LG M2450D-PZ, DM2350D-PZ, M2250D-PZ, DM2350D Owner's manual

LG M2450D-PZ, DM2350D-PZ, M2250D-PZ, DM2350D Owner's manual
EESTI
KASUTUSJUHEND
LED LCD/CINEMA 3D
MONITOR TV
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend
hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda
tarvis minna.
LED LCD-MONITORI
MUDELID
CINEMA 3D MONITOR TV
MUDEL
M1950D
M2250D
M2350D
DM2350D
MTV
M2450D
M2550D
3D MTV
www.lg.com
2
SISUKORD
SISUKORD
EESTI
5
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
27
(digirežiimis)
28
6
Lahtipakkimine
8
Osad ja nupud
10
Monitori tõstmine ja transportimine
10
Monitori ülesseadmine
10
- Statiivialuse ühendamine
10
- Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
11
- Lauale paigaldamine
12
- Seinale paigaldamine
13
- Kaablite korrastamine
14 KAUGJUHTIMISPULT
17 MONITORI KASUTAMINE
- Programmi käsitsi seadistamine
- Programmide käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
29
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
29
- Programmiloendi muutmine
30
- DTV-/RAADIO-režiimis
30
- TV-režiimis
31
- Tarkvara uuendus
32
- Diagnostika
32
- CI [tavaliidese] teave
33
- Programmiloendi valimine
33
- Lemmikprogrammi seadistamine
34
Täiendavate suvandite kasutamine
34
- Kuvasuhte muutmine
36
- Sisendite loendi kasutamine
37
- Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
38
- Keele valik (ainult digirežiimis)
39
Luku valikute kasutamine
39
- Monitori nuppude lukustamine
40
- Vanemakontroll 17
Ühendamine arvutiga
17
- HDMI-ühendus
18
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
18
- RGB-kaabli ühendamine
19
Ekraani kohandamine
19
- Kujutise režiimi valimine
20
- Kujutiste suvandite kohandamine
20
- Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
21
Heli kohandamine
41
Elektroonilise telekava kasutamine
21
- Helirežiimi valimine
41
- EPG sisse-/väljalülitamine
21
- Helisuvandite kohandamine
41
- Programmi valimine
42
- Nupufunktsioonid NOW/NEXT (PRAE-
22 TV VAATAMINE
22
Antenni või kaabli ühendamine
22
- Antenni või tavakaabli ühendamine
22
- Kaablikarbiga ühendamine
23
Monitori esmakordne sisselülitamine
24
Teleri vaatamine
24
Programmide haldamine
24
- Programmide automaatne seadistamine
(ainult digitaalrežiimis)
40
Kiirmenüü kasutamine
41 EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
GU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
42
- Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
42
- Nupufunktsioonid Kuupäeva muutmise
režiimis
43
- Nupufunktsioonid suvandis Extended
Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
43
- Nupufunktsioonid Record/Remind
(Salvesta/Tuleta meelde) seaderežiimis
SISUKORD
- Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
73
Videokaamera, kaamera, HD-vastuvõtja,
DVD-, VCR-mängija või mänguseadme
44 MEELELAHUTUS
44
Integreeritud meediumifunktsioonide
kasutamine
44
- USB-mäluseadmete ühendamine
46
- Failide sirvimine
47
- Fotode vaatamine
48
- Muusika kuulamine
50
- Filmide vaatamine
53
- DivX-i registreerimiskood
53
- DivX-funktsiooni desaktiveerimine
54 3D IMAGING (AINULT 3D-
ühendamine
73
- HDMI-ühendus
73
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
74
- Komponentkaabli ühendamine
74
- Euro Scart-kaabli ühendamine
75
Helisüsteemiga ühendamine
75
- Digitaalne optiline heliühendus
75
- Kõrvaklappide ühendamine
76
USB-seadme ühendamine
77 TELETEKST
77
Sisse- ja väljalülitamine
MUDELID)
77
Režiim Simple Text
54
3D-tehnoloogia
77
- Lehekülje valik
54
Ettevaatusabinõud 3D-pildi vaatamisel
77
Režiim Top Text
55
3D-prillide kasutamine
77
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
56
3D-video vaateulatus
77
- Lehekülje otsene valik
56
3D-kujutiste vaatamine
78
Fastext
57
3D-režiimi seadistamine
78
- Lehekülje valik
78
Teleteksti erifunktsioonid
78
- Teksti suvand
58 SÄTETE KOHANDAMINE
58
Põhimenüüde avamine
79 DIGITAALNE TELETEKST
59
Sätete kohandamine
59
- Seadistussätted
79
Teletekst digitaalse teenusena
60
- Pildisätted
79
Teletekst digitaalse teenusena
63
- Heliseaded
66
- Ajaseaded
80 HOOLDUS
67
- Suvandisätted
80
Ekraan ja raam
68
- Lukuseaded
80
Korpus ja statiiv
69
- SISENDI seaded
80
Toitejuhe
70
- USB-seaded
71 ÜHENDUSTE LOOMINE
71
Ühenduste ülevaade
81 TÕRKEOTSING
81
Üldine
82
Arvutirežiim
EESTI
43
3
4
SISUKORD
84 TÕRKEOTSING 3D-REŽIIMIS
EESTI
85 TEHNILISED ANDMED
94 INFRAPUNAKOODID
95 VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
95
Pistikupesa RS-232C häälestamine
95
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline pistik
96
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
97
Sideparameetrid
97
Käskude loend
98
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
LITSENTSID
5
LITSENTSID
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille
on loonud DivX, Inc. See on ametliku DivX serdiga varustatud seade, mis
esitab DivX-videot. Lisateavet ja tarkvarariistad failide DivX-videoteks
teisendamiseks saate veebisaidilt www.divx.com.
TEAVE DivX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: See DivX
Certified® serdiga varustatud seade peab DivX-nõudevideote (VOD)
esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge
seadme seadistusmenüüs jaotisesse "DivX VOD". Registreerimisprotsessi
lõpule viimiseks ja DivX VODi kohta lisateabe saamiseks minge selle koodiga
veebisaidile vod.divx.com.
"DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme
sisu.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc.
litsentseeritud kaubamärgid.
“Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
EESTI
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja
tarvikutest.
MTV
3D MTV
Kaugjuhtimispult ja patareid
Toitejuhe
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Kaablisilmus
RGB-kaabel
CD (kasutusjuhend) / kaart
Statiivialus
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
3D MTV
EESTI
TriDef 3D mängutarkvara CD/
Kiirjuhend
3D-prillid (Tavalised)
3D-prillid (Pealekinnitatavad)
ETTEVAATUST!
Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
yy
Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Osad ja nupud
EESTI
MTV
PCMCIA
kaardipesa
Sisselülituse indikaator
Tuli põleb: sisse lülitatud
yy
Tuli kustunud: välja lülitatud
yy
Kaugjuhtimispuldi
andur
Puutenupud
Ühenduspaneel (Vt lk71)
Puutenupud
Kirjeldus
INPUT (SISEND)
Vahetab sisendallikat.
MENU (MENÜÜ)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
OK
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
◄ VOL ►
Reguleerib helitugevust.
▼ PR ▲
Salvestatud programmide sirvimine.
Lülitab toite sisse või välja.
/I
Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.
MÄRKUS
Võite sisselülituse indikaatori sisse või välja lülitada, milleks valige põhimenüüs SUVAND.
yy
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
PCMCIA
kaardipesa
Sisselülituse indikaator
Tuli põleb: sisse lülitatud
yy
Tuli kustunud: välja lülitatud
yy
Kaugjuhtimispuldi
andur
Puutenupud
2
1
Ühenduspaneel (Vt lk71)
Puutenupud
Kirjeldus
INPUT (SISEND)
Vahetab sisendallikat.
MENU (MENÜÜ)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
OK
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
◄ VOL ►
Reguleerib helitugevust.
▼ PR ▲
Salvestatud programmide sirvimine.
Lülitab toite sisse või välja.
/I
Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.
MÄRKUS
Võite sisselülituse indikaatori sisse või välja lülitada, milleks valige põhimenüüs SUVAND.
yy
EESTI
3D MTV
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Monitori tõstmine ja transportimine
Enne monitori transportimist või tõstmist tutvuge
järgmiste juhistega, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ja monitori tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul
võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Monitori ülesseadmine
Statiivialuse ühendamine
1 Paigutage monitor ekraan allpool tasasele,
pehmendatud pinnale.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage komplekti statiivialus kruvi mündiga paremale keerates.
Soovitame monitori transportida müügikompyy
lekti kuulunud karbis või pakendis.
Enne monitori transportimist või tõstmist eralyy
dage toitejuhe ja kõik kaablid.
Hoidke tugevalt kinni monitori raami üla- ja
yy
alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
Monitori hoides peab ekraan olema kriimusyy
tuste vältimiseks teist eemale suunatud.
1 Paigutage monitor ekraan allpool tasasele,
pehmendatud pinnale.
2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake
statiivialus statiivikorpusest välja.
Monitori transportides ärge raputage seda
yy
ega laske sel liigselt vibreerida.
Monitori transportides hoidke seda püsti,
yy
ärge keerake monitori külili ega kallutage
seda vasakule või paremale.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
3 Eemaldage 2 kruvi ja tõmmake statiivi korpus
monitori küljest lahti.
11
HOIATUS
Lauale paigaldamine
1 Tõstke ja kallutage monitor laual püstisesse
asendisse.
Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.
Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel
liigutage monitori või paigaldage see. Vastasel
juhul võite saada elektrilöögi.
10 cm
10 cm
ETTEVAATUST!
10 cm
10 cm
MÄRKUS
Monitori vaatamisnurga reguleerimiseks kallutage seda +10 kuni -5 kraadi üles või alla.
-5
10
2 Ühendage toiteadapter ja toitejuhe pistikupessa.
Esikülg
Tagakülg
EESTI
Nurka reguleerides ärge hoidke monitori raami
põhja kinni, nagu näidatud, vastasel juhul võite
sõrmi vigastada.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
EESTI
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb monitori tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemiga
kaasas olevast kasutusjuhendist või aadressilt
http://www.kensington.com .
Seinale paigaldamine
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema
külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit
(Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
Guide).
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel monitori ja laua vahel.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MÄRKUS
Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate hankida
elektroonikapoodidest.
Kui soovite paigutada monitori seinale, kinnitage
seinale kinnitamise liides (lisaseade) monitori tagaküljele.
Kui paigaldate monitori seinakinnitusliidesega (lisaseade), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks
hoolikalt.
Kasutage alltoodud VESA standardi andmeid.
784,8 mm (30,9 tolli) ja vähem
yy
* Seinakinnitusaluse paksus: 2,6 mm
* Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x pikkus 10
mm
787,4 mm (31,0 tolli) ja üle selle
yy
* Kasutage VESA standardile vastavat seinakinnitusalust ja kruvisid.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Mudel
M1950D
M2450D
M2250D
M2550D
13
MÄRKUS
DM2350D
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
(valikuline)
75 x 75
M4
4
RW120
200 x 100
M4
4
RW240
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele
yy
andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuyy
hendit ja vajalikke osasid.
Seinakinnituse klamber on valikuline lisaseayy
de. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult
edasimüüjalt.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasuyy
tage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist
ETTEVAATUST!
Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liiyy
gutage monitori või paigaldage see. Vastasel
juhul võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate monitori lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi
tekitada.
Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja
yy
võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite monitori kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vasyy
tavad VESA standarditele. Garantii ei kata
valest kasutamisest või valede lisatarvikute
kasutamisest tulenevaid kahjusid ega vigastusi.
Kaablite korrastamine
Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablisilmusega.
EESTI
M2350D
14
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
EESTI
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge
juhendiga hoolikalt ja kasutage monitori vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades 
ja 
otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide
kate.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
ENERGY
TV / PC
INPUT
SAVING
1
2
4
5
6
7
8
0
9
LIST
3
Q.VIEW
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
OK
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid,
vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
EXIT
Auto Config.
MTV
Suunake kaugjuhtimispult monitori kaugjuhtimispuldi andurile.
(POWER) (TOIDE)
Lülitab monitori sisse või
välja.
ENERGY SAVING
(ENERGIASÄÄST) (Vt lk60)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
INPUT (SISEND) (Vt lk36)
Valib sisendrežiimi.
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/RAD (TELER/RAADIO) (Vt lk30)
Valib raadio, televisiooni ja
digitelevisiooni programme.
TV/
RAD
SAVING
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Valib teleri- või arvutirežiimi.
LIST (LOEND) (Vt lk33)
Kuvab programmitabeli.
MARK (MARKEERI)
Valige pildiviisardi sätete
rakendamiseks.
Märgistage ja eemaldage
märgistus salvestatud programmidelt USB menüüs.
FAV (LEMMIKUD)
Kuvab valitud lemmikprogrammi.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Numbrinupud
Sisestavad numbreid.
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Naaseb viimati vaadatud programmile.
Q.VIEW
RATIO (Vt lk34) (KUVASUHE)
Muudab kujutise suurust.
MARK
FAV
RATIO
P
MUTE
MENU
(VOLUME) (HELITUGEVUS)
Reguleerib helitugevust.
GUIDE
Q.MENU
P
A
G
E
Programm
Valib programmi.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk40)
Avab kiirmenüüd.
OK
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli.
BACK
INFO
EXIT
KAUGJUHTIMISPULT
ENERGY
TV / PC
15
INPUT
SAVING
2
5
6
7
8
0
9
LIST
3
Q.VIEW
MARK
FAV
3D
P
3D MTV
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
OK
EXIT
Auto Config.
(POWER) (TOIDE)
Lülitab monitori sisse või
välja.
ENERGY SAVING
(ENERGIASÄÄST) (Vt lk60)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Valib teleri- või arvutirežiimi.
LIST (LOEND) (Vt lk33)
Kuvab programmitabeli.
MARK (MARKEERI)
Valige pildiviisardi sätete
rakendamiseks.
Märgistage ja eemaldage
märgistus salvestatud programmidelt USB menüüs.
FAV (LEMMIKUD)
Kuvab valitud lemmikprogrammi.
INPUT (SISEND) (Vt lk36)
Valib sisendrežiimi.
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/RAD (TELER/RAADIO)
(Vt lk30)
Valib raadio, televisiooni ja
digitelevisiooni programme.
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Numbrinupud
Sisestavad numbreid.
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Naaseb viimati vaadatud programmile.
Q.VIEW
3D (Vt lk54)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
3D SETTING
MENU
(VOLUME) (HELITUGEVUS)
Reguleerib helitugevust.
GUIDE
Q.MENU
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk40)
Avab kiirmenüüd.
3D SETTING (ainult 3D-režiimis
Mode) (3D SÄTTED) (Vt lk57)
3D-režiimi sätete vaade.
OK
BACK
INFO
Programm
Valib programmi.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
EXIT
Auto Config.
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli.
EESTI
1
4
16
KAUGJUHTIMISPULT
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/
RAD
SAVING
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
EESTI
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Q.VIEW
MARK
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
MTV
3D MTV
OK
EXIT
Auto Config.
LIST
Q.VIEW
MARK
FAV
RATIO
MENU (MENÜÜ) (Vt lk58)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub
menüüdest.
MUTE
MENU
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
BACK (TAGASI)
Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või
muus kasutaja interaktsiooni
funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.
Teleteksti nupud (Vt lk77)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Üksikasju vaadake jaotisest "Teletekst".
P
GUIDE
Q.MENU
INFO
GUIDE (JUHEND) (Vt lk41)
Kuvab programmijuhi.
Noolenupud
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
INFO ⓘ
Kuvab valitud programmi
teabe.
OK
BACK
P
A
G
E
EXIT
Auto Config.
EXIT (VÄLJU)
Sulgeb kõik ekraanil kuvatud
menüüd ja naaseb monitori
vaatamise režiimi.
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teletekstiga (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) või
programmide muutmisel.
SUBTITLE (SUBTIITER)
Taastab digitaalrežiimis teie
eelistatud subtiitrid.
USB menüü juhtnupud (Vt lk44)
USB menüü (Fotoloend ja
Muusikaloend või Filmiloend).
Auto Config. (Automaatne
konfiguratsioon)
Reguleerib automaatselt pildi
asendit ja minimeerib kujutise
värelust.
17
MONITORI KASUTAMINE
MONITORI KASUTAMINE
EESTI
Ühendamine arvutiga
HDMI-ühendus
Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni Plug &
Play* ning on varustatud sisse ehitatud Surround X
kõlaritega, mis esitavad selget ja rikkaliku bassiga
heli.
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
monitori. Ühendage arvuti ja monitori vahele
HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Arvuti HDMI-ühenduse abil monitoriga
ühendamiseks peate sisendi sildiks arvuti
määrama. Sisendi sildi lisamise kohta vaadake
teavet jaotisest Sisendi sildi lisamine Vt lk36.
PC
HDMI OUT
Monitori parima pildikvaliteedi tagamiseks
yy
on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
Kui soovite sisse ehitatud kõlarite asemel
yy
kasutada valikulisi väliskõlareid, lülitage
monitori kõlarifunktsioon välja (Vt lk63).
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
USB IN
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
MTV
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
PC
HDMI OUT
3D MTV
1
H/P
DC-IN
USB IN
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
MÄRKUS
AUDIO IN
(RGB/DVI)
* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab
ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või konfigureerimiseta.
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
yy
Kui te ei kuule heli HDMI-režiimis, kontrollige
yy
arvuti keskkonda.
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
18
MONITORI KASUTAMINE
RGB-kaabli ühendamine
Edastab video digitaalsignaali arvutist monitori.
Ühendage arvuti ja monitori vahele DVI > HDMI
üleminekukaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
Edastab video analoogsignaali arvutist monitori.
Ühendage arvuti ja monitori vahele D-sub 15-viiguline kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline
audiokaabel.
PC
PC
AUDIO OUT
DVI OUT
AUDIO OUT
RGB OUT (PC)
PB
L
VIDEO
HDMI/DVI IN
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
AV
RGB IN (PC)
OPTICAL
DIGITALAUDIO
L
OUT
DC-IN
PR
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE))
Y
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB IN (PC)
COMPONENT IN
H/P
HDMI/DVI IN
AV
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
MTV
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
MTV
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
PC
PC
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO OUT
RGB OUT (PC)
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
1
USB IN
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE))
DC-IN
COMPONENT IN
Y
OPTICAL
DIGITALAUDIO
L
OUT
RGB IN (PC)
2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV
COMPONENT IN
Y
H/P
1
3D MTV
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
2
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
3D MTV
H/P
EESTI
DVI-HDMI kaabli ühendamine
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
ETTEVAATUST!
Ühendage signaali
yy
sisendkaabel ja pingutage see kruvisid
päripäeva keerates.
MONITORI KASUTAMINE
MÄRKUS
Ekraani kohandamine
Kujutise režiimi valimine
Kuvage kujutisi optimeeritud sätetega, milleks
valige üks eelseadistatud kujutiste režiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudeva valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
ETTEVAATUST!
Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega
yy
sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada
ajutisi moonutusefekte.
Kujutise sissepõlemisefekti vältimiseks ärge
yy
kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema
aja vältel. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
Režiim
Kirjeldus
Elav
Kohandab videokujutise poekeskkonnale kontrastsust, heledust,
värvust ja teravust reguleerides.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja
dünaamilise liikumise esitamiseks,
tõstes selleks esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja
tavavaatajatele.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EESTI
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühenyy
dage arvuti monitoriga komplekti kuuluva
audiokaabli vahendusel.
Kui lülitate sisse külma monitori, võib ekraan
yy
väreleda. See on tavaline.
Kasutage varjestatud liideskaablit, nagu
yy
D-sub 15-viigulist signaalikaablit ja ferriitsüdamikuga DVI > HDMI üleminekukaablit, et
säilitada standardne vastavus tootega.
Ekraanile võivad ilmuda mõned punased,
yy
rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
19
20
MONITORI KASUTAMINE
Kujutiste suvandite kohandamine
EESTI
Parima jõudluse tagamiseks kohandage iga kujutise režiimi tavalisi ja täiustatud suvandeid.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudeva valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Taustavalgus
Kohandab ekraani heledust LCD
taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub ekraan tumedamaks ning
energiatarbimist vähendatakse
videosignaali kadudeta.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kui kujutise
hele osa on liialt ere, võite kontrasti reguleerida.
Heledus
Reguleerib kujutise signaali põhitaset. Kui kujutise tume osa on
liialt küllastunud, võite heledust
reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate
alade vahel. Mida madalam tase,
seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja
rohelise taseme vahel.
Värv
Temperatuur
Valige suvand warm (soe), et
täiustada soojemaid värve, nagu
punane, või valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Lisateavet täiustatud suvandite
kohta vt Vt lk��.
Pilt
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
Parima pildikvaliteedi tagamiseks kohandage iga
kujutise režiimi suvandeid.
Funktsioon töötab järgmises režiimis:
yy
RGB[PC]-režiim.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Ekraan, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Eraldusvõime Ühitage RGB-režiimi eraldusvõime.
(Eraldusvõime menüü on aktiveeritud
vaid järgmistele 60 Hz eraldusvõimetele.)
Vertikaaleraldusvõime: 768
M1950D
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768 (vaikimisi)
M2250D 1024 x 768(vaikimisi)
M2350D 1280 x 768
M2450D 1360 x 768
M2550D
DM2350D
Vertikaaleraldusvõime: 1050
M2250D 1400 x 1050
M2350D 1680 x 1050 (vaikimisi)
M2450D
M2550D
DM2350D
Vertikaaleraldusvõime: 900
M2250D 1280 x 960
M2350D 1440 x 900
M2450D 1600 x 900 (vaikimisi)
M2550D
DM2350D
Automaat- Reguleerib ekraanipildi asendit, suukonfiguree- rust ja faasi automaatselt. Konfigurimine
reerimise ajal on kuvatav pilt mõne
sekundi vältel ebastabiilne.
Asend/
Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis
pole selge, eriti juhul, kui tärgid
pärast automaatkonfigureerimist
värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MONITORI KASUTAMINE
21
Helisuvandite kohandamine
Helirežiimi valimine
Parima helikvaliteedi tagamiseks kohandage iga
helirežiimi suvandeid.
Esitage heli optimeeritud sätetega, milleks valige
üks eelseadistatud helirežiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
MENU (MENÜÜ).
Kirjeldus
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmide vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Surround X
See suvand parendab heli sügavust
ja selgust ümbritseva heli efekti
maksimeerides.
Kõrged
toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid.
Kõrgete toonide lisamisel suurendab
see kõrgema sagedusvahemiku
väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid.
Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
RGB-PC / HDMI-PC režiimis ei saa kõrgeid
yy
toone ja bassi reguleerida.
EESTI
Heli kohandamine
22
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
EESTI
Antenni või kaabli ühendamine
Ühendage antenn, kaabel või kaablikarp teleri
vaatamiseks; toimige järgmiselt. Joonised võivad
tegelikest tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade.
Kaablikarbiga ühendamine
Ühendage monitor kaablikarbiga ning kaablikarp
antenni seinapistikuga kahe RF-kaabli (75 oomi)
abil.
Antenni või tavakaabli ühendamine
Ühendage monitor antenni seinapistikuga RFkaabli (75 oomi) abil.
Seinaantenni
pistikupesa
Välisantenn
MÄRKUS
Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasuyy
tage signaalijaoturit.
Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage
yy
kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendayy
misel kehv, suunake antenn õiges suunas.
Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta
yy
leiate aadressilt http://AntennaWeb.org .
ETTEVAATUST!
Ärge väänake RF-kaabli vasksüdamikku.
yy
Vaskjuhe
Monitori kahjustamise vältimiseks järgige
yy
seadmetevaheliste ühenduste juhiseid, seejärel ühendage toitejuhe pistikupessa.
TV VAATAMINE
4 Monitori sätete kohandamiseks järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
Keel

Režiimi
seadistamine
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitoril
nuppu

.
Valib kuvakeele.
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Valib kuvamisriigi.
Riik
Sisselülituse indikaator sütib.

Autom. häälestus
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
MÄRKUS
MÄRKUS
Kui monitor on toite säästurežiimis, sisselülituse indikaator vilgub.
Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteeyy
diga kujutiste kuvamiseks valige režiim
Kodukasutus.
Kaupluse demo režiim sobib poekeskyy
konnas kasutamiseks.
Kui valite režiimi Kaupluse demo, lülituyy
vad eelnevalt kohandatud sätted 2 minuti
jooksul üle režiimi Kaupluse demo vaikesätetele.
5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
3 Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete menüü.
MÄRKUS
Monitori saab ka arvutirežiimis telerirežiiyy
mi lülitada, selleks vajutage nuppu TV/PC
(TELER/ARVUTI).
Algsätted saab avada ka põhimenüü
yy
valikuga SUVAND.
Kui te ei kasuta monitori pärast sätete
yy
menüü kuvamist 40 sekundi jooksul,
sätete menüü sulgub.
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see
iga kord, kui monitori sisse lülitate.
6 Monitori väljalülitamiseks vajutage monitoril
nuppu
.
Sisselülituse indikaator kustub.
ETTEVAATUST!
Kui monitori pikema ajaperioodi vältel ei
kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
EESTI
Monitori esmakordne sisselülitamine
23
24
TV VAATAMINE
Teleri vaatamine
Programmide haldamine
EESTI
1 Monitori sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
või monitoril nuppu
.
2 Vajutage nuppu INPUT (SISEND) ja valige
Antenn.
3 Telerit vaadates juhtige monitori järgmiste nuppude ja menüüdega.
Nupp / menüü
P(
PR (
) või
)
Kirjeldus
Sirvib salvestatud programme
Programmide automaatne seadistamine
Muude riikide puhul kui Soome, Rootsi,
Taani ja Norra
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
Numbrinupud
Valib programme numbrinuppudega
(+ , -) või
VOL (
)
Reguleerib helitugevust
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
PICTURE (PILT)
Valib ühe eelseadistatud
kujutiste režiimidest (Vt lk��)
AUDIO
Valib ühe eelseadistatud
helirežiimidest (Vt lk��)
RATIO (KUVASUHE) (v.a
3D-mudel)
Muudab kujutise suurust (Vt lk��)
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
4 Monitori väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
või monitoril nuppu
.
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
yy
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
TV VAATAMINE
Ainult Soome, Rootsi, Taani ja Norra puhul
Kui soovite kasutada valikut Antenn, toimige
yy
järgmiselt.
Kui soovite valida suvandi Kaabel, toimige
yy
järgmiselt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
4 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel, see-
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
5 Liikuge noolenuppudega valikule Comhem või
MENU (MENÜÜ).
seejärel vajutage nuppu OK.
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Antenn, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
järel vajutage nuppu OK.
Teised operaatorid, seejärel vajutage nuppu
OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule Vaikimisi,
Täisekraan või Kasutaja, seejärel vajutage
nuppu OK.
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinup-
pe, tehke muudatused (v.a täisekraani režiimi
jaoks), seejärel vajutage nuppu OK.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
vajutage nuppu OK.
9 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
EESTI
DVB-C automaathäälestus on menüü kasutajatele
riikides, kus DVB-kaabel on toetatud.
25
26
TV VAATAMINE
EESTI
yyKui valite Kaabel, võib näidatav kaablioperaatorite valikukuva sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja,
näidatakse esialgu ainult kolmel juhul: kui avate
menüü Algseaded, lülitate ümber valikult Antenn
valikule Kaabel või kui avate menüü pärast valiku
Riik muutmist.
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate seda
teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule ka valides
SEADED → Kaabel-DTV seadistus → Teenusepakkuja.
yyOmandatud teenusepakkujate sertifikaadid:
Rootsi (Comhem, Canal Digital), Taani (YouSee,
Canal Digital, Stofa), Norra (Canal Digital).
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige
Teised operaatorid.
Kui valite "Teised operaatorid" või kui valitud riik
toetab ainult valikut "Teised operaatorid", võib
kõigi kanalite otsimine võtta aega (mõned kanalid
võivad jääda leidmata).
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige järgmiselt.
1. SEADED → Autom. häälestus →Kaabel
2. Sisestage täiendavad väärtused, nagu sagedus, sümbolite määr, modulatsioon ja võrgu ID
(seda teavet saate kaabeltelevisioonipakkujalt).
yyKõigi saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused. "Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad väärtused. Kuid õigeid sätteid küsige
oma kaabeltelevisioonipakkujalt. Kui käivitate
DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise,
siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse võimalike
kanalite leidmiseks läbi kõik sagedused. Kui
suvandiga Vaikimisi programme ei otsita, teostage otsing suvandiga Täisotsing. Programmide
otsimisel suvandi Täisotsing abil võib automaatne häälestus liiga palju aega võtta.
»» Sagedus: sisestage kasutaja määratud sagedusvahemik.
»» Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud
sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel seade,
nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
»» Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
»» Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud
tuvastuskood.
Kui valite riigi sätteks “- -”,(v.a Soome, Rootsi,
Taani ja Norra puhul)
DVB-C vaatamiseks riikides peale Soome, Rootsi,
Taani ja Norra, valige valikus SUVAND riigiks '- -'.
Võite automaathäälestuses valida kasutaja- või
täisrežiimi.
Kasutajarežiimi valimisel tuleb sagedust võib-olla
muuta; vastav teave sõltub kaablioperaatorist.
Täisrežiimis häälestamisel võib kaablioperaator
olla mõned kanalid ära keelanud ning häälestamine võib kesta kaua.
MÄRKUS
Kaabeltelevisioonipakkuja võib teenuste eest
yy
tasu küsida või peate nõustuma vastavate
tingimuste ja nõuetega.
DVB-C-kaabel ei pruugi kõigi kaabelteleviyy
sioonipakkujate puhul korralikult töötada.
DVB-C digitaalkaablileviga ühilduvus pole
yy
garanteeritud.
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
(Muude riikide puhul kui Soome, Rootsi,
Taani ja Norra ning kui valite suvandi
Antenn, kui riigiks on valitud Soome, Rootsi,
Taani, Norravõi “--”)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ja liikuge
soovitud kanalinumbrile, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline kood.
(Kui valisite suvandi Kaabel (DVB-kaablirežiim)
ja riigiks on valitud Soome, Rootsi, Taani,
Norra või “--”)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ja valige
soovitud sagedus, sümbolite määr ja modulatsioon, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Sümbolite määr: sisestage kasutaja määyy
ratud sümbolimäär. (sümbolite määr: kiirus,
millel seade, nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
yy
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide kandjasse laadimine)
Režiime Sagedus, Sümbolite määr ja Moduyy
latsioon on vaja programmi õigeks lisamiseks
DVB-kaabli režiimis. Õiged väärtused saate
kaabeltelevisioonipakkujalt.
EESTI
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
27
28
TV VAATAMINE
Programmide käsitsi seadistamine (analoogrežiimis)
EESTI
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV .
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV, seejärel
5 Liikuge noolenuppudega valikule Nimi, seejärel
5 Liikuge noolenuppudega valikule Süsteem.
6 Liikuge noolenuppudega valikule TV-süsteem.
vajutage nuppu OK.
vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
7 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
7 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
8 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
Kaabel.
noole- või numbrinuppe.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Alusta otsingut.
9 Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
seejärel vajutage nuppu OK
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
L: SECAM L/L (Prantsusmaa)
yy
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Idayy
Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida /
Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / HongKong
yy
/ Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa /
yy
Hiina / Aafrika / SRÜ)
Mõne teise programmi salvestamiseks korrayy
ke juhiseid 4-9.
Kaabel.
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numbreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK
9 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
vajutage nuppu OK.
10Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
seejärel vajutage nuppu OK
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
MÄRKUS
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel-DTV
yy
seadistamine.
Kui kanali automaatse uuendamise olekuks
yy
on Sees, värskendatakse kanaliteavet võrguandmete muutudes automaatselt.
Kui funktsioon Kanali iseeneslik uuendamine
yy
on olekus Väljas, siis kanaliteavet ei värskendata.
Programmiloendi muutmine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
SEADED
Liiguta
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
MENU (MENÜÜ).
OK
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Progr. redigeerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
ꔉ
4 Redigeerige programme järgmiste nuppudega.
Nupp
Kirjeldus
Tõstab esile programmi tüübi
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
Navigeerimine
Sirvib programmitüüpe või
programme
OK
Valib vaadatava programmi
P(
)
Liigub eelmisele või järgmisele
lehele
3 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel-DTV
seadistus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Teenuse-
pakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline kood.
EESTI
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse
hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK vajutamisel või
suvandi Sule valides kustutakse kanalikaart, ning
kui valitakse JAH, kuvatakse automaatse häälestuse hüpikaken.
29
30
TV VAATAMINE
DTV-/RAADIO-režiimis
EESTI
Programminumbri vahelejätt
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite vahele jätta.
2 Programminumbri vahele jätmiseks vajutage
sinist nuppu.
Programmi teisaldamine
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite teisaldada.
2 Vajutage rohelist nuppu ja teisaldage programminumber.
3 Vajutage noolenuppe, liikuge kohta, kuhu
soovite programminumbri teisaldada, seejärel
vajutage rohelist nuppu uuesti.
3 Vabastamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
MÄRKUS
Vahele jäetud programmid kuvatakse progyy
rammiloendis sinisena ning neid programme
ei kuvata ekraanil, kui vahetate programme
nuppudega P(
).
Kui soovite vahele jäetud programmi vaadayy
ta, sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.
Automaatsortimine
1 Automaatsortimise käivitamiseks vajutage kollast nuppu.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatsortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programminumbri vahelejätt
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite vahele jätta.
TV-režiimis
2 Programminumbri vahele jätmiseks vajutage
sinist nuppu.
Programmi kustutamine
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite kustutada.
2 Valitud programminumbri kustutamiseks vajutage punast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgyy
misi programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
3 Vabastamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
MÄRKUS
Teleri vaatamise ajal ei saa vahele jäetud
yy
programme nuppudega P (
) valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi vaadayy
ta, sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.
TV VAATAMINE
Tarkvara uuendus
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Valige Jah, kasutades selleks nuppu < >
yy
ning näete järgmist pilti.
Kui toide välja lülitatakse, käivitub allalaayy
dimine. Kui toide uuendamise ajal sisse
lülitatakse, kuvatakse olekuriba.
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 03.01.00 Ver. 03.02.00
65 %
3 Liikuge noolenuppudega valikule Tarkvara
uuendus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige Sees või Väljas.
Peida
Stopp
Kui valite Sees, kuvatakse ekraanil teade uue
tarkvara leidmise kohta.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui tarkvara on uuendatud, süsteem taasyy
käivitub.
Uus tarkvara edukalt installitud.
Tarkvarauuenduse seadistamine
Mõnikord põhjustab uuendatud digitaalse
yy
tarkvara teabe ülekanne monitori ekraanil
järgmise menüü.
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
(ligikaudu 30 min ~ 2 tundi)
Seadme tarkvara uuendatakse, kui lülitate seadme
kaugjuhtimispuldist või esipaneeli nupust väljas.
Ärge eemaldage pistikust!
Jah
Sule
Lihtuuendus : praegusele uuenduse voole.
yy
Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0 00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Sule
Plaanitud uuendus: tarkvara ajastatud uuenyy
dus. Kui menüü Tarkvara uuendus väärtus on
"Väljas", ilmub teade sisselülitamise kohta.
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele järgyy
mist.
»» Monitori ei tohi välja lülitada.
»» Antenni ei tohi eraldada.
»» Pärast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostika
menüüs.
»» Tarkvara allalaadimisele võib kuluda tunde,
seetõttu veenduge, et toidet ei katkestata.
EESTI
Tarkvara uuendus tähendab, et tarkvara saab
maapealse digitaalse ülekandejaama kaudu alla
laadida.
31
32
TV VAATAMINE
EESTI
Diagnostika
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon võimaldab teil vaadata tootjat,
mudelit/tüüpi, seerianumbrit ja
tarkvara versiooni.
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugevus.
yy
Kuvatakse valitud *MUX signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
yy
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.)
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse. Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks
võtke ühendust oma edasimüüjaga. Ärge sisestage
CI moodulit liiga sageli monitori
või eemaldage seda sealt. See võib tõrke põhjustada. Kui pärast CI mooduli sisestamist lülitate monitori sisse, ei pruugi te kuulda heli.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Diagnostika, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kuvatakse tootja, mudel/tüüp, seerianumber
ja tarkvara versioon.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB CI või CI plus nõuetele.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule CI-info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiip-
kaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine jne,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Programmiloendi kuvamine
1 Programmiloendi kuvamiseks vajutage nuppu
LIST (LOEND).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu MENU
(MENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
MÄRKUS
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise
või programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga
yy
varustatud programmid näitavad, et neile
pole kinnistatud jaama nime.
Programmi valimine programmiloendis
1 Liikuge noolenuppudega programmile.
2 Lülituge soovitud programminumbrile ja vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage digiteleri nuppu TV/RAD (TEyy
LER/RAADIO). (Režiimi vahetatakse teleri, DTV ja raadio vahel programmist, mida
hetkel vaatate.)
Programmiloendi sirvimine
1 Lehtede vahetamiseks kasutage noolenuppe.
2 Naaske teleri tavavaatamisele ja vajutage nuppu LIST (LOEND).
Lemmikprogrammi seadistamine
Lemmikprogrammi valimine
Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis
võimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme ilma, et teler peaks läbi vaatama kõik vahepealsed programmid.
1 Valige soovitud programm.
2 Vajutage nuppu Q.MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada menüü Lemmik.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Lemmik.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu OK või
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
MÄRKUS
See kaasab valitud programmi automaatyy
selt teie lemmikprogrammide loendisse.
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
EESTI
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
33
34
TV VAATAMINE
EESTI
Täiendavate suvandite kasutamine
Kuvasuhte muutmine
- Skännimine: järgmine jaotis aitab kuvada suure
eraldusvõimega kvaliteetse pildipildi kadudeta
originaalpildis.
Märkus: kui originaalpildil on müra, näete seda
pildi servas.
Vaatamise ajal kujutise suuruse optimeerimiseks
vajutage nuppu RATIO (KUVASUHE) (v.a 3D-mudel) või Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
ETTEVAATUST!
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis,
yy
siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa
eemaldada. Seda nimetatakse kujutise
"sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei
hüvitata.
Kui vaatamisel kasutatakse pikka aega
yy
kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
Skännimine
- Algne: kui monitor võtab vastu laiekraani signaali, muudetakse pildivormingut automaatselt.
MÄRKUS
Kujutise suurust saab muuta ka kiirmenüüsid
või põhimenüüsid avades.
- 16:9: järgmine valik viib teid pildi horisontaalse
reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et
kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus
DVD-de vaatamisel).
Algne
- Täisekraan: kui monitor saab laiekraani signaali,
pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt
või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et
täita kogu ekraan.
Täisekraan
TV VAATAMINE
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata programmi režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii vasakule kui paremale.
- Kino suum: valige kinosuum, kui soovite suurendada pilti õiges proportsioonis.
Märkus: pilti suurendades või vähendades võib
pilt moonduda.
Nupp < või >: kinosuumi suurendamise
yy
proportsiooni reguleerimine. Reguleerimise
vahemik on 1 kuni 16.
yy Nupp või : ekraanipildi liigutamiseks.
MÄRKUS
- Suum: järgmine valik võimaldab vaadata moonutamata pilti, täites samas ekraani täielikult. Pildi
üla- ja alaosa kärbitakse.
Komponentrežiimis saate valida vaid väärtuyy
sed 4:3, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saate valida vaid väärtused
yy
4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino
suum.
Režiimides RGB-PC ja HDMI- PC on võimayy
lik valida üksnes j4:3 ja 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle 720p)
yy
on saadaval valik Skannimine.
Režiimides Analoog/AV-režiim on täisekraan
yy
kasutatav.
EESTI
- 4:3: järgmine valik võimaldab vaadata pilti algse
4:3 kuvasuhtega; ekraani vasakule ja paremale
serva kuvatakse hallid ribad.
35
36
TV VAATAMINE
Sisendite loendi kasutamine
EESTI
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate loendi avamiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).
-Ühendatud seade kuvatakse igas sisendallikas.
2 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
Sisendallikas
MÄRKUS
Alltoodud ekraanikuva ilmub järgmistel
yy
juhtudel.
»» HDMI-sisenendisse ühendatud seadme
sisselülitamisel.
»» HDMI-sisendile lülitumisel.
»» Signaalita HDMI-kaabli ühendamisel.
Kas sisesnd on ühendatud teie arvutiga?
Kirjeldus
Antenn või
kaabel
Teleri vaatamine antenni, kaabli
või digikaabli abil
RGB
Arvutiekraani vaatamine
AV
Videomaki või muu välisseadme
vahendusel vaatamine
Komponent
DVD või muu välisseadme vahendusel vaatamine või vaatamine
digiboksi vahendusel
HDMI
Arvuti, DVD või digiboksi ja muude
kõrglahutusseadmete vahendusel
vaatamine
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Kui lisate igale sisendallikale sildi, tunnete iga
sisendallikaga ühendatud seadme hõlpsalt ära.
Sisendi sildi lisamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU
(MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Sisendi silt, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale.
5 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi,
yy
peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
Jah
Ei
Ära näita seda teadet uuesti.
Kui valite "Jah", optimeeritakse pildi suurust
yy
ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
Kui valite "Ei", optimeeritakse pildi suurust ja
yy
kvaliteeti vastavalt AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks, mänguseade).
Kui valite "Ära näita seda teadet uuesti",
yy
siis ilmub teade uuesti alles pärast monitori
lähtestamist. Seadistatud väärtuse muutmiseks valige Menüü ► SUVAND ► Sisendi
silt.
HDMI1/HDMI2 väärtused salvestatakse eralyy
di (ainult mudel DM2350D).
TV VAATAMINE
Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
1 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Riik, seejärel
vajutage nuppu OK.
Kui soovite muuta keele / riigi valikud
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Menüü keel
või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, pole payy
rool '0' , '0' , '0' , '0' vaid '1' , '2' ,'3' , '4' .
MÄRKUS
Kui jätate installijuhendi seadistamise
yy
pooleli, vajutades nuppu BACK (TAGASI),
või kui ekraanikuva (OSD) on passiivne liiga
kaua, ilmub installimenüü pidevalt ekraanile,
kuni seadistuste lõpetamiseni, iga kord, kui
monitori sisse lülitate.
Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst
yy
ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
CI (Common Interface- üldine liides) funktyy
siooni ei või rakendada, tuginedes riigi
leviedastuse asjaoludele.
Võimalik, et DTV-režiimi juhtnupud ei tööta
yy
sõltuvalt riigi leviedastustingimustest.
Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei
yy
kehti, ei pruugi mõned DTV funktsioonid mitte töötada sõltuvalt digitaalse saateedastuse
oludest.
Riigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud
yy
ainult Inglismaal.
Kui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab
yy
vaadata Euroopa maapealse edastusega /
digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid
mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi korralikult töötada.
EESTI
Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
installimise juhtmenüü.
37
38
TV VAATAMINE
Keele valik (ainult digirežiimis)
Helikeele valimine
EESTI
Audiofunktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis
esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid
edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud
keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad,
kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Kui esimeseks eelistuseks valitud helikeel ja
subtiitrite keel pole saadaval, saate valida teise
eelistuskeele.
Kui kantakse üle kahte või enamat keelt, võite
valida ka helikeele.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Helikeele OSD informatsioon
MENU (MENÜÜ).
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.MENU
(KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Audio.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Audio keel,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q.MENU
(KIIRMENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
Ekraan
Olek
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
Ei ole kasutatav
3 Liikuge noolenuppudega valikule Audio keel
Dolby Digital heli
või Subtiitri keel, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MPEG heli
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
TV VAATAMINE
Luku valikute kasutamine
Subtiitrite keele valik
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid
Subtiitrid vaegkuuljatele
Monitori nuppude lukustamine
Salasõna esmakordsel sisestamisel vajutage
kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’,
‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Lukustage monitori nupud, et vältida soovimatuid
toiminguid laste poolt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
Heli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal
yy
kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse
teenusepakkuja poolt.
Kui te valite täiendava heli (heli vaegnägijayy
tele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada
osa põhihelist.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees, seejärel vajutage klaviatuuriluku aktiveerimiseks
nuppu OK.
-Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Monitor on programmeeritud pärast väljalüliyy
tamist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate monitori välja siis, kui klahvilukk
yy
on aktiveeritud ja soovite monitori uuesti
sisse lülitada, vajutage monitoril nuppu
.
Seadme saab sisse lülitada ka kaugjuhtimispuldi nuppudega , INPUT (SISEND),P
või numbrinuppudega.
Kui vajutate monitoril suvalist nuppu ja klahyy
vilukk on aktiivne, kuvatakse ekraanil teade
Klahvilukk sees.
EESTI
Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes või enamas keeles, siis võite valida subtiitrite keele kaugjuhtimispuldil asuva nupu SUBTITLE (SUBTIITER)
abil.
Valige noolenuppudega subtiitrite keel.
Ekraan
39
40
TV VAATAMINE
Vanemakontroll (ainult digitaalrežiimis)
EESTI
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama
esitavale teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi,
kui signaalil on vale informatsioon.
Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
Monitor on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele
vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage
parool.
Blokeering väljas : kõik
programmid on lubatud
Blokeering väljas: kõik
programmid lubatud
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18 ja vanem
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18
ja vanemväljas
Blokeering
Blokeering väljas
ꔓ
Sagedasti kasutatavate menüüde kohandamine.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Sirvige noolenuppudega järgmiseid menüüsid.
Kuvasuhe
16:9
Menüü
ꔓ
(Ainult Prantsusmaal)
(V.a Prantsusmaal)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vanemlik
järelvalve, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tehke vasta-
vad muudatused, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Kiirmenüü kasutamine
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust. (16:9,
Skännimine, Algne, Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum, Kino
suum1)
Selge hääl II Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail
inimhääli paremini kuulata.
Valib ühe eelmääratud kujutiste
Pildirežiim
režiimidest(Elav, Standard,
Kino, Sport, Mäng)
Valib ühe helirežiimi (Standard,
Helirežiim
Muusika, Kino, Sport, Mäng)
Valib heliväljundi.
Audio
Määrab aja, mille möödumisel
Unetaimer
monitor välja lülitub
Valib lemmikprogrammi.
Lemmik
Kuvasuhe
USB-seade
Valib "Väljuta", et USB-seade
väljutada.
MÄRKUS
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
41
Elektroonilise telekava kasutamine
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide
võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate saadete algus- ja
lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne
teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemasolu ja hulk sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui telekanalid EPG-teavet edastavad.
EPG kuvab järgmise 8 päeva programmi kirjelduse.
MÄRKUS
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi
režiimis Monitor Out (Monitor väljas)
kuvada.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogramyy
mi eraldusvõime
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu
GUIDE (JUHEND).
1 Teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO .
Programmi valimine
Ikoon
Kirjeldus
Kuvatakse DTV programmis.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
Kuvatakse AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby programmis.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS programmis
1 Soovitud programmi valimiseks liikuge noolenuppudega valikule PAGE (LEHEKÜLG).
2 EPG kaob ekraanilt pärast valitud programmile
liikumist ja nupu OK vajutamist.
EESTI
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
42
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
EESTI
Nupufunktsioonid NOW/NEXT
(PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
saadet.
Telekava
1 YLE TV1
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
6. aprill 2007, 15:09
▲
JÄRGMINE
That ’70s show
Keno
või
ABC
Lyssna
Tänään otsikoissa
Glamour
▲
Lemmik
Režiim
Nupp
Punane
nupp
Kollane
nupp
Sinine nupp
OK
või
või
PAGE
( , )
(LEHEKÜLG)
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
TV/RAD
(Teler/raadio)
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
Teave
Programmi muutmine
Ajakava
Nupp
Punane
nupp
Roheline
nupp
Kollane
nupp
Sinine nupp
OK
World Business
Fantomen
Kritiskt
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
RAADIO
Kavaloend
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Valige edastatav programm.
Lehekülg üles/alla.
või
PAGE
( , )
(LEHEKÜLG)
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
TV/RAD
(Teler/raadio)
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Kuupäeva sätterežiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Valige edastatav programm.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
Valige TV- või raadioprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi 8 päeva kava.
EPG väljalülitamine.
Nupufunktsioonid Kuupäeva
muutmise režiimis
Valige TV- või raadioprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi nüüd ja järgmisena edastatava saate.
Nupp
Roheline
nupp
OK
või
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
Kuupäeva seadistamisrežiimi väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
Nupp
või
Kollane
nupp
INFO
BACK
(TAGASI)
GUIDE
(JUHEND)
Kirjeldus
Tekst üles/alla.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Üksikasjalik info sisse või välja.
EPG väljalülitamine.
Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde)
seaderežiimis
Määrab salvestamise algus- või lõpuaja ning meeldetuletuse ainult algusajale.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCARTkaabli abil on AV-pesaga ühendatud salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala
kaudu.
Nupp
BACK
(TAGASI)
või
või
OK
Kirjeldus
Pöörduge tagasi juhendi või kava režiimile.
Valige salvestamine või meeldetuletus.
Funktsiooni seadmine.
Valige kuupäev, algus-/lõppaeg või programm.
Taimeriga salvestamise/meeldetuletuse
salvestamine.
Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
Kui olete loonud kavaloendi, kuvatakse plaanitud
ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal
teist programmi.
Kui hüpikaken on avatud, töötavad ainult klahvid
Up / Down /OK / BACK (Üles/Alla/OK/TAGASI).
Nupp
Punane
nupp
Roheline
nupp
Sinine nupp
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
OK
või
Kirjeldus
Lisage uus käsitsi salvestamise seaderežiim.
Lisage uus taimeriga vaatamise seaderežiim.
Juhendi režiimi lülitumine.
EPG väljalülitamine.
Valige oma soovitud suvand (Muuda /
Kustuta / Kustuta kõik).
Valige Kava loend.
PAGE ( , ) Lehekülg üles/alla.
(LEHEKÜLG)
EESTI
Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
43
44
MEELELAHUTUS
MEELELAHUTUS
USB-seadme lahtiühendamiseks veenduge,
et lõpetate ühenduse õigesti; nii väldite monitori
või failide kahjustamist.
USB-mäluseadmete ühendamine
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Ühendage USB-mäluseadmed, nagu USBvälkmälu, väline kõvaketas või MP3-mängija
monitoriga ja kasutage multimeediumi funktsioone
("Failide sirvimine" Vt lk46).
Ühendage USB-välkmälu või USB-mälukaardilugeja monitoriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse
USB ekraan.
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB-seade,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade selle toimingu ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
MTV
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
USB IN
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
või
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
3D MTV
AV
RGB IN (PC)
1
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
DC-IN
2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
või
H/P
EESTI
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
Ärge lülitage monitori välja ega eemaldage
yy
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
monitoriga ühendatud, vastasel juhul võite
kahjustada faile või USB-mäluseadet.
Varundage USB-mäluseadmele talletatud
yy
faile sagedasti, vastasel juhul võite faile
kahjustada ja garantii ei pruugi seda katta.
MEELELAHUTUS
Nõuanded USB-mäluseadmete
kasutamise kohta
ni või kui te kasutate USB-multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USBmäluseadet.
Kustutamise funktsiooni toetavad ainult FAT-,
yy
FAT16- ja FAT32-failisüsteemid.
Kui USB-mäluseade ühendatakse USByy
multikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
yy
ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadyy
mete puhul erinev.
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakyy
se kõvaketas monitori sisselülitamisel automaatselt.
Välise USB-kõvaketta soovitatav mälumaht
yy
on kuni 1 TB, USB-mäluseadme soovitatav
mälumaht on kuni 32 GB.
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
yy
ei pruugi korralikult töötada.
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
yy
USB-kõvaketas ei tööta, lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
yy
kui USB 2.0. Need ei pruugi siiski filmiloendis
korralikult töötada.
Kui USB-mäluseadmelt esitatakse vigast faili,
yy
võib monitor välja lülituda või ebanormaalselt
töötada.
EESTI
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoyy
turi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset
yy
tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseade, mis kasutab oma draiverit,
yy
võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
yy
sõltuda seadmest.
Ärge lülitage monitori välja ega lahutage
yy
USB-seadet siis, kui ühendatud USB-mäluseade töötab. Kui selline seade on äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
Ärge ühendage USB-mäluseadet, mida on
yy
arvutis sobimatult vormindatud. Seade võib
põhjustada toote talitlushäireid ja see võib
mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
yy
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna FAT-, FAT16-, FAT32- või NTFS-failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda
ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
Ühendage välise toitega töötav USB-mäyy
luseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
yy
pakutava kaabliga.
Kõik USB-mäluseadmed ei pruugi olla toetayy
tud või ei toimi sujuvalt.
USB-mäluseadme failijoondusmeetod saryy
naneb Windows XP meetodiga ning failinimi
tunneb ära kuni 100 ladina tähemärki.
Varundage kindlasti olulised failid, kuna USByy
mäluseadmele salvestatud andmed võivad
kahjustuda. Me ei vastuta andmekao eest.
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
yy
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
Andmeid USB-mäluseadmel ei saa NTFSyy
failisüsteemis kustutada.
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooyy
45
46
MEELELAHUTUS
Failide sirvimine
5 Failide sirvimiseks kasutage noolenuppe.
Esile tõstetud fail kuvatakse eelvaate aknas.
EESTI
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele ning võimaldab faile sirvida.
1
2
1 Ühendage USB-mäluseade.
Fotoloend
2 Liikuge noolenuppudega valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND,
seejärel vajutage nuppu OK.
USB
Draiv 1
3
4
5
6
MUUSIKALOEND
SG kim 001
10/01/2010
SG kim 002
10/01/2010
SG kim 003
10/01/2010
SG kim 004
10/01/2010
SG kim 005
10/01/2010
SG kim 006
10/01/2010
SG kim 007
10/01/2010
Ül. kaust
Navigeerimine
1
2
3
4
5
6
7
ge Draiv1
USB
Draiv 1
Markeeri
Välju
FILMILOEND
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks vali-
Lehekülg 1/1
Lehekülje muutmine
Hüpikmenüü
Nr
Fotoloend
Pole markeeritud
Ül. kaust
0 kausta, 0 faili
7
FOTOLOEND
Lehekülg 1/1
Pole markeeritud
Draiv 1
Kirjeldus
Avatud lehekülje number/lehekülgi kokku
Valitud failide arv
Faili ja kausta nimi
Eelvaate aken
Faili suurus, info.
Naaseb tagasi eelmisele tasemele
Kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
0 kausta, 0 faili
Toetatud failivorming
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
Tüüp
Foto
4 Valige soovitud kaust.
- Eelmisele tasemele naasmiseks valige
Ül. kaust.
Fotoloend
USB
Draiv 1
Lehekülg 1/1
SG 001
SG 002
Muusika yy MP3
yy Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps
yy Diskreetimiskiirus (diskreetimissagedus)
MPEG1 3. kiht: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 3. kiht: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
MPEG2,5 3. kiht: 8 kHz, 11,025 kHz, 12
kHz
* Autorikaitsega faili ei esitata.
Pole markeeritud
SG 003
SG 004
0 kausta, 0 faili
Video
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Toetatud failivorming
yy JPG
yy Kasutatav suurus
Baaskomplekt: 64 pikslit (W) x 64 pikslit (H)
- 15360 pikslit (W) x 8640 pikslit (H)
Progressiivne: 64 pikslit (W) x 64 pikslit (H)
- 1920 pikslit (W) x 1440 pikslit (H)
Välju
yy dat, mpg, mpeg, ts, trp, tp, vob, mp4, mkv,
avi, divx
yy Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus:
20Mbps (megabitti sekundis)
yy Audiovormingu bitikiirus: 32 - 320 kbps
(MP3)
yy Toetatud subtiitrivorming: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb(PowerDivx)
MEELELAHUTUS
Fotode vaatamine
47
Fotosuvandite kasutamine
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Fotoloend,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme liikuge noole-
ꔗ
nuppudega valikule Draiv1.
Slaidiseanss
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
tage nuppu OK.
Valik
BGM
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG 001 1366 x 10/01/2010
768, 125KB
SG 002
10/01/2010
SG 003
Vaata
10/01/2010
SG 004
10/01/2010
SG 005
10/01/2010
SG 006
10/01/2010
SG 007
10/01/2010
Markeeri kõik
1 kaust, 7 faili
Kustuta
(Pööra)
Sule
Hüpikmenüü
Menüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Kuvab valitud foto täisekraani vaates.
yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
talletatud fotosid.
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
MÄRKUS
Arvuti ühiskausta salvestatud faile
ei saa kustutada.
Sule
Peida
Kirjeldus
Sulgeb hüpikmenüü.
Lülitab taustmuusika sisse või välja.
Taustmuusika kausta määramiseks
valige Valik.
Pöörab fotosid päripäeva (90°, 180°,
270°, 360°).
Kustuta
Kustutab foto.
Suvand
yy Slaidi kiirus: valib slaidiseansi kiiruse
(Kiire, Keskmine, Aeglane).
yy Muusikaalbum: valib taustamuusika
jaoks muusikakausta.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Suvand
Toetatud fotosuurused on piiratud.
Fotot ei saa pöörata, kui pööratud
laiuse eraldusvõime on suurem, kui
toetatav eraldusvõime.
6 Vaadake fotosid järgmiste menüüde abil.
Vaata
Q.MENU
MÄRKUS
Ül. kaust
Navigeerimine

Slaidiseanss Käivitab või peatab valitud fotode slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud kausta salvestatud
fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige
Valik.
Kuvatakse hüpikaken.
Lehekülg 2/3
ꔃ
Kustuta
Valitud fotode arv
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vaju-
Draiv 1
SG 001
1/17
Suvandid
vajutage nuppu OK.
Fotoloend
BGM
MÄRKUS
Muusikakausta ei saa vahetada
taustamuusika esitamise ajal.
Peida
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
EESTI
Vaadake USB-mäluseadmele salvestatud faile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
48
MEELELAHUTUS
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) valikud fotoloendis.
EESTI
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista fotovaade või Seadista video, Seadista audio,
seejärel vajutage nuppu OK
Vali suvandid.
Seadista fotovaade.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
Kui olete valinud suvandi Seadista fotovaade.
Muusika kuulamine
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv1.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse hüpikaken.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Slaidi kiirus
Muusikaloend Lehekülg 2/3
Muusika
SG 001
datused ning vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu “ ” siis, kui viimast faili alles esitatakse ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse loendi esimene fail.
Kui olete valinud suvandi Seadista video.
1 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused.(Vt lk61)
Kui valite suvandi Seadista audio.
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage suvandid Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II,
Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
Pealkiri
Ül. kaust
SG 001.mp3
või Muusikakaust.
3 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muu-
Pole markeeritud
SG 002.mp3
1 kaust, 3 faili
SG 003.mp3
3945 KB
128 Kbps
Esita
Esita fotoga
03:50
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
3:55
3:35
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
6 Esitage muusikat järgmiste menüüde abil.
Menüü
Kirjeldus
Esita, Peata esitus,
või Esita
markeeritud
Esitab muusikat, peatab esitamise või
esitab valitud muusikafaili. Kui esitate
muusikat muusikafaile valimata, esitatakse kõik valitud kausta salvestatud
muusikafailid.
Esitatava faili kestuse ees kuvatakse
ikoon .
yy Draiv: kuulake USB-mäluseadmele
talletatud muusikafaile.
Esita foto- Kuvab esitamise ajal fotosid.
ga
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
MEELELAHUTUS
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Kirjeldus
Kiirmenüü valikud muusikaloendis
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
Lõpetab esitamise
avada hüpikmenüüd.
Esitab muusikafaili
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
audio esitus või Seadista audio, seejärel
Liigub eelmisele failile
vajutage nuppu OK.
Vali suvandid.
Seadista audio esitus.
Seadista audio.
MÄRKUS
ꕉ Eelmine
Kahjustatud või rikutud faili ei esitata ning faiyy
li kestuseks kuvatakse 00:00.
Autorikaitsega faili ei esitata.
yy
Kui monitori esitamise ajal mõnda aega ei
yy
kasutata, kuvatakse kujutise sööbimise vältimiseks ekraanisäästjana teabeaken. Muusikaloendisse naasmiseks vajutage nuppu OK või BACK (TAGASI).
Kausta nimi / faili nimi
Muusika
S003
0:27 / 3:67
Q.MENU
Suvand
Kulunud aeg / Kestus
Kui valisite Seadista audio esitus.
1 Vajutage noolenuppe, et kuvada suvand Seadista audio esitus.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu “ ” siis, kui viimast faili alles esitatakse ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse loendi esimene fail.
Kui valite suvandi Seadista Audio.
1 Liikuge noolenuppudega ja kuvage valik Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl
II, Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
EESTI
Nupp
49
50
MEELELAHUTUS
Filmide vaatamine
EESTI
Esitage videofaile monitoris. Monitor võib kuvada
kõik USB-mäluseadmele talletatud videofailid.
Toetatakse järgmiseid filmifaile: *.dat / *.mpg
yy
/ *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv
/ *.avi / *.divx.
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.
yy
x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02,
Xvid1.03, Xvid 1.10- beta-1/beta-2, Mpeg-1,
Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
yy
MP3, LPCM, HE-AAC
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps (MP3)
yy
Subtiitri vorming: *.smi / *.srt / *.sub (Micro
yy
DVD, SubViewer1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt
(TM Player) / *.psb (Power Divx).
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
yy
korralikult töötada.
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid pole saadaval keeltes, millel puuyy
dub tugi.
Välise subtiitrifaili ajateave tuleb esitamiseks
yy
korrastada tõusvas järjekorras.
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineyy
da ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
yy
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
yy
mängida.
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
yy
ei ole vaheldatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
HD-videoid maksimaalse eraldusvõimega
yy
1920 x 1080 @ 25/30P või 1280 x 720 @
50/60P toetatakse sõltuvalt raamist.
Videoid suurema kui 1920 x 1080 @ 25/30P
yy
või 1280 x 720 @ 50/60P maksimaalse
eraldusvõimega ei pruugi raamist sõltuvalt
töötada.
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmiyy
failid ei pruugi korralikult töötada.
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus
yy
on 20 Mbps.
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilideyy
le, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel
4.1 või kõrgemal.
DTS-audiokoodek pole toetatud.
yy
Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei
yy
toetata.
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuyy
ma samas kaustas.
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peayy
vad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
yy
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensayy
tion) abil kodeeritud faile ei esitata.
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamisel
yy
saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nupuga Energy Saving (Energiasääst). Iga
pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei
toimi.
Videokoodek
mpeg, vob: MPEG1, MPEG2
yy
dat: MPEG1
yy
ts,trp,tp: MPEG2, H.264 / AVC
yy
mp4: MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11,
yy
Dvix 4.12, Dvix 5.x, Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1,
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx
yy
3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1,
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv: H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG
yy
4 SP , MPEG4 ASP
divx: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP,
yy
Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–
beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC
Audiokoodek
mpeg, vob: Dolby Digital, MPEG, MP3,
yy
LPCM
dat: Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
yy
ts,trp,tp: Dolby Digital, AAC, MPEG
yy
mp4: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
avi: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
mkv: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
MEELELAHUTUS
divx: Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
yy
MP3,LPCM
51
MÄRKUS
Max eraldusvõime
1920 x 1080 @ 30p
yy
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Nupp
INFO
Kirjeldus
Kuvab esitatava video teabe
Lõpetab esitamise
Esitab video
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
Peatab või jätkab esitust
vajutage nuppu OK.
Liigub failis tagasi
2 Liikuge noolenuppudega valikule Filmiloend,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks vali-
Liigub failis edasi
< või >
ge Draiv1.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
või
ENERGY

SAVING
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
Esitab videoid aegluubis
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST), et
suurendada ekraani heledust.
Kuvatakse hüpikaken.
Filmiloend
Film
SG 001.avi
Lehekülg 2/3
Pole markeeritud
Pealkiri
Ül. kaust
SG 001.avi
SG 002.avi
640x480, 720KB
SG 003.avi
Esita
Markeeri kõik
Kustuta
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
03:35
Markeeri
avada hüpikmenüüd.
Välju
6 Esitage videoid järgmiste menüüde abil.
Menüü
Kirjeldus
Esita või
Esitab filmi või esitab valitud filmi.
Esita mar- yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
keeritud
talletatud videoid.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku.
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab FAT32-failisüsteemis vorminvõi Kustu- datud ja USB-mäluseadmele talletatud
ta markee- faili.
ritud
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) valikud filmiloendis
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
03:55
Sule
Ül. kaust
Navigeerimine
Kestus
640 x 480, 720KB
03:50
2 Vajutage noolenuppu ja nuppu OK ja liikuge
valikule Seadista video esitus, Seadista
video või Seadista audio.
Valige suvandid.
Seadista video esitus.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
EESTI
Kui valite toetuseta faili, kuvatakse eelvaate akna all kujutis
.
52
MEELELAHUTUS
Kui valite Seadista video esitust.
Menüü
Kirjeldus
EESTI
Pildi suurus
Valib filmi esitamiseks soovitud pildivormingu
Audio
keelvõi
Subtiitri
keel
Muudab filmi esituse ajal heli/subtiitrite
keelegruppi.
Sünk.
Reguleerib filmi esitamise ajal subtiitrite
aegsünkroonimist alates -10 sekundist
kuni +10 sekundini 0,5 sekundiliste sammudena.
Asend
Muudab filmi esituse ajal subtiitrite asendit
üles või alla.
Suurus
Valib soovitud subtiitrite suuruse filmi
esitamise ajal.
Kui valisite Seadista video.
1 Liikuge noolenuppudega ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk61)
Kui valite suvandi Seadista Audio, toimige järgmiselt.
1 Liikuge noolenuppudega ja kuvage Helirežiim,
Autom. helitugevus, Selge hääl II, Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Nupp
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage valikud Pildi
suurus, Audio keel või Subtiitri keel.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud muudatused.
Subtiitri
keel
Toetatud keel
Latin1
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa,
itaalia, rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania
keel, keldi keel, kõmri keel, iiri keel,
katalaani keel, valentsia keel
Latin2
Bosnia, poola, horvaatia, tšehhi, slovaki, sloveenia, serbia, ungari
Latin4
Eesti, läti, leedu
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene, ukraina,
kasahhi
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
Paus ( )
Vajutage esituse ajal nuppu Paus ( ).
yy Kuvatakse stoppkaader.
yy Kui 10 minuti jooksul pärast pausile
vajutamist ei vajutata kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu, naaseb monitor
esitusrežiimi.
yy Vajutage nuppu Paus ( ), seejärel
kasutage aeglaselt kerimiseks nuppu FF ( ).
< või >
Kui kasutate esitamise ajal nuppu <
või >, kuvatakse ekraanil asukohta
märkiv kursor.
Esita ( )
Tavaesitusele naasmiseks vajutage
nuppu Esita ( ).
ENERGY
Ekraani heleduse suurendamiseks
vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST). (Vt lk��)
SAVING
MÄRKUS
Filmi välissubtiitritena toetatakse vaid
yy
ASCII-vormingus salvestatud faile.
Igal subtiitrireal toetatakse vaid 500 tähte
yy
ja 500 numbrit.
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10
yy
000 sünkroonimisplokki.
Kirjeldus
Esituse ajal vajutage kiirendamiseks
korduvalt nuppu REW ( ) (x2)
(x4)
(x8)
(x16)
(x32) .
vajutage kiirendamiseks korduvalt
nuppu FF( ) (x2)
(x4)
(x8)
(x16)
(x32).
yy Nende nuppude korduv vajutamine
suurendab edasi-/tagasikerimise
kiirust.
MEELELAHUTUS
DivX-i registreerimiskood
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskood, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Vaadake monitori registreerimiskoodi.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Teie registreerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
DivX-funktsiooni desaktiveerimine
Desaktiveerib kõik seadmed veebiserveri kaudu
ning blokeerib seadme aktiveerimise.
Monitorile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemas olev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide
kuvamiseks uuesti DivX-i kasutustunnus.
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Desaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu
OK.
3 Kinnitamiseks valige Jah.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Kas soovite selle seadme desaktiveerida?
Sule
MÄRKUS
Registreerimiskoodi kontrollimise ajal ei
yy
pruugi kõik nupud töötada.
Kui kasutate muu seadme DivX registreeriyy
miskoodi, ei saa renditud või ostetud DivXfaile esitada. Veenduge, et kasutate monitorile määratud DivX registreerimiskoodi.
Video- või audiofailid, mida pole standardyy
se DivX koodekiga teisendatud, võivad olla
rikutud ja neid ei saa esitada.
DivX VOD-kood võimaldab ühe konto all aktiyy
veerida kuni kuus seadet.
Jah
Ei
4 Valige Sule.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
See seade on desaktiveeritud.
Teie desaktiveerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
Sule
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EESTI
Kontrollige ja registreerige monitori DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/
vod kõige uuemaid filme rentida või osta. Renditud
või ostetud DivX-faili esitamiseks peab faili registreerimiskood olema monitori DivX registreerimiskoodiga sama.
53
54
3D-PILDINDUS
3D IMAGING (AINULT 3D-MUDELID)
EESTI
3D-tehnoloogia
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier) saab
monitorist vaadata kolmemõõtmelist videopilti.
Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab
kasutaja kandma ühilduvaid 3D-prille.
MÄRKUS
Pärast monitori sisselülitamist kulub mõni
yy
sekund selle kalibreerimisele.
Kui vaatate digimonitori 3D-režiimis, ei
yy
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli.
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digimoyy
nitor sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
Ettevaatusabinõud 3D-pildi
vaatamisel
HOIATUS
IÄrge vaake 3D-pilti liiga lähedalt, sest nii
yy
võite nägemist kahjustada.
3D-pilti kaua aega vaadates võib tekkida
yy
uimasus või ähmastuda nägemine.
Kui olete rase, eakas, südamerikkega,
yy
kannatate peapöörituse all või olete tarbinud
alkoholi, siis ei soovita me teil 3D-pilti
vaadata.
3D-pilt võib põhjustada desorienteeritust ja
yy
segadust.
Enne 3D-pildi vaatamist pange
yy
kergestipurunevad esemed käeulatuses
eemale.
Tõetruu 3D-pilt võib teid ehmatada ning
yy
refleksi tulemusena võite midagi ära
lõhkuda või end vigastada.
Ärge lubage alla viieaastastel lastel 3D-pilti
yy
vaadata, sest see võib halvasti mõjuda
silmade arengule.
Hoiatus valgustundlikkusest põhjustatud
yy
haigushoogude kohta
Mõnel kasutajal võib vilkuvat valgust või
mõnda kindlat filmis või mängus esinevat
mustrit nähes tekkida haigushoog või muu
ebanormaalne reaktsioon.
Kui mõnel teie pereliikmel on olnud epilepsia
või mis tahes muu haigushoog, pidage enne
3D-pildi vaatamist nõu arstiga.
Kui teil tekib 3D-pildi vaatamisel mõni
alltoodud sümptomitest, lõpetage kohe
vaatamine ja puhake.
»» Uimasus, ähmane nägemine või näolihaste
tõmblus, tahtmatud liigutused, tõmblemine,
mälukaotus, segadus ja desorientatsioon.
Kaebuste püsimisel pidage nõu arstiga.
Valgustundlikkusest tingitud haigushoo
yy
vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.
»» Tehke iga tunni kohta 5- kuni 15-minutiline
paus.
»» Kui teie vasaku ja parema silma
nägemisteravus erineb, võtke tarvitusele
meetmed erinevuse korrigeerimiseks.
»» Ekraani vaatamiseks peab see asuma
silmade kõrgusel.
3D-PILDINDUS
ETTEVAATUST!
Ettevaatusabinõud 3D-pildi vaatamisel
yy
Lapsevanemad või hooldajad peaksid jälgima
laste 3D-pildi vaatamist, sest lapsed ei
pruugi olla harjunud 3D vaatamisega ja neil
ei pruugi olla teadmisi võimalike riskidega
toimetuleku kohta.
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikeseyy
või kaitseprillide asemel.
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või kuumas
yy
kohas.
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi eseyy
meid. Ärge väänake prille ega pillake neid
maha.
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele
yy
vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks
ainult pehmet lappi. Raputage enne lapiga
puhastamist tolmu vähemaks
Ärge kriimustage 3D-prillide läätsi (polariseeyy
ritud kihti) teravate esemetega ega kasutage
puhastamisel kemikaale.
3D-prillide läätsed erinevad tavaprillide läätyy
sedest ja on väga õhukesed. Seega olge äärmiselt ettevaatlik, kuna läätsed võivad välja
kukkuda.
EESTI
»» Kui kogete peavalusid, väsimust või
uimasust, lõpetage kohe vaatamine ja
puhake.
»» Ärge vaadake 3D-kujutisi, kui olete väsinud
või haige.
55
56
3D-PILDINDUS
EESTI
3D-video vaateulatus
3D-kujutiste vaatamine
Monitori suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid
võivad vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
1 Esitage 3D-režiimis toodetud video.
2 Vajutage 3D.
3 Kandke 3D prille.
1
4 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel
vajutage nuppu OK.
4
2
5 Kuji muutmiseks kasutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
2D
3D
Kirjeldus
Vahetati 2D-režiimist 3D-režiimi
2D
3D
Kõrvuti
3
Ülal ja all
Muster
Nr
1
2
3
4
Kirjeldus
Muutke oma kaugust monitorist, et vaadata
pilti optimaalsel kaugusel (L).
Reguleerige monitori ja kohandage oma hoiakut, et vaadata pilti optimaalse vaatenurga all
(D).
Pange käed ettevaatlikult klaviatuurile, hoides
käsi küünarnukist painutatuna ja horisontaalselt sirgelt.
Muutke monitori asukohta, et vältida valguse
peegeldumist.
Järjestikkaader
6 Vajutage nuppu 3D ja lülitage 2D või 3D välja.
Režiim
Kirjeldus
3D
2D
Kuvab kujutisi 2D-režiimis ilma
3D efektideta.
3D
Kuvab 3D pilti.
Režiim
3D-pilti vaadates
2D
Suurus (tollid)
584 mm
3D väljas
Kuvab kujutisi algses vormingus.
Optimaalne vaatamiskaugus (L)
50 cm kuni 90 cm
Loobu
Suleb hüpikakna.
Optimaalne vaatamisnurk (D)
12°
3D-PILDINDUS
57
3D-režiimi seadistamine
3D-režiimi seade
2 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest valikutest,
seejärel vajutage nuppu OK
◄ Vasak/parem ◄
3D-pildi korrektuur
3D-sügavus
3D-vaatepunkt
15
0
Pildirežiim
◄
Elav
◄
Sule
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Suvand
Kirjeldus
3D-pildi korrektuur
Valige Vasak/parem või parem/vasak.
Parema nähtavuse tagamiseks valige 3D-videoga ekraan.
3D-sügavus
Reguleerib 2D-kujutisest 3D-kujutiseks teisendatud pildi stereoskoopilist efekti.
3D-vaatepunkt
Liigutab 3D-kujutist ette- ja tahapoole, et kohandada 3D-perspektiivi.
Pildirežiim
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid monitori parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad sõltuvalt monitorist.
Režiim
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt poekeskkonnale.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise liikumise esitamiseks, tõstes selleks esile
värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
MÄRKUS
Kui 2D-kujutised 3D-kujutisteks teisendada, on pildivaaterežiim blokeeritud.
yy
Kui 2D-kujutised 3D-kujutisteks teisendada, on 3D-sügavus lubatud.
yy
3D-filmide vaatamise ajal ei saa avada põhimenüüd.
yy
ETTEVAATUST!
3D-kujutiste vaatamise ajal ei pruugi mõned menüüd töötada.
yy
Digitelevisiooni kanalite või sisendallika vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 2D-kujutisi 3D-režiimis, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui monitori tuleva 3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse 3D-režiim.
yy
EESTI
1 Vajutage nuppu 3D SETTING ja avage hüpikmenüüd.
58
SÄTETE KOHANDAMINE
SÄTETE KOHANDAMINE
EESTI
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
PILT(Vt lk60)
Reguleerib kujutise suurust,
kvaliteeti või efekti
SEADED (Vt lk59)
Seadistab ja muudab
programme
SUVAND(Vt lk67)
Kohandab üldsätteid
SEADED
SUVAND
PILT
LUKK
LUKK (Vt lk68)
Lukustab või avab kanalid
ja programmid
AUDIO (Vt lk63)
Reguleerib helikvaliteeti, -efekti
või helitugevuse taset
AUDIO
SISEND
AEG
USB
SISEND (Vt lk69)
Kuvab sisendallikad
koos siltidega
AEG (Vt lk66)
Määrab kellaaja, kuupäeva
või taimeri funktsiooni
USB (Vt lk70)
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine
SÄTETE KOHANDAMINE
59
Sätete kohandamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
SEADED
Liiguta
OK
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom. häälestus
Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk���
).
Manuaalne
häälestus
Häälestab ja talletab soovitud programmid käsitsi (Vt lk27 kuni ���
).
Progr.
redigeerimine
Lisab ja kustutab programme (Vt lk���
).
Tarkvara uuendus Uuendab automaatselt monitori tarkvara. (Vt lk���
).
Diagnostika
Kuvab tootja, mudeli või tüübi numbri, seerianumbri ja tarkvarateabe. (Vt lk���
).
CI-info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused). (Vt lk���
).
Kaabel-DTV
seadistus (ainult
kaabelrežiimis)
Saate käivitada teenusepakkuja või programmi automaatuuenduse. (Ainult riikides, kus DBV-C on
toetatud). (Vt lk���
).
EESTI
Seadistussätted
60
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
PILT
Liiguta
EESTI
Kuvasuhe
: 16:9
Pildiviisard
Seadista 3D-video
ꕊ Energiasääst : Väljas
Pildirežiim
: Elav
ꔈTaustavalgus
ꔈKontrast
ꔈHeledus
ꔈTeravus
ꔈVärv ꔈVarjund ꔈVärvitemperatuur
ꔈErijuhtnupp
ꔈPildi lähtestamine
Ekraan
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
OK
100
100
70
50
45
0
0
R
G
W
C
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata. (Vt lk��)
Pildiviisard
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kasutatud juhiste alusel. Kohandatud suvandid salvestatakse pildirežiimis kui Ekspert1.
Pildiviisard
Musta tase
Dünaamiline
kontrastsus
Värvi sügavus
Valge tase
Värvitemperatuur
Taustavalgus
Horisontaalne/
Vertikaalne
teravus
Värv
Varjund
Valmis
MÄRKUS
Kui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
Seadista 3Dvideo(Ainult
3D-mudelid)
Määrab 3D-kujutise valikud. (Vt lk��)
Energiasääst
Reguleerib ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
Suvand
Väljas
Taustavalgus on väljas.
Minimaalne/
keskmine/
maksimaalne
Valib taustavalguse heledustaseme.
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
61
Kirjeldus
Režiim
Ekraan
(ainult RGBPC-režiimis)
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt poekeskkonnale.
Standardne
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise liikumise esitamiseks, tõstes selleks
esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
Kohandab arvuti ekraanisuvandid RGB-režiimis.
Suvand
Eraldusvõime
Valib õige eraldusvõimee Vt "Arvuti ekraanisuvandite kohandamine" lk20
Automaatkonfigureerimine
Reguleerib ekraanipildi asendit, kella ja faasi automaatselt. Konfigureerimise ajal on kuvatav pilt mõne sekundi vältel ebastabiilne.
Asend/Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis pole selge, eriti juhul, kui tärgid pärast automaatkonfigureerimist värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Peamised kujutise suvandid
Seade
Kirjeldus
Taustavalgus
ohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
K
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Võite kasutada suvandit Kontrast, kui pildi
hele osa on küllastunud.
Heledus
Reguleerib pildi signaali peamist taset. Kui kujutise tume osa on liialt küllastunud, võite heledust reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam
tase, seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemperatuur
Valige suvand warm (soe), et täiustada soojemaid värve, nagu punane, või valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Pildi lähtestamine
Taastab vaikesätted.
MÄRKUS
RGB-PC / HDMI-PC režiimis ei saa värvi ja Varjund reguleerida.
yy
Kui valitud on Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus, V
yy
teravus, Värv või Varjund.
EESTI
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid monitori parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad monitoriti.
62
SÄTETE KOHANDAMINE
Täiustatud pildivalikud
Seade
Kirjeldus
EESTI
Dünaamiline
kontrastsus
(Väljas/Madal/Kõrge)
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Dünaamiline värv
(Väljas/Madal/Kõrge)
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. See
funktsioon parandab tooni, küllastumust ja helendust, et punane, sinine, roheline ja valge
näiksid erksamad.
Müravaigistus
(Väljas/Madal/
Keskmine/Kõrge)
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Gamma
(Väljas/Keskmine/
Kõrge)
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»» Madal: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond heledamaks.
»» Keskmine: näidake algse pildi tasemeid.
»» Kõrge: pildi tumedad ja keskmised hallid toonid muudetakse tumedamaks.
Musta tase
(Madal/Kõrge/
Automaatne)
»» Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»» Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»» Automaatne: tuvastab ekraani tumeduse ja seadistab selle automaatselt kas kõrgeks
või madalaks.
Määrab ekraani musta värvi taseme õigele tasemele.
See funktsioon võimaldab valida 'Madala' või 'Kõrge' järgnevates režiimides: AV(NTSC-M),
HDMI või Komponent. Muidu on "Musta tase" seadistatud väärtusele "Automaatne".
Filmirežiim
(Sees/Väljas)
Välistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga.
Kasutage seda funktsiooni filmide vaatamisel.
Värvistandard
(SD/HD)
Muudab erineva video värvi ümber HD-värviks. See funktsioon on seadistatud SD-video (BT601) ja HD-video (BT-709) värvivormingule.
Ekspertmuster
(Väljas/Ekspert 1/
Ekspert 2)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
See funktsioon on lubatud režiimis Pildirežiim - ekspert, kui vaatate DTV-d.
Värvifilter
(Väljas/Punane/
Roheline/Sinine)
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
Värvitemperatuur
(Keskmine/Soe/Jahe)
See on funktsioon, millega reguleerida ekraani üldist värvi, et saavutada soovitud tulemus.
yy A
»» Meetod: 2 punkti
»» Muster: sisemine, välimine
»» Punase/rohelise/sinise kontrast, punase/rohelise/sinise heledus:
»» Reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
yy B
»» Meetod: 10 punkti IRE
»» Muster: sisemine/väline
»» IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali
suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30 – 100. Saate
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
»» Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
Värvi haldamise
Süsteem
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid testmustreid kasutades reguleerimiseks, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane). Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad,
isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta värv: reguleerimisvahemik on -30
kuni +30.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta varjund: reguleerimisvahemik on
-30 kuni +30.
See funktsioon on režiimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.
63
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
AUDIO
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
OK
L
R
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid helisuvandeid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom.
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka programme
vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu
ühtlane olla.
Selge hääl II
Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail inimhääli paremini kuulata.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standardne
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
MÄRKUS
ui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkonK
dadega toimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
Suvand
Surround X
Pakub selge dialoogi ja bassiga ruumilist heli kõigest kahe kõlariga.
Surround X on patenteeritud ruumilise heli tehnoloogia, mis lahendab 5.1
multikanaliga sisu kahe kõlariga esitamisel tekkiva probleemi.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab
see kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
MÄRKUS
RGB-PC / HDMI-PC režiimis ei saa kõrgeid toone ja bassi reguleerida.
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
Liiguta
Autom. helitugevus
: Väljas
Selge hääl II
: Väljas
3
Tasakaal
0
Helirežiim
: Muusika
ꔈSurround X
: Väljas
ꔈKõrged toonid 50
ꔈBass
50
ꔈLähtesta
Digitaalne heli väljund : PCM
TV-kõlar
: Sees
DTV audioseaded : Automaatne
64
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
EESTI
Digitaalne heli
väljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on saadaval, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund
väärtuse Automaatne, seadistate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi
digitaalne liides) funktsioonile Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Režiim
Helisisend
Digitaalne audioväljund
Automaatne (kõlarid
sees)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automaatne (kõlarid
väljas)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
PCM
TV-kõlar
Lülitab monitori sisemised kõlari välise Hi-Fi või SRS-süsteemi kasutamisel sisse. Monitori kõlareid saab audio väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.
DTV audioseaded
(ainult digirežiimis)
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tüübi.
MÄRKUS
yy Automaatne: väljastab automaatselt järgmises järjekorras: HE - AAC Dolby Digital MPEG.
yy HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: laseb kasutajal valida talle sobiva helitüübi.
»» Kui valitud on MPEG, siis on heliväljund alati MPEG-vormingus.
»» Kui MPEG-vormingut ei toetata, valitakse HE - AAC ja Dolby Digital just selles järjekorras.
SÄTETE KOHANDAMINE
65
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse heliteave koos programmi numbri ja jaama nimega.
nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile, seejärel vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), võite sisse lülitada valiku DUAL I, DUAL II
või DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui monitor on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtu korral saate valida NICAM MONO või MONO.
2 NICAMstereo vastuvõtu korral saate valida NICAM STEREO või MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber MONO-signaalile.
3 NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtul saate valida NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või NICAM DUAL I+II või
MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
EESTI
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ) ja liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
66
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
AEG
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu
OK.
Liiguta
Kell
Väljalülitusaeg Sisselülitusaeg Unetaimer
OK
: Väljas
: Väljas
: Väljas
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja. Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt
digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.
MÄRKUS
Kui lülitate toite välja toitejuhtme eraldamise teel, lähtestatakse kehtiv kellaajasäte.
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
Määrab automaatselt monitori välja- ja sisselülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt
kella menüüs määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.
MÄRKUS
Kui te ei vajuta pärast monitori sisselülitamist kahe tunni jooksul mitte ühtegi nuppu,
yy
siseneb monitor automaatselt ooterežiimi.
Kui määrate sisselülitusfunktsiooni ja lülitate monitori toitelülitist välja, sisselülitusfunktyy
sioon ei tööta. Sisselülitusfunktsiooni aktiveerimiseks peab monitor olema ooterežiimis.
Kui määrate nii väljalülitus- kui ka sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaeg
yy
sisselülitusaja, kui monitor on sisse lülitatud.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel monitor välja lülitub. Kui lülitate monitori välja ja seejärel uuesti
sisse, lülitub unetaimer välja.
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
SUVAND
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVANF, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid suvandisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Keel
Valib kuva- või helikeele (Vt lk���
).
Spikker
väljalülitatud
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta
telesaates.
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas. (Vt lk77 kuni 79)
Riik
Valib soovitud riigi. (Vt lk��)
Sisendi silt
Valib sisendallikale sildi, et tuvastada iga sisendallikaga ühendatud seade.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
Seadista ID
Lisab ühendatud seadmetele tunnuse. (Vt lk��)
Sisselülituse indi- Määrab, kas monitori sisselülituse indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
kaator
Demorežiim
Kuvage slaidiseanss, et seletada selle monitori mitmeid logosid.
Režiimi
seadistamine
Kohandab monitori seaded vastavalt teie eelistustele. Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.
Seade
Režiimi seadista- Valib kodusele keskkonnale režiimi Kodukasutus.
mine
Valib poe keskkonnale režiimi Kaupluse demo.
Algseaded
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, tuleb süsteemiluku puhul sisestada kaugjuhtimispuldil kood
'0', '3', '2', '5'.
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
67
68
SÄTETE KOHANDAMINE
Lukuseaded
LUKK
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
Liiguta
OK
Parooli seadistamine
Süsteemilukk
: Väljas
ꔈProgrammi blokeerimine
ꔈVanemlik järelvalve
ꔈSisendi blokeerimine
Klahvilukk
: Väljas
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Parooli
seadistamine
Kirjeldus
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikeparool on ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole vaikekood ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ vaid ‘1’,’2’,’3’,’4’.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, vajutage '0' '3' '2' '5' ja sisestage uus parool.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Reiting
Klaviatuurilukk
Programmi
blokeerimine
Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata või mida te ei soovi,
et teie lapsed vaataksid.
yy See funktsioon on kasutatav, kui sätte Süsteemilukk seadeks on "Sees".
yy Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Vanemlik
järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Seetõttu see
funktsioon ei toimi, kui signaalil on vale informatsioon.
(Vt lk40)
Sisendi
blokeerimine
Blokeerib sisendallikad
Monitori saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Selle funktsiooni
võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.
MÄRKUS
Kui Süsteemiluku sätteks on "Sees" ja monitor on välja lülitatud, vajutage nuppu
yy
INPUT, P
monitoril või nuppu POWER, INPUT, P
, TV/PC või NUMBER kaugjuhtimispuldil, seejärel lülitub monitor sisse.
Kui klahvilukk on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil teade
Klahvilukk sees, kui
yy
monitori vaatamise ajal vajutage esipaneelil suvalist nuppu.
SÄTETE KOHANDAMINE
69
SISENDI seaded
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SISEND, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MTV
SISEND
LIIGUTA
3D MTV
SISEND
OK
Antenn
AV
Komponent
RGB
HDMI
LIIGUTA
OK
Antenn
AV
Komponent
RGB
HDMI1
HDMI2
Kasutatavaid sisendi sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Antenn
Valige see DTV/TV vaatamisel. (Vt lk���
).
AV
Valige see videomaki või muu välisseadme kasutamisel. (Vt lk���
).
Komponent
Valige see DVD või digiboksi kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk���
).
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk���
).
HDMI
Valige see DVD-seadet, arvutit või digiboksi kasutades, sõltuvalt ühendusest. (Vt lk17 või ��)
70
SÄTETE KOHANDAMINE
USB-seaded
USB
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel vajutage nuppu
OK.
LIIGUTA
OK
Fotoloend
Muusikaloend
Filmiloend
Divx-i registreerimiskood
Desaktiveerimine
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid USB-sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Fotoloend
USB-mäluseadmelt saate vaadata fotofaile. (Vt lk��)
Muusikaloend
USB-mäluseadmelt saate mängida muusikafaile. (Vt lk��)
Filmiloend
USB-mäluseadmelt saate mängida filmifaile. (Vt lk��)
Divx-i
Kontrollige ja registreerige monitori DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/
registreerimiskood vod kõige uuemaid filme rentida või osta. (Vt lk���
).
Desaktiveerimine
Desaktiveerimise eesmärk on võimaldada seadmete desaktiveerimine kasutajatele, kes on
aktiveerinudkõik võimalikud seadmed läbi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid
aktiveerida. (Vt lk��)
ÜHENDUSTE LOOMINE
71
ÜHENDUSTE LOOMINE
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate monitori signaali sisendyy
kaabli monitoriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed monitoriga järgmise tabeli põhjal.
Ühenduste ülevaade
Ühendustüüp
Video
Audio
Digitaalne
Analoog
Digitaalne
Analoog
HDMI (väga soovitatav)
O
-
O
-
Komponent
-
O
-
-
RGB
-
O
-
-
Optiline heli
-
-
O
-
Analoogaudio
-
-
-
O
EESTI
Ühendage monitoriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, videokaamerad või kaamerad, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
72
ÜHENDUSTE LOOMINE
Monitori tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
EESTI
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mille soovite monitoriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk73
DVI – Vt lk73
Komponent – Vt lk74
DVD
VCR
HDMI – Vt lk73
DVI – Vt lk73
Komponent – Vt lk74
Euro Scart – Vt lk74
Kõlar
USB
Mäluseade – Vt lk76
Mälukaardi lugeja – Vt lk76
Digitaalne optiline
audio – Vt lk75
Kõrvaklapid
– Vt lk75
Arvuti
HDMI – Vt lk17
DVI – Vt lk18
RGB – Vt lk18
Videokaamera/kaamera
HDMI – Vt lk73
DVI – Vt lk73
Komponent – Vt lk74
MÄRKUS
Komponent – Vt lk74
Euro Scart – Vt lk74
Mänguseadme monitoriga ühendamisel kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
Mänguseade
HDMI – Vt lk73
Komponent – Vt lk73
73
ÜHENDUSTE LOOMINE
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali monitori. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
DVI-HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
DVI OUT
HDMI-ühendus
AUDIO OUT
MTV
DC-IN
AV
RGB IN (PC)
HDMI/DVI IN
COMPONENT IN
Y
H/P
HDMI OUT
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
AUDIO IN
(RGB/DVI)
Ühendage videokaamera, kaamera HD-vastuvõtja,
DVD- või VCR-mängija või mänguseade monitoriga ja valige vastav sisendrežiim.
DVI-HDMI kaabli ühendamine
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
O
AUDIO OUT
AV
RGB IN (PC)
3D MTV
COMPONENT IN
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
DC-IN
1
H/P
HDMI OUT
2
USB IN
AV
RGB IN (PC)
PR
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
PB
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Y
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
DVI OUT
USB IN
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
MTV
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
USB IN
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
2
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
3D MTV
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
yyKasutage High Speed HDMI™-kaablit
yyHigh Speed HDMI™-kaablid on testitud edastama kuni 1080p HD-signaali ja kõrgemat.
PR
L
R
AUDIO
O
ANTENNA/
CABLE IN
EESTI
Videokaamera, kaamera,
HD-vastuvõtja, DVD-, VCRmängija või mänguseadme
ühendamine
74
ÜHENDUSTE LOOMINE
Euro Scart-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme analoog video- ja audiosignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage komponentkaablit.
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
PR
VIDEO
Y
PB
PR
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
L
R
VIDEO
RGB IN (PC)
HDMI/DVI IN
R
L
AV
COMPONENT IN
Y
H/P
PB
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
DC-IN
COMPONENT IN
Y
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
MTV
AV
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
MTV
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
AUDIO/ VIDEO
AUDIO
PR
VIDEO
Y
PB
VIDEO
PR
R
L
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
L
R
AUDIO
AV
RGB IN (PC)
1
H/P
PB
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DC-IN
COMPONENT IN
Y
AUDIO IN
(RGB/DVI)
2
AV
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
3D MTV
RGB IN (PC)
1
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
DC-IN
2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
3D MTV
H/P
EESTI
Komponentkaabli ühendamine
COMPONENT IN
Y
PB
PR
VIDEO
AUDIO/ VIDEO
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
75
ÜHENDUSTE LOOMINE
Kõrvaklappide ühendamine
Kasutage sisse ehitatud kõlarite asemel valikulist
välist helisüsteemi.
Edastab kõrvaklappide signaali monitorist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele kõrvaklapid nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
MÄRKUS
MTV
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
USB IN
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
Vaigistage sisse ehitatud kõlarid, kui kasutate
yy
välist heliseadet (Vt lk63).
Digitaalne optiline heliühendus
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
Edastab monitori digitaalse helisignaali välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
optiline audiokaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
AV
RGB IN (PC)
3D MTV
COMPONENT IN
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
O
2
DC-IN
H/P
OPTICAL AUDIO IN
1
USB IN
AV
RGB IN (PC)
PR
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
PB
VIDEO
R
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
Y
L
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
USB IN
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
MTV
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
USB IN
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
2
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
3D MTV
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
OPTICAL AUDIO IN
PR
L
R
AUDIO
O
ANTENNA/
CABLE IN
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
EESTI
Helisüsteemiga ühendamine
76
ÜHENDUSTE LOOMINE
USB-seadme ühendamine
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
MTV
USB IN
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
või
PB
PR
L
VIDEO
R
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
AV
RGB IN (PC)
1
3D MTV
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
DC-IN
2
AUDIO IN
(RGB/DVI)
või
H/P
EESTI
Ühendage monitoriga USB-salvestusseade
(näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3mängija või USB-mälukaardilugeja), avage USB
menüü ja sirvige eri multimeediumfaile. "USBmäluseadmete ühendamine" lk Vt lk44 ja "Failide
sirvimine" lk Vt lk46
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
TELETEKSTI
77
TELETEKST
TV / PC
INPUT
ENERGY
TV / PC
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
0
7
Q.VIEW
8
0
Q.VIEW
LIST
9
LIST
MARK
FAV
RATIO
1 Sisestage numbrinuppudega soovitud kol-
mekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise
ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Nuppu P
või saab kasutada eelmise või
järgmise lehekülje valimiseks.
Režiim Top Text
INPUT
TV/
RAD
SAVING
Lehekülje valik
3D MTV
MTV
ENERGY
Režiim Simple Text
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
9
MARK
FAV
P
P
A
G
E
P
3D
MUTE
P
A
G
E
MUTE
Ploki, grupi ja lehekülje valik
3D SETTING
MENU
GUIDE
Q.MENU
OK
INFO
MENU
GUIDE
Q.MENU
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
OK
EXIT
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
EXIT
INFO
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate siirduda järgmisele
Auto Config.
Auto Config.
Sisse- ja väljalülitamine
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane
lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TVjaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST) või EXIT (VÄLJU). Taastub eelmine režiim.
leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivina saate kasutada
nuppu P .
4 Punane nupp lubab naasta eelmisele valikule.
Võite kasutada ka nuppu P .
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
EESTI
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.
Selle TV teleteksti dekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
78
TELETEKSTI
Fastext
Indeks
EESTI
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
. Kuvatakse
indeksilehekülg.
Valige iga indeksi lehekülg.
Aeg
Telesaadet vaadates valige see menüü, et kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage punast/
rohelist nuppu, < > või numbrinuppe.
2 Saate valida allrea värvikoodidega varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Nuppu P ^ või v saab kasutada eelmise või
järgmise lehe valimiseks.
Teleteksti erifunktsioonid
Teksti suvand
Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stoppsümbol ja automaatne leheküljevahetus on
blokeeritud.
Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Indeks
Uuenda
Aeg
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
Hoia
Näita
Uuenda
Sule
DIGITAALNE TELETEKST
79
DIGITAALNE TELETEKST
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
1 Digitaalset teleteksti edastava teenuse valimiseks vajutage numbrinuppe või nuppu P
.
või
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (TEKST) või värvilist nuppu.
3 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja jätkake,
vajutades nuppu OK, noolenuppu, punast
nuppu, rohelist nuppu, kollast nuppu, sinist
nuppu või numbrinuppe jne.
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
või ja
valige digitaalset teleteksti edastav teenus.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmisele sammule, milleks vajutage nuppu
TEXT, OK, noolenuppu, punast nuppu, rohelist nuppu, kollast nuppu, sinist nuppu või
numbrinuppe jne.
3 Digitaalse teletekstiteenuse vahetamiseks valige muu teenus numbrinuppude või nupuga P
või .
4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TV-pil-
dile naamiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST)
või värvilist nuppu.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele punase nupu vajutamisega.
EESTI
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
yy
ja Iirimaal.
Monitor annab ligipääsu digitaalsele teletekstile,
mis parendab erinevaid aspekte, nagu tekst, graafika jne. See digitaalne teletekst annab ligipääsu
spetsiaalsetele digitaalse teleteksti teenustele ja
digitaalset teleteksti levitavatele spetsiaalsetele
teenustele.
Subtiitri keelemenüüs tuleb valida suvand Väljas,
et kuvata teleteksti SUBTIITRI nupuga.
80
HOOLDUS
HOOLDUS
EESTI
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks
puhastage monitori regulaarselt.
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmyy
make juhe võrgupesast ja eraldage kõik
muud juhtmed.
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjusyy
tuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te
monitori pikemat aega ei kasuta.
Korpus ja statiiv
Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.
ETTEVAATUST!
Ekraan ja raam
Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta
ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud
puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult
üle puhta ja kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekyy
raanile vajutada ega toksata, kuna see võib
ekraani kriimustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemiyy
kaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti,
putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori
välimuse ja värvikatte.
Ärge pihustage monitorile vedelikke. Kui veyy
delik satub monitori sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasuyy
tage kemikaale.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud
tolmu ja mustust.
TÕRKEOTSING
81
TÕRKEOTSING
EESTI
Üldine
Seade ei tööta korralikult.
Probleem
Juhtpult ei tööta
Toide katkeb ootamatult
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. Veenduge, et suunate kaugjuhtimispulti õiges suunas
> 
, 
> 
).
yy Veenduge, et patareid on õigesti paigaldatud (
yy Veenduge, et määratud on õige kaugjuhtimisrežiim: TV, VCR jne.
yy Paigaldage uued patareid.
yy Kas unetaimer on peal?
yy Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus.
yy Kui monitor on sisse lülitatud ning sisendsignaal puudub, lülitub teler
energiatarbimise säästmiseks 15 minuti pärast automaatselt välja.
yy Kui USB-mäluseadmelt esitatakse vigast faili, võib monitor välja lülituda. Kontrollige USB-mäluseadmel olevat faili.
yy V.a energiasäästumenüü ekraani väljalülitusrežiim.
Videofunktsioon ei tööta.
Probleem
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas toitejuhe on võrgupesas?
yy Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta.
yy Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekyy See on normaalne, pilt on seadme käivitusprotsessi ajal summutatud.
raanile aeglaselt
Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge hoolduskeskusesse.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet yy Reguleerige menüüsuvandiga Värv.
yy Jätke monitori ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
yy Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb
yy Kontrollige kohalike häiringute olemas olu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt
yy Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale.
yy Jaamasignaal nõrk, suunake antenn muule jaamale.
yy Kontrollige võimalike häireallikate olemas olu.
Pildil ribad või vöödid
yy Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).
Pilt ja heli puuduvad
82
TÕRKEOTSING
Probleem
HDMI-ga ühendamisel pole pilti
Eraldusvõime
EESTI
yy Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda
pildi värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMIkaablit.
Helifunktsioon ei tööta.
Probleem
Pilt korras, heli puudub
Ühest kõlarist ei kosta heli
Ebanormaalne heli seadme sees.
Pole heli, kui ühendada HDMIvõi USB-ga
Eraldusvõime
(+ , -) või VOL ( , ).
yy Vajutage nuppu
yy Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas helikaablid on õigesti paigaldatud?
yy Reguleerige menüüsuvandiga Tasakaal.
yy Niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse- ja väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote
riket.
yy Veenduge, et HDMI kaabel on High Speed HDMI kaabel.
yy Kontrollige USB juhet üle versiooni 2.0.
yy Kui heli on HDMI-s ebanormaalne, kontrollige välisseadmete audiovormingut.
»» Toetatav audiovorming: Dolby Digital, PCM
Pildi seadetega on probleem.
Probleem
Kui kasutaja vahetab pildiseadeid,
lülitub monitor peale teatud aega
tagasi originaalseadetele.
Eraldusvõime
yy See tähendab, et monitor on hetkel seadistatud režiimi Kaupluse
demo. Režiimi Kodukasutus lülitamiseks peate tegema järgmist:
valige monitori menüüs SUVAND → Valirežiimi seadistamine → Vali
kodukasutus. Nüüd olete kodukasutusrežiimi valinud.
Arvutirežiim
Pilti ei kuvata.
Probleem
Eraldusvõime
Toide on sees, sisselülituse indikaator on sinine, kuid ekraan on
äärmiselt tume.
yy Reguleerige heledust ja kontrasti.
Kas kuvatakse teade "Vale vorming"?
yy Arvuti signaal (videokaart) on toote vertikaal- või horisontaalvahemikust väljas. Sagedusvahemiku reguleerimiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist Tehnilised andmed.
yy Arvuti ja toote vaheline signaalikaabel pole ühendatud. Kontrollige signaalikaablit.
yy Sisendsignaali kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (SISEND).
Kas kuvatakse teade "Kontrolli
signaalikaablit"?
TÕRKEOTSING
83
Toote ühendamisel kuvatakse teade "Tundmatu toode".
Probleem
yy Installige toote draiver, mis tarnitakse koos tootega või laadige see
veebilehelt. (http://www.lg.com)
yy Vaadake videokaardi kasutusjuhendist, kas isehäälestusteenust toetatakse.
Tootele ilmub järelkujutis.
Probleem
Järelkujutis ilmub, kui
toode välja lülitatakse.
Eraldusvõime
yy Kui kasutate fikseeritud kujutist pika aja vältel, võivad pikslid kiiresti
kahjustuda. Kasutage ekraanisäästja funktsiooni.
Ekraani värvid on ebanormaalsed.
Probleem
Eraldusvõime
Ekraanil on kehv värvide eraldusvõi- yy Seadke ekraani värvide eraldusvõimeks rohkem kui 24 bitti (loome (16 värvi)
mutruud värvid). Valige Windowsi juhtpaneelil → Ekraan → Seaded →
Ekraani värvid on ebastabiilsed või
kasutatakse monovärve.
Kas ekraanil on mustad täpid?
Värvitabel.
yy Kontrollige signaalikaabli ühendusolekut.
yy LCD-paneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist,
valget või musta värvi pikslit. See ei märgi LCD-ekraani riket.
Ekraanikujutis näib ebanormaalne.
Probleem
Eraldusvõime
yy Reguleerige menüüs Asend.
yy Kontrollige, kas toode toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust.
Kui sagedus on vahemikust väljas, määrake juhtpaneelil menüüs →
Ekraan → Seaded eralduvõime soovitatud tasemele.
Kas taustekraanil kuvatakse õhuke- yy Reguleerige menüüs Kell.
Kas ekraani asend on vale?
sed jooned?
Horisontaalmüra või hägused märgid.
yy Reguleerige menüüs Faas.
EESTI
Kas draiver on installitud?
Eraldusvõime
84
TÕRKEOTSING 3D REŽIIMIS
TÕRKEOTSING 3D-REŽIIMIS
EESTI
Kui monitor on välja lülitatud, näen sellel õlist pinda meenutavat pöörise moodi laiku.
Seda põhjustab välise valguse häire LCD pinna ja 3D-filtri vahelises õhukihis.
Kui te teleri uuesti sisse lülitate, muutub see laik peaaegu nähtamatuks.
Ma ei näe 3D-kujutist korralikult
Probleem
Kui te ei kasuta monitoriga kaasas
olnud prille.
Eraldusvõime
Selle monitoriga 3D-kujutist vaadates on oluline kasutada monitoriga kaasas olnud prille. Prillid on loodud monitori pinnale kinnitatud 3D-filtrit optiliselt kompenseerima. Mõne muu tootja prille kandes ei pruugi te monitoril 3D-kujutist õigesti
näha.
3D-kujutiste vaatamisel väljaspool
Monitori optimaalne vaatenurk on 12°, optimaalne vaatamiskaugus on monitorist
optimaalset vaatenurka või kaugust. 50 kuni 90 cm kaugusel. 3D-kujutisi optimaalsest vaatenurgast või -kaugusest
väljaspool vaadates võivad pildid kattuda või olla 3D-režiimis valesti kuvatud.
Märkused 3D-saateedastuse 3D-kujutiste vaatamise kohta
*Analoogtelevisioon ei toeta 3D-ekraanipildi vaatamist.
Probleem
Kui lülitate kaugjuhtimispuldil oleva
3D-nupuga 2D-ekraanipildi 3Dekraanipildi režiimi, siis võidakse
kuvada kattuvad kujutised.
Eraldusvõime
yy Lülitage 3D-režiim 3D-nupu abil välja.
yy Kanali vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
Pärast kanalivahetust on ekraan
See kanal toetab 3D-režiimi. Vajutage kaugjuhtimispuldi 3D-nuppu ja valige 3Djagatud horisontaalselt või vertikaal- režiimi tüüp.
selt
3D-video vaatamisel hakkavad
silmad valutama või ekraan on
hägune.
Valige suvand vasak/parem või parem/vasak, kumb teile rohkem 3D-kujutiste
vaatamiseks sobib.
TEHNILISED ANDMED
85
TEHNILISED ANDMED
EESTI
M1950D
LCD-paneel
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Videosignaal
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
470,1 mm laiekraan (18,51 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 470,1 mm
0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
30 kHz kuni 61 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V 
2,0 A
Sisse lülitatud : 30 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
443,9 mm x 365 mm x 164 mm
2,96 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
86
TEHNILISED ANDMED
M2250D
EESTI
LCD-paneel
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Videosignaal
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
546,86 mm laiekraan (21,53 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 546,86 mm
0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V 
2,2 A
Sisse lülitatud : 35 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5 kuni 10°
509,1 mm x 404,2 mm x 164 mm
3,37 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
87
M2350D
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Videosignaal
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
584,2 mm laiekraan (23 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 584,2 mm
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V 
2,4 A
Sisse lülitatud : 40 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5 kuni 10°
546,7 mm x 423,8 mm x 180 mm
3,86 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
LCD-paneel
88
SPECIFICATIONS
DM2350D
EESTI
LCD-paneel
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Videosignaal
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
584,2 mm laiekraan (23 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 584,2 mm
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub Analog, SCART, PC audiosisend, komponent,
HDMI*2
19 V 
3,0 A
Sisse lülitatud : 48 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5 kuni 10°
546,7 mm x 423,8 mm x 180 mm
4 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
89
M2450D
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Videosignaal
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
609,7 mm laiekraan (24 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 609,7 mm
0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V 
2,4 A
Sisse lülitatud : 40 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
569,9 mm x 435,8 mm x 180 mm
4,43 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
LCD-paneel
90
TEHNILISED ANDMED
M2550D
EESTI
LCD-paneel
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Videosignaal
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendi pistikupesa
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
634,4 mm laiekraan (25 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 634,4 mm
0,288 mm (H) x 0,288 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V 
2,8 A
Sisse lülitatud : 50 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
594,9 mm x 451 mm x 180 mm
4,85 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
SPECIFICATIONS
Toetab HDMI-(PC-)režiimi
M1950D
M1950D
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
640 x 480
31.469
59.940
720 x 400
31.468
70.080
640 x 480
37.500
75.000
640 x 480
31.469
59.940
800 x 600
37.879
60.317
640 x 480
37.500
75.000
800 x 600
46.875
75.000
800 x 600
37.879
60.317
1024 x 768
48.363
60.004
800 x 600
46.875
75.000
1024 x 768
60.023
75.029
1024 x 768
48.363
60.004
1280 x 768
47.776
59.870
1024 x 768
60.023
75.029
1280 x 800
49.306
59.910
1152 x 864
67.500
75.000
1360 x 768
47.712
60.015
1280 x 960
60.000
60.000
1280 x 1024
63.981
60.020
1280 x 1024
79.976
75.025
1440 x 900
55.935
59.887
1680 x 1050
64.674
59.883
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.500
60.000
M2250D M2350D M2450D M2550D
DM2350D
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 400
31.468
70.080
640 x 480
31.469
59.940
M2250D M2350D M2450D M2550D
640 x 480
37.500
75.000
800 x 600
37.879
60.317
DM2350D
800 x 600
46.875
75.000
1024 x 768
48.363
60.004
Eraldusvõime
1024 x 768
60.023
75.029
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
1152 x 864
67.500
75.000
720 x 400
31.468
70.080
1280 x 720
45.000
60.000
640 x 480
31.469
59.940
1280 x 800
49.702
59.810
640 x 480
37.500
75.000
1280 x 1024
63.981
60.020
800 x 600
37.879
60.317
1280 x 1024
79.976
75.025
800 x 600
46.875
75.000
1400 x 1050
65.317
59.978
1024 x 768
48.363
60.004
1440 x 900
55.935
59.887
1024 x 768
60.023
75.029
1600 x 900
60.000
60.000
1152 x 864
67.500
75.000
1680 x 1050
64.674
59.883
1280 x 720
45.000
60.000
1680 x 1050
65.290
59.954
1280 x 800
49.702
59.810
1920 x 1080
67.500
60.000
1280 x 1024
63.981
60.020
1280 x 1024
79.976
75.025
1400 x 1050
65.317
59.978
1440 x 900
55.935
59.887
1600 x 900
60.000
60.000
1680 x 1050
64.674
59.883
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.500
60.000
EESTI
Toetab RGB (PC) režiimi
91
92
TEHNILISED ANDMED
Toetab HDMI (DTV) režiimi
EESTI
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 480
31.469
31.500
59.940
60.000
720 x 576
31.250
50.000
1280 x 720
37.500
50.000
1280 x 720
44.960
45.000
59.940
60.000
1920 x 1080
33.720
33.750
59.940
60.000
1920 x 1080
28.125
50.000
1920 x 1080
27.000
24.000
1920 x 1080
33.750
30.000
1920 x 1080
56.250
50.000
1920 x 1080
67.430
67.500
59.940
60.000
Eraldusvõime
Toetab komponentrežiimi
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 480
15.730
59.940
720 x 480
15.750
60.000
720 x 576
15.625
50.000
720 x 480
31.470
59.940
720 x 480
31.500
60.000
720 x 576
31.250
50.000
1280 x 720
44.960
59.940
1280 x 720
45.000
60.000
1280 x 720
37.500
50.000
1920 x 1080
33.720
59.940
1920 x 1080
33.750
60.000
1920 x 1080
28.125
50.000
1920 x 1080
56.250
50.000
1920 x 1080
67.432
59.940
1920 x 1080
67.500
60.000
Komponentpordi ühendusteave
Monitori komponentpordid
DVD-mängija videoväljundpordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
MÄRKUS
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist
yy
monitori ekraanil. Fikseeritud kujutis võib jäädavalt ekraanile kinnistuda. Võimaluse korral
kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra oleyy
nevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart
või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkrooniyy
mise sisendkuju on eraldatud.
Ühendage personaalarvuti monitori väljunyy
dpordi signaalkaabel monitori RGB-(PC-)
pordiga või personaalarvuti signaalkaabel
HDMI-väljundpordist monitori HDMI-/DVI INpordiga.
Ühendage arvuti helikaabel monitori helisiyy
sendiga. (Helikaablid ei kuulu monitori müügikomplekti).
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt
yy
arvuti heli.
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samaaegyy
selt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage
personaalarvuti kuvamiseks vaid RGB või
HDMI/DVI IN.
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samaaegyy
selt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage
monitor RGB või HDMI pessa. (Monitor
lülitab teise režiimi automaatsel isehäälestusfunktsioonile.)
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
yy
töötada, kui kasutate HDMI > DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
yy
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
TEHNILISED ANDMED
93
3D-video sisendvorming on toetatud. (Ainult 3D-mudelid)
Eraldusvõime
Horisontaa- Vertikaalsalsagedus
gedus (Hz)
(kHz)
Esitatavad 3D-video vormingud
720p
1280 x 720
45
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
89.9
90
59.94
60
HDMI kaadripakkimine
37.5
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti
75
1080i
HDMI
1080p
1920 x 1080
1920 x 1080
HDMI kaadripakkimine
33.75
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
28.125
50
67.50
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, järjestikkaader
56.250
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, järjestikkaader
27
24
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
53.95
54
2398
24
HDMI kaadripakkimine
33.75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
USB
1080p
1920 x 1080
33.75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
RGB
1080p
1920 x 1080
66.587
59.93
Ülemine ja alumine, kõrvuti
DTV
Signaal
Esitatavad 3D-video vormingud
720p, 1080i
Ülemine ja alumine, kõrvuti
MÄRKUS
HDMI-sisend võetakse vastu 3D kaadripakkimisvormingus, teisendatakse kujutised automaatselt
yy
3D-kujutisteks. 2D- 3D-režiim on saadaval kõigi signaalide jaoks.
yy
Kui vahetate 2D- 3D-režiimi, kärbitakse ekraani vasakut ja paremat serva.
yy
Kui mängite 3D-mängu, vahetage 2D- 3D-režiimi.
yy
Kui valite HDMI 3D, lubatakse 3D-režiim automaatselt, mis võib põhjustada viivituse ekraani sisse
yy
lülitumisel.
Kui 3D-fail teisendatakse teatud 3D-sisufailide korral 2D-failiks, võidakse ekraani vasakut ja paremat
yy
serva kärpida.
EESTI
Signaal
94
INFRAPUNAKOODID
INFRAPUNAKOODID
EESTI
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
yy
Kood (Hexa)
95
Funktsioon
Energiasääst (
)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp
08
(POWER) (TOIDE)
50
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/välja)
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (SISEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO (KUVASUHE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD (Teler/raadio)
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU (KIIRMENÜÜ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
MENU (MENÜÜ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (JUHEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Üles ( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
Alla ( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
07
Vasakule (<)
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
Paremale (>)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK ( )
28
BACK (TAGASI) (
5B
EXIT (VÄLJU)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
)
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
(+)
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
(-)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK (LEMMIK/MARKEERI)
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE (VAIGISTA)
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
P( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
10 kuni 19
Numbrinupud 0 kuni 9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST (LOEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
Punane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
Roheline nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
Kollane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
Sinine nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (TEKST)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT(TEKSTIVALIK)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE (SUBTIITER)
Kaugjuhtimispuldi nupp
99
Autom. konfig.
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
Kaugjuhtimispuldi nupp
8F
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
Kaugjuhtimispuldi nupp
Ainult 3D-mudelid
Kood (Hexa)
Funktsioon
Märkus
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (3D
SETTING (3D SEADED))
Kaugjuhtimispuldi nupp
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
95
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline pistik
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige monitori funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport monitori tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
1
5
6
9
RS-232C IN
(KONTROLL & TEENUS)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Nr
MÄRKUS
Selle seadme RS-232C pistikupesa on mõeldud kasutamiseks kolmandate osapoolte RS232C riist- ja tarkvaraga. Alltoodud juhised
aitavad tarkvara programmeerida või funktsionaalsust testida telenet tarkvaraga. RS232C ühenduskaablid toote müügikomplekti ei
kuulu.
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
GND
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
EESTI
Pistikupesa RS-232C häälestamine
96
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (järjestik emaskontaktid, NULL modemikaabel)
Arvuti
TV
RXD
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
CTS
8
7
RTS
D-Sub 9
D-Sub 9
ID seadistamine
ID-seadistusnumber. "Reaalandmete
teisendamine" lk Vt lk102
SUVAND
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
⊙
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
Arvuti
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
7
RTS
8
D-Sub 9
D-Sub 9
3 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
TV
RXD
CTS
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-
number ja valige Sule. Reguleerimise vahemik
on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu pressv
EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
97
Sideparameetrid
EESTI
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
yy
Käskude loend
COMMAND1 (KÄSK 1)
COMMAND2 (KÄSK 2)
ANDMED
(kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe
x
c
Vt lk99
03. Ekraanisummutus
k
d
00 kuni 01
04. Helitugevuse vaigistamine
k
e
00 kuni 01
05. Helitugevuse reguleerimine
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
11. OSD-režiimi valik
k
l
00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
k
m
00 kuni 01
13. Kõrged toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
16. Värvitemperatuur
x
u
00 kuni 64
17. Energiasääst
j
q
00 kuni 05
18. Automaatne konfiguratsioon
j
u
01
19. Häälestuskäsk
m
a
Vt lk101
20. Lisa kanal/jäta vahele
m
b
00 kuni 01
21. Nupp
m
c
Nupu kood
22. Taustvalgus
m
g
00 kuni 64
23. Sisendi valimine (põhi-)
x
b
24. 3D
x
t
25. Laiendatud 3D
x
v
Vt lk102
Vt lk103
Vt lk103
Märkus: USB-toimingute, nagu DviX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku, välja arvatud Toide (ka)
yy
ja Nupp (mc), ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
98
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EESTI
Edastus
[Käsk1][Käsk2][ ][Seadme ID][ ][Andmed][Cr]
[Command 1] : esimene käsk monitori juhtimiseks (j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk monitori juhtimiseks.
[Set ID] : saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-numbri kuvamiseks suvandimenüüs. Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet. IDseadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis
kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
* [DATA] : käsuandmete edastamiseks.
Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
* [Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0 x 0D"
* [ ] : ASCII-koodi "tühik (0 x 20)"
OK kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab monitor selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Sel
juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis,
tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab monitor selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Andmed 00: lubamatu kood
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
Monitori toite sisse-/väljalülitamine.
Data 00: toide väljas
Data 01: toide sees
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Toite oleku sees/väljas näitamine.
Edastus
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
"0xFF"-andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitusandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda teleri ekraanile, kui toide on sees.
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Edastus
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees)
Videosummutus väljas
01 : ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : videosummutus sees
Kinnitus
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui videosummutus on sees, kuvatakse ekraanikuva (OSD). Ent kui ekraanisummutus on sees, siis
ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka nupuga MUTE (VAIGISTA)
kaugjuhtimispuldil.
Edastus
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
Ekraanivormingu häälestamine. (Peamine pildivorming) Samuti saate häälestada ekraani vormingut,
kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU (KIIRMENÜÜ) või menüüs PILT.
Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)
Kinnitus
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Edastus
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : tavaekraan (4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
06 : originaal
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täisekraan
10 kuni 1F : kinosuum 1 kuni 16
Kinnitus
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ja
Skännimine.
* Täisekraani toetavad vaid analoog- ja AV-režiim.
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
helitugevusnuppude abil.
Edastus
[k][f][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus : k g)
Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
Edastus
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
99
100
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
07. Heledus (käsklus : k h)
Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
EESTI
Edastus
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
Ekraani värvide reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimise korral.
Edastus
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD väljas 01 : OSD sees
Kinnitus
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
Monitori esipaneeli ja
kaugjuhtimispuldi juhtseadmete lukustamine.
Edastus
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : lukustus väljas 01 : lukustus sees
Kinnitus
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti. Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme
lukustus vabastatakse.
* Nupp Local Power Key (Kohalik toiteklahv) töötab
korralikult.
09. Varjund (käsklus : k j)
Ekraani varjundi reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT .
Edastus
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus : k k)
Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrgeid toone saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][s][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
Värvitemperatuuri reguleerimiseks. Värvitemperatuuri
saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Kinnitus
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Energiasääst (käsklus: j q)
Monitori energiakulu vähendamiseks. Teie
saate energiasäästmist reguleerida ka menüüs SUVAND.
Edastus
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästurežiim
Funktsioon
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
Data 01: seadistamiseks
Kinnitus
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Häälestuskäsk (käsklus : m a)
Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Edastus
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ] [Data2][Cr]
Data00 : kõrge kanali andmed
Data01 : madala kanali andmed
nt Nr 47 -> 00 2F (2FH)
Nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Data02 : 0x00 : analoog, põhi
0x10: DTV põhi
0x20 : raadio
Kanali andmevahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis,
Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min: 00 kuni max: 7DH
Tase
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
18. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
Pildi asendi ja väreluse automaatne
reguleerimine. Töötab ainult RGB (PC)-režiimis.
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
Kinnitus
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1
0
0
1
1
0
Kirjeldus
0
0
Väljas
1 Minimaalne
0
Keskmine
1 Maksimaalne
1 Ekraan väljas
EESTI
Edastus
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
101
102
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
20. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
EESTI
Edastus
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : jäta vahele 21. Nupp (käsk: m c)
Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Edastus
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
01 : lisa
Kinnitus
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min : 00 kuni max : 64
* Andmenupu kood -Vt lk94
Kinnitus
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Reaalandmete teisendamine
00 : samm 0
:
A : samm 10 (Seadista ID
10)
:
F : samm 15 (Seadista ID
15)
10 : samm 16 (Seadista ID
16)
:
64 : samm 100
:
6E : samm 110
:
73 : samm 115
74 : samm 116
:
CF : samm 199
:
FE : samm 254
FF : samm 255
Varjund
Samm 0 : R50
: Samm 49 : R1
Samm 50 : 0
Samm 51 : G1
:
Samm 100 : G50
Tasakaal
22. Taustvalgus (käsklus: m g)
Taustvalguse juhtimine.
Edastus
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data : andmed min: 00 kuni max: 64
Kinnitus
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samm 0 : L50
:
Samm 49 : L1
Samm 50 : 0
Samm 51 : R1
:
Samm 100 : R50
Värvitemperatuur
Samm 0 : W50
:
Samm 49 : W1
Samm 50 : 0
Samm 51 : C1
:
Samm 100 : C50
23. Sisendi valimine (käsklus: x b) (Peamine pildisisend)
Põhipildi sisendallika valimine.
Edastus
[x][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmestruktuur
Data 00: DTV 10: analoog
20: AV 40: komponent
60: RGB
90: HDMI
Kinnitus
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
24. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
3D-režiimi muutmiseks monitorides.
103
25. Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
3D-režiimi muutmiseks monitorides.
Data02
00 : üleval ja all
01 : kõrvuti
02 : muster
03 : järjestikkaader
Data03
00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
Edastus
[x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ] [Data02][Cr]
Data01 : 3D suvand
00 : 3D-kujutise parendus
01 : 3D-sügavus (ainult 2D > 3D)
02 : 3D-vaatenurk
Data02 Iga Data01 andmetega määratud 3D valiku
puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
2) Kui Data01 on 01
Data Min: 0 kuni Max: 14
3) Kui Data01 on 02
Data Min: 0 kuni Max: 14
Data Min: 0 kuni Max: 06
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
Data04
3D-sügavus: Min: 0 kuni Max: 14
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk102
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3
tähendust.
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X : ei oma tähtsust
Kinnitus
[t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
Kinnitus
[v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG] [Data01][x]
EESTI
Edastus
[x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02] [ ][Data03][ ]
[Data04][Cr]
Data01
00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D > 2D
03 : 2D > 3D
Enne toote kasutamist lugege kindlasti teemat
Ohutusabinõud.
Hoidke kasutusjuhend (CD) hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.
Monitori mudeli- ja seerianumber asuvad monitori taga ja ühel küljel. Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement