LG MD-2653GT Owner's manual

LG MD-2653GT Owner's manual
MIKROVAGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
ANVANDARHANDBOK
BRUKERHANDBOK
BRUGERVEJLEDNING
MD-2653GT
KAYTTOOHJEET
MD-2653GTS
LAS IGENOM
DENNA
INNAN MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
BRUKERHANDBOKEN FØR APPARATET TAS I BRUK.
ANVANDARHANDBOK NOGA
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
LUKEKAA
NAMA OHJEET HUOLELLISESTI
ENNEN MIKROAALTOUUNIN
KAYTTOA.
P/No: 3828W5A3386
SW
3~30
ANVANDARHANDBOK
LAS IGENOM
DENNA
ANVANDARHANDBOK NOGA
INNAN
MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
NO
31~58
BRUKERHANDBOK
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
BRUKERHANDBOKEN
FØR APPARATET TAS I BRUK.
DA
59~86
BRUGERVEJLEDNING
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
FI
87~114
KAYTTOOHJEET
LUKEKAA
NAMA OHJEET HUOLELLISESTI
ENNEN MIKROAALTOUUNIN
2
KAYTTOA.
Forhallningsregler
SW
Forhallningsregler
mikrovagsenergi.
for att undvika
Placera inte
nagot
rengoringsmedel pa
halsofarliga nivaer
uppvarmning av vatskor, t.ex. soppor, saser och drycker i mikrovagsugnen, kan
fordrojd eruptiv kokning forekomma utan att det foregas av nagon bubblingsaktivitet.
Detta kan leda till att den varma vatskan plotsligt kokar over. For att forhindra detta
bor foljande atgarder vidtas:
1 Undvik att anvanda behallare med raka sidor och smala
2 Varm inte for
foremal mellan ugnens framsida och dorren. Se till sa att
av
for
Vid
Det ar inte mojligt att anvanda ugnen med dorren oppen pa grund av de
sparrar som ar inbyggda i dorrmekanismen. Dessa sakerhetssparrar
avbryter automatiskt all ugnsaktivitet nar dorren oppnas, vilket nar det galler
en mikrovagsugn skulle kunna medfora skadlig exponering for
mikrovagsenergi.
Det ar viktigt att dorrmekanismens sakerhetssparrar inte manipuleras.
det inte ansamlas mat eller rester
mojlig exponering
de omraden dar
3 Ror
dorren skall sluta tatt mot ugnen.
om
oppningar.
mycket.
i vatskan innan kokkarlet
placeras i ugnen
och upprepa detta efter halva
uppvarmningstiden.
Anvand inte ugnen
om den ar skadad. Det ar sarskilt viktigt att ugnsdorren
stangs ordentligt och att inga av foljande delar ar skadade: (1) dorren
(bojd), (2) gangjarn eller dorrhakar (sonder eller losa), (3) dorrens
packningar och andra packningsytor.
4 Efter
uppvarmning
bor kokkarlet fa sta kvar i ugnen under
innehallet eller skaka
med
barnmat)
pa
kokkarlet
och kontrollera
(sarskilt
om
det
temperaturen pa
undvika brannskador fran maten
(var
en
kort stund. Ror
galler nappflaskor
fortaring
maten innan
om
eller burkar
for att
sarskilt noga med att kontrollera varmen
innehallet i
Ugnen far inte justeras eller
servicepersonal.
repareras
av
andra an kvalificerad
Var
Varning
nappflaskor och burkar med barnmat).
forsiktig vid hantering av kokkarlet.
Varning
Kontrollera att tillagningstiden stalls in korrekt
eftersom for lang tillagningstid kan leda till att
MATEN fattar eld och skadar ugnen.
Lat alltid mat sta
en stund efter tillagning med
och
kontrollera
matens temperatur
mikrovagor
innan fortaring. Detta galler sarskilt innehallet i
nappflaskor och burkar med barnmat.
3
pa
Innehall
Hur
mikrovagsugnen fungerar
Mikrovagor ar en form av energi som liknar radio- och TV-vagor och vanligt
dagsljus. Vanligtvis sprids mikrovagor utat allteftersom de fardas genom
atmosfaren och forsvinner utan att ha nagon effekt. I mikrovagsugnar sitter det
dock en magnetron som ar utformad for att utnyttja energin i mikrovagor.
Elektricitet som matas in i magnetronroret anvands for att skapa
mikrovagsenergi.
glas, porslin och papper, de
matlagningsbehallare ar tillverkade av.
som
Mikrovagor
varmer inte direkt upp
ocksa varms upp
av
den varme
material
kokkarl, aven
som
som
om
4
Barnlas
8
Micro Power
Tillagning
--
--
i tva
Tillagning
9
Effektnivaer
10
steg
11
Snabbstart
12
Automatisk
matlagning
genereras fran maten.
mycket saker hushallsapparat
tillagning
13~15
Upptiningsfunktion
Snabbupptining
Langre eller kortare tillagningstid
16~17
20
Brodrost
21
av
Instruktion for
Viktig
22
uppvarmning/ateruppvarmning
23
24
sakerhetsinformation
kokkarl
Mikrovagssakra
Matvaror och tillagning
Fragor
och
Information
tekniska
nar du ater maten.
4
18~19
brickan
Farska Gronsaker Guide
Mikrovagsugnen ar en av de sakraste hushallsapparater
som finns. Nar dorren ar oppen slutar ugnen automatiskt att
producera mikrovagor. Mikrovagsenergin omvandlas
fullstandigt till varme nar den tranger in i mat, vilket gor att
det inte finns nagon "overskottsenergi" som kan skada dig
5~6
7
Rengoring
En
och installation
Stalla klockan
Micro Power
mikrovagssakra
dessa under
3
Innehall
Uppackning
Dessa mikrovagor kommer in i ugnens tillagningsutrymme genom oppningar
inuti ugnen. En roterande platta eller en bricka ar placerade pa ugnens golv.
Mikrovagor kan inte passera ugnens metallvaggar, men de kan ta sig igenom
material
Forhallningsregler
26
i
mikrovagsugn
27~28
29
svar
om
25
ledarna i natsladden/
specifikationer
30
SW
Uppackning och
Genom att
folja
tillbehor och allt
installation
de enkla
anvisningarna pa dessa tva sidor kan du snabbt kontrollera att din ugn fungerar
folja anvisningarna om ugnens placering. Sakerstall att du avlagsnar alla
forpackningsmaterial nar du packar upp ugnen. Kontrollera att ugnen inte skadats under
korrekt. Var sarskilt noga med att
transporten.
Packa upp ugnen och
och fast underlag.
placera
den
pa
ett
Placera ugnen
plant
cm
fritt
SW
utrymme
over
golvet
pa
en
jamn yta
som
ar
belagen
minst 85
och kontrollera att det finns minst 30
ovanfor och 10
cm
utrymme
cm
bakom ugnen for att
sakerstalla korrekt ventilation.
Ugnens framsida bor vara placerad
minst 8 cm fran kanten for att forhindra tippning.
En ventiloppning ar placerad pa ugnens ovansida eller sida. Om
denna ventiloppning blockeras kan ugnen skadas.
GLASBRICKA
ROTERANDE RING
DENNA UGN
5
AR INTE AVSEDD FOR KOMMERSIELL MATLAGNING
Anslut ugnen till ett
Sakerstall att ugnen ar den
enda enhet
som
Om ugnen inte
Oppna ugnsdorren
vanligt jordat
vagguttag.
ar ansluten till
fungerar
genom att dra i
ROTERANDE RING i ugnen och
DORRHANDTAGET.
placera
GLASBRICKAN
Satt in den
ovanpa.
uttaget.
korrekt drar du
ut natsladden och satter i den
igen.
SW
Fyll
en
mikrovagssaker
Tryck pa STOPknappen och
behallare
med 3 dl vatten. Placera behallaren
pa
GLASBRICKAN och
ar osaker
pa
vilken
typ
stang ugnsdorren.
av
anvanda finns information
Om du
behallare du skall
om
detta
pa
sidan 26.
tryck sedan
in
knappen sex
ganger for att
stalla in 3
minuters
uppvarmningstid.
PIP-signal varje
gang du trycker in
knappen. Ugnen kommer
en
att starta innan du avslutat
den
sjatte
knapptryckningen,
helt normalt.
6
detta ar
att rakna
ner
fran
nar 0 kommer
nedrakningen
PIP-signal. Oppna ugnsdorren och
kontrollera vattnets temperatur. Om ugnen fungerar som
den skall bor vattnet vara varmt. Var forsiktig nar du tar
ut behallaren, den kan vara varm.
ugnen att generera
START-
Du hor
TECKENFONSTRET kommer
3 minuter. Nar
en
Stalla
Du kan anvanda
antingen
12- eller 24-timmars
visning
for klockan. I detta
staller in tiden 14:35, med 24-timmarsklockan. Sakerstall att du
exempel kommer jag att visa hur du
avlagsnat allt forpackningsmaterial fran ugnen.
klockan
Sakerstall att du installerat ugnen
enligt anvisningarna tidigare
i denna
anvandarhandledning.
SW
Nar ugnen
kopplas in
forsta
gangen
Tryck
STOP/CLEAR.
Tryck
en
Tryck
Tryck
Tryck
10 MIN
gang pa
CLOCK.
eller nar strommen kommer tillbaka efter
ett stromavbrott visas "0" i teckenfonstret.
Du maste da stalla klockan.
Om klockan
(eller teckenfonstret) visar
konstiga symboler bor du koppla bort
ugnen fran natuttaget och sedan koppla
in den igen och stalla klockan.
knappen femton ganger.
knappen tre ganger.
SEC knappen fem ganger.
1 MIN
10
Medan du staller klockan kommer
START-knappen
att blinka. Nar
installningen ar fardig
knappen att blinka.
slutar START-
Om
knappen (10 MIN,
1
MIN,
10
SEC)
halls
ned, kommer tiden
att oka
snabbt.
Tryck pa
CLOCK
knappen
for att programmera in tiden och for att starta
klockan.
7
Barnlas
Tryck
STOP/CLEAR.
SW
Ugnen
har
en
sakerhetsfunktion
forhindrar att ugnen startas
av
som
misstag.
Nar barnlaset aktiverats kan du inte
nagra av ugnens funktioner
ingen uppvarmning kan ske.
Barn kan dock fortfarande oppna
ugnsdorren.
Tryck och hall in STOP/CLEAR tills "L"
signal hors.
BARNLASET ar nu aktiverat.
visas i teckenfonstret och
en
PIP-
anvanda
och
Tidsvisningen
forsvinner fran teckenfonstret
om
"L" visas i teckenfonstret for att du skall veta att
du stallt in klockan.
BARNLASET ar
aktiverat.
L
For att
upphava BARNLASET trycker
tills "L" forsvinner. Du hor
en
du in och haller
PIP-signal
8
ner
nar barnlaset
STOP/CLEAR
upphavs.
Micro Power
--
I det
foljande exemplet skall jag visa hur du varmer mat pa 720 effekt under
foljande exemplet ska jag visa dig hur du rostar brod pa niva 6.
I det
Tillagning
Sakerstall att du installerat ugnen
denna
enligt anvisningarna tidigare
anvandarhandledning.
SW
Tryck pa
Ugnen har fem effektnivaer for
matlagning. Hogsta effekt ar
standardinstallningen, men upprepade
knapptryckningar pa MICRO-knappen
staller in
en annan
STOP/CLEAR.
Tryck tva ganger pa
MICRO for att
"720" visas i teckenfonstret.
effektniva.
Tryck pa
EFFEKT
HOG MAX
MEDIUM HOG
MEDIUM
%
Uteffekt
MICRO
Tryck
Tryck
gang
900W
80%
ganger
720W
60%
ganger
540W
40%
ganger
360W
20%
ganger
180W
100%
1 MIN fem
10 SEC tre
Tryck pa
ganger.
ganger.
START.
UPPTINING
MEDIUM LAG
LAG
9
valja
720 effekt.
i
5 minuter och 30 sekunder.
Mikrovagsugnen har 5 effektnivaer for att ge dig maximal flexibilitet och kontroll over matlagningen. Tabellen
nedan visar exempel pa matvaror och de rekommenderade effektnivaerna for uppvarmning med denna
mikrovagsugn.
INSTALLNING
HOG
ANVANDNING
*
Koka vatten
*
Bryna kottfars
Tillaga delar av fjaderfan,
Tillaga mora kottbitar
HOG
720W
Laga bakverk och scones
Tillaga agg
Tillaga kramer
Tillaga ris och soppor
60%
540W
*
All
40%
360W
*
Smalta smor och choklad
20%
180W
*
*
*
*
*
*
UPPTINING
MEDIUM
LAG
*
LAG
SW
80%
*
*
MEDIUM
UTEFFEKT
100%
*
*
*
*
fisk och
gronsaker
All
uppvarmning
Ugnsteka kott eller fjaderfa
Tillaga svamp eller skaldjur
Tillaga mat som innehaller ost
eller
agg
upptining
Tillaga
mindre mora kottbitar
Mjuka upp smor och
Mjuka upp glass
Jasa deg
ost
10
--
Effektniva
900W
*
MEDIUM
EFFEKT (%)
Micro Power
Tillagning i
I
foljande exempel kommer jag
under 11 minuter med effekten
tva steg
Tryck pa
att visa hur du varmer mat i tva
HOG
STOP/CLEAR.
SW
Under tillagning i tva steg kan
ugnsdorren oppnas for att kontrollera
maten. Stang ugnsdorren och tryck
START for att fortsatta tillagningen.
Nar
steg
1 ar avslutat kommer
en
en
gang pa
Tryck
Tryck
10 MIN
1 MIN
tillagningstid
for
MICRO for att
steg
1.
valja HOG
effekt.
gang.
gang.
en
en
PIP-
signal
att horas och
Vill du
avbryta tillagningen helt trycker
ganger pa STOP/CLEAR.
steg
Stall in effekt och
Tryck
2 inledas.
Stall in effekt och
du tva
tillagningstid for steg 2.
Tryck fyra ganger pa MICRO for att valja 40
Tryck
Tryck
10 MIN 3
1 MIN 5
Tryck pa
ganger.
ganger.
START.
11
steg.
Det forsta
steget kommer
och det andra under 35 minuter pa 360W
% effekt.
(40 %)
effekt.
att varma maten
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du staller in tva minuters
uppvarmning pa hogsta
effekt.
Tryck pa
Snabbstart
STOP/CLEAR.
SW
Med funktionen SNABBSTART kan du
stalla in
uppvarmning pa hogsta
intervall
om
effekt i
30 sekunder bara genom att
Tryck pa START fyra ganger for att valja 2 minuter med effekten HOG.
Ugnen startar uppvarmningen innan du avslutat den fjarde
knapptryckningen.
trycka pa START-knappen.
Under uppvarmning med SNABBSTART kan du forlanga uppvarmningstiden genom
trycka upprepade ganger pa START-knappen.
12
att
Automatisk
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du
lagar
till 0,5
kg
farska
tillagning
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SW
Med AUTO COOK kan du enkelt
den mesta
av
valja mattyp
laga
till
din favoritmat genom att
Tryck tva ganger pa
AUTO COOK for att
valja
Farska Gronsaker.
"Ac-2" visas i teckenfonstret.
och ange matens vikt.
Stall in ratt vikt.
Stall in 0,5
Kategori
kg
genom att
trycka
5 ggr
pa
-knappen.
Tryck
Om du haller
UGNSBAKAD POTATIS
gang
FARSKA GRONSAKER
ganger
FRYSTA GRONSAKER
ganger
RIS /
PASTA
ganger
FARSK FISK
ganger
Tryck pa
-knappen intryckt
START.
13
okar/minskar vikten snabbt.
gronsaker.
MATKATEGORI
1. UGNSBAKAD
MATTEMPERATUR.
TILLREDNINGSFAT
VIKTGRANS
INSTRUKTIONER
Rumstemperatur
Glasbricka
0,1kg~1,0kg Tvatta, torka och stick hal pa potatisskalet med en gaffel flera
ganger. Placera potatisen pa tre pappershanddukar mitt pa
glasbrickan.
Lat sta 5 minuter efter tillagning.
Rumstemperatur
Glasbricka
0,2kg~0,8kg Lagg fardigstallda gronsaker
(t.ex. en eldfast gryta).
POTATIS
SW
2.
FARSKA
GRONSAKER
av
lamplig
storlek
Tillsatt 0,3 dl vatten per 200 g
Lat sta 5 minuter efter
3. FRYSTA
i ett kokkarl
Fryst
Glasbricka
gronsaker.
tillagning.
0,2kg~0,8kg Lagg fardigstallda frysta gronsaker
i ett kokarl
storlek. Tillsatt 0,3 dl vatten per 200 g
GRONSAKER
placera
Lat sta 5
14
mitt
pa glasbrickan.
minuter efter tillagning.
av
gronsaker.
lamplig
Tack over och
MATKATEGORI
4. RIS/PASTA
MATTEMPERATUR.
Rumstemperatur
TILLREDNINGSFAT
Mikrougnssaker
VIKTGRANS
INSTRUKTIONER
0,1kg~0,3kg Skolj
skal
riset och lat det
Hall riset i
i blot under 30 minuter.
djup och stor skal tillsammans med
en
1/4 tesked
ligga
kokhett vatten och
salt.
Vikt
100g
200g
300g
Lock
Ris
180ml
330ml
480ml
Ja
Pasta
300ml
600ml
900ml
Nej
Vatten
SW
**
**
Ris
--
Lat riset sta med lock
Pasta
--
Ror
om
minuter
5.
FARSK FISK
Kylt
Mikrovag trygg
tallrik
flat
0,1kg~0,6kg
Hel
-
-
i 5 min. efter
tillagning.
jamna mellanrum under tillagning. Lat sta
efter tillagning. Skolj pastan med kallt vatten.
1--2
fisk, stekar
Oljig
fisk:
Vit fisk:
lax, makrill
torsk, kolja
Arrangera i
en
enkel skick
Tack tallriken med
Lagg
Efter
den
pa
pa en stor mikrovag trygg
plastisk paketering
och
snurrbordet av glass. Install
matlagningen
ar
slut,
Vanta 3 minuter innan du
15
pa
med
trang igenom pa flera platser.
belastningen och tryck pa start.
ta bort tallriken
serverar.
flat tallrik.
ur
ugnen.
Temperaturen och tatheten hos mat varierat, jag rekommenderar att maten kontrolleras innan tillagningen
paborjas. Var sarskilt uppmarksam nar det galler stora stycken kott och kyckling, en del matvaror skall inte
tinas upp fullstandigt innan tillagning. BROD-programmet ar lampligt for att tina upp sma saker som
franskbrod eller en liten limpa. Dessa bor fa sta en stund efter uppvarmning for att den innersta delen skall fa
tid att tina. I foljande exempel kommer jag att visa hur du tinar 1,4 kg fryst fjaderfa.
Upptiningsfunktion
Tryck pa STOP/CLEAR knappen.
Vag maten som du vill tina upp. Kontrollera att metalltradar eller
emballage ar borttagna och placera det i ugnen och stang luckan.
Ugnen har fyra olika
upptiningsinstallningar: KOTT,
FJADERFA, FISK and BROD, varje
upptiningskategori har olika
installningar. Genom att trycka pa
AUTO DEFROST knappen upprepade
ganger kan du valja vilken installning du
vill anvanda.
Kategori
Tryck pa AUTO DEFROST tva ganger
upptiningsprogrammet.
"dEF2" visas i
valja FJADERFA
displayen.
3 Stall in vikten
Tryck pa
for att
pa
den
frysta
fjorton ganger
maten
som
du tanker tina upp.
for att komma till 1.4
kg.
Tryck
Tryck pa
KOTT
gang
FJADERFA
ganger
FISK
ganger
BROD
ganger
START.
Under upptiningen kommer ugnen att ge ifran sig pipljud, vilket betyder att man skall oppna ugnsluckan och vanda och
separera maten for att fa en jamn upptining. Ta bort den mat som har blivit upptinad, eller tack den for att sakta ned
upptiningen. Efter du har kontrollerat maten, stang dorren och tryck pa START for att fortsatta upptiningen.
Ugnen
kommer inte att
stoppa upptiningen (aven nar pipljudet hors) forran ugnsluckan oppnas.
16
SW
GUIDE FOR UPPTINING
?
Mat
?
Vid behov kan du tacka over mindre bitar kott eller
som
ska
kontakt med
?
Matvaror
upptinas placeras pa glasfatet
en
Lat maten sta
?
t.ex.
fagel
karl utan att tackas over.
med aluminiumfolie. Detta forhindrar att de varms upp
kottfars, kotletter, korv och bacon bor separeras och spridas
LJUDSIGNAL ska matvarorna vandas. Ta ut det
en
stund efter
Storre kottbitar och hela
SW
Kategori
Kott
mikrougnssakert
upptining.
Se till att folien inte kommer i
ugnsvaggarna.
som
Nar du hor
i ett
upptiningen
kycklingar
delar tinar
tjockare
bor sta i minst 1 timme innan
Maksimal vekt
0,1 kg
sa att
som
4,0 kg
~
Fagel
tinat
fardigt
fullstandigt
ut sa snart det ar
och fortsatt
upptiningen.
aven i mitten.
tillagning.
Matvare
Redskap
Mikrougnssakert
(Flat tallrik)
mojligt.
karl
Kott
Kottfars, rostbiff, utskuren biff, file, grytbitar, fransyska, hamburgare, flaskkotletter, lammkotletter,
korv.
Fisk
Vand maten vid
ljudsignal.
Lat sta i 5--15 min. efter
upptining.
Fagel
Hel kyckling, kycklinglar, kycklingbrost,
Vand maten vid
kalkonbrost
ljudsignal.
Lat sta i 20--30 min. efter
upptining.
Fisk
Fileer, kotletter, hel fisk, skaldjur.
Vand maten vid
ljudsignal.
Lat sta i 10--20 min. efter
Brod
0,1 kg
0,5 kg
~
Papirhandkle
eller
upptining.
Oppskaret brød, boller, rundstykker, baguetter
flat tallerken
17
osv.
(under 2,0 kg).
Anvand endast denna funktion for att tina 0,5 kg kottfars, kycklingbitar eller fiskfileer mycket snabbt. Detta kraver
att maten far sta en stund for att den innersta delen skall fa tid att tina. I detta exempel kommer jag att visa hur du
tinar 0,5
kg
kottfars.
Tryck pa STOP/CLEAR.
Vag maten du vill tina upp.
och annat
som
for
Tryck pa
KOTT.
avlagsnat
alla metallklamrar
SW
kan sitta i kottet samt eventuellt metalliskt
forpackningsmaterial.
Ugnen har tre installningar
snabbupptining.
Kontrollera att du
Snabbupptining
Placera sedan maten i ugnen och
SNABBUPPTINING for att
stang
dorren.
valja upptiningsprogrammet
toas
en PIP-signal. Oppna da ugnsdorren och vand och dela pa maten
jamn upptining. Avlagsna delar som ar fardigtinade eller tack over dem for att tina dem
langsammare. Nar du kontrollerat maten stanger du dorren och trycker START for att ateruppta upptiningen.
Ugnen avslutar inte upptiningen (aven om ljudsignalen hors) om inte dorren oppnas.
Under
upptining
kommer ugnen att generera
for att sakerstalla
18
UPPTININGSFUNKTION
--
SEKVENSFORTECKNING FOR VIKTINSTALLNING
SEKVENS
KOTT
MATVAROR
Notkott
MIN./MAX. MAT
Kottfars
0,5 kg
Lamm
Kalv
SW
*
Fordelen med denna
snabbtiningsfunktion ar automatisk installning och kontroll av upptiningen, men precis som vid vanlig uppvarmning maste
upptiningen.
For basta resultat bor du avlagsna allt forpackningsmaterial (papper eller plast) fran fisk, skaldjur, kott och fjaderfa som du skall tina. I annat
fall kommer forpackningsmaterialet att halla kvar anga och fukt nara maten vilket kan leda till att den yttre delen av maten kokas.
Placera matvaror pa en flat bakform for att fanga upp vatten.
Maten bor fortfarande vara lite fryst i mitten nar den tas ut fran ugnen.
Efter upptining bor du lata maten sta i 5 till 10 minuter.
du kontrollera maten under
*
*
*
*
19
I
exemplet nedan ser du hur du staller in langre
forinstallda AUTO-programmen.
eller kortare
Tryck pa
tillagningstid i
Langre
de
eller kortare
tillagningstid
STOP/CLEAR.
SW
Om du
tycker
att maten inte blir
riktigt
fardig
tillagas
lange nar
du anvander AUTO COOK-programmet,
kan du oka eller minska tillagningstiden
genom att vrida pa ratten.
eller att den
Aven
nar du
lagar
att vrida
pa
som
tillagningstiden
ratten.
AUTO-program.
Stall in matens vikt.
Tryck pa
START.
mat utan att anvanda
Auto-funktionen kan du nar
oka eller minska
Stall in onskat
for
helst
Tryck pa
genom
Matlagningens tid
knappen.
.
Tryck pa
Matlagningens tid
knappen.
okar med 10 sekunder
varje gang
du
trycker pa
.
minskar med 10 sekunder
20
varje gang
du
trycker pa
Tryck tva ganger pa
Brodrost
OBS!
TOASTfor att
valja
ROR EJ VID METALLDELARNA.
Tryck pa
niva 6.
DE KAN VARA VARMA.
TOAST CLEAR.
toast
SW
Mikrovagsugnen och
samtidigt.
brodrosten kan
anvandas
Om du forst
automatiskt
trycker pa knappen Toast Start startar
pa den niva du anvande senast.
brodrosten
toast
Rostar du flera brodskivor efter varandra
bor du stalla in brodrosten
pa
kortare tid
efter den forsta brodskivan.
Flakten fortsatter
att brodet ar
Installning
av
Maxstorlek
en
liten stund efter det
Tryck pa
TOAST START.
toast
fardigrostat.
rostningsgrad.
pa
brodskivorna.
Nar brodskivan ar klar hors
kan den
borja
gardiner).
en
ljudsignal. Oppna
dorren och ta ut
brinna. Anvand inte brodrosten i narheten
21
av
brodskivan,
lattantandliga
annars
material
(t.ex.
I
foljande exempel
visar vi hur du
Rengoring av brickan
rengor brickan.
Dra ut brickan.
SW
Brodrosten bor
rengoras regelbundet.
Gor rent brickan.
Satt tillbaks brickan.
Om brickan inte ar helt
intryckt gar
oppna.
22
luckan till brodrosten inte att
For basta resultat vid
Instruktion for
uppvarmning/ateruppvarmning
Matvara
SW
Skivat kott 3 skivor
(0,5
cm
Tillagningstid
(MAX)
1--2 minuter
tjocka)
tillagning och uppvarmning folj nedanstaende guide. Uppskatta forst mangden mat och stall
enligt tabellen. Lagg upp matvarorna i ett cirkelformat monster. Varor som har rumstemperatur blir
fortare varma an frysta varor. Konserverade varor ska tas ut ur konservburken innan de stalls in i ugnen. Maten
blir mer jamnare uppvarmd om den tacks over med ett mikrovagssakert lock eller plastfolie med lufthal. Var
forsiktig nar du tar av locket sa att du inte branner dig pa angan fran maten. Du kan anvanda tabellen nedan
som en guide for uppvarmning av tillagad mat.
sedan in tiden
Matvara
Anvisningar
Lagg
det skivade kottet i
en mikrovagssaker
plastfolie med lufthal.
sky eller sas blir kottet saftigare.
Tillagningstid
(MAX)
Potatismos
form. Tack med
1
Obs. Med
4
21/2~31/2minuter
portion
portioner
6~9minuter
Vita bonor
Kycklingbitar
1 brost
1 ben och lar
Fiskfile
1
2~3minuter
3~31/2minut
1~2minuter
Lagg kycklingbitarna i en mikrovagssaker form.
plastfolie med lufthal.
Tack med
Lagg
fiskfileerna i
Tack med
(170--230g)
en
11/2~3minuter
portion
Tillaga
i overtackt
Ror
efter halva
om
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
Tillaga
i overtackt
Ror
efter halva
om
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
Ravioli eller
pastaratter med
1 portion
4 portioner
mikrovagssaker form.
plastfolie med
Anvisningar
lufthal.
sas
21/2~4minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
71/2~11 minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
Ris
Lasagne
1 portion (300g)
Grytratter
1 portion
4 portioner
Grytratter med
gradde eller ost
1 portion
4 portioner
4~6minuter
Lagg lasagnen i en mikrovagssaker form.
Tack med plastfolie med lufthal.
1
4
portion
portioner
1 Tunnbrodrulle
11/2~3minuter
41/2~7minuter
Tillaga
i overtackt
Ror
efter
om
1~11/2minuter
31/2~5minuter
Tillaga
i overtackt
Ror
efter halva
15~30sekunder
Vira in tunnbrodrullen i
mikrovagssaker gryta.
halva tillagningstiden.
en
om
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
hushallspapper och lagg den pa
glastallrik.
Gronsaker
1
1~21/2minut
31/2~6minuter
Tillaga
i overtackt
Ror
efter
om
mikrovagssaker gryta.
halva tillagningstiden
4
portion
portioner
Soppa
1 portion, 21/2 dl
23
11/2~21/2minuter Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
31/2~51/2minuter Ror om efter halva tillagningstiden.
11/2~2minuter
Tillaga
i overtackt
Ror
efter halva
om
mikrovagssakert karl.
tillagningstiden.
Farska Gronsaker
Guide
Gronsak
Mangd
Bladselleri,
farsk, skivad
1/2 liter
Bladspenat,
450 g
Tillagningstid
(HIGH)
11~16
Skiva. Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
41/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
Tillagningstid
(HIGH)
1,5 liters gryta eller
Palsternacka,
farsk, skivad
450 g
4~7
Rodbetor, farska
450 g
Gronsak
2~3minuter
skal med lock. Ror om efter halva tillagningstiden.
1 liter
Mangd
Statid
Anvisningar
2 liters gryta eller skal
2~3minuter
Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
Statid
1,5 liters gryta eller skal med 2~3minuter
lock. Ror om efter halva tillagningstiden.
11~16
med lock.
farsk
Anvisningar
Tillsatt 1,2 dl vatten i en 1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Flytta om
2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
Blomkal,
farsk, hel
450 g
5~7
Bered blomkalen och tillsatt 1, 2 dl vatten i
2~3minuter
1,5 liters gryta eller skal med lock. Ror om
efter halva
Broccoli,
450 g
5~8
Lagg
broccolin i ett
farsk
450 g
Svamp, farsk,
230 g
Sparris,
tillagningstiden.
21/2~6
11/2
21/2
~
skivad
mikrougnssakert
2~3minuter
Tillsatt 2,5 dl vatten och tack over.
Lagg svampen i en 1,5 liters gryta
eller skal med lock. Ror om efter
halva
karl. Tillsatt 1,2 dl vatten.
farsk
Bonor, grona
450 g
7~11
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
skal. Ror
Kronartskockor
2 medium
41/2~7
(230 g
4 medium
10~12
per
styck)
Kal, farsk,
450 g
hackad
Majs,
en
farsk
2 kolvar
om
en
1,5 liters gryta eller
Bered kronartskockorna och tillsatt 2 tsk vatten
2~3minuter
och 2 tsk citronjuice. Tack over.
51/2~71/2 Tillsatt 1,2 dl vatten i en 1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Ror om
efter halva tillagningstiden.
4~8
2~3minuter
efter halva tillagningstiden.
Skala
majskolvarna och tillsatt 2 msk
1,5 liters mikrougnssakert
Sotpotatis, for
ugnsbakning
(170~230g per styck)
2 medium
4~9
4 medium
6~12
Potatis, for
2
ugnsbakning,
(170~230g per styck)
4
Zucchini
2~3minuter
,
farsk,
hel
Zucchini, farsk,
2~3minuter
potatisar 51/2 71/2
potatisar 91/2~14
~
450 g
6~9
450 g
41/2
71/2
~
200 g
2~3
Tillsatt 1,2 dl vatten i
en
1, 5 liters
gryta eller skal med lock. Ror
efter halva
tillagningstiden.
Pricka
potatisarna flera ganger med en gaffel
lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Vand efter halva tillagningstiden.
2~3minuter
Pricka
potatisarna flera ganger med en gaffel
lagg dem pa 2 lager hushallspapper.
Vand efter halva tillagningstiden.
2~3minuter
Pricka och
lagg pa 2 lager hushallspappers.
pa zucchinin och flytta om efter halva
tillagningstiden.
2~3minuter
Tillsatt 1,2 dl vatten i
2~3minuter
och
och
en
eller skal med lock. Ror
1, 5 liters gryta
om
efter halva
tillagningstiden.
karl och tack over.
Morotter,
farska, skivade
2~3minuter
Vand
skivad
vatten i ett
2~3minuter
Artor, grona,
2~3minuter
farska
om
1 liter
6~9
Tillsatt 1, 2 dl vatten i
en 1,5 liters
gryta eller skal med lock. Ror om
efter halva
tillagningstiden.
24
tillagningstiden.
2~3minuter
SW
VARNING
Viktig sakerhetsinformation
Kontrollera att
Las bruksanvisningen noga och spar den for framtida
anvandning.
1 Forsok inte
justera eller reparera dorren, kontrollpanelen, de inbyggda
sakerhetssparrarna eller nagon annan del av ugnen. Det ar forbundet med
fara att utfora alla service- eller reparationsarbeten som innebar att nagot
av de holjen som skyddar mot mikrovagor avlagsnas. Reparationer far
SW
endast utforas
10 Sma
leda till BRAND och SKADA
mangder mat kraver kortare uppvarmningstider. Om du anvander
tidsinstallningar kan maten bli for varm och brannas vid.
apparaten
mikrovagor
om
ugnen startas
av
12 Innan
varms for
mikrovagsugnen,
misstag tippar
av
tillagning
misstag.
de kan forkolnas eller brannas
om
de
agg
i sina skal.
explodera.
14 Forsok inte fritera
4
Tillaga
inte mat
innehaller
slagits in i pappershanddukar,
instruktioner for den mat du lagar.
5 Anvand inte
som
tidningspapper
6 Anvand inte kokkarl
av
istallet for
som
inte din kokbok
15
om
har metalliska
vid
matlagning.
i ugnen
kommer att
eller
byggas
pappersprodukter
som
ar tillverkade
som
av
kan orsaka
upp inuti
aggen
och
i ugnen.
vara
overtackt med
en
plasthinna
tillagning.
loss den fran
natuttaget.
stanga av mikrovagsugnen eller koppla
ugnsdorren stangd for att kvava
Hall sedan
eventuella flammor.
18 Nar mat
tillagas i engangsforpackningar
av
plast,
brannbart material bor du kontrollera ugnen ofta
eftersom de kan innehalla orenheter
och alla
fran mat innan du varmer eller tinar den.
17 Om du observerar rok maste du
mikrovagor.
9
uppvarmning
pa potatis, applen
16 Om ugnens dorr eller dorrpackningar ar skadade far ugnen inte
anvandas innan den reparerats av en kvalificerad servicetekniker.
de varms upp for mycket.
eller silver)
7 Anvand inte ugnen med en kokshandduk, servett eller nagot annat hinder
mellan dorren och ugnens framsida. Detta kan leda till lackage av
brand
Avlagsna plastmaterial
for
(av t.ex. guld
inlagg. Avlagsna alltid metallklammor och tradar. Metallforemal
kan leda till gnistbildning, vilket kan orsaka allvarlig skada.
8 Anvand inte
nagot
Tryck
i skalet
Observera dock att mat i vissa fall skall
pappershanddukar
tra. De kan forkolnas
Anvand inte keramiska karl
om
gora hal
gronsaker.
de kommer att
lange.
over.
bor du
liknande frukter eller
13 Koka inte
3 Torka inte klader i
UGNEN.
11 Sakerstall att ugnen placeras sa att ugnens framsida ar 8 cm eller langre
ifran kanten pa det underlag dar den placerats. Detta for att undvika att
2 Starta inte ugnen om den ar tom. Det ar sakrast att lamna ett glas med
vatten i ugnen nar den inte anvands. Vattnet kommer pa ett sakert satt att
ta upp alla
pa
normala
kvalificerade servicetekniker.
av
tidsinstallningarna for uppvarmning
lang uppvarmningstid kan
ar korrekta eftersom for
papper eller annat
av risken for
pa grund
antandning.
atervunnet papper
gnistor och/eller
19 Lat endast barn anvanda ugnen utan overinseende nar tillrackliga
instruktioner getts for att barnet skall kunna anvanda ugnen pa ett sakert
matlagning.
satt och forstar riskerna med
Rengor inte den roterande ringen genom att placera den i vatten direkt
efter uppvarmning. Detta kan leda till att den skadas eller gar sonder.
felaktig anvandning.
20 Vatskor eller andra matvaror far inte varmas i
25
eftersom de da kan
explodera.
forseglade
behallare
Mikrovagssakra
kokkarl
Anvand
aldrig kokkarl
mikrovagsugnen
metall eller kokkarl med
av
metallbelaggning
i
Papper
Papperstallrikar och -forpackningar ar bekvama och sakra att anvanda i
mikrovagsugnen, under forutsattning att matlagningstiden ar kort och att den mat
som tillagas inte innehaller mycket fett eller vatska. Pappershanddukar ar ocksa
mycket anvandbara for att sla in matvaror och att lagga i bakformar dar du skall
tillaga feta matratter som bacon. Du bor i allmanhet undvika fargade
pappersprodukter eftersom fargen kan slappa. En del pappersprodukter som
innehaller ateranvant papper kan innehalla orenheter som kan leda till gnistbildning
eller brand nar det anvands i mikrovagsugnen.
tranga igenom metall. De kommer att studsa fran alla
metallforemal i ugnen och orsaka gnistbildning, ett fenomen som liknar blixtar.
De flesta varmebestandiga matlagningskarl som inte innehaller metall gar bra att
anvanda i mikrovagsugnen. Det finns dock karl som innehaller material som gor
dem olampliga for anvandning i en mikrovagsugn. Om du ar tveksam till om ett
speciellt karl ar lampligt finns det ett enkelt satt att undersoka om det kan anvandas i
din mikrovagsugn.
Placera kokkarlet intill en glasskal fylld med vatten i mikrovagsugnen. Varm pa
effekten HOG i en minut. Om vattnet blir varmt men kokarlet forblir svalt ar det
Mikrovagor
kan inte
Matlagningspasar
sakert att anvanda i
mikrovagsugnen. Om vattnet inte blir varmare men kokkarlet
mikrovagor av kokarlet och det ar darfor inte lampligt att
anvanda det i mikrovagsugnen. Du har troligen redan manga kokkarl av olika slag
som kan anvandas for matlagning i mikrovagsugnen. Las bara igenom foljande
varms upp absorberas
plast avsedda
Det finns
for
olika sorter och storlekar
manga
av
anvandning
i
av
maten varms upp forst.
mikrovagsugnar
kokarl avsedda for
mikrovagsugnar.
Till stor del
Tallrikar
kan du
olika
tallrikstyper
ar
informationen fran tillverkaren
mikrovagssakra. Om du ar tveksam
eller genomfora mikrovagstestet.
kan du lasa
Glasskalar
Lergods, stengods och
ugnssakra gar bra att anvanda i mikrovagsugnen. Detta
inkluderar alla typer av ugnshardade glaskarl. Anvand inte tunna glasforemal, t.ex.
tunna dricks- eller vinglas, eftersom dessa kan spricka nar innehallet blir varmt.
som
ar
du redan har hemma istallet for att
mikrovagsugnen,
gar vanligtvis alldeles
utmarkt att anvanda i
de bor dock testas for att kontrollera
om
de ar
lampliga.
VARNING
Dessa kan anvandas for att forvara mat
anvandas for mat
som
keramik
Kokkarl i dessa material
Plastbehallare
senare
antagligen anvanda sadant
koksutrustning.
investera i ny
Glasskalar
eller
plast
utsidan och in mot mitten eftersom utsidan
Kokkarl i
checklista.
Manga
av
Omrorning ar en av de viktigaste teknikerna vid matlagning i mikrovagsugn. Vid
vanlig matlagning ror man om i maten for att blanda den. I ratter som tillagas i
mikrovagsugn ror man istallet om for att sprida och fordela varmen. Ror alltid fran
som
kommer att
kraver
som
skall varmas snabbt. De bor dock inte
langre uppvarmning i ugnen eftersom
deformera eller smalta plastbehallaren.
varm
En del foremal
mat forr
lampliga
som
som
innehaller
hoga halter
av
Kokkarl bor testas for att sakerstalla att de ar
mikrovagsugnar.
26
bly
eller
jarn
ar inte
kokkarl.
lampliga
att anvandas i
SW
Matvaror och
i
tillagning
mikrovagsugn
Vatskeinnehall i matvarorna
Halla ett
SW
oga pa maten
Recepten i boken har tagits fram med stor omsorg, men hur val du lyckas
beror pa hur mycket omsorg du lagger ner under tillagningen. Hall alltid
ett oga pa maten under tillagningen. Mikrovagsugnen ar utrustad med en
lampa som tands automatiskt nar ugnen ar igang for att du skall kunna
titta in och kontrollera maten. De anvisningar som ges i recept om att lyfta,
rora
om
och liknande bor
ses som
som
mikrovagor brukar foranga fukt bor relativt torra matvaror som stekar
gronsaker fuktas med vatten innan tillagning eller tackas over for att behalla
fuktigheten.
Ben och fett i matvarorna
justeringar
du
innehaller
Mangd
du
ur
ugnen
en
kort stund innan de ar
fardiglagade.
Hojden pa
ganger.
kottbitar
som
tillagas ojamnt
mer
mat
med minst
en
nar du halverar ett
tredjedel
recept.
matvarorna
bara in
ca
2
cm
i matvaror. De inre delarna
tranger
inat. Bara de
av
tjocka
yttersta delarna
av
matvaror
tillagas
matvarorna varms
upp
av
mat
som
Overtackning
Genom
overtackning
halls varmen och
Anvand ett lock eller
Detta
for att undvika att
plastfolie avsedd
den gar sonder.
angan kvar vilket far maten att
anvandning i mikrovagsugn
for
bli
varm
snabbare.
med ett horn
uppvikt
Bryna
Kott och
tillagas under femton minuter eller langre tid kommer att brynas latt
som tillagas under kortare tid kan penslas med worcestersas, soja
eller barbecuesas for att fa en tilltalande farg. Eftersom det ar relativt sma mangder som
tillsatts till maten andras inte receptets ursprungliga smak.
sitt
fjaderfa
som
i
eget fett. Matvaror
Tacka med
smorpapper
Overtackning med smorpapper forhindrar
bakverk och brod varms upp snabbare an andra tunga,
stekar och grytor. Nar du tillagar porosa matvaror i
som
eftersom det blir
torka ut
sa att de yttre kanterna inte blir torra och
en
Placering
en
luftigare overtackning
effektivt stank och haller kvar
an med ett lock eller
av
27
en
del varme. Men
later den maten
aning.
som ugnsbakad potatis, sma bakverk
placeras pa ett jamt avstand fran varandra, helst
aldrig matvaror pa varandra.
de
plastfolie
och avstand
Enskilda matvaror
om
hoga matvaror, sarskilt stekar, varms upp snabbare an den under
delen. Det ar darfor lampligt att vanda pa hoga matratter under tillagningen, ibland
flera
tillagar
sa att de inte
mikrovagor, resten varms genom varmeledning. Den samsta tankbara formen pa
skall tillagas i en mikrovagsugn ar en tjock fyrkantig form. Hornen kommer att
brannas vid langt innan mitten alls blivit varm. Runda tunna matratter och ringformade
matratter ar lampligast att tillaga i mikrovagsugn.
matvarorna
Den ovre delen
pa
Mikrovagor tranger
Matens tathet
kompakta matvaror som
mikrovagsugnen bor du vara forsiktig
sproda.
uppmarksam
i ugnen forblir konstant oavsett hur mycket mat som tillagas. Ju
tar det att laga till den. Kom ihag att minska
genom att varmen fran utsidan
misstag. Nar de far sta, vanligtvis overtackta, kommer dessa matratter att
fortsatta att tillagas utanfor ugnen allteftersom den varme som finns kvar i de yttre
delarna fortsatter inat. Om maten lamnas i ugnen tills den ar helt genomvarmd
kommer de yttre delarna att varmas for mycket eller t.o.m. brannas vid. Du kommer
att bli gradvis battre pa att uppskatta bade tillagningstider och den tid som maten
skall sta efter uppvarmning for olika matratter.
Latta, porosa
mikrovagor
tillagningstiden
ar inte ett
matratter
vara
stoppar in i ugnen ju langre tid
Form
recepten, sarskilt dem for brod, bakverk och kramer
rekommenderar att maten tas
ben eller fett maste du
matvaror
Antalet
Det ar manga faktorer som paverkar matlagningstiderna. Temperaturen pa
ingredienser som anvands i ett recept gor stor skillnad i tillagningstid. Att laga till ett
bakverk som gors med iskallt smor, mjolk och agg kommer exempelvis att ta
betydligt langre tid an att laga en som gors av ingredienser som haller
rumstemperatur. Alla recept i denna bok anger ett tidsintervall for tillagningen. Du
kommer att marka att i allmanhet ar maten inte fardiglagad vid den undre
tidsgransen och ibland kan du vilja overskrida den ovre tidsgransen beroende pa
personlig smak. Installningen i boken ar att det ar bast for ett recept att vara nagot
aterhallsamt nar man anger tillagningstider. Mat som varmts for lange ar ju forstord
av
mycket
eller blir overkokta. overcooked.
anser vara
paverkar tillagningstiden i mikrovagsugn
for alltid. En del
del
en
Ben leder varme och fett blir varmt snabbare an kott. Nar du
minimirekommendationer. Om maten
verkar varmas upp ojamnt gor du bara de
nodvandiga for att ratta till problemet.
Faktorer
Eftersom varmen fran
och
och smaratter varms upp
i ett cirkelformat monster.
jamnare
Stapla
Matvaror och
tillagning
mikrovagsugn
i
Omrorning
ar
Omrorning
matlagning
man
istallet
de
en av
ror
man om
om
for att
eftersom utsidan
av
viktigaste teknikerna
vid
matlagning
i maten for att blanda den. I ratter
sprida
i
Rengora
mikrovagsugn. Vid vanlig
tillagas i mikrovagsugn ror
1 Hall insidan
och fordela varmen. Ror alltid fran utsidan och in mot mitten
maten varms upp forst.
alla sidor
matvaror
tillagas
upp
som
stekar och hela
Det ar ocksa
jamnt.
kycklingar
en
packningen.
bor vandas under
bra ide att vanda
tillagningen sa att
pa uppskurna kycklingar
Anvand
tjockare
Eftersom
tjockare
delarna
delar utat
ramen.
mikrovagor dras till de yttre delarna av matvarorna ar det lampligt att placera
kott, fjaderfa och fisk utat pa tillagningsfatet. Pa sa satt far de tjockare
mest mikrovagsenergi och maten blir jamnt tillagad.
tatt.
bitar
aluminiumfolie
Avlagsna
Rengor
fuktig
och
kompakta
undersidan och mitten
matvaror kan
av
lyftas
upp sa att
mikrovagorna
kan tas upp
av
av
utsidan
matratterna.
av
Haltagning
Matvaror
som
du inte
ar inneslutna i ett
gor
en
om
maten ar
tillagning. Detta galler
gronsaker och frukter.
spricker med sannolikhet i ugnen
matvaror som aggulor och aggvitor,
interna
temperaturen pa matvaror stiger
uppvarmning.
Vilotid efter uppvarmning
miljoer
som
mellan 30 ºC och 80 ºC under den tid de star efter
4
maten over under denna tid for att halla kvar
forutsatts vara torr
del bakverk och
ger den tid att bli
ocksa till att
pa ytan (exempelvis en
fardiglagad och hjalper
pa
en
gang
med
en
fuktig
kommit in mellan dorren och
diskmedel och torka sedan rent med
eller
rengoringsmedel
som
en
fuktig
innehaller
ren
pa apparaten
en
mjuk torr
trasa eller
far vatten inte komma in genom
den sedan med
en
den med
en ren
For att
ventiloppningarna.
du dorren for att forhindra att ugnen startas
fuktig
STOP/CLEAR nar du
av
pappershanddukar.
trasa och torka darefter torrt med
en
rengjort kontrollpanelen.
ansamlas inuti eller runt utsidan
en
med
av ugnsdorren torkar du bort
mjuk trasa. Detta kan intraffa nar mikrovagsugnen anvands i
hog luftfuktighet och innebar inte att apparaten inte fungerar
den skall.
Dorren och
dorrpackningarna
skall hallas
rena.
Anvand bara varmt
vatten med
diskmedel, torka sedan ordentligt rent och torrt.
ANVAND INTE SLIPANDE MATERIAL, SOM RENGORINGSPULVER,
Mat far ofta sta och dra under 3 till 10 minuter efter det att den
Vanligtvis tacks
som
ut
forlanger tillagningstiderna.
ugnen med diskmedel och vatten, torka sedan
Tryck pa
anga
den med
Mat varms upp sa snabbt i en mikrovagsugn att det ar nodvandigt att testa den ofta. En del
matvaror lamnas i ugnen tills de ar helt fardiga, men de flesta, inklusive kott och fjaderfa,
tas ut ur ugnen innan och blir fardiglagade under den tid de star efter uppvarmningen. Den
ugnen
av
misstag. Rengor
3 Om
fardig
av
rengor kontrollpanelen oppnar
torr trasa.
hinna
hal i dem innan
musslor och ostron, samt hela
Kontrollera
skal, skinn eller
hjalp
losningsmedel
trasa och torka till sist med
Innan du
och
att halla detta omrade rent for att sakerstalla att dorren sluter
fettstank med
undvika skador
Tjocka
trasa for att torka upp smulor
viktigt
spillts
som
mikrovagsenergi
och mellan dorren och
Glasbrickan kan diskas for hand eller i diskmaskin.
2 Hall utsidan
Lyfta
om
fuktig
en
pa ugnsvaggarna
Det ar bast att torka bort sadant
Det ar
slipmedel.
(som blockerar mikrovagor) kan placeras over hornen eller
kanterna pa kvadratiska eller rektangulara matvaror for att hindra att dessa delar varms for
mycket. Anvand aldrig for mycket folie och se till att folien sitter ordentligt pa matvarorna,
annars kan den orsaka gnistbildning i ugnen.
av
SW
ren
vatskor fastnar
trasa. Anvand inte starka
Avskarmning
Remsor
ugnen
utspillda
trasa. Smulor och rester tar upp
och kotletter.
Placera
av
Matstank och
Vandning
Stora, hoga
ugnen
som
togs ur mikrovagsugnen.
varmen, om matratten inte
smakakor). Att lata
utveckla farg och smak.
STALULL ELLER DISKKUDDAR.
maten sta
Metalldelar blir lattare att underhalla
trasa.
28
om
de
rengors ofta
med
en
fuktig
Fragor och
svar
F Vad ar det for fel nar
ugnslampan inte lyser?
manga orsaker till att ugnslampan
Glodlampan har gatt sonder
Dorren ar inte stangd
S Det kan finnas
SW
inte
lyser.
Ar det mojligt att poppa popcorn
S
Ja,
om
du anvander
1 Kokkarl
2
F Kommer
S
F
mikrovagsenergi ut genom fonstret i dorren?
Nej. Halen ar utformade sa att de slapper igenom ljus men
mikrovagor.
en av
S
Pipljudet
pipljudet
nar
en
en
mikrovagsugn?
som
beskrivs nedan.
poppning i mikrovagsugn.
Fardiga pasar med "mikrovagspopcorn" som innehaller instruktioner
de specifika tider och effektnivaer som kravs for att uppna ett bra
som
utformats sarskilt for
om
resultat.
inte
FOLJ
NOGA INSTRUKTIONERNA
POPCORNSPRODUKT.
F Varfor later
i
de tva metoder
knapp pa kontrollpanelen trycks in?
en installning matats in korrekt.
LAMNA
FRAN
VARJE TILLVERKARE
FOR DERAS
INTE UGNEN UTAN UPPSIKT UNDER
POPPNINGEN. OM MAJSKORNEN INTE POPPAR EFTER DE ANGIVNA
TIDERNA, AVBRYT TILLAGNINGEN. VARMS POPCORNEN FOR LANGE
ar till for att du skall veta att
KAN DE TA ELD.
F Kommer
S Ja.
mikrovagsugnen att ga sonder om den anvands tom?
Anvand aldrig mikrovagsugnen tom eller utan glasbrickan.
F Varfor
S Nar du
spricker agg
VARNING
ANVAND ALDRIG EN BRUN PAPPERSPASE FOR ATT POPPA
FORSOK ALDRIG POPPA OVERBLIVNA MAJSKORN.
ibland?
bakar, steker eller pocherar agg kan aggulan spricka pa grund
av
byggs upp inuti gulans hinna. For att undvika detta
behover du bara gora hal i gulan innan tillagning. Tillaga aldrig hela agg
i mikrovagsugnen.
angtrycket
S
F Varfor blir min mat
som
F Varfor rekommenderas det att maten far sta
en
POPCORN.
aldrig fardig
lika fort
som
tillagningsinstruktionerna
anger?
S Kontrollera
tillagningsinstruktionerna igen for att sakerstalla att du foljt
anvisningarna korrekt och for att se vad som kan vara orsaken till
tidsskillnaden. Tider och varmeinstallningar i tillagningsinstruktioner ar
forslag, som valts for att undvika att mat varms for lange eller branns vid,
vilket ar det vanligaste problemet medan man lar sig laga mat i
mikrovagsugn. Variationer i storlek, form och vikt hos maten kan leda till
langre tillagningstider. Anvand ditt eget omdome tillsammans med
forslagen i tillagningsanvisningarna for att bestamma hur maten skall
tillagas, precis som du skulle gora med en vanlig spis.
stund efter det att den
tagits ut fran mikrovagsugnen?
Efter att uppvarmningen i mikrovagsugnen avslutats fortsatter maten att
tillagas under den tid den far sta efterat. Denna tid sakerstaller att varmen
hinner fordelas jamnt i maten. Hur lange maten skall sta beror pa hur
kompakt den ar.
29
Information
om
ledarna i natsladden/
Tekniska
specifikationer
Varning
Denna apparat maste anslutas till ett
Ledarna i denna natkabel ar
BLA
Tekniska
jordat uttag
SW
specifikationer
fargkodade enligt foljande:
MD-2653GT / MD-2653GTS
Neutral
~
BRUN
GRON
OCH GUL
Jord
~
Eftersom
Uteffekt
som
ar
BLA
maste anslutas till det
markt med bokstaven N eller
Den ledare
som
som
som
fargat
Stromforbrukning
som
ar
GRON
anslutningsstift som ar
[symbol for Earthing].
som
har
Brodrost
ar
Kombinationsanvandning
SVART.
ar BRUN maste anslutas till det
ar markt med bokstaven L eller
Den ledare
ar
Yttermatt
i din stickkontakt
anslutningsstift
anslutningsstift
fargen ROD.
som
OCH GUL maste anslutas till det
markt med bokstaven E eller
Om natsladden ar skadad maste den
symbolen
bytas av tillverkaren
denne auktoriserad servicetekniker eller
en
eller
900 W
av
liknande kvalificerad
person for att undvika fara.
30
AC, 50Hz
(IEC60705 klasstandard)
2450 MHz
Mikrovagsfrekvens
ledarna i denna natsladd kan avvika fran de
fargerna pa
fargmarkeringar som identifierar anslutningsstiften
bor du folja instruktionerna nedan:
Den ledare
230 V
Natspanning
Stromforande
~
541
mm(B)
X 310
mm(H)
1300 W
850 W
2100 W
X 436
mm(D)
Tryckt i Korea
Trykket i Korea
Trykt i Korea
painettu Koreassa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement