LG W2220P, W2220P-BF Owner's manual

LG W2220P, W2220P-BF Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W2220P
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti
informacijà, susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus
plok‰telòje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià
informacijà kiekvienà kartà, kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜ js˜
saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla elektros smgio ir
gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus sugadinimo, btina prisilaikyti
Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo taisykli˜, kuriuose yra nurodyta
teisinga monitoriaus prieÏira, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
Kol ‰is ∞renginys yra ∞jungtas ∞ kintamosios srovòs sienin∞ lizdà, jis
neatjungiamas nuo kintamosios srovòs ‰altinio net j∞ i‰jungus.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo
i‰deginimo prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜
gamintoj˜ produktuose ir jam nesuteikiama garantija.
Nekratykite ir nebraiÏykite ekrano priekio ir ‰on˜ metaliniais daiktais. Kitaip
ekranas gali bti paÏeistas.
Øsitikinkite, kad pultas nukreiptas ∞ priek∞, ir laikykite j∞ abiem rankomis, kad
galòtumòte pajudinti. Jei i‰mesite gamin∞, paÏeistas gaminys gali sukelti
elektros smg∞ arba gaisrà. Susisiekite su ∞galiotuoju techninòs prieÏiros
centru dòl remonto.
Venkite auk‰tos temperatros ir drògmòs.
2
Saugos priemonòs
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Kai valote gamin∞, i‰traukite maitinimo laidà ir ‰velniai patrinkite mink‰tu
audiniu, kad nesusibraiÏyt˜. Nevalykite drògnu audiniu ir nepurk‰kite
vandens ar kit˜ skysãi˜ tiesiai ant gaminio. Gali i‰tikti elektros smgis.
(Nenaudokite chemini˜ medÏiag˜, pvz., benzolo, daϘ skiedikli˜ ar
alkoholio)
2–4 kartus papurk‰kite vandens ant mink‰to audinio ir valykite juo priekin∞
ròmà; ‰luostykite tik viena kryptimi. Dòl per didelòs drògmòs gali atsirasti
dòmi˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
(Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose)
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
3
Priedai
!!! Aãi, kad renkatòs LGE gaminius !!!
Patikrinkite, ar yra visi ‰ie monitoriaus priedai.
Jeigu kurio nors trksta, kreipkitòs ∞ prekybos atstovà.
Naudotojo vadovas /
kortelòs
Maitinimo laidas
(Priklauso nuo ‰alies)
DVI-D signalo kabelis
(·i funkcija galima ne
visose ‰alyse.)
15 kontakt˜ D-Sub signalo
kabelis (Kad galòtumòte ‰∞
kabel∞ ∞taisyti, jis turi bti
prijungtas prie gaminio prie‰
pristatymà.)
PASTABA
·ie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie ãia parodyti.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI-D
kabel∞) su ferito ‰erdimi, kad bt˜ i‰laikytas gamini˜ suderinamumas.
4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Stovo pagrindo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Pritvirtinkite stovo pagrindà prie stovo tinkama kryptimi, kaip parodyta paveikslòlyje.
Stovo korpusà
Stovo Pagrindas
3. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
Dòmesio
Juostel´ ir fiksavimo kai‰t∞ nuo monitoriaus su stovu galima nuimti tik tuomet, kai
pagrindas yra i‰trauktas. Prie‰ingu atveju atsiki‰usios stovo dalys gali suÏeisti rankas.
Atsargus gaminio ne‰imas: jeigu keliate arba perstatote gamin∞, nelaikykite jo uÏ ekrano ir
nelieskite priekinòs skyst˜j˜ kristal˜ ekrano dalies. Tai paÏeist˜ skyst˜j˜ kristal˜ plok‰t´. (Laikykite
uÏ stovo korpuso arba plastikinio gaminio gaubto.)
5
Monitoriaus prijungimas
Stovo pagrindo nuòmimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs
arba mink‰to skuduròlio.
2. Spausdami kilpeles, traukite stovo pagrindà rodyklòs kryptimi, kad atjungtumòte j∞
nuo stovo korpuso.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra. Taãiau js˜
aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio. Prie‰ingu atveju
∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
-Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta Ïemiau.
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~15°
-5
15
Nustatydami ekrano kampà,
neki‰kite pir‰t˜ tarp monitoriaus
apaãios ir stovo. Galite susiÏeisti
pir‰tà(-us).
6
Monitoriaus prijungimas
Pasukimas : 355°
355
Auk‰tis: ne daugiau kaip 4,33 colio (110 mm)
110,0 mm
* Prie‰ reguliuojant auk‰t∞,
pra‰ome i‰imti Fiksavimo
kai‰tel∞.
Dòmesio
Nereikia atgal ∞statyti Fiksavimo kai‰telio j∞ i‰traukus, reguliuojant auk‰t∞.
Darbo proces˜ tyrimas
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos, remiantis darbo
proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip, kad pokrypio kampas bt˜ ne
didesnis, nei -5°.
7
Monitoriaus prijungimas
Pasukimo funkcijos naudojimas
- A‰ies funkcija leidÏia pasukti ekranà 90 laipsni˜ kampu laikrodÏio rodyklòs
kryptimi.
1. Naudodamiesi Pasukimo funkcija, pakelkite monitori˜ ∞ auk‰ãiausià padòt∞.
2. Gulsãiai ir Staãiai : Galite pasukti monitoriaus korpusà 90° pagal laikrodÏio
rodykl´. Bkite atsargs, kad bandydami pasinaudoti Pasukimo funkcija ir
sukdami ekranà, vir‰utine monitoriaus dalimi nekliudytumòte Stovo pagrindo.
Jeigu vir‰utinò monitoriaus dalis kliudys Stovo pagrindà, tai Stovo pagrindas gali
∞skilti.
Pagrindinò dalis
Stovo dalis
3. Sukdami ekranà, saugokite kabelius.
8
Monitoriaus prijungimas
Prijungimas prie kompiuterio/vaizdo grotuvo
1. Prie‰ jungdami monitori˜, ∞sitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kit˜
prijungiam˜ ∞rengini˜ maitinimas yra ∞jungtas.
ir maitinimo laidà
priverÏkite signalo kabelio varÏtà.
2. Prijunkite signalo ∞vesties kabel∞ 1
2
pagal tvarkà, tada
A Øjungti DVI-D (skaitmeninio signalo) kabel∞
B Øjungti D-sub (analoginio signalo) kabel∞
C Øjungti HDMI kabel∞
PASTABA
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; js˜ monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
HDMI ausini˜ i‰vestis
AC-IN
D-SUB
DVI-D
HDMI
Ausinòs
Priklausomai nuo
modelio.
Tinklo lizdas
AV ∞ranga (dekoderis, DVD,
vaizdas, televizini˜ Ïaidim˜
pultas)
C
B
A
PC
* HDMI yra optimizuotas
AV ∞renginyje.
* Nepalaikomas PC .
PC
Kai naudojate „D-Sub“ signalo ∞vesties kabelio jungt∞ „Macintosh“ kompiuteriams:
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi
komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra pakeiãiama
∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
9
Monitoriaus prijungimas
3. Ødòkite maitinimo laidà ir kabelius ∞ kabeli˜ laikikl∞.
Kabeli˜ laikiklis
4. Paspausdami priekinio skydelio (
) mygtukà, ∞junkite ∞renginio maitinimà. Øjungus
monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai atsiras ‘Self Image Setting Function’ informacija.
(Tik D-SUB ∞vesãiai)
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus.
Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra
sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas optimaliausias
parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus
problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas ekranas,
paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
10
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
MODE mygtukas Naudokite ‰∞ mygtukà, noròdami ∞jungti parinktis,
esanãias MODE (MOVIE, TEXT, PHOTO, USER,
sRGB).
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite 16 psl.
MENU mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba i‰eikite
i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu
uÏblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per
neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol
ekrane atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà,
atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
11
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
mygtuka
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
Noròdami reguliuoti ausini˜ garsumà.
Spauskite mygtukà AUTO/SET MUTE ON (NORñDAMI
NUTILDYTI) ir pakartotinai j∞ paspauskite noròdami MUTE
OFF (GARSÑ ØJUNGTI). (Tik HDMI ∞vesãiai)
MUTE OFF (GARSÑ ØJUNGTI)
Noròdami pareguliuoti garsumà, spauskite mygtukus (
/
).
MUTE ON (NORñDAMI NUTILDYTI)
(·altinio funkcinis
klavi‰as)
AUTO/SET
mygtukas
Jei yra prijungti du ar daugiau ∞vesties signal˜, galite
pasirinkti norimà ∞vesties signalà (D-SUB/DVID/HDMI). Jei prijungtas vienas signalas, jis
aptinkamas automati‰kai.
Numatytasis ∞vesties signalas yra D-SUB.
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite
AUTO/SET mygtukà. (Tik D-SUB ∞vesãiai)
Tokiu bdu atvaizduojamas vaizdas bus automati‰kai
sureguliuotas, atsiÏvelgiant ∞ nustatytà ekrano skiriamà
gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
1680 x 1050
POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba i‰junkite
monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
Jei ekranas veikia tinkamai, maitinimo indikatorius lieka
raudonas „On Mode“ (Øjungtas reÏimas). Jei ekranas veikia
„Sleep Mode“ (I‰jungtu reÏimu) „Energy Saving“ (Energijos
taupymas), maitinimo indikatorius mirksi raudonai.
12
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
I‰‰oka
meniu
ekranas.
1
2
3
4
Pasirinkite
meniu
piktogramà.
Pasirinkite
meniu
piktogramà.
Nustatykite
bsenà.
I‰eikite i‰
meniu
ekrano.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.
Paspausdami arba mygtukus, i‰rinkite valdymo sistemà. Kai
pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite AUTO/SET
mygtukà.
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà pageidaujamame
lygyje. Paspausdami AUTO/SET mygtukà, i‰rinkite kitus submeniu
punktus.
Vienàkart paspausdami MENU mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu
langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami MENU mygtukà
i‰eikite i‰ OSD meniu sistemos.
13
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
DSUB : D-SUB (analoginio signalo) ∞vestis
DVI-D : DVI-D (skaitmeninio signalo) ∞vestis
HDMI : HDMI ∞vestis
Pagrindinis meniu
MODE
Submeniu
Palaikomi signalai
MOVIE
DSUB
DVI
HDMI
PICTURE
COLOR
Paai‰kinimas
Tai reÏimas, kuriuo veikia
ekranas, kad bt˜ geriausia
Ïiròti vaizdo ∞ra‰us.
TEXT
Tai reÏimas, kuriuo veikia
ekranas, kad bt˜ geriausia dirbti
su tekstais.
PHOTO
Tai reÏimas, kuriuo veikia
ekranas, kad bt˜ geriausia
Ïiròti nuotraukas.
USER
Tai reÏimas, kuriame vartotojas
gali pats nustatyti kiekvienà
parametrà. Jis gali nustatyti
pagrindinio meniu spalv˜
reÏimà.
sRGB
Tai reÏimas, kuriuo veikia
ekranas, nustatytas ∞ standartin∞
sRGB reÏimà.
BRIGHTNESS
CONTRAST
GAMMA
DSUB
BLACK LEVEL
HDMI
Standartiniai vaizdo nustatymai.
DVI
HDMI
COLOR TEMP
DSUB
DVI
(PRESET)
(USER)
5700K
6500K
7500K
8500K
9300K
RED
GREEN
BLUE
HUE
SATURATION
SIX COLOR
(RED/GREEN/
BLUE/CYAN/
MAGENTA/
YELLOW)
COLOR RESET
14
HDMI
Spalvos temperatros
nustatymai.
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
TRACKING
HORIZONTAL
DSUB
Nustato ekrano padòt∞.
DSUB
Nustato ekrano ai‰kumà ir
stabilumà.
VERTICAL
CLOCK
PHASE
SHARPNESS
DSUB
DVI
HDMI
SETUP
LANGUAGE
DSUB
OSD POSITION
(HORIZONTAL / VERTICAL)
DVI
WHITE BALANCE
DSUB
Papildomi nustatymai.
HDMI
HDMI
OVERSCAN
DSUB
POWER INDICATOR
DVI
4:3 IN WIDE
HDMI
FACTORY RESET
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (14~21), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Paspaudus monitoriaus priekyje esant∞ mygtukà MODE (reÏimas),
ekrane pasirodys OSD langas.
Meniu pavadinimas
Piktogramos
MENU : I‰eiti
: Perkelti
SET : I‰rinkti
Submeniu pavadinimas
Pagrindinis meniu
Apra‰ymas
MOVIE
(FILMAS)
Tai reÏimas, kuriuo veikia ekranas, kad
bt˜ geriausia Ïiròti vaizdo ∞ra‰us.
TEXT
(TEKSTAS)
Tai reÏimas, kuriuo veikia ekranas, kad
bt˜ geriausia dirbti su tekstais.
PHOTO
(NUOTRA
UKOS
Tai reÏimas, kuriuo veikia ekranas, kad
bt˜ geriausia Ïiròti nuotraukas.
USER
(ARTOTOJO
NUSTATY
MAI)
Tai reÏimas, kuriame vartotojas gali pats
nustatyti kiekvienà parametrà. Jis gali
nustatyti pagrindinio meniu spalv˜ reÏimà.
sRGB
Tai reÏimas, kuriuo veikia ekranas,
nustatytas ∞ standartin∞ sRGB reÏimà.
* Jeigu ekranas veikia ne „User“ (vartotojo
nustatym˜) reÏimu, vaizdo (‰viesumo, spalv˜
gamos) ir spalvos nustatyti negalima.
16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti
pageidaujam˜ OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems
meniu punktams yra i‰vardytos piktogramos, piktogram˜
pavadinimai ir piktogram˜ apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà.
Ekrane atsiras pagrindinis OSD
meniu langas.
Pagrindinis
meniu
MENU
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
Mygtuko
apra‰ymas
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
17
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
(VAIZDAS)
D-SUB/DVI-D ∞vestis
BRIGHTNESS
(RY·KUMAS)
Yra reguliuojamas vaizdo
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
(KONTRASTAS)
HDMI ∞vestis
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
GAMMA
(GAMA)
Nustatykite savo gama reik‰m´.
: 1.8~2.6
Naudojant dideles gama reik‰mes
monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o
naudojant maÏas gama reik‰mes rodomi
juodesni vaizdai
BLACK LEVEL
(JUODUMO
LYGIS)
Galima nustatyti subalansuotà lyg∞.
Didinant BLACK LEVEL (JUODUMO
LYGIS) reik‰m´, ekranas ‰viesòja. ·ià
reik‰m´ maÏinant, ekranas tamsòja.
(Tik HDMI ∞vesãiai)
* Peròjimas? Kaip vaizdo ∞ra‰o signalo
kriterijus, jis yra pats tamsiausias ekranas,
kok∞ tik monitorius gali rodyti.
18
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
COLOR
(SPALVA)
PRESET reÏimas
Ekrano spalv˜ reguliavimui pasirinkite
COLOR TEMP
PRESET (I·ANKSTINñ PARINKTIS)
(SPALVˆ
TEMPERATÌRA) arba USER (NAUDOTOJO PARINKTIS)
PRESET
(I·ANKSTINñ
PARINKTIS)
Pasirinkite i‰ankstin´ spalv˜
temperatros parinkt∞.
5700K–6500K: Geltona ekrano spalva.
6500K–7500K: Raudona ekrano
spalva.
8500K–9300K: Mòlyna ekrano spalva.
USER reÏimas
USER
(NAUDOTOJO
PARINKTIS)
Ekrano spalvà naudotojas gali nustatyti
reguliuodamas RED (RAUDONA),
GREEN (ÎALIA) ir BLUE (MñLYNA)
Nustatykite norimà raudonos spalvos
RED (RAUDONA) lyg∞.
GREEN (ÎALIA)
BLUE (MñLYNA)
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
SIX COLOR
(·E·IOS
SPALVOS)
Nustato ir i‰saugo naudotojo
reikalavimus atitinkant∞ ‰e‰i˜ spalv˜
sodrumo atspalv∞ (R/G/B/C/M/Y).
HUE
(ATSPALVIS)
Nustato ekrano atspalv∞.
SATURATION
(SODRUMAS)
Reguliuoja spalv˜ ai‰kumà ekrane.
MaÏesni˜ reik‰mi˜ spalvos bna
blankesnòs ir ‰viesesnòs, didesni˜
reik‰mi˜ spalvos bna ai‰kesnòs ir
tamsesnòs.
COLOR RESET
(SPALVˆ
ATITAISYMAS)
GràÏina spalv˜ nustatymus ∞
gamyklinius nustatymus, priskirtus
esamam ∞vesties prietaisui.
Noròdami atidaryti submeniu,
spauskite mygtukus ( / ).
MENU : I‰eiti
, : Perkelti
SET : I‰rinkti kità submeniu
19
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
TRACKING
(STEBñJIMAS)
HORIZONTAL Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
(HORIZONTALI arba ∞ de‰in´
AI)
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
VERTICAL
(VERTIKALIAI)
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
CLOCK
(LAIKRODIS)
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
(FAZñ)
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
SHARPNESS
(AI·KUMAS)
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
20
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
SETUP
(NUSTATYMAI)
LANGUAGE
(KALBA)
Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu
atvaizdavimo kalba
OSD POSITION
(OSD POZICIJA)
Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu (OSD)
padòtis.
WHITE
BALANCE
(BALTOS
SPALVOS
BALANSAS
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio
videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu
i‰gaunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite
‰ià funkcijà, kai ekrane nustatytos baltos ir
juodos spalvos. (Tik D-SUB ∞vesãiai)
OVERSCAN (UÎ
RODYMO RIBˆ
EKRANE)
Pa‰alina triuk‰mà, kuris vaizdo kra‰tuose gali
atsirasti HDMI sujungus su i‰orine priemone. Kad
triuk‰mas neatsirast˜, pasirinkus ON (ØJUNGTI),
vaizdo dydis sumaÏinamas. Pasirinkus OFF,
pradinis vaizdo dydis nepriklausomai nuo
triuk‰mo i‰lieka. (Tik HDMI ∞vesãiai)
POWER
INDICATOR
(MAITINIMO
INDIKATORIUS)
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio
skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON (Øjungta)
arba OFF (I‰jungta) nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF (I‰jungta), maitinimo
indikatorius uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON (Øjungta)maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
4:3 IN WIDE
(PLAâIAI)
Nustato formato koeficientà tarp
plaãiaekranio vaizdo (visame ekrane) ir 4:3
formato ekrano.
• WIDE (PLATUS) : Tai rodoma plaãiu vaizdu,
skirtingai nei vaizdo ∞ra‰o signalo ∞vestis.
• 4: 3 : Pakeisti vaizdo signalo koeficientà ∞ 4:3.
D-SUB ∞vestis
HDMI ∞vestis
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu
WIDE
FACTORY RESET
(GAMINTOJO
NUSTATYMAI)
4:3
Atitaisomi visi numatytieji gamykliniai
nustatymai, i‰skyrus ‘LANGUAGE’ (kalbos)
nustatymus ir ‘CALIBRATION’, (kalibravimo)
‘EMULATION’ (emuliacijos) reÏim˜ spalvos
nustatymus.
Noròdami nedelsdami atitaisyti nustatymus,
spauskite mygtukus , .
PASTABA
Jei tai nepagerina ekrano kokybòs, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, vòl
∞junkite WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) funkcijà. ·i funkcija veiks tik tuomet, kai
bus pasirinkta D-SUB ∞vestis.
21
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
Nòra vaizdo
● Ar ∞jungtas ekrano
maitinimo laidas?
● Ar uÏsiÏiebò maitinimo
indikatoriaus lemputò?
● Ar maitinimas ∞jungtas ir
maitinimo indikatorius
raudonas?
● Ar maitinimo
indikatorius mirksi?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
• Patikrinkite ir ∞sitikinkite, kad maitinimo laidas ∞
maitinimo lizdà ∞jungtas tinkamai.
• Paspauskite mygtukà power (Maitinimas).
• Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
• Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
• Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
• ·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
• ·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
● Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
• Js galite i‰saugoti esamuoju momentu i‰rinktus
valdymo parametrus, kuri˜ nenorite pakeisti. Js
galite at‰aukti OSD parametr˜ blokavimà,
laikydami keletà sekundes nuspaud´ MENU
mygtukà: Ekrane atsiras “OSD UNLOCKED”
prane‰imas.
22
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
● Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
● Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda triuk‰mai
horizontalioje a‰yje arba
Ïenklai yra nery‰ks.
• Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo
vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H position
ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo padòt∞.
• Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
• Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
• Patikrinkite ar Control panel --> Display --> Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
SVARBU
Patikrinkite ar Control panel --> Display --> Settings meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio
parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà
skiriamàjà gebà.
Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidòs gali
bti nery‰kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislink´s.
Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
23
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Spalvos yra netinkamos.
• Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi
atsuktuvu j∞ priverÏkite.
• Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
• Control panel ‘ Display ‘ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
● Ekranas blykãioja.
• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “Unrecognized monitor,
Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found” prane‰imas?
● Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
• Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞)
(komplektuojamas). Arba js galite ∞diegti
tvarkykl´, i‰ internetinio puslapio:
http://www.lge.com
• Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
Garso funkcija neveikia
● Vaizdas yra, nòra garso.
• Patikrinkite, ar garso nustatymas nòra „0“.
• Patikrinkite, ar garsas nenutildytas.
• Ar teisingai prijungtas HDMI kabelis.
• Ar teisingai prijungtas ausini˜ laidas.
• Patikrinkite garso formatà. Suglaudinto
garso formatui netaikyti.
24
Techniniai duomenys
Monitorius
22,0 colio (55,867 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜ kristal˜
ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis : 55,867 cm
0,282 mm x 0,282 mm (Pikseli˜ nuolydis)
Sinchrosignalo
∞òjimas
Eiluãi˜ daÏnis
Kadr˜ daÏnis
Øòjimo formatas
30 - 83 kHz (Automatinis)
56 - 75 Hz (Automatinis)
Atskiras sinchronizavimas
Skaitmeninò
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas
Øòjimo formatas
15 kontakt˜ D-Sub jungtis (Analoginis)
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
HDMI jungtis (Skaitmeninò)
RGB analoginis(0,7Vp-p/75 om˜), Skaitmeninò, HDMI
Skiriamoji
geba
Maksimali
Rekomenduojama
VESA 1680 x [email protected] 60Hz
VESA 1680 x [email protected] 60Hz
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama
galia
Veikimo metu
Parengties bsenoje
Neveikos metu
Matmenys ir
svoris
Su stovu
Plotis
51,80 cm / 20,40 colio
Auk‰tis 43,55 cm / 17,15 colio (Min)
54,55 cm / 21,48 colio (Max)
Gylis
27,10 cm / 10,67 colio
:
≤
≤
67 W (Tipi‰kas)
1W
1W
Svoris (be pakuotòs)
Be stovo
51,80 cm / 20,40 colio
34,65 cm / 13,64 colio
8,91 cm / 3,51 colio
6,70 kg (14,77 lbs)
Diapazonas
Pokrypis
Pasukimas
Auk‰tis
-5°~15°
355°
110mm / 4,33 colio
Srovòs ‰altinis
100-240 V, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 0,9 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo
10°C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
-20°C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
25
Techniniai duomenys
I‰ankstinio nustatymo reÏimai (Skiriamoji geba)
– D-sub (analogini) / DVI-D (skaitmenini) ØVESTIS
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
Kadr˜ daÏnis (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
720 X 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
* Rekomenduojamas reÏimas
HDMI vaizdo ∞ra‰o ØVESTIS
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50
480p
576p
720P
720p
1080i
1080i
1080P
1080P
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
Raudona
Mirksi raudonai
I‰jungta
26
Kadr˜ daÏnis (Hz)
60,00
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Pasuk´ prek´ taip, kad jos priekinò pusò
bt˜ nukreipta Ïemyn, btinai padòkite jà ant
mink‰to audinio arba pagalvòs, kad
nepaÏeistumòte pavir‰iaus.
2. Atsuktuvu atskirkite vir‰utin´ dal∞ nuo stovo.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
- Btinai naudokite varÏtus ir sienos laikikl∞, kurie
atitinka VESA standartus.
- Naudojant ilgesnius nei rekomenduojami varÏtus,
gaminys gali bti sugadintas.
- Naudojant varÏtus, kurie neatitinka VESA standart˜,
gaminys gali bti sugadintas arba jis gali nukristi
nuo sienos. Mes neprisiimame atsakomybòs uÏ
jokià Ïalà, patirtà nesilaikant ‰i˜ nurodym˜.
< VarÏtais tvirtinamos sàsajos matmenys >
Tarpas tarp skyli˜: 100 mm x 100 mm
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo
vagystòs.
27
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement