LG W2052TQ-PF, W2052TQ Owner's manual

LG W2052TQ-PF, W2052TQ Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W2052TQ
Prie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Pagrindinò elektros maitinimo atjungimo priemonòs yra maitinimo laidas,
todòl j∞ reikia nutiesti taip, kad j∞ bt˜ galima lengvai pasiekti.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo i‰deginimo
prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜ gamintoj˜
produktuose ir jam nesuteikiama garantija.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite stovo korpusà.
stovo korpusà
Vyri˜ korpusas
3. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
stovo pagrindà
stovo korpusà
4. Øki‰kite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ ∞ stovo korpusà tinkama kryptimi
stovo pagrindà
stovo korpusà
[email protected]@?f
[email protected]@?f
Laido dekoratyvinis dangtelis
Laido dekoratyvinis dangtelis
5. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L3
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
1. Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
3. I‰traukite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ i‰ stovo korpuso.
4. Nuspauskite kabliukà, nuimkite stovo pagrindà nuo stovo korpuso.
5. Noròdami nuo lanksto atskirti stovo korpusà, ‰velniai j∞ truktelòkite.
Svarbu
Js˜ monitorius gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslòlyje.
L4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip,
kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L5
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞. Prijunkite laidus, kaip toliau pavaizduota
bròÏiniuose 1 ir 2 .
A Prijunkite DVI laidà
B Prijunkite Dsub laidà (PC)
C Prijunkite Dsub laidà (Mac)
Elektros laidas Signalinis kabelis
Øki‰kite maitinimo laidà ir signal˜
laidà kaip parodyta pavyzdyje.
Tinklo lizdas
PC i‰òjimo lizdas
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse .)
2.
Pastaba
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; js˜
monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sàsajos
kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI kabel∞) su ferito ‰erdimi,
kad bt˜ i‰laikytas gamini˜ suderinamumas.
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi
komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra
pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
Øki‰kite laido dekoratyvin∞ dangtel∞ ∞ stovo korpusà tinkama kryptimi
[email protected]@?f
[email protected]@?f
3. Paspausdami priekinio skydelio
mygtukà, ∞junkite ∞renginio
maitinimà. Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai
atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
(Tik analoginis reÏimas)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas
optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas
ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
L6
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
1
2
3
6
4
5
7
Valdymas
FUN mygtukas
Funkcija
·iuo mygtuku galite ∞vesti „EZ ZOOMING“ („EZ
PRIARTINIMAS“), „4:3 IN WIDE“ („4:3 PLOÉIO“),
„PHOTO EFFECT“ („FOTOEFEKTAS“), „SOUND“
elementus, daugiau informacijos ie‰kokite L15-L16
puslapiuose.
·iuo mygtuku galite patekti ∞ ekrano displòjaus
papildomà meniu, kurioje galite tiesiogiai nustatyti
„BRIGHTNESS“ („RY·KIS“).
MENU
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·i funkcija leidÏia uÏfiksuoti esamus valdymo
nustatymus, kad netyãia nepakeistumòte j˜. Noròdami
uÏfiksuoti OSD (ekrano displòjaus) nustatymus,
nuspauskite ir laikykite „MENU“ mygtukà keletà
sekundÏi˜. Pasirodys prane‰imas „OSD LOCKED“
(„OSD uÏfiksuota“).
Noròdami panaikinti OSD (ekrano displòjaus)
nustatym˜ uÏfiksavimà, nuspauskite ir laikykite
„MENU“ mygtukà keletà sekundÏi˜. Pasirodys
prane‰imas „OSD UNLOCKED“ („OSD neuÏfiksuota“).
L7
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdymas
mygtuka
mygtukas
(
Funkcija
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite L17 psl.
)
mygtukas
(SOURCE)
AUTO/SET
mygtukas
Spartusis funkcinis mygtukas "SOURCE" (‰altinis)
·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija
naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du
kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.
·iuo mygtuku pasirinkite piktogramà ekrano displòjuje.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas
vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant
∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
W2052TQ : 1680 x 1050
POWER
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas
veikia ∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu
ekranas yra “miego” bsenoje (energijos taupymo
bsena), ‰io indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà
spalvà.
L8
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami
arba
mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà
pageidaujamame lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite
kitus submeniu punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
L9
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
Sub-menu
A
D
Paai‰kinimas
Skiriamosios gebos nustatymui
Vaizdo dydÏio nustatymui
Ekrano spalv˜ reÏimo nustatymui
Garso nustatymui arba jo i‰jungimui
Yra reguliuojamas ‰viesumas,
kontrastas ir gama
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
Yra reguliuojama vaizdo padòtis
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
Pasirinkti arba nustatyti
pageidaujamus vaizdo
parametrus.
Analoginò ∞vestis
Skaitmeninò ∞vesti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L10~L17), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L10
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu
langas.
Pagrindinis meniu
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
: Øjunkite i‰ naujo, kad galòtumòte
MENU
pasirinkti papildomà meniu
Mygtuko
apra‰ymas
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L11
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
COLOR
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
BLUE
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
TRACKING
TRACKING
HORIZONTAL Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio
vaizdo ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu
punktà, bus galima nuslopinti bet kokius
triuk‰mus horizontalioje a‰yje ir padidinti
vaizdo rai‰kumà.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
SHARPNESS
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
SETUP
SETUP
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama
ekraninio meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio
meniu (OSD) padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu
i‰gaunamas optimalus vaizdas.
Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai ekrane
nustatytos baltos ir juodos spalvos.
RTC
Jei ∞jungiate „ON“ („ØJUNGTA“) - aktyvuojate
reagavimo laiko valdymo funkcijà.
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Jei i‰jungiate „OFF“ („I·JUNGTA“) –
i‰jungiate reagavimo laiko valdymo funkcijà.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius
uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE”
yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
Paspausdami ,
mygtukà, nedelsiant viisiems
parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
OSD ekranas pasirodys, kai paliesite „FUN“ mygtukà monitoriaus apaãios kairòje.
SOUND
Pagrindinis meniu
Submeniu
EZ ZOOMING
Apra‰ymas
EZ priartinimas sumaÏina vaizdo skiriamàjà gebà
padalomis. Nuspaudus mygtukà vienà kartà,
skiriamoji geba sumaÏòja viena padala; nuspaudus
mygtukà antrà kartà, skiriamoji geba vòl nustatoma
∞ pradinius ekrano nustatymus.
*·i funkcija veikia tik tada, kai kompiuteryje yra ∞diegta
„forteManager“.
4:3 IN WIDE
Pasirinkti vaizdo dyd∞ ekrane.
WIDE
4:3
* 4:3 : Priklausomai nuo ∞vesties vaizdo signalo santykio, jis
automati‰kai pakeiãiamas optimaliu ekrano formatu.
L15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
PHOTO EFFECT
Apra‰ymas
- „NORMAL“ („NORMALUS“):
Fotoefekto funkcija i‰jungta.
- „GAUSSIAN BLUR“ („GAUSINIS NERY·KUMAS“):
·ios parinkties paskirtis yra suteikti ekranui efektà,
kad tamss ir ry‰ks objektai tapt˜ ‰viesesniais ir
maÏiau ry‰kiais.
- „SEPIA“ („SEPIJA“):
·i parinktis ekranui suteikia sepijos atspalv∞.
Sepijos atspalvis yra rudos spalvos.
- „MONOCHROME“ („VIENSPALVIS“):
·i parinktis ekranui suteikia pilkà atspalv∞. Ekranas
rodo baltà, juodà ir pilkà spalvas.
SOUND
SOUND
Zirzeklio pasirinkimas arba jo i‰jungimas.
Zirzeklis suveikia ‰iais atvejais:
• Øjungus elektros maitinimà
•
•
•
•
I‰jungus elektros maitinimà
Øjungus pagrindinio meniu mygtukà
Øjungus linksmybi˜ meniu mygtukà
I‰jungus meniu
Noròdami pasirinkti garsà (du zirzeklio garsus) arba
i‰jungti garsà visai, naudokitòs „AUTO/SET“
mygtuku, o „MENU“ mygtukus i‰saugokite
pasirinkimus ir i‰eikite i‰ OSD meniu.
L16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
OSD ekranas pasirodys, kai paliesite „
“ mygtukà monitoriaus apaãios kairòje.
Meniu pavadinimas
Piktogramos
Submeniu pavadinimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Paai‰kinimas
MOVIE
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
INTERNET vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
vaizdo r‰ies ir t.)
MOVIE: judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme
INTERNET: tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
USER
User(vartotojas)
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰kumo
stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi tuomet,
kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
...
(Ai‰kumas): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.
...RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymas): parenka spalv˜ reÏimà.
0
1
2
3
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
Natralus atspalvis
Spalv˜ pary‰kinimas
Noròdami pasirinkti
papildomà meniu, naudokitòs
„AUTO/SET“ mygtuku, o reik‰m´ „YES“ („TAIP“)
i‰saugokite
mygtukais.
NORMAL Esant normalioms veikimo sàlygoms.
DEMO
Skirta tik reklamuoti klientams parduotuvòse. Jo
nustatymas toks pat „Movie“ („Filmo“) reÏime, o
ekranas padalintas pusiau.
L17
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
No
image
appears
Nòra
vaizdo
Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Ar ‰vieãia maitinimo
indikatorius?
Paspauskite maitinimo mygtukà.
Ar ∞jungus monitoriaus
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L18
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Optimalios skiriamosios gebos rekomendavimo prieÏastys : Formatinis
koeficientas yra 16 : 10. Jei ∞vesties skiriamoji geba nòra 16 : 10 (pvz., 16 : 9, 5 :
4, 4 : 3), gali kilti problem˜, toki˜ kaip nery‰kios raidòs, nery‰kus ekranas,
nukirptas ekrano rodinys arba pakreiptas ekranas.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L19
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L20
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
20,1 colio (51,13 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT
skyst˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 51,13 cm
0,258*0,258 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis Analoginis: 30 - 83kHz (Automatinis)
Skaitmeninò: 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras TTL, pozityvinis/negatyvinis
SOG (Sync On Green)
Skaitmeninò (HDCP)
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
D-sub analoginis : VESA 1680 x [email protected]
Skaitmeninò: VESA 1680 x [email protected]
Plug&Play
Rekomenduojama VESA 1680 x [email protected]
Naudojama galia DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
Veikimo metu
:
40W(Tipi‰kas)
Parengties bsenoje ≤
1W
Neveikos metu
≤
1W
Skiriamoji
geba
Matmenys ir svoris
Monitoriaus pokrypis
Srovòs ‰altinis
Eksploatavimo
Sàlygos
Maksimali
Su stovu
Plotis
47,65 cm / 18,76 colio
Auk‰tis 40,30 cm / 15,87 colio
Gylis
22,09 cm / 8,70 colio
Svoris
3,95 kg (8,71lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Be stovo
47,65 cm / 18,76 colio
34,09 cm / 13,42 colio
5,82 cm / 2,29 colio
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Darbo sàlygos
Temperatra 10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
Pokrypio
Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Signalinis kabelis Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L21
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
20,1 coli˜ monitorius
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
·viesos diodo spalva
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
mòlynas
geltona
ne‰vieãia
L22
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement