LG DM2780D, DM2780D-PZ Owner's manual

LG DM2780D, DM2780D-PZ Owner's manual
EESTI
KASUTUSJUHEND
CINEMA 3D-TELER
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
CINEMA 3D-TELERI MUDEL
DM2780D
www.lg.com
2
SISUKORD
SISUKORD
EESTI
5
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
6
Lahtipakkimine
8
Osad ja nupud
9
Teleri tõstmine ja transportimine
9
Teleri seadistamine
9
- Statiivialuse ühendamine
10
- Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
10
- Lauale paigaldamine
12
- Kaablite korrastamine
12
- Pöörlev alus
12
- Seinale paigaldamine
14 KAUGJUHTIMISPULT
16 TV VAATAMINE
16
Antenni või kaabli ühendamine
16
- Antenni või tavakaabli ühendamine
16
- Kaablikarbiga ühendamine
17
Monitori esmakordne sisselülitamine
18
Teleri vaatamine
18
Programmide haldamine
18
- Programmide automaatne seadistamine
21
- Programmi käsitsi seadistamine
22
- Programmide käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
(analoogrežiimis)
23
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
23
- Programmiloendi muutmine
24
- DTV-/RAADIO-režiimis
24
- TV-režiimis
25
- Tarkvara uuendus
26
- Diagnostika
26
- CI [tavaliidese] teave
27
- Programmiloendi valimine
27
- Lemmikprogrammi seadistamine
28
Täiendavate suvandite kasutamine
28
- Kuvasuhte muutmine
30
- Sisendite loendi kasutamine
31
- Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
32
- Keele valik (ainult digirežiimis)
33
Luku valikute kasutamine
33
- Teleri nuppude lukustamine.
34
- Vanemakontroll (ainult digitaalrežiimis)
34
Kiirmenüü kasutamine
35 EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
35
Elektroonilise telekava kasutamine
35
- EPG sisse-/väljalülitamine
35
- Programmi valimine
36
- Nupufunktsioonid NOW/NEXT (PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
36
- Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
36
- Nupufunktsioonid Kuupäeva muutmise
režiimis
37
- Nupufunktsioonid suvandis Extended
Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
37
- Nupufunktsioonid Record/Remind
(Salvesta/Tuleta meelde) seaderežiimis
37
- Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
38 ÜHENDAMINE ARVUTIGA
38
HDMI-ühendus
39
DVI-HDMI kaabli ühendamine
39
RGB-kaabli ühendamine
40
Ekraani kohandamine
40
- Kujutise režiimi valimine
40
- Kujutiste suvandite kohandamine
41
- Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
41
Heli kohandamine
41
- Helirežiimi valimine
SISUKORD
- Helisuvandite kohandamine
43 MEELELAHUTUS
43
70 ÜHENDUSTE LOOMINE
70
Ühenduste ülevaade
72
Videokaamera, kaamera, HD-vastuvõtja,
Integreeritud meediumifunktsioonide
DVD-, VCR-mängija või mänguseadme
kasutamine
ühendamine
43
- USB-mäluseadmete ühendamine
72
- HDMI-ühendus
45
- Failide sirvimine
72
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
46
- Fotode vaatamine
72
- Komponentkaabli ühendamine
47
- Muusika kuulamine
73
- Komposiitkaabli ühendamine
49
- Filmide vaatamine
73
- Euro Scart-kaabli ühendamine
52
- DivX-i registreerimiskood
73
Helisüsteemiga ühendamine
52
- DivX-funktsiooni desaktiveerimine
73
- Digitaalne optiline heliühendus
74
- Kõrvaklappide ühendamine
74
USB-seadme ühendamine
53 3D IMAGING
53
3D-tehnoloogia
53
Ettevaatusabinõud 3D-pildi vaatamisel
75 TELETEKST
54
3D-prillide kasutamine
75
Sisse- ja väljalülitamine
55
3D-video vaateulatus
75
Režiim Simple Text
56
3D-kujutiste vaatamine
75
- Lehekülje valik
57
3D-režiimi seadistamine
75
Režiim Top Text
75
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
58 SÄTETE KOHANDAMINE
75
- Lehekülje otsene valik
76
Fastext
58
Põhimenüüde avamine
59
Sätete kohandamine
59
- Seadistussätted
60
- Pildisätted
63
- Heliseaded
66
- Ajaseaded
77 DIGITAALNE TELETEKST
67
- Suvandisätted
77
Teletekst digitaalse teenusena
68
- Lukuseaded
77
Teletekst digitaalse teenusena
69
- SISENDI seaded
69
- USB-seaded
76
- Lehekülje valik
76
Teleteksti erifunktsioonid
76
- Teksti suvand
78 HOOLDUS
78
Ekraan ja raam
78
Korpus ja statiiv
78
Toitejuhe
EESTI
42
3
4
SISUKORD
79 TÕRKEOTSING
EESTI
79
Üldine
80
Arvutirežiim
82 TÕRKEOTSING 3D-REŽIIMIS
83 TEHNILISED ANDMED
87 INFRAPUNAKOODID
88 VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
88
Pistikupesa RS-232C häälestamine
88
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline pistik
89
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
90
Sideparameetrid
90
Käskude loend
91
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
LITSENTSID
5
LITSENTSID
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing
LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte
DivX, LLC välja töötatud digivideovorming.
See on ametlik DivX Certified®-seade, mis esitab DivX-videot.
Lisateavet ja tarkvarariistad failide DivX-videoteks teisendamiseks saate
veebisaidilt www.divx.com.
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX
Certified®-seade tuleb registreerida, et mängida ostetud DivX Video-onDemandi (VOD, nõudevideo) vormingus filme.
Registreerimiskoodi saamiseks leidke oma seadme seadistusmenüüst DivX
VODi osa.
Kui soovite lisateavet registreerimise kohta, külastage aadressi vod.divx.com.
DivX Certified®, et mängida DivX®-videot kuni HD 1080p, sh kõrgtasemel
videomaterjali.
DivX®, DivX Certified® ja sellega seostuvad logod on Rovi Corporationi või
selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.
Kaetud ühe või mitme järgneva USA patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515
710; 7 519 274
EESTI
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja
tarvikutest.
Kaugjuhtimispult ja patareid
TriDef 3D mängutarkvara CD/
Kiirjuhend
Toitejuhe
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Kaablisilmus
RGB-kaabel
CD (kasutusjuhend) / kaart
3D-prillid (Tavalised)
Statiivialus
3D-prillid (Pealekinnitatavad)
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
yy
Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
EESTI
ETTEVAATUST!
7
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Osad ja nupud
EESTI
PCMCIA
kaardipesa
Sisselülituse indikaator
Tuli põleb: yy
sisse lülitatud
Tuli kustunud: yy
välja lülitatud
Kaugjuhtimispuldi
andur
Puutenupud
1
AV IN2
2
(MONO)
AUDI0
Ühenduspaneel (Vt lk70)
Puutenupud
Kirjeldus
INPUT (SISEND)
Vahetab sisendallikat.
MENU (MENÜÜ)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
OK
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
◄ VOL ►
Reguleerib helitugevust.
▼ PR ▲
Salvestatud programmide sirvimine.
Lülitab toite sisse või välja.
/I
Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.
MÄRKUS
Võite sisselülituse indikaatori sisse või välja lülitada, milleks valige põhimenüüs SUVAND.
yy
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul
võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Teleri seadistamine
Statiivialuse ühendamine
1 Asetage teler ühetasasele pehmele aluspinnale
nii, et ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage komplekti statiivialus kruvi mündiga paremale keerates.
Telerit on soovitatav transportida müügiyy
komplekti kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldayy
ge toitejuhe ja kõik kaablid.
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
Telerit hoides peab ekraan olema kriimustusyy
te vältimiseks teist eemale suunatud.
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
EESTI
Teleri tõstmine ja
transportimine
9
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
EESTI
1 Asetage teler ühetasasele pehmele aluspinnale
nii, et ekraan on allpool.
Lauale paigaldamine
1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune vahe.
2 Keerake kruvi vasakule ja seejärel tõmmake
statiivialus statiivikorpusest välja.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
3 Eemaldage 2 kruvi ja tõmmake Statiivi korpus
teleri küljest lahti.
2 Ühendage toiteadapter ja toitejuhe pistikupessa.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
11
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
HOIATUS
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri
tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemiga kaasas
olevast kasutusjuhendist või aadressilt http://www.
kensington.com .
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri
ja laua vahel.
ETTEVAATUST!
Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
NOTE
MÄRKUS
Teleri vaatamisnurga reguleerimiseks kallutage
seda +18 kuni -5 kraadi üles või alla.
-5°
Esikülg
18°
Tagakülg
Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate hankida
elektroonikapoodidest.
EESTI
Nurka reguleerides ärge hoidke teleri raami
põhja kinni, nagu näidatud alltoodud joonisel,
vastasel juhul võite sõrmi vigastada.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
Kaablite korrastamine
Seinale paigaldamine
Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablisilmusega.
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema
külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit
(Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
Guide).
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pöörlev alus
Pöörake telerit 179 kraadi vasakule või paremale
ning reguleerige vaatenurka vastavalt oma soovile.
Kui soovite paigutada teleri seinale, kinnitage kinnitusliides (lisaseadmed) teleri tagaküljele.
Kui paigaldate teleri seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.
1 Palun kasutage kruvi ja seinakinnitust vastavalt
VESA standarditele.
2 Ettenähtust pikemate kruvide kasutamisel on
oht monitori sisemust vigastada.
3 Ebaõiget kruvi kasutades võite te toodet
kahjustada ning see võib alla kukkuda. Sel
juhul ei võta LG Electronics juhtunu eest
vastutust.
4 VESA-ühilduv üksnes kruvikinnituse mõõtude
ja paigalduskruvide tehniliste andmete osas.
5 Kasutage alltoodud VESA standardi andmeid.
784,8 mm (30,9 tolli) ja vähem
yy
* Seinakinnitusaluse paksus: 2,6 mm
* Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x pikkus 10
mm
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Mudel
DM2780D
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus (valikuline)
200 x 100
M4
4
RW240
VESA (A x B)
yy
B
A
ETTEVAATUST!
Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel
yy
liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel
juhul võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi
tekitada.
Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja
yy
võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks
muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vasyy
tavad VESA standarditele. Garantii ei kata
valest kasutamisest või valede lisatarvikute
kasutamisest tulenevaid kahjusid ega vigastusi.
MÄRKUS
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele
yy
andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuyy
hendit ja vajalikke osasid.
Seinakinnituse klamber on valikuline lisaseayy
de. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult
edasimüüjalt.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasuyy
tage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist
EESTI
787,4 mm (31,0 tolli) ja üle selle
yy
* Kasutage VESA standardile vastavat seinakinnitusalust ja kruvisid.
13
14
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
EESTI
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge
juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
ENERGY
TV / PC
INPUT
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Q.VIEW
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
OK
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid,
vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
EXIT
Auto Config.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
(POWER) (TOIDE)
Lülitab teleri sisse või välja.
ENERGY SAVING
(ENERGIASÄÄST) (Vt lk60)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Valib teleri- või arvutirežiimi.
LIST (LOEND) (Vt lk27)
Kuvab programmitabeli.
MARK (MARKEERI)
Valige pildiviisardi sätete
rakendamiseks.
Märgistage ja eemaldage
märgistus salvestatud programmidelt USB menüüs.
FAV (LEMMIKUD)
Kuvab valitud lemmikprogrammi.
INPUT (SISEND) (Vt lk30)
Valib sisendrežiimi.
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/RAD (TELER/RAADIO)
(Vt lk24)
Valib raadio, televisiooni ja
digitelevisiooni programme.
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Numbrinupud
Sisestavad numbreid.
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Naaseb viimati vaadatud programmile.
Q.VIEW
3D (Vt lk53)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
3D SETTING
MENU
(VOLUME) (HELITUGEVUS)
Reguleerib helitugevust.
GUIDE
Q.MENU
OK
BACK
INFO
Programm
Valib programmi.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli.
EXIT
KAUGJUHTIMISPULT
ENERGY
TV / PC
ENERGY
INPUT
TV/
RAD
TV / PC
INPUT
SAVING
2
3
5
6
7
8
0
9
LIST
TV/
RAD
SAVING
Q.VIEW
MARK
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
EESTI
1
4
15
Q.MENU
OK
EXIT
Auto Config.
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
GUIDE (JUHEND) (Vt lk35)
Kuvab programmijuhi.
MARK
FAV
MENU (MENÜÜ) (Vt lk58)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub
menüüdest.
3D
P
A
G
E
3D SETTING
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
Teleteksti nupud (Vt lk75)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Üksikasju vaadake jaotisest "Teletekst".
P
MUTE
MENU
BACK (TAGASI)
Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või
muus kasutaja interaktsiooni
funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.
Q.VIEW
GUIDE
Q.MENU
INFO
Noolenupud
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
INFO ⓘ
Kuvab valitud programmi
teabe.
OK
BACK
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt
lk34) Avab kiirmenüüd.
3D SETTING (ainult
3D-režiimis Mode) (3D
SÄTTED) (Vt lk57)
3D-režiimi sätete vaade.
EXIT
Auto Config.
EXIT (VÄLJU)
Sulgeb kõik ekraanil olevad
kuvad ja naaseb mis tahes
menüüst telerikuvale.
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teletekstiga (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) või
programmide muutmisel.
SUBTITLE (SUBTIITER)
Taastab digitaalrežiimis teie
eelistatud subtiitrid.
USB menüü juhtnupud (Vt lk43)
USB menüü (Fotoloend ja
Muusikaloend või Filmiloend).
Auto Config. (Automaatne
konfiguratsioon)
Reguleerib automaatselt pildi
asendit ja minimeerib kujutise
värelust.
16
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
EESTI
Antenni või kaabli
ühendamine
Kaablikarbiga ühendamine
Ühendage antenn, kaabel või kaablikarp teleri
vaatamiseks; toimige järgmiselt. Joonised võivad
tegelikest tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade.
Ühendage teler kaablikarbiga ning kaablikarp antenni seinapistikuga 2 RF-kaablite (75 oomi) abil.
Antenni või tavakaabli ühendamine
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 oomi).
Seinaantenni
pistikupesa
Välisantenn
MÄRKUS
Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasuyy
tage signaalijaoturit.
Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage
yy
kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendayy
misel kehv, suunake antenn õiges suunas.
Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta
yy
leiate aadressilt http://AntennaWeb.org .
ETTEVAATUST!
Ärge väänake RF-kaabli vasksüdamikku.
yy
Vaskjuhe
Teleri kahjustamise vältimiseks järgige seadyy
metevaheliste ühenduste juhiseid, seejärel
ühendage toitejuhe pistikupessa.
TV VAATAMINE
4 Teleri sätete kohandamiseks vastavalt eelistustele järgige kuvatavaid juhiseid.
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
Keel

Režiimi
seadistamine
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Teleri sisselülitamiseks vajutage teleri nuppu

.
Valib kuvakeele.
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Valib kuvamisriigi.
Riik
Sisselülituse indikaator sütib.

Autom. häälestus
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
MÄRKUS
MÄRKUS
Kui teler on säästurežiimis, siis toite märgutuli vilgub.
Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteeyy
diga kujutiste kuvamiseks valige režiim
Kodukasutus.
Kaupluse demo režiim sobib poekeskyy
konnas kasutamiseks.
Kui valite režiimi Kaupluse demo, lülituyy
vad eelnevalt kohandatud sätted 2 minuti
jooksul üle režiimi Kaupluse demo vaikesätetele.
5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see
iga kord, kui teleri sisse lülitate.
3 Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan.
MÄRKUS
Teleri saab ka arvutirežiimist telerirežiimi
yy
lülitada, selleks vajutage nuppu TV/PC.
Algsätted saab avada ka põhimenüü
yy
valikuga SUVAND.
Kui te ei kasuta telerit pärast sätete meyy
nüü kuvamist 40 sekundi jooksul, sätete
menüü sulgub.
6 Teleri väljalülitamiseks vajutage teleri nuppu
.
Sisselülituse indikaator kustub.
ETTEVAATUST!
Kui telerit pikema ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
EESTI
Monitori esmakordne
sisselülitamine
17
18
TV VAATAMINE
Teleri vaatamine
Programmide haldamine
EESTI
1 Teleri sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu
või teleri nuppu
.
2 Vajutage nuppu INPUT (SISEND) ja valige
Antenn.
3 Telerit vaadates juhtige telerit järgmiste nuppude ja menüüdega.
Nupp / menüü
P(
PR (
) või
)
Kirjeldus
Sirvib salvestatud programme
Programmide automaatne seadistamine
Muude riikide puhul kui Soome, Rootsi,
Taani ja Norra
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
Numbrinupud
Valib programme numbrinuppudega
(+ , -) või
VOL (
)
Reguleerib helitugevust
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
PICTURE (PILT)
Valib ühe eelseadistatud
kujutiste režiimidest (Vt lk��)
AUDIO
Valib ühe eelseadistatud
helirežiimidest (Vt lk��)
4 Teleri väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu
või teleri nuppu
.
seejärel vajutage nuppu OK.
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
4 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
yy
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
Kui valite riigi menüüst UK, avaneb konfliktse
yy
programmi korral Autom. häälestuse järel hüpikaken; valige konfliktse programminumbri
lahendamiseks ülekandja.
TV VAATAMINE
Ainult Soome, Rootsi, Taani ja Norra puhul
Kui soovite kasutada valikut Antenn, toimige
yy
järgmiselt.
Kui soovite valida suvandi Kaabel, toimige
yy
järgmiselt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
4 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel, see-
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
5 Liikuge noolenuppudega valikule Comhem või
MENU (MENÜÜ).
seejärel vajutage nuppu OK.
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Antenn, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
lestus, seejärel vajutage nuppe OK.
järel vajutage nuppu OK.
Teised operaatorid, seejärel vajutage nuppu
OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule Vaikimisi,
Täisekraan või Kasutaja, seejärel vajutage
nuppu OK.
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinup-
pe, tehke muudatused (v.a täisekraani režiimi
jaoks), seejärel vajutage nuppu OK.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
vajutage nuppu OK.
9 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
EESTI
DVB-C automaathäälestus on menüü kasutajatele
riikides, kus DVB-kaabel on toetatud.
19
20
TV VAATAMINE
EESTI
yyKui valite Kaabel, võib näidatav kaablioperaatorite valikukuva sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja,
näidatakse esialgu ainult kolmel juhul: kui avate
menüü Algseaded, lülitate ümber valikult Antenn
valikule Kaabel või kui avate menüü pärast valiku
Riik muutmist.
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate seda
teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule ka valides
SEADED → Kaabel-DTV seadistus → Teenusepakkuja.
yyOmandatud teenusepakkujate sertifikaadid:
Rootsi (Comhem, Canal Digital), Taani (YouSee,
Canal Digital, Stofa), Norra (Canal Digital).
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige
Teised operaatorid.
Kui valite "Teised operaatorid" või kui valitud riik
toetab ainult valikut "Teised operaatorid", võib
kõigi kanalite otsimine võtta aega (mõned kanalid
võivad jääda leidmata).
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige järgmiselt.
1. SEADED → Autom. häälestus →Kaabel
2. Sisestage täiendavad väärtused, nagu sagedus, sümbolite määr, modulatsioon ja võrgu ID
(seda teavet saate kaabeltelevisioonipakkujalt).
yyKõigi saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused. "Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad väärtused. Kuid õigeid sätteid küsige
oma kaabeltelevisioonipakkujalt. Kui käivitate
DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise,
siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse võimalike
kanalite leidmiseks läbi kõik sagedused. Kui
suvandiga Vaikimisi programme ei otsita, teostage otsing suvandiga Täisotsing. Programmide
otsimisel suvandi Täisotsing abil võib automaatne häälestus liiga palju aega võtta.
»» Sagedus: sisestage kasutaja määratud sagedusvahemik.
»» Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud
sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel seade,
nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
»» Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
»» Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud
tuvastuskood.
Kui valite riigi sätteks “- -”,(v.a Soome, Rootsi,
Taani ja Norra puhul)
DVB-C vaatamiseks riikides peale Soome, Rootsi,
Taani ja Norra, valige valikus SUVAND riigiks '- -'.
Võite automaathäälestuses valida kasutaja- või
täisrežiimi.
Kasutajarežiimi valimisel tuleb sagedust võib-olla
muuta; vastav teave sõltub kaablioperaatorist.
Täisrežiimis häälestamisel võib kaablioperaator
olla mõned kanalid ära keelanud ning häälestamine võib kesta kaua.
MÄRKUS
Kaabeltelevisioonipakkuja võib teenuste eest
yy
tasu küsida või peate nõustuma vastavate
tingimuste ja nõuetega.
DVB-C-kaabel ei pruugi kõigi kaabelteleviyy
sioonipakkujate puhul korralikult töötada.
DVB-C digitaalkaablileviga ühilduvus pole
yy
garanteeritud.
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
(Muude riikide puhul kui Soome, Rootsi,
Taani ja Norra ning kui valite suvandi
Antenn, kui riigiks on valitud Soome, Rootsi,
Taani, Norravõi “--”)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ja liikuge
soovitud kanalinumbrile, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline kood.
(Kui valisite suvandi Kaabel (DVB-kaablirežiim)
ja riigiks on valitud Soome, Rootsi, Taani,
Norra või “--”)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ja valige
soovitud sagedus, sümbolite määr ja modulatsioon, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Sümbolite määr: sisestage kasutaja määyy
ratud sümbolimäär. (sümbolite määr: kiirus,
millel seade, nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
yy
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide kandjasse laadimine)
Režiime Sagedus, Sümbolite määr ja Moduyy
latsioon on vaja programmi õigeks lisamiseks
DVB-kaabli režiimis. Õiged väärtused saate
kaabeltelevisioonipakkujalt.
EESTI
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
21
22
TV VAATAMINE
Programmide käsitsi seadistamine (analoogrežiimis)
EESTI
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV .
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV, seejärel
5 Liikuge noolenuppudega valikule Nimi, seejärel
5 Liikuge noolenuppudega valikule Süsteem.
6 Liikuge noolenuppudega valikule TV-süsteem.
vajutage nuppu OK.
vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
7 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
7 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
8 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
Kaabel.
noole- või numbrinuppe.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Alusta otsingut.
9 Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
seejärel vajutage nuppu OK
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
L: SECAM L/L (Prantsusmaa)
yy
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Idayy
Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida /
Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / HongKong
yy
/ Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa /
yy
Hiina / Aafrika / SRÜ)
Mõne teise programmi salvestamiseks korrayy
ke juhiseid 4-9.
Kaabel.
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numbreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK
9 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
vajutage nuppu OK.
10Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
seejärel vajutage nuppu OK
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
SEADED
Liiguta
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
MÄRKUS
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel-DTV
yy
seadistamine.
Kui kanali automaatse uuendamise olekuks
yy
on Sees, värskendatakse kanaliteavet võrguandmete muutudes automaatselt.
Kui funktsioon Kanali iseeneslik uuendamine
yy
on olekus Väljas, siis kanaliteavet ei värskendata.
Programmiloendi muutmine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
OK
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Progr. rediꔉ
geerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Redigeerige programme järgmiste nuppudega.
Nupp
Kirjeldus
Tõstab esile programmi tüübi
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel-DTV
seadistus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Teenuse-
pakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Navigeerimine
Sirvib programmitüüpe või
programme
OK
Valib vaadatava programmi
P(
)
Liigub eelmisele või järgmisele
lehele
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline kood.
EESTI
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse
hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK vajutamisel või
suvandi Sule valides kustutakse kanalikaart, ning
kui valitakse JAH, kuvatakse automaatse häälestuse hüpikaken.
23
24
TV VAATAMINE
DTV-/RAADIO-režiimis
EESTI
Programminumbri vahelejätt
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite vahele jätta.
2 Programminumbri vahele jätmiseks vajutage
sinist nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
MÄRKUS
Vahele jäetud programmid kuvatakse progyy
rammiloendis sinisena ning neid programme
ei kuvata ekraanil, kui vahetate programme
nuppudega P(
).
Kui soovite vahele jäetud programmi vaadayy
ta, sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.
TV-režiimis
Programmi kustutamine
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite kustutada.
2 Valitud programminumbri kustutamiseks vajutage punast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgyy
misi programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
Programmi teisaldamine
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite teisaldada.
2 Vajutage rohelist nuppu ja teisaldage programminumber.
3 Vajutage noolenuppe, liikuge kohta, kuhu
soovite programminumbri teisaldada, seejärel
vajutage rohelist nuppu uuesti.
Automaatsortimine
1 Automaatsortimise käivitamiseks vajutage kollast nuppu.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatsortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programminumbri vahelejätt
1 Liikuge noolenuppudega programminumbrile,
mille soovite vahele jätta.
2 Programminumbri vahele jätmiseks vajutage
sinist nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
MÄRKUS
Teleri vaatamise ajal ei saa vahele jäetud
yy
programme nuppudega P (
) valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi vaadayy
ta, sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise või tabeli menüüs.
TV VAATAMINE
Tarkvara uuendus
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Valige Jah, kasutades selleks nuppu < >
yy
ning näete järgmist pilti.
Kui toide välja lülitatakse, käivitub allalaayy
dimine. Kui toide uuendamise ajal sisse
lülitatakse, kuvatakse olekuriba.
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 03.01.00 Ver. 03.02.00
65 %
3 Liikuge noolenuppudega valikule Tarkvara
uuendus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige Sees või Väljas.
Peida
Stopp
Kui valite Sees, kuvatakse ekraanil teade uue
tarkvara leidmise kohta.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui tarkvara on uuendatud, süsteem taasyy
käivitub.
Uus tarkvara edukalt installitud.
Tarkvarauuenduse seadistamine
Mõnikord põhjustab uuendatud digitaalse
yy
tarkvara informatsiooni ülekanne TV ekraanil
järgmise menüü.
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
(ligikaudu 30 min ~ 2 tundi)
Seadme tarkvara uuendatakse, kui lülitate seadme
kaugjuhtimispuldist või esipaneeli nupust väljas.
Ärge eemaldage pistikust!
Jah
Sule
Lihtuuendus : praegusele uuenduse voole.
yy
Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0 00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Sule
Plaanitud uuendus: tarkvara ajastatud uuenyy
dus. Kui menüü Tarkvara uuendus väärtus on
"Väljas", ilmub teade sisselülitamise kohta.
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele järgyy
mist.
»» Telerit ei tohi välja lülitada.
»» Antenni ei tohi eraldada.
»» Pärast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostika
menüüs.
»» Tarkvara allalaadimisele võib kuluda tunde,
seetõttu veenduge, et toidet ei katkestata.
EESTI
Tarkvara uuendus tähendab, et tarkvara saab
maapealse digitaalse ülekandejaama kaudu alla
laadida.
25
26
TV VAATAMINE
EESTI
Diagnostika
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon võimaldab teil vaadata tootjat,
mudelit/tüüpi, seerianumbrit ja
tarkvara versiooni.
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugevus.
yy
Kuvatakse valitud *MUX signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
yy
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.)
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse. Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks
võtke ühendust oma edasimüüjaga. Ärge sisestage
CI moodulit liiga sageli telerisse või eemaldage
seda. See võib tõrke põhjustada.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Diagnostika, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kuvatakse tootja, mudel/tüüp, seerianumber
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest. Kui lülitate teleri pärast CI mooduli
sisestamist sisse, ei pruugi te kuulda heli.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB CI või CI plus nõuetele.
ja tarkvara versioon.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule CI-info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiip-
kaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine jne,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda,
sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste pakkujast
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Programmiloendi kuvamine
1 Programmiloendi kuvamiseks vajutage nuppu
LIST (LOEND).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu MENU
(MENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
MÄRKUS
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise
või programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga
yy
varustatud programmid näitavad, et neile
pole kinnistatud jaama nime.
Lemmikprogrammi seadistamine
Lemmikprogrammi valimine
Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis
võimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme ilma, et teler peaks läbi vaatama kõik vahepealsed programmid.
1 Valige soovitud programm.
2 Vajutage nuppu Q.MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada menüü Lemmik.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Lemmik.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu OK või
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
MÄRKUS
See kaasab valitud programmi automaatyy
selt teie lemmikprogrammide loendisse.
Programmi valimine programmiloendis
1 Liikuge noolenuppudega programmile.
2 Lülituge soovitud programminumbrile ja vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage digiteleri nuppu TV/RAD (TEyy
LER/RAADIO). (Režiimi vahetatakse teleri, DTV ja raadio vahel programmist, mida
hetkel vaatate.)
Programmiloendi sirvimine
1 Lehtede vahetamiseks kasutage noolenuppe.
2 Naaske teleri tavavaatamisele ja vajutage nuppu LIST (LOEND).
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
EESTI
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
27
28
TV VAATAMINE
EESTI
Täiendavate suvandite
kasutamine
Kuvasuhte muutmine
- Skännimine: järgmine jaotis aitab kuvada suure
eraldusvõimega kvaliteetse pildipildi kadudeta
originaalpildis.
Märkus: kui originaalpildil on müra, näete seda
pildi servas.
Teleri vaatamise ajal kujutise suuruse optimeerimiseks vajutage nuppu Q.MENU.
MÄRKUS
Skännimine
Kujutise suurust saab muuta ka vajutades nuppu Q.MENU või kasutades kuvasuhet menüüs
PILT.
ETTEVAATUST!
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis,
yy
siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa
eemaldada. Seda nimetatakse kujutise
"sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei
hüvitata.
Kui vaatamisel kasutatakse pikka aega
yy
kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
- 16:9: järgmine valik viib teid pildi horisontaalse
reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et
kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus
DVD-de vaatamisel).
- Algne: Kui teler võtab vastu laiekraansignaali,
muudetakse see automaatselt saadetavasse
pildivormingusse.
Algne
- Täisekraan: Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, reguleerib see valimisel pildi horisontaalvõi vertikaalsuunas lineaarproportsioonis nii, et
kogu ekraan oleks täis.
Täisekraan
TV VAATAMINE
- 14:9: Saate vaadata pildivormingut 14:9 või tavalist TV-programmi režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii vasakule kui paremale.
- Kino suum: valige kinosuum, kui soovite suurendada pilti õiges proportsioonis.
Märkus: pilti suurendades või vähendades võib
pilt moonduda.
Nupp < või >: kinosuumi suurendamise
yy
proportsiooni reguleerimine. Reguleerimise
vahemik on 1 kuni 16.
yy Nupp või : ekraanipildi liigutamiseks.
MÄRKUS
- Suum: järgmine valik võimaldab vaadata moonutamata pilti, täites samas ekraani täielikult. Pildi
üla- ja alaosa kärbitakse.
Komponentrežiimis saate valida vaid väärtuyy
sed 4:3, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saate valida vaid väärtused
yy
4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino
suum.
Režiimides RGB-PC ja HDMI- PC on võimayy
lik valida üksnes j4:3 ja 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle 720p)
yy
on saadaval valik Skannimine.
Režiimides Analoog/AV-režiim on täisekraan
yy
kasutatav.
EESTI
- 4:3: järgmine valik võimaldab vaadata pilti algse
4:3 kuvasuhtega; ekraani vasakule ja paremale
serva kuvatakse hallid ribad.
29
30
TV VAATAMINE
Sisendite loendi kasutamine
EESTI
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate loendi avamiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).
-Ühendatud seade kuvatakse igas sisendallikas.
2 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
Sisendallikas
MÄRKUS
Alltoodud ekraanikuva ilmub järgmistel
yy
juhtudel.
»» HDMI-sisenendisse ühendatud seadme
sisselülitamisel.
»» HDMI-sisendile lülitumisel.
»» Signaalita HDMI-kaabli ühendamisel.
Kas sisesnd on ühendatud teie arvutiga?
Kirjeldus
Antenn või
kaabel
Teleri vaatamine antenni, kaabli
või digikaabli abil
RGB
Arvutiekraani vaatamine
AV 1/2
Videomaki või muu välisseadme
vahendusel vaatamine
Komponent
DVD või muu välisseadme vahendusel vaatamine või vaatamine
digiboksi vahendusel
HDMI 1/2
Arvuti, DVD või digiboksi ja muude
kõrglahutusseadmete vahendusel
vaatamine
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Kui lisate igale sisendallikale sildi, tunnete iga
sisendallikaga ühendatud seadme hõlpsalt ära.
Sisendi sildi lisamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU
(MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Sisendi silt, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale.
5 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi,
yy
peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
Jah
Ei
Ära näita seda teadet uuesti.
Kui valite "Jah", optimeeritakse pildi suurust
yy
ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
Kui valite "Ei", optimeeritakse pildi suurust ja
yy
kvaliteeti vastavalt AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks, mänguseade).
Kui valite "Ära seda teadet enam kuva",
yy
siis ilmub teade uuesti alles pärast teleri lähtestamist. Seadistatud väärtuse muutmiseks
valige Menüü ► SUVAND ► Sisendi silt.
HDMI1/HDMI2 väärtused salvestatakse eralyy
di.
TV VAATAMINE
Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
1 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Riik, seejärel
vajutage nuppu OK.
Kui soovite muuta keele / riigi valikud
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Menüü keel
või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, pole payy
rool '0' , '0' , '0' , '0' vaid '1' , '2' ,'3' , '4' .
MÄRKUS
Kui jätate installijuhendi seadistamise
yy
pooleli, vajutades nuppu BACK (TAGASI),
või kui ekraanikuva (OSD) on passiivne liiga
kaua, ilmub installimenüü pidevalt ekraanile,
kuni seadistuste lõpetamiseni, iga kord, kui
monitori sisse lülitate.
Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst
yy
ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
CI (Common Interface- üldine liides) funktyy
siooni ei või rakendada, tuginedes riigi
leviedastuse asjaoludele.
Võimalik, et DTV-režiimi juhtnupud ei tööta
yy
sõltuvalt riigi leviedastustingimustest.
Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei
yy
kehti, ei pruugi mõned DTV funktsioonid mitte töötada sõltuvalt digitaalse saateedastuse
oludest.
Riigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud
yy
ainult Inglismaal.
Kui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab
yy
vaadata Euroopa maapealse edastusega /
digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid
mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi korralikult töötada.
EESTI
Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
installimise juhtmenüü.
31
32
TV VAATAMINE
Keele valik (ainult digirežiimis)
Helikeele valimine
EESTI
Audiofunktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis
esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid
edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud
keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad,
kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Kui esimeseks eelistuseks valitud helikeel ja
subtiitrite keel pole saadaval, saate valida teise
eelistuskeele.
Kui kantakse üle kahte või enamat keelt, võite
valida ka helikeele.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Helikeele OSD informatsioon
MENU (MENÜÜ).
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.MENU
(KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Audio.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Audio keel,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q.MENU
(KIIRMENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
Ekraan
Olek
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
Ei ole kasutatav
3 Liikuge noolenuppudega valikule Audio keel
Dolby Digital heli
või Subtiitri keel, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MPEG heli
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
TV VAATAMINE
33
Luku valikute kasutamine
Subtiitrite keele valik
Teleri nuppude lukustamine.
Ei ole kasutatav
Salasõna esmakordsel sisestamisel vajutage
kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’,
‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’,’2’,’3’,’4’.
Lukustage teleri nupud, et vältida soovimatuid
toiminguid laste poolt.
Teleteksti subtiitrid
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Ekraan
Olek
Subtiitrid vaegkuuljatele
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, Heli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal
yy
kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse
teenusepakkuja poolt.
Kui te valite täiendava heli (heli vaegnägijayy
tele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada
osa põhihelist.
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees, seejärel vajutage klaviatuuriluku aktiveerimiseks
nuppu OK.
-Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Teler on programmeeritud pärast väljalülitayy
mist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate teleri välja siis, kui klahvilukk on
yy
aktiveeritud ja soovite teleri uuesti sisse lülitada, vajutage teleri nuppu .
Seadme
saab
sisse
lülitada
ka
kaugjuhtimisyy
puldi nuppudega INPUT (SISEND), või P numbrinuppudega.
Kui vajutate teleril suvalist nuppu ja klahviluyy
ku funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil
teade
Klahvilukk sees.
EESTI
Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes või enamas keeles, siis võite valida subtiitrite keele kaugjuhtimispuldil asuva nupu SUBTITLE (SUBTIITER)
abil. Valige noolenuppudega subtiitrite keel.
34
TV VAATAMINE
Vanemakontroll (ainult digitaalrežiimis)
EESTI
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama
esitavale teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi,
kui signaalil on vale informatsioon.
Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
Monitor on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele
vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage
parool.
Blokeering väljas : kõik
programmid on lubatud
18-aastaste ja vanemate
kui 18-aastaste programmid
blokeeritakse
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18 ja vanem
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18
18 ja
ja vanem
vanem
Blokeering väljas
ꔓ
Sagedasti kasutatavate menüüde kohandamine.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Sirvige noolenuppudega järgmiseid menüüsid.
Kuvasuhe
16:9
Menüü
ꔓ
(Ainult Prantsusmaal)
(V.a Prantsusmaal)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vanemlik
järelvalve, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tehke vasta-
vad muudatused, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Kiirmenüü kasutamine
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust. (16:9,
Skännimine, Algne, Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum, Kino
suum1)
Selge hääl II Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail
inimhääli paremini kuulata.
Valib ühe eelmääratud kujutiste
Pildirežiim
režiimidest(Elav, Standard,
Kino, Sport, Mäng)
Valib ühe helirežiimi (Standard,
Helirežiim
Muusika, Kino, Sport, Mäng)
Valib heliväljundi.
Audio
Määrab aja, mille möödumisel
Unetaimer
teler välja lülitub
Valib lemmikprogrammi.
Lemmik
Kuvasuhe
USB-seade
Valib "Väljuta", et USB-seade
väljutada.
MÄRKUS
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
35
Elektroonilise telekava
kasutamine
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide
võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate saadete algus- ja
lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne
teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemasolu ja hulk sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui telekanalid EPG-teavet edastavad.
EPG kuvab järgmise 8 päeva programmi kirjelduse.
1 Teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO .
Ikoon
Kirjeldus
Kuvatakse DTV programmis.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
Kuvatakse AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby programmis.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS programmis
MÄRKUS
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi
režiimis Teler väljas kuvada.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogramyy
mi eraldusvõime
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu
GUIDE (JUHEND).
Programmi valimine
1 Soovitud programmi valimiseks liikuge noolenuppudega valikule PAGE (LEHEKÜLG).
2 EPG kaob ekraanilt pärast valitud programmile
liikumist ja nupu OK vajutamist.
EESTI
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
36
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
EESTI
Nupufunktsioonid NOW/NEXT
(PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
saadet.
Telekava
1 YLE TV1
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
6. aprill 2007, 15:09
▲
JÄRGMINE
That ’70s show
Keno
või
ABC
Lyssna
Tänään otsikoissa
Glamour
▲
Lemmik
Režiim
Nupp
Punane
nupp
Kollane
nupp
Sinine nupp
OK
või
või
PAGE
( , )
(LEHEKÜLG)
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
TV/RAD
(Teler/raadio)
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
Teave
Programmi muutmine
Ajakava
Nupp
Punane
nupp
Roheline
nupp
Kollane
nupp
Sinine nupp
OK
World Business
Fantomen
Kritiskt
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
RAADIO
Kavaloend
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Valige edastatav programm.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
või
PAGE
( , )
(LEHEKÜLG)
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
TV/RAD
(Teler/raadio)
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi nüüd ja järgmisena edastatava saate.
Kuupäeva sätterežiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Valige edastatav programm.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
Valige TV- või raadioprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi 8 päeva kava.
Nupufunktsioonid Kuupäeva
muutmise režiimis
Nupp
Valige TV- või raadioprogramm.
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Roheline
nupp
OK
või
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
Kuupäeva seadistamisrežiimi väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
Nupp
või
Kollane
nupp
INFO
BACK
(TAGASI)
GUIDE
(JUHEND)
Kirjeldus
Tekst üles/alla.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Üksikasjalik info sisse või välja.
EPG väljalülitamine.
Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde)
seaderežiimis
Määrab salvestamise algus- või lõpuaja ning meeldetuletuse ainult algusajale.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCARTkaabli abil on AV-pesaga ühendatud salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala
kaudu.
Nupp
BACK
(TAGASI)
või
või
OK
Kirjeldus
Pöörduge tagasi juhendi või kava režiimile.
Valige salvestamine või meeldetuletus.
Funktsiooni seadmine.
Valige kuupäev, algus-/lõppaeg või programm.
Taimeriga salvestamise/meeldetuletuse
salvestamine.
Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
Kui olete loonud kavaloendi, kuvatakse plaanitud
ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal
teist programmi.
Kui hüpikaken on avatud, töötavad ainult klahvid
Up / Down /OK / BACK (Üles/Alla/OK/TAGASI).
Nupp
Punane
nupp
Roheline
nupp
Sinine nupp
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
OK
või
Kirjeldus
Lisage uus käsitsi salvestamise seaderežiim.
Lisage uus taimeriga vaatamise seaderežiim.
Juhendi režiimi lülitumine.
EPG väljalülitamine.
Valige oma soovitud suvand (Muuda /
Kustuta / Kustuta kõik).
Valige Kava loend.
PAGE ( , ) Lehekülg üles/alla.
(LEHEKÜLG)
EESTI
Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
37
38
MONITORI KASUTAMINE
ÜHENDAMINE ARVUTIGA
* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab
ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või konfigureerimiseta.
MÄRKUS
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on
yy
soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
Kui soovite sisse ehitatud kõlarite asemel
yy
kasutada valikulisi väliskõlareid, lülitage
teleri kõlarifunktsioon välja (Vt lk63).
HDMI-ühendus
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele HDMI
kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonistel.
Arvuti HDMI-ühenduse abil teleriga ühendamiseks
peate sisendi sildiks arvuti määrama. Sisendi sildi
lisamise kohta vaadake teavet jaotisest Sisendi
sildi lisamine Vt lk30.
2
1
AV IN2
EESTI
Teler toetab isehäälestusfunktsiooni Plug & Play*
ning on varustatud sisse ehitatud Surround X kõlaritega, mis esitavad selget ja rikkaliku bassiga heli.
(MONO)
AUDI0
0
HDMI OUT
PC
MÄRKUS
Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
yy
Kui te ei kuule heli HDMI-režiimis, kontrollige
yy
arvuti keskkonda.
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
MONITORI KASUTAMINE
RGB-kaabli ühendamine
Edastab digitaalse videosignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele DVI > HDMI
üleminekukaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonistel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
Edastab analoogvideosignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele D-sub 15-viiguline
kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonistel.
Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline
audiokaabel.
PC
RGB OUT (PC)
2
AUDIO OUT
1
(MONO)
AUDI0
1
AV IN2
2
AUDIO OUT
DVI OUT
(MONO)
AUDI0
PC
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühenyy
dage arvuti teleriga valikulise audiokaabli
abil.
Kui lülitate teleri sisse külmalt, võib ekraan
yy
väreleda. See on tavaline.
Kasutage varjestatud liideskaablit, nagu
yy
D-sub 15-viigulist signaalikaablit ja ferriitsüdamikuga DVI > HDMI üleminekukaablit, et
säilitada standardne vastavus tootega.
Ekraanile võivad ilmuda mõned punased,
yy
rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
ETTEVAATUST!
Ühendage signaali
yy
sisendkaabel ja pingutage see kruvisid
päripäeva keerates.
Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega
yy
sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada
ajutisi moonutusefekte.
Kujutise sissepõlemisefekti vältimiseks ärge
yy
kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema
aja vältel. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
EESTI
DVI-HDMI kaabli
ühendamine
39
40
MONITORI KASUTAMINE
EESTI
Ekraani kohandamine
Kujutiste suvandite kohandamine
Kujutise režiimi valimine
Parima jõudluse tagamiseks kohandage iga kujutise režiimi tavalisi ja täiustatud suvandeid.
Kuvage kujutisi optimeeritud sätetega, milleks
valige üks eelseadistatud kujutiste režiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudeva valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudeva valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
MENU (MENÜÜ).
Kirjeldus
Elav
Kohandab videokujutise poekeskkonnale kontrastsust, heledust,
värvust ja teravust reguleerides.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Taustavalgus
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Kohandab ekraani heledust LCD
taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub ekraan tumedamaks ning
energiatarbimist vähendatakse
videosignaali kadudeta.
Kontrast
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja
dünaamilise liikumise esitamiseks,
tõstes selleks esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kui kujutise
hele osa on liialt ere, võite kontrasti reguleerida.
Heledus
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja
tavavaatajatele.
Reguleerib kujutise signaali põhitaset. Kui kujutise tume osa on
liialt küllastunud, võite heledust
reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate
alade vahel. Mida madalam tase,
seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja
rohelise taseme vahel.
Värv
Temperatuur
Valige suvand warm (soe), et
täiustada soojemaid värve, nagu
punane, või valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Lisateavet täiustatud suvandite
kohta vt Vt lk��.
Pilt
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MONITORI KASUTAMINE
Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Ekraan, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Eraldusvõime Ühitage RGB-režiimi eraldusvõime.
(Eraldusvõime menüü on aktiveeritud
vaid järgmistele 60 Hz eraldusvõimetele.)
Vertikaaleraldusvõime: 768
1024 x 768(vaikimisi)
1280 x 768
1360 x 768
Vertikaaleraldusvõime: 900
1280 x 960(vaikimisi)
1440 x 900
1600 x 900
Vertikaaleraldusvõime: 1050
1400 x 1050
1680 x 1050(vaikimisi)
Automaat- Reguleerib ekraanipildi asendit, suukonfiguree- rust ja faasi automaatselt. Konfigurimine
reerimise ajal on kuvatav pilt mõne
sekundi vältel ebastabiilne.
Asend/
Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis
pole selge, eriti juhul, kui tärgid
pärast automaatkonfigureerimist
värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Heli kohandamine
Helirežiimi valimine
Esitage heli optimeeritud sätetega, milleks valige
üks eelseadistatud helirežiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
Kirjeldus
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmide vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EESTI
Parima pildikvaliteedi tagamiseks kohandage iga
kujutise režiimi suvandeid.
Funktsioon töötab järgmises režiimis:
yy
RGB[PC]-režiim.
41
42
MONITORI KASUTAMINE
Helisuvandite kohandamine
EESTI
Parima helikvaliteedi tagamiseks kohandage iga
helirežiimi suvandeid.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Surround X
See suvand parendab heli sügavust
ja selgust ümbritseva heli efekti
maksimeerides.
Kõrged
toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid.
Kõrgete toonide lisamisel suurendab
see kõrgema sagedusvahemiku
väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid.
Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MEELELAHUTUS
43
MEELELAHUTUS
USB-mäluseadmete ühendamine
Ühendage USB-mäluseadmed, nagu USBvälkmälu, väline kõvaketas või MP3-mängija
teleriga ja kasutage multimeediumi funktsioone
("Failide sirvimine" Vt lk45).
Ühendage USB-välkmälu või USB-mälukaardilugeja teleriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse USB
ekraan.
või
1
AV IN2
2
(MONO)
AUDI0
USB-mäluseadme lahutamiseks veenduge, et
ühendus on teleri või failide kahjustamise vältimiseks korralikult lõpetatud.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB-seade,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade selle toimingu ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
Ärge lülitage telerit välja ega eemaldage
yy
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite faile
või USB-mäluseadet kahjustada.
Varundage USB-mäluseadmele talletatud faiyy
le sagedasti, vastasel juhul võite faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda katta.
EESTI
Integreeritud
meediumifunktsioonide
kasutamine
44
MEELELAHUTUS
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
EESTI
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoyy
turi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset
yy
tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseade, mis kasutab oma draiverit,
yy
võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
yy
sõltuda seadmest.
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
yy
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
Ärge ühendage USB-mäluseadet, mida on
yy
arvutis sobimatult vormindatud. Seade võib
põhjustada toote talitlushäireid ja see võib
mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
yy
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna FAT-, FAT16-, FAT32- või NTFS-failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda
ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
Ühendage välise toitega töötav USB-mäyy
luseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
yy
pakutava kaabliga.
Kõik USB-mäluseadmed ei pruugi olla toetayy
tud või ei toimi sujuvalt.
USB-mäluseadme failijoondusmeetod saryy
naneb Windows XP meetodiga ning failinimi
tunneb ära kuni 100 ladina tähemärki.
Varundage kindlasti olulised failid, kuna USByy
mäluseadmele salvestatud andmed võivad
kahjustuda. Me ei vastuta andmekao eest.
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
yy
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
Andmeid USB-mäluseadmel ei saa NTFSyy
failisüsteemis kustutada.
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooyy
ni või kui te kasutate USB-multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USBmäluseadet.
Kustutamise funktsiooni toetavad ainult FAT-,
yy
FAT16- ja FAT32-failisüsteemid.
Kui USB-mäluseade ühendatakse USByy
multikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
yy
ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadyy
mete puhul erinev.
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakyy
se kõvaketas teleri sisselülitamisel automaatselt.
Välise USB-kõvaketta soovitatav mälumaht
yy
on kuni 1 TB, USB-mäluseadme soovitatav
mälumaht on kuni 32 GB.
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
yy
ei pruugi korralikult töötada.
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
yy
USB-kõvaketas ei tööta, lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
yy
kui USB 2.0. Need ei pruugi siiski filmiloendis
korralikult töötada.
Kui USB-mäluseadmelt esitatakse vigast faili,
yy
võib teler välja lülituda või ebanormaalselt
töötada.
45
MEELELAHUTUS
Failide sirvimine
5 Failide sirvimiseks kasutage noolenuppe.
Esile tõstetud fail kuvatakse eelvaate aknas.
1
EESTI
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele ning võimaldab faile sirvida.
2
1 Ühendage USB-mäluseade.
Fotoloend
2 Liikuge noolenuppudega valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND,
seejärel vajutage nuppu OK.
USB
Draiv 1
3
4
5
6
MUUSIKALOEND
SG kim 001
10/01/2010
SG kim 002
10/01/2010
SG kim 003
10/01/2010
SG kim 004
10/01/2010
SG kim 005
10/01/2010
SG kim 006
10/01/2010
SG kim 007
10/01/2010
Ül. kaust
Navigeerimine
1
2
3
4
5
6
7
ge Draiv1
USB
Draiv 1
Markeeri
Välju
FILMILOEND
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks vali-
Lehekülg 1/1
Lehekülje muutmine
Hüpikmenüü
Nr
Fotoloend
Pole markeeritud
Ül. kaust
0 kausta, 0 faili
7
FOTOLOEND
Lehekülg 1/1
Pole markeeritud
Draiv 1
Kirjeldus
Avatud lehekülje number/lehekülgi kokku
Valitud failide arv
Faili ja kausta nimi
Eelvaate aken
Faili suurus, info.
Naaseb tagasi eelmisele tasemele
Kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
0 kausta, 0 faili
Toetatud failivorming
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
Tüüp
Foto
4 Valige soovitud kaust.
- Eelmisele tasemele naasmiseks valige
Ül. kaust.
Fotoloend
USB
Draiv 1
Lehekülg 1/1
SG 001
SG 002
Muusika yy MP3
yy Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps
yy Diskreetimiskiirus (diskreetimissagedus)
MPEG1 3. kiht: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 3. kiht: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
MPEG2,5 3. kiht: 8 kHz, 11,025 kHz, 12
kHz
* Autorikaitsega faili ei esitata.
Pole markeeritud
SG 003
SG 004
0 kausta, 0 faili
Video
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Toetatud failivorming
yy JPG
yy Kasutatav suurus
Baaskomplekt: 64 pikslit (W) x 64 pikslit (H)
- 15360 pikslit (W) x 8640 pikslit (H)
Progressiivne: 64 pikslit (W) x 64 pikslit (H)
- 1920 pikslit (W) x 1440 pikslit (H)
Välju
yy dat, mpg, mpeg, ts, trp, tp, vob, mp4, mkv,
avi, divx
yy Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus:
20Mbps (megabitti sekundis)
yy Audiovormingu bitikiirus: 32 - 320 kbps
(MP3)
yy Toetatud subtiitrivorming: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb(PowerDivx)
46
MEELELAHUTUS
Fotode vaatamine
Fotosuvandite kasutamine
EESTI
Vaadake USB-mäluseadmele salvestatud faile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Fotoloend,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme liikuge noole-
ꔗ
nuppudega valikule Draiv1.
Slaidiseanss
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
tage nuppu OK.
Valik
BGM
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG 001 1366 x 10/01/2010
768, 125KB
SG 002
10/01/2010
SG 003
Vaata
10/01/2010
SG 004
10/01/2010
SG 005
10/01/2010
SG 006
10/01/2010
SG 007
10/01/2010
Markeeri kõik
1 kaust, 7 faili
Kustuta
(Pööra)
Sule
Hüpikmenüü
Menüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Kuvab valitud foto täisekraani vaates.
yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
talletatud fotosid.
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
MÄRKUS
Arvuti ühiskausta salvestatud faile
ei saa kustutada.
Sule
Peida
Kirjeldus
Sulgeb hüpikmenüü.
Lülitab taustmuusika sisse või välja.
Taustmuusika kausta määramiseks
valige Valik.
Pöörab fotosid päripäeva (90°, 180°,
270°, 360°).
Kustuta
Kustutab foto.
Suvand
yy Slaidi kiirus: valib slaidiseansi kiiruse
(Kiire, Keskmine, Aeglane).
yy Muusikaalbum: valib taustamuusika
jaoks muusikakausta.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Suvand
Toetatud fotosuurused on piiratud.
Fotot ei saa pöörata, kui pööratud
laiuse eraldusvõime on suurem, kui
toetatav eraldusvõime.
6 Vaadake fotosid järgmiste menüüde abil.
Vaata
Q.MENU
MÄRKUS
Ül. kaust
Navigeerimine

Slaidiseanss Käivitab või peatab valitud fotode slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud kausta salvestatud
fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige
Valik.
Kuvatakse hüpikaken.
Lehekülg 2/3
ꔃ
Kustuta
Valitud fotode arv
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vaju-
Draiv 1
SG 001
1/17
Suvandid
vajutage nuppu OK.
Fotoloend
BGM
MÄRKUS
Muusikakausta ei saa vahetada
taustamuusika esitamise ajal.
Peida
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
47
MEELELAHUTUS
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) valikud fotoloendis.
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista fotovaade või Seadista video, Seadista audio,
seejärel vajutage nuppu OK
Vali suvandid.
Seadista fotovaade.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
Kui olete valinud suvandi Seadista fotovaade.
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv1.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse hüpikaken.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Slaidi kiirus
Muusikaloend Lehekülg 2/3
Muusika
SG 001
datused ning vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu “ ” siis, kui viimast faili alles esitatakse ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse loendi esimene fail.
Kui olete valinud suvandi Seadista video.
1 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused.(Vt lk61)
Kui valite suvandi Seadista audio.
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage suvandid Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II,
Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
Pealkiri
Ül. kaust
SG 001.mp3
või Muusikakaust.
3 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muu-
Pole markeeritud
SG 002.mp3
1 kaust, 3 faili
SG 003.mp3
3945 KB
128 Kbps
Esita
Esita fotoga
03:50
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
3:55
3:35
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
6 Esitage muusikat järgmiste menüüde abil.
Menüü
Kirjeldus
Esita, Peata esitus,
või Esita
markeeritud
Esitab muusikat, peatab esitamise või
esitab valitud muusikafaili. Kui esitate
muusikat muusikafaile valimata, esitatakse kõik valitud kausta salvestatud
muusikafailid.
Esitatava faili kestuse ees kuvatakse
ikoon .
yy Draiv: kuulake USB-mäluseadmele
talletatud muusikafaile.
Esita foto- Kuvab esitamise ajal fotosid.
ga
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
EESTI
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
Muusika kuulamine
48
MEELELAHUTUS
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
EESTI
Nupp
Kirjeldus
Kiirmenüü valikud muusikaloendis
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
Lõpetab esitamise
avada hüpikmenüüd.
Esitab muusikafaili
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
audio esitus või Seadista audio, seejärel
Liigub eelmisele failile
vajutage nuppu OK.
Vali suvandid.
Seadista audio esitus.
Seadista audio.
MÄRKUS
ꕉ Eelmine
Kahjustatud või rikutud faili ei esitata ning faiyy
li kestuseks kuvatakse 00:00.
Autorikaitsega faili ei esitata.
yy
Kui telerit esitamise ajal mõnda aega ei kayy
sutata, kuvatakse kujutise sööbimise vältimiseks ekraanisäästjana teabeaken.
Muusikaloendisse naasmiseks vajutage nuppu OK või BACK (TAGASI).
Kausta nimi / faili nimi
Muusika
S003
0:27 / 3:67
Q.MENU
Suvand
Kulunud aeg / Kestus
Kui valisite Seadista audio esitus.
1 Vajutage noolenuppe, et kuvada suvand Seadista audio esitus.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu “ ” siis, kui viimast faili alles esitatakse ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse loendi esimene fail.
Kui valite suvandi Seadista Audio.
1 Liikuge noolenuppudega ja kuvage valik Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl
II, Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
MEELELAHUTUS
Filmide vaatamine
Toetatakse järgmiseid filmifaile: *.dat / *.mpg
yy
/ *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv
/ *.avi / *.divx.
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.
yy
x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02,
Xvid1.03, Xvid 1.10- beta-1/beta-2, Mpeg-1,
Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
yy
MP3, LPCM, HE-AAC
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps (MP3)
yy
Subtiitri vorming: *.smi / *.srt / *.sub (Micro
yy
DVD, SubViewer1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt
(TM Player) / *.psb (Power Divx).
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
yy
korralikult töötada.
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid pole saadaval keeltes, millel puuyy
dub tugi.
Välise subtiitrifaili ajateave tuleb esitamiseks
yy
korrastada tõusvas järjekorras.
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineyy
da ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
yy
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
yy
mängida.
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
yy
ei ole vaheldatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
HD-videoid maksimaalse eraldusvõimega
yy
1920 x 1080 @ 25/30P või 1280 x 720 @
50/60P toetatakse sõltuvalt raamist.
Videoid suurema kui 1920 x 1080 @ 25/30P
yy
või 1280 x 720 @ 50/60P maksimaalse
eraldusvõimega ei pruugi raamist sõltuvalt
töötada.
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmiyy
failid ei pruugi korralikult töötada.
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus
yy
on 20 Mbps.
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilideyy
le, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel
4.1 või kõrgemal.
DTS-audiokoodek pole toetatud.
yy
Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei
yy
toetata.
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuyy
ma samas kaustas.
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peayy
vad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
yy
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensayy
tion) abil kodeeritud faile ei esitata.
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamisel
yy
saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nupuga Energy Saving (Energiasääst). Iga
pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei
toimi.
Videokoodek
mpeg, vob: MPEG1, MPEG2
yy
dat: MPEG1
yy
ts,trp,tp: MPEG2, H.264 / AVC
yy
mp4: MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11,
yy
Dvix 4.12, Dvix 5.x, Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1,
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx
yy
3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1,
Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv: H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG
yy
4 SP , MPEG4 ASP
divx: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP,
yy
Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–
beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC
Audiokoodek
mpeg, vob: Dolby Digital, MPEG, MP3,
yy
LPCM
dat: Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
yy
ts,trp,tp: Dolby Digital, AAC, MPEG
yy
mp4: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
avi: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
mkv: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
divx: Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
yy
EESTI
Esitage videofaile teler. Teler võib kuvada kõik
USB-mäluseadmele talletatud videofailid.
49
50
MEELELAHUTUS
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
MP3,LPCM
EESTI
Nupp
Max eraldusvõime
INFO
1920 x 1080 @ 30p
yy
Kirjeldus
Kuvab esitatava video teabe
Lõpetab esitamise
Esitab video
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
Peatab või jätkab esitust
vajutage nuppu OK.
Liigub failis tagasi
2 Liikuge noolenuppudega valikule Filmiloend,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv1.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Liigub failis edasi
< või >
või
ENERGY

SAVING
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
Esitab videoid aegluubis
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST), et
suurendada ekraani heledust.
Kuvatakse hüpikaken.
Filmiloend
Film
SG 001.avi
Lehekülg 2/3
Pealkiri
Ül. kaust
SG 001.avi
SG 002.avi
640x480, 720KB
SG 003.avi
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
640 x 480, 720KB
03:50
Esita
Markeeri kõik
Kustuta
03:55
03:35
Sule
Ül. kaust
Navigeerimine
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) valikud filmiloendis
Pole markeeritud
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Kestus
6 Esitage videoid järgmiste menüüde abil.
Menüü
Kirjeldus
Esita või
Esitab filmi või esitab valitud filmi.
Markeeri
Välju
Esita mar- yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
keeritud
talletatud videoid.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku.
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab FAT32-failisüsteemis vorminvõi Kustu- datud ja USB-mäluseadmele talletatud
ta markee- faili.
ritud
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
MÄRKUS
Kui valite toetuseta faili, kuvatakse eelvaate akna all kujutis
.
avada hüpikmenüüd.
2 Vajutage noolenuppu ja nuppu OK ja liikuge
valikule Seadista video esitus, Seadista
video või Seadista audio.
Valige suvandid.
Seadista video esitus.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
MEELELAHUTUS
Kui valite Seadista video esitust.
Menüü
Kirjeldus
Valib filmi esitamiseks soovitud pildivormingu
Audio
keelvõi
Subtiitri
keel
Muudab filmi esituse ajal heli/subtiitrite
keelegruppi.
Sünk.
Reguleerib filmi esitamise ajal subtiitrite
aegsünkroonimist alates -10 sekundist
kuni +10 sekundini 0,5 sekundiliste sammudena.
Asend
Muudab filmi esituse ajal subtiitrite asendit
üles või alla.
Suurus
Valib soovitud subtiitrite suuruse filmi
esitamise ajal.
Kui valisite Seadista video.
1 Liikuge noolenuppudega ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk61)
Kui valite suvandi Seadista Audio, toimige järgmiselt.
1 Liikuge noolenuppudega ja kuvage Helirežiim,
Autom. helitugevus, Selge hääl II, Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk63)
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Nupp
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage valikud Pildi
suurus, Audio keel või Subtiitri keel.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud muudatused.
Subtiitri
keel
Toetatud keel
Latin1
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa,
itaalia, rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania
keel, keldi keel, kõmri keel, iiri keel,
katalaani keel, valentsia keel
Latin2
Bosnia, poola, horvaatia, tšehhi, slovaki, sloveenia, serbia, ungari
Latin4
Eesti, läti, leedu
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene, ukraina,
kasahhi
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
MÄRKUS
Filmi välissubtiitritena toetatakse vaid
yy
ASCII-vormingus salvestatud faile.
Igal subtiitrireal toetatakse vaid 500 tähte
yy
ja 500 numbrit.
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10
yy
000 sünkroonimisplokki.
Kirjeldus
Esituse ajal vajutage kiirendamiseks
korduvalt nuppu REW ( ) (x2)
(x4)
(x8)
(x16)
(x32) .
vajutage kiirendamiseks korduvalt
nuppu FF( ) (x2)
(x4)
(x8)
(x16)
(x32).
yy Nende nuppude korduv vajutamine
suurendab edasi-/tagasikerimise
kiirust.
Paus ( )
Vajutage esituse ajal nuppu Paus ( ).
yy Kuvatakse stoppkaader.
yy Kui 10 minuti jooksul pärast pausi
aktiveerimist ei vajutata kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu, naaseb teler
esitusrežiimi.
yy Vajutage nuppu Paus ( ), seejärel
kasutage aeglaselt kerimiseks nuppu FF ( ).
< või >
Kui kasutate esitamise ajal nuppu <
või >, kuvatakse ekraanil asukohta
märkiv kursor.
Esita ( )
Tavaesitusele naasmiseks vajutage
nuppu Esita ( ).
ENERGY
Ekraani heleduse suurendamiseks
vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST). (Vt lk��)
SAVING
EESTI
Pildi suurus
51
52
MEELELAHUTUS
DivX-i registreerimiskood
EESTI
Kontrollige ja registreerige teleri DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/vod
kõige uuemaid filme rentida või osta. Renditud või
ostetud DivX-faili esitamiseks peab faili registreerimiskood olema teleri DivX registreerimiskoodiga
sama.
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskood, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Vaadake teleri registreerimiskoodi.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Teie registreerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
DivX-funktsiooni desaktiveerimine
Desaktiveerib kõik seadmed veebiserveri kaudu
ning blokeerib seadme aktiveerimise.
Telerile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemasolev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide
kuvamiseks uuesti DivX-i kasutustunnus.
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Desaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu
OK.
3 Kinnitamiseks valige Jah.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Kas soovite selle seadme desaktiveerida?
Sule
MÄRKUS
Registreerimiskoodi kontrollimise ajal ei
yy
pruugi kõik nupud töötada.
Kui kasutate muu seadme DivX registreeriyy
miskoodi, ei saa renditud või ostetud DivXfaile esitada. Kasutage kindlasti teie teleriga
seotud DivX-i registreerimiskoodi.
Video- või audiofailid, mida pole standardyy
se DivX koodekiga teisendatud, võivad olla
rikutud ja neid ei saa esitada.
DivX VOD-kood võimaldab ühe konto all aktiyy
veerida kuni kuus seadet.
Jah
Ei
4 Valige Sule.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
See seade on desaktiveeritud.
Teie desaktiveerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
Sule
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
3D-PILDINDUS
53
3D IMAGING
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier) saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti. Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab kasutaja kandma
ühilduvaid 3D-prille.
MÄRKUS
Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni sekund selle kalibreerimisele.
yy
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa teleri väljundsignaale edastada läbi SCART-kaabli.
yy
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digi-TV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei saa ekraani väljunyy
dsignaale edastada läbi SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
Ettevaatusabinõud 3D-pildi vaatamisel
HOIATUS
IÄrge vaake 3D-pilti liiga lähedalt, sest nii võite nägemist kahjustada.
yy
3D-pilti kaua aega vaadates võib tekkida uimasus või ähmastuda nägemine.
yy
Kui olete rase, eakas, südamerikkega, kannatate peapöörituse all või olete tarbinud alkoholi, siis ei
yy
soovita me teil 3D-pilti vaadata.
3D-pilt võib põhjustada desorienteeritust ja segadust.
yy
Enne 3D-pildi vaatamist pange kergestipurunevad esemed käeulatuses eemale.
yy
Tõetruu 3D-pilt võib teid ehmatada ning refleksi tulemusena võite midagi ära lõhkuda või end
yy
vigastada.
Ärge lubage alla viieaastastel lastel 3D-pilti vaadata, sest see võib halvasti mõjuda silmade arengule.
yy
Hoiatus valgustundlikkusest põhjustatud haigushoogude kohta
yy
Mõnel kasutajal võib vilkuvat valgust või mõnda kindlat filmis või mängus esinevat mustrit nähes tekkida
haigushoog või muu ebanormaalne reaktsioon.
Kui mõnel teie pereliikmel on olnud epilepsia või mis tahes muu haigushoog, pidage enne 3D-pildi
vaatamist nõu arstiga.
Kui teil tekib 3D-pildi vaatamisel mõni alltoodud sümptomitest, lõpetage kohe vaatamine ja puhake.
»» Uimasus, ähmane nägemine või näolihaste tõmblus, tahtmatud liigutused, tõmblemine, mälukaotus,
segadus ja desorientatsioon. Kaebuste püsimisel pidage nõu arstiga.
Valgustundlikkusest
tingitud haigushoo vältimiseks järgige alltoodud juhiseid.
yy
»» Tehke iga tunni kohta 5- kuni 15-minutiline paus.
»» Kui teie vasaku ja parema silma nägemisteravus erineb, võtke tarvitusele meetmed erinevuse
korrigeerimiseks.
»» Ekraani vaatamiseks peab see asuma silmade kõrgusel.
»» Kui kogete peavalusid, väsimust või uimasust, lõpetage kohe vaatamine ja puhake.
»» Ärge vaadake 3D-kujutisi, kui olete väsinud või haige.
EESTI
3D-tehnoloogia
54
3D-PILDINDUS
ETTEVAATUST!
EESTI
Ettevaatusabinõud 3D-pildi vaatamisel Lapsevanemad või hooldajad peaksid jälgima laste 3D-pildi
yy
vaatamist, sest lapsed ei pruugi olla harjunud 3D vaatamisega ja neil ei pruugi olla teadmisi võimalike
riskidega toimetuleku kohta.
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikese- või kaitseprillide asemel.
yy
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või kuumas kohas.
yy
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi esemeid. Ärge väänake prille ega pillake neid maha.
yy
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet
yy
lappi. Raputage enne lapiga puhastamist tolmu vähemaks
Ärge kriimustage 3D-prillide läätsi (polariseeritud kihti) teravate esemetega ega kasutage puhastamiyy
sel kemikaale.
3D-prillide läätsed erinevad tavaprillide läätsedest ja on väga õhukesed. Seega olge äärmiselt etteyy
vaatlik, kuna läätsed võivad välja kukkuda.
3D-PILDINDUS
55
3D-video vaateulatus
1
4
2
3
Nr
1
2
3
4
Kirjeldus
Muutke oma kaugust telerist, et vaadata pilti
optimaalsel kaugusel (L).
Reguleerige telerit ja kohandage oma hoiakut, et
vaadata pilti optimaalse vaatenurga all (D).
Pange käed ettevaatlikult klaviatuurile, hoides
käsi küünarnukist painutatuna ja horisontaalselt
sirgelt.
Muutke teleri asukohta, et vältida valguse peegeldumist.
Režiim
3D-pilti vaadates
Suurus (tollid)
686 mm
Optimaalne vaatamiskaugus (L)
70 cm
Optimaalne vaatamisnurk (D)
14°
EESTI
Teleri suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid võivad vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
56
3D-PILDINDUS
3D-kujutiste vaatamine
EESTI
1 Esitage 3D-režiimis toodetud video.
2 Vajutage 3D.
3 Kandke 3D prille.
4 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kuji muutmiseks kasutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
2D
3D
Kirjeldus
Vahetati 2D-režiimist 3D-režiimi
2D
3D
Kõrvuti
Ülal ja all
Muster
Järjestikkaader
6 Vajutage nuppu 3D ja lülitage 2D või 3D välja.
Režiim
Kirjeldus
3D
2D
Kuvab kujutisi 2D-režiimis ilma 3D efektideta.
2D
3D
Kuvab 3D pilti.
3D väljas
Kuvab kujutisi algses vormingus.
Loobu
Suleb hüpikakna.
3D-PILDINDUS
57
3D-režiimi seadistamine
3D-režiimi seade
2 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest valikutest,
seejärel vajutage nuppu OK
◄ Vasak/parem ◄
3D-pildi korrektuur
3D-sügavus
3D-vaatepunkt
15
0
Pildirežiim
◄
Elav
◄
Sule
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Suvand
Kirjeldus
3D-pildi korrektuur
Valige Vasak/parem või parem/vasak.
Parema nähtavuse tagamiseks valige 3D-videoga ekraan.
3D-sügavus
Reguleerib 2D-kujutisest 3D-kujutiseks teisendatud pildi stereoskoopilist efekti.
3D-vaatepunkt
Liigutab 3D-kujutist ette- ja tahapoole, et kohandada 3D-perspektiivi.
Pildirežiim
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleriti parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
Režiim
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt poekeskkonnale.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise liikumise esitamiseks, tõstes selleks esile
värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
MÄRKUS
Kui 2D-kujutised 3D-kujutisteks teisendada, on pildivaaterežiim blokeeritud.
yy
Kui 2D-kujutised 3D-kujutisteks teisendada, on 3D-sügavus lubatud.
yy
3D-efekti näeb siis, kui telerisse tuleva 3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse 3D-režiim.
yy
ETTEVAATUST!
3D-kujutiste vaatamise ajal ei pruugi mõned menüüd töötada.
yy
Digitelevisiooni kanalite või sisendallika vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 2D-kujutisi 3D-režiimis, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui monitori tuleva 3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse 3D-režiim.
yy
Kanalite vahetamisel jääb teisendus 2D-režiimist 3D-režiimi kestma. Kui kanal ei näita 3 sekundi jookyy
sul pilti, lülitutakse 2D-režiimi tagasi.
Kui vaadatakse mitmeid USB-seadmesse salvestatud fotosid, jääb teisendus 2D-režiimist 3D-režiimi
yy
kestma.
Kui vaadatakse mitmed USB-seadmesse salvestatud videofaile, jääb 3D-režiim samuti kestma.
yy
EESTI
1 Vajutage nuppu 3D SETTING ja avage hüpikmenüüd.
58
SÄTETE KOHANDAMINE
SÄTETE KOHANDAMINE
EESTI
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
PILT(Vt lk60)
Reguleerib kujutise suurust,
kvaliteeti või efekti
SEADED (Vt lk59)
Seadistab ja muudab
programme
SUVAND(Vt lk67)
Kohandab üldsätteid
SEADED
SUVAND
PILT
LUKK
LUKK (Vt lk68)
Lukustab või avab kanalid
ja programmid
AUDIO (Vt lk63)
Reguleerib helikvaliteeti, -efekti
või helitugevuse taset
AUDIO
SISEND
AEG
USB
SISEND (Vt lk69)
Kuvab sisendallikad
koos siltidega
AEG (Vt lk66)
Määrab kellaaja, kuupäeva
või taimeri funktsiooni
USB (Vt lk69)
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine
SÄTETE KOHANDAMINE
59
Sätete kohandamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
SEADED
Liiguta
OK
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom. häälestus
Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk���
).
Manuaalne
häälestus
Häälestab ja talletab soovitud programmid käsitsi (Vt lk21 kuni ���
).
Progr.
redigeerimine
Lisab ja kustutab programme (Vt lk���
).
Tarkvara uuendus Uuendab automaatselt teleri tarkvara. (Vt lk���
).
Diagnostika
Kuvab tootja, mudeli või tüübi numbri, seerianumbri ja tarkvarateabe. (Vt lk���
).
CI-info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused). (Vt lk���
).
Kaabel-DTV
seadistus (ainult
kaabelrežiimis)
Saate käivitada teenusepakkuja või programmi automaatuuenduse. (Ainult riikides, kus DBV-C on
toetatud). (Vt lk���
).
EESTI
Seadistussätted
60
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
PILT
Liiguta
EESTI
Kuvasuhe
: 16:9
Pildiviisard
Seadista 3D-video
ꕊ Energiasääst : Väljas
Pildirežiim
: Elav
ꔈTaustavalgus
ꔈKontrast
ꔈHeledus
ꔈTeravus
ꔈVärv ꔈVarjund ꔈVärvitemperatuur
ꔈErijuhtnupp
ꔈPildi lähtestamine
Ekraan
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
OK
100
100
70
50
45
0
0
R
G
W
C
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata. (Vt lk��)
Pildiviisard
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kasutatud juhiste alusel. Kohandatud suvandid salvestatakse pildirežiimis kui Ekspert1.
Pildiviisard
Musta tase
Dünaamiline
kontrastsus
Värvi sügavus
Valge tase
Värvitemperatuur
Taustavalgus
Horisontaalne/
Vertikaalne
teravus
Värv
Varjund
Valmis
MÄRKUS
Kui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
Seadista 3Dvideo(Ainult
3D-mudelid)
Määrab 3D-kujutise valikud. (Vt lk��)
Energiasääst
Reguleerib ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
Suvand
Väljas
Taustavalgus on väljas.
Minimaalne/
keskmine/
maksimaalne
Valib taustavalguse heledustaseme.
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
61
Kirjeldus
Režiim
Ekraan (ainult
RGB-PC-režiimis)
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt poekeskkonnale.
Standardne
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise liikumise esitamiseks, tõstes selleks
esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
Kohandab arvuti ekraanisuvandid RGB-režiimis.
Suvand
Eraldusvõime
Valib õige eraldusvõimee Vt "Arvuti ekraanisuvandite kohandamine" lk41
Automaatkonfigureerimine
Reguleerib ekraanipildi asendit, kella ja faasi automaatselt. Konfigureerimise ajal on kuvatav pilt mõne sekundi vältel ebastabiilne.
Asend/Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis pole selge, eriti juhul, kui tärgid pärast automaatkonfigureerimist värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Peamised kujutise suvandid
Seade
Kirjeldus
Taustavalgus
ohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
K
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Võite kasutada suvandit Kontrast, kui pildi
hele osa on küllastunud.
Heledus
Reguleerib pildi signaali peamist taset. Kui kujutise tume osa on liialt küllastunud, võite heledust reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam
tase, seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemperatuur
Valige suvand warm (soe), et täiustada soojemaid värve, nagu punane, või valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Pildi lähtestamine
Taastab vaikesätted.
MÄRKUS
RGB-PC / HDMI-PC režiimis ei saa värvi ja Varjund reguleerida.
yy
Kui valitud on Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus, V
yy
teravus, Värv või Varjund.
EESTI
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.Saate
kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
62
SÄTETE KOHANDAMINE
Täiustatud pildivalikud
Seade
Kirjeldus
EESTI
Dünaamiline
kontrastsus
(Väljas/Madal/Kõrge)
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Dünaamiline värv
(Väljas/Madal/Kõrge)
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. See
funktsioon parandab tooni, küllastumust ja helendust, et punane, sinine, roheline ja valge
näiksid erksamad.
Müravaigistus
(Väljas/Madal/
Keskmine/Kõrge)
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Gamma
(Väljas/Keskmine/
Kõrge)
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»» Madal: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond heledamaks.
»» Keskmine: näidake algse pildi tasemeid.
»» Kõrge: pildi tumedad ja keskmised hallid toonid muudetakse tumedamaks.
Musta tase
(Madal/Kõrge/
Automaatne)
»» Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»» Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»» Automaatne: tuvastab ekraani tumeduse ja seadistab selle automaatselt kas kõrgeks
või madalaks.
Määrab ekraani musta värvi taseme õigele tasemele.
See funktsioon võimaldab valida 'Madala' või 'Kõrge' järgnevates režiimides: AV(NTSC-M),
HDMI või Komponent. Muidu on "Musta tase" seadistatud väärtusele "Automaatne".
Filmirežiim
(Sees/Väljas)
Välistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga.
Kasutage seda funktsiooni filmide vaatamisel.
Värvistandard
(SD/HD)
Muudab erineva video värvi ümber HD-värviks. See funktsioon on seadistatud SD-video (BT601) ja HD-video (BT-709) värvivormingule.
Ekspertmuster
(Väljas/Ekspert 1/
Ekspert 2)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
See funktsioon on lubatud režiimis Pildirežiim - ekspert, kui vaatate DTV-d.
Värvifilter
(Väljas/Punane/
Roheline/Sinine)
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
Värvitemperatuur
(Keskmine/Soe/Jahe)
See on funktsioon, millega reguleerida ekraani üldist värvi, et saavutada soovitud tulemus.
yy A
»» Meetod: 2 punkti
»» Muster: sisemine, välimine
»» Punase/rohelise/sinise kontrast, punase/rohelise/sinise heledus:
»» Reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
yy B
»» Meetod: 10 punkti IRE
»» Muster: sisemine/väline
»» IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali
suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30 – 100. Saate
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
»» Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
Värvi haldamise
Süsteem
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid testmustreid kasutades reguleerimiseks, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane). Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad,
isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta värv: reguleerimisvahemik on -30
kuni +30.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta varjund: reguleerimisvahemik on
-30 kuni +30.
See funktsioon on režiimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.
63
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
AUDIO
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
OK
L
R
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid helisuvandeid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom.
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka programme
vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu
ühtlane olla.
Selge hääl II
Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail inimhääli paremini kuulata.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standardne
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
MÄRKUS
ui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkonK
dadega toimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
Suvand
Surround X
Pakub selge dialoogi ja bassiga ruumilist heli kõigest kahe kõlariga.
Surround X on patenteeritud ruumilise heli tehnoloogia, mis lahendab 5.1
multikanaliga sisu kahe kõlariga esitamisel tekkiva probleemi.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab
see kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
Liiguta
Autom. helitugevus
: Väljas
Selge hääl II
: Väljas
3
Tasakaal
0
Helirežiim
: Muusika
ꔈSurround X
: Väljas
ꔈKõrged toonid 50
ꔈBass
50
ꔈLähtesta
Digitaalne heli väljund : PCM
TV-kõlar
: Sees
DTV audioseaded : Automaatne
64
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
EESTI
Digitaalne heli
väljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on saadaval, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund
väärtuse Automaatne, seadistate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi
digitaalne liides) funktsioonile Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Režiim
Helisisend
Digitaalne audioväljund
Automaatne (kõlarid
sees)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automaatne (kõlarid
väljas)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
PCM
TV-kõlar
Lülitab teleri sisemise kõlari välise Hi-Fi või SRS-süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab
audio väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.
DTV audioseaded
(ainult digirežiimis)
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tüübi.
MÄRKUS
yy Automaatne: väljastab automaatselt järgmises järjekorras: HE - AAC Dolby Digital MPEG.
yy HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: laseb kasutajal valida talle sobiva helitüübi.
»» Kui valitud on MPEG, siis on heliväljund alati MPEG-vormingus.
»» Kui MPEG-vormingut ei toetata, valitakse HE - AAC ja Dolby Digital just selles järjekorras.
SÄTETE KOHANDAMINE
65
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse heliteave koos programmi numbri ja jaama nimega.
nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile, seejärel vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), võite sisse lülitada valiku DUAL I, DUAL II
või DUAL I+II.
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtu korral saate valida NICAM MONO või MONO.
2 NICAMstereo vastuvõtu korral saate valida NICAM STEREO või MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber MONO-signaalile.
3 NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtul saate valida NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või NICAM DUAL I+II või
MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
EESTI
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ) ja liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
66
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
AEG
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu
OK.
Liiguta
Kell
Väljalülitusaeg Sisselülitusaeg Unetaimer
Automaatne seisak OK
: Väljas
: Väljas
: Väljas
: 4 tundi.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja. Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt
digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.
MÄRKUS
Kui lülitate toite välja toitejuhtme eraldamise teel, lähtestatakse kehtiv kellaajasäte.
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt kella
menüüs määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.
MÄRKUS
Kui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitusfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei
yy
vajutata, siseneb teler automaatselt ooterežiimi.
Kui määrate sisselülitusfunktsiooni ja lülitate teleri välja peamisest toitelülitist, siis sisselüyy
litusfunktsioon ei tööta. Sisselülitusfunktsiooni aktiveerimiseks peab teler olema ooterežiimis.
Kui määrate nii väljalülitus- kui ka sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaeg sisyy
selülitusaja, kui teler on sisse lülitatud.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub. Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
Automaatne
seisak
Kui te ei vajuta ühtegi nuppu ja funktsioon Automaatne seisak on sisse lülitatud, siis lülitub teler
automaatselt ooterežiimile.
MÄRKUS
See funktsioon ei tööta Kaupluse demo režiimis ega Tarkvara uuenduse ajal.
yy
See funktsioon ei tööta RGB-PC ja HDMI-PC režiimis.
yy
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
SUVAND
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVANF, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid suvandisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Keel
Valib kuva- või helikeele (Vt lk���
).
Spikker väljalülitatud (digirežiimis)
Kommentaarid või subtiitrid kuulmis- või nägemisraskustega inimestele.
Suvand
Hard of Hearing
(Kuulmispuue)
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse subtiitreid vaikimisi.
Heli kirjeldus
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust
hetkeolukorra kohta telesaates. "Kui valitud on suvand Audio Description
On (Heli kirjeldus sees), pakutakse tavaheli ja Heli kirjeldust vaid nendele
programmidele, millel on kaasas Heli kirjeldus."
Helitugevus
Muudab Heli kirjelduse helitugevust.
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas. (Vt lk75 kuni 77)
Riik
Valib soovitud riigi. (Vt lk��)
Sisendi silt
Valib sisendallikale sildi, et tuvastada iga sisendallikaga ühendatud seade.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
Seadista ID
Lisab ühendatud seadmetele tunnuse. (Vt lk��)
Sisselülituse indi- Määrab, kas teleri sisselülituse indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
kaator
Demorežiim
Kuvatakse slaidiseanss, et seletada selle teleri mitmeid logosid.
Režiimi
seadistamine
Kohandab teleri seaded teie eelistustele sobivaks. Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.
Seade
Režiimi seadista- Valib kodusele keskkonnale režiimi Kodukasutus.
mine
Valib poe keskkonnale režiimi Kaupluse demo.
Algseaded
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, tuleb süsteemiluku puhul sisestada kaugjuhtimispuldil kood
'0', '3', '2', '5'.
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
67
68
SÄTETE KOHANDAMINE
Lukuseaded
LUKK
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
Liiguta
OK
Parooli seadistamine
Süsteemilukk
: Väljas
ꔈProgrammi blokeerimine
ꔈVanemlik järelvalve
ꔈSisendi blokeerimine
Klahvilukk
: Väljas
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Parooli
seadistamine
Kirjeldus
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikeparool on ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole vaikekood ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ vaid ‘1’,’2’,’3’,’4’.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, vajutage '0' '3' '2' '5' ja sisestage uus parool.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Reiting
Klaviatuurilukk
Programmi
blokeerimine
Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata või mida te ei soovi,
et teie lapsed vaataksid.
yy See funktsioon on kasutatav, kui sätte Süsteemilukk seadeks on "Sees".
yy Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Vanemlik
järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Seetõttu see
funktsioon ei toimi, kui signaalil on vale informatsioon.
(Vt lk34)
Sisendi
blokeerimine
Blokeerib sisendallikad
Teleri saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Selle funktsiooni võib
rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.
MÄRKUS
Kui klahviluku funktsioon on aktiivne ja teler on välja lülitatud, vajutage seadme sisselülitayy
miseks telerinuppe INPUT (SISEND), P
või kaugjuhtimispuldil nuppe POWER (TOIDE), INPUT (SISEND), P
, TV/PC (TELER/ARVUTI) või NUMBRInuppe.
Kui vajutate teleri vaatamise ajal suvalist esipaneeli nuppu ja klahviluku funktsioon on
yy
aktiivne, siis kuvatakse ekraan ‘
Key Lock On’ (klahvilukk sees)
SÄTETE KOHANDAMINE
SISENDI seaded
SISEND
2 Liikuge noolenuppudega valikule SISEND, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage
nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
OK
Antenn
AV1
AV2
Komponent
RGB
HDMI 1
HDMI 2
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
LIIGUTA
69
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid sisendi sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Antenn
Valige see DTV/TV vaatamisel. (Vt lk���
).
AV1/2
Valige see videomaki või muu välisseadme kasutamisel. (Vt lk���
).
Komponent
Valige see DVD või digiboksi kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk���
).
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk���
).
HDMI1/2
Valige see DVD-seadet, arvutit või digiboksi kasutades, sõltuvalt ühendusest. (Vt lk38 või ��)
USB-seaded
USB
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel vajutage nuppu
OK.
LIIGUTA
Fotoloend
Muusikaloend
Filmiloend
Divx-i registreerimiskood
Desaktiveerimine
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid USB-sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Fotoloend
USB-mäluseadmelt saate vaadata fotofaile. (Vt lk��)
Muusikaloend
USB-mäluseadmelt saate mängida muusikafaile. (Vt lk��)
Filmiloend
USB-mäluseadmelt saate mängida filmifaile. (Vt lk��)
Divx-i
Kontrollige ja registreerige teleri DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/vod
registreerimiskood kõige uuemaid filme rentida või osta. (Vt lk���
).
Desaktiveerimine
Desaktiveerimise eesmärk on võimaldada seadmete desaktiveerimine kasutajatele, kes on
aktiveerinudkõik võimalikud seadmed läbi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid
aktiveerida. (Vt lk��)
70
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
EESTI
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, videokaamerad või kaamerad, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate telesignaali sisendkaabli
yy
teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud
seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga järgmise tabeli põhjal.
Ühenduste ülevaade
Ühendustüüp
Video
Audio
Digitaalne
Analoog
Digitaalne
Analoog
HDMI (väga soovitatav)
O
-
O
-
Komponent
-
O
-
-
Komposiit
-
O
-
-
RGB
-
O
-
-
Optiline heli
-
-
O
-
Analoogaudio
-
-
-
O
ÜHENDUSTE LOOMINE
71
Ühendage teleri tagapaneeli pistikupesadesse erinevaid välisseadmeid.
EESTI
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk72
DVI – Vt lk72
Komponent – Vt lk72
Komposiit – Vt lk73
Euro Scart – Vt lk73
DVD
VCR
HDMI – Vt lk72
DVI – Vt lk72
Komponent – Vt lk72
Komposiit – Vt lk73
Euro Scart – Vt lk73
Kõlar
USB
Mäluseade – Vt lk74
Mälukaardi lugeja – Vt lk74
Digitaalne optiline
audio – Vt lk73
Kõrvaklapid
– Vt lk74
Arvuti
HDMI – Vt lk38
DVI – Vt lk39
RGB – Vt lk39
Videokaamera/kaamera
HDMI – Vt lk72
DVI – Vt lk72
Komponent – Vt lk72
Komposiit – Vt lk73
MÄRKUS
Komponent – Vt lk72
Komposiit – Vt lk73
Euro Scart – Vt lk73
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
Mänguseade
HDMI – Vt lk72
Komponent – Vt lk72
Komposiit – Vt lk73
72
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage videokaamera, kaamera, HD-vastuvõtja, DVD- või VCR-mängija või mänguseade teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-ühendus
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
2
1
AUDI0
1
(MONO)
DVI OUT
AUDI0
0
HDMI OUT
MÄRKUS
yyKasutage High Speed HDMI™-kaablit
yyHigh Speed HDMI™-kaablid on testitud edastama kuni 1080p HD-signaali ja kõrgemat.
AUDIO OUT
Komponentkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage komponentkaablit.
2
1
(MONO)
AV IN2
2
(MONO
O)
O)
AV IN2
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
AV IN2
EESTI
Videokaamera, kaamera,
HD-vastuvõtja, DVD-, VCRmängija või mänguseadme
ühendamine
Y
PB
VIDEO
PR
AUDI0
L
R
AUDIO
ÜHENDUSTE LOOMINE
73
Helisüsteemiga ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
Kasutage sisse ehitatud kõlarite asemel valikulist
välist helisüsteemi.
MÄRKUS
Vaigistage sisse ehitatud kõlarid, kui kasutate
yy
välist heliseadet (Vt lk63).
Digitaalne optiline heliühendus
1
(MONO)
AV IN2
2
AUDI0
Edastab digitaalse helisignaali telerist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
optiline audiokaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
2
1
AUDIO R
AV IN2
VIDEO (MONO) L
(MONO)
AUDI0
OPTICAL AUDIO IN
Euro Scart-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
1
AV IN2
2
AUDIO/ VIDEO
(MONO)
AUDI0
EESTI
Komposiitkaabli ühendamine
74
ÜHENDUSTE LOOMINE
USB-seadme ühendamine
Edastab kõrvaklappide signaali telerist välisseadmesse. Ühendage kõrvaklapid välisseadme ja
teleriga nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
Ühendage teleriga USB-salvestusseade
(näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3mängija või USB-mälukaardilugeja), avage USB
menüü ja sirvige eri multimeediumfaile. "USBmäluseadmete ühendamine" lk Vt lk43 ja "Failide
sirvimine" lk Vt lk45
1
(MONO)
AUDI0
või
2
1
AV IN2
2
AV IN2
EESTI
Kõrvaklappide ühendamine
(MONO)
AUDI0
TELETEKSTI
75
TELETEKST
ENERGY
TV / PC
TV/
RAD
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
1 Sisestage numbrinuppudega soovitud kol-
mekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise
ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Nuppu P
või saab kasutada eelmise või
järgmise lehekülje valimiseks.
Režiim Top Text
Q.VIEW
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
3D SETTING
MENU
Lehekülje valik
INPUT
SAVING
1
Režiim Simple Text
GUIDE
Q.MENU
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
OK
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
INFO
EXIT
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate siirduda järgmisele
Auto Config.
Sisse- ja väljalülitamine
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane
lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TVjaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST) või EXIT (VÄLJU). Taastub eelmine režiim.
leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivina saate kasutada
nuppu P .
4 Punane nupp lubab naasta eelmisele valikule.
Võite kasutada ka nuppu P .
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
EESTI
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.
Selle TV teleteksti dekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
76
TELETEKSTI
Fastext
Indeks
EESTI
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
. Kuvatakse
indeksilehekülg.
Valige iga indeksi lehekülg.
Aeg
Telesaadet vaadates valige see menüü, et kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage punast/
rohelist nuppu, < > või numbrinuppe.
2 Saate valida allrea värvikoodidega varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Nuppu P ^ või v saab kasutada eelmise või
järgmise lehe valimiseks.
Teleteksti erifunktsioonid
Teksti suvand
Indeks
Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stoppsümbol ja automaatne leheküljevahetus on
blokeeritud.
Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Sule
Uuenda
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
DIGITAALNE TELETEKST
77
DIGITAALNE TELETEKST
EESTI
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
yy
ja Iirimaal.
Monitor annab ligipääsu digitaalsele teletekstile,
mis parendab erinevaid aspekte, nagu tekst, graafika jne. See digitaalne teletekst annab ligipääsu
spetsiaalsetele digitaalse teleteksti teenustele ja
digitaalset teleteksti levitavatele spetsiaalsetele
teenustele.
Subtiitri keelemenüüs tuleb valida suvand Väljas,
et kuvata teleteksti SUBTIITRI nupuga.
Teletekst digitaalse
teenusena
Teletekst digitaalse
teenusena
1 Digitaalset teleteksti edastava teenuse valimiseks vajutage numbrinuppe või nuppu P
.
või
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (TEKST) või värvilist nuppu.
3 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja jätkake,
vajutades nuppu OK, noolenuppu, punast
nuppu, rohelist nuppu, kollast nuppu, sinist
nuppu või numbrinuppe jne.
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
või ja
valige digitaalset teleteksti edastav teenus.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmisele sammule, milleks vajutage nuppu
TEXT, OK, noolenuppu, punast nuppu, rohelist nuppu, kollast nuppu, sinist nuppu või
numbrinuppe jne.
3 Digitaalse teletekstiteenuse vahetamiseks valige muu teenus numbrinuppude või nupuga P
või .
4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TV-pil-
dile naamiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST)
või värvilist nuppu.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele punase nupu vajutamisega.
78
HOOLDUS
HOOLDUS
EESTI
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks
puhastage telerit regulaarselt.
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmyy
make juhe võrgupesast ja eraldage kõik
muud juhtmed.
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjusyy
tuste vältimiseks eraldage toitejuhe seinapistikust, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.
Korpus ja statiiv
Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.
ETTEVAATUST!
Ekraan ja raam
Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta
ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud
puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult
üle puhta ja kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekyy
raanile vajutada ega toksata, kuna see võib
ekraani kriimustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemiyy
kaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti,
putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori
välimuse ja värvikatte.
Ärge pihustage teleri pinnale vedelikke. Kui
yy
vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasuyy
tage kemikaale.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud
tolmu ja mustust.
TÕRKEOTSING
79
TÕRKEOTSING
EESTI
Üldine
Seade ei tööta korralikult.
Probleem
Juhtpult ei tööta
Toide katkeb ootamatult
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. Veenduge, et suunate kaugjuhtimispulti õiges suunas
yy Veenduge, et patareid on õigesti paigaldatud ( > , > ).
yy Veenduge, et määratud on õige kaugjuhtimisrežiim: TV, VCR jne.
yy Paigaldage uued patareid.
yy Kas unetaimer on peal?
yy Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus.
yy Kui teler on sisse lülitatud ning sisendsignaal puudub, lülitub teler
elektri säästmiseks 15 minuti pärast automaatselt välja.
yy Kui USB-režiimis esitatakse vigast faili, võib teler välja lülituda. Kontrollige USB-mäluseadmel olevat faili.
yy V.a energiasäästumenüü ekraani väljalülitusrežiim.
Videofunktsioon ei tööta.
Probleem
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas toitejuhe on võrgupesas?
yy Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta.
yy Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekyy See on normaalne, pilt on seadme käivitusprotsessi ajal summutatud.
raanile aeglaselt
Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge hoolduskeskusesse.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet yy Reguleerige menüüsuvandiga Värv.
yy Jätke monitori ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
yy Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
Rõht- või püstribad, pilt väreleb
yy Kontrollige kohalike häiringute olemas olu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
Mõne kanali halb vastuvõtt
yy Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale.
yy Jaamasignaal nõrk, suunake antenn muule jaamale.
yy Kontrollige võimalike häireallikate olemas olu.
Pildil ribad või vöödid
yy Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).
Pilt ja heli puuduvad
80
TÕRKEOTSING
Probleem
HDMI-ga ühendamisel pole pilti
Eraldusvõime
EESTI
yy Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda
pildi värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMIkaablit.
Helifunktsioon ei tööta.
Probleem
Pilt korras, heli puudub
Ühest kõlarist ei kosta heli
Ebanormaalne heli seadme sees.
Pole heli, kui ühendada HDMIvõi USB-ga
Eraldusvõime
(+ , -) või VOL ( , ).
yy Vajutage nuppu
yy Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas helikaablid on õigesti paigaldatud?
yy Reguleerige menüüsuvandiga Tasakaal.
yy Niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse- ja väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote
riket.
yy Veenduge, et HDMI kaabel on High Speed HDMI kaabel.
yy Kontrollige USB juhet üle versiooni 2.0.
yy Kui heli on HDMI-s ebanormaalne, kontrollige välisseadmete audiovormingut.
»» Toetatav audiovorming: Dolby Digital, PCM
Pildi seadetega on probleem.
Probleem
Kui kasutaja muudab pildisätteid,
taastab teler teatud ajaperioodi
möödudes automaatselt algsätted.
Eraldusvõime
yy See tähendab, et teler on hetkel seadistatud Kaupluse demo režiimi.
Režiimi Kodukasutus lülitumiseks toimige järgmiselt: Valige teleri menüüst SUVAND → Valige Režiimi seadistus → Valige Kodukasutus.
Nüüd olete kodukasutusrežiimi valinud.
Arvutirežiim
Pilti ei kuvata.
Probleem
Eraldusvõime
Toide on sees, sisselülituse indikaator on sinine, kuid ekraan on
äärmiselt tume.
yy Reguleerige heledust ja kontrasti.
Kas kuvatakse teade "Vale vorming"?
yy Arvuti signaal (videokaart) on toote vertikaal- või horisontaalvahemikust väljas. Sagedusvahemiku reguleerimiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist Tehnilised andmed.
yy Arvuti ja toote vaheline signaalikaabel pole ühendatud. Kontrollige signaalikaablit.
yy Sisendsignaali kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (SISEND).
Kas kuvatakse teade "Kontrolli
signaalikaablit"?
TÕRKEOTSING
81
Toote ühendamisel kuvatakse teade "Tundmatu toode".
Probleem
yy Installige toote draiver, mis tarnitakse koos tootega või laadige see
veebilehelt. (http://www.lg.com)
yy Vaadake videokaardi kasutusjuhendist, kas isehäälestusteenust toetatakse.
Tootele ilmub järelkujutis.
Probleem
Järelkujutis ilmub, kui
toode välja lülitatakse.
Eraldusvõime
yy Kui kasutate fikseeritud kujutist pika aja vältel, võivad pikslid kiiresti
kahjustuda. Kasutage ekraanisäästja funktsiooni.
Ekraani värvid on ebanormaalsed.
Probleem
Eraldusvõime
Ekraanil on kehv värvide eraldusvõi- yy Seadke ekraani värvide eraldusvõimeks rohkem kui 24 bitti (loome (16 värvi)
mutruud värvid). Valige Windowsi juhtpaneelil → Ekraan → Seaded →
Ekraani värvid on ebastabiilsed või
kasutatakse monovärve.
Kas ekraanil on mustad täpid?
Värvitabel.
yy Kontrollige signaalikaabli ühendusolekut.
yy LCD-paneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist,
valget või musta värvi pikslit. See ei märgi LCD-ekraani riket.
Ekraanikujutis näib ebanormaalne.
Probleem
Eraldusvõime
yy Reguleerige menüüs Asend. Valige teleri menüüst PILT → Valige
Ekraan → Reguleerige valikut Asend.
yy Kontrollige, kas toode toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust.
Kui sagedus on vahemikust väljas, määrake juhtpaneelil menüüs →
Ekraan → Seaded eralduvõime soovitatud tasemele.
Kas taustekraanil kuvatakse õhuke- yy Reguleerige menüüs Suurus. Valige teleri menüüst PILT → Valige
sed jooned?
Ekraan → Reguleerige valikut Suurus.
Horisontaalmüra või hägused mär- yy Reguleerige menüüs Faas. Valige teleri menüüst PILT → Valige Ekgid.
raan → Reguleerige valikut Faas.
Kas ekraani asend on vale?
EESTI
Kas draiver on installitud?
Eraldusvõime
82
TÕRKEOTSING 3D REŽIIMIS
TÕRKEOTSING 3D-REŽIIMIS
EESTI
Kui teler on välja lülitatud, näen sellel õlist pinda meenutavat pöörise moodi laiku.
Seda põhjustab välise valguse häire LCD pinna ja 3D-filtri vahelises õhukihis.
Kui te teleri uuesti sisse lülitate, muutub see laik peaaegu nähtamatuks.
Ma ei näe 3D-kujutist korralikult
Probleem
Kui te ei kasuta teleriga kaasas
olnud prille.
Eraldusvõime
Selle teleriga 3D-kujutist vaadates on oluline kasutada teleriga kaasas olnud
prille. Prillid on loodud teleri pinnale kinnitatud 3D-filtrit optiliselt kompenseerima.
Mõne muu tootja prille kandes ei pruugi te teleril 3D-kujutist õigesti näha.
3D-kujutiste vaatamisel väljaspool
Teleri optimaalne vaatenurk on 14°, optimaalne vaatamiskaugus on telerist 50
optimaalset vaatenurka või kaugust. kuni 90 cm kaugusel. 3D-kujutisi optimaalsest vaatenurgast või -kaugusest väljaspool vaadates võivad pildid kattuda või olla 3D-režiimis valesti kuvatud.
Märkused 3D-saateedastuse 3D-kujutiste vaatamise kohta
*Analoogtelevisioon ei toeta 3D-ekraanipildi vaatamist.
Probleem
Kui lülitate kaugjuhtimispuldil oleva
3D-nupuga 2D-ekraanipildi 3Dekraanipildi režiimi, siis võidakse
kuvada kattuvad kujutised.
Eraldusvõime
yy Lülitage 3D-režiim 3D-nupu abil välja.
yy Kanali vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
Pärast kanalivahetust on ekraan
See kanal toetab 3D-režiimi. Vajutage kaugjuhtimispuldi 3D-nuppu ja valige 3Djagatud horisontaalselt või vertikaal- režiimi tüüp.
selt
3D-video vaatamisel hakkavad
silmad valutama või ekraan on
hägune.
Valige suvand vasak/parem või parem/vasak, kumb teile rohkem 3D-kujutiste
vaatamiseks sobib.
TEHNILISED ANDMED
83
TEHNILISED ANDMED
Ekraani tüüp
685,8 mm laiekraan (27 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 685,8 mm
Pikslisamm
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Videosignaal
Max. eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 83 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
Sisendi pistikupesa
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI*2, CVBS
Toide
Nimipinge
19 V
3,0 A
Energia tarbimine
Sisse lülitatud : 47 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 18°
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatin- Töötemperatuur
gimused
Tööniiskus
Hoiundamistemperatuur
Niiskus hoiundamisel
644 mm x 480,6 mm x 222,8 mm
6,0 kg
10 °C kuni 35 °C
20% kuni 80%
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
LCD-paneel
84
SPECIFICATIONS
Toetab RGB (PC) / HDMI-(PC-) režiimi
Toetab komponentrežiimi
EESTI
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
Eraldusvõime
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 400
31.468
70.080
720 x 480
15.730
59.940
640 x 480
31.469
59.940
720 x 480
15.750
60.000
640 x 480
37.500
75.000
720 x 576
15.625
50.000
800 x 600
37.879
60.317
720 x 480
31.470
59.940
800 x 600
46.875
75.000
720 x 480
31.500
60.000
1024 x 768
48.363
60.000
720 x 576
31.250
50.000
44.960
59.940
1024 x 768
60.023
75.029
1280 x 720
1152 x 864
67.500
75.000
1280 x 720
45.000
60.000
1280 x 720
63.981
60.020
1280 x 720
37.500
50.000
1280 x 800
49.702
59.810
1920 x 1080
33.720
59.940
1280 x 1024
63.981
60.020
1920 x 1080
33.750
60.000
1280 x 1024
79.976
75.025
1920 x 1080
28.125
50.000
1400 x 1050
65.317
59.978
1920 x 1080
56.250
50.000
67.432
59.940
67.500
60.000
1440 x 900
55.935
59.887
1920 x 1080
1600 x 900
60.000
60.000
1920 x 1080
1680 x 1050
64.674
59.883
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.500
60.000
Teleri komponentpordid
Toetab HDMI (DTV) režiimi
Horisontaalne
sagedus (kHz)
Vertikaalne
sagedus (Hz)
720 x 480
31.469
31.500
59.940
60.000
720 x 576
31.250
50.000
1280 x 720
37.500
50.000
1280 x 720
44.960
45.000
59.940
60.000
1920 x 1080
33.720
33.750
59.940
60.000
1920 x 1080
28.125
50.000
1920 x 1080
27.000
24.000
1920 x 1080
33.750
30.000
1920 x 1080
56.250
50.000
1920 x 1080
67.430
67.500
59.940
60.000
Eraldusvõime
Komponentpordi ühendusteave
DVD-mängija videoväljundpordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
TEHNILISED ANDMED
85
MÄRKUS
EESTI
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist monitori ekraanil. Fikseeritud kujutis võib jäädavalt ekraanile
yy
kinnistuda. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või
yy
heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige
menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroonimise sisendkuju on eraldatud.
yy
Ühendage arvuti väljundpordi signaalkaabel teleri pordiga RGB (PC) või arvuti signaalkaabel HDMIyy
väljundpordist teleri pordiga HDMI/DVI IN.
Ühendage arvuti audiokaabel teleri helisisendiga.(Audiokaablid ei ole teleriga kaasas.)
yy
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti heli.
yy
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage arvuti kuvamiyy
seks vaid üks: RGB või HDMI/DVI IN.
Kui arvuti graafikakaart edastab samaaegselt analoog (Teises režiimis lülitub teler automaatselt iseyy
häälestusfunktsioonile.)
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI > DVI kaablit.
yy
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m
yy
pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.
86
TEHNILISED ANDMED
3D-video sisendvorming on toetatud.
EESTI
Signaal
Eraldusvõime
Horisontaalsage- Vertikaalsagedus Esitatavad 3D-video vormingud
dus (kHz)
(Hz)
720p
1280 x 720
45
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
89.9
90
59.94
60
HDMI kaadripakkimine
37.5
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti
75
HDMI
1080i
1920 x 1080
1080p
1920 x 1080
HDMI kaadripakkimine
33.75
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
28.125
50
67.50
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, järjestikkaader
56.250
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, järjestikkaader
27
24
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
53.95
54
23.98
24
HDMI kaadripakkimine
33.75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
USB
1080p
1920 x 1080
33.75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
RGB
1080p
1920 x 1080
66.587
59.93
Ülemine ja alumine, kõrvuti
DTV
Signaal
Esitatavad 3D-video vormingud
720p, 1080i
Ülemine ja alumine, kõrvuti
MÄRKUS
Kui HDMI-sisend võetakse vastu 3D-vormingus, teisendatakse kujutised automaatselt 3D-kujutisteks.
yy
2D- 3D-režiim on saadaval kõigi signaalide jaoks.
yy
Kui vahetate 2D- 3D-režiimi, kärbitakse ekraani vasakut ja paremat serva.
yy
Kui valite HDMI 3D, lubatakse 3D-režiim automaatselt, mis võib põhjustada viivituse ekraani sisse
yy
lülitumisel.
Kui 3D-fail teisendatakse teatud 3D-sisufailide korral 2D-failiks, võidakse ekraani vasakut ja paremat
yy
serva kärpida.
INFRAPUNAKOODID
87
INFRAPUNAKOODID
Kood (Hexa)
95
Funktsioon
Energiasääst (
)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp
08
(POWER) (TOIDE)
50
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (SISEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD (Teler/raadio)
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (3D
SETTING (3D SEADED))
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
MENU (MENÜÜ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (JUHEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Üles ( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
Alla ( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
07
Vasakule (<)
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
Paremale (>)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK ( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK (TAGASI) (
5B
EXIT (VÄLJU)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
)
Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/välja)
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
(+)
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
(-)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK (LEMMIK/MARKEERI)
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE (VAIGISTA)
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
P( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P( )
Kaugjuhtimispuldi nupp
10 kuni 19
Numbrinupud 0 kuni 9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST (LOEND)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
Punane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
Roheline nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
Kollane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
Sinine nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (TEKST)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT(TEKSTIVALIK)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE (SUBTIITER)
Kaugjuhtimispuldi nupp
99
Autom. konfig.
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
Kaugjuhtimispuldi nupp
8F
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
yy
88
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
Pistikupesa RS-232C
häälestamine
Ühendustüüp: D-Sub
9-viiguline pistik
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige monitori funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport monitori tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
1
5
6
9
RS-232C IN
(KONTROLL & TEENUS)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Nr
MÄRKUS
Selle seadme RS-232C pistikupesa on mõeldud kasutamiseks kolmandate osapoolte RS232C riist- ja tarkvaraga. Alltoodud juhised
aitavad tarkvara programmeerida või funktsionaalsust testida telenet tarkvaraga. RS232C ühenduskaablid toote müügikomplekti ei
kuulu.
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
GND
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C
konfiguratsioonid
ID seadistamine
TV
RXD
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
CTS
8
7
RTS
D-Sub 9
SUVAND
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
⊙
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
D-Sub 9
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
Arvuti
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
7
RTS
8
D-Sub 9
D-Sub 9
3 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
TV
RXD
CTS
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-
number ja valige Sule. Reguleerimise vahemik
on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu pressv
EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EESTI
ID-seadistusnumber. "Reaalandmete
teisendamine" lk Vt lk95
7-juhtmeline konfiguratsioon (järjestik emaskontaktid, NULL modemikaabel)
Arvuti
89
90
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
EESTI
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
yy
Käskude loend
COMMAND1 (KÄSK 1)
COMMAND2 (KÄSK 2)
ANDMED
(kuueteistkümnendsüsteem)
01. Toide
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe
x
c
Vt lk92
03. Ekraanisummutus
k
d
00 kuni 01
04. Helitugevuse vaigistamine
k
e
00 kuni 01
05. Helitugevuse reguleerimine
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
11. OSD-režiimi valik
k
l
00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
k
m
00 kuni 01
13. Kõrged toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
16. Värvitemperatuur
x
u
00 kuni 64
17. Energiasääst
j
q
00 kuni 05
18. Automaatne konfiguratsioon
j
u
01
19. Häälestuskäsk
m
a
Vt lk94
20. Lisa kanal/jäta vahele
m
b
00 kuni 01
21. Nupp
m
c
Nupu kood
22. Taustvalgus
m
g
00 kuni 64
23. Sisendi valimine (põhi-)
x
b
24. 3D
x
t
25. Laiendatud 3D
x
v
Vt lk95
Vt lk96
Vt lk96
Märkus: USB-toimingute, nagu DviX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku, välja arvatud Toide (ka)
yy
ja Nupp (mc), ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
91
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
[Käsk1][Käsk2][ ][Seadme ID][ ][Andmed][Cr]
[Command 1] : esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk teleri juhtimiseks.
[Set ID] : Saate häälestada ID-seadistuse soovitud teleri ID-numbri kuvamiseks suvandimenüüs. Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet. IDseadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis
kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
* [DATA] : käsuandmete edastamiseks.
Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
* [Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0 x 0D"
* [ ] : ASCII-koodi "tühik (0 x 20)"
OK kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab monitor selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Sel
juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis,
tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab monitor selle
vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Andmed 00: lubamatu kood
EESTI
Edastus
92
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
Monitori toite sisse-/väljalülitamine.
EESTI
Edastus
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: toide väljas
Data 01: toide sees
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Toite oleku sees/väljas näitamine.
Edastus
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
"0xFF"-andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitusandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* * Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error
Ack. (Vea kinnitamine) ja muud säärased võivad
ilmuda teleri ekraanile, kui toide on sees.
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Edastus
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees)
Videosummutus väljas
01 : ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : videosummutus sees
Kinnitus
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvab teler ekraanikuva (OSD). Ent kui ekraanisummutus on sees, siis
teler ekraanikuva (OSD) ei kuva.
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka nupuga MUTE (VAIGISTA)
kaugjuhtimispuldil.
Edastus
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
Ekraanivormingu häälestamine. (Peamine pildivorming) Samuti saate häälestada ekraani vormingut,
kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU (KIIRMENÜÜ) või menüüs PILT.
Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)
Kinnitus
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Edastus
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : tavaekraan (4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
06 : originaal
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täisekraan
10 kuni 1F : kinosuum 1 kuni 16
Kinnitus
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ja
Skännimine.
* Täisekraani toetavad vaid analoog- ja AV-režiim.
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
helitugevusnuppude abil.
Edastus
[k][f][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus : k g)
Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
07. Heledus (käsklus : k h)
Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
Ekraani värvide reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimise korral.
Edastus
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD väljas 01 : OSD sees
Kinnitus
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
Teleri esipaneeli juhtnuppude ja kaugjuhtimispuldi
lukustamiseks.
Edastus
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : lukustus väljas 01 : lukustus sees
Kinnitus
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti. Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme
lukustus vabastatakse.
* Nupp Local Power Key (Kohalik toiteklahv) töötab
korralikult.
09. Varjund (käsklus : k j)
Ekraani varjundi reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT .
Edastus
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus : k k)
Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrgeid toone saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][s][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
Edastus
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
93
94
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
EESTI
Edastus
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Edastus
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
Värvitemperatuuri reguleerimiseks. Värvitemperatuuri
saate reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Kinnitus
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Energiasääst (käsklus: j q)
Teleri energiakulu vähendamiseks. Teie saate energiasäästmist reguleerida ka menüüs SUVAND.
Edastus
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästurežiim
Funktsioon
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
18. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
Pildi asendi ja väreluse automaatne
reguleerimine. Töötab ainult RGB (PC)-režiimis.
Data 01: seadistamiseks
Kinnitus
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Häälestuskäsk (käsklus : m a)
Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Edastus
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ] [Data2][Cr]
Data00 : kõrge kanali andmed
Data01 : madala kanali andmed
nt Nr 47 -> 00 2F (2FH)
Nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Data02 : 0x00 : analoog, põhi
0x10: DTV põhi
0x20 : raadio
Kanali andmevahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis,
Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Kinnitus
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min: 00 kuni max: 7DH
Tase
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
Kinnitus
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1
0
0
1
1
0
Kirjeldus
0
0
Väljas
1 Minimaalne
0
Keskmine
1 Maksimaalne
1 Ekraan väljas
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
20. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Data 00 : jäta vahele 21. Nupp (käsk: m c)
Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Edastus
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
01 : lisa
Kinnitus
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min : 00 kuni max : 64
* Andmenupu kood -Vt lk87
Kinnitus
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Reaalandmete teisendamine
00 : samm 0
:
A : samm 10 (Seadista ID
10)
:
F : samm 15 (Seadista ID
15)
10 : samm 16 (Seadista ID
16)
:
64 : samm 100
:
6E : samm 110
:
73 : samm 115
74 : samm 116
:
CF : samm 199
:
FE : samm 254
FF : samm 255
Varjund
Samm 0 : R50
: Samm 49 : R1
Samm 50 : 0
Samm 51 : G1
:
Samm 100 : G50
Tasakaal
22. Taustvalgus (käsklus: m g)
Taustvalguse juhtimine.
Edastus
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data : andmed min: 00 kuni max: 64
Kinnitus
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samm 0 : L50
:
Samm 49 : L1
Samm 50 : 0
Samm 51 : R1
:
Samm 100 : R50
Värvitemperatuur
Samm 0 : W50
:
Samm 49 : W1
Samm 50 : 0
Samm 51 : C1
:
Samm 100 : C50
23. Sisendi valimine (käsklus: x b) (Peamine pildisisend)
Põhipildi sisendallika valimine.
Edastus
[x][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmestruktuur
Data 00: DTV 10: analoog
20: AV 40: komponent
60: RGB
90: HDMI
Kinnitus
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
Edastus
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
95
96
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
24. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
3D-režiimi muutmiseks telerites.
25. Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
3D-režiimi muutmiseks telerites.
EESTI
Edastus
[x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02] [ ][Data03][ ]
[Data04][Cr]
Data01
00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D > 2D
03 : 2D > 3D
Data02
00 : üleval ja all
01 : kõrvuti
02 : muster
03 : järjestikkaader
Data03
00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
Edastus
[x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ] [Data02][Cr]
Data01 : 3D suvand
00 : 3D-kujutise parendus
01 : 3D-sügavus (ainult 2D > 3D)
02 : 3D-vaatenurk
Data02 Iga Data01 andmetega määratud 3D valiku
puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
2) Kui Data01 on 01
Data Min: 0 kuni Max: 14
3) Kui Data01 on 02
Data Min: 0 kuni Max: 14
Data Min: 0 kuni Max: 06
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
Data04
3D-sügavus: Min: 0 kuni Max: 14
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk95
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3
tähendust.
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X : ei oma tähtsust
Kinnitus
[t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
Kinnitus
[v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG] [Data01][x]
Enne toote kasutamist lugege kindlasti teemat
Ohutusabinõud.
Hoidke kasutusjuhend (CD) hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga ja ühel küljel. Kirjutage need allolevatele
ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse
pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement