LG L1954SM-PF Owner's manual

LG L1954SM-PF Owner's manual
Naudojimo instrukcija
L1754SM/L1954SM
Prie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Pagrindinò elektros maitinimo atjungimo priemonòs yra maitinimo laidas,
todòl j∞ reikia nutiesti taip, kad j∞ bt˜ galima lengvai pasiekti.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis
atliekomis.Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti
prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite stovo korpusà.
stovo korpusà
Vyri˜ korpusas
3. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
stovo pagrindà
stovo korpusà
4. Øki‰kite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ ∞ stovo korpusà tinkama kryptimi
stovo pagrindà
[email protected]@?f
[email protected]@?f
Laido dekoratyvinis dangtelis
Laido dekoratyvinis dangtelis
stovo korpusà
5. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L3
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
1. Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn
pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
3. I‰traukite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ i‰ stovo korpuso.
4. Paspauskite uωovà viduje. Stovo pagrindà nuimkite nuo stovo korpuso.
5. Noròdami nuo lanksto atskirti stovo korpusà, ‰velniai j∞ truktelòkite.
L4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip,
kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L5
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞. Prijunkite laidus, kaip toliau pavaizduota
bròÏiniuose 1 ir 2 .
A Prijunkite garso laidà
B Prijunkite Dsub laidà (PC)
C Prijunkite Dsub laidà (Mac)
Elektros laidas Signalinis kabelis Garso signalas
Ausini˜/∞ki‰am˜ ∞ aus∞ ausini˜ ∞òjimas
Kai prijungiamos ausinòs, garsiakalbis yra
automati‰kai nutildomas.
Tinklo lizdas
PC i‰òjimo lizdas
(Øjungiamas ∞ AK garso plok‰tòs *LINIJINIO I·ñJIMO lizdà.)
2.
Øki‰kite maitinimo laidà ir signal˜
laidà kaip parodyta pavyzdyje.
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi
komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra
pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
Øki‰kite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ ∞ stovo korpusà tinkama kryptimi
[email protected]@?f
[email protected]@?f
3. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
(Tik analoginis reÏimas)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras. Jeigu js pageidaujate ekrano parametrus sureguliuoti
savaranki‰kai arba rankiniu bdu paleisti ‰ià funkcijà dar kartà, paspauskite monitoriaus
priekiniame skydelyje esant∞ ‘AUTO/SET’ mygtukà. Prie‰ingu atveju, ekraniniame meniu lange
js galòsite i‰kviesti ‘Factory reset’ meniu punktà. Pra‰ome atkreipti dòmes∞ ∞ tai, kad visiems
meniu punktams, i‰skyrus ‘Language’ bus gràÏintos gamyklinòs nuostatos.
L6
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
MUTE
mygtukas
·iais mygtukais galite visi‰kai nutildyti garsiakalbi˜
garsumà.
·∞ mygtukà naudokite, kad i‰saugotumòte suderintà
nustatymà ekrano displòjuje.
MENU
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti OSD
valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane
atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite
OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED”
prane‰imas.
- + mygtuka
·iais mygtukais gali padidinti arba sumaÏinti
garsiakalbi˜ garsumà.
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
L7
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
AUTO/SET
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite
pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
17 colio ekranas : 1280x1024Hz
19 colio ekranas : 1280x1024Hz
POWER
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas
veikia ∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu
ekranas yra “miego” bsenoje (energijos taupymo
bsena), ‰io indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà
spalvà.
L8
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami - arba + mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi -/+ mygtukais, sureguliuokite vaizdà pageidaujamame
lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite kitus submeniu
punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L9
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
A
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas
‰viesumas, kontrastas ir
gama
CONTRAST
GAMMA
f ENGINE
MOVIE / TEXT
Pasirinkti arba nustatyti
pageidaujamus vaizdo
parametrus.
USER
NORMAL
sRGB
COLOR
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
6500K
PRESET
Paai‰kinimas
9300K
RED
GREEN
BLUE
POSITION
Yra reguliuojama vaizdo
padòtis
HORIZONTAL
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
SETUP
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
: Reguliuoti
A : Analoginò ∞vestis
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L10~L15), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L10
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Meniu
punktas
PICTURE
Submeniu
Piktogramos
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
MENU
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L11
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
f
ENGINE
STANDARTINIS Esant normalioms veikimo sàlygoms.
NORMAL
BRIGHTNESS
ACE
1
RCM
2
USER User(vartotojas)
USER
BRIGHTNESS
ACE
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰kumo
stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi tuomet,
kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
1
...
RCM
2
(Ai‰kumas): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.
...RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymas): parenka spalv˜ reÏimà.
0
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
1
2
3
L12
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
Natralus atspalvis
Spalv˜ pary‰kinimas
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
f
Submeniu
Apra‰ymas
ENGINE
TEXT
BRIGHTNESS
ACE
1
RCM
2
TEXT
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
(tekstas)
vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
MOVIE
vaizdo r‰ies ir t.)
(kino filmas)
TEXT (tekstas): tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
MOVIE(kino filmas): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme
COLOR
COLOR
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
BLUE
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
kair´ arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
vir‰˜ arba ∞ apaãià
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
TRACKING
TRACKING
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
SHARPNESS Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
SETUP
Submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama
ekraninio meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio
meniu (OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu
i‰gaunamas optimalus vaizdas.
Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai ekrane
nustatytos baltos ir juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius
uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
SETUP
SETUP
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Paspausdami -, + mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L15
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L16
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
L17
Veikimo sutrikimai
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta monitoriaus
tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized monitor,
Plug&PLAY (VESA DDC)
monitor found”
prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L18
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
17 colio
17 colio (43.2 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
17 colio matomumo laukas
0.264 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL
SOG (Sync On Green)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜)
VESA 1280 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1280 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
:
35W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Maksimali
Su stovu
Plotis
37.13 cm / 14.62 colio
Auk‰tis 41.43 cm / 16.31 colio
Gylis
20.40 cm / 8.03 colio
Svoris
3.35 kg (7.39lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Be stovo
37.13 cm / 14.62 colio
34.10 cm / 13.43 colio
7.89 cm / 3.11 colio
Pokrypio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0.8 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
Eksploatavimo
Sàlygos
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L19
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
19 colio
19 colio (48.19 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
19 colio matomumo laukas
0.294 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL
SOG (Sync On Green)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
Skiriamoji
geba
Maksimali
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜)
VESA 1280 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1280 x [email protected]
Veikimo metu
:
37W(Tipi‰kas)
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Su stovu
Matmenys ir svoris Plotis
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Eksploatavimo
Sàlygos
40.79 cm / 16.06 colio
Auk‰tis 42.57 cm / 16.76 colio
Gylis
23.00 cm / 9.06 colio
Svoris
3.85 kg (8.49lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Be stovo
40.79 cm / 16.06 colio
37.22 cm / 14.65 colio
7.59 cm / 2.99 colio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0.8 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L20
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31.469
31.468
31.469
37.500
37.879
46.875
49.725
48.363
60.023
68.681
61.805
63.981
79.976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
·viesos diodo spalva
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
mòlynas
geltona
ne‰vieãia
L21
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Stovà atskirkite atsuktuvu, kaip parodytà pavyzdyje.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas ant
sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos
plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo
vagystòs.
L22
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement