LG TD-C70085E Användar manual

LG TD-C70085E Användar manual
P/ No.: 3828EL4003L
TD-C70080E
TD-C70085E
Bruks-och skotselanvisningar
Torktumlare
Las bruks- och
skotselanvisningarna
noga innan du
(2P~25P)
borjar
anvanda
torktumlaren.
Spara anvisningarna for den handelse
du behover lasa dem igen.
Anteckna torktumlarens modellnamn och serienummer. Du behover
dessa
uppgifter
att
nar du kontaktar kundservice.
Handbok
Tørketrommel
Les handboken
(26P~51P)
nøye før bruk.
pa handboken for fremtidig bruk.
Noter navnet pa modellen og serienummeret pa produktet.
Ha disse detaljene klare nar du ringer servicetelefonen.
Ta
vare
E genskaper
F
Extra stor trumma
LG Torktumlare har
Energy
kapacitet for hela 7,0 kg tvattgods.
Lagre energiforbrukning
Flakten Sirocco & Radial sparar energi.
Kortare torktid
Kortare torktid tack
save
vare en
effektiv
luftstromningsmekanism
och ett optimerat varmeelement.
Innovativ
ljuddampning
Lagre ljudniva tack
vare
ljudabsorptions-
och
avskarmningsteknik.
Anvandarvanlig
Dubbel
LCD-display
med elektronisk kontroll.
I nnehallsforteckning
Sakerhetsanvisningar
F
...................................................................
Installationsanvisningar
Utseende &
design
Bruksanvisning
...............................................................
......................................................................
..........................................................................
Extra funktioner
.........................................................................
3
6
9
10
14
Skotselanvisningar.....................................................................
15
Tips
20
...........................................................................................
Felsokning.................................................................................
22
Tekniska data
24
............................................................................
Garanti...................................................................................... 25
2
S akerhetsanvisningar
for
F
minska risken for elchock, brand och andra person- eller
av torktumlaren.
Folj sakerhetsanvisningarna
egendomsskador vid anvandning
att
VARNING!
Om
anvisningar
markta
med
"varning"
inte
foljs
kan det leda till
allvarlig
skada eller dodsfall.
Forbjudna atgarder!
?
Torktumlaren ar avsedd for
?
Skada inte natsladden
och
230V. Kontrollera att
placera inte tunga foremal
natsladden
pa
du satter i
jordad innan
den i eluttaget.
ar
Om torktumlaren inte
ar det risk for
jordas
kortslutning
den.
Fara for eldsvada
och
elektrisk stot vid defekt
stromkabel.
eller elektrisk stot.
?
Anslut inte torktumlaren till
samma
eluttag
som
?
andra
Ta inte i sladden eller
strombrytaren med blota
hander.
apparater.
Om kontakten blir overhettad
Det kan ge elektrisk stot.
ar det risk for eldsvada.
?
Lat endast behorig tekniker ta
?
isar och reparera
torktumlaren.
Fara for
Hall i kontakten, inte i
sladden, nar du ska dra
natsladden
ur
Det kan orsaka
kortslutning,
eldsvada och elektrisk stot.
ut
eluttaget.
ledningsbrott
i sin tur kan orsaka
som
stark
varmeutveckling eller
valla eldsvada.
?
Placera torktumlaren
pa
?
Torka bort smuts och flackar
avstand fran elspisar, levande
pa
ljus och andra brandfarliga
ordentligt i eluttaget.
kontakten och satt i den
foremal.
Smuts och
Det kan
gora
att vissa delar
smalter
eller valla eldsvada.
dalig anslutning
kan valla eldsvada.
3
Sakerhtsnvig
S akerhetsanvisningar
?
Anvand
inte natsladdar,
kontakter eller eluttag som ar
?
Se till att inte rattor eller
F
husdjur skadar torktumlaren.
skadade.
Fara for eldsvada
Husdjur kan do av elektrisk
apparaten kan bli
och
stot och
elektrisk stot.
Sakerhtsnvig
?
skadad.
Installera eller forvara inte
torktumlaren
pa
en
plats
?
dar
den exponeras for vader och
vind.
Anvand
inte
skruvmejsel eller
andra
vassa
trycka
in
foremal
till att
knappar.
Fara for elektrisk stot.
Fara for elektrisk
eldsvada,
stot,
funktionsfel och
andra skador.
?
Anvand
inte skarvsladd eller
grenkontakt for anslutning
eluttag.
?
till
Anvand
i
inte
pulverform
rengoringsmedel
rengora
till att
torktumlaren och tumla inte
oskoljd tvatt.
Fara for elektrisk stot och
brandfara.
Explosionsrisk och
brandfara.
?
Stank inte vatten
pa
?
torktumlaren.
Tumla inte
plagg
som
exponerats for matolja eller
brandfarliga produkter
Fara for elektrisk stot och
bensin,
som
vax, fett osv.
brandfara.
Fara for
skadade
giftiga gaser,
delar, explosion
eller eldsvada.
?
Dra ut natsladden
nar du
ur eluttaget
rengor torktumlaren
och nar du inte anvander
?
Se till att det inte finns
kackerlackor eller andra
insekter i det utrymme dar
den.
torktumlaren ar installerad.
Vatten och smuts kan orsaka
elektisk stot.
Husdjur kan do av elektrisk
apparaten kan bli
stot och
skadad.
?
Lat inte barn eller husdjur
leka
pa
eller i torktumlaren.
?
Demontera luckan och
natsladden
kapa
innan du kasserar
torktumlaren sa att framtida
Barn kan falla ned och skada
anvandning omojliggors.
sig. Husdjur eller barn kan
skadas
av
roterande delar
eller kvavas
4
inne i trumman.
Kan skada stromkabeln
ge
kortslutning.
och
S akerhetsanvisningar
?
Se till sa att smabarn
F
inte leker med torktumlaren.
Barn kan falla ned och skada
sig. Husdjur eller barn kan skadas
av
roterande delar eller kvavas
inne i trumman.
?
Om torktumlaren far strom via skarvsladd eller stromaggregat
sprutande vatten eller fukt.
ska de
placeras sa
Sakerhtsnvig
att de inte utsatts
for
Fara for elektrisk
?
stot, eldsvada, funktionsfel och andra skador.
Textilier med flackar
av
matolja eller vegetabilisk olja ar
en
brandfara och bor inte torkas i
torktumlaren.
Det kan orsaka
?
explosion och brand genom sjalvantandning.
Textilier
som tidigare har utsatts for bensin, rengoringsmedel eller andra lattantandliga
eller
i samband med tvatt/rengoring,
bor inte torkas
explosiva amnen
genom spill eller pa annat satt
--
--
torktumlaren.
Det kan orsaka
?
Textilier
som
explosion och brand genom sjalvantandning.
innehaller skumgummi (aven
kallat
material bor inte heller torkas i torktumlaren
Skumgummi
?
kan
sjalvantanda
Lagg inte plastforemal
som
latexskum) eller andra liknande gummiliknande
pa hog
varme.
nar det blir utsatt for varme.
duschmossor
eller
blojbyxor
i torktumlaren.
Explosionsrisk och brandfara.
5
i
I nstallationsanvisningar
Foljande anvisningar hjalper dig genom de forsta installationsstegen.
Observera att varje avsnitt i denna bruksanvisning innehaller viktig information
om
hanteringen
och
du maste lasa igenom hela bruksanvisningen innan du installerar eller
anvandningen
anvander maskinen. Var noga med att folja anvisningarna i all text markt med "varning" respektive
"anmarkning". Installationsanvisningarna ar avsedda att anvandas av kvalificerade installatorer. Las samtliga
av
torktumlaren och
F
installationsanvisningar
Instaliovgr
att
noga.
Sakerhetsinformation
Torktumlaren ska inte
Risk for skada
Torktumlaren
ar
mycket tung.
Forsok
inte att
lyfta
den ensam!
Lyft inte torktumlaren i nagon utskjutande del
(t.ex.
ratten
eller luckan)
--denkangaav
Snubbelrisk
Om du installerar torktumlaren bredvid eller
Nedhangande slangar och sladdar utgor en
snubbelrisk. Fast upp losa slangar och sladdar.
Kontrollera att torktumlaren inte har
skadats under transporten.
Anslut inte torktumlaren
skador. Kontakta din
inte ar saker. Tom
placeras i narheten av
gashall, gasspis, gaselement eller gasgrill eftersom
lagor fran brannarna kan skada torktumlaren. Om
torktumlaren installeras under en arbetsbank,
maste det finnas 15 cm luftspalt runt om
torktumlaren sa att utloppsluften kan cirkulera.
Denna luftcirkulation ar viktig for kondenseringen
av vatten under tumling.
om
den har
forsaljare pa
synliga
orten
om
ovanpa tvattmaskinen, maste separata
natkontakter och eluttag anvandas. Anvand inte
grenkontakt eller skarvsladd. Du kan placera
torktumlaren ovanpa tvattmaskinen for att spara
plats. Staplingssats finns att kopa.
du
alltid torktumlaren helt innan
du transporterar den.
Tvattpelare
frontmatad tvattmaskin och sakras med en staplingssats (se
kvalificerad installator sa att bade tvattmaskinen och
sida),
torktumlaren blir ratt installerade. Om detta arbete utfors slarvigt kan torktumlaren falla ned. Vissa
tvattmaskinsmodeller ar avsedda for pelarinstallation med matchande torktumlare och det ar darfor
radfraga en erfaren installator.
LG torktumlare kan
placeras ovanpa
en
Denna installation maste utforas
nasta
av en
viktigt att
VARNING!
Natsladd
Om natsladden ar skadad maste den
bytas av tillverkaren,
en
kvalificerad tekniker for att undvika fara.
Natanslutningen ska finnas inom rackhall for anvandaren sa
respektive satta i kontakten.
6
servicetekniker eller
att
en annan
denne efter installationen kan dra
ur
I nstallationsanvisningar
JORDNING
Denna maskin maste
jordningen risken
tillhandahalla
mojliga
en
motstand.
sladd med
F
Staplingssats
jordas. Vid maskinfel
minskar
for elchock genom att
vag for strommen med minsta
Maskinen ar forsedd
med
maste den sakras med
staplas pa en LG-tvattmaskin
en staplingssats.
en
jordningskontakt.
eluttag som ar
korrekt installerat och jordat i enlighet med lokala
lagar och bestammelser.
en
jordledare
och
Om torktumlaren ska
en
Kontakten maste anslutas till ett
Instaliovgr
00
6
EXTRA JORDNING
Vissa lokala
I sadana
lagar
kan krava separat
fall maste den
jordledaren,
klamma
jordning.
erforderliga
kopas separat.
extra
och skruv
Kondensvattnet samlas upp i
en
det
ansluta
en
avloppslang
pumpas ut direkt
ur
men
skap
Torktumlaren kan
byggas
Erforderliga
underskap i koket.
Metallkapan maste av
stadigt. Sadan montering maste
in i ett
matt visas nedan.
sakerhetsskal
monteras
utforas
kvalificerad servicetekniker och
av en
torktumlaren maste
Kondensvattenavlopp
kondensvattenbehallare
Installation i
installeras under
en
heltackande
arbetsbank.
gar ocksa
att
sa att kondensvattnet
torktumlaren.
600
850
595
7
I nstallationsanvisningar
Se till att torktumlaren star
F
vagratt
1. Undvik
onodigt hog ljudniva och vibrationer
se till att torktumlaren star vagratt.
genom att
Placera torktumlaren
underlag.
pa
utrymmen dar det droppar
Instaliovgr
i narheten
2.
stadigt och plant
ett
Torktumlaren far inte installeras i
av
vatten
som
fryser eller
brandfarligt material.
Hoj respektive sank de justerbara fotterna pa
torktumlarens framsida sa
att
torktumlaren star
vagratt.
Vrid medurs for
att
hoja och
fotterna till dess
att
torktumlaren star
moturs
for att sanka
stadigt.
Justerbara fotter
Sank
Hoj
Justerbara fotter
Justerbara fotter
Kontrollera att torktumlaren star
Kontrollera att torktumlaren star
vagratt
vagratt
genom att
pressa ned torktumlarens ovre horn. Om torktumlaren
vickar nar du pressar ned ett horn
justerar du
motsvarande fot. Kontrollera alla fyra hornen.
8
U
tseende &
design
F
Vattenbehallare
Kontrollpanel
Lucka
Utsend&ig
Kondensor
Ventilationsgaller
Kontrollpanel
LCD-display (
?
Tidfonster
?
Programdisplay
)
LCD-display (
?
)
Ikon-display
Funktionsknappar
Programval
Start/Paus
?
Hog Temp. / Lag Temp.
?
Ljudsignal
Skrynkelskydd
?
?
Favorit
?
Fordrojd
?
Val
av
start
sprak
9
B ruksanvisning
F
Programvalstabell
Standard-
Elektroniska, automatiska torkprogram
program
Blandmaterial
(Obs) tryck pa knappen "Lag Temp."
och borddukar,
Sangklader
traningsoveraller, vindjackor,
Skjortor,
filtar
blusar och fritidsklader
Byxor, klanningar, kjolar,
blusar
om
tvattgodset
For
tjockt
och
For
tvattgods
For material
inte tal
hog temperatur
quiltat tvattgods
som
som
inte behover
behover
som
inte behover
strykas
Mycket
torrt
Skaptorrt
strykas
Stryktorrt
strykas
Bomull (vittvatt och kulortvatt)
(Obs) tryck pa knappen "Lag Temp."
Handdukar, morgonrockar och
tvattgodset
inte tal
hog temperatur
For
tjockt
och
quiltat tvattgods
Frottehanddukar, kokshanddukar,
handdukar, sangklader
For
tjockt
och
quiltat tvattgods
Badhanddukar, kokshanddukar,
underklader, bomullsstrumpor
For
tvattgods
som
inte behover
For
tvattgods
som
ska
For
tvattgods
som
behover
For
tvattgods
som
behover pressas
sangklader
Bruksanvi g
om
T-shirts, byxor, underklader,
arbetsklader
Sangklader, borddukar, handdukar,
T-shirts, polotrojor och arbetsklader
Sangklader,
borddukar, handdukar
Tidsinstalld
torkning
Badhanddukar, badrockar,
kokshanddukar,
som
som
inte behover
strykas
strykas pa
Stryktorrt
strykas
Maskintorrt
minuter
i 40 minuter
behover vadras, tumlas utan varme
Trojor, fintvatt, gymnastikskor
For
tvattgods
For
ylletyger
som
torrt
Latt torrt
svag varme
Sma plagg & fortorkat tvattgods
Vanliga tyger som tal hog temperatur
Mycket
Skaptorrt
strykas
Sma plagg & fortorkat tvattgods Normal
Vanliga tyger som tal hog temperatur i 20
Quiltade akryltyger
Alla tyger
Extra torrt
du inte vill torktumla
Varm
(20min.)
Varm
(40min.)
Kalluft
(20min.)
Ylletorkning
Specialprogram
Ylle
Silke,
tunna
klader, damunderklader
For tyger
som
Ylle
inte tal
hog temperatur,
som
syntetmaterial
ANMARKNING!
For att undvika eventuell
specialprogram.
10
krympning
ska
ylle-
och fintvatt alltid torkas med
respektive
Fintvatt
B ruksanvisning
Innan du anvander
torktumlaren for forsta
Innan du anvander torktumlaren for forsta
Nar du har
tagit bort emballaget ska du kontrollera
1. Kontrollera att torktumlaren star
plant
med
ar
gangen
att
hjalp
gangen
det nagra saker
torktumlaren inte
av
ett
F
ar
som
du maste kontrollera.
skadad och
se
till
att
den installeras korrekt.
vattenpass. Justera vid behov med de
justerbara
fotterna.
2. Kontrollera viktiga delar som vattenbehallare, kondensor, kontrollpanel och trumma.
3. Starta tumlaren och kor i 5 minuter for att kontrollera att trumman blir varm.
4. Nar torktumlaren ar ny, lamna garna luckan oppen och dra ut natsladden efter
1. Sla
pa
anvanding
for
att
vadra
ut
eventuell lukt.
Sla
strommen.
pa
Klar
Valj program
Bruksanvi g
Tryck pa knappen "Power (Till/Fran)".
Indikatorlampan ovanfor knappen tands och
indikerar
2.
att
Oppna
maskinen ar klar
att
anvandas.
luckan.
3. Kontrollera
Oppna
luddfiltret,
kondensvattenbehallaren
luckan
och
kondensor n.
Luddfiltret,
som
sitter i
luckan, ska rengoras
efter eller fore varje anvandningstillfalle. Oppna
luckan och kontrollera att luddfiltret ar rengjort.
Om inte, rengor det enligt anvisningarna pa
sida 15. Kontrollera och tom vid behov
kondensvattenbehallaren
ett
och kondensorn for
battre torkresultat.
Kontrollera
4. Sortera och
lagg tvattgodset
luddfiltret
i
trumman.
Tvattgodset
ska sorteras efter material och
torkniva och alla band och
skarp pa
kladesplagg ska vara val knutna och fastsatta
nar plagget laggs i trumman.
Stoppa in tvattgodset ordentligt i trumman sa
det inte kommer i klam
I annat fall kan bade
att
du stanger luckan.
lucktatningen och dina
nar
klader skadas.
11
B ruksanvisning
5.
Stang
luckan.
Innan du
stanger luckan maste du kontrollera
tvattgodset
Valj
instoppat och
att
F
program
ordentligt
inga
foremal, i synnerhet brandfarliga sadana, har
fastnat i luckoppningen.
ar
att
frammande
6.
Valj torkprogram.
skaptorrt
Bomull
1:55
Du kan
valja program genom att vrida pa
programvaljarratten. Om du bara trycker pa knappen
"Start/Pause (Start/Paus)" utan att valja program kommer
torktumlaren att kora programmet "Skaptorrt", [Se
programvalstabellen pa sida 10 for narmare information.]
Bruksanvi g
7.
Tryck pa
Ta ut
tvattgodset
START.
Torkning
1:55
Du hor att trumman
8. Nar
borjar
rotera.
programmet
luckan och tar ut
Var
forsiktig!
klart, oppnar du
tvattgodset.
ar
Trumman kan fortfarande
(Torktiden beror pa vilket
valt.)
9.
Rengor
vara
Rengor
luddfiltret i
luckan
het.
program eller alternativ du har
luddfiltren och tom
kondensvattenbehallaren.
Luddfilter ska rengoras efter varje
10.
Stang
av
anvandningstillfalle.
torktumlaren.
Tryck pa knappen ''Till/Fran''.
forsiktig sa att luddfiltret inte skadas
vid rengoring med dammsugare. Anvand
garna en dammborste for att avlagsna
Var
ansamlat damm.
-
Om luckan ska oppnas
ar i
medans tumlaren
gang, tryck pa Start/Paus-knappen
och vanta tills trumman har stannat helt
innan du
12
oppnar.
det
luddfiltret
ANMARKNING!
-
Rengor
nedre
B ruksanvisning
F
Ylletorkning
Torkkorgen placeras i torktumlaren (se bilden). Ta bort
och kassera emballaget innan du anvander korgen.
Korgen ar avsedd att anvandas till tvattgods som inte
ska tumlas torra, t.ex. trojor och plagg av omtaliga
material. Torkkorgen gor det mojligt for den
uppvarmda luften i torktumlaren att stromma i ett
monster som torkar tvattgodset effektivt. Anvand
alternativet "Ylletorkning" for att valja onskad tid.
Sa har anvander du alternativet
1.
Oppna
OBS!
Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd
som
ansamlats fran
tvattgodset
i
korgen.
"Ylletorkning":
luckan.
1.
Skjut
in
tradramen i
halet i mitten.
Bruksanvi g
2. Ta inte bort luddfiltret.
3. Placera
torkkorgen over den nedre
delen av luckoppningen.
Lat korgen vila pa torktumlarens
bakre stod.
Tryck korgens
den tar faste
framre
over
ram
4. Placera det vata
Se till att det
nedat
tvattgodset
finns utrymme
omkring sa att
Korgen ror sig
sa att
luddfiltret.
i
2.
Lagg i omtaligt
tvattgods eller
gymnastikskor.
korgen.
runt
luften kan cirkulera.
inte
men
trumman
kommer att rotera.
5.
Stang
luckan.
6.
Valj "Ylletorkning" och "Hog/Lag
temp" vid behov. Stall in langre tid
om det behovs
for att tvattgodset
ska bli helt torrt. Se nedanstaende
tabell.
Ylletorkning
1:05
13
E
xtra funktioner
F
Favorit
Hog Temp. / Lag Temp.
Dessa funktioner anvands
programtiden
genom att
till
hoja
att
forkorta eller
eller sanka
forlanga
Favoritprogram
r
valt
temperaturen.
Om du ofta anvander ett visst program, kan du anvanda alternativet "Favorit".
Nar ett favorit har sparats, kan du anvanda det om och om igen, tills du
Ljudsignal
andrar den
sparade installningen.
pa strommen och valj bomullsprogrammet "Extra torrt", "Lag
Temp." och "Skrynkelskydd" och tryck sedan pa "Favorit" tills en Ljudsignal
Exempel:
ges.
Det tar
Extrafunkioe
knapp kan du stanga av/satta pa ljudsignalen.
valjer program med strommen paslagen, avges en
ljudsignal nar du trycker pa en knapp pa panelen.
Du stanger av denna funktion genom att trycka pa knappen
"Ljudsignal ".
du
tumlaren omedelbart
F rdr
jd
start
start
6:00
Du kan anvanda tillvalsfunktionen
"Time
skrynkling nar tvattgodset inte
efter torkprogrammets slut. Nar
funktion ar aktiverad fortsatter tumlaren
efter programmets slut.
Om luckan oppnas medans
ar
3 sekunder. Nu har ditt favorit sparats. Nasta gang du satter pa
trycker pa "Favorit" visas de alternativ du valt pa panelen.
Fordrojd
Skrynkelskydd
Funktionen forhindrar
ca
tumlaren och
Med denna
Nar
Sla
att starta
skrynkelskydds
tas
ur
denna
1. Sla
stanna
2.
-funktionen
4.
och
Delay (Fordrojd start)
fordroja starten i max
pa strommen.
Du kan
"
for
att
senarelagga torkprogrammets
sluttid.
19 timmar.
Valj program.
3. Stall in hur manga timmar starten ska
fordrojas.
Tryck pa knappen Start/Pause (Start/Paus).
igang stoppas funktionen.
Barnlas
Om luckan daremot
oppnas under sjalva torkprogrammet
skrynkelskydds-funktionen aktiverad.
Aktivera skrynkelskyddet genom att trycka pa knappen
"Skrynkelskydd" nar du har valt program.
forblir
Aktivera barnlaset genom att trycka samtidigt pa knapparna "Hog temp." och
"Lag temp." i ca tre sekunder. Nar denna funktion ar aktiverad visas barnlas-
symbolen i displayen.
Val
Folj
dessa instruktioner for att
1. Sla pa
vilket
torktumlaren och hall sedan
i ca tre sekunder. (
sprak intryckt
3.
valja
sprak
knappen
)
Nar onskat sprak visas i displayen, tryck 4.
pa knappen for val av sprak. (
)
14
av
som
sprak
ska visas i
for val
av
displayen
2.
Torktumlaren stangs
automatiskt av nar onskat
sprak har valts.
pa programvaljaren
Vrid
sprak
5.
visas i
tills onskat
displayen.
Nasta gang torktumlaren slas
visas valt sprak i displayen.
pa
S kotselanvisningar
Vikten
av
skotsel
Torktumlaren ar lattskott.
ar att
rengoring
Det enda du behover
~
gora
folja nedanstaende anvisningar.
luddfiltret
Rengor
Rengor
och
Rengora
kondensvattenbehallaren
ar full.
Tom vattenbehallaren
Rengor luddfiltret efter varje torkprogram och
att det ar rent fore varje
kontrollera
anvandningstillfalle. Det ska ocksa rengoras om
lampan ''Clean Filter (Rengor filter)'' tands och
ljudsignalen avges under drift. Om du rengor filtret
forkortas torktiden, energiforbrukningen minskar
och torktumlarens livslangd okar.
Oppna
program
lampan ''Clean Filter (Rengor filter)'' tands under
pagaende program ska du omedelbart rengora filtret.
1. Lat tumlaren svalna och folj sedan ovanstaende steg.
2. Tryck pa knappen "Start/Pause (Start/Paus)".
Vattenbehallaren
1.
F
pagaende
Om
Tom
filtret
filtret under
Kondenserat vatten samlas i kondensvattenbehallaren.
Du ska tomma
kondensvattenbehallaren efter varje
anvandningstillfalle. Om du inte gor det kommer
tumlarens torkformaga att forsamras.
Om kondensvattenbehallaren ar full, tands
"Empty Water (Tom vattenbehallaren)" och
avges under
luckan.
program. Kondensvattenbehallaren
inom 1 timme.
pagaende
maste da tommas
2. Dra ut filtret.
lampan
ljudsignal
en
1. Dra ut
kondensvatten-
Skotselanvigr
behallaren.
3.
2. Tom
filtret
Rengor
behallaren
i vasken.
med
dammsugare
eller skolj det
under rinnande
vatten.
3. Satt tillbaka vattenbehallaren.
4. Satt tillbaka
filtret.
-
Tryck ned filtret
hela vagen sa
4.
Tryck pa knappen "Start/Paus".
att det inte
sitter i
nar du
vagen
stanger
luckan.
5.
Stang
Rengor
luckan.
inte luddfiltret med vatten. Vatten
pa
filtret ger samre torkresultat.
15
S kotselanvisningar
F
Kondensor
Kondensorn ar
en
mycket viktig komponent for torktumlarens torkformaga
fyra ganger om aret.
och den kraver darfor
sarskild omsorg.
Kondensorn bor rengoras tre till
1.
Oppna
kondensorluckan med
mynt eller
en
hjalp
av
ett
skruvmejsel.
4. Dra ut kondensorn genom att stoppa in ett
finger i halet pa kondensorns framsida
(hantera kondensorn varsamt.)
2.
Oppna tatningsluckan
genom att vrida
lassparren.
Skotselanvigr
5.
Rengor kondensorn noggrant genom
skolja den under rinnande vatten.
att
Tatningslucka
<
3.
Frigor bada lassparrarna
Framsida
>
genom att vrida
dem nedat.
<Sida>
6. Satt tillbaka kondensorn och
stang luckorna
genom att folja ovanstaende steg i motsatt
ordningsfoljd.
16
S kotselanvisningar
Framre
Dammsug det framre ventilationsgallret
om
3-4
ganger
aret sa att inte ludd eller smuts ansamlas och
satter
F
Fuktsensor
ventilationsgaller
igen luftintaget.
mangden fukt som finns kvar
tvattgodset
torkprogrammets gang och
darfor maste den alltid vara ren. Det ar viktigt att
regelbundet avlagsna kalkavlagringar pa
Fuktsensorn kanner
av
under
i
yta genom
(se bilden).
sensorernas
trumman
att
torka
av sensorerna
Kondensvattenavlopp
Skotselanvigr
Normalt pumpas kondensvattnet upp till
kondensvattenbehallaren dar det samlas tills
behallaren toms. Det gar ocksa bra att
anvanda avloppsslangen, vilket ar sarskilt
lampligt om torktumlaren ar installerad
ovanpa en tvattmaskin.
1. Skruva loss
luckan.
3. Lossa
kondensvatten-
behallarens
slang fran
slangkopplingen.
2. Dra ut
slangkopplingen.
i
4. Anslut
avloppsslangen
kopplingen.
till
17
S kotselanvisningar
Hanga
om
Luckan kan
luckan
hangas
om
4. Ta bort
till den sida
som
passar bast
det utrymme dar tumlaren installeras. Vid leverans
fran fabriken sitter luckans gangjarn
pa hoger sida.
Anmarkning!
i
tackplatarna
som
sitter over
gangjarnshalen
pa den plats dit
gangjarnen ska
flyttas.
1. Vid detta arbete finns det risk for
handskador. Var darfor
verktyg som
krysskruvmejsel.
vassa
2. Nar
luckan
hangs
med
klisterlapp
luckan flyttas.
Anvand
en
forsiktig med
torx-skruvmejsel eller
5. Skruva loss
om
maste ocksa den
hand
inte eldriven
som
sitter
pa
luckans tva
gangjarn.
skruvmejsel.
1. Skruva forst loss det nedre
darefter det ovre.
gangjarnet och
Lagg luckan pa en filt sa att
den inte repas.
Skotselanvigr
6. Satt tillbaka
tackplatarna for
gangjarnshalen.
2. Ta bort
7. Satt tillbaka
lucklasets
lucksparren pa
tackplat.
motsatta sidan.
3. Ta bort
lucklaset och
flytta
det till
motsatta sidan
(dar tackplaten
sitter).
18
8. Skruva i
luckans
gangjarn.
F
S kotselanvisningar
F
Byta lampa
Lampan kan
torktumlaren just
har avslutat ett program. Se darfor till att trumman
har svalnat innan du byter lampa.
1.
Oppna
vara
mycket het
nar
luckan, stick in handen och fatta
lampkapan.
2. Vrid
kapan
3. Ta bort
Anmarkning!
Dra
ur
natsladden
lampkapan fran
lampan
lampan moturs. Var forsiktig sa
tappar den.
4. Skruva ur
du inte
medurs med viss kraft.
innan du tar bort
eftersom det i annat fall finns risk for elchock.
5. Skruva i den nya
lampan
att
Skotselanvigr
medurs.
armaturen.
Det behovs
inga verktyg for
att
byta lampa.
19
T ips
Torkguide
Kapacitet for typ
F
av
tvattgods
Bomull
7kg
Blandat3,5 kg
Ylle
1,5 kg
Fintvatt
1,5 kg
Ylleplagg
Tvattsymboler.
Torka
ylleplagg med programmet "Ylle". Kom ihag att
forst titta pa plaggets tvattradsetikett och att folja
raden noga. Ylleprogrammet torkar inte tvatten helt
torr, upprepa darfor inte programmet aven om
plaggen skulle vara nagot fuktiga efter avslutat
program. Forma dem till ursprunglig form och lat
liggande i torkkorgen.
och stickade
Vissa vavda
beroende
och stickade
plagg
plagg
och
syntetiska
Lagg inte i for mycket tvattgods.
tvattgods sa
skrynklor.
snart
Strykfritt / skrynkelskydd
krympa,
torktumlaren
material
strykfritt
Ta ut
stannar
for att hindra
Kontrollera alltid tvattanvisningarna
Gummi och
i
Hog temperatur
plast
plagg tillverkade av eller innehallande
gummi eller plast, exempelvis:
a) forkladen, haklappar och stolsoverdrag
b) gardiner och borddukar
c) halkmattor
Glasfiber
Medelhog
av
glasfiber
nasta
temperatur
Lag temperatur
Ingen
Torka inte foremal
fasta i kladerna
Torktumlas ej
plaggen.
Torktumla inte
av
Fintvatt
Torkas ej
och nattlinnen
Babyklader
Partiklar
Torktumla
pa kvaliteten.
Strykfria
Tips
kan
Anvisningar
Torkning
dem torka
Vavda
Symboler
varme
glasfiber i torktumlaren.
som
finns kvar i trumman kan
gang du tumlar och
irritera
Hangtorkas
huden.
Dropptorkas
Tvattradsetiketter
Kladesplagg
har etiketter med tvattrad
Dessutom maste
tvattgodset
sorteras
som
ska
foljas.
efter storlek och
Torkas
plant
material.
Lagg inte i for mycket tvattgods. Da
samt optimerar torkformagan.
och tid
20
spar du
energi
I
skugga
/ luft
T ips
F
Reservdelar
Tillbehor
De reservdelar du behover tillhandahalls i
Torktumlaren levereras med
enlighet
med
omfattas
av
Om
garantivillkoren. Komponenter som
garantin tillhandahalls kostnadsfritt.
garantin har lopt ut maste reservdelar
kopas
fran
1.
Avloppsslang
2.
Slanghallare
3.
Torkkorg
4.
Staplingssats
foljande
tillbehor:
for kondensvatten
ett servicecenter.
Omhandertagande
Torktumlaren maste omhandertas pa ett sakert
satt for att undvika risken for att barn skadas.
Luckan och
natsladden
utskjutande delar ska tas bort och
kapas for att forhindra anvandning.
Darefter kan torktumlaren omhandertas sakert.
Kontakt med
serviceavdelning
Om torktumlaren inte
du med
fungerar som
den ska,
Tips
borjar
ga igenom
felsokningstabellen.
att
Om du inte hittar felet eller inte kan
sjalv,
ska du kontakta
atgarda
serviceavdelning.
Serviceteknikern kommer
att
fraga
det
efter
adress och postnummer.
telefonnummer.
3. En beskrivning av felet.
1. Ditt namn,
2. Ditt
4.
Torktumlarens modellnummer och
serienummer.
5.
Inkopsdatum.
Hallare
:
2 st
Skruv:4st
21
F elsokning
F
Felsokningstips
Spar tid och
pengar genom att
ga igenom tabellen nedan
innan du
Atgard
Fel
Torktumlaren
servicecentret.
ringer
fungerar
inte
1. Kontrollera att natsladden ar ansluten till ett
2. Kontrollera att
eluttag.
"Start"-knappen intryckt.
ordentligt stang.
Kontrollera att rumstemperaturen inte understiger 5°C.
Kontrollera att ingen sakring eller sakringsbrytare har utlosts. Byt ut vid behov.
(Anmarkning: torktumlare har vanligen tva sakringar eller sakringsbrytare.)
ar
3. Kontrollera att luckan ar
4.
5.
Nar du har tomt kondensvattenbehallaren och
du
Torkningen
tar
lang
tid
trycka pa Start-knappen
1. Filtret ska
for
att
rengjort filtret under drift
starta pa nytt.
maste
tumlaren ska
rengoras efter varje anvandning.
2. Kontrollera att kondensvattenbehallaren ar tomd.
3. Kontrollera att kondensorn ar
ren.
4. Kontrollera att ratt program har valts for typen av tvattgods.
5. Kontrollera att ventilationsgallret pa framsidan och ventilerna
ar
om
tvattgodset
ar
mycket blott.
7. Kontrollera att ratt program har valts.
8. Kontrollera att inte for stor tvattmangd har
Felsoknig
Lampan "Rengor filtret"
1.
blinkar
2. Kontrollera att kondensorn inte ar
i trumman
Tvattgodset
blir
lyser inte
luddigt
lagts
i.
Rengor filtret.
Kontrollera
1.
inte
igensatta.
6. Kontrollera
Lampan
pa baksidan
om
lampan
ar
igensatt.
trasig.
Rengor luddfiltret.
2. Kontrollera att allt
Torktiden varierar
tvattgods ar rent.
3. Kontrollera att tvattgodset ar ratt sorterat.
4. Kontrollera att inte for stor mangd tvattgods har lagts i.
5. Kontrollera att det inte finns papper osv. i kladesplaggens fickor.
Torktiden varierar beroende pa temperaturinstallning, mangden tvattgods,
av material, hur blott tvattgodset ar och luddfiltrets skick.
Vatten lacker ut
Kontrollera
om
Tvattgodset
Kontrollera
att inte
ar
skrynkligt
luckan eller tatningen ar smutsig eller skadad.
for mycket tvattgods har lagts i. Prova med kortare torktid och
tvattgodset
Folj tvattgodsets
ta ut
Tvattgodset
krympt
22
har
typen
Andra tyger kan
med det
annu
tvattrad.
Vissa tyger
tvattas utan
lite
fuktigt.
krymper nar de tvattas.
att krympa men krymper nar de torktumlas.
ar
F elsokning
F
Fellage
?
Luckan ar
oppen
"
LED-fonstret visar
luckan och tryck pa
:
luckan
Stang
"
om
luckan
oppen. Stang
ar
Start-knappen igen.
Luften i torkaren ar fortfarande mycket varm och fuktig om torkaren stannar plotsligt pa grund av
stromavbrott eller nagonting annat under torkning.
Om torkaren lamnas lange i det laget kan dess hallbarhet eller viktiga elektriska komponenter paverkas.
Oppna dorren sa att den varma och fuktiga luften kan komma ut om torkningen avbryts under langre tid.
?
EHE
Las i
:
bruksanvisningen
Indikerar
foremal
i
(kontakta
efter
?
ELE
Las
att
:Omett
i
att
det finns
varm
och
fuktig
luft i torkaren
om
den stoppas under torkning.
-indikation kan torkaren anvandas igen efter
Vid
mer an en timmes ventilation med
oppen dorr utan
bruksanvisningen
ringer
torkaren.
servicecenter
om
ett
dorren lamnats oppen
-fel kvarstar
sadant tillstand kvarstar
tillrackligt lange).
kopplar du
ur
elkablarna och
servicecenter.
tE
?
Las i
bruksanvisningen
:
Dra ut natsladden
och ring servicetekniker.
Felsoknig
23
T
ekniska data
F
850
600
595
Ventilationskrav
Teknisadt
Frekvens
230 V
50 Hz
Kontrollera torktumlarens
sakerstalla
att
markplat
Effekt
Nisch eller
(max)
under bank
2900
Se till att
luftstrommen
for att
genom tumlaren
ar
maskinen ansluts till ratt
natspanning.
Nisch eller under
I
skap
bank
Sidor
0mm
Ovanfor
0mm
Bakom
24
mm
Vikt:50kg
mm
Elanslutning
Spanning
mm
25
mm
0mm
250
mm
125
mm
2900
l/min.
I
skap
maste
ha
ventilationsgaller)
om
Skapdorren
tva hal
(med
minst 387
kvadratcentimeter
vardera, placerade
8
fran ovre respektive
under kanten.
cm
G
aranti
F
Kassering
av
din
gamla apparat
1. Nar
en
den har
symbolen
produkt innebar det
med
overkryssad soptunna pa hjul sitter pa
regleras av European Directive
en
att den
2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska
produkter bor kasseras via andra
hushallsavfall, helst via for andamalet
vagar
avsedda uppsamlingsanlaggningar som myndigheterna utser.
an de
som
finns for
3. Om du kasserar din
forhindra
4. Mer
av
negativa
detaljerad
gamla apparat pa ratt
miljon
satt sa bidrar du till att
konsekvenser for
information
om
kassering
och manniskors
av
kommunen, renhallningsverket eller den
din
halsa.
gamla apparat
butik dar du kopte
kan far
produkten.
Garantin omfattar inte foljande:
Servicepersonals hembesok for att ge dig anvisningar om produkten.
Fel som orsakas av att produkten ansluts till annan spanning an vad som
anges pa markplaten.
Fel som orsakas av olyckor,
forsumlighet, felaktig anvandning eller force
majeure.
foljd av andra orsaker an normalt hushallsbruk eller
anvandning i enlighet med bruksanvisningen.
Fel som orsakas av skadedjur, t.ex. rattor, kackerlackor osv.
Buller eller vibrationer som betraktas som normala, t.ex. ljud fran avloppsslang,
trummans rotation eller ljudsignaler.
Korrigering av installationen, t.ex. att placera torktumlaren plant, justera
avloppet osv. Normalt underhall enligt bruksanvisningen.
t.ex. grus, spikar, BH-byglar,
Avlagsnande av frammande foremal/amnen,
fran
inklusive
osv.,
maskinen,
knappar
pumpen och inloppsslangens filter.
Byte av sakringar eller lamplig ledningsdragning eller VVS-installationer.
Korrigering av reparationer utforda av obehoriga.
Foljdskador pa personlig egendom pa grund av maskinfel.
Garantin galler inte om produkten anvands for kommersiellt bruk (t.ex. i
lokaler som offentliga tvattinrattningar,
hotell, traningslokaler, studenthem).
Om produkten installeras utanfor det normala serviceomradet, ska agaren
sta for kostnader for transport av produkten i samband med reparation eller
byte av defekta komponenter.
Fel
som
uppstar
till
25
Gar nti
E genskaper
F
Trommel med ekstra stor
LG Tørketrommel har
Energy
en
kapasitet
kapasitet pa 7,0 kg.
Lavt energi forbruk
Energiforbruket reduseres med Sirocco
& Radial ventilator.
Redusert tørketid
save
Med
effektiv
en
ventilasjonsmekanisme
optimal ytelse
reduseres tørketiden.
Forbedret
støyreduksjon
Støy reduseres ved
støyabsorpsjon
og
og et varmeelement med
frasorteringsteknologi.
Brukervennlig
Dobbelt
I
LCD-display
med elektrisk kontroll.
nnhold
Sikkerhetsintrukser
F
....................................................................
Installasjonsinstrukser
Utseende og
Bruk
av
design
...............................................................
..................................................................
tørketrommelen
Tilleggsfunksjoner
............................................................
.....................................................................
Vedlikehold og rengjøring
Nyttige tips
Feilsøking
Teknisk
Garanti
26
........................................................
27
30
33
34
38
39
................................................................................44
.................................................................................
informasjon
..................................................................
.....................................................................................
46
48
49
S
Følg
ikkerhetsintrukser
F
disse instruksene for a redusere risikoen for elektrisk støt, brann og skade pa personer og ting.
Sikerhtsnu
ADVARSEL!
Alvorlig
skade eller død kan inntreffe hvis
Ikke tillatte
man
ikke
følger
disse
reglene.
handlinger.
?
Tørketrommelen
fungerer bare
?
ved 230V.
Kontroller at kontakten
er
jording
kan
ledningen eller
tunge objekter pa den.
jordet
og tilkoblet en automatsikring
før du setter inn stikkontakten.
Uten
Ikke skad
sett
Skade
pa ledningen
kan
forarsake
brann og
elektrisk støt.
kortslutning
oppsta.
eller elektrisk støt
?
Pass
pa
at
apparater
samme
Unormal
ingen andre
plugget i den
?
er
kontakten.
Ikke berør ledningen eller
støpselet med fuktige
hender.
oppvarming
av
kontakten kan forarsake
Dette kan forarsake
elektrisk støt.
brann.
?
Demontering og ettersyn skal
gjøres av autorisert
?
servicetekniker eller
Hold i støpselet, ikke
ledningen nar du skal koble
fra.
elektriker.
Brudd
Dette kan forarsake
kortslutning,
pa ledningen kan
varmeutvikling
forarsake
brann og
eller brann.
elektrisk støt.
?
Hold tørketrommelen
pa god
avstand fra elektriske ovner,
stearinslys og andre
?
Fjern smuss og flekker fra
støpselet og sett det skikkelig
i kontakten.
brennbare kilder.
Dette kan forarsake
brann
Støv og feilaktig tilkopling
kan forarsake brann.
eller at deler smelter.
27
S
ikkerhetsintrukser
?
Ikke bruk
ødelagt kontakt,
ledning eller støpsel.
?
Pass
ikke
pa
at rotter og
F
kjæledyr
spiser pa
tørketrommelen.
Dette kan forarsake
brann og
elektrisk støt.
Dyr
kan dø
av
elektrisk støt
og maskinen skades.
Sikerhtsnu
?
Ikke
plasser tørketrommelen
?
et sted hvor den utsettes for
fuktighet.
Dette kan forarsake
elektrisk
støt, brann, funksjonsfeil og
Ikke trykk pa knappene med
skarpe gjenstander som
skrutrekker eller spiker.
Dette kan forarsake
elektrisk
støt.
ødeleggelse.
?
Ikke bruk skjøteledning eller
adapter for a koble til
ledningen.
Dette kan forarsake
elektrisk
støt og brann.
?
Ikke søl
vann
?
Ikke bruk
pa
rengjøringsmidler
klesvasken eller i
tørketrommelen.
Dette kan forarsake
eksplosjon og
pa
?
tørketrommelen.
Ikke
som
plasser brennbare kilder
bensin, voks, fett, olje ol.
i nærheten
Dette kan forarsake
brann og
brann.
av
tørketrommelen.
elektrisk støt.
Dette kan forarsake
utvikling
giftig gass, skade pa
deler, eksplosjon eller brann.
av
?
Trekk
ledningen ut ved
rengjøring og nar
tørketrommelen ikke
er
?
i bruk.
Vann eller skitt kan forarsake
Dyr
elektrisk støt.
og maskinen skades.
?
Ikke tillat barn eller
kjæledyr a
unna
?
kan dø
av
elektrisk støt
Før tørketrommelen
leke rundt eller inni
kasseres, fjern døren og klipp
tørketrommelen.
av ledningen for a forebygge
fremtidig bruk.
Barn kan falle ned.
barn kan skades
Dyr
eller
av
roterende deler eller bli kvelt
i trommelen.
28
Hold tørketrommelen
kakerlakker og andre
insekter.
Dette kan forarsake
skade
ledningen og kortslutning.
pa
S
ikkerhetsintrukser
?
Sma
barn ma
passes
Barn kan falle ned.
?
eller barn kan skades
Tekstiler
som
Det kan føre til
en
at det ikke er utsatt for
Dette kan forarsake
?
Dyr
F
slik at de ikke leker med tørketrommelen.
Hvis tørketrommelen far strøm via
plasseres slik
?
pa,
elektrisk støt,
har vært utsatt for
eksplosjon og
av
roterende deler eller bli kvelt i trommelen.
Sikerhtsnu
skjøteledning eller et strømaggregat, skal dette utstyret
vannsprut eller fuktighet.
brann, funksjonsfeil og ødeleggelse.
matoljesøl,
brann
pa
er
brannfarlige og skal ikke tørkes i tørketrommelen.
grunn
av
selvantennelse.
Tekstiler
som tidligere har vært utsatt for bensin, tørrensemidler eller andre brennbare eller
skal ikke tørkes i
eksplosive stoffer enten ved vask/rens, ved søl eller pa annen mate
--
--
tørketrommel.
Det kan føre til
?
Tekstiler
som
eksplosjon og
inneholder
brann
pa
grunn
av
selvantennelse.
skumgummi (ogsa kalt lateksskum) eller andre gummiliknende materialer
med tilsvarende struktur, skal ikke tørkes med varmeprogrammet i tørketrommelen.
Skumgummi
?
Ikke tørk
kan selvantenne nar det blir utsatt for
plastartikler
Dette kan forarsake
som
varme.
dusjhetter og bleiebukser i tørketrommelen.
eksplosjon og
brann.
29
I nstallasjonsinstrukser
F
hjelpe deg gjennom de første trinnene av installasjonen.
Bemerk at hver del i denne handboken inneholder viktig informasjon vedrørende forberedelser og bruk av
tørketrommelen. Det er viktig at du leser igjennom hele handboken før du fortsetter med installasjonen eller
Disse instruksene vil
bruker maskinen. Legg merke til alle advarsler og forsiktighetsregler. Disse
av kvalifiserte installatører. Les alle installasjonsinstruksene nøye.
Instaljoiruke
installasjonsinstruksene
skal
følges
Sikkerhetsinformasjon
pa god avstand fra
grill siden flammer kan
Hold tørketrommelen
Risiko for skade
Tørketrommelen
av en
er
gassbluss, komfyr og
ødelegge maskinen. Nar tørketrommelen er
plassert under en benkeplate, la det være 15 mm
avstand til platen fra alle sider slik at luften
kommer ut fra ventilasjonsristen bak. Denne
luftsstrømmen er viktig for a kondensere vannet
under tørking. Hvis du bruker tørketrommelen i
nærheten av eller ovenpa en vaskemaskin, sørg
for a ha en kontakt til hvert støpsel. Ikke bruk
toveisadapter eller skjøteledning. Du kan sette
tørketrommelen ovenpa en vaskemaskin for a
spare plass. Et festesett er tilgjengelig hos din
tung og bør ikke løftes
veldig
person alene.
Ikke løft tørketrommelen i deler
som
stikker
ut
f.eks. døren eller displaykanten
disse kan bli ødelagt.
som
--
Risiko for a snuble
Risiko for a snuble i
ledninger og utløpsslanger
henger ned. Kontroller at ledninger og
utløpsslanger er godt festet.
som
Kontroller at tørketrommelen ikke har
leverandør.
fatt skader under transporten.
Ikke koble til tørketrommelen hvis den har
synlige skader.
Hvis du ikke
er
sikker, kontakt
leverandøren. Tøm alltid tørketrommelen
fullstendig
før transportering.
Installasjonsinstrukser
LG Tørketrommel kan
plasseres ovenpa
frontbetjent vaskemaskin. Den skal festes med et festesett. Denne
installatør for a sikre at begge maskiner star stødig. Hvis dette ikke er
en
installasjonen skal gjøres av en erfaren
gjort grundig, kan tørketrommelen falle ned.
Enda mer viktig, visse vaskemaskinmodeller har tilsvarende
rad hos
en
modeller for a
sette
ovenpa,
sa det
er
viktig
a
erfaren installatør.
ADVARSEL!
Strømledning
Hvis
strømledningen
annen
er
autorisert person
--
Strømtilførselen bør være
30
produsenten eller serviceleverandøren eller av en
for a unnga at det oppstar farlige situasjoner.
innenfor rekkevidde for brukeren ved til- og frakobling etter installasjonen.
skadet,
ma
den
byttes
ut
av
--
fa
I nstallasjonsinstrukser
Instrukser vedrørende
Denne maskinen ma være jordet. I tilfelle av
funksjonsfeil eller kortslutning, vil jordingen
redusere risikoen for elektrisk støt ved
ledes til
Denne maskinen
F
Festesett
jording
For a sette tørketrommelen
trenger du
et
ovenpa
en
vaskemaskin
festesett.
at strømmen
jord.
utstyrt med bade
som
ma
er
Stikkontakten
ledning og støpsel
jordet.
tilkobles en godkjent kontakt som er jordet.
er
Instaljoiruke
0
60
Tilleggsopplysninger
om
jording
ha separat jording. I disse tilfellene ma tilbehør
(jordledning, klemmer og skruer) anskaffes separat.
bygges inn. Malene til apningen
er
sikkerhet, ma metallplater
være ordentlig tilpasset. Hvis maskinen skal plasseres
under en hel benkeplate skal dette gjøres av en erfaren
Vannpumpe
servicetekniker.
Noen steder
er
det i
følge reglene
krav
Innebygd installasjon
om
at
man
ma
Tørketrommelen kan tømme
ut
vann
uten a
Tørketrommelen kan
vist nedenfor. For din
føre det
til vannbeholderen. Vannet pumpes direkte ut
tørketrommelen.
av
600
850
595
31
I nstallasjonsinstrukser
Tørketrommelen ma
F
sta vannrett
1. Nar tørketrommelen star vannrett, reduseres støy
og
vibrasjon.
pa et flatt og stødig
drypper vann,
Plasser tørketrommelen
hvor det ikke
underlag
oppbevares brennbare materialer eller
fryser.
Instaljoiruke
hvor
vann
2. Hvis tørketrommelen ikke star vannrett, juster
frontbenene opp eller ned hvis nødvendig.
Drei med klokken for a heve og mot klokken for
senke, helt til tørketrommelen ikke lenger rister
a
frem og tilbake eller fra side til side.
Justerbare ben
Senk
Hev
Justerbare ben
Justerbare ben
Diagonal sjekk
Trykk ned kantene diagonalt pa topplaten pa
tørketrommelen. Maskinen skal ikke bevege seg opp eller
ned. (Kontroller begge retninger.)
Hvis maskinen beveger seg nar du trykker ned topplaten
diagonalt, juster benene igjen.
32
U
tseende og
design
F
Vannbeholder
Kontrollpanel
Dør
Utsendogi
Kondensatordeksel
Ventilasjonsrist
Kontrollpanel
LCD-display (
?
?
)
LCD-display (
Tidsdisplay
Programvisning
?
)
Ikonvisning
Tilleggsfunksjoner
Programvelger
Start/Pause
?
Høy Temp./
?
Lydsignal
?
Antikrøll
?
Favoritt
?
Forsinket
?
Valg
av
Lav
Temp.
start
sprak
33
B
ruk
tørketrommelen
av
F
Programvalg
Elektroniske
Standard
autotørkeprogrammer
Program
Programmer for blandet tøy
Trykk pa "Lav Temp."-knappen for varmeømfintlige stoffer.
Sengetøy, duker, joggedresser,
jakker og tepper
Skjorter,
bluser og
treningstøy
Bukser, dresser, skjørt og bluser
For
tykt
og vattert tøy
som
ikke trenger a
For tøy
som
ikke trenger a
For tøy
som
trenger a strykes
strykes
Tørt
Skaptørt
strykes
Stryketørt
Bomullsprogrammer hvitt og farget tøy
Trykk pa "Lav Temp."-knappen for varmeømfintlige stoffer.
--
Handklær, kjoler
Brukavtøeomln
og
sengetøy
Frottehandklær,
kjøkkenhandklær
og sengetøy
Badehandklær, kjøkkenhandklær,
undertøy og bomullssokker
T-skjorter, bukser, undertøy
og
arbeidsklær
Sengetøy, duker, handklær og T-skjorter
Pologensere og arbeidsklær
Sengetøy,
duker og handklær
Tidsinnstilt tørking
--
For
tykt
og vattert tøy
For
tykt
og vattert tøy
som
trenger
ikke trenger a
noen
Tørt
som
ikke trenger a
strykes
Skaptørt
For tøy
som
trenger a strykes lett, ikke fullstendig
Lett tørk
For tøy
som
trenger a strykes
Stryketørt
For tøy
som
trenger press
Maskintørt
Sma tøymengder og forhandstørket vask
og
Normalt tøy bruker
varm
Normal
--
luft i 20 minutter
Sma tøymengder og forhandstørket vask
minutter i tromelen uten
varm
luft i 40 minutter
Tøy
Ull
Tøy
av
Silke, dameundertøy og underkjoler
For varmesensitive stoffer f.eks.
joggesko
Varm
(20min.)
Varm
(40min.)
Kald luft
varme
du ikke vil la rotere i trommelen
Gensere, finvask og
strykes
For tøy
Normalt tøy bruker
tøy
som
velg tid
Badehandklær, badekaper
oppvaskkluter
Vattert tøy med akryl
Alt
Ekstra tørt
(20min.)
Kurvtørking
Spesialprogrammer
ull
Ull
syntetisk
materiale
Finvask
FORSIKTIG!
For a
unnga
34
skader
pa
ull og finvask bør disse tørkes med ull- eller
finvask-tørkeprogrammer.
B
ruk
av
tørketrommelen
F
Før maskinen tas i bruk første gang
Før du bruker maskinen første gang,
Etter at
emballasjen
er
fjernet,
det
kontrollerer du
1. Kontroller at tørketrommelen
maskinen star
er
er
noen
at
ting du skal kontrollere.
produktet er
balansert ved a bruke
en
uten
vater.
mangler og
er
korrekt installert.
Kontroller dette ved a justere benene slik
at
stødig.
2. Kontroller de store delene
3.
4.
pa maskinen slik som vannbeholder, kondensator, kontrollpanel og trommel.
Det er nødvendig a la trommelen ga i 5 minutter for a være sikker pa at den blir varm.
For a unnga eventuell lukt, la døren sta apen og plugg ut strømledningen etter hver tørk de første gangene du bruker maskinen.
1. Sla
pa
Sla
strømmen.
pa
Klar
Velg program
Trykk først pa Power (Pa/Av)-knappen.
Indikatorlampen over knappen vil begynne
og maskinen er klar til a kjøre.
2.
Apne
a
lyse,
døren.
3. Kontroller
Apne
lofilteret,
døren
vannbeholderen og
kondensatoren.
pa innsiden av døren skal
tørking. Apne døren og
kontroller at lofilteret er renset. Hvis ikke, rens
filteret som vist pa side 39. Vannbeholderen og
kondensatoren skal ogsa kontrolleres og være
Lofilteret
tømmes
som
sitter
før eller etter
tømt og renset for a fa et
4. Sorter
bedre tørkeresultat.
tøyvasken før
du
legger
det i trommelen.
Kontroller
lofilteret
sorteres etter stofftype og ønsket
tørkegrad. Tøysnorer og band knytes før du
legger tøyet i trommelen.
Det er viktig a legge tøyet sa langt bak i
trommelen som mulig for a holde det unna
dørens tetningsring. Hvis ikke, kan bade
tetningsringen og tøyet bli ødelagt.
Tøyet
35
Brukavtøeomln
B
ruk
av
tørketrommelen
5. Lukk døren.
Før du lukker
Velg
døren, kontroller
tøyet er godt
som
fremmedelementer
f.eks. brennbare
plassert og
materialer ikke ligger rundt dørapningen.
6.
at
F
ønsket
program
Velg tørkeprogram.
Du kan
velge tørkeprogram ved
a dreie
programvelgeren
pa
inntil ønsket program vises. Hvis du bare trykker
Start/Pause-knappen uten a velge program, vil
tørketrommelen starte Stryketørtprogrammet.
Ta ut tøyet
[Se Programvalg (side 34) for detaljert informasjon]
Brukavtøeomln
Trykk pa Start-knappen.
7.
Du kan høre trommelen rotere.
8. Nar
tørkingen er ferdig, apne døren
og fjer n tøyet.
Vær
forsiktig! Trommelens innside
kan fremdeles
Rens
lofilteret i
døren
være varm.
(Tørketiden varierer avhengig
av
hvilket program
som
velges.)
9. Rens lofilteret og tøm
vannbeholderen.
Lofilteret bør
10. Sla
av
renses
etter
hver tørk.
tørketrommelen.
Rens det
Trykk pa Pa/Av-knappen.
nederste
lofilteret
FORSIKTIG!
-
for
-
forsiktig sa ikke lofilteret skades nar
rengjøres med støvsuger. Bruk børsten
a fjerne lo og støv fra loskjermen.
Vær
det
Hvis du skal
apne
døren
mens
kjører, trykk pa
Start/Pause-knappen og vent til
stopper fullstendig før du apner.
tørketrommelen
36
trommelen
B
ruk
tørketrommelen
av
F
Kurvtørking
Tørkekurven
plasseres inne i trommelen som vist pa
bildet. Fjern og kast emballasjen før bruk.
Tørkekurven er designet for a tørke tøy du ikke vil la
f.eks. gensere og finvask. Den
oppvarmede tørkekurven tillater varm luft a sirkulere
rundt slik at du far en jevn og effektiv tørking. Velg
ønsket tørketid nar du bruker
rotere
som
MERK
Kontroller lofilteret og fjern lo fra
som er tørket pa tørkekurven.
objektene
kurvtørkingsprogrammet.
Hvordan bruke
1.
Apne
kurvtørkingsprogrammet:
1. Sett stalenden
døren.
Brukavtøeomln
inn i det
midterste
2. Ikke
hullet.
fjern loskjermen.
pa
dørapningen.
3. Plasser tørkekur ven
delen
av
La tørkekurven
henge
den nederste
bak i
trommelen.
Skyv frontrammen
loskjermen.
ned for a sikre
2. Plasser finvask
eller
joggesko
ovenpa
kurven.
4. Plasser vate
objekter pa toppen av
det være litt plass imellom
kurven. La
objektene
slik at luften kan sirkulere.
Trommelen
roterer,
men
tørkekur ven
star stille.
5. Lukk døren.
6.
Velg kurvtørkingsprogrammet.
37
T illeggsfunksjoner
F
Høy Temp. / Lav Temp.
Disse
funksjonene forlenger
Favoritt
eller forkorter tørketiden ved a
senke eller heve temperaturen.
Hvis det
Lydsignal
Tilegsfunkjor
er
et program
du bruker ofte kan du bruke
favorittfunksjonen. Nar favorittfunksjonen er lagret, kan du bare
trykke pa Favoritt-knappen neste gang. For eksempel kan du trykke
pa Av/Pa-knappen og velge Ekstra tørt i bomullsprogrammet og
deretter Antikrøll og til sist Favoritt-knappen helt til
tørketrommelen avgir lydsignal. Det tar ca. 3 sekunder. Det er alt
du behøver a gjøre. Neste gang du slar pa maskinen og trykker pa
Favoritt-knappen, ser du programmene du har valgt pa displayet.
Sla
summelyd pa/av.
trykket pa Av/Pa-knappen, vil det komme et
lydsignal hver gang du trykker pa de forskjellige knappene pa
panelet.
Hvis du ikke vil ha lyd, trykker du pa
Lydsignal-knappen. Lydsignal-knappen lyser for a indikere at
lyden er av.
Etter at du har
Forsinket start
Du kan bruke
tidsforvalg
for a
utsette
sluttidspunktet
for
et
tørkeprogram.
Maksimum forsinket
Antikrøll
er en
funksjon
start
er
19 timer.
1. Sla
forhindrer krøll og rynker som
blir dannet nar tøyet ikke fjernes fra trommelen med en gang
tørkeprogrammet er ferdig. Med denne funksjonen starter og
"Antikrøll"
som
2.
3.
4.
stopper trommelen kontinuerlig.
Hvis døren apnes mens antikrøllfunksjonen
pagar, avbrytes
funksjonen. Hvis døren derimot apnes under
normalprogrammet, gjenstar valget av antikrøllfunksjonen.
For a legge til denne funksjonen trykker du bare pa Antikrøllknappen etter at du har valgt tørkeprogram.
pa tørketrommelen.
Velg program.
Angi tid i timer.
Trykk Start/Pause-knappen.
Barnesikring
denne
For a aktivere
barnesikringen
holder du
knappene
for
høy
og lav
temperatur inne samtidig i cirka 3 sekunder.
Barnesikringssymbolet vises pa tørketrommelens display og
forteller
Hvordan stille inn
deg
at
funksjonen
er
aktivert.
sprak
Les instruksene nedenfor hvis du ønsker a forandre
1.
Med strømmen pa trykker du inn
(
) i cirka tre sekunder.
3. Spraket velges
ved a
sprakvalgknappen (
trykke pa
).
sprakinnstillingen.
2. Vri programvelgeren
sprakvalgknappen
mellom
4. Tørketrommelen
seg
av
spraket
38
vil sla
automatisk etter at
er
valgt.
5.
for a skifte
sprak.
Bekreft det
strømmen
valgte spraket nar
pa igjen.
er
V
Det
edlikehold og
viktig a
er
rengjøring
vedlikeholde
Rensing
program
maskinen
vanskelig. Alt du behøver
følge informasjonen under.
Det
ikke
er
av
a
gjøre
er
a
kjører
1.
2.
et program
Tømme vannbeholderen
Vannbeholderen
Rens lofilteret etter hver
tørk,
tørkingen, bør du
er
full
og kontroller det før
hver tørk. Hvis "Clean Filter (Rengjør filteret)" (rens
filter) lyser og du hører at summeren avgir lydsignal
rense
lofilteret. Rensing
av
filteret vil redusere tørketiden og energiforbruket, og
forlenge levetiden til tørketrommelen.
Apne
F
et
(Rengjør filteret)" (rens filter) lyser
kjører, rens filteret ordentlig.
La maskinen avkjøles og følg de anbefalte trinnene.
Trykk pa Start/Pause-knappen
mens
Rens lofilteret
1.
mens
Hvis "Clean Filter
Rense lofilteret
under
filteret
døren.
2. Trekk ut filteret.
Kondensert vann oppsamles i vannbeholderen.
Du bør tømme vannbeholderen etter hver tørk. Hvis du ikke
gjør dette, kan det medføre endret tørkeytelse.
"Empty Water (Tøm vannbeholderen)" lyser
nar
vannbeholderen er full, samtidig som det avgis
mens maskinen kjører. Hvis dette er tilfellet, ma
vannbeholderen tømmes innen 1 time.
et
lydsignal
1. Trekk ut
vannbeholderen.
med
Vedlikhogrnjø
2. Tøm
3. Rens filteret
vannbeholderen
en
i et sluk.
støvsuger eller
hold den under
rennende
vann.
4. Sett filteret
3.
Skyv
den tilbake.
4.
Trykk pa Start/Pause-knappen.
tilbake.
--
Skyv filteret
helt ned for a
unnga
sammenstøt
nar døren
lukkes.
5. Lukk døren.
Ikke
rens
filteret med
vann.
Vann
pa filteret
vil redusere tørkeeffekten.
39
V
edlikehold og
rengjøring
F
Kondensatoren
Kondensatoren
Det anbefales a
1.
Apne
ogsa en veldig viktig del som medvirker til
rengjøre kondensatoren 3 til 4 ganger i aret.
er
kondensatordekselet ved a bruke
mynt eller
en
en
et
effektivt
tørkeresultat, derfor trenger den spesiell behandling.
4. Trekk kondensatoren ut ved a sette en
finger
inn i hullet nederst.
skrutrekker.
(Trekk den forsiktig ut, ikke bruk mye kraft.)
Vedlikhogrnjø
2.
Apne
beskyttelsesdekselet
spakene.
ved a dreie
pa
5.
Rengjør
kondensatoren ved a holde den
under kranen og la vannet
renne
igjennom.
Beskyttelsesdeksel
<
3. La
begge spakene peke
Fronten
mot hverandre.
<
6. Sett alle delene
som
40
>
Siden
pa plass
du tok dem ut.
>
i motsatt
rekkefølge
V
edlikehold og
Ventilasjonsristen
rengjøring
foran
Støvsug ventilasjonsristen foran
for a sikre at lo og støv ikke
stenger for luftinntaket.
3 til 4 ganger i aret
hoper
seg opp og
sensorfunksjonen registrerer fuktigheten pa
tøyvasken mens programmet er i gang, derfor er det
viktig at den er ren hele tiden. Grunnen til at denne
delen ma rengjøres er for a fjerne kalkbelegget pa
overflaten av sensoren. Tørk av overflaten pa sensoren
Denne
inne i trommelen (se
Utpumping
Utpumping
av
av
F
Fuktighetssensor
kondensert
bildet).
vann
kondensert vann
Normalt pumpes kondensert vann til
vannbeholderen hvor det ligger inntil
beholderen
tømmes.
Vedlikhogrnjø
Maskinen bruker ikke bare
vannbeholderen, den kan ogsa pumpe
direkte i en utløpsslange, praktisk nar
vannet
tørketrommelen star ovenpa en vaskemaskin.
Med tilkoblingssettet for uttømming gjennom
utløpsslange, kan du enkelt skifte fra
vanntilføring til beholder til utløpsslange.
1. Skru løs
dekselet.
3. Løsne
vannbeholder-
slangen
fra
settet.
2.Taut
tilkoblingssettet.
4. Koble til
utløpsslangen.
41
V
edlikehold og
rengjøring
Snu døren
Døren kan
hengsles
4. Løsne
om
til motsatt side slik at den
passer bedre til forholdene i rommet. Fra fabrikken
leveres maskinen med dørhengslene pa høyre side.
begge
dekslene for
hengselfestene.
Forsiktig!
1. Dette arbeidet kan forarsake
handskader,
forsiktig nar du handterer skarpe
gjenstander som skrutrekkere etc.
vær
2. Nar døren snues, ma
ogsa dørhandtaket
snues.
Ikke bruk elektrisk drill.
1. Skru løs
Vedlikhogrnjø
bunnhengselet først,
topphengselet. Legg døren pa
unnga riper.
5. Skru løs
begge
dørhengslene.
deretter
et
teppe el. for a
6. Sett dekslene
for
hengselfestene
pa plass pa
motsatt side.
2. Løsne
7. Fest
lasdekslene.
dørknappen pa
motsatt side.
3.
8. Skru fast
Fjern
lasdekslene og
plasser
pa
dem
motsatt
side.
42
dørhengslene.
F
V
edlikehold og
Skifte
F
lyspære
Lyspæren kan
nettopp
rengjøring
er
trommelen
Forsiktig!
hvis programmet
avsluttet. Forsikre deg om at innsiden av
er
være
veldig
varm
kald før du skifter
For a
unnga
elektrisk støt, skal
strømledningen være frakoblet før du
lyspæren.
starter
1.
Apne
døren, før
armen
inn i trommelen og fa
fatt i dekselet.
2. Hold
godt
fast i dekselet med
kraft og drei i
retning
handen,
bruk litt
4.
pa
dette arbeidet.
Fjern lyspæren ved a dreie den i retning mot
klokken. Vær forsiktig sa den ikke faller ut.
5. Skru inn
lyspæren i retning
med klokken.
med klokken.
3. Løsne dekselet fra festet.
ingen verktøy til dette
arbeidet. Alle trinn kan gjøres for hand.
Du trenger
43
Vedlikhogrnjø
N yttige tips
Tørkeguide
Kapasitet for
Tøy
Dra i
F
ulike
tøytyper
Bomull
7kg
Blandet
3,5 kg
Ull
1,5 kg
Finvask
1,5 kg
ull
av
ullplagg
til de far tilbake sin
naturlige størrelse,
og tørk dem flatt pa tørkekurven.
avhenger
av
Instrukser
Symbol
Vevd og strikket materiale
Noen vevde og strikkete materialer kan
Tørkeanvisninger.
krympe, det
Tørking
kvaliteten.
med press og syntetiske stoffer
Ikke legg for mye tøy i trommelen. Ta ut tøy med
press med en gang trommelen stopper for a redusere
Tøy
Trommeltørking
Permanent
press/rynkeresistent
rynker.
Babytøy og nattkjoler
Kontroller alltid
Nytigetps
Gummi og
tørkeanvisningene pa tøyet.
plastikk
a) Forkler, smekker
b) Gardiner
Ma
ikke tørkes i trommel
Ma
ikke tørkes
plastikk
Ikke tørk materiale
slik
Skansom/Finvask
som
inneholder gummi eller
som:
og stoltrekk
og duker
Høy varme
c) Badematter
Middels
Glassfiber
Ikke tørk materiale med
Rester
seg
av
glass
pa tøyet
glassfiber i tørketrommelen.
ligge igjen i maskinen og feste
gang du bruker trommelen, dette
varme
kan
neste
vil irritere huden.
Vaske- og
Tøy har
varme
Ingen varme/luft
tørkeanvisninger
egne vaske- og
anbefales a
Lav
tørkeanvisninger, det
disse.
følge
Tøyet bør ogsa sorteres etter størrelse og stofftype.
For a spare energi, tid og forbedre ytelsen, bør du
Tørkes
hengende
Drypptørking
ikke overbelaste maskinen.
Tørkes flatt
Tørkes i
44
skygge
N yttige tips
Reservedeler
Tilleggsutstyr
Har du behov for
Følgende tilleggsutstyr
reservedeler, kan disse dekkes
garantien. Reservedeler som dekkes av
garantien, er helt uten kostnader. Hvis garantien
F
kan fas til tørketrommelen:
av
er
utløpt,
ma
reservedeler bestilles fra
1.
Utløpsslange
2.
Slangeholder
et
serviceverksted.
Kassering
av
tørketrommelen
Tørketrommelen bør kasseres pa en sikker mate
for at barn ikke skal padra seg skader.
Døren, dekselet og andre deler
som
stikker
ut
fjernes, og ledningen klippes for a hindre
fremtidig bruk. Nar dette er gjort, kan maskinen
kasseres pa en sikker mate.
ma
av
Kundeservice
Hvis det
først
galt med tørketrommelen, ga
igjennom feilsøkingssiden.
Hvis du fremdeles ikke finner feilen eller ikke
stand til a
rette opp
Nytigetps
3. Tørkekurv
er noe
er
i
feilen selv, kontakt
kundeservice.
Serviceteknikeren vil vite
følgende:
navn og adresse.
telefonnummer.
3. Beskrivelse av problemet.
1. Ditt
2. Ditt
4.
4. Festesett
Modellnummer og serienummer pa
tørketrommelen.
5. Datoen
for anskaffelse.
Holder: 2 stk
Skru: 4 stk
45
F eilsøking
F
Feilsøkingstips
For a spare tid og penger, vil denne siden
med a besvare
hjelpe deg
Spørsmal
spørsmal
Hva du skal
Tørketrommelen
1. Kontroller at tørketrommelen
virker ikke
2. Kontroller at
3.
er
før du kontakter kundeservice.
gjøre
tilkoblet.
Start-knappen er trykket inn.
Kontroller at døren er ordentlig lukket.
4. Kontroller at romtemperaturen er under 5°C
5. Kontroller at sikringen ikke er gatt eller strømbryteren koblet ut, og skift dem.
vanligvis to sikringer eller strømbrytere)
Etter at vannbeholderen og filteret er tømt, ma du trykke pa Start-knappen for at
(Forsiktig!
elektriske tørketromler bruker
maskinen skal fortsette a
Tørkingen
tar
lang
tid
1. Filteret bør
renses
etter
kjøre.
hver tørk.
2. Kontroller at vannbeholderen
3. Kontroller at kondensatoren
er
tømt.
er ren.
riktig program er valgt i henhold til stofftypen.
Kontroller at ventilasjonsristen foran og bak ikke er tildekket.
Kontroller om tøyet er uvanlig fuktig.
Kontroller at riktig program er valgt.
4. Kontroller at
5.
6.
7.
8. Kontroller at trommelen ikke
for full.
"Rens lofilteret"-
1. Kontroller at filteret
lampen lyser
2. Kontroller at kondensatoren ikke
Lyset
Feilsøking
er
Det
i trommelen virker ikke.
er
mye lo
pa tøyet
Kontroller
er
renset.
glødetraden
i
1. Kontroller at lofilteret
er
at
2. Kontroller at det kun
3. Kontroller at vasken
er
er
er
lyspæren
tilstoppet.
ikke
er
brent
av.
tømt.
tøy i trommelen.
riktig sortert i trommelen.
rent
4. Kontroller at maskinen ikke
er
for full.
5. Kontroller at det ikke
Tørketiden varierer
Det lekker
vann
Tøyet er krøllete
Tøyet krymper
ligger papir eller lignende materiale i lommene pa tøyet.
Tørketiden varierer i henhold til varmeinnstillingen, tøymengden, stofftypen, filterets
tilstand og hvor fuktig tøyet er.
Kontroller at døren og tetningsringen ikke er ødelagt eller møkkete.
Kontroller at trommelen ikke er for full. Prøv kortere tørketid, og fjern tøyet mens det
fremdeles er litt fuktig.
For a redusere krymping, følg anvisningen pa tøyet nøye. Noen stoffer vil krympe
nar de vaskes.
Andre stoffer kan vaskes,
46
men
krymper først nar
de tørkes i tørketrommel.
F eilsøking
F
Feilmelding
?
:
LED-displayet viser
"
"
hvis døren ikke
lukket. Døren ma lukkes, og du ma
knappen for a starte opp pa nytt.
Det vil fortsatt
er
trykke pa
ordentlig
Start-
luften og tøyet inne i trommelen hvis trommelen
plutselig stopper pa grunn av strømbrudd eller en annen arsak mens tørketrommelen gar.
Hvis man lar tørketrommelen være i denne tilstanden kontinuerlig, kan det redusere levetiden til
tørketrommelen eller ha negativ innvirkning pa de elektriske komponentene.
Apne døren slik at luft med høy temperatur og fuktighet kan bli luftet ut hvis tørkingen skal stoppes over
lengre periode under kjøring av et tørkeprogram.
?
være
EHE
Les i
høy temperatur og høy fuktighet pa
:
bruksanvisningen
en
Merke for varsling og
informasjon om luft med høy
temperatur og fuktighet inne i tørketrommelen hvis den
stoppes under kjøring. I dette tilfellet kan tørketrommelen
tas i bruk igjen etter utlufting, dvs. du tar ut alt tøy og lar
døren sta apen for utlufting i minst en time.
(Kontakt et servicesenter hvis disse forholdene fortsetter
ogsa etter at døren har statt apen i tilstrekkelig lang tid.)
?
:
Hvis
-feil fortsetter a inntreffe, skal du trekke
strømledningen
?
:
Ta ut
støpselet,
og ringe til
og
ring
ut
et servicesenter.
Feilsøking
etter service.
47
T
eknisk
informasjon
F
850
600
595
Teknisformaj
Elektriske krav
Hertz
230 V
50 Hz
Watt
2900
mærkepladen pa tørretumbleren
at sikre dig, at tørretumbleren har korrekt
mærkning.
Innebygd
eller
Innebygd
(maks.)
Kontroller
for
Skap
Sider
0mm
Topp
0mm
48
mm
0mm
250
mm
125
mm
eller
under benk
Forsikre
under benk
25
kg
Ventilasjonskrav
Volt
Bak
mm
Vekt: 50
mm
mm
at
deg
om
luftstrømmen
gjennom
tørketrommelen
er
m
3
pa 3,17
/min.
Skap
Skapdøren ma
lufteapninger,
ha 2
hver pa
et
areal pa minimum 387
cm2, og de skal være
plassert 8 cm fra
bunnen og toppen pa
døren.
G
aranti
F
Kaste det
gamle apparatet
1. Nar dette
symbolet med en søppeldunk med kryss pa er festet til et
produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte
gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3.
Riktig avfallshandtering av det gamle apparatet bidrar til a
mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha
mer
gamle apparater,
av
Dette dekkes ikke
Besøk
av
detaljert informasjon
kan du kontakte lokale
avfallshandteringstjenesten
av
om
forhindre
avfallshandtering
av
myndigheter, leverandøren
kjøpte produktet.
eller butikken der du
garantien.
servicetekniker for a instruere
Hvis
produktet
merkeplaten.
er
tilkoblet
forarsaket
Hvis feilen er forarsaket
til handboken.
Hvis feilen er forarsaket
Hvis feilen
er
en annen
deg om produktet.
spenning enn det som
er
angitt pa
av
ulykker, forsømmelse eller feilaktig bruk.
av
andre grunner
enn
normal bruk eller bruk i henhold
gift, f.eks. rotte- eller kakkerlakkgift etc.
Støy og vibrasjon som anses a være normal, slik som vannpumping,
sentrifugering eller lydsignal fra summeren.
Korreksjon av maskinen, f.eks. heve/senke eller tilpasse utpumpingen av vann.
Vanlig vedlikehold som star anbefalt i handboken.
Fjerne fremmedobjekter fra maskinen, inkludert pumpen og
inntaksslangefilteret, f.eks. smastein, spiker, BH-bøyler og knapper etc.
Bytte sikringer, ledningsnett eller utføre rørleggerarbeid.
Rette opp feil etter uautorisert reparasjon.
Skader pa ting/eiendom forarsaket av mulige feil pa denne maskinen.
Hvis maskinen brukes kommersielt, gjelder ikke garantien
(f.eks. bruk i offentlige bad, herberg, treningssenter eller sovesaler).
Hvis maskinen er installert utenfor serviceomradet, skal kostnader vedrørende
transport i forbindelse med reparasjon eller utskifting av ødelagte deler
dekkes
av
av
eieren.
49
Gar nti
M
emo
50
F
F
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement