LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual

LG 058393, M2900S-BN, W1941S, W1941S-PF Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W1542S
W1742S
W1941S
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜ js˜
saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla elektros smgio
ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus sugadinimo, btina
prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo taisykli˜, kuriuose yra
nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira, instaliavimas, naudojimas ir
aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai ∞sigyjamà
elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus
standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞ gamintojà arba
artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu js˜
vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius, pra‰ome
pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti
panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido ‰akute. Prie‰ingus
atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali pakeisti techninio
aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei ∞renginys yra
patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI ∞renginio
maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà ki‰ti
pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido ki‰tukà
i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laid˜,
nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitori˜
∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
1
Saugos priemonòs
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus vòdinimo
angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs angos bus
uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus. NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜ ant
lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip antai
knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos skyst˜j˜
kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti aktyviosios
matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite paÏeisti
ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti (raudoni,
mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios ∞takos
monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà. Tokiu
bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano skiriamàjà
gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra charakteringa ir
tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo i‰deginimo
prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜ gamintoj˜
produktuose ir jam nesuteikiama garantija.
Nekratykite ir nebraiÏykite ekrano priekio ir ‰on˜ metaliniais daiktais. Kitaip
ekranas gali bti paÏeistas.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui naudoti,
aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami ∞rengin∞,
naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
2. Pritvirtinkite Stand Body (stovas) prie
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant
monitoriaus tinkama kryptimi kaip
parodyta paveikslòlyje.
pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
Stovo korpusà
3. Teisinga kryptimi ∞stumkite stovo korpusà.
Stovo Pagrindas
Pagrindo uÏraktas
4. UÏfiksuokite Base Lock (pagrindo uÏraktas) statmenoje
padòtyje.
5. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
SVARBU
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra. Taãiau js˜
aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio. Prie‰ingu
atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
3
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
1. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn ant 2. Padòkite monitori˜ ekranu Ïemyn
pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
kaip parodyta paveikslòlyje.
3. Pakeiskite monitoriaus uÏraktà ir pasukite j∞ rodyklòs kryptimi.
Jei nepavyksta atleisti Stand Base (stovo pagrindas) net kai Locking Knob
(rakinimo rankenòlò) atleista, paspauskite nurodytà rankenòl´ Ïemyn ir bandykite
dar kartà.
Rakinimo
rankenòlò
4. I‰traukdami Stand Base (stovo pagrindas), j∞ nuimsite.
4
Monitoriaus prijungimas
5. Paspaud´ mygtukà PUSH (SPAUSTI), nuimkite Stand Body (stovas) nuo monitoriaus.
PERSPñJIMAS
Galite susiÏeisti pir‰tà.
Tinkama padòtis
Netinkama padòtis
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
ERGONOMI·KA
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos, remiantis darbo
proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip, kad pokrypio kampas bt˜ ne
didesnis, nei -5°.
5
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞.
Prijunkite signalo ∞vesties kabel∞ 1 ir maitinimo laidà 2 pagal tvarkà, tada
priverÏkite signalo kabelio varÏtà.
A Øjungti D-sub (analoginio signalo) kabel∞ (PC)
B Øjungti D-sub (analoginio signalo) kabel∞ (MAC)
PASTABA
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis
skydelis; js˜ monitorius gali skirtis nuo pagrindinio
vaizdo.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo
sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI
kabel∞) su ferito ‰erdimi, kad bt˜ i‰laikytas
gamini˜ suderinamumas.
PUSH
Elektros
laidas
Signalinis kabelis
Priklausomai nuo
modelio.
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh
kompiuteriu yra reikalingas
atskirai ∞sigyjamas adapteris,
kadangi komplektuojamo
kabelio 15 kontakt˜ didelio
tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA
jungtis yra pakeiãiama ∞ 15
kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
PC
Tinklo lizdas
MAC
2. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas optimaliausias
parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
6
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
1
2
4 : 3 in Wide
(4 : 3 ploãio)
mygtukas
3
4
5
LeidÏia pritaikyti ekrano, ∞ kur∞ dabar Ïirite, dyd∞.
• WIDE (PLATUS): Tai rodoma plaãiu vaizdu, skirtingai nei
vaizdo ∞ra‰o signalo ∞vestis.
• 4: 3: Pakeisti vaizdo signalo koeficientà ∞ 4:3.
4 : 3 IN WIDE
4 : 3 IN WIDE
WIDE
4:3
Platus reÏimas
4 : 3 rodymo reÏimas
MENU
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba i‰eikite i
‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti
OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜
pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol
ekrane atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà,
atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD
UNLOCKED” prane‰imas.
7
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
mygtuka
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite 15 psl.
AUTO/SET
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas vaizdas
bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant ∞ nustatytà
ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra
W1542S : 1280 x 720
W1742S : 1440 x 900
W1941S : 1360 x 768
POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba i‰junkite
monitoriaus ekranà.
ir POWER
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas veikia
indikatorius
∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu ekranas yra “m
iego” bsenoje (energijos taupymo bsena), ‰io
indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà spalvà.
8
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supaÏi
ndinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite
Ïemiau nurodytus veiksmus:
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami arba mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà
pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite
kitus submeniu punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà i‰e
ikite i‰ OSD meniu sistemos.
9
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
A
Yra reguliuojamas ‰viesumas,
kontrastas ir gama
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR
Paai‰kinimas
GAMMA
PRESET sRGB
6500K
9300K
Yra pritaikomos vaizdo spalvos
RED
GREEN
BLUE
TRACKING HORIZONTAL
Yra reguliuojama vaizdo padòtis
VERTICAL
CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE
INTERNET
USER
NORMAL
DEMO
Pasirinkti arba prisitaikyti norimus
vaizdo nustatymus
: Reguliuoti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (10~15), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
10
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra i‰v
ardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜ apra‰y
mai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Pagrindinis
meniu
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
MENU
Mygtuko
apra‰ymas
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
11
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
(VAIZDAS)
BRIGHTNESS
(RY·KUMAS)
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
(KONTRASTAS)
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
(GAMA)
I‰renkama pageidaujama gamos reik‰m
ò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià gamos
reik‰m´, ekrane vaizdai bus balsvi. I‰r
inkus maÏiausià gamos reik‰m´, vaizdai
bus labiau kontrastingi.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
(SPALVA)
PRESET
(I·ANKSTINñ
PARINKTIS)
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB spalv
˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
(RAUDONA)
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas.
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas.
GREEN
(ÎALIA)
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
BLUE
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu (MñLYNA)
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas.
12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
TRACKING
(STEBñJIMAS)
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
HORIZONTAL
(HORIZONTALIAI) arba ∞ de‰in´
VERTICAL
(VERTIKALIAI)
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
CLOCK
(LAIKRODIS)
Yra sumaÏinamos bet kokios
vertikalios juostos arba ruoÏeliai, kurie
yra ∞Ïirimi ekrano fone.
PHASE
(FAZñ)
Yra reguliuojamas ekrane esanãio
vaizdo ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu
punktà, bus galima nuslopinti bet
kokius triuk‰mus horizontalioje a‰yje ir
padidinti vaizdo rai‰kumà.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
SHARPNESS
(AI·KUMAS)
13
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
SETUP
(NUSTATYMAI)
LANGUAGE
(KALBA)
Yra pasirenkama pageidaujama
ekraninio meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
(OSD
POZICIJA)
Ekrane yra reguliuojama ekraninio
meniu (OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
(BALTOS
SPALVOS
BALANSAS)
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas
neatitinka reikalavim˜, spalv˜ sodrumas
gali pablogòti, priklausomai nuo
videosignalo i‰kraipymo. Naudojantis ‰ia
funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas,
suderinant j∞ su standartinio videokortos i
‰òjimo lygiu ir tokiu bdu i‰gaunamas
optimalus vaizdas. Suaktyvinkite ‰ià
funkcijà, kai ekrane nustatytos baltos ir
juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
(MAITINIMO
INDIKATORIU
S)
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius
uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
FACTORY
RESET
(GAMINTOJO
NUSTATYMAI)
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE
(KALBA)” yra gràÏinamos gamyklinòs
nuostatos.
Paspausdami , mygtukà, nedelsiant
viisiems parametrams gràÏinkite gamyklines
nuostatas.
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas. Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà.
14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pasirodys meniu ekranas, kai paliesite
mygtukà ant monitoriaus.
Meniu pavadinimas
Piktogramos
Submeniu pavadinimas
FLATRON F-ENGINE
Atvaizdas su ∞jungta funkcija
Kai ∞jungsite F-ENGINE, ekrane pasirodys du
atvaizdai, kaip parodyta paveikslòlyje. Kairòje pusòje
yra atvaizdas su ∞jungta funkcija, de‰inòje – su ne∞j
ungta funkcija. Paspauskite mygtukà AUTO/SET
(automatinis nustatymas) ir sureguliuokite ekranà.
Pagrindinis meniu
Submeniu
MOVIE
(FILMAS)
MENU : I‰eiti
,
: Perkelti
SET : I‰rinkti
Atvaizdas be ∞jungtos funkcijos
Paai‰kinimas
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà vaizdà,
pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo, vaizdo r‰ies ir t.)
MOVIE(FILMAS): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme
INTERNET
INTERNET: tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
(INTERNETA
S)
USER
(NAUDOT
OJAS)
Noròdami nustatyti USER (vartotojo)
submeniu funkcijà, spauskite mygtukà
AUTO/SET (automatinis nustatymas)
USER (NAUDOTOJAS)
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰k
umo stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi
tuomet, kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
...BRIGHTNESS (RY·KUMAS) (
): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.
Netaikoma
MaÏas ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.
Didelis ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.
...RCM (Reali˜j˜ spalv˜ valdymas): Pasirenka spalv˜ reÏimà.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Netaikoma
Natralus atspalvis
Îalumo pary‰kinimas
Spalv˜ pary‰kinimas
Noròdami i‰saugoti sureguliavimus, submeniu
paÏymòkite „YES“ (TAIP).
NORMAL
(ØPRASTA)
Esant normalioms veikimo sàlygoms.
* Øprastas reÏimas naudojamas, i‰jungus f-ENGINE.
DEMO
(DEMONSTR
ACINñ
VERSIJA)
Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvòje. Ekranas bus
suskirstytas taip, kad kairòje rodyt˜ standartin∞ reÏimà, o de‰i
nòje – vaizdo ∞ra‰o reÏimà, tam, kad vartotojas galòt˜
patikrinti skirtumà, kai pritaikys vaizdo ∞ra‰o reÏimà.
15
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
Nòra vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mò
lynas arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE” prane‰i
mas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje ‘T
echniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “C
HECK SIGNAL CABLE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu i‰r
inktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
16
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda triuk‰mai
horizontalioje a‰yje arba
Ïenklai yra nery‰ks
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
SVARBU
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti daÏn
io parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà
skiriamàjà gebà.
Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidòs
gali bti nery‰kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba
pasislink´s. Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs
sistemos), todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju,
pra‰ome kreiptis ∞ kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
17
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra ∞ra‰y
ta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “U
nrecognized monitor,
Plug&PLAY (VESA
DDC) monitor found”
prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
18
Techniniai duomenys
W1542S
Monitorius
15 colio (38,1 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j
˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis : 38,1 cm
0,2595*0,2595 mm pikseli˜ nuolydis
Sinchrosignalo ∞ò
jimas
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 61kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas
SOG (Sync On Green)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Videosignalo ∞ò
jimas
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜)
Skiriamoji
geba
Maksimali
VESA 1280 x 720 @ 75Hz
Rekomenduojama VESA 1280 x 720 @ 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
Diapazonas
20W(Tipi‰kas)
1W
1W
Su stovu
36,68 cm / 15,02 colio
31,67 cm / 12,47 colio
19,84 cm / 7,81 colio
Be stovo
36,68 cm / 15,02 colio
23,17 cm / 10,25 colio
5,78 cm / 2,28 colio
Svoris (be pakuotòs)
2,3 kg (5,07 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Srovòs ‰altinis
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0,8 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
10°C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
-20°C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdas
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
19
Techniniai duomenys
W1742S
Monitorius
17 colio (43,3 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j
˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis : 43,3 cm
0,255*0,255 mm pikseli˜ nuolydis
Sinchrosignalo ∞ò
jimas
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas
SOG (Sync On Green)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Videosignalo ∞ò
jimas
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜)
Skiriamoji
geba
Maksimali
VESA 1440 x [email protected] 75Hz
Rekomenduojama VESA 1440 x [email protected] 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
Diapazonas
21W(Tipi‰kas)
1W
1W
Su stovu
40,49 cm / 15,94 colio
34,98 cm / 13,77 colio
19,84 cm / 7,81 colio
Be stovo
40,49 cm / 15,94 colio
27,77 cm / 10,93 colio
5,93 cm / 2,33 colio
Svoris (be pakuotòs)
3 kg (6,61 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Srovòs ‰altinis
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0,8 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
10°C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
-20°C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdas
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
20
Techniniai duomenys
W1941S
Monitorius
18,51 colio (47,0 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis : 47,0 cm
0,30*0,30 mm pikseli˜ nuolydis
Sinchrosignalo ∞ò
jimas
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 61kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas
SOG (Sync On Green)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Videosignalo ∞ò
jimas
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜)
Skiriamoji
geba
Maksimali
VESA 1360 x [email protected] 60Hz
Rekomenduojama VESA 1360 x [email protected] 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
Diapazonas
21W(Tipi‰kas)
1W
1W
Su stovu
44,84 cm / 17,65 colio
35,79 cm / 14,09 colio
19,84 cm / 7,81 colio
Be stovo
44,84 cm / 17,65 colio
27,80 cm / 10,94 colio
5,76 cm / 2,27 colio
Svoris (be pakuotòs)
3,3 kg (7,28 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Srovòs ‰altinis
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0,8 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
10°C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
-20°C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdas
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
21
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (Skiriamoji geba)
W1542S
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*10
11
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
Kadr˜ daÏnis (Hz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
44,772
56,456
70
70
60
75
60
75
75
60
75
60
75
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 720
W1742S
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
640 x 350
VGA
720 x 400
VGA
640 x 480
VGA
640 x 480
VESA
800 x 600
VESA
800 x 600
VESA
832 x 624
MAC
VESA 1024 x 768
VESA 1024 x 768
MAC 1152 x 870
VESA 1152 x 900
VESA 1280 x 1024
VESA 1280 x 1024
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
VESA 1440 x 900
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
22
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
Techniniai duomenys
W1941S
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
Kadr˜ daÏnis (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
47,712
70
60
75
60
75
75
60
75
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
Mòlynas
Geltona
Ne‰vieãia
23
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Paspaud´ mygtukà PUSH (SPAUSTI), nuimkite Stand Body (stovas) nuo
monitoriaus.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant
sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo vagystòs.
24
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement