LG W2240T-PN, W2240T, W2340T-PN Owner's manual

LG W2240T-PN, W2240T, W2340T-PN Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W2040T
W2240T
W2340T
Prie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti
informacijà, susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus
plok‰telòje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià
informacijà kiekvienà kartà, kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜ js˜
saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla elektros smgio ir
gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus sugadinimo, btina prisilaikyti
Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo taisykli˜, kuriuose yra nurodyta
teisinga monitoriaus prieÏira, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai ∞sigyjamà
elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus
standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞ gamintojà arba artimiausià
techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris nurodytas
techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu js˜ vietovòje
tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius, pra‰ome
pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti
panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido ‰akute. Prie‰ingus
atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali pakeisti techninio
aptarnavimo centre.
Kol ‰is ∞renginys yra ∞jungtas ∞ kintamosios srovòs sienin∞ lizdà, jis neatjungiamas nuo
kintamosios srovòs ‰altinio net j∞ i‰jungus.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei ∞renginys yra
patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu atveju
galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI ∞renginio
maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà ki‰ti
pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido ki‰tukà
i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laid˜, nes
tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitori˜
∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus vòdinimo angos,
nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs angos bus uÏkim‰tos, tai
∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus. NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜ ant lovos,
sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip antai
knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜
ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite paÏeisti
ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti (raudoni,
mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios ∞takos
monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà. Tokiu bdu
ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano skiriamàjà gebà,
vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju,
jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo i‰deginimo
prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜ gamintoj˜ produktuose
ir jam nesuteikiama garantija.
Nekratykite ir nebraiÏykite ekrano priekio ir ‰on˜ metaliniais daiktais. Kitaip ekranas
gali bti paÏeistas.
Øsitikinkite, kad pultas nukreiptas ∞ priek∞, ir laikykite j∞ abiem rankomis, kad
galòtumòte pajudinti. Jei i‰mesite gamin∞, paÏeistas gaminys gali sukelti elektros
smg∞ arba gaisrà. Susisiekite su ∞galiotuoju techninòs prieÏiros centru dòl remonto.
Venkite auk‰tos temperatros ir drògmòs.
2
Saugos priemonòs
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui naudoti,
aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio pavoj˜.
Kai valote gamin∞, i‰traukite maitinimo laidà ir ‰velniai patrinkite mink‰tu audiniu,
kad nesusibraiÏyt˜. Nevalykite drògnu audiniu ir nepurk‰kite vandens ar kit˜
skysãi˜ tiesiai ant gaminio. Gali i‰tikti elektros smgis. (Nenaudokite chemini˜
medÏiag˜, pvz., benzolo, daϘ skiedikli˜ ar alkoholio)
2–4 kartus papurk‰kite vandens ant mink‰to audinio ir valykite juo priekin∞ ròmà;
‰luostykite tik viena kryptimi. Dòl per didelòs drògmòs gali atsirasti dòmi˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias medÏiagas
bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami ∞rengin∞, naudokite tik
originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
(Tik halogeno lempa, naudojama LCD monitoriuose)
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
3
Priedai
!!! Aãi, kad renkatòs LGE gaminius !!!
Patikrinkite, ar yra visi ‰ie monitoriaus priedai.
Jeigu kurio nors trksta, kreipkitòs ∞ prekybos atstovà.
Naudotojo vadovas /
kortelòs
DVI-D signalo kabelis
(·i funkcija galima ne
visose ‰alyse.)
Maitinimo laidas
(Priklauso nuo ‰alies)
15 kontakt˜ D-Sub signalo kabelis
(Kad galòtumòte ‰∞ kabel∞ ∞taisyti, jis turi
bti prijungtas prie gaminio prie‰
pristatymà.)
PASTABA
·ie priedai gali atrodyti kitaip nei tie, kurie ãia parodyti.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI-D
kabel∞) su ferito ‰erdimi, kad bt˜ i‰laikytas gamini˜ suderinamumas.
4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus stovo pritvirtinimas
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Teisinga kryptimi ∞stumkite ∞ stovo korpusà stovo pagrindà.
stovo korpusà
stovo pagrindà
3. Pritvirtinkite pagrindo fiksatori˜ statmena kryptimi.
4. Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
5
Monitoriaus prijungimas
Stovo i‰ardymas
1.
3.
2. Monitori˜ pastatykite ekranu Ïemyn
Ant plok‰ãio pavir‰iaus padòkite
pagalvòl´ ar mink‰tà skuduròl∞.
ant pagalvòlòs ar mink‰to skuduròlio.
Pakeiskite savo gaminio fiksatori˜, kaip reikia, ir pasukite j∞ stròlòs kryptimi.
Jegu Js negalite paimti pjedestalà nors spynos pozicija yra laisva, pra‰om paspausti
spynà pagal paveikslo rodikl∞ ir pabantyti dar karta.
4. Stovà i‰traukite, kad galòtumòte j∞ nuimti.
6
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
-Po montavimo pasukite norimu kampu, kaip parodyta Ïemiau.
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas: -5°~15°
Nelieskite ir nespauskite ekrano, kai
reguliuosite monitoriaus kampà.
Nustatydami ekrano kampà, neki‰kite pir‰t˜
tarp monitoriaus apaãios ir stovo. Galite
susiÏeisti pir‰tà(-us).
ERGONOMI·KA
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos, remiantis
darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip, kad pokrypio
kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
7
Monitoriaus prijungimas
Jungimas prie asmeninio kompiuterio
1. Prie‰ jungdami monitori˜, ∞sitikinkite, jog monitoriaus, kompiuterio sistemos ir kit˜
prijungiam˜ ∞rengini˜ maitinimas yra ∞jungtas.
ir maitinimo laidà
priverÏkite signalo kabelio varÏtà.
2. Prijunkite signalo ∞vesties kabel∞ 1
2
pagal tvarkà, tada
A Øjungti DVI-D (skaitmeninio signalo) kabel∞
B Øjungti D-sub (analoginio signalo) kabel∞
PASTABA
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis; js˜ monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
Kai naudojate „D-Sub“ signalo ∞vesties kabelio
jungt∞ „Macintosh“ kompiuteriams:
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas
atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo
kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub
VGA jungtis yra pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
Priklausomai nuo modelio.
Tinklo lizdas
B
A
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse .)
PC
PC
3. Paspauskite ekrano priekyje esant∞ power button (maitinimo mygtukà) ir ∞jungsite
maitinimo tiekimà. Esant ∞jungtam monitoriaus maitinimui, 'Self Image Setting Function'
(„paties vaizdo nusistatymo funkcija“) vykdoma automati‰kai. (Tik analoginiu reÏimu)
POWER mygtukas
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui
prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automati‰kai
ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.
„AUTO“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus problemoms,
tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO
funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.
8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
MENU mygtukas
OSD LOCKED/UNLOCKED
·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu
uÏblokuoti OSD valdymo parametrus, kad jie per
neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol
ekrane atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.
Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà,
atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
MODE mygtukas
Naudokite ‰∞ mygtukà, noròdami naudotis elementais
F-ENGINE, ORIGINAL RATIO, PHOTO EFFECT.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite 17 psl.
9
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
AUTO mygtukas
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant
ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite AUTO
mygtukà. (Tik analoginiu reÏimu)
Tokiu bdu atvaizduojamas vaizdas bus automati‰kai
sureguliuotas, atsiÏvelgiant ∞ nustatytà ekrano skiriamà
gebà (ekrano reÏimas).
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:
W2040T : 1600 x 900
W2240T/W2340T : 1920 x 1080
INPUT mygtukas Jei prijungta du ar daugiau ∞vesties signal˜, galite pasirinkti
(·altinio funkcinis
klavi‰as)
EXIT mygtukas
norimà (D-Sub/DVI).Jei prijungtas vienas signalas, jis
aptinkamas automati‰kai. Gamyklinis parametras yra DSub.
I‰eikite i‰ OSD.
POWER mygtukas Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
/ POWER
indikatorius
Kai displòjus dirba normaliai (Atidarymo Bde),
energijos rodiklio spalva yra balta. Kai displòjus yra
miego bde (Jegos Taupymas), energijos rodiklio
spalva yra balta mirgòjima.
10
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
1
Spauskite bet kur∞ Mygtukà, tada atroda OSD meni˜.
2
Jegu norite prieiti konrol´, pra‰om spausti atitinkamus Mygtukus.
3
Naudodamiesi / mygtukais, sureguliuokite vaizdà pageidaujamame
lygyje. Paspausdami
mygtukà, i‰rinkite kitus submeniu punktus.
4
Spauskite EXIT Mygtukà ir i‰eikite i‰ OSD.
11
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
DSUB : D-SUB (analoginio signalo) ∞vestis
DVI-D : DVI-D (skaitmeninio signalo) ∞vestis
Pagrindinis meniu
PICTURE
COLOR
Submeniu
Palaikomas signalas
BRIGHTNESS
CONTRAST
SHARPNESS
DSUB
DVI-D
COLOR TEMP
(PRESET / USER)
DSUB
DVI-D
Paai‰kinimas
Kontroliuoti ekrano skaist∞,
kontrastà ir ry‰kumà
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
GAMMA
DISPLAY
OTHERS
HORIZONTAL
VERTICAL
DSUB
Yra reguliuojama vaizdo
padòtis
CLOCK
PHASE
DSUB
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
DSUB
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
LANGUAGE
POWER INDICATOR
DVI-D
WHITE BALANCE
DSUB
FACTORY RESET
DSUB
DVI-D
MODE
F-ENGINE
NORMAL
MOVIE
INTERNET
DEMO
DVI-D
Pasirinkti arba prisitaikyti norimus
vaizdo nustatymus
DSUB
Nustatyti vaizdo dyd∞
DSUB
ORIGINAL
RATIO
WIDE
ORIGINAL
PHOTO
EFFECT
NORMAL
GAUSSIAN BLUR
SEPIA
MONOCHROME
DVI-D
DSUB
Nustatyti ekrano spalvin∞ reÏimà
DVI-D
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (12~20), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti
pageidaujam˜ OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems
meniu punktams yra i‰vardytos piktogramos, piktogram˜
pavadinimai ir piktogram˜ apra‰ymai.
Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD
meniu langas.
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
I‰eiti
Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
I‰rinkti kità submeniu punktà
I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
Mygtuko
apra‰ymas
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
BRIGHTNESS
(RY·KUMAS)
Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
(KONTRASTAS)
SHARPNESS
(AI·KUMAS)
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
Exit : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà
submeniu
COLOR TEMP
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
PRESET
(I·ANKSTINñ • sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
PARINKTIS)
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
USER
RED (RAUDONA)
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas.
Exit : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà
submeniu
GREEN(ÎALIA)
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas.
BLUE (MñLYNA)
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas.
GAMMA
(GAMA)
14
Nustatykite savo gama reik‰m´. : 0 / 1
/2
Naudojant dideles gama reik‰mes
monitoriuje rodomi baltesni vaizdai, o
naudojant maÏas gama reik‰mes
rodomi juodesni vaizdai.
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
(HORIZONTALIAI) arba ∞ de‰in´
VERTICAL
(VERTIKALIAI)
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
CLOCK
(LAIKRODIS)
Yra sumaÏinamos bet kokios
vertikalios juostos arba ruoÏeliai, kurie
yra ∞Ïirimi ekrano fone.
Exit : I‰eiti
: SumaÏinti
PHASE
: Padidinti
: I‰rinkti kità submeniu (FAZñ)
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà
submeniu
Yra reguliuojamas ekrane esanãio
vaizdo ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu
punktà, bus galima nuslopinti bet
kokius triuk‰mus horizontalioje a‰yje ir
padidinti vaizdo rai‰kumà.
15
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Exit : I‰eiti
: Reguliuoti
: Reguliuoti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà
submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
(KALBA)
Yra pasirenkama pageidaujama
ekraninio meniu atvaizdavimo kalba.
POWER
INDICATOR
(MAITINIMO
INDIKATOR
IUS)
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate
priekinio skydelio maitinimo indikatoriui
priskirti ON arba OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo
indikatorius uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo
indikatorius automati‰kai ∞siÏebs.
WHITE
BALANCE
(BALTOS
SPALVOS
BALANSAS)
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas
neatitinka reikalavim˜, spalv˜
sodrumas gali pablogòti, priklausomai
nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis
yra reguliuojamas, suderinant j∞ su
standartinio videokortos i‰òjimo lygiu ir
tokiu bdu i‰gaunamas optimalus
vaizdas. Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai
ekrane nustatytos baltos ir juodos
spalvos.
FACTORY
RESET
(GAMINTOJO
NUSTATYMAI)
Visiems parametrams, i‰skyrus
“LANGUAGE (KALBA)” yra gràÏinamos
gamyklinòs nuostatos.
Paspausdami , mygtukà,
nedelsiant viisiems parametrams
gràÏinkite gamyklines nuostatas.
PASTABA
Jei tai nepagerina ekrano kokybòs, atkurkite numatytuosius gamyklinius nustatymus. Jei reikia, vòl
∞junkite WHITE BALANCE (BALTOS SPALVOS BALANSAS) funkcijà. ·i funkcija bus ∞jungta tik tokiu
atveju, jei ∞vesties signalas yra analoginis.
16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti
pageidaujam˜ OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems
meniu punktams yra i‰vardytos piktogramos, piktogram˜
pavadinimai ir piktogram˜ apra‰ymai.
Paspauskite MODE mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD
meniu langas.
Meniu
punktas
Submeniu
Piktogramos
Exit : I‰eiti
,
: Perkelti
: I‰rinkti kità submeniu
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
17
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
NORMAL
(ØPRASTAS)
Pasirinkite tai, kai norite naudoti produktà
∞prasãiausioje naudojimo aplinkoje.
MOVIE
(FILMAS)
Pasirinkite tai, kai Ïirite vaizdo ∞ra‰à ar filmà.
INTERNET
(INTERNETAS)
Pasirinkite tai, kai dirbate su dokumentu („Word“ ir
t.t.)
DEMO
(DEMONS
TRACINñ
VERSIJA)
Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvòje.
Ekranas bus suskirstytas taip, kad kairòje rodyt˜
standartin∞ reÏimà, o de‰inòje – vaizdo ∞ra‰o
reÏimà, tam, kad vartotojas galòt˜ patikrinti
skirtumà, kai pritaikys vaizdo ∞ra‰o reÏimà.
Exit : I‰eiti
,
: Perkelti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
18
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
WIDE (PLATUS) Tai rodoma plaãiu vaizdu, skirtingai nei
vaizdo ∞ra‰o signalo ∞vestis.
ORIGINAL
Pakeisti ∞vedimo signalo santyk∞ ∞
original˜ bdà.
* ·i funkcija dirba tik kai ∞vedimo
skriamoji geba yra Ïemesnò negu
monitoniaus santykis (16:9).
Exit : I‰eiti
,
: Perkelti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
19
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
(FOTO EFEKTO)
NORMAL
(ØPRASTA
S)
„PhotoEffect“ (nuotrauk˜ efekto) funkcija yra
i‰jungta.
GAUSSIA ·i pasirinktis suteikia ekranui spalvingumo ir lygumo.
N BLUR
(GAUSSIA
N BLUR)
SEPIA
(SEPIJA)
·i pasirinktis pakeiãia ekranà, nustatydama
sepijos tonà (rudà atspalv∞).
MONOC ·i parinktis pakeiãia ekranà, nustatydama pilkà
HROME
tonà (juodai baltà vaizdà).
(MONOC
HROMINI
S)
Exit : I‰eiti
,
: Perkelti
: I‰rinkti kità submeniu
: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu
20
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
Nòra vaizdo
● Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
● Ar ‰vieãia maitinimo
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Paspauskite maitinimo mygtukà.
indikatorius?
● Ar maitinimo
indikatorius
mirksi?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
● Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
21
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
● Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
● Ekrane atvaizduojamame
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
• Paspaudus AUTO mygtukà, atvaizduojamo vaizdo
padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu
automati‰kai sureguliuota vaizdo padòtis nòra
netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H
position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo
padòt∞.
• Paspaudus AUTO mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas
ir ruoÏelius.
• Paspaudus AUTO mygtukà, atvaizduojamas
vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu
rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio
meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias
juostas.
• Patikrinkite ar Control panel ‘ Display ‘ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai
(teisinga nuostata).
SVARBU
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidòs
gali bti nery‰kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba
pasislink´s. Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs
sistemos), todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju,
pra‰ome kreiptis ∞ kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
22
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Spalvos yra netinkamos.
• Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi
atsuktuvu j∞ priverÏkite.
• Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
• Control panel ‘ Display ‘ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
● Ekranas blykãioja.
• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “Unrecognized monitor,
Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found” prane‰imas?
● Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
• Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞)
(komplektuojamas). Arba js galite ∞diegti
tvarkykl´, i‰ internetinio puslapio:
http://www.lge.com
• Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
23
Techniniai duomenys
W2040T
Monitorius
50,8 cm (20,0 colio) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜ kristal˜
ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 50,8 cm
0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikseli˜ nuolydis)
Sinchrosignalo
∞òjimas
Eiluãi˜ daÏnis
Kadr˜ daÏnis
Øòjimo formatas
30 - 83 kHz (Automatinis)
56 - 75 Hz (Automatinis))
Atskiras sinchronizavimas
Skaitmeninò
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas
Øòjimo formatas
15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
RGB analoginis (0,7 Vp-p / 75 om˜), Skaitmeninò
Skiriamoji
geba
Maksimali
Rekomenduojama
VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
Naudojama
galia
Veikimo metu
Parengties bsenoje
Neveikos metu
Matmenys ir
svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
37 W (Tipi‰kas)
1W
1W
:
≤
≤
Su stovu
Be stovo
49,68 cm (19,55 colio)
39,16 cm (15,41 colio)
21,00 cm ( 8,26 colio)
49,68 cm (19,55 colio)
31,96 cm (12,58 colio)
5,94 cm (2,33 colio)
Svoris (be pakuotòs)
3,5 kg (7,71 lb)
Diapazonas
Pokrypis: -5° ~ 15°
Srovòs ‰altinis
100 - 240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo
10 °C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
-20 °C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
24
Techniniai duomenys
W2240T
Monitorius
54,6 cm (21,5 colio) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜ kristal˜
ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 54,6 cm
0,248 mm x 0,248 mm (Pikseli˜ nuolydis)
Sinchrosignalo
∞òjimas
Eiluãi˜ daÏnis
Kadr˜ daÏnis
Øòjimo formatas
30 - 83 kHz (Automatinis)
56 - 75 Hz (Automatinis))
Atskiras sinchronizavimas
Skaitmeninò
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas
Øòjimo formatas
15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
RGB analoginis (0,7 Vp-p / 75 om˜), Skaitmeninò
Skiriamoji
geba
Maksimali
Rekomenduojama
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
Naudojama
galia
Veikimo metu
Parengties bsenoje
Neveikos metu
Matmenys ir
svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
40 W (Tipi‰kas)
1W
1W
:
≤
≤
Su stovu
Be stovo
52,98 cm (20,85 colio)
41,10 cm (16,18 colio)
21,00 cm (8,26 colio)
52,98 cm (20,85 colio)
33,78 cm (13,29 colio)
5,95 cm (2,34 colio)
Svoris (be pakuotòs)
3,8 kg (8,37 lb)
Diapazonas
Pokrypis: -5° ~ 15°
Srovòs ‰altinis
100 - 240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo
10 °C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
-20 °C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
25
Techniniai duomenys
W2340T
Monitorius
58,4 cm (23 colio) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜ kristal˜
ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 58,4 cm
0,265 mm x 0,265 mm (Pikseli˜ nuolydis)
Sinchrosignalo
∞òjimas
Eiluãi˜ daÏnis
Kadr˜ daÏnis
Øòjimo formatas
30 - 83 kHz (Automatinis)
56 - 75 Hz (Automatinis))
Atskiras sinchronizavimas
Skaitmeninò
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas
Øòjimo formatas
15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
RGB analoginis (0,7 Vp-p / 75 om˜), Skaitmeninò
Skiriamoji
geba
Maksimali
Rekomenduojama
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play
DDC 2B (Skaitmeninò), DDC 2AB (analoginis)
Naudojama
galia
Veikimo metu
Parengties bsenoje
Neveikos metu
Matmenys ir
svoris
Plotis
Auk‰tis
Gylis
42 W (Tipi‰kas)
1W
1W
:
≤
≤
Su stovu
Be stovo
56,38 cm (22,19 colio)
43,17 cm (16,99 colio)
21,00 cm (8,26 colio)
56,38 cm (22,19 colio)
35,75 cm (14,07 colio)
6,05 cm (2,38 colio)
Svoris (be pakuotòs)
4,4 kg (9,70 lb)
Diapazonas
Pokrypis: -5° ~ 15°
Srovòs ‰altinis
100 - 240 V, 50 / 60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,0 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
Santykinis oro drògnumas
Pokrypio
Pritvirtinti (
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo
10 °C to 35 °C
10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
-20 °C to 60 °C
5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
), Nuimti ( O )
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
26
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (Skiriamoji geba)
W2040T
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
*9
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
60,000
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1600 x 900
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
*Rekomenduojamas reÏimas
W2240T/W2340T
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
Kadr˜ daÏnis (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
Baltas
Baltas Mirgòjimas
I‰jungta
27
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement