LG M2280DB-PZ, M2080D, M2080D-PZ, M2380DF-PZ Owner's manual

LG M2280DB-PZ, M2080D, M2080D-PZ, M2380DF-PZ Owner's manual
EESTI
KASUTUSJUHEND
LED LCD MONITOR TV
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi
ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.
LED LCD MONITOR TV MUDELID
M2080D
M2280D
M2380D
M2780D
M2080DF
M2280DF
M2380DF
M2780DF
M2080DB
M2280DB
M2380DB
M2080DN
M2280DN
M2380DN
M2780DN
www.lg.com
SISUKORD
ETTEVALMISTUS
SISUKORD
ESIPANEELI JUHTSEADISED............................4
TAGAPANEELI TEAVE........................................6
ALUSE PAIGALDAMINE.....................................8
ALUSE ERALDAMINE.......................................11
STATIIVI KORPUSE ERALDAMINE..................14
SEINAPAIGALDUS: HORISONTAALPAIGALDUS........15
PAIGALDAMINE LAUALE VÕI TELERIKAPILE......16
Ekraani reguleerimine........................................17
PÖÖRDALUS (ainult M2780D / M2780DF).....17
ASUKOHT..........................................................17
KENSINGTONI TURVASÜSTEEM....................18
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
ANTENNI ÜHENDAMINE..................................19
HD VASTUVÕTJA HÄÄLESTUS.......................20
DVD-SEADME PAIGALDAMINE.......................23
VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE...........26
CI MOODULI SISESTAMINE.............................29
DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI SEADISTUS...30
USB SEADISTUS..............................................31
KÕRVAKLAPPIDE SEADISTUS........................32
MUU A/V-ALLIKA HÄÄLESTUS.........................33
PERSONAALARVUTI (PC) HÄÄLESTAMINE...34
TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS...........37
TOETATUD KUVARESOLUTSIOON.................38
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE
JUHTIMINE
KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE
FUNKTSIOONID................................................40
TELERI SISSELÜLITAMINE..............................42
PROGRAMMI VALIK..........................................42
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE................42
KIIRMENÜÜ.......................................................43
EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA
REGULEERIMINE.............................................44
AUTOMAATNE PROGRAMMI HÄÄLESTAMINE......45
KAABEL-DTV SEADISTUS (AINULT
KAABLIREŽIIMIS)..............................................50
PROGRAMMI KÄSITSI HÄÄLESTAMINE
(DIGIREŽIIMIS)..................................................51
2
PROGRAMMI KÄSITSI HÄÄLESTAMINE
(ANALOOGREŽIIMIS).......................................53
PROGRAMMI REDIGEERIMINE......................55
DIGITELEVISIOONI/RAADIO REŽIIMIS...........56
TELEVISIOONIREŽIIMIS...................................56
TARKVARA UUENDUS......................................58
DIAGNOSTIKA...................................................60
CI [COMMON INTERFACE] (TAVALIIDES)
INFORMATSIOON.............................................61
Programmiloendi kuvamine...............................62
LEMMIKPROGRAMMIDE SEADISTUS............63
Sisendiloend.......................................................64
EPG (ELEKTROONILINE
PROGRAMMIJUHT)(DIGITAALREŽIIMIS)
EPG sisse-väljalülitamine...................................65
Programmi valimine...........................................65
Nupufunktsioonid režiimis NÜÜD/JÄRGMINE......66
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis..............66
Nupufunktsioonid režiimis Kuupäeva muutmine.......67
Nupufunktsioonid suvandis Laiendatud kirjelduskast....67
Nupufunktsioonid seaderežiimis Salvesta/
Meeldetuletus.....................................................68
Nupufunktsioonis režiimis Kava loend...............68
PILDI REGULEERIMINE
PILDI SUURUSE (KUVASUHTE)
REGULEERIMINE.............................................69
Pildiviisard..........................................................71
ꕊ ENERGIASÄÄST.........................................72
PILDI SÄTETE EELHÄÄLESTAMINE...............73
PILDI KÄSITSI REGULEERIMINE....................74
PILDI PARANDAMISE TEHNOLOOGIA............75
PILDI EKSPERTREGULEERIMINE..................76
PILDI LÄHTESTAMINE......................................79
EKRAANI SEADISTUS PERSONAALARVUTI
REŽIIMI..............................................................80
HELI REGULEERIMINE
AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA........85
SELGE HÄÄL II..................................................86
USB-SEADME KASUTAMINE
USB-seadmega ühendades.............................113
FOTOLOEND...................................................115
MUUSIKALOEND............................................121
FILMID..............................................................125
DIVX-REGISTREERIMISKOOD......................132
DEAKTIVEERMINE.........................................133
SISUKORD
TASAKAAL.........................................................87
HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED – HELIREŽIIM..........88
HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED –
KASUTAJAREŽIIM.............................................89
Surround X.........................................................89
HELI LÄHTESTAMINE.......................................90
DIGITAALNE HELIVÄLJUND............................91
TELERI KÕLARID SEES/VÄLJAS SEADISTUS.........92
DVT (DIGITELEVISIOONI) HELISEADED
(DIGITAALREŽIIMIS).........................................93
I/II
Stereo- ja kaksikvastuvõtt
(ainult analoogrežiimis).........................94
NICAM-vastuvõtt
(ainult analoogrežiimis).........................95
Kõlarite heliväljundi valik............................95
TELETEKST
SISSE-/VÄLJALÜLITUS...................................134
SIMPLE TEXT..................................................134
TOP TEXT........................................................134
FASTEXT.........................................................135
TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID.................135
AJA SEADISTUS
KELLAAJA SEADISTAMINE..............................96
AUTOMAATSE SISSE-/VÄLJALÜLITUSE
TAIMERI SEADISTUS.......................................97
UNETAIMERI SEADISTUS................................98
AUTOMAATSE SEISAKU SEADE....................98
MENÜÜ SUVAND SEADED
EKRAANIMENÜÜ KEELE/RIIGI VALIK.............99
KEELE VALIK (vaid digitaalrežiimis)................100
HELIKIRJELDUS (ainult digitaalrežiimis)........101
ANDMETEENUS..............................................102
SISENDI SILT...................................................103
SISSELÜLITUSE INDIKAATOR......................104
DEMOREŽIIM..................................................105
REŽIIMI SEADE...............................................106
LÄHTESTAMINE (ESIALGSETELE
TEHASESÄTETELE).......................................107
SALASÕNA JA LUKUSTUSSÜSTEEMI
SEADMINE.......................................................108
PROGRAMMI BLOKKIMINE...........................109
VANEMAKONTROLL (vaid digitaalrežiimis)....110
SISENDI BLOKKIMINE.................................... 111
KLAVIATUURILUKK.........................................112
DIGITAALNE TELETEKST
TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA.......136
TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA.......136
LISA
TÕRKEOTSING...............................................137
HOOLDUS........................................................141
TOOTE TEHNILISED ANDMED......................142
INFRAPUNAKOODID......................................146
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus................147
Pistmiku tüüp: D-Sub 9 viiguga sõrm........147
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid....147
Seadista ID................................................148
Sideparameetrid........................................149
3
ETTEVALMISTUS
ESIPANEELI JUHTSEADISED
■■ See on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF
ETTEVALMISTUS
1
1
9
2
3
4
5
1
Infrapunavastuvõtja (kaugjuhtimispuldi vastuvõtja)
2
SISENDINUPP
3
MENÜÜNUPP
4
NUPP OK
5
HELITUGEVUSE NUPP
6
PROGRAMMINUPP
7
TOITENUPP
8 TOITE MÄRGUTULI
6
sisselülitatuna põleb siniselt.
Märkus: toite märgutuld saab reguleerida menüüs VALIKUD.
9
4
VALJUHÄÄLDI
7
8
ESIPANEELI JUHTSEADISED
■■ See on esipaneeli lihtsustatud kujutis. Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
M2080DB / M2280DB
M2380DB
M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN
ETTEVALMISTUS
1
1
2
3
4
5
1
Infrapunavastuvõtja (kaugjuhtimispuldi vastuvõtja)
2
SISENDINUPP
3
MENÜÜNUPP
4
NUPP OK
5
HELITUGEVUSE NUPP
6
PROGRAMMINUPP
7
TOITENUPP
6
7
8
8 TOITE MÄRGUTULI
sisselülitatuna põleb siniselt.
Märkus: toite märgutuld saab reguleerida menüüs VALIKUD.
5
ETTEVALMISTUS
TAGAPANEELI TEAVE
■■ See on tagapaneeli lihtsustatud kujutis. Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
ETTEVALMISTUS
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF
13
1
2
7
3
8
9
13
4
10
5
6
11
12
13
M2080DB / M2280DB
M2380DB
6
13
M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN
TAGAPANEELI TEAVE
ALALISVOOLU ADAPTERI PORT
Ühendage adapter toitejuhtme pessa.
2
HDMI/DVI-SISEND
Ühendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN.
Või DVI-(VIDEO-) signaal DVI-HDMI üleminekukaabliga sisendisse HDMI IN.
3
DIGITAALOPTILINE AUDIOVÄLJUND
Ühendage digitaalne audio mitmesuguste seadmetega. Ühendage digitaalse audioseadmega.
Kasutage optilist audiokaablit.
4
RGB/DVI AUDIOSISEND
Ühendage arvuti heliväljundiga.
5
KÕRVAKLAPID
Sisestage kõrvaklapid kõrvaklapi pesasse.
6
Pesa Euro Scart (AV1)
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme SCART-sisend või -väljund.
7
RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS)
Ühendage pistikupessa RS-232 juhtseadmejärjestikport.
Seda porti kasutatakse teenuse- või hotellirežiimi jaoks.
8
RGB-SISEND (PC)
Ühendage arvuti väljundiga.
9
USB-sisend
ETTEVALMISTUS
1
10 KOMPONENTSISEND
Ühendage sellesse pistikupessa komponentvideo-audioseade.
11 AV2- (AUDIO/VIDEO) SISEND
Ühendage sellesse pistikupessa välisseadme audio-videoväljund.
12 ANTENNI-/KAABLISISEND
Ühendage sellesse pistikupessa eetri kaudu tulevad signaalid.
13 PCMCIA (PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION) KAARDI-
PESA.
Sisestage CI-moodul PCMCIA-KAARDIPESSA.
(See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.)
7
ETTEVALMISTUS
ALUSE PAIGALDAMINE
M2080D/M2280D/M2380D/M2780D
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult pehmele
pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani kahjustuste
eest.
2
Sisestage Statiivialus seadmesse.
ETTEVALMISTUS
1
Statiivialus
3
Kasutage statiivialuse tagaküljel Münt ja keerake
kruvi päripäeva
Münt
8
M2080DF/M2280DF/M2380DF/M2780DF
ALUSE PAIGALDAMINE
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult pehmele
pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani kahjustuste
eest.
2
Sisestage Statiivialus seadmesse.
ETTEVALMISTUS
1
Statiivialus
3
Kasutage statiivialuse tagaküljel Münt ja keerake
kruvi päripäeva
Münt
9
ETTEVALMISTUS
M2080DB/M2280DB/M2380DB
ALUSE PAIGALDAMINE
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
1
ETTEVALMISTUS
2
Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult pehmele
pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani kahjustuste
eest.
Sisestage Statiivialus seadmesse.
Statiivialus
3
Kasutage statiivialuse tagaküljel Münt ja keerake
kruvi päripäeva
Münt
10
M2080D/M2280D/M2380D/M2780D
ALUSE ERALDAMINE
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Asetage teler padjale või pehmele riidele
ekraaniga allapoole.
2
Eraldage monitor Statiivialus küljest, keerates
kruvi vasakule.
Kasutage kruvi keeramiseks Münt.
ETTEVALMISTUS
1
Statiivialus
3
Tõmmake statiivialus eemale.
Münt
11
ETTEVALMISTUS
ALUSE ERALDAMINE
M2080DF/M2280DF/M2380DF/M2780DF
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
ETTEVALMISTUS
1
Asetage teler padjale või pehmele riidele
ekraaniga allapoole.
2
Eraldage monitor Statiivialus küljest, keerates
kruvi vasakule.
Kasutage kruvi keeramiseks Münt.
Statiivialus
3
12
Tõmmake statiivialus eemale.
Münt
ALUSE ERALDAMINE
M2080DB/M2280DB/M2380DB
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Asetage teler padjale või pehmele riidele
ekraaniga allapoole.
2
Eraldage monitor Statiivialus küljest, keerates
kruvi vasakule.
Kasutage kruvi keeramiseks Münt.
ETTEVALMISTUS
1
Statiivialus
3
Tõmmake statiivialus eemale.
Münt
13
ETTEVALMISTUS
STATIIVI KORPUSE ERALDAMINE
■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
■ Seinale kinnitamiseks eemaldage statiivi korpus allkirjeldatud viisil.
1. Keerake lahti kaks kruvi.
2. Tõmmake statiivi korpus eemale.
ETTEVALMISTUS
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
M2080DB / M2280DB
M2380DB
3. Pane kokku kruvi 2 punkti.
Kruvi
14
SEINAPAIGALDUS: HORISONTAALPAIGALDUS
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke iga külje ja seina vahele umbes 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhendit (Tilt Wall
Mounting Bracket Installation and Setup Guide).
10 cm
10 cm
ETTEVALMISTUS
10 cm
10 cm
10 cm
Kui soovite paigutada TV seinale, kinnitage kinnitusliides (lisaseadmed) TV tagaküljele.
Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks
hoolikalt.
1. Kasutage ainult VESA standarditele vastavaid kruve ja kinnitusvahendeid.
2. Liiga pikkade kruvide kasutamine võib toodet kahjustada.
3. VESA standarditele mittevastavate kruvid võivad toodet kahjustada ning põhjustada seinalt allakukkumise. Me ei vastuta nende juhiste mittetäitmise tagajärjel tekkinud kahju eest.
4. VESA standardiga ühilduvate kinnitusliideste ja -kruvide mõõtmed.
5. Palun lähtuge alltoodud VESA standardiga vastavuses olevatest mõõtmetest.
5-1) 784,8 mm (30,9 tolli) ja alla selle
* Seinapaigaldusaluse paksus: 2,6 mm
* Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x pikkus 10 mm
5-2) 787,4 mm (31,0 tolli) ja üle selle
* Palun kasutage VESA standardile vastavat
seinapaigaldusalust ja kruve.
< Kinnitusliidese mõõtmed >
Mudel
M2080D
M2280D
M2380D
M2080DF
M2380DF
M2380DF
VESA ( A x B)
Seinakinnitus
(valikuline)
75 x 75
RW120
M2080DB
M2280DB
M2380DB
M2080DN
M2380DN
M2380DN
M2780D
M2780DF
M2780DN
Seinapaigaldusalus
200 x 100
RW240
15
ETTEVALMISTUS
PAIGALDAMINE LAUALE VÕI TELERIKAPILE
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke iga külje ja seina vahele umbes 10 cm.
ETTEVALMISTUS
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
M2080DB / M2280DB
M2380DB
10 cm
10 cm
10 cm
16
10 cm
Ekraani reguleerimine
■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
* Kallutamisvahemik
-5°
10°
ETTEVALMISTUS
Reguleerige paneeli asendit erinevates suundades suurima mugavuse saavutamiseks.
PÖÖRDALUS (ainult M2780D / M2780DF)
■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
Pärast televiisori paigaldamist saate seda käsitsi kuni 179
kraadi võrra paremale või vasakule kohandada, et see sobiks
paremini teie vaatepositsiooniga.
ASUKOHT
Paigutage oma seade nii, et otse ekraanile ei langeks eredat valgust ega päikesevalgust. Jälgima peab,
et seade ei satuks liigse vibratsiooni, niiskuse, tolmu või kuumuse kätte. Samuti tuleb tagada, et seade
asub vaba õhuvooluga kohas. Ärge katke ventilatsiooniavasid tagakattel.
HOIATUS
■ Ekraani kaldenurga reguleerimisel ärge
pange sõrmi monitori ülaosa ning statiivi korpuse või valjuhääldi vahele.
Teie sõrmed võivad viga saada.
M2080DF / M2280DF / M2380DF / M2780DF
17
ETTEVALMISTUS
KENSINGTONI TURVASÜSTEEM
ETTEVALMISTUS
- Toode on varustatud Kensingtoni turvapistmikuga tagapaneelil. Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi
kaabel nagu allpool näha.
- Üksikasjalikku teavet Kensingtoni turvasüsteemi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni
turvasüsteemi kasutusjuhendist.
Lisateabe saamiseks vaadake Kensingtoni veebilehte aadressil http://www.kensington.com. Kensington
müüb turvasüsteeme hinnaliste elektroonikaseadmete jaoks, nagu sülearvutid ja vedelkristallprojektorid.
MÄRKUS
- Kensingtoni turvasüsteem on valikuline lisaseade.
MÄRKUSED
a. Kui toode tundub puudutamisel külmana, võib tekkida selle sisselülitamisel väike välgatus.
See on normaalne, seadmel ei ole midagi viga.
b. Mõne minuti jooksul võib ekraan muutuda täpiliseks, kuhu ilmuvad tillukesed punased, rohelised või
sinised täpid.
Siiski ei mõjuta need monitori talitlust kahjulikult.
c. Vältige LCD-ekraani puudutamist või oma sõrmede hoidmist ekraani peal pikka aega.
See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
M2080DB / M2280DB
M2380DB
18
M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF
M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
■■ Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
ANTENNI ÜHENDAMINE
■■ Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks reguleerige antenni suunda.
■■ Antenni kaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
Mitmepere-/korterelamu
(ühendus seinal oleva antennipistmikuga)
Raadiosageduskoaksiaalkaabel
(75 Ω)
Välisantenn
Antenn
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Antennipistmik
seinal
Eramaja
(ühendus välisantenni seinapistmikuga)
UHF (ultrakõrgsagedus)
Signaalivõimendi
VHF (ülikõrgsagedus)
■■ Halvas levialas paigaldage parema pildikvaliteedi saamiseks antennivõimendi, nagu näha ülaltoodud
joonisel.
■■ Kui peate signaali poolitama kahe teleri jaoks, kasutage ühendamisel antennisignaali jaoturit.
19
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
■■ Seadmete kahjustuste vältimiseks ärge mingil juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
■■ Kujutis võib teie telerist olla veidi erinev.
HD VASTUVÕTJA HÄÄLESTUS
Ühendamine komponentkaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Ühendage digiboksi videoväljundid (Y, PB, PR) teleri
pesaga COMPONENT IN VIDEO
(KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2
Ühendage digiboksi audioväljund teleri pesaga
COMPONENT IN AUDIO (KOMPONENTSISENDI
AUDIO).
3
Lülitage digiboks sisse.
(Lisateavet leiate digiboksi kasutusjuhendist.)
4
Vajutage juhtpuldil nuppu INPUT (Sisend) ja valige
sisendallikas COMPONENT.
1
►►HDMI-audio toetab vorminguid: Dolby Digital, PCM
DTS-audiovormingut ei toetata.
20
Signaal
Komponent
HDMI
480i / 576i
JAH
Ei
480p / 576p
JAH
JAH
720p / 1080i
JAH
JAH
1080p
JAH
(50 Hz / 60Hz ainult)
JAH
(24 Hz / 30 Hz / 50Hz / 60Hz)
2
Digiboksi ühendamine HDMI-kaabliga
Ühendage digiboks teleri ühenduspesaga HDMI/
DVI IN 1 või HDMI/DVI IN 2.
2
Lülitage digiboks sisse.
(Lisateavet leiate digiboksi kasutusjuhendist.)
3
Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (Sisend)
ja valige sisendallikas HDMI 1 või HDMI 2.
1
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
! MÄRKUS
►Veenduge,
►
et teie HDMI kaabel on High Speed HDMI kaabel. Kui HDMI kaablid ei ole High
Speed HDMI kaablid, võib tekkida pildi värelemine või kadumine. Palun kasutage High Speed
HDMI kaablit.
21
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Ühendamine HDMI-DVI kaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Ühendage digiboks teleri ühenduspesaga HDMI/DVI IN 1 või HDMI/DVI IN 2.
2
Ühendage digiboksi audioväljund teleri pesaga AUDIO IN (RGB/DVI).
3
Lülitage digiboks sisse.
Lisateavet leiate digiboksi kasutusjuhendist.
4
Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (Sisend) ja valige sisendallikas HDMI 1 või HDMI 2.
1
22
2
DVD-seadme paigaldamine
Ühendamine komponentkaabliga
Ühendage DVD-seadme videoväljundid (Y, PB,
PR) teleri pesaga COMPONENT IN VIDEO
(KOMPONENTSISENDI VIDEO).
2
Ühendage DVD-seadme audioväljundid teleri
pesaga COMPONENT IN AUDIO
(KOMPONENTSISENDI AUDIO).
3
Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVDplaat.
4
Vajutage juhtpuldil nuppu INPUT (Sisend) ja valige
sisendallikas COMPONENT.
5
Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.
1
2
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Komponentsisendpordid
Parema pildikvaliteedi saamiseks ühendage DVD-mängija komponentsisendportidega, nagu allpool
näha.
Teleri komponentpordid
Videoväljundpordid
DVD-mängijal
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
23
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Ühendamine Euro Scart kaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
2
3
4
Ühendage DVD-seadme pesa Euro Scart teleri
pesaga Euro Scart AV1.
OPTICAL
AUDIO
DIGITAL
IN
AUDIO OUT (RGB/DVI)
1
USB IN
Lülitage DVD-mängija sisse ja sisestage DVDplaat.
YP
Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil
sisendallikas AV1.
AV IN2
1
VIDEO
B
VIDEO
PR
H/P
(MONO) L - AUDIO - R
ANTENNA /
CABLE IN
LR
AUDIO
1
Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.
AUDIO/
VIDEO
Scart
AV1
Sisend
Väljund
Video
Audio
RGB
Video, Audio
O
O
O
Analoogtelevisioon, digitaaltelevisioon
Väljundi tüüp
AV1
AV1
(teleriväljund)
(Kui toimub DTV plaanitud salvestus,
kasutades salvestusseadmeid)
Digitaalteler
Digitaalteler
O
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent / RGB
Analoogteler
HDMI
X
Praegune sisendtüüp
(R) AUDIO (L )
►►Teleriväljund: analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljundid.
O
(Sisendrežiim on konverteeritud
DTV-le)
! MÄRKUS
►RGB
►
signaalitüüpi, näiteks punast, rohelist ja sinist, saab valida vaid Euro scart puhul ja vastu
saab võtta AV 1. Neid signaale kantakse üle näiteks tasulise TV dekooderist, mänguseadmest
või foto-CD seadmest jne.
►Palun
►
kasutage varjestatud scart-kaablit.
24
HDMI-kaabli ühendamine
Ühendage DVD-seadme väljund HDMI teleri ühenduspesaga HDMI/DVI IN 1 või HDMI/DVI IN 2
2
Valige sisendallikas HDMI 1 või HDMI 2,
kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu INPUT
(SISEND).
3
Lisateavet leiate DVD-mängija kasutusjuhendist.
1
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
! MÄRKUS
►Veenduge,
►
et teie HDMI kaabel on High Speed HDMI kaabel. Kui HDMI kaablid ei ole High
Speed HDMI kaablid, võib tekkida pildi värelemine või kadumine. Palun kasutage High Speed
HDMI kaablit.
25
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Videomagnetofoni (VCR) paigaldamine
■■ Halva pildikvaliteedi (häirete) vältimiseks jätke piisav kaugus videomaki ja teleri vahele.
Ühendamine antennikaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
2
Seinakinnitus
Antenn
26
1
Ühendage videomaki pesa ANT OUT (ANTENNI VÄLJUND) teleri pesaga ANTENNA/CABLE
2
Ühendage antennikaabel videomaki pistikupessa ANT IN.
3
Vajutage videomaki nuppu PLAY ja leidke vaatamiseks üles õige kanal.
IN (ANTENNI/KAABLI SISEND).
Ühendamine Euro Scart kaabliga
1
Ühendage videomaki pistikupesa Euro scart teleri
pistikupesaga Euro scart AV1.
OPTICAL
AUDIO
DIGITAL
IN
AUDIO OUT (RGB/DVI)
1
Sisestage videomakki kassett ja vajutage videomakil nuppu PLAY (Esita). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
3
Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil
sisendallikas AV1.
4
Lisateavet leiate videomaki kasutusjuhendist.
YP
VIDEO
B
VIDEO
PR
(MONO) L - AUDIO - R
ANTENNA /
CABLE IN
LR
AUDIO
1
AUDIO/
VIDEO
Scart
AV1
Sisend
Väljund
Video
Audio
RGB
Video, Audio
O
O
O
Analoogtelevisioon, digitaaltelevisioon
Väljundi tüüp
AV1
AV1
(teleriväljund)
(Kui toimub DTV plaanitud salvestus,
kasutades salvestusseadmeid)
Digitaalteler
Digitaalteler
O
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent / RGB
Analoogteler
HDMI
X
Praegune sisendtüüp
(R) AUDIO (L )
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
2
AV IN2
USB IN
H/P
►►Teleriväljund: analoog- või digitaaltelevisiooni signaalide väljundid.
O
(Sisendrežiim on konverteeritud
DTV-le)
! MÄRKUS
►RGB
►
signaalitüüpi, näiteks punast, rohelist ja sinist, saab valida vaid Euroscart puhul ja vastu
saab võtta AV 1. Neid signaale kantakse üle näiteks tasulise TV dekooderist, mänguseadmest
või foto-CD seadmest jne.
►Palun
►
kasutage varjestatud scart-kaablit.
27
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Ühendamine RCA-kaabliga
kollane, vasakpoolne heli = valge ja parempoolne
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
heli = punane)
2
USB IN
YP
AV IN2
1
OPTICAL
AUDIO
DIGITAL
IN
AUDIO OUT (RGB/DVI)
Ühendage teleri ja videomaki AUDIO-VIDEO- 1
pesad. Sobitage kokku vastavad värvid (video =
VIDEO
B
Sisestage videomakki kassett ja vajutage video-
VIDEO
PR
(MONO) L -
H/P
AUDIO - R
AUDIO
LR
COMPONENT IN
makil nuppu PLAY (Esita). Lisateavet leiate videomagnetofoni kasutusjuhendist.
1
3
Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (Sisend)
ja valige sisendallikas AV2.
S-VIDEO
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
L
R
ANT IN
ANT OUT
! MÄRKUS
►Kui
►
teil on monovideomagnetofon, ühendage videomagnetofoni audiokaabel teleri pistikupessa
AUDIO L / MONO.
28
CI MOODULI SISESTAMINE
--Kasutatakse šifreeritud (tasuliste) teenuste vaatamiseks digitaalses TV-režiimis.
--See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
1
Sisestage CI-moodul televiisori PCMCIA (Personal Computer Memory Card International
Association) kaardipessa.
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Üksikasju vaadake lk 61
! MÄRKUS
►Kontrollige,
►
kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei
ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA kaardipesa kahjustada.
29
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
DIGITAALSE AUDIOVÄLJUNDI SEADISTUS
Digitaalse audioväljundi (optiline) pordi kaudu saatke televiisori audio välisesse audioseadmesse.
Kui soovite nautida digitaalset edastust läbi 5.1-süsteemi kõlarite, ühendage teleri taga olev OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT-terminal (optilise digitaalse audioväljundi terminal) DVD kodukinoga (või võimendiga).
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Ühendage optilise kaabli üks ots televiisori digitaalse audioväljundi (optiline) porti.
2
Ühendage optilise kaabli teine ots audioseadme digitaaloptilise audiosisendiga.
3
Valige menüüs AUDIO “TV kõlar – väljas”. (Lk 92)
Kasutamiseks vaadake väliste audioseadmete käsiraamatut.
1
2
ETTEVAATUST
►Ärge
►
vaadake optilise väljundpordi sisse. Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist kahjustada.
30
USB seadistus
1
Ühendage USB-seade pesadega USB IN, mis asuvad teleri küljel.
2
Pärast pesade USB IN ühendamist kasutage USB-funktsiooni. (► lk.113)
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Mälupulk
USB-kaabel
31
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
KÕRVAKLAPPIDE SEADISTUS
Saate heli läbi kõrvaklappide kuulata.
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Sisestage kõrvaklapid kõrvaklappide pesasse.
2
Kõrvaklappide helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu
+ või -. Kui vajutate nuppu
MUTE (HÄÄLETU), lülitub kõrvaklappide heli välja.
! MÄRKUS
►► Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklappide ühendamisel kasutada.
►► Funktsioon optiline digitaalne heliväljund ei ole kõrvaklappe ühendades saadaval.
32
MUU A/V-ALLIKA HÄÄLESTUS
1
Ühendage teleri ja välisseadme AUDIO-VIDEO-pesad. Sobitage kokku vastavad värvid.
2
Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil sisendallikas AV2.
3
Kasutage vastavat välisseadet.
(Video = kollane, vasakpoolne heli = valge ja parempoolne heli = punane)
Helivideokaamera
OPTICAL
AUDIO
DIGITAL
IN
AUDIO OUT (RGB/DVI)
YP
AV IN2
USB IN
VIDEO
B
VIDEO
PR
Videomänguseade
H/P
(MONO) L - AUDIO - R
ANTENNA /
CABLE IN
LR
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Lisateavet leiate välisseadme kasutusjuhendist.
AUDIO
VIDEO
COMPONENT IN
L
R
1
33
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Personaalarvuti (PC) häälestamine
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.
Ühendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Ühendage PERSONAALARVUTI monitori väljundpesa signaalikaabel teleri arvuti sisendpesaga.
2
Ühendage arvuti helikaabel teleri ühenduspesaga
AUDIO IN
(RGB/DVI).
3
RGB valimiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).
4
Lülitage arvuti sisse ja telerile ilmub arvuti kuva.
Seadet saab kasutada arvutimonitorina.
2
1
! MÄRKUS
►Ühendage
►
signaali sisendkaabel ja pinguldage seda joonisel
näidatud noolte suunas keerates.
34
Ühendamine HDMI-DVI kaabliga
1
Ühendage arvuti DVI-väljund teleri pistikupessa
2
Ühendage arvuti heliväljund teleri AUDIO IN (RGB/
3
Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
4
Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (Sisend)
HDMI/DVI IN1 või HDMI/DVI IN2.
1
2
ja valige sisendallikas HDMI 1 või HDMI 2.
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
DVI) pistikupessa.
! MÄRKUS
►►Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendsildi Arvuti-režiimi viima.
►Ühendage
►
signaali sisendkaabel ja pinguldage seda joonisel
näidatud noolte suunas keerates.
35
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
Ühendamine HDMI-HDMI kaabliga
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
1
Ühendage arvuti HDMI-väljund teleri pistikupessa
2
Lülitage personaalarvuti ja teler sisse.
3
Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu INPUT (Sisend)
HDMI/DVI IN1 või HDMI/DVI IN2.
ja valige sisendallikas HDMI 1 või HDMI 2.
1
! MÄRKUS
►Veenduge,
►
et teie HDMI kaabel on High Speed HDMI kaabel. Kui HDMI kaablid ei ole High Speed
HDMI kaablid, võib tekkida pildi värelemine või kadumine. Palun kasutage High Speed HDMI kaablit.
►Kui
►
soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendsildi PC-režiimi viima.
36
TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS
Siduge kaablid kaablihoidikuga kokku, nagu joonisel näidatud.
M2080DF / M2280DF
M2380DF / M2780DF
M2080DB / M2280DB
M2380DB
M2080DN / M2280DN
M2380DN / M2780DN
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
M2080D / M2280D
M2380D / M2780D
37
VÄLISSEADMETE HÄÄLESTUS
TOETATUD KUVARESOLUTSIOON
RGB[PC]-re˛iim.
M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus(kHz)
Vertikaalsagedus(Hz)
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 1024
1600 x 900
31,469
37,5
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
63,981
60
59,94
75
60,317
75
64,55
60
75,029
60,02
60
Režiim HDMI/DVI - PC
M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN
38
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus(kHz)
Vertikaalsagedus(Hz)
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1280 x 1024
1600 x 900
31,469
37,5
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
63,981
60
59,94
75
60,317
75
64,55
60
75,029
75,062
60,02
60
M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF /
M2380DF / M2780DF / M2280DB / M2380DB /
M2280DN / M2380DN / M2780DN
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus(kHz)
Vertikaalsagedus(Hz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
31,468
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
60,023
70,08
59,94
75
60,317
75,0
60,0
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
63,981
79,976
64,674
65,290
75,0
67,5
60,02
75,025
59,883
59,954
60,0
60
1280
1280
1680
1680
1600
1920
x
x
x
x
x
x
1024
1024
1050
1050
1200
1080
M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF /
M2380DF / M2780DF / M2280DB / M2380DB /
M2280DN / M2380DN / M2780DN
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus(kHz)
Vertikaalsagedus(Hz)
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
1600 x 1200
1920 x 1080
31,468
31,469
37,5
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
75,0
67,5
70,08
59,94
75
60,317
75,0
60,0
75,029
75,000
60,02
75,025
59,883
59,954
60,0
60
Režiim HDMI/DVI - DTV
Eraldusvõime
Vertikaalsagedus(Hz)
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus(kHz)
Vertikaalsagedus(Hz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
27
33,75
56,250
67,43
67,5
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
24
30,00
50
59,94
60
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 480
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
15,73
15,75
15,625
31,47
31,50
31,25
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,125
56,25
67,432
67,5
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
50
59,94
60,00
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
x
x
x
x
1080
1080
1080
1080
1920 x 1080
! MÄRKUS
►Vältige
►
liikumatu pildi pikaajalist hoidmist
teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend
võib püsivalt ekraanile jääda; võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.
►►PC-režiimis võib esineda teatud müra olenevalt
eraldusvõimest, vertikaalkujundist, kontrastist või
heledusest. Sel juhul muutke PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil heledust ja kontrasti, kuni pilt
on puhas. Kui personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi valmistajaga.
►►Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniseerimise sisendkuju on eraldatud.
►►Ühendage arvuti monitori väljundpordi signaalkaabel RGB (PC) seadme porti või arvuti signaalkaabel HDMI-väljundpordist seadme HDMI/DVI IN
porti.
►►Ühendage personaalarvuti audiokaabel seadme
VÄLISSEADMETE SEADISTUS
Horisontaalsagedus(kHz)
720 x 480
1920
1920
1920
1920
Komponentrežiim
audiosisendiga. (Audiokaablid ei ole kuulu seadme komplekti).
►►Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt arvuti
heli.
►►Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, ühendage
arvuti väljundi SET-il kuvamiseks vaid üks RGB
või HDMI/DVI IN.
►►Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, kohandage
seade kas RGB või HDMI IN peale; (teine režiim
on seadme poolt automaatselt isehäälestusrežiimi
seatud).
►►DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
►►Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5
m pikkust kaablit. See annab parima pildikvaliteedi.
39
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE
JUHTIMINE
KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID
Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile.
ꔰ(TOIDE)
Lülitab seadme ootere˛iimist sisse või töötava
seadme välja ootere˛iimi.
ENERGYSAVING R
eguleerige teleri energiasäästmise režiimi.
(Energiasääst)
(► Lk 72)
TV/PC Valige teleri- või arvutirežiim.
(Teler/arvuti)
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
INPUT Väline sisendrežiim vaheldub korrapärases järje(Sisend) korras.
TV/RAD Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali.
(Teler/raadio)
Numbrinupud Valib programmi.
0–9 Valib menüü nummerdatud üksuse.
LIST (Loend) Kuvab programmitabeli. (► Lk 62)
Q.VIEW Naaseb viimati vaadatud programmile.
(Kiirvaade)
MENU Valib menüü.
(Menüü) Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb
mis tahes menüüst telerikuvale. (► Lk 44)
GUIDE Näitab programmi ajakava. (► Lk 65 kuni 68)
(Juhend)
Q. MENU Valige soovitud kiirmenüü allikas. (Kuvasuhe,
(Kiirmenüü) Selge hääl, Pildirežiim, Helirežiim, Audio,
Unetaimer, Lemmik, USB väljutamine.) (►Lk 43)
RINGLÜLITI Võimaldab navigeerida ekraanimenüüdel ja regu(üles/alla/vasakule/
paremale)
leerida süsteemi sätteid oma eelistuste järgi.
OK Aktsepteerib valiku või kuvab praeguse režiimi.
BACK
(Tagasi) Võimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses,
EPG-s või muus kasutaja interaktsiooni funktsioonis liikuda ühe sammu võrra tagasi.
꘍ Näitab käesolevat ekraaniinfot.
EXIT (Välju) Kustutab kõik ekraanil olevad kuvad ja naaseb
mis tahes menüüst telerikuvale
Värvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktnupud siooniga TELETEXT mudelitel) või programmi
redigeerimise funktsiooni jaoks.
40
HELITUGEVUS Reguleerib helitugevust.
ÜLES/ALLA
FAV (Lemmik) Kuvab valitud lemmikprogrammi.
(► Lk 63)
MARK Märgistage ja eemaldage märgistus salvesta(Markeeri) tudprogrammidelt USB menüüs.
RATIO (Määr) Valib teie soovitud pildi kuvasuhte.
Programm Valib programmi.
ÜLES/ALLA
LEHEKÜLG Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitäie kaupa.
ÜLES/ALLA
1 TELETEKSTI Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
NUPUD Üksikasju vaadake peatükist „Teletekst”.
(► Lk 134 kuni 135)
SUBTITLE Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitri.
(Subtiitrid)
Menüü USB USB-menüü (Foto-, muusika- ja FILMID).
juht-nupud
Autom. konfig. Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise värelust.
Patareide paigaldamine
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
MUTE Lülitab heli sisse või välja.
(Hääletu)
1
■■ Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel ning pange
patareid õiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -).
■■ Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Ärge paigaldage vanu või
kasutatud patareisid koos uutega.
■■ Sulgege kaas.
■■ Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud
tagurpidises järjestuses.
41
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
TELERI SISSELÜLITAMINE
--Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lülitama.
1
Esmalt ühendage voolujuhe õigesti.
Sel hetkel siirdub teler ooterežiimi.
2
Ooterežiimis teleri sisselülitamiseks vajutage teleril nuppu
/ I, INPUT või Pꕌꕍ või kaugjuhtimis-
puldil nuppu POWER, INPUT, Pꕌꕍvõi mõnda numbrinuppu.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Seadistamise alustamine
Kui olete teleri sisse lülitanud, saate ekraanikuva (OSD) ilmumisel reguleerida sätteid Keel, Režiimi
seade, Riik, Parooli seadistamine (kui riigiks on valitud Prantsusmaa) ning Autom. häälestus.
Märkus.
a. Kui sulgete ilma algseadistust lõpetamata, saab taas kuvada menüüd Tehaseseaded.
b. Vajutage nuppu BACK (TAGASI), et praeguse ekraanikuva asemel eelmist ekraanikuva näha.
c. Nendes riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt digitelevisiooni levikeskkonnast.
d. „Kodus kasutus“ režiim on kodukeskkonna valikuline säte ja teleri vaikeseade.
e. „Kaupluse demo“ on teleri režiim kauplustes esitamiseks. Kui kasutaja muudab pildikvaliteedi andmeid,
lähtestab režiim "Kaupluse demo" toote pildikvaliteedi pärast kindlat aega tagasi meie poolt seadistatud
väärtustele.
f. Režiimi (Kodus kasutus, Kaupluse demo) saab muuta, käivitades menüüst VALIK valiku Režiimi seade.
g. Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
PROGRAMMI VALIK
1
Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu P ꕌ ꕍ või mõnda numbrinuppu.
HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
1
Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu
2
Kui soovite heli välja lülitada, vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
+ või -.
Saate selle funktsiooni tühistada, vajutades nuppu MUTE (VAIGISTA), või
42
+ või -.
KIIRMENÜÜ
Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
Kiirmenüü on funktsioonide menüü, mida sagedamini tarvitatakse.
ꔣKuvasuhe: valige soovitud pildiformaat.
Suurendamiseks valige14:9, Suum või Kino
suum Peale suumi seadistamise lõpetamist
kuvab uuesti kiirmenüü.
ꕈ Helirežiim: see funktsioon seadistab automaatselt helitämbri sobivaimaks vaadatava pildi
tüübiga. Valige soovitud helirežiim.
ꔩ Taustavalgus: Kohandab ekraani heledust
LCD taustavalgusega.
ꔤ Unetaimer: seadistab unetaimeri.
◄
ꔲ Lemmik: valib lemmikprogrammi.
ꔢ USB-seade: USB-seadme lahtiühendamiseks
valige 'Väljuta'.
Kuvasuhe
►
16:9
1
2
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
ꕇ Pildirežiim: valib soovitud pildirežiimi.
ꔴ Audio: valib heliväljundi.
Kuvage kõik menüüd.
Valige soovitud allikas.
3
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
43
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
EKRAANIMENÜÜDE VALIK JA REGULEERIMINE
Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.
SEADED
Liiguta
OK
PILT
Liiguta
AUDIO
OK
OK
Kuvasuhe
Manuaalne häälestus
Pildiviisard
Progr. redigeerimine
ꕊ Energiasääst.
: Väljas
Tasakaal Pildirežiim
: Elav
Helirežiim : Muusika
Diagnostika
• Taustavalgus 100
• Surround X : Väljas
CI-info
• Kontrast 100
• Kõrged toonid 50
• Heledus 50
• Bass • Teravus 70
• Lähtesta
Tarkvara uuendus : Sees
: 16:9
Liiguta
Autom. häälestus
Autom. helitugevus : Väljas
Selge hääl II : Väljas ꕅ 3
▼
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SUVAND
Liiguta
0
50
▼
AEG
OK
Liiguta
Menüü keel
: Eesti
Kell
Audio keel
: Eesti
Väljalülitusaeg : Väljas
Subtiitri keel : Eesti
Sisselülitusaeg : Väljas
Unetaimer : Väljas
SEADED
Spikker väljalülitatud
PILT
AUDIO
AEG
: ­- -
Riik Automaatne seisak : 4 tundi
Sisendi silt
Seadista ID
:1
SUVAND
Sisselülituse indikaator
LUKK
SISEND
USB
: Sees
▼
LUKK
Liiguta
OK
SISEND
Liiguta
OK
USB
Liiguta
Parooli seadistamine
Antenn
Fotoloend
Süsteemilukk
: Väljas
AV1
Muusikaloend
• Programmi blokkimine
AV2
Filmide loend
• Vanemlik järelvalve
Komponent
DivX-i registreerimis- kood
• Sisendi blokkimine
RGB
Deaktiveerimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
HDMI1
HDMI2
1
MENU
Kuvage kõik menüüd.
2
3
Valige menüü.
Liikuge hüpikmenüüle.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
! MÄRKUS
44
OK
►Analoogrežiimil
►
ei saa kasutada CI-infot.
OK
AUTOMAATNE PROGRAMMI HÄÄLESTAMINE
(V.a Soome, Rootsi, Taani ja Norra)
Kasutage seda funktsiooni kõikide saadaolevate programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub kogu eelnevalt salvestatud teave.
Võimalik on salvestada kuni 1000 programmi. Sõltuvalt levisignaalist võib see number veidi erineda.
Liiguta
Autom.
Autom. häälestus
häälestus SEADED
OK
ꔉ
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Liiguta
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
➩
OK
ꔉ
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
: Sees
➩
Kontrolli oma antenniühendust.
Eelmise kanali info uuendatakse automaathäälestuse ajal.
□ SECAM L-otsing
□ Automaatne nummerdus
Käivita
Sule
1
2
MENU
Valige SEADED.
Valige Autom. häälestus.
3
Valige Antenn.
4
Käivitage Autom. häälestus.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
• Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige nupuga ꕌꕍ Käivita.
Seejärel vajutage nuppu OK. Vastasel
korral valige Sule.
• Automaatne nummerdus: otsustage,
kas soovite häälestamiseks kasutada
ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
• Kui menüüs Riik on valitud Itaalia ning
pärast automaathäälestust kuvatakse
konfliktse programmi teade, valige probleemi lahendamiseks konfliktsele programminumbrile uus edastaja.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
45
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
AUTOMAATNE PROGRAMMI HÄÄLESTAMINE
(Ainult Soome, Rootsi, Taani ja Norra)
DVB-C automaathäälestus on menüü kasutajatele riikides, kus DVB-kaabel on toetatud.
Kasutage seda funktsiooni kõikide saadaolevate programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub kogu eelnevalt salvestatud teave.
Kui soovite kasutada valikut Antenn, toimige järgmiselt.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
Liiguta
Autom.
Autom.häälestus
häälestus SEADED
OK
ꔉ
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Liiguta
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
➩
OK
ꔉ oma teleriühendus.
Palun vali
Manuaalne häälestus
➩
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
: Sees
Antenn
Kaabel
Sule
Kontrolli oma antenniühendust.
Eelmise kanali info uuendatakse automaathäälestuse ajal.
□ SECAM L-otsing
Käivita
Sule
1
2
MENU
Valige SEADED.
Valige Autom. häälestus.
3
Valige Antenn.
4
5
Valige Käivita.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
• Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige nupuga ꕌꕍ Käivita.
Seejärel vajutage nuppu OK. Vastasel
juhul valige Sule.
• Automaatne nummerdus: otsustage,
kas soovite häälestamiseks kasutada
ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
Käivitage Autom. häälestus.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
46
Kui soovite valida suvandi Kaabel, toimige järgmiselt.
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
ꔉ
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
Manuaalne häälestus
: Sees
SEADED
OK
ꔉ
Palun vali oma teleriühendus.
Manuaalne häälestus
➩
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Liiguta
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
: Sees
Antenn
Liiguta
OK
ꔉ ꔉ
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
Comhem
➩
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Teenusepakkuja
Manuaalne häälestus
Teised operaatorid
Progr. redigeerimine
Eelmine
Tarkvara uuendus
: Sees
Järgmine
Diagnostika
Kaabel
CI-info
Sule
Liiguta
Autom.
Autom.häälestus
häälestus
➩
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
OK
2
MENU
362000
Sümbolite määr(kS/s)
Modulatsioon
: Sees
Võrgu ID
CI-info
1
◄ Vaikimisi ►
ꔉ
Sagedus(kHz)
6875
640AM
6
maathäälestuse ajal.
□ SECAM L-otsing
OK
Käivita
Sule
Sule
Valige SEADED.
Valige Autom. häälestus.
Valige Kaabel.
5
Eelmise kanali info uuendatakse auto-
0
3
4
Kontrolli oma antenniühendust.
➩
Valige Comhem või Teised
operaatorid.
Valige Vaikimisi, Täis või
Kasutaja
Tehke vajalikud seaded.
(v.a täisrežiimis)
7
8
9
Valige Sule.
Valige Käivita.
Käivitage Autom. häälestus.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
• Kui soovite jätkata automaatset häälestamist, valige nupuga ꕌꕍ Käivita.
Seejärel vajutage nuppu OK. Vastasel
juhul valige Sule.
• Automaatne nummerdus: otsustage,
kas soovite häälestamiseks kasutada
ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
47
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
• Kui valite Kaabel, võib näidatav kaablioperaatorite valikukuva sõltuvalt riigist erineda või puududa
• Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkujat, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul: kui avate
algseadete menüü, lülitate ümber antennilt kaablile või kui avate menüü pärast riigi muutmist.
• Kui tahate valida teenusepakkujat, saate seda lisaks ülaltoodud kolmele juhule teha ka valides
SEADED → Kaabel-DTV seadistus → Teenusepakkuja.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
• Omandatud teenuseoperaatorite sertifikaadid: Rootsi (Comhem), Taani (YouSee, Stofa).
• Kui valikus pole soovitud teenuseoperaatorit, valige Teised operaatorid.
• Kui valite “Teised operaatorid” või valitud riik toetab ainult valikut “Teised operaatorid”, võib kõigi
kanalite otsimine aega võtta või kõiki kanaleid ei otsita.
Kui mõned kanalid ei ilmu ekraanile, järgige alltoodud samme.
1. SEADED → Autom. häälestus → Kaabel
2. Sisestage lisateave, nagu sagedus, sümbolimäär, modulatsioon ja võrgu ID
(Ülaltoodud teavet võite küsida oma kaabelteenuse operaatorilt)
Kõikide saadaolevate programmide kiireks ja korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised väärtused.
„Vaikimisi“ on pakutud üldiselt kasutatavad väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimis automaatse häälestamise, siis suvandi 'Täis' valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi kõik sagedused.
Kui programme ei otsita, valides suvandi Default (Vaikimisi), teostage otsing, valides suvandi Full
(Täisotsing).
Programmide otsimisel suvandi Full (Täisotsing) abil võib Automaatne häälestus (Automaatne häälestus) aeg olla liiga pikk.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud sagedusvahemik.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel seade,
nagu modem, saadab sümboleid kanalile).
• Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide
laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
48
AUTOMAATNE PROGRAMMI HÄÄLESTAMINE
Kui valite riigisätteks “- -”(v.a Soome, Rootsi, Taani ja Norra)
DVB-C vaatamiseks (v.a Soome, Rootsi, Taani ja Norra) valige menüüs SEADED riigiks '- -'.
Võite automaathäälestuses valida kasutaja- või täisrežiimi.
Kasutajarežiimi valimisel tuleb sagedust võib-olla muuta; vastav teave sõltub kaablioperaatorist.
Märkus
►►Kaablioperaatori teenused võivad olla tasulised või nõuda sätete ja tingimustega nõustumist.
►►DVB-C kaabelteenus ei pruugi mõnede teenusepakkujatega toimida.
►►Ühilduvust DVB-C digikaabliedastusega ei saa garanteerida.
! MÄRKUS
►M**80D/DF/DB/DN-PYM
►
ei toega DVB-C-d. (Kontrollige mudeli nime toote tagaküljel olevalt
sildilt.)
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Täisrežiimis häälestamisel võib kaablioperaator olla mõned kanalid ära keelanud ning häälestamine
võib kesta kaua.
49
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
KAABEL-DTV SEADISTUS (AINULT KAABLIREŽIIMIS)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenuseoperaatorite arvule on operaatorite valik teenuseoperaatori
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseoperaatorite arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Pärast teenuseoperaatori vahetamist ilmub hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK vajutamisel või suvandi
Sule valides kustutakse kanalikaart, ning kui valitakse 'JAH', ilmub automaatse häälestuse hüpikaken.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Liiguta
Autom. häälestus
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
➩
Diagnostika
OK
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
Kaabel-DTV seadistus
seadistus
ꔉ
CI-info
Teenusepakkuja
Kaabel-DTV
seadistus
ꔉ
Kaabel-DTV
seadistus
Kanali iseeneslik uuendamine
◄ Comhem ►
Sees
Sule
1
2
3
4
MENU
Valige SEADED.
Valige Kaabel-DTV seadistus.
Valige Teenusepakkuja või
Kanali iseeneslik uuendamine.
• Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel
DTV seadistamine.
• Kui kanali automaatse uuendamise olekuks on Sees, värskendatakse kanaliteavet võrguandmete muutudes automaatselt.
• Kui funktsioon Kanali iseeneslik uuendamine on olekus „Väljas”, siis kanaliteavet
ei värskendata.
Valige soovitud allikas.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
50
PROGRAMMI KÄSITSI HÄÄLESTAMINE (DIGIREŽIIMIS)
Manuaalne häälestus võimaldab teil lisada oma programminimekirja programme käsitsi.
(V.a Soome, Rootsi, Taani ja Norra & ning antenni valimisel, kui Soome,
Rootsi, Taani, Norra või “--” on valitud riigiks)
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Autom. häälestus
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
ꔉ
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
➩
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
OK
◄
ꔉ
DTV
Progr. redigeerimine
teie kanalite loendile.
Tarkvara uuendus UHF CH
: Sees
Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
►
Vastuvõtja lisab selle kanali
30
Halb Tavaline Hea
Uuenda
Sule
1
2
MENU
Valige SEADED.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
Valige Manuaalne häälestus.
3
Valige DTV.
4
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Autom. häälestus
Liiguta
Valige soovitud kanali number.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
51
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
(DVB-kaablirežiimi valimisel, kui riigiks on valitud Soome, Rootsi, Taani,
Norra või “--”)
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Autom. häälestus
Liiguta
Autom. häälestus
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
ꔉ
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
➩
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
OK
◄
DTV
ꔉ
Sagedus(kHz)
Sümbolite määr(kS/s)
: Sees
Modulatsioon
►
36200
6875
640AM
Halb Tavaline Hea
Lisa
Sule
1
MENU
2
Valige SEADED.
Valige Manuaalne häälestus.
3
Valige DTV.
4
Valige soovitud kanali
number.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolimäär. (sümbolite
määr: kiirus, millel seade, nagu modem,
saadab sümboleid kanalile.)
• Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: helivõi videosignaalide laadimine kandjale)
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
! MÄRKUS
►M**80D/DF/DB/DN-PYM
►
ei toega DVB-C-d. (Kontrollige mudeli nime toote tagaküljel olevalt
sildilt.)
Sagedus, sümbolite määr ja modulatsioon on vajalikud kanali õigeks lisamiseks DVB-kaablirežiimis.
Küsige õigeid sätteid kaablioperaatorilt.
52
PROGRAMMI KÄSITSI HÄÄLESTAMINE
(ANALOOGREŽIIMIS)
Programmide käsihäälestamine võimaldab jaamu käsitsi häälestada ja seada neid soovitud järjestusse.
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Autom. häälestus
Liiguta
Autom. häälestus
ꔉ
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
➩
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
CI-info
CI-info
◄
TV
ꔉ
Salvestamine
Süsteem
: Sees
Riba
►
3
BG
V/UHF
Kanal
0
Otsing
◄►
Nimi
C 02
Salvesta
Sule
1
2
MENU
6
Valige SEADED.
Valige Manuaalne häälestus.
3
Valige TV.
4
5
või
Valige
teem.
Valige soovitud
programminumber.
Valige V/UHF või Kaabel.
7
8
või
Valige soovitud
kanali number.
Alustage otsingut.
9
Valige Salvesta.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Diagnostika
OK
televisioonisüs-
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
•Kui süsteemilukk on sees, kasutage 4-numbrilise salasõna sisestamiseks numbrinuppe.
•L: SECAM L/L (Prantsusmaa)
BG: PALB/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lähis-Ida / Aafrika / Austraalia)
I: PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa / Hongkong / Lõuna-Aafrika)
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aafrika / SRÜ)
•Mõne teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4-9.
53
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Autom. häälestus
ꔉ
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Liiguta
Autom. häälestus
: Sees
➩
Manuaalne
Manuaalnehäälestus
häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
OK
◄
TV
ꔉ
Salvestamine
Süsteem
: Sees
Riba
►
3
BG
V/UHF
Kanal
0
Otsing
◄►
Nimi
C 02
Salvesta
Sule
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
■■ Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1
2
MENU
Valige SEADED.
Valige Manuaalne häälestus.
3
Valige TV.
4
5
6
7
Valige Nimi.
Valige asukoht ning valige teine nimetus, ja nii edasi.
Võite kasutada tähti A kuni Z, numbreid 0 kuni 9, märke +/ - ja tühikut.
Valige Sule.
Valige Salvesta.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
54
PROGRAMMI REDIGEERIMINE
Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et seda ei saa TV-vaatamise ajal nupu P ꕌꕍ abil valida.
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage programmi number otse numbrinuppudega või
valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme vahele jätta.
Programmide numeratsiooni saate muuta, kasutades funktsiooni "Liiguta", juhul kui automaathäälestuse
alustamisel on tühjendatud märkeruut" Automaatne nummerdus".
Liiguta
1
OK
YLE TV1
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr.
Progr.redigeerimine
redigeerimine
Tarkvara uuendus ꔉ
: Sees
➩
Diagnostika
CI-info
Programmi muutmine
Navigeerimine
DTV
RAADIO
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Lehekülje muutmine
Eelmine
Jäta vahele
1
2
MENU
Valige SEADED.
• Kui süsteemilukk on sees, kasutage
4-numbrilise salasõna sisestamiseks
numbrinuppe.
Valige Progr. redigeerimine.
3
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
SEADED
Sisenege režiimi Progr. redigeerimine.
4
Valige programm, mida salvestada võivahele jätta.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
55
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
DIGITELEVISIOONI/RAADIO REŽIIMIS
■■ Programmi numbri vahelejätt
1
Valige vahelejäetava programmi number.
2
SININE Muutke programmi number siniseks.
3
SININE Vabastage.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
TELEVISIOONIREŽIIMIS
See funktsioon võimaldab salvestatud programme kustutada või vahele jätta.
Samuti saate liigutada mõnesid kanaleid ning kasutada teisi programminumbreid.
■■ Programmi kustutamine
1
Valige vahelejäetava programmi number.
2
SININE Muutke programmi number punaseks.
3
PUNANE Kustutage. SININE Vabastage.
■■ Programmi teisaldamine
1
2
3
Valige vahelejäetava programmi number.
ROHELINE
ROHELINE
56
• Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et vahelejäetud programm kuvatakse sinisena ja seda ei saa tavalise TV
vaatamise ajal nupu P ꕌꕍ abil valida.
• Kui soovite vahelejäetud programmi
valida, sisestage numbrinuppudega
vahetult programmi number või valige
see programmi redigeerimise või tabeli
menüüs.
Muutke programmi number roheliseks.
Vabastage.
• Valitud programm kustutatakse, kõiki
järgmisi programme nihutatakse ühe
koha võrra ülespoole.
■■ Automaatsortimine
1
KOLLANE
Käivitage funktsioon Automaatne sortimine.
• Pärast valiku Automaatne sortimine aktiveerimist ei saa programme enam redigeerida.
1
Valige vahelejäetava programmi number.
2
SININE Muutke programmi number siniseks.
3
SININE Vabastage.
• Programmi numbri vahelejätmine tähendab, et seda ei saa tavalise TV vaatamise ajal nupu P ꕌꕍ abil valida.
• Kui soovite vahelejäetud programmi
valida, sisestage numbrinuppudega
vahetult programmi number või valige
see programmi redigeerimise või tabeli
menüüs.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
■■ Programmi numbri vahelejätt
57
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
TARKVARA UUENDUS
Tarkvara uuendus (Software Update) tähendab, et tarkvara saab maapealse digitaalse ülekandejaama
kaudu alla laadida.
SEADED
Liiguta
SEADED
OK
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara
Tarkvarauuendus
uuendus
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
58
1
2
3
4
MENU
Liiguta
OK
Autom. häälestus
: Sees
ꔉ
: Sees
➩
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara
Tarkvarauuendus
uuendus
Diagnostika
Diagnostika
CI-info
CI-info
: Väljas
Sees
ꔉ
: Sees
Sees
Sees
ꔉ
Valige SEADED.
Valige Manuaalne häälestus.
Valige Sees või Väljas.
• Kui valite Sees, kuvatakse uue tarkvara leidmise teatena kinnitusteate kast.
Salvestage.
* Tarkvara uuenduse seadistamine
Mõnikord põhjustab uuendatud digitaalse tarkvara teabe
ülekanne
TV ekraanil järgmise menüü.
JAH
Sule
Lihtne uuendus: praegusele
uuenduse voole
Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0 00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
JAH
Kui tarkvara uuendus on lõppenud, süsteem taaskäivitub.
Tarkvara allalaadimise olek.
Ver. 03.01.00 ► Ver. 03.02.00
65 %
PEIDA
Uus tarkvara on edukalt installitud.
Stopp
Kui toide lülitatakse välja, algab allalaadimine.
Kui toide lülitatakse sisse uuenduse allalaadimise
ajal, kuvatakse olek.
Sule
Plaanitud uuendus: tarkvara ajastatud uuendus.
Kui menüü Tarkvara uuendus väärtus on
"Väljas", ilmub teade sisselülitamise kohta.
--Tarkvara uuenduse ajal pidage silmas järgmist.
• Telerit ei tohi välja lülitada.
• Telerit ei tohi välja lülitada.
• Antenni ei tohi eraldada.
• Pärast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostikamenüüs.
• Tarkvara allalaadimiseks võib kuluda tunde, seetõttu veenduge, et toidet ei katkestata.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
(umbes 30 min - 2 tundi)
Teie TV tarkvara uuendatakse teleri väljalülitamisel
kaugjuhtimispuldile või nupule vajutamisel.
Ärge eemaldage pistikust!
Valige nuppudega < > Jah,
misjärel ilmub järgmine kuva.
59
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
DIAGNOSTIKA
See funktsioon võimaldab teile vaadata tootja, mudeli/tüübi, seerianumbri ja tarkvara versiooni
Kuvatakse *MUX -i informatsioon ja signaali tugevus.
Kuvatakse valitud MUX -i signaali informatsioon ja teenuse nimi.
(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))
SEADED
Liiguta
Tehnodiagnostika
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Tootja : LG Electronics Inc.
Mudel / tüüp: M2380D
Seerianumber SKJY1107
Tarkvaraversioon : V01.08.00
OK
Autom. häälestus
Manuaalne häälestus
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus Diagnostika
Diagnostika
: Sees
ꔉ
➩
▼
CH 30 ꔉ
CH 34
CI-info
CH 36
CH 38
CH 54
CH 60
▼
Eelm.
1
2
MENU
Hüpik-
Välju
Valige SEADED.
Valige Diagnostika.
3
Kuvatakse tootja, mudel/tüüp, seerianumber ja tarkvaraversioon.
4
Kuvatakse kanali teave.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
60
CI [COMMON INTERFACE] (TAVALIIDES) INFORMATSIOON
See funktsioon võimaldab vaadata šifreeritud teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI mooduli, siis
tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit liiga sageli
seadmesse või eemaldage seda. See võib tõrke põhjustada. Kui pärast CI mooduli sisestamist lülitate seadme
sisse, ei pruugi te kuulda heli.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi ühildumatusest.
CI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi leviedastuseasjaoludele.
SEADED
Liiguta
Viaccess-moodul
OK
Autom. häälestus
Konsultatsioon
Manuaalne häälestus
Autoriseerimine
Progr. redigeerimine
Tarkvara uuendus : Sees
Diagnostika
CI-info
CI-info
➩
Mooduli teave
Vali objekt
• See ekraanimenüü on vaid illustreeriva olemusega; tegelikud menüüvalikud ja ekraaniformaat
võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste pakkujast.
• Pöörduge edasimüüja poole, et muuta menüüd CI (Common Interface) ja teenuseid.
1
2
3
4
MENU
Valige SEADED.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et see vastab
täielikult DVB CI või CI plus nõuetele.
Valige CI-info.
Valige soovitud objekt: mooduli teave, smart card-teave, keel või tarkvara alla laadimine vms.
Salvestage.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
61
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Programmiloendi kuvamine
Mällu salvestatud programme saate kontrollida programmiloendi kuvamise teel.
Programmi loend
Minisõnastik
Kuvatakse lukustatud
programmi korral.
2 BBC ꔉ
3 BBC
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Välju
■■ Programmide loendi kuvamine
1
LIST
Kuvage programmide loend.
• Võite avastada mõne sinise programmi.
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise või
programmide redigeerimise režiimis.
• Mõned programmiloendis kanalinumbriga
varustatud programmid näitavad, et neile
pole kinnistatud jaama nime.
■■ Programmi valik programmitabelis
1
Valige programm.
TV/
RAD
2
Valige soovitud programmi number.
■■ Programmide loendi sirvimine
1
Pöörake lehekülgi.
2
LIST
62
1 BBC
Taastage normaalne telepilt.
Režiimi vahetatakse teleri, DTV ja
raadio vahel programmist, mida
hetkel vaatate.
LEMMIKPROGRAMMIDE SEADISTUS
■■ Lemmikprogrammi valimine
Lemmikprogrammid on mugav funktsioon, mis võimaldab teil kiiresti vaadata enda valitud programme
ilma vahelejäävate programmideta.
Lemmik
◄
►
1
2
3
Valige oma soovitud
programm.
või
4
Valige nupp Lemmik.
Valige nupp Lemmik.
Naaske teleri vaatamisele.
• See kaasab valitud programmi automaatselt teie lemmikprogrammide loendisse.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Lemmik
■■ Lemmikprogrammide loendi kuvamine
♥ Lemmikute loend
1 BBC
2 BBC
ꔉ
3 BBC
3
MARK
FAV
Kuvage lemmikprogrammide loend.
Välju
63
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
Sisendiloend
Liidesed HDMI1/2, AV1/2, COMPONENT ja RGB tehakse kindlaks pistiku tuvastusklemmi abil ja saavad toimida ainult juhul, kui seadmete pinged sobivad.
TV/RAD-nuppu kasutades saate välissisendilt liikuda RF-sisendile ning viimasele vaadatud programmile
DTV/RADIO/TV-režiimis.
• Antenn või Kaabel: valige see digitelevisiooni/televisiooni vaatamiseks. (Digikaabli sisend on kasutatav vaid Soome, Rootsi ja “--” puhul)
• AV1, AV2: valige see video või muu välisseadme vaatamiseks.
• Komponent: valige see DVD-seadet või digitaalmuundurit kasutades, sõltuvalt konnektorist.
• RGB: valige arvutiühendust kasutades, sõltuvalt konnektorist.
TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE
• HDMI 1, HDMI 2: valige see DVD-seadet, arvutit või digitaalmuundurit kasutades, sõltuvalt konnektorist.
Antenn
AV1
HDMI 2
1
AV2
HDMI1
Komponent
RGB
INPUT
Valige sisendallikas.
! MÄRKUS
►►Alltoodud ekraanikuva ilmub järgmistel juhtudel.
Kas sisesnd on ühendatud teie arvutiga?
Jah
Ei
• HDMI-sisenendisse ühendatud seadme sisselülitamisel.
• HDMI-sisendile lülitumisel.
• Signaalita HDMI-kaabli ühendamisel.
Ära näita seda teadet uuesti
• Kui valite "Jah", optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
• Kui valite "Ei", optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt AV-seadmele (DVD-mängija,
digiboks, mänguseade).
• Kui valite "Ära näita seda teadet uuesti", siis ilmub teade uuesti alles pärast monitori lähtestamist.
• Seadistatud väärtuse muutmiseks valige Menüü s Suvand s Sisendi silt.
• HDMI1 ja HDMI2 väärtused salvestatakse eraldi.
64
EPG (ELEKTROONILINE
PROGRAMMIJUHT)(digitaalrežiimis)
Sellel süsteemil on elektrooniline programmijuht (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõikide olemasolevate teenuste algus- ja lõpuajad.
Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne informatsioon programmi kohta (nende programmi üksikasjade
olemasolu ja hulk on sõltuvalt ülekandjast erinev).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui telekanalid EPG-teavet edastavad.
EPG kuvab järgmise 8 päeva programmide üksikasjad.
Näitab käesolevat ekraaniinfot.
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga
edastatud programmi režiimis Monitor Out (Monitor
väljas) kuvada.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogrammi eraldusvõime
EPG sisse-väljalülitamine
1
GUIDE
EPG sisse-väljalülitamine
Programmi valimine
1
2
või
Valige sobiv programm.
EPG kaob pärast valitud programmile liikumist.
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)(DIGITAALREŽIIMIS)
ꔖ Kuvatakse DTV programmis.
ꔕ Kuvatakse Radio (Raadio) programmis.
꘎ Kuvatakse MHEG programmis.
ꔰ Kuvatud AAC-programmiga.
ꔶ Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe
ꔷ Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe
ꔇ Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
ꔚ Kuvatakse šifreeritud programmis.
ꔨ Kuvatakse Dolby Digital-programmis.
ꔩ Kuvatakse
Dolby
Digital
PLUSprogrammiga.
65
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)
(digitaalrežiimis)
Nupufunktsioonid režiimis NÜÜD/JÄRGMINE
Saate vaadata eetrisolevat ja sellele järgnevat saadet.
PUNANE EPG režiimi muutmine.
Programmijuht
1 YLE TV1
KOLLANE
Seaderežiimi
sisenemine.
Salvesta/Meeldetuletus
SININE
Loendirežiimi Salvesta/Meeldetuletus
sisenemine.
NÜÜD
1 YLE TV1
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)(DIGITAALREŽIIMIS)
Praeguse või järgmise programmi
valimine.
Edastatava programmi valimine.
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
8 YLE24
Glamour
▲
Info
GUIDE
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
Tänään otsikoissa
Ajakava
või
või
BACK
RAADIO
Programmi muutmine
Režiim
Kava loend
EPG väljalülitamine.
EXIT
TV- või raadioprogrammi valimine.
TV/
RAD
Lehekülg üles/alla.
Üksikasjalik info sisse või välja.
Nupufunktsioonid 8 päeva juhtrežiimis
PUNANE EPG režiimi muutmine.
Programmijuht
1 YLE TV1
ROHELINE
Sisenemine kuupäevasätte režiimi.
14:00
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
KOLLANE
Seaderežiimi Salvesta/Meeldetuletus sisenemine.
5 YLE FST
6 CNN
...
8 YLE24
15:00
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen
The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▲
Lemmik
SININE Loendirežiimi Salvesta/Meeldetuletus
sisenemine.
EPG kaob pärast valitud programmile liikumist.
Programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Info
Režiim
GUIDE
TV/
RAD
6. aprill 2007, 15:09
▲
6. aprill (R)
KÕIK
Edastatava programmi valimine.
66
JÄRGMINE
That ’70s show
Lemmik
EPG kaob pärast valitud programmile liikumist.
6. aprill 2007, 15:09
▲
KÕIK
Programmi muutmine
Kuupäev
või
BACK
Ajakava
või
EXIT
RAADIO
Kava loend
EPG väljalülitamine.
TV- või raadioprogrammi valimine.
Üksikasjalik info sisse või välja.
Nupufunktsioonid režiimis Kuupäeva muutmine
ROHELINE
Kuupäeva seade režiimi väljalülitamine.
Programmijuht
1 YLE TV1
KÕIK
Valitud kuupäevale vahetamine.
◄ 6.aprill (R) ►
14:00
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV..
5 YLE FST
6 CNN
Kuupäeva valimine
8 YLE24
6. aprill 2007, 15:09
▲
...
15:00
Kungskonsumente
Antigues Roadshow
Mint Extra
TV2: Farmen The Drum
The Drum
You Call The Hits
Fashion Essentials
...
... ...
Tänään otsikoissa
▲
Kuupäeva muutmine
Kuupäevast väljumine
Kuupäeva seade režiimi väljalülitamine.
või
BACK
või
EXIT
EPG väljalülitamine.
Nupufunktsioonid suvandis Laiendatud kirjelduskast
Tekst üles/alla.
Info
KOLLANE
Seaderežiimi
sisenemine.
Salvesta/Meeldetuletus
▲
või
BACK
Üksikasjalik info sisse või välja.
▲
Info
GUIDE
EPG väljalülitamine.
Ajakava
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)(DIGITAALREŽIIMIS)
GUIDE
67
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)
(digitaalrežiimis)
Nupufunktsioonid seaderežiimis Salvesta/Meeldetuletus
Seadistab salvestamise algus- või lõpuaja ning meeldetuletuse ainult algusajale, lõpuaeg on hallis kirjas.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCART-kaabli abil on TV-väljundpesaga (AV1) ühendatud
salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala kaudu.
Kuupäev
Algusaeg
Lõppaeg
Programm
6 Märts
15:09
17:30
That ’70s sh
▼
BACK
Valige kuupäev, millal salvestada.
Pöörduge tagasi juhendi või kava režiimile.
▼
Valige Salvesta või Meeldetuletus.
Funktsiooni seadistamine.
OK
Eelm.
Valige kuupäev, algus-/lõppaeg või programm.
EPG (ELEKTROONILINE PROGRAMMIJUHT)(DIGITAALREŽIIMIS)
Taimeriga salvestamise/Meeldetuletuse määramine.
Nupufunktsioonis režiimis Kava loend
Kui olete loonud kava loendi, kuvatakse plaanitud ajal plaanitud programm, isegi kui vaatate sel ajal teist
programmi.
Kui hüpikaken on avatud, töötavad ainult nupud Up/Down/OK/BACK (Üles/Alla/OK/Tagasi).
PUNANE
ROHELINE
Lisage uus käsitsi salvestamise
seaderežiim.
Lehekülg1/1
Alguskuupäev
Lisage uus taimeriga vaatamise
seaderežiim.
R. 6. aprill 2007, 15:09
Algusaeg
Pealkiri
6.mai 16:00 Sõber1
6.mai 18:00 Sõber2
Friend2
16:00
Muuda
Kustuta
Kustuta kõik
SININE või
GUIDE
Pöördub tagasi juhtrežiimile.
Meeldetuletus
DTV 19 Dave
(R)06/05/2007
16:00
Liiguta
BACK
või
EXIT
EPG väljalülitamine.
Uus salvestus
Valige oma soovitud suvand (Muuda / Kustuta / Kustuta kõik).
Valige Kava loend.
Lehekülg üles/alla.
68
Kava loend
Sule
Muuda/Kustuta
Uus meeldetuletus
Lehekülje muutmine
Välju
Programmijuht
PILDI REGULEERIMINE
PILDI SUURUSE (KUVASUHTE) REGULEERIMINE
Teil on võimalus seadistada ekraanile erinevaid pildiformaate; 16:9, Skännimine, Originaal, Täisekraan,
4:3, 14:9, Suum ja Kino suum.
Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, võib sellisestpüsipildist ekraanile jääda nähtav jäljend.
Suurendussuhet saate reguleerida nupu ꕌꕍ abil.
Funktsioon töötab järgmisel viisil.
1
Valige soovitud pildiformaat.
• 16:9
See valik viib teid pildi horisontaalse reguleerimise juurde lineaarproportsioonis, nii et
kogu ekraan on täidetud (kasulik 4:3-vormingus DVD-de vaatamisel).
• Kuvasuhet saate reguleerida ka menüüs PILT.
• Suumi kasutamiseks valige menüüst Ratio 14:9,
Suum või Kino suum. Pärast suumi seadistamise
lõpetamist kuvatakse uuesti kiirmenüü.
• Originaal
Kui teler võtab vastu laiekraansignaali, muudetakse see automaatselt tavapildivormingusse.
PILDI REGULEERIMINE
2
Valige Kuvasuhe.
Originaal
• Skännimine
See valik aitab teil kuvada parima kvaliteediga pilti, ilma et kõrgel resolutsioonil esineks
kadusid originaalpildis.
Märkus: kui originaalpildil on müra, näete
seda pildi servas.
• Täisekraan
Kui teler saab laiekraani signaali, pakub see
teile võimaluse reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et täita kogu ekraan.
Skännimine
Täisekraan
69
PILDI REGULEERIMINE
• 4:3
Järgmine valik viib teid kujutisele esialgsesuhtega 4:3, kusjuures vasakul ja paremalküljel kuvatakse hallid ribad.
• Suum
Järgmine valik viib teid muutusteta
pildile,millega täidetakse kogu ekraan. Pildi
üla- jaalaosa lõigatakse siiski ära.
• 14 : 9
Saate vaadata pildivormingut 14:9 või tavalist
TV-kava režiimis 14:9. 14:9 ekraan kuvatakse samamoodi nagu 4:3, kuid seda nihutatakse vasakule ja paremale.
• Kino suum
Valige kinosuum, kui soovite suurendada pilti
õiges proportsioonis. Märkus: pilti suurendades või vähendadesvõib pilt moonduda.
PILDI REGULEERIMINE
Nupp ◄ või ► : reguleerige kinosuumisuurendamise proportsiooni. Reguleerimise ulatus on 1–16. Nupp ▼ või ▲ : liigutage ekraani.
! MÄRKUS
►Komponentrežiimis
►
saab valida vaid väärtused 4:3, 16:9 (lai), 14:9, Suum ja Kino suum.
►HDMI-režiimis
►
saab valida vaid väärtused 4:3, Originaal, 16:9 (lai), 14:9, Suum ja Kino suum.
►Režiimides
►
RGB-PC ja HDMI-PC on võimalik valida üksnes 4:3 ja 16:9 (lai).
►Režiimis
►
DTV/HDMI/komponent (üle 720p) on saadaval ainult skaneerimine.
►Režiimides
►
Analoog/AV on täisekraanirežiim kasutatav.
70
Pildiviisard
See funktsioon võimaldab teil reguleerida originaalkujutise pildikvaliteeti.
Kasutage seda ekraanikvaliteedi kalibreerimiseks, reguleerides musta ja valge taset jne. Tavakasutajad
saavad ekraanikvaliteeti kalibreerida, järgides lihtsalt iga etappi.
Kui reguleerite pildi väärtusele Madal, Soovitav või Kõrge, näete näitena muudetud tulemust.
Režiimis RGB-PC / HDMI-PC ei rakendata atribuutide Värv, Varjund ja H/V teravus muudetud väärtusi.
PILT
Liiguta
Kuvasuhe
Pildiviisard
OK
Pildiviisardiga saab reguleerida originaalpildi kvaliteeti.
: 16:9
ꔉ
Pildiviisard
Pildiviisard
: Väljas
Pildirežiim
: Elav
• Taustavalgus 100
• Kontrast 100
• Heledus 50
• Teravus 70
Eelmine
▼
1
2
3
4
MENU
Valige PILT.
Järgmine
• Kui peatate seadistamise enne viimast etappi,
siis muudatusi ei rakendata
• Reguleeritud väärtused salvestatakse profiili
Ekspert1.
PILDI REGULEERIMINE
➩
ꕊ Energiasääst.
Valige Pildiviisard.
Reguleerige sätteid Must tase, Valge tase, Värv, Varjund, Horisontaalne teravus,
Vertikaalne teravus, Värvitemperatuur, Dünaamiline kontrastsus, Värvi sügavus, Taustavalgus.
Valige sisendallikas, et rakendada sätted.
5
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
71
PILDI REGULEERIMINE
ꕊ ENERGIASÄÄST
See vähendab teleri energiatarbimist.
Tehase vaikeseadistus on reguleeritud kodus teleri vaatamiseks sobivale tasemele.
Saate oma ekraani heledust suurendada, reguleerides energiasäästmise taset või seadistades pildirežiimi.
Energiasäästu reguleerimisel MHEG-režiimis, rakendub energiasäästu säte pärast MHEGrežiimipeatamist.
Kui teler on raadiokanalil, siis vähendab valiku „Video vaigistatud“ valimine energiatarbimist.
PILT
Liiguta
Kuvasuhe
PILT
OK
: 16:9
Kuvasuhe
Pildiviisard
PILDI REGULEERIMINE
2
3
MENU
OK
Pildiviisard
ꕊ
Energiasääst ● Energiasääst.
Väljas
:: Väljas
ꔉ
ꕊ
Energiasääst ● Energiasääst.
Väljas
:: Väljas
Pildirežiim
: Elav
• Taustavalgus 100
Pildirežiim
: Elav
• Kontrast • Taustavalgus 100
100
• Kontrast 100
• Heledus 50
• Heledus 50
• Teravus 70
• Teravus 70
▼
1
Liiguta
: 16:9
➩
Väljas
Väljas
ꔉ
Minimaalne
Keskmine
Maksimaalne
Ekraan Väljas
ꔉ
▼
Valige PILT.
Valige ꕊ Energiasääst.
Valige Väljas, Minimaalne , Keskmine, Maksimaalne või Video vaigistatud.
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
• Kui valite Ekraan väljas, lülitatakse ekraan 3 sekundi pärast välja. Teleri automaatne väljalülitus
blokeeritakse.
• Saate seda funktsiooni reguleerida ka kaugjuhtimispuldilt nupu Energia säästmine valimisega.
• Kui soovite peatada režiimi Video vaigistatud, vajutage mõnda nuppu.
72
PILDI SÄTETE EELHÄÄLESTAMINE
Pildirežiimi eelhäälestus
Elav Tugevdage kontrasti, heledust, värvi ja teravust, et näha erksamat pilti.
Standardne Kõige üldisem ekraani kuvamise olek.
Kino Optimeerib video filmide vaatamiseks.
Sport Optimeerib video spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng Optimeerib video mängude mängimiseks.
PILT
Liiguta
Kuvasuhe
PILT
OK
: 16:9
Kuvasuhe
Pildiviisard
Pildiviisard
: Väljas
Pildirežiim
Pildirežiim
:: Elav
Elav
• Taustavalgus 100
• Kontrast 100
• Heledus • Teravus ➩
2
3
MENU
OK
Elav
Elav
ꕊ Energiasääst.
: Väljas
Pildirežiim
Pildirežiim
:: Elav
Elav
• Taustavalgus 100 Sport
• Kontrast 100 Mäng
50
• Heledus 50 ꕋ Ekspert 1
70
• Teravus 70 ꕋ Ekspert 2
ꔉ
ꔉ
Standardne
ꔉ
Kino
▼
Valige PILT.
PILDI REGULEERIMINE
ꕊ Energiasääst.
▼
1
Liiguta
: 16:9
Valige Pildirežiim.
Valige Elav, Standardne, Kino, Sport või Mäng
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
• Pildirežiim häälestab teleri pildi parimale võimalikule tasemele. Valige Pildirežiim-menüü eelsäte
programmi klassi järgi.
• Pildirežiimi sätteid saate reguleerida ka Kiir- menüüs.
73
PILDI REGULEERIMINE
PILDI KÄSITSI REGULEERIMINE
Pildirežiim – kasutaja suvand
PILDI REGULEERIMINE
Taustavalgus
Ekraani heleduse muutmiseks reguleerige LCD-paneeli heledust.
Soovitav on reguleerida taustavalgust siis, kui seadistate teleri heledust.
Kontrast
Reguleerib signaali taset pildil musta ja valge vahel. Võite kasutada kontrasti, kui pildi hele osa on
küllastunud.
Heledus
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Teravus
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel.
Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Värv
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemperatuur
Valige suvand warm (soe), et täiustada soojemaid värve, nagu punane, või valige suvand cool (jahe),
et muuta pilt sinakaks.
PILT
Liiguta
Kuvasuhe
PILT
OK
: 16:9
Kuvasuhe
Pildiviisard
2
3
4
5
MENU
OK
Pildiviisard
ꕊ Energiasääst. : Väljas
Pildirežiim
Pildirežiim :: Elav
Standardne
• Taustavalgus 100
• Kontrast ➩
Elav
Elav
ꕊ Energiasääst. : Väljas
Pildirežiim
Pildirežiim :: Elav
Standardne
• Taustavalgus 100
Sport
100
• Kontrast 100
Mäng
• Heledus 50
• Heledus 50
• Teravus 70
• Teravus 70
ꔉ
▼
1
Liiguta
: 16:9
ꔉ
Standardne
ꔉ
Kino
ꕋ Ekspert 1
ꕋ Ekspert 2
▼
Valige PILT.
Valige Pildirežiim.
Valige Elav, Standardne, Loomulik, Kino, Sport või Mäng
Valige Taustavalgus, Kontrast, Heledus, Teravus, Värv, Varjund või Värvitemperatuur.
Tehke vajalikud seaded.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
! MÄRKUS
74
►Režiimis
►
RGB-PC / HDMI-PC ei saa seadistada värvi ja varjundit.
►Kui
►
on valitud Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus,
V teravus, Värv või Varjund.
PILDI PARANDAMISE TEHNOLOOGIA
Saate ekraani kalibreerida iga pildirežiimi jaoks või seadistada video väärtuse vastavalt spetsiaalselevideoekraanile.
Saate iga sisendi jaoks video väärtuse eraldi seadistada.
Süsteemi tehase vaikekuvale lähtestamiseks pärast iga videorežiimi reguleerimist käivitage igale pildirežiimile funktsioon „Pildi lähtestamine”.
PILT
Liiguta
• Heledus • Teravus • Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur 0
•• Erijuhtnuppl
Erijuhtnupp
Liiguta
OK
▲
50
• Heledus 50
70
• Teravus 70
• Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur 0
•• Erijuhtnuppl
Erijuhtnupp
➩
0
ꔉ
• Pildi lähtestamine
Ekraan
Ekraan
0
• Pildi lähtestamine
Dünaamiline kontrastsus
Väljas
Dünaamiline värv
Väljas
Müravaigistus
Väljas
Gamma
ꔉ
Must tase
◄ Kõrge ►
Kinorežiim
Väljas
Väljas
Sule
1
2
3
MENU
Valige PILT.
PILDI REGULEERIMINE
▲
PILT
OK
Valige Erijuhtnupp.
Valige Dünaamiline kontrastsus, Dünaamiline värv, Müravaigistus, Gamma,
Must tase või Filmirežiim. (Vt lk 77 kuni 78)
4
Valige soovitud allikas.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
75
PILDI REGULEERIMINE
PILDI EKSPERTREGULEERIMINE
Jaotades kategooriateks Ekspert 1 ja Ekspert 2, saab kasutaja seadistada rohkem suvandeid, et valida
optimaalseim pildikvaliteet.
Seda võivad kasutada ka professionaalid, et optimeerida teleri töövõimet, kasutades kindlaid videoid.
PILT
Liiguta
Kuvasuhe
PILT
OK
: 16:9
Pildiviisard
ꕊ Energiasääst. Pildirežiim
Pildirežiim ➩
: Väljas
Elav
:: ꕋ
Ekspert 1 ꔉ
Standardne
Standardne
• Taustavalgus Kino
70
PILDI REGULEERIMINE
• Kontrastsus Sport
90
• Heledus • H teravus
▼
Mäng
50
ꕋ
Ekspert 1
ꕋ
70 Ekspert 1
ꕋ Ekspert 2
ꔉ
Liiguta
OK
Dünaamiline kontrastsus
Väljas
▲
• Kontrastsus 90
• Heledus 50
Gamma
• H teravus 50
Must tase
Kõrge
• V teravus 49
Väljas
• Värv 50
Kinorežiim
• Varjund 0
•• Ekspertjuhtnuppl
Erijuhtnupp
• Pildi lähtestamine
▼
Müravaigistus
Väljas
◄ Keskmine ►
Värvistandard
HD
Ekspertmuster
ꔉ
Väljas
Värvifilter
Väljas
Värvitemperatuur
Soe
Sule
1
2
3
4
5
6
MENU
Valige PILT.
Valige Pildirežiim.
Valige ꕋ Ekspert 1 või ꕋ Ekspert 2.
Valige Ekspertjuhtnupp.
Valige soovitud allikas.
Tehke vajalikud seaded.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
76
■■ Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele
parimal tasemel. Pilti parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Dünaamiline värv
(Väljas/Madal/Kõrge)
■■ Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele
parimal tasemel. Pilti parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Müravaigistus
(Väljas/Madal/Keskmine/
Kõrge)
■■ Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Gamma
(Madal/Keskmine/Kõrge)
■■ Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli
taset.
• Madal: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond heledamaks.
• Keskmine: kuvatakse algse pildi tasemeid.
• Kõrge: muutke pildi tume ja keskmise halli taseme piirkond tumedamaks.
Must tase
(Madal/Kõrge/Automaatne)
• Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
• Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
• Automaatne: tuvastab ekraani tumeduse ja seadistab selle automaatselt kas kõrgeks või madalaks.
■■ Seadistage ekraani musta tase õigele tasemele.
■■ See funktsioon võimaldab valida 'Madala' või 'Kõrge' järgnevates
režiimides: AV(NTSC-M), HDMI või Komponent. Muidu on „Musta
tase“ seadistatud väärtusele „Automaatne“.
Kinorežiim
(Sees/Väljas)
■■ Välistades virvenduse, saate vaadata videoid kino meenutava kvaliteediga.
■■ Kasutage seda funktsiooni filmide vaatamisel.
Värvistandard
(SD/HD)
■■ Muudab erineva video värvi ümber HD-värviks. See funktsioon on
seadistatud SD-video (BT-601) ja HD-video (BT-709) värvivormingule.
PILDI REGULEERIMINE
Dünaamiline kontrastsus
(Väljas/Madal/Kõrge)
77
PILDI REGULEERIMINE
■■ See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
Ekspertmuster
■■ See funktsioon on lubatud režiimis „Picture Mode — Expert“
(Väljas/Ekspert 1/Ekspert 2)
(Pildirežiim — ekspert), kui vaatate DTV-d.
värvifilter
(Väljas/Punane/Roheline/
Sinine)
■■ See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Võite kasutada RGB-filtrit, et seadistada värvi küllastumine ja värvitoon õigesti.
■■ See on funktsioon, millega reguleerida ekraani üldist värvi, et saavutada soovitud tulemus.
a. • Meetod:2 punkti
PILDI REGULEERIMINE
• Muster: sisemine, väline
• Punase/rohelise/sinise kontrast, punase/rohelise/sinise heledus.
Värvitemperatuur
(Keskmine/Soe/Jahe)
Reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
b. • Meetod: 10-punktiline IRE
• Muster: sisemine/väline
• IRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on
ühik, millega kuvada videosignaali suurus ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30–100. Saate reguleerida punast, rohelist
või sinist vastavalt igale seadistusele.
• Punane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
Värvi haldamise süsteem
■■ Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades
testmustreid, ei mõjuta see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et
valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane, roheline, sinine,
tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
■■ Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
• Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magneta värv: reguleerimise vahemik on -30 kuni +30.
• Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magneta varjund:
reguleerimise vahemik on -30 kuni +30.
■■ See funktsioon on režiimides RGB-PC ja HDMI (PC) blokeeritud.
78
PILDI LÄHTESTAMINE
Valitud pildirežiimi sätted lülituvad uuesti ümber tehase vaikesäteteks.
PILT
Liiguta
PILT
OK
▲
• Heledus • Teravus • Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur0
• Erijuhtnupp
•• Pildi
Pildi lähtestamine
lähtestamine
50
• Heledus 50
70
• Teravus 70
• Värv ➩
0
3
ꔉ
60
Kõik seaded nullitakse.
• Varjund 0
Kas jätkata?
• Värvitemperatuur 0
?
• Erijuhtnupp
•• Pildi
ꔉ
Jah
Pildi lähtestamine
lähtestamine
EI
Ekraan
Valige PILT.
Valige Pildi lähtestamine.
Valige Jah või Ei.
PILDI REGULEERIMINE
2
MENU
OK
▲
Ekraan
1
Liiguta
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
79
PILDI REGULEERIMINE
EKRAANI SEADISTUS PERSONAALARVUTI REŽIIMI
Eraldusvõime valik
Normaalse pildi nägemiseks sobitage RGB-režiimi eraldusvõime arvuti režiimiga.
Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC]-režiim.
M2080D / M2080DF / M2080D / M2080DN
<Vertikaalresolutsioon: 900>
EKRAAN
<Vertikaalresolutsioon: 768>
PILT
Liiguta
OK
EKRAAN
PILDI REGULEERIMINE
▲
• Heledus • Teravus 70
• Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur0
Suurus
• Erijuhtnupp
Faas
Ekraan
Ekraan • Pildi lähtestamine
Lähtesta
50
➩
0
ꔉ
Liiguta
Eraldusv. ►
1024 x 768
Autom. konfig.
1280 x 768
Asend
1360 x 768
Eelm.
Liiguta
Eraldusv. ►
1280 x 960
Autom. konfig.
1400 x 900
Asend
1600 x 900
Eelm.
Suurus
Faas
Lähtesta
M2280D / M2380D / M2780D
M2280DF / M2380DF / 2780DF
M2280DB / M2380DB
M2280DN / M2380DN / M2780DN
<Vertikaalresolutsioon: 900>
EKRAAN
Liiguta
Eraldusv. ►
1280 x 960
Autom. konfig.
1400 x 900
Asend
1600 x 900
Eelm.
Suurus
Faas
Lähtesta
1
2
3
4
MENU
Valige PILT.
Valige Ekraan.
Valige Eraldusvõime.
Valige soovitud eraldusvõime.
5
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
80
Automaatkonfigureerimine (ainult RGB [PC]-režiimis)
Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise värelust. Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea,
töötab teie teler korralikult, kuid vajab täiendavat reguleerimist.
Automaatne konfiguratsioon
See funktsioon on ekraani asukoha, sageduse ja faasi automaatseks reguleerimiseks. Kui automaatne
konfigureerimine on toimumas, võib kuvatav pilt olla mõne sekundi jooksul ebastabiilne.
1. Ekraanimenüü kasutamine
PILT
2
3
4
5
MENU
EKRAAN
OK
▲
• Heledus • Teravus 70
• Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur 0
• Erijuhtnupp
Ekraan
Ekraan • Pildi lähtestamine
Liiguta
Eelm.
Eraldusv.
50
➩
0
Autom. konfig. ►
Asend
Suurus
Seadistamine
Jah
Ei
Faas
ꔉ
Valige PILT.
Valige Ekraan.
Valige Autom. konfig.
Lähtesta
• Kui pildi asend ei ole ikka veel õige, proovige
automaatreguleerimist uuesti.
• Kui pilt vajab pärast RGB (arvuti) automaathäälestust täiendavat reguleerimist, võite reguleerida asendit, suurust või faasi.
PILDI REGULEERIMINE
1
Liiguta
Valige Jah.
Käivitage Autom. konfig.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
81
PILDI REGULEERIMINE
2. Automaatkonfigureerimise kasutamine (kaugjuhtimispult)
See funktsioon on kasutatav vaid RGB-signaalide korral.
M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN
1
Autom.
Valige Autom. konfig.
Automaatne
<1600 x 900 eraldusvõime>
Automaatne
Optimaalne kuva
Muuda resolutsiooni 1600 x 900
<Muu eraldusvõime>
PILDI REGULEERIMINE
82
2
M2280D / M2380D / M2780D / M2280DF / 2380DF / M2780DF
M2280DB / M2380DB / M2280DN / M2380DN / M2780DN
Autom.
Valige Autom. konfig.
Automaatne
<1920 x 1080 eraldusvõime>
Automaatne
Optimaalne kuva
Muuda resolutsiooni 1920 x 1080
<Muu eraldusvõime>
Ekraani asukoha, formaadi, faasi reguleerimine
Kui pilt ei ole pärast automaatreguleerimist selge ning eriti kui märgid värelevad, saate pildi faasi käsitsi
reguleerida.
Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC].
PILT
2
3
4
MENU
EKRAAN
OK
▲
• Heledus • Teravus 70
• Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur 0
• Erijuhtnupp
Ekraan
Ekraan • Pildi lähtestamine
Liiguta
Eelm.
Eraldusv.
50
➩
0
Autom. konfig.
Asend ►
Suurus
Faas
ꔉ
Lähtesta
Valige PILT.
Valige Ekraan.
PILDI REGULEERIMINE
1
Liiguta
Valige Asend, Suurus või Faas.
Tehke vajalikud seaded.
5
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
83
PILDI REGULEERIMINE
Ekraani algseadistuse taastamine
Taastab tehase määratud asendi, suuruse ja faasi algseadistuse.
Funktsioon töötab järgmises režiimis: RGB[PC].
PILT
PILDI REGULEERIMINE
1
2
3
4
5
MENU
Liiguta
EKRAAN
OK
▲
• Heledus • Teravus 70
• Värv 50
• Varjund • Värvitemperatuur 0
• Erijuhtnupp
Ekraan
Ekraan • Pildi lähtestamine
Liiguta
Eelm.
Eraldusv.
50
➩
0
Autom. konfig.
Asend
Seadistamine
Suurus
Jah
Ei
Faas
ꔉ
Lähtesta ►
Valige PILT.
Valige Ekraan.
Valige Lähtesta.
Valige Jah.
Käivitage Lähtesta.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
84
HELI REGULEERIMINE
AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA
Automaatne helitugevus säilitab automaatselt ühesugust helitugevust isegi siis, kui programmevahetate.
Kuna igal edastaval jaamal on omad signaalitingimused, tuleb võib-olla reguleerida helitugevust igakord,
kui kanalit vahetatakse. See funktsioon võimaldab kasutajatel nautida stabiilseid helitugevusetasemeid,
reguleerides iga programmi automaatselt.
Kui helikvaliteet või –tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkondadegatoimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
Autom.
helitugevus
: Väljas
ꔉ
Automaatne
helitugevus
: Väljas
Selge hääl II : Väljas ꕅ3
Tasakaal Selge hääl II 0
Helirežiim : Muusika
➩
3
: Väljas ꕅ3
Tasakaal 0
: Muusika
• Surround X : Väljas
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Kõrged toonid 50
• Bass • Bass • Lähtesta
• Lähtesta
50
ꔉ
Sees
50
▼
Valige AUDIO.
Valige Autom. helitugevus.
HELI REGULEERIMINE
2
MENU
OK
Helirežiim ▼
1
Liiguta
Autom.
helitugevus
: Väljas
ꔉ
Automaatne
helitugevus
: Väljas
Väljas
Väljas
Valige Sees või Väljas.
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
85
HELI REGULEERIMINE
SELGE HÄÄL II
Eristades inimhääli teistest häältest, võimaldab see kuulajail inimhääli paremini kuulata.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
Automaatne helitugevus : Väljas
Selge
Väljas ꕅ3
ꕅ3 ꔉ
Selge hääl
hääl IIII :: Väljas
Tasakaal 0
HELI REGULEERIMINE
2
3
MENU
OK
➩
Tasakaal : Muusika
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Kõrged toonid 50
• Bass • Bass • Lähtesta
• Lähtesta
50
◄ Väljas ►
0• Tase 3
Helirežiim ▼
1
Liiguta
Automaatne helitugevus : Väljas
Selge
Väljas ꕅ3
ꕅ3 ꔉ • Selge hääl II
Selge hääl
hääl IIII :: Väljas
Sule
50
▼
Valige AUDIO.
Valige Selge hääl II.
• Kui valite režiimi Selge hääl II jaoks suvandi
Sees, funktsioon Surround X ei tööta.
• Valige tase vahemikus „-6“ kuni „+6“.
Valige Sees või Väljas.
Režiimi Clear Voice (Selge hääl) taseme reguleerimine, valides suvandi On (Sees)
4
5
Valige Tase.
Tehke soovitud seadistused.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
86
TASAKAAL
Saate reguleerida kõlarite helitasakaalu soovitud tasemele.
AUDIO
Liiguta
Automaatne helitugevus Selge hääl II AUDIO
OK
: Väljas
: Väljas ꕅ3
Tasakaal
Tasakaal 0
Selge hääl II 0
ꔉ
➩
3
: Väljas ꕅ3
Ekraan Tasakaal
0
Tasakaal 0
: Standardne
• Surround X : Väljas
• Surround X : Väljas
Sule
• Kõrged toonid 50
• Kõrged toonid 50
• Bass • Bass • Lähtesta
• Lähtesta
: Muusika
50
◄
ꔉ
►
50
▼
Valige AUDIO.
Valige Tasakaal.
Tehke soovitud seadistused.
HELI REGULEERIMINE
2
MENU
OK
: Väljas
Helirežiim Helirežiim ▼
1
Liiguta
Automaatne helitugevus • Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
87
HELI REGULEERIMINE
HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED – HELIREŽIIM
Võite valida oma eelistatud heliseadistuse — Standardne, Muusika, Kino, Sport või Mäng ning saate
reguleerida ka kõrgeid ja madalaid helisid.
Helirežiim võimaldab teil nautida parimaid helisid ilma eriseadistusteta, sest teler seadistab sobiva helivaliku vastavalt programmi sisule.
Režiimid Standardne, Muusika, Kino, Sport ja Mäng on optimaalset helikvaliteeti silmas pidades tehases eelseadistatud.
Standardne pakub standardse kvaliteediga heli.
Muusika Optimeerib heli muusika kuulamiseks.
Kino Optimeerib heli filmide vaatamiseks.
Sport Optimeerib heli spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng Optimeerib heli mängude mängimiseks.
AUDIO
Liiguta
Automaatne helitugevus Selge hääl II AUDIO
OK
: Väljas
: Väljas ꕅ3
HELI REGULEERIMINE
Tasakaal Selge hääl II 0
➩
2
3
MENU
OK
: Väljas
: Väljas ꕅ3
Tasakaal 0
Helirežiim
Helirežiim Muusika :: Standardne
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Surround Standardne
X : Väljas
Muusika
Muusika
• Kõrged toonid
50
• Bass • Bass • Lähtesta
• Lähtesta
Helirežiim
Helirežiim Muusika : Standardne
ꔉ
50
▼
1
Liiguta
Automaatne helitugevus Valige AUDIO.
▼
ꔉ
ꔉ
Kino
50
Sport
Mäng
• Helirežiimi saate seadistada Kiir- menüüs.
Valige Helirežiim.
Valige Standardne, Muusika, Kino, Sport või Mäng.
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
88
HELIHÄÄLESTUSE EELSÄTTED – KASUTAJAREŽIIM
AUDIO
Liiguta
Automaatne helitugevus AUDIO
OK
: Väljas
: Väljas ꕅ3
Selge hääl II Tasakaal : Standardne
Muusika
ꔉ
➩
Tasakaal MENU
2
0
Helirežiim
Helirežiim : Standardne
Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Surround Standardne
X : Väljas
Muusika
Muusika
• Kõrged toonid
50
• Bass • Bass • Lähtesta
• Lähtesta
50
▼
1
OK
: Väljas
: Väljas ꕅ3
Selge hääl II 0
Helirežiim
Helirežiim Liiguta
Automaatne helitugevus ▼
ꔉ
ꔉ
Kino
50
Sport
Mäng
Valige AUDIO.
Valige Helirežiim.
3
4
HELI REGULEERIMINE
Valige Standardne, Muusika, Kino, Sport või Mäng.
Valige Kõrged toonid või Bass.
5
Seadistage soovitud helitugevus.
Surround X
Valige see variant loomutruu heli saamiseks.
Täiustab heli sügavust ja selgust, maksimeerides ruumilise heli efekti.
1
2
3
4
MENU
Valige AUDIO.
AUDIO
Liiguta
Automaatne helitugevus Valige Surround X.
Selge hääl II Valige Sees või Väljas.
: Väljas ꕅ3
Tasakaal Helirežiim OK
: Väljas
0
: Muusika
Surround X
X :: Väljas
ꔉ
•• Surround
Väljas
• Surround
X
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
▼
50
◄ Väljas ►
• Kõrged toonid 50
• Bass 50
Sule
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
89
HELI REGULEERIMINE
HELI LÄHTESTAMINE
Valitud helirežiimi sätted lülituvad uuesti ümber tehase vaikesäteteks.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
HELI REGULEERIMINE
1
2
3
MENU
Liiguta
OK
▲
▲
Helirežiim : Muusika
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass Lähtesta
•• Lähtesta
➩
50
ꔉ
• Kõrged toonid 50
• Bass 50
Helirežiimi konfiguratsiooni
lähtestamine...
Lähtesta ꔉ
•• Lähtesta
Digitaalne heliväljund : PCM
Digitaalne heliväljund : PCM
TV-kõlar : Sees
TV-kõlar : Sees
DTV audioseaded
: Automaatne
DTV audioseaded
: Automaatne
Valige AUDIO.
Valige Lähtesta.
Lähtestage häälestatud väärtus.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
90
DIGITAALNE HELIVÄLJUND
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Seade annab digitaalset Dolby signaali vaid kanalis, mis edastab Dolby Digital Audiot.
Kui funktsioon Dolby Digital on saadaval, siis valides menüüst suvandi Digitaalne heliväljund väärtuse
Automaatne, seadistate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides)
funktsioonile Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole saadaval, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel, esitatakse
vaid Dolby Digital.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
Liiguta
▲
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
Digitaalne heliväljund
: PCM Digitaalne
heliväljund
2
3
MENU
➩
50
: PCM
ꔉ
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass 50
• Lähtesta Automaatne
Digitaalne
: PCM
ꔉ
Digitaalneheliväljund
heliväljund
:PCM
PCM
PCM
TV-kõlar : Sees
TV-kõlar : Sees
DTV audioseaded
: Automaatne
DTV audioseaded
: Automaatne
ꔉ
Valige AUDIO.
Toodetud Dolby Laboratories
litsentsi alusel. 'Dolby' ja topeltD tähis on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
Valige Digitaalne
heliväljund.
Valige Automaatne
või PCM.
4
Üksus
• Mõnedele
DVD-mängijatel
ei
ole
HDMIrežiimisSPDIF-heli. Sel ajal seadistage
DVD-mängija digitaalse heli väljund PCMile.
(Funktsioonis HDMI Dolby Digital Plusi ei toetata).
Helisisend
Digitaalne heliväljund
MPEG
Dolby Digital
Automaatne (kõlarid sees)
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Automaatne (kõlarid väljas)
PCM
PCM
HELI REGULEERIMINE
1
OK
▲
PCM
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
91
HELI REGULEERIMINE
TELERI KÕLARID SEES/VÄLJAS SEADISTUS
Saate reguleerida sisekõlarite olekut.
Režiimides AV1, AV2, KOMPONENT, RGB ja HDMI 1 või HDMI-DVI kaabli korral režiimis HDMI on
teleri kõlar töös isegi siis, kui videosignaali pole.
Kui soovite kasutada välist kvaliteetset stereosüsteemi, lülitage teleri sisekõlarid välja.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
▲
: Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
➩
50
Digitaalne heliväljund : PCM
HELI REGULEERIMINE
1
Sees
:: Sees
DTV audioseaded
: Automaatne
MENU
2
OK
▲
Helirežiim TV-kõlar
TV-kõlar Liiguta
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
50
Digitaalne heliväljund : PCM
ꔉ
TV-kõlar
TV-kõlar DTV audioseaded
Väljas
Sees
Sees
: Automaatne
:: Sees
Sees
ꔉ
ꔉ
Valige AUDIO.
Valige TV-kõlar.
3
Valige Sees või Väljas.
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
! MÄRKUS
►Kui
►
teleri kõlad on Simplinki kodukino töötamise ajal välja lülitatud, lülitub heliväljund automaatselt kodukino kõlaritele, ent kui teleri kõlarid on sees, tuleb heli telerikõlaritest.
►Mõned
►
menüüd valikus AUDIO ei tööta, kui teleri kõlarid on olekus Väljas.
92
DVT (DIGITELEVISIOONI) HELISEADED (DIGITAALREŽIIMIS)
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, laseb see funktsioon valida teile sobiva tüübi.
AUDIO
Liiguta
AUDIO
OK
▲
Liiguta
OK
▲
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
➩
50
Digitaalne heliväljund : PCM
TV-kõlar : Sees
DTV audioseaded : Automaatne
DTV audioseaded : Automaatne
Helirežiim : Muusika
• Surround X : Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass • Lähtesta
50
Digitaalne heliväljund : PCM
ꔉ
TV-kõlar : Sees
Automaatne
Automaatne
DTV audioseaded : Automaatne ꔉ
DTV audioseaded : AutomaatneHE-AAC
ꔉ
Dolby Digital
MPEG
2
3
MENU
Valige AUDIO.
Valige DTV audioseaded.
Valige Automaatne, HE-AAC, Dolby Digital või MPEG.
HELI REGULEERIMINE
1
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
•Automaatne: automaatne audioväljund järjestuses HE - AAC ► Dolby Digital ► MPEG.
•HE - AAC, Dolby Digital, MPEG: laseb kasutajal valida talle sobiva helitüübi.
Kui valitud on MPEG, siis on heliväljund alati MPEG-vormingus.
Kui MPEG-d ei toetata, valitakse heliväljund järjestuses HE - AAC ja Dolby Digital.
•Vt lk 100 (Audio keele valik)
93
HELI REGULEERIMINE
I/II
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, ilmub programmi heliteave programmi numbri ja jaama nimega.
1
Valige Audio.
2
Valige heliväljund.
HELI REGULEERIMINE
Saade
Kuval
Mono
Stereo
Kaksik-
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
■■Monoheli valik
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
■■Keele valik kakskeelse saate jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), võite sisse lülitada DUAL I, DUAL II või
DUAL I + II.
DUAL I (KAKSIKREŽIIM I)
DUAL II (KAKSIREŽIIM II)
DUAL I+II (KAKSIKREŽIIM I+II)
94
saadab kõlaritesse saate primaarkeele.
saadab kõlaritesse saate sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik kvaliteetset digitaalhelit NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex) vastu võtta.
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetud saate tüübile.
1
NICAM-mono vastuvõtu korral valige NICAM MONO või MONO.
2
NICAM-stereo vastuvõtu korral valige NICAM STEREO või MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülituge ümber MONOLE.
3
NICAM-kaksikrežiimi vastuvõtu korral valige NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM
DUAL I+II või MONO.
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolse kõlari.
HELI REGULEERIMINE
Kõlarite heliväljundi valik
Valige heliväljund.
L+R (VASAK+PAREM): vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L (VASAK+VASAK): vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R (PAREM+PAREM): parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
95
AJA SEADISTUS
KELLAAJA SEADISTAMINE
Digitaalse signaali vastuvõtmisel seadistatakse kell automaatselt. (Kella saate seadistada käsitsi vaid
siis, kui TV-l ei ole digisignaali.)
Enne sisse- või väljalülitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja õigeks seadma.
Linna valimisel määratakse kellaaeg ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi
aeg), mida võetakse vastu ringhäälingusignaaliga ning kellaaeg seadistatakse automaatselt digitaalse
signaali järgi.
Kui Clock (kell) seatakse DTV-režiimile, ei saa te aega muuta, aga kui linna nimele antakse valikus Time
Zone (ajavöönd) nihutamise võimalus, saate aega 1 tunni kaupa muuta.
AEG
Liiguta
AEG
OK
ꔉ
Kell
Kell Väljalülitusaeg : Väljas
Sisselülitusaeg : Väljas
Unetaimer : Väljas
Automaatne seisak : 4 tundi
Liiguta
Kell
Kell ➩
OK
Kuupäev
ꔉ
Kuu
Mär.
Aasta
2010
Väljalülitusaeg : Väljas
Sisselülitusaeg : Väljas
Unetaimer : Väljas Tund
01
16
Automaatne seisak : 4 tundiMinut
09
Ajatsoon
London
AJA SEADED
GMT
Sule
1
2
3
4
MENU
Valige AEG.
Valige Kell.
Valige kas aasta, kuu, kuupäev, kellaaeg või suvand Ajatsoon.
Seadistage aasta, kuu, kuupäev, kellaaeg või suvand Ajatsoon.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
96
AUTOMAATSE SISSE-/VÄLJALÜLITUSE TAIMERI
SEADISTUS
Funktsioon Väljalülitusaeg lülitab teleri eelsätestatud ajal automaatselt ooterežiimi.
Kaks tundi pärast funktsiooni Aeg abil sisselülitamist läheb teler automaatselt tagasi ooterežiimi, kui
keegi vahepeal nuppu ei vajuta.
Väljalülitamisfunktsioon alistab sisselülitamisfunktsiooni, kui need on seatud samale kellaajale.
Sisselülitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ooterežiimis.
AEG
Liiguta
AEG
OK
Kell
Liiguta
Kell
Väljalülitusaeg : Väljas
Sisselülitusaeg
Sisselülitusaeg :: Väljas
Väljas
Unetaimer : Väljas
ꔉ
➩
OK
ꔐ 11. veebr. 2010 19:48
Väljalülitusaeg : Väljas
Sisselülitusaeg
Sisselülitusaeg :: Väljas
Väljas
Unetaimer : Väljas
Korda
Tund
◄ Väljas ►
ꔉ
00
Minut
Automaatne seisak : 4 tundi
Automaatne seisak : 4 tundi
00
Sisend
Antenn
Programm
TV1
Helitugevus
30
Sule
1
3
4
5
6
Valige AEG.
Valige Väljalülitusaeg või
Sisselülitusaeg.
Valige Korda.
Valige Väljas, Üks kord, Iga päev, E
~ R, E ~ L, L ~ P või P.
Valige tund.
• Funktsiooni Sisselülitusaeg/Väljalülitusaeg
tühistamiseks valige suvand Väljas.
• Ainult funktsiooni Sisselülitusaeg jaoks
1
2
3
4
Valige Sisend.
AJA SEADED
2
MENU
Valige sisendallikas.
Seadistage programm.
Seadistage sisselülitamise
helitugevus.
Valige minutid.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
97
AJA SEADISTUS
UNETAIMERI SEADISTUS
Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut välja lülitada.
Unetaimer lülitab teleri pärast eelhäälestatud kellaaja kättejõudmist automaatselt ooterežiimi.
1
Valige Unetaimer.
2
Valige Väljas, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 või 240 min.
• Kui lülitate teleri välja, kustutatakse eelhäälestatud uneaeg.
• Unetaimeri saab seadistada ka menüüs AEG.
AUTOMAATSE SEISAKU SEADE
AJA SEADED
Kui automaatse seisaku funktsioon on sisse lülitatud ja te ei vajuta ühtki nuppu lülitub teler automaatselt
ooterežiimile.
1
MENU
Valige AEG.
2
Valige Automaatne seisak.
3
Valige Väljas, 4 tundi, 6 tundi või 8 tundi.
4
Salvestage.
! MÄRKUS
►See
►
funktsioon ei tööta Kaupluse demo režiimis ega tarkvara uuendamise ajal.
►►See funktsioon ei tööta RGB-PC/HDMI-PC režiimis.
98
MENÜÜ SUVAND SEADED
EKRAANIMENÜÜ KEELE/RIIGI VALIK
Esimest korda sisse lülitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenüü.
1
Valige soovitud keel.
2
Valige oma riik.
• Kui soovite muuta keele/riigi valikut
1
MENU
Valige SUVAND.
2
Valige Menüü keel või Riik.
3
4
• Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, pole
parool '0' , '0' , '0' , '0', vaid '1' , '2' , '3' , '4'.
Valige soovitud keel või riik.
Salvestage.
! MÄRKUS
►Kui
►
te jätate seadistamise pooleli, vajutades nuppuRETURN (TAGASI) või kui ekraanikuva
(OSD) on passiivne liiga kaua, ilmub installimenüü pidevalt ekraanile, kuni seadistuste lõpetamiseni, kui teler on sisselülitatud.
►Valides
►
vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses võib
tekkida häireid.
►CI
► (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi leviedastuse
asjaoludele.
►Võimalik,
►
et DTV-režiimi juhtnupud ei tööta sõltuvalt riigi levindustingimustest.
►Riigis,
►
kus digitaalse ülekande määrus ei kehti, võivad mõned DTV funktsioonid mitte töötada,
sõltuvalt digitaalse saateedastuse oludest.
►Riigihäälestus
►
„UK“, peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
►Kui
►
riigi seadistuseks on valitud „——”, saab vaadata Euroopa maapealse edastusega / digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi korralikult
töötada.
MENÜÜ SUVAND SEADED
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
99
MENÜÜ SUVAND SEADED
KEELE VALIK (vaid digitaalrežiimis)
Audio funktsioon võimaldab teil valida heliks eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis mängib heli vaikimisi valitud keeles.
Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid edastatakse kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles
edastatavad subtiitrite andmed puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Kui esimeseks eelistuseks valitud keel heli ja subtiitrite jaoks pole saadaval, saate valida teise eelistuskeele.
1
MENU
2
Valige SUVAND.
Valige Audio keel või
Subtiitri keel.
3
Valige soovitud keel.
4
1
MENU
2
Valige Abi vaeguritele.
3
Valige
Kuulmispuue(ꔞ).
4
Salvestage.
Valige SUVAND.
Valige Sees või Väljas.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MENÜÜ SUVAND SEADED
100
< Heli keele valik >
►Kui kantakse üle kahte või enamat keelt, võite
valida ka heli keele.
1
2
3
Valige Audio.
Valige heli keel.
Heli keele OSD informatsioon
Kuva
ꕂ
ꔔ
ꔬ
ꔩ
ꔰ
Valige L+R, L+L või R+R.
Olek
Pole saad. Ei ole kättesaadav
꘏
MPEG heli
Dolby Digital heli
Heli “vaegnägijate” jaoks
Heli “vaegkuuljate” jaoks
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
Subtiitrite keele OSD informatsioon
< Subtiitrite keele valik >
Kuva
Olek
►Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes või
Pole saad. Ei ole kättesaadav
enamas keeles, siis võite valida subtiitrite
ꔇ
Teleteksti subtiitrid
keele kaugjuhtimispuldil asuva nupu
ꔬ
Subtiitrid “vaegkuuljate” jaoks
SUBTITLE (Subtiiter) abil.
► Subtiitri keele valimiseks vajutage nuppu ꕌꕍ.
• Heli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mis saadetakse eetrisse teenusepakkuja poolt.
• Kui te valite täiendava heli (heli “vaegnägijate/vaegkuuljate” jaoks), siis võib see asendada osa põhihelist.
HELIKIRJELDUS (ainult digitaalrežiimis)
See funktsioon on pimedatele ja see pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta
telesaates.
Kui valitud on suvand Helikirjeldus sees, pakutakse tavaheli ja helikirjeldust vaid nendele programmidele, millel on kaasas helikirjeldus.
SUVAND
Liiguta
SUVAND
OK
Menüü keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Kuulmispuue(ꔞ)
ꔉ
➩
: MHEG
Andmeteenus
Audio kirjeldus
: MHEG
Riik : ­Eesti
Riik : ­E●esti
Helitugevus
Seadista ID
Sisendi silt
:1
▼
3
4
Seadista ID
:1
◄ Väljas ►
ꔉ
Antenn
0
Sule
▼
Valige SUVAND.
Valige Abi vaeguritele.
Valige Heli kirjeldus.
Valige Sees või Väljas.
Helikirjelduse helitugevuse reguleerimine, kui valik on sisse lülitatud.
5
6
MENÜÜ SUVAND SEADED
2
Abi
Abi vaeguritele
vaeguritele
Andmeteenus
Sisendi silt
MENU
OK
: Eesti
Abi
Abi vaeguritele
vaeguritele
1
Liiguta
Menüü keel
Valige Helitugevus.
Tehke soovitud seadistused.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
101
MENÜÜ SUVAND SEADED
ANDMETEENUS
(See menüü on aktiveeritud ainult Iirimaal )
See funktsioon lubab kasutajatel valida kahe vahel: MHEG(Digitaalne teletekst) ja Teletekst, kui mõlemad on samaaegselt olemas.
Kui on olemas ainult üks neist, on kas MHEG või Teletekst aktiveeritud hoolimata sellest, kumma suvandi te valisite.
SUVAND
Liiguta
SUVAND
OK
: Eesti
Menüü keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
➩
Abi vaeguritele
Andmeteenus
Andmeteenus
Riik :: MHEG
MHEG
ꔉ
: ­Eesti
Sisendi silt
Seadista ID
MENÜÜ SUVAND SEADED
2
3
4
MENU
OK
Abi vaeguritele
Andmeteenus
Andmeteenus
Riik MHEG
:: MHEG
MHEG
MHEG
Teletekst
: ­Eesti
ꔉ
ꔉ
Sisendi silt
:1
▼
1
Liiguta
Menüü keel
Seadista ID
:1
▼
Valige SUVAND.
Valige Andmeteenus.
Valige MHEG või Teletekst.
Salvestage.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
102
SISENDI SILT
Valib igale sisendallikale sildi.
SUVAND
Liiguta
SUVAND
OK
Liiguta
Menüü keel
: Eesti
Menüü keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
➩
Abi vaeguritele
Riik : ­Eesti
Riik ꔉ
Sisendi
Sisendisilt
silt
Seadista ID
Abi vaeguritele
Sisendi
Sisendisilt
silt
:1
Seadista ID
Sisselülituse indikaator
: ­Eesti
: Sees
:1
Sisselülituse indikaator
▼
OK
AV1
◄►
AV2
Komponent
RGB
ꔉ
HDMI1
HDMI2
: Sees
▼
Sule
Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendsildi Arvuti-režiimi viima.
(Vaadake allpool olevat joonist)
SUVAND
Liiguta
OK
Menüü keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
AV1
: Eesti
AV2
Subtiitri keel Abi vaeguritele
Komponent
: ­Eesti
RGB ꔉ
Seadista ID
:1
Riik HDMI1
◄ Arvuti ►
Sisselülituse indikaator HDMI2: Sees
▼
1
2
3
4
MENU
Arvuti
Sule
Valige SUVAND.
Valige Sisendi silt.
MENÜÜ SUVAND SEADED
Sisendi
Sisendisilt
silt
Valige allikas.
Valige märgend.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
103
MENÜÜ SUVAND SEADED
SISSELÜLITUSE INDIKAATOR
Valige, kas sisselülituse indikaator on sees või väljas.
Sisselülituse indikaator on sees
- Tavarežiim: sinine märgutuli põleb.
- Välja lülitatud: märgutuli on kustunud
Sisselülituse indikaator on väljas
- Tavarežiim: sinine märgutuli on kustunud.
- Välja lülitatud: märgutuli on kustunud
SUVAND
Abi vaeguritele
Liiguta
SUVAND
OK
▲
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Abi vaeguritele
➩
MENÜÜ SUVAND SEADED
2
3
: ­- -
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seade
: Kodukasutus
Režiimi seade
:: Sees
Sees ꔉ
Algseaded
MENU
OK
Seadista ID
:1
Sisselülituse
Sisselülituseindikaator
indikaator Väljas :: Sees
Sees ꔉ
Sees
Sees
Demorežiim
: Väljas
Sisselülituse
Sisselülituseindikaator
indikaator
1
Riik Sisendi silt
Liiguta
▲
ꔉ
: Kodukasutus
Algseaded
Valige SUVAND.
Valige Sisselülituse indikaator.
Valige Sees või Väljas.
4
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
104
DEMOREŽIIM
Kuvage slaidiseanss, et seletada selle teleri mitmeid logosid.
Režiimis Kodukasutus ei ole võimalik demorežiimi kasutada.
Režiimis Kaupluse demo on demo režiim automaatselt sees lülitatud.
Kui režiimis Kaupluse demo demorežiim välja lülitatakse, siis demorežiim ei käivitu ja lähtestatakse
ainult ekraan.
Pärast 5 minutit demorežiimis lähtestatakse ekraan automaatselt.
SUVAND
Liiguta
Abi vaeguritele
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator
Abi vaeguritele
➩
: Sees
Demorežiim
Demorežiim
::Väljas
Väljas
Režiimi seade
: Kodukasutus
Algseaded
2
3
4
MENU
ꔉ
Liiguta
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator
Demorežiim
Demorežiim
Režiimi seade
OK
▲
: Sees
Väljas
Väljas
::Väljas
ꔉ
Väljas
Sees
: Kodukasutus
ꔉ
Algseaded
Valige SUVAND.
Valige Demorežiim.
Teleri mitmete logode vaatamiseks valige suvand Sees.
Naaske teleri vaatamisele.
Kui soovite demo peatada, vajutage mis tahes nuppu. (V.a nuppe MUTE,
+ , -)
MENÜÜ SUVAND SEADED
1
SUVAND
OK
▲
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
105
MENÜÜ SUVAND SEADED
REŽIIMI SEADE
Soovitame teleri seadistada režiimi Kodukasutus, mis annab parima pildi teie koduses keskkonnas.
Režiim Kaupluse demo on optimaalne häälestus kauplustes esitamiseks.
SUVAND
Liiguta
Abi vaeguritele
SUVAND
OK
▲
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator
Abi vaeguritele
➩
Demorežiim
: Väljas
: Kodukasutus
ꔉ
Algseaded
MENÜÜ SUVAND SEADED
1
2
3
4
MENU
OK
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
valimine.
Sisselülituse indikaatorKeskkonna
: Sees
Valige soovitud seadete režiim.
Demorežiim
: Väljas
: Sees
Režiimi
Režiimiseade
seade
Liiguta
▲
Režiimi
Režiimiseade
seade
Algseaded
: Kodukasutus
Kaupluse demo
ꔉ
Kodukasutus
Valige [Kodukasutus] kasutamaks telerit kodus.
Valige [Kaupluse demo] kasutamaks telerit poes.
Valige SUVAND.
Valige Režiimi seade.
Valige Kaupluse demo või Kodukasutus.
Salvestage.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
106
LÄHTESTAMINE (ESIALGSETELE TEHASESÄTETELE)
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.
Kuid pildirežiimi seadistusi ꕋ Päev ja ꕋ Öö ei saa lähtestada.
Kasulik on toode lähtestada, kui kolite teise linna või riiki.
Kui tehase seadete lähtestamine on lõpetatud, peate taas käivitama lähtestamise seadmise.
Kui menüü Süsteemilukk on sättel 'Sees', ilmub salasõna sisestamist paluv teade.
SUVAND
Abi vaeguritele
Liiguta
SUVAND
OK
▲
Abi vaeguritele
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator
➩
: Sees
Demorežiim
: Väljas
Režiimi seade
: Kodukasutus
Riik Sisendi silt
: ­- -
Seadista ID
:1
Sisselülituse indikaator
Demorežiim
Režiimi seade
ꔉ
Algseaded
Algseaded
Liiguta
OK
▲
: Sees
: Väljas Kõik kasutaja- ja kanaliseaded
lähtestatakse. Soovite jätkata?
: Kodukasutus
ꔉ
Algseaded
Algseaded
Jah
2
3
4
MENU
Valige SUVAND.
• Kui olete parooli unustanud, tuleb sätte
Süsteemilukk 'Sees' puhul juhtpuldilt sisestada „0“, „3“, „2“, „5“.
Valige Algseaded.
Valige Jah.
Alustage tehasesätetele lähtestamist.
MENÜÜ SUVAND SEADED
1
Ei
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
107
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
SALASÕNA JA LUKUSTUSSÜSTEEMI SEADMINE
Salasõna esmakordsel sisestamisel vajutage ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ kaugjuhtimispuldil.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui kanal on lukus, sisestage salasõna, et kanal ajutiselt lukust lahti teha.
LUKK
Liiguta
LUKK
OK
Parooli seadistamine
::Väljas
Väljasꔉ
Süsteemilukk
Süsteemilukk
1
2
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
3
4
5
MENU
Liiguta
OK
Parooli seadistamine
Süsteemilukk
Süsteemilukk
➩
Väljas
::Väljas
ꔉ
Väljas
Väljas
Sees
• Programmi
blokkimine
• Vanemlik järelvalve
• Programmi blokkimine
• Vanemlik järelvalve
• Sisendi blokkimine
• Sisendi blokkimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
Klaviatuurilukk
: Väljas
Valige LUKK.
ꔉ
• Kui olete oma salasõna unustanud, vajutagekaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Valige Süsteemi lukk.
Valige Sees.
Valige salasõna.
Sisestage neljamärgiline salasõna.
Jätke see number kindlasti meelde!
Taassisestage uus salasõna kinnitamiseks.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
108
PROGRAMMI BLOKKIMINE
Blokeerib mis tahes programmid, mida te ei soovi vaadata või mida te ei soovi, et teie lapsed vaataksid.
See funktsioon on kasutatav, kui süsteemilukk on sisse lülitatud.
Sisestage piiranguga programmi vaatamiseks parool.
1
LUKK
Liiguta
YLE TV1
Parooli seadistamine
Süsteemilukk : SEES
••Programmi
ꔉ
Programmiblokkimine
blokkimine
• Vanemlik järelvalve
• Sisendi blokkimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
➩
Programmi muutmine
RAADIO
DTV
OK
TV
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
Navigeerimine
Lehekülje muutmine
Eelmine
Blokkimine/Avamine
1
MENU
Valige LUKK.
2
4
Sisenege funktsiooni Programmi blokkimine.
ROHELINE
Valige programm, mida soovite lukustada.
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
3
Valige Programmi blokkimine.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
109
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
VANEMAKONTROLL (vaid digitaalrežiimis)
See funktsioon toimib vastavalt informatsioonile ülekandejaamast. Seetõttu see funktsioon ei toimi, kuisignaalil on vale informatsioon.
Sellesse menüüsse pääsemiseks on nõutav salasõna.
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt seatud kategooria piirangutele vaadata teatud täiskasvanute TV programme.
Sisestage piiranguga programmi vaatamiseks parool.
LUKK
Liiguta
LUKK
OK
Liiguta
Parooli seadistamine
Parooli seadistamine
Süsteemilukk : SEES
Süsteemilukk • Programmi blokki• Vanemlik järelvalve ꔉ
mine
➩
mine
• Vanemlik järelvalve
• Sisendi blokkimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
Klaviatuurilukk
Blokeering
väljas: kõik progOK
rammid lubatud
: SEES
10 jablokkivanem
• Programmi
11 ja vanem
• Vanemlik järelvalve ꔉ
12 ja vanem
• Vanemlik
13järelvalve
ja vanem
• Sisendi 14
blokkimine
ja vanem
: Väljas 15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18 ja vanem
Blokeering väljas
Blokeering väljas: kõik programmid lubatud
10 ja vanem
11 ja vanem
12 ja vanem
13 ja vanem
14 ja vanem
15 ja vanem
16 ja vanem
17 ja vanem
18 ja
ja vanem
vanem
18
ꔓ
ꔓ
(Ainult Prantsusmaal)
(V.a Prantsusmaal)
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
1
MENU
2
Valige LUKK.
Valige Vanemlik järelvalve.
3
4
Tehke vajalikud seadistused.
Salvesta.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
110
SISENDI BLOKKIMINE
Võimaldab teil sisendi blokeerida.
See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni Süsteemilukk säte on ‘Sees’.
LUKK
Liiguta
LUKK
OK
Liiguta
Parooli seadistamine
Parooli seadistamine
Süsteemilukk : SEES
Süsteemilukk • Programmi blokkimine
• Vanemlik järelvalve
➩
•• Sisendi
blokkimine ꔉ
Sisendi blokkimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
Klaviatuurilukk
OK
: SEES
AV1
• Programmi blokkimine
AV2
• Vanemlik järelvalve
Komponent
•• Sisendi
blokkimine
ꔉ
Sisendi blokkimine
RGB
: Väljas
◄ Väljas ►
Väljas
Väljas
Väljas
HDMI1
Väljas
HDMI2
Väljas
Sule
1
Valige LUKK.
2
Valige Sisendi blokkimine.
3
4
Valige allikas.
Valige Sees või Väljas.
5
Salvesta.
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
MENU
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
111
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
KLAVIATUURILUKK
Teleri saab häälestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni võib rakendada lubamatu vaatamise vältimiseks.
LUKK
Liiguta
2
VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD
3
4
MENU
Liiguta
OK
Parooli seadistamine
Parooli seadistamine
Süsteemilukk
: Väljas
Süsteemilukk
: Väljas
• Programmi blokkimine
• Programmi blokkimine
• Vanemlik järelvalve
• Vanemlik järelvalve
• Sisendi blokkimine
Klaviatuurilukk
Klaviatuurilukk
1
LUKK
OK
::Väljas
ꔉ
Väljas
Valige LUKK.
Valige Klaviatuurilukk.
➩
Klaviatuurilukk
Klaviatuurilukk
• Sisendi blokkimine
::Väljas
ꔉ
Väljas Väljas
Sees
Sees
ꔉ
• Kui funktsiooni Klaviatuurilukk säte on ‘Sees’,
vajutage väljalülitatud teleri sisselülitamiseks
teleri nuppu INPUT (Sisend), P ꕌ ꕍ või kaugjuhtimispuldi nuppu POWER (Toide), INPUT
(Sisend), P ꕌ ꕍ või mõnda NUMBRINUPPU.
Valige Sees või Väljas.
• Kui funktsioon Klaviatuurilukk on olekus
Sees, ilmub mõne esipaneeli nupu vajutamisel
ekraanile kuva ‘
Klahvilukk sees’.
Salvesta.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
112
USB-SEADME KASUTAMINE
USB-seadmega ühendades
Kui ühendate USB-seadme, kuvatakse automaatselt hüpikmenüü.
'Hüpikmenüüd' ei kuvata, kui aktiveeritud on ekraanimenüü (sh Menüü, EPG või Ajakava loend) või
ühendatud on Bluetooth-peakomplekt.
Kui hüpikmenüüd ei ilmu, saate menüüst USB valida muusikaloendi, fotoloendi või FILMIDi.
Te ei saa lisada USB-seadmes uut kausta või kustutada juba olemasolevat.
1 Ühendage USB-seade teleri pessa USB IN
• Toetatakse ainult foto- (JPEG), muusika(MP3) ja filmifaile (DAT, MPG, MPEG, VOB,
AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP).
USB IN
(USB sisend).
USB-seadme eemaldamine
2
Valige FOTOLOEND,
MUUSIKALOEND või FILMID
FOTOLOEND
MUUSIKALOEND
FILMID
Enne USB-seadme eemaldamist valige menüü
USB-seade.
1
2
Valige USB-seade.
Valige Väljuta.
3
USB-SEADME KASUTAMINE
113
USB-SEADME KASUTAMINE
USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
USB-SEADME KASUTAMINE
114
►►Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
►►Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
►►USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
►►USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit, võidakse mitte tuvastata.
►►USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib sõltuda igast seadmest eraldi.
►►Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal.
Kui selline seade on äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see kahjustada salvestatud faile või USBmäluseadet.
►►Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade võib põhjustada toote
talitlushäireid ja see võib mitte tööle hakata. Ärge kunagi unustage kasutada vaid sellist USB-mäluseadet,
millel on normaalsed muusika-, pildi- või filmifailid.
►►Palun kasutage ainult USB-mäluseadet, mida on vormindatud Windowsi töökeskkonnas loodud FAT-, FAT16, FAT32-, NTFS-failisüsteemis. Juhul kui mäluseadet on vormindatud teise abiprogrammina ja Windows seda
ei toeta, ei saa seda alati tuvastada.
►►Palun ühendage välise toitega töötav USB-mäluseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
►►Palun ühendage USB-mäluseade seadme tootja pakutavaga kaabliga.
►►Mõningaid USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toimi need sujuvalt.
►►USB-kõvakettaajami failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100
inglise tähemärki.
►►Varundage kindlasti olulised failid, kuna USB-mäluseadmele salvestatud andmed võivad kahjustuda. Me ei
vastuta andmekao eest.
►►Kui USB HDD-l ei ole välist energiaallikat, ei pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage see kindlasti välise
energiaallikaga. - Välise toiteallika puhul kasutage
toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele toiteallikale.
►►Andmeid USB-mäluseadmel ei saa NTFS-failisüsteemis kustutada.
►►Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB-ga mitme kaardi lugejat, võite kasutada
kuni 4 sektsiooni või USB-mäluseadet.
►►Kustutamise funktsiooni toetab ainult FAT-, FAT16-, FAT32-failisüsteem.
►►Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-ga mitme kaardi lugejaga, ei pruugita leida selle koguse andmeid.
►►Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult, ühendage see lahti ning ühendage siis uuesti.
►►Kui palju erineb USB-mäluseadme leidmise kiirus on erinevatel seadmetel.
►►Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laetakse teleri sisselülitamisel automaatselt teatud kõvaketas.
►►Soovitatav maht USB-ga välisele kõvakettale on 1 TB või vähem ja USB-mälupulgale 32 GB või vähem.
►►Soovitatavast suurema mahuga seade ei pruugi korralikult töötada.
►►Kui USB-ga väline kõvaketas energiasäästmise funktsiooniga ei tööta, lülitage kõvaketas välja ning seejärel
uuesti sisse, et see korralikult tööle hakkaks.
►►Tugi on ka madalama kiirusega USB-mäluseadmetele kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi FILMIDis korralikult
töötada.
►►Kui katkist faili esitatakse USB-mäluseadme vahendusel, võib teler välja lülituda või ebatavaliselt töötada.
FOTOLOEND
USB-mäluseadmelt saate vaadata fotofaile.
Ekraanikuva võib erineda teie teleri omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul.
Funktsiooniga Fotoloend fotode vaatamise ajal ei saa pildirežiimi muuta.
FOTOT (*.JPEG) toetav fail
Äärejoon: 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progressiivne : 64 x 64 ~ 1920 x 1440
• Te saate esitada vaid JPEG-faile.
• Mittetoetatavad failid on kuvatud eelmääratud ikoonina.
Ekraani komponendid
2
1
MENU
Valige Fotoloend.
Valige USB.
USB-SEADME KASUTAMINE
2
3
1 Liigub kõrgema taseme kausta.
2 Käesolev leht / kõik lehed.
Fotoloend
3 Märgistatud fotode koguarv.
Lehekülg 2/3
Draiv1
SGKIM001
4 Kaugjuhtimispuldi vastavad
nupud.
1366x768, 125KB
1
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG103 12.02.10
SG101 12.02.10
SG104 12.02.10
SG102 12.02.10
SG105 12.02.10
SGKIM001 12.02.10
SGKIM005 12.02.10
SGKIM002 12.02.10
SGKIM006 12.02.10
SGKIM003 12.02.10
SGKIM007 12.02.10
SGKIM004 12.02.10
SGKIM008 12.02.10
Lehekülje muutmine MARKEERI Markeeri
Välju
4
115
USB-SEADME KASUTAMINE
Fotode valimine ja hüpikmenüü
T
Fotoloend
Lehekülg 2/3
Draiv1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Ül. kaust
Navigeerimine
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG103 12.02.10
SG101 12.02.10
SG104 12.02.10
SG102 12.02.10
SG105 12.02.10
SGKIM001 12.02.10
SGKIM005 12.02.10
SGKIM002 12.02.10
SGKIM006 12.02.10
SGKIM003 12.02.10
SGKIM007 12.02.10
SGKIM004 12.02.10
SGKIM008 12.02.10
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
MARKEERI Markeeri
Välju
➩
Fotoloend
Lehekülg 2/3
Draiv1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Ül. kaust
Navigeerimine
1
Hüpikmenüü
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG103 12.02.10
SG101 12.02.10
SG102 12.02.10
SG104 12.02.10
1366x768, 125KB
SG105 12.02.10
SGKIM001 12.02.10
SGKIM005 12.02.10
SGKIM002 12.02.10
SGKIM006 12.02.10
SGKIM003 12.02.10
SGKIM007 12.02.10
SGKIM004 12.02.10
SGKIM008 12.02.10
Lehekülje muutmine
ꔉ
Vaata
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
MARKEERI
Markeeri
Välju
►►Vaata: kuvab valitud elemendi.
►►Markeeri kõik: märgistab kõik ekraanil olevad
fotod.
►►Eemalda markeering kõigilt: tühistab märgistatud fotode valimise.
►►Kustuta või Kustuta markeeritud: kustutab valitud fotoelemendi.
►►Sule: sulgeb hüpikmenüü.
Valige sihtkaust või draiv.
2
Valige soovitud fotod.
USB-SEADME KASUTAMINE
3
4
Aktiveerige hüpikmenüü.
Valige soovitud hüpikmenüü.
• Kasutage nuppu P ꕌꕍ fotolehekülgedel
navigeerimiseks.
• Foto märgistamiseks või mittemärgistamiseks
kasutage
nuppu
MARK
(MÄRISTA). Kui märgistatud on üks või
enam fotot, saate vaadata iga märgistatud fotot või märgistatud fotode slaidiesitlust. Kui märgistatud ei ole ühtegi fotot,
saate vaadata iga fotot kaustas või kõigi
kaustas olevate fotode slaidiesitlust.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
116
Üksikasjalikud tegevused on võimalikud täissuurusega foto vaateekraanil.
Fotoloend
Lehekülg 2/3
Draiv1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Ül. kaust
Navigeerimine
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG103 12.02.10
SG101 12.02.10
SG104 12.02.10
SG102 12.02.10
SG105 12.02.10
SGKIM001 12.02.10
SGKIM005 12.02.10
SGKIM002 12.02.10
SGKIM006 12.02.10
SGKIM003 12.02.10
SGKIM007 12.02.10
SGKIM004 12.02.10
SGKIM008 12.02.10
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
MARKEERI Markeeri
Välju
➩
Fotoloend
Lehekülg 2/3
Draiv1
SGKIM001
1366x768, 125KB
Ül. kaust
Navigeerimine
1
Hüpikmenüü
Pole markeeritud
Ül. kaust
SG103 12.02.10
SG101 12.02.10
SG102 12.02.10
SG104 12.02.10
1366x768, 125KB
SG105 12.02.10
SGKIM001 12.02.10
SGKIM005 12.02.10
SGKIM002 12.02.10
SGKIM006 12.02.10
SGKIM003 12.02.10
SGKIM007 12.02.10
SGKIM004 12.02.10
SGKIM008 12.02.10
Lehekülje muutmine
➩
ꔉ
Vaata
Markeeri kõik
◄ 1/17 ►
Slaidiseanss ꘡
BGM ꘡
꘤
Kustuta
KIIRMENÜÜ Suvand
Peida
Kustuta
Sule
MARKEERI Markeeri
Välju
Valige sihtkaust või draiv.
2
Foto kuvasuhe võib muuta ekraanil kuvatava foto täissuurusele.
Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
• Kasutage nuppu P ꕌꕍ fotolehekülgedel
navigeerimiseks.
3
4
Aktiveerige hüpikmenüü.
Valige Vaata.
5
Valitud foto kuvatakse täissuurusega.
USB-SEADME KASUTAMINE
Valige soovitud fotod.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
117
USB-SEADME KASUTAMINE
6
◄ 1/17 ►
Slaidiseanss ꘡
BGM ꘡
꘤
Kustuta
KIIRMENÜÜ Suvand
Peida
Valige Slaidiseanss , BGM,
꘤(Pööra), Kustuta, Suvand või
Peida.
• Eelmise või järgmise foto valimiseks
vajutage nuppu < >.
• Menüü valimiseks ja haldamiseks täisekraanil kasutage nuppu < >.
►►Slaidiseanss: kui ühtegi pilti ei ole valitud, kuvatakse slaidiseansi
käigus kõik käesoleva kausta fotod. Kui valitud on mõned fotod,
kuvatakse need fotod slaidiesitlusena.
■■Seadistage menüüs Suvand slaidiseansi ajaintervall.
►►BGM (Taustamuusika): kuulake muusikat, vaadates täissuurusega fotosid.
■■Seadistage valiku Suvand alt taustamuusika jaoks muusika kaust enne selle funktsiooni kasutamist.
USB-SEADME KASUTAMINE
►► ꘤ (Pööra): pöörab fotosid.
■■Pöörab foto 90°, 180°, 270°, 360° päripäeva.
■■Seda ei saa pöörata, kui pildi laius on suurem kui toetatud kõrgus.
►►Kustuta: kustutab fotod.
►►Suvand: seadistage slaidide kiirus ja muusikakaust taustamuusika jaoks.
■■Väärtuste määramiseks kasutage nuppe ꕌꕍ < > ja OK.
Sätete salvestamiseks vajutage OK.
■■Te ei saa muuta muusikakausta taustamuusika mängimise ajal.
►►Peida: peidab menüü täisekraanikuval.
■■Menüü taaskuvamiseks täisekraanil vajutage klahvi OK.
118
Pildiloendi funktsiooni kasutamine
Vali suvandid.
Seadista fotovaade.
Seadista video.
Seadista audio.
◄ 1/17 ►
Slaidiseanss ꘡
꘤
BGM ꘡
Kustuta
KIIRMENÜÜ Suvand
Peida
ꕉ Eelmine
1
Aktiveerige hüpikmenüü.
2
Valige Seadista fotovaade, Seadista video, Seadista audio.
►Fotovaate
►
seadistamine
Seadista fotovaade.
Slaidi kiirus
◄
Muusika
Kiire
►
...
kaust Korda
◄
Sees
►
Juhuslik
◄
Väljas
►
1
Valige Slaidi kiirus või Muusika kaust.
2
Tehke vajalikud seaded.
• Kui menüüs Korda on valitud Väljas,
lõppeb esitus loendi viimase failiga.
Ent kui vajutate nuppu “►►” loendi
viimase faili esituse ajal ning
valik“Korda” on välja lülitatud, alustatakse loendi esimese faili esitamist
ning menüü “Korda” aktiveeritakse.
USB-SEADME KASUTAMINE
ꕉ Eelmine
119
USB-SEADME KASUTAMINE
►Kui
► valisite Seadista video, toimige järgmiselt.
Seadista video.
Pildirežiim
◄
● Taustavalgus
100
● Kontrastsus
100
● Heledus
50
● Värv
50
● Dünaamiline kontrassus ◄
● Müravaigistus
Elav
►
Keskmine ►
◄ Keskmine ►
● Pildi lähtestamine
ꕉ Eelmine
1
Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 74, 77, 78)
►Suvandi
►
Seadista audio kasutamine
Seadista audio.
Helirežiim
◄
Standrd
►
• Autom. helitugevus
◄
Väljas
►
• Selge hääl II
◄
Väljas
►
• Tasakaal
0
ꕉ Eelmine
USB-SEADME KASUTAMINE
120
1
Valige Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II või Tasakaal.
2
Tehke vajalikud seaded. (Vt lk 85 kuni 89)
MUUSIKALOEND
USB-mäluseadmelt saate mängida muusikafaile.
Ostetud muusikafailid (*.MP3) võivad sisaldada autoriõiguse piiranguid. Antud mudel ei pruugi toetada
failide taasesitust.
Antud üksus mängib teie USB-seadmel olevaid muusikafaile.
Ekraanikuva võib erineda teie teleri omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul.
Muusika, (MUUSIKAT) (*.MP3) toetav fail
Bitikiirus 32~ 320
• Diskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Diskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Diskreetimiskiirus MPEG2.5 kihis 3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Ekraani komponendid
2
1
MENU
Valige Muusikaloend.
Valige USB.
4
USB-SEADME KASUTAMINE
3
1 Eelvaade: kui failil on albumitõmmis, siis see kuvatakse.
2 Liigub kõrgema taseme kausta.
3 Käesolev leht / kõik lehed.
Muusikaloend
1
4 Märgitud muusikapalade kogu-
Lehekülg2/3
Pealkiri
Muusika
SGKIM003
nupud.
vastavad
00:00/01:34
2
Ül. kaust
Navigeerimine
Kestus
Ül. kaust
arv.
5 Kaugjuhtimispuldi
Pole markeeritud
Hüpikmenüü
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Lehekülje muutmine
MARKEERI Markeeri
KIIRMENÜÜ
Suvand
Välju
5
121
USB-SEADME KASUTAMINE
Muusika valimine ja hüpikmenüü
Lehel kuvatakse kuni kuus muusikapala, nagu pildil näidatud.
Muusikaloend
Lehekülg 2/3
Kestus
Ül. kaust
00:00/01:34
Ül. kaust
Navigeerimine
Pole markeeritud
Pealkiri
Muusika
SGKIM003
Hüpikmenüü
SGKIM001
03:33
SGKIM002
04:45
SGKIM003
01:30
SGKIM004
02:37
SGKIM005
01:58
Lehekülje muutmine
MARKEERI
Markeeri
KIIRMENÜÜ
Suvand
Välju
➩
Muusikaloend
Lehekülg 2/3
Ül. kaust
SGKIM002
Ül. kaust
Navigeerimine
1
Hüpikmenüü
Kestus
4395KB 1Kbps
SGKIM001
00:00/01:34
➩
Pole markeeritud
Pealkiri
Muusika
SGKIM003
SGKIM003
SGKIM004
Esita
ꔉ
Esita fotoga
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
04:45
01:30
02:37
01:58
SGKIM005
Lehekülje muutmine
03:33
MARKEERI Markeeri
KIIRMENÜÜ
Suvand
Välju
Valige sihtkaust või draiv.
2
Valige soovitud fotod.
USB-SEADME KASUTAMINE
3
4
Aktiveerige hüpikmenüü.
Valige soovitud hüpikmenüü.
►►Esita (pausi ajal): esitab valitud muusikapalasid.
Kui ühe muusikapala taasesitamine lõpeb,
hakkab mängima järgmine valitud muusikapala. Kui mängida pole ühtegi valitud muusikapala, esitatakse käesolevas kaustas järgmine
pala. Kui te lähete teise kausta ja vajutate
nuppu OK, peatub käesoleva muusika taasesitus.
►►Esita markeeritud: esitab märgitud muusikapalasid. Kui muusikapala lõpetab mängimise, esitatakse
automaatselt järgmine valitud pala.
►►Peata esitus (esituse ajal): peatab muusikapalade
esitamise.
►►Esita fotoga: alustab valitud muusikapalade esitamist ja liigub seejärel menüüsse Fotoloend.
►►Markeeri kõik: märgib kaustas kogu muusika.
►►Eemalda markeering kõigilt: tühistab märgistatud
muusika valiku.
►►Kustuta või Kustuta markeeritud: kustutab valitud
muusikapalad.
►►Sule: sulgeb hüpikmenüü.
• Muusikalehel üles või alla liikumiseks
vajutage nuppu P ꕌꕍ.
• Muusikapala märgistamiseks või mittemärgistamiseks vajutage nuppu MARK
(MÄRGISTA). Kui üks või enam muusikafaili on märgistatud, esitatakse neid tsükliliselt. Näiteks kui te tahate kuulata korduvalt vaid ühte muusikapala, märgistage pala ja esitage seda. Kui ühtegi muusikapala pole märgistatud, esitatakse
tsükliliselt kogu kaustas olev muusika.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
122
■■ Kui te ei vajuta ühtegi nuppu muusika esituse ajal, hõljub mänguteabe boks ekraanisäästurina (nagu allpool näidatud).
■■ „Ekraanisäästur“?
Ekraanisäästur on mõeldud ekraani pikslikahjustuse vältimiseks,
mis tekib liikumatu pildi pikaajalisel ekraanile jäämisel.
Muusika
S003
► 0:27 / 3:67

KIIRMENÜÜ
Suvand
! MÄRKUS
►Kui
►
muusikafaili mängitakse, kuvatakse nime taga ♪ .
►Kahjustatud
►
või rikutud muusikat ei esitata, vaid kuvatakse esitusaeg 00:00.
►Tasulisest
►
teeninduspunktist allalaetud muusika koos autorikaitseõigusega ei käivitu, vaid kuvab
mängu ajal sobimatut informatsiooni.
►Kui
►
te vajutate nuppe OK, ■, peatub ekraanisäästur.
►PLAY(►)
►
(Esita), Pause(II) (Paus), ■, ►►, ◄◄ nupud kaugjuhtimispuldil on saadaval ka selles režiimis.
►Saate
►
kasutada nuppu ►►, et valida järgmine pala, ja nuppu ◄◄, et valida eelmine pala.
Muusikaloendi funktsiooni kasutamine, esitamine
Muusika
SG003
00:00/01:34
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
Lehekülg 2/3
Pole markeeritud
Pealkiri
Kestus
Ül. kaust
S001
03:33
S002
04:45
S003
01:30
S004
02:37
S005
01:58
Lehekülje muutmine
MARKEERI Markeeri
KIIRMENÜÜ
Suvand
Vali suvandid.
Seadista audio esitus.
Seadista audio.
Välju
ꕉ Eelmine
1
Aktiveerige hüpikmenüü.
2
USB-SEADME KASUTAMINE
Muusikaloend
Valige Seadista audio esitus või Seadista audio.
123
USB-SEADME KASUTAMINE
►Suvandi
►
Seadista audio esitus kasutamine
Seadista audio esitus.
◄ Sees ►
Korda
Juhuslik
Väljas
ꕉ Eelmine
1
Aktiveerige Seadista audio esitus.
2
Tehke vajalikud seaded.
• Kui menüüs Korda on valitud Väljas,
lõppeb esitus loendi viimase failiga.
Ent kui vajutate nuppu “►►” loendi
viimase faili esituse ajal ning
valik“Korda” on välja lülitatud, alustatakse loendi esimese faili esitamist
ning menüü “Korda” aktiveeritakse.
►Suvandi
►
Seadista audio kasutamine
Seadista audio.
Helirežiim
◄
Standrd
►
• Autom. helitugevus
◄
Väljas
►
• Selge hääl II
◄
Väljas
►
• Tasakaal
USB-SEADME KASUTAMINE
124
0
ꕉ Eelmine
1
Valige Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II või Tasakaal.
2
Tehke vajalikud seaded. (Vt lk 85 kuni 89)
FILMID
USB-mäluseadmelt saate mängida filmifaile.
FILMID käivitub pärast USB tuvastamist. Seda kasutatakse teleris filmifailide näitamiseks.
See kuvab USB-kaustas olevad filmid ja toetab nende esitust.
See lubab kõikide kaustas olevate filmide ja kasutaja soovitud failide taasesitust.
FILMID kuvab kausta teabe ja filmifaili.
Ekraanikuva võib erineda teie teleri omast. Pildid on näited, mis abistavad teleriga töö puhul.
USB-SEADME KASUTAMINE
Toetatud filmifailid (*.dat / *.mpg / *.mpeg / *.ts / *.trp / *.tp / *.vob/ *.mp4 / *.mkv / *.avi / *.divx)
Videovorming :DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid
1,10- beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC
Helivorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps (MP3)
Subtiitrite vorming: *.smi / *.srt / *.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2,0) / *.ass / *.ssa / *.txt (TMPlayer)
/ *.psb (PowerDivx).
• Mõned kasutajate toodetud subtiitrid ei pruugi korralikult töötada.
• Mõningaid erimärke subtiitrites ei toetata.
• HTML-silte subtiitrites ei toetata.
• Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole saadaval.
• Välise subtiitri ajaandmed peaksid esitamiseks olema tõusvas järjekorras.
• Audio keele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat taasesitust jne).
• Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult mängida või mõned funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad.
• Mõnede kodeerijate loodud filmifaile ei pruugita korralikult mängida.
• Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur ei ole sektsioonidesse jaotatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
• HD videoid maksimaalse eraldusvõimega 1920 x 1080 @ 25/30P või 1280 x 720 @ 50 / 60P toetatakse sõltuvalt raamist.
• Videod, mille eraldusvõime on suurem kui 1920 x 1080 @ 25 / 30P või 1280 x 720 @ 50 / 60P, ei
pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
• Filmifailid, mis ei ole märgitud tüüpide ja vormingute hulgas, ei pruugi korralikult töötada.
• Maksimaalne bitikiirus mängitavale filmifailile on 20 Mbps.
• Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud tasemel 4.1 või kõrgemal.
• DTS-audiokodek ei ole toetatud.
• Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei toetata.
• DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad asuma samas kaustas.
• Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
• Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei toeta suurt andmeedastuskiirust, võib ebaõnnestuda.
• Võimalik, et GMC (Global Motion Compensation) abil kodeeritud faile ei esitata.
• Funktsiooniga FILMID filmi vaatamise ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi nupu Energy
Saving (Energiasäästurežiim) abil. Iga pildirežiimi kasutajapoolne häälestamine ei toimi.
125
USB-SEADME KASUTAMINE
Fail
Videokodek
Audiokodek
mpeg, vob
MPEG1, MPEG2
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
dat
MPEG1
Dolby Digital, MPEG, MP3, LPCM
ts,trp,tp
MPEG2, H.264 / AVC
Dolby Digital, AAC, MPEG
Laiendi nimi
MPEG4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Dvix 4.12, Dvix 5.x
mp4
Dolby Digital, HE-AAC,
Dvix 6, Xvid 1,00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03
AAC, MPEG, MP3, LPCM
Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10-beta 2. H.264/AVC
1920 x 1080 @
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4,
avi
MP3, LPCM
H.264 / AVC, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 SP , MPEG4
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
ASP
MP3, LPCM
MPEG 2, MPEG 4 SP, MPEG4 ASP, Divx 3.11, Divx 4,
divx
30p
Dolby Digital, HE-AAC, AAC, MPEG,
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264/AVC
mkv
Max lahutusvõime
Dolby Digital,HE-AAC,AAC,MPEG,
Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid
MP3,LPCM
1.03, Xvid 1.10–beta 1, Xvid 1.10–beta 2, H.264 / AVC
Ekraani komponendid
2
1
MENU
Valige Filmide loend.
Valige USB.
USB-SEADME KASUTAMINE
2
1 Liigub kõrgema taseme kausta.
2 Käesolev leht / kõik lehed.
Filmide loend
3 Märgitud filmide koguarv.
4 Kaugjuhtimispuldi vastavad
Lehekülg 2/3
nupud.
Pole markeeritud
Pealkiri
Film
SGKIM002
Kestus
Ül. kaust
Lemmikmuusika
SGKIM001
640x480, 720KB
1
Ül. kaust
Navigeerimine
Hüpikmenüü
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Lehekülje muutmine
4
126
3
MARKEERI Markeeri
Välju
Filmi valimine ja hüpikmenüü
Filmide loend
Lehekülg 2/3
Pole markeeritud
Pealkiri
Film
SGKIM002
Kestus
Ül. kaust
Lemmikmuusika
SGKIM001
640x480, 720KB
Ül. kaust
Navigeerimine
SGKM002
01:34:15
SGKIM001
01:35:30
SGKIM001
01:30:20
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
MARKEERI Markeeri
Välju
➩
Filmide loend
Lehekülg 2/3
Pole markeeritud
Pealkiri
Film
SGKIM002
Ül. kaust
Lemmikmuusika
SGKIM001
SGKM002
640x480, 720KB
SGKIM001
1
Hüpikmenüü
Lehekülje muutmine
ꔉ
Esita
Markeeri kõik
Kustuta
Sule
01:34:15
01:35:30
01:30:20
SGKIM001
Ül. kaust
Navigeerimine
Kestus
1366x768, 125KB
MARKEERI Markeeri
Välju
Valige sihtkaust või draiv.
2
Valige soovitud filmipealkiri
4
Aktiveerige hüpikmenüü.
• Kasutage nuppu P ꕌꕍ filmilehekülgedel
navigeerimiseks.
• Filmi märgistamiseks või mittemärgistamiseks kasutage MARK (MÄRGISTA)
nuppu. Kui märgistatud on üks või enam
filmifaili, mängitakse märgistatud filme
järjest.
Valige soovitud hüpikmenüü.
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
USB-SEADME KASUTAMINE
3
►►Esita: esitab valitud filmi. DivX-esitus käivitub ekraani muutumise käigus.
►►Markeeri kõik: märgib kaustas kõik filmid.
►►Eemalda markeering kõigilt: tühistab märgistatud
filmide valimise.
►►Kustuta või Kustuta markeeritud: kustutab valitud
filmielemendi.
►►Sule: sulgeb hüpikmenüü.
! MÄRKUS
►Juhul
►
kui faile ei toetata, kuvatakse mittetoetatava faili kohta teade.
127
USB-SEADME KASUTAMINE
FILMIDi funktsiooni kasutamine, esitus
Vali suvandid.
Seadista video esitus.
Seadista video.
Seadista audio.
ꕉ Eelmine

1
KIIRMENÜÜ
and
Aktiveerige hüpikmenüü.
2
Valige Seadista videoesitus, Seadista video või Seadista audio
USB-SEADME KASUTAMINE
128
►Valiku
►
Seadista video esitus kasutamine
◄
Pildi suurus
Täis
►
1
Audio keel
Subtiitri keel
Väljas
. Sünk.
0
. Asend
0
. Suurus
Tavaline
ꕉ
Eelmine
ꕉ Eelmine
►►Pildi suurus: valib filmi esitamisel kasutatava pildivormingu.
►►Audio keel & Subtiitri keel: Muudab filmi esituse ajal
kasutatava heli/subtiitrite keelegruppi.
►►Sünk.: reguleerib filmi esituse ajal subtiitrite aja sünkroonimist alates -10 sekundist kuni +10 sekundini 0,5
sekundi kaupa.
►►Asend: muudab filmi esituse ajal subtiitrite asendit
üles või alla.
►►Suurus: valib soovitud subtiitrite suuruse filmi esitamise ajal.
1
Aktiveerige Pildi suurus, Audio keel või Subtiitri keel.
2
Tehke vajalikud seaded.
Toetatud keel
Ladina 1
Inglise, hispaania, prantsuse, saksa, itaalia, rootsi, soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania keel, keldi keel, kõmri keel, iiri keel, katalaani keel, valentsia keel
Ladina 2
Bosnia, poola, horvaatia, tšehhi, slovakkia, sloveenia, serbia, ungari keel
Ladina 4
Eesti, läti, leedu keel
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia keel, vene, ukraina, kasahhi
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
! MÄRKUS
►Filmi
►
välise subtiitrifailina saab kasutada vaid ASCII-koodiga faili.
►Ainult
►
500 tähte ja 500 numbrit toetatakse subtiitri igal real.
►Ühes
►
subtiitrifailis toetatakse ainult 10 000 sünkroonimisplokki.
USB-SEADME KASUTAMINE
Subtiitrite keel
129
USB-SEADME KASUTAMINE
►Kui
► valisite Seadista video, toimige järgmiselt.
Seadista video.
Pildirežiim
◄
● Taustavalgus
100
● Kontrastsus
100
● Heledus
50
● Värv
50
● Dünaamiline kontrassus ◄
● Müravaigistus
Elav
►
Keskmine ►
◄ Keskmine ►
● Pildi lähtestamine
ꕉ Eelmine
1
Tehke vajalikud seadistused. (Vt lk 74, 77, 78)
►Suvandi
►
Seadista audio kasutamine
Seadista audio.
Helirežiim
◄
Standrd
►
• Autom. helitugevus
◄
Väljas
►
• Selge heli II
◄
Väljas
►
• Tasakaal
0
ꕉ Eelmine
USB-SEADME KASUTAMINE
130
1
Valige Helirežiim, Autom. helitugevus, Selge hääl II või Tasakaal.
2
Tehke vajalikud seaded. (Vt lk 85 kuni 89)
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
◄◄ / ►►
Esituse ajal
vajutage tagasikerimise kiirendamiseks korduvalt nuppu REW(◄◄), ◄◄(x2)
→ ◄◄◄ (x4) → ◄◄◄◄(x8) → ◄◄◄◄◄(x16) →◄◄◄◄◄◄(x32);
vajutage edasikerimise kiirendamiseks korduvalt nuppu FF(►►), ►►(x2)
→ ►►► (x4) → ►►►► (x8) → ►►►►►(x16) → ►►►►►►(x32).
■ Nende nuppude korduv vajutamine suurendab edasi-/tagasikerimise kiirust.
Vajutage taasesituse ajal nuppu Pause(II).
■ Kuvatakse stoppkaader.
■ Kui 10 minuti jooksul pärast pausi aktiveerimist ei vajutata kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu, naaseb teler esitusrežiimi.
Vajutage nuppu Pause(II) ja kasutage seejärel aeglaseks liikumiseks
nuppu FF (►►).
<>
Play(►)

Kasutades taasesituse ajal nuppu < või >, on asendile viitav kursor ekraanil
näha.
Normaalsele taasesitusele naasmiseks vajutage nuppu Play(►) (Esita).
Vajutage korduvalt nuppu ENERGY SAVING (Energiasääst), et suurendada
ekraani heledust. (Vt lk 72)
USB-SEADME KASUTAMINE
131
USB-SEADME KASUTAMINE
DIVX-REGISTREERIMISKOOD
Kinnitage teleri DivX-i registreerimiskoodi number. Registreerimiskoodi kasutades võib filme laenutada
või osta aadressilt www.divx.com/vod.
Laenutatud või ostetud DivX-faili taasesitus teise teleri DivX-i registreerimiskoodiga pole lubatud.
(Mängitavad on vaid DivX-failid, mis sobivad ostetud teleri registreerimiskoodiga.)
USB
Liiguta
USB
OK
Fotoloend
Fotoloend
Muusikaloend
Muusikaloend
Filmide loend
DivX-i
DivX-i registreerimisregistreerimis- kood
kood
ꔉ
➩
Deaktiveerimine
Liiguta
OK
DivX® video soovi korral
Filmide loend
Teie registreerimiskood on: xxxxxxxxxx
DivX-i
ꔉ
DivX-i registreerimisregistreerimis- kood
kood
Lisateabe saamiseks külastage lehekülge www.
Deaktiveerimine
divx.com/vod.
Sule
1
MENU
Valige USB.
2
Valige DivX-i registreerimis- kood.
3
Kuvage DivX-i registreerimis- kood.
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
USB-SEADME KASUTAMINE
132
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud DivX, Inc.
See on ametliku DivX serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja
tarkvarariistad failide DivX-videoteks teisendamiseks saate veebisaidilt www.divx.com.
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified® seade peab ostetud
DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse "DivX VOD". Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks ja DivX VODi kohta
lisateabe saamiseks minge selle koodiga veebisaidile vod.divx.com.
"DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme sisu.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. litsentseeritud kaubamärgid.
"Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"
! MÄRKUS
►Filmifaile
►
toetatakse järgnevalt
Eraldusvõime: alla 1920 x 1080 (laius x kõrgus) piksli
Kaadrisagedus: alla 30 kaadri/sek (1920 x 1080), alla 60 kaadri/sek (alla 1280 x 720)
►Videokodek:
►
MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2
DEAKTIVEERMINE
Deaktiveerimise eesmärk on võimaldada seadmete deaktiveerimine kasutajatele, kes on aktiveerinud
kõik võimalikud seadmed läbi veebiserveri ning ei saa enam rohkem seadmeid aktiveerida. DivX VOD
võimaldab tarbijal aktiveerida kuni 6 seadet ühe konto alt, kuid nende seadmete asendamiseks või deaktiveerimiseks pidi tarbija võtma ühendust DivX-i toega ning taotlema kustutamist. Nüüd on selle lisafunktsiooniga võimalik tarbijatel seadmed ise deaktiveerida ja seega oma DivX VOD seadmeid paremini
hallata.
USB
Liiguta
USB
OK
Fotoloend
Fotoloend
Muusikaloend
Muusikaloend
Filmide loend
➩
DivX-i registreerimis- kood
Deaktiveerimine
Deaktiveerimine
ꔉ
Liiguta
Filmide loend
DivX-i registreerimis- kood
DivX® video soovi korral
Deaktiveerimine
Deaktiveerimine ꔉ
Kas soovite deaktiveerida?
Jah
1
MENU
OK
Ei
➩
DivX® video soovi korral
Seade on deaktiveeritud.
Deaktiveerimiskood: xxxxxxxx
Lisateabe saamiseks külastage lehekülge
www.divx.com/vod.
Sule
Valige USB.
2
Valige Deaktiveerimine.
Valige Jah.
4
Kuvage Deaktiveerimine.
USB-SEADME KASUTAMINE
3
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
133
TELETEKST
See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus, mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, aktsiahindade ja paljude muude
teemade kohta.
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme SIMPLE, TOP ja
FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel.
TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis võimaldavad
teletekstiteabe kiiret ja hõlpsat valimist.
SISSE-/VÄLJALÜLITUS
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST). Ekraanile
ilmub esimene või viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi, kuupäev
ja kellaaeg. Esimene lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST) või EXIT
(VÄLJU). Taastub eelmine re˛iim.
SIMPLE TEXT
■■ Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale
numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saab kasutada nuppu P ꕌꕍ.
TOP TEXT
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli
tähendab järgmist gruppi ning sinine väli tähendab järgmist plokki.
■■ Ploki, grupi ja lehekülje valik
TELETEKST
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile siirdumiseks koos automaatse üleminekuga järgmisele
plokile.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Alternatiivselt võite kasutada nuppu P ꕌ.
Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt võite kasutada nuppu P ꕍ.
■■ Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sises
tamise teel numbrinuppude abil.
134
FASTEXT
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavatvärinuppu vajutades.
■■ Lehekülje valik
1 Menüü ꔻ valimiseks vajutage nuppu T.OPT, seejärel ꕌꕍ. Kuvatakse indeksilehekülg.
2 Saate valida allrea värvikoodiga varustatud lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise numbrisisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks võite kasutada nuppu P ꕌꕍ.
TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID
■■ Vajutage T. OPT -nuppu ja kasutage seejärel nuppu ꕌꕍ menüü Teksti suvand valimiseks.
ꔻ Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
ꔾ Aeg
Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et näidata ekraani üleval paremal
nurgas kellaaega.
Teletekstire˛iimis saate selle nupuga valida alamlehekülje numbri. Alamlehekülje
number kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje hoidmiseks või vahetamiseks
vajutage nuppu PUNANE/ROHELINE, < > või numbrinuppu.
ꕀ Hoia
Teksti suvand
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Sule
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekülje number on tavaliselt näha ekraanil
kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas stopp-süm bol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud.
Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
ꔼ
Uuenda
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje numbriga. Valige see
menüü uuesti, et vaadata uuendatud teleteksti lehekülge.
TELETEKST
ꔽ
135
DIGITAALNE TELETEKST
* See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis ja Iirimaal.
Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud, nagu
tekst, graafika jne.
Digitaalsele teletekstile on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste teenustega,
mis kannavad üle digitaalset teleteksti.
Subtiitri keele peaksite SUBTITLE (SUBTIITER) nuppu vajutades välja lülitama, et kuvada teleteksti.
TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA
1
Vajutage numbreid või P ꕌꕍ nuppu, et valida digitaalne teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2
Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge järgmisele sammule, vajutades TEXT, OK, ꕌꕍ < >,
PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE või
NUMBRINUPPE jne.
3
Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
vaid teine teenus numbritega või P ꕌꕍ nupuga.
TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA
DIGITAALNE
TELETEKST
136
1
Vajutage numbreid või P ꕌꕍ nuppu, et valida teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2
Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu TEXT
või värvilisi nuppe.
3
Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge järgmisele sammule, vajutades OK, ꕌꕍ< >, PUNANE,
ROHELINE, KOLLANE, SININE või NUMBRINUPPE
jne.
4
Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TV-pildile
naasmiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST) või värvilisi nuppe.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu tekstiteenustele PUNASELE nupule vajutamisega.
LISA
TÕRKEOTSING
Seade ei tööta korralikult.
Juhtpult ei tööta
■■ Kontrollige, kas toote ja kaugjuhtimisseadme vahel pole takistust põhjustatavt objekti. Veenduge, et suunate kaugjuhtimisseadme otse
seadme poole
■■ Kas patareid on paigaldatud õige polaarsusega (+ ja +, - ja -)?
■■ Veenduge, et kasutate kaugjuhtimispuldi õiget režiimi: TV, VCR jne.
■■ Paigaldage uued patareid.
Toide katkeb ootamatult
■■ Kas unetaimer on peal?
■■ Kontrollige toitesätteid. Toitekatkestus.
■■ Kui teler on sisse lülitatud ning sisendsignaal puudub, lülitub teler
elektri säästmiseks 15 minuti pärast automaatselt välja.
■■ Kui katkist faili esitatakse USB-režiimis, võib teler välja lülituda. Palun
kontrollige USB-mäluseadmes olevat faili.
■■ V.a energiasäästurežiimi ekraani väljalülitusrežiim.
Videofunktsioon ei tööta.
Pilt ja heli puuduvad
■■ Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
■■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
■■ Kas toitejuhe on võrgupesas?
■■ Kontrollige antenni suunda ja/või asukohta.
■■ Kontrollige võrgupesa, pistes sinna mõne teise seadme toitejuhtme.
Pilt tuleb pärast sisselülita- ■■ See on normaalne, pilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt
viie minuti jooksul ei ilmu, pöörduge teeninduskeskuse poole.
mist ekraanile aeglaselt
Rõht- või püstribad, pilt
väreleb
LISA
■■ Reguleerige menüüsuvandiga Värv.
■■ Jätke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks.
Värvid puuduvad või värvid
■■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
või pilt on halva kvaliteediga.
■■ Kas videokaablid on õigesti paigaldatud?
■■ Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige mõni funktsioon.
■■ Kontrollige kohalike häiringute olemasolu, nagu näiteks elektriseadmed ja -tööriistad.
137
LISA
Videofunktsioon ei tööta.
■■ Jaamal või kaablifirmal probleemid, häälestage mõnele teisele jaamale.
Mõne kanali halb vastuvõtt
■■ Jaama signaal nõrk, suunake antenn täpselt jaamale.
■■ Kontrollige võimalike häireallikate olemasolu.
Pildil ribad või vöödid
Pole pilti, kui ühendada
HDMI-ga.
■■ Kontrollige antenni (muutke antenni suunda).
■■ Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
Kui HDMI-kaabel pole High Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda pildi
värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMIkaablit.
Helifunktsioon ei tööta.
Pilt korras, heli puudub
LISA
138
■■ Vajutage nuppu
+ või -.
■■ Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA).
■■ Proovige mõnda muud kanalit. Probleem võib olla saates.
■■ Kas helikaablid on õigesti paigaldatud?
Ühest kõlarist ei kosta heli
■■ Reguleerige menüüsuvandiga Tasakaal.
Ebanormaalne heli seadme
sees.
■■ Keskkonna niiskuse või temperatuuri muutumisel võib seadme sisseväljalülitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tähendada
toote riket.
Pole heli, kui ühendada
HDMI või USB-ga.
■■ Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed HDMI-kaabel.
■■ Kontrollige USB juhet üle versiooni 2.0.
■■ Kui heli kõlab HDMI vahendusel ebanormaalselt, kontrollige välisseadmete audiovormingut
►►Toetatavad audiovormingud: Dolby Digital, PCM
Pildi seadetega on probleem.
Kui kasutaja vahetabpildi- ■■ See tähendab, et teler on hetkel seadistatud režiimi Kaupluse demo.
seadeid, vahetabteler peale
Režiimi Kodukasutus lülitumiseks toimige järgmiselt.
teatudaega tagasioriginaalValige teleri menüüst SUVAND → Režiimi seade → Kodukasutus.
seadetepeale.
Nüüd olete teleri lülitanud režiimi Kodukasutus.
Rakendub ainult arvutirežiim
Ekraanil puudub kujutis.
Toide on sees, sisselülituse
indikaator on sinine, kuid ■■ Reguleerige heledust ja kontrasti.
ekraan on tume.
Kas kuvatakse teade ‘Vale
vorming’?
■■ Signaal arvutist (videokaardist) on teleri horisontaalsest või vertikaalsest sagedusvahemikust väljas.
Vaadake käesolevas kasutusjuhendis olevaid spetsifikatsiooni ja reguleerige sagedusvahemikku.
Kas kuvatakse teade
‘Kontrolli signaalikaablit’?
■■ Signaalikaabel arvuti ja teleri vahel pole ühendatud. Kontrollige signaalikaablit.
■■ Sisendsignaali muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu ‘INPUT’
(Sisend).
Ühendamisel kuvatakse teade 'Tundmatu seade'.
Kas draiver on installitud?
■■ Installige tootega kaasasolev draiver või laadige see veebilehelt alla.
(http://www.lg.com)
■■ Vaadake videokaardi kasutusjuhendit ja veenduge, et videokaart toetab funktsiooni plug & play.
Järelkujutis ilmub seadme
väljalülitamisel.
LISA
Ekraanil on järelkujutis.
■■ Kui ekraanil on pikka aega liikumatu kujutis, võib see piksleid kahjustada.
Kasutage ekraanisäästjat.
139
LISA
Ekraanivärvid on ebatavalised.
Ekraani värviskeem on halb
(16 värvi).
■■ Seadistage värviskeem 24 bitile (tõepärased värvid)
Valige opsüsteemi Windows korral Control Panel (Juhtpaneel) →
Display (Kuva) → Settings (Seaded) → Color Table (Värvitabel).
Ekraani värvid on ebastabiil■■ Kontrollige signaalikaabli ühendust.
sed või on kõik ühevärviline.
Kas ekraanil on mustad
täpid?
■■ Ekraanil võib olla mitu punast, rohelist, valget või musta pikslit, mis
viitavad LCD-paneeli unikaalsetele näitajatele.
See pole LCD viga.
Ekraanipilt on ebatavaline.
■■ Reguleerige asendit teleri menüüs.
Kas pildiasend on vale?
Kas taustal on õhukesed
ribad?
■■ Veenduge, et teler toetab videokaardi resolutsiooni ja sagedust. Kui
sagedus on vahemikust väljas, valige soovitatava resolutsiooni seadistamiseks Control Pane (Juhtpaneel)l → Display (Kuva) → Settings
(Seaded).
■■ Reguleerige sagedust teleri menüüs Kell.
Ekraanil on horisontaalmüra
■■ Reguleerige faasi teleri menüüs Faas.
või on tähed hägused.
LISA
140
HOOLDUS
Enneaegsetest riketest on võimalik hoiduda. Hoolikas ja korrapärane puhastamine võib teie uue seadme
tööiga pikendada.
Enne puhastamist lülitage kindlasti toide välja ning tõmmake juhe võrgupesast.
Ekraani puhastamine
1 Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suurepärane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee ja
väikese koguse riidepehmendaja või puhastusvahendi seguga. Väänake lapp peaaegu kuivaks ning
kasutage seda ekraani pühkimiseks.
2 Veenduge, et ekraanile ei jääks liigset vett. Laske ekraan enne teleri sisselülitamist kuivada.
Korpuse puhastamine
■■ Saasta ja tolmu kõrvaldamiseks pühkige korpust pehme kuiva kiuvaba lapiga.
■■ Ärge kasutage märga lappi.
Pikemaajaline äraolek
HOIATUS
►►Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (näiteks puhkusele), siis on soovitatav toitejuhe pesast
välja tõmmata kaitseks äikese või toitekatkestuste eest.
LISA
141
LISA
TOOTE TEHNILISED ANDMED
M2080D / M2080DF / M2080DB / M2080DN
508,5 mm lai (20,0 tolli) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-paneel
Ekraanitüüp
LCD (Liquid Crystal Display)
Nähtav diagonaalsuurus: 508,5 mm
Pikslisamm
0,2766 mm (H) x 0,2766 mm (V)
Max eraldusvõime
1600 x 900 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime 1600 x 900 @ 60 Hz
Videosignaal
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 65 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, HDMI*2, CVBS
Sisendpesad
Nimipinge
Toide
Energia tarbimine
19 V
2,0 A
Töörežiim 32 (Tüüpiline)
Ooterežiim ≤ 1 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: LITE-ON, mudel PA-1650-68
Kalle
-5° kuni 10°
Kallutusvahemik
M2080D
476,4 mm x 376,1 mm x 193,8 mm (18,75 tolli x 14,81 tolli x 7,62 tolli)
3,5 kg ( 7,12 lb)
M2080DF
476,4 mm x 387,8 mm x 193,9 mm (18,75 tolli x 15,26 tolli x 7,63 tolli)
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
3,7 kg ( 8,16 lb)
M2080DB
Kaal
476,4 mm x 389,4 mm x 194,4 mm (18,75 inch x 15,33 inch x 7,65 inch)
3,5 kg ( 7,12 lb)
M2080DN
476,4 mm x 310,5 mm x 56,1 mm (18,75 inch x 12,22 inch x 2,21 inch)
2,7 kg ( 5,95 lb)
LISA
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur
10 °C kuni 35 °C
Tööniiskus
20 % kuni 80 %
Hoiustamistemperatuur
Hoiustamisniiskus
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
■■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
142
M2280D / M2280DF / M2280DB / M2280DN
546,86 mm lai (21,53 tolli) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-paneel
Ekraanitüüp
LCD (Liquid Crystal Display)
Nähtav diagonaalsuurus: 546,86 mm
Pikslisamm
0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Max eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime 1920 x 1080 @ 60 Hz
Videosignaal
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 83 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, HDMI*2, CVBS
Sisendpesad
Nimipinge
Toide
Energia tarbimine
19 V
2,2 A
Töörežiim 35 W (Tüüpiline)
Ooterežiim ≤ 1 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: LITE-ON, mudel PA-1650-68
Kalle
-5° kuni 10°
Kallutusvahemik
M2280D
509,6 mm x 396,2 mm x 193,8 mm (20,06 tolli x 15,6 tolli x 7,63 tolli)
3,7 kg (8,16 lb)
M2280DF
509,6 mm x 407,3 mm x 193,9 mm (20,06 tolli x 16,03 tolli x 7,63 tolli)
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
3,9 kg ( 8,6 lb)
M2280DB
Kaal
509,6 mm x 409,6 mm x 194,4 mm (20,06 tolli x 16,12 tolli x 7,65 tolli)
3,7 kg ( 8,16 lb)
M2280DN
509,6 mm x 330,5 mm x 53,6 mm (20,06 tolli x 13 tolli x 2,11 tolli)
2,9 kg ( 6,4 lb)
tingimused
Töötemperatuur
Tööniiskus
10 °C kuni 35 °C
20 % kuni 80 %
Hoiustamistemperatuur
Hoiustamisniiskus
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
LISA
Keskkonna-
■■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
143
LISA
M2380D / M2380DF/ M2380DB / M2380DN
584,2 mm lai (23 tolli) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-paneel
Ekraanitüüp
LCD (Liquid Crystal Display)
Nähtav diagonaalsuurus: 584,2 mm
Pikslisamm
0,265 mm (H) x 0,265 mm (V)
Max eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime 1920 x 1080 @ 60 Hz
Videosignaal
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 83 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, HDMI*2, CVBS
Sisendpesad
Nimipinge
Toide
Energia tarbimine
19 V
2,4 A
Töörežiim 40 W (Tüüpiline)
Ooterežiim ≤ 1 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: LITE-ON, mudel PA-1650-68
Kalle
-5° kuni 10°
Kallutusvahemik
M2380D
547 mm x 415,7 mm x 193,8 mm (21,53 tolli x 16,37 tolli x 7,63 tolli)
4,2 kg ( 9,26 lb)
M2380DF
547 mm x 427,9 mm x 193,9 mm (21,53 tolli x 16,85 tolli x 7,6 tolli)
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
4,4 kg ( 9,7 lb)
Kaal
M2380DB
547 mm x 429,1 mm x 194,4 mm (21,53 tolli x 16,89 tolli x 7,65 tolli)
4,2 kg ( 9,26 lb)
M2380DN
547 mm x 349,6 mm x 57,8 mm (21,53 tolli x 13,76 tolli x 2,27 tolli)
3,4 kg ( 7,5 lb)
LISA
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur
10 °C kuni 35 °C
Tööniiskus
20 % kuni 80 %
Hoiustamistemperatuur
Hoiustamisniiskus
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
■■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
144
M2780D / M2780DF / M2780DN
685,8 mm lai (27 tolli) TFT (Thin Film Transistor)
Ekraanitüüp
LCD-paneel
LCD (Liquid Crystal Display)
Nähtav diagonaalsuurus: 685,8 mm
Pikslisamm
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Max eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
Soovitatav eraldusvõime 1920 x 1080 @ 60 Hz
Videosignaal
Horisontaalsagedus
30 kHz kuni 83 kHz
Vertikaalsagedus
56 Hz kuni 75 Hz
Sünkroonimistüüp
Eraldi sünkroonimine, digitaalne
TV, D-Sub analoog, SCART, PC audiosisend, komponent, HDMI*2, CVBS
Sisendpesad
Nimipinge
Toide
Energia tarbimine
19 V
2,8 A
Töörežiim 47 W (Tüüpiline)
Ooterežiim ≤ 1 W
Vahelduv- ja alalisvoolu adapter
Tootja: LITE-ON, mudel PA-1650-68
Kalle
-5° kuni 10°
Kallutusvahemik
M2780D
644 mm x 480,6 mm x 222,8 mm (23,53 tolli x 18,82 tolli x 8,77 tolli)
5,8 kg ( 12,79 lb)
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)
Kaal
M2780DF
644 mm x 493,6 mm x 221,7 mm (23,53 tolli x 19,43 tolli x 8,72 tolli)
6,1 kg ( 13,45 lb)
M2780DB
644 mm x 407,8 mm x 57,6 mm (23,53 tolli x 16,05 tolli x 2,27 tolli)
4,8 kg ( 10,58 lb)
Keskkonnatingimused
Töötemperatuur
10 °C kuni 35 °C
Tööniiskus
20 % kuni 80 %
Hoiustamistemperatuur
-10 °C kuni 60 °C
5 % kuni 90 %
■■ Ülaltoodud tehnilisi andmeid võib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta.
LISA
Hoiustamisniiskus
145
LISA
INFRAPUNAKOODID
•Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
Kood
Märkus
95
Energiasääst
Kaugjuhtimispuldi nupp
08
TOIDE
Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/välja)
50
TV / PC
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
SISEND
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
MÄÄR
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
KIIRMENÜÜ
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
MENÜÜ
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
JUHEND
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Üles (ꕌ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
Alla (ꕍ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
07
Vasakule (<)
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
Paremale (>)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK(ꔉ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
TAGASI
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
VÄLJU
꘍
02
(+)
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
(-)
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV ( MARK )
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
HÄÄLETU
P (ꕌ)
01
P (ꕍ)
Kaugjuhtimispuldi nupp
10 kuni 19
LISA
146
Funktsioon
Kaugjuhtimispuldi nupp
Numbrinupud 0 kuni 9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LOEND
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
KIIRVAADE
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
SININE nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEKST
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTIITRID
Kaugjuhtimispuldi nupp
99
Autom. konfig.
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
▀
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
►
ll
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
8F
◄◄
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
►►
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendage sisendpesa RS-232Cvälisjuhtseadmega
(nagu näiteks arvuti või AVjuhtsüsteem)ja juhtige
teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleritagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
RS-232C ühenduskaableid teleriga kaasas ei ole.
Pistmiku tüüp: D-Sub 9 viiguga sõrm
nr
Viigu nimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ühenduseta
RXD (Andmete vastuvõtt)
TXD (Andmete edastus)
DTR (DTE-pool valmis)
GND
DSR (DCE-pool valmis)
RTS (Saatmiseks valmis)
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
Ühenduseta
1
5
6
9
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232C-kaabel)
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
LISA
PC
147
LISA
Seadista ID
Kasutage seda funktsiooni teleri ID-numbri määramiseks.
Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine 1”. ► lk153
SUVAND
Liiguta
SUVAND
OK
: Eesti
Menüü keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Audio keel
: Eesti
Subtiitri keel : Eesti
Subtiitri keel : Eesti
➩
Abi vaeguritele
Riik : ­- -
Seadista
SeadistaID
ID
Sisselülituse indikaator
ꔉ
:Sees
▼
2
3
MENU
: ­- -
Sisendi silt
:: 11
OK
Abi vaeguritele
Riik Sisendi silt
1
Liiguta
Menüü keel
Seadista
SeadistaID
ID
:: 11
Sisselülituse indikaator
◄
:Sees
ꔉ
1
►
Sule
▼
Valige SUVAND.
Valige Seadista ID.
Seadistage funktsioon Seadista ID, et valida soovitud TV ID-number.
SET ID(Seadista ID) seadistuse vahemik on 1 kuni 99.
LISA
• Menüüakna sulgemiseks valige MENU (Menüü) või EXIT (Välju).
• Eelmisele menüüekraanile liikumiseks vajutage nuppu BACK (TAGASI).
148
Sideparameetrid
■■ Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
■■ Andmepikkus: 8 bitti
■■ Paarsus: puudub
■■ Stopp-bitt: 1. bitt
■■ Sidekood: ASCII-kood
■■ Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
KÄSK 1
KÄSK 2
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
01. Power (toide)
k
a
00 kuni 01
02. Kuvasuhe
k
c
Vt lk 150
03. Screen Mute
(Ekraanisummutus)
k
d
00 kuni 01
04. Volume Mute
(Helitugevuse vaigistamine)
k
e
00 kuni 01
05. Volume Control
(Helitugevuse reguleerimine)
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
11. OSD Select
(OSD-re˛iimi valik)
k
l
00 kuni 01
* [DATA] 12. Kaugjuhtimise
lukustusrežiim
k
m
00 kuni 01
13. Kõrged toonid
k
r
00 kuni 64
14. Bass
k
s
00 kuni 64
:
* [Cr] :
*[]
15. Tasakaal
k
t
00 kuni 64
OK, jaatav vastus
16. Värvitemperatuur
x
u
00 kuni 64
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
17. Energiasддstlik
j
q
00 kuni 05
18. Automaatne konfiguratsioon
j
u
01
19. Tune Command
(Häälestuskäsk)
m
a
Vt lk 152
20. Lisa kanal/jäta
vahele
m
b
00 kuni 01
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab
teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust
olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
21. Key (Nupp)
m
c
Nupu kood
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
22. Tagavalgustus
m
g
00 kuni 64
23. Input select (Main)
(Põhipildi sisendi valik)
x
b
Vt lk 153
*Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab
seade selle vormingu alusel ACK-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1] :
* [Command 2] :
* [Seadista ID] :
:
esimene käsk teleri juhtimiseks
(j, k, m või x).
teine käsk teleri juhtimiseks.
Saate häälestada Seadista ID teleri
soovitud
ID-numbri
valimiseks
menüüs Suvand. Häälestusvahemik
1–99.
Kui valite Seadista ID väärtuseks 0,
juhitakse iga ühendatud telerit.
Seadista ID väärtus esitatakse
menüüs kümnendarvuna (1–99) ning
edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
käsuandmete edastamiseks.
Käsu oleku lugemiseks edastatakse
FFandmed.
tagasijooks
ASCII kood ‘0x0D’
ASCII-kood 'tühik (0x20)'
LISA
* 17-24 seadistamisel ei ilmu ekraanile menüü.
* Märkus: USB-toimingute, nagu DviX või EMF, jooksul
ei täideta ühtegi käsku, välja arvatud Power (ka)
(Toide) ja Key (mc) (Klahv), ning neid käsitletakse kui
mittekasutatavaid.
Transmission / Receiving Protocol (edastus- ja
vastuvõtuprotokoll)
149
LISA
01. Toide (käsklus: k a)
►► Teleri toite sisse-väljalülitamine.
Edastus
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][d][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : Ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video mute off (video vaigistus väljas)
01 : Ekraanisummutus sees (pilt väljas).
10 : Video mute on (video vaigistus sees)
Kviteering
[d][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed 00 : toide välja
Kviteering
01 : toide sisse
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Toite oleku sees-väljas näitamiseks.
Edastus
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Kviteering
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda teleri ekraanile, kui toide on sees.
►► Ekraanisummutuse sisse-väljalülitamiseks.
Edastus
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Kuid kui ekraani vaigistus on sees, siis
ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-väljalülitamiseks.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (VAIGISTA) abil.
Edastus
[k][e][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Helitugevuse vaigistus sees (helitugevus väljas).
01 : Helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees).
02. Kuvasuhe (käsklus : k c) (Põhipildi suurus)
Kviteering
►► Ekraanivormingu häälestamiseks (põhipildi vorming)
Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut
Kuvasuhe kiirmenüüs või pildimenüüs.
[e][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Edastus
[k][c][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 01 : normaalekraan (4:3) 07 : 14:9
02 : laiekraan (16:9)
09 : Skännimine
04 : Suum
0B : Täis ekraan
06 : Originaal
10 kuni 1F : Kino suum 1 kuni 16
Kviteering
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus : k f)
►► Helitugevuse reguleerimiseks.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
Edastus
[k][f][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
[c][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kviteering
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p
50Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60
Hz), Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60
Hz) on saadaval ainult skaneerimine.
[f][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
LISA
* Režiim Full Wide (Täisekraan) töötab ainult analoogi ja AV1,2 korral.
06. Kontrast (käsklus : k g)
►► Ekraani kontrasti reguleerimiseks.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PICTURE
(PILT).
Edastus
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
150
07. Heledus (käsklus : k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimiseks.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PICTURE
(PILT).
Edastus
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse-väljalülitamiseks kaugjuhtimise
korral.
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[k][l][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[l][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
►► Ekraani värvide reguleerimine. (V.a arvutirežiimis)
Värve saate reguleerida ka menüüs PICTURE
(PILT).
Edastus
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
[k][i][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: lukk väljas
Kviteering
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[i][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Varjund (käsklus : k j)
►► Ekraani varjundi reguleerimine. (V.a arvutirežiimis)
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PICTURE
(PILT).
Edastus
[k][j][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[j][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Edastus
Andmed 00 : OSD väljas
01 : OSD sees
Kviteering
►► Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste lukustamiseks.
Edastus
[k][m][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
01 : lukk sees
[m][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Nupp Local Power Key (Kohalik toiteklahv) töötab
korralikult.
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Kõrged toonid reguleerimiseks.
Kõrged toonid saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][r][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[r][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus : k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimiseks.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PICTURE
(PILT).
Edastus
[k][k][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Kviteering
[k][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Bassi reguleerimiseks.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
[k][s][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
LISA
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
14. Bass (käsklus: k s )
Kviteering
[s][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
151
LISA
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
18. Automaatkonfigureerimine (käsklus : j u)
►► Helitasakaalu reguleerimiseks.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Edastus
►► Pildi asendi ja väreluse automaatseks reguleerimiseks.
Töötab ainult RGB (PC)-re˛iimis.
Edastus
[k][t][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
[j][u][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Andmed01: seada
Kviteering
Kviteering
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[t][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
19. Häälestuskäsk (käsklus : m a)
►► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Edastus
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Edastus
[x][u][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02 0x00: analoog, põhi
0x10: DTV Põhi
0x20 : raadio
Kanali andmete vahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Andmed Min : 00 kuni Max : 64
* Vt jaotist ‘Reaalandmete teisendamine 1’. Vt lk 153.
Kviteering
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Energiasääst(käsklus: j q)
►►Teleri energiakulu vähendamiseks. Energiasäästmist
saate reguleerida ka menüüs SUVAND.
Edastus
Kviteering
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[j][q][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästufunktsioon
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Andmed Min: 00 kuni Max: 7DH
Tase
Kirjeldus
3
2
1
0
Madalvool
0
0
0
0
Väljas
0
Madalvool
0
0
0
1
Minimaalne
0
0
Madalvool
0
0
1
0
Keskmine
0
0
0
Madalvool
0
0
1
1
Maksimaalne
0
0
0
Madalvool
0
1
0
1
EkraanVäljas
LISA
Kviteering
[q][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
152
[m][a][ ][Seadista ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
20. Programme Add/Skip (Lisa programm/jäta
vahele) (käsklus : m b)
►► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Edastus
[m][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : Jäta vahele 01 : Lisa
Kviteering
22. Tagavalgustus (käsklus: m g)
►► Et juhtida tagavalgust.
Edastus
[m][g][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed: andmete min: 00 ~ max: 64
[b][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Kviteering
* Reaalandmete teisendamine 1
00 : Samm 0
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Varjund
Samm 0 : R50
A:
Samm 10 (Seadista ID 10)
F:
10 :
Samm 15 (Seadista ID 15)
Samm 16 (Seadista ID 16)
Samm 49 : R1
Samm 50 : 0
Samm 51 : G1
64 :
Samm 100
Samm 100 : G50
6E:
Samm 110
73 :
74 :
Samm 115
Samm 116
CF : Samm 199
FE:
FF:
Samm 254
Samm 255
Tasakaal
Samm 0 : L50
Samm 49 : L1
Samm 50 : 0
Samm 51 : R1
Samm 100 : R50
Värvitemperatuur
Samm 0 : W50
23. Sisendi valik (käsklus : x b)
(põhipildi sisend)
►► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
Edastus
[x][b][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur
Andmed
00: DTV
40: komponent
10: analoog
60: RGB
20: AV
90: HDMI
Kviteering
[b][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
Samm 49 : W1
Samm 50 : 0
Samm 51 : C1
Samm 100 : C50
21. Nupp (käsklus : m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmiseks.
Edastus
[m][c][ ][Seadista ID][ ][Data][Cr]
Andmed : nupu kood – vt lk 148.
Kviteering
LISA
[c][ ][Seadista ID][ ][OK/NG][Data][x]
153
Enne toote kasutamist lugege kindlasti ohutusalaseid ettevaatusabinõusid käsitlevat peatükki.
Hilisemaks kasutamiseks hoidke kasutusjuhend
(CD) kindlas kohas.
Toote mudel ja seerianumber asuvad seadme tagaküljel. Kirjutage need allolevatele ridadele (neid
andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement