LG MS-1944V, MS-1940V Owner's manual

LG MS-1944V, MS-1940V Owner's manual
MIKROVAGSUGN
MIKROBØLGEOVN
MIKROBØLGEOVN
MIKROAALTOUUNI
ANVANDARHANDBOK
BRUKERHANDBOK
BRUGERVEJLEDNING
MS-1940V
KAYTTOOHJEET
LAS
IGENOM DENNA
ANVANDARHANDBOK
NOGA INNAN
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN
LUKEKAA
NAMA
MIKROVAGSUGNEN
BRUKERHANDBOKEN
ANVANDS.
FØR APPARATET TAS I BRUK.
GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN MIKROAALTOUUNIN
KAYTTOA.
SE
4~28
ANVANDARHANDBOK
LAS IGENOM
DENNA
ANVANDARHANDBOK
NOGA INNAN
MIKROVAGSUGNEN ANVANDS.
NO
29~53
BRUKERHANDBOK
SETT DEG GRUNDIG INN I INNHOLDET I DENNE
BRUKERHANDBOKEN
FØR APPARATET TAS I BRUK.
DK
54~78
BRUGERVEJLEDNING
LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, INDEN OVNEN TAGES I BRUG.
FI
79~103
KAYTTOOHJEET
LUKEKAA
NAMA
OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN MIKROAALTOUUNIN
3
KAYTTOA.
Forhallningsregler
Forhallningsregler
mikrovagsenergi.
for att undvika
Det ar inte mojligt att anvanda ugnen med dorren oppen pa grund av de
sparrar som ar inbyggda i dorrmekanismen. Dessa sakerhetssparrar
avbryter automatiskt all ugnsaktivitet nar dorren oppnas, vilket nar det galler
en mikrovagsugn
skulle kunna medfora skadlig exponering for
mikrovagsenergi.
Det ar viktigt att dorrmekanismens sakerhetssparrar
inte manipuleras.
SE
Placera inte
nagot
foremal
mellan ugnens framsida och dorren.
det inte ansamlas mat eller rester
dorren
av
rengoringsmedel pa
1 Undvik att anvanda
2 Varm
dar
3 Ror
skall sluta tatt mot ugnen.
Anvand
inte ugnen
om
halsofarliga nivaer
inte for
om
behallare
med raka sidor och smala
oppningar.
mycket.
i vatskan
innan kokkarlet
placeras i ugnen
och upprepa detta efter halva
uppvarmningstiden.
den ar skadad. Det ar sarskilt
viktigt
att
ugnsdorren
4 Efter
uppvarmning
bor kokkarlet fa sta kvar i ugnen under
stangs ordentligt och att inga av foljande delar ar skadade: (1) dorren
(bojd), (2) gangjarn eller dorrhakar (sonder eller losa), (3) dorrens
packningar och andra packningsytor.
innehallet eller skaka
Ugnen far inte justeras
servicepersonal.
Var
eller repareras
for
Vid uppvarmning av vatskor, t.ex. soppor, saser och drycker i mikrovagsugnen, kan
fordrojd eruptiv kokning forekomma utan att det foregas av nagon bubblingsaktivitet.
Detta kan leda till att den varma vatskan plotsligt kokar over. For att forhindra detta
bor foljande atgarder vidtas:
Se till sa att
de omraden
mojlig exponering
av
andra an
kvalificerad
Varning
forsiktig
vid
kokkarlet
en
kort stund. Ror
om
galler nappflaskor eller burkar
med barnmat) och kontrollera temperaturen pa maten innan fortaring for att
undvika brannskador fran maten (var sarskilt noga med att kontrollera varmen pa
innehallet i nappflaskor och burkar med barnmat).
pa
hantering
av
(sarskilt
om
det
kokkarlet.
Varning
Kontrollera att tillagningstiden stalls in korrekt
eftersom for lang tillagningstid kan leda till att
MATEN fattar eld och skadar ugnen.
Lat alltid mat sta
en stund efter tillagning med
och
kontrollera
matens temperatur
mikrovagor
innan fortaring. Detta galler sarskilt innehallet i
nappflaskor och burkar med barnmat.
4
Innehall
Hur
mikrovagsugnen fungerar
Mikrovagor ar en form av energi som
dagsljus. Vanligtvis sprids mikrovagor
liknar radio- och
atmosfaren
nagon
dock
och forsvinner utan att ha
magnetron
en
Elektricitet
som
som
och
vanligt
utat allteftersom de fardas
ar utformad for att
matas in i
TV-vagor
magnetronroret
genom
effekt. I mikrovagsugnar sitter det
i
utnyttja energin mikrovagor.
for att skapa
anvands
glas, porslin och papper, de
matlagningsbehallare ar tillverkade av.
varmer
upp
Uppackning
inte direkt upp
av
den varme
material
kokkarl, aven
som
som
8
Barnlas
9
om
dessa under
ar
en av
Langre
matlagning
Effektnivaer
11
steg
12
13
14~15
tillagning
16~17
Viktig
tillagningstid
uppvarmning/ateruppvarmning
Gronsaker
Matvaror och
Fragor
finns. Nar dorren ar
och
Information
tekniska
nar du ater maten.
5
Guide
sakerhetsinformation
kokkarl
Mikrovagssakra
hushallsapparater
18~19
eller kortare
Instruktion for
oppen slutar ugnen automatiskt att
producera mikrovagor. Mikrovagsenergin omvandlas
fullstandigt till varme nar den tranger in i mat, vilket gor att
det inte finns nagon "overskottsenergi" som kan skada dig
som
10
Upptiningsfunktion
Snabbupptining
genereras fran maten.
de sakraste
--
i tva
Automatisk
mycket saker hushallsapparat
Mikrovagsugnen
Tillagning
--
Snabbstart
mikrovagssakra
6~7
Stalla klockan
Farska
En
och installation
Micro Power
som
Mikrovagor
5
Tillagning
Dessa mikrovagor kommer in i ugnens tillagningsutrymme genom oppningar
inuti ugnen. En roterande platta eller en bricka ar placerade pa ugnens golv.
Mikrovagor kan inte passera ugnens metallvaggar, men de kan ta sig igenom
ocksa varms
4
Innehall
Micro Power
mikrovagsenergi.
material
Forhallningsregler
21
22
23
24
i
tillagning mikrovagsugn
25~26
27
svar
om
20
ledarna i natsladden/
specifikationer
28
SE
Uppackning
och
Genom att
de enkla
folja
tillbehor och allt
installation
anvisningarna pa dessa tva sidor kan du snabbt kontrollera att din ugn fungerar
folja anvisningarna om ugnens placering. Sakerstall att du avlagsnar alla
forpackningsmaterial nar du packar upp ugnen. Kontrollera att ugnen inte skadats under
korrekt. Var sarskilt noga med att
transporten.
Packa upp ugnen och
och fast underlag.
placera
den
pa
ett
Placera ugnen
plant
cm
fritt
over
golvet
utrymme ovanfor och
pa
en
jamn yta
som
ar
belagen
10
cm
utrymme bakom ugnen for
sakerstalla
korrekt ventilation.
minst 8
fran kanten for att forhindra
Ugnens
framsida bor
tippning.
ventiloppning ar placerad pa ugnens ovansida
denna ventiloppning blockeras kan ugnen skadas.
cm
En
SE
ROTERANDE RING
DENNA UGN
AR
6
INTE AVSEDD
FOR
vara
cm
att
placerad
eller sida. Om
GLASBRICKA
MATLAGNING
minst 85
och kontrollera att det finns minst 30
KOMMERSIELL
SE
T
E
C
K
N
F
O
S
R
k
o
m
e
r
a
t
n
f
3
0
s
u
d
.
i
g
r
k
o
m
e
r
u
g
n
a
t
P
I
s
i
l
.
O
p
d
c
h
v
e
m
r
u
g
n
f
a
s
o
k
l
b
t
.
V
i
d
r
u
e
h
,
v
m
OpnaugslckeomtryOPNIGSKAE. SatROTEANDIGplsochgLBCK
sekundrpvamigt.
Anslutgeivajord.Sknhetsmarluig.Ofkoetdnschar Fylenmikrovagsbh d3lten.PacrpGLASBRICKochstangudre.Om kpvilyb andfsormtepi24.
ovanpa.
TryckpaSTOP- knapeoch
igen.
30
30sekunder
trycksedani START- knapen1 ganforat stalin30
7
Stalla
Du kan anvanda
antingen
12- eller 24-timmars
visning
for klockan. I detta
staller in tiden 14:35, med 24-timmarsklockan. Sakerstall
att du
avlagsnat
klockan
Sakerstall
att du installerat ugnen
enligt anvisningarna tidigare
i denna
anvandarhandledning.
Tryck STOP/CLEAR.
SE
Nar
ugnen
kopplas
eller nar strommen
ett stromavbrott
Du maste
in forsta
gangen
Tryck
en
gang pa
Tryck
Tryck
Tryck
10 MIN
CLOCK.
kommer tillbaka efter
visas "0" i teckenfonstret.
da stalla klockan.
Om klockan
(eller teckenfonstret) visar
konstiga symboler bor du koppla bort
ugnen fran natuttaget och sedan koppla
in den igen och stalla klockan.
knappen femton ganger.
knappen tre ganger.
SEC knappen fem ganger.
1 MIN
10
Medan du staller klockan kommer
START-knappen att blinka. Nar
installningen ar fardig slutar STARTknappen att blinka.
Om
knappen (10 MIN,
1
MIN,
10
SEC)
halls
ned, kommer tiden
att oka
snabbt.
Tryck pa
CLOCK
knappen
for att programmera in tiden och for att starta
klockan.
8
exempel kommer jag att
forpackningsmaterial
allt
visa hur du
fran ugnen.
Barnlas
Tryck STOP/CLEAR.
SE
Ugnen
har
en
sakerhetsfunktion
forhindrar att ugnen startas
av
som
misstag.
Nar barnlaset aktiverats kan du inte
nagra av ugnens funktioner
ingen uppvarmning kan ske.
Barn kan dock fortfarande oppna
ugnsdorren.
Tryck och hall in STOP/CLEAR
signal hors.
BARNLASET ar nu aktiverat.
tills "L" visas i teckenfonstret och
en
PIP-
anvanda
och
Tidsvisningen
forsvinner fran teckenfonstret
om
"L" visas i teckenfonstret for att du skall veta att
du stallt in klockan.
BARNLASET
ar aktiverat.
L
For att
upphava BARNLASET trycker du
Du hor en PIP-signal
tills "L" forsvinner.
9
in och haller
nar barnlaset
ner
STOP/CLEAR
upphavs.
Micro Power
--
foljande exemplet skall jag visa
tillagningstiden i steg pa
ganger.
Tillagning
I det
hur du varmer mat pa 80% effekt under 5 minuter och 30 sekunder.
Du kan oka
30
Sakerstall
denna
att du installerat ugnen
sekunder, upp till
STOP/CLEAR.
SE
Ugnen har fem effektnivaer for
matlagning. Hogsta effekt ar
standardinstallningen, men upprepade
knapptryckningar pa MICRO-knappen
staller in
en annan
EFFEKT
HOG
MAX
Tryck
tva
ganger pa
MICRO for att
valja
"560" visas i teckenfonstret.
effektniva.
Tryck pa
%
100%
Uteffekt
MICRO
Tryck
Tryck
gang
700W
MEDIUM HOG
80%
ganger
560W
MEDIUM
60%
ganger
420W
40%
ganger
280W
20%
ganger
140W
1 MIN fem
10 SEC tre
Tryck pa
ganger.
ganger.
START.
UPPTINING
MEDIUM LAG
LAG
minuter, genom
enligt anvisningarna tidigare
anvandarhandledning.
Tryck pa
30
10
80% effekt.
i
att
trycka pa startknappen
flera
Mikrovagsugnen har 5 effektnivaer for
nedan visar exempel pa matvaror och
mikrovagsugn.
INSTALLNING
HOG
*
*
*
HOG
*
Koka vatten
Bryna
100%
UTEFFEKT
700W
kottfars
Tillaga
Tillaga
delar
av
mora
kottbitar
fjaderfan,
fisk och
SE
gronsaker
All
uppvarmning
Ugnsteka kott eller fjaderfa
Tillaga svamp eller skaldjur
Tillaga mat som innehaller ost
420W
*
All
40%
280W
*
Smalta
smor och choklad
Tillaga
mindre mora
20%
140W
*
*
*
*
LAG
EFFEKT (%)
*
*
*
--
Effektnivaer
60%
*
LAG
for
Micro Power
Laga bakverk och scones
Tillaga agg
Tillaga kramer
Tillaga ris och soppor
*
MEDIUM
de rekommenderade effektnivaerna
matlagningen. Tabellen
uppvarmning med denna
560W
*
UPPTINING
maximal flexibilitet och kontroll over
80%
*
MEDIUM
dig
ANVANDNING
*
MEDIUM
att ge
eller
agg
upptining
Mjuka upp smor och
Mjuka upp glass
Jasa deg
kottbitar
ost
11
Tillagning i
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du varmer
under 11 minuter med effekten
tva steg
Tryck pa
HOG
STOP/CLEAR.
SE
Under tillagning i tva steg kan
ugnsdorren oppnas for att kontrollera
maten. Stang ugnsdorren och tryck
START for att fortsatta tillagningen.
Nar
steg
1 ar avslutat kommer
och
en
tillagningstid
Tryck
en
MICRO for att
Tryck
Tryck
10 MIN
gang pa
1 MIN
for
steg
1.
valja HOG
effekt.
gang.
gang.
en
en
PIP-
signal
att horas
Vill du
avbryta tillagningen helt trycker
ganger pa STOP/CLEAR.
steg
Stall in effekt och
2 inledas.
Stall in effekt och
du tva
tillagningstid for steg 2.
Tryck fyra ganger pa MICRO for att valja 40
Tryck
Tryck
10 MIN 3
1 MIN 5
Tryck pa
ganger.
ganger.
START.
12
mat i tva
steg.
Det forsta
och det andra under 35 minuter pa
% effekt.
steget kommer att
280W(40%) effekt.
varma maten
I
foljande exempel kommer jag
att visa hur du staller in tva minuters
uppvarmning pa hogsta
Snabbstart
effekt.
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SE
Med funktionen SNABBSTART kan du
stalla in
uppvarmning pa hogsta
intervall
om
effekt i
30 sekunder bara genom att
Tryck pa START fyra ganger for att valja
Ugnen startar uppvarmningen innan du
knapptryckningen.
2 minuter med effekten
avslutat den
HOG.
fjarde
trycka pa START-knappen.
Under
uppvarmning med SNABBSTART kan du forlanga
trycka upprepade ganger pa START-knappen.
13
uppvarmningstiden
genom att
Automatisk
I
foljande exempel
kommer jag att visa hur du
lagar
till 0,5
kg
farska
tillagning
Tryck pa
STOP/CLEAR.
SE
Med AUTO COOK kan du enkelt
den mesta
av
valja mattyp
till
laga
din favoritmat genom att
Tryck
en
gang pa
AUTO COOK.
"Ac-2" visas i teckenfonstret
och ange matens vikt.
Kategori
Tryck
AUTO COOK
UGNSBAKAD POTATIS
gang
FARSKA GRONSAKER
ganger
Stall in ratt vikt.
Stall
in 0,5
kg
genom att
Om du haller
FRYSTA GRONSAKER
trycka
5 ggr
-knappen intryckt
ganger
Tryck pa
pa
START.
14
-knappen.
okar/minskar
vikten snabbt.
gronsaker.
MATKATEGORI
1. UGNSBAKAD
MATTEMPERATUR. TILLREDNINGSFAT
Rumstemperatur
Glasbricka
VIKTGRANS
0,1kg~1,0kg
INSTRUKTIONER
Tvatta, torka och stick hal pa potatisskalet med
Placera
POTATIS
potatisen pa
tre
Lat sta 5 minuter efter
2.
FARSKA
GRONSAKER
Rumstemperatur
Glasbricka
0,2kg~0,8kg
GRONSAKER
gaffel flera ganger.
pa glasbrickan.
en
mitt
tillagning.
Lagg fardigstallda gronsaker
i ett kokkarl
av lamplig
gronsaker.
tillagning.
storlek
(t.ex.
en
eldfast
gryta).
Tillsatt 0,3 dl vatten per 200 g
Lat sta 5 minuter efter
3. FRYSTA
pappershanddukar
Fryst
Glasbricka
0,2kg~0,8kg
Lagg fardigstallda frysta gronsaker i ett kokarl av lamplig storlek. Tillsatt 0,3
gronsaker. Tack over och placera mitt pa glasbrickan.
Lat sta 5 minuter efter tillagning.
dl
vatten per 200 g
15
SE
Temperaturen och tatheten hos mat varierat, jag rekommenderar att maten kontrolleras innan tillagningen
paborjas. Var sarskilt uppmarksam nar det galler stora stycken kott och kyckling, en del matvaror skall inte
tinas upp fullstandigt innan tillagning. BROD-programmet ar lampligt for att tina upp sma saker som
franskbrod eller en liten limpa. Dessa bor fa sta en stund efter uppvarmning for att den innersta delen skall fa
tid att tina. I foljande exempel kommer jag att visa hur du tinar 1,4 kg fryst fjaderfa.
Upptiningsfunktion
Tryck pa STOP/CLEAR knappen.
Vag maten som du vill tina upp. Kontrollera att metalltradar eller
emballage ar borttagna och placera det i ugnen och stang luckan.
Tryck pa AUTO DEFROST tva ganger
upptiningsprogrammet.
SE
Ugnen har fyra olika
upptiningsinstallningar: KOTT,
FJADERFA, FISK and BROD, varje
upptiningskategori har olika
installningar. Genom att trycka pa
AUTO DEFROST knappen upprepade
ganger kan du valja vilken installning
vill anvanda.
Kategori
KOTT
"dEF2" visas i
for att
valja FJADERFA
displayen.
Stall in vikten
pa
den
Tryck pa
fjorton ganger
frysta
maten
som
du tanker tina upp.
du
for att komma till 1.4
kg.
Tryck
gang
Tryck pa
FJADERFA
ganger
FISK
ganger
BROD
ganger
START.
Under upptiningen kommer ugnen att ge ifran sig pipljud, vilket betyder att man skall oppna ugnsluckan och vanda och
separera maten for att fa en jamn upptining. Ta bort den mat som har blivit upptinad, eller tack den for att sakta ned
upptiningen. Efter du har kontrollerat maten, stang dorren och tryck pa START for att fortsatta upptiningen.
Ugnen
kommer inte att
stoppa upptiningen (aven nar pipljudet hors) forran
16
ugnsluckan oppnas.
GUIDE
?
?
Mat
som
FOR UPPTINING
ska
upptinas placeras pa glasfatet
Vid behov kan du tacka over
kontakt med
?
Matvaror
en
Lat maten sta
?
Storre
t.ex.
en
Kategori
FJADERFA
karl utan att tackas
over.
med aluminiumfolie. Detta forhindrar att de varms
fagel
kottfars,
kotletter, korv och bacon bor separeras och spridas
LJUDSIGNAL ska matvarorna vandas.
stund efter
kottbitar och hela
KOTT
mikrougnssakert
upp
upptining.
Se till att folien inte kommer i
ugnsvaggarna.
som
Nar du hor
i ett
mindre bitar kott eller
upptiningen
kycklingar
sa att
Ta ut det
tjockare
som
delar tinar
bor sta i minst 1 timme innan
Vikt
tinat
ut sa snart det ar
och fortsatt
fardigt
aven
fullstandigt
mojligt.
upptiningen.
i mitten.
tillagning.
Tillbehor
Instruktioner
0,1kg~4,0kg Mikrougnssakert
(Flat tallrik)
karl
KOTT
SE
Kottfars,
rostbiff, utskuren biff, file, grytbitar, fransyska, hamburgare, flaskkotletter, lammkotletter,
korv.
FISK
Vand
maten vid
ljudsignal.
Lat sta i 5--15 min. efter
upptining.
FJADERFA
Hel
kyckling, kycklinglar, kycklingbrost,
Vand
maten vid
kalkonbrost
ljudsignal.
Lat sta i 20--30 min. efter
upptining.
FISK
Fileer, kotletter, hel fisk, skaldjur.
Vand
maten vid
ljudsignal.
Lat sta i 10--20 min. efter
BROD
0,1kg~0,5kg
Papirhandkle
eller
upptining.
Oppskaret brød, boller, rundstykker, baguetter
flat tallerken
17
osv.
(under 2,0 kg).
Anvand
Snabbupptining
endast denna funktion for att tina 0,5 kg kottfars, kycklingbitar eller fiskfileer mycket snabbt. Detta kraver
en stund for att den innersta delen skall fa tid att tina. I detta exempel kommer jag att visa hur du
att maten far sta
tinar 0,5
Tryck pa
Vag
kg
kottfars.
STOP/CLEAR.
maten du vill tina upp. Kontrollera att du
metallklamrar och annat
forpackningsmaterial.
SE
Tryck pa
KOTT.
som
avlagsnat
alla
kan sitta i kottet samt eventuellt metalliskt
Placera sedan maten i ugnen och
SNABBUPPTINING for att
stang
dorren.
valja upptiningsprogrammet
en PIP-signal. Oppna
da ugnsdorren och vand och dela pa maten
jamn upptining. Avlagsna delar som ar fardigtinade eller tack over dem for att tina dem
langsammare. Nar du kontrollerat maten stanger du dorren och trycker START for att ateruppta upptiningen.
Ugnen avslutar inte upptiningen (aven om ljudsignalen hors) om inte dorren oppnas.
Under
upptining
kommer ugnen att generera
for att sakerstalla
18
SNABBUPPTINING
Anvand
denna funktion for
Ta ut kottfarsen
ugnen
igen
snabbtining
av
kottfars.
ur forpackningen.
Lagg kottfarsen pa en mikrougnssaker tallrik. Ta ut kottfarsen
tryck pa START for att fortsatta upptiningen. Nar programmet ar fardigt tar du
eller tills den ar genomtinad.
och
5--15 minuter
Kategori
Kottfars
Vikt
Tillbehor
0,5 kg
Mikrougnssakert
karl
ur
ugnen och vand
ut kottfarsen
ur
den nar du hor
en
ugnen och tacker over
ljudsignal.
Satt in den i
med folie och later sta i
Instruktioner
Kottfars
Vand
maten vid
ljudsignal.
Flat tallrik
Lat sta i 5--15 minuter efter
19
SE
upptining.
Langre eller kortare
tillagningstid
Tryck pa
I
exemplet nedan ser du hur du staller
AUTO-programmen.
in
langre
forinstallda
STOP/CLEAR.
SE
Stall in onskat
Om du
fardig
tycker
eller att den
tillagas
du anvander
AUTO
programmet,
kan du oka
eller minska
vrida
pa
Aven
nar du
for
riktigt
lange nar
Stall in matens vikt.
COOK,
tillagningstiden
genom att
Tryck pa
START.
ratten.
lagar
mat utan att anvanda
Auto-funktionen kan du nar
oka eller minska
att vrida
AUTO-program.
att maten inte blir
pa
som
tillagningstiden
helst
genom
ratten.
Tryck pa MORE (
Matlagningens tid
knappen.
).
okar
med 10 sekunder
Tryck pa LESS (
).
Matlagningens tid minskar
knappen.
varje gang
med 10 sekunder
20
du
varje gang
trycker pa
du
trycker pa
eller kortare
tillagningstid i de
For basta resultat vid
tillagning och uppvarmning folj nedanstaende guide. Uppskatta forst mangden mat och stall
enligt tabellen. Lagg upp matvarorna i ett cirkelformat monster. Varor som har rumstemperatur blir
fortare varma an frysta varor. Konserverade varor ska tas ut ur konservburken innan de stalls in i ugnen. Maten
blir mer jamnare uppvarmd om den tacks over med ett mikrovagssakert lock eller plastfolie med lufthal. Var
forsiktig nar du tar av locket sa att du inte branner dig pa angan fran maten. Du kan anvanda tabellen nedan
som en guide for uppvarmning av tillagad mat.
Instruktion for
sedan in tiden
Matvara
Skivat kott 3 skivor
(0,5
cm
Tillagningstid
(MAX)
1--2 minuter
Matvara
Anvisningar
det skivade kottet i
Lagg
form. Tack med
tjocka)
uppvarmning/ateruppvarmning
Obs. Med
en
plastfolie
sky eller sas
mikrovagssaker
1
saftigare.
4
2 1 /2~31 /2 minuter
portion
portioner
6~9minuter
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
1 1 /2~3minuter
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
Vita bonor
Kycklingbitar
1
1 brost
2~3minuter
3~31 /2 minut
1 ben och lar
Fiskfile
1~2minuter
i
Lagg kycklingbitarna
mikrovagssaker
plastfolie med lufthal.
form.
Tack med
fiskfileerna i
Lagg
Tack med
(170--230g)
en
en
plastfolie
mikrovagssaker
Anvisningar
Potatismos
med lufthal.
blir kottet
Tillagningstid
(MAX)
portion
SE
Ravioli eller
pastaratter med
1 portion
4 portioner
form.
med lufthal.
sas
2 1 /2~4minuter
7 1 /2~11 minuter
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
Ris
Lasagne
1 portion (300g)
Grytratter
1 portion
4 portioner
Sloppy Joe
grillad biff,
eller
1
sandwich"
(1,25
dl
Lagg lasagnen i en mikrovagssaker
Tack med plastfolie med lufthal.
form.
1
4
1 1 /2~3minuter
Tillaga
4 1 /2~7minuter
Ror
i overtackt
om
mikrovagssaker gryta.
efter halva tillagningstiden.
1~11 /2 minuter
portion
portioner
1 smafranska
Grytratter med
gradde eller ost
1 portion
4 portioner
"
4~6minuter
3 1 /2~5minuter
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
eller 15-30 sekunder Vira in brodet i
bulle
hushallspapper
och
Gronsaker
1
1~21 /2 minut
3 1 /2~6minuter
1-2,5
i overtackt
Tillaga
Ror
om
mikrovagssaker gryta.
efter halva tillagningstiden
4
Soppa
1 portion,
i overtackt mikrovagssakert
efter halva tiden. Varm brodet
minTillaga fyllningen
karl.
Ror
om
portion
portioner
separat.
kottfyllning)
utan brod
21
2 1 /2 dl
1 1 /2~21 /2 minuter
3 1 /2~51 /2 minuter
1 1 /2~2minuter
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
Tillaga i overtackt mikrovagssakert karl.
Ror om efter halva tillagningstiden.
lagg
det
Farska Gronsaker
Guide
Gronsaker
Kronartskockor
(230
Tillagningstid
(pa HIGH)
2 medium
4,5-7
st)
4 medium
10 -12
farsk
450 g
2,5-6
g
Sparris,
Mangd
SE
Grona
bonor
Betor, farska
Broccoli, farsk,
i buketter
Vitkal, farsk,
hackad
Morotter
farska,
skivade
450 g
450 g
450 g
Tillsatt 2,5 dl vatten och tack
over.
Majs,
200 g
5,5
-
7,5
2-3
450 g
5-7
0,5 l
11 --16
4
--
8
Instruktioner
msk vatten i ett 1,5 liters
med lock.
230 g
1,5
--
2,5
Palsternacka
farsk,
Grona
skivad
450 g
Sotpotatis for
ugnsbakning
(170-230 g/st)
1l
Spenat
farska blad
Ansa. Tillsatt 75 cl vatten i ett
2~3 minuter
1,5 liters tillagningskarl
Sqaush
farsk, skivad
om
Sqaush
2~3 minuter
farsk, hel
6--9
2 medium
4--9
4 medium
6--12
Lagg svampen i ett 1,5 liters
tillagningskarl med lock.
Ror
Lat sta i
2~3 minuter
2 medium
5,5
4 medium
9,5--14
--
7,5
4,5
450 g
4,5
450 g
--
--
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 1,5
liters tillagningskarl med lock.
Blanda / ror om efter halva
tiden.
2~3 minuter
Stick hal pa potatisen med en
gaffel pa flera stallen och lagg
den pa 2 lager hushallspapper.
2~3 minuter
efter halva tiden.
Stick hal pa potatisen med en
gaffel pa flera stallen och lagg
den pa 2 lager hushallspapper.
2~3 minuter
efter halva tiden.
7,5
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 2
liters tillagningskarl med lock.
7,5
Ansa. Tillsatt 1,25 dl vatten i ett
2~3 minuter
1.5 liters tillagningskarl med
lock. Ror om efter halva tiden.
6--9
Stick hal pa squashen med en
gaffel pa flera stallen och lagg
den pa 2 lager hushallspapper.
Vand
22
2~3 minuter
efter halva tiden.
2~3 minuter
Vand
450 g
om
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 1,5
liters tillagningskarl med lock.
Ror om efter halva tiden.
Vand
Potatis for
ugnsbakning
(170-230 g/st)
Tillsatt 75 cl vatten i ett 1,5
liters tillagningskarl med lock. 2~3minuter
Ror om efter halva tiden.
4--7
artor
farska
2~3 minuter
Skiva. Tillsatt 1,25 dl vatten
i ett 1,5 liters tillagningskarl
med lock.
Ror om efter halva tiden.
2 kolvar
farsk
skivade
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 1,5
2~3 minuter
liters tillagningskarl med lock.
Ror om efter halva tiden.
med lock. Vand / ror
efter halva tiden.
farsk
Svamp,
2~3 minuter
tillsatt 1,25 dl vatten.
450 g
Tillagningstid
(pa HIGH)
tillagningskarl
11-16
Lagg broccolin i ett
tillagningskarl och
Mangd
Ansa kolvarna och tillsatt 2
2~3 minuter
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 1,5
liters tillagningskarl med lock. 2~3minuter
Blanda / ror om
efter halva tiden.
i buketter
Selleri, farsk
skivad
Ansa kronartskockorna och
tillsatt 2 tsk vatten och 2 tsk
citronjuice. Tack over.
Tillsatt 1,25 dl vatten i ett 1,5
2~3 minuter
liters tillagningskarl.
Ror om efter halva tiden.
5-8
Gronsaker
Lat sta i
7-11
Blomkal, farsk
hel eller
Instruktioner
efter halva tiden.
2~3 minuter
2~3 minuter
VARNING
Viktig sakerhetsinformation
Las
bruksanvisningen noga
1 Forsok
inte justera
sakerhetssparrarna
Kontrollera att
och spar den for framtida
anvandning.
eller reparera dorren, kontrollpanelen, de inbyggda
eller nagon annan del av ugnen. Det ar forbundet med
leda till BRAND och SKADA
10 Sma
mangder mat kraver
tidsinstallningar
kortare
normala
pa
UGNEN.
uppvarmningstider.
kan maten bli for
varm
Om du anvander
och brannas
vid.
fara att utfora alla service- eller
av
de
holjen
som
endast utforas
av
skyddar
mot
reparationsarbeten som innebar att nagot
mikrovagor avlagsnas. Reparationer far
tidsinstallningarna for uppvarmning
lang uppvarmningstid kan
ar korrekta eftersom for
11 Sakerstall
placeras sa att ugnens framsida ar 8 cm eller langre
pa det underlag dar den placerats. Detta for att undvika att
apparaten av misstag tippar over.
2 Starta inte ugnen om den ar tom. Det ar sakrast att lamna ett glas med
vatten i ugnen nar den inte anvands. Vattnet kommer pa ett sakert satt att
ta upp alla
mikrovagor
om
ugnen startas
av
att ugnen
ifran kanten
kvalificerade servicetekniker.
12 Innan
tillagning
misstag.
13 Koka inte
3 Torka inte klader
varms
for
i
de kan forkolnas
mikrovagsugnen,
eller brannas
om
de
Tillaga
lange.
inte mat
innehaller
5 Anvand
6 Anvand
Anvand
som
slagits
in i
instruktioner for den
inte
tidningspapper
inte kokkarl
av
pappershanddukar,
mat du lagar.
istallet for
som
15
om
har metalliska
de varms
vid
i ugnen
brand
9
uppvarmning
loss den fran
ar tillverkade
som
av
fran
mat innan du varmer
gnistor
och
vara
eller tinar den.
overtackt
med
en
plasthinna
tillagning.
natuttaget.
du
stanga av mikrovagsugnen eller koppla
ugnsdorren stangd for att kvava
Hall sedan
av
plast, papper eller annat
pa grund av risken for
material bor du kontrollera ugnen ofta
antandning.
atervunnet
kan orsaka
eller
tillagas i engangsforpackningar
mat
brannbart
som
aggen
eventuella flammor.
18 Nar
mikrovagor.
pappersprodukter
upp inuti
i ugnen.
nagot
17 Om du observerar rok maste
inte ugnen med en kokshandduk, servett eller nagot annat hinder
mellan dorren och ugnens framsida. Detta kan leda till lackage av
eftersom de kan innehalla orenheter
byggas
SE
16 Om ugnens dorr eller dorrpackningar ar skadade far ugnen inte
anvandas innan den reparerats av en kvalificerad servicetekniker.
upp for mycket.
eller silver)
(av t.ex. guld
7 Anvand
inte
inte fritera
Avlagsna plastmaterial
for
matlagning.
och alla
pa potatis, applen
kommer att
Observera dock att mat i vissa fall skall
inlagg. Avlagsna alltid metallklammor och tradar. Metallforemal
kan leda till gnistbildning, vilket kan orsaka allvarlig skada.
8 Anvand
Tryck
i skalet
explodera.
inte din kokbok
pappershanddukar
tra. De kan forkolnas
inte keramiska karl
om
gora hal
gronsaker.
i sina skal.
agg
de kommer att
14 Forsok
4
bor du
liknande frukter eller
papper
och/eller
19 Lat endast barn anvanda
matlagning.
instruktioner
satt och forstar
Rengor inte den roterande ringen genom att placera den i vatten direkt
efter uppvarmning. Detta kan leda till att den skadas eller gar sonder.
20 Vatskor
ugnen utan overinseende nar tillrackliga
for att barnet skall kunna anvanda ugnen pa ett sakert
riskerna med felaktig anvandning.
getts
eller andra matvaror far inte varmas
eftersom de da kan
23
explodera.
i
forseglade
behallare
Mikrovagssakra
kokkarl
Anvand
aldrig
mikrovagsugnen
kokkarl
kan inte
Mikrovagor
av
metall eller kokkarl
tranga igenom metall. De kommer
med
i
metallbelaggning
att studsa fran
Papper
Papperstallrikar och -forpackningar ar bekvama och sakra att anvanda i
mikrovagsugnen, under forutsattning att matlagningstiden ar kort och att den mat
som tillagas inte innehaller mycket fett eller vatska.
Pappershanddukar ar ocksa
mycket anvandbara for att sla in matvaror och att lagga i bakformar dar du skall
tillaga feta matratter som bacon. Du bor i allmanhet undvika fargade
pappersprodukter eftersom fargen kan slappa. En del pappersprodukter som
innehaller ateranvant
papper kan innehalla orenheter som kan leda till gnistbildning
eller brand nar det anvands i mikrovagsugnen.
alla
metallforemal
i ugnen och orsaka gnistbildning, ett fenomen som liknar blixtar.
varmebestandiga matlagningskarl som inte innehaller metall gar bra att
anvanda i mikrovagsugnen. Det finns dock karl som innehaller material som gor
dem olampliga for anvandning i en mikrovagsugn. Om du ar tveksam till om ett
speciellt karl ar lampligt finns det ett enkelt satt att undersoka om det kan anvandas
din mikrovagsugn.
Placera kokkarlet intill en glasskal fylld med vatten i mikrovagsugnen. Varm pa
effekten HOG i en minut. Om vattnet blir varmt men kokarlet forblir svalt ar det
De flesta
SE
sakert att anvanda
Matlagningspasar
anvanda
kan
i
mikrovagsugnen. Om vattnet inte blir varmare men kokkarlet
mikrovagor av kokarlet och det ar darfor inte lampligt att
det i mikrovagsugnen. Du har troligen redan manga kokkarl av olika slag
anvandas for matlagning i mikrovagsugnen. Las bara igenom foljande
i
plast
Det finns
avsedda for
manga
av
anvandning
i
olika sorter och storlekar
av
maten varms
upp forst.
mikrovagsugnar
kokarl
avsedda for
mikrovagsugnar.
Till stor del
Tallrikar
kan du
olika
tallrikstyper
ar
informationen fran tillverkaren
Om du ar tveksam
mikrovagssakra.
eller genomfora mikrovagstestet.
kan du lasa
Lergods, stengods och
Glasskalar
ugnssakra gar bra att anvanda i mikrovagsugnen.
inkluderar alla typer av ugnshardade glaskarl. Anvand inte tunna glasforemal,
tunna dricks- eller vinglas, eftersom dessa kan spricka nar innehallet blir varmt.
som
ar
Detta
Kokkarl
t.ex.
du redan har hemma istallet for att
gar vanligtvis
alldeles utmarkt
att anvanda
de bor dock testas for att kontrollera
om
de ar
i
lampliga.
VARNING
Dessa kan anvandas
for
senare
som
keramik
i dessa material
mikrovagsugnen,
Plastbehallare
anvandas
antagligen anvanda sadant
koksutrustning.
investera i ny
Glasskalar
eller
plast
utsidan och in mot mitten eftersom utsidan
Kokkarl
checklista.
Manga
av
Omrorning ar en av de viktigaste teknikerna vid matlagning i mikrovagsugn. Vid
vanlig matlagning ror man om i maten for att blanda den. I ratter som tillagas i
mikrovagsugn ror man istallet om for att sprida och fordela varmen. Ror alltid fran
upp absorberas
varms
som
i
mat
for att forvara
som
kraver
mat
som
skall varmas
snabbt. De bor dock inte
langre uppvarmning i ugnen eftersom
plastbehallaren.
varm
En del foremal
mat forr
lampliga
kommer att deformera eller smalta
Kokkarl
som
som
hoga halter
bor testas for att sakerstalla
mikrovagsugnar.
24
innehaller
av
bly
eller
jarn
ar inte
kokkarl.
att de ar
lampliga
att anvandas
i
Matvaror och
i
Vatskeinnehall
Halla ett
oga pa maten
Recepten i boken har tagits fram med stor omsorg, men hur val du lyckas
beror pa hur mycket omsorg du lagger ner under tillagningen. Hall alltid
ett oga pa maten under tillagningen. Mikrovagsugnen ar utrustad med en
lampa som tands automatiskt nar ugnen ar igang for att du skall kunna
titta in och kontrollera maten. De anvisningar som ges i recept om att lyfta,
rora
och liknande bor
om
ses som
Faktorer
som
fran mikrovagor
gronsaker fuktas med
fuktigheten.
Ben och fett i matvarorna
gor du bara de justeringar
problemet.
paverkar tillagningstiden i mikrovagsugn
du
innehaller
Mangd
du
manga faktorer som paverkar matlagningstiderna. Temperaturen pa
ingredienser som anvands i ett recept gor stor skillnad i tillagningstid. Att laga till ett
bakverk som gors med iskallt smor, mjolk och agg kommer exempelvis att ta
betydligt langre tid an att laga en som gors av ingredienser som haller
rumstemperatur. Alla recept i denna bok anger ett tidsintervall for tillagningen. Du
kommer att marka att i allmanhet ar maten inte fardiglagad vid den undre
tidsgransen och ibland kan du vilja overskrida den ovre tidsgransen beroende pa
personlig smak. Installningen i boken ar att det ar bast for ett recept att vara nagot
aterhallsamt
nar man anger tillagningstider. Mat som varmts for lange ar ju forstord
for alltid. En del
rekommenderar att maten tas
ar inte ett
fortsatta
misstag. Nar de
att tillagas utanfor
ur
far sta,
ugnen
en
kort stund innan de ar
vanligtvis overtackta,
fardiglagade.
gradvis
skall sta efter
battre
och den tid
som
matratter
kompakta
mikrovagsugnen
sproda.
Den ovre
Detta
varms
som
delen
ganger.
pa
SE
med minst
en
bara in
fran
upp
av
mat
som
Genom
overtackning
Anvand
ett lock eller
tredjedel
nar du halverar ett
mer
mat
ca
utsidan
2
cm
recept.
i matvaror. De inre delarna
tranger
inat.
Bara de
av
tjocka
yttersta delarna
av
matvaror
tillagas
matvarorna varms
halls varmen
och
plastfolie avsedd
den gar sonder.
angan kvar vilket far maten att
anvandning i mikrovagsugn
for
bli
varm
snabbare.
med ett horn
uppvikt
Bryna
Kott och
tillagas under femton minuter eller langre tid kommer att brynas latt
som tillagas under kortare tid kan penslas med worcestersas,
soja
eller barbecuesas for att fa en tilltalande farg. Eftersom det ar relativt sma mangder som
tillsatts till maten andras inte receptets ursprungliga smak.
sitt
maten
Tacka
fjaderfa
med
Overtackning
upp snabbare an
andra tunga,
matvaror i
som
smorpapper
med
eftersom det blir
torka ut
en
Placering
de
hoga matvaror, sarskilt stekar, varms upp snabbare an den under
lampligt att vanda pa hoga matratter under tillagningen, ibland
25
smorpapper forhindrar
luftigare overtackning
en
effektivt stank och haller kvar
an
med ett lock eller
plastfolie
en
del varme.
Men
later den maten
aning.
och avstand
placeras pa
aldrig matvaror pa
om
i
eget fett. Matvaror
Enskilda matvaror
av
som
tillagas ojamnt
matvarorna
for att undvika att
matvarorna
delen. Det ar darfor
flera
bakverk och brod
kottbitar
Overtackning
stekar och grytor. Nar du tillagar porosa
bor du vara forsiktig sa att de yttre kanterna inte blir torra och
matvaror
Hojden pa
som
tillagar
sa att de inte
mikrovagor, resten varms genom varmeledning. Den samsta tankbara formen pa
skall tillagas i en mikrovagsugn ar en tjock fyrkantig form. Hornen kommer att
brannas vid langt innan mitten alls blivit varm. Runda tunna matratter och ringformade
matratter ar lampligast att tillaga i mikrovagsugn.
Matens tathet
Latta, porosa
Nar du
uppmarksam
i ugnen forblir konstant oavsett hur mycket mat som tillagas. Ju
in i ugnen ju langre tid tar det att laga till den. Kom ihag att minska
Mikrovagor tranger
kommer dessa matratter att
pa att uppskatta bade tillagningstider
uppvarmning for olika matratter.
vara
overcooked.
genom att varmen
ugnen allteftersom den varme som finns kvar i de yttre
delarna fortsatter inat. Om maten lamnas i ugnen tills den ar helt genomvarmd
kommer de yttre delarna att varmas for mycket eller t.o.m. brannas vid. Du kommer
att bli
stoppar
Form
du
mikrovagor
tillagningstiden
recepten, sarskilt dem for brod, bakverk och kramer
av
ben eller fett maste
matvaror
Antalet
Det ar
foranga fukt bor relativt torra matvaror som stekar
tillagning eller tackas over for att behalla
vatten innan
och fett blir varmt snabbare an kott.
mycket
eller blir overkokta.
anser vara
brukar
del
en
Ben leder varme
minimirekommendationer. Om maten
verkar varmas upp ojamnt
nodvandiga for att ratta till
i matvarorna
Eftersom varmen
och
tillagning
mikrovagsugn
ugnsbakad potatis, sma bakverk och smaratter varms upp jamnare
jamt avstand fran varandra, helst i ett cirkelformat monster. Stapla
som
ett
varandra.
Matvaror och
i
tillagning
mikrovagsugn
Omrorning
Omrorning ar en av
matlagning ror man
man
istallet
om
de
for att
eftersom utsidan
av
viktigaste
om
teknikerna vid
Rengora
matlagning i mikrovagsugn. Vid vanlig
som tillagas i mikrovagsugn
i maten for att blanda den. I ratter
och fordela varmen.
sprida
Ror alltid fran
1 Hall
utsidan och in mot mitten
upp forst.
maten varms
alla sidor
SE
matvaror
tillagas
stekar och hela
som
upp
Det ar ocksa
jamnt.
kycklingar
en
bor vandas
under tillagningen sa att
pa uppskurna kycklingar
bra ide att vanda
Anvand
ramen.
Eftersom
tjockare
delarna
mikrovagor dras till de yttre delarna av matvarorna
kott, fjaderfa och fisk utat pa tillagningsfatet. Pa
mest mikrovagsenergi och maten blir jamnt tillagad.
bitar
ar det
lampligt
sa satt far de
att placera
tjockare
tatt.
aluminiumfolie
fuktig
Avlagsna
2 Hall
fuktig
som
att halla detta omrade
fettstank med
inte starka
hjalp
av
spillts
och
mikrovagsenergi
trasa for att torka upp smulor
viktigt
och mellan dorren
pa ugnsvaggarna
som
ut
pa
gang
en
forlanger
kommit in mellan dorren
rent for att sakerstalla
eller
en
rengoringsmedel
fuktig
tillagningstiderna.
att dorren
diskmedel och torka sedan rent med
losningsmedel
och
med
som
och
sluter
en
fuktig
innehaller
Glasbrickan kan diskas for hand eller i diskmaskin.
utsidan
Rengor
Lyfta
av
utsidan
ugnen
av
ren
ugnen med diskmedel och vatten, torka sedan
trasa och torka till sist med
en
mjuk
torr trasa eller
av
den med
pappershanddukar.
en ren
For att
undvika skador
Tjocka
och
kompakta
undersidan och mitten
matvaror kan
av
lyftas
upp sa att
mikrovagorna
kan tas upp
av
Matvaror
matratterna.
av
som
du inte
ar inneslutna i ett
gor
en
hinna
hal i dem innan
musslor och ostron, samt hela
Kontrollera
skal, skinn eller
maten ar
om
tillagning. Detta galler
gronsaker och frukter.
3
fardig
ugnen innan och blir
fardiglagade under den
interna temperaturen pa matvaror stiger mellan 30 ºC
uppvarmning.
Vilotid efter uppvarmning
tid de star efter
forutsatts
tacks
vara
maten over
ger den tid att bli
och
hjalper
anga
miljoer
som
Den
ocksa till att utveckla
4
Tryck pa
den sedan med
en
fuktig
STOP/CLEAR nar du
trasa och torka darefter torrt med
ansamlas inuti eller runt utsidan
en
med
en
rengjort kontrollpanelen.
mjuk trasa. Detta kan intraffa
hog luftfuktighet och innebar
ugnsdorren torkar du bort
mikrovagsugnen anvands i
inte att apparaten inte fungerar
av
nar
den skall.
Dorren
och
dorrpackningarna
skall hallas
rena.
Anvand
bara varmt
vatten med
togs
ur
under denna tid for att halla kvar varmen,
(exempelvis en del bakverk och smakakor).
pa ytan
fardiglagad
torr
uppvarmningen.
och 80 ºC under den tid de star efter
Mat far ofta sta och dra under 3 till 10 minuter efter det att den
Vanligtvis
Om
den med
upp sa snabbt i en mikrovagsugn att det ar nodvandigt att testa den ofta. En del
matvaror lamnas i ugnen tills de ar helt fardiga, men de flesta, inklusive kott och fjaderfa,
ur
misstag. Rengor
torr trasa.
med sannolikhet i ugnen
matvaror som aggulor och aggvitor,
spricker
Mat varms
tas ut
pa apparaten far vatten inte komma in genom ventiloppningarna.
rengor kontrollpanelen oppnar du dorren for att forhindra att ugnen startas
Innan du
Haltagning
om
en
Det ar
slipmedel.
(som blockerar mikrovagor) kan placeras over hornen eller
kanterna pa kvadratiska eller rektangulara matvaror for att hindra att dessa delar varms for
mycket. Anvand aldrig for mycket folie och se till att folien sitter ordentligt pa matvarorna,
annars kan den orsaka gnistbildning i ugnen.
av
ren
vatskor fastnar
Det ar bast att torka bort sadant
trasa. Anvand
Avskarmning
Remsor
ugnen
utspillda
trasa. Smulor och rester tar upp
delar utat
tjockare
av
och
packningen.
och kotletter.
Placera
insidan
Matstank
Vandning
Stora, hoga
ugnen
ror
farg
mikrovagsugnen.
om
matratten
inte
Att lata maten sta
ANVAND
diskmedel, torka sedan ordentligt rent och torrt.
INTE SLIPANDE MATERIAL, SOM RENGORINGSPULVER,
STALULL
ELLER DISKKUDDAR.
Metalldelar blir lattare att underhalla
och smak.
trasa.
26
om
de
rengors
ofta med
en
fuktig
och
Fragor
svar
F Vad ar det for fel nar
ugnslampan inte lyser?
orsaker till att ugnslampan
S Det kan finnas
manga
Glodlampan har gatt
Dorren ar inte stangd
lyser.
sonder
F
Ar det mojligt
S
Ja,
mikrovagsenergi
Nej. Halen ar utformade sa
mikrovagor.
om
att poppa popcorn i en mikrovagsugn?
du anvander en av de tva metoder som beskrivs nedan.
1 Kokkarl
2
F Kommer
S
inte
ut genom fonstret
att de
i dorren?
slapper igenom ljus
som utformats sarskilt for poppning i mikrovagsugn.
Fardiga pasar med "mikrovagspopcorn" som innehaller instruktioner
de specifika tider och effektnivaer som kravs for att uppna ett bra
resultat.
men
inte
FOLJ
NOGA INSTRUKTIONERNA
POPCORNSPRODUKT.
later pipljudet nar
F Varfor
S
ar till for att du
Pipljudet
om
knapp pa kontrollpanelen trycks in?
skall veta att en installning matats in korrekt.
LAMNA
FRAN
VARJE TILLVERKARE
FOR
DERAS
INTE UGNEN UTAN UPPSIKT UNDER
POPPNINGEN. OM MAJSKORNEN INTE POPPAR EFTER DE ANGIVNA
en
TIDERNA, AVBRYT TILLAGNINGEN. VARMS
POPCORNEN
FOR LANGE
KAN DE TA ELD.
F Kommer
mikrovagsugnen att ga sonder om
aldrig mikrovagsugnen tom eller
S Ja. Anvand
F Varfor
spricker agg
S Nar du
tom?
glasbrickan.
VARNING
ANVAND
FORSOK
ibland?
byggs
behover du bara gora
i mikrovagsugnen.
tagits
utan
bakar, steker eller pocherar agg kan aggulan spricka pa grund
angtrycket
som
upp inuti gulans hinna. For att undvika detta
hal i gulan innan tillagning. Tillaga aldrig hela
tillagas
mikrovagsugnen?
uppvarmningen i mikrovagsugnen
under den tid den far sta efterat.
hinner fordelas
kompakt
jamnt
ALDRIG POPPA
en
F Varfor blir min mat
agg
i maten. Hur
lange
att varmen
pa
aldrig fardig
lika fort
som
tillagningsinstruktionerna
tillagningsinstruktionerna igen for att sakerstalla att du foljt
anvisningarna korrekt och for att se vad som kan vara orsaken till
tidsskillnaden. Tider och varmeinstallningar
i tillagningsinstruktioner ar
forslag, som valts for att undvika att mat varms for lange eller branns vid,
vilket ar det vanligaste problemet medan man lar sig laga mat i
mikrovagsugn. Variationer i storlek, form och vikt hos maten kan leda till
langre tillagningstider. Anvand ditt eget omdome tillsammans med
forslagen i tillagningsanvisningarna for att bestamma hur maten skall
tillagas, precis som du skulle gora med en vanlig spis.
avslutats fortsatter maten att
maten skall sta beror
ATT POPPA POPCORN.
MAJSKORN.
anger?
stund efter det att den
Denna tid sakerstaller
PAPPERSPASE FOR
OVERBLIVNA
av
ut fran
S Efter att
ALDRIG EN BRUN
S Kontrollera
rekommenderas det att maten far sta
F Varfor
den anvands
hur
den ar.
27
SE
Tiedot johtimista/
Tekniset tiedot
Varoitus
Tama
johtimien varit
nollajohdin
Paajohdon
SININEN
RUSKEA
VIHREA
laite
on
Tekniset tiedot
maadoitettava.
ovat seuraavat:
MS-1940V
~
Koska taman
pistotulppasi
laitteen
liittimien
suojamaadoitus
Uunin teho
~
paajohdon johtimien varit eivat ehka
varimerkintoja, toimi seuraavasti:
tulee liittaa
johdin
liittimeen, joka
on
700 W
Ulkomitat
AC, 50Hz
(IEC60705 klasstandard)
2450 MHz
Mikroaaltotaajuus
vastaa
Virrankulutus
SININEN
230 V
Kayttojannite
vaihe
~
& KELTAINEN
455
mm(L)
X 252
mm(K)
X 320
mm(S)
1000 W
merkitty kirjaimella
N tai MUSTAlla varilla.
RUSKEA
johdin
tulee liittaa
liittimeen, joka
on
merkitty kirjaimella
L
tai PUNAISELLA varilla.
VIHREA & KELTAINEN tai VIHREA johdin
on merkitty kirjaimella E tai
liitetaan
liittimeen, joka
.
Mikali
liitantajohto
on
vahingoittunut, valmistajan tai valmistajan
muun patevan
henkilon on
valtuuttaman huoltoliikkeen tai
vaaratilanteen valttamiseksi
vaihdettava
se
uuteen.
FI
103
<Serbian>
<Norwegian>
Uklanjanje starih aparata
1. Ako
u
skladu
Kaste det
prekri?ene
kante
za
sme?e, to zna?i da
evropskom smernicom 2002/96/EC.
Elektri?ni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno
komunalnim otpadom, ve? na posebna mesta koja je odredila
je proizvod
2.
nalazi simbol
proizvodu
se na
sa
s
2.
vlada ili
lokalne vlasti.
3.
4.
1. Nar
3.
Ispravno odlaganje starog aparata spre?i?e potencijalne negativne
posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potra?ite u gradskom
uredu, komunalnoj slu?bi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
4.
gamle apparatet
dette
symbolet med en søppeldunk med kryss pa er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
Riktig avfallshandtering av det gamle apparatet bidrar til a forhindre mulige
negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshandtering av gamle
apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av
avfallshandteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.
<Danish>
<Finnish>
Sadan
1. Nar
der
smider du dit
er
produktet
et
er
tegn med
et
kryds
gamle apparat
over en
ud
skraldespand, betyder det,
at
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end
gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle
indsamlingsfaciliteter,
myndigheder.
der
er
organiseret
af staten eller de lokale
Vanhojen
1. Tama
laitteiden havittaminen
merkki tuotteessa
tarkoittaa, etta
tuote kuuluu sahko-
soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat
ongelmajatetta,
3. Korrekt bortskaffelse af dit
4. Mere
4. Lisatietoa
P/No: 3828W5A4268
joten
ne on
toimitettava
paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen
gamle apparat er med til at forhindre mulige
skadevirkninger pa miljøet og menneskelig sundhed.
detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fas
ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY
ymparistoon
ja terveyteen
mahdollisia
kohdistuvia haittavaikutuksia.
vanhan laitteen havittamisesta
saat ottamalla
paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen
laitteen.
ehkaisee
tai
yhteyden
myymalaan,
josta
ostit
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement