LG L1982U-BF, L1982U Owner's manual

LG L1982U-BF, L1982U Owner's manual
Naudojimo instrukcija
L1982U
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis
atliekomis.Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti
prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Stovelio atlenkimas
1. Padòkite monitori˜ ant stalo.
Nelaikykite Stovo pagrindo, kaip
parodyta paveikslòlyje.
2. Laikykite monitori˜, kaip parodyta, tada truput∞ pakelkite ∞ vir‰˜.
3. Laikykite pagrindin´ monitoriaus dal∞ ir patraukite jà ∞ save.
Vir‰utinò dalis
4. Pastatykite monitori˜ staãià ir pagal poreik∞
sureguliuokite stovo pagrindo kampà. Abiem
rankomis laikydami uÏ monitoriaus pagrindinòs
dalies sureguliuokite stovo pagrindo kampà.a
·ioje iliustracijoje yra parodytas bendras monitoriaus instaliavimo pavyzdys.
Taãiau js˜ monitorius gali skirtis nuo paveikslòlyje esanãio aparato.
Monitoriaus atlenkimo arba sulenkimo metu negalima spausti aparato
ekrano arba naudoti jògà.
L3
Monitoriaus prijungimas
Stovelio sulenkimas
1. Monitori˜ pastatykite taip, kad ekranas bt˜ nukreiptas ∞ jus ir atlenkite
monitori˜ atgal, kaip parodyta Ïemiau iliustracijoje. Bkite rpestingi ir
atlenkdami monitori˜ atgal, neprispauskite savo rank˜.
Pavertimo riba
1. Øsitikinkite, kad panelis nustatytas patogiu kampu.
Pastaba
Jeigu panelis paverstas didesniu negu 30° kampu, negalite reguliuoti
monitoriaus auk‰ãio.
L4
Monitoriaus prijungimas
Norint nustatyti auk‰t∞,
Auk‰tis: ne daugiau kaip 2,36 colio (60 mm)
60mm
Pastaba
Kada monitorius yra didÏiausiame auk‰tyje, jis gali ‰iek tiek nusileisti Ïemyn
dòl spyruoklòs elastingumo.
L5
Monitoriaus prijungimas
Prijungimas prie kompiuterio
1. Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir
papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Prijungus signalin∞ kabel∞, naudodamiesi atsuktuvu, j∞
priverÏkite, kad sungimas bt˜ patikimas.
3. Prijunkite maitinimo kabel∞ 3 prie AC-DC adapterio (AC-DC maitinimo ‰altinio) 2 , ir
∞junkite kabel∞ ∞ lizdà.
2. Prijunkite signalin∞ kabel∞. 1
Pastaba
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; js˜
monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
DVI-D
D-SUB
DC-IN
Tinklo lizdas
3
2
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse .)
1
PC
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra
reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris,
kadangi komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜
didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis
MAC yra pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
PC
4. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
(Tik analoginis reÏimas)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
L6
Funkcij˜ Auto Pivot, Auto Mirror naudojimas
·is modelis palaiko Auto Pivot (Automatinio pasukimo) ir Auto Mirror (Automatinio veidrodinio apvertimo)
funkcijas.
Noròdami pasinaudoti ‰ia funkcija, pirmiausia ∞diekite pridedamà programin´ ∞rangà Forte Manager ir atlikite
automatin∞ nustatymà. (Øsigyto gaminio numatytasis nustatymas yra rankinis.)
- Daugiau informacijos apie diegimo bdà rasite kompaktiniame diske esanãiame diegimo vadove.
- Automatin∞ nustatymà atliksite i‰rink´ Forte Manager -> Option -> Pivot -> Enable Auto Pivot (Forte
Manager -> Parinktys -> Sukimas -> Øjungti automatin∞ pasukimà)
Pastaba
Programinei ∞rangai Forte Manager reikia, kad kompiuteryje bt˜ ∞diegta Microsoft Explorer 6.0
arba naujesnòs versijos nar‰yklò.
Kada ∞jungtas Auto Mirror (Automatinio veidrodinio apvertimo) funkcija, OSD (Ekrano meniu)
nepasikeis apsukus 180°. (Îr. toliau pateiktà paveikslòl∞.)
Funkcij˜ Auto Pivot (Automatinio pasukimo) ir Auto Mirror (Automatinio veidrodinio apvertimo)
reakcijos laikas (sparta) gali skirtis, priklausomai nuo vaizdo plok‰tòs ir kompiuterio veikimo;
‰ios funkcijos neveikia DOS reÏime
Jeigu programa Forte Manager veikia su klaidomis arba neveikia i‰ viso, atnaujinkite savo
kompiuterio vaizdo plok‰tòs tvarkykl´ iki naujausios versijos.
Auto Pivot (Automatinis pasukimas)
Ekrano sukimasis: Monitoriaus ekranà galite pasukti 180° kampu pagal laikrodÏio rodykl´.
❉ Dòmesio: Sukdami panel∞ nelieskite ekrano.
➪ ·is uÏpakalinis vaizdas rodo bendràj∞ model∞; js˜ monitoriaus ekranas gali nuo rodomo skirtis.
<Ekrano
pastmimas atgal>
<Sukimas pagal laikrodÏio
rodykl´>
<Pasukus 90°>
<Pasukus 180°>
Sukdami nelaikykite
ekrano srities, kaip
parodyta
paveikslòlyje, nes
galite susiÏeisti arba
prisispausti pir‰tus.
Sukdami pakreipkite
ekranà, kad
monitorius neliest˜
pagrindo.
➪ Skaitykite sekant∞ puslap∞ apie Auto Mirror (Automatinio veidrodinio apvertimo) funkcijà.
L7
Funkcij˜ Auto Pivot, Auto Mirror naudojimas
<Sukimas pagal
laikrodÏio rodykl´>
<Ekrano pastmimas atgal>
Sukdami pakreipkite
ekranà, kad
monitorius neliest˜
pagrindo.
<Pasukus 180°>
Sukdami nelaikykite
ekrano srities, kaip
parodyta
paveikslòlyje, nes
galite susiÏeisti arba
prisispausti pir‰tus.
Auto Mirror (Automatinis veidrodinis apvertimas)
Ekrano jungiklis: Monitoriaus ekrano dalis yra automati‰kai apverãiama, pirmyn/atgal apvertus
pat∞ ekranà, kaip parodyta paveikslòlyje.
❉ Dòmesio: Sukdami panel∞ nelieskite ekrano.
➪ ·is uÏpakalinis vaizdas rodo bendràj∞ model∞; js˜ monitoriaus ekranas gali nuo rodomo skirtis.
Patarimas
Aktyvavus Auto Pivot (Automatinio pasukimo) arba Auto Mirror (Automatinis
veidrodinis apvertimas) funkcijà kada ekranas yra ant ribos, monitoriaus ekrano
veikimas gali sutrikti. Tokiu atveju pastatykite ekranà staãiai ir nustatykite tinkamà
kampà.
Norint i‰laikyti ergonomi‰kà ir patogià Ïiròjimo padòt∞ patariama, kad priekinis
pavertimo kampas nebt˜ didesnis kaip 5 laipsniai.
L8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
Apaãia
Valdymo ∞taisas
Funkcija
MENU mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti OSD
valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane atsiras
“OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite OSD
valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED” prane‰imas.
- + mygtukai
- mygtukas
(
)
+ mygtukas
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite L16 psl.
Spartusis funkcinis mygtukas "SOURCE" (‰altinis)
·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija
naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du
kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.
L9
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdymo ∞taisas
AUTO/SET
mygtukas
Funkcija
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite
pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO / SETmygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra
1280x1024Hz
POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas
veikia ∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu
ekranas yra “miego” bsenoje (energijos taupymo
bsena), ‰io indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà
spalvà.
AUTOMATINIO
Galite pa‰viesinti arba pritamsinti ekranà uÏdengdami
AUTO BRIGHT (Automatinio ‰viesio reguliavimo) jutikl∞.
·VIESIO
REGULAIVIMO jutiklis Noròdami naudotis AUTO BRIGHT (Automatinio ‰viesio
reguliavimo) funkcija, eikite ∞ OSD meniu, esant∞ Setup
(Nustatym˜) meniu, ir ∞junkite AUTO BRIGHT
(Automatinio ‰viesio reguliavimo).
Numatytasis nustatymas yra OFF (I‰jungtas).
L10
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PASTABA
Prie‰ atliekant vaizdo reguliavimo procedrà, pra‰ome palaukti 30 minuãi˜, kol vaizdas
ekrane bus stabilus.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
MENU
-+
AUTO/SET
-+
MENU
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami - arba + mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite SET/AUTO
mygtukà.
Naudodamiesi - / + mygtukais, sureguliuokite vaizdà
pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite
kitus submeniu punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L11
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
A
BRIGHTNESS
D
Paai‰kinimas
Yra reguliuojamas
‰viesumas, kontrastas ir
gama
CONTRAST
GAMMA
COLOR
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
sRGB
6500K
9300K
PRESET
RED
GREEN
BLUE
HORIZONTAL
POSITION
Yra reguliuojama vaizdo
padòtis
VERTICAL
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
CLOCK
TRACKING
PHASE
SHARPNESS
SETUP
LANGUAGE
WHITE BALANCE
AUTO BRIGHT
FACTORY RESET
POWER INDICATOR
OSD
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE / TEXT
Pasirinkti arba nustatyti
pageidaujamus vaizdo
parametrus.
USER
NORMAL
: Reguliuoti
A : Analoginò ∞vestis
D : Skaitmeninò ∞vesti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L12~L16), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Meniu
punktas
PICTURE
Submeniu
Piktogramos
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
MENU
-+
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
COLOR
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
BLUE
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
kair´ arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞
vir‰˜ arba ∞ apaãià
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
TRACKING
TRACKING
MENU : I‰eiti
- : SumaÏinti
+ : Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
SETUP
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
SHARPNESS Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama
ekraninio meniu atvaizdavimo kalba.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu
i‰gaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite
‰ià funkcijà, kai ekrane nustatytos baltos ir
juodos spalvos.
SETUP
MENU
-
+
SET
SETUP
AUTO BRIGHT ·i funkcija leidÏia jums tiesiogiai ∞jungti AUTO
MENU
-
+
SET
MENU : I‰eiti
- : Reguliuoti
+ : Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
BRIGHT ON/OFF (Automatin∞ ‰viesio
nustatymà, ∞jungti/i‰jungti). Jums nustaãius
AUTO BRIGHT (Automatin∞ ‰viesio nustatymà) ∞
padòt∞ ON (Øjungta), monitoriaus ‰viesis
automati‰kai keiãiamas, priklausomai nuo
aplinkos ap‰viestumo.
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
FACTORY
RESET
Paspausdami + mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius
uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio
meniu (OSD) padòtis.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Kai vartotojas pasirenka monitoriaus kairòje pusòje esant∞
mygtukà, atsiranda OSD ekranas.
(-)
Meniu pavadinimas
Piktogramos
Submeniu pavadinimas
FLATRON F-ENGINE
Atvaizdas su ∞jungta funkcija Atvaizdas be ∞jungtos funkcijos
Kai ∞jungsite F-ENGINE, ekrane pasirodys du atvaizdai,
kaip parodyta paveikslòlyje. Kairòje pusòje yra
atvaizdas su ∞jungta funkcija, de‰inòje – su ne∞jungta
funkcija. Paspauskite mygtukà AUTO/SET
(automatinis nustatymas) ir sureguliuokite ekranà.
Pagrindinis meniu
Submeniu
Paai‰kinimas
MOVIE
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
TEXT
vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
(kino filmas vaizdo r‰ies ir t.)
/ tekstas)
MOVIE(kino filmas): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme
TEXT (tekstas): tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
MENU : I‰eiti
: Perkelti
SET : I‰rinkti
-+
USER
Noròdami nustatyti USER (vartotojo) submeniu funkcijà,
spauskite mygtukà AUTO/SET (automatinis nustatymas)
USER
BRIGHTNESS
User(vartotojas)
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰kumo
stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi tuomet,
kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
... (Ai‰kumas): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.
...RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymas): parenka spalv˜ reÏimà.
ACE
0
1
1
RCM
2
2
SAVE
MENU
3
SET
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
+
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
Natralus atspalvis
Spalv˜ pary‰kinimas
Mygtuku SET (nustatyti) pasirinkite
submeniu, ir spauskite YES (taip).
SAVE
STANDARTINIS Esant normalioms veikimo sàlygoms.
L16
(i‰saugoti)
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L17
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
L18
Veikimo sutrikimai
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L19
Techniniai duomenys
Monitorius
19 colio (48.19 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 48,19 cm
Sinchrosignalo
∞òjimas
0,294 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 30 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 30 - 71kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò(Palaiko HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0.7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1280 x [email protected]
Skaitmeninò: VESA 1280 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1280 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
:
35W(Tipi‰kas)
Naudojama galia Veikimo metu
Parengties bsenoje
:
1W(Tipi‰kas)
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Maksimali
Matmenys ir svoris
[1]
(Auk‰tis)
(Plotis)
(Gylis)
[2]
(Auk‰tis)
(Plotis)
(Gylis)
Plotis x Auk‰tis x Gylis
[1] 40,94 cm(16,12colio) x 52,82cm(20,79colio) x 30,32cm(11,93colio)
[2] 40,94 cm(16,12colio) x 34,20cm(13,46colio) x 8,0cm(3,15colio)
Svoris
6,7 kg (14,77lbs)
Monitoriaus pokrypis
/pasukimas
Pokrypis
Auk‰tis
Sukite
Srovòs ‰altinis
12V
0°~153°
60mm / 2,36 inches
180˚ pagal laikrodÏio rodykl´
3A
AC/DC Adapter
DVE, DSA-0421S-12 1 42 arba Lien Chang, LCAP07F
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
L20
Techniniai duomenys
Pokrypio
Pritvirtinti( O ), Atjungti (
Elektros laidas
)
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L21
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
**13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31.469
31.468
31.469
37.500
37.879
46.875
49.725
48.363
60.023
68.681
61.805
63.981
79.976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
*Rekomenduojamas reÏimas
**Tik analoginiame reÏime
Indikatorius
ReÏimas
·viesos diodo spalva
Maitinimas ∞jungtas mòlynas
geltona
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas ne‰vieãia
L22
Techniniai duomenys
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞, kuris apsaugos aparatà nuo vagystòs.
L23
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement