LG MB-4384BC Owner's manual

LG MB-4384BC Owner's manual
MIKROVAGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
ANVANDARHANDBOK
BRUKERHANDBOK
BRUGERVEJLEDNING
MB-4384BC
KAYTTOOHJEET
LAS IGENOM
DENNA
MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
DENNE BRUKERHANDBOKEN
FØR APPARATET TAS I BRUK.
ANVANDARHANDBOK
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I
NOGA INNAN
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
LUKEKAA
NAMA
OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN MIKROAALTOUUNIN
KAYTTOA.
SW
4~35
ANVANDARHANDBOK
LAS IGENOM
DENNA
ANVANDARHANDBOK NOGA
INNAN
MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
NO
36~67
BRUKERHANDBOK
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
BRUKERHANDBOKEN
FØR APPARATET TAS I BRUK.
DK
68~99
BRUGERVEJLEDNING
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
FI
100~131
KAYTTOOHJEET
LUKEKAA
NAMA
OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN MIKROAALTOUUNIN
3
KAYTTOA.
Forhallningsregler
Forhallningsregler
mikrovagsenergi.
for att undvika
nagot
foremal
mellan ugnens framsida och dorren.
det inte ansamlas mat eller rester
dorren
av
rengoringsmedel pa
1 Undvik att anvanda
2 Varm
Se till sa att
de omraden
dar
3 Ror
skall sluta tatt mot ugnen.
Anvand
inte ugnen
om
viktigt
att
ugnsdorren
om
4 Efter
stangs ordentligt och att inga av foljande delar ar skadade: (1) dorren
(bojd), (2) gangjarn eller dorrhakar (sonder eller losa), (3) dorrens
packningar och andra packningsytor.
repareras
inte for
behallare med raka sidor och smala
oppningar.
mycket.
i vatskan
innan kokkarlet
placeras i ugnen
och upprepa detta efter halva
uppvarmningstiden.
den ar skadad. Det ar sarskilt
Ugnen far inte justeras eller
servicepersonal.
halsofarliga nivaer
uppvarmning av vatskor, t.ex. soppor, saser och drycker i mikrovagsugnen, kan
fordrojd eruptiv kokning forekomma utan att det foregas av nagon bubblingsaktivitet.
Detta kan leda till att den varma vatskan plotsligt kokar over. For att forhindra detta
bor foljande atgarder vidtas:
mojligt att anvanda ugnen med dorren oppen pa grund av de
sparrar som ar inbyggda i dorrmekanismen. Dessa sakerhetssparrar
avbryter automatiskt all ugnsaktivitet nar dorren oppnas, vilket nar det galler
en mikrovagsugn
skulle kunna medfora skadlig exponering for
mikrovagsenergi.
Det ar viktigt att dorrmekanismens sakerhetssparrar
inte manipuleras.
Placera inte
for
Vid
Det ar inte
SW
mojlig exponering
av
andra an
uppvarmning
bor kokkarlet fa sta kvar i ugnen under
innehallet eller skaka
kort stund. Ror
om
galler nappflaskor eller burkar
med barnmat) och kontrollera temperaturen pa maten innan fortaring for att
undvika brannskador fran maten (var sarskilt noga med att kontrollera varmen pa
innehallet i nappflaskor och burkar med barnmat).
Var forsiktig vid hantering av kokkarlet.
kvalificerad
Varning
pa
kokkarlet
en
(sarskilt
om
det
Varning
Kontrollera att tillagningstiden stalls in korrekt
eftersom for lang tillagningstid kan leda till att
MATEN fattar eld och skadar ugnen.
Lat alltid mat sta
stund efter tillagning med
mikrovagor och kontrollera matens temperatur
innan fortaring.
Detta galler sarskilt innehallet i
nappflaskor och burkar med barnmat.
4
en
Innehall
Hur
mikrovagsugnen fungerar
ar
form
Mikrovagor
energi
dagsljus. Vanligtvis sprids mikrovagor
atmosfaren
dock
en
en
och forsvinner
magnetron
Elektricitet
av
som
som
som
liknar radio- och
TV-vagor
och
vanligt
utat allteftersom de fardas genom
utan att ha nagon effekt. I mikrovagsugnar sitter det
utnyttja energin i mikrovagor.
magnetronroret anvands for att skapa
kommer in i ugnens tillagningsutrymme genom oppningar
inuti ugnen. En roterande platta eller en bricka ar placerade pa ugnens golv.
Mikrovagor kan inte passera ugnens metallvaggar, men de kan ta sig igenom
glas, porslin och papper, de
matlagningsbehallare ar tillverkade av.
som
Mikrovagor
ocksa
varms
varmer
upp
5
av
inte direkt upp
den varme
material
kokkarl, aven
som
som
om
mikrovagssakra
dessa under
matlagning
genereras fran maten.
saker
mycket
Mikrovagsugnen
ar
en av
hushallsapparat
de sakraste
Barnlas
9
--
Tillagning
10
Effektnivaer
11
12
Grillfunktion
13
Kombinationsanvandning
14
Auto Cook
15~17
Upptiningsfunktion
18~19
Automatisk
20~22
grillning
Specialtillagning
23~25
Angtillagning
26
uppvarmning/ateruppvarmning
Gronsaker
Guide
Grillning Guide
Viktig sakerhetsinformation
Mikrovagssakra kokkarl
Matvaror och tillagning i mikrovagsugn
Fragor och svar
finns. Nar dorren ar
oppen slutar ugnen automatiskt att
producera mikrovagor. Mikrovagsenergin omvandlas
fullstandigt till varme nar den tranger in i mat, vilket gor att
det inte finns nagon "overskottsenergi" som kan skada dig
som
--
Snabbstart
Farska
hushallsapparater
Information
tekniska
nar du ater maten.
5
6~7
8
Instruktion for
En
och installation
Stalla klockan
Micro Power
mikrovagor
material
Innehall
Micro Power
mikrovagsenergi.
Dessa
4
Uppackning
ar utformad for att
matas in i
Forhallningsregler
om
27
28
29
30
31
32~33
34
ledarna i natsladden/
specifikationer
35
SW
Uppackning
och
anvisningarna pa dessa tva sidor kan du snabbt kontrollera att din ugn fungerar
Var sarskilt noga med att folja anvisningarna om ugnens placering. Sakerstall att du avlagsnar alla
och allt forpackningsmaterial nar du packar upp ugnen. Kontrollera att ugnen inte skadats under
korrekt.
tillbehor
installation
SW
Genom att
folja
de enkla
transporten.
Packa upp ugnen och
och fast underlag.
placera
den
pa
ett
Placera ugnen pa en jamn yta som ar belagen minst 85
cm over golvet och kontrollera att det finns minst 30 cm
plant
fritt
utrymme ovanfor och
sakerstalla
10
korrekt ventilation.
cm
utrymme bakom ugnen for
Ugnens framsida
bor
att
vara
placerad minst 8 cm fran kanten for att forhindra tippning.
En ventiloppning ar placerad pa ugnens ovansida eller sida.
denna ventiloppning blockeras kan ugnen skadas.
Om
GLASBRICKA
Steam Pot
ROTERANDE RING
GRILLSTALL
DENNA UGN
6
AR
INTE AVSEDD
FOR
KOMMERSIELL MATLAGNING
Anslut ugnen till ett
Sakerstall
ar ansluten till
att ugnen ar den enda enhet
uttaget. Om ugnen inte
korrekt drar du
ut
Oppna ugnsluckan
vanligt jordat vagguttag.
genom att
trycka pa
OPPNINGSKNAPPEN.
som
Satt ROTERANDE RING
fungerar
pa plats och lagg
GLASBRICKA
ovanpa.
natsladden och satter i den
igen.
SW
Fyll
en
mikrovagssaker
behallare
med 3 dl vatten. Placera behallaren
GLASBRICKA och
osaker
pa
anvanda
vilken
stang ugnsdorren.
typ
av
pa
Om du ar
behallare du skall
finns information
om
detta
pa
Tryck pa
knappen
sidan 31.
tryck sedan
knappen
gang for
1
och
in
30
START-
30 sekunder
30 sekunder. Nar
kommer ugnen att generera
uppvarmningstid.
7
kommer att rakna
ner
nar du tar ut
fran
nedrakningen nar 0
en PIP-signal. Oppna
ugnsdorren och kontrollera vattnets temperatur. Om
ugnen fungerar som den skall bor vattnet vara varmt.
forsiktig
att
stalla in 30
sekunder
TECKENFONSTRET
STOP-
behallaren, den kan
Var
vara varm.
Stalla
Du kan anvanda
antingen
12- eller 24-timmars
visning
for klockan. I detta
staller in tiden 14:35, med 24-timmarsklockan. Sakerstall
klockan
Sakerstall
att du installerat ugnen
att du
enligt anvisningarna tidigare
avlagsnat
i denna
anvandarhandledning.
SW
Tryck
STOP/CLEAR.
ugnen kopplas in forsta gangen
eller nar strommen kommer tillbaka efter
Tryck
en
ett stromavbrott
(Om du vill
pa CLOCK.
Nar
visas "0" i teckenfonstret.
Du maste da stalla klockan.
gang pa
anvanda
en annan
Vill du andra till
maste du dra
(eller teckenfonstret) visar
konstiga symboler bor du koppla bort
ugnen fran natuttaget och sedan koppla
in den igen och stalla klockan.
CLOCK.
ur
natsladden
en
installning trycker
annan installning
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "14:00".
START for att bekrafta
timinstallningen.
Medan du staller klockan kommer
START-knappen
installningen
knappen att
ar
att blinka. Nar
fardig
slutar START-
blinka.
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "14:35".
Tryck
START. Klockan
borjar fungera.
8
ytterligare
en
gang
nar klockan redan stallts
och sedan ansluta den
Om klockan
Tryck
du
igen.)
exempel kommer jag
allt
att visa hur du
forpackningsmaterial
fran ugnen.
Barnlas
Tryck
STOP/CLEAR.
SW
Ugnen
har
forhindrar
Nar
en
sakerhetsfunktion
att ugnen startas
av
som
misstag.
Tryck och hall in STOP/CLEAR tills "L"
signal hors.
BARNLASET ar nu aktiverat.
visas i teckenfonstret och
en
PIP-
barnlaset aktiverats kan du inte
anvanda
nagra av ugnens funktioner
och ingen uppvarmning kan ske.
Barn kan dock fortfarande oppna
ugnsdorren.
Tidsvisningen
forsvinner fran teckenfonstret
om
"L" visas i teckenfonstret for att du skall veta att
For att
upphava BARNLASET trycker
"L" forsvinner.
Du hor
en
PIP-signal
9
du stallt in klockan.
BARNLASET
du in och haller
nar
barnlaset
ner
ar aktiverat.
STOP/CLEAR tills
upphavs.
Micro Power
--
I det
foljande exemplet skall jag
visa hur du varmer mat pa 80 % effekt under 5 minuter och 30 sekunder.
Tillagning
Sakerstall
denna
SW
enligt anvisningarna tidigare
anvandarhandledning.
Tryck pa
Vrid
att du installerat ugnen
pa
STOP/CLEAR.
ratten for att
valja
80 % effekt.
Ugnen har fem effektnivaer for
matlagning. Hogsta effekt ar
standardinstallningen, men upprepade
knapptryckningar pa POWER-knappen
staller in
en annan
effektniva.
Tryck pa
EFFEKT
%
POWER
Uteffekt
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "5:30".
HOG
gang
850W
80%
ganger
680W
60%
ganger
510W
40%
ganger
340W
20%
ganger
170W
MAX 100%
MEDIUM HOG
MEDIUM
Tryck pa
START.
UPPTINING
MEDIUM LAG
LAG
10
i
Mikrovagsugnen har 5 effektnivaer for
nedan visar exempel pa matvaror och
mikrovagsugn.
INSTALLNING
HOG
MAX
*
*
*
HOG
*
*
*
*
*
MEDIUM
*
*
*
UPPTINING
MEDIUM
LAG
*
*
*
LAG
dig
maximal flexibilitet och kontroll over
de rekommenderade effektnivaerna
for
matlagningen. Tabellen
uppvarmning med denna
ANVANDNING
*
MEDIUM
att ge
*
*
*
Micro Power
Koka vatten
Bryna
kottfars
Tillaga
Tillaga
delar
av
mora
kottbitar
fjaderfan,
fisk och
uppvarmning
Ugnsteka kott eller fjaderfa
Tillaga svamp eller skaldjur
Tillaga mat som innehaller ost
EFFEKT (%)
UTEFFEKT
100%
850W
80%
eller
60%
All
40%
510W
upptining
smor
Tillaga
mindre mora
340W
och choklad
Mjuka upp smor och
Mjuka upp glass
Jasa deg
680W
agg
Laga bakverk och scones
Tillaga agg
Tillaga kramer
Tillaga ris och soppor
Smalta
Effektnivaer
gronsaker
All
kottbitar
ost
20%
170W
11
--
SW
I
Snabbstart
foljande exempel kommer jag
att visa hur du staller in tva minuters
uppvarmning pa hogsta
effekt.
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SW
Med funktionen SNABBSTART kan du
stalla in
uppvarmning pa hogsta
intervall
om
effekt i
30 sekunder bara genom att
Tryck pa START fyra ganger for att valja
Ugnen startar uppvarmningen innan du
knapptryckningen.
2 minuter med effekten
avslutat den
HOG.
fjarde
trycka pa START-knappen.
Under
uppvarmning med SNABBSTART kan du forlanga
trycka upprepade ganger pa START-knappen.
12
uppvarmningstiden
genom att
Foljande exempel
visar hur du grillar
en
Grillfunktion
ratt i 12 minuter och 30 sekunder.
Tryck pa STOP/CLEAR-knappen.
SW
Eftersom denna
mikrovagsugn
med en GRILL behovs ingen
foruppvarmning.
ar forsedd
Vrid
pa
ratten for att
valja
GRILL-funktion.
GRILL-funktionen ger dina ratter snabbt
en
brynt
Anvand
och
knaprig yta.
antingen hogt
enligt karaktar
skall grillas.
eller
och storlek
lagt grillstall,
pa det som
Vrid DIAL-ratten tills
Tryck pa
displayen
visar "12:30".
START.
GRILLSTALL
13
Kombinationsanvandning
Foljande exempel
visar hur du programmerar din ugn for
tillagning
i 25 minuter med
kombinationsfunktionen "Co-3".
Tryck pa STOP/CLEAR-knappen.
SW
Vrid
Mikrovagsugnen
ar forsedd
med
pa
ratten for att
valja
COMBI-3-funktion.
en
kombinationsfunktion for
tillagning med
grillelement och mikrovagor, antingen
samtidigt eller turvis. Det betyder
vanligtvis att maten tillagas snabbare an
normalt.
Vrid DIAL-ratten tills
displayen
visar "25:00".
Grillelementet i kvarts grillar rattens yta
samtidigt
som
mikrovagorna tillagar
rattens inre.
Dessutom behover
ugnen inte forvarmas.
Tryck pa START-knappen.
Var
forsiktig
nar du tar ratten
ur
ugnen, karlet ar hett!
VAL AV
MIKROVAGSEFFEKT (%)
GRILLFUNCTION
Co-1
20
80
Co-2
40
60
Co-3
60
40
14
(%)
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du
lagar
till 0,6
kg
farska
Auto
gronsaker.
Cook
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SW
Med AUTO COOK kan du enkelt
den mesta
av
valja mattyp
Tryck tva ganger pa
AUTO COOK for att
valja
och ange matens vikt.
Bakad
potatis
Farska
gronsaker
Tryck
gang
ganger
ganger
gronsaker
Ris
ganger
Popcorn
ganger
Ky ld pizza
ganger
Sas
ganger
for
till
din favoritmat genom att
Kategori
Fry sta
laga
Curry,
uppvarmining
v
v
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "0.6".
Tryck pa
START.
v
ganger
15
Farska
Gronsaker.
MATKATEGORI
1. Bakad
MATTEMPERATUR.
Rumstemperatur
potatis
TILLREDNINGSFAT
Endast
VIKTGRANS
0,1 kg
1,0 kg
~
glastallriken
INSTRUKTIONER
potatisar, 170-200 g. Tvatta och torka.
Pricka potatisen med en gaffel flera ganger. Lagg
potatisarna pa glastallriken. Stall in vikten och tryck pa
start. Ta ut potatisen och tack den med aluminiumfolie
Valj
medelstora
nar den ar klar och lat sta
SW
2. Farska
Rumstemperatur
Mikrovagssaker
form
gronsaker
i 5 minuter.
0,2kg~0,8kg Lagg gronsakerna i formen. T illsatt vatten. T ack
plastfolie. Ror om eftertillagningen och lat sta i 2
med
minuter.
T illsatt vatten efter vikt.
**
**
3.
Frysta
gronsaker
Fryst
Mikrovagssaker
form
0,2 kg-0,4 kg: 2 msk
0,5 kg-0,8 kg: 4 msk
0,2kg~0,8kg Lagg gronsakerna
plastfolie. Ror om
i formen. T illsatt vatten. T ack
efter
tillagningen
med
och lat sta i 2 minuter.
T illsatt vatten efter vikt.
**
**
4. Ris
Rumstemperatur
Mikrovagssaker
form, stor och
0,2 kg-0,4 kg: 2 msk
0,5 kg-0,8 kg: 4 msk
0,1kg~0,3kg Skolj
djup
djup.
riset och lat vattnet rinna
form och
fyll pa
av.
riset i
en
stor,
med kokande vatten och lite salt.
Vikt
100 g
200 g
300 g
Overtackning
Vatten
200 ml
400 ml
600 ml
Ja/Ventilationsoppning
**
Ris
--
efter
tillagning: Lat
det sta overtackt
eller tills vattnet har absorberats.
16
Lagg
i 5 minuter
MATKATEGORI
MATTEMPERATUR.
5.
Rumstemperatur
6.
Popcorn
Kyld pizza
Kylskapskall
TILLREDNINGSFAT
Pase
pa
glastallriken
Mikrovagssaker
VIKTGRANS
0,1 kg
0,1 kg
0,4 kg
~
tallrik
7. Sas
Fryst
Mikrovagssaker
INSTRUKTIONER
Anvand
popcornprodukt som ar avsedd for tillagning
mikrovagsugn. Ta bort eventuell skyddsplast. Lagg den
utvikta pasen pa glastallriken. (Folj instruktionerna pa
pasen.)
Ta ut pasen nar poppningen ar klar.
VARNING: Produkten ar HET! Oppna pasen forsiktigt
genom att dra diagonalt i hornen.
en
Denna funktion ar avsedd for
kyld pizza. Lagg pizzan pa
efter uppvarmningen.
0,2 kg
0,6 kg
~
form
Hall over sasen
plastfolie.
Ror
om
for
Curry,
uppvarmining
Rumstemperatur Mikrovagssaker
0,2 kg
0,8 kg
~
form
17
av
SW
overbliven
tallriken. Lat sta i 1-2 minuter
i formen och tack
2 minuter och ror
8.
uppvarmning
i
med ett lock eller
efter
uppvarmingen.
sedan om igen.
Hall over curryn i formen. Tack. Ror
uppvarmningen och lat sta overtackt
Lat sta overtackt
om
efter
i 1-2 minuter.
i
Upptiningsfunktion
Temperaturen
varierat, jag rekommenderar att maten kontrolleras innan tillagningen
Var sarskilt
uppmarksam nar det galler stora stycken kott och kyckling, en del matvaror skall inte
tinas upp fullstandigt innan tillagning. BROD-programmet ar lampligt for att tina upp sma saker som
franskbrod eller en liten limpa. Dessa bor fa sta en stund efter uppvarmning for att den innersta delen skall fa
tid att tina. I foljande exempel kommer jag att visa hur du tinar 1,4 kg fryst fjaderfa.
paborjas.
Tryck STOP/CLEAR.
Vag maten du vill tina
SW
och tatheten hos mat
och annat
som
upp. Kontrollera att du
avlagsnat
alla metallklamrar
kan sitta i kottet samt eventuellt metalliskt
forpackningsmaterial.
Tryck tva ganger pa
Placera sedan maten i ugnen och
AUTO DEFROST for att
stang
dorren.
valja FJADERFA.
Ugnen har fyra installningar for
upptining: KOTT, FJADERFA, FISK och
BROD. Varje upptiningsalternativ har
olika effektinstallningar.
Ange
vikten
pa
den
frysta
mat du vill tina upp.
Vrid DIAL-ratten tills teckenfonstret visar "1,4".
Kategori
Tryck
KOTT
gang
FJADERFA
ganger
FISK
ganger
BROD
ganger
Tryck
START.
kommer ugnen att generera en PIP-signal. Oppna da ugnsdorren och vand och dela pa maten
for att sakerstalla jamn upptining. Avlagsna delar som ar fardigtinade eller tack over dem for att tina dem
Under
upptining
langsammare. Nar du kontrollerat maten stanger du dorren
Ugnen avslutar inte upptiningen (aven om ljudsignalen hors)
18
och
om
trycker
START for att
inte dorren
oppnas.
ateruppta upptiningen.
UPPTININGSFUNKTION
--
SEKVENSFORTECKNING FOR VIKTINSTALLNING
SEKVENS
1.
2.
KOTT
FJADERFA
3. FISK
4.
*
*
*
*
*
*
Fordelen
BROD
MATVAROR
MIN./MAX. MAT
File, Tarnat kott, Utskuren biff, Grytstek, Rumpstek, Hamburgare.
Notkott
Kottfars,
Lamm
Lammkotletter
Kalv
Kalvkotletter
(450 g, 1,2
Kyckling
Hel
kg), Uppdelat broststycke (benfritt),
Kalkon
Broststycken (under 2,5 kg)
Fisk
Fileer.
Skaldjur
Krabbkott, Hummersvansar, Rakor,
(under
2
(2,5
cm
tjocka),
cm
0,1/4,0 kg
Lammstek
tjocka)
SW
Ben.
0,1/4,0 kg
Stekar, hela
0,1/4,0 kg
Kammusslor
Uppskuret grovt/vitt brod, Vita/grova smabrod,
med denna
Baguetter,
Gifflar
upptiningsfunktionen ar automatisk installning och kontroll av upptiningen, men precis som vid vanlig uppvarmning
maste du kontrollera maten under upptiningen.
For basta resultat bor du avlagsna allt forpackningsmaterial (papper eller plast) fran kottet eller fjaderfat du skall tina. I annat fall kommer
forpackningsmaterialet att halla kvar anga och fukt nara maten vilket kan leda till att den yttre delen av maten kokas.
Placera maten pa en flat bakform for att fanga upp vatten.
Maten bor fortfarande vara lite fryst i mitten nar den tas ut fran ugnen.
Om det ar svart att avlagsna forpackningen fran maten kan du tina den ca en fjardedel av upptiningstiden som visas i borjan av
upptiningscykeln. Ta sedan ut maten fran ugnen och avlagsna forpackningsmaterialet.
Skivat brod bor placeras i vecken pa en kokshandduk och smabrod
bor delas i tva innan de tinas.
19
0,1/0,5 kg
Automatisk
Iex emplet nedan
grillning
ser
du hur du
Tryck pa STOP /CLEAR
tillagar 0,6 kg
flaskstek.
.
SW
Try ck
Med AUTOMATISK GRILLNING kan du
enkelt
tillaga
genorn att
de flesta
av
5
ganger pa
-5" visas i
AUTO ROAST for att
valja
displayen.
dina favoritratter
valja matkategori
och stalla in
matens vikt.
Vrid
Tryck
Kategori
pa
DIAL-ratten tills
displayen
AUTO ROAST
Gratang
gang
Lasagne
ganger
Grillade rakor
ganger
Notstek
ganger
Flaskstek
ganger
Kycklinglar
ganger
Tryck pa
START.
20
visar
"0,6".
flaskstek.
KATEGORI
VIKT
REDSKAP
MATENS
INSTRUKTIONER
TEMP.
1.
Gratang
0,5kg~1,2kg
Mikrovagssaker
form med laga
kanter. Lagt
grillgaller.
Rumstemperatur
Anvand
denna funktion for
Placera formen
pa
det
tillagning av gratanger.
laga gallret. Ta ut gratangen
den ar klar och lat den sta
*
nar
i 2-3 minuter.
*
Potatisgratang
Ingredienser
400 g potatis
100 g lok (skuren
SW
i tunna
skivor)
2/3 msk smor
3 skivor bacon
350 g vit sas (bechamelsas)
80 g riven mozzarellaost
Salt, svartpeppar
(Vit sas
3 msk
/
Bechamelsas)
smor, 5 msk mjol, knappt
6 dl
mjok.
Lagg smoret i en stor skal och varm pa HIGH (hogsta
mikroeffekt) tills det har smalt. Tillsatt mjol och varm i 2
minuter pa HIGH. Tillsatt mjok, salt och svartpeppar.
Varm pa HIGH i 15 minuter. (Ror om flera ganger under
tillagningen.)
1.
Baka
med AUTO COOK funktionen,
skala och skiva den sedan. Salta och peppra.
2.
Blanda lok och smor
potatisen
i
en
skal. Varm
pa
HIGH i 2
minuter.
3.
4.
21
tredjedel av sasen i en gratangform.
Tillsatt potatis, lok och bacon. Tack med resten
av gratangsasen.
Stro over den rivna osten och placera formen pa
det laga gallret. Lat sta i 2-3 minuter efter
tillagningen.
Hall
en
KATEGORI
REDSKAP
VIKT
MATENS
INSTRUKTIONER
TEMP.
2.
Lasagne
3. Grillade
SW
0,3 kg
0,1 kg
0,6 kg
Lagt galler
Kylskapskall
Ta bort
0,6 kg
Hogt galler
Kylskapskall
Lagg dem pa det hoga gallret.
Nar ugnen piper, vand pa dem och tryck sedan pa start
for att fortsatta tillagningen. Nar tillagningen ar klar,
~
~
rakor
kartongen och skyddsplasten. Stall formen pa det
laga gallret. Ta ut formen och lat sta i 1-2 minuter efter
tillagningen.
Skolj
och torka rakorna.
servera
4. Notstek
0,5 kg
1,5 kg
~
Lagt galler
Kylskapskall
direkt.
Pensla kottet med smalt
margarin
eller smor.
Placera
pa
det
laga gallret med metallbrickan under. Nar ugnen
piper, vand pa kottet och tryck sedan pa start for att
fortsatta tillagningen. Lat kottet sta tackt med folie i 10
minuter fore servering.
5. Flaskstek
0,5 kg
1,5 kg
~
Lagt galler
Kylskapskall
Pensla kottet med smalt
margarin
eller smor.
Placera
pa
det
laga gallret med metallbrickan under. Nar ugnen
piper, vand pa kottet och tryck sedan pa start for att
fortsatta tillagningen. Lat kottet sta tackt med folie i 10
minuter fore servering.
6.
Kycklinglar
0,2 kg
0,8 kg
~
Hogt galler
Kylskapskall
Skoj
smor.
och torka bitarna. Pensla med smalt
eller
pa det hoga gallret med metallbrickan
under. Nar ugnen piper, vand pa bitarna och tryck sedan
pa start for att fortsatta tillagningen. Lat sta tackt med
folie i 2-5 minuter fore servering.
22
Lagg
bitarna
margarin
I
exemplet
nedan
ser
du hur du
Specialtillagning
tillagar nagra specialratter.
Tryck pa
STOP/CLEAR.
Tryck pa
SPECIAL COOK for att
SW
valja matkategori.
Med SPECIAL COOK kan du enkelt
tillaga
de fles ta
genom att
av
dina favoritratter
valja matkategori
och stalla
in matens vikt.
Vrid
Tryck
Kategori
Gronsaker,
finskurna
Gronsaker,
grovskurna
Fisk och
pa
DIAL-ratten for att stalla in matens vikt.
SPECIAL COOK
gang
ganger
Tryck pa
skaldjur
ganger
Kycklingbrost
ganger
Agg
ganger
START.
23
KATEGORI
MATENS
REDSKAP
VIKT
INSTRUKTIONER
TEMP.
1. Gronsaker,
finskurna
Rumstemperatur
"Steam" tillbehor
for
Vatten: 300 ml,
rumstemperatur
-
-
0,2 kg
0,8 kg
~
vatten i vattenbehallaren.
angtillagning:
Lagg
tallrik
tallriken och tack
med
kapa
i mikron. Lat sta kvar inne i ugnen i 3-5 minuter nar
angtillagningen ar klar.
"Steam" tillbehor
for
grovskurna
Vatten: 300 ml,
rumstemperatur
-
-
-
Placera tallriken over
vattenbehallaren.
SW
Rumstemperatur
i bitar. Hall 300 ml
vattenbehallare
-
2. Gronsaker,
och skar
Skolj/skala gronsakerna
0,2kg~0,8kg
angtillagning:
de skurna
gronsakerna pa
kapan. Placera mitt pa glastallriken
Skivade morotter, skivad potatis, paprika, squash,
blomkals- och broccolibuketter, tomater (sma).
-
och skar
vattenbehallare
Skolj/skala gronsakerna
tallrik
vatten i vattenbehallaren.
kapa
vattenbehallaren.
Lagg
tallriken och tack
med
i bitar. Hall 300 ml
Placera tallriken over
de skurna
gronsakerna pa
kapan. Placera mitt pa glastallriken
i mikron. Lat sta kvar inne i ugnen i 3-5 minuter nar
angtillagningen ar klar.
3. Fisk och
skaldjur
Kylskapskall
Vatten: 300 ml,
rumstemperatur
"Steam" tillbehor
for
-
-
-
0,1kg~0,6kg
angtillagning:
-
Potatis skuren i halvor, vitkalshuvud
i 4 delar, hel
vattenbehallare
blomkal, majskolv
Skolj/rensa fisken och skaldjuren. Hall 300 ml
tallrik
vattenbehallaren.
kapa
Lagg skaldjuren pa tallriken och tack med kapan. Placera
mitt pa glastallriken i mikron. Lat sta kvar inne i ugnen i 35 minuter nar angtillagningen ar klar.
-
24
vatten i
Placera tallriken over vattenbehallaren.
Fiskfileer, fiskkotletter, hel fisk, rakor, krabba, musslor
KATEGORI
MATENS
REDSKAP
VIKT
INSTRUKTIONER
TEMP.
4.
Kylskapskall
"Steam" tillbehor
for
Kycklingbrost
Vatten: 300 ml,
rumstemperatur
-
-
-
0,2 kg
0,8 kg
~
Skolj
och torka
kycklingbrosten.
vattenbehallaren.
angtillagning:
vattenbehallare
Hall 300 ml vatten i
Placera tallriken over vattenbehallaren.
Lagg kycklingbrosten pa tallriken och tack med kapan.
Placera mitt pa glastallriken i mikron. Lat sta kvar inne
ugnen i 3-5 minuter nar angtillagningen ar klar.
tallrik
kapa
i
SW
5.
Agg
Kylskapskall
"Steam" tillbehor
for
Vatten: 300 ml,
rumstemperatur
-
-
-
2~9agg
angtillagning:
-
Kyckling-
och kalkonbrost.
Hall 300 ml vatten i vattenbehallaren.
vattenbehallare
over vattenbehallaren.
tallrik
med
kapa
kvar
klar.
25
Placera tallriken
Lagg aggen pa tallriken och tack
kapan. Placera mitt pa glastallriken i mikron. Lat sta
inne i ugnen i 3-5 minuter nar angtillagningen ar
Angtillagning
I
nedan
exemplet
Tryck pa
ser
du hur du anvander
angfunktionen
STOP/CLEAR.
SW
Denna mikro levereras med tillbehoren
Tryck pa knappen
for
anga.
Steam
(vattenbehallare, tallrik och kapa)
for tillagning med anga. (Forvarmning
behovs ej.) "Steam" ger dig mojlighet att
tillaga olika ty per av livsmedel, som t ex
agg, pa ett sakert satt. Om du kokar agg
pav anligt s att finns risk for att de spricker.
Dessutom kan du med "Steam"
tillaga
livsmedel med
hogt vatskeinnehall, som t
ex vissa gronsaker och kott, utan att de blir
torr a. K apan bidrar till att behalla saftigheten.
Vrid
pa
DIAL-ratten tills "12:30" visas i
Steam Pot
Tryck pa
START.
26
displayen.
for
tillagning
i 12 minuter och 30 sekunder.
For basta resultat vid
tillagning och uppvarmning folj nedanstaende guide. Uppskatta forst mangden mat och stall
sedan in tiden enligt tabellen. Lagg upp matvarorna i ett cirkelformat monster. Varor som har rumstemperatur blir
fortare varma an frysta varor. Konserverade varor ska tas ut ur konservburken innan de stalls in i ugnen. Maten
blir mer jamnare uppvarmd om den tacks over med ett mikrovagssakert lock eller plastfolie med lufthal. Var
forsiktig nar du tar av locket sa att du inte branner dig pa angan fran maten. Du kan anvanda tabellen nedan
som en guide for uppvarmning av tillagad mat.
Matvara
Skivat kott 3 skivor
(0,5
cm
Tillagningstid
(MAX)
1--2 minuter
Lagg
form. Tack med
tjocka)
Obs. Med
en
mikrovagssaker
plastfolie med
sky eller sas
Tillagningstid
(MAX)
1
saftigare.
4
21/2~31/2minuter
portion
portioner
6~9minuter
Vita bonor
Kycklingbitar
1 brost
1 ben och lar
Fiskfile
1
2~3minuter
3~31/2minut
1~2minuter
Lagg kycklingbitarna i en mikrovagssaker
Tack med plastfolie med lufthal.
Lagg
fiskfileerna i
Tack med
(170--230g)
en
mikrovagssaker
plastfolie med
Anvisningar
SW
Potatismos
lufthal.
blir kottet
uppvarmning/ateruppvarmning
Matvara
Anvisningar
det skivade kottet i
Instruktion for
form.
Tillaga i
Ror
mikrovagssakert karl.
om efter halva tillagningstiden.
Tillaga i
11/2~3minuter
portion
Ror
overtackt
overtackt
mikrovagssakert karl.
om efter halva tillagningstiden.
Ravioli eller
pastaratter med
1 portion
4 portioner
form.
lufthal.
sas
21/2~4minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
71/2~11 minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
Ris
Lasagne
1 portion (300g)
Grytratter
1 portion
4 portioner
Grytratter med
gradde eller ost
1 portion
4 portioner
4~6minuter
Lagg lasagnen i en mikrovagssaker
Tack med plastfolie med lufthal.
form.
1
4
portion
portioner
1 Tunnbrodrulle
11/2~3minuter
41/2~7minuter
Tillaga i
Ror
1~11/2minuter
31/2~5minuter
Tillaga i
15~30sekunder
Vira in tunnbrodrullen i
overtackt
mikrovagssaker gryta.
om efter halva tillagningstiden.
Ror
en
overtackt
mikrovagssakert karl.
om efter halva tillagningstiden.
hushallspapper
glastallrik.
Gronsaker
1
1~21/2minut
31/2~6minuter
Tillaga i
Ror
overtackt
mikrovagssaker gryta.
om efter halva tillagningstiden
4
portion
portioner
Soppa
1 portion, 21/2 dl
11/2~21/2minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
31/2~51/2minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
11/2~2minuter
Tillaga i
Ror
27
overtackt
mikrovagssakert karl.
om efter halva tillagningstiden.
och
lagg
den
pa
Farska
Gronsaker
Guide
SW
Gronsak
Mangd
Bladselleri,
farsk, skivad
1/2 liter
1 liter
Bladspenat,
450 g
Tillagningstid
(HIGH)
11~16
Statid
Anvisningar
Skiva. Tillsatt 1,2 dl vatten i
skal med lock. Ror
om
en
1,5 liters gryta eller
2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
41/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
2 liters gryta eller skal
2~3minuter
Gronsak
Mangd
Palsternacka,
farsk, skivad
450 g
Rodbetor, farska
450 g
Tillagningstid
(HIGH)
4~7
Tillsatt 1,2 dl vatten i
lock. Ror
11~16
med lock.
farsk
Anvisningar
om
450 g
5~7
Bered blomkalen och tillsatt 1, 2 dl vatten i
1,5 liters gryta eller skal med lock. Ror
en
Tillsatt 1,2 dl vatten i en 1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Flytta om
450 g
5~8
Lagg
broccolin i ett
farsk
450 g
Svamp, farsk,
230 g
Sparris,
om
21/2~6
11/2
21/2
~
skivad
mikrougnssakert
2~3minuter
Bonor, grona
450 g
7~11
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
skal. Ror
om
en
efter halva
1,5 liters gryta eller
2 medium
41/2~7
Bered kronartskockorna och tillsatt 2 tsk vatten
(230 g
4 medium
10~12
och 2 tsk citronjuice. Tack over.
per
styck)
Kal, farsk,
450 g
51/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
1,
5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
hackad
2~3minuter
tillagningstiden.
Kronartskockor
2~3minuter
Sotpotatis, for
ugnsbakning
(170~230g per styck)
2 medium
4~9
Majs,
2 kolvar
4~8
4 medium
6~12
Potatis, for
2
ugnsbakning,
(170~230g per styck)
Zucchini
2~3minuter
,
farsk,
hel
om
Skala
majskolvarna och tillsatt 2 msk
vatten i ett 1,5 liters mikrougnssakert
200 g
2~3
Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
2~3minuter
potatisar
4 potatisar
2~3minuter
51/2 71/2 Pricka potatisarna flera ganger med en gaffel
91/2~14 och lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Zucchini, farsk,
2~3minuter
Pricka
2~3minuter
~
Vand efter halva tillagningstiden.
450 g
6~9
450 g
41/2
71/2
~
skivad
lager hushallspappers.
Vand pa zucchinin och flytta om efter halva
tillagningstiden.
2~3minuter
Tillsatt 1,2 dl vatten i
2~3minuter
Pricka och
lagg pa
2
en
eller skal med lock. Ror
1, 5 liters gryta
om
efter halva
tillagningstiden.
karl och tack over.
Morotter,
farska, skivade
svampen i en 1,5 liters gryta
eller skal med lock. Ror om efter
Lagg
2~3minuter
potatisarna flera ganger med en gaffel
och lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Vand efter halva tillagningstiden.
efter halva tillagningstiden.
farsk
Tillsatt 2,5 dl vatten och tack over.
halva tillagningstiden.
karl. Tillsatt 1,2 dl vatten.
farsk
2~3minuter
tillagningstiden.
2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
Broccoli,
1,5 liters gryta eller skal med 2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
efter halva
Blomkal,
farsk, hel
en
Statid
Artor, grona,
2~3minuter
farska
om
1 liter
6~9
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
en
1,5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
efter halva tillagningstiden.
efter halva tillagningstiden.
28
om
2~3minuter
Grillning
Guide
Anvisningar for grillning av kott
Skar bort overflodigt fett fran kottet.
Lagg kottet pa gallret. Pensla med smalt smor
Vand pa kottet efter halva tillagningstiden.
Anvisningar for grillning av fisk och skaldjur
Lagg fisken och skaldjuren pa gallret. Hel fisk bor snittas diagonalt pa bada sidorna
fore grillning. Pensla fisken och skaldjuren med smalt smor, margarin eller olja fore
och under tillagningen. Detta forhindrar att fisken torkas ut. For tillagningstid se
tabellen nedan. Hel fisk och fiskkotletter ska forsiktigt vandas efter halva tillagningstiden.
Aven tjocka fileer kan vandas efter halva tillagningstiden om sa onskas.
-
-
eller
olja.
-
Matvara
Hamburgare
Vikt
50gx2
100gx2
Uppskattad tillagningstid
( i minuter)
Matvara
Tips
13-16
Os
19-23
smalt smor. Tunna
med
olja eller
Fiskfileer
1
tjocka
1,5 cm tjocka
matvaror bor
Biffstek
(2,5 cm tjock)
Blodig
Medium
Valstekt
230gx2
230gx2
230gx2
22-24
laggas pa gallret.
Tjocka matvaror
kan laggas pa en
droppbricka. Vand
26-28
kottet efter halva
18-20
Vikt
Uppskattad tillagningstid
( i minuter)
cm
Pensla med smalt smor
230g
230g
17-21
och vand efter halva
20-24
tillagningstiden.
2,5
cm
tjocka
230g
24-28
Hela fiskar
225-350g each
450g
16-20
24-28
Tillagningstiden kan bli
nagot langre om fisken
tjock eller fet.
16-20
Os
16-20
tillagningen.
Flask kotlett
cm
tjock)
230gx2
27-32
Kammusslor
Lamm kotlett
(2,5
Rakor
cm
tjock)
230gx2
25-32
cm
tjock)
230g
13-16
Korv
(2,5
Tips
Fiskkotletter
tillagningstiden.
(2,5
SW
Vand ofta.
29
450g
450g
val under
ar
VARNING
sakerhetsinformation
Viktig
Las
bruksanvisningen noga
1 Forsok
inte
justera
sakerhetssparrarna
SW
Kontrollera att
och spar den for framtida
ar korrekta
anvandning.
eller reparera dorren, kontrollpanelen, de inbyggda
eller nagon annan del av ugnen. Det ar forbundet med
tidsinstallningarna for uppvarmning
eftersom for lang uppvarmningstid kan
leda till BRAND och SKADA
10 Sma
mangder mat kraver
normala tidsinstallningar
uppvarmningstider.
kan maten bli for
varm
Om du anvander
och brannas vid.
fara att utfora alla service- eller
av
de
holjen
som
endast utforas
skyddar
mot
reparationsarbeten som innebar att nagot
mikrovagor avlagsnas. Reparationer far
kortare
UGNEN.
pa
11 Sakerstall
placeras sa att ugnens framsida ar 8
ifran kanten pa det underlag dar den placerats. Detta for
apparaten av misstag tippar over.
kvalificerade servicetekniker.
av
2 Starta inte ugnen om den ar tom. Det ar sakrast att lamna ett glas med
vatten i ugnen nar den inte anvands. Vattnet kommer pa ett sakert satt att
ta upp alla
mikrovagor
om
ugnen startas
av
12 Innan
att ugnen
tillagning
liknande frukter eller
misstag.
13 Koka inte
3 Torka inte klader
varms for
i
mikrovagsugnen,
de kan forkolnas eller brannas
om
de
Tillaga
lange.
inte mat
innehaller
slagits in i pappershanddukar,
instruktioner for den mat du lagar.
som
5 Anvand
inte
6 Anvand
inte kokkarl
Anvand
tidningspapper
av
tra.
inte keramiska karl
istallet for
15
vid
matlagning.
de varms upp for
har metalliska (av t.ex. guld eller
om
i ugnen
pappersprodukter
eftersom de kan innehalla orenheter
brand
9
som
kan orsaka
18 Nar
papper
och/eller
fran mat innan du varmer
vara
eller tinar den.
overtackt
med
en
plasthinna
tillagning.
natuttaget.
Hall
du
stanga av mikrovagsugnen eller koppla
sedan ugnsdorren stangd for att kvava
mat
tillagas i engangsforpackningar
papper eller annat
material bor du kontrollera ugnen ofta pa grund av risken for
av
plast,
19 Lat endast barn anvanda
matlagning.
instruktioner
getts
satt och forstar
inte den roterande
Rengor
efter uppvarmning.
och
antandning.
atervunnet
gnistor
aggen
eventuella flammor.
brannbart
av
eller
uppvarmning
loss den fran
mikrovagor.
ar tillverkade
upp inuti
i ugnen.
nagot
17 Om du observerar rok maste
inte ugnen med en kokshandduk, servett eller nagot annat hinder
mellan dorren och ugnens framsida. Detta kan leda till lackage av
som
och alla
16 Om ugnens dorr eller dorrpackningar ar skadade far ugnen inte
anvandas innan den reparerats av en kvalificerad servicetekniker.
mycket.
silver)
7 Anvand
inte
inte fritera
Avlagsna plastmaterial
for
byggas
langre
att undvika att
pa potatis, applen
kommer att
Observera dock att mat i vissa fall skall
inlagg. Avlagsna alltid metallklammor och tradar. Metallforemal
kan leda till gnistbildning, vilket kan orsaka allvarlig skada.
8 Anvand
Tryck
i skalet
eller
explodera.
inte din kokbok
pappershanddukar
De kan forkolnas
som
om
gora hal
gronsaker.
i sina skal.
agg
de kommer att
14 Forsok
4
bor du
cm
ringen genom att placera den i vatten direkt
Detta kan leda till att den skadas eller gar sonder.
20 Vatskor
ugnen utan overinseende nar tillrackliga
for att barnet skall kunna anvanda ugnen pa ett sakert
riskerna med
eller andra matvaror far inte varmas i
eftersom de da kan
30
felaktig anvandning.
explodera.
forseglade
behallare
Mikrovagssakra
kokkarl
Anvand
aldrig
mikrovagsugnen
kokkarl
av
metall eller kokkarl
med
i
metallbelaggning
tranga igenom metall. De kommer att studsa fran alla
metallforemal
i ugnen och orsaka gnistbildning, ett fenomen som liknar blixtar.
De flesta varmebestandiga
matlagningskarl som inte innehaller metall gar bra att
anvanda i mikrovagsugnen. Det finns dock karl som innehaller material som gor
dem olampliga for anvandning i en mikrovagsugn. Om du ar tveksam till om ett
speciellt karl ar lampligt finns det ett enkelt satt att undersoka om det kan anvandas
din mikrovagsugn.
Placera kokkarlet intill en glasskal fylld med vatten i mikrovagsugnen. Varm pa
effekten HOG i en minut. Om vattnet blir varmt men kokarlet forblir svalt ar det
Papper
Papperstallrikar och -forpackningar ar bekvama och sakra att anvanda i
mikrovagsugnen, under forutsattning att matlagningstiden ar kort och att den mat
som tillagas inte innehaller mycket fett eller vatska.
Pappershanddukar ar ocksa
mycket anvandbara for att sla in matvaror och att lagga i bakformar dar du skall
tillaga feta matratter som bacon. Du bor i allmanhet undvika fargade
pappersprodukter eftersom fargen kan slappa. En del pappersprodukter som
innehaller ateranvant
papper kan innehalla orenheter som kan leda till gnistbildning
eller brand nar det anvands i mikrovagsugnen.
kan inte
Mikrovagor
sakert att anvanda
i
Matlagningspasar
i
utsidan och in mot mitten eftersom utsidan
Kokkarl
i
checklista.
plast avsedda
Det finns
manga
for
anvandning
olika sorter och storlekar
av
i
av
maten varms
upp forst.
mikrovagsugnar
kokarl
avsedda for
mikrovagsugnar.
Till stor del
Tallrikar
kan du
olika
tallrikstyper
ar
informationen fran tillverkaren
Om du ar tveksam
mikrovagssakra.
eller genomfora mikrovagstestet.
antagligen anvanda
investera i ny koksutrustning.
kan du lasa
Glasskalar
Lergods, stengods och
Glasskalar
ugnssakra gar bra att anvanda i mikrovagsugnen.
inkluderar alla typer av ugnshardade glaskarl. Anvand inte tunna glasforemal,
tunna dricks- eller vinglas, eftersom dessa kan spricka nar innehallet blir varmt.
som
ar
Detta
Kokkarl
t.ex.
for
senare
som
du redan har hemma istallet for att
gar vanligtvis alldeles
utmarkt
att anvanda
de bor dock testas for att kontrollera
om
de ar
bly
eller
i
lampliga.
VARNING
Dessa kan anvandas
anvandas
sadant
keramik
i dessa material
mikrovagsugnen,
Plastbehallare
eller
plast
Omrorning ar en av de viktigaste teknikerna vid matlagning i mikrovagsugn. Vid
vanlig matlagning ror man om i maten for att blanda den. I ratter som tillagas i
mikrovagsugn ror man istallet om for att sprida och fordela varmen. Ror alltid fran
mikrovagsugnen. Om vattnet inte blir varmare men kokkarlet
varms upp absorberas mikrovagor av kokarlet och det ar darfor inte lampligt att
anvanda det i mikrovagsugnen. Du har troligen redan manga kokkarl av olika slag
som kan anvandas for matlagning i mikrovagsugnen.
Las bara igenom foljande
Manga
av
mat
for
som
kommer att
att forvara
kraver
mat
som
skall varmas
snabbt. De bor
langre uppvarmning i ugnen eftersom
deformera eller smalta plastbehallaren.
varm
dock inte
En del foremal
mat forr
lampliga
Kokkarl
som
som
hoga halter
av
jarn
ar inte
kokkarl.
bor testas for att sakerstalla
mikrovagsugnar.
31
innehaller
att de ar
lampliga
att anvandas
i
SW
Matvaror och
i
tillagning
mikrovagsugn
Vatskeinnehall
Halla ett
SW
oga pa maten
Recepten i boken har tagits fram med stor omsorg, men hur val du lyckas
beror pa hur mycket omsorg du lagger ner under tillagningen. Hall alltid
ett oga pa maten under tillagningen. Mikrovagsugnen ar utrustad med en
lampa som tands automatiskt nar ugnen ar igang for att du skall kunna
titta in och kontrollera maten. De anvisningar som ges i recept om att lyfta,
rora
om
och liknande bor
ses som
Faktorer
som
Eftersom varmen
och
justeringar
du
Mangd
du
fortsatta
misstag.
att tillagas
vanligtvis overtackta,
med minst
ganger.
tillagas ojamnt
en
tredjedel
nar du halverar ett
mat
mer
recept.
bara in
fran
ca
utsidan
2
cm
i matvaror. De inre delarna
tranger
inat. Bara de
av
tjocka
yttersta delarna
av
matvaror
tillagas
matvarorna varms
av
Anvand
Detta
overtackning
halls varmen
ett lock eller
for att undvika att
kommer dessa matratter att
och
plastfolie avsedd
den gar sonder.
angan kvar vilket far maten att
for anvandning i mikrovagsugn
bli
varm
snabbare.
med ett horn
uppvikt
Bryna
Kott och
tillagas under femton minuter eller langre tid kommer att brynas latt
sitt eget fett. Matvaror som tillagas under kortare tid kan penslas med worcestersas, soja
eller barbecuesas for att fa en tilltalande farg. Eftersom det ar relativt sma mangder som
tillsatts till maten andras inte receptets ursprungliga smak.
for olika matratter.
Tacka
fjaderfa
med
Overtackning
som
bakverk och brod
med
effektivt stank och haller kvar
an
med ett lock eller
ugnsbakad potatis, sma bakverk
om de placeras pa ett jamt avstand fran varandra, helst
aldrig matvaror pa varandra.
hoga matvaror, sarskilt stekar, varms upp snabbare an den under
lampligt att vanda pa hoga matratter under tillagningen, ibland
32
i
smorpapper
smorpapper forhindrar
eftersom det blir en luftigare overtackning
torka ut en aning.
Placering och avstand
matvarorna
av
sa att de inte
som
matvarorna
Enskilda matvaror
delen. Det ar darfor
flera
pa
Genom
sproda.
Den ovre delen
kottbitar
Overtackning
varms upp snabbare an andra tunga,
kompakta matvaror som stekar och grytor. Nar du tillagar porosa matvaror i
mikrovagsugnen bor du vara forsiktig sa att de yttre kanterna inte blir torra och
Hojden pa
uppmarksam
tillagar
mikrovagor, resten varms genom varmeledning. Den samsta tankbara formen pa
mat som skall tillagas i en mikrovagsugn ar en tjock fyrkantig form. Hornen kommer att
brannas vid langt innan mitten alls blivit varm. Runda tunna matratter och ringformade
matratter ar lampligast att tillaga i mikrovagsugn.
upp
Matens tathet
som
Nar du
i ugnen forblir konstant oavsett hur mycket mat som tillagas. Ju
in i ugnen ju langre tid tar det att laga till den. Kom ihag att minska
genom att varmen
kommer de yttre delarna att varmas for mycket eller t.o.m. brannas vid. Du kommer
att bli gradvis battre pa att uppskatta bade tillagningstider och den tid som maten
Latta, porosa matratter
vara
kott.
overcooked.
Mikrovagor tranger
utanfor
uppvarmning
stoppar
Form
ugnen allteftersom den varme som finns kvar i de yttre
delarna fortsatter inat. Om maten lamnas i ugnen tills den ar helt genomvarmd
skall sta efter
vatten
mikrovagor
tillagningstiden
av
de far sta,
foranga fukt bor relativt torra matvaror som stekar
innan tillagning eller tackas over for att behalla
matvaror
Antalet
manga faktorer som paverkar matlagningstiderna. Temperaturen pa
ingredienser som anvands i ett recept gor stor skillnad i tillagningstid. Att laga till ett
bakverk som gors med iskallt smor, mjolk och agg kommer exempelvis att ta
betydligt langre tid an att laga en som gors av ingredienser som haller
rumstemperatur. Alla recept i denna bok anger ett tidsintervall for tillagningen. Du
kommer att marka att i allmanhet ar maten inte fardiglagad vid den undre
tidsgransen och ibland kan du vilja overskrida den ovre tidsgransen beroende pa
personlig smak. Installningen i boken ar att det ar bast for ett recept att vara nagot
aterhallsamt nar man anger tillagningstider. Mat som varmts for lange ar ju forstord
Nar
brukar
ben eller fett maste du
mycket
eller blir overkokta.
Det ar
ar inte ett
del
en
innehaller
anser vara
recepten, sarskilt dem for brod, bakverk och kramer
rekommenderar att maten tas ur ugnen en kort stund innan de ar fardiglagade.
mikrovagor
Ben leder varme och fett blir varmt snabbare an
paverkar tillagningstiden i mikrovagsugn
for alltid. En del
fran
gronsaker fuktas med
fuktigheten.
Ben och fett i matvarorna
minimirekommendationer. Om maten
verkar varmas upp ojamnt gor du bara de
nodvandiga for att ratta till problemet.
i matvarorna
som
plastfolie
och smaratter
en
del varme.
Men
later den maten
varms
upp
i ett cirkelformat monster.
jamnare
Stapla
Matvaror och
tillagning
mikrovagsugn
i
Omrorning
Omrorning
matlagning
man
istallet
ar
de
en av
ror
man om
om
for att
eftersom utsidan
av
viktigaste teknikerna
vid
i maten for att blanda den. I ratter
och fordela varmen.
sprida
maten varms
Rengora
mikrovagsugn. Vid vanlig
som tillagas i mikrovagsugn
ror
matlagning
i
Ror alltid fran
1 Hall
utsidan och in mot mitten
upp forst.
Stora, hoga
alla sidor
matvaror
tillagas
upp
som
stekar och hela
Det ar ocksa
jamnt.
kycklingar
en
bor vandas
bra ide att vanda
under
sa att
tillagningen
pa uppskurna kycklingar
delar utat
ramen.
Eftersom
mikrovagor dras till de yttre delarna av matvarorna ar det lampligt att placera
tjockare bitar kott, fjaderfa och fisk utat pa tillagningsfatet. Pa sa satt far de tjockare
delarna mest mikrovagsenergi och maten blir jamnt tillagad.
tatt.
aluminiumfolie
och
kompakta
matvaror kan
av
lyftas
upp sa att
mikrovagorna
kan tas upp
inte starka
av
av
utsidan
Innan du
matratterna.
av
som
du inte
gor
ar inneslutna i ett
en
om
maten ar
tillagning. Detta galler
gronsaker och frukter.
spricker med sannolikhet i ugnen
matvaror som aggulor och aggvitor,
fardig
interna
temperaturen pa
matvaror
stiger
anga
den med
Mat varms upp sa snabbt i en mikrovagsugn att det ar nodvandigt
att testa den ofta. En del
matvaror lamnas i ugnen tills de ar helt fardiga, men de flesta, inklusive kott och fjaderfa,
tas ut ur ugnen innan och blir fardiglagade under den tid de star efter uppvarmningen. Den
miljoer
som
mellan 30 ºC och 80 ºC under den tid de star efter
4
uppvarmning.
Vilotid efter uppvarmning
av
Dorren
STALULL
vara
pa ytan (exempelvis en
fardiglagad och hjalper
torr
ger den tid att bli
en
och
Vanligtvis tacks
forutsatts
del bakverk och
ocksa till att
smakakor). Att lata
utveckla farg och smak.
maten sta
eller
forlanger
gang
med
en
tillagningstiderna.
kommit in mellan dorren
rengoringsmedel
fuktig
att dorren
som
en
och
sluter
fuktig
innehaller
ren
ugnen med diskmedel och vatten, torka sedan
en
mjuk torr
trasa eller
den sedan med
en
du dorren
fuktig
STOP/CLEAR nar du
av
den med
pappershanddukar.
far vatten inte komma in genom
en ren
For att
ventiloppningarna.
for att forhindra
trasa och torka darefter
att ugnen startas
torrt med
en
rengjort kontrollpanelen.
mjuk trasa. Detta kan intraffa
hog luftfuktighet och innebar
dorrpackningarna
skall hallas
ugnsdorren torkar du bort
nar mikrovagsugnen anvands i
inte att apparaten inte fungerar
av
trasa.
rena.
Anvand
bara varmt
diskmedel, torka sedan ordentligt rent och torrt.
INTE SLIPANDE MATERIAL, SOM RENGORINGSPULVER,
ELLER DISKKUDDAR.
Metalldelar blir lattare att underhalla
33
en
och
den skall.
ANVAND
under denna tid for att
pa
rent for att sakerstalla
ansamlas inuti eller runt utsidan
med
Mat far ofta sta och dra under 3 till 10 minuter efter det att den
maten over
som
ut
diskmedel och torka sedan rent med
losningsmedel
pa apparaten
Tryck pa
vatten med
togs ur mikrovagsugnen.
halla kvar varmen, om matratten inte
ugnen
misstag. Rengor
3 Om
av
rengor kontrollpanelen oppnar
torr trasa.
hinna
hal i dem innan
musslor och ostron, samt hela
Kontrollera
skal, skinn eller
hjalp
trasa och torka till sist med
fuktig
och
mikrovagsenergi
att halla detta omrade
spillts
som
att torka upp smulor
fettstank med
och mellan dorren
pa ugnsvaggarna
Glasbrickan kan diskas for hand eller i diskmaskin.
utsidan
Rengor
Haltagning
Matvaror
vatskor fastnar
trasa for
viktigt
undvika skador
undersidan och mitten
om
Det ar
Avlagsna
2 Hall
Lyfta
Tjocka
ren
Det ar bast att torka bort sadant
fuktig
en
slipmedel.
(som blockerar mikrovagor) kan placeras over hornen eller
kanterna pa kvadratiska eller rektangulara matvaror for att hindra att dessa delar varms for
mycket. Anvand aldrig for mycket folie och se till att folien sitter ordentligt pa matvarorna,
annars kan den orsaka gnistbildning i ugnen.
av
utspillda
trasa. Anvand
Avskarmning
Remsor
ugnen
SW
trasa. Smulor och rester tar upp
Anvand
tjockare
av
och
packningen.
och kotletter.
Placera
insidan
Matstank
Vandning
ugnen
om
de
rengors
ofta med
en
fuktig
Fragor
och
svar
F Vad ar det for fel nar
S
SW
ugnslampan inte lyser?
Det kan finnas manga orsaker till att ugnslampan
Glodlampan har gatt sonder
Dorren ar inte stangd
F Kommer
S
mikrovagsenergi
Nej. Halen
mikrovagor.
ut genom fonstret
ar utformade sa att de
inte
lyser.
F
Ar det mojligt
S
Ja,
om
du anvander
1 Kokkarl
2
i dorren?
slapper igenom ljus
att poppa popcorn i
en av
S
Pipljudet
ar till for att du
de tva metoder
som
beskrivs nedan.
utformats sarskilt for
om
resultat.
men
inte
FOLJ
later pipljudet nar
mikrovagsugn?
poppning i mikrovagsugn.
Fardiga pasar med "mikrovagspopcorn" som innehaller instruktioner
de specifika tider och effektnivaer som kravs for att uppna ett bra
som
NOGA INSTRUKTIONERNA
POPCORNSPRODUKT.
F Varfor
en
knapp pa kontrollpanelen trycks in?
skall veta att en installning matats in korrekt.
LAMNA
FRAN
VARJE TILLVERKARE
FOR
DERAS
INTE UGNEN UTAN UPPSIKT UNDER
POPPNINGEN. OM MAJSKORNEN INTE POPPAR EFTER DE ANGIVNA
en
TIDERNA, AVBRYT TILLAGNINGEN. VARMS POPCORNEN FOR LANGE
KAN DE TA ELD.
F Kommer
S Ja.
mikrovagsugnen att ga sonder om den anvands tom?
Anvand aldrig mikrovagsugnen tom eller utan glasbrickan.
F Varfor
S Nar
du
spricker agg
VARNING
ANVAND
FORSOK
ibland?
bakar, steker eller pocherar agg kan aggulan spricka pa grund
F Varfor
S
F Varfor
som
rekommenderas det att maten far sta
en
ALDRIG POPPA
PAPPERSPASE FOR
OVERBLIVNA
ATT POPPA POPCORN.
MAJSKORN.
av
byggs upp inuti gulans hinna. For att undvika detta
behover du bara gora hal i gulan innan tillagning. Tillaga aldrig hela agg
i mikrovagsugnen.
angtrycket
ALDRIG EN BRUN
blir min mat
aldrig fardig
lika fort
som
tillagningsinstruktionerna
anger?
S Kontrollera
tillagningsinstruktionerna igen for att sakerstalla att du foljt
anvisningarna korrekt och for att se vad som kan vara orsaken till
tidsskillnaden. Tider och varmeinstallningar
i tillagningsinstruktioner ar
forslag, som valts for att undvika att mat varms for lange eller branns vid,
vilket ar det vanligaste problemet medan man lar sig laga mat i
mikrovagsugn. Variationer i storlek, form och vikt hos maten kan leda till
langre tillagningstider. Anvand ditt eget omdome tillsammans med
forslagen i tillagningsanvisningarna for att bestamma hur maten skall
tillagas, precis som du skulle gora med en vanlig spis.
stund efter det att den
tagits ut fran mikrovagsugnen?
Efter att uppvarmningen i mikrovagsugnen avslutats fortsatter maten att
tillagas under den tid den far sta efterat. Denna tid sakerstaller att varmen
hinner fordelas jamnt i maten. Hur lange maten skall sta beror pa hur
kompakt den ar.
34
Information
om
ledarna i natsladden/
Tekniska
specifikationer
Varning
SW
Denna apparat maste anslutas till ett
Ledarna i denna natkabel
BLA
ar
Tekniska
jordat uttag
fargkodade enligt foljande:
Neutral
~
BRUN
MB-4384BC
Stromforande
~
GRON
OCH GUL
Jord
Natspanning
~
Uteffekt
Eftersom
fargerna pa ledarna i denna natsladd kan
fargmarkeringar som identifierar anslutningsstiften i
bor du folja instruktionerna nedan:
Den ledare
markt
specifikationer
som
ar
BLA
maste anslutas till det
med bokstaven N eller
Den ledare
ar markt
som
som
som
ar
GRON
anslutningsstift som ar
[symbol for Earthing].
Om natsladden
fargat
som
har
Yttermatt
som
ar
SVART.
anslutningsstift
som
fargen ROD.
OCH GUL maste anslutas till det
markt
med bokstaven E eller
ar skadad maste den
symbolen
bytas av tillverkaren
denne auktoriserad servicetekniker eller
en
eller
850 W
(IEC60705 klasstandard)
Mikrovagsfrekvens
din stickkontakt
anslutningsstift
ar BRUN maste anslutas till det
med bokstaven L eller
Den ledare
ar
avvika fran de
230 V AC /50Hz
av
liknande kvalificerad
person for att undvika fara.
35
2450 MHz
507mm(B)
X
283mm(H)
Stromforbrukning
1250 W
Grillfunktion
1000 W
Kombinationsanvandning
2200 W
X
435mm(D)
<Swedish>
<Finnish>
Kassering
1. Nar
2.
3.
4.
den har
av
din
gamla apparat
overkryssad soptunna pa hjul sitter pa en
produkt innebar det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
Alla elektriska och elektroniska produkter bor kasseras via andra vagar an
de som finns for hushallsavfall, helst via for andamalet
avsedda
uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
Om du kasserar din gamla apparat pa ratt satt sa bidrar du till att forhindra
negativa konsekvenser for miljon och manniskors halsa.
Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan far av
kommunen, renhallningsverket eller den butik dar du kopte produkten.
symbolen
med
Vanhojen
en
1. Tama
merkki tuotteessa
Kaste det
1. Nar
2.
3.
4.
gamle apparatet
dette
symbolet med en søppeldunk med kryss pa er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
Riktig avfallshandtering av det gamle apparatet bidrar til a forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshandtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshandteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
<Danish>
Sadan
1. Nar
der
smider du dit
et
er
produktet
er
tegn med
et
kryds
gamle apparat
over en
skraldespand, betyder det,
4.
at
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske
3.
ud
produkter skal smides ud et andet sted end
gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale
myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger pa miljøet og menneskelig sundhed.
Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas
ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
Artikelnummer: 3828W5A8023
P/No: 3828W5A8023
P/nr.: 3828W5A8023
P/No: 3828W5A8023
tarkoittaa, etta
tuote kuuluu sahko-
ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat
ongelmajatetta,
joten
ne on
toimitettava
paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen
ymparistoon
4. Lisatietoa
ja terveyteen
ehkaisee
mahdollisia
kohdistuvia haittavaikutuksia.
vanhan laitteen havittamisesta
saat ottamalla
paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen
laitteen.
<Norwegian>
laitteiden havittaminen
tai
yhteyden
myymalaan,
josta
ostit
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement