LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual
LietotÇja pamÇc¥ba
W1542S
W1742S
W1941S
Pirms lietot izstrÇdÇjumu, uzman¥gi izlasiet noda∫u „Svar¥gas
norÇdes”. Turiet lietotÇja pamÇc¥bu par rokai turpmÇkai izmanto‰anai.
Atrodiet aizmugurï uzl¥mïto eti˙eti un sniedziet uz tÇs norÇd¥to
informÇciju izplat¥tÇjam, ja nepiecie‰ams veikt remontu.
Svar¥gas norÇdes
·¥ iekÇrta ir izstrÇdÇta un izgatavota tÇ, lai nodro‰inÇtu jsu personisko
dro‰¥bu, taãu tÇs nepareiza lieto‰ana var izrais¥t elektriskÇs strÇvas triecienu vai
aizdeg‰anos. Lai nodro‰inÇtu visu ‰ajÇ displejÇ ietverto aizsardz¥bas
pasÇkumu pienÇc¥gu darb¥bu, ievïrojiet uzstÇd¥‰anas, lieto‰anas un apkopes
pamatnoteikumus.
Dro‰¥ba
Izmantojiet tikai ier¥ces piegÇdes komplektÇ eso‰o baro‰anas strÇvas kabeli. Gad¥jumÇ, ja
izmantojat citu baro‰anas strÇvas kabeli, kuru nav piegÇdÇjis izstrÇdÇjuma piegÇdÇtÇjs,
pÇrliecinieties, ka tas ir sertificïts atbilsto‰i piemïrojamiem nacionÇlajiem standartiem. Ja
baro‰anas kabelis ir kaut kÇdi bojÇts, ldzam sazinÇties ar raÏotÇju vai tuvÇko autorizïto
remonta pakalpojumu sniedzïju, lai to apmain¥tu.
Baro‰anas strÇvas kabelis tiek izmantots kÇ strÇvas atvieno‰anas ier¥ce. Nodro‰iniet, lai pïc
uzstÇd¥‰anas strÇvas izvada kontakts btu vienkÇr‰i sasniedzams.
Darbiniet displeju tikai no ‰¥s lieto‰anas pamÇc¥bas specifikÇcijÇ vai uz displeja norÇd¥ta strÇvas
avota. Ja nezinÇt, kÇda veida strÇvas padeve ier¥kota jsu mÇjÇs, konsultïjieties ar jsu
izplat¥tÇju.
PÇrslogoti mai¿strÇvas izvadi un pagarinÇtÇju kabe∫i ir b¥stami. TÇpat b¥stami ir ar¥ nodilu‰i
kabe∫i un bojÇtas kontaktdak‰as. Tas var bt elektriskÇs strÇvas trieciena vai aizdeg‰anÇs
cïlonis. Izsauciet sava servisa tehni˙i, lai tos nomain¥tu.
Neatveriet displeju!
Iek‰Ç nav deta∫u, kurÇm btu nepiecie‰ams veikt apkopi.
Iek‰ienï ir b¥stams augstspriegums, pat ja strÇvas padeve ir atslïgta.
Sazinieties ar jsu izplat¥tÇju, ja ier¥ce nedarbojas, kÇ nÇkas.
Lai izvair¥tos no savainojumiem:
Nenovietojiet displeju uz sl¥pa plaukta, to pienÇc¥gi nenostiprinot;
Izmantojiet tikai izgatavotÇja ieteikto statni.
Ldzam nemest ekrÇnu zemï, nepak∫aut to triecieniem un nemest tam ar jebkÇdiem
priek‰metiem.Tas var bt savainojumu, izstrÇdÇjuma defektu un ekrÇna bojÇjumu
cïlonis.
Lai izvair¥tos no aizdeg‰anÇs un briesmÇm:
Vienmïr izslïdziet displeju, ja uz ilgÇku laiku izejat no telpas. Nekad neatstÇjiet displeju
ieslïgtu, ja aizejat no mÇjÇm;
Ne∫aujiet bïrniem bÇzt displeja korpusa atverïs nekÇdus priek‰metus.
DaÏas iek‰ïjÇs deta∫as var bt zem b¥stama sprieguma;
Nepievienojiet piederumus, kas nav paredzïti ‰im displejam;
Ja displejs ilgÇku laiku tiek atstÇts bez uzraudz¥bas, atvienojiet to no sienas kontakta.
Negaisa un zibe¿o‰anas laika nekad nepieskarieties baro‰anas kabelim un signÇla
kabelim, jo tas var bt ∫oti b¥stami. Tas var izrais¥t elektriskÇs strÇvas triecienu.
Par uzstÇd¥‰anu
Nepie∫aujiet, ka kaut kas gulstas vai ve∫as pÇr baro‰anas kabeli, nenovietojiet displeju vietÇ,
kur tÇ baro‰anas kabeli varïtu sabojÇt.
1
Svar¥gas norÇdes
Neizmantojiet displeju dens tuvumÇ, piemïram, vannas, mazgÇjamÇs b∫odas, virtuves izlietnes
tuvumÇ, ve∫as mazgÇtavÇ, mitrÇ pagrabÇ vai l¥dzÇs peldbaseinam. Displeja korpusÇ ir ier¥kotas
ventilÇcijas atveres, kas ∫auj izvad¥t darb¥bas laikÇ izstrÇdÇto siltumu. Ja ‰¥s atveres tiek
blo˙ïtas, karstums var izrais¥t bojÇjumus, kuru dï∫ var notikt aizdeg‰anÇs. TÇdï∫ NEKAD:
Neblo˙ïjiet apak‰ïjÇs ventilÇcijas atveres, novietojot displeju uz gultas, d¥vÇna,
gr¥dsegas u.tml.;
Neievietojiet displeju iebvïtÇs ni‰Çs, ja nav nodro‰inÇta pienÇc¥ga v entilÇcija;
Neapsedziet atveres ar audumu vai citu materiÇlu;
Nenovietojiet displeju l¥dzÇs radiatoram vai siltuma avotam.
Neberzïjiet un neskrÇpïjiet ‰˙idro kristÇlu displeja akt¥vo matricu ar kaut ko cietu, kas to
neatgriezeniski var saskrÇpït un sabojÇt.
Nespiediet ilgsto‰i ar pirkstu uz ‰˙idro kristÇlu ekrÇna, jo tas var izrais¥t „spoku” attïlu
ra‰anos.
Uz ekrÇna var parÇd¥ties defekti sarkanu, za∫u vai zilu plankumu veidÇ.
Tomïr tas kopumÇ neatstÇj iespaidu uz displeja sniegumu.
Ja iespïjams, izmantojiet rekomendïto iz‰˙irtspïju, lai panÇktu jsu LSD displejam
vislabÇko attïla kvalitÇti. Ja tiek izmantota nevis rekomendïtÇ, bet cita iz‰˙irtspïja, uz
ekrÇna var parÇd¥ties mïrogoti vai apstrÇdÇti attïli.
Tomïr tas rakstur¥gs ‰˙idro kristÇlu panelim ar fiksïto iz‰˙irtspïju.
Nekust¥ga attïla ilgsto‰Ç paturï‰ana ekrÇnÇ var rad¥t ekrÇna un attïlu ierakst¥‰anas
procesa bojÇjumus. PÇrliecinieties, vai monitorÇ tiek lietots ekrÇnsaudzïtÇjs. ·¥ parÇd¥ba
var rasties ar¥ attiec¥bÇ uz citu raÏotÇju produktiem, un uz to neizpauÏas garantijas
noteikumi.
Nepak∫aujiet triecienam vai neskrÇpïjiet ekrÇna priek‰pusi un malas ar metÇla
objektiem. PretïjÇ gad¥jumÇ tas var izrais¥t ekrÇna bojÇjumus.
T¥r¥‰ana
Pirms sÇkt t¥r¥t displeja ekrÇnu, atvienojiet to no elektriskÇ t¥kla.
Izmantojiet nedaudz mitru (ne slapju) lupatu. Nesmidziniet aerosolus tie‰i uz ekrÇna, jo
‰Çda smidzinljana var izrais¥t elektriskÇs strÇvas triecienu.
Pïc izsai¿o‰anas
Neaizsviediet kartonu un iesai¿ojuma materiÇlus. Tie var bt ideÇli piemïroti ier¥ces
transportï‰anai. PÇrstot ier¥ci uz citu vietu, iesai¿ojiet to oriÆinÇlajÇ iesai¿ojuma materiÇlÇ.
Izn¥cinljana
·ajÇ ier¥cï izmantotÇ fluorescïjo‰Ç spuldze satur nelielu daudzumu dz¥vsudraba.
Neizn¥ciniet ‰o ier¥ci kopÇ ar parastajiem mÇjsaimniec¥bas atkritumiem.
¥ izstrÇdÇjuma izn¥cinljana jÇveic atbilsto‰i vietïjiem noteikumiem.
2
Displeja pievieno‰ana
Pirms uzstÇd¥t monitoru, nodro‰iniet, lai monitoram, datora sistïmai
un citÇm pievienotajÇm ier¥cïm tiktu izslïgta strÇvas padeve.
Pamatnes stat¿a pievieno‰ana
1. Novietojiet monitoru ar ekrÇnu uz leju
2. Ievietojiet pamatnes savienojo‰o
uz spilvena vai m¥kstas drÇnas.
da∫u izstrÇdÇjumÇ pareizÇ virzienÇ,
kÇ parÇd¥ts attïlÇ.
Savienojo‰Ç da∫a
3. PÇrbaudiet stat¥va atbalsta virzienu un salieciet to stat¥va da∫Ç.
Pamatne
Pamatnes stiprinÇjuma slïdzis
4. PÇrslïdziet pamatnes stiprinÇjuma slïdzi perpendikulÇrÇ virzienÇ.
5. Pïc pamatnes ievieto‰anas uzman¥gi uzceliet monitoru un pavï
rsiet to ar priek‰pusi pret sevi.
SVAR±GI
·ajÇ attïlÇ attïlots parastais savienojuma modelis. Jsu monitors var at‰˙irties no attïlÇ redzamÇ
izstrÇdÇjuma.
Negrieziet izstrÇdÇjumu kÇjÇm gaisÇ, turot tikai aiz pamatnes. Tas var nokrist un savainot jums kÇjas.
3
Displeja pievieno‰ana
Stat¥va izjauk‰ana
2. Novietojiet monitoru gu∫us kÇ parÇd¥ts
1. Novietojiet monitoru ar ekrÇnu uz leju
attïlÇ.
uz spilvena vai m¥kstas drÇnas.
3. PÇrslïdziet uz izstrÇdÇjuma atrodo‰os slïdzi kÇ norÇd¥ts zemÇk un grieziet to bulti¿as
virzienÇ.
Ja nevarat pamatni atvienot ar¥ gad¥jumÇ, ja stiprinÇjuma poga ir atbr¥votÇ poz¥cijÇ,
Ldzu, piespiediet norÇd¥to pogu un mïÆiniet vïlreiz.
StiprinÇjuma
poga
4. Izvelciet pamatni, lai to no¿emtu.
4
Displeja pievieno‰ana
5. SpieÏot pogu PUSH (SPIEST), atvienojiet pamatni no monitora.
BR±DINÅJUMS
Js varat ievainot savu pirkstu.
Laba poz¥cija
Slikta poz¥cija
Pirms uzstÇd¥t monitoru, nodro‰iniet, lai monitoram, datora
sistïmai un citÇm pievienotajÇm ier¥cïm tiktu izslïgta strÇvas
padeve.
Displeja novieto‰ana
1. Noregulïjiet ekrÇna paneli, lai panÇktu maksimÇli ïrtu tÇ stÇvokli.
VertikÇlÇ le¿˙a diapazons : -5˚~20˚
ERGONOMISKS
Lai uzturïtu ergonomisku un komfortablu skat¥‰anÇs stÇvokli, ieteicams, lai monitora pie‰˙iebuma
le¿˙is virzienÇ uz priek‰u nepÇrsniegtu 5 grÇdus.
5
Web kameras funkcijas izmanto‰ana
Datora izmanto‰ana
1.
PÇrliecinieties, vai dators un izstrÇdÇjums ir izslïgts. Sec¥gi pieslïdziet signÇlu
ieejas kabelim 1 un strÇvas vadam 2 , tad pieskrvïjiet signÇla kabe∫a skrves.
A Pievienojiet D-sub (AnalogÇ signÇlÇ) kabeli (PC)
B Pievienojiet D-sub (AnalogÇ signÇlÇ) kabeli (MAC)
PIEZ±ME
Tas ir vienkÇr‰ots skats no aizmugures.
·is skats no aizmugures parÇda parastu
modeli, taãujsu displejs var at‰˙irties no
‰eit redzamÇ.
Lai nodro‰inÇtu atbilsto‰u produkta
lieto‰anu, lietotÇjam jÇizmanto
ekranïtus signÇla saskarnes kabe∫us
(D-sub 15 kontaktu kabelis, DVI
kabelis) ar fer¥ta serdïm.
PUSH
Baro‰anas
kabelis
SignÇlkabelis
Var at‰˙irties atkar¥bÇ no mode∫a.
Sienas
kontakta
izvada tips
PC
MAC
Mac adapteris
Lai pieslïgtos pie Apple Macintosh datora, nepiecie‰ams
¥pa‰s spraudkontakta adapteris, kas ∫auj pÇriet no 15
adatu augsta bl¥vuma (3 rindu) D-sub VGA savienojuma
uz 15 kontaktu 2 rindu savienojumu.
2. Ieslïdziet strÇvas padevi, nospieÏot uz priek‰ïjÇ pane∫a pogu
.
Kad monitors tiek ieslïgts, automÇtiski tiek izpild¥ta attïla
iestat¥‰anas procedra ‘Self Image Setting Function’.
PIEZ±ME
‘Self Image Setting Function’? ·¥ funkcija lietotÇjam nodro‰ina optimÇlus displeja iestat¥jumus. Kad monitors tiek pievienots
pirmoreiz, ‰¥ funkcija automÇtiski noregulï displeju uz konkrïtajam ienÇko‰ajam signÇlam optimÇliem iestat¥jumiem.
Funkcija „AUTO/SET“ (AUTOMÅTISKI/IESTAT±T)? Ja ier¥ces izmanto‰anas laikÇ vai pïc iz‰˙irtspïjas mai¿as radu‰Çs problïmas
piemïram, neskaidrs ekrÇns, izpldu‰i burti, mirgojo‰s ekrÇns vai ekrÇns ir saliekts, nospiediet funkcijas pogu AUTO/SET
(AUTOMÅTISKI/IESTAT±T), lai uzlabotu iz‰˙irtspïju.
6
Vad¥bas pane∫a funkcijas
Priek‰ïjais vad¥bas panelis
1
3
2
4 : 3 in Wide
(4:3 platekrÇns)
poga
4
5
TÇ ∫auj jums regulït skatÇmÇ ekrÇna lielumu.
• WIDE (PLATS): Tas rÇda platÇ skatÇ neatkar¥gi no video
signÇla ieejas.
• 4: 3: Maina attïla signÇla koeficientu uz 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
PLATEKRÅNA reÏ¥ms
4 : 3 parÇd¥‰anas reÏ¥ms
MENU(Izvïlnes) Izmantojiet ‰o pogu, lai ieietu ekrÇna displeja izvïlnï vai izietu no tÇs.
poga
OSD LOCKED / OSD UNLOCKED
·¥ funkcija ∫auj jums blo˙ït pa‰reizïjos vad¥bas iestat¥jumus,
lai tos nevarïtu nesankcionïti izmain¥t. Uz daÏÇm sekundïm
pieskarieties un turiet pogu MENU(IZVîLNE). ParÇd¥sies zi¿o
jums "OSD LOCKED" (EKRÅNA IZVîLNE OSD BLOµîTA).
Js varat jebkurÇ laikÇ atblo˙ït ekrÇna displeja (OSD) vad¥bu,
uz daÏÇm sekundïm nospieÏot izvïlnes MENU(IZVîLNE)tausti
¿u. Uz ekrÇna jÇparÇdÇs pazi¿ojumam par displeja ekrÇna atblo
˙ï‰anu "OSD UNLOCKED" .
7
Vad¥bas pane∫a funkcijas
Pogas
Izmantojiet ‰¥s pogas, lai noregulïtu ekrÇna displeja
(OSD) funkcijas.
Papildu informÇciju sk. 15. pp.
AUTO/SET
poga
Izmantojiet ‰o pogu, lai ieietu ekrÇna displeja (OSD) izvïlnï.
ATTîLA AUTOMÅTISKÅ REGULî·ANA
Regulïjot displeja iestat¥jumus, pirms ieiet ekrÇna
displeja (OSD) reÏ¥mÇ, vienmïr nospiediet AUTO/SET
pogu. Tas automÇtiski iestat¥s jsu displeja attïlu uz pa
‰reizïjai iz‰˙irtspïjai ideÇlajiem iestat¥jumiem.
LabÇkais displeja reÏ¥ms ir
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
Baro‰ana un
Baro‰anas
indikators
Izmantojiet ‰o pogu, lai ieslïgtu vai izslïgtu displeju.
Indikators deg ar zilÇ krÇsa gaismu, kad displejs
darbojas normÇli (ir ieslïgts). Ja displejs ir pÇrslïgts gaid
¥‰anas (enerÆijas taup¥‰anas) reÏ¥mÇ, indikators deg ar
dzintara krÇsas gaismu.
8
EkrÇna displeja (OSD) vad¥bas regulï‰ana
EkrÇna regulï‰ana
Izmantojot ekrÇna displeja vad¥bas ier¥ces, var Çtri un ïrti regulït
attïla izmïrus, stÇvokli un darb¥bas parametrus. ZemÇk redzams
neliels piemïrs, kas iepaz¥stina ar vad¥bas ier¥ãu izmanto‰anu.
TurpmÇkÇ noda∫a apraksta pieejamos regulïjumus un izvïles,
kas ir pieejamas, izmantojot ekrÇna displeju (OSD).
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Lai ekrÇna displejÇ veiktu attïla regulï‰anu, izpildiet ‰Çdas darb¥bas:
Nospiediet MENU pogu – ekrÇna displejÇ tiek atvïrta galvenÇ izvïlne.
Lai piek∫tu vad¥bas izvïlnïm, izmantojiet tausti¿us
vai
izgaismojas vajadz¥gÇ ikona, nospiediet pogu AUTO/SET.
. Kad
Izmantojiet pogas
un , lai noregulïtu parametram vajadz¥go l¥meni.
Izmantojiet AUTO/SET pogu, lai izvïlïtos citus apak‰izvïlnes punktus.
Nospiediet vienreiz MENU pogu, lai atgrieztos galvenajÇ izvïlnï un izvï
lïtos citu funkciju. Nospiediet MENU pogu divreiz, lai izietu no ekrÇna
displeja (OSD) reϥma.
9
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
TurpmÇkajÇ tabulÇ aprakst¥tas ekrÇna displeja vad¥bas, regulï‰anas un
iestat¥jumu izvïlnes.
GalvenÇ izvïlne
PICTURE
Apak‰izvïlne
NorÇde
BRIGHTNESS
Regulï attïla spilgtumu,
kontrastu un gammu
CONTRAST
GAMMA
COLOR
sRGB
6500K
9300K
PRESET
Regulï ekrÇna krÇsas
RED
GREEN
BLUE
TRACKING HORIZONTAL
VERTICAL
Regulï ekrÇna poz¥ciju
CLOCK
Lai uzlabotu attïla skaidrumu
un stabilitÇti, noregulïjiet ekrÇ
na asumu
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
PielÇgo ekrÇna statusu lietotÇ
ja videi
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
Lai izvïlïtos vai pielÇgotu attïla
iestat¥jumus atbilsto‰i savÇm v
ïlmïm
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
: Regulïjams
PIEZ±ME
Atkar¥bÇ no mode∫a (10~15) ekrÇna ikonu kÇrt¥ba var at‰˙irties no ‰eit norÇd¥tÇs.
10
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
Iepriek‰ tika aprakst¥ta parametru izvïlï‰anÇs un regulï‰ana,
izmantojot ekrÇna displeja (OSD) sistïmu. TÇlÇk tiek aprakst¥tas
visas izvïlnï (MENU) eso‰Çs ikonas, sniegti to nosaukumi un
apraksti.
Nospiediet MENU pogu – ekrÇna displejÇ tiek atvïrta OSD galvenÇ
izvïlne.
GalvenÇ
izvïlne
MENU
: iziet
: Regulï (palielina/samazina)
SET
: ievada
: izvïlas citu apak‰izvïlni
: PÇrstartïjiet, lai izvïlïtos apak‰izvïlni
Pogas tips
Izvïlnes
nosaukums
Apak‰izvïlnes
Ikonas
PIEZ±ME
OSD (ekrÇna displeja) izvïl¿u valodas monitorÇ var at‰˙irties no pamÇc¥bÇ norÇd¥tÇs.
11
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
GalvenÇ izvïlne
Apak‰izvïlne
Apraksts
PICTURE (ATTîLS)
BRIGHTNESS Regulï ekrÇna spilgtumu.
(SPILGTUMS)
Regulï ekrÇna kontrastu.
CONTRAST
(KONTRASTS)
Iestata izvïlïto gammas vïrt¥bu:
-50/0/50 MonitorÇ krÇsu gammas lielÇs vïrt
¥bas rada bÇlganu attïlu, bet mazÇs krÇsu
gammas vïrt¥bas – kontrastainus attïlus.
GAMMA
MENU : iziet
: samazina
: palielina
SET : izvïlas citu apak‰izvïlni
COLOR (KRÅSA)
PRESET
(IESTAT±T)
Izvïlas ekrÇna krÇsu:
• sRGB: iestatiet ekrÇna krÇsu atbilsto‰i
sRGB standarta krÇsu specifikÇcijai.
• 6500K: nedaudz iesarkani baltu.
• 9300K: nedaudz zilgani baltu.
RED
(SARKANS)
Iestata jsu izvïlïto sarkanÇs krÇsas l¥meni.
GREEN
(ZAπ·)
Iestata jsu izvïlïto za∫Çs krÇsas l¥meni.
Iestata jsu izvïlïto zilÇs krÇsas l¥meni.
BLUE
MENU : iziet
(ZILS)
: samazina
: palielina
SET : izvïlas citu apak‰izvïlni
12
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
GalvenÇ izvïlne
Apak‰izvïlne
Apraksts
TRACKING(IZSEKO·ANA)
HORIZONTAL Nob¥da attïlu pa labi un pa kreisi.
(HORIZONTÅLS)
VERTICAL
(VERTIKÅLS)
PÇrvieto attïlu uz aug‰u un leju.
CLOCK
(PULKSTENIS)
Samazina jebkÇdas redzamas vertikÇlas
joslas vai sv¥tras ekrÇna fonÇ. Main¥sies
ar¥ ekrÇna horizontÇlais izmïrs.
PHASE
(FÅZE)
Regulï displeja fokusu. ·is parametrs ∫a
uj no¿emt jebkÇdus horizontÇlus traucï
jumus un padar¥t attïlu skaidrÇku vai
asÇku.
SHARPNESS
(ASUMS)
Lai noregulïtu ekrÇna skaidr¥bu.
MENU : iziet
: samazina
: palielina
SET : izvïlas citu apak‰izvïlni
13
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
GalvenÇ izvïlne
Apak‰izvïlne
Apraksts
SETUP(IESTAT±·ANA)
LANGUAGE
(VALODA)
πauj izvïlïties valodu, kÇdÇ tiks parÇd¥ti vad
¥bas izvïl¿u nosaukumi.
Regulï ekrÇna displeja loga izvietojumu ekrÇnÇ.
OSD
POSITION
(OSD POZ±CIJA)
MENU :iziet
: regulï
: regulï
SET : izvïlas citu apak‰izvïlni
WHITE
BALANCE
(BALTÅ
BALANSS)
Ja videokartes izejas signÇls at‰˙iras no
vajadz¥gÇs specifikÇcijas, krÇsu l¥menis video
signÇla izkrop∫ojumu dï∫ var pasliktinÇties.
Izmantojot ‰o funkciju, signÇla l¥menis tiek
noregulïts tÇ, lai atbilstu videokartes
standarta izvada l¥menim un nodro‰inÇtu
optimÇlu attïlu. Aktivïjiet ‰o funkciju, ja uz
ekrÇna ir baltÇ un melnÇ krÇsa.
POWER
INDICATOR
(BARO·ANAS
INDIKATORS)
Izmantojiet ‰o funkciju, lai uz priek‰ïjÇ pane∫a
eso‰o strÇvas indikatoru iestat¥tu ieslïgtÇ
ON vai izslïgtÇ OFF stÇvokl¥.
Ja iestat¥siet izslïgtu OFF stÇvokli, tas izdzis
¥s. Iestatot ‰o parametru ON, strÇvas
padeves indikators ieslïgsies automÇtiski.
FACTORY
RESET
(RPN¥CAS
IESTAT¥JUMU
ATJAUNO‰ANA)
Atjauno visus rpn¥cas noklusïjuma iestat¥j
umus, iz¿emot valodu
"LANGUAGE"(VALODA). Nospiediet
pogu, lai atiestat¥tu nekavïjoties.
Ja tas viss neuzlabo attïla kvalitÇti, atjaunojiet rpn¥cas noklusïjuma iestat¥jumus.
Ja nepiecie‰ams, vïlreiz izpildiet baltÇ balansa funkciju.
14
EkrÇna displeja (OSD) izvïle un regulï‰ana
NospieÏot uz monitora pogu
, parÇd¥sies ekrÇna displeja (OSD) izvïlne.
Izvïlnes nosaukums
Ikonas
Apak‰izvïlnes nosaukums
FLATRON F-ENGINE
Lieto‰anai sagatavots ekrÇns Lieto‰anai nesagatavots ekrÇns
Izpildot funkciju F-ENGINE, ekrÇnÇ bs redzami divi krÇsu
to¿i, kÇ parÇd¥ts attïlÇ. Lieto‰anai sagatavotais ekrÇns bs
redzams kreisajÇ pusï, kamïr nesagatavotais ekrÇns bs
redzams labajÇ pusï. Lai izmantotu noregulïto ekrÇnu,
pieskarieties pogai AUTO/SET (AUTOMÅTISKI/IESTAT±T).
GalvenÇ izvïlne
MENU : iziet
,
: PÇrvietot
SET : Izvïlïties
Apak‰izvïlne
Apraksts
MOVIE
·¥ funkcija ∫auj viegli izvïlïties vislabÇko vïlamo attïla
(KINOFILMA) stÇvokli, kas ir uzlabots attiec¥bÇ pret apkÇrtïjo vidi (Ç
rïjais apgaismojums, attïla veidi utt.).
INTERNET
(INTERNETS) MOVIE(KINOFILMA): Attïlu animÇcijai videofilmÇs
vai kinofilmÇs.
INTERNET(INTERNETS): Attïliem ar tekstu (teksta
apstrÇde utt.)
LietotÇjs
USER
(LIETOTÅJS) Spilgtumu, ACE vai RCM iespïjams noregulït manuÇli.
Noregulïto vïrt¥bu varat saglabÇt vai atjaunot pat gad¥j
umÇ, ja tiek izmantots cits vides iestat¥jums.
... BRIGHTNESS(Spilgtums)( ) : EkrÇna spilgtuma regulï‰anai.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer - adapt¥vs skaidruma uzlabotÇjs):
Tiek izvïlïts attïla skaidruma reÏ¥ms.
Lai regulïtu apak‰izvïlnes USER
(LietotÇjs) funkcijas, pieskarieties
SET (Iestat¥t) pogai
Netiek izmantots.
VÇj‰ skaidruma vai sp¥duma kontrasts.
Stiprs skaidruma vai sp¥duma kontrasts.
... RCM(Real Color Management - faktiskÇs krÇsas pÇrvald¥ba):
Tiek izvïlïts attïla krÇsu reÏ¥ms.
Netiek izmantots
MENU :iziet
: samazina
: palielina
SET : izvïlas citu apak‰izvïlni
Za∫Çs krÇsas pastiprinljana
Atlasiet "YES" (JÅ)
izmai¿as.
Miesas krÇsas tonis
KrÇsu pastiprinljan
apak‰izvïlnï, lai saglabÇtu
NORMAL Tas attiecas uz normÇliem ekspluatÇcijas apstÇk∫iem.
(NORMÅLS) * NormÇlais reÏ¥ms ir, kad f-ENGINE ir izslïgts.
DEMO
·o izmanto reklamï‰anai veikalÇ. EkrÇns tiks sadal¥ts,
lai kreisajÇ pusï parÇd¥tu standarta reÏ¥mu, bet
labajÇ – videoreÏ¥mu, lai klienti var novïrtït at‰˙ir¥bu p
ïc videoreÏ¥ma izmanto‰anas.
15
Traucïjummeklï‰ana
Pirms izsaukt servisa tehni˙i, pÇrbaudiet tÇlÇk norÇd¥to.
Nav attïla
Vai ir pievienots
baro‰anas strÇvas
kabelis?
PÇrbaudiet vai baro‰anas kabelis ir pareizi
pievienots pie strÇvas izvada.
Vai baro‰anas indikatora
gaismi¿a sp¥d?
Nospiediet pogu BARO·ANA.
Vai ier¥ce ir ieslïgta un
baro‰anas indikators ir
zilÇ vai za∫Ç krÇsÇ?
PielÇgojiet spilgtumu un kontrastu.
Vai strÇvas padeves
indikators sp¥d ar
dzintara krÇsas gaismu?
Ja displejs ir pÇrslïdzies strÇvas ekonomijas
reÏ¥mÇ, pamïÆiniet pakustinÇt peli vai nospiest
uz klaviatras kÇdu tausti¿u, lai izsauktu attïlu.
PamïÆiniet ieslïgt datoru.
Uz ekrÇna redzams
pazi¿ojums ‘OUT OF
RANGE’.
·Çds pazi¿ojums parÇdÇs, ja signÇls no datora
(videokartes) neatbilst displeja horizontÇlai vai
vertikÇlai frekvencei. Izlasiet lieto‰anas pamÇc¥bas
noda∫u „SpecifikÇcija” un vïlreiz konfigurïjiet
displeju.
Uz ekrÇna redzams
pazi¿ojums ‘CHECK
SIGNAL CABLE’.
·Çds pazi¿ojums parÇdÇs, ja nav pievienots
signÇla kabelis starp datoru un jsu displeju.
PÇrbaudiet signÇla kabeli un mïÆiniet vïlreiz
Uz ekrÇna redzams pazi¿ojums ‘OSD LOCKED’.
Vai, nospieÏot MENU
pogu, uz ekrÇna
redzams pazi¿ojums
‘OSD LOCKED’?
Hetke seadistused saate kindlustada, et
vältida nende tahtmatut muutmist. OSD
seaded saate lahti lukustada igal ajal
vajutades MENU nuppu paar sekundit:
ekraanile kuvatakse sõnum "OSD
UNLOCKED".
16
Traucïjummeklï‰ana
Nepareizs displeja attïls
Nepareizs displeja
attïls izvietojums.
• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automÇtiski
noregulïtu ideÇlus displeja attïla iestat¥jumus. Ja
rezultÇts ir neapmierino‰s, noregulïjiet attïla
stÇvokli, izmantojot ekrÇna displejÇ eso‰Çs
augstuma (H) un vertikÇlÇ (V) stÇvok∫a ikonas.
• PÇrbaudiet Control Panel -> Display ->
Settings – vai nav izmain¥ti frekvences un
iz‰˙irtspïjas iestat¥jumi. Ja izmain¥ti, tad
vïlreiz iestatiet videokartei rekomendïto
iz‰˙irtspïju.
EkrÇna fonÇ saskatÇmas
vertikÇlas joslas vai
sv¥tras.
• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automÇtiski
noregulïtu ideÇlus displeja attïla iestat¥jumus. Ja
rezultÇts ir neapmierino‰s, samaziniet vertikÇlÇs
joslas vai sv¥tras, izmantojot ekrÇna displeja
CLOCK ikonas funkcijas.
EkrÇna attïlÇ
redzami horizontÇli
traucïjumi vai tïli ir
neskaidri.
• Nospiediet AUTO/SET pogu, lai automÇtiski
noregulïtu ideÇlus displeja attïla iestat¥jumus. Ja
rezultÇts ir neapmierino‰s, samaziniet
horizontÇlÇs joslas vai sv¥tras, izmantojot ekrÇna
displeja PHASE ikonas funkcijas.
• PÇrbaudiet Control Panel -> Display ->
Settings un iestatiet displejam rekomendïto
iz‰˙irtspïju vai noregulïjiet displeja attïlam
ideÇlos iestat¥jumus. Iestatiet krÇsu iestat¥jumus,
kas ir augstÇki par 24 bitu dab¥go krÇsu (true
color) iestat¥jumiem.
Svar¥gi
PÇrbaudiet Control Panel -> Display -> Settings – vai nav izmain¥ti
frekvences un iz‰˙irtspïjas iestat¥jumi. Ja izmain¥ti, tad vïlreiz iestatiet
videokartei rekomendïto iz‰˙irtspïju.
Ja ieteicamÇ iz‰˙irtspïja (optimÇlÇ iz‰˙irtspïja) nav izvïlïta, burti, iespïjams,
bs izpldu‰i un ekrÇns neskaidrs, no‰˙elts vai sl¥ps. PÇrliecinieties, ka
izvïlaties ieteicamo iz‰˙irtspïju.
Iestat¥‰anas metode daÏÇdos datoros un operïtÇjsistïmÇs var at‰˙irties, kÇ
ar¥ iepriek‰ minïto iz‰˙irtspïju var nenodro‰inÇt videokartes iespïjas. ·ÇdÇ
gad¥jumÇ vïrsieties pie datora vai videokartes raÏotÇja.
17
Traucïjummeklï‰ana
Nepareizs displeja attïls
EkrÇna krÇsas ir
monohromas vai
nenormÇlas.
• PÇrbaudiet, vai pareizi pievienots signÇlkabelis;
izmantojiet skrvgriezi, lai to pienÇc¥gi nostiprinÇtu.
• PÇrliecinieties, vai videokarte ir pareizi ievietota
ligzdÇ.
• Izvïlnes sada∫Ç Control Panel – Settings
iestatiet krÇsu iestat¥jumus, kas ir augstÇki par
24 bitu dab¥go krÇsu (true color) iestat¥jumiem.
EkrÇns ¿irb un mirgo. • PÇrbaudiet, vai ekrÇns ir iestat¥ts uz rindpÇrlïces
reÏ¥mu, ja ir, tad nomainiet to uz rekomendïto
iz‰˙irtspïju.
Vai esat ieinstalïjis displeja draiveri?
Vai esat ieinstalïjis
displeja draiveri?
PÇrliecinieties, ka esat ieinstalïjis ekrÇna draiveri
no displeja piegÇdes komplektÇ eso‰Ç draiveru
CD (vai disketes). Js varat lejupielÇdït draiveri
no msu interneta vietnes: http://www.lge.com.
Vai ir redzams neatpaz¥ta
monitora pazi¿ojums
‘Unrecognized monitor,
Plug&Play (VESA DDC)
monitor found’?
PÇrbaudiet, vai videokarte atbalsta Plug&Play
funkciju.
18
SpecifikÇcija
W1542S
Displejs
15 collas (38,1 cm); Flat Panel akt¥vÇ matrica – TFT LCD
PretapÏilbinljanas pÇrklÇjums
Redzamais diagonÇles izmïrs : 38,1cm
Pikse∫a izmïrs 0,2595*0,2595 mm
Sinhr. ievade
HorizontÇla frekvence 30 - 61 kHz (AutomÇtiski)
VertikÇlÇ frekvence
56 - 75 Hz (AutomÇtiski)
Ievada forma
Atsevi‰˙a sinhronizÇcija
SOG (sinhronizÇcija uz za∫o)
Video ievads
SignÇla ievads
Ievada forma
15 kontaktu D-Sub savienotÇjs
RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi)
Iz‰˙irtspïja
Maks.
IeteicamÇ
VESA 1280 x 720 @75Hz
VESA 1280 x 720 @60Hz
Plug&Play
DDC2BG
StrÇvas patïri¿‰ Ieslïgts
Gaid¥‰anas reÏ¥ms
Izslïgts
:
≤
≤
20 W(Tipisks)
1W
1W
Ar pamatni
Izmïri un svars
Bez pamatnes
Platums
36,68 cm / 15,02 collas
Augstums 31,67 cm / 12,47 collas
Dzi∫ums
19,84 cm / 7,81 collas
Svars (neskaitot iesai¿ojumu)
Loc¥‰anas
36,68 cm / 15,02 collas
23,17 cm / 10,25 collas
5,78 cm / 2,28 collas
2,3 kg (5,07 lbs)
VertikÇlais le¿˙is -5°~20°
Baro‰anas strÇva Mai¿str. 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Vides apstÇk∫i
EkspluatÇcijas apstÇk∫i
Temperatra
10°C kuni 65°C
Rel. mitrums
10 % kuni 80 % nekondensïjo‰s
Uzglabljanas apstÇk∫i
Temperatra
-20°C kuni 60°C
Rel. mitrums
5 % kuni 90 % nekondensïjo‰s
Pamatne
Pievienots (
), Atvienots ( O )
Baro‰anas kabelis Sienas kontakta izvada tips
PIEZ±ME
·ajÇ dokumentÇ ietvertÇ informÇcija var bt izmain¥ta bez br¥dinÇjuma.
19
SpecifikÇcija
W1742S
Displejs
17 collas (43,3 cm); Flat Panel akt¥vÇ matrica – TFT LCD
PretapÏilbinljanas pÇrklÇjums
Redzamais diagonÇles izmïrs : 43,3cm
Pikse∫a izmïrs 0,255*0,255 mm
Sinhr. ievade
HorizontÇla frekvence 30 - 83 kHz (AutomÇtiski)
VertikÇlÇ frekvence
56 - 75 Hz (AutomÇtiski)
Ievada forma
Atsevi‰˙a sinhronizÇcija
SOG (sinhronizÇcija uz za∫o)
Video ievads
SignÇla ievads
Ievada forma
15 kontaktu D-Sub savienotÇjs
RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi)
Iz‰˙irtspïja
Maks.
IeteicamÇ
VESA 1440 x 900 @75Hz
VESA 1440 x 900 @60Hz
Plug&Play
DDC2BG
StrÇvas patïri¿‰ Ieslïgts
Gaid¥‰anas reÏ¥ms
Izslïgts
:
≤
≤
21 W(Tipisks)
1W
1W
Ar pamatni
Izmïri un svars
Platums
40,49 cm / 15,94 collas
Augstums 34,98 cm / 13,77 collas
Dzi∫ums
19,84 cm / 7,81 collas
Svars (neskaitot iesai¿ojumu)
Loc¥‰anas
Bez pamatnes
40,49 cm / 15,94 collas
27,77 cm / 10,93 collas
5,93 cm / 2,33 collas
3 kg (6,61 lbs)
VertikÇlais le¿˙is -5°~20°
Baro‰anas strÇva Mai¿str. 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Vides apstÇk∫i
EkspluatÇcijas apstÇk∫i
Temperatra
10°C kuni 65°C
Rel. mitrums
10 % kuni 80 % nekondensïjo‰s
Uzglabljanas apstÇk∫i
Temperatra
-20°C kuni 60°C
Rel. mitrums
5 % kuni 90 % nekondensïjo‰s
Pamatne
Pievienots (
), Atvienots ( O )
Baro‰anas kabelis Sienas kontakta izvada tips
PIEZ±ME
·ajÇ dokumentÇ ietvertÇ informÇcija var bt izmain¥ta bez br¥dinÇjuma.
20
SpecifikÇcija
W1941S
Displejs
18,51 collas (47,0 cm); Flat Panel akt¥vÇ matrica – TFT LCD
PretapÏilbinljanas pÇrklÇjums
Redzamais diagonÇles izmïrs : 47,0cm
Pikse∫a izmïrs 0,30*0,30 mm
Sinhr. ievade
HorizontÇla frekvence 30 - 61 kHz (AutomÇtiski)
VertikÇlÇ frekvence
56 - 75 Hz (AutomÇtiski)
Ievada forma
Atsevi‰˙a sinhronizÇcija
SOG (sinhronizÇcija uz za∫o)
Video ievads
SignÇla ievads
Ievada forma
15 kontaktu D-Sub savienotÇjs
RGB Analogais (0,7Vp-p/75omi)
Iz‰˙irtspïja
Maks.
IeteicamÇ
VESA 1360 x 768 @60Hz
VESA 1360 x 768 @60Hz
Plug&Play
DDC2BG
StrÇvas patïri¿‰ Ieslïgts
Gaid¥‰anas reÏ¥ms
Izslïgts
:
≤
≤
21 W(Tipisks)
1W
1W
Ar pamatni
Izmïri un svars
Platums
44,84 cm / 17,65 collas
Augstums 35,79 cm / 14,09 collas
Dzi∫ums
19,84 cm / 7,81 collas
Svars (neskaitot iesai¿ojumu)
Loc¥‰anas
Bez pamatnes
44,84 cm / 17,65 collas
27,80 cm / 10,94 collas
5,76 cm / 2,27 collas
3,3 kg (7,28 lbs)
VertikÇlais le¿˙is -5°~20°
Baro‰anas strÇva Mai¿str. 100-240V~ 50/60Hz 0,8A
Vides apstÇk∫i
EkspluatÇcijas apstÇk∫i
Temperatra
10°C kuni 65°C
Rel. mitrums
10 % kuni 80 % nekondensïjo‰s
Uzglabljanas apstÇk∫i
Temperatra
-20°C kuni 60°C
Rel. mitrums
5 % kuni 90 % nekondensïjo‰s
Pamatne
Pievienots (
), Atvienots ( O )
Baro‰anas kabelis Sienas kontakta izvada tips
PIEZ±ME
·ajÇ dokumentÇ ietvertÇ informÇcija var bt izmain¥ta bez br¥dinÇjuma.
21
SpecifikÇcija
Iepriek‰ iestat¥tie reÏ¥mi (iz‰˙irtspïja)
W1542S
Displeja reϥmi
(Iz‰˙irtspïja)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
HorizontÇla frekvence
(kHz)
VertikÇlÇ frekvence
(Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
W1742S
Displeja reϥmi
(Iz‰˙irtspïja)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
HorizontÇla frekvence
(kHz)
VertikÇlÇ frekvence
(Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
22
SpecifikÇcija
W1941S
Displeja reϥmi
(Iz‰˙irtspïja)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
HorizontÇla frekvence
(kHz)
VertikÇlÇ frekvence
(Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
70
60
75
60
75
75
60
75
60
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
VESA 640 x 480
VESA 800 x 600
VESA 800 x 600
MAC 832 x 624
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
VESA 1360 x 768
*Ieteicamais reϥms
Indikators
Reϥms
Ieslïgts
Gaid¥‰anas reÏ¥ms
Izslïgts
Gaismas diodes krÇsa
ZilÇ krÇsa
Dzintara krÇsa
Izsl
23
Sienas stiprinÇjuma plÇtnes uzstÇd¥‰a
·¥ produkts atbilst tehniskie parametri sienas stiprinÇjuma plÇ
tnes vai mai¿as ier¥ces tehniskajiem parametriem.
1. Kad novietojat izstrÇdÇjumu ar priek‰pusi uz leju, zem tÇ noteikti palieciet m¥kstu drÇni¿u vai
spilvenu, lai nesabojÇtu virsmu.
2. SpieÏot pogu PUSH (SPIEST), atvienojiet pamatni no monitora.
3. Sienas stiprinÇjuma plÇtnes uzstÇd¥‰ana.
Sienas stiprinÇjuma plÇtne(jÇiegÇdÇjas atsevi‰˙i)
·¥ ir pamatne vai sienas stiprinÇjums, kas ir
savienojams ar sienas stiprinÇjuma plÇtni.
Pla‰Çku informÇciju skatiet uzstÇd¥‰anas pamÇc¥bÇ, ko
varat sa¿emt, iegÇdÇjoties sienas stiprinÇjuma plÇtni
Kensington dro‰¥bas ligzda
Pievieno noslïdzo‰ajam kabelim, ko var
iegÇdÇties atsevi‰˙i datoru veikalos.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement