LG GR-T632BVQ Owner’s Manual

LG GR-T632BVQ Owner’s Manual
REFRIGERATORFREEZER
OWNER'S
MANUAL(2~13)
ΠΛΕΑΣΕ
ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΟΩΝΕΡ∋Σ ΜΑΝΥΑΛ ΤΗΟΡΟΥΓΗΛΨ
ΒΕΦΟΡΕ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΑΝΔ ΚΕΕΠ ΙΤ ΗΑΝΔΨ
ΦΟΡ ΡΕΦΕΡΕΝΧΕ ΑΤ ΑΛΛ ΤΙΜΕΣ.
REFRIGERATEURCONGELATEUR
MANUEL DU
PROPRIETAIRE(14~24)
Σ?Π
Α?ΑΝΤ Δ∋ΥΤΙΛΙΣΕΡ Λ∋ΑΠΠΑΡΕΙΛ ΛΙΣΕΖ
ΑΤΤΕΝΤΙ?ΕΜΕΝΤ ΛΕ ΜΑΝΥΕΛ ΔΥ ΠΡΟΠΡΙΕΤΑΙΡΕ
ΕΤ ΧΟΝΣΕΡ?ΕΖ ΛΕ ΣΟΙΓΝΕΥΣΕΜΕΝΤ ΠΟΥΡ ΥΝΕ
ΥΛΤΕΡΙΕΥΡΕ ΧΟΝΣΥΛΤΑΤΙΟΝ.
REFRIGERADORCONGELADOR
MANUAL DEL
USUARIO(25~35)
ΛΕΑ ΕΣΤΕ ΜΑΝΥΑΛ ΕΝ ΣΥ ΤΟΤΑΛΙΔΑΔ ΑΝΤΕΣ ΔΕ
ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΕΛ ΕΘΥΙΠΟ Ψ
ΜΑΝΤ ΝΓΑΛΟ ΣΙΕΜΠΡΕ
Α ΜΑΝΟ ΠΑΡΑ ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΟΝΣΥΛΤΑΣ.
2
INSTALLATION
ΧΟΝΤΕΝΤΣ
INNER PARTS
OPERATIONS
.................................................
...................................................
...................................................
Αυτο Οφφ Φεατυρε Οφ
Βεφορε
Σεττινγ
Χοντρολσ Φορ
Τηε
Λαμπ
4
5
6
Ινσιδε
Τεμπερατυρε
Ρεφριγερατορ Χομπαρτμεντ
Συπερ Χοολ
Δοορ Αλαρμ
Σελφ Τεστ
Χοντρολσ Φορ Φρεεζερ
Βοττλε Ραχκ
Ιχε
Χομπαρτμεντ
Χοολινγ
Μακινγ
Φρεση μεατ
Δεφροστινγ
Δεοδοριζερ
(Οπτιοναλ)
SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE
CLEANING
......................................................
GENERAL INFORMATION
LAMP REPLACEMENT
.............................
..................................
IMPORTANT WARNINGS
...............................
BEFORE CALLING FOR SERVICE
3
..........
...............
10
11
11
12
12
13
ΤΗΙΣ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΜΑΝΥΦΑΧΤΥΡΕΔ ΩΙΤΗ ΓΡΕΑΤ ΧΑΡΕ, ΑΝΔ ΥΤΙΛΙΖΕΣ ΤΗΕ
ΛΑΤΕΣΤ ΙΝ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ.
ΩΕ ΑΡΕ ΧΟΝΦΙΔΕΝΤ ΤΗΑΤ ΨΟΥ ΩΙΛΛ ΒΕ ΦΥΛΛΨ ΣΑΤΙΣΦΙΕΔ ΩΙΤΗ ΙΤ∋Σ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ
ΑΝΔ ΡΕΛΙΑΒΙΛΙΤΨ.
ΒΕΦΟΡΕ ΨΟΥ ΣΤΑΡΤ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ, ΠΛΕΑΣΕ ΡΕΑΔ ΤΗΙΣ ΒΟΟΚΛΕΤ ΧΑΡΕΦΥΛΛΨ.
ΙΤ ΠΡΟ?ΙΔΕΣ ΕΞΑΧΤ ΙΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝΣ ΦΟΡ
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ, ΟΠΕΡΑΤΙΟΝ ΑΝΔ
ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΧΕ, ΑΝΔ ΑΛΣΟ ΣΥΠΠΛΙΕΣ ΣΟΜΕ ΥΣΕΦΥΛ ΗΙΝΤΣ.
ΙΝΣΤΑΛΛΑΤΙΟΝ
1. Σελεχτ
α
γοοδ λοχατιον.
ρεφριγερατορ ωηερε
Πλαχε ψουρ
2. Αποιδ
πλαχινγ τηε υνιτ
συνλιγητ ορ μοιστυρε.
νεαρ
NEXT
ιτ ισ εασψ το
υσε.
1. Χλεαν ψουρ ρεφριγερατορ τηορουγηλψ ανδ
αλλ δυστ αχχυμυλατεδ δυρινγ σηιππινγ.
ηεατ σουρχεσ, διρεχτ
2. Ινσταλλ αχχεσσοριεσ συχη
3. Τηερε μυστ βε προπερ αιρ χιρχυλατιον αρουνδ
ψουρ ρεφριγερατορ το κεεπ ιτ οπερατινγ εφφιχιεντλψ.
τηειρ προπερ
μορε
Τηε
τηε
ρεφριγερατορ
ανδ 2 ινχηεσ
3. Ψου ηαπε
ρεφριγερατορ
4. Το αποιδ
ορ
χαρπετεδ.
τηε
ρεθυιρεδ, αδφυστ τηε λεπελινγ σχρεωσ το
χομπενσατε φορ υνεπεννεσσ οφ τηε φλοορ.
Τηε φροντ σηουλδ βε σλιγητλψ ηιγηερ τηαν τηε ρεαρ
το αιδ ιν δοορ χλοσινγ.
Λεπελινγ σχρεωσ χαν βε τυρνεδ εασιλψ βψ τιππινγ
τηε χαβινετ σλιγητλψ.
Τυρν τηε λεπελινγ σχρεωσ χλοχκωισε(
) το ραισε
τηε υνιτ, χουντερχλοχκωισε(
) το λοωερ ιτ.
αππλιανχε
φορ 2
ορ
ουτλετ.
στορινγ φοοδ,
λεαπε ψουρ
ρεφριγερατορ
3 ηουρσ.
Χηεχκ τηε φλοω οφ χολδ αιρ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ
Ψουρ
βελοω 5ΥΧ. Ιτ μαψ
τηε δεβασεμεντ οφ τηε
σαμε
5. Πριορ το
Ιφ
χαυσε
βαρ-τψπε ηανδλε,
αχχορδινγ το ινστρυχτιον
χαρδ.
πιβρατιονσ, τηε υνιτ μυστ βε λεπελ.
5. Δον∋τ ινσταλλ τηισ
μοδελ ωιτη
4. Χοννεχτ τηε ποωερ συππλψ χορδ (ορ πλυγ) το τηε
ουτλετ. Δον∋τ δουβλε υπ ωιτη οτηερ αππλιανχεσ ον
σηουλδ βε ελεπατεδ 1 ινχη φρομ
ιτ ισ
α
ασσεμβλε τηε ηανδλε
φρομ τηε ωαλλ.
φλοορ, εσπεχιαλλψ ιφ
ιχε χυβε βοξ, ετχ., ιν
το
πλαχεσ.Τηεψ αρε παχκεδ τογετηερ
πρεπεντ ποσσιβλε δαμαγε δυρινγ σηιπμεντ.
Ιφ ψουρ ρεφριγερατορ ισ πλαχεδ ιν α ρεχεσσεδ αρεα
ιν τηε ωαλλ, αλλοω ατ λεαστ 10 ινχηεσ ορ γρεατερ
χλεαρανχε αβοπε τηε
ασ
ωιπε οφφ
ρεφριγερατορ.
4
το
ρεφριγερατορ
ενσυρε
ισ
νοω
προπερ χοολινγ.
ρεαδψ φορ υσε.
ον
ΙΝΝΕΡ ΠΑΡΤΣ
FREEZER
COMPARTMENT
Lamp
Shelf
Ice
Trays
Freezer Door Rack
Ice Cube Box
REFRIGERATOR
COMPARTMENT
Egg Storage
Rack
Deodorizer
Fresh Meat
Lamp
Shelves
Vegetable Drawer
Υσεδ το κεεπ φρυιτσ
ανδ πεγεταβλεσ, ετχ.
φρεση ανδ χρισπ.
Leveling
Screw
Base Cover
NOTE
Ιφ ψου φουνδ σομε παρτσ
υσεδ ιν οτηερ μοδελσ.
μισσινγ φρομ
5
ψουρ υνιτ,
τηεψ
μαψ βε
παρτσ ονλψ
AUTO OFF FEATURE OF LAMP INSIDE
Ωηεν τηε δοορ ισ οπεν φορ 10 μινυτεσ ορ λονγερ, τηε λαμπ ινσιδε γοεσ οφφ αυτοματιχαλλψ το
πρεπεντ οπερηεατινγ. Ηοωεπερ, τηε αλαρμ σουνδ χοντινυεσ υντιλ τηε δοορ ισ χλοσεδ.
σαπε
ενεργψ ανδ
BEFORE SETTING THE TEMPERATURE
Σινχε τηε τεμπερατυρε οφ τηε ρεφριγερατορ ισ αυτοματιχαλλψ κεπτ χονσταντ ρεγαρδλεσσ οφ τηε σεασον, ιτ ισ ρεχομμενδεδ
νοτ το χηανγε τηε σεττινγσ (τηε χοντρολσ φορ τηε ρεφριγερατορ ανδ φρεεζερ χομπαρτμεντσ) υνλεσσ ιτ ισ νεχεσσαρψ.
Τηισ
ρεφριγερατορ ηασ
ονε
τεμπερατυρε χοντρολ βυττον φορ τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ ανδ
ονε
τεμπερατυρε χοντρολ διαλ
φορ τηε φρεεζερ χομπαρτμεντ.
Τηε δεφαυλτ
σεττινγ οφ τηε τεμπερατυρε χοντρολ
Τηε δεφαυλτ
σεττινγ οφ τηε τεμπερατυρε χοντρολ διαλ φορ τηε φρεεζερ χομπαρτμεντ
Σινχε τηισ
βυττον φορ τηε
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ
ισ ∋Νορμαλ∋.
ισ ∋5∋.
ρεφριγερατορ υσεσ α τηερμοστατ φορ τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ, τηε ρεφριγερατορ σταρτσ το
ρυν
ωηεν τηε
τεμπερατυρε οφ τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ δροπσ.
CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT
Door
Cooling
Indicator
Super Cool:
Lamp:
Φεατυρε οφ χοολινγ φοοδ πυτ ιν τηε
ρεφριγερατορ θυιχκλψ Πρεσσ ∀Συπερ Χοολ∀
βυττον. Βψ εαχη πρεσσ, τηε φεατυρε ισ ον/οφφ.
Ωηεν τηε Συπερ Χοολ βυττον ισ νοτ πρεσσεδ
Φορ 2 μινυτεσ σινχε τηε δοορ οφ τηε
ισ
ρεφριγερατορ
οπενεδ ανδ τηεν χλοσεδ, τηε λιγητ φλυχτυατεσ.
.
ωιτηιν
α
χερταιν τιμε αφτερ τηισ μοδε ισ ον,
τηε μοδε ισ οφφ
αυτοματιχαλλψ.
SUPER COOL
SUPER COOL
DOOR COOLING
REF.TEMP
Max
Min
Max
6
Max
Min
REF.TEMP
Min
Ψου
χαν
σετ
Ωηενεπερ
Τηε
Ρεφριγερατορ τεμπερατυρε υσινγ
πρεσσινγ
τηε ∋ΡΕΦ. ΤΕΜΠ∋.
τηε βυττον, τηε ΛΕΔ εμιτ
λιγητ.
τεμπερατυρε οφ τηε χομπαρτμεντ ισ λοωερεδ
ασ
SUPER COOL
SUPER COOL
τηε ΛΕΔ
λυμινεσχε φρομ ∀ΜΙΝ∀ το ∀ΜΑΞ∀.
Ψου
χαν
(φρομ
σελεχτ τηε δεσιρεδ
τηε ΜΙΝ το τηε
Φορ τηε εχονομιχ
σεττινγ ποιντ φιπε στεπσ
REF.TEMP
ΜΑΞ).
ελεχτριχιτψ,
σετ τηε λεδ το τηε ∋ΜΙΝ∋
Max
Min
REF TEMP
ποσιτιον.
SUPER COOL
Τηε συπερ χοολ σψστεμ οπερατεσ, ωηεν τηε ποωερ ισ συππλιεδ
φιρστ. Σο, ψου χαν στορε φοοδ μορε φρεση. Τηε συπερ χοολ
SUPER COOL
SUPER COOL
σψστεμ ισ ρελεασεδ ωηεν τηε τεμπερατυρε οφ ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ γετ σπεχιφιεδ δεγρεε.
Ιφ νεεδεδ πρεσσ τηε ∋ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ∋ βυττον
ον
τηε
δισπλαψ
REF.TEMP
πανελ.
Τηε φυνχτιον
ον
ανδ οφφ ωηενεπερ τηε βυττον ισ
(οφφ) ιφ ψου
συφφιχιεντλψ.
Τηε φυνχτιον ισ ρελεασεδ
ανδ τηε φοοδ ισ χοολεδ
δον∋τ
χεασε
Max
Min
REF.TEMP
πρεσσεδ.
τηε φυνχτιον
DOOR ALARM
Ωηεν τηε δοορ οφ τηε
ρεφριγερατορ
ορ
τηε φρεεζερ ισ λεφτ
οπενεδ φορ
α
ωηιλε, τηε αλαρμ σουνδσ τηρεε τιμεσ
1 μινυτε αφτερ ανδ τηεν τηρεε τιμεσ επερψ 30 σεχονδσ.
SELF TEST
Ωηεν
α
τρουβλε ισ οχχυρεδ, τηισ φυνχτιον ινδιχατεσ ιτ. Ιν τηισ χασε, ιφ ψου πρεσσ ανψ
δοεσ νοτ οπερατε ανδ δισπλαψσ αβνορμαλ.
οπερατινγ βυττον,
ρεφριγερατορ
Ατ τηισ
τιμε, δον∋τ δισχοννεχτ τηε ποωερ χορδ φρομ τηε ουτλετ ανδ ινθυιρε το τηε σερπιχε χεντερ.
7
τηε
(2~13)01.1.182:31PM ˘`8
3828JD8253C(O/M)¿
OPERATIONS
CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT
The
higher number the control setting is, the lower the
temperature of the Freezer compartment becomes.
FREEZER CONTROL
1
FREEZER MIN
5
NORMAL
10
Since the
temperature of the refrigerator and freezer
compartments is controlled with a fixed amount of cooled
air, the refrigerator compartment will be warmer if the
freezer compartment becomes colder.
FREEZER MAX
65
4
When the freezer
compartment is not cold enough in
winter, adjust the control for the freezer to High (7~10).
BOTTLE RACK COOLING
Cool air vent is
placed
on
the
refrigerator
door to
provide
Bottle Rack with cool air.
When you newly put a food on Bottle Rack, a sensor in
the middle of the fresh food section detects it and then
provides
Bottle Rack with cool air. As
a
result, cooling
time is shortened.
If water of foreign substances enter the cool air vent while
cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket
is damaged, efficiency may be lowered owing to the
escape of cool air.
ICE MAKING
To make ice
cubes, fill the ice tray with
water and
place
it in the freezer.
To
remove
ice
cubes, hold the tray
at its ends and twist
gently.
TIP
To
remove
ice cubes
easily,
run
water
on
the
tray before twisting.
8
Cool air vent
ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
FRESH MEAT
Ωηεν τηε δοορ ισ
οπενεδ,
ιν τηε φρεση μεατ. Σο ψου
τηε
χαν
αιρ δον∋τ ινφλυενχε
ωαρμερ
στορε φοοδ
μορε
Τηε σηελφ ανδ ινσερτεδ φρεση μεατ μυστ βε
ποσιτιον.
φρεση ιν ιτ.
πλαχεδ
ατ ιτσ
Ιφ ιτ ισ μοπεδ, τηε φρεση μεατ χαν∋τ φιλλ τηε ρολε οφ
ιτ.
DEFROSTING
Δεφροστινγ
τακεσ
πλαχε αυτοματιχαλλψ.
Τηε δεφροστεδ ωατερ φλοωσ δοων το τηε
ρεφριγερατορ
ανδ ισ
DEODORIZER
επαπορατινγ τραψ ωηιχη
επαπορατεδ αυτοματιχαλλψ.
λοχατεδ ιν τηε λοωερ βαχκ σιδε οφ τηε
(OPTIONAL)
Βψ υσινγ αν ∀ΤιΟ2 χαταλψστ,∀ δεοδοριζινγ
περφορμανχε ισ γυαραντεεδ.
Υνπλεασαντ οδορ οφ φοοδ ιν φρεση φοοδ
χομπαρτμεντ ισ δεοδοριζεδ ωιτη νο ηαρμ
το ψου
ανδ τηε φοοδ.
TiO2
How to
use
Ασ τηε
νεεδ
χαταλψστ ισ λοχατεδ
φορ ανψ ηανδλινγ.
Δο νοτ
πριχκ
τηε
χοολινγ
ιν
χοολινγ
αιρ ουτλετ φορ
αιρ ουτλετ ωιτη
φοοδ ωιτη
Ωηεν
α στρονγ οδορ,
στορινγ
πασσεδ ον το οτηερ φοοδσ.
Re-Using
Υσεδ
Catalyst
Catalyst
of the
α
σηαρπ τιπ
ωραπ ιτ
ορ
λενγτη
αιρ ιν φρεση φοοδ
βεχαυσε τηε
στορε ιτ ιν
catalyst
στρονγ, τηε
χαταλψστ χαν βε ρεπιπεδ ανδ ρε-υσεδ.
Σεπαρατε δεοδοριζερ ιν χειλινγ οφ ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ, δρψ υσινγ ηαιρ δριερ το ρεμοπε
μοιστυρε ορ μαλοδορ ανδ οξιδιζε υνδερ συνλιγητ
δεχομποσινγ μαλοδορ βψ υλτραπιολετ.
σομε
χιρχυλατινγ
ανδ τηε οδορ ισ
το
9
α
χομπαρτμεντ, τηερε ισ
δεοδοριζινγ χαταλψστ
χονταινερ ωιτη
α
μαψ βε
νο
δαμαγεδ.
λιδ βεχαυσε οδορ μαψ βε
STORING FOOD
Στορε φρεση φοοδ ιν τηε
ιν
μαινταινινγ
ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ.
Δο νοτ στορε φοοδ ωηιχη γοεσ βαδ
Αλλοω ηοτ φοοδ το χοολ
το
ηιγηερ
Ηοω φοοδ ισ φροζεν ανδ τηαωεδ ισ
πριορ
το
εασιλψ
ατ λοω
τεμπερατυρεσ, συχη
ηοτ φοοδ ιν τηε
στορινγ. Πλαχινγ
ασ
ιμπορταντ φαχτορ
βανανασ, πινεαππλεσ, ανδ μελονσ.
ρεφριγερατορ
χουλδ
σποιλ
οτηερ
φοοδ, ανδ λεαδ
ελεχτριχ βιλλσ!
στορινγ τηε φοοδ, χοπερ ιτ ωιτη πινψλ ωραπ ορ στορε ιν α χονταινερ
επαπορατινγ, ανδ ηελπσ φοοδ το κεεπ ιτσ ταστε ανδ νυτριεντσ.
Ωηεν
φρομ
αν
ιτσ φρεσηνεσσ ανδ φλαπορ.
Δο νοτ βλοχκ αιρ πεντσ ωιτη φοοδ. Σμοοτη χιρχυλατιον οφ χηιλλεδ αιρ
Δο νοτ οπεν τηε δοορ
τεμπερατυρεσ το ρισε.
φρεθυεντλψ. Οπενινγ
τηε δοορ λετσ
ωαρμ
ωιτη
α
λιδ. Τηισ
πρεπεντσ μοιστυρε
κεεπσ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ
αιρ εντερ τηε
ρεφριγερατορ,
ανδ
επεν.
χαυσε
FREEZER COMPARTMENT
Δο νοτ στορε βοττλεσ ιν τηε φρεεζερ
χομπαρτμεντ τηεψ μαψ βρεακ ωηεν φροζεν.
-
Δο νοτ ρεφρεεζε φοοδ τηατ ηασ βεεν τηαωεδ. Τηισ
Ωηεν
στορινγ φροζεν φοοδ
λικε ιχε
χρεαμ
φορ
α
χαυσεσ
λοσσ οφ ταστε ανδ νυτριτιον.
λονγ περιοδ, πλαχε
ιτ
ον
τηε φρεεζερ
σηελφ,
νοτ ιν τηε δοορ
ραχκ.
REFRIGERATOR COMPARTMENT
Αποιδ
πλαχινγ
μοιστ φοοδ
δεεπ
ινσιδε
ρεφριγερατορ σηελπεσ,
ιτ χουλδ φρεεζε υπον διρεχτ χονταχτ ωιτη χηιλλεδ
αιρ.
Αλωαψσ
χλεαν φοοδ
φοοδ σηουλδ βε
πριορ το ρεφριγερατιον. ?εγεταβλεσ ανδ φρυιτσ σηουλδ
ωιπεδ χλεαν, το πρεπεντ αδφαχεντ φοοδ φρομ σποιλινγ.
στορινγ εγγσ ιν τηειρ στοραγε ραχκ,
ποσιτιον, ωηιχη κεεπσ τηεμ φρεση λονγερ.
Ωηεν
ενσυρε
τηατ
τηεψ
10
αρε
βε ωασηεδ ανδ
φρεση, ανδ αλωαψσ
ωιπεδ,
ανδ
στορε τηεμ ιν
α
παχκεδ
υπ-ριγητ
ΧΛΕΑΝΙΝΓ
Ιτ ισ ιμπορταντ τηατ ψουρ ρεφριγερατορ βε κεπτ χλεαν το
πρεπεντ υνδεσιραβλε οδορσ. Σπιλλεδ φοοδ σηουλδ βε
ωιπεδ υπ ιμμεδιατελψ, σινχε ιτ μαψ αχιδιφψ ανδ
σταιν πλαστιχ συρφαχεσ ιφ αλλοωεδ το σεττλε.
Ωαση αλλ
Νεπερ
δοορ ραχκσ, στοραγε τραψσ ανδ μαγνετιχ δοορ σεαλσ
ετχ. ωιτη τηε βακινγ σοδα σολυτιον ορ α μιλδ
υσε
INTERIOR PARTS
μεταλλιχ
αβρασιπε χλεανερσ
χομπαρτμεντσ
δρψ.
ωιτη
α
βακινγ
σοδα σολυτιον.
Ρινσε ανδ
σχουρινγ παδσ, βρυσηεσ, χοαρσε
ορ στρονγ αλκαλινε σολυτιονσ ον
ανψ συρφαχε.
δετεργεντ
ανδ
-
ωαρμ
Ωαση
χομπαρτμεντ σηελπεσ,
ωατερ. Ρινσε ανδ
δρψ.
Βεφορε ψου χλεαν, ηοωεπερ, ρεμεμβερ τηατ δαμπ
οβφεχτσ ωιλλ στιχκ ορ αδηερε το εξτρεμελψ χολδ
συρφαχεσ. Δο νοτ τουχη φροζεν συρφαχεσ ωιτη ωετ
δαμπ
ορ
ηανδσ.
EXTERIOR
WARNING
Υσε α λυκεωαρμ σολυτιον οφ μιλδ σοαπ
δετεργεντ το χλεαν τηε δυραβλε φινιση οφ ψουρ
ρεφριγερατορ. Ωιπε ωιτη α χλεαν, δαμπ χλοτη ανδ
-
Αλωαψσ ρεμοπε ποωερ χορδ φρομ τηε ωαλλ
ουτλετ πριορ το χλεανινγ ιν τηε πιχινιτψ οφ
ελεχτριχαλ παρτσ (λαμπσ, σωιτχηεσ, χοντρολσ,
ετχ.). Ωιπε υπ εξχεσσ μοιστυρε ωιτη α
σπονγε ορ χλοτη το πρεπεντ ωατερ ορ λιθυιδ
φρομ γεττινγ ιντο ανψ ελεχτριχαλ παρτ ανδ
χαυσινγ α ελεχτριχ σηοχκ. Δο νοτ υσε
φλαμμαβλε ορ τοξιχ χλεανινγ λιθυιδσ.
ορ
τηεν
δρψ.
INTERIOR
Ρεγυλαρ χλεανινγ οφ τηε ιντεριορ ανδ
παρτσ ισ ρεχομμενδεδ. Ιφ ψου ηαπε τηε Νο
Φροστ μοδελ ωηιχη δεφροστσ αυτοματιχαλλψ, λεαπε
βοτη δοορσ οπεν δυρινγ τηε εντιρε χλεανινγ προχεσσ.
Δισχοννεχτ τηε ποωερ συππλψ, ανδ ρεμοπε φοοδ ανδ
αλλ χομπαρτμεντ σηελπεσ, στοραγε τραψσ ετχ.
-
ιντεριορ
ΓΕΝΕΡΑΛ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
VACATION TIME
IF YOU MOVE
απεραγε λενγτη παχατιονσ, ψου ωιλλ προβαβλψ
φινδ ιτ βεστ το λεαπε τηε ρεφριγερατορ ιν οπερατιον.
ινσιδε τηε
Πλαχε φρεεζαβλε ιτεμσ ιν φρεεζερ φορ
Το αποιδ
Ωηεν ψου
ρεμοπε αλλ
αλλ τηε ωαψ ιντο τηε βασε.
Δυρινγ
Ρεμοπε
λονγερ λιφε.
πλαν το βε αωαψ φορ αν εξτενδεδ περιοδ,
φοοδ, δισχοννεχτ τηε ποωερ χορδ, χλεαν
τηε ιντεριορ τηορουγηλψ, ανδ λεαπε εαχη δοορ ΟΠΕΝ
το πρεπεντ οδορ φορματιον.
σεχυρελψ φαστεν δοων αλλ λοοσε ιτεμσ
ρεφριγερατορ.
δαμαγινγ τηε λεπελινγ σχρεω(σ), τυρν τηεμ
ορ
ANTI-CONDENSATION PIPE
Τηε ουτσιδε ωαλλ οφ τηε
POWER FAILURE
ρεφριγερατορ
χαβινετ μαψ
σομετιμεσ
γετ ωαρμ,
εσπεχιαλλψ φυστ αφτερ
Μοστ ποωερ φαιλυρεσ αρε χορρεχτεδ ιν αν ηουρ ορ τωο
ανδ ωιλλ νοτ αφφεχτ ψουρ ρεφριγερατορ τεμπερατυρεσ.
Ηοωεπερ, ψου σηουλδ μινιμιζε τηε νυμβερ οφ δοορ
ινσταλλατιον.
Δον∋τ βε αλαρμεδ.
Τηισ ισ δυε το τηε αντι-
οπενινγσ ωηιλε τηε ποωερ ισ οφφ. Δυρινγ ποωερ
φαιλυρεσ οφ λονγερ δυρατιον, πλαχε α βλοχκ οφ δρψ ιχε
ον τοπ οφ ψουρ φροζεν παχκαγεσ.
πιπε, ωηιχη
ρεφριγεραντ το
πρεπεντ ∀σωεατινγ∀ ον τηε
χονδενσατιον
πυμπσ ηοτ
ουτερ χαβινετ ωαλλ.
11
Anti-Condensation
Pipe
ΛΑΜΠ ΡΕΠΛΑΧΕΜΕΝΤ
FREEZER LAMP
Το
ρεμοπε
τηε
τηε σηιελδ ανδ
λαμπ σηιελδ ινσιδε τηε φρεεζερ χομπαρτμεντ, ρεαχη
πυλλ ιτ φορωαρδ ασ σηοων ιν τηε φιγυρε ον τηε ριγητ.
βεηινδ
REFRIGERATOR LAMP
Το
ρεμοπε
δοων ωηιλε
φορωαρδ
ασ
λαμπ σηιελδ ινσιδε τηε ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ, πυλλ
πρεσσινγ τηε τριανγυλαρ αρεα ωιτη ψουρ τηυμβ ανδ πυλλ ιτ
σηοων ιν τηε φιγυρε ον τηε ριγητ.
ιτ
τηε
ΙΜΠΟΡΤΑΝΤ ΩΑΡΝΙΝΓΣ
DO NOT USE AN EXTENSION CORD
ABOUT GROUNDING
Ιφ
Ιν τηε επεντ οφ
ποσσιβλε,
χοννεχτ τηε
ρεφριγερατορ
το ιτσ
πρεπεντ ιτ ανδ οτηερ
λιγητσ φρομ χαυσινγ αν
χαυσε α ποωερ ουταγε.
ινδιπιδυαλ ελεχτριχαλ ουτλετ το
αππλιανχεσ
ορ
(εαρτηινγ)
προπιδινγ αν
ηουσεηολδ
οπερλοαδ τηατ χουλδ
Ιν ορδερ το
αππλιανχε
ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG
Τηε
σηουλδ βε
(EARTHING)
ελεχτριχ σηορτ χιρχυιτ, γρουνδινγ
ρεδυχεσ τηε ρισκ οφ ελεχτριχ σηοχκ βψ
οων
Ιμπροπερ
αν
εσχαπε ωιρε φορ τηε ελεχτριχ χυρρεντ.
πρεπεντ ποσσιβλε ελεχτριχ σηοχκ, τηισ
γρουνδεδ.
μυστ βε
υσε
οφ τηε
γρουνδινγ πλυγ χαν ρεσυλτ ιν αν
α θυαλιφιεδ ελεχτριχιαν ορ
τηε γρουνδινγ ινστρυχτιονσ αρε νοτ
ελεχτριχ σηοχκ. Χονσυλτ
ρεφριγερατορ-φρεεζερ
ποσιτιονεδ
συππλψ πλυγ ισ αχχεσσιβλε φορ θυιχκ
δισχοννεχτιον ωηεν αχχιδεντ ηαππενσ.
σο
σερπιχε περσον ιφ
τηατ τηε
χομπλετελψ υνδερστοοδ, ορ ιφ ψου ηαπε δουβτσ
αππλιανχε ισ προπερλψ γρουνδεδ.
ον
ωηετηερ τηε
SUPPLY CORD REPLACEMENT
Ιφ τηε συππλψ χορδ ισ δαμαγεδ, ιτ μυστ βε ρεπλαχεδ
βψ τηε μανυφαχτυρερ ορ ιτσ σερπιχε αγεντ ορ α
σιμιλαρλψ θυαλιφιεδ περσον ιν ορδερ το αποιδ α ηαζαρδ.
VERY DANGEROUS ATTRACTION
Αν
εμπτψ ρεφριγερατορ
χαν
βε
α δανγερουσ αττραχτιον
γασκετσ, λατχηεσ, λιδσ ορ
υνυσεδ αππλιανχε,ορ τακε
το χηιλδρεν. Ρεμοπε ειτηερ
τηε εντιρε δοορ φρομ ψουρ
σομε οτηερ αχτιον το μακε ιτ ηαρμλεσσ.
This
appliance
must be
grounded (earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!
Πλεασε δον∋τ σταιν τηε
αρεα νεαρ
το δοορ σωιτχη
ωιτη ανψ σωεετ φοοδ σο τηατ αντσ χαν∋τ
τηε νορμαλ οπερατιον οφ δοορ σωιτχη.
Do not store inflammable
ιντερρυπτ
or
12
materials, explosives
refrigerator.
chemicals in the
ΒΕΦΟΡΕ ΧΑΛΛΙΝΓ ΦΟΡ ΣΕΡ?ΙΧΕ
ΣΕΡ?ΙΧΕ ΧΑΛΛΣ ΧΑΝ ΟΦΤΕΝ ΒΕ Α?ΟΙΔΕΔ!
ΙΦ ΨΟΥ ΦΕΕΛ ΨΟΥΡ ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΙΣ ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΙΝΓ
ΧΑΥΣΕΣ ΦΙΡΣΤ
ΠΡΟΠΕΡΛΨ, ΧΗΕΧΚ ΤΗΕΣΕ ΠΟΣΣΙΒΛΕ
:
PROBLEM
POSSIBLE CAUSES
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΔΟΕΣ
Ηασ
ΝΟΤ ΟΠΕΡΑΤΕ
Ηασ τηε ποωερ χορδ
α
ηουσε φυσε βλοων
χιρχυιτ βρεακερ
ορ
πλυγ
βεεν ρεμοπεδ
ορ
τριππεδ?
λοοσενεδ
φρομ τηε ελεχτριχαλ ωαλλ ουτλετ?
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ ΟΡ ΦΡΕΕΖΕΡ
Τεμπερατυρε
ΧΟΜΠΑΡΤΜΕΝΤ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΕ
Αππλιανχε
ΤΟΟ ΩΑΡΜ
Ωαρμ
ισ
χοντρολ νοτ σετ
πλαχεδ
ΑΒΝΟΡΜΑΛ
ΝΟΙΣΕ(Σ)
λεπελινγ
δοορ
αρε
ισ ινσταλλεδ ιν
σχρεω
νεεδσ
ορ
ποσιτιον.
ηεατ
σουρχε.
οπενινγσ.
τιμε.
λονγ
αμουντ οφ φοοδσ
Ρεφριγερατορ
ορ
α
προπερ
χλοσε το ωαλλ
ωεατηερ-φρεθυεντ
Δοορ λεφτ οπεν φορ
Λαργε
ον
α
κεπτ
ιν τηε
ωεακ
ρεφριγερατορ.
ορ υνεπεν
πλαχε,
αδφυστινγ.
Υννεχεσσαρψ οβφεχτσ πλαχεδ
ιν τηε βαχκ σιδε οφ τηε
ρεφριγερατορ.
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΤΟΡ
Φοοδσ ωιτη
ΗΑΣ ΟΔΟΡ
ορ
στρονγ οδορσ σηουλδ βε τιγητλψ χοπερεδ
ωραππεδ.
Ιντεριορ νεεδσ
χλεανινγ.
ΔΕΩ ΦΟΡΜΣ ΟΝ ΤΗΕ
Νοτ υνυσυαλ
ΧΑΒΙΝΕΤ ΣΥΡΦΑΧΕ
Δοορ μαψ ηαπε βεεν λεφτ
13
δυρινγ περιοδσ οφ ηιγη ηυμιδιτψ.
αφαρ.
Π/Νο.
3828θΔ8253Χ(ΡΕ?:01)
Πριντεδ ιν Κορεα
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement