LG M1950D-PZ, M2550D, M2550D-PZ, M2350D, M2350D-PZ Owner's manual

LG M1950D-PZ, M2550D, M2550D-PZ, M2350D, M2350D-PZ Owner's manual
EST
EESTI
KASUTUSJUHEND
LED LCD MONITOR TV
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
LED LCD MONITOR TV MUDELID
M1950D
M2250D
M2350D
M2450D
M2550D
www.lg.com
2
SISUKORD
SISUKORD
EESTI
EST
4
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
4
Lahtipakkimine
5
Osad ja nupud
6
Monitori tõstmine ja transportimine
6
Monitori ülesseadmine
6
- Statiivi aluse ühendamine
6
- Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
7
- Lauale paigaldamine
8
- Seinale paigaldamine
9
- Kaablite korrastamine
22
- Programmide käsitsi seadistamine
23
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
(analoogrežiimis)
kaablirežiimis)
23
- Programmiloendi muutmine
24
- DTV-/RAADIO-režiimis
24
- TV-režiimis
25
- Tarkvara uuendus
26
- Diagnostika
26
- CI [tavaliidese] teave
27
- Programmiloendi valimine
27
- Lemmikprogrammi seadistamine
28
Täiendavate suvandite kasutamine
28
- Kuvasuhte muutmine
30
- Sisendite loendi kasutamine
12 MONITORI KASUTAMINE
30
- Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
31
- Keele valik (ainult digirežiimis)
12
Ühendamine arvutiga
32
Luku valikute kasutamine
12
- HDMI-kaabli ühendamine
32
- Monitori nuppude lukustamine
13
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
33
- Vanemakontroll (vaid digirežiimis)
13
- RGB-kaabli ühendamine
33
Kiirmenüü kasutamine
14
Ekraani kohandamine
14
- Kujutise režiimi valimine
14
- Kujutiste suvandite kohandamine
15
- Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
15
Heli kohandamine
15
- Helirežiimi valimine
15
- Helisuvandite kohandamine
10 KAUGJUHTIMISPULT
34 EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGIREŽIIMIS)
34
Elektroonilise telekava kasutamine
34
- EPG sisse-/väljalülitamine
34
- Programmi valimine
34
- Nupufunktsioonid NOW/NEXT (PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
16 TV VAATAMINE
35
- Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
16
Antenni või kaabli ühendamine
35
- Nupufunktsioonid Date Change
16
- Antenni või tavakaabli ühendamine
16
- Kaablikarbiga ühendamine
17
Monitori esmakordne sisselülitamine
18
Teleri vaatamine
18
Programmide haldamine
18
- Programmide automaatne seadistamine
21
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
(Kuupäeva muutmine) režiimis
35
- Nupufunktsioonid suvandis Extended
Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
35
- Nupufunktsioonid Record/Remind
(Salvesta/Tuleta meelde) seaderežiimis
35
- Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
SISUKORD
64
Režiim Top Text
36
64
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
64
- Lehekülje otsene valik
65
Fastext
Integreeritud meediumifunktsioonide
kasutamine
36
- USB mäluseadmete ühendamine
37
- Failide sirvimine
38
- Fotode vaatamine
40
- Muusika kuulamine
42
- Filmide vaatamine
45
- DivX-i registreerimiskood
66 DIGITAALNE TELETEKST
45
- DivX-funktsiooni desaktiveerimine
66
Teletekst digitaalse teenusena
66
Teletekst digitaalse teenusena
46 SÄTETE KOHANDAMINE
65
- Lehekülje valik
65
Teleteksti erifunktsioonid
65
- Teksti suvand
46
Põhimenüüde avamine
67 HOOLDUS
47
Sätete kohandamine
67
Ekraan ja raam
47
- Seadistussätted
67
Korpus ja statiiv
48
- Pildisätted
67
Toitejuhe
52
- Heliseaded
55
- Ajaseaded
56
- Suvandisätted
57
- Lukuseaded
58
- SISENDI seaded
58
- USB-seaded
59 ÜHENDUSTE LOOMINE
59
Ühenduste ülevaade
61
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
61
- HDMI-kaabli ühendamine
61
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
61
- Komponentkaabli ühendamine
62
- Euro Scart-kaabli ühendamine
62
Helisüsteemiga ühendamine
62
- Digitaalne optiline heliühendus
63
- Kõrvaklappide ühendamine
63
USB-seadme ühendamine
64 TELETEKST
64
Sisse- ja väljalülitamine
64
Režiim Simple Text
64
- Lehekülje valik
68 TÕRKEOTSING
68
Üldine
69
Arvutirežiim
71 TEHNILISED ANDMED
78 INFRAPUNAKOODID
79 VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
79
Pistikupesa RS-232C häälestamine
79
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline isaspistik
80
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
81
Sideparameetrid
81
Käskude loend
82
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EST
EESTI
36 MEELELAHUTUS
3
4
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
EST
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja
tarvikutest.
Kaugjuhtimispult ja patareid
Toitejuhe
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Kaablisilmus
RGB-kaabel
Statiivi alus
CD (kasutusjuhend) / kaart
ETTEVAATUST!
Teie ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage järeletehtud tooteid.
yy
Garantii ei hüvita järeletehtud toodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
5
Osad ja nupud
EST
EESTI
PCMCIA
kaardipesa
Sisselülituse indikaator
 Valgustus sees: sisse lülitatud
 Valgustus väljas: välja lülitatud
Kaugjuhtimispuldi
andur
Puutenupud
Ühenduspaneel (Vt lk59)
Puutenupud
Kirjeldus
INPUT (SISEND)
Vahetab sisendallikat.
MENU (MENÜÜ)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
OK
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
◄ VOL ► (HELITUGEVUS)
Reguleerib helitugevust.
▼ PR ▲ (PROGRAMM)
Sirvib salvestatud programme.
Lülitab toite sisse või välja.
/I
Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.
MÄRKUS
Võite sisselülituse indikaatori sisse või välja lülitada, milleks valige põhimenüüs SUVAND.
yy
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
EST
Monitori tõstmine ja transportimine
Enne monitori transportimist või tõstmist tutvuge
järgmiste juhistega, et vältida monitori kriimustamist või kahjustamist ja monitori tüübist ja suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul
võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Monitori ülesseadmine
Statiivi aluse ühendamine
1 Asetage monitor ekraan allpool ühetasasele ja
pehmendatud aluspinnale.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks asetage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage komplekti statiivi alus kruvi mündiga paremale keerates.
Soovitame monitori transportida müügikompyy
lekti kuulunud karbis või pakendis.
Enne monitori transportimist või tõstmist eralyy
dage toitejuhe ja kõik kaablid.
Hoidke tugevalt kinni monitori raami üla- ja
yy
alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
Monitori hoides peab ekraan olema kriimusyy
tuste vältimiseks teist eemale suunatud.
Statiivi aluse ja korpuse eemaldamine
1 Asetage monitor ekraan allpool ühetasasele ja
pehmendatud aluspinnale.
2 Keerake kruvi paremale ja tõmmake statiivi
Monitori transportides ärge raputage seda
yy
ega laske sel liigselt vibreerida.
Monitori transportides hoidke seda püsti,
yy
ärge keerake monitori külili ega kallutage
seda vasakule või paremale.
alus statiivi korpusest välja.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
3 Eemaldage 2 kruvi ja tõmmake statiivi korpus
monitori küljest lahti.
HOIATUS
Lauale paigaldamine
1 Tõstke ja kallutage monitor laual püstisesse
asendisse.
10 cm
10 cm
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toitejuhe, seejärel liigutage
monitori või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
10 cm
10 cm
MÄRKUS
Monitori vaatamisnurga reguleerimiseks kallutage seda +10 kuni -5 kraadi üles või alla.
-5
10
2 Ühendage AC-DC adapter ja toitejuhe pistikupessa.
EsikülG
Tagakülg
EST
EESTI
Nurka reguleerides ärge hoidke monitori raami
põhja kinni, nagu näidatud, vastasel juhul võite
sõrmi vigastada.
Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
7
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
EESTI
EST
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb monitori tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist või aadressilt http://www.kensington.com .
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel monitori ja laua vahel.
Seinale paigaldamine
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema
külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit
(Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup
Guide).
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MÄRKUS
Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate elektroonikapoodidest.
Kui soovite paigutada monitori seinale, kinnitage
seinale kinnitamise liides (lisaseade) monitori tagaküljele.
Kui paigaldate monitori seinakinnitusliidesega (lisaseade), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks
hoolikalt.
Palun kasutage allpool toodud spetsifikatsioonidega VESA standardit.
784,8 mm (30,9 tolli) ja vähem
yy
* Seinakinnitustalla paksus: 2,6 mm
* Kruvi: Φ 4,0 mm x samm 0,7 mm x pikkus 10
mm
787,4 mm (31,0 tolli) ja rohkem
yy
* Palun kasutage VESA standardile vastavaid
seinakinnitustaldasid ja kruvisid.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Mudel
M1950D M2250D
M2350D
M2450D M2550D
75 x 75
200 x 100
Standardkruvi
M4
M4
Kruvide arv
4
4
Seinakinnitus
(valikuline)
RW120
RW240
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toitejuhe, seejärel liigutage
yy
monitori või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate monitori lakke või kaldseiyy
nale, võib see alla kukkuda ning tõsiseid
vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud
LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite monitori kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vasyy
tavad VESA standarditele. Garantii ei kata
valest kasutamisest või valede lisatarvikute
kasutamisest tulenevaid kahjusid ega vigastusi.
MÄRKUS
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilisteyy
le andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuyy
hendit ja vajalikke osasid.
Seinakinnitus on valikuline lisaseade. Täienyy
davaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kayy
sutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist
Kaablite korrastamine
Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablisilmusega.
EST
EESTI
VESA (A x B)
9
10
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
EESTI
EST
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge
juhendiga hoolikalt ja kasutage monitori vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ENERGY
TV / PC
INPUT
SAVING
1
2
4
5
6
7
8
0
9
LIST
3
Q.VIEW
MARK
FAV
3D
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
OK
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid,
vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
EXIT
Auto Config.
Suunake kaugjuhtimispult monitori kaugjuhtimispuldi andurile.
(POWER) (TOIDE)
Lülitab monitori sisse või
välja.
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST) (Vt lk48)
Reguleerib ekraani heledust
energiatarbimise vähendamiseks.
TV/PC (TELER/ARVUTI)
Valib teleri- või arvutirežiimi.
LIST (LOEND) (Vt lk27)
Kuvab programmitabeli.
MARKEERI
Valige Pildiviisardi sätete
rakendamiseks.
Märgistage ja eemaldage
märgistus salvestatud programmidelt USB menüüs.
FAV (LEMMIKUD)
Kuvab valitud lemmikprogrammi.
INPUT (SISEND) (Vt lk30)
Valib sisendrežiimi.
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/RAD (TELER/RAADIO) (Vt lk24)
Valib raadio, televisiooni ja
digitelevisiooni programme.
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Numbrinupud
Sisestavad numbreid.
Q.VIEW (KIIRVAADE)
Naaseb viimati vaadatud
programmile.
Q.VIEW
RATIO (KUVASUHE) (Vt lk28)
Muudab kujutise suurust.
MARK
FAV
RATIO
P
MUTE
MENU
(VOLUME) (HELITUGEVUS)
Reguleerib helitugevust.
GUIDE
Q.MENU
INFO
Programme (Programm)
Valib programmi.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
MUTE (VAIGISTA)
Vaigistab heli.
OK
BACK
P
A
G
E
EXIT
11
KAUGJUHTIMISPULT
ENERGY
TV / PC
INPUT
TV/
RAD
SAVING
2
3
5
6
7
8
0
9
INPUT
TV/
RAD
1
2
3
4
5
6
8
0
Q.VIEW
7
LIST
4
TV / PC
SAVING
9
MARK
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
BACK
INFO
Q.MENU
OK
LIST
MENU (MENÜÜ) (Vt lk46)
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub
menüüdest.
Noolenupud
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
Teleteksti nupud (Vt lk64)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. Üksikasju vaadake jaotisest "Teletekst".
P
P
A
G
E
GUIDE (JUHEND) (Vt lk34)
Kuvab programmijuhi.
MUTE
MENU
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
BACK (TAGASI)
Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, EPG-s või
muus kasutaja interaktsiooni
funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.
Auto Config.
Q.VIEW
MARK
FAV
RATIO
EXIT
GUIDE
Q.MENU
INFO ⓘ
Kuvab valitud programmi
teabe.
OK
BACK
INFO
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk33)
Avab kiirmenüüd.
EXIT
Auto Config.
EXIT (VÄLJU)
Sulgeb kõik ekraanil kuvatud
menüüd ja naaseb monitori
vaatamise režiimi.
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teletekstiga (ainult funktsiooniga
TELETEXT mudelitel) või
programmide muutmisel.
SUBTITLE (SUBTIITER)
Taastab digitaalrežiimis teie
eelistatud subtiitrid.
USB menüü juhtimisnupud
(Vt lk36)
USB menüü (Fotoloend ja
Muusikaloend või Filmiloend).
Auto Config.(Automaatne
konfiguratsioon)
Reguleerib automaatselt pildi
asendit ja minimeerib kujutise
värelust.
EST
EESTI
1
ENERGY
12
MONITORI KASUTAMINE
MONITORI KASUTAMINE
HDMI-kaabli ühendamine
Monitor toetab isehäälestusfunktsiooni Plug &
Play* ning on varustatud sisse ehitatud Surround
X kõlaritega, mis esitab selget ja rikkaliku bassiga
heli.
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
monitori. Ühendage arvuti ja monitori vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
Arvuti HDMI-ühenduse abil monitoriga ühendamiseks peate sisendi sildiks arvuti määrama. Sisendi
sildi lisamise kohta vaadake teavet jaotisest Sisendi sildi lisamine Vt lk30.
MÄRKUS
HDMI OUT
DC-IN
AV
RGB IN (PC)
HDMI/DVI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Monitori parima pildikvaliteedi tagamiseks
yy
on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
Kui soovite sisse ehitatud kõlarite asemel
yy
kasutada valikulisi väliskõlareid, lülitage
monitori kõlarifunktsioon välja (Vt lk52).
PC
AUDIO IN
(RGB/DVI)
* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab
ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või konfigureerimiseta.
H/P
EESTI
EST
Ühendamine arvutiga
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
yy
Kui te ei kuule heli HDMI-režiimis, kontrollige
yy
arvuti keskkonda.
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
13
MONITORI KASUTAMINE
RGB-kaabli ühendamine
Edastab video digitaalsignaali arvutist monitori.
Ühendage arvuti ja monitori vahele DVI > HDMI
üleminekukaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
Edastab video analoogsignaali arvutist monitori.
Ühendage arvuti ja monitori vahele D-sub 15-viiguline kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
PC
PC
PB
VIDEO
OPTICAL
DIGITALAUDIO
L
OUT
DC-IN
PR
L
HDMI/DVI IN
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
AV
H/P
Y
USB IN
RGB IN (PC)
COMPONENT IN
RGB OUT (PC)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
AV
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
HDMI/DVI IN
USB IN
H/P
DC-IN
AUDIO OUT
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE))
AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
DVI OUT
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
MÄRKUS
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
Kui te väliskõlareid ei kasuta, ühendage aryy
vuti monitoriga komplekti kuuluva audiokaabli
vahendusel.
Kasutage varjestatud liideskaablit, nagu
yy
D-sub 15-viigulist signaalikaablit ja ferriitsüdamikuga DVI > HDMI üleminekukaablit, et
säilitada standardne vastavus tootega.
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate
yy
sisendi arvutirežiimi lülitama.
Kui te väliskõlareid ei kasuta, ühendage arvuyy
ti monitoriga komplekti kuuluva audiokaabli
vahendusel.
Kui lülitate sisse külma monitori, võib ekraan
yy
väreleda. See on normaalne.
Ekraanile võivad ilmuda mõned punased, royy
helised või sinised plekid. See on normaalne.
ETTEVAATUST!
ETTEVAATUST!
Ühendage signaali
yy
sisendkaabel ja pingutage see kruvisid
päripäeva keerates.
Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega
yy
sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada
ajutisi moonutusefekte.
Kujutise sissepõlemisefekti vältimiseks ärge
yy
kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema
aja vältel. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
EST
EESTI
DVI-HDMI kaabli ühendamine
14
MONITORI KASUTAMINE
EESTI
EST
Ekraani kohandamine
Kujutiste suvandite kohandamine
Kujutise režiimi valimine
Parima jõudluse tagamiseks kohandage iga kujutise režiimi tavalisi ja täiustatud suvandeid.
Kuvage kujutisi optimeeritud sätetega, milleks
valige üks eelseadistatud kujutiste režiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Pildirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
MENU (MENÜÜ).
Kirjeldus
Elav
Kohandab videokujutise poekeskkonnale kontrastsut, heledust, värvust
ja teravust reguleerides.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale kujutiste
režiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Taustavalgus
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Kohandab ekraani heledust LCD
taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub ekraan tumedamaks ning
energiatarbimist vähendatakse
videosignaali kadudeta.
Kontrast
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja
dünaamilise liikumise esitamiseks,
tõstes selleks esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kui kujutise
hele osa on liialt ere, võite kontrasti reguleerida.
Heledus
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja
tavavaatajatele.
Reguleerib kujutise signaali põhitaset. Kui kujutise tume osa on
liialt küllastunud, võite heledust
reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate
alade vahel. Mida madalam tase,
seda pehmem pilt.
(VÄLJU).
Värv
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja
rohelise taseme vahel.
Värvitemperatuur
Soojemate värvide, nagu punane
täiustamiseks seadke soojemaks,
jahedamata toonide täiustamiseks seadke jahedamaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Lisateavet täiustatud suvandite
kohta vt Vt lk50.
Pildi
lähtestamine
Taastab vaikesätted.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MONITORI KASUTAMINE
Arvuti ekraanisuvandite kohandamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
Kirjeldus
Kino
Valige filmide vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel
Helisuvandite kohandamine
3 Liikuge noolenuppudega valikule Ekraan, see-
Parima helikvaliteedi tagamiseks kohandage iga
helirežiimi suvandeid.
vajutage nuppu OK.
järel vajutage nuppu OK.
4 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Eraldusvõi- Valib õige eraldusvõime.
me
Automaat- Reguleerib ekraanipildi asendit,
konfiguree- suurust ja faasi automaatselt. Konfirimine
gureerimise ajal on kuvatav pilt mõne
sekundi vältel ebastabiilne.
Asend/
Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis
pole selge, eriti juhul, kui tärgid
pärast automaatkonfigureerimist
värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Heli kohandamine
Helirežiimi valimine
Esitage heli optimeeritud sätetega, milleks valige
üks eelseadistatud helirežiimidest.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
Režiim
Kirjeldus
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Helirežiim,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega kasutatavale helirežiimile, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige ja reguleerige suvandeid, seejärel vajutage nuppu OK.
Suvand
Kirjeldus
Surround X
See suvand parendab heli sügavust
ja selgust ümbritseva heli efekti
maksimeerides.
Kõrged
toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid.
Kõrgete toonide lisamisel suurendab
see kõrgema sagedusvahemiku
väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid.
Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
RGB-PC- / HDMI-PC-režiimis ei saa kõrgeid
yy
toone ja bassi reguleerida.
EST
EESTI
Parima jõudluse tagamiseks kohandage iga kujutise režiimi suvandeid.
Funktsioon töötab järgmises režiimis:
yy
RGB[PC]-režiim.
Režiim
15
16
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
EESTI
EST
Antenni või kaabli ühendamine
Kaablikarbiga ühendamine
Ühendage antenn, kaabel või kaablikarp teleri
vaatamiseks; toimige järgmiselt. Joonised võivad
tegelikest tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade.
Ühendage monitor kaablikarbiga ning kaablikarp
antenni seinapistikuga kahe RF-kaabli (75 oomi)
abil.
Antenni või tavakaabli ühendamine
Ühendage monitor antenni seinapistikuga RFkaabli (75 oomi) abil.
Seinaantenni
pistikupesa
Välisantenn
ETTEVAATUST!
MÄRKUS
Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasuyy
tage signaalijaoturit.
Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage
yy
kujutise kvaliteedi parendamiseks signaalivõimendi.
Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendayy
misel kehv, suunake antenn õiges suunas.
Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta
yy
leiate aadressilt http://AntennaWeb.org .
Ärge väänake RF-kaabli vasksüdamikku.
yy
Vaskjuhe
Monitori kahjustamise vältimiseks järgige
yy
seadmetevaheliste ühenduste juhiseid,
seejärel ühendage toitejuhe pistikupessa.
TV VAATAMINE
4 Monitori sätete kohandamiseks järgige ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
Keel

Režiimi
seadistamine
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Monitori sisselülitamiseks vajutage monitoril
nuppu
Valib kuvakeele.
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.

.
Riik
Sisselülituse indikaator sütib.
Valib kuvamisriigi.

Autom. häälestus
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
MÄRKUS
MÄRKUS
Kui monitor on toite säästurežiimis, sisselülituse indikaator vilgub.
Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteeyy
diga kujutiste kuvamiseks valige režiim
Kodukasutus.
Kaupluse demo režiim sobib poekeskyy
konnas kasutamiseks.
Kui valite režiimi Kaupluse demo, lülituyy
vad eelnevalt kohandatud sätted 2 minuti
jooksul üle Kaupluse demorežiimi vaikesätetele.
5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see
iga kord, kui monitori sisse lülitate.
3 Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete menüü.
MÄRKUS
Monitori saab ka arvutirežiimis telerirežiiyy
mi lülitada, selleks vajutage nuppu TV/PC
(TELER/ARVUTI).
Algsätted saab avada ka põhimenüü
yy
valikuga SUVAND.
Kui te ei kasuta monitori pärast sätete
yy
menüü kuvamist 40 sekundi jooksul,
sätete menüü sulgub.
6 Monitori väljalülitamiseks vajutage monitoril
nuppu
.
Sisselülituse indikaator kustub.
ETTEVAATUST!
Kui monitori pikema ajaperioodi vältel ei
kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
EST
EESTI
Monitori esmakordne sisselülitamine
17
18
TV VAATAMINE
Teleri vaatamine
Programmide haldamine
EESTI
EST
1 Monitori sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
või monitoril nuppu
.
2 Vajutage nuppu INPUT(SISEND) ja valige Antenn.
3 Telerit vaadates juhtige monitori järgmiste nuppude ja menüüdega.
Nupp / me) või
)
,
Muude riikide puhul kui Soome, Rootsi, Taani
ja Norra
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kirjeldus
nüü1
P(
PR (
Programmide automaatne seadistamine
Sirvib salvestatud programme
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
Numbrinupud
Valib programme numbrinuppudega
(+ , -) või
VOL ( , )
Reguleerib helitugevust
MUTE
(VAIGISTA)
Vaigistab heli
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. hää-
PICTURE
(PILT)
Valib ühe eelseadistatud kujutiste
režiimidest (Vt lk48)
4 Automaathäälestuse Käivitamiseks valige
AUDIO
Valib ühe eelseadistatud helirežiimidest (Vt lk52)
RATIO
(KUVASUHE)
Muudab kujutise suurust (Vt lk28)
seejärel vajutage nuppu OK.
lestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Monitori väljalülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
või monitoril nuppu
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
.
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
yy
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
TV VAATAMINE
Ainult Soome, Rootsi, Taani ja Norra puhul
19
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinuppe,
DVB-C automaathäälestus on menüü kasutajatele
riikides, kus DVB-kaabel on toetatud.
Kui soovite kasutada valikut Antenn, toimige
yy
järgmiselt.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
9 Automaathäälestuse Käivitamiseks valige
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Antenn, see-
vajutage nuppu OK.
Käivita.
Monitor skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
järel vajutage nuppu OK.
5 Automaathäälestuse Käivitamiseks valige
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Kui soovite valida suvandi Kaabel, toimige
yy
järgmiselt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Autom. häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Comhem või
Teised operaatori, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule Vaikimisi, Täis
või Kasutaja, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku neljakohaline parool.
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
yy
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Kui valige Kaabel, võib valikukuva Kaabelyy
televisioonipakkujad sõltuvalt riigist erineda
või puududa.
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul: kui
avate menüü Algseaded, lülitate ümber valikult
Antenn valikule Kaabel või kui avate menüü
pärast valiku Riik muutmist.
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate seda
teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule ka valides
SEADED → Kaabel-DTV seadistus → Teenusepakkuja.
EST
EESTI
tehke muudatused (v.a täisrežiimi jaoks), seejärel vajutage nuppu OK.
20
TV VAATAMINE
EESTI
EST
Hangitud teenusepakkuja sertifikaat: Rootsi
yy
(Comhem),, Taani (YouSee, Stofa).
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat,
valige Teised operaatorid.
Kui valite "Teised operaatorid" või kui valitud
riik toetab ainult valikut "Teised operaatorid",
võib kõigi kanalite otsimine võtta aega (mõned
kanalid võivad jääda leidmata).
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige järgmiselt.
1. SEADED → Autom. häälestus →Kaabel
2. Sisestage täiendavad väärtused, nagu sagedus, sümbolite määr, modulatsioon ja võrgu
ID (seda teavet saate kaabeltelevisioonipakkujalt).
Kõigi saada olevate programmide kiireks ja
yy
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused. "Vaikimisi" on pakutud üldiselt
kasutatavad väärtused. Kuid õigeid sätteid
küsige oma kaabeltelevisioonipakkujalt. Kui
käivitate DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise, siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi kõik
sagedused. Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita, teostage otsing suvandiga
Täisotsing. Programmide otsimisel suvandi
Täisotsing abil võib automaatne häälestus
liiga palju aega võtta.
»» Sagedus: sisestage kasutaja määratud sagedusvahemik.
»» Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud sümbolite määr (sümbolite määr: kiirus,
millega seade, nagu modem, kanalile sümboleid saadab).
»» Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
»» Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
Kui valite riigi sätetes '- -' (v.a Soome, Rootsi,
Taani ja Norra)
DVB-C vaatamiseks riikides peale Soome, Rootsi,
Taanu ja Norra, valige valikus SUVAND riigiks '- -'.
Suvandis Autom. häälestus saate valida Kasutajarežiimi või Täisrežiimi.
Kasutajarežiimi häälestamiel võib osutuda vajalikuks vastava sagedusteabe muutmine, vastav
sagedusteave sõltub kaabeltelevisioonipakkujast.
Täisrežiimis võivad mõned kaabeltelevisioonipakkuja kanalid olla blokeeritud ning häälestamisele
võib kuluda palju aega.
MÄRKUS
Kaabeltelevisioonipakkuja võib teenuste eest
yy
tasu küsida või peate nõustuma vastavate
tingimuste ja nõuetega.
DVB-C-kaabel ei pruugi kõigi kaabelteleviyy
sioonipakkujate puhul korralikult töötada.
DVB-C digitaalkaablileviga ühilduvus pole
yy
garanteeritud.
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
(Muude riikide jaoks peale Soome, Rootsi, Taa
ni ja Norra ning kui Soome, Rootsi, Taani,
või '--' riigi puhul on valitud suvand Antenn)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ning liikuge
soovitud kanalinumbrile, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsteeyy
miluku sisselülitamiseks neljakohaline parool.
(Kui valite Kaabel (DVB-kaablirežiim) ja riigiks
on valitud Soome, Rootsi, Taani, Norra või '--')
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DTV.
5 Kasutage noole- või numbrinuppe ja valige
soovitud sagedus, sümbolite määr ja modulatsioon, seejärel lisage programmid.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemiluku sisselülitamiseks neljakohaline
parool.
Sümbolite määr: sisestage kasutaja määyy
ratud sümbolimäär. (sümbolite määr: kiirus,
millel seade, nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
yy
modulatsioon.(Modulatsioon: heli- või videosignaalide kandjasse laadimine)
Režiime Sagedus, Sümbolite määr ja Moduyy
latsioon on vaja programmi õigeks lisamiseks
DVB-kaabli režiimis. Õiged väärtused saate
kaabeltelevisioonipakkujalt.
EST
EESTI
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
21
22
TV VAATAMINE
Programmide käsitsi seadistamine (analoogrežiimis)
EESTI
EST
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV, seejärel
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Süsteem.
6 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
Kaabel.
7 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
8 Liikuge noolenuppudega valikule Alusta otsingut.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule TV .
5 Liikuge noolenuppudega valikule Nimi, seejärel
vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule TV-süsteem.
7 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
Kaabel.
8 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numbreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK
9 Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
9 Liikuge noolenuppudega valikule Sule, seejärel
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
10Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta,
seejärel vajutage nuppu OK
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsyy
teemilukusisselülitamiseks neljakohaline
parool.
L: SECAM L/L (Prantsusmaa)
yy
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Idayy
Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida /
Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong
yy
/ Lõuna-Aafrika)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa /
yy
Hiina / Aafrika / SRÜ)
Mõne teise programmi salvestamiseks korrayy
ke juhiseid 4-9.
vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
MÄRKUS
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel-DTV
yy
seadistamine.
Kui kanali automaatse uuendamise olekuks
yy
on Sees, värskendatakse kanaliteavet võrguandmete muutudes automaatselt.
Kui kanali automaatse uuendamise funktyy
sioon on välja lülitatud, siis kanaliteavet ei
värskendata.
Programmiloendi muutmine
SEADED
Liiguta
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
OK
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Progr. rediꔉ
geerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Redigeerige programme järgmiste nuppudega.
Nupp
Kirjeldus
Tõstab esile programmi tüübi
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
Navigeerimine
Sirvib programmitüüpe või programme
OK
Valib vaadatava programmi
P(
)
seejärel vajutage nuppu OK.
Liigub eelmisele või järgmisele
lehele
3 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel-DTV
seadistus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Teenuse-
pakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kasutage numbrinuppe ja sisestage süsteeyy
miluku sisselülitamiseks neljakohaline parool.
EST
EESTI
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse
hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK vajutamisel või
suvandi Sule valides kustutakse kanalikaart, ning
kui valitakse JAH, kuvatakse automaatse häälestuse hüpikaken.
23
24
TV VAATAMINE
DTV-/RAADIO-režiimis
EESTI
EST
Programminumbri vahelejätt
1 Sirvimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
Programmi teisaldamine
1 Sirvimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage rohelist nuppu ja noolenuppe.
3 Vabastamiseks vajutage rohelist nuppu.
vajutage sinist nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
Programmide vahelejätmisel kuvatakse
yy
vahele jäetav programm sinisena ja neid
programme ei saa teleri tavavaatamise ajal
nuppudega P
valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi valida,
yy
sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise
või tabeli menüüs.
Automaatsortimine
1 Automaatsortimise käivitamiseks vajutage kollast nuppu.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatsortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programminumbri vahelejätt
1 Sirvimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks kasutage noolenuppe.
TV-režiimis
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu.
Programmi kustutamine
1 Sirvimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage punast nuppu.
3 Kustutamiseks vajutage punast nuppu, vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgyy
misi programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
Programmi vahelejätmine tähendab, et seda
yy
ei saa teleri tavalise vaatamise ajal nuppudega P
valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi valida,
yy
sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise
või tabeli menüüs.
TV VAATAMINE
Tarkvara uuendus
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Valige Jah, kasutades selleks nuppu < >
yy
ning näete järgmist pilti.
Kui toide välja lülitatakse, käivitub allalaayy
dimine. Kui toide uuendamise ajal sisse
lülitatakse, kuvatakse olekuriba.
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 03.01.00 Ver. 03.02.00
65 %
3 Liikuge noolenuppudega valikule Tarkvara
uuendus, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige Sees või Väljas.
Peida
Stopp
Kui valite Sees, kuvatakse ekraanil teade uue
tarkvara leidmise kohta.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui tarkvara on uuendatud, süsteem taasyy
käivitub.
Uus tarkvara edukalt installitud.
Tarkvara uuenduse seadistamine
Mõnikord põhjustab uuendatud digitaalse
yy
tarkvara teabe ülekanne monitori ekraanil
järgmise menüü.
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
(ligikaudu 30 min ~ 2 tundi)
Seadme tarkvara uuendatakse, kui lülitate seadme
kaugjuhtimispuldist või esipaneeli nupust väljas.
Ärge eemaldage pistikust!
Jah
Sule
Lihtuuendus : praegusele uuenduse voole.
yy
Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0
00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Sule
Ajakavastatud uuendus: ajakavastatud uuenyy
duse voole. Kui tarkvara uuenduse väärtuseks on "Väljas", kuvatakse teade, et selle
väärtuseks tuleb määrata "Sees".
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele järgyy
mist.
▪▪
Monitori ei tohi välja lülitada.
▪▪
Antenni ei tohi eraldada.
▪▪
Pärast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostika
menüüs.
▪▪
Tarkvara allalaadimisele võib kuluda tunde,
seetõttu veenduge, et toidet ei katkestata.
EST
EESTI
Tarkvara uuendus tähendab, et tarkvara saab
maapealse digitaalse ülekandejaama kaudu alla
laadida.
25
26
TV VAATAMINE
EESTI
EST
Diagnostika
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon võimaldab teile vaadata tootjat,
mudelit/tüüpi, seerianumbrit ja
tarkvara versiooni.
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugevus.
yy
Kuvatakse valitud MUX-i signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
yy(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse. Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks
võtke ühendust oma edasimüüjaga. Ärge sisestage
CI moodulit liiga sageli monitori või eemaldage
seda. See võib tõrke põhjustada. Kui pärast CI
mooduli sisestamist lülitate monitori sisse, ei pruugi
te kuulda heli.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Diagnostika,
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
4 Kuvatakse tootja, mudel/tüüp, seerianumber
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB CI või CI plus nõuetele.
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
ja tarkvara versioon.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule CI-info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiip-
kaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine jne,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Programmiloendi kuvamine
1 Programmiloendi kuvamiseks vajutage nuppu
LIST (LOEND).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu MENU
Lemmikprogrammi seadistamine
Lemmikprogrammi valimine
Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis
võimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme ilma, et teler peaks läbi vaatama kõik vahepealsed programmid.
1 Valige soovitud programm.
(MENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
2 Vajutage nuppu Q.MENU (KIIRMENÜÜ), et
MÄRKUS
3 Liikuge noolenuppudega valikule Lemmik.
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise
või programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga
yy
varustatud programmid näitavad, et neile
pole kinnistatud jaama nime.
Programmi valimine programmiloendis
1 Liikuge noolenuppudega programmile.
2 Lülituge soovitud programminumbrile ja vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage digiteleri nuppu TV/RAD (TEyy
LER/RAADIO). (Režiimi vahetatakse
teleri, DTV ja raadio vahel programmist,
mida hetkel vaatate.)
Programmiloendi sirvimine
1 Lehtede vahetamiseks kasutage noolenuppe.
2 Naaske teleri tavavaatamisele ja vajutage nuppu LIST (LOEND).
avada menüü Lemmik.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu OK või
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
MÄRKUS
See kaasab valitud programmi automaatyy
selt teie lemmikprogrammide loendisse.
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
EST
EESTI
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
27
28
TV VAATAMINE
EESTI
EST
Täiendavate suvandite kasutamine
Kuvasuhte muutmine
- Skaneerimine: Järgmine jaotis aitab kuvatda
parima kvaliteediga pildi ilma kadudeta originaalpildis kõrgel eraldusvõimel vaatamisel.
Märkus: kui originaalpildil on müra, näete seda
pildi servas.
Vaatamise ajal kujutise suuruse optimeerimiseks
vajutage nuppu RATIO (KUVASUHE).
ETTEVAATUST!
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis,
yy
siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa
eemaldada. Seda nimetatakse kujutise
"sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei
hüvitata.
Kui vaatamisel kasutatakse pikka aega
yy
kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
Skaneerimine
- Algne: kui monitor võtab vastu laiekraani signaali, muudetakse pildivormingut automaatselt.
MÄRKUS
Kujutise suurust saab muuta ka kiirmenüüsid
või põhimenüüsid avades.
- 16:9: järgmine valik viib teid pildi horisontaalse
reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et
kogu ekraan oleks täis (kasulik 4:3-vormingus
DVD-de vaatamisel).
Originaal
- Täisekraan: kui monitor saab laiekraani signaali, pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt
või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et
täita kogu ekraan.
Täisekraan
TV VAATAMINE
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata programmi režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii vasakule kui paremale.
- Kino suum: valige kinosuum, kui soovite suurendada pilti õiges proportsioonis.
Märkus: pilti suurendades või vähendades võib
pilt moonduda.
Nupp < või >: kinosuumi suurendamise
yy
proprtsiooni reguleerimine. Reguleerimise
vahemik on 1 kuni 16.
yy Nupp või : ekraanipildi liigutamiseks.
MÄRKUS
- Suum: järgmine valik võimaldab vaadata moonutamata pilti, täites samas ekraani täielikult.
Pildi üla- ja alaosa kärbitakse.
Komponentrežiimis saate valida vaid väärtuyy
sed 4:3, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saate valida vaid väärtused
yy
4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9, Suum/Kino
suum.
Režiimides RGB-PC ja HDMI- PC on võimayy
lik valida üksnes j4:3 ja 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle 720p)
yy
on saadaval valik Skaneerimine.
Režiimides Analoog/DTVAV/Scart on täisekyy
raan võimalik.
EST
EESTI
- 4:3: järgmine valik võimaldab vaadata pilti algse
4:3 kuvasuhtega; ekraani vasakule ja paremale
serva kuvatakse hallid ribad.
29
30
TV VAATAMINE
Sisendite loendi kasutamine
EESTI
EST
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate loendi avamiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).
-Ühendatud seade kuvatakse igas sisendallikas.
2 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
Sisendallikas
Ekraanimenüü keele / Riigi valimine
Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
installimise juhtmenüü.
1 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Riik, seejärel
vajutage nuppu OK.
Kirjeldus
Kui soovite muuta keele / riigi valikud
Antenn või
kaabel
Teleri vaatamine antenni, kaabli
või digikaabli abil
RGB
Arvutiekraani vaatamine
AV
Videomaki või muu välisseadme
vaatamine
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
Komponent
DVD või muu välisseadme vaatamine või vaatamine digiboksi
vahendusel
3 Liikuge noolenuppudega valikule Menüü keel
HDMI
Arvuti, DVD või digiboksi ja muude
kõrglahutusseadmete vaatamine
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Kui lisate igale sisendallikale sildi, tunnete iga
sisendallikaga ühendatud seadme hõlpsalt ära.
Sisendi sildi lisamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Sisendi silt,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale.
5 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi,
yy
peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
seejärel vajutage nuppu OK.
või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel või Riik, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, pole payy
rool '0' , '0' , '0' , '0' vaid '1' , '2' ,'3' , '4' .
TV VAATAMINE
MÄRKUS
Keele valik (ainult digirežiimis)
Audiofunktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis
esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Kasutage subtiitrite funktsiooni, kui subtiitreid
edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud
keeles edastatavad subtiitrite andmed puuduvad,
kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Kui esimeseks eelistuseks valitud keel heli ja
subtiitrite jaoks pole saadaval, saate valida teise
eelistuskeele.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Audio keel
või Subtiitri keel, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Soovitud
keel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Audiokeele valimine
Kui kantakse üle kahte või enamat keelt, võite
valida ka heli keele.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Audio.
3 Liikuge noolenuppudega valiku Audio keel
soovitud suvandile , seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q.MENU
(KIIRMENÜÜ) või EXIT (VÄLJU).
EST
EESTI
Kui jätate installijuhendi seadistamise
yy
pooleli, vajutades nuppu BACK (TAGASI),
või kui ekraanikuva (OSD) on passiivne liiga
kaua, ilmub installimenüü pidevalt ekraanile,
kuni seadistuste lõpetamiseni, iga kord, kui
monitori sisse lülitate.
Valides vale asukohariigi, võidakse teletekst
yy
ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib tekkida häireid.
CI (Common Interface- üldine liides) funktyy
siooni ei või rakendada, tuginedes riigi
leviedastuse asjaoludele.
Võimalik, et DTV-režiimi juhtnupud ei tööta
yy
sõltuvalt riigi levindustingimustest.
Riigis, kus digitaalse ülekande määrus ei
yy
kehti, mõned DTV funktsioonid mitte töötada
sõltuvalt digitaalse saateedastuse oludest.
Riigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud
yy
ainult Inglismaal.
Kui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab
yy
vaadata Euroopa maapealse edastusega /
digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid
mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi korralikult töötada.
31
32
TV VAATAMINE
Audiokeele OSD informatsioon
Kuva
Olek
EESTI
EST
Ei ole kasutatav
MPEG heli
Dolby Digital heli
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
Luku valikute kasutamine
Monitori nuppude lukustamine
Salasõna esmakordsel sisestamisel vajutage
kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’,
‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Lukustage monitori nupud, et vältida soovimatuid
toiminguid laste poolt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
Subtiitrite keele valik
Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes või enamas keeles, siis võite valida subtiitrite keele kaugjuhtimispuldil asuva nupu SUBTITLE (SUBTIITER)
abil.
Valige noolenuppudega subtiitrite keel.
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid
Subtiitrid vaegkuuljatele
Heli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal
yy
kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse
teenusepakkuja poolt.
Kui te valite täiendava heli (heli vaegnägijayy
tele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada
osa põhihelist.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees, seejärel vajutage klahviluku aktiveerimiseks nuppu
OK.
-Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Monitor on programmeeritud pärast väljalüliyy
tamist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate monitori välja siis, kui klahvilukk
yy
on aktiveeritud ja soovite monitori uuesti
sisse lülitada, vajutage monitoril nuppu
. Seadme saab lülitada sisse ka kaugjuhtimispuldi nuppudega , INPUT ,P või
numbrinuppudega.
Kui vajutate monitoril suvalist nuppu ja klahyy
vilukk on aktiivne, kuvatakse ekraanil teade
Klahvilukk sees.
TV VAATAMINE
33
Kiirmenüü kasutamine
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama
esitavale teabele. Seetõttu see funktsioon ei toimi,
kui signaalil on vale informatsioon.
Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
Monitor on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele
vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage
parool.
Sagedasti kasutatavate menüüde kohandamine.
Blokeering väljas : kõik
programmid on lubatud
Blokeering väljas: kõik
programmid on lubatud
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18 ja vanem
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18
ja vanem
Blokeering
väljas
Blokeering väljas
ꔓ
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Sirvige noolenuppudega järgmiseid menüüsid.
Kuvasuhe
16:9
Menüü
ꔓ
(Ainult Prantsusmaal)
(V.a Prantsusmaal)
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vanemlik
järelvalve, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tehke vasta-
vad muudatused, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust. (16:9,
Skaneerimine, Algne, Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum, Kino
suum1)
Selge hääl II Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail
inimhääli paremini kuulata.
Valib ühe eelmääratud kujutiste
Pildirežiim
režiimidest(Elav, Standard,
Kino, Sport, Mäng)
Valib ühe helirežiimi (Standard,
Helirežiim
Muusika, Kino, Sport, Mäng)
Valib heliväljundi.
Audio
Määrab aja, mille möödumisel
Unetaimer
monitor välja lülitub
Valib lemmikprogrammi.
Lemmik
Kuvasuhe
USB-seade
Valib "Väljuta", et USB-seade
väljutada.
MÄRKUS
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
EST
EESTI
Vanemakontroll (vaid digirežiimis)
34
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
EESTI
EST
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGIREŽIIMIS)
Elektroonilise telekava kasutamine
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide
võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate teenuste algus- ja
lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne
teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemasolu ja hulk sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui telekanalid EPG-teavet edastavad.
EPG kuvab järgmise 8 päeva programmi kirjelduse.
1 Teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO .
Ikoon
Kirjeldus
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- ja väljalülitamiseks vajutage nuppu
GUIDE (JUHEND).
Programmi valimine
1 Soovitud programmi valimiseks kasutage noolenuppe või nuppu PAGE (LEHEKÜLG) .
2 EPG kaob ekraanilt pärast valitud programmi
juurde liikumist, vajutage nuppu OK.
Nupufunktsioonid NOW/NEXT
(PRAEGU/JÄRGMINE) juhtrežiimis
Saate vaadata eetrisolevat ja sellele järgnevat
saadet.
Telekava
1 YLE TV1
Kuvatakse DTV programmis.
Kuvatakse raadioprogrammis.
NÜÜD
1 YLE TV1
2 YLE TV2
Kuvatakse MHEG programmis.
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
Kuvatakse AAc programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
8 YLE24
Nupp
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Punane
nupp
Kollane
nupp
Sinine nupp
Kuvatakse Dolby programmis.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS
programmis
World Business
Fantomen
Kritiskt
Lyssna
ABC
Glamour
OK
MÄRKUS
või
või
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi
režiimis Monitor väljas kuvada.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogramyy
mi eraldusvõime
Keno
Your World Today
Legenen om Den....
Naturtimmen
Režiim
Kuvatakse subtiitritega programmis.
JÄRGMINE
That ’70s show
Lemmik
Kuvatakse teletekstiga programmis.
6.aprill 2007 15:09
▲
KÕIK
Tänään otsikoissa
▲
Info
Programmi muutmine
Kava
RAADIO
Kavaloend
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Valige edastatav programm.
PAGE ( , ) Lehekülg üles/alla.
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT (VÄLJU)
TV/RAD
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
EPG väljalülitamine.
Valige TV- või raadioprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi nüüd ja järgmisena edastatava saate.
EPG (ELEKTROONILINE TELEKAVA) (DIGITAALREŽIIMIS)
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
Kirjeldus
PAGE ( , )
Lehekülg üles/alla.
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT (VÄLJU)
TV/RAD
INFO
FAV
(LEMMIKUD)
EPG väljalülitamine.
Valige TV- või raadioprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja
Kuvab lemmikute loendis oleva programmi 8 päeva kava.
Nupp
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT (VÄLJU)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box (Laiendatud kirjelduskast)
Nupp
või
Kollane
nupp
INFO
BACK
(TAGASI)
GUIDE
(JUHEND)
Määrab salvestamise algus- või lõpuaja ning meeldetuletuse ainult algusajale.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCARTkaabli abil on AV-pesaga ühendatud salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala
kaudu.
Nupp
Kirjeldus
BACK
(TAGASI)
või
või
OK
Nupufunktsioonid Date Change
(Kuupäeva muutmine) režiimis
Roheline
nupp
OK
või
Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde)
seaderežiimis
Kirjeldus
Tekst üles/alla.
Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Üksikasjalik info sisse või välja.
EPG väljalülitamine.
Pöörduge tagasi juhendi või kava režiimile.
Valige salvestamine või meeldetuletus.
Funktsiooni seadmine.
Valige kuupäev, algus-/lõppaeg või programm.
Taimeriga salvestamise/meeldetuletuse
salvestamine.
Nupufunktsioon kavaloendi režiimis
Kui olete loonud kavaloendi, kuvatakse plaanitud
ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal
teist programmi.
Kui hüpikaken on avatud, töötavad ainult klahvid
Up / Down /OK / BACK (Üles/Alla/OK/TAGASI).
Nupp
Kirjeldus
Punane
nupp
Roheline
nupp
Sinine nupp
GUIDE
(JUHEND)
BACK
(TAGASI)
EXIT
(VÄLJU)
OK
või
PAGE (
,
Lisage uus käsitsi salvestamise seaderežiim.
Lisage uus taimeriga vaatamise seaderežiim.
Juhendi režiimi lülitumine.
EPG väljalülitamine.
Valige oma soovitud suvand (Modify /
Delete / Delete All (Muuda / Kustuta /
Kustuta kõik)).
Valige kavaloend.
) Lehekülg üles/alla.
EST
EESTI
Nupp
Punane nupp EPG režiimi muutmine.
Roheline
Kuupäeva sätterežiimi sisenemine.
nupp
Kollane nupp Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
režiimi sisenemine.
Sinine nupp Taimeriga salvestamise / Meeldetuletuse
loendi režiimi sisenemine.
OK
Elektrooniline programmijuht kaob ekraanilt pärast valitud programmi juurde
liikumist.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
või
programm.
Valige edastatav programm.
või
35
36
MEELELAHUTUS
MEELELAHUTUS
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage USB-mäluseadmed, nagu USB-välkmälu, väline kõvaketas või MP3-mängija monitorigaja
kasutage multimeediumi funktsioone ("Failide
sirvimine" Vt lk37).
Ühendage USB-välkmälu või USB-mälukaardilugeja monitoriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse
USB ekraan.
AV
RGB IN (PC)
HDMI/DVI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
või
H/P
EESTI
EST
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
USB-mäluseadme lahutamiseks veenduge, et
ühendus on monitori või failide kahjustamise vältimiseks korralikult lõpetatud.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB-seade,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade, selle toimingu ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
Ärge lülitage monitori välja ega eemaldage
yy
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
monitoriga ühendatud, vastasel juhul võite
kahjustada faile või USB-mäluseadet.
Varundage USB-mäluseadmele talletatud
yy
faile sagedasti, vastasel juhul võite faile
kahjustada ja garantii ei pruugi seda katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise
kohta
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoyy
turi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset
yy
tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
yy
võidakse mitte tuvastata.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
yy
sõltuda igast seadmest eraldi.
Ärge monitori välja ega lahutage USB-seadet
yy
siis, kui ühendatud USB-mäluseade töötab.
Kui selline seade on äkki eraldatud või välja
tõmmatud, võib see kahjustada salvestatud
faile või USB-mäluseadet.
Ärge ühendage USB-mäluseadet, mis mayy
nööverdati arvutisse kunstlikult. Seade võib
põhjustada toote talitlushäireid ja see võib
mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
yy
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna FAT-, FAT16-, FAT32- või NTFS-failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda
ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
Ühendage välise toitega töötav USB-mäyy
luseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
yy
pakutava kaabliga.
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toiyy
mi need sujuvalt.
USB-mäluseadme failijoondusmeetod saryy
naneb Windows XP meetodile ning failinimi
tunneb ära kuni 100 ladina tähestiku tähemärki.
Varundage kindlasti olulised failid, kuna USByy
mäluseadmele salvestatud andmed võivad
kahjustuda. Me ei vastuta andmekao eest.
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
yy
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit.
Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
37
MEELELAHUTUS
Failide sirvimine
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele ning võimaldab faile sirvida.
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
3 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND,
seejärel vajutage nuppu OK.
FOTOLOEND
MUUSIKALOEND
FILMILOEND
5 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv 1.
Fotoloend
USB
Draiv 1
Lehekülg 1/1
Pole markeeritud
Draiv 1
0 kausta, 0 faili
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
6 Valige soovitud kaust.
- Eelmisele tasemele naasmiseks valige
Ül. kaust.
Fotoloend
USB
Draiv 1
Lehekülg 1/1
Pole markeeritud
SG 001
SG 002
SG 003
SG 004
0 kausta, 0 faili
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
EST
EESTI
Andmeid USB-mäluseadmel ei saa NTFSyy
failisüsteemis kustutada.
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooyy
ni või kui te kasutate USB-multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USBmäluseadet.
Kustutamise funktsiooni toetavad ainult FAT-,
yy
FAT16- ja FAT32-failisüsteemid.
Kui USB-mäluseade ühendatakse USByy
multikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
yy
ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadyy
mete puhul erinev.
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakyy
se kõvaketas monitori sisselülitamisel automaatselt.
Välise USB-kõvaketta soovitatav mälumaht
yy
on kuni 1 TB, USB-mäluseadme soovitatav
mälumaht on kuni 32 GB.
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
yy
ei pruugi korralikult töötada.
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
yy
USB-kõvaketas ei töötam lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
yy
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
Kui USB-mäluseadmelt esitatakse vigast faili,
yy
võib monitor välja lülituda või ebanormaalselt
töötada.
38
MEELELAHUTUS
7 Failide sirvimiseks kasutage noolenuppe.
Esile tõstetud fail kuvatakse eelvaate aknas.
EESTI
EST
1
Fotoloend
USB
Draiv 1
3
4
5
6
Lehekülg 1/1
2
vajutage nuppu OK.
SG kim 001
10/01/2010
SG kim 002
10/01/2010
SG kim 003
10/01/2010
SG kim 004
10/01/2010
SG kim 005
10/01/2010
SG kim 006
10/01/2010
SG kim 007
10/01/2010
0 kausta, 0 faili
Navigeerimine
2 Liikuge noolenuppudega valikule Fotoloend,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks liikuge noolenuppudega valikule Draiv 1.
Ül. kaust
7
Vaadake USB-mäluseadmele salvestatud faile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
Pole markeeritud
Ül. kaust
Fotode vaatamine
Lehekülje muutmine
Hüpikmenüü
Markeeri
Välju
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
Kirjeldus
Avatud lehekülje number/lehekülgi kokku
Valitud failide arvT
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse hüpikaken.
Faili ja kausta nimi
Eelvaate aken
Faili suurus, info.
Naaseb tagasi eelmisele tasemele
Fotoloend
Draiv 1
SG 001
Kasutatavad nupud kaugjuhtimispuldil
Lehekülg 2/3 Pole markeeritud
Ül. kaust
10/01/2010
SG 001 1366 x 768,
125KB
SG 002
10/01/2010
SG 003
10/01/2010
SG 004
10/01/2010
SG 005
10/01/2010
SG 006
10/01/2010
SG 007
10/01/2010
Vaata
1 kaust, 7 faili
Toetatud failivorming
Tüüp
Foto
Toetatud failivorming
yy JPG
yy Kasutatav suurus
Baaskomplekt: 64 pikslit (W) x 64 pixel (H)
- 15360 pikslit (W) x 8640 pikslit (H)
Progressiivne: 64 pikslit (W) x 64 pikslit (H)
- 1920 pikslit (W) x 1440 pikslit (H)
Muusika yy MP3
yy Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps
yy Diskreetimiskiirus (diskreetimissagedus)
MPEG1 3. kiht: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
MPEG2 3. kiht: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
MPEG2,5 3. kiht: 8 kHz, 11,025 kHz, 12
kHz
* Autorikaitsega faili ei esitata.
Video
yy dat, mpg, mpeg, ts, trp, tp, vob, mp4, mkv,
avi, divx
yy Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus:
20Mbps (megabitti sekundis)
yy Audiovormingu bitikiirus: 32 - 320 kbps
(MP3)
yy Toetatud subtiitrivorming: *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb(PowerDivx)
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
6 Vaadake fotosid järgmiste menüüde abil.
Menüü
Vaata
Kirjeldus
Kuvab valitud foto täisekraani vaates.
yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
talletatud fotosid.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
MÄRKUS
Arvuti ühiskausta salvestatud faile
ei saa kustutada.
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
MEELELAHUTUS
Fotosuvandite kasutamine
39
Pildiloendi funktsiooni kasutamine
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista fo-
tovaade või Seadista video, Seadista audio,
seejärel vajutage nuppu OK
Vali suvandid.
Seadista fotovaade.
ꔗ
Slaidiseanss
BGM
1/17
Seadista video.
ꔃ
Kustuta

Q.MENU
Suvand
Peida
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
Suvandid
Valitud fotode arv
Valik
Kirjeldus
Slaidiseanss Käivitab või peatab valitud fotode slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud kausta salvestatud
fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige
Valik.
BGM
(pööra)
Lülitab taustmuusika sisse või välja.
Taustmuusika kausta määramiseks
valige Valik.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada Hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Slaidikiirus
või Muusikakaust.
3 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused ning vajutage nuppu OK.
Pöörab fotosid päripäeva (90°, 180°,
270°, 360°).
MÄRKUS
Toetatud fotosuurused on piiratud.
Fotot ei saa pöörata, kui pööratud
laiuse eraldusvõime on suurem, kui
toetatav eraldusvõime.
Kustuta
Kustutab foto.
Suvand
yy Slaidi kiirus: valib slaidiseansi kiiruse
(Kiire, Keskmine, Aeglane).
yy Muusikaalbum: valib taustamuusika
jaoks muusikakausta.
MÄRKUS
Muusikakausta ei saa vahetada
taustamuusika esitamise ajal.
Peida
Kui valite suvandi Seadista fotovaade.
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu ꕙ siis, kui viimast faili alles esitatakse
ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse
loendi esimene fail.
Kui valite suvandi Seadista video.
1 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused. (Vt lk50)
Kui valite suvandi Seadista Audio.
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage suvandid Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II,
Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused. (Vt lk52)
EST
EESTI
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.
40
MEELELAHUTUS
Muusika kuulamine
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
EESTI
EST
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv 1.
Nupp
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab muusikafaili
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
Liigub eelmisele failile
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse hüpikaken.
Muusikaloend Lehekülg 2/3
Muusika
SG 001
MÄRKUS
Pole markeeritud
Pealkiri
3945 KB
128 Kbps
Esita
Ül. kaust
Esita fotoga
03:50
SG 001.mp3
Markeeri kõik
SG 002.mp3
1 kaust, 3 faili
Kustuta
SG 003.mp3
Sule
3:55
3:35
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
6 Esitage muusikat järgmiste menüüde abil.
Menüü
Kirjeldus
Esita, Peata
esitus, või
Esita markeeritud
Esitab muusikat, peatab esitamise
või esitab valitud muusikafaili. Kui
esitate muusikat muusikafaile valimata, esitatakse kõik valitud kausta
salvestatud muusikafailid.
Esitatava faili kestuse ees kuvatakse
ikoon .
yy Draiv: kuulake USB-mäluseadmele talletatud muusikafaile.
Esita fotoga Kuvab esitamise ajal fotosid.
Markeeri
kõik või
Eemalda
markeering
kõigilt
Valib kõik failid või tühistab valiku
Kustuta
Kustutab USB-mäluseadmele talletatud failid.
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
Kahjustatud või rikutud faili ei esitata ning faiyy
li kestuseks kuvatakse 00:00.
Autorikaitsega faili ei esitata.
yy
Kui monitori esitamise ajal mõnda aega ei
yy
kasutata, kuvatakse teatekast ekraanisäästjana, et vältida kujutise sissepõletamist.
Muusikaloendisse naasmiseks vajutage nuppu OK või BACK (TAGASI).
Kasuta nimi / faili nimi
Muusika
S003
0:27 / 3:67
Q.MENU
Suvand
Kulunud aeg / Kestus
MEELELAHUTUS
41
Muusikaloendi funktsiooni kasutamine, esitamine
avada hüpikmenüüd.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista
audio esitus või Seadista audio, seejärel
vajutage nuppu OK.
Vali suvandid.
Seadista audio esitus.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
Kui valisite Seadista audio esitus, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe, et kuvada suvand Seadista audio esitus.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused.
MÄRKUS
Kui menüüs Korda on valitud suvand Väljas,
yy
lõpetatakse kordamine, kui loendi viimane
fail on esitamise lõpetanud. Kui aga vajutate
nuppu ꕙ siis, kui viimast faili alles esitatakse
ning kordamine on välja lülitatud, esitatakse
loendi esimene fail.
Kui valite suvandi Seadista Audio.
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage suvandid Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II,
Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega , tehke vajalikud muudatused. (Vt lk52)
EST
EESTI
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
42
MEELELAHUTUS
Filmide vaatamine
EESTI
EST
Esitage videofaile monitoris. Monitor võib kuvada
kõik USB-mäluseadmele talletatud videofailid.
Toetatakse järgmiseid filmifaile: *.dat / *.mpg
yy
/ *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv
/ *.avi / *.divx.
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.
yy
x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02,
Xvid1.03, Xvid 1.10- beta-1/beta-2, Mpeg-1,
Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
yy
MP3, LPCM, HE-AAC
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps (MP3)
yy
Subtiitri vorming: *.smi / *.srt / *.sub (Micro
yy
DVD, SubViewer1.0/2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt
(TM Player) / *.psb (Power Divx).
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
yy
korralikult töötada.
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole
yy
saadaval.
Välise subtiitrifaili ajateave tuleb esitamiseks
yy
korrastada tõusvas järjekorras.
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineyy
da ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
yy
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
yy
mängida.
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
yy
ei ole vahelelisatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
HD videoid maksimaalse eraldusvõimega
yy
1920 x 1080 @ 25/30P või 1280 x 720 @
50/60P toetatakse sõltuvalt raamist.
Videoid suurema kui 1920 x 1080 @ 25/30P
yy
või 1280 x 720 @ 50/60P maksimaalse
eraldusvõimega ei pruugi raamist sõltuvalt
töötada.
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmiyy
failid ei pruugi korralikult töötada.
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus
yy
on 20 Mbps.
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilideyy
le, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel
4.1 või kõrgemal.
DTS-audiokodek ei ole toetatud.
yy
Suurema kui 30GB filmifaili taasesitust ei
yy
toetata.
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuyy
ma samas kaustas.
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peayy
vad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
yy
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensayy
tion) abil kodeeritud faile ei esitata.
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamisel
yy
saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nupuga Energy Saving (Energiasääst). Iga
pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei
toimi.
Videokodek
mpeg, vob: MPEG1, MPEG2
yy
dat: MPEG1
yy
ts,trp,tp: MPEG2, H.264 / AVC
yy
mp4: MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11,
yy
Dvix 4.12, Dvix 5.x, Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid
1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–beta 1,
Xvid 1.10-beta 2, H.264/AVC
avi: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP,
yy
Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–
beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv: H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2,
yy
MPEG 4 SP , MPEG4 ASP
divx: MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP,
yy
Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00,
Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10–
beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC
Audiokodek
mpeg, vob: Dolby Digital, MPEG, MP3,
yy
LPCM
dat: Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
yy
ts,trp,tp: Dolby Digital, AAC, MPEG
yy
mp4: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
avi: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
mkv: Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
yy
MP3, LPCM
MEELELAHUTUS
divx: Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
yy
MP3,LPCM
MÄRKUS
1920 x 1080 @ 30p
yy
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Nupp
1 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel
INFO
Lõpetab esitamise
vajutage nuppu OK.
Esitab video
2 Liikuge noolenuppudega valikule Filmiloend,
Peatab või jätkab esitust
seejärel vajutage nuppu OK.
Liigub failis tagasi
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv 1.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale ja
Liigub failis edasi
< või >
vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud failile ja vajutage nuppu OK.
Film
SG 001.avi
Lehekülg 2/3
SAVING
Pole markeeritud
Pealkiri
SG 002.avi
SG 003.avi
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Markeeri kõik
Kustuta
03:35
Filmiloendi funktsiooni kasutamine, esitus
Lehekülje muutmine
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Esita või
Esitab filmi või esitab valitud filmi.
Esita mar- yy Draiv: vaadake USB-mäluseadmele
keeritud
talletatud videoid.
Markeeri
Valib kõik failid või tühistab valiku.
kõik või
Eemalda
markeering kõigilt
Kustuta
Kustutab FAT32-failisüsteemis vorminvõi Kustu- datud ja USB-mäluseadmele talletatud
ta markee- faili.
ritud
Sule
Sulgeb hüpikmenüü.
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST), et
suurendada ekraani heledust.
03:55
6 Esitage videoid järgmiste menüüde abil.
Menüü
Esitab videoid aegluubis
640 x 480, 720KB
03:50
Esita
Sule
Ül. kaust
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
Kestus
Ül. kaust
SG 001.avi
640x480, 720KB
või
ENERGY
Kuvatakse hüpikaken.
Kirjeldus
Kuvab esitatava video teabe
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ), et
avada hüpikmenüüd.
2 Vajutage noolenuppu ja nuppu OK, et valida
suvand Seadista video esitus, Seadista video või Seadista audio.
Vali suvandid.
Seadista video esitus.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine
EST
EESTI
Kui valite toetuseta faili, kuvatakse eelvaate
akna all kujutis
.
Max eraldusvõime
Filmiloend
43
44
MEELELAHUTUS
Kui valisite suvandi Seadista video esitus, toimige järgmiselt.
EESTI
EST
Menüü
Kirjeldus
Pildi suurus
Valib filmi esitamiseks soovitud pildivormingu
Audio keel Muudab filmi esituse ajal heli/subtiitrite
või Subtiit- keelegruppi.
ri keel
Sünk.
Reguleerib filmi esituse ajal subtiitrite aegsünkroonimist alates -10 sekundist kuni +10
sekundini 0,5 sekundiliste sammudena.
Asend
Muudab filmi esituse ajal subtiitrite asendit
üles või alla.
Suurus
Valib soovitud subtiitrite suuruse filmi
esitamise ajal.
Kui valisite Seadista video, toimige järgmiselt.
1 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud muudatused. (Vt lk50)
Kui valite suvandi Seadista Audio, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage suvandid Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II,
Tasakaal.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud muudatused. (Vt lk52)
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Nupp
ꕚꕙ
1 Vajutage noolenuppe ja kuvage Pildi suurus,
Audio keel või Subtiitri keel.
2 Liikuge noolenuppudega, tehke vajalikud muudatused.
Subtiitri
keel
Toetatud keel
Ladina 1
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa,
itaalia, rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania,
keldi, kõmri, iiri, katalaani, valentsia
Ladina 2
Bosnia, poola, horvaatia, tšehhi, slovaki, sloveenia, serbia, ungari
Ladina 4
Eesti, läti, leedu
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene, ukraina,
kasahhi
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
MÄRKUS
Filmi välissubtiitritena toetatakse vaid
yy
ASCII CODE vormingus salvestatud faile.
Igal subtiitrireal toetatakse vaid 500 tähte
yy
ja 500 numbrit.
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10
yy
000 sünkroonimisplokki.
Kirjeldus
Esituse ajal
vajutage korduvalt nuppu REW(ꔊꔊ),
et kiirendada ꔊꔊ(x2) ꔊꔊꔊ (x4) ꔊꔊꔊꔊ(x8)
ꔊꔊꔊꔊꔊ(x16) ꔊꔊꔊꔊꔊꔊ(x32) .
vajutage korduvalt nuppu FF(ꔋꔋ), et
kiirendada ꔋꔋ(x2) ꔋꔋꔋ (x4) ꔋꔋꔋꔋ (x8)
ꔋꔋꔋꔋꔋ(x16) ꔋꔋꔋꔋꔋꔋ(x32).
yy Nende nuppude korduv vajutamine
suurendab edasi-/tagasikerimise
kiirust.
Paus (ꕘ)
Vajutage esituse ajal nuppu Paus (ꕘ).
yy Kuvatakse stoppkaader.
yy Kui 10 minuti jooksul pärast pausile
vajutamist ei vajutata kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu, naaseb monitor
esitusrežiimi.
yy Vajutage nuppu Paus (ꕘ), seejärel kasutage aeglaselt kerimiseks
nuppu FF (ꔋꔋ).
< või >
Kui kasutate esitamise ajal nuppu <
või >, kuvatakse ekraanil asukohta
märkiv kursor.
Esita (ꕖ)
Tavaesitusele naasmiseks vajutage
nuppu Esita (ꕖ).
ENERGY 
Ekraani heleduse suurendamiseks
vajutage korduvalt nuppu ENERGY
SAVING (ENERGIASÄÄST). (Vt lk48)
SAVING
(ENERGIASÄÄST)
MEELELAHUTUS
DivX-i registreerimiskood
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskood, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Registreerimiskoodi kontrollimise ajal ei
yy
pruugi kõik nupud töötada.
Kui kasutate muu seadme DivX registreeriyy
miskoodi, ei saa renditud või ostetud DivXfaile esitada. Veenduge, et kasutate monitorile määratud DivX registreerimiskoodi.
Video- või audiofailid, mida pole standardse
yy
DivX kodekiga teisendatud, võivad olla rikutud ja neid ei saa esitada.
DivX VOD-kood võimaldab ühe konto all aktiyy
veerida kuni kuus seadet.
3 Vaadake monitori registreerimiskoodi.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Teie registreerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
Sule
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud DivX,
Inc. See on ametliku DivX serdiga varustatud
seade, mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja
tarkvarariistad failide DivX-videoteks teisendamiseks saate veebisaidilt www.divx.com.
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified® seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD)
esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse "DivX VOD". Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks ja DivX VODi
kohta lisateabe saamiseks minge selle koodiga
veebisaidile vod.divx.com.
"DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD
1080p, sealhulgas tipptaseme sisu.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod
on ettevõtte DivX, Inc. litsentseeritud kaubamärgid.
"Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274"
DivX-funktsiooni desaktiveerimine
Desaktiveerib kõik seadmed veebiserveri kaudu
ning blokeerib seadme aktiveerimise.
Monitorile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemas olev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide
kuvamiseks uuesti DivX kasutustunnus.
1 USB menüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule Desaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kinnitamiseks valige Jah.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
Kas soovite selle seadme desaktiveerida?
Jah
Ei
4 Valige Sule.
DivX(R) Video On Demand (nõudevideo)
See seade on desaktiveeritud.
Teie desaktiveerimiskood on: xxxxxxxxxx
Lisateavet saate aadressilt www.divx.com/vod.
Sule
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
EST
EESTI
Kontrollige ja registreerige monitori DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/
vod kõige uuemaid filme rentida või osta. Renditud
või ostetud DivX-faili esitamiseks peab faili registreerimiskood olema monitori DivX registreerimiskoodiga sama.
45
46
SÄTETE KOHANDAMINE
SÄTETE KOHANDAMINE
EESTI
EST
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
PICTURE (Vt lk48)
Reguleerib kujutise
suurust, kvaliteeti või
efekti
SEADED (Vt lk47)
Seadistab ja muudab
programme
SUVAND (Vt lk56)
Kohandab üldsätteid
SEADED
SUVAND
PILT
LUKK
LUKK (Vt lk57)
Lukustab või avab kanalid ja programmid
AUDIO (Vt lk52)
Reguleerib helikvaliteeti,
efekti või helitugevuse
taset
AUDIO
SISEND
AEG
USB
SISEND (Vt lk58)
Kuvab sisendallikad
koos siltidega
TIME (Vt lk55)
Määrab kellaaja,
kuupäeva või taimeri
funktsiooni
USB (Vt lk58)
Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine
SÄTETE KOHANDAMINE
47
Sätete kohandamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
SEADED
Liiguta
OK
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom. häälestus
Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk18).
Manuaalne
häälestus
Häälestab ja talletab soovitud programmid käsitsi (Vt lk21 kuni 22).
Progr.
redigeerimine
Lisab ja kustutab programme (Vt lk23).
Tarkvara uuendus Uuendab automaatselt monitori tarkvara. (Vt lk25).
Diagnostika
Kuvab tootja, mudeli või tüübi numbri, seerianumbri ja tarkvarateabe. (Vt lk26).
CI info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused). (Vt lk26).
Kaabel-DTV
seadistus (ainult
kaabelrežiimis)
Saate käivitada teenusepakkuja või programmi automaatuuenduse. (Ainult riikides, kus DBV-C on
toetatud). (Vt lk23).
EST
EESTI
Seadistussätted
48
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
PILT
Liiguta
EESTI
EST
Kuvasuhe
: 16:9
Pildiviisard
ꕊ Energiasääst : Väljas
Pildirežiim
: Elav
ꔈTaustavalgus
ꔈKontrast
ꔈHeledus
ꔈTeravus
ꔈVärv ꔈVarjund ꔈVärvitemperatuur
ꔈErijuhtnupp
ꔈPildi lähtestamine
Ekraan
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
OK
100
100
70
50
45
0
0
R
G
W
C
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata (Vt lk28).
Pildiviisard
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kuvatavate juhiste alusel.
Kohandatud suvandid salvestatakse pildirežiimis suvandina Ekspert1.
Pildiviisard
Musta tase
Dünaamiline
kontrastsus
Värvi sügavus
Valge tase
Horisontaalne/
Vertikaalne
teravus
Värvitemperatuur
Taustavalgus
Värv
Varjund
Valmis
MÄRKUS
Kui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
Energiasääst
Reguleerib ekraani heledust automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
Suvand
Väljas
Taustavalgus on väljas.
Minimaalne/keskmine/maksimaalne
Valib taustavalguse heledustaseme.
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
49
Kirjeldus
Režiim
EKRAAN
(ainult RGBPC-režiimis)
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Standard
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
Sport
Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise liikumise esitamiseks, tõstes selleks
esile värve, nagu valge, roheline või sinine.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Ekspert1/2
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
Kohandab arvuti ekraanisuvandid RGB-režiimis.
Suvand
Eraldusvõime
Valib õige eraldusvõimee Iga mudeli soovitatud eraldusvõime kohta vt "Spetsifikatsiooni" Vt lk71.
Automaatkonfigureerimine
Seadistab automaatselt ekraani asukoha, kella ja faasi.
Konfigureerimise ajal võib kuvatud pilt olla mõne sekundi jooksul ebastabiilne.
Asend/Suurus/
Faas
Reguleerib suvandeid, kui kujutis pole selge, eriti juhul, kui tärgid pärast automaatkonfigureerimist värelevad.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
EST
EESTI
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid monitori parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad monitoriti.
50
SÄTETE KOHANDAMINE
Peamised kujutise suvandid
EESTI
EST
Seade
Kirjeldus
Taustavalgus
ohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
K
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Võite kasutada suvandit Kontrast, kui pildi
hele osa on küllastunud.
Heledus
Reguleerib pildi signaali peamist taset. Kui kujutise tume osa on liialt küllastunud, võite heledust reguleerida.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam
tase, seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemperatuur
Valige suvand warm (soe), et täiustada soojemaid värve, nagu punane, või valige suvand cool
(jahe), et muuta pilt sinakaks.
Erijuhtnupp
Kohandab täiustatud suvandeid.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
MÄRKUS
RGB-PC / HDMI-PC režiimis ei saa värvi ja varjundit reguleerida.
yy
Kui valitud on Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus, yy
V teravus, Värv või Varjund.
Täiustatud pildivalikud
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kontrast- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
sus
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
(Väljas/Madal/Kõrge)
Dünaamiline värv
(Väljas/Madal/Kõrge)
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
(Väljas/Madal/Keskmine/Kõrge)
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»» Madal: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond heledamaks.
(Väljas/Keskmine/Kõrge)
»» Keskmine: näidake algse pildi tasemeid.
»» Kõrge: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond tumedamaks.
Musta tase
(Madal/Kõrge/Automaatne)
»» Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»» Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»» Automaatne: rakendab ekraani tumedust ja seadistab selle automaatselt kas kõrgeks
või madalaks.
Määrab ekraani musta värvi taseme õigele tasemele.
See funktsioon võimaldab valida 'Madala' või 'Kõrge' järgnevates režiimides: AV(NTSC-M),
HDMI või Komponent. Muidu on "Musta tase" seadistatud väärtusele "Automaatne".
Filmirežiim
(Sees/Väljas)
Välistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga.
Kasutage seda funktsiooni filmide vaatamisel.
Värvistandard
(SD/HD)
Muudab erineva video värvi ümber HD-värviks. See funktsioon on seadistatud SD-video (BT601) ja HD-video (BT-709) värvivormingule.
Ekspertmuster
(Väljas/Ekspert 1/
Ekspert 2)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
See funktsioon on lubatud režiimis Pildirežiim - ekspert, kui vaatate DTV-d.
Värvifilter
(Väljas/Punane/Roheline/Sinine)
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
51
Kirjeldus
See on funktsioon, millega reguleerida ekraani üldist värvi, et saavutada soovitud tulemus.
yy A
»» Meetod: 2 punkti
»» Muster: sisemine, välimine
»» Punase/rohelise/sinise kontrast, punase/rohelise/sinise heledus:
»» Reguleerimisvahemik on -50 kuni +50.
yy B
»» Meetod: 10 punkti IRE
»» Muster: sisemine/väline
»» IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali
suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30 – 100. Saate
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
»» Punane/roheline/sinine: reguleerimisvahemik on -50 kuni +50.
Värvi haldamise
süsteem
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid testmustreid kasutades reguleerimiseks, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane). Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad,
isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta värv: reguleerimisvahemik on -30
kuni +30.
»» Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine/magenta varjund: reguleerimisvahemik on
-30 kuni +30.
See funktsioon on režiimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.
EST
EESTI
Värvitemperatuur
(Keskmine/Soe/Jahe)
52
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
AUDIO
EESTI
EST
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Liiguta
OK
Autom. helitugevus
: Väljas
Selge hääl ll
: Väljas 3
Tasakaal
0
Helirežiim
: Muusika
ꔈSurround X
: Väljas
ꔈKõrged toonid 50
ꔈBass
50
ꔈLähtesta
Digitaalne heli väljund : PCM
TV-kõlar
: Sees
DTV audioseaded : Automaatne
L
R
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid helisuvandeid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Autom. helituge- Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka programme
vus
vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu
ühtlane olla.
Selge hääl II
Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail inimhääli paremini kuulata.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
MÄRKUS
ui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkonK
dadega toimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
Suvand
Surround X
Pakub selge dialoogi ja bassiga ruumilist heli kõigest kahe kõlariga. Surround X on patenteeritud ruumilise heli tehnoloogia, mis
lahendab 5.1 multikanaliga sisu kahe kõlariga esitamisel tekkiva
probleemi.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel
suurendab see kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
MÄRKUS
RGB-PC- / HDMI-PC-režiimis ei saa kõrgeid toone ja bassi reguleerida.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
53
Kirjeldus
MÄRKUS
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. “Dolby “ ja topelt-D
tähis on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
Mõnedel DVD-mängijatel ei ole HDMI-režiimis SPDIF-heli. Sel ajal seadistage DVD-mängija digitaalse heli väljund PCMile. (Funktsioonis HDMI Dolby Digital Plusi ei toetata).
Režiim
Helisisend
Digitaalne audioväljund
Automaatne (kõlarid sees)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Automaatne (kõlarid väljas)
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
PCM
PCM
TV-kõlar
Lülitab monitori sisemised kõlari välise Hi-Fi või SRS-süsteemi kasutamisel sisse. Monitori kõlareid saab audio väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.
DTV audioseaded
(ainult digirežiimis)
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tüübi.
MÄRKUS
yy Automaatne: väljastab automaatselt järgmises järjekorras: HE - AAC ꔃ Dolby Digital ꔃ
MPEG.
yy HE-AAC, Dolby Digital, MPEG: laseb kasutajal valida talle sobiva helitüübi.
»»Kui valitud on MPEG, on heliväljundiks alati MPEG.
»» Kui MPEG-vormingut ei toetata, valitakse HE - AAC ja Dolby Digital just selles järjekorras.
EST
EESTI
Digitaalne audio- See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
väljund
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel, esitatakse vaid Dolby Digital.
54
SÄTETE KOHANDAMINE
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse heliteave koos programmi numbri ja jaama nimega.
EESTI
EST
1 Vajutage nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ) ja liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile, seejärel vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), võite sisse lülitada valiku DUAL I, DUAL II
või DUAL I+II.
DUAL I DUAL II DUAL I+II
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui monitor on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtu korral saate valida NICAM MONO või MONO.
2 NICAMstereo vastuvõtu korral saate valida NICAM STEREO või MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber MONO-signaalile.
3 NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtul saate valida NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või NICAM DUAL I+II või
MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
AEG
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu
OK.
OK
: Väljas
: Väljas
: Väljas
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Eelmisele menüütasemel naasmiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja. Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt
digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.
MÄRKUS
Kui lülitate toite välja toitejuhtme eraldamise teel, lähtestatakse kehtiv kellaajasäte.
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
Määrab automaatselt monitori välja- ja sisselülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt
kella menüüs määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.
MÄRKUS
Kui te ei vajuta pärast monitori sisselülitamist kahe tunni jooksul mitte ühtegi nuppu,
yy
siseneb monitor automaatselt ooterežiimi.
Kui määrate sisselülitusfunktsiooni ja lülitate monitori toitelülitist välja, sisselülitusfunktyy
sioon ei tööta. Sisselülitusfunktsiooni aktiveerimiseks peab monitor olema ooterežiimis.
Kui määrate nii väljalülitus- kui ka sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaeg
yy
sisselülitusaja, kui monitor on sisse lülitatud.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel monitor välja lülitub. Kui lülitate monitori välja ja seejärel uuesti
sisse, lülitub unetaimer välja.
EST
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
Liiguta
Kell
Väljalülitusaeg Sisselülitusaeg Unetaimer
55
56
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
SUVAND
EESTI
EST
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid suvandisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Keel
Valib kuva- või helikeele (Vt lk31).
Spikker väljalülitatud
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta
telesaates.
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas. (Vt lk64 kuni 66)
Riik
Valib soovitud riigi. (Vt lk30)
Sisendi silt
Valib sisendallikale sildi, et tuvastada iga sisendallikaga ühendatud seade.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
Seadista ID
Lisab ühendatud seadmetele tunnuse. (Vt lk80)
Sisselülituse indi- Määrab, kas monitori sisselülituse indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
kaator
Demorežiim
Kuvage slaidiseanss, et seletada selle monitori mitmeid logosid.
Režiimi seadistamine
Kohandab monitori seaded vastavalt teie eelistustele. Monitori esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.
Seade
Režiimi seadista- Valib kodusele keskkonnale režiimi Kodukasutus.
mine
Valib poe keskkonnale režiimi Kaupluse demo.
Algseaded
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, tuleb sätte Süsteemilukk "Sees" puhul sisestada kaugjuhtimispuldil kood '0', '3', '2', '5'.
SÄTETE KOHANDAMINE
Lukuseaded
LUKK
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja
OK
Parooli seadistamine
Süsteemilukk
: Väljas
ꔈProgrammi blokeerimine
ꔈVanemlik järelvalve
ꔈSisendi blokeerimine
Klahvilukk
: Väljas
vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Parooli
seadistamine
Kirjeldus
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikeparool on ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
MÄRKUS
Kui olete parooli unustanud, vajutage '0' '3' '2' '5' ja sisestage uus parool.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Reiting
Klaviatuurilukk
Programmi
blokeerimine
Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata või mida te ei soovi,
et teie lapsed vaataksid.
yy See funktsioon on kasutatav, kui sätte Süsteemilukk seadeks on "Sees".
yy Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Vanemlik
järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Seetõttu see
funktsioon ei toimi, kui signaalil on vale informatsioon.
(Vt lk33)
Sisendi blokeerimine
Blokeerib sisendallikad
Monitori saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Selle funktsiooni
võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.
MÄRKUS
Kui Süsteemiluku sätteks on "Sees" ja monitor on välja lülitatud, vajutage nuppu
yy
INPUT, P
monitoril või nuppu POWER, INPUT, P
, TV/PC või NUMBER kaugjuhtimispuldil, seejärel lülitub monitor sisse.
Kui klahvilukk on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil teade
Klahvilukk sees, kui
yy
monitori vaatamise ajal vajutage esipaneelil suvalist nuppu.
EST
EESTI
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
Liiguta
57
58
SÄTETE KOHANDAMINE
SISENDI seaded
SISEND
EESTI
EST
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SISEND, seejärel vajutage
nuppu OK.
Liiguta
OK
Antenn
AV
Komponent
RGB
HDMI
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Kasutatavaid sisendi sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Antenn
Valige see DTV/TV vaatamisel. (Vt lk16).
AV
Valige see videomaki või muu välisseadme kasutamisel. (Vt lk62).
Komponent
Valige see DVD või digiboksi kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk61).
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub ühendusest. (Vt lk12).
HDMI
Valige see DVD-seadet, arvutit või digiboksi kasutades, sõltuvalt ühendusest. (Vt lk12 või 61)
USB-seaded
USB
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule USB, seejärel vajutage nuppu
OK.
Liiguta
OK
Fotoloend
Muusikaloend
Filmide loend
Divx-i registreerimiskood
Deaktiveerimine
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage
nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta, vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
Kasutatavaid USB-sätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Fotoloend
USB-mäluseadmelt saate vaadata fotofaile. (Vt lk38)
Muusikaloend
USB-mäluseadmelt saate mängida muusikafaile. (Vt lk40)
Filmide loend
USB-mäluseadmelt saate mängida filmifaile. (Vt lk42)
Divx-i registreerimiskood
Kontrollige ja registreerige monitori DivX registreerimiskood ning saate aadressilt www.divx.com/
vod kõige uuemaid filme rentida või osta. (Vt lk45).
Desaktiveerimine
Desaktiveerimise eesmärk on võimaldada seadmete desaktiveerimine kasutajatele, kes on aktiveerinudkõik võimalikud seadmed läbi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid aktiveerida. (Vt lk45)
ÜHENDUSTE LOOMINE
59
ÜHENDUSTE LOOMINE
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendate monitori signaali sisendyy
kaabli monitoriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed monitoriga järgmise tabeli põhjal.
Ühenduste ülevaade
Ühendustüüp
Video
Audio
Digitaalne
Analoog
Digitaalne
Analoog
HDMI (väga soovitatav)
O
-
O
-
Komponent
-
O
-
-
RGB
-
O
-
-
Optiline heli
-
-
O
-
Analoogaudio
-
-
-
O
EST
EESTI
Ühendage monitoriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, videokaamerad või kaamerad, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
60
ÜHENDUSTE LOOMINE
Monitori tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
EESTI
EST
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mille soovite monitoriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD Receiver
HDMI – Vt lk61
DVI – Vt lk61
Komponent – Vt lk61
DVD
HDMI – Vt lk61
DVI – Vt lk61
Komponent – Vt lk61
Euro Scart – Vt lk62
Speaker
PC
Mäluseade – Vt lk63
Mälukaardi lugeja
– Vt lk63
Camcorder/Camera
HDMI – Vt lk61
DVI – Vt lk61
Komponent – Vt lk61
MÄRKUS
Komponent – Vt lk61
Euro Scart – Vt lk62
USB
Digitaalne optiline
audio – Vt lk62
Kõrvaklapid
– Vt lk63
HDMI – Vt lk12
DVI – Vt lk13
RGB – Vt lk13
VCR
Mänguseadme monitoriga ühendamisel kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
Gaming device
HDMI – Vt lk61
Komponent – Vt lk61
61
ÜHENDUSTE LOOMINE
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
AUDIO OUT
HDMI OUT
HDMI/DVI IN
USB IN
AV
COMPONENT IN
Y
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
DVI OUT
RGB IN (PC)
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali monitori. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
DVI-HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk monitoriga ja valige vastav sisendrežiim.
DVI-HDMI kaabli ühendamine
PR
PB
L
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO
O
USB IN
AV
RGB IN (PC)
COMPONENT IN
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
MÄRKUS
yyKasutage High Speed HDMI™-kaablit
yyHigh Speed HDMI™-kaablid on testitud edastama kuni 1080p HD-signaali ja kõrgemat.
Komponentkaabli ühendamine
Edastab välisseadme analoog video- ja audiosignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage komponentkaablit.
DC-IN
HDMI/DVI IN
AV
RGB IN (PC)
L
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VIDEO
PR
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
PB
AUDIO IN
(RGB/DVI)
Y
COMPONENT IN
Y
H/P
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
VIDEO
R
PB
PR
VIDEO
Y
PB
VIDEO
PR
R
L
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
L
R
AUDIO
EST
EESTI
Ühendamine HD-vastuvõtja,
DVD-seadme või videomakiga
62
ÜHENDUSTE LOOMINE
Helisüsteemiga ühendamine
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid monitori. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
Kasutage sisse ehitatud kõlarite asemel valikulist
välist helisüsteemi.
MÄRKUS
AV
RGB IN (PC)
COMPONENT IN
Y
PB
PR
VIDEO
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
Digitaalne optiline heliühendus
Edastab monitori digitaalse helisignaali välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja monitori vahele
optiline audiokaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
AV
RGB IN (PC)
HDMI/DVI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
AUDIO/ VIDEO
H/P
HDMI/DVI IN
USB IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
Vaigistage sisse ehitatud kõlarid, kui kasutayy
te välist heliseadet (Vt lk52).
H/P
EESTI
EST
Euro Scart-kaabli ühendamine
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
OPTICAL AUDIO IN
PR
L
R
AUDIO
O
ANTENNA/
CABLE IN
63
ÜHENDUSTE LOOMINE
Edastab kõrvaklappide signaali monitorist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja monitori
vahele kõrvaklapid nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
Ühendage monitoriga USB-salvestusseade (näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3-mängija või USB-mälukaardilugeja), avage USB menüü
ja sirvige eri multimeediumfaile. "USB-mäluseadmete ühendamine" lk Vt lk36 ja "Failide sirvimine"
lk Vt lk37
USB IN
AV
RGB IN (PC)
COMPONENT IN
L
R
või
ANTENNA/
CABLE IN
DC-IN
HDMI/DVI IN
USB IN
AV
RGB IN (PC)
AUDIO
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VIDEO
PR
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
PB
AUDIO IN
(RGB/DVI)
Y
H/P
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
HDMI/DVI IN
H/P
DC-IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
OPTICAL
DIGITALAUDIO OUT
USB-seadme ühendamine
COMPONENT IN
Y
PB
VIDEO
PR
L
R
AUDIO
ANTENNA/
CABLE IN
EST
EESTI
Kõrvaklappide ühendamine
64
TELETEKST
TELETEKST
EESTI
EST
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.
Selle TV teleteksti dekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
ENERGY
TV / PC
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kol-
mekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise
ajal vale numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Nuppu P
või saab kasutada eelmise või
järgmise lehekülje valimiseks.
INPUT
TV/
RAD
SAVING
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
LIST
Režiim Top Text
Q.VIEW
MARK
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
MENU
GUIDE
Q.MENU
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate liikuda plokilt plokile.
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
OK
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
INFO
EXIT
Auto Config.
Sisse- ja väljalülitamine
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Ekraanile ilmub esimene või viimane
lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TVjaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST) või EXIT (VÄLJU). Kuvatakse uuesti
eelmine menüü.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele le-
heküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile. Alternatiivselt võite kasutada
nuppu P .
4 Punane nupp lubab naasta eelmisele valikule.
Alternatiivselt võite kasutada nuppu P .
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
TELETEKST
Fastext
65
Aeg
Lehekülje valik
Telesaadet vaadates valige see menüü, et kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage punast/
rohelist nuppu, < > või numbrinuppe.
1 Vajutage nuppu T.OPT, seejärel valige noolenuppudega menüü
. Kuvatakse indeksilehe-
külg.
2 Saate valida allrea värvikoodiga varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Nagu ka teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Nuppu P ^ või v saab kasutada eelmise või
Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stoppsümbol ja automaatne leheküljevahetus on
blokeeritud.
järgmise lehe valimiseks.
Näita
Teleteksti erifunktsioonid
Teksti suvand
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Sule
Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Uuenda
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
EST
EESTI
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
66
DIGITAALNE TELETEKST
DIGITAALNE TELETEKST
EESTI
EST
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
yy
ja Iirimaal.
Monitor annab ligipääsu digitaalsele teletekstile,
mis parendab erinevaid aspekte, nagu tekst, graafika jne. See digitaalne teletekst annab ligipääsu
spetsiaalsetele digitaalse teleteksti teenustele ja
digitaalset teleteksti levitavatele spetsiaalsetele
teenustele.
Subtiitri keelemenüüs tuleb valida suvand Väljas,
et kuvata teleteksti SUBTIITRI nupuga.
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
1 Digitaalset teleteksti levitava teenuse valimiseks vajutage numbrinuppe või nuppu P
.
või
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (TEKST) või värvilist nuppu.
3 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmisele sammule, milleks vajutage nuppu
OK, noolenuppu, punast, rohelist, kollast,
sinist nuppu või numbrinuppe jne.
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
või ja
valige digitaalset teleteksti levitav digiteenus.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmisele sammule, milleks vajutage nuppu
TEXT, OK, noolenuppu, punast, rohelist,
kollast, sinist nuppu või numbrinuppe jne.
3 Digitaalse teletekstiteenuse vahetamiseks valige muu teenus numbrinuppude või nupuga P
või .
4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TV-
pildile naasmiseks vajutage nuppu TEXT või
värvilisi nuppe.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele PUNASE nupu vajutamisega.
HOOLDUS
67
HOOLDUS
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmyy
make juhe võrgupesast ja eraldage kõik
muud juhtmed.
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjusyy
tuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te
monitori pikemat aega ei kasuta.
Korpus ja statiiv
Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.
ETTEVAATUST!
Ekraan ja raam
Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta
ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud
puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult
üle puhta ja kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekyy
raanile vajutada ega toksata, kuna see võib
ekraani kriimustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemiyy
kaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti,
putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori
välimuse ja värvikatte.
Ärge pihustage monitorile vedelikke. Kui veyy
delik satub monitori sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasuyy
tage kemikaale.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud
tolmu ja mustust.
EST
EESTI
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks
puhastage monitori regulaarselt.
68
TÕRKEOTSING
TÕRKEOTSING
EESTI
EST
Üldine
Seade ei tööta korralikult.
Probleem
Juhtpult ei tööta
Toide katkeb ootamatult
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. Veenduge, et suunate kaugjuhtimispulti õiges suunas
yy Veenduge, et patareid on õigesti paigaldatud ( > , > ).
yy Veenduge, et määratud on õige kaugjuhtimisrežiim: TV, VCR jne.
yy Paigaldage uued patareid.
yy Kas unetaimer on peal?
yy Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus.
yy Kui monitor on sisse lülitatud ning sisendsignaal puudub, lülitub teler
energiatarbimise säästmiseks 15 minuti pärast automaatselt välja.
yy Kui USB-mäluseadmelt esitatakse vigast faili, võib monitor välja lülituda. Kontrollige USB-mäluseadmel olevat faili.
yy V.a energiasäästumenüü ekraani väljalülitusrežiim.
Videofunktsioon ei tööta.
Probleem
Pilt ja heli puuduvad
Eraldusvõime
yy Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas toitejuhe on võrgupesas?
yy Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta.
Pilt tuleb pärast sisselülitamist ekraanile aeglaselt
yy Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
yy See on normaalne, pilt on seadme käivitusprotsessi ajal summutatud.
Kui pilt viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskusesse.
Pilt puudub, halb värv, halb kvaliteet yy Reguleerige menüüsuvandiga Värv.
yy Jätke monitori ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
Rõht- või püstribad, pilt väreleb
yy Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
yy Kontrollige kohalike häiringute olemas olu, nagu näiteks elektrisead-
Mõne kanali halb vastuvõtt
med ja -tööriistad.
yy Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale.
yy Jaamasignaal nõrk, suunake antenn muule jaamale.
Pildil ribad või vöödid
yy Kontrollige võimalike häireallikate olemas olu.
yy Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).
TÕRKEOTSING
Probleem
HDMI-ga ühendamisel pole pilti
69
Eraldusvõime
yy Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
Helifunktsioon ei tööta.
Probleem
Pilt korras, heli puudub
Ühest kõlarist ei kosta heli
Ebanormaalne heli seadme sees.
Heli puudub, kui ühendada HDMI
või USB-ga.
Eraldusvõime
(+ , -) või VOL ( , ).
yy Vajutage nuppu
yy Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
yy Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
yy Kas helikaablid on õigesti paigaldatud?
yy Reguleerige menüüsuvandiga Tasakaal.
yy Niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisse- ja väljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada toote riket.
yy Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
yy Kontrollige USB juhet üle versiooni 2.0.
yy Kui heli on HDMI-s ebanormaalne, kontrollige välisseadmete audiovormingut.
»» Toetatav audiovorming: Dolby Digital, PCM
Pildi seadetega on probleem.
Probleem
Kui kasutaja vahetab pildiseadeid,
lülitub monitor peale teatud aega
tagasi originaalseadetele.
Eraldusvõime
yy See tähendab, et monitor on hetkel seadistatud režiimi Kaupluse
demo. Režiimi Kodukasutus lülitamiseks peate tegema järgmist:
valige monitori menüüs SUVAND → Valirežiimi seadistamine → Vali
kodukasutus. Nüüd olete kodukasutusrežiimi valinud.
Arvutirežiim
Pilti ei kuvata.
Probleem
Eraldusvõime
Toide on sees, sisselülituse indikaator on sinine, kuid ekraan on
äärmiselt tume.
yy Reguleerige heledust ja kontrasti.
Kas kuvatakse teade "Vale vorming"?
yy Arvuti signaal (videokaart) on toote vertikaal- või horisontaalvahemikust väljas. Sagedusvahemiku reguleerimiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist Tehnilised andmed.
yy Arvuti ja toote vaheline signaalikaabel pole ühendatud. Kontrollige signaalikaablit.
yy Sisendsignaali kontrollimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (SISEND).
Kas kuvatakse teade "Kontrolli
signaalikaablit"?
EST
EESTI
Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda
pildi värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMIkaablit.
70
TÕRKEOTSING
Toote ühendamisel kuvatakse teade "Tundmatu toode".
Probleem
EESTI
EST
Kas draiver on installitud?
Eraldusvõime
yy Installige toote draiver, mis tarnitakse koos tootega või laadige see
veebilehelt. (http://www.lg.com)
yy Vaadake videokaardi kasutusjuhendist, kas isehäälestusteenust toetatakse.
Tootele ilmub järelkujutis.
Probleem
Eraldusvõime
Järelkujutis ilmub toote väljalülitami- yy Kui kasutate fikseeritud kujutist pika aja vältel, võivad pikslit kiiresti
sel.
kahjustuda. Kasutage ekraanisäästja funktsiooni.
Ekraani värvid on ebanormaalsed.
Probleem
Eraldusvõime
Ekraanil on kehv värvide eraldusvõi- yy Seadke ekraani värvide eraldusvõimeks rohkem kui 24 bitti (loome
mutruud värvid). Valige Windowsi juhtpaneelil → Ekraan → Seaded →
(16 värvi).
Ekraani värvid on ebastabiilsed või
kasutatakse monovärve.
Kas ekraanil on mustad täpid?
Värvitabel.
yy Kontrollige signaalikaabli ühendusolekut.
yy LCD-paneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist,
valget või musta värvi pikslit. See ei märgi LCD-ekraani riket.
Ekraanikujutis näib ebanormaalne.
Probleem
Eraldusvõime
yy Reguleerige menüüs Asend.
yy Kontrollige, kas toode toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust.
Kui sagedus on vahemikust väljas, määrake juhtpaneelil menüüs →
Ekraan → Seaded eralduvõime soovitatud tasemele.
Kas taustekraanil kuvatakse õhuke- yy Reguleerige menüüs Kell.
Kas ekraani asend on vale?
sed jooned?
Horisontaalmüra või hägused märgid.
yy Reguleerige menüüs Faas.
TEHNILISED ANDMED
71
TEHNILISED ANDMED
EST
EESTI
M1950D
LCD-paneel
Videosignaal
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendpistik
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoidmisel
470,1 mm laiekraan (18,51 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 470,1 mm
0,3 mm (H) x 0,3 mm (V)
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
30 kHz kuni 61 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V
2,0 A
Sisse lülitatud : 30 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
443,9 mm x 365 mm x 164 mm
2,96 kg
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
72
TEHNILISED ANDMED
M2250D
EESTI
EST
LCD-paneel
Videosignaal
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendpistik
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoidmisel
546,86 mm laiekraan (21,53 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 546,86 mm
0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V
2,2 A
Sisse lülitatud : 35 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
509,1 mm x 404,2 mm x 164 mm
3,37 kg
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
73
M2350D
Videosignaal
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendpistik
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoidmisel
584,2 mm laiekraan (23 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 584,2 mm
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V
2,4 A
Sisse lülitatud : 40 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5 kuni 10°
546,7 mm x 423,8 mm x 180 mm
3,86 kg
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EST
EESTI
LCD-paneel
74
SPECIFICATIONS
M2450D
EESTI
EST
LCD-paneel
Videosignaal
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendpistik
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoidmisel
609,7 mm laiekraan (24 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 609,7 mm
0,276 mm (H) x 0,276 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V
2,4 A
Sisse lülitatud : 40 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
569,9 mm x 435,8 mm x 180 mm
4,43 kg
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
75
M2550D
Videosignaal
Ekraani tüüp
Pikslisamm
Max. eraldusvõime
Soovitatav eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Sünkroonimistüüp
Sisendpistik
Toide
Nimipinge
Energia tarbimine
AC-/DC-adapter
Kalle
Kallutusvahemik
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
Keskkonnatingi- Töötemperatuur
mused
Tööniiskus
Hoiustamistemperatuur
Niiskus hoidmisel
634,4 mm laiekraan (25 tolli) TFT (vedelkristallkuvar)
LCD-paneel (vedelkristallkuvar).
Nähtav diagonaalsuurus : 634,4 mm
0,288 mm (H) x 0,288 mm (V)
1920 × 1080 @ 60 Hz
1920 × 1080 @ 60 Hz
30 kHz kuni 83 kHz
56 Hz kuni 75 Hz
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC Audio In, komponent,
HDMI
19 V
2,8 A
Sisse lülitatud : 50 W (typ.)
Välja lülitatud 0,5 W
Tootja: LITE-ON, Model PA-1650-68
-5° kuni 10°
594,9 mm x 451 mm x 180 mm
4,85 kg
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EST
EESTI
LCD-paneel
76
SPECIFICATIONS
EESTI
EST
Toetab RGB (PC) režiimi
Toetab HDMI (PC) režiimi
M1950D
M1950D
Eraldusvõime
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Vertikaal
Sagedus(Hz)
Eraldusvõime
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Vertikaal
Sagedus(Hz)
640 x 480
31,469
59,940
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
37,500
75,000
640 x 480
31,469
59,940
800 x 600
37,879
60,317
640 x 480
37,500
75,000
800 x 600
46,875
75,000
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,004
800 x 600
46,875
75,000
1024 x 768
60,023
75,029
1024 x 768
48,363
60,004
1280 x 768
47,776
59,870
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 800
49,306
59,910
1152 x 864
67,500
75,000
1360 x 768
47,712
60,015
1280 x 960
60,000
60,000
1280 x 1024
63,981
60,020
1280 x 1024
79,976
75,025
1440 x 900
55,935
59,887
1680 x 1050
64,674
59,883
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
M2250D M2350D M2450D M2550D
Eraldusvõime
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Vertikaal
Sagedus(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
59,940
640 x 480
37,500
75,000
800 x 600
37,879
60,317
800 x 600
46,875
75,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
60,023
1152 x 864
67,500
1280 x 720
M2250D M2350D M2450D M2550D
Eraldusvõime
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Vertikaal
Sagedus(Hz)
75,029
720 x 400
31,468
70,080
75,000
640 x 480
31,469
59,940
45,000
60,000
640 x 480
37,500
75,000
1280 x 800
49,702
59,810
800 x 600
37,879
60,317
1280 x 1024
63,981
60,020
800 x 600
46,875
75,000
1280 x 1024
79,976
75,025
1024 x 768
48,363
60,004
1400 x 1050
65,317
59,978
1024 x 768
60,023
75,029
1440 x 900
55,935
59,887
1152 x 864
67,500
75,000
1600 x 900
60,000
60,000
1280 x 720
45,000
60,000
1680 x 1050
64,674
59,883
1280 x 800
49,702
59,810
1680 x 1050
65,290
59,954
1280 x 1024
63,981
60,020
1920 x 1080
67,500
60,000
1280 x 1024
79,976
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
59,883
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
SPECIFICATIONS
Toetab HDMI (DTV) režiimi
Vertikaal
Sagedus(Hz)
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Toetab komponentrežiimi
Eraldusvõime
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Vertikaal
Sagedus(Hz)
720 x 480
15,730
59,940
720 x 480
15,750
60,000
720 x 576
15,625
50,000
720 x 480
31,470
59,940
720 x 480
31,500
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
44,960
59,940
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1920 x 1080
33,750
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,432
59,940
1920 x 1080
67,500
60,000
Komponentpordi ühendusteave
Monitori komponentpordid
DVD-mängija videoväljundpordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
MÄRKUS
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist moyy
nitori ekraanil. Fikseeritud kujutis võib jäädavalt ekraanile kinnistuda. Võimaluse korral
kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra oleyy
nevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkrooniyy
mise sisendkuju on eraldatud.
Ühendage personaalarvuti monitori väljundyy
pordi signaalkaabel monitori RGB (PC) pordiga või personaalarvuti signaalkaabel HDMIväljundpordist monitori HDMI/DVI IN pordiga.
Ühendage arvuti helikaabel monitori helisiyy
sendiga. (Helikaablid ei kuulu monitori müügikomplekti).
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt
yy
arvuti heli.
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samaaegyy
selt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage
personaalarvuti kuvamiseks vaid RGB või
HDMI/DVI IN.
Kui arvuti graafikakaart ei edasta samaaegyy
selt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage
monitor RGB või HDMI pessa. (Monitor
lülitab teise režiimi automaatsel isehäälestusfunktsioonile.)
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
yy
töötada, kui kasutate HDMI > DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
yy
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
EST
EESTI
Horisontaal
Sagedus(kHz)
Eraldusvõime
77
78
INFRAPUNAKOODID
INFRAPUNAKOODID
EESTI
EST
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
yy
Kood (Hexa)
95
Funktsioon
Energy Saving (ꕊ)
08
(TOIDE)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/välja)
50
TV / PC
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (Juhend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Üles (ꕌ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
Alla (ꕍ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
07
Vasakule (<)
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
Paremale (>)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK(ꔉ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK(ꕉ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT (Välju)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
(+)
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
(-)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV ( MARK )
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
P (ꕌ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P (ꕍ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
10 kuni 19
Numbrinupud 0 kuni 9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
Punane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
Roheline nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
Kollane nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
Sinine nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT (T.Option)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE
Kaugjuhtimispuldi nupp
99
Autom. konfig.
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
ꕗ
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
ꕖ
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
ꕘ
Kaugjuhtimispuldi nupp
8F
ꕚ
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
ꕙ
Kaugjuhtimispuldi nupp
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
79
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Ühendustüüp: D-Sub 9-viiguline isaspistik
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige monitori funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport monitori tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
1
5
6
9
RS-232C IN
(KONTROLL & TEENUS)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
MÄRKUS
Selle seadme RS-232C pistikupesa on mõeldud kasutamiseks kolmandate osapoolte RS232C riist- ja tarkvaraga. Alltoodud juhised
aitavad tarkvara programmeerida või funktsionaalsust testida telenet tarkvaraga. RS232C ühenduskaablid toote müügikomplekti ei
kuulu.
Nr
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
GND
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
EST
EESTI
Pistikupesa RS-232C häälestamine
80
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (järjestik emaskontaktid, NULL modemikaabel)
Arvuti
TV
RXD
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
7
RTS
CTS
8
D-Sub 9
D-Sub 9
ID seadistamine
Seadistage ID-number. "Reaalandmete teisendamine" lk Vt lk84
SUVAND
Liiguta
OK
Menüükeel (Language)
: Eesti
Audio keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Spikker väljalülitatud
Andmeteenus
: MHEG
Riik
: UK
Sisendi silt
Seadista ID
:1
⊙
Sisselülituse indikaator : Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seadistamine : Kodukasutus
Algseaded
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
MENU (MENÜÜ).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SUVAND,
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
Arvuti
2
3
TXD
TXD
3
2
RXD
GND
5
5
GND
DTR
4
6
DSR
DSR
6
4
DTR
RTS
7
8
CTS
CTS
8
7
RTS
D-Sub 9
3 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
TV
RXD
D-Sub 9
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Sirvige vasakule või paremale, määrake ID-
number ja valige SULE. Reguleerimisvahemik
on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
COMMAND1 COMMAND2
(KÄSK 1)
(KÄSK 2)
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
21. Nupp
m
c
Nupu kood
22. Taustvalgus
m
g
00 kuni 64
23. Sisendi
valimine
(põhi-)
x
b
(Vt lk85)
Märkus: USB-toimingute, nagu DviX või EMF,
yy
jooksul ei täideta ühtegi käsku, välja arvatud
Toide (ka) ja Nupp (mc), ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
Käskude loend
COMMAND1 COMMAND2
(KÄSK 1)
(KÄSK 2)
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
01. Toide
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe
x
c
(Vt lk82)
03. Ekraanisummutus
k
d
00 kuni 01
04. Helitugevuse vaigistamine
k
e
00 kuni 01
05. Helitugevuse reguleerimine
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
11. OSD-režiimi
valik
k
l
00 kuni 01
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
k
m
00 kuni 01
13. Kõrged
toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
15. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
16. Värvitemperatuur
x
u
00 kuni 64
17. Energiasääst
j
q
00 kuni 05
18. Automaatne
konfiguratsioon
j
u
01
19. Häälestuskäsk
m
a
(Vt lk84)
20. Lisa kanal/
jäta vahele
m
b
00 kuni 01
EST
EESTI
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
yy
81
82
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
EESTI
EST
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1] : esimene käsk monitori juhtimiseks
(j, k, m või x)
[Command 2] : teine käsk monitori juhtimiseks.
[Set ID] : saate häälestada ID-seadistuse soovitud
monitori ID-numbri kuvamiseks suvandimenüüs. Häälestusvahemik 1–99. Kui
valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet. ID-seadistuse
väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu
protokollis kuueteistkümnendarvuna
(0x0–0x63).
* [DATA] : käsuandmete edastamiseks.
Käsu oleku lugemiseks edastatakse FFandmed.
* [Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0 x 0D"
* [ ] : ASCII-koodi "tühik (0 x 20)"
OK, kinnitus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab
monitor selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed
on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti
andmed.
Vea kinnitamine
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab monitor selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
01. Toide (käsklus: k a)
Monitori toite sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: toide väljas
Data 01: toide sees
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
"0xFF"-andmeid selle vormingu alusel, esitab kinnitusandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Jaatusmärk, jaatusmärgi tõrge ja muud säärased
võivad ilmuda monitori ekraanile, kui toide on sees.
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
Ekraanivormingu häälestamine. (Peamine pildivorming) Samuti saate häälestada ekraani vormingut,
kasutades kuvasuhet menüüs Q.MENU (KIIRMENÜÜ) või PICTURE (PILT).
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : tavaekraan (4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
06 : originaal
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täisekraan
10 to 1F : kinosuum 1 kuni 16
Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ja
Skannimine.
* Täisekraani toetavad vaid analoog- ja AV-režiim.
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees)
Videsummutus väljas
01 : ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10 : videosummutus sees
Acknowledgement [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui videosummutus on sees, kuvatakse ekraanikuva (OSD). Ent kui ekraanisummutus on sees, siis
ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : helitugevuse vaigistamine sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistamine väljas (helitugevus sees)
09. Varjund (käsklus : k j)
Ekraani varjundi reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
helitugevusnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
10. Teravus (käsklus : k k)
Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus : k g)
Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimise korral.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : OSD väljas 01 : OSD sees
Acknowledgement [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
Kaugjuhtimispuldi ja monitori esipaneeli juhtseadiste
lukustamine.
07. Heledus (käsklus : k h)
Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
Ekraani värvide reguleerimine. (V.a arvutirežiim)
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : lukustus väljas 01 : lukustus sees
Acknowledgement [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti. Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme
lukustus vabastatakse.
* Nupp Local Power Key (Kohalik toiteklahv) töötab
korralikult.
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrged toonid saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EST
EESTI
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (VAIGISTA) abil.
83
84
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
14. Bass (käsklus: k s )
Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
EESTI
EST
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Häälestuskäsk (käsklus : m a)
Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ] [Data2][Cr]
Data00 : kõrge kanali andmed
Data01 : madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Data02 : 0x00 : analoog, põhi
0x10: DTV põhi
0x20 : raadio
Kanali andmevahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0 kuni 99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0 kuni 999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis,
Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0 kuni 9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Acknowledgement [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min: 00 kuni max: 7DH
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
Värvitemperatuuri reguleerimiseks. Värvitemperatuuri
saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". Vt lk84
Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : jäta vahele 01 : lisa
Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Reaalandmete teisendamine
17. Energiasääst (käsklus: j q)
Monitori energiakulu vähendamiseks. Energiasäästmist saate reguleerida ka menüüs SUVAND.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasääst
Funktsioon
7
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
Tase
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
Madal vool
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
Kirjeldus
0
0
Väljas
1 Minimaalne
0
Keskmine
1 Maksimaalne
1 Ekraan väljas
Acknowledgement [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine.
Töötab ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: seadistamiseks
Acknowledgement [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
00 : samm 0
:
A : samm 10 (Seadista ID 10)
:
F : samm 15 (Seadista ID 15)
10 : samm 16 (Seadista ID 16)
:
64 : samm 100
:
6E : samm 110
:
73 : samm 115
74 : samm 116
:
CF : samm 199
:
FE : samm 254
FF : samm 255
Varjund
Samm 0 : R50
: Samm 49 : R1
Samm 50 : 0
Samm 51 : G1
:
Samm 100 : G50
Tasakaal
Samm 0 : L50
:
Samm 49 : L1
Samm 50 : 0
Samm 51 : R1
:
Samm 100 : R50
Värvitemperatuur
Samm 0 : W50
:
Samm 49 : W1
Samm 50 : 0
Samm 51 : C1
:
Samm 100 : C50
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
85
21. Nupp (käsklus: m c)
Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Acknowledgement [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Taustvalgus (käsklus: m g)
Taustvalguse juhtimine.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data : andmed min: 00 kuni max: 64
Acknowledgement [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Sisendi valimine (käsklus: x b) (Peamine pildisisend)
Põhipildi sisendallika valimine.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmestruktuur
Data 00: DTV 10: analoog
20: AV 40: komponent
60: RGB
90: HDMI
Acknowledgement [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EST
EESTI
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Andmenupu kood - Vt lk78
Enne toote kasutamist lugege kindlasti jaotist
Ohutusabinõud.
Hoidke kasutusjuhend (CD) hilisemaks kasutamiseks kindlas kohas.
Monitori mudeli- ja seerianumber asuvad monitori tagaküljel. Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse
pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement