LG L192WS-SNQ, L192WS-SN Owner's manual

LG L192WS-SNQ, L192WS-SN Owner's manual
Naudojimo instrukcija
L192WS
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis
atliekomis.Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti
prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite stovo korpusà. Stumkite j∞ tol, kol i‰girsite
spragtelòjimà.
REAR
stovo korpusà
3. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
4. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
stovo pagrindà
REAR
stovo korpusà
REAR
FRO
NT
REAR
FRO
NT
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L3
Monitoriaus prijungimas
Noròdami nuimti stovà:
1. Ant lygaus pavir‰iaus padòkite pagalv´
arba mink‰tà audin∞.
2.
Ant pagalvòs arba mink‰to audinio
padòkite monitori˜ priekine puse ∞ apaãià.
Vir‰utinò dalis
Stovo dalis
3. Laikykite gamin∞ ir truput∞ pakelkite stovà.
4. Pakeiskite gaminio laikymo padòt∞ ir sukite stovo pagrindà rodyklòs kryptimi, kol
i‰girsite spragtelòjimà.
5. I‰traukite stovà.
L4
Monitoriaus prijungimas
Noròdami nuimti stovo pagrindà:
1. stovà: kelkite j∞ lyg spaustumòte ant stovo esanãià rodykl´, o kita ranka tuo metu
prilaikykite stovo pagrindà.
2. Stovo korpusas ir stovo pagrindas sòkmingai atskirti.
L5
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
20
Dòmesio: Nustatydami ekrano kampà, neki‰kite pir‰t˜ tarp
monitoriaus apaãios ir stovo. Galite susiÏeisti
pir‰tà(-us).
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip,
kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L6
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1. Monitori˜ pastatykite patogioje vietoje, kur yra gera ventiliacija ir ‰alia kompiuterio.
2. Prijunkite signalin∞ kabel∞. 1 Prijungus signalin∞ kabel∞, naudodamiesi atsuktuvu, j∞
priverÏkite, kad sungimas bt˜ patikimas.
3. Elektros laido ‰akute ∞ki‰kite ∞ tinklo lizdà. Elektros tinklo lizdas turi bti netoli ∞renginio.
Elektros
laidas
2
Signalinis
kabelis
Priklausomai nuo modelio
Pastaba
Tinklo lizdas
Tai yra paprasãiausias
galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio
modelio galinis skydelis; js˜
monitorius gali skirtis nuo
pagrindinio vaizdo.
2
1
PC i‰òjimo lizdas
PC
MAC
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas
atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo
kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub
VGA jungtis yra pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
4. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
L7
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
Valdymo ∞taisas
Nugaròlò
Funkcija
MENU mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti OSD
valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane atsiras
“OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite OSD
valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED” prane‰imas.
mygtukai Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
Fono ap‰viestumo spartusis klavi‰as
·ios funkcijos dòka, js lengvai galòsite pasirinkti
DAY
NIGHT geriausià nuostatà Vaizdas ekrane pasikeis,
priklausomai nuo aplinkos (geltonos spalvos
iliuminacija, vaizdo tipas ir t.t.).
• DAY : ‰viesiai geltonos spalvos iliuminacija
• NIGHT : tamsiai geltonos spalvos iliuminacija
• TEXT : Tekstinò informacija (Word aplinkos informacija)
• MOVIE : animaciniai vaizdai arba judami vaizdai
• PHOTO : nejudami vaizdai arba paveiksliukai
• NORMAL : ∞prastas vaizdas
L8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdymo ∞taisas
AUTO/SET
mygtukas
Funkcija
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite
pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
L192WS : 1440 x 900
POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies Ïalia spalva, jei ekranas veikia
∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu ekranas yra
“miego” bsenoje (energijos taupymo bsena), ‰io
indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà spalvà.
L9
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami
arba
mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà
pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite
kitus submeniu punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L10
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
Paai‰kinimas
Yra reguliuojamas ‰viesumas,
kontrastas ir gama
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOR
POSITION
GAMMA
PRESET sRGB
6500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
Yra pritaikomos vaizdo spalvos
Yra reguliuojama vaizdo padòtis
VERTICAL
TRACKING CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
OSD
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
4:3 IN WIDE
FACTORY RESET
: Reguliuoti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L11~L15), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L11
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Meniu
punktas
PICTURE
Submeniu
Piktogramos
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
MENU
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
COLOR
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
BLUE
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
kair´ arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
vir‰˜ arba ∞ apaãià
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
TRACKING
TRACKING
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
SHARPNESS Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio
meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu
(OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu i‰gaunamas
optimalus vaizdas. Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai
ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio
skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON arba
OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
4:3 IN WIDE
Pasirinkti vaizdo dyd∞ ekrane.
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
4:3
WIDE
* 4:3 : Priklausomai nuo ∞vesties vaizdo signalo santykio,
jis automati‰kai pakeiãiamas optimaliu ekrano formatu.
(1280X1024 ∞vesties signalas pakeiãiamas formatu 5:4,
o 1024X768 – formatu 4:3).
Rezoliucija
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
Ekrano formatas
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
Øòjimo signalas, kurio 4 : 3 IN WIDE (4:3 PLOâIO)
nepalaiko 4:3, yra toks.
- 19 coli˜ monitorius – 720x400, 1280x768, 1360x768,
1440x900
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
Paspausdami
mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L15
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L16
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Optimalios skiriamosios gebos rekomendavimo prieÏastys : Formatinis
koeficientas yra 16 : 10. Jei ∞vesties skiriamoji geba nòra 16 : 10 (pvz., 16 : 9, 5 :
4, 4 : 3), gali kilti problem˜, toki˜ kaip nery‰kios raidòs, nery‰kus ekranas,
nukirptas ekrano rodinys arba pakreiptas ekranas.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L17
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L18
Techniniai duomenys
Sinchrosignalo
∞òjimas
19 colio (48 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜
kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
19 colio matomumo laukas
0.2835 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Videosignalo
∞òjimas
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜)
Skiriamoji
geba
Maksimali
VESA 1440 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1440 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
Parengties bsenoje
Neveikos metu
Monitorius
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Eksploatavimo
Sàlygos
:
≤
≤
34W(Tipi‰kas)
1W
1W
Su stovu
Plotis
43,48 cm / 17,11 colio
Auk‰tis 37,0 cm / 14,56 colio
Gylis
18,00 cm / 7,09 colio
Svoris
4,16 kg (9.17lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Be stovo
43,48 cm / 17,11 colio
28.73 cm / 11,31 colio
5.87 cm / 2,31 colio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0.8 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
), Nuimti ( O )
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L19
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
16
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,469
55,935
70,635
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
·viesos diodo spalva
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
Ïalia
geltona
ne‰vieãia
L20
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Ant lygaus pavir‰iaus padòkite pagalv´
arba mink‰tà audin∞.
2.
Ant pagalvòs arba mink‰to audinio
padòkite monitori˜ priekine puse ∞ apaãià.
Vir‰utinò dalis
Stovo dalis
3. Laikykite gamin∞ ir truput∞ pakelkite stovà.
4. Pakeiskite gaminio laikymo padòt∞ ir sukite stovo pagrindà rodyklòs kryptimi, kol
i‰girsite spragtelòjimà.
5. I‰traukite stovà.
L21
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
6.Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Montavimo ant sienos plok‰telò (Atskiras
pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant
sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos
plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo vagystòs.
L22
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement