LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual
Kasutusjuhend
W1542S
W1742S
W1941S
Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.
Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõ
lbus leida.
Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige
remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest
andmetest.
Ohutusjuhised
Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär
kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide
seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevaid
paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.
Ohutus
Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme
komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet,
kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud,
võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga
ning vahetage juhe uue vastu välja.
Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast
seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.
Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud
tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi
andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.
Ülekoormatud vahelduvvoolu pisitikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud.
Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud –
elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust
seadme tootja volitatud remonditöökojaga.
Ärge võtke kuvarit lahti.
Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.
Vigastumiste vältimiseks:
Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riiuli külge kinnitatud.
Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile
ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.
Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:
Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust
lahkumist lülitage kuvar alati välja.
Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi
esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe
seinakontaktist välja.
Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega
signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada
elektrilööki.
Paigaldamisel
Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage
toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.
1
Ohutusjuhised
Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss,
pesukauss, niiske kelder või bassein.
Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad
võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning
tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:
Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile,
vaibale jne.
Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.
Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad
jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.
Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast
järelkujutist.
Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena.
See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.
Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima
võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud reÏiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad
ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane
püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.
Jättes seisva kujutise ekraanile pikaks ajaks, võite põhjustada ekraanile kahju ja
kujutis võib sisse põleda. Kasutage kuvari puhul kindlasti ekraanisäästjat. See
nähtus esineb ka teiste tootjate toodete puhul ja selle juhtumise puhul ei kehti
garantii.
Ärge raputage ega kriipige ekraani esikülge või ääri metallesemetega. Vastasel
juhul võib see ekraani kahjustada.
Puhastamine
Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse
ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.
Pakkimine
Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida.
Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.
Kasutusest kõrvaldamine
Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike
jäätmekäitluseeskirjadega.
2
Kuvari ühendamine
Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lü
litatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete toide
oleks välja lülitatud.
Jala aluse ühendamine
2. Paigaldage statiivi korpus monitori
1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale
külge pildil näidatud suunas.
või pehmele riidele.
Statiivi korpus
3. Kontrollige Stand Base’i (statiivi alus) suunda ja ühendage see Stand Bodyga (statiivi
korpus).
Statiivialus
4. Aluse lukk siduge ristisuunas.
Aluse lukk
5. Tõstke kokkupandud monitor ettevaatlikult üles esik
üljega enda poole.
TÄHTIS
Joonisel on kujutatud üldiselt monitori ühendamist. Teie monitor võib erineda joonisel kujutatust.
Toodet kandes, ärge hoidke seda põhi ülespidi ja hoides kinni vaid jala alusest. Toode võib
kukkuda ja puruneda või vigastada teie jalga.
3
Kuvari ühendamine
Statiivi lahtivõtmine
2. Asetage monitor esiküljega allapoole,
1. Asetage monitor ekraaniga allpool
nagu pildil näidatud.
pehmendusele või riidele.
3. Muutke monitori lukustust, nagu pildil näha ja keerakse seda noolega märgitud suunas.
Kui teil ei õnnestu statiivi vabastada, siis vaadake, kas lukustusnupp on vabastamisasendis,
Palun vajutage mainitud nupp alla ja proovige uuesti.
Lukustusnupp
4. Tõmmake statiiv eemaldamiseks välja.
4
Kuvari ühendamine
5. Vajutage nuppu PUSH (vajuta) ja võtke statiiv monitori küljest ära.
HOIATUS
Võite oma sõrme vigastada.
Hea asend
Halb asend
Enne monitori seadmist veenduge, et monitori toide on välja lü
litatud, samuti arvutisüsteemi ja muude ühendatud seadmete
toide oleks välja lülitatud.
Jala aluse kokkupanemine
1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse
saamiseks.
Kalde nurk : -5°~20°
ERGONOOMIKA
Soovitatav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk
ettepoole ei ületaks 5 kraadi.
5
Kuvari ühendamine
Arvuti kasutamine
1.
Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tä
histega 1 ja 2 näidatud viisil.
A ühendage D-sub (analoogsignaali) kaabel (Arvuti)
B ühendage D-sub (analoogsignaali) kaabel (MAC)
MÄRKUS
Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on
lihtsustatud.
Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib
erineda joonisel kujutatust.
Kasutaja peab kasutama varjestatud
signaaliliidesekaablit (15-viigulist D-sub kaablit,
DVI-kaablit) ferriitsüdamikega, et järgida toote
tavavastavust.
PUSH
Vaihtelee mallikohtaisesti
Signaalikaapeli
Virtajohto
Pistorasiaan
kytkettävä
pistoke
Mac-sovitin
Jos käytät näyttöä Apple
Macintoshissa, sinun pitää
hankkia sovitin, joka muuttaa
kaapelin 15-nastaisen tiheän
(kolmirivisen) D-Sub-tyyppisen
VGA-liittimen 15-nastaiseksi
kaksiriviseksi liittimeksi.
Arvuti
MAC
2.
Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel
nuppu. Kui
kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image
Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon).
MÄRKUS
„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lü
litate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest
sisendisignaalidest parimatele võimalikele seadetele.
„AUTO/SET funktsioon“ ? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib
teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga
ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.
6
Esipaneeli funktsioonid
Esipaneeli nupud
1
3
2
4: 3 in Wide
(4:3 LAIUSES)
nupp
4
5
Sellega saate reguleerida parajasti nähtava kuva
suurust.
• WIDE (lai): Näitab laivaates, sõltumata videosignaali
sisendist.
• 4 : 3 : muutke pildi signaali ulatuseks 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
WIDE (lai) reÏiim
4 : 3 kuvareÏiim
MENU
(menüü) nupp
Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt vä
ljumiseks.
OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA
Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude
seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks.
Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit.
Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD LOCKED“.
OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu
MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD
UNLOCKED“.
7
Esipaneeli funktsioonid
ja
nupud
Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või
reguleerimiseks.
Lisateavet leiate leheküljelt 15.
AUTO/SET
(Automaatne/se
adista) nupp
Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise
reguleerimine)
Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne
ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET.
Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele
seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest
(ekraanireÏiim).
Parim ekraanireÏiim on
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Toitenupp ja
toitenäidik
Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.
Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavareÏiimis
(sisselülitatud). Kui ekraan on uinakureÏiimis (energia sää
stmine), muutub märgutule värvus tuhmkollaseks.
8
Ekraaniinfo (OSD) menüüseadete reguleerimine
Ekraani reguleerimine
OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite
reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude
kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel v
õimalike seadete ning valikute liigendust.
MÄRKUS
Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.
Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:
Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
Seadesse sisenemiseks kasutage
või
nuppu. Kui soovitud ikoon
on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage
/
nuppe.
Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks
vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda
MENU nuppu.
9
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning
juhtnuppude menüüd.
Peamenüü
PICTURE
Alamenüü
Märkused
BRIGHTNESS
Ekraani heleduse, teravuse ning
kontrastsustugevuse
reguleerimiseks.
CONTRAST
GAMMA
sRGB
COLOR
PRESET
Ekraanivärvi kohandamiseks.
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
TRACKING
HORIZONTAL
Ekraanikuva asendi seadmiseks.
VERTICAL
CLOCK
Ekraani teravus pildi selguse ja
stabiilsuse parandamiseks.
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
HORIZONTALV
OSD
POSITION ERTICAL
Ekraanioleku kohandamine
vastavaks kasutaja töö
keskkonnale.
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
MOVIE
F-ENGINE
INTERNET
Soovitud pildisätete valimiseks või
kohandamiseks.
USER
NORMAL
DEMO
: Reguleeritav
MÄRKUS
Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (10-15)
10
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja
seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide
elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.
Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
Peamenüü
MENU
: Välju
: Seadista (vähenda/suurenda)
SET
: Sisesta
: Vali teine alamenüü
: Taaskäivitage alammenüü valimiseks
Nupu nõ
uanne
Menüü nimetus
Submenus
Ikoonid
MÄRKUS
OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.
11
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Peamenüü
Alamenüü
Kirjeldus
PICTURE (PILT)
BRIGHTNESS
(Heledus)
Ekraani heleduse reguleerimiseks.
CONTRAST
(Kontrast)
Ekraani kontrasti reguleerimiseks.
GAMMA
(Gamma)
Seadistage ekraani
gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad
kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal
gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega
kujutisi.
MENU : Väljuda
: Vähendada
: Suurendada
SET : Valida teine alamenüü
COLOR (VÄRVUS)
PRESET
(Eelseatud)
Valige ekraani värv.
• sRGB: Häälestage ekraani värvid
sRGB-standardi vä
rvispetsifikatsiooni järgi.
• 6500K:Õrnalt punakas valge.
• 9300K:Õrnalt sinakas valge.
RED (Punane) Seadistage punase tasemed.
MENU : Väljuda
: Vähendada
: Suurendada
SET : Valida teine alamenüü
GREEN(Roheline) Seadistage rohelise tasemed.
BLUE (Sinine)
12
Seadistage sinise tasemed.
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Peamenüü
Alamenüü
Kirjeldus
TRACKING (JÄRGIMINE)
MENU : Väljuda
: Vähendada
: Suurendada
SET : Valida teine alamenüü
HORIZONTAL
(Horisontaalne)
Kujutise liigutamiseks vasakule ja
paremale.
VERTICAL
(Vertikaalne)
Kujutise liigutamiseks üles ja alla.
CLOCK
(Kell)
Ekraani taustas nähtavate
vertikaalribade või –joonte vä
hendamiseks.
PHASE
(Faas)
Ekraani fookuse reguleerimiseks.
Element võimaldab eemaldada
horisontaalse müra ning muuta
selgemaks või teravustada tähemä
rkide kujutist.
SHARPNESS
(Teravus)
Ekraani selguse reguleerimiseks.
13
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Peamenüü
Alamenüü
Kirjeldus
SETUP (SEADISTUS)
MENU : Väljuda
: Reguleeritav
: Reguleeritav
SET : Valida teine alamenüü
LANGUAGE
(Keel)
Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele
valimiseks.
OSD
POSITION
(OSD asend)
OSD akna ekraaniasukoha
seadistamiseks.
WHITE
BALANCE
(Valge
Tasakaal)
Kui videokaardi väljastus on vajalikest
andmetest erinev, võib värvitase seoses
moonutusega videosignaalis halveneda.
Funktsiooni kasutamisel seadistatakse
signaali tase sobivaks videokaardi vä
ljastuse standardtasemega, et tagada
optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon
kui ekraanikujutises on nii valge kui ka
must värv.
POWER
INDICATOR
(Sisselülituse
märgutuli)
Kasutage funktsiooni sisselülituse mä
rgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalü
litamiseks (OFF).
Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli vä
lja.
Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselü
lituse märgutuli automaatselt sisse.
FACTORY
RESET
(Tehaseseadet
e taastamine)
Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine
(v.a 'LANGUAGE' (keel)).
Taastamiseks vajutage vahetult nuppu
.
Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded. Vajadusel korrake valge tasakaalu
funktsiooni uuesti.
14
Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine
Monitoril olevat
nuppu puudutades ilmub OSD ekraan.
Menüü nimi
Ikoonid
Alammenüü nimi
FLATRON F-ENGINE
Töödeldud kuva
Töötlemata kuva
unktsiooni F-ENGINE täitmisel ilmuvad ekraanile kaks
tooni, nagu joonisel näha. Töödeldud kuva on vasakul
pool, töötlemata kuva aga paremal pool. Häälestatud
kuva kasutamiseks vajutage nuppu AUTO/SET
(AUTOMAATNE/SEA).
Peamenüü
MENU : Väljuda
,
: Liiguta
SET : Vali
Alammenüü
Kirjeldus
MOVIE See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna
TEXT
suhtes (ümbrusvalgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud
(FILMI parimaid pilditingimusi.
TEKST)
MOVIE(FILM): Video või filmi animatsioonipildid.
TEXT (TEKST): Tekstikujutis (Wordi tekstitöötlus jne).
USER
Alammenüü USER (KASUTAJA)
funktsiooni häälestamiseks vajutage
nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).
User(Kasutaja)
Saate käsitsi reguleerida heledust, ACE-d või RCM-i.
Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul,
kui kasutate erinevat keskkonnasätet.
... BRIGHTNESS(Heledus) : reguleerib ekraani heledust.
...ACE(adaptiivne selguse tugevdaja) : valib selguse reÏiimi.
Mitte rakendatud
Nõrk selguse ja helenduse kontrast.
Tugev selguse ja helenduse kontrast.
... RCM(tegelik värvihaldus): valib värvireÏiimi.
MENU : Väljuda
: Vähendada
: Suurendada
SET : Valida teine alamenüü
Mitte rakendatud
Värske toon
Rohelise tugevdamine
Värvi tugevdamine
Muudatuste salvestamiseks valige „YES“ (JAH)
alamenüüs
.
NORMAL See kehtib normaalsetes töötingimustes.
( N O R M A * TavareÏiimil on f-ENGINE välja lülitatud.
ALNE)
DEMO
Seda kasutatakse poes reklaamimiseks. Ekraan jagatakse
nii, et see näitaks standardreÏiimi vasakul ja videoreÏiimi
paremal, nii et kliendid saavad näha erinevust pärast
videoreÏiimi käivitamist.
15
Veaotsing
Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool
toodud tabeli järgi.
Puudub kujutis
● Kas kuvari toitejuhe on ü
hendatud?
• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ü
hendatud vooluvõrgu pistikupessa.
● Kas toitenäidiku tuli põleb? • Vajutage nuppu Power (toide).
● Kas toide on sees ja
toitenäidik sinine või
roheline?
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
● Kas märgutule värvus on
kollane?
• Kui kuvar on energiasäästureÏiimis, proovige
ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada
klaviatuuri ükskõik missugust klahvi.
• Proovige arvuti sisse lülitada.
● kas ekraanile on kuvatud s • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal
(videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või
õnum 'OUT OF
vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku
RANGE'?
„Tehnilised andmed“ ning konfigureerige kuvar
uuesti.
● kas ekraanile on
kuvatud sõnum
„CHECK SIGNAL
CABLE“?
• Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud
arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel.
Kontrollige signaalkaablit ning proovige
uuesti.
Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?
● Kas MENU nupu
vajutamisel kuvatakse
ekraanile sõnum „OSD
LOCKED“?
• Hetke seadistused saate kindlustada, et vä
ltida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded
saate lahti lukustada igal ajal vajutades
MENU nuppu paar sekundit: ekraanile
kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".
16
Veaotsing
Kuvari kujutis ei ole õige
● Kujutise asend on väär.
• Kuvari kujutise parimasse seadesse
seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui
tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise
asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V
position ikoone.
● Ekraanitaustal on nä
htavad püstised ribad või
jooned.
• Kuvari kujutise parimasse seadesse
seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui
tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi
ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK
ikooni.
● Kujutises või tähemä
rkides esinev
horisontaalne müra.
• Kuvari kujutise parimasse seadesse
seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu.
Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage pü
stisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE
ikooni.
• Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning
seadistage kuvar soovitatud eraldusvõimele või
seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele.
Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõ
ene värv).
Tähtis
Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei
muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart
soovitatud eraldusvõimele.
Kui soovitatav eraldusvõime (optimaalne eraldusvõime) pole valitud,
võivad tähed hägustuda ning ekraan olla tuhmunud, kärbitud või
nihutatud. Veenduge, et valite soovitatava eraldusvõime.
Sättemeetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas
ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul
pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.
17
Veaotsing
Kuvari kujutis ei ole õige
● Ekraanikuva on ühevä
rvile või ebaloomulik.
• Kontrollige, kas signaalikaabel on korralikult ühendatud
ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle.
• Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse
õigesti.
• Seadistage värviseade Color Panel – Settings
suuremaks kui 24 bitti (tõene värv).
● Ekraanikuva vilgub.
• Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ü
lerealaotuse reÏiimile ning kui jah, muutke see
soovitatud eraldusvõimele.
Kas olete installeerinud kuvari draiveri?
● Kas olete installeerinud
kuvari draiveri?
• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti
kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt).
Draiveri saate alla laadida ka meie kodulehekü
ljelt: http://www.lge.com.
● Kas ekraanile on kuvatud sõ
num 'Unrecognized monitor,
Plug&Play (VESA DDC)
monitor found'?
• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play
funktsiooni.
18
Tehnilised andmed
W1542S
Kuvar
15 tolli (38,1 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD
Mittehelkiv pind
Nähtav diagonaali suurus : 38,1 cm
Pikselitihedus 0,2595*0,2595 mm
Sünkronisatsiooni
sisestus
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
30 - 61kHz(Automaatne)
56 - 75Hz (Automaatne)
Sisestuse vorm
Eraldi sünkroon
SOG (sünkronisatsioon rohelisel)
Signaalisisestus
15-kontaktiline D-Sub pistmik
Sisestuse vorm
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)
Maksimaalne
VESA 1280 x 720 @ 75 Hz
Soovituslik
VESA 1280 x 720 @ 60 Hz
Videosisestus
Eraldusvõime
Plug&Play
Voolutarbivus
DDC 2B
SisselülitusreÏiimis
OotereÏiimis
VäljalülitusreÏiimis
Mõõtmed ning kaal
(painduva alusega) Laius
Kõrgus
Sügavus
:
≤
≤
Statiiviga
36,68 cm / 15,02 tolli
31,67 cm / 12,47 tolli
19,84 cm / 7,81 tolli
Kaal (v.a pakend)
20W(Tüüpiline)
1W
1W
Statiivita
36,68 cm / 15,02 tolli
23,17 cm / 10,25 tolli
5,78 cm / 2,28 tolli
2,3 kg (5,07 lbs)
Kalle
-5°~20°
Kaldenurk
Vahelduvvool
100–240
V
~
50/60
Hz 0,8A
Pöördeulatus
Keskkonnatingimu Töötamistingimused
Temperatuur
10°C – 35 °C
sed
Niiskus
10 – 80%, mittekondenseeruv
Säilitustingimused
Temperatuur
Niiskus
Statiivialus
Toitejuhe
Kinnitatud(
-20 °C – 60 °C
5 – 90%, mittekondenseeruv
), Kinnitamata( O )
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
MÄRKUS
Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.
19
Tehnilised andmed
W1742S
Kuvar
17 tolli (43,3 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD
Mittehelkiv pind
Nähtav diagonaali suurus : 43,3 cm
Pikselitihedus 0,255*0,255 mm
Sünkronisatsiooni
sisestus
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
30 - 83kHz(Automaatne)
56 - 75Hz (Automaatne)
Sisestuse vorm
Eraldi sünkroon
SOG (sünkronisatsioon rohelisel)
Signaalisisestus
15-kontaktiline D-Sub pistmik
Sisestuse vorm
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)
Maksimaalne
VESA 1440 x 900 @ 75 Hz
Soovituslik
VESA 1440 x 900 @ 60 Hz
Videosisestus
Eraldusvõime
Plug&Play
Voolutarbivus
DDC 2B
SisselülitusreÏiimis
OotereÏiimis
VäljalülitusreÏiimis
Mõõtmed ning kaal
(painduva alusega) Laius
Kõrgus
Sügavus
:
≤
≤
Statiiviga
40,49 cm / 15,94 tolli
34,98 cm / 13,77 tolli
19,84 cm / 7,81 tolli
Kaal (v.a pakend)
21W(Tüüpiline)
1W
1W
Statiivita
40,49 cm / 15,94 tolli
27,77 cm / 10,93 tolli
5,93 cm / 2,33 tolli
3 kg (6,61 lbs)
Kalle
-5°~20°
Kaldenurk
Vahelduvvool 100–240 V ~ 50/60 Hz 0,8A
Pöördeulatus
Keskkonnatingimu Töötamistingimused
Temperatuur
10°C – 35 °C
sed
Niiskus
10 – 80%, mittekondenseeruv
Säilitustingimused
Temperatuur
Niiskus
Statiivialus
Toitejuhe
Kinnitatud(
-20 °C – 60 °C
5 – 90%, mittekondenseeruv
), Kinnitamata( O )
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
MÄRKUS
Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.
20
Tehnilised andmed
W1941S
Kuvar
18,51 tolli (47,0 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD
Mittehelkiv pind
Nähtav diagonaali suurus : 47,0 cm
Pikselitihedus 0,30*0,30 mm
Sünkronisatsiooni
sisestus
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
30 - 61kHz(Automaatne)
56 - 75Hz (Automaatne)
Sisestuse vorm
Eraldi sünkroon
SOG (sünkronisatsioon rohelisel)
Signaalisisestus
15-kontaktiline D-Sub pistmik
Sisestuse vorm
RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)
Maksimaalne
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Soovituslik
VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Videosisestus
Eraldusvõime
Plug&Play
Voolutarbivus
DDC 2B
SisselülitusreÏiimis
OotereÏiimis
VäljalülitusreÏiimis
Mõõtmed ning kaal
(painduva alusega) Laius
Kõrgus
Sügavus
:
≤
≤
Statiiviga
44,84 cm / 17,65 tolli
35,79 cm / 14,09 tolli
19,84 cm / 7,81 tolli
Kaal (v.a pakend)
21W(Tüüpiline)
1W
1W
Statiivita
44,84 cm / 17,65 tolli
27,80 cm / 10,94 tolli
5,76 cm / 2,27 tolli
3,3 kg (7,28 lbs)
Kalle
-5°~20°
Kaldenurk
Vahelduvvool
100–240
V
~
50/60
Hz 0,8A
Pöördeulatus
Keskkonnatingimu Töötamistingimused
Temperatuur
10°C – 35 °C
sed
Niiskus
10 – 80%, mittekondenseeruv
Säilitustingimused
Temperatuur
Niiskus
Statiivialus
Toitejuhe
Kinnitatud(
-20 °C – 60 °C
5 – 90%, mittekondenseeruv
), Kinnitamata( O )
Pistorasiaan kytkettävä pistoke
MÄRKUS
Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.
21
Tehnilised andmed
Eelnevalt seadistatud reÏiimid (Resolutsioon)
W1542S
Kuvari reÏiimid
(eraldusvõime)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Horisontaalsagedus
(kHz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
Vertikaalsagedus
(Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
W1742S
Kuvari reÏiimid
(eraldusvõime)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Horisontaalsagedus
(kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Vertikaalsagedus
(Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Tehnilised andmed
W1941S
Kuvari reÏiimid
(eraldusvõime)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Horisontaalsagedus
(kHz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
Vertikaalsagedus
(Hz)
70
60
75
60
75
75
60
75
60
* Soovituslik reÏiim
Märgutuli
ReÏiim
Sisse lülitatud
Ootel
Väljalülitus
LED märgutule vä
rvus
Sinine
Tuhmkollane
Välja lülitatud
23
Seinale kinnitatava plaadi paigaldamine
See toode vastab seinale kinnitatava plaadi või ü
mberpaigutusseadme tehnilistele tingimustele.
1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Vajutage nuppu PUSH (vajuta) ja võtke statiiv monitori küljest ära.
3. Seinale kinnitatava plaadi paigaldamine.
Seinale kinnitatav plaat (Ostetav eraldi)
See on aluse tüüpi või seinale kinnitatavat tüüpi
ja on ühendatav seinale kinnitatava plaadiga.
Palun vt lisateabeks montaaÏijuhendit, mis on
kaasas seinale kinnitatava plaadiga.
Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on
saadaval eraldi tarvikuna enamuses
arvutitarvikute kauplustest.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement