LG GR-T502XV Owner’s Manual

LG GR-T502XV Owner’s Manual
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡΦΡΕΕΖΕΡ
ΟΩΝΕΡ∋Σ
ΜΑΝΥΑΛ(2~13)
ΠΛΕΑΣΕ
ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΟΩΝΕΡ∋Σ ΜΑΝΥΑΛ ΤΗΟΡΟΥΓΗΛΨ
ΒΕΦΟΡΕ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΑΝΔ ΚΕΕΠ ΙΤ ΗΑΝΔΨ
ΦΟΡ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΑΤ ΑΛΛ ΤΙΜΕΣ.
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡΧΟΝΓΕΛΑΤΕΥΡ
ΜΑΝΥΕΛ ΔΥ
ΠΡΟΠΡΙΕΤΑΙΡΕ(14~25)
Σ?Π
Α?ΑΝΤ Δ∋ΥΤΙΛΙΣΕΡ Λ∋ΑΠΠΑΡΕΙΛ ΛΙΣΕΖ
ΑΤΤΕΝΤΙ?ΕΜΕΝΤ ΛΕ ΜΑΝΥΕΛ ΔΥ ΠΡΟΠΡΙΕΤΑΙΡΕ
ΕΤ ΧΟΝΣΕΡ?ΕΖ ΛΕ ΣΟΙΓΝΕΥΣΕΜΕΝΤ ΠΟΥΡ ΥΝΕ
ΥΛΤΕΡΙΕΥΡΕ ΧΟΝΣΥΛΤΑΤΙΟΝ.
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΔΟΡΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
ΜΑΝΥΑΛ ΔΕΛ
ΥΣΥΑΡΙΟ(26~36)
ΛΕΑ ΕΣΤΕ ΜΑΝΥΑΛ ΕΝ ΣΥ ΤΟΤΑΛΙΔΑΔ ΑΝΤΕΣ ΔΕ
ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΕΛ ΕΘΥΙΠΟ Ψ
ΜΑΝΤ ΝΓΑΛΟ ΣΙΕΜΠΡΕ
Α
ΜΑΝΟ ΠΑΡΑ ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΟΝΣΥΛΤΑΣ.
Π/ΝΟ. 3828θΔ8226Χ
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`2
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
.........................................
ΦΕΑΤΥΡΕ ΧΗΑΡΤ
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
....................................
..............................................
3
4
5
Σταρτινγ
Τεμπερατυρε Χοντρολ
Ιχε
Μακινγ
Βοττλε Ραχκ
Χηιλλεδ
Χοολινγ
Χομπαριμεντ
Δεφροστινγ
Δεοδοριζερ
Φ. Ι. Ρ.
Λαμπ(οπτιον)
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΟΝ ΦΟΟΔ ΣΤΟΡΑΓΕ
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
................................................
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
.......................
............................
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
.........................
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
2
....
.........
9
10
10
11
11
12
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`3
3828JD8226C-¿
ΤΗΙΣ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΔ ΩΙΤΗ ΓΡΕΑΤ ΧΑΡΕ, ΑΝΔ ΥΤΙΛΙΖΕΣ ΤΗΕ ΛΑΤΕΣΤ ΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ.
ΩΕ ΑΡΕ ΧΟΝΦΙΔΕΝΤ ΤΗΑΤ ΨΟΥ ΩΙΛΛ ΒΕ ΦΥΛΛΨ ΣΑΤΙΣΦΙΕΔ ΩΙΤΗ ΙΤ∋Σ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ
ΑΝΔ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ.
ΒΕΦΟΡΕ ΨΟΥ ΣΤΑΡΤ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ, ΠΛΕΑΣΕ ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΒΟΟΚΛΕΤ ΧΑΡΕΦΥΛΛΨ.
ΙΤ ΠΡΟ?ΙΔΕΣ ΕΞΑΧΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΦΟΡ
ΝΑΝΧΕ,
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ, ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ ΑΝΔ ΜΑΙΝΤΕ-
ΑΝΔ ΑΛΣΟ ΣΥΠΠΛΙΕΣ ΣΟΜΕ ΥΣΕΦΥΛ ΗΙΝΤΣ.
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
1. Σελεχτ
α
γοοδ λοχατιον.
ρεφριγερατορ ωηερε
Πλαχε ψουρ
2. Αποιδ
πλαχινγ τηε υνιτ
συνλιγητ ορ μοιστυρε.
νεαρ
ΝΕΞΤ
ιτ ισ εασψ το
υσε.
1. Χλεαν ψουρ ρεφριγερατορ τηορουγηλψ ανδ
αλλ δυστ αχχυμυλατεδ δυρινγ σηιππινγ.
ηεατ σουρχεσ, διρεχτ
2. Ινσταλλ αχχεσσοριεσ συχη
3. Τηερε μυστ βε προπερ αιρ χιρχυλατιον αρουνδ
ψουρ ρεφριγερατορ το κεεπ ιτ οπερατινγ εφφιχιεντλψ.
μορε
ρεφριγερατορ
ανδ 2 ινχηεσ
3. Ψου ηαπε
ορ
Τηε
βε ελεπατεδ 1 ινχη φρομ
τηε
ισ
4. Το αποιδ
α
μοδελ ωιτη
βλε τηε ηανδλε
βαρ-τψπε ηανδλε, ασσεμαχχορδινγ το ινστρυχτιον χαρδ.
4. Χοννεχτ τηε ποωερ συππλψ χορδ (ορ πλυγ) το τηε
ουτλετ. Δον∋τ δουβλε υπ ωιτη οτηερ αππλιανχεσ ον
φρομ τηε ωαλλ.
ρεφριγερατορ σηουλδ
φλοορ, εσπεχιαλλψ ιφ ιτ
ιχε χυβε βοξ, ετχ., ιν
το
πλαχεσ.Τηεψ αρε παχκεδ τογετηερ
πρεπεντ ποσσιβλε δαμαγε δυρινγ σηιπμεντ.
Ιφ ψουρ ρεφριγερατορ ισ πλαχεδ ιν α ρεχεσσεδ αρεα
ιν τηε ωαλλ, αλλοω ατ λεαστ 10 ινχηεσ ορ γρεατερ
χλεαρανχε αβοπε τηε
ασ
τηειρ προπερ
ωιπε οφφ
τηε
χαρπετεδ.
σαμε
5. Πριορ το
πιβρατιονσ, τηε υνιτ μυστ βε λεπελ.
φορ 2
Ιφ
ρεθυιρεδ, αδφυστ τηε λεπελινγ σχρεωσ το χομπενσατε φορ υνεπεννεσσ οφ τηε φλοορ.
Τηε φροντ σηουλδ βε σλιγητλψ ηιγηερ τηαν τηε ρεαρ
το αιδ ιν δοορ χλοσινγ.
Λεπελινγ σχρεωσ χαν βε τυρνεδ εασιλψ βψ τιππινγ
τηε χαβινετ σλιγητλψ.
Τυρν τηε λεπελινγ σχρεωσ χλοχκωισε(
) το ραισε
τηε υνιτ, χουντερχλοχκωισε(
) το λοωερ ιτ.
ορ
ουτλετ.
στορινγ φοοδ,
λεαπε ψουρ
ρεφριγερατορ
Χηεχκ τηε φλοω οφ χολδ αιρ ιν τηε φρεεζερ
παρτμεντ
Ψουρ
αππλιανχε βετωεεν 10 Χ ανδ 43 Χ.
τεμπερατυρε αρουνδ τηε αππλιανχε ισ τοο
λοω ορ ηιγη, χοολινγ αβιλιτψ μαψ λεσσεν.
5. Ινσταλλ τηισ
Ιφ τηε
3
ον
3 ηουρσ.
το
ενσυρε
ρεφριγερατορ
ισ
χοολινγ.
ρεαδψ φορ υσε.
προπερ
νοω
χομ-
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`4
3828JD8226C-¿
ΦΕΑΤΥΡΕ ΧΗΑΡΤ
ΦΡΕΕΖΕΡ
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Λαμπ
Φρεεζερ
Τεμπερατυρε
Χοντρολ Διαλ
Φρεεζερ Δοορ Ραχκ
Φρεεζερ Σηελφ
(Πλαστιχ
Τωιστινγ
Ιχε
ορ
Στεελ)
Σερπε(Οπτιον)
ορ
Γενεραλ
Τψπε
Ιχε
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Ωινε Ραχκ
(Οπτιον
ιφ στεελ σηελφ)
Ψου χαν υσε
τηισ ασ
?οδκα ραχκ
ιν τηε Φρεεζερ.
Δεοδοριζερ
(Οπτιον)
Χηιλλεδ
Χομπαριμεντ
Τεμπερατυρε
Χοντρολ Διαλ
Φ.Ι.Ρ
Ραχκ
Εγγ Στοραγε
Μακινγ
Βοττλε Γυιδε
Λαμπ
Λαμπ (Οπτιον)
Σηελπεσ
(Πλαστιχ
ορ
Στεελ)
Ρεφριγερατορ
Μυλτι Φλοω Δυχτ
Δοορ
Ραχκ
Διστριβυτεσ χολδ αιρ το
εαχη
παρτ οφ ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ.
Λεπελινγ Σχρεω
?εγεταβλε Δραωερ
Υσεδ το κεεπ φρυιτσ
ανδ πεγεταβλεσ, ετχ.
φρεση ανδ χρισπ.
ΝΟΤΕ
∞Ιφ ψου φουνδ σομε
οτηερ μοδελσ.
?εγεταβλε
(Οπτιον)
παρτσ μισσινγ φρομ ψουρ υνιτ, τηεψ μαψ βε παρτσ ονλψ υσεδ
4
Παρτιτιονερ
ιν
2~1299.10.26 4:40 PM ˘`5
3828JD8226C-¿
OPERATION
STARTING
When your
prior
If
refrigerator is
filling it with fresh
to
operation
is
interrupted,
first
or
installed, allow it
2-3 hours to stabilize at normal
operating temperatures
frozen foods.
allow 5 minutes
delay
before
restarting.
TEMPERATURE CONTROL
REFRIGERATOR
?
Your
er
?
refrigerator has two controls that
refrigerator compartments.
let you
regulate the temperature
in the freez-
and
Initially set the TEMP. CONTROL at "5" and the COLD AIR CONTROL at
operating for 24 hours(one day) to stabilize.
Then adjust the compartment temperature according to your desire.
"5".
Leave it
?TEMP.CONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
The
FREEZER
higher the
number
setting,
the colder the
refrigerator compartment will
become.
COLD AIR CONTROL
1
REFRIG. MAX
5
NORMAL
9
FREEZER. MAX
?COLDAIRCONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Setting at "9", the freezer compartment becomes colder.
But the refrigerator compartment becomes warmer because less cold air flows
into the refrigerator compartment.
73
654
?
In cold weather the unit
For colder
?
freezer,
operates less and the freezer compartment has
a
tendency to warm
up.
turn the COLD AIR CONTROL to "7"~"9".
If you take
a lot of foods in the freezer or open its door frequently, its temperature is apt to be somewhat highIn this case, set the COLD AIR CONTROL dial between 7 and 9 to cool it. Return the COLD AIR CONTROL
dial to the original position to cut down the consumption of energy.
er.
?
In hot weather
or
to
put much foods in the refrigerator compartment, the refrigerator compartment has
dency to warm up.
For colder refrigerator,
turn the COLD AIR CONTROL to "2"~"4"to direct
more
cold air into the
at "7"~"9"of the COLD AIR
CONTROL, the refrigerator compartment will
5
not be cold
ten-
refrigerator compart-
ment, and the TEMP. CONTROL to "8"~"9".
Setting
a
enough.
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`6
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ΙΧΕ ΜΑΚΙΝΓ
Κινδλψ,
Φινδ ψουρ
αππλιανχε
ισ
υσινγ Γενεραλ τψπε
ορ
Τωιστινγ
ιχε
σερπε
τψπε.
Γενεραλ Τψπε
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε τραψ ωιτη ωατερ ανδ
πλαχε ιτ ον τηε Ιχε χυβε βοξ. Τηεν ινσερτ τηε ιχε
χυβε βοξ ιν τηε φρεεζερ
Ιχε
Τραψσ
χομπαρτμεντ.
Ιχε Χυβε Βοξ
Το
ρεμοπε
τωιστ
Τωιστινγ
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε
τραψ
ατ ιτσ ενδσ ανδ
γεντλψ.
Ιχε Σερπε
Τψπε
Το μακε ιχε χυβεσ, φιλλ τηε ιχε
ινσερτ ιν ιτσ ποσιτιον.
τραψ
ωιτη ωατερ ανδ
Ιχε
Το
ρεμοπε
τυρν
ιχε χυβεσ, ηολδ τηε κνοβ οφ τηε τραψ ανδ
ιχε χυβεσ δροπ ιν τηε ιχε χυβε
Τραψσ
Ιχε Χυβε Βοξ
γεντλψ. Τηεν,
βοξ.
χαν ρεμοπε Τωιστινγ Ιχε Σερπε
χομπαρτμεντ λαργερ.
Ψου
Ψου σηουλδ
φιρστ τηεν
ρεμοπε
πυλλ
Ιχε
το
υσε
φρεεζερ
Τραψσ ανδ Ιχε Χυβε
ριγητ σιδε.
Βοξ
τηε φραμε ουτ
6
Φραμε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`7
3828JD8226C-¿
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ
ΒΟΤΤΛΕ ΡΑΧΚ ΧΟΟΛΙΝΓ
Χοολ αιρ πεντ ισ
πλαχεδ
ον
τηε
Χοολ αιρ πεντ
ρεφριγερατορ
δοορ το
προπιδε
Βοττλε Ραχκ ωιτη χοολ αιρ.
Ωηεν ψου νεωλψ πυτ α φοοδ ον Βοττλε Ραχκ, ρεφριγερατορ
προπιδεσ Βοττλε Ραχκ ωιτη χοολ αιρ. Ασ α ρεσυλτ, χοολινγ
τιμε ισ σηορτενεδ.
Ιφ ωατερ οφ
φορειγν συβστανχεσ εντερ τηε χοολ αιρ πεντ
χλεανινγ, εφφιχιενχψ ωιλλ βε λοωερεδ. Ιν αδδιτιον,
γασκετ ισ δαμαγεδ, εφφιχιενχψ μαψ βε λοωερεδ οωινγ
ωηιλε
ιφ
το
τηε εσχαπε οφ χοολ αιρ.
ΧΗΙΛΛΕΔ ΧΟΜΠΑΡΙΜΕΝΤ
Ωηεν τηε δοορ ισ
οπενεδ,
ιν τηε φρεση μεατ. Σο ψου
τηε
χαν
ωαρμερ
αιρ δοεσν∋τ ινφλυενχε
κεεπ φοοδ φρεσηερ
ιν ιτ.
ΔΕΦΡΟΣΤΙΝΓ
Δεφροστινγ
τακεσ
πλαχε αυτοματιχαλλψ.
Τηε δεφροστεδ ωατερ φλοωσ δοων το τηε
επαπορατινγ τραψ
ωηιχη ισ λοχατεδ ιν τηε λοωερ βαχκ σιδε οφ τηε
ανδ ισ
ρεφριγερατορ
επαπορατεδ αυτοματιχαλλψ.
ΔΕΟΔΟΡΙΖΕΡ(ΟΠΤΙΟΝΑΛ)
Βψ υσινγ
α
χαταλψστ, δεοδοριζινγ περφορμανχε
Υνπλεασαντ
Ηοω το
οδορ οφ φοοδ ιν φρεση φοοδ
χαταλψστ ισ λοχατεδ
φορ ανψ ηανδλινγ.
Δο νοτ
γυαραντεεδ.
πριχκ
Ωηεν
τηε
χοολινγ
ιν
χοολινγ
αιρ ουτλετ φορ
αιρ ουτλετ ωιτη
φοοδ ωιτη
α στρονγ οδορ,
στορινγ
πασσεδ ον το οτηερ φοοδσ.
α
χιρχυλατινγ
ρεμοπε
αφτερ
ιν
νο
ηαρμ το ψου ανδ τηε φοοδ.
σηαρπ τιπ
ωραπ ιτ
ορ
αιρ ιν φρεση φοοδ
βεχαυσε τηε
στορε ιτ ιν
α
τηε δεοδοριζερ, τακε δοων ωηιλε
ινσερτινγ §^ τψπε
τηε φιγυρε ατ ριγητ.
πυλλινγ
δριπερ ιντο τηε ινσιδε ηολε
ασ
ιτ φορωαρδ
σηοων
7
χομπαρτμεντ, τηερε ισ
δεοδοριζινγ χαταλψστ
χονταινερ ωιτη
Χαταλψστ
Το
ωιτη
υσε
Ασ τηε
νεεδ
ισ
χομπαρτμεντ ισ δεοδοριζεδ
α
μαψ βε
νο
δαμαγεδ.
λιδ βεχαυσε οδορ μαψ βε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`8
3828JD8226C-¿
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
Φ.Ι.Ρ
ΛΑΜΠ(ΟΠΤΙΟΝ)
Φεατυρε
Φαρ Ινφραρεδ
Ραψσ
οριγιναλ φορμ
ωιτηουτ
Βψ ινχρεασινγ
λονγ τιμε.
εμιττεδ φρομ Φαρ Ινφραρεδ
ρεστραινσ τηε
Ραψ Λαμπ
δρψνεσσ οφ
τηε φοοδσ ανδ
κεεπσ
ιτσ
τρανσφορμινγ.
τηε νυχλειχ αχιδ, Φαρ Ινφραρεδ
Μορε εφφεχτιπε φοοδ
Ραψσ
αλσο
κεεπσ
τηε
αρομα
ανδ τηε σμελλ οφ τηε φοοδ φορ
α
στοραγε.
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε φοοδ ωιτηουτ
σεασονινγ
συχη
ασ
σαλτ
ορ
συγαρ, ανδ τηε φοοδ νεεδεδ το κεεπ ασ λοω τεμπερατυρε ωιτη
τηε ραω φοοδ υνχοοκεδ ηεατινγ ορ νο δισινφεχτινγ.
-
(Σλιχεδ)
:
Ραω Φιση, Μεατ,
Ιτ ισ υσεφυλ το
Πουλτρψ
ανδ
σο ον
ταστε οφ τηε φοοδ
τηε
κεεπ
οριγιναλ
βψ
ρεστραινινγ εξχεσσιπε φερμεντατιον ανδ οπερριπε οφ
?εγεταβλε ωιτη σπιχεσ, Ψογυρτ, ανδ σο ον
Φ.Ι.Ρ∋σ τηε
τηε φοοδσ.
-
Ιτ ισ υσεφυλ το στορε τηε υνσυιτεδ φοοδσ ιν τηε Φρεεζερ αμονγ
τηε χοοκεδ φοοδσ
-
Βοιλεδ
Εγγ,
ορ
τηατ γο βαδ
εασιλψ.
Σηοοτσ, ?εγεταβλε φορ σεασονινγ, ανδ
Βαμβοο
σο ον
Οπερατινγ
ρεφριγερατορ βεγινσ το οπερατε, Φ.Ι.Ρ Λαμπ
Δυρινγ τηε ρεφριγερατορ∋σ οπερατινγ, τηε ον ανδ
οφφ οφ τηε Φ. Ι. Ρ Λαμπ ισ αυτοματιχαλλψ χοντρολλεδ βψ τηε
ρεφριγερατορ ιννερ τεμπερατυρε.
Τηερεφορε ιτ ισ νοτ νεχεσσαρψ το ηανδλε Φ.Ι.Ρ Λαμπ.
Ωηεν τηε
τυρνσ
ον.
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Ιφ Φ.Ι.Ρ
σπεχιαλ ματεριαλσ φορ
Λαμπ∋σ εφφεχτ δεχρεασεσ.
ισ χοατεδ ωιτη
ρεσυλτσ οφ Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
ισ πειλεδ
ορ
τηε πεστ
χοπερεδ, τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ∋σ εφφεχτ
δεχρεασεσ.
Ιφ ψου στορε τηε φοοδσ ωραππεδ ιν τηε
εφφεχτιπε Φ.Ι.Ρ ρεσυλτσ.
πινψλ
ορ
ωραππερ, νοτ ιν τηε πεσσελ ωιτη λιδ, τηε φοοδσ ωιλλ
Ιφ ψου ωαντ το χηεχκ τηε Φ.Ι.Ρ Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
ΧΑΥΤΙΟΝ
Δυρινγ
Φ.Ι.Ρ
ωιτη τηε
Λαμπ οπερατιον, δον∋τ τουχη
ηιγη τεμπερατυρε οφ ιτσ συρφαχε.
8
Φ.Ι.Ρ
Λαμπ
Λαμπ
γετ
μορε
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
βεχαυσε ψου μαψ βυρν ψουρ
φινγερσ
φινγερσ
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`9
3828JD8226C-¿
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΟΝ ΦΟΟΔ ΣΤΟΡΑΓΕ
ΣΤΟΡΙΝΓ ΦΟΟΔ
Στορε φρεση φοοδ ιν τηε
ιν
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ.
μαινταινινγ φρεσηνεσσ ανδ φλαπορ.
Δο νοτ στορε φοοδ ωηιχη γοεσ βαδ
Αλλοω ηοτ φοοδ το χοολ
το
ινγ,
το
ατ λοω
εασιλψ
τεμπερατυρεσ, συχη
ηοτ φοοδ ιν τηε
στορινγ. Πλαχινγ
ιμπορταντ φαχτορ
βανανασ, πινεαππλεσ, ανδ μελονσ.
ρεφριγερατορ
χουλδ
σποιλ
οτηερ
φοοδ, ανδ λεαδ
στορινγ, ωραπ φοοδ ιν πινψλ, ορ πλαχε ιν α χοπερεδ χονταινερ.
ηελπσ φοοδ το κεεπ ιτσ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
Τηισ
πρεπεντσ μοιστυρε φρομ επαπορατ-
ανδ
Δο νοτ βλοχκ αιρ πεντσ ωιτη φοοδ. Σμοοτη χιρχυλατιον οφ χηιλλεδ αιρ
Δο νοτ οπεν τηε δοορ
τυρεσ το ρισε.
Το
ασ
αν
ελεχτριχ βιλλσ!
ηιγη
Ωηεν
πριορ
Ηοω φοοδ ισ φροζεν ανδ δεφροστεδ ισ
αδφυστ
τηε
φρεθυεντλψ. Οπενινγ
τηε δοορ λετσ
τεμπερατυρε χοντρολ εασιλψ, δο
ωαρμ
νοτ στορε φοοδ
κεεπσ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ
αιρ εντερ τηε
νεαρ
τηε
επεν.
ρεφριγερατορ, χαυσινγ τεμπερα-
τεμπερατυρε χοντρολ διαλ.
ΦΡΕΕΖΕΡ ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Δο νοτ στορε βοττλεσ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ τηεψ μαψ βρεακ ωηεν φροζεν.
-
Δο νοτ ρεφρεεζε φοοδ τηατ ηασ βεεν δεφροστεδ. Τηισ
Ωηεν
στορινγ φροζεν φοοδ
λικε ιχε
χρεαμ
φορ
α
χαυσεσ
λοσσ οφ ταστε ανδ νυτριτιοναλ παλπε.
λονγ περιοδ, πλαχε
ιτ
ον
τηε φρεεζερ
σηελφ,
νοτ ιν τηε δοορ
ραχκ.
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ
Αποιδ
πλαχινγ
μοιστ φοοδ
ον
δεεπ
ιντεριορ
ρεφριγερατορ σηελπεσ,
ιτ χουλδ φρεεζε υπον διρεχτ χονταχτ ωιτη
χηιλλεδ αιρ. Το αποιδ τηισ ιτ ισ βεττερ το στορε φοοδ ιν τηε χοπερεδ χονταινερ.
Αλωαψσ
χλεαν φοοδ
φοοδ σηουλδ βε
πριορ το ρεφριγερατιον. ?εγεταβλεσ ανδ φρυιτσ σηουλδ
ωιπεδ χλεαν, το πρεπεντ αδφαχεντ φοοδ φρομ σποιλινγ.
στορινγ εγγσ ιν τηειρ στοραγε ραχκ,
ποσιτιον, ωηιχη κεεπσ τηεμ φρεση λονγερ.
Ωηεν
ΝΟΤΕ
ενσυρε
τηατ
τηεψ
αρε
βε ωασηεδ ανδ
φρεση, ανδ αλωαψσ
ωιπεδ,
ανδ
στορε τηεμ ιν
α
παχκεδ
υπ-ριγητ
Ιφ ψου κεεπ τηε ρεφριγερατορ ιν α ηοτ, ανδ ηυμιδ πλαχε, φρεθυεντλψ οπεν ιτσ δοορ ορ πυτ α λοτ οφ πεγεταβλεσ ιν ιτ, δεω μαψ φορμ ιν ιτ, ωηιχη ηασ νο εφφεχτ ον ιτσ περφορμανχε. Ρεμοπε τηε δεω ωιτη δυστ
χλοτη φρεε φρομ χαρε.
9
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 0
3828JD8226C-¿
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
ΙΝΤΕΡΙΟΡ ΠΑΡΤΣ
Ιτ ισ
ιμπορταντ τηατ ψουρ ρεφριγερατορ βε κεπτ χλεαν το
πρεπεντ υνδεσιραβλε οδορσ. Σπιλλεδ φοοδ σηουλδ βε
ωιπεδ υπ ιμμεδιατελψ, σινχε ιτ μαψ αχιδιφψ ανδ
σταιν πλαστιχ συρφαχεσ ιφ αλλοωεδ το σεττλε.
Νεπερ
ανδ
ωαρμ
ωατερ. Ρινσε ανδ
δρψ.
Αλωαψσ ρεμοπε ποωερ χορδ φρομ τηε ωαλλ
ουτλετ πριορ το χλεανινγ ιν τηε πιχινιτψ οφ ελεχτριχαλ παρτσ (λαμπσ, σωιτχηεσ, χοντρολσ, ετχ.).
Ωιπε υπ εξχεσσ μοιστυρε ωιτη α σπονγε ορ
χλοτη το πρεπεντ ωατερ ορ λιθυιδ φρομ γεττινγ
ιντο ανψ ελεχτριχαλ παρτ ανδ χαυσινγ α ελεχτριχ
Βεφορε ψου χλεαν, ηοωεπερ, ρεμεμβερ τηατ δαμπ
ωιλλ στιχκ ορ αδηερε το εξτρεμελψ χολδ συρ-
οβφεχτσ
φαχεσ. Δο νοτ τουχη φροζεν συρφαχεσ ωιτη ωετ
ορ
ηανδσ.
ΕΞΤΕΡΙΟΡ
-
Υσε
α
λυκεωαρμ σολυτιον οφ μιλδ σοαπ
σηορτ χιρχυιτ. Δο νοτ
δετεργεντ το χλεαν τηε δυραβλε φινιση οφ ψουρ
ρεφριγερατορ. Ωιπε ωιτη α χλεαν, δαμπ χλοτη ανδ
τηεν δρψ.
ορ
ΙΝΤΕΡΙΟΡ
χομπαρτμεντ σηελπεσ,
ΩΑΡΝΙΝΓ
ανψ συρφαχε.
δαμπ
Ωαση
μεταλλιχ
σχουρινγ παδσ, βρυσηεσ, χοαρσε
αβρασιπε χλεανερσ ορ στρονγ αλκαλινε σολυτιονσ ον
υσε
-
δοορ ραχκσ, στοραγε τραψσ ανδ μαγνετιχ δοορ σεαλσ
ετχ. ωιτη α βακινγ σοδα σολυτιον ορ α μιλδ δετεργεντ
υσε
φλαμμαβλε
ορ
τοξιχ
χλεανινγ λιθυιδσ.
Ρεγυλαρ χλεανινγ οφ τηε ιντεριορ ανδ
παρτσ ισ ρεχομμενδεδ. Ιφ ψου ηαπε τηε
Ωαση αλλ χομπαρτμεντσ ωιτη α βακινγ σοδα
σολυτιον. Ρινσε ανδ δρψ.
-
ιντεριορ
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
?ΑΧΑΤΙΟΝ ΤΙΜΕ
ΙΦ ΨΟΥ ΜΟ?Ε
Δυρινγ απεραγε λενγτη παχατιονσ, ψου ωιλλ προβαβλψ
φινδ ιτ βεστ το λεαπε τηε ρεφριγερατορ ιν οπερατιον.
Πλαχε φρεεζαβλε ιτεμσ ιν φρεεζερ φορ λονγερ λιφε.
ινσιδε τηε
Ρεμοπε
Το αποιδ
πλαν το βε αωαψ φορ αν εξτενδεδ περιοδ,
φοοδ, δισχοννεχτ τηε ποωερ χορδ, χλεαν
τηε ιντεριορ τηορουγηλψ, ανδ λεαπε εαχη δοορ ΟΠΕΝ
το πρεπεντ οδορ φορματιον.
Ωηεν ψου
ρεμοπε αλλ
σεχυρελψ φαστεν δοων αλλ λοοσε ιτεμσ
ρεφριγερατορ.
δαμαγινγ τηε λεπελινγ σχρεωσ, τυρν τηεμ
ορ
αλλ τηε ωαψ ιντο τηε βασε.
ΑΝΤΙ-ΧΟΝΔΕΝΣΑΤΙΟΝ ΠΙΠΕ
Τηε ουτσιδε ωαλλ οφ τηε
ΠΟΩΕΡ ΦΑΙΛΥΡΕ
ρεφριγερατορ
γετ ωαρμ,
εσπεχιαλλψ φυστ αφτερ ινσταλλατιον. Δον∋τ βε αλαρμεδ.
Ηοωεπερ, ψου σηουλδ μινιμιζε τηε νυμβερ οφ δοορ
ωηιλε τηε ποωερ ισ οφφ.
οπενινγσ
υρεσ οφ λονγερ δυρατιον, πλαχε
τοπ οφ ψουρ φροζεν παχκαγεσ.
α
χαβινετ μαψ
σομετιμεσ
Μοστ ποωερ φαιλυρεσ αρε χορρεχτεδ ιν αν ηουρ ορ τωο
ανδ ωιλλ νοτ αφφεχτ ψουρ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ.
Τηισ ισ δυε το τηε αντι-
Δυρινγ ποωερ φαιλβλοχκ οφ δρψ ιχε ον
πιπε, ωηιχη
ρεφριγεραντ το
πρεπεντ ∀σωεατινγ∀ ον τηε
χονδενσατιον
πυμπσ ηοτ
ουτερ χαβινετ ωαλλ.
10
Αντι-Χονδενσατιον
Πιπε
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 1
3828JD8226C-¿
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
ΦΡΕΕΖΕΡ ΛΑΜΠ
1.
Υνπλυγ
τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ.
2. Ρεμοπε τηε
ροομ
λαμπ
λιδ
βψ τακινγ
δοων ωηιλε
πυλλινγ
ιτσ βαχκ
προφεχτιον.
3. Ρεμοπε τηε
λαμπ βψ τυρνινγ
4. Ασσεμβλε ιν
ρεπερσε
τηε
σαμε
ιτ χουντερχλοχκωισε ανδ
ρεπλαχε νεω ονε.
δισασσεμβλψ. Ρεπλαχεμεντ βυλβ μυστ βε
οριγιναλ.
ορδερ οφ
σπεχιφιχατιον
ασ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΛΑΜΠ
1.
Υνπλυγ
τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ.
2. Ρεμοπε
3. Το
ρεφριγερατορ σηελπεσ.
τηε λαμπ χοπερ, ινσερτ
ρεμοπε
ανδ
πυλλ
4. Τυρν τηε
λαμπ
5. Ασσεμβλε ιν
τηε
δριπερ ατ υνδερ ηολε οφ τηε
λαμπ
χοπερ
ιτ ουτ φορωαρδσ.
σαμε
χουντερχλοχκωισε.
ρεπερσε
ορδερ οφ
σπεχιφιχατιον
ασ
δισασσεμβλψ. Ρεπλαχεμεντ
οριγιναλ.
βυλβ μυστ βε
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
ΔΟ ΝΟΤ ΥΣΕ ΑΝ ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΧΟΡΔ
ΑΒΟΥΤ
Ιφ
Ιν τηε επεντ οφ
ποσσιβλε,
χοννεχτ τηε
ρεφριγερατορ
το ιτσ
οων
ινδι-
Ιν ορδερ το
αππλιανχε
ΠΟΩΕΡ ΧΟΡΔ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
Ιμπροπερ
συππλψ χορδ ισ δαμαγεδ, ιτ μυστ βε ρεπλαχεδ
σπεχιαλ χορδ ορ ασσεμβλψ φρομ τηε μανυφαχτυρορ ιτσ σερπιχε αγεντ.
χαν
βε
α
αττραχτιον το χηιλδρεν. Ρεμοπε
λιδσ
ορ
πρεπεντ ποσσιβλε ελεχτριχ σηοχκ, τηισ
γρουνδεδ.
υσε
οφ τηε
γρουνδινγ πλυγ χαν ρεσυλτ ιν αν
α θυαλιφιεδ ελεχτριχιαν ορ σεργρουνδινγ ινστρυχτιονσ αρε νοτ
χομπλετελψ υνδερστοοδ, ορ ιφ ψου ηαπε δουβτσ
αππλιανχε ισ προπερλψ γρουνδεδ.
ον
ωηετηερ τηε
Τηισ
?ΕΡΨ ΔΑΝΓΕΡΟΥΣ ΑΤΤΡΑΧΤΙΟΝ
εμπτψ ρεφριγερατορ
ελεχτριχ χυρρεντ.
μυστ βε
πιχε περσον ιφ τηε
α
Αν
ελεχτριχ σηορτ χιρχυιτ, γρουνδινγ
ελεχτριχ σηοχκ βψ προ-
ελεχτριχ σηοχκ. Χονσυλτ
Ιφ τηε
ερ
αν
(εαρτηινγ) ρεδυχεσ τηε ρισκ οφ
πιδινγ αν εσχαπε ωιρε φορ τηε
πρεπεντ ιτ ανδ οτηερ αππλιανχεσ ορ ηουσεηολδ λιγητσ φρομ χαυσινγ αν οπερλοαδ τηατ χουλδ χαυσε α ποωερ ουταγε.
πιδυαλ ελεχτριχαλ ουτλετ το
βψ
ΓΡΟΥΝΔΙΝΓ(ΕΑΡΤΗΙΝΓ)
δανγερουσ
γασκετσ, λατχηεσ,
αππλιανχε
μυστ βε
γρουνδεδ(εαρτηεδ).
ΔΟΝ∋Τ ΩΑΙΤ! ΔΟ ΙΤ ΝΟΩ!
τηε εντιρε δοορ φρομ ψουρ υνυσεδ
τακε σομε οτηερ αχτιον το μακε ιτ
αππλιανχε,ορ
ΝΕ?ΕΡ ΣΤΟΡΕ ΕΞΠΛΟΣΙ?ΕΣ ΑΝΔ ΧΗΕΜΙΧΑΛΣ
ηαρμλεσσ.
11
3828JD8226C-¿
2~1299.9.15 2:41 PM ˘`1 2
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΣΕΡ?ΙΧΕ ΧΑΛΛΣ ΧΑΝ ΟΦΤΕΝ ΒΕ Α?ΟΙΔΕΔ!
ΙΦ ΨΟΥ ΦΕΕΛ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ
ΧΑΥΣΕΣ ΦΙΡΣΤ
ΠΡΟΠΕΡΛΨ, ΧΗΕΧΚ ΤΗΕΣΕ ΠΟΣΣΙΒΛΕ
:
ΠΡΟΒΛΕΜ
ΠΟΣΣΙΒΛΕ ΧΑΥΣΕΣ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΔΟΕΣ
Ηασ
ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΕ
Ηασ τηε ποωερ χορδ πλυγ βεεν ρεμοπεδ
φρομ τηε ελεχτριχαλ ωαλλ ουτλετ?
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΟΡ ΦΡΕΕΖΕΡ
Τεμπερατυρε χοντρολ νοτ σετ ον προπερ ποσιτιον.
Αππλιανχε ισ πλαχεδ χλοσε το ωαλλ ορ ηεατ σουρχε.
Ωαρμ ωεατηερ-φρεθυεντ δοορ οπενινγσ.
Δοορ ισ νοτ χλοσεδ εντιρελψ.
Δοορ λεφτ οπεν φορ α λονγ τιμε.
Λαργε αμουντ οφ φοοδσ αρε κεπτ ιν τηε ρεφριγερατορ.
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΕ
ΤΟΟ ΩΑΡΜ
ΑΒΝΟΡΜΑΛ
ΝΟΙΣΕ(Σ)
α
ηουσε φυσε βλοων
ορ
χιρχυιτ βρεακερ
τριππεδ?
ορ
λοοσενεδ
Ρεφριγερατορ ισ ινσταλλεδ ιν α ωεακ ορ υνεπεν πλαχε
λεπελινγ σχρεω νεεδσ αδφυστινγ.
Υννεχεσσαρψ οβφεχτσ πλαχεδ ιν τηε βαχκ σιδε οφ τηε
ρεφριγερατορ.
ορ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
Φοοδσ ωιτη
ΗΑΣ ΟΔΟΡ
ορ
στρονγ
ωραππεδ.
Ιντεριορ νεεδσ
οδορσ σηουλδ βε
χοπερεδ
χλεανινγ.
ΔΕΩ ΦΟΡΜΣ ΟΝ ΤΗΕ
Νοτ υνυσυαλ
ΧΑΒΙΝΕΤ ΣΥΡΦΑΧΕ
Δοορ μαψ ηαπε βεεν λεφτ
12
τιγητλψ
δυρινγ περιοδσ οφ ηιγη ηυμιδιτψ.
αφαρ.
3828JD8226C-"
14~2499.9.15 2:41 PM ˘`1 4
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
ΤΑΒΛΕ ΔΕΣ ΜΑΤΙΕΡΕΣ
.........................................
ΧΑΡΑΤΕΡΙΣΤΙΘΥΕΣ
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ
.................................
.................................
15
16
17
Φονχτιοννεμεντ
Μαχηινε
Λα
γλα ονσ
ρ φριγ ρατιον
δυ βαλχοννετ δυ
ρ φριγ ρατευρ
?ιανδε Φραιχηε
Δεγιπραγε
Δεστρυχτευρ
Λαμπε
Ρ. Ι.
Δ∋οδευρσ(οπτιον)
Λ(οπτιον)
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΠΟΥΡ ΛΑ
ΧΟΝΣΕΡ?ΑΤΙΟΝ ΔΕΣ ΑΛΙΜΕΝΤΣ............ 21
ΝΕΤΤΟΨΑΓΕ.............................................. 22
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝΣ ΓΕΝΕΡΑΛΕΣ................. 22
ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΔΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ........ 23
Α?ΕΡΤΙΣΣΕΜΕΝΤΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΣ
..........
23
Α?ΑΝΤ Δ∋ΑΠΠΕΛΕΡ ΛΕ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΑΠΡΕΣ ?ΕΝΤΕ
14
..........................................
24
14~2499.9.15 2:41 PM ˘`1 5
3828JD8226C-"
ΧΕ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ Α ΕΤΕ
ΦΑΒΡΙΘΥ
Α?ΕΧ ΛΕ ΠΛΥΣ ΓΡΑΝΔ ΣΟΙΝ ΕΤ ΥΤΙΛΙΣΕ ΛΕΣ
ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΕΣ ΠΛΥΣ ΡΕΧΕΝΤΕΣ.
ΝΟΥΣ ΣΟΜΜΕΣ ΧΟΝΦΙΑΝΤΣ ΘΥΕ ΣΕΣ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕΣ ΕΤ ΣΑ ΦΙΑΒΙΛΙΤΕ ΟΒΤΙΕΝΔΡΟΝΤ
?ΟΤΡΕ ΕΝΤΙΕΡΕ ΣΑΤΙΣΦΑΧΤΙΟΝ.
?ΕΥΙΛΛΕΖ, Α?ΑΝΤ Δ∏ΥΤΙΛΙΣΕΡ ?ΟΤΡΕ Ρ ΦΡΙΓ ΡΑΤΕΥΡ, ΛΙΡΕ ΑΤΤΕΝΤΙ?ΕΜΕΝΤ ΧΕ
ΜΑΝΥΕΛ. ΙΛ ΡΕΝΦΕΡΜΕ ΛΕΣ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΠΡΕΧΙΣΕΣ ΡΕΛΑΤΙ?ΕΣ Α Λ∏ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ,
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ ΕΤ ΕΝΤΡΕΤΙΕΝ ΕΤ ?ΟΥΣ ΦΟΥΡΝΙΤ ΘΥΕΛΘΥΕΣ ΑΣΤΥΧΕΣ ΥΤΙΛΕΣ.
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
ΧΗΟΙΣΙΣΣΕΖ Λ∋ΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
1. Πλαχεζ ποτρε
ρ τριγ ρατευρ
δανσ
υν
ΕΝΣΥΙΤΕ
ενδροιτ φαχιλε
1. Δ βαρασσεζ λε
δ∏υτιλισατιον.
2. Ινσταλλεζ
ραψονσ διρεχτσ δυ σολειλ.
υν
δ σιγν σ;
φονχτιοννεμεντ
θυε Ι∋αιρ
οπτιμαλ.
δυραντ λε
πυισσε
ρ φριγ ρατευρ. Σι Ι∋αππαρειλ εστ ενχαστρ δανσ λε
χε θυ∏ιλ εξιστε αυ μινιμυμ 30 χμ
μυρ, πειλλεζ
(12 πουχεσ) εντρε λε πλαφονδ ετ λε ρ φριγ ρατευρ
ετ 5 χμ (2 πουχεσ) εντρε χε δερνιερ ετ λε μυρ.
Λε ρ φριγ ρατευρ δοιτ τρε συρ λεπ 2,5 χμ
(1 πουχε) μινιμυμ δυ σολ συρτουτ σι χε δερνιερ
πιβρατιονσ, πειλλεζ
λα
πρισε
αππαρειλ
χε
θυε
λ γ ρεμεντ ινχλιν
Υν ενδροιτ
σον
περσ
σενσ
υν
ου
ρ φριγ ρατευρ
λ∏εμπλοι.
δεσ
ενδροιτ
τροπ φροιδ ρισθυε
περφορμανχεσ
λαισσεζ λε τουρνερ
πενδαντ
δε ρεφροιδισσεμεντ
λ∏αππαρειλ.
15
πουρ
2
ου
πουσ ασσυρερ
βον φονχτιοννεμεντ.
?οτρε
10 ΥΧ ετ 43 ΥΧ.
τροπ χηαυδ
δ∏αφφεχτερ λεσ
δε
δανσ
πρισε.
χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ
πορτεσ,
δ∏υνε μοντρε πουρ λε λεπερ ετ δανσ λε
χοντραιρε πουρ λε βαισσερ.
λ∏αππαρειλ
τεμπ ρατυρε εντρε
φιχηε)
αυτρε
3
? ριφιεζ λα χιρχυλατιον δ∏αιρ φροιδ δανσ λε
αιγυιλλεσ
σενσ
λα
υν
ηευρεσ.
?ουσ πουπεζ τουρνερ φαχιλεμεντ λεσ πιεδσ σι
πουσ βασχυλερ δ λιχατεμεντ λ∏αππαρειλ περσ
5. Ινσταλλεζ
λα μ με
ρ φριγ ρατευρ,
λ∋αρρι ρε.
δανσ λε
(ου
μυραλε. Επιτεζ δε χοννεχτερ
5. Απαντ δε μεττρε λεσ αλιμεντσ δανσ λε
χομπενσερ λεσ δ φαυτσ δυ
Πουρ φαχιλιτερ λα φερμετυρε δεσ
πιεδσ
ενδομμαγεμεντ
μανυελ.
δε μανι ρε
λ∋αρρι ρε. Τουρνεζ λεσ
ονσ,
τρανσπορτ.
4. Χοννεχτεζ λε χορδον δ∏αλιμεντατιον
σοιτ βιεν
δοιτ τρε
δυ
θυιπ δ∏υνε ποιγν ε τψπε
βαρρε, ασσεμβλεζ λα συιπαντ λεσ ινστρυχτιονσ δυ
θυιλιβρ .
Σι ν χεσσαιρε ρ γλεζ λεσ πιεδσ (πισ δ∋ θυιλιβρε)
πλανχηερ.
λ∋αππαρειλ
πουσσι ρε
3. Σι ποτρε μοδ λε εστ
εστ χουπερτ.
λ∋αππαρειλ
δε λα
Λεσ αχχεσσοιρεσ σοντ χονδιτιονν σ
ενσεμβλε αφιν δ∏ πιτερ λευρ
ασσυρεζ-πουσ
βιεν χιρχυλερ αυτουρ δυ
4. Πουρ πιτερ λεσ
ρ φριγ ρατευρ
νεττοψεζ λε σοιγνευσεμεντ.
2. Ινσταλλεζ λεσ αχχεσσοιρεσ τελ θυε βαχ
γλα
ετχ...δανσ λεσ εμπλαχεμεντσ θυι λευρ σοντ
λ∏αππαρειλ δανσ υνε πι χε σανσ
ηυμιδιτ , λοιν δεσ σουρχεσ δε χηαλευρ ετ δεσ
3. Πουρ
ετ
τρανσπορτ
εστ μαιντεναντ
πρ τ
δε
14~2499.9.15 2:41 PM ˘`1 6
3828JD8226C-"
ΧΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΘΥΕΣ
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤ
ΧΟΝΓΕΛΑΤΕΥΡ
Λαμπε
Βουτον δυ τηερμοστατ δυ
χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ
Γριλλε δυ
χονγ λατευρ
(Πλαστιθυε ου μ ταλ)
Βαλχοννετ δυ
ρ φριγ ρατευρ
Διστριβυτευρ δε
Μαχηινε
γλα ονσ
(Οπτιον)ου
γλα ονσ χλασσιθυε
Χασιερ
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ
οευφσ
ταγ ρε δε πιν
(Ι∋ οπτιον δε χελλε
εν ραψον δ∋ αχιερ)
: ?ουσ πουπεζ
Δ σοδορισαντ
(Οπτιον)
Ι∋ υτιλισερ χομμε
ταγ ρε δε πιν δανσ
λε χονγ λατευρ.
Χηιλλεδ Ροομ
Βουτον δε τηερμοστατ δυ
χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ
Λαμπε τ μοιν
Λαμπε ινφρα-ρουγε
(Οπτιον)
Γυιδε βουτειλλεσ
Γριλλεσ
(Πλαστιθυε
ου
μ ταλ)
Βαλχοννετ
Μανχηε αιρ
Διστριβυε λ∋αιρ φραισ δανσ
τουτ λε
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
Βαχ
Ρ γλαγε
πιεδσ
λ γυμεσ
δεσ
Χονσερπε λεσ φρυιτσ
ετ
Σ παρατευρ δε
χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ ετ φρυιτσ
(Οπτιον)
λ γυμεσ φραισ ετ
χροθυαντσ
∞
ΝΟΤΑ
Σι
πουσ
λιπρ εσ
δ χουπρεζ λ∋αβσενχε δε
υνιθυεμεντ
απεχ
πι χεσ
συρ
δ∋αυτρεσ μοδ λεσ.
16
ποτρε
ρ φριγ ρατευρ,
ελλεσ σοντ
πευτ τρε
14~2499.10.26 4:40 PM ˘`1 7
3828JD8226C-"
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
Lors de la
pendant
premiere
mise
en
marche de votre
3 heures avant de le
remplir
refrigerateur, laissez-le en repos en position
ou congeles avant de la brancher.
verticale
d'aliments frais
FONCTIONNEMENT
REGLAGE DE LA TEMPERATURE
REFRIGERATEUR
Votre refrigerateur est equipe de deux thermostats pour regler
temperatures des compartiments congelateur et refrigerateur.
?
Au
?
debut, reglez TEMP.CONTROL
Laissez
tourner
l'appareil
pendant
sur
les
"5", COLD AIR CONTROL
24 heures
(une journee)
"5".
sur
pour le
stabiliser.
Reglez ensuite,
la
temperature
du
compartiment
selon votre choix.
?TEMP.CONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
CONGELATEUR
Plus le chiffre est
grand plus
froid
sera
votre
refrigerateur.
COLD AIR CONTROL
1
REFRIG. MAX
5
NORMAL
9
FREEZER. MAX
?COLDAIRCONTROL-1,2,3,4,5,6,7,8,9
compartiment congelateur sur "9", il sera plus froid.
compartiment refrigerateur diminuera ce qui
augmentera la temperature dans le compartiment.
Reglez
le
L'air circulant dans le
73
654
?
Dans les saisons
froides, I'appareil
rechauffer. Pour baisser la
?
Si
vous
mettez
beaucoup
tournera moins et le
temperature,
de
plats
dans le
souvent, la temperature du congelateur
cadran du COLD AIR CONTROL
Si
vous
sur
compartiment congelateur
tournez le bouton COLD AIR CONTROL
a
compartiment congelateur
tondance a croitre
un
et si
peu. En
vous
ce
aura
sur
tendance a
se
"7"~"9".
l'ouvrez et le fermez
cas, utilisez-le
en
reglant
le
7-9 pour refroidir le
remettez le cadran du COLD AIR CONTROL a
compartiment congelateur.
sa place originale, vous pouvez
restreindre
l'energie.
?
Dans les saisons chaudes
ou
lorsque
le
compartiment refrigerateur
est
surcharge,
il
aura
tendance a
se
rechauffer.
Pour baisser la
d'air froid
vers
temperature, tournez le bouton
compartiment refrigerateur et
le
bouton COLD AIR CONTROL
sur
COLD AIR CONTROL
sur
le bouton TEM. CONTROL
"2"~"4"pour diriger davantage
sur "8"~"9" Le reglage du
.
"7"~"9"n'entrainera pas suffisamment de froid dans le
17
compartiment.
3828JD8226C-"
14~2499.9.15 2:41 PM ˘`1 8
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ
ΜΑΧΗΙΝΕ Α
ΓΛΑ ΟΝΣ
Σελον λεσ μοδ λεσ,
Ι∏αππαρειλ πευτ τρε θυιππ
δ∏υν διστριβυτευρ δε
γλα ονσ
ου
δε μαχηινε
χλασσιθυε.
Μοδ λε χλασσιθυε
Πουρ πρ παρερ δεσ γλα ονσ, ρεμπλισσεζ λε βαχ
ετ λε πλαχερ δανσ λε βαχ
γλα ονσ. Πλαχεζ χε
δερνιερ δανσ λε χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ.
Πουρ δ μουλερ λεσ
γλα ονσ
λεσ εξτρ μιτ σ ετ τουρνεζ λε
Διστριβυτευρ δε
Βο τε
Γλα ονσ
Γλα ονσ
γλα ονσ
πρ παρερ δεσ γλα ονσ, ρεμπλισσεζ
πλαχεζ-λε δανσ σον εμπλαχεμεντ.
Πουρ δ μουλερ λεσ
πλατεαυ
Βαχ
δυ βαχ, τενεζ λε βαχ παρ
λεγ ρεμεντ αυ χεντρε.
Πουρ
ετ
δ∏εαυ
γλα ονσ,
λε βαχ δ∏εαυ
τουρνεζ λε βουτον δυ
δουχεμεντ. Λεσ χυβεσ δε
Βαχ
Γλα ονσ
Βο τε
Γλα ονσ
γλα ονσ
τομβεροντ δανσ λα βο τε.
Χαδρε
?ουσ πουπεζ ενλεπερ λε Διστριβυτευρ δε γλα ονσ
πουρ πουσ σερπιρ δυ πλυσ γρανδ χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ.
πουσ
δεπεζ ρετιρερ λε
γλα ονσ,
πλατεαυ
δε
γλαχε
ετ λε βαχ
ενσυιτε αρραχηερ λε χαδρε δυ χ τ δροιτ.
18
γλα ονσ
14~2499.9.15 2:41 PM ˘`1 9
3828JD8226C-"
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ
ΛΑ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΙΟΝ ΔΥ ΒΑΛΧΟΝΝΕΤ ΔΥ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ
Χεστ λα φονχτιον θυι φαιτ λε πασσαγε δυ φροιδ
ρ φριγ ρατευρ ετ φορυνιτ λε φροιδ αυ βαλχοννετ.
Υνε φοισ
Λε πασσαγε δυ φροιδ
πορτε δυ
νουπελ αλιμεντ σ∋ιντρουδυιτ δανσ λε
θυ∋υν
βαλχοννετ, λε ρ φριγ ρατευρ φουρνιτ λε φροιδ
πουρ
λα
θυ∋ιλ ρεφροιδιτ
λε βαλχοννετ
πλυσ
αυ
βαλχοννετ
πιτε.
Θυαντ αυ νεττοψαγε, σι λ∋εαυ ου λα χηοσε τρανγε εντρε
δανσ λε πασσαγε δυ φροιδ, λα χαπαχιτ διμινυε, ετ σι λα
γαρνιτυρε δε χαουτχηουχ σ∋ενδομμαγε, λα χαπαχιτ
πουρραιτ σε δ τ ριορερ απεχ λε φροιδ φυψαντ.
?ΙΑΝΔΕ ΦΡΑΙΧΗΕ
πορτε προποχαντ λ∋εντρ ε δ∋αιρ χηαυδ
ν∋αλτ ρε πασ λα πιανδε φρα χηε. ?ουσ πουπεζ αινσι ψ
ιντροδυιρε δαπανταγε δ∋αλιμεντσ φραισ.
Λ∋ουπερτυρε δε λα
?ειλλεζ
πλαχερ
χορρεχτεμεντ
λ∋ ταγ ρε
ετ βιεν
δισποσερ
λα
πιανδε φρα χηε δανσ λε χομπαρτιμεντ δ σιγν
χετ εφφετ.
Δανσ λε χασ χοντραιρε, λα χονσερπατιον δε πιανδε φρα χηε
νε σε δ ρουλερα πασ χορρεχτεμεντ.
ΔΕΓΙ?ΡΑΓΕ
Λε
δ γιπραγε
εστ
αυτοματιθυε.
Λ∋εαυ δε δ γιπραγε εστ χολλεχτ ε δανσ λε βαχ
Λ∋εαυ σ∋ παπορε δε χε βαχ αυτοματιθυεμεντ.
ΔΕΣΤΡΥΧΤΕΥΡ
δ∋ παπορατιον σιτυ
παλλαδιυμ∀ γαραντιτ
λ∋αρρι ρε δυ
ρ φριγ ρατευρ.
λα δεστρυχτιον δ∋οδευρσ.
Λα δεστρυχτιον δ∋οδευρσ ινδ σιραβλεσ δεσ αλιμεντσ
εν
βασ
Δ∋ΟΔΕΥΡΣ(ΟΠΤΙΟΝ)
Λ∋υτιλισατιον δ∋υν ∀χαταλισευρ
σ∋εφφεχτυε
εν
ρανγ σ
δανσ λε
χομπαρτιμεντ
δε
λ γυμεσ φραισ
τουτε σ χυριτ πουρ ποτρε σαντ αινσι θυε πουρ λεσ αλιμεντσ.
Υτιλισατιον
Λε χαταλψσευρ σε τρουπαντ δανσ λε σψστ με δε χιρχυλατιον δ∋αιρ φροιδ δανσ λε χομπαρτιμεντ δεσ αλιμεντσ
φραισ, ιλ νε ν χεσσιτε αυχυν εντρετιεν.
Επιτεζ δε περ ερ λε σψστ
δεστρυχτευρ δ∋οδευρσ.
με
δε χιρχυλατιον δ∋αιρ φροιδ πουρ
νε
πασ
ενδομμαγερ
λε
χαταλψσευρ
Λορσθυε πουσ χονσερπερ δεσ αλιμεντσ αψαντ υνε οδευρ φορτε, ενπελοππεζ-λεσ χορρεχτεμεντ
δανσ δεσ βο τεσ φερμ εσ πουρ νε πασ τρανσμεττρε λευρσ οδευρσ αυξ αλιμεντσ.
Χαταλψστ
Πουρ ενλεπερ λε δ σοδορισαντ, ινσ ρεζ λε τουρνεπισ δε τψπε(∠)
δανσ λε τρου ιντερνε ετ τιρεζ-λε εν απαντ χομμε λε δεσσιν δροιτ.
19
δυ
ου
ρανγεζ-λεσ
14~2499.9.15 2:42 PM ˘`2 0
3828JD8226C-"
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕΜΕΝΤ
ΛΑΜΠΕ
Ρ.Ι.Λ(ΟΠΤΙΟΝ)
Χαραχτ ριστιθυεσ
Λεσ ραψονσ ινφραρουγεσ λονγσ μισ παρ λα λαμπε
ραψονσ ινφραρουγεσ λονγσ (Ρ.λ.Λ) ρ δυισεντ λα σ χηερεσσε δεσ αλιμεντσ ετ χονσερπεντ λευρσ φορμεσ δ∏οριγινε σανσ λεσ τρανσφορμερ.
Εν
αυγμενταντ λ∏αχιδε νυχλειθυε, λεσ ραψονσ ινφραρουγεσ λονγσ
ετ λε
σαπευρ
παρφυμ
Χονσερπατιον πλυσ εφφιχαχε
Ρανγεζ απεχ λεσ αλιμεντσ χρυσ (σανσ
ασσαισοννεμεντ, σελ
χευξ σανσ
τρε
-
γαρδ σ
(Τρανχηεσ)
χονσερπεντ
γαλεμεντ, πλυσ λονγτεμπσ,
Ια
δεσ αλιμεντσ.
ου
χηαλευρ νι
δ σινφεχταντ)
θυι δοιπεντ
συχρε, ετ χευξ
βασσε
δε
Ιλ εστ υτιλε δε
τεμπ ρατυρε.
ποισσον χρυ, πιανδε, πολαιλλε,
χονσερπερ
λε
γο τ
ετχ...
δεσ αλιμεντσ.
Λεσ ραψονσ ινφραρουγεσ λονγσ ραλεντισσεντ χονσιδ ραβλεμεντ
λα φερμεντατιον ετ λε συρμυρισσεμεντ.
-
Λ γυμεσ ασσαισονν σ, ψογηυρτ,
Ρανγεζ
πευπεντ
απεχ
νε
λεσ
χυισιν σ
πλατσ
χονγελ σ.
ετχ...
ου
π ρισσαβλεσ
λεσ αλιμεντσ
θυι
πασ τρε
Οευφσ δυρσ, πουσσεσ δε βαμβου, ηερβεσ, ετχ...
Φονχτιοννεμεντ
ρ φριγ ρατευρ σε μετ εν ρουτε, Ια λαμπε Ρ.λ.Λ
Λ∋αλλυμαγε ετ λ∏εξτινχτιον δε λα λαμπε σοντ
χοντρ λ σ, πενδαντ λε φονχτιοννεμεντ, παρ λα
τεμπ ρατυρε ιντερνε δε Ι∋αππαρειλ. Χεττε λαμπε νε
λε
Λορσθυε
σ∋αλλυμε.
ν χεσσιτε
αυχυν
Λα
Ρ.Ι.Λ εστ χουπερτε δ∏υνε ματι ρε
λαμπε
εντρετιεν.
ρενφορχε λ∏εφφετ δεσ ραψονσ
σπ χιαλε θυι
ινφραρουγεσ.
Επιτεζ δε χουπριρ
ου
δε μεττρε δεσ αλιμεντσ δεπαντ λα
Ρ.Ι.Λ πουρ
νε
πασ αφφαιβλιρ
λαμπε
Λεσ αλιμεντσ
ενπελοππ σ
παισσελλε χουπερτε τιρεντ
Σι
πουσ
σον
δανσ δεσ
υν
μειλλευρ
αχτιον.
σαχσ εν
προφιτ
πινψλ
ου
δεσ φευιλλεσ δ∏αλυμινιυμ
δεσ ραψονσ
πλυτ τ
θυε δανσ δε λα
ινφραρουγεσ λονγσ.
δ σιρεζ π ριφιερ λε φονχτιοννεμεντ δε λα
χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ
δε λα λαμπε ετ λα φιχηε.
ΑΤΤΕΝΤΙΟΝ
ετ π ριφιεζ θυε λα
Επιτεζ δε τουχηερ λα
λαμπε πευτ
λαμπε
πουσ χαυσερ
λαμπε Ρ.λ.Λ, πουσσεζ λ∏ιντερρυπτευρ δε λα πορτε δυ
λαμπε εστ αλλυμ ε, χεχι εστ πισιβλε παρ λα παρτιε νον χουπερτε
Ρ.Ι.Λ
λορσθυ∏ελλε
δεσ βρ λυρεσ.
20
εστ αλλυμ ε. Λα ηαυτε
τεμπ ρατυρε
δε λα
14~2499.9.15 2:42 PM ˘`2 1
3828JD8226C-"
ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ ΠΟΥΡ ΛΑ ΧΟΝΣΕΡ?ΑΤΙΟΝ ΔΕΣ ΑΛΙΜΕΝΤΣ
ΧΟΝΣΕΡ?ΑΤΙΟΝ ΔΕΣ ΑΛΙΜΕΝΤΣ
Γαρδεζ λεσ αλιμεντσ φραισ δανσ λε
δ χονγ λατιον
Νε
πασ λεσ αλιμεντσ
ετ μελονσ.
θυι ρισθυεντ
χονσερπεζ
ανανασ
χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ.
δεσ αλιμεντσ εστ δ τερμιναντε πουρ
δε
σε
χονσερπερ
Λα μ τηοδε δε
χονγ λατιον
λα φρα χηευρ ετ λα
δ τ ριορερ
βασσε
σαπευρ
τεμπ ρατυρε
ετ
δεσ αλιμεντσ.
χομμε
λεσ βανανεσ,
Λαισσεζ λεσ αλιμεντσ χηαυδσ ρεφροιδιρ απαντ δε λεσ μεττρε δανσ λε
ρισθυε δ∏αλτ ρερ
δ∏ νεργιε.
χηαυδσ
λεσ αυτρεσ αλιμεντσ ετ δ∏ λεπερ λα
λεσ αλιμεντσ δανσ δεσ
Ενπελοππεζ
λ∏ηυμιδιτ δε
δ γαγερ
σε
ετ
ρ φριγ ρατευρ. Ιντροδυιρε δεσ αλιμεντσ
τεμπ ρατυρε χε θυι αυγμεντε λα χονσομματιον
εμβαλλαγεσ αππροπρι σ ου δανσ δεσ βο τεσ φερμ εσ. Χεχι εμπ χηε
αλιμεντσ λευρσ γο τσ ετ λευρσ προπρι τ σ νυτριτιπεσ.
χονσερπε αυξ
Νε βουχηεζ πασ λεσ οριφιχεσ δ∏α ρατιον
δυ ρ φριγ ρατευρ.
απεχ
Ιεσ αλιμεντσ. Υνε βοννε χιρχυλατιον δε λ∏αιρ φραισ
χονσερπε
λα
τεμπ ρατυρε
Ν∏ουπρεζ πασ
λ περα
Πουρ
σα
φρ θυεμμεντ
τεμπ ρατυρε.
ρ γλερ φαχιλεμεντ
λα
λα
πορτε. Λ∏ουπερτυρε δε λα πορτε ιντροδυιτ δε λ∏αιρ χηαυδ δανσ λε ρ φριγ ρατευρ
τεμπ ρατυρε, πιτεζ
δε
πλαχερ
λεσ αλιμεντσ
ετ
τροπ πρ σ δυ βουτον δυ τηερμοστατ.
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤ ΧΟΝΓΕΛΑΤΕΥΡ
Νε
γαρδεζ
Νε
χονγελερ
Λορσθυε
λ∏ ταγ ρε
πασ λεσ βουτειλλεσ δανσ λε
πασ
υν
αλιμεντ
γαρδεζ
χονγ λατευρ
ετ
χονγ λατευρ,
τ
δεσ αλιμεντσ
πουσ
δυ
θυι
α
δ χονγελ .
φροιδσ,
χομμε
ελλεσ
Ιλ
πευπεντ χλατερ παρ λα διλατατιον δεσ λιθυιδεσ.
περδρα
λα
γο τ
σον
ετ
γλαχε, πενδαντ
πορτε.
σεσ
υνε
προπρι τ σ
νυτριτιπεσ.
λονγυε π ριοδε, πλαχεζ-λεσ
συρ
δανσ λεσ βαλχοννετσ δε λα
νον
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ
Επιτεζ δε
πλαχερ
λεσ αλιμεντσ ηυμιδεσ
συρ
λεσ
ταγ ρεσ
δυ
ρ φριγ ρατευρ,
ιλσ
ρισθυεντ
δε
γελερ
αυ
χονταχτ
διρεχτ δε λ∏αιρ φροιδ.
Νεττοψεζ τουφουρσ
λεσ αλιμεντσ απαντ δε λεσ ιντροδυιρε δανσ λε
τρε λαπ σ ετ σ χη σ.
ρ φριγ ρατευρ.
Λεσ φρυιτσ ετ
λ γυμεσ
δοιπεντ
λεσ αλιμεντσ απαντ δε λεσ εμβαλλερ πουρ πιτερ δ∏αβ μερ λεσ αυτρεσ
Νεττοψεζ
αλιμεντσ.
Λορσθυε πουσ ρανγεζ λεσ οευφσ δανσ λευρ χασιερ, ασσυρεζ-πουσ
δανσ λεσ αλπ ολεσ αφιν δε χονσερπερ λονγτεμπσ λευρ φρα χηευρ.
ΝΟΤΕ
Σι
πουσ
υτιλισεζ λε
ρ φριγ ρατευρ
θυ∏ιλσ
σοντ
φραισ, πλαχεζ λεσ περτιχαλεμεντ
λ∋ενδροιτ τρ σ χηαυδ ετ ηυμιδε, σι
πουσ εν ουπρεζ
γαρδεζ βεαυχουπ δε λ γυμεσ δανσ λε ρ φριγ ρατευρ, ιλ πευτ
ροσ ε. Χελα ν∋εμπ χηε πασ λα θυαλιτ δυ ρ φριγ ρατευρ, σοψεζ ρασσυρ ετ εσσυψεζ
φρθυεμμεντ
λα
ψ αποιρ λα
λα ροσ ε απεχ
πορτε,
ου
σι
υν μορχεαυ
πουσ
δε τισσυ
σεχ.
21
14~2499.9.15 2:42 PM ˘`2 2
3828JD8226C-"
ΝΕΤΤΟΨΑΓΕ
Ιλ εστ
ΝΕΤΤΟΨΑΓΕ ΔΕΣ ΠΑΡΤΙΕΣ ΙΝΤΕΡΙΕΥΡΕΣ
θυε ποτρε ρ φριγ ρατευρ σοιτ τουφουρσ
πιτερεζ αινσι λεσ οδευρσ ινδ σιραβλεσ.
ιμπορταντ
πουσ
γριλλεσ, λεσ βαλχοννετσ, λεσ τιροιρσ δε
ρανγεμεντ, Ι∏ισολατιον μαγν τιθυε δε λα πορτε, ετχ...
προπρε,
Δ βαρασσεζ-πουσ ιμμ διατεμεντ δεσ αλιμεντσ
απαρι σ
χαρ
λεσ αχιδεσ
θυι
εν
φορμερ δεσ τ χηεσ τεναχεσ
ρ συλτεντ πευπεντ
λεσ συρφαχεσ εν
λ∏αιδε δ∏υνε σολυτιον
συρ
σοντ ηυμιδεσ
ου
Απαντ δε
Πρ παρεζ υνε σολυτιον
λιθυιδε ου δ τεργεντ πουρ
συρφαχε περνιε. Εσσυψεζ
λ∏αιδε δ∏υν
δ∏εαυ τι δε ετ δυ
-
ΝΕΤΤΟΨΑΓΕ ΙΝΤΕΡΙΕΥΡ
λ∏αππαρειλ
υτιλισερ
-
Νουσ
δουξ
χομμενχερ
χηιφφον πουρ πιτερ
δυ λιθυιδε δανσ λεσ
παρτιεσ λεχτριθυεσ ετ λε ρισθυε δε χηοχ
λεχτριθυε. Ν∏υτιλισεζ πασ δε δ τεργεντσ
ινφλαμμαβλεσ ου τοξιθυεσ.
υνε
σαπον
πονγε
ου υν
λ∏ιντρυσιον δε λ∏εαυ
χηιφφον προπρε, ηυμιδε, ενσυιτε σ χηεζ.
χονσειλλονσ δε
δ τεργεντ
τουτε οπ ρατιον δε
νεττοψαγε πρ σ δεσ χομποσαντσ λεχτριθυεσ
(λαμπεσ, βουτονσ, τηερμοστατσ, ετχ...),
δ βρανχηεζ λ∏αππαρειλ. Σ χηεζ λ∏ηυμιδιτ απεχ
μαινσ
μοιτεσ.
ΝΕΤΤΟΨΑΓΕ ΕΞΤΕΡΙΕΥΡ
νεττοψερ λα
ποσ
δ∏υν
Α?ΕΡΤΙΣΣΕΜΕΝΤ
λεσ συρφαχεσ τρ σ φροιδεσ.
Επιτεζ δε τουχηερ λεσ συρφαχεσ φροιδεσ σι
ου
διλυ δανσ δε λ∏εαυ τι δε. Ρινχεζ ετ σ χηεζ.
.
χολλεντ φαχιλεμεντ
βασε δε βιχαρβονατε δε
σουδε διλυ ε δανσ δε λ∏εαυ
συρ
πλαστιθυε Ν∏υτιλισεζ φαμαισ δεσ δ τεργεντσ αβρασιφσ
ου χορροσιφσ, βροσσεσ ου σολυτιονσ αλχαλινεσ πουρ
νεττοψερ λεσ συρφαχεσ. Απαντ τουτ νεττοψαγε, νουσ
πουσ ραππελονσ θυε λεσ οβφετσ ηυμιδεσ αδη ρεντ
ου
-
Λαπεζ λεσ
πουσ
ου
νεττοψερ ρ γυλι ρεμεντ λ∏ιντ ριευρ δε
αινσι θυε λεσ αχχεσσοιρεσ ?ουσ πουπεζ
σολυτιον χομποσ ε δε βιχαρβονατε δε
.
υνε
σουδε διλυ ε δανσ δε λ∏εαυ. Ρινχεζ ετ σ χηεζ.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝΣ ΓΕΝΕΡΑΛΕΣ
?ΑΧΑΝΧΕΣ
Σι
πουσ
παρτεζ
ΔΕΜΕΝΑΓΕΜΕΝΤ
χουρτεσ ετ θυε
δε λαισσερ φονχτιοννερ λε
εν παχανχεσ
λ∏ιντ ριευρ δυ ρ φριγ ρατευρ τουσ
θυι ρισθυεντ δε σε περδρε,. Πουρ πιτερ
δ∏ενδομμαγερ λεσ πισ δ∏ θυιλιβρε, πισσεζ λεσ φονδ
Ενλεπεζ
πουσ
ου
φιξεζ
λεσ λ μεντσ
φυγιεζ πρ φ ραβλε
ρ φριγ ρατευρ πενδαντ ποτρε αβχενσε. Πλαχεζ λεσ
αλιμεντσ θυι συππορτεντ λα χονγ λατιον δανσ λε
χομπαρτιμεντ χονγ λατιον λονγυε δυρ ε.
Μαισ σι ποτρε αβσενχε ρισθυε δ∏ τρε πλυσ λονγυε,
δ βρανχηεζ λε χ βλε δ∏αλιμεντατιον, νεττοψεζ
σοιγνευσεμεντ λ∏ιντ ριευρ ετ λαισσεζ λεσ πορτεσ
ΟΥ?ΕΡΤΕΣ πουρ πρ πενιρ λα φορματιον δ∏οδευρσ.
δανσ λα βασε.
ΤΥΨΑΥ ΑΝΤΙ ΧΟΝΔΕΝΣΑΤΙΟΝ
παροισ εξτ ριευρεσ δυ ρ φριγ ρατευρ πευπεντ
παρφοισ τρε χηαυδεσ, συρτουτ φυστε απρ σ
Λεσ
λ∏ινσταλλατιον.
ΠΑΝΝΕ ΔΕ ΧΟΥΡΑΝΤ
Νε πουσ αλαρμεζ πασ Χετ
τατ εστ λε ρ συλτατ δυ
Λεσ χουπυρεσ δε χουραντ σοντ γ ν ραλεμεντ
ρ ταβλιεσ απρ σ υνε ηευρε ου δευξ ετ ν∏αφφεχτεντ
τυψαυ αντι-χονδενσατιον
θυι ασπιρε λε λιθυιδε
πασ λεσ
ρ φριγ ραντ χηαυδ πουρ
πρ πενιρ λα χονδενσατιονⓒ
συρ λεσ παροισ εξτ ριευρεσ.
τεμπ ρατυρεσ
δυ
ρ φριγ ρατευρ.
Τουτεφοισ, πουσ δεπεζ πιτερ δ∏ουπριρ λεσ πορτεσ
πενδαντ λεσ χουπυρεσ δε χουραντ. Σι λα χουπυρε σε
προλονγε, πλαχεζ υν βλοχ δε γλαχε συρ λεσ αλιμεντσ
χονγελ σ.
22
Τυψαυ
Αντι-Χονδενσατιον
14~2499.9.15 2:42 PM ˘`2 3
3828JD8226C-"
ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΔΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ
ΑΜΠΟΥΛΕ ΧΟΝΓΕΛΑΤΕΥΡ
1. Δ βρανχηεζ λε χ βλε δ∏αλιμεντατιον δε λα
2. Ενλεπεζ λε χαχηε δυ
λε, ιντροδυισεζ ποτρε
ποτρε μαιν
χομμε
πρισε σεχτευρ.
λογεμεντ δε λ∏αμπουλε, πουρ χε φαιρε, δ χροχηεζ
δοιγτ δανσ λ∏οριφιχε ετ φαιτεσ γλισσερ λε χαχηε απεχ
λε μοντρε λε σχη μα
3. Ενλεπεζ
δ∏υνε
δροιτε.
λ∏αμπουλε εν λα τουρναντ δανσ λε
μοντρε ετ πλαχεζ λ∏αμπουλε νευπε.
σενσ
ινπερσε δεσ
αιγυιλλεσ
4. Ασσεμβλεζ λεσ λ μεντσ δανσ λ∏ορδρε ινπερσε δυ
Λ∏αμπουλε
νευπε
δοιτ αποιρ λεσ μ μεσ
δ μονταγε.
χαραχτ ριστιθυεσ θυε χελλε δ∏οριγινε.
ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΔΕ ΛΑ ΛΑΜΠΕ Δ∏ΕΧΛΑΙΡΑΓΕ
1. Ενλεπεζ λα φιχηε δε λα
2. Ενλεπεζ λα
γριλλε
3. Πουρ ενλεπερ λα
τψπε
∀∠∀
4. Τουρνεζ
πρισε δε χουραντ.
ρ φριγ ρατευρ.
χουπερτυρε δε λα λαμπε,
δυ
αυ-δεσσουσ δυ τρου δε
ιντροδυιρε λε
πιλοτε
δυ
χουπερτυρε ετ αρραχηερ-λε
αιγυιλλεσ δ∏υνε
Ρεμοντεζ λ∏ενσεμβλε δανσ λε σενσ ινπερσε δυ δ μονταγε.
Νουσ πουσ χονσειλλονσ δ∋υτιλισερ δεσ αμπουλεσ ιδεντιθυεσ
5.
λ∏αμπουλε
δανσ λε
σα
σενσ
ινπερσε δεσ
εν
απαντ.
μοντρε.
χελλε
δ∏οριγινε.
Α?ΕΡΤΙΣΣΕΜΕΝΤΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΣ
Ν∋ΥΤΙΛΙΣΕΖ ΠΑΣ ΥΝ ΠΡΟΛΟΝΓΑΤΕΥΡ
ποσσιβλε, ρ σερπεζ υνε πρισε σεχτευρ πουρ λα
ρ φριγ ρατευρ υνιθυεμεντ, πουσ
πιτερεζ αινσι αυ ρ φριγ ρατευρ αινσι θυ∏αυξ αυτρεσ
αππαρειλσ ου χλαιραγεσ δε χαυσερ υνε συρχηαργε
ΛΑ ΜΙΣΕ Α ΛΑ ΤΕΡΡΕ
Σι
Δανσ λ∏ πεντυαλιτ δ∏υν χουρτ χιρχυιτ, λα μισε
ρισθυεσ δε χηοχσ λεχτριθυεσ
χοννεξιον δυ
δε προποθυερ
υν
τερρε ρ δυιτ λεσ
αυ χουραντ λεχτριθυε υν φιλ
συππλ μενταιρε πουρ σ∏ χηαππερ.
Πουρ πιτερ λεσ ρισθυεσ δε χηοχσ λεχτριθυεσ, χετ
αππαρειλ δοιτ τρε μισ λα τερρε.
Λ∏υτιλισατιον ινχορρεχτε δ∏υνε πρισε δοτ ε δ∏υνε μισε
λα τερρε πευτ οχχασιοννερ δεσ χηοχσ λεχτριθυεσ.
Χονσυλτεζ υν λεχτριχιεν θυαλιφι ου υνε περσοννε
φουρνισσαντ
ετ
χουρτ χιρχυιτ.
ΡΕΜΠΛΑΧΕΜΕΝΤ ΔΥ ΧΟΡΔΟΝ
Δ∋ΑΛΙΜΕΝΤΑΤΙΟΝ
?ουσ δεπεζ
ρεμπλαχερ λε χορδον δ∏αλιμεντατιον,
ενδομμαγ , παρ υν χορδον σπ χιφιθυε ου
ασσεμβλ παρ λε φαβριθυαντ ου λ∏αγεντ αγρ .
λα
εν
σ∏ιλ
δυ σερπιχε δε μαιντενανχε σι λεσ ινστρυχτιονσ δε
εστ
μισε
λα τερρε
πουσ απεζ
χορρεχτε δε
Χετ
ΥΝΕ ΑΤΤΡΑΧΤΙΟΝ ΕΞΤΡΕΜΕΜΕΝΤ
ΔΑΝΓΕΡΕΥΣΕ
πουσ
σεμβλεντ πευ χλαιρεσ ου σι
θυαντ λα μισε λα τερρε
δεσ δουτεσ
λ∏αππαρειλ.
αππαρειλ δοιτ τρε χοννεχτ
λα τερρε.
ΦΑΙΤΕΣ ΛΕ ΤΟΥΤ ΔΕ ΣΥΙΤΕ
ρ φριγ ρατευρ πιδε πρ σεντε πουρ λεσ ενφαντσ
υνε αττραχτιον δανγερευσε. Πουρ ρενδρε
λ∏αππαρειλ ινυτιλισ σανσ δανγερ, ενλεπεζ λεσ
γαρνιτυρεσ, λεσ ποψαντσ λυμινευξ, δ μοντεζ λα
πορτε, ου πρενεζ λεσ πρ χαυτιονσ θυι σ∏ιμποσεντ.
Υν
Νε γαρδεζ πασ δε ματι ρεσ ινφλαμμαβλεσ ου
εξπλοσιπεσ ου χηιμιθυεσ δανσ λε ρ φριγ ρατευρ
23
3828JD8226C-"
14~2499.9.15 2:42 PM ˘`2 4
Α?ΑΝΤ Δ∏ΑΠΠΕΛΕΡ ΛΕ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΑΠΡ Σ
?ΕΝΤΕ
Λ∏ΑΠΠΕΛ ΔΥ ΣΕΡ?ΙΧΕ ΑΠΡΕΣ ?ΕΝΤΕ ΠΕΥΤ ΕΤΡΕ ΣΟΥ?ΕΝΤ Ε?ΙΤΕ!
?ΟΤΡΕ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ ΝΕ ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕ ΠΑΣ ΠΑΡΦΑΙΤΕΜΕΝΤ, ΧΟΜΜΕΝΧΕΖ ΠΑΡ ΕΦΦΕΧΤΥΕΡ
ΛΕΣ ΧΟΝΤΡΟΛΕΣ ΣΥΙ?ΑΝΤΣ.
ΠΡΟΒΛΕΜΕΣ
ΛΕ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΕΥΡ ΝΕ
ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΕ ΠΑΣ
ΧΑΥΣΕΣ ΠΟΣΣΙΒΛΕΣ
? ριφιεζ λε χιρχυιτ
λεχτριθυε: χουπυρε ου φυσιβλε γριλλ .
? ριφιεζ θυε λε χ βλε δ∏αλιμεντατιον εστ βιεν χοννεχτ
λα πρισε σεχτευρ.
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤ
Λε χοντρ λε δε λα
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΙΟΝ ΟΥ
ποσιτιον.
Λ∏αππαρειλ
ΧΟΝΓΕΛΑΤΙΟΝ ΤΡΟΠ ΧΗΑΥΔ
εστ
τεμπ ρατυρε
πλαχ τροπ πρ σ
ν∏εστ πασ
δυ
μυρ ου
συρ
λα βοννε
δ∏υνε
σουρχε
δε
χηαλευρ.
Π ν τρατιον δ∏αιρ χηαυδ δ ε
πορτε.
Λα πορτε
Λε
λ∏ουπερτυρε
τροπ φρ θυεντε
εστ ρεστ ε ουπερτε
ρ φριγ ρατευρ
εστ
λονγτεμπσ.
τροπ χηαργ .
ΒΡΥΙΤ(Σ) ΑΝΟΡΜΑΛ(ΑΥΞ)
Λε ρ φριγ ρατευρ εστ ινσταλλ δανσ υν εμπλαχεμεντ νον
αππροπρι λεσ (πισ δ∏ θυιλιβρε) δοιπεντ τρε ρ γλ σ.
Δεσ οβφετσ ινυτιλεσ σοντ πλαχ σ δερρι ρε λε ρ φριγ ρατευρ.
ΕΞΙΣΤΕΝΧΕ Δ∏ΟΔΕΥΡ
Λεσ αλιμεντσ δ γαγεαντ δεσ οδευρσ φορτεσ δοιπεντ τρε
σοιγνευσεμεντ εμβαλλ σ.
Λ∏ιντ ριευρ δε λ∏αππαρειλ ν χεσσιτε υν νεττοψαγε.
ΓΟΥΤΤΕΣ Δ∏ΕΑΥ ΣΥΡ ΛΕΣ
ΠΑΡΟΙΣ ΕΞΤΕΡΙΕΥΡΕΣ ΔΕ
Χε ν∏εστ πασ ανορμαλ πενδαντ λεσ σαισονσ δυραντ
λεσθυελλεσ λ∋ηυμιδιτε εστ λεπ ε.
Λ∋ΑΠΠΑΡΕΙΛ
Λα
πορτε
24
εστ ρεστ ε εντρουπερτε.
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`2 6
ΙΝΣΤΑΛΑΧΙ Ν
ΝΔΙΧΕ
..........................................
ΧΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΑΣ
ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΕΣ
Χοντρολ Δε
................................
........................................
27
28
29
Τεμπερατυρα
Φαβριχαχιον Δε Χυβιτοσ
Ρεφριγεραχιον
δελ εσταντε δε βοτελλασ
Χομπαρτιμεντο
Παρα Χαρνε Φρεσχα
Δεσχονγελαχι ν
Δεσοδοριζαδορ(οπχιοναλ)
Λ μπαρα Ρ.Ι.Λ(οπχιοναλ)
ΣΥΓΕΡΕΝΧΙΑΣ ΠΑΡΑ ΕΛ ΑΛΜΑΧΕΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΔΕ ΛΟΣ ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ.................................... 33
ΛΙΜΠΙΕΖΑ
...................................................
ΙΝΦΟΡΜΑΧΙ Ν
ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν
ΓΕΝΕΡΑΛ
ΔΕ ΛΑ
.......................
Λ ΜΠΑΡΑ
ΑΔ?ΕΡΤΕΝΧΙΑΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ
ΑΝΤΕΣ ΔΕ ΛΛΑΜΑΡ ΑΛ
ΣΕΡ?ΙΧΙΟ Τ ΧΝΙΧΟ
.............
............
.................................
26
34
34
35
35
36
3828JD8226C-‰"˘
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`2 7
˛
ΕΣΤΕ
ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ
ΗΑ ΣΙΔΟ ΦΑΒΡΙΧΑΔΟ ΧΟΝ ΕΞΤΡΕΜΟ ΧΥΙΔΑΔΟ Ψ ΕΜΠΛΕΑΝΔΟ ΛΑΣ
∫ΛΤΙΜΑΣ ΙΝΝΟ?ΑΧΙΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΓΙΧΑΣ.
ΕΣΠΕΡΑΜΟΣ ΘΥΕ ΣΕ ΣΙΕΝΤΑ ΧΟΜΠΛΕΤΑΜΕΝΤΕ ΣΑΤΙΣΦΕΧΗΟ ΧΟΝ ΣΥΣ ΠΡΕΣΤΑΧΙΟΝΕΣ
Ψ ΡΕΝΔΙΜΙΕΝΤΟ.
ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ,
ΑΝΤΕΣ ΔΕ ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΕΛ
ΛΕΑ ΕΣΤΕ ΜΑΝΥΑΛ ΕΝ ΣΥ ΤΟΤΑΛΙΔΑΔ. ΕΝ
ΙΝΣΤΑΛΑΧΙ Ν,
ΠΡΟΠΟΡΧΙΟΝΑΝ ΛΑΣ ΙΝΣΤΡΥΧΧΙΟΝΕΣ ΕΞΑΧΤΑΣ ΠΑΡΑ ΣΥ
Λ ΣΕ
ΕΜΠΛΕΟ Ψ
ΜΑΝΤΕΝΙΜΙΕΝΤΟ, ΑΣ ΧΟΜΟ ΑΛΓΥΝΟΣ ΧΟΝΣΕθΟΣ ∫ΤΙΛΕΣ.
ΙΝΣΤΑΛΑΧΙ Ν
ΣΕΛΕΧΧΙΟΝΕ ΥΝΑ
ΑΔΕΧΥΑΔΑ
1.
ΥΒΙΧΑΧΙ Ν
εθυιπο ελεχτροδομ στιχο α υνα
τεμπερατυρα χομπρενδιδα εντρε 10 ΥΧ ψ 43 ΥΧ.
Σι λα τεμπερατυρα αλρεδεδορ δελ εθυιπο εσ
δεμασιαδο αλτα ο δεμασιαδο βαφα εστα, εστο
ποδρ α δισμινυιρ συ χαπαχιδαδ δε ενφριαμιεντο.
5. Ινσταλε εστε
δε φ χιλ
ελ
φριγορ φιχο
εν υν
λυγαρ
2. Νο σιτ ε ελ
φριγορ φιχο
χερχα
δε φυεντεσ δε χαλορ
Χολοθυε
αχχεσο.
νι λο εξπονγα
ηυμεδαδ.
3. Παρα
υν
α
λα λυζ σολαρ διρεχτα
ο α
φυνχιοναμιεντο χορρεχτο δελ
λα
εν
τορνο
1.
Σι χολοχα ελ
φριγορ φιχο εμποτραδο εν λα παρεδ,
δεφε
σεπαραχι ν δε 30 χμ ο μ σ
ρεσπεχτο δε λα παρτε συπεριορ ψ 5 χμ ο μ σ χον
ρελαχι ν α λα παρεδ.
Ελ φριγορ φιχο δεβερ ελεπαρσε 2,5 χμ ο μ σ χον
ρεσπεχτο αλ συελο, εσπεχιαλμεντε σι στε στα
ενμοθυεταδο.
αλ
4. Ελ
ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν
Α
φριγορ φιχο,
περμιτα θυε ελ αιρε χιρχυλε λιβρεμεντε
αλ μισμο.
Λιμπιε
φριγορ φιχο
πολπο
αχυμυλαδο δυραντε ελ
εν
ελ
χομο
λα χυβιτερα, ετχ,
αδεχυαδο.
λυγαρ
Εστ ν εμβαλαδοσ
ποσιβλεσ
τρανσπορτε
φριγορ φιχο.
2. Ινσταλαρ λοσ αχχεσοριοσ
χονφυνταμεντε παρα
συ τρανσπορτε.
επιταρ
δα οσ δυραντε
3. Υστεδ τιενε
υν
μοδελο
ενσαμβλαρ ελ τιραδορ
δεβερ εσταρ τοταλμεντε νιπελαδο
παρα επιταρ πιβραχιονεσ.
Σι φυερα νεχεσαριο, αφυστε
ελ
ψ λα τοταλιδαδ δελ
μενοσ υνα
χον υν
σεγ ν
τιραδορ,
λασ ινστρυχχιονεσ
.
4. Χονεχταρ ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν ελ χτριχα
ελ(λοσ) τορνιλλο(σ)
ποσιβλεσ
δε
(ο ενχηυφε)
νιπελαχι ν παρα χομπενσαρ λασ
ιρρεγυλαριδαδεσ δελ συελο.
α
λα σαλιδα. Νο χονεχταρ οτροσ
ελεχτροδομ στιχοσ
5
Παρα θυε λασ πυερτασ χιερρεν χορρεχταμεντε, λα
παρτε φρονταλ δεβερ εσταρ λιγεραμεντε μ σ αλτα
.
εν
εστα μισμα σαλιδα.
Αντεσ δε αλμαχεναρ λοσ
προδυχτοσ αλιμεντιχιοσ,
ρεφριγεραδορ δυραντε 2 3 ηορασ.
Χομπροβαρ ελ φλυφο δε αιρε φρ ο εν ελ
χομπαρτιμεντο δελ χονγελαδορ παρα γαραντιζαρ
υν ενφριαμιεντο αδεχυαδο. Συ ρεφριγεραδορ ψα
ενχενδερ ελ
θυε λα
παρτε ποστεριορ.
Ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) πυεδε(ν) γιραρσε φ χιλμεντε
ινχλινανδο λιγεραμεντε ελ φριγορ φιχο.
Γιρε ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν εν ελ
σεντιδο δε λασ αγυφασ δελ ρελοφ παρα ελεπαρ ελ
φριγορ φιχο ψ εν σεντιδο χοντραριο παρα βαφαρλο.
εστ λιστο παρα
27
συ υσο.
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`2 8
ΧΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΑΣ
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤΟ
ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
Βομβιλλα
Βοτ ν δε χοντρολ δε
τεμπερατυρα
μοτορ
Αναθυελ χονγελαδορ
(Πλ στιχο ο αχερο)
Χυβετερα φλεξιβλε
Αναθυελ πυερτα
δε ρεφριγεραδορ
(Οπχι ν)
ο
Προδυχχι ν εστ νδαρ δε
χυβιτοσ
Ηυεπερα
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤΟ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΔΟΡ
Μ δυλοσ δε ?ινο
(Εν χασο δε σεν
βανδεφα δε αχερο)
: Υστεδ πυεδε
υτιλιζαρλοσ χορνο
Μ δυλοσ δε ?οδκα
εν ελ χονγελαδορ.
Δεσοδοριζαντε
(Οπχι ν)
Χηιλλεδ Ροομ
Βοτ ν δε χοντρολ δε
τεμπερατυρα δε εσπαχιο
δε ενφριαμιεντο
Ρανυρασ παρα
χολοχαρ βοτελλασ
Βομβιλλα
Βομβιλλα Φ.Ι.Ρ.
(Οπχι ν)
Αναθυελ
(Πλ στιχο ο αχερο)
Χονδυχτο
Εσταντερ ασ
πυερτα
ρεφριγεραδορ
Μυλτιφλυφο
Διστριβυψε ελ αιρε φρ ο α τοδο
ελ χομπαρτιμεντο δε
ρεφριγεραχ ον
Τορνιλλοσ δε
νιπελαχι ν
Χαφ ν παρα περδυρασ
Σε υτιλιζα παρα μαντενερ
φρεσχασ λασ φρυτασ ψ λασ
Πανελ δε σεπαραχι ν
δε περδυρασ (Οπχι ν)
περδυρασ, ετχ.
∞
ΝΟΤΑ
Σι οβσερπα θυε φαλταν αλγυνοσ χομπονεντεσ εν συ υνιδαδ,
σε υτιλιχεν σ λο εν οτροσ μοδελοσ.
χομπονεντεσ
28
εσ
ποσιβλε
θυε διχηοσ
3828JD8226C-‰"˘
26~3699.10.26 4:41 PM ˘`2 9
˛
FUNCIONAMIENTO
PUESTA EN MARCHA
Cuando instale por vez primera el frigorifico, deje que se estabilice durante 2 a 3 horas
normales de funcionamiento antes de llenarlo con alimentos frescos o congelados.
Si
se
interrumpe
el
funcionamiento, espere
5 minutos antes de volver
a
ponerlo
en
a
temperaturas
marcha.
CONTROL DE TEMPERATURA
REFRIGERADOR
?
Su
en
?
refrigerador tiene dos controles que le permiten regular
compartimento del refrigerador y del congelador.
Primero
en
1
REFRIG. MAX
NORMAL
9
FREEZER. MAX
En clima
frio,
menos
la unidad funciona
Puede subir la
"5" y el CONTROL DE AIRE FRIO
funcionar durante 24 horas
la
(un dia)
para estabilizar.
sus necesidades.
temperatura del compartimento segun
compartimento
de
?CONTROLDEAIREFRIO-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Si fija el compartimento de congelacion en "9", se enfriara al maximo.
Pero el compartimento de refrigeracion se recalentara, porque habra
recalentarse. Para
?
en
)
73
654
?
el CONTROL DE TEMP.
refrigeracion.
CONTROL DE AIRE FRIO
5
fijar
?CONTROLDETEMP. -1,2,3,4,5,6,7,8,9
Cuanto mayor sea el numero, mas frio estara el
COLD AIR CONTROL
(
temperatura
"5".
Dejarlo
Ajustar
CONGELADOR
la
el
una
menos
congelacion
temperatura
en
el
flujo
de aire frio
en
este
compartimento.
y el
mayor,
compartimento de congelacion tiene tendencia
fijar el CONTROL DE AIRE FRIO en "7"~"9".
a
congelador cuande abra la puerta frecuentemente conteniendo mucha
ajuste CONTROL DE AIRE FRIO a "7-9" para enfriar el interior del
cantidad de alimentos. En este caso,
congelador.
Si vuele a girar
con
?
CONTROL DE AIRE
FRIO
a
la
posicion original puede
reducir el
consumo
de
energia
alto rendimiento.
En clima calido
o
tendra tendencia
a
si desea llenar mucho el
compartimento
de
refrigeracion,
este
compartimento
recalentarse.
Para una refrigeracion aun mayor, coloque el CONTROL DE AIRE FRIO en "2"~"4"para permitir un
mayor flujo de aire frio en el compartimento de refrigeracion y el CONTROL DE TEMP. en "8"~"9".
Si fija el CONTROL DE AIRE FRIO en "7"~"9",el compartimento de refrigeracion no se enfriara lo
suficiente.
29
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 0
ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΦΑΒΡΙΧΑΧΙΟΝ ΔΕ ΧΥΒΙΤΟΣ
Χομπροβαρ
σι
συ
εθυιπο ελεχτροδομ στιχο
υσα
ελ
Τιπο
δε
βανδεφα
δε ηιελο Γενεραλ
Τιπο Γενεραλ
Παρα ηαχερ χυβιτοσ, ρελλεναρ λα βανδεφα δε ηιελο
αγυα ψ χολοχαρλα εν ελ χομπαρτιμεντο δε λα
χον
χυβετερα. Ιντροδυχιρ λα χυβετερα
μεντο δε
εν
ελ
Βανδεφασ δε Ηιελο
χομπαρτιΧυβετερα
χονγελαχι ν.
Παρα ρετιραρ λοσ χυβιτοσ, χογερ λα βανδεφα πορ
εξτρεμοσ ψ φορζαρλα χον συαπιδαδ.
συσ
Τιπο Φλεξιβλε
Παρα ηαχερ χυβιτοσ, ρελλεναρ λα βανδεφα δε ηιελο
αγυα ψ χολοχαρλα εν λα ποσιχι ν πρεπιστα.
χον
Βανδεφασ δε Ηιελο
Παρα ρετιραρ λοσ χυβιτοσ, μαντενερ ελ βοτ ν δε λα
βανδεφα ψ ρεαλιζαρ υνα ροταχι ν συαπε. Δε εστα
φορμα, λοσ χυβιτοσ χαερ ν
Υστεδ
εν
λα χυβετερα.
πυεδε ρεμοπερ λα Χυβετερα φλεξιβλε
χομπαρταμιεντο δε χονγελαδορ
παρα υσαρ ελ
μ σ αμπλιο.
Υστεδ δεβε
ψ λα
μαρχο
ρεμοπερ
λασ
βανδεφασ χυβετερασ
λυεγο σαθυε ελ
δε χυβιτοσ δε ηιελο, ψ
ηαχια ελ λαδο δερεχηο.
χαφα
Χυβετερα
30
Μαρχο
ο
Φλεξιβλε.
3828JD8226C-‰"˘
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 1
˛
ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΧΙΟΝ ΔΕΛ ΕΣΤΑΝΤΕ ΔΕ ΒΟΤΕΛΛΑΣ
Χον εστα φυνχι ν πορπορχιονα αιρε φριο αλ ∀εσταντε δε βοτελλασ∀
ηαχιενδο υν χαμινο δε χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο εν λα πυερτα.
Χαμινο δε χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο
Χυανδο υστεδ χολοχα νυεπαμεντε υν αλιμεντο εν ελ εσταντε
δε βοτελλασ, ελ ρεφριγεραδορ πορπορχιονα ελ εσταντε δε βοτελλασ
χον αιρε φριο.Χομο ρεσυλταδο, ελ τιεμπο δε ρεφριγεραχι ν εσ
αχορταδα.
Χυανδο εντρε αγυα υ οτρο οβφετο εξτρανφερο εν ελ χαμινο δε
χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο αλ λιμπιαρ ελ ρεφριγεραδορ, εσ ποσιβλε
βαφαρσε λα εφιχιενχια, ασιχομο χυανδο λα εμπαθυεταδυρα δε
ηυλε εστε δαμαδο, πυεδε σερ δεβιλιταδα λα εφιχιενχια.
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΠΑΡΑ ΧΑΡΝΕ ΦΡΕΣΧΑ
Χυανδο
πυερτα, ελ αιρε χαλιεντε νο αφεχταρα αλ χομπαρα χαρνε φρεσχα. Δε εστε μοδο, ποδρ αλμαχεαλιμεντοσ μ σ φρεσχοσ δεντρο δελ μισμο.
σε
αβρα λα
παρτιμιεντο
ναρ
Ταντο ελ εσταντε
εσταρ χολοχαδοσ
χομπαρτιμιεντο
λα βανδεφα παρα χαρνε φρεσχα δεβερ ν
ποσιχι ν χορρεχτα. Σι νο φυερα ασ , εστε
ποδρ χυμπλιρ ελ παπελ παρα ελ θυε ηα σιδο
χομο
εν
νο
λα
χονχεβιδο.
ΔΕΣΧΟΝΓΕΛΑΧΙ Ν
δεσχονγελαχι ν σε λλεπα α χαβο αυτομ τιχαμεντε.
δεσχονγελαδα φλυψε α λα βανδεφα δε επαποραχι ν
φριγορ φιχο ψ σε επαπορα αυτομ τιχαμεντε.
Λα
Ελ αγυα
υβιχαδα
εν
λα
παρτε ινφεριορ
τρασερα δελ
ΔΕΣΟΔΟΡΙΖΑΔΟΡ(ΟΠΧΙΟΝΑΛ)
Λα δεσοδοριζαχι ν
σε
λλεπα
α
χαβο μεδιαντε ελ
Λοσ ολορεσ δεσαγραδαβλεσ δελ
σαλυδ ψ παρα λοσ αλιμεντοσ.
Μοδο δε
χομπαρτιμιεντο
εμπλεο
δε
υν
∀χαταλιζαδορ δε
δε αλιμεντοσ φρεσχοσ
σε
παλαδιο∀.
ελιμιναν σιν
πελιγρο αλγυνο
εμπλεο
Χομο ελ χαταλιζαδορ εστ υβιχαδο εν λα σαλιδα δελ αιρε δε ρεφριγεραχι ν ηαχια ελ
μεντοσ φρεσχοσ, νο ηαψ νεχεσιδαδ δε μανιπυλαχι ν αλγυνα.
χομπαρτιμιεντο
Νο υτιλιχε ηερραμιεντασ πυνζαντεσ
χαταλιζαδορ δε δεσοδοριζαχι ν.
ποδρ α
εν
λα σαλιδα δε αιρε δε
ρεφριγεραχι ν,
ψα θυε
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ χον ολορεσ φυερτεσ, ενπυ λπαλοσ ο γυ ρδελοσ δεντρο δε
ταπα, πυεστο θυε ελ ολορ ποδρ α τρανσμιτιρσε α οτροσ αλιμεντοσ.
Χαταλψστ
Παρα
παρα λα
ρεμοπερ
ελ αροματιζαντε,
σεπ ρελο
ηαχια
αβαφο εστιρ νδο
τιπο(∠)
ηαχια λα φρεντο δεσπυ σ δε ινσερταρ υν δεστορνιλλαδορ δε
εν ελ ηυεχο ιντεριορ χομο λα φιγυρα δελ λαδο δερεχηο.
31
δε αλι-
δα αρ ελ
υν
χοντενεδορ
χον
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 2
ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΕΣ
Λ ΜΠΑΡΑ Ρ.Ι.Λ.(ΟΠΧΙΟΝΑΛ)
Χαραχτερ στιχασ
Λοσ ραψοσ ινφραρροφοσ λεφανοσ(Ρ.λ.Λ) εμιτιδοσ δεσδε λα λ μπαρα δε ραψοσ
σεθυεν λοσ αλιμεντοσ ψ ματιενεν συ φορμα οριγιναλ σιν τρανσφορμαρλοσ.
ΑΙ ινχρεμενταρ ελ χιδο
νυχλ ιχο, λοσ ραψοσ ινφραρροφοσ λεφανοσ
τιεμπο.
ινφραρροφοσ λεφανοσ ιμπιδεν
χονσερπαν
θυε
σε
ασιμισμο ελ σαβορ ψ ελ ολορ δε
λοσ αλιμεντοσ δυραντε μυχηο
Αλμαχεναμιεντο μ σ εφιχαζ δε λοσ αλιμεντοσ
Ρεσυλτα δε γραν υτιλιδαδ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ σιν χονδιχομο πυεδεν σερ σαλ ο αζ χαρ, ψ παρα αλιμεντοσ
μεντοσ,
χρυδοσ θυε νεχεσιτεν μαντενερσε
-
(Ροδαφασ): χαρνεσ,πεσχαδοσ,
α
βαφασ τεμπερατυρασ.
ετχ., χρυδοσ.
απεσ,
Δε γραν υτιλιδαδ παρα μαντενερ ελ σαβορ
οριγιναλ
δε λοσ
αλιμεντοσ, ψα θυε λοσ Φ.λ.Ρ. ιμπιδεν λα φερμενταχι ν εξχεσιπα
δε λοσ μισμοσ ψ θυε στοσ σε πασεν.
?ερδυρασ χον εσπεχιασ, ψογυρ, ετχ.
-
Ρεσυλτα τιλ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ χοχιναδοσ ο θυε σε
πασεν φ χιλμεντε σι σε μετεν εν ελ χονγελαδορ.
Ηυεποσ δυροσ, βροτεσ δε βαμβ , περδυρασ παρα χονδιμεντο,ετχ.
-
Φυνχιοναμιεντο
λ μπαρα Ρ.λ.Λ. σε ενχενδερ χυανδο σε πονγα εν
φριγορ φιχο. Δυραντε ελ φυνχιοναμιεντο δελ
φριγορ φιχο, λα λ μπαρα δε Ρ.λ.Λ. σε ενχιενδε ψ σε απαγα
αυτομ τιχαμεντε δεπενδιενδο δε λα τεμπερατυρα
ιντερνα δελ φριγορ φιχο. Πορ ταντο, νο εσ νεχεσαρια
μανιπυλαχι ν αλγυνα δε λα μισμα.
Λα
μαρχηα ελ
Λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. εστ ρεχυβιερτα χον ματεριαλεσ
εσπεχιαλεσ παρα υνοσ ρεσυλταδοσ πτιμοσ.
Σι
σε
ταπα
ο
χυβρε λα
λ μπαρα Ρ.λ.Λ.,
Σι αλμαχενα λοσ αλιμεντοσ ενπυελτοσ
σε
εν
ρεδυχιρ
πινιλο
ο
συ
εφεχτο.
παπελ
δε αλυμινιο,
εν
λυγαρ
δε
εν υν
ρεχιπιεντε
χον
οβτενδρ
μεφορεσ
Σι δεσεα
χομπροβαρ ελ φυνχιοναμιεντο δε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ., πυλσε ελ βοτ ν δε λα πυερτα δελ χομπαρφριγορ φιχο ψ περιφιθυε λα λυζ δε λα παρτε νο ρεχυβιερτα δε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. ψ δελ χασθυιλλο.
ρεσυλταδοσ δε λοσ Ρ.λ.Λ.
τιμιεντο δελ
ΠΡΕΧΑΥΧΙ Ν
Νο
τοθυε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. μιεντρασ σε ενχυεντρε εν φυνχιοναμιεντο.
τεμπερατυρα δε λα συπερφιχιε ποδρ α θυεμαρλε λοσ δεδοσ.
Λα ελεπαδα
32
ταπα,
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 3
ΣΥΓΕΡΕΝΧΙΑΣ ΠΑΡΑ ΕΛ ΑΛΜΑΧΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ΔΕ ΛΟΣ ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ
ΑΛΜΑΧΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ΔΕ ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ
Γυαρδε λοσ αλιμεντοσ φρεσχοσ
γελαχι ν
εσ υν
φαχτορ
εν
Νο αλμαχενε αλιμεντοσ θυε
ελ
πασεν φ χιλμεντε
σε
δελ
χομπαρτιμιεντο
Ελ μοδο δε
φριγορ φιχο.
χονγελαχι ν
ψ δεσχον-
παρα μαντενερ λα φρεσχυρα ψ ελ σαβορ.
ιμπορταντε
α
βαφασ τεμπερατυρασ,
χομο
πλ τανοσ, πι ασ
ψ μελ ν.
Δεφε ενφριαρ λα χομιδα αντεσ δε γυαρδαρλα. Σι σε ιντροδυχε χομιδα χαλιεντε εν ελ φριγορ φιχο, ποδρ αν
εστροπεαρσε οτροσ αλιμεντοσ χερχανοσ ψ αυμενταρ α λα φαχτυρα δελ χονσυμο ελ χτριχο.
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ, χ βραλοσ χον υνα ενπολτυρα δε πινιλο ο γυ ρδελοσ εν υν χοντενεδορ χον
ταπα. Εστο επιταρ θυε σε επαπορε λα ηυμεδαδ ψ χοντριβυιρ α θυε λοσ αλιμεντοσ μαντενγαν συ σαβορ ψ
συσ χομπονεντεσ νυτριτιποσ.
Νο βλοθυεε λοσ ρεσπιραδεροσ
τεμπερατυρασ δελ φριγορ φιχο.
Νο αβρα λα
υρασ
Παρα
πυερτα
χον
αλιμεντοσ. Λα χιρχυλαχι ν αδεχυαδα δελ αιρε φρ ο μαντιενε υνιφορμεσ λασ
φρεχυενχια. Εστο
χον
δεφα
εντραρ αιρε χαλιεντε
εν
ελ
φριγορ φιχο
ψ ηαχε θυε λασ
τεμπερατ-
αυμεντεν.
αφυσταρ
χον
φαχιλιδαδ ελ χοντρολ δε τεμπερατυρα
νο
,
αλ
μαχενε
προδυχτοσ
αλιμεντιχιοσ
χερχα
δελ
βοτ ν δε χοντρολ δε τεμπερατυρε.
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΔΕΛ ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
Νο
γυαρδε
Νο πυελπα
βοτελλασ
α
εν
χονγελαρ
ελ
χομπαρτιμιεντο
αλιμεντοσ
δελ
εσταλλαρ αλ
χονγελαδορ; ποδρ αν
δεσχονγελαδοσ.
Σε
περδερ α
σαβορ ψ
συ
συ
χονγελαρσε.
παλορ νυτριτιπο.
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ
τιεμπο, χολ θυελοσ
σοβρε ελ
χονγελαδοσ, χομο, πορ εφεμπλο. ηελαδοσ, δυραντε λαργοσ περ οδοσ
εσταντε δελ χονγελαδορ ψ νο εν ελ αναθυελ δε λα πυερτα.
δε
ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΔΕΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΙΧΟ
Επιτε χολοχαρ αλιμεντοσ
χον υν
φριγορ φιχο. Ποδρ αν χονγελαρσε
Λιμπιε σιεμπρε
ελεπαδο
αλ εντραρ
γραδο
εν
δε ηυμεδαδ
χονταχτο διρεχτο
εν
λα
χον
παρτε
τρασερα δε λοσ εσταντεσ δελ
ελ αιρε φρ ο.
συ ρεφριγεραχι ν. Λασ φρυτασ ψ περδυρασ δεβερ ν λαπαρσε ψ εσχυρεμπαθυεταδοσ δεβερ ν σεχαρσε παρα επιταρ σαλπιχαδυρασ α λοσ αλιμεντοσ αδψα-
λοσ αλιμεντοσ αντεσ δε
ριρσε ψ λοσ αλιμεντοσ
χεντεσ.
Χυανδο
γυαρδε ηυεποσ εν συσ βανδεφασ δε αλμαχεναμιεντο, ασεγ ρεσε δε θυε σεαν φρεσχοσ
χολ θυελοσ σιεμπρε εν ποσιχι ν περτιχαλ. Εστο λοσ μαντενδρ φρεσχοσ δυραντε μ σ τιεμπο.
Πυεδε ηαβερ χονδενσαχι ν δεντρο δελ
ΝΟΤΑ
ρεφριγεραδορ
αβρα ψ χιερρε λα πυερτα χον φρεχυενχια,
υσυαλμεντε. Εστο εστ νορμαλ ψ νο ηαψ προβλεμα
η μεδο,
γοτασ
ο
χον υν
τραπο
σεχο.
33
ο
χυανδο λο
δεποσιτε
εν
ψ
υσε εν υν λυγαρ χαλιεντε ψ
μυχηα χαντιδαδ δε περδυρασ
λα φυνχι ν δελ
ρεφριγεραδορ. Λιμπιε
λασ
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 4
ΛΙΜΠΙΕΖΑ
Εσ
ΠΑΡΤΕΣ ΙΝΤΕΡΙΟΡΕΣ
μαδασ
Λιμπιαρ λοσ αναθυελεσ δελ
χομπαρτιμεντο, πανελεσ δε λασ πυερτασ, βανδεφασ ψ
φυντασ μαγν τιχασ δε λασ πυερτασ, ετχ. χον υνα
εστο
σολυχι ν
ιμπορταντε
μαντενερ
συ
ρεφριγεραδορ λιμπιο
παρα
επιταρ ολορεσ ινδεσεαβλεσ. Λασ χομιδασ δερρασε δεβεν λιμπιαρ ινμεδιαταμεντε, ψα θυε
ποδρ α αχιδιφιχαρ ψ μανχηαρ λασ συπερφιχιεσ δε
πλ στιχο σι σε δεφαν μυχηο τιεμπο. Νο υτιλιζαρ
νυνχα εστροπαφοσ μετ λιχοσ, χεπιλλοσ, δετεργεντεσ
αβρασιποσ ο σολυχιονεσ αλχαλινασ φυερτεσ εν νινγυνα δε λασ συπερφιχιεσ
Σιν εμβαργο, αντεσ δε
λιμπιαρ, ρεχυερδε θυε λοσ οβφετοσ η μεδοσ τιενδεν
α πεγαρσε ο αδηεριρσε α συπερφιχιεσ εξτρεμαδαμεντε φρ ασ. Νο τοθυε λασ συπερφιχιεσ χονγελαδασ
χον λασ μανοσ η μεδασ ο μοφαδασ.
α
βασε δε βιχαρβονατο
δετεργεντε
συαπε.
Ενφυαγαρ
Σε ρεχομιενδα
λοσ
χομο
λιμπιεζα περι διχα
Λιμπιαρ τοδοσ
υνα
σολυχι ν
α
βασε δε
σεχαρ.
ΙΝΦΟΡΜΑΧΙ Ν
ΓΕΝΕΡΑΛ
?ΑΧΑΧΙΟΝΕΣ
Εν
υνασ
ΜΥΔΑΝΖΑΣ
παχαχιονεσ δε χορτα
Θυιτε
ο φιφε δε υν μοδε σεγυρο τοδοσ λοσ χομπονεντεσ εξτρα βλεσ δελ ιντεριορ δελ ρεφριγεραδορ. Παρα
δυραχι ν, προβαβλε-
μεφορ σερ δεφαρ ελ φριγορ φιχο φυνχιονανδο.
Ιντροδυζχα εν ελ χονγελαδορ λοσ αλιμεντοσ θυε
πυεδαν χονγελαρσε παρα υνα μαψορ χονσερπαχι ν.
Χυανδο πιενσε εσταρ φυερα δυραντε υν περ οδο προλονγαδο δε τιεμπο, σαθυε τοδοσ λοσ αλιμεντοσ,
δεσχονεχτε ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν, λιμπιε χομπλεταμεντε ελ ιντεριορ ψ δεφε ΑΒΙΕΡΤΑΣ λασ πυερτασ
παρα ιμπεδιρ λα φορμαχι ν δε ολορεσ.
μεντε λο
επιταρ δα οσ
ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν,
χομπλεταμεντε εν λα βασε.
εν
ιντροδ ζχαλοσ
ΧΟΝΔΥΧΤΟ ΑΝΤΙΧΟΝΔΕΝΣΑΧΙΟΝ
Λα
εν
παρεδ εξτεριορ δελ φριγορ φιχο πυεδε χαλενταρσε
αλγυνασ οχασιονεσ, εσπεχιαλμεντε δεσπυ σ δε
λα ινσταλαχι ν.
Νο
ΧΟΡΤΕΣ ΕΛΕΧΤΡΙΧΟΣ
Λα
μαψορ α
σολυχιοναν
δοσ ηορασ ψ
σε
αλαρμε. Εστο
σε
δεβε
δε λοσ χορτεσ δε λα αλιμενταχι ν
εν υνα ο
χον υν
δελ ιντεριορ.
χομπαρτιμεντοσ χον
Ενφυαγαρ ψ
βιχαρβονατο.
υνα
αγυα τιβια
Ρετιραρ ελ ενχηυφε δε λα παρεδ αντεσ δε
εν λασ χερχαν ασ δε λασ παρτεσ ελ χτριχασ δελ εθυιπο ελεχτροδομ στιχο (βομβιλλασ,
ιντερρυπτορεσ, χοντρολεσ, ετχ). Πασαρ υνα
εσπονφα ο πα ο παρα ρετιραρ ελ εξχεσο δε
ηυμεδαδ επιτανδο ασ θυε ελ αγυα ο λ θυιδο
σε ιντροδυζχαν εν λασ παρτεσ ελ χτριχασ ψ
πυεδαν γενεραρ υν χορτοχιρχυιτο. Νο υτιλιζαρ
λ θυιδοσ δε λιμπιεζα ινφλαμαβλεσ ο τ ξιχοσ.
-
-
ο
σεχαρ.
λιμπιαρ
ΕΞΤΕΡΙΟΡ Υτιλιζαρ υνα σολυχι ν τιβια δε φαβ ν ο
δετεργεντε συαπε παρα λιμπιαρ ελ αχαβαδο δε συ
ρεφριγεραχι ν. Λιμπιαρ χον υν πα ο λιμπιο ψ η μεδο
ψ σεχαρ δεσπυ σ.
ΙΝΤΕΡΙΟΡ
ψ
Α?ΙΣΟ
.
ταντο δελ εξτεριορ
-
νο
αφεχταν
α θυε ελ χονδυχτο
αντιχονδενσαχι ν βομβεα
σε
α
λασ
χαλιεντε παρα
συδαχι νⓒ δε λα
ρεφριγεραντε
τεμπερατυρασ δελ φριγορ φιχο. Σιν εμβαργο, δεβερ
επιταρσε αβριρ λασ πυερτασ δυραντε λοσ χορτεσ ελ χτριχοσ. Χυανδο σε προδυζχαν χορτεσ προλονγαδοσ,
χολοθυε υν βλοθυε δε ηιελο σεχο σοβρε λοσ παθυετεσ χονγελαδοσ.
επιταρ λα
παρεδ
34
εξτεριορ.
Χονδυχτο
αντιχονδενσατι ν
3828JD8226C-‰"˘
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 5
˛
ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν
Λ ΜΠΑΡΑ
ΔΕ ΛΑ
Λ ΜΠΑΡΑ ΔΕΛ ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
1. Δεσχονεχτε ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν δε λα τομα δε ρεδ.
2. Θυιτε λα
ταπα τιρανδο δε ελλα ηαχια αβαφο ψ εμπυφ νδολα
αδελαντε
σε
3.
χον
μυεστρα
λα
α
νυεπα
τρασ ιντροδυχιρ ελ δεδο
φιγυρα δε λα δερεχηα.
λ μπαρα γιρ νδολα εν ελ σεντιδο
εν
εν
α
λα
ηαχια
πεζ
ελ οριφιχιο ιντεριορ,
σεγ ν
λα
Εξτραιγα λα
ρελοφ ψ χ μβιελα
4. Λλεπε
μανο
χαβο λα
πορ
χοντραριο
α
λασ
αγυφασ
δελ
υνα νυεπα.
οπεραχι ν
δε ενσαμβλαδο
δεβερ τενερ λασ μισμασ
εν
ορδεν ινπερσο. Λα βομβιλλα
εσπεχιφιχαχιονεσ
θυε λα
οριγιναλ.
ΧΑΜΒΙΟ ΔΕ ΒΟΜΒΙΛΛΑΣ
1. Δεσενχηυφαρ ελ ελεχτροδομ στιχο δε λα
παρεδ.
ρεφριγεραδορ.
Παρα ρεμοπερ λα χυβιερτα δε λα λ μπαρα, ινσετε ελ δεστορνιλλαδορ δε τιπο
∀∠∀
εν ελ ηυεχο ινφεριορ δε λα χυβιερτα δε λα λ μπαρα ψ ηαχ α αδελαντε.
Δεσενροσχαρ λα βομβιλλα εν σεντιδο χοντραριο α λασ μανεχιλλασ δελ ρελοφ.
Μονταρ εν ορδεν ινπερσο αλ δεσμονταφε. Λα βομβιλλα δε ρεεμπλαζο δεβε
τενερ λασ μισμασ εσπεχιφιχαχιονεσ θυε λα βομβιλλα οριγιναλ.
2. Ρετιραρ λοσ
3.
4.
5.
αναθυελεσ
δελ
ΑΔ?ΕΡΤΕΝΧΙΑΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ
ΧΟΝΕΞΙ Ν Α ΤΙΕΡΡΑ(ΜΑΣΑ)
ΝΟ ΥΤΙΛΙΧΕ ΧΑΒΛΕΣ ΑΛΑΡΓΑΔΟΡΕΣ
Σι φυερα
ποσιβλε,
χονεχτε ελ
φριγορ φιχο
α υνα
τομα
χορτοχιρχυιτο ελ χτριχο, λα χονεξι ν
ρεδυχε ελ ριεσγο δε δεσχαργασ
ελ χτριχασ ψα θυε προπορχιονα υν χαβλε δε εσχαπε
παρα λα χορριεντε ελ χτιχα.
Εν ελ
ελ χτριχα ινδιπιδυαλ παρα επιταρ θυε λα χομβιναχι ν
δε στε χον οτροσ απαρατοσ ο λυχεσ δομ στυχασ
πυεδα προποχαρ
χορτε ελ χτριχο.
υνα
σοβρεχαργα
ψ ελ
α
χονσιγυιεντε
συ
αγεντε δε σερπιχιο.
ΑΤΡΑΧΧΙ Ν
χονεχτε
α
πυεδε τενερ χομο ρεσυλταδο δεσχαργασ ελ χτριχασ.
Χονσυλτε α υν ελεχτιχιστα χυαλιφιχαδο ο α υν τ χνιχο
δε σερπιχιο σι νο χομπρενδε περφεχταμεντε λασ
ινστρυχχιονεσ παρα λα χονεξι ν α τιερρα ο σι τιενε
δυδασ σοβρε λα χονεξι ν χορρεχτα δε λα απλιχαχι ν α
τιερρα.
Σι ελ χορδ ν δε αλιμενταχι ν εστ δα αδο, σε δεβε
ρεεμπλαζαρ χον υν χορδ ν ο χονφυντο δελ φαβριδε
ποσιβλεσ δεσχαργασ ει χτιχασ,
απλιχαχι ν.
Λα υτιλιζαχι ν ιναδεχυαδα δε λα τομα δε τιερρα
ΧΑΜΒΙΟ ΔΕΛ ΧΟΡΔΟΝ ΔΕ
ΑΛΙΜΕΝΤΑΧΙΟΝ
ο
υν
Παρα επιταρ
τιερρα εστα
χαντε
δε
χασο
τιερρα(μασα)
Εστα
ΜΥΨ ΠΕΛΙΓΡΟΣΑ
φριγορ φιχο παχ ο πυεδε χονστιτυιρ υνα ατραχχι ν πελιγροσα παρα λοσ νι οσ. Θυιτε λασ φυντασ,
ενγανχηεσ, ταπασ ο λα πυερτα χομπλετα δε λα
απλιχαχι ν νο υτιλιζαδα ο αδοπτε λασ μεδιδασ
νεχεσαριασ παρα θυε νο χονστιτυψα πελιγρο
αλγυνο.
Υν
απαρατο δεβερ
ΝΟ ΕΣΠΕΡΕ,
χονεχταρσε α
τιερρα(μασα).
Η ΓΑΛΟ ΑΗΟΡΑ!
γραρδε ματεριαλεσ ινφλαμαβλεσ, εξπλοσιποσ
προδυχτοσ θυ μιχοσ δεντρο δελ φριγορ φιχο.
Νο
35
ο
3828JD8226C-‰"˘
˛
26~3699.9.15 2:42 PM ˘`3 6
ΑΝΤΕΣ ΔΕΛ ΛΛΑΜΑΡ ΑΛ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ ΤΕΧΝΙΧΟ
ΕΝ ΜΥΧΗΑΣ ΟΧΑΣΙΟΝΕΣ ΠΥΕΔΕΝ Ε?ΙΤΑΡΣΕ ΛΑΣ ΛΛΑΜΑΔΑΣ ΑΛ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ ΤΕΧΝΙΧΟ!
ΣΙ ΧΡΕΕ ΘΥΕ ΕΛ ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ ΝΟ ΦΥΝΧΙΟΝΑ ΔΕΛ ΜΟΔΟ ΑΔΕΧΥΑΔΟ, ΧΟΜΠΡΥΕΒΕ ΕΝ ΠΡΙΜΕΡ
ΛΥΓΑΡ ΛΑΣ ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΑΥΣΑΣ ΘΥΕ ΣΕ ΜΥΕΣΤΡΑΝ Α
ΠΡΟΒΛΕΜΑ
Ελ
φριγορ φιχο
νο
ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν
ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΑΥΣΑΣ
φυνχιονα
Σε ηα φυνδιδο
δισψυντορ
υν
φυσιβλε
ηα δεσχονεχταδο
ο σε
υν
δε χιρχυιτοσ?
Σε ηα δεσχονεχταδο
ο νο σε
ενχυεντρα ιντροδυχιδο δελ
μοδο αδεχυαδο ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν
εν
λα τομα
εν
λα
δε ρεδ?
Τεμπερατυρα δελ χομπαρτιμιεντο
φνγορ φιχο ο δει χονγελαδορ
δεμασιαδο ελεπαδα
δελ
Χοντρολ δε λα τεμπερατυρα
νο
εσταβλεχιδο
χολοχαδα δεμασιαδο
Απλιχαχι ν
υνα
χερχα
Χονδιχιονεσ αμβιενταλεσ μυψ χ λιδασ
Πυερτα αβιερτα δυραντε μυχηο
εν
ελ
τριγορ τιχο
υνα
παρεδ
-
απερτυρασ φρε
τιεμπο.
εν
ελ
φριγορ φιχο.
Φριγορ φιχο ινσταλαδο σοβρε υνα συπερφιχιε βλανδα ο
ιρρεγυλαρ ο ελ (λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν νεχεσιτα(ν)
αφυστε.
Οβφετοσ ιννεχεσαριοσ χολοχαδοσ εν λα παρτε ποστεριορ
δελ φριγορ φιχο.
Λοσ αλιμεντοσ
χον
ολορεσ φυερτεσ δεβεν χυβριρσε
ο
ενπολπερσε
Ελ ιντεριορ
Συδαχι ν δε λα
συπερφιχιε
ο
πυερτα.
Χαντιδαδ εξχεσιπα δε αλιμεντοσ
Ολορ
δε
φυεντε δε χαλορ.
χυεντεσ δε λα
Ρυιδο(σ) ανορμαλ(εσ)
ποσιχι ν
χορρεχτα.
Πυεδε
σερ
περφεχταμεντε.
νεχεσιτα λιμπιεζα.
νορμαλ δυραντε
περ οδοσ
χον υν
γραδο
ελεπαδο δε ηυμεδαδ.
Λα
πυερτα πυεδε ηαβερ θυεδαδο εντρεαβιερτα.
36
δε
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement