsfunktionen ar automatisk installning och kontroll av upptiningen, men precis som vid vanlig uppvarmning
upptiningen.
For basta resultat bor du avlagsna allt forpackningsmaterial (papper eller plast) fran kottet eller fjaderfat du skall tina. I annat fall kommer
forpackningsmaterialet att halla kvar anga och fukt nara maten vilket kan leda till att den yttre delen av maten kokas.
Placera maten pa en flat bakform for att fanga upp vatten.
Maten bor fortfarande vara lite fryst i mitten nar den tas ut fran ugnen.
Om det ar svart att avlagsna forpackningen fran maten kan du tina den ca en fjardedel av upptiningstiden som visas i borjan av
upptiningscykeln. Ta sedan ut maten fran ugnen och avlagsna forpackningsmaterialet.
Skivat brod bor placeras i vecken pa en kokshandduk och smabrod bor delas i tva innan de tinas.
maste du kontrollera maten under
*
MIN./MAX. MAT
17
0,1/0,5 kg
Anvand endast denna funktion for att tina 0,5 kg kottfars, kycklingbitar eller fiskfileer mycket snabbt. Detta kraver
att maten far sta en stund for att den innersta delen skall fa tid att tina. I detta exempel kommer jag att visa hur du
tinar 0,5
kg
kottfars.
Tryck pa
Vag
STOP/CLEAR.
maten du vill tina upp. Kontrollera att du
och annat
som
for
Tryck pa
KOTT.
avlagsnat
alla metallklamrar
kan sitta i kottet samt eventuellt metalliskt
forpackningsmaterial.
Ugnen har tre installningar
snabbupptining.
Snabbupptining
Placera sedan maten i ugnen och
SNABBUPPTINING for att
stang
dorren.
valja upptiningsprogrammet
en PIP-signal. Oppna da ugnsdorren och vand och dela pa maten
jamn upptining. Avlagsna delar som ar fardigtinade eller tack over dem for att tina dem
langsammare. Nar du kontrollerat maten stanger du dorren och trycker START for att ateruppta upptiningen.
Ugnen avslutar inte upptiningen (aven om ljudsignalen hors) om inte dorren oppnas.
Under
upptining
kommer ugnen att generera
for att sakerstalla
18
SW
UPPTININGSFUNKTION
--
SEKVENSFORTECKNING FOR VIKTINSTALLNING
SEKVENS
KOTT
MATVAROR
Notkott
MIN./MAX. MAT
Kottfars
0,5 kg
Lamm
Kalv
SW
*
Fordelen med denna
snabbtiningsfunktion ar automatisk installning och kontroll av upptiningen, men precis som vid vanlig uppvarmning maste
upptiningen.
For basta resultat bor du avlagsna allt forpackningsmaterial (papper eller plast) fran fisk, skaldjur, kott och fjaderfa som du skall tina. I annat
fall kommer forpackningsmaterialet att halla kvar anga och fukt nara maten vilket kan leda till att den yttre delen av maten kokas.
Placera matvaror pa en flat bakform for att fanga upp vatten.
Maten bor fortfarande vara lite fryst i mitten nar den tas ut fran ugnen.
Efter upptining bor du lata maten sta i 5 till 10 minuter.
du kontrollera maten under
*
*
*
*
19
For basta resultat vid
tillagning och uppvarmning folj nedanstaende guide. Uppskatta forst mangden mat och stall
enligt tabellen. Lagg upp matvarorna i ett cirkelformat monster. Varor som har rumstemperatur blir
fortare varma an frysta varor. Konserverade varor ska tas ut ur konservburken innan de stalls in i ugnen. Maten
blir mer jamnare uppvarmd om den tacks over med ett mikrovagssakert lock eller plastfolie med lufthal. Var
forsiktig nar du tar av locket sa att du inte branner dig pa angan fran maten. Du kan anvanda tabellen nedan
som en guide for uppvarmning av tillagad mat.
Instruktion for
sedan in tiden
Matvara
Skivat kott 3 skivor
Tillagningstid
(MAX)
1--2 minuter
(0,5 cm tjocka)
Matvara
Anvisningar
Lagg
uppvarmning/ateruppvarmning
det skivade kottet i
en mikrovagssaker
plastfolie med lufthal.
sky eller sas blir kottet saftigare.
Tillagningstid
(MAX)
1
Obs. Med
4
21/2~31/2minuter
portion
portioner
6~9minuter
Vita bonor
1 ben och lar
Fiskfile
1
2~3minuter
3~31/2minut
1~2minuter
Lagg kycklingbitarna i en mikrovagssaker form.
plastfolie med lufthal.
Tack med
Lagg
fiskfileerna i
Tack med
(170--230g)
en
Tillaga
i overtackt
Ror
efter halva
om
Tillaga i
11/2~3minuter
portion
Ror
om
overtackt
mikrovagssakert
tillagningstiden.
karl.
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
efter halva
Ravioli eller
pastaratter med
1 portion
4 portioner
mikrovagssaker form.
plastfolie med
SW
Potatismos
form. Tack med
Kycklingbitar
1 brost
Anvisningar
lufthal.
sas
21/2~4minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
71/2~11 minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
Ris
Lasagne
1 portion (300g)
Grytratter
1 portion
4 portioner
Grytratter med
gradde eller ost
1 portion
4 portioner
4~6minuter
Lagg lasagnen i en mikrovagssaker form.
Tack med plastfolie med lufthal.
1
4
portion
portioner
1 Tunnbrodrulle
11/2~3minuter
41/2~7minuter
Tillaga i
Ror
om
1~11/2minuter
31/2~5minuter
Tillaga i
15~30sekunder
Vira in tunnbrodrullen i
overtackt
efter
mikrovagssaker gryta.
halva tillagningstiden.
Ror
en
om
overtackt
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
efter halva
hushallspapper och lagg
glastallrik.
Gronsaker
1
1~21/2minut
31/2~6minuter
Tillaga i
Ror
om
overtackt
efter
mikrovagssaker gryta.
halva tillagningstiden
4
portion
portioner
Soppa
1 portion, 21/2 dl
11/2~21/2minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
31/2~51/2minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
11/2~2minuter
Tillaga i
Ror
20
om
overtackt
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
efter halva
den
pa
Farska Gronsaker
Guide
Gronsak
SW
Mangd
Bladselleri,
farsk, skivad
1/2 liter
1 liter
Bladspenat,
450 g
Tillagningstid
(HIGH)
11~16
Statid
Anvisningar
Skiva. Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
1,5 liters gryta eller
Gronsak
2~3minuter
skal med lock. Ror om efter halva tillagningstiden.
41/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
2 liters gryta eller skal
2~3minuter
Mangd
Palsternacka,
farsk, skivad
450 g
Rodbetor, farska
450 g
Tillagningstid
(HIGH)
4~7
Tillsatt 1,2 dl vatten i
11~16
450 g
5~7
Bered blomkalen och tillsatt 1, 2 dl vatten i
1,5 liters gryta eller skal med lock. Ror
en
Broccoli,
450 g
5~8
Lagg
450 g
Svamp, farsk,
230 g
21/2~6
11/2
21/2
~
skivad
mikrougnssakert
2~3minuter
Bonor, grona
450 g
7~11
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
skal. Ror
om
en
efter halva
1,5 liters gryta eller
Kronartskockor
2 medium
41/2~7
Bered kronartskockorna och tillsatt 2 tsk vatten
4 medium
10~12
och 2 tsk citronjuice. Tack over.
per
styck)
Kal, farsk,
450 g
51/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i
farsk
en
1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
efter halva tillagningstiden.
hackad
2 kolvar
4~8
Skala
2~3minuter
tillagningstiden.
(230 g
2~3minuter
Sotpotatis, for
ugnsbakning
(170~230g per styck)
2 medium
4~9
4 medium
6~12
Potatis, for
2
ugnsbakning,
(170~230g per styck)
4
Zucchini
2~3minuter
,
farsk,
hel
om
majskolvarna och tillsatt 2 msk
1,5 liters mikrougnssakert
Zucchini, farsk,
2~3minuter
potatisar 51/2 71/2
potatisar 91/2~14
~
450 g
6~9
450 g
41/2
71/2
~
2~3
Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
efter halva tillagningstiden.
2~3minuter
Pricka
potatisarna flera ganger med en gaffel
lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Vand efter halva tillagningstiden.
2~3minuter
Pricka
potatisarna flera ganger med en gaffel
lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Vand efter halva tillagningstiden.
2~3minuter
Pricka och
lagg pa 2 lager hushallspappers.
pa zucchinin och flytta om efter halva
tillagningstiden.
2~3minuter
Tillsatt 1,2 dl vatten i
2~3minuter
och
och
en
eller skal med lock. Ror
1, 5 liters gryta
om
efter halva
tillagningstiden.
karl och tack over.
200 g
Lagg svampen i en 1,5 liters gryta
eller skal med lock. Ror om efter
2~3minuter
Vand
skivad
vatten i ett
Morotter,
farska, skivade
Tillsatt 2,5 dl vatten och tack over.
halva tillagningstiden.
karl. Tillsatt 1,2 dl vatten.
farsk
Majs,
farsk
Sparris,
om
2~3minuter
tillagningstiden.
2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
broccolin i ett
1,5 liters gryta eller skal med 2~3minuter
Tillsatt 1,2 dl vatten i en 1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Flytta om
efter halva
Blomkal,
farsk, hel
en
Statid
lock. Ror om efter halva tillagningstiden.
med lock.
farsk
Anvisningar
Artor, grona,
2~3minuter
farska
om
1 liter
6~9
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
en 1,5 liters
gryta eller skal med lock. Ror om
efter halva tillagningstiden.
21
2~3minuter
Grillning
Guide
Anvisningar for grillning av kott
Skar bort overflodigt fett fran kottet.
Lagg kottet pa gallret. Pensla med smalt smor eller olja.
Vand pa kottet efter halva tillagningstiden.
Anvisningar for grillning av fisk och skaldjur
Lagg fisken och skaldjuren pa gallret. Hel fisk bor snittas diagonalt pa bada sidorna
fore grillning. Pensla fisken och skaldjuren med smalt smor, margarin eller olja fore
och under tillagningen. Detta forhindrar att fisken torkas ut. For tillagningstid se
tabellen nedan. Hel fisk och fiskkotletter ska forsiktigt vandas efter halva tillagningstiden.
Aven tjocka fileer kan vandas efter halva tillagningstiden om sa onskas.
-
-
-
Matvara
Hamburgare
Vikt
50gx2
100gx2
Uppskattad tillagningstid
( i minuter)
Matvara
Tips
13-16
Os med olja eller
Fiskfileer
19-23
smalt smor. Tunna
1
tjocka
1,5 cm tjocka
matvaror bor
Biffstek
(2,5 cm tjock)
Blodig
Medium
Valstekt
230gx2
230gx2
230gx2
18-20
22-24
26-28
laggas pa gallret.
Tjocka matvaror
kan laggas pa en
droppbricka. Vand
cm
Vikt
Uppskattad tillagningstid
( i minuter)
Pensla med smalt smor
230g
230g
17-21
och vand efter halva
20-24
tillagningstiden.
kottet efter halva
cm
tjocka
230g
24-28
Hela fiskar
225-350g each
450g
24-28
16-20
Flask kotlett
cm
tjock)
230gx2
Kammusslor
Rakor
cm
tjock)
230gx2
25-32
cm
tjock)
230g
13-16
Korv
(2,5
Tillagningstiden kan bli
nagot langre om fisken
tjock eller fet.
27-32
Lamm kotlett
(2,5
Tips
Fiskkotletter
2,5
tillagningstiden.
(2,5
SW
Vand ofta.
22
450g
450g
16-20
Os val
16-20
tillagningen.
under
ar
VARNING
Viktig sakerhetsinformation
Kontrollera att
Las bruksanvisningen noga och spar den for framtida
anvandning.
1 Forsok inte
justera eller reparera dorren, kontrollpanelen, de inbyggda
sakerhetssparrarna eller nagon annan del av ugnen. Det ar forbundet med
fara att utfora alla service- eller reparationsarbeten som innebar att nagot
av de holjen som skyddar mot mikrovagor avlagsnas. Reparationer far
SW
endast utforas
10 Sma
leda till BRAND och SKADA
mangder mat kraver kortare uppvarmningstider. Om du anvander
tidsinstallningar kan maten bli for varm och brannas vid.
apparaten
mikrovagor
om
ugnen startas
av
12 Innan
varms for
mikrovagsugnen,
misstag tippar
av
tillagning
misstag.
de kan forkolnas eller brannas
om
de
agg
i sina skal.
explodera.
14 Forsok inte fritera
4
Tillaga
inte mat
innehaller
slagits in i pappershanddukar,
instruktioner for den mat du lagar.
5 Anvand inte
som
tidningspapper
6 Anvand inte kokkarl
av
istallet for
som
inte din kokbok
15
om
har metalliska
vid
matlagning.
i ugnen
kommer att
eller
byggas
pappersprodukter
som
ar tillverkade
som
av
kan orsaka
upp inuti
aggen
och
i ugnen.
vara
overtackt med
en
plasthinna
tillagning.
loss den fran
natuttaget.
stanga av mikrovagsugnen eller koppla
ugnsdorren stangd for att kvava
Hall sedan
eventuella flammor.
18 Nar mat
tillagas i engangsforpackningar
av
plast,
brannbart material bor du kontrollera ugnen ofta
eftersom de kan innehalla orenheter
och alla
fran mat innan du varmer eller tinar den.
17 Om du observerar rok maste du
mikrovagor.
9
uppvarmning
pa potatis, applen
16 Om ugnens dorr eller dorrpackningar ar skadade far ugnen inte
anvandas innan den reparerats av en kvalificerad servicetekniker.
de varms upp for mycket.
eller silver)
7 Anvand inte ugnen med en kokshandduk, servett eller nagot annat hinder
mellan dorren och ugnens framsida. Detta kan leda till lackage av
brand
Avlagsna plastmaterial
for
(av t.ex. guld
inlagg. Avlagsna alltid metallklammor och tradar. Metallforemal
kan leda till gnistbildning, vilket kan orsaka allvarlig skada.
8 Anvand inte
nagot
Tryck
i skalet
Observera dock att mat i vissa fall skall
pappershanddukar
tra. De kan forkolnas
Anvand inte keramiska karl
om
gora hal
gronsaker.
de kommer att
lange.
over.
bor du
liknande frukter eller
13 Koka inte
3 Torka inte klader i
UGNEN.
11 Sakerstall att ugnen placeras sa att ugnens framsida ar 8 cm eller langre
ifran kanten pa det underlag dar den placerats. Detta for att undvika att
2 Starta inte ugnen om den ar tom. Det ar sakrast att lamna ett glas med
vatten i ugnen nar den inte anvands. Vattnet kommer pa ett sakert satt att
ta upp alla
pa
normala
kvalificerade servicetekniker.
av
tidsinstallningarna for uppvarmning
lang uppvarmningstid kan
ar korrekta eftersom for
papper eller annat
av risken for
pa grund
antandning.
atervunnet papper
gnistor och/eller
19 Lat endast barn anvanda ugnen utan overinseende nar tillrackliga
instruktioner getts for att barnet skall kunna anvanda ugnen pa ett sakert
matlagning.
satt och forstar riskerna med
Rengor inte den roterande ringen genom att placera den i vatten direkt
efter uppvarmning. Detta kan leda till att den skadas eller gar sonder.
felaktig anvandning.
20 Vatskor eller andra matvaror far inte varmas i
eftersom de da kan
23
explodera.
forseglade
behallare
Mikrovagssakra
kokkarl
Anvand
aldrig kokkarl
mikrovagsugnen
metall eller kokkarl med
av
metallbelaggning
i
Papper
Papperstallrikar och -forpackningar ar bekvama och sakra att anvanda i
mikrovagsugnen, under forutsattning att matlagningstiden ar kort och att den mat
som tillagas inte innehaller mycket fett eller vatska. Pappershanddukar ar ocksa
mycket anvandbara for att sla in matvaror och att lagga i bakformar dar du skall
tillaga feta matratter som bacon. Du bor i allmanhet undvika fargade
pappersprodukter eftersom fargen kan slappa. En del pappersprodukter som
innehaller ateranvant papper kan innehalla orenheter som kan leda till gnistbildning
eller brand nar det anvands i mikrovagsugnen.
tranga igenom metall. De kommer att studsa fran alla
metallforemal i ugnen och orsaka gnistbildning, ett fenomen som liknar blixtar.
De flesta varmebestandiga matlagningskarl som inte innehaller metall gar bra att
anvanda i mikrovagsugnen. Det finns dock karl som innehaller material som gor
dem olampliga for anvandning i en mikrovagsugn. Om du ar tveksam till om ett
speciellt karl ar lampligt finns det ett enkelt satt att undersoka om det kan anvandas i
din mikrovagsugn.
Placera kokkarlet intill en glasskal fylld med vatten i mikrovagsugnen. Varm pa
effekten HOG i en minut. Om vattnet blir varmt men kokarlet forblir svalt ar det
Mikrovagor
kan inte
Matlagningspasar
sakert att anvanda i
mikrovagsugnen. Om vattnet inte blir varmare men kokkarlet
mikrovagor av kokarlet och det ar darfor inte lampligt att
anvanda det i mikrovagsugnen. Du har troligen redan manga kokkarl av olika slag
som kan anvandas for matlagning i mikrovagsugnen. Las bara igenom foljande
varms upp absorberas
plast avsedda
Det finns
for
olika sorter och storlekar
manga
av
anvandning
i
av
maten varms upp forst.
mikrovagsugnar
kokarl avsedda for
mikrovagsugnar.
Till stor del
Tallrikar
kan du
olika
tallrikstyper
ar
informationen fran tillverkaren
mikrovagssakra. Om du ar tveksam
eller genomfora mikrovagstestet.
kan du lasa
Glasskalar
Lergods, stengods och
ugnssakra gar bra att anvanda i mikrovagsugnen. Detta
inkluderar alla typer av ugnshardade glaskarl. Anvand inte tunna glasforemal, t.ex.
tunna dricks- eller vinglas, eftersom dessa kan spricka nar innehallet blir varmt.
som
ar
du redan har hemma istallet for att
mikrovagsugnen,
gar vanligtvis alldeles
utmarkt att anvanda i
de bor dock testas for att kontrollera
om
de ar
lampliga.
VARNING
Dessa kan anvandas for att forvara mat
anvandas for mat
som
keramik
Kokkarl i dessa material
Plastbehallare
senare
antagligen anvanda sadant
koksutrustning.
investera i ny
Glasskalar
eller
plast
utsidan och in mot mitten eftersom utsidan
Kokkarl i
checklista.
Manga
av
Omrorning ar en av de viktigaste teknikerna vid matlagning i mikrovagsugn. Vid
vanlig matlagning ror man om i maten for att blanda den. I ratter som tillagas i
mikrovagsugn ror man istallet om for att sprida och fordela varmen. Ror alltid fran
som
kommer att
kraver
som
skall varmas snabbt. De bor dock inte
langre uppvarmning i ugnen eftersom
deformera eller smalta plastbehallaren.
varm
En del foremal
mat forr
lampliga
som
som
innehaller
hoga halter
av
Kokkarl bor testas for att sakerstalla att de ar
mikrovagsugnar.
24
bly
eller
jarn
ar inte
kokkarl.
lampliga
att anvandas i
SW
Matvaror och
i
tillagning
mikrovagsugn
Vatskeinnehall i matvarorna
Halla ett
SW
oga pa maten
Recepten i boken har tagits fram med stor omsorg, men hur val du lyckas
beror pa hur mycket omsorg du lagger ner under tillagningen. Hall alltid
ett oga pa maten under tillagningen. Mikrovagsugnen ar utrustad med en
lampa som tands automatiskt nar ugnen ar igang for att du skall kunna
titta in och kontrollera maten. De anvisningar som ges i recept om att lyfta,
rora
om
och liknande bor
ses som
som
mikrovagor brukar foranga fukt bor relativt torra matvaror som stekar
gronsaker fuktas med vatten innan tillagning eller tackas over for att behalla
fuktigheten.
Ben och fett i matvarorna
justeringar
du
innehaller
Mangd
du
ur
ugnen
en
kort stund innan de ar
fardiglagade.
Hojden pa
ganger.
kottbitar
som
tillagas ojamnt
mer
mat
med minst
en
nar du halverar ett
tredjedel
recept.
matvarorna
bara in
ca
2
cm
i matvaror. De inre delarna
tranger
inat. Bara de
av
tjocka
yttersta delarna
av
matvaror
tillagas
matvarorna varms
upp
av
mat
som
Overtackning
Genom
overtackning
halls varmen och
Anvand ett lock eller
Detta
for att undvika att
plastfolie avsedd
den gar sonder.
angan kvar vilket far maten att
anvandning i mikrovagsugn
for
bli
varm
snabbare.
med ett horn
uppvikt
Bryna
Kott och
tillagas under femton minuter eller langre tid kommer att brynas latt
som tillagas under kortare tid kan penslas med worcestersas, soja
eller barbecuesas for att fa en tilltalande farg. Eftersom det ar relativt sma mangder som
tillsatts till maten andras inte receptets ursprungliga smak.
sitt
fjaderfa
som
i
eget fett. Matvaror
Tacka med
smorpapper
Overtackning med smorpapper forhindrar
bakverk och brod varms upp snabbare an andra tunga,
stekar och grytor. Nar du tillagar porosa matvaror i
som
eftersom det blir
torka ut
sa att de yttre kanterna inte blir torra och
en
Placering
en
luftigare overtackning
effektivt stank och haller kvar
an med ett lock eller
av
25
en
del varme. Men
later den maten
aning.
som ugnsbakad potatis, sma bakverk
placeras pa ett jamt avstand fran varandra, helst
aldrig matvaror pa varandra.
de
plastfolie
och avstand
Enskilda matvaror
om
hoga matvaror, sarskilt stekar, varms upp snabbare an den under
delen. Det ar darfor lampligt att vanda pa hoga matratter under tillagningen, ibland
flera
tillagar
sa att de inte
mikrovagor, resten varms genom varmeledning. Den samsta tankbara formen pa
skall tillagas i en mikrovagsugn ar en tjock fyrkantig form. Hornen kommer att
brannas vid langt innan mitten alls blivit varm. Runda tunna matratter och ringformade
matratter ar lampligast att tillaga i mikrovagsugn.
matvarorna
Den ovre delen
pa
Mikrovagor tranger
Matens tathet
kompakta matvaror som
mikrovagsugnen bor du vara forsiktig
sproda.
uppmarksam
i ugnen forblir konstant oavsett hur mycket mat som tillagas. Ju
tar det att laga till den. Kom ihag att minska
genom att varmen fran utsidan
misstag. Nar de far sta, vanligtvis overtackta, kommer dessa matratter att
fortsatta att tillagas utanfor ugnen allteftersom den varme som finns kvar i de yttre
delarna fortsatter inat. Om maten lamnas i ugnen tills den ar helt genomvarmd
kommer de yttre delarna att varmas for mycket eller t.o.m. brannas vid. Du kommer
att bli gradvis battre pa att uppskatta bade tillagningstider och den tid som maten
skall sta efter uppvarmning for olika matratter.
Latta, porosa
mikrovagor
tillagningstiden
ar inte ett
matratter
vara
stoppar in i ugnen ju langre tid
Form
recepten, sarskilt dem for brod, bakverk och kramer
rekommenderar att maten tas
ben eller fett maste du
matvaror
Antalet
Det ar manga faktorer som paverkar matlagningstiderna. Temperaturen pa
ingredienser som anvands i ett recept gor stor skillnad i tillagningstid. Att laga till ett
bakverk som gors med iskallt smor, mjolk och agg kommer exempelvis att ta
betydligt langre tid an att laga en som gors av ingredienser som haller
rumstemperatur. Alla recept i denna bok anger ett tidsintervall for tillagningen. Du
kommer att marka att i allmanhet ar maten inte fardiglagad vid den undre
tidsgransen och ibland kan du vilja overskrida den ovre tidsgransen beroende pa
personlig smak. Installningen i boken ar att det ar bast for ett recept att vara nagot
aterhallsamt nar man anger tillagningstider. Mat som varmts for lange ar ju forstord
av
mycket
eller blir overkokta. overcooked.
anser vara
paverkar tillagningstiden i mikrovagsugn
for alltid. En del
del
en
Ben leder varme och fett blir varmt snabbare an kott. Nar du
minimirekommendationer. Om maten
verkar varmas upp ojamnt gor du bara de
nodvandiga for att ratta till problemet.
Faktorer
Eftersom varmen fran
och
och smaratter varms upp
i ett cirkelformat monster.
jamnare
Stapla
Matvaror och
tillagning
mikrovagsugn
i
Omrorning
ar
Omrorning
matlagning
man
istallet
de
en av
ror
man om
om
for att
eftersom utsidan
av
viktigaste teknikerna
vid
matlagning
i maten for att blanda den. I ratter
sprida
i
Rengora
mikrovagsugn. Vid vanlig
tillagas i mikrovagsugn ror
1 Hall insidan
och fordela varmen. Ror alltid fran utsidan och in mot mitten
maten varms upp forst.
alla sidor
matvaror
tillagas
upp
som
stekar och hela
Det ar ocksa
jamnt.
kycklingar
en
packningen.
bor vandas under
bra ide att vanda
tillagningen sa att
pa uppskurna kycklingar
Anvand
tjockare
Eftersom
tjockare
delarna
delar utat
ramen.
mikrovagor dras till de yttre delarna av matvarorna ar det lampligt att placera
kott, fjaderfa och fisk utat pa tillagningsfatet. Pa sa satt far de tjockare
mest mikrovagsenergi och maten blir jamnt tillagad.
tatt.
bitar
aluminiumfolie
Avlagsna
Rengor
fuktig
och
kompakta
undersidan och mitten
matvaror kan
av
lyftas
upp sa att
mikrovagorna
kan tas upp
av
av
utsidan
matratterna.
av
Haltagning
Matvaror
som
du inte
ar inneslutna i ett
gor
en
om
maten ar
tillagning. Detta galler
gronsaker och frukter.
spricker med sannolikhet i ugnen
matvaror som aggulor och aggvitor,
interna
temperaturen pa matvaror stiger
uppvarmning.
Vilotid efter uppvarmning
miljoer
som
mellan 30 ºC och 80 ºC under den tid de star efter
4
maten over under denna tid for att halla kvar
forutsatts vara torr
del bakverk och
ger den tid att bli
ocksa till att
pa ytan (exempelvis en
fardiglagad och hjalper
pa
en
gang
med
en
fuktig
kommit in mellan dorren och
diskmedel och torka sedan rent med
eller
rengoringsmedel
som
en
fuktig
innehaller
ren
pa apparaten
en
mjuk torr
trasa eller
far vatten inte komma in genom
den sedan med
en
den med
en ren
For att
ventiloppningarna.
du dorren for att forhindra att ugnen startas
fuktig
STOP/CLEAR nar du
av
pappershanddukar.
trasa och torka darefter torrt med
en
rengjort kontrollpanelen.
ansamlas inuti eller runt utsidan
en
med
av ugnsdorren torkar du bort
mjuk trasa. Detta kan intraffa nar mikrovagsugnen anvands i
hog luftfuktighet och innebar inte att apparaten inte fungerar
den skall.
Dorren och
dorrpackningarna
skall hallas
rena.
Anvand bara varmt
vatten med
diskmedel, torka sedan ordentligt rent och torrt.
ANVAND INTE SLIPANDE MATERIAL, SOM RENGORINGSPULVER,
Mat far ofta sta och dra under 3 till 10 minuter efter det att den
Vanligtvis tacks
som
ut
forlanger tillagningstiderna.
ugnen med diskmedel och vatten, torka sedan
Tryck pa
anga
den med
Mat varms upp sa snabbt i en mikrovagsugn att det ar nodvandigt att testa den ofta. En del
matvaror lamnas i ugnen tills de ar helt fardiga, men de flesta, inklusive kott och fjaderfa,
tas ut ur ugnen innan och blir fardiglagade under den tid de star efter uppvarmningen. Den
ugnen
av
misstag. Rengor
3 Om
fardig
av
rengor kontrollpanelen oppnar
torr trasa.
hinna
hal i dem innan
musslor och ostron, samt hela
Kontrollera
skal, skinn eller
hjalp
losningsmedel
trasa och torka till sist med
Innan du
och
att halla detta omrade rent for att sakerstalla att dorren sluter
fettstank med
undvika skador
Tjocka
trasa for att torka upp smulor
viktigt
spillts
som
mikrovagsenergi
och mellan dorren och
Glasbrickan kan diskas for hand eller i diskmaskin.
2 Hall utsidan
Lyfta
om
fuktig
en
pa ugnsvaggarna
Det ar bast att torka bort sadant
Det ar
slipmedel.
(som blockerar mikrovagor) kan placeras over hornen eller
kanterna pa kvadratiska eller rektangulara matvaror for att hindra att dessa delar varms for
mycket. Anvand aldrig for mycket folie och se till att folien sitter ordentligt pa matvarorna,
annars kan den orsaka gnistbildning i ugnen.
av
utspillda
SW
ren
vatskor fastnar
trasa. Anvand inte starka
Avskarmning
Remsor
ugnen
trasa. Smulor och rester tar upp
och kotletter.
Placera
av
Matstank och
Vandning
Stora, hoga
ugnen
som
togs ur mikrovagsugnen.
varmen, om matratten inte
smakakor). Att lata
utveckla farg och smak.
STALULL ELLER DISKKUDDAR.
maten sta
Metalldelar blir lattare att underhalla
trasa.
26
om
de
rengors ofta
med
en
fuktig
Fragor och
svar
F Vad ar det for fel nar
ugnslampan inte lyser?
manga orsaker till att ugnslampan
Glodlampan har gatt sonder
Dorren ar inte stangd
S Det kan finnas
SW
inte
lyser.
Ar det mojligt att poppa popcorn
S
Ja,
om
du anvander
1 Kokkarl
2
F Kommer
S
F
mikrovagsenergi ut genom fonstret i dorren?
Nej. Halen ar utformade sa att de slapper igenom ljus men
mikrovagor.
en av
S
Pipljudet
pipljudet
nar
en
en
mikrovagsugn?
som
beskrivs nedan.
poppning i mikrovagsugn.
Fardiga pasar med "mikrovagspopcorn" som innehaller instruktioner
de specifika tider och effektnivaer som kravs for att uppna ett bra
som
utformats sarskilt for
om
resultat.
inte
FOLJ
NOGA INSTRUKTIONERNA
POPCORNSPRODUKT.
F Varfor later
i
de tva metoder
knapp pa kontrollpanelen trycks in?
en installning matats in korrekt.
LAMNA
FRAN
VARJE TILLVERKARE
FOR DERAS
INTE UGNEN UTAN UPPSIKT UNDER
POPPNINGEN. OM MAJSKORNEN INTE POPPAR EFTER DE ANGIVNA
TIDERNA, AVBRYT TILLAGNINGEN. VARMS POPCORNEN FOR LANGE
ar till for att du skall veta att
KAN DE TA ELD.
F Kommer
S Ja.
mikrovagsugnen att ga sonder om den anvands tom?
Anvand aldrig mikrovagsugnen tom eller utan glasbrickan.
F Varfor
S Nar du
spricker agg
VARNING
ANVAND ALDRIG EN BRUN PAPPERSPASE FOR ATT POPPA
FORSOK ALDRIG POPPA OVERBLIVNA MAJSKORN.
ibland?
bakar, steker eller pocherar agg kan aggulan spricka pa grund
av
byggs upp inuti gulans hinna. For att undvika detta
behover du bara gora hal i gulan innan tillagning. Tillaga aldrig hela agg
i mikrovagsugnen.
angtrycket
S
F Varfor blir min mat
som
F Varfor rekommenderas det att maten far sta
en
POPCORN.
aldrig fardig
lika fort
som
tillagningsinstruktionerna
anger?
S Kontrollera
tillagningsinstruktionerna igen for att sakerstalla att du foljt
anvisningarna korrekt och for att se vad som kan vara orsaken till
tidsskillnaden. Tider och varmeinstallningar i tillagningsinstruktioner ar
forslag, som valts for att undvika att mat varms for lange eller branns vid,
vilket ar det vanligaste problemet medan man lar sig laga mat i
mikrovagsugn. Variationer i storlek, form och vikt hos maten kan leda till
langre tillagningstider. Anvand ditt eget omdome tillsammans med
forslagen i tillagningsanvisningarna for att bestamma hur maten skall
tillagas, precis som du skulle gora med en vanlig spis.
stund efter det att den
tagits ut fran mikrovagsugnen?
Efter att uppvarmningen i mikrovagsugnen avslutats fortsatter maten att
tillagas under den tid den far sta efterat. Denna tid sakerstaller att varmen
hinner fordelas jamnt i maten. Hur lange maten skall sta beror pa hur
kompakt den ar.
27
Information
om
ledarna i natsladden/
Tekniska
specifikationer
Varning
SW
Denna apparat maste anslutas till ett
Ledarna i denna natkabel ar
BLA
Tekniska
jordat uttag
fargkodade enligt foljande:
MB-387W/MB-387WS
Neutral
~
BRUN
GRON
specifikationer
MG-487W/MG-487WS
Stromforande
~
OCH GUL
Jord
Natspanning
~
Uteffekt
Eftersom
fargerna pa ledarna i denna natsladd kan
fargmarkeringar som identifierar anslutningsstiften i
bor du folja instruktionerna nedan:
Den ledare
som
ar
BLA
maste anslutas till det
markt med bokstaven N eller
Den ledare
som
som
som
fargat
Yttermatt
anslutningsstift
som
ar
GRON
anslutningsstift som ar
[symbol for Earthing].
som
har
ar
Om natsladden ar skadad maste den
denne auktoriserad servicetekniker eller
en
X
325mm(D)
1200 W
1000 W
Kombinationsanvandning
2150 W
MH-667W/MH-667WS
MG-567W/MG-567WS
Natspanning
Uteffekt
eller
281mm(H)
som
symbolen
bytas av tillverkaren
X
Grillfunktion
OCH GUL maste anslutas till det
markt med bokstaven E eller
2450 MHz
455mm(B)
Stromforbrukning
SVART.
anslutningsstift
fargen ROD.
(IEC60705 klasstandard)
Mikrovagsfrekvens
din stickkontakt
ar BRUN maste anslutas till det
ar markt med bokstaven L eller
Den ledare
ar
avvika fran de
230 V AC /50Hz
800 W
av
230 V AC /50Hz
900 W
(IEC60705 klasstandard)
Mikrovagsfrekvens
liknande kvalificerad
Yttermatt
person for att undvika fara.
Stromforbrukning
28
2450 MHz
512mm(B)
X
307mm(H)
1300 W
Grillfunktion
1250 W
Kombinationsanvandning
2500 W
X
420mm(D)
Artikelnummer: 3828W5A2673
P/No: 3828W5A2673
P/nr.: 3828W5A2673
P/No: 3828W5A2673
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement