LG 28TK410V-PZ Руководство пользователя

LG 28TK410V-PZ Руководство пользователя
LED TV
22TK410D / 24TK410D / 28TK410D
22TK410V / 24TK410V / 28TK410V
24TK410U / 28TK410U
24TK41EV / 28TK41EV
AAA
www.lg.com
*MFL70459702*
(1806-REV01)
24/28TK41*
X4
(M4 X L10)
22TK41*
Depending on country / Në varësi të shtetit / В зависимост от страната / Ovisno o zemlji / V závislosti na
regionu / Zavisno od države / Afhankelijk van het land / En función del país / Sõltub riigist / Selon les pays /
Abhängig vom Land / Ανάλογα με τη χώρα / A seconda del Paese / Елге байланысты / Atkarīgs no valsts /
Priklausomai nuo šalies / Во зависност од земјата / Országfüggő / Zależnie od kraju / Dependendo do país /
În funcţie de ţară / В зависимости от страны / Závisí od krajiny / Odvisno od države / Залежно від країни /
Mamlakatga bog’liq ravishda /
/ Ülkeye bağlı
English
Read Safety and Reference.
Latviešu
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Shqip
Lexo Siguria dhe referencat.
Lietuvių k.
Perskaitykite „Saugumas ir nuorodos“.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Македонски
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Прочитајте во Безбедносни информации и
референтни материјали.
Česky
Přečtěte si část Bezpečnost a
reference.
Magyar
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
Polski
Srpski
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe.
Nederlands
Lees Veiligheid en referentie goed door.
Español
Leer Seguridad y Referencias.
Eesti
Lugege Ohutus ja viited.
Français
Lire le document Sécurité et référence.
Deutsch
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
und Referenzen.
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και αναφορά.
Italiano
Leggere Sicurezza e informazioni di
riferimento.
Қазақша
Қауіпсіздік нұсқаулық бөлімін
оқыңыз.
Português
Consulte o manual Segurança e Referência.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Русский
Прочитайте Руководство по технике
безопасности.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Українська
Прочитайте Правила безпеки та довідкова
інформація.
O’zbekcha
Xavfsizlik va ma’lumotnomani o’qing.
Türkçe
Güvenlik ve Referans bölümünü
okuyun.
1
24/28TK41*
2
22TK41*
1
2
B
▲ PCMCIA ▲
CARD SLOT
A
USB IN
5V
0.5 A
A
DC-IN
(19 V
B-1
B
)
ANTENNA
/CABLE IN
TK410D
A
HDMI OUT
HDMI IN
DC-IN
(19 V
)
ANTENNA
/CABLE IN
B-2
B
TK410V / TK410U / TK41EV
A
HDMI OUT
13/18 V
700 mA Max
LNB IN
Satellite
HDMI IN
LAN
DC-IN
(19 V
)
ANTENNA
/CABLE IN
DC-IN
(19 V
1
2
3
4
)
3
2
1
DC-IN
(19 V
)
2
1
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Drošībai un uzziņai
LED TV*
* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai
uzziņai.
TK410*
TK420*
TK41EV
TK600V
www.lg.com
Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Satura rādītājs
Licences-----------------------------------------------3
LATVIEŠU
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija-------------------------------------------3
Sagatavošanās--------------------------------------3
Televizora celšana un pārvietošana----------4
Televizora uzstādīšana---------------------------4
Kursorsviras pogas izmantošana--------------5
Pogas lietošana-------------------------------------5
Uzstādīšana uz galda-----------------------------6
Uzstādīšana pie sienas---------------------------7
Savienojumi (paziņojumi)-----------------------8
Tālvadības pults---------------------------------- 10
Iestatījumi------------------------------------------ 12
Tīmekļa rokasgrāmatas skatīšana---------- 17
Apkope---------------------------------------------- 18
Problēmu novēršana---------------------------- 18
Specifikācijas-------------------------------------- 19
2
Licences
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com.
Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
Atvērtā pirmkoda
programmatūras informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot
par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja,
tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa
pa e-pastu [email protected]
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
PIEZĪME
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
yy Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
yy Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
yy Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves
režīmā. Ja televizoru paredzēts neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz,
tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
yy Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā
patērēto elektroenerģiju var ievērojami samazināt, kas savukārt
pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
yy Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā
no modeļa.
yy Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās ierīces
specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
yy Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB ierīcēm
ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par 10 mm un
platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB zibatmiņa
neietilpst jūsu televizora USB portā, izmantojiet pagarinātāju, kas
atbalsta USB 2.0.
B
B
A
A
LATVIEŠU
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Sagatavošanās
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet
sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un
iespējama savienojuma kļūda.
yy Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis
-- Ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis ar Ethernet
UZMANĪBU!
yy Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu,
neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
yy Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā
gūtus bojājumus un traumas.
3
Televizora celšana un
pārvietošana
LATVIEŠU
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu
droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU!
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Strādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzāmo kursorsviras
pogu. (Atkarībā no modeļa)
yy Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā
tas sākotnēji bija ievietots.
yy Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
yy Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
yy Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu.
Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai
skaļruņa restīšu vietas.
Televizora uzstādīšana
UZMANĪBU!
yy Kad televizoram pievienojat statīvu, novietojiet to ar ekrānu uz leju
uz mīkstas vai līdzenas virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
yy Nenesiet televizoru otrādi, turot aiz statīva korpusa (vai statīva
pamatnes), jo šādi tas var izkrist, radot bojājumus vai traumas.
yy Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas
vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat sabojāt produktu.)
PIEZĪME
yy Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārliekas
vibrācijas.
yy Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru
uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.
yy Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
4
yy Pavirziet fiksatoru statīva pamatnes apakšā un noņemiet statīva
pamatni no televizora. (Tikai modelim TK410*, TK41EV)
yy Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma noņemiet
statīvu, veicot tā pievienošanas darbības apgrieztā secībā. (Tikai
modelim TK420*)
yy Modelim TK600 nav nepieciešama papildu uzstādīšana.
Kursorsviras pogas
izmantošana
(Tikai modelim 27TK600V)
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
yy Varat lietot televizoru, nospiežot pogu.
yy Poga atrodas televizora aizmugurē.
LATVIEŠU
(Tikai modelim TK410*, TK420*, TK41EV)
Jūs varat vienkārši izmantot televizora funkcijas, nospiežot vai
virzot pogu.
Pogas lietošana
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana (Nospiediet un turiet nospiestu)1
Skaļuma regulēšana
Programmu vadība
1 Ja ekrānā jau ir redzama izvēlnes poga, nospiediet un turiet pogu,
lai izietu no izvēlnes.
Izvēlnes pielāgošana
Ja TV ir ieslēgts, vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu. Jūs varat
pielāgot izvēlnes elementus, nospiežot vai virzot pogas.
Izslēdz ierīci.
Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās
režīmā.
Maina ievades avotu.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana (Nospiediet)
Izslēgšana (Nospiediet un turiet nospiestu)
Izvēlnes vadība (Nospiediet)1
Izvēlnes atlase (Nospiediet un turiet nospiestu)2
1 Nospiediet pogu, kamēr televizors ir ieslēgts, lai pārvietotos
izvēlnē.
2 Jūs varat izmantot funkciju, piekļūstot izvēlnes vadībai.
Izvēlnes pielāgošana.
Ja televizors ir ieslēgts, nospiediet vienu reizi pogu.
Jūs varat regulēt izvēlnes elementus, izmantojot pogu.
Izslēdz ierīci.
Maina ievades avotu.
Ritinasaglabātās programmas.
Regulē skaļuma līmeni.
PIEZĪME
yy Ja vispirms nospiedīsit kursorsviras pogu, nevarēsit koriģēt skaļuma
līmeni un saglabātās pārraides.
UZMANĪBU!
yy Kad pirkstu novietojat virs kursorsviras pogas un nospiežat to uz
augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, uzmanieties, lai nenospiestu
pašu kursorsviras pogu.
5
Uzstādīšana uz galda
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
LATVIEŠU
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda. -- Atstājiet vismaz 100 mm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pienācīgu ventilāciju.
100 mm
100 mm
100 mm
(Ne visiem modeļiem šī iespēja ir pieejama.)
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu un izmantošanu, skatiet
Kensington drošības sistēmas rokasgrāmatu vai apmeklējiet tīmekļa
vietni: http://www.kensington.com. Pievienojiet Kensington drošības
sistēmas kabeļa vienu galu pie televizora, bet otru — pie galda.
100 mm
2 Pievienojiet AC-DC adapteris un strāvas vadusienas kontaktligzdai.
UZMANĪBU!
yy Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo
tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
yy Pirms televizora kontaktdakšas iespraušanas sienas kontaktligzdā
pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts AC/DC adapterim.
6
Kensington drošības sistēmas
izmantošana
PIEZĪME
yy Kensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties lielākajā daļā elektronikas preču
veikalu.
Uzstādīšana pie sienas
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē uzstādiet
sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).
Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas mehānismu
(papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.
1 Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu,
varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
2 Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums var tikt bojāts un
nokrist no montāžas pozīcijas. Šajā gadījumā LG Electronics par to
neuzņemas atbildību.
yy Lietojiet komplektā iekļauto skrūvi. (Atkarībā no modeļa)
yy Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un
uzstādiet TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas
triecienu.
yy Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist,
radot nopietnas traumas.
yy Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties
ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
yy Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora
bojājumus un anulēt garantiju.
yy Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA
standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām,
ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu
izmantošana.
yy Skrūves garums no aizmugurējā vāciņa ārējās virsmas nedrīkst
pārsniegt 8 mm.
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Standarta skrūve
: M4 x L10
Atsevišķi iegādājams piederums
(sienas stiprinājuma kronšteins)
Modelis
Sienas statīvs
(A x B) (mm)
A
22/24TK410*
24TK420*
24TK41EV
28TK410*
28TK420*
27TK600V
28TK41EV
75 x 75
100 x 100
B
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
kronšteins (papildu
piederums)
M4 x L10
4
RW120
LATVIEŠU
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas
atstājiet 100 mm lielu atstarpi. Detalizētas instrukcijas varat saņemt no
sava izplatītāja; sk. papildu materiālu Slīpai sienai paredzēta montāžas
kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.
UZMANĪBU!
Maks.8 mm
PIEZĪME
yy Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju
specifikācijās.
yy Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu un
nepieciešamās detaļas.
yy Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
yy Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti
izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
yy Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā
instrukcijā.
7
Savienojumi (paziņojumi)
LATVIEŠU
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu. Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD uztvērēji, DVD
atskaņotāji, videomagnetofoni, audiosistēmas, USB atmiņas ierīces,
dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
yy Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora portu
secības.
yy Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
yy Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
yy Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
yy Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē Attēls pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls ir
skaidrs.
yy Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi, iespējams, nedarbosies
pareizi. Tas ir atkarīgs no grafiskās kartes.
Antenas pievienošana
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75
Ω). (Nav iekļauti komplektācijā)
yy Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
yy Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet noregulēt
antenu pareizā virzienā.
yy Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
yy Atbalstītais DTV audio formāts : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
8
Satelīta šķīvja savienojums
(Tikai modeļiem ar satelītu)
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω).
CI moduļa pievienošana
(Atkarībā no modeļa)
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
yy Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora un
PCMCIA kartes slota bojājumu.
yy Ja TV nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM
ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
yy USB savienojuma maksimālais spriegums ir 0,5 A. Gadījumā, ja
nepieciešams lielāks spriegums, piemēram, cietajam diskam (HDD),
izmantojiet atsevišķu barošanu.
PIEZĪME
yy Atbalstītais HDMI audio formāts : Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz), PCM (32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz,
192 KHz) (Atkarībā no modeļa)
Tīkls
Pievienošana datoram
PIEZĪME
(Atkarībā no modeļa - Tikai
Vadu tīkla savienojums
LAN
yy Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, Ievades apzīmējums
jāiestata Dators režīmā.
yy OSD(ekrāna izvēlne) tiek parādīta ekrānā, kā redzams zemāk.
»» Ieslēdzot ierīci HDMI ieejā.
»» Pārslēdzot uz HDMI ieeju.
Vai ievades ierīce ir savienota ar jūsu datoru?
pieslēgvietas modelis)
LATVIEŠU
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Televizors atbalsta Plug and Play* funkciju, un tam ir iebūvēti skaļruņi
ar Virtual Surround funkciju, kas atveido tīru skaņu un piesātinātus
basus.
* Plug and Play : funkcija, kad dators atpazīst ierīci, kuru lietotājs ir
pievienojis datoram un ieslēdzis, neveicot ierīces konfigurāciju un
neprasot lietotājam veikt darbības.
Interneta savienojums
Vadu maršrutētājs
Tīkla iestatījums
1 Izvēlieties (Iestatījumi) NETWORK (TĪKLS)
Network Setting (Tīkla iestatījums).
Nerādīt šo ziņu vēlreiz
Jā
izvēlne
Nē
yy Ja atlasāt Jā, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši
datoram.
yy Ja atlasāt Nē, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši AV
ierīcei (DVD atskaņotājs, digitālā abonenta ierīce).
yy Ja atlasāt Nerādīt šo ziņu vēlreiz, tas netiks rādīts, kamēr
neveiksit TV atiestatīšanu. Iestatīto vērtību varat mainīt sadaļā
(Sākums) Ievades Ievades apzīmējums.
yy Iestatītās HDMI1/HDMI2 vērtības ir saglabātas atsevišķi.
(Atkarībā no modeļa)
9
2 Atlasiet START CONNECTION (SĀKT PIESLĒGŠANOS).
Tālvadības pults
LATVIEŠU
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju
nodalījuma vāciņu, nomainiet
hri^Z`^\^_]
baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu. Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām
pretējā secībā.
UZMANĪBU!
3 Ierīce mēģinās automātiski izveidot savienojumu ar tīklu.
yy Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat
radīt tālvadības pults bojājumus.
yy Tālvadības pults nav iekļauta komplektā visos tirgos.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
A
B
4 Tiks parādīts tīkls, ar ko izveidots savienojums.
Izvēlieties CLOSE (AIZVĒRT), lai apstiprinātu tīkla savienojumu.
(Ieslēgšana/izslēgšana) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Radio, TV un DTV programmu izvēle.
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
Ieslēdz un izslēdz PIP režīmu. (Atkarībā no modeļa)
Tiks ieslēgta audio aprakstu funkcija.
Televizora vai datora režīma izvēle.
(Ievades) Maina ievades avotu.
10
Ciparu pogas Ciparu ievade.
Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
Atgriešanās iepriekš skatītajā programmā.
Regulē skaļuma līmeni.
Piekļuve izlases programmu sarakstam.
Parāda programmu ceļvedi.
(Izslēgt Skaņu) Skaņas izslēgšana.
Ritinasaglabātās programmas.
Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
Parāda informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu.
Nav funkcijas.
,
LATVIEŠU
(Vadības pogas) Vada multivides saturu.
, ,
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(Spēļu režīms) Ieslēdz vai izslēdz spēļu režīmu.
(Apgaismojums) Pielāgo ekrāna spilgtumu, kontrolējot ekrāna apgaismojumu.
PIEZĪME
yy MHEG kanālā nevar regulēt apgaismojumu ar dzelteno vai zilo
taustiņu.
C
D
Teleteksta pogas (
) Šīs pogas izmanto teletekstam.
(Sākums) Piekļuve sākuma izvēlnei.
(Iestatījumi) Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Piekļuve ātrajām izvēlnēm.
(Navigācijas pogas) Ritina izvēlnes vai iespējas.
Atlasa izvēlnes vai iespējas un apstiprina ievadi.
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās
režīmā.
11
LATVIEŠU
Iestatījumi
Attēla režīma precīza noregulēšana
Programmas automātiska iestatīšana
yy Apgaismojums : Regulē ekrāna spilgtuma līmeni, pielāgojot
aizmugurgaismojumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo gaišāks ir ekrāns.
yy Kontrasts : Regulē attēla spilgto un tumšo zonu kontrastu. Jo
vērtība ir tuvāka 100, jo lielāks ir kontrasts.
yy Spilgtums : Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu. Jo vērtība ir tuvāka
100, jo spilgtāks ir ekrāns.
yy Asums : Regulē attēla asumu. Jo vērtība ir tuvāka 50, jo asāks un
skaidrāks ir attēls.
yy Krāsa : Maina ekrānā redzamo krāsu toni. Jo vērtība ir tuvāka 100,
jo tumšāka ir krāsa.
yy Tonis : Regulē krāsu balansu starp ekrānā redzamo sarkano un zaļo.
Jo tuvāk Sarkans 50, jo sarkanāka būs krāsa. Jo tuvāk Zaļš 50, jo
zaļāka būs krāsa.
yy Krāsu t. : Regulē krāsu temperatūru no aukstas līdz siltai.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
(Iestatījumi) Kanāli Automātiskā meklēš.
Automātiski meklē programmas.
yy Ja ievades avots nav pareizi pievienots, programmas reģistrāciju,
iespējams, nevarēs veikt.
yy Automātiskā meklēš. sameklē tikai pašreiz pārraidītās
programmas.
yy Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts
uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.
Attēla režīma izvēle
(Iestatījumi) Attēls Attēla režīma iestatījumi
Attēla režīms
Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.
yy Spilgts : Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu
spilgtus attēlus.
yy Standarta : Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma
līmeņos.
yy Eco : Enerģijas taupīšanas funkcija maina televizora iestatījumus, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
yy Kino / Spēle : Parāda optimālus filmu un spēļu attēlus, kā arī
fotoattēlus (nekustīgus attēlus).
yy Sports : [Atkarībā no modeļa] Optimizēts attēla režīms sporta
pārraidēm. Laukumi un sporta kostīmi ir redzami košās krāsās ar
skaidriem attēliem pat ātras kustības kadros.
yy
Eksperts1, 2 : Attēla kvalitātes pielāgošanas izvēlne,
kas ļauj ekspertiem un entuziastiem baudīt vislabākās televizora
skatīšanās iespējas. Šī ir pielāgošanas izvēlne, kas paredzēta ISF
sertificētiem profesionāļiem attēla pielāgošanā. (ISF logotipu
var izmantot tikai ISF sertificētiem televizoriem.) ISFccc: Imaging
Science Foundation sertificēta kalibrēšanas vadība
yy Pieejamais attēla režīmu diapazons var mainīties atkarībā no
ievades signāla.
yy
Eksperta režīms paredzēts attēla pielāgošanas
profesionāļiem, lai vadītu un precīzi pielāgotu konkrētu attēlu.
Parastiem attēliem efekti var nebūt tik spilgti.
yy ISF funkcija ir pieejama tikai atsevišķos modeļos.
yy Mainot Attēla režīms, var mainīties
Enerģijas taupīšana un
Spilgtuma mainīšanās atbilstoši kustībai iestatījumi, kas var
ietekmēt arī enerģijas patēriņu.
12
(Iestatījumi) Attēls Attēla režīma iestatījumi
Šī funkcija ļauj veikt detalizētu regulēšanu izvēlētajam attēla režīmam.
Papildu kontroles iestatīšana
(Iestatījumi) Attēls Attēla režīma iestatījumi
Papildu vadīklas / Specializētas vadīklas
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus
īpašam ekrānam.
yy Dinamiskais kontrasts : Pielāgo kontrastu optimālam līmenim
atbilstoši ar attēla spilgtumam.
yy Dinamiskā krāsa : Pielāgo krāsas, lai attēlam tiktu parādīts
dabiskākas krāsas.
yy Iecienītākā krāsa : Pielāgo ādas, zāles un debess krāsas jūsu
personīgajām vēlmēm.
yy Gamma : Iestata pakāpeniskas pārejas līnijas atbilstoši attēla
signāla izvadei attiecībā pret ievades signālu.
yy Krāsu gamma : Atlasa krāsu diapazonu, ko var attēlot.
yy Krāsu filtrs : Filtrē īpašu RGB krāsu spektru, lai precīzi iestatītu
piesātinājumu un nokrāsas precizitāti.
yy Baltās kr. bal. : Pielāgo vajadzīgo ekrāna vispārējo toni.
yy Krāsu pārvaldības sistēma : Šī ir sistēma, ko eksperti izmanto,
lai pielāgotu krāsu pārbaudes struktūrai. Iespējams izvēlēties sešu
krāsu apgabalus (sarkanās/zaļās/zilās/ciāna/fuksīna/dzeltenās),
neietekmējot citas krāsas. Labas kvalitātes attēliem pielāgošana var
nesniegt redzamas krāsu izmaiņas.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
Papildu attēla opciju iestatīšana
Kā lietot Enerģijas taupīšana
(Iestatījumi) Attēls Attēla režīma iestatījumi
Attēla opcijas
Pielāgo detalizētus attēlu iestatījumus.
(Iestatījumi) Attēls
Enerģijas taupīšana
Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot maksimālo ekrāna spilgtumu.
Attēla iestatījumu atiestatīšana
(Iestatījumi) Attēls Attēla režīma iestatījumi
Attēla atiestatīšana
Atiestata lietotāja pielāgotos attēla iestatījumus. Tiek atiestatīts
ikviens attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties atiestatīt.
Kā lietot Spēļu režīms
(Iestatījumi) Attēls Spēļu režīms
[Pieejams tikai modelim RGB/HDMI-PC]
Šis režīms ļauj optimizēt attēla kvalitāti spēlēm.
yy DAS režīms : [Atkarībā no modeļa] Šis režīms samazina laiku, kas
nepieciešams, lai parādītu no ieejas ierīces saņemto video signālu,
nodrošinot ātrāku spēlēšanu. (Kad DAS režīms tiek Ieslēgt vai
Izslēgt, ekrānā ir vērojama mirgoņa.)
-- DAS: Dinamiskas darbības sinhronizācija
yy Melnās krāsas stabilizators : Priekšmeti tumšā ekrānā ir skaidrāk
redzami, noregulējot melnās krāsas līmeņus. Paaugstinot Melnās
krāsas stabilizators vērtību, zemie pelēkās krāsas līmeņi ekrānā
tiek paspilgtināti. (Jūs varat viegli atšķirt priekšmetus tumšā spēļu
ekrānā.) Pazeminot Melnās krāsas stabilizators vērtību, zemie
pelēkās krāsas līmeņi tiek padarīti tumšāki, un dinamiskais kontrasts
tiek palielināts.
-- Jūs varat konfigurēt detalizētus Spēļu režīms iestatījumus,
izmantojot tālvadības pults taustiņu .
-- Jūs varat iestatīt DAS režīms tikai tad, ja vertikālā ieejas
frekvence ir 50 Hz / 60 Hz.
-- Ieslēdzot PIP, DAS režīms nav pieejams. (Atkarībā no modeļa)
yy Izslēgt : Izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju.
yy Minimāla / Vidēja / Maksimāla : Lieto iepriekš iestatītu enerģijas
taupīšanas funkciju.
yy Ekrāna izslēgšana : Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai
skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults
pogu, izņemot barošanas pogu.
yy Atkarībā no iestatījuma
Enerģijas taupīšana (Maksimāla)
Apgaismojums, iespējams, nevarēs pielāgot. Šādā gadījumā
atveriet (Iestatījumi) Attēls
Enerģijas taupīšana
un atlasiet iestatījumu Izslēgt vai Minimāla.
LATVIEŠU
yy Trokšņu mazināšana : Samazina attēla trokšņus.
yy MPEG trokšņa samazināšana : Samazina trokšņus, kas rodas,
veidojot digitālā attēla signālus.
yy Melnās krāsas līm. : Pielāgo ekrāna spilgtumu un kontrastu, lai tas
atbilstu attēla ievades melnās krāsas līmenim, izmantojot ekrāna
melnās krāsas intensitāti (melnās krāsas līmeni).
yy Reāls kino : Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.
yy Spilgtuma mainīšanās atbilstoši kustībai : Automātiski regulē
spilgtumu un samazina attēla izplūdumu, balstoties uz attēla
datiem, lai mazinātu acu nogurumu.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
Lai lietotu funkciju Acu komforta režīms
(Iestatījumi) Attēls Papildu iestatījumi Acu
komforta režīms
Ieslēdzot šo funkciju, krāsu temperatūra tiks automātiski pielāgota, lai
mazinātu acu saspringumu.
yy Ieslēgt : Automātiski pielāgo ekrāna krāsu temperatūru.
yy Izslēgt: Izslēdz Acu komforta režīms.
Skaņas režīma izvēle
(Iestatījumi) Skaņa Skaņas režīma iestatījumi
Skaņas režīms
Pielāgo televizora skaņu optimālam līmenim atbilstoši izvēlētajam
skaņas režīmam.
yy Standarta : Optimizē skaņu visu veidu saturam.
yy Skaidra balss : Uzlabo televizora skaņas balss kvalitāti.
yy Mūzika : [Atkarībā no modeļa] Optimizē skaņu mūzikai.
yy Kino : Optimizē skaņu filmām.
yy Sports : [Atkarībā no modeļa] Optimizē skaņu sportam.
yy Spēle : Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.
Audio balansa pielāgošana
(Iestatījumi) Skaņa Skaņas režīma iestatījumi
Balanss
Jūs varat regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu.
13
LATVIEŠU
Funkcijas Skaņas efekts izmantošana
PIP iestatījums
(Iestatījumi) Skaņa Skaņas režīma iestatījumi
Lietotājs var atlasīt dažādus skaņas efektus.
(Iestatījumi) Vispārīgi
[Atkarībā no modeļa]
yy Virtuālā ieskaušana : Izbaudiet visaptverošu skanējumu ar
virtuālu vairākkanālu skaņas efektu.
yy Ekvalaizers : Vēlamo skaņu varat iestatīt, tieši regulējot
ekvalaizeru.
yy Atiestatīšana : Jūs varat atiestatīt skaņas efektu iestatījumus.
yy Pieejams tikai tad, ja Skaņas režīms ir iestatīts uz Standarta.
yy Režīms : rāda vai paslēpj palīgekrānu.
yy Sub Input : Atlasīt apakšekrāna pozīciju.
yy Pozīcija : pielāgo palīgekrāna pozīciju.
yy Izmēri : pielāgo palīgekrāna izmērus.
yy Skaņa : pārslēdzas uz galvenā vai sekundārā ekrāna skaņu.
yy PIP funkcija ir pieejama tikai šādā režīmā:
- Galvenais : RGB-PC
Sekundārais : DTV / ATV / HDMI
- Galvenais : HDMI
Sekundārais : DTV/ ATV/ komponentu
yy Funkcijas PIP iestatījumus var norādīt, izmantojot
.
yy Nospiediet tālvadības pults pogu PIP , lai rādītu vai paslēptu
palīgekrānu.
yy Funkciju PIP nevar izmantot, ja ir iespējots SIMPLINK.
Televizora skaļruņa izmantošana
(Iestatījumi) Skaņa Skaņas izeja
TV skaļrunis
[Atkarībā no modeļa]
Skaņa tiek izvadīta TV skaļrunī.
Iekšējais
Austiņas lietošana
(Iestatījumi) Skaņa Skaņas izeja Austiņas ar
vadiem
[Atkarībā no modeļa]
Skaņa tiek izvadīta skaļrunī, kas pievienots optiskajam portam.
Audio un video sinhronizēšana
(Iestatījumi) Skaņa AV sinhr. pielāgošana
[Atkarībā no modeļa]
Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie nesakrīt. Iestatot
AV sinhr. pielāgošana uz Ieslēgt, skaņas izvadi (Televizora skaļruņu
vai Ārējais skaļrunis) var pielāgot ekrāna attēlam.
yy Izvēloties Bypass, apraides signāli vai skaņa no ārējām ierīcēm tiek
izvadīta bez jebkādas audio aizkaves. Audio var tikt izvadīts pirms
video, jo televizoram ir vajadzīgs laiks, lai apstrādātu video ievadi.
14
PIP
Kā iestatīt USB AutoRun
(Iestatījumi) Vispārīgi USB AutoRun
Atskaņojiet USB fotoattēlus vai video automātiski, kad televizors ir
ieslēgts vai ir izveidots savienojums ar USB.
yy Izslēgt : Izslēdziet USB AutoRun.
yy Video : Atskaņojiet USB video automātiski.
yy Fotoattēli : Atskaņojiet USB fotoattēlus automātiski.
yy Secīgi atskaņo tikai failus no USB ierīces augšējā līmeņa mapes.
yy Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu
vai
,
lai izbeigtu šo funkciju.
yy Ja faili ir nederīgi vai bojāti, pirms atgriešanās iepriekšējā ievades
stāvoklī parādās šāds ziņojums: "Šis fails ir nederīgs."
yy Kad no jauna tiek izveidots savienojums ar USB ierīci pēc tam, kad
tā bijusi atvienota video atskaņošanas laikā, skatīšanās turpināšana
sākas automātiski un atsāk video no pēdējās skatītās ainas (attiecas
tikai uz pirmo video).
SIMPLINK lietošana
Paroles iestatīšana
[Atkarībā no modeļa]
SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj ērti vadīt un pārvaldīt
dažādas multivides ierīces, izmantojot tikai televizora tālvadības pulti.
(Iestatījumi) Drošība Iestatīt paroli
Iestata vai maina televizora paroli.
yy Sākotnējā parole ir ‘0000’.
yy Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav vis ‘0000’, bet gan ‘1234’.
yy Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nedrīkst būt ‘0000’.
LATVIEŠU
1 Savienojiet televizora
ieejas termināli un SIMPLINK
ierīces HDMI izvades termināli, izmantojot HDMI kabeli.
2 Atlasiet (Iestatījumi) Vispārīgi SIMPLINK. Tiek
atvērts izvēlnes SIMPLINK logs.
3 SIMPLINK iestatījumu lokā iestatiet funkciju SIMPLINK funkciju
uz Ieslēgt.
4 Konfigurējiet Automātiskā strāvas padeves sinhronizācija
iestatījumus uz Ieslēgt vai Izslēgt.
5 Izvēlnes SIMPLINK logā izvēlieties ierīci, kuru vēlaties vadīt.
yy Jūs varat arī iestatīt SIMPLINK, izmantojot
(Sākums) Ievades SIMPLINK.
yy Šī funkcija ir saderīga tikai ar ierīcēm, kurām ir SIMPLINK logotips.
yy Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs HDMI® kabelis
(ar pievienotu funkciju CEC (Consumer Electronics Control —
sadzīves elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMI® kabeļiem
ir 13. numura tapiņa, kas pievienota informācijas apmaiņai starp
ierīcēm.
yy Ja pārslēgsit uz citu ievadi, SIMPLINK ierīce pārtrauks darboties.
yy Ja tiek lietota arī trešās puses ierīce ar HDMI-CEC funkciju, SIMPLINK
ierīce var nedarboties pareizi.
yy Izvēloties vai demonstrējot multivides failus no ierīces ar mājas
kinozāles funkciju, automātiski tiek pievienots HT skaļrunis.
Kā lietot Atiestatīt uz sākotnējiem
iestatījumiem
(Iestatījumi) Vispārīgi Atiestatīt uz sākotnējiem
iestatījumiem
Visa saglabātā informācija tiek izdzēsta, un tiek atiestatīti visi
televizora iestatījumi.
Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un visi iestatījumi ir
atiestatīti.
yy Ja ir iespējota funkcija Sistēmas bloķēšana, redzams uznirstošais
logs, kurā jāievada parolie.
yy Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
USB ierīces noņemšana
Izvēlieties pieslēgto USB no
(Sākums) Ievades un izvēlieties pogu Noņemt, lai atvienotu USB atmiņas ierīci. Kad redzat paziņojumu, ka USB ierīce ir noņemta, atvienojiet ierīci to no televizora.
yy Kad USB ierīce ir atlasīta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt.
Noņemiet USB atmiņas ierīci un pēc tam pievienojiet to atkārtoti.
SIMPLINK funkcijas apraksts
yy Tiešā atskaņošana : Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu
televizorā.
yy Ierīču vadīšana ar televizora tālvadības pulti : Pārvalda
multivides ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti.
yy Strāvas barošana izslēgta : SIMPLINK iestatījumos iestatot
Automātiskā strāvas padeves sinhronizācija uz Ieslēgt un
izslēdzot televizoru, ierīces, kas savienotas ar televizoru, izmantojot
SIMPLINK, arī tiks izslēgtas.
yy Strāvas barošana ieslēgta : Ja SIMPLINK iestatījumos
Automātiskā strāvas padeves sinhronizācija ir iestatīts uz
Ieslēgt, ieslēdzot SIMPLINK saistītu ierīci, tiks ieslēgts televizors.
(Darbība var mainīties atkarībā no pievienotās ierīces.)
yy Skaļrunis : [Atkarībā no modeļa] Izvēlieties vai nu mājas kinozāles,
vai arī televizora skaļruni.
15
USB atmiņas ierīces izmantošana —
brīdinājums
LATVIEŠU
yy Ja USB atmiņas ierīcei ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas
programma vai tā izmanto savu draiveri, ierīce var nedarboties.
yy Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai darboties nepareizi.
yy Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas failu sistēmai
Windows FAT32 vai NTFS.
yy Ārējiem USB cietajiem diskiem ieteicams izmantot ierīces, kuru
nominālais spriegums nav mazāks par 5 V un nominālā strāva nav
mazāka par 500 mA.
yy Ieteicams izmantot 32 GB vai mazākas ietilpības USB atmiņas kartes
un 2 TB vai mazākas ietilpības USB cietos diskus.
yy Ja USB cietais disks ar elektroenerģijas taupīšanas funkciju
nedarbojas pareizi, izslēdziet un ieslēdziet barošanu.
Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska lietotāja
rokasgrāmatā.
yy Dati USB atmiņas ierīcē var tikt bojāti, tāpēc dublējiet svarīgos failus
citās ierīcēs. Datu uzturēšana ir lietotāja atbildība, un ražotājs nav
atbildīgs par datu zudumu.
Atbalstītie videoformāti
yy Maksimums: 1920 x 1080 pie 30p (tikai Motion JPEG 640 x 480
pie 30p)
Paplašinājums
Video
.asf, .wmv
Audio
Video
.avi
Audio
Video
.ts, .trp, .tp, .mts,
.m2ts
Video
.vob
Fails, kuru atbalsta mana multivide
yy Maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums: 20 Mb/s (megabiti sekundē)
yy Atbalstītie ārējo subtitru formāti : *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
Audio
.mp4, .m4v, .mov
Audio
Video
Audio
Video
.mkv
Audio
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
16
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Video
Audio
Kodeks
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer
II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid,
H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
Atbalstīties audio formāti
Faila
formāts
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu dziļums
Bitu ātrums
Iztveršanas
frekvence
Atbalsta
Bitu ātrums
Informācija
Faila
formāts
32~320 Kb/s
Pieejamais
faila tips
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Brīvs formāts
8 kHz ~ 48 kHz
Elements
jpeg, jpg, jpe
Fotoattēla
izmēri
ADIF, ADTS
Brīvs formāts
8 kHz ~ 48 kHz
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
BMP
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 biti / 16 biti / 24 biti
128 ~ 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~768 kb/s
M0: līdz kanālam 2 pie 48 kHz
Kanāls / parau- (Izņemot LBR režīmu),
ga frekvence M1 : līdz kanālam 5.1 pie 48 kHz,
M2 : līdz kanālam 5.1 pie 96 kHz
Atbalsta
WMA 10 Pro
Bitu ātrums Brīvs formāts
Iztveršanas
8 kHz ~ 48 kHz
frekvence
Atbalsta
OGG Vorbis
PNG
Fotoattēla
izmēri
Izšķirtspēja
SOF0: Pamata
SOF1: Paplašinātais secīgums
SOF2: Progresīvais
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimālais (Parastais tips):
15360 (platums) x 8640
(augstums)
Maksimālais (Progresīvais tips):
1920 (platums) x 1440 (augstums)
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimālais: 9600 (platums) x
6400 (augstums)
Pieejamais
faila tips
Ar rindpārleci, Bez rindpārleces
Fotoattēla
izmēri
Minimālais: 64 (platums) x 64
(augstums)
Maksimālais (ar rindpārleci):
1200 (platums) x 800 (augstums)
Maksimālais (bez rindpārleces):
9600 (platums) x 6400 (augstums)
LATVIEŠU
mp3
Elements
Atbalstītie fotoattēlu formāti
* BMP un PNG formāta failu parādīšana var būt lēnāka nekā JPEG
failu parādīšana.
Tīmekļa rokasgrāmatas
skatīšana
Lai iegūtu detalizētu lietotājas rokasgrāmatas informāciju, skatiet
vietni www.lg.com.
17
Apkope
Problēmu novēršana
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
LATVIEŠU
Televizora tīrīšana
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un
pagarinātu tā kalpošanas laiku.
yy Nespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts,
atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var
sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
Lai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru
un mīkstu drāniņu.
Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas
mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs mazgāšanas
līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
yy Nespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu
priekšmetu, jo tā varat saskrambāt ekrānu un attēls var tikt
izkropļots.
yy Nelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
yy Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens,
tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces
nepareiza darbību.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz
strāvas vada.
“Attēla izdegšanas/sadegšanas”
novēršana televizora ekrānā
yy Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls
var iespiesties ekrānā un atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir
„attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
yy Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana
var parādīties arī jūsu televizora teksta daļās.
yy Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora
ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD televizoriem: 2 vai vairāk stundas).
18
yy Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yy Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yy Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas
( ar , ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
yy Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yy Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yy Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
yy Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
yy Pārbaudiet, vai funkcija Automātiska izslēgšana (Atkarīgs no
modeļa)/ Miega taimeris/ Taimera izslēgšana ir aktivizēts
Taimeri iestatījumos.
yy Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Pieslēdzoties datoram (HDMI/RGB), ekrānā redzams
uzraksts ‘Nav signāla’, ‘Pārbaudiet savienojuma signālu ’ vai
‘Neatbalstīts formāts’.
yy Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
yy Atkal pievienojiet HDMI/RGB kabeli.
yy Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
Ja TV tiek izslēgts automātiski.
yy Ja ir iestatīta opcija Taimera ieslēgšana , TV tiks automātiski
ieslēgts iestatītajā laikā. ja lietotājs 2 stundas neveiks nekādas
darbības, TV tiks automātiski izslēgts.
yy Lai atspējotu šo funkciju, izmantojiet tālvadības pulti un atveriet
(Iestatījumi) Taimeri Taimera ieslēgšana
Automātiska izslēgšana pēc 2 stundām Izslēgt.
Specifikācijas
Ierīces specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, veicot izstrādājuma funkciju uzlabošanu.
Ar statīvu
Bez statīva
Ar statīvu
Bez statīva
Enerģijas patēriņš
(Noklusējuma
stāvoklis)
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556 x 392,7 x 143,4
556 x 345,2 x 54,7
3,5
3,2
28 W
19 V
1,6 A
Modeļi
22TK410D
22TK410V
24TK410D
24TK410V
24TK410U
24TK41EV
Svars (kg)
Patērētā jauda
24TK420V
556 x 376,5 x 130,5
556 x 345,2 x 54,7
3,3
3,2
28 W
19 V
1,6 A
28TK410D
28TK410V
28TK410U
28TK41EV
641,5 x 444,0 x 178,8
641,5 x 396,3 x 59,5
5,0
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TK420V
641,5 x 428,7 x 159,2
641,5 x 396,3 x 59,5
4,6
4,5
28 W
19 V
1,6 A
32 W
19 V
2,0 A
27TK600V
634,6 x 400,6 x 90,4
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
4,5
TK410*, TK420*, TK41EV
27TK600V
Ražotājs: Lien Chang
Modelis : LCAP16A-E, LCAP21A
Ražotājs: Honor
Modelis : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP21C
Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izvade: DC 19 V
1,7 A
Ievade: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izvade: DC 19 V
2,1 A
CI moduļa izmērs (P x A x D)
Apkārtējās vides
apstākļi
Darba temperatūra
Darba vides mitrums
Glabāšanas temperatūra
Glabāšanas mitrums
LATVIEŠU
Izmēri (Platums x Augstums x Dziļums)
(mm)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
No 0 °C līdz 40 °C
Mazāk par 80 %
No -20 °C līdz 60 °C
Mazāk par 85 %
19
(Atkarībā no valsts)
Satelīts
LATVIEŠU
Televīzijas sistēma
DVB-S/S2*
Programmu pārklājums
950 ~ 2 150 Mhz
Maksimālais saglabājamo
programmu skaits
6 000
Ārējās antenas pilnā pretestība
* Tikai modeļi ar DVB-T2/C/S2 atbalstu.
20
Digitālā televīzija
Virszemes
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S diapazons II : 230 ~ 300 Mhz
S diapazons III : 300 ~ 470 Mhz
Kabelis
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
2 000
75 Ω
Analogā TV
Virszemes / Kabelis
RGB (PC)/ HDMI (PC) atbalstītais režīms
HDMI-PC atbalstīts režīms
27TK600V
24/28TK410*, 24/28TK420*, 24/28TK41EV
Vertikālā frekvence
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
22TK410*
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Izšķirtspēja
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
(Tikai modelim
HDMI(PC))
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
(Tikai modelim RGB
(PC))
1920 x 1080
(Tikai modelim
HDMI(PC))
Horizontālā
frekvence (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
Vertikālā frekvence
(Hz)
70,080
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
56,476
70,069
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
65,317
55,935
60,000
64,674
65,290
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,978
59,887
60,000
59,883
59,954
66,590
59,930
67,500
60,000
LATVIEŠU
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence (kHz)
PIEZĪME
yy Displeja optimālā izšķirtspēja: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy Optimālais laiks katrā režīmā ir vertikāla frekvence (60 Hz).
PIEZĪME
yy Displeja optimālā izšķirtspēja
-- 24/28TK410*, 24/28TK420*, 24/28TK41EV : 1366 x 768 @ 60 Hz.
-- 22TK410* : 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy Optimālais laiks katrā režīmā ir vertikāla frekvence (60 Hz).
21
BRĪDINĀJUMS!
HDMI-DTV atbalstīts režīms
Izšķirtspēja
LATVIEŠU
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontālā
frekvence (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikālā frekvence
(Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Simboli
Attiecas uz maiņstrāvu (AC).
Kombinēta signāla atbalstīts režīms
Attiecas uz līdzstrāvu (DC).
27TK600V
Izšķirtspēja
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontālā
frekvence (kHz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
Vertikālā frekvence
(Hz)
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Informācija par kombinētā signāla
savienojumiem
27TK600V
Kombinētie porti uz televizora
Y
Y
Video izeju porti uz DVD
atskaņotāja
22
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist,
radot nopietnas traumas vai izraisot nāvi. Daudzas traumas, īpaši
bērniem, iespējams novērst, ievērojot vienkāršus zemāk minētos
piesardzības pasākumus.
yy Izmantojiet galdiņus vai statīvus, ko iesaka televizora ražotājs.
yy Izmantojiet tikai tādas mēbeles, kas droši balsta televizoru.
yy Pārliecinieties, ka televizors nesniedzas pāri balsta mēbeļu malai.
yy Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
kumodēm vai grāmatu plauktiem), atbilstoši nenostiprinot
mēbeles un televizoru.
yy Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un balsta mēbelēm.
yy Pastāstiet bērniem, ka ir bīstami kāpt uz mēbelēm, lai aizsniegtu
televizoru vai tā vadīklas.
Saglabājot un pārvietojot savu esošo televizoru, ievērojiet tos pašus
noteikumus.
Y
B-Y
Y
Cb
R-Y
Cr
Y
Pb
Pr
Attiecas uz II klases aprīkojumu.
Attiecas uz gaidstāvi.
Attiecas uz “IESLĒGT” (barošana).
Attiecas uz bīstamu spriegumu.
Pierakstiet televizora modeļa numuru un
sērijas numuru.
Skatiet uzlīmi uz aizmugurējā vāka un
norādiet šo informāciju izplatītājam,
pieprasot jebkādu pakalpojumu.
MODELIS
SĒRIJA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement