LG 566LM Owner's manual

LG 566LM Owner's manual
!∀# ∃%∀&#∋%∀(# )?+# &,-&,)#∀,.# / /-0#∀#(+1.#, 2∀#)? #)1%312/∀4
5,6∃ +/2.∃7 )1-#3,%.#%∀4; ∀18 .1 81.11, .13&,(/+4.#1 10#
3#∀1.9/,+4.# 8#:1∀ 3&/(1%∀/ ; 3#&,:1./7 ∀#;#8
(#-0#&,./7. <∀#)? #)1%312/∀4 3#+.#91.∃7 &,)#∀∃ (%1= %&1>%∀(
/%3#+4-#(,./1
/+/
-,?/∀? >,..#0# 8#./∀#&,,
3# 10#
∃%∀,.#(;1,
3&#2/∀,∋∀1 %+1>∃7?/1
#)%+∃:/(,./7.
#%.#(.?1
3&,(/+,
/%3#+4-#(,./7 /
- .∀/∋%0(+∋(),
!∀#∃%&∋()?+ ?∃%&,∃ ,-.+%& #/?-,0/1, #∃∀?-2%1+34) ∀(∀?5∃)∀?2∃3. 6∀%/ 74 /∀#∃%&∋(+?+ 85(9∃)
,-.+%& #/?-0/1, 0+ #5+8∃∀?-2%+004) #∃∀?-2:/,∃3, (.+8/?+∀&, ;?∃ ∃0 ∀+5?/</=/5∃2-0 2∀∃∃?2+?∀?2//
∀3+∀?043/ ∀?-08-5?-3/. 6∀%/ ,-.+%& #∃25+>8?0 ,-,/3-%/.∃ ∀#∃∀∃.∃3, #∃>-%()∀?-, ∃.5-?/?+∀&
,5-∋5-.∃?;/,( /%/ 2.%/>-)?/) -2?∃5/∋/5∃2-004) ∀+52/∀04) =+0?5 8%1 ∋-3+04.
Α-.+%& #/?-0/1 /∀#∃%&∋(+?∀1 ,-, (∀?5∃)∀?2∃ ∃??,%Β;+0/1 ∃? ∀+?/. Χ.+8/?+∀&, ;?∃ #∃∀%+ (∀?-0∃2,/
3∃0/?∃5-5∃∋+?,- Δ%+,?5∃∀+?/, 2 ,∃?∃5Β ∃0 #∃8,%Β;+0, %+9,∃ 8∃∀?(#0-.
Ε∃8,%Β;-)?+ 3∃0/?∃5 ?∃%&,∃ , /∀?∃;0/,-3 #/?-0/1, (,-∋-0043 2∀#+=/</,-=/1Φ 0-∀?∃1:+9∃
5(,∃2∃8∀?2- /%/ 0- ,∃5#(∀+ 3∃0/?∃5-. 6∀%/ 74 0+ (2+5+04 2 ?∃3, ,-,∃) ?/# #/?-0/1 /3++?∀1 2
7-?+3 8∃3+, #5∃,∃0∀(%&?/5()?+∀& ∀#5∃8-2=∃3.
Ε+5+95(>+004+ Δ%+,?5∃∀+?/ /(8%/00/?+%/ #5+8∀?-2%1Β? ∃#-∀0∃∀?&. Γ-,>+ ∃#-∀04 /∋0∃?+004+
#5∃2∃8- #/?-0/1, ∀%∃3-004+ 2/%,/ /5∃∋+?,/. Η0/ #∃9(? #5/2∃8/?& , #∃5->+0/Β Δ%+,?5∃?∃,∃3
/%/ 2∃∋9∃5-0/Β.
Η.5-?/?+∀&,∃.∀%(>/2-Β:+3(?+Φ0/,(8%1 ∋-3+04.
Ι+ 2∀,542-)?+ ,∃5#(∀ 3∃0/?∃5-.
?
?
Α∃5#(∀ 0+ ∀∃8+5>/?8+?-%+), ∃.∀%(>/2-+34Φ #∃%&∋∃2-?+%+3.
θ+?-%/ 20(?5/ ,∃5#(∀- 0-Φ∃81?∀1 #∃8 ∃#-∀0∃ 24∀∃,/3
0-#51>+0/+3, 8->+ #5/
∃?,%Β;+00∃3#/?-0//.
?
Ε5/ 24Φ∃8+ 3∃0/?∃5- /∋ ∀?5∃1 ∀21>/?+∀& ∀#5∃8-2=∃3.
θ%1 ∃.+∀#+;+0/1%/;0∃) .+∋∃#-∀0∃∀?/ :
?
Ι+ 5-∀#∃%-9-)?+ 3∃0/?∃5 0- 0-,%∃004Φ #∃%,-Φ, +∀%/ ∃0 0+ ∋-,5+#%?0 ∀∃∃?2+?∀?2(Β:/3 ∃.5-∋∃3.
?
!∀#∃%&∋()?+ ?∃%&,∃ ∀?∃),(, 5+,∃3+08∃2-00(Β #5∃/∋2∃8/?+%+3.
Κ?∃.4 #5+8∃?25-?/?& 2∃∋9∃5-0/1/#5∃;/+ ∃#-∀0∃∀?/:
?
7∀+98- 24,%Β;-)?+ 3∃0/?∃5, #∃,/8-1 ,∃30-?( 0- #5∃8∃%>/?+%&04) #+5/∃825+3+0/. Ι/,∃98- 0+
24Φ∃8/?+ /∋ 8∃3-, 0+ 24,%Β;/2 3∃0/?∃5.
?
?
?
Ι+ 8-2-)?+ 8+?13 5∃01?& /%/ #5∃∀∃242-?& #5+83+?4 2∃?2+5∀?/12,∃5#(∀+3∃0/?∃5-. Ι+,∃?∃54+
20(?5+00/+ 8+?-%/ 0-Φ∃81?∀1#∃8 ∃#-∀043 0-#51>+0/+3.
Ι+ (∀?-0-2%/2-)?+ -,∀+∀∀(-5∃2, 0+ 5-∋5-.∃?-004Φ ∀#+=/-%&0∃8%1 Δ?∃9∃ 3∃0/?∃5-.
7∃ 25+3195∃∋4 /%/ ∃∀?-2%11 3∃0/?∃5.+∋ #5/∀3∃?5- 0-8%/?+%&04) #+5/∃825+3+0/ 24,%Β;-)?+
+9∃ /∋ 5∃∋+?,/.
-2 3()0+∋45∀
#∃%&∋&()?(&+%∀ ? ∋∀ ,∀-∀%&∃.?(&+%∀ ,-∀/0∀%1( 2∀-∀3 .&4∀)5 ,?%&∋?6,
-&30∀7&+%∀ 01∋?%1- ( 0∀∃%&8, 9/∀ .&4∀)5 ,?%&∋?6 01:∀% 4;%5
,1(-∀:/<∋.
!∀
?
∋∀
!∀
?∃,1)53#+%∀
=%1%
(13)∀
01∋?%1-
>1∋?%1-; ∃∋&4:&?%∃6
%∀,)1
∋&.&,)?(&?7∀∀∃6
Α∃)?
-&41%∀.
01:∀%
=%?
,-?(∀∃%?
.
(4)?3?
%1:
& %&.:∀ (
(
(∀∋%?)6??1∋∋;0? 1%(∀-∃%?60?
(;/∀)6?7∀91∃6 ,-?
%∀,)&,
.&.
(1/;,
4&∃∃∀+∋1(,
#0;(&)5∋?.1(, .#81∋∋;8 -&.1(?∋,
(&∋∋,
∃;-;8 ,1/(&)&8.
.1-,#∃∀ /)6 1%(1/&
1%(∀-∃%?6
3&4)1.?-1(&∋∋;,
,1(-∀:/∀∋?60
?
1,&∃∋1∃%?
(1391-&∋?6. Β1=%10# !ΧΔΕΦΓΗ:
?!∀
,∀-∀.-;(&+%∀
/?(&∋∀,
.1(-∀
?
1%(∀-∃%?+
∋?:∋?8
-&∃,1)19&6 01∋?%1-
∋&
.-1(&%?,
%.,.
?!∀
-&∃,1)&9&+%∀
?!∀
3&.-;(&+%∀
?!∀
-&∃,1)&9&+%∀
01∋?%1-
3&0.∋#%;8 <0.1∃%68 4∀3
(
1%(∀-∃%?6
%.&∋5? ?)?
01∋?%1- (4)?3?
/1):∋1+
(∀∋%?)6???.
/-#9?0? 0&%∀-?&)&0?.
?)?
∋&
1419-∀(&%∀)68
?)?
/-#9?8
?∃%12∋?.&8 %∀,)&.
!∀ %-?%∀
-
? ∋∀
=%1 01:∀%
!∀ ∋&:?0&+%∀
(-∀06
-
=%1
!∀.1%1-;∀
∃?∋?∀
4∀+%∀
:?/.1.-?∃%&))?2∀∃.?+
?)?
,1?&-&,&%5, ,1(-∀/?%5
∋&
:?/.1.-?∃%&))?2∀∃.?+
01:∀%
1∃%&(?%5
%12∀2∋;∀
%12.? ∋&
01∋?%1-
%(<-/;0?
?∃,1-%?%5 01∋?%1-
,-∀/0∀%&0?
1.1∋2&%∀)5∋1.
=.-&∋ ,&)5?&0? ,-1/1):?%∀)5∋1∀
∃)∀/; ∋& =.-&∋∀.
/∀Ι∀.%;
=.-&∋∀. θ%?
019#% (;9)6/∀%5
/∀Ι∀.%;
.&.
∋∀ ()?6?%
.-&∃∋;∀, 3∀)<∋;∀
∋&
?)?
-&41%1∃,1∃14∋1∃%5
01∋?%1-&.
Β1 (1301:∋1∃%?,
01∋?%1-&.
?∃,1)53#+%∀ -∀.10∀∋/1(&∋∋1∀ -&3-∀Κ∀∋?∀ /)6 ,1)#2∀∋?6
?314-&:∀∋?6 ∋& =.-&∋∀ :?/.1.-?∃%&))?2∀∃.191
.&2∀∃%(&
∋&?)#2Κ∀91
Β-?
(
?∃,1)531(&∋??
)?4;8
-∀:?0&8
.-10∀
-∀:?01(
?314-&:∀∋?∀ ∋& =.-&∋∀ 01:∀%
?)?
147∀∀ ∃(1+∃%(1
#0∀∋5Κ∀∋∋;0
14-&41%&∋∋;0. θ%1
:?/.1.-?∃%&))?2∀∃.?8 ,&∋∀)∀+ ∃ Ι?.∃?-1(&∋∋;0 -&3-∀Κ∀∋?∀0.
-∀.10∀∋/1(&∋∋;0 -&3-∀Κ∀∋?∀0,
-
-2
∃
4;%5
(∃∀8
∋6,()5∀
?Ε%.)?2?%∀ 01∋?%1-
1%
,∀-∀/ 12?∃%.1+ ,1(∀-8∋1∃%? =.-&∋&.
∃∀%?
?Χ∃,1)53#+%∀ ∃)∀9.& ()&:∋#? ( ∋∀ 01.-#?) %.&∋5. !∀ -&∃,;)6+%∀
&=-131)∀+ ∋∀,1∃-∀/∃%(∀∋∋1 ∋& =.-&∋, ,1∃.1)5.# ,-1/1):?%∀)5∋1∀
-&∃,;)∀∋?∀
,1:∀%
,-?(∀∃%?
.
,1-&:∀∋?? =)∀.%-?2∀∃.?0
%1.10.
- %∀#∀3%05∋45∀
?!∀
(;4-&∃;(&+%∀ .1-14.#
?
#∃%-1+∃%(&
∋&
∋1(1∀ 0∀∃%1
Ε∋?
14-&3#?%
#∃%-1+∃%(&. Β-?
,∀-∀(13.∀
#,&.1(12∋;∀ 0&%∀-?&);.
?/∀&)5∋#? <0.1∃%5 /)6 %-&∋∃,1-%?-1(.?
#,&.#+%∀
∀91 (
1-?9?∋&)5∋#? #,&.1(.#.
<∋&59=6∀+,∀ >∋+,)∋#0
??1&1> ∃%∀,.#(;#∋
;#8347∀1&
!∀#∃%
1.
/
>&∃0/1
2?3435
?
3∃>+?
&,-)0
#%1∀
(∀)%&∀?-
%
7?%.∋2%&∋
∋4∀
/∋∃.5->-+? ∃.:(Β ∀Φ+3( ∀∃+8/0+0/1. 7-?
∃? (∀?5∃)∀?2, /∋∃.5->?004Φ ∋8+∀&.
∃?%/;-?&∀1
#5/,%-842-)?+
(8-%/?+
?
)-
7∀#∀∃∋)%∋.
?8)∋2∃ 3&09,):
Ι+
.)%/
+,?-)∀(
40?+∋:
Λ?- /%%Β∀?5-=/1
3∃0/?∃5
-
8#./∀#&,,
(?;+721.?.
7∀.∋?8)∀9&0.
∀9)∀.-)%∋
.∋?&%,-#0)∀∋
7)∋
2∀# 3/∀,./1
,&∀?∃&-)
(∀)%&∀?
(64,35
:∀/0(%&∋
∃)1>/∀1%4,
3&/%#1>/.Α..?1 ∃%∀&#∋%∀(,
&∋∀&()∀?+
!∀#∀∃%&∋
2.
8#./∀#&,
2/0?4 0-
()∋;53
∀/%( 8%1 (8-%+0/1
∋-80+) ∀?∃5∃0+
∀?∃),/;
8%1 7-?+)
Ι+ #+5+0∃∀/?+ /∋8+%/+
#+5+2?50(?43,
∀?∃),(. !∋8+%/+
(#-∀?&
/%/
3∃>+?
?5-23/5∃2-?&
7-?(
/
Μ?∃),-
3
#+52(Β ∃;+5+8&
#5/8+5>/2-1
#∃25+8/?&∀
0∃9(.
2
.+∋∃#-∀0∃∀?/.
?∃%&,∃ ∋-
.
<∋&59=6∀+,∀ >∋+,)∋#0
?(%∋9:/∋40+,∀ 5∋>%:=)∀#0
Λ
.
∃?9∋&)5∋;+
Β1/.)?2?%∀
41)%;
3&%6∋?%∀
2.Β1/.)?2?%∀
/)6
Β1∃)∀
(
,?%&∋?6
,-1(1/
1%
∋∀/&)∀.1
-13∀%.#
.&4∀)5.
3&.-∀,)∀∋?6
,1/.)?2∀∋?6
∃1∀/?∋∀∋?6.
)∀9.1
/1∃%#,∋#?
01∋?%1-&.
?Α!Β8ΑΧ?Β
?
θ%1
#,-17<∋∋1∀
-
,-∀/∃%&()∀∋?∀
(?/&
∃3&/?.
?
θ%1%
147#?
∃3&/?
(?/
1%)?2&%5∃6
1%
∃141+
,-∀/∃%&()6∀%
Ν&Κ
∃8∀0#,
01∋?%1-
/&∋∋191
01:∀%
(?/&.
Φ+3# %,)0+,Ε
!∀#∃%&∋()?(
Γ,Η+09:+∃;
Α3&,∋502∀9:
502∀9:
+
,∀-(.∃/?
!∀#∃%&∋()?(
∃
0?0.(1)∀1/
2%∀∃/?
ΠΧ
ΜΑΧ
<∀#∀Δ∋&+,5
Γ)6
&9Ε Μαχ
?∃,1)531(&∋?6
01∋?%1-&
∃
.10,5?%∀-&0?
Μαχιντοση, ∋∀1481/?0 ∃,∀??&)5∋;+ ,∀-∀81/∋?.
Κ%;-5.1(191
-&35<0& (;∃1.1+
Δ-συβ ?ΓΑ
,-∀/1∃%&()∀∋∋10 .&4∀)∀
∋&
2--6/∋;+ -&3Π<0.
4
,)1%∋1∃%?
∋&
Αππλε
∃
Λ5-
(3--6/∋191)
Λ5-Κ%;-5.1(;+
Ι3+5θ,,
%0+∀9,
3%#049∀+,Ε
Κ()#∋;()40 3%#049∀+,Ε
%∀#∀&+∀;
+0
Κ()#∋;()4∋
%0+∀9,
Ι3+5θ,Ε
!∀#∃%&∋()?+
Λ+∋%50 %,)0+,Ε
Δ?( ,0∃#,( 8%1
2,%Β;+0/1 /
24,%Β;+0/1
3∃0/?∃5-.
?+&,50)∋# %,)0+,Ε
(ΔΠΜΣ)
Λ?∃? /08/,-?∃5 9∃5/? ∋+%?043 #5/
0∃53-%&0∃) 5-.∃?+
Ε5/ #+5+Φ∃8+ 3∃0/?∃5- 2 5+>/3 ΔΠΜ
(Λ0+59∃∀.+5+9-Β:/) 5+>/3), /08/,-?∃5 9∃5/? >?%?43.
3∃0/?∃5-.
!∀#∃%&∋()?+
Λ+∋%50
Δ,5-00∃9∃
Δ?( ,0∃#,( 8%1
3+0Β
!∀#∃%&∋()?+
Λ+∋%5,
Δ?/
,0∃#,/
;?∃.4
0-∀?5-/2-?& #(0,?4 Δ,5-00∃9∃
!∀#∃%&∋()?+
Λ+∋%50
Δ,5-00∃9∃
Κ()#∋;()4∋
24.∃5-
#(0,?∃2
/∋
3∃0/?∃5-.
24./5-?&
/%/
3+0Β.
Δ?( ,0∃#,( 8%1 2Φ∃8-
/
24Φ∃8-
/∋
3+0Β.
Ι3+5θ,Ε
%#Ε>∋Η∋ &∋()3%0
742∃8/? 0-∀?5∃),/ ,∃0?5-∀?- / 15,∃∀?/.
Adjusting
Ε5/ 0-∀?5∃),+ #-5-3+?5∃2 Δ,5-0- 2∀+98- 0->/3-)?+ ,0∃#,(
#+5+8 ?+3, ,-, 2∃)?/ 2 Δ,5-00∃+ 3+0Β (ΟΣΔ). Λ?∃ -2?∃3-?/;+∀,/
0-∀?5∃/? /∋∃.5->+0/+ 0- Δ,5-0+ 0- /8+-%&04+ #-5-3+?54 8%1
8-00∃9∃ Δ,5-00∃9∃ 5-∋5+?+0/1
Ν(;?/)
5+>/3 Δ,5-0-
5
-
(5+>/3- Δ,5-0-).
1024ξ768.
Κ%#049∀+,∀ +0()#∋;50>,
Χ0()#∋;5,
4
>∀+=
Μ5#0++∋>
(ΟΣΔ)
Μ5#0+0
Ι-∀?5∃),- 5-∋3+5-, #∃%∃>+0/1 /∋∃.5->+0/1 / #-5-3+?5∃2 5-.∃?4 3∃0/?∃5.4∀?5∃ / (8∃.0∃ #5∃/∋2∃8/?∀1 ∀ #∃3∃:Β ∀/∀?+34 (#5-2%+0/1 Δ,5-00∃9∃
3+0Β. Α∃5∃?,/) #5/3+5 #5/2+8?0 0/>+ ;?∃.4 ∃∋0-,∃3/?& 7-∀ /∀#∃%&∋∃2-0/+3
∀/∀?+34. Μ%+8(Β:/) 5-∋8+% ∀∃>+5>/? ∀2∃8,( 0-∀?5∃+, / 24.∃5∃2, 8∃∀?(#04Φ
;+5+∋ Δ,5-00∃+ 3+0Β (ΟΣΔ).
?Α!Β8ΑΧ?Β
?
θ-)?+
Δ,5-0(
∀?-./%/∋/5∃2-?&∀1
2 ?+;+0/+ #∃
,5-)0+)
3+5+ 30 3/0(? #+5+8
0-∀?5∃),∃)
/∋∃.5->+0/1.
Κ?∃.4
/∋3+0/?&
0-∀?5∃),/ 2 Δ,5-00∃3 3+0Β,
24#∃%0/?+
∀%+8(Β:/+
8+)∀?2/1:
111
1
Ι->3/?+ ,0∃#,(
.
Ε∃12/?∀1
2
2
2 θ%1 24.∃5- #(0,?∃2 /∀#∃%&∋()?+
/,∃0,- ∃,->+?∀1
248+%+00∃),
3
3
3 !∀#∃%&∋()?+ ,0∃#,/
4
4
4 74)8/?+
4
/∋
/
∃∀0∃20∃+
Δ,5-00∃+
,0∃#,/
/
0->3/?+
,0∃#,(
3+0Β.
Α∃ 98- 0(>0-1
.
;?∃.4 (∀?-0∃2/?& 0+∃.Φ∃8/3∃+
Δ,5-00∃9∃ 3+0Β,
0->-2
6
,0∃#,(
.
∋0-;+0/+.
Κ%#049∀+,∀ +0()#∋;50>,
4
Μ5#0++∋>
>∀+=
(ΟΣΔ)
Μ%+8(Β:-1 ?-.%/=- ∀∃8+5>/? 2∀+ #(0,?4, 0-∀?5∃),/ / #-5-3+?54 Δ,5-00∃9∃
3+0Β.
-(+∋4+∋∀
Αυτο
>∀+=
Ν9∋?∀++∋∀
-%,(0+,∀
>∀+=
Θ2?∃3-?/;+∀,/ (∀?-0-2%/2-+?
Αδφυστ
0-∀?5∃),/ /∋∃.5->+0/1.
%(;?/+
Χοντραστ/
Χοντραστ
Βριγητνεσσ
Χολορ
Αδφυστ
θ%1 0-∀?5∃),/
15,∃∀?/
/
,∃0?5-∀?0∃∀?/ Δ,5-0-.
Βριγητνεσσ
θ%1 0-∀?5∃),/ =2+?∃2∃)
9300Κ
?+3#+5-?(54 Δ,5-0-.
6500Κ
Υσερ Χολορ
(Ρ/Γ/Β)
742∃8/?
8-004+ ∃ 9∃5/∋∃0?-%&0∃) /
2+5?/,-%&0∃) 5-∋2?5?,+, #/,∀+%&0∃)
Ινφορματιον
;-∀?∃?+, 5-∋5+?+0//, 0∃3+5 3∃8+%/
Ιμαγε Αδφυστ
∀+5/)04)
0∃3+5
Η./?. ΠΟΣΙΤΙΟΝ
!∋3+01+?
#∃%∃>+0/+
Η. Σιζε
θ%1
Σετυπ
Μενυ
Λανγυαγε
/∋∃.5->+0/1.
#∃24?+0/1 ;/∀?∃?4 /
∀?-./%&0∃∀?/
Φινε Τυνε
/
3∃0/?∃5-.
/∋∃.5->+0/1.
Σελεχτ
Ε5/∀#∃∀-.%/2-Β?
ΟΣΔ Ποσιτιον
3+0Β ,
ΟΣΔ Τιμεουτ
(∀%∃2/13
Ι-#∃3/0-+?
Ρεσολυτιον Νοτιce
Δ,5-00∃+
#∃%&∋∃2-?+%1.
#∃%&∋∃2-?+%Β
#+5+2+∀?/ 3∃0/?∃5
5+>/3 0-/%(;?+9∃ 5-∋5+?+0/1.
Μεμορψ
7∃∀∀?-0-2%/2-+? ∋-2∃8∀,/+
Ρεχαλλ
0-∀?5∃),/
Audio Menu
?ολυμε
3∃0/?∃5-.
Ι-∀?5-/2-Β?
95∃3,∃∀?&
2∀?5∃+004Φ 8/0-3/,∃2.
Μυτε Οφφ/Ον
:
Χ0()#∋;50
?Α!Β8ΑΧ?Β
Ε∃518∃, /,∃0∃, 3∃>+? 3+01?&∀1 2 ∋-2/∀/3∃∀?/ ∃? 3∃8+%/ (∀3.
Π(0,=/1 8∃∀?(#0- ?∃%&,∃ 0- (,-∋-004Φ 3∃8+%1Φ.
?
7
∀?5.
7~Ο0).
2
7-3 .4%-
∃#/∀-0-
Δ,5-00∃9∃
3+0Β
2∀+Φ
#5∃=+8(5- 24.∃5- / 0-∀?5∃),/ #-5-3+?5∃2 ∀ #∃3∃:&Β
(ΟΣΔ). θ-%++ 24#/∀-04 /,∃0,/, /Φ 0-∋2-0/1 / ∃#/∀-0/1 8%1
#(0,?∃2 Δ,5-00∃9∃
8)∋2∃
3+0Β.
04)∋>0),6∀(5,
3()0+∋4,): ,&∀09:+∃∀
Αυτο
Αδφυστινγ
Ο9Ε +0()#∋;5, Ε#5∋(),
+0()#∋;5, ,/∋2#0?∀+,Ε.
Αδφυστ
Θ2?∃3-?/;+∀,/ (∀?-0-2%/2-+?
/8+-%&04+
,
0-∀?5∃),/ /∋∃.5->+0/1.
5∋+)#0()+∋(), Μ5#0+0.
Βριγητνεσσ
θ%1 0-∀?5∃),/
15,∃∀?/ Δ,5-0-.
Χοντραστ
θ%1 0-∀?5∃),/ ,∃0?5-∀?0∃∀?/ Δ,5-0-.
Ο9Ε +0()#∋;5, θ4∀)∋4∋; )∀>%∀#0)3#∃ Μ5#0+0.
Χολορ
Αδφυστ
74#∃5 =2+?∃2∃)
?+3#+5-?(54.
?
9300Κ: Μ%+9,- ∀/0+2-?4) .+%4).
?
6500Κ: Μ%+9,-
?
Υσερ Χολορ
,5-∀0∃2-?4)
.+%4).
Ρεδ
Γρεεν
Βλυε
Ο9Ε
4∃4∋&0
,+Π∋#>0θ,,
∋
Χ∀?-0-2%/2-+?
?+%&∀,/+
#∃%&∋∃2--
=2+?∃24+ (5∃20/.
>∋+,)∋#∀
Ινφορματιον
742∃8/?
/
8-004+ ∃ 9∃5/∋∃0?-%&0∃)
2+5?/,-%&0∃) 5-∋2?5?,+,
#/,∀+%&0∃) ;-∀?∃?+, 5-∋5+?+0//,
0∃3+5 3∃8+%/
3∃0/?∃5-.
/
∀+5/)04)
0∃3+5
Ο9Ε
Ο9Ε
,/>∀+∀+,Ε %∋9∋?∀+,Ε
,/∋2#0?∀+,Ε.
?ερτιχαλ
!∀#∀∃∀%∀&∋∀ ∋()?#+,∀&∋-
Ποσιτιον
.&∋(.
Ηοριζονταλ
Ε+5+3+:-+? /∋∃.5->+0/+
Ποσιτιον
2#5-2∃
%∋4∃Θ∀+,Ε 6,()∋)∃ ,
/
θ%1
∋
2%+2∃.
()02,9:+∋(),
Η. ΣΙΖΕ
..∀#/
,/∋2#0?∀+,Ε.
(3+0&?+0/1 2+5?/,-%&04Φ
#513∃(9∃%&0/,∃2
/%/
#∃%∃∀ 0-
<∃0+. Γ-,>+ /∋3+01+?
9∃5/∋∃0?-%&04) 5-∋3+5 Δ,5-0-.
Δ,5-00∃3
Φινε Τυνε
θ%1 0-∀?5∃),/ <∃,(∀/5∃2,/
Δ,5-0-. Λ?∃? #(0,?
(∀?5-0/?&
/
∀8+%-?&
;??,/3/
∋%()?+,-%
#∃∋2∃%1+?
9∃5/∋∃0?-%&04)
.∃%++
∃?∃.5->-+34+
.-?%∀% /+0 +/&?%1#+∀∀23 (#()&∃2
∀/32∃%4.
/+456+7%)&48.
Λanguage
θ%1 24.∃5-
Select
8+3∃0∀?5/5(+?∀1 Δ,5-00∃+
ΟΣΔ
θ%1
Πosition
ΟΣΔ
θ%1
Τιμεουτ
#∃,-∋-
1∋4,-,
0-∀?5∃),/
Δ,5-00∃9∃
?(3
;/∀?43/ /
3+0Β
0-
Δ,5-00∃9∃
3+0Β.
#∃%∃>+0/1
ΟΣΔ
0-∀?5∃),/
,∃?∃5∃3
0-
Δ,5-0+.
25+3+0/
3+0Β
ΟΣΔ.
∋%/+∃#∀%∀#& -+∀&9∀+∃2
#6∃&∀#)5
Ο9Ε
/+456+7%)&43 +
?%6?&<&∀#& .-?%∀%
4∋(()0+∋49∀+,Ε
∀%
∀&+:;+0#∃+()#
∀%#429<&&
7+6∃+=∀+&.
Ρεσολυτιον
θ%1
Νοτιce
0-/%(;?+3 5-∋5+?+0//.
242∃8-
0-#∃3/0-0/1 ∃
/04∋&(5,Δ +0()#∋∀5 >∋+,)∋#0.
Μεμορψ
Μεμορψ Ρεχαλλ
θ%1
Ρεχαλλ
2∃∀∀?-0∃2%+0/1
0-∀?5∃+, 3∃0/?∃5-
∋-2∃8∀,/Φ
#∃∀%+ 20+∀+0/1
/∋3+0+0/) 25(;0(Β.
Ο9Ε +0()#∋;5, Η#∋>5∋(), 4()#∋∀++∃Δ &,+0>,5∋4.
?ολυμε
θ%1
/∋3+0+0/1
95∃3,∃∀?/
2∀?5∃+004Φ 8/0-3/,∃2.
Μυτε ΟΝ/
ΟΦΦ
θ%1
2,%Β;+0/1 / 24,%Β;+0/1
2∀?5∃+004Φ 8/0-3/,∃2.
Κ()#0+∀+,∀ +∀,(%#04+∋()∀;
<#∋4∀#:)∀ (9∀&3=Ρ∀∀
6∀> /4∋+,): 4
%#∀?&∀
(∀#4,(+3=
(93?23.
-)(3)()43∀) ,/∋2#0?∀+,∀
?
!∀#∃%&∋()
3?.4)?5
?
6∀,?.
%?
3,∀+∀#
?
Ε5∃2+5&?+, 2,%Β;+0 %/
8+)∀?2(Β:(Β 5∃∋+?,(.
?
Ι->3/?+ ,0∃#,(
?
Ι-∀?5∃)?+
?
6∀%/ Δ,5-0 0-Φ∃8/?∀1
1∀)?.∀,4?
%?
?)#?∃4.∀,
#5∃2∃8
2,%Β;+0/1
#/?-0/1 2
#/?-0/1.
3?.4)?5?
?
7∃%&∋()∀
?
3?.4)?5
?
6∀,?.
%?
3?.4)?5
?
7?#?.(
%?
3?.4)?(
7?#?.(
?)#?∃4.∀,
;9%.:1?
,∃0?5-∀?0∃∀?& 3∃0/?∃5-.
%?
7:
?
)4
%?
7:
Γ-,∃+
∀∃∃.:+0/+
>0.4)∀+?%?
9,
Ν∃
%?
+:
#,4?+(, 1∀)?.∀,4?
0+
34?&
;?∃.4
,∃ 98 - ∀/90-% ∃?
#∃#-8-+?
2
8/-#-∋∃0
9∃5/∋∃0?-%&0∃) /%/ 2+5?/,-%&0∃) 5-∋2?5?,/ 3∃0/?∃5-.
Ε5∃;?/?+ 5-∋8+% ∀Μ#+=/</,-=//∀ 8-00∃9∃ 5(,∃2∃8∀?2- /
∀,∃0</9(5/5()?+ 3∃0/?∃5 ∋-0∃2∃.
Γ-,∃+ ∀∃∃.:+0/+ #∃12%1+?∀1, ,∃ 98- ,-.+%&
∀/90-%-,
∀∃+8/01Β:/) ,∃3#&Β?+5
#∃>,%Β;+0.
Ε5∃2+5&?+
#∃#5∃.()?+ +:?
Κ()0+∋4,9,
5+>/3+
#∃12%1+?∀1,
,∃3#&Β?+5- (2/8+∃,-5?4)
?
)4
2
Δ0+59∃∀.+5+>+0/1, #∃#5∃.()?+ #∃82/9-?&
/%/ 0->-?& %Β.(Β ,%-2/?( 0- ,%-2/-?(5+
242+∀?/ 3∃0/?∃5 2 0∃53-%&04) 5+>/3.
<∃,4)( 0∀∀2=()?(
"CHECK ΣΙΓΝΑΛ CABLE∀?
?
/
?)#?∃4.∀,
-(%9):1?
<∃,4)( 0∀∀2=()?(
∀ΟΥΤ ΟΦ ΡΑΝΓΕ∀?
?
15,∃∀?&
%?
8∀,?.
,-.+%&
/
3∃0/?∃5
0+
∀/90-%- /
5-∋.
&#0;4∀# >∋+,)∋#0?
?
Χ.+8/?+∀&,
∀
ΧΔ
∀
2-?/3
!%/, 74
∀-)?-:
;?∃
74 (∀?-0∃2/%/
(/%/ 8/∀,+?4)
∀
85-)2+5 3∃0/?∃585-)2+5-3/, #∃∀?-2%1+3∃)
3∃0/?∃5∃3.
3∃>+?+
∋-95(∋/?&
ηττπ://ωωω.λγε.χομ.
11
85-)2+5
∀ 0-?+9∃
2+.-
Χ0 Μ5#0+∀ +∀4∀#+∋∀
?
?
,/∋2#0?∀+,∀
?(+(,)∀( 3∀%∀;()?(
?-∀2,4;()?5
?
?4 <∃,4))∀1
?
Α∀)(
2+5?/,-%&04+ #513∃(9∃%&0/,/
Χ4∃∀?-%?2∀ 8∀,?-∀).4%Β):? Δ/1
3∀5+%5(.05
)4
?-∀2,4;()??
)(∋9.∃∀.
-2?∃3-?/;+,/
0-∀?5∃),/ /∋∃.5->+0/1.
6∀%/ 5+∋(%&?-? 0+(8∃2%+?2∃5/?+%+0, (3+0&?/?+
?%?
#∃3∃:&Β
0?1+∀%:
;?∃.4
Ι->3/?+ ,0∃#,(
(∀?-0∃2/?& /8+-%&04+
3∀%∀0:.
?
-2?∃3-?/;+,/
0-∀?5∃),/ /∋∃.5->+0/1.
6∀%/ 5+∋(%&?-? 0+(8∃2%+?2∃5/?+%+0, 0-∀?5∃)?+
#∃%∃>+0/+ /∋∃.5->+0/1 ∀ #∃3∃:&Β /,∃0∃, Η
ποσιτιον / ? ποσιτιον 2 Δ,5-00∃3 3+0Β.
+?#): +(,.?∃4%Β):(
3,51∀/8∀%Β)?∃?
;?∃.4
Ι->3/?+ ,0∃#,(
(∀?-0∃2/?& /8+-%&04+
?%?
+:+∀#5.05
?
/,∃0,/
Η. ΣΙΖΕ
2
;?∃.4
Ι->3/?+ ,0∃#,(
(∀?-0∃2/?& /8+-%&04+
/%/
#∃%∃∀4 ∀
Δ,5-00∃3
3+0Β.
-2?∃3-?/;+,/
0-∀?5∃),/ /∋∃.5->+0/1.
6∀%/ 5+∋(%&?-? 0+(8∃2%+?2∃5/?+%+0, (3+0&?/?+
9∃5/∋∃0?-%&04+ #513∃(9∃%&0/,/
/,∃0,/
Φινε Τυνε
2
Δ,5-00∃3
∀
#∃3∃:&Β
3+0Β.
Γ%∀θ,Π,50θ,,
Ο5-8Β)3∃2-1 (38,Ο∀3)
75#0+
#-0+%&
Αχτιπε
Η.%-∀?&
Ρ-∋3+5
Γ,+Δ#∋+,/0θ,Ε
4Δ∋&+∋Η∋
(,Η+090
Ν,&∀∋4Δ∋&
#%∃∀,-1
>/8,∃,5/∀-%%/;+∀,-1
ματριξ-ΤΦΤ, Θ0?/.%/,∃2∃+
0,3
#/,∀+%-
Σ∃5/∋∃0?-%&0-1
7+5?/,-%&0-1
#∃,54?/+
Ο5 8Β)3∃2
∃.∋∃5-
33
30
;-∀?∃?-
Π∃53-
22∃8-: 5-∋8+%&04+
7Φ∃8
∀/90-%-
-
50
;-∀?∃?-
-
63κΣ= (Θ2?∃3-?/;+∀,/)
75Σ= (Θ2?∃3-?/;+∀,/)
ΤΤΛ, Ε∃%∃>/?+%&04+/Η?5/=-?+%&04+
Ο5-??45&,∃24) 5-∋Τ?3
Δ-Συβ
Π∃53- 22∃8-Θ0-%∃9∃2-1 ΡΓΒ (0,7?π-π/75∃3)
Σ0/#∀Θ∀+,∀
Υ-,∀/3-%&0∃+
?ΕΣΑ Ο024
ξ
768?75Σ=
Ρ+,∃3+08∃2-00∃+
?ΕΣΑ Ο024
ξ
768?60Σ=
ΡΜΣ Ο7?+Ο7?
Θ(8/∃24Φ∃8
Α3&,∋
Κ(2∀?2/?+%&0∃∀?&
Μ∃#5∃?/2%+0/+
<∋)#∀29∀+,∀
Ι∃53-%&0∃+
Μ+∀#Η,,,
7 5+>/3-Φ
2Φ∃8-
(Ε+Ν)
0,7 ?ρμσ
8
8/0-3/,∃2
:
Δ0+59∃∀.+5+>+0/1
357?
37?
37?
74,%Β;+004)
?/>∀#∀+,Ε
((
4∀(
,
+059∋++∋;
()∋;5∋;)
∀3
/ Ο4,02 8Β)3∃2
74∀∃?-35,Ο0
∀3
/ Ο3,82 8Β)3∃2
Γ∃%:/0-Ο8,20
∀3
/ 7,Ο7 8Β)3∃2
?/5/0-35,60
7+∀
0+??∃4,2 Α9 (9,24 <(0?∃2)
Χ059∋+ ()∋;5,
Χ9 ∃%
ΝΔ∋&
Ε+5+3+004)
%,)0+,Ε
Τ#∀2∋40+,Ε
5
-3°~20°
0-,%∃0?∃,
Ο00-2407 50/60Σ= 0,8Θ
Χ∀%∃2/1 Δ,∀#%(-?-=//
∋5#3?0=Ρ∀;
Γ+3#+5-?(5-
(#∀&∀
7%->0∃∀?&
∃?
∃?
0
8∃
40
Ο0 % 8∃ 80 % .+∋ ,∃08+0∀-=//
Χ∀%∃2/1 Φ5-0+0/1
Γ+3#+5-?(57%->0∃∀?&
Χ059∋++0Ε ()∋;50
Λ02∀9:
<#∋4∋&
(,Η+090
%,)0+,Ε
Γ)0+&0#)∃
∃?
∃?
20
8∃
60
5 % 8∃ 95 % .+∋ ,∃08+0∀-=//
Ε5/∀∃+8/0+0- (
O
), Η?∀∃+8/0+0- (
Ε5/∀∃+8/0+0- (
Ο
), Η?∀∃+8/0+0- ( Ξ )
Ε∃8,%Β;-+34)
2
5∃∋+?,(
/%/
X
#∃8,%Β;-+34)
)
,
∀/∀?+30∃3(
.%∃,(.
ΤΧΟ95, ΥΛ, χΥΛ, Νεμκο, ΧΕ, ΤΥ?/ΓΣ, ΦΧΧ, ΕΠΑ,
ΓΟΣΤ, ΜΙΧ
13
<#∀&3()0+∋49∀++∃∀
#∀?,>∃
(#0/#∀Θ∀+,∀)
1
?ΓΑ
720
ξ
400
3Ε,468
70
2
?ΓΑ
640
ξ
480
3Ε,469
60
3
ΜΑΧ
640
ξ
480
35,000
66,67
4
?ΕΣΑ
640
ξ
480
37,500
75
5
?ΕΣΑ
800
ξ
600
35,Ε56
56,25
6
?ΕΣΑ
800
ξ
600
37,879
60
7
?ΕΣΑ
800
ξ
600
48,077
72
8
?ΕΣΑ
800
ξ
600
46,875
75
9
ΜΑΧ
832
ξ
624
49,725
75
?10
?ΕΣΑ
Ε024
ξ
768
48,363
60
11
?ΕΣΑ
Ε024
ξ
768
56,476
70
12
?ΕΣΑ
Ε024
ξ
768
60,023
75
?Σ∀5∋>∀+&∋4++∃;
7
∃?%/;/+ ∃? Δ%+,?5∃00∃-%(;+24Φ 3∃0/?∃5∃2, ?5+.(Β:/Φ 24∀∃,∃) ;-∀?∃?4
∃.0∃2%+0/1 ;?∃.4 /∋.+>-?& 3+5=-0/1, ?+Φ0∃%∃9/1 ΤΦΤ /∋0-;-%&0∃ 0+ 24∋42-+?
3+5=-0/1. 6∀%/ Δ?∃ 2∃∋3∃>0∃, ∀,∃0</9(5/5()?+ 7-? ,∃3#&Β?+5 0- 5-∋5+?+0/+
Ο024
ξ
768 #5/
∃.0∃2%+0/1 60Σ=.
;-∀?∃?+
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Λ#∀%?? +0 ()∀+3 ?ΕΣΑ
Ω-,5+#%?004) 0- 85(9∃3 ∃.Τ+,?+ (Γ/#θ-004)
3∃0/?∃5 ,5+#/?∀1
0-
∀?∃),/
/%/ ?/#- ∀?+00∃9∃
?ΕΣΑ-∀∃23+∀?/34)
Σ0/Ω?> &9Ε
,5+#+>-.
,5+#?>04) 5-∋Τ?3)
/0>50
Κενσινγτον
-
∋%θ,∋+09:+∋
Ε5/∀∃+8/01+?∀1
3∃>+?
.4?&
,
∋-3,(-?5∃∀(,
#5/∃.5+??0
.∃%&?/0∀?2+ ,∃3#&Β?+504Φ
!∀#∃%∀#&:
!∀#∃%∀&
0∀1,-38%)2,
∋∀#∃%∀&.
:∀
%∀1,/∀
∋∀()%
?+%, -./&)01)#
#.
0∀92%.:/.∋∃, 3/.-.##+∋∃
∃-?)(.#∃)
);∀
0.9)#∃6.
,∃?∃54)
∃?8+%&0∃
2
3-9-∋/0∃2.
2%)#3. 4 5)167 ?)-∀0.2#∀2%∃,
ΥΛ 916 /&)01)#∃6
: /.%.1∀;)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement