LG W2294T-PF Owner's manual

LG W2294T-PF Owner's manual

Naudojimo instrukcija

W2294T

P rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà, susijusià su saugos priemonòmis.

I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.

U

Ïsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje, pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà, kreipdamiesi ∞ serviso centrà.

Saugos priemonòs

·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜ js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira, instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.

Saugos priemonòs

Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai ∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞ gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.

Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.

Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.

·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius, pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.

DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido ‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali pakeisti techninio aptarnavimo centre.

DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :

Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.

Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.

Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.

Informacija, susijusi su js˜ saugumu :

Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei ∞renginys yra patikimai pritvirtintas.

Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.

Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.

Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:

Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI ∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO monitoriaus.

Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.

Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam monitoriui.

Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.

Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.

Instaliavimas

DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitori˜

∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.

1

Saugos priemonòs

DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo baseino.

Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus. NEGALIMA:

UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜ ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.

UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip antai knyg˜ lentynoje.

UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.

Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.

Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.

Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite paÏeisti ekrano pavir‰i˜.

Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti (raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios ∞takos monitoriaus darbui.

Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà. Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.

Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo i‰deginimo prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜ gamintoj˜ produktuose ir jam nesuteikiama garantija.

Nekratykite ir nebraiÏykite ekrano priekio ir ‰on˜ metaliniais daiktais. Kitaip ekranas gali bti paÏeistas.

Valymas

Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.

Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio pavoj˜.

Øpakavimo medÏiagos

Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami ∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.

Utilizavimas

·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra gyvsidabrio.

DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.

Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant

2

Monitoriaus prijungimas

Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.

Monitoriaus stovo pritvirtinimas

1.

Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.

2.

Pritvirtinkite stovo pagrindà prie stovo tinkama kryptimi, kaip parodyta paveikslòlyje.

Stovo korpusà

Stovo Pagrindas

3.

Pritvirtinkite prie stovo pagrindo monitori˜, sukdami varÏtà ∞ de‰in´ pus´.

VarÏtas : VarÏtà sukite varÏto rankenòle.

4.

Dabar atsargiai pakelkite monitori˜.

3

Monitoriaus prijungimas

5

.

Noròdami atskirti stovà nuo stovo pagrindo, sukite var

Ïtà ∞ kair´ pus´.

SVARBU

·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra. Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.

Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio. Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas

.

Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.

Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas

1.

Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.

Pokrypio kampas : -5°~15°

-5

15

SVARBU

Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜

Ïiròjimo sàlygos, remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip, kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.

Nustatydami ekrano kampà, neki‰kite pir‰t˜ tarp monitoriaus apaãios ir stovo. Galite susiÏeisti pir‰tà(-us).

44

Monitoriaus prijungimas

Prijungimas prie kompiuterio

1.

Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio sistemos ir papildomos

2.

aparatros maitinimai yra i‰jungti.

Prijunkite signalin∞ kabel∞. Prijungus signalin∞ kabel∞, naudodamiesi atsuktuvu, j∞ priverÏkite,

3.

kad sungimas bt˜ patikimas.

Prijunkite maitinimo kabel∞ prie AC-DC adapterio (AC-DC maitinimo ‰altinio) , ir ∞junkite kabel∞ ∞ lizdà.

BEMÆRK:

Dette er en forenklet gengivelse af skærmens bagside.

Illustrationen viser en generel tilslutningsmodel. Bagsiden af din skærm kan afvige fra det viste.

Brugeren skal anvende afskærmede signalinterfacekabler (D-sub 15 bens kabel, DVI kabel) med ferritkerne, så produktet forbliver i overensstemmelse med standarder.

[Kabeli˜ i‰dòstymas]

Tinklo lizdas

DVI-D kabelis (·i jungtis gali bti naudojama ne visose ‰alyse.)

[ Kabelio prijungimas]

Mac adapteris

Naudojantis Apple Macintosh kompiuteriu yra reikalingas atskirai ∞sigyjamas adapteris, kadangi komplektuojamo kabelio 15 kontakt˜ didelio tankumo (3 eilutòs) D-sub VGA jungtis yra pakeiãiama ∞ 15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.

4.

Øjunkite prietaisà paspausdami priekyje esant∞ ∞jungimo mygtukà

Øjungus monitoriaus maitinimà, ekrane automati‰kai atsiras ‘Self

Image Setting Function’ informacija. (Tik analoginis reÏimas)

POWER mygtukas

PASTABA

‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo parametrus. Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi ekrano parametrai yra sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.

„AUTO/SET“ funkcija? Ørenginio naudojimo arba ekrano skiriamosios gebos keitimo metu i‰kilus problemoms, tokioms kaip nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, mirksintis arba pakreiptas ekranas, paspauskite AUTO/SET funkcijos mygtukà, kad pagerintumòte skiriamàjà gebà.

55

Monitoriaus prijungimas

Galini˜ dureli˜ pritvirtinimas arba atskyrimas

1

.

Noròdami pritvirtinti galines dureles, atitaikykite abi angas ir stumtelòkite galines dureles taip, kaip parodyta paveikslòlyje.

Galinòs durelòs

PASTABA

- Kai prijungsite kabelius, prie‰ naudodami uÏdenkite galines dureles.

(Noròdami suÏinoti, kaip prijungti kabel∞, Ïr. 5 psl.)

2

.

Noròdami nuimti galines dureles, laikykite jas uÏ apatinòs dalies ir i‰traukite.

Kensington apsaugos ply‰ys

Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞, kuris apsaugos aparatà nuo vagystòs.

6

Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos

Priekinio skydelio valdymo ∞taisai ·onas

mygtukas

Naudokite ‰∞ mygtukà, noròdami naudotis elementais

EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT.

Daugiau informacijos Ïr. 11 psl.

MENU mygtukas

Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba i‰eikite i

‰ ekraninio meniu sistemos.

OSD LOCKED/UNLOCKED

·ios funkcijos dòka, bus galima esamuoju momentu uÏblokuoti

OSD valdymo parametrus, kad jie per neapsiÏiròjimà nebt˜ pakeisti.

Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, kol ekrane atsiras “OSD LOCKED” prane‰imas.

Laikykite keletà sekundes nuspaustà MENU mygtukà, atblokuokite OSD valdymo parametrus. Ekrane atsiras “OSD

UNLOCKED” prane‰imas.

7

Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos

-

+

mygtuka

Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.

I‰samesnòs informacijos ie‰k okite 16 psl.

(·altinio funkcinis klavi‰as)

·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.

AUTO/SET mygtukas

Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite pasirinkimà.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT

Reguliuojant i‰rinktàsias nuostatas, prie‰ i‰kvieãiant ekraninio meniu sistemà (OSD), visada paspauskite

AUTO/SET mygtukà. Tokiu bdu atvaizduojamas vaizdas bus automati‰kai sureguliuotas, atsiÏvelgiant ∞ nustatytà ekrano skiriamà gebà (ekrano reÏimas).

Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra:

1680 x 1050

POWER mygtukas

/ POWER indikatorius

Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba i‰junkite monitoriaus ekranà. Jei ekranas veikia tinkamai, maitinimo indikatorius ir toliau ‰vieãia mòlynai (reÏimas

„On“ (Øjungta)). Jei ekranas veikia energijos taupymo re

Ïimu, maitinimo indikatorius mirksi mòlynai.

8

Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas

Ekraninio meniu reguliavimas

Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys, supaÏi ndinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.

·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.

PIEZ±ME

Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.

Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus, atlikite

Ïemiau nurodytus veiksmus:

- + - +

Paspauskite

MENU

mygtukà. Ekrane atsiras OSD meniu sistemos langas.

-

+ pageidaujama piktograma taps ry‰kesnò, paspauskite

AUTO/SET

mygtukà.

pageidaujamame lygyje. Paspausdami

AUTO/SET

mygtukà, i‰rinkite kitus submeniu punktus.

Vienàkart paspausdami

MENU

mygtukà, sugr∞Ïkite ∞ pagrindin∞ meniu langà ir i‰rinkite kità parametrà. Dusyk paspausdami

MENU

mygtukà i‰e ikite i‰

OSD

meniu sistemos.

9

Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas

·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.

Pagrindinis meniu

EZ ZOOMING

4:3 IN WIDE

PHOTO

EFFECT

PICTURE

COLOR

TRACKING

SETUP

FLATRON

F-ENGINE

Sub-menu A D Paai‰kinimas

Nustatyti rai‰kà

Nustatyti vaizdo dyd∞

NORMAL

GAUSSIAN BLUR

SEPIA

MONOCHROME

BRIGHTNESS

CONTRAST

GAMMA

PRESET

RED

GREEN

BLUE

HORIZONTAL

VERTICAL

CLOCK

PHASE

SHARPNESS sRGB

6500K

9300K

LANGUAGE

HORIZONTAL

OSD

POSITION

VERTICAL

WHITE BALANCE

RTC

POWER INDICATOR

FACTORY RESET

MOVIE

INTERNET

USER

NORMAL

DEMO

Nustatyti ekrano spalvin∞ reÏimà

Yra reguliuojamas ‰viesumas, kontrastas ir gama

Yra pritaikomos vaizdo spalvos

Yra reguliuojama vaizdo padòtis

Pagerinti vaizdo ai‰kumà, stabilumà ir ry‰kumà

Yra i‰renkamos vartotojo nuostatos

Pasirinkti arba prisitaikyti norimus vaizdo nustatymus

: Reguliuoti A : Analoginò ∞vestis D : Skaitmeninò ∞vesti

PASTABA

Priklausomai nuo modelio (10~16), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.

OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos .

10

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

Paspaudus de‰inòje monitoriaus pusòje esant∞ mygtukà , monitoriuje parodomas OSD ekranas.

MENU : I‰eiti

-

,

+

: Perkelti

SET : I‰rinkti

Pagrindinis meniu Apra‰ymas

EZ ZOOMING

(EZ

PRIARTINIMAS)

Pasirinkti ekrano skiriamàjà gebà.

Kai ekrano rodyme pasirenkate EZ ZOOMING (EZ

DIDINIMÑ), ekrano skiriamoji geba sumaÏòja vienu Ïi ngsneliu, todòl simboliai ir vaizdai atrodo didesni. Kai dar kartà pasirenkate EZ ZOOMING (EZ DIDINIMO

KOMANDA), viskas gr∞Ïta ∞ pradin´ skiriamàjà gebà.

* ·i funkcija veikia tik tada, jei asmeniniame kompiuteryje yra ∞diegta „forteManager“.

4:3 IN WIDE

(PLAâIAI)

Pasirinkti ekrano vaizdo dyd∞.

WIDE 4:3

• WIDE (PLATUS) : Tai rodoma plaãiu vaizdu, skirtingai nei vaizdo ∞ra‰o signalo ∞vestis.

• 4: 3 : Pakeisti vaizdo signalo koeficientà ∞ 4:3.

PHOTO EFFECT

(NUOTRAUKˆ

EFEKTAS)

Pasirinkti ekrano vaizdo spalvà.

• NORMAL (ØPRASTAS)

Funkcija PHOTO EFFECT (NUOTRAUKˆ EFEKTAS) yra ne

∞galinta.

Naudokite mygtukà AUTO/SET

(AUTOMATI·KAI / NUSTATYTI), kad atvertumòte submeniu.

• GAUSSIAN BLUR (GAUSSIAN BLUR)

·i pasirinktis prideda ekrano efektà taip, kad tamsus ir ry‰k us vaizdas tampa ‰viesesnis ir nery‰kesnis.

• SEPIA (SEPIJA)

·i pasirinktis pakeiãia ekranà taip, kad bt˜ sepijos tonas.

Sepijos tonas yra rudos spalvos.

• MONOCHROME (MONOCHROMINIS)

·i pasirinktis pakeitò ekranà taip, kad bt˜ pilkas tonas.

Ekrano vaizdas yra rodomas tik baltomis, juodomis, pilkomis spalvomis.

NORMAL

(ØPRASTA)

GAUSSIAN BLUR

(GAUSO LYGINIMAS)

SEPIA

(SEPIJA)

MONOCHROME

(NESPALVOTAS)

11

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜ OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜ apra‰ymai.

Paspauskite MENU mygtukà. Ekrane atsiras pagrindinis OSD meniu langas.

Pagrindinis meniu

Meniu punktas

MENU :

I‰eiti

- +

SET

:

Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)

:

Nustatyti

:

I‰rinkti kità submeniu punktà

: I‰ naujo paleiskite pasirinktà submeniu

Mygtuko apra‰ymas

Submeniu

Piktogramos

12

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

Pagrindinis meniu Submeniu Apra‰ymas

PICTURE

(VAIZDAS)

MENU : I‰eiti

-

+

: SumaÏinti

: Padidinti

SET : I‰rinkti kità submeniu

BRIGHTNESS

(RY·KUMAS)

GAMMA

(GAMA)

Yra reguliuojamas vaizdo

CONTRAST

(KONTRASTAS)

Yra reguliuojamas vaizdo

I‰renkama pageidaujama gamos reik‰m

ò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus balsvi. I‰r inkus maÏiausià gamos reik‰m´, vaizdai bus labiau kontrastingi.

COLOR

(SPALVA)

MENU : I‰eiti

-

+

: SumaÏinti

: Padidinti

SET : I‰rinkti kità submeniu

PRESET (I·A

NKSTINñ

PARINKTIS)

Reguliuojamas spalv˜ sodrumas

• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji atitikt˜ standartin´ sRGB spalv

˜ specifikacijà.

• 6500K: Balta su rausvu atspalviu

• 9300K: Balta su melsvu atspalviu

RED

(RAUDONA)

Nustatomas raudonos spalvos sodrumas.

GREEN

(ÎALIA)

Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas.

BLUE

(MñLYNA)

Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas.

13

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

Pagrindinis meniu Submeniu Apra‰ymas

TRACKING

(STEBñJIMAS)

HORIZONTAL

(HORIZONTALIAI)

Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´ arba ∞ de‰in´

VERTICAL

(VERTIKALIAI)

Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜ arba ∞ apaãià

CLOCK

(LAIKRODIS)

Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi ekrano fone.

PHASE

(FAZñ)

MENU : I‰eiti

-

+

: SumaÏinti

: Padidinti

SET : I‰rinkti kità submeniu

SHARPNESS

(AI·KUMAS)

Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo rai‰kumà.

Reguliuoti ekrano ai‰kumà.

14

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

Pagrindinis meniu

SETUP

(NUSTATYMAI)

Submeniu Apra‰ymas

LANGUAGE

(KALBA)

Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio meniu atvaizdavimo kalba

OSD

POSITION

(OSD

POZICIJA)

Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu

(OSD) padòtis.

WHITE BALANCE NO

R T C ON

POWER INDICATOR ON

FACTORY RESET NO

WHITE

BALANCE

(BALTOS

SPALVOS

BALANSAS)

Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti, priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.

Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio videokortos i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu i‰g aunamas optimalus vaizdas. Suaktyvinkite ‰i

à funkcijà, kai ekrane nustatytos baltos ir juodos spalvos.

MENU : I‰eiti

-

+

: Reguliuoti

: Reguliuoti

SET : I‰rinkti kità submeniu

R T C Nustatydami ON (ØJUNGTA), suaktyvinate reakcijos laiko valdymo funkcijà ir sumaÏi nate ekrane rodomà po to gautà vaizdà.

Nustatydami OFF (I·JUNGTA), at‰aukiate reakcijos laiko valdymo funkcijà.

POWER

INDICATOR

(MAITINIMO

INDIKATORIUS)

I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON (ØJUNGTA) arba OFF (I·JUNGTA), nuostatà.

Jeigu i‰rinkote OFF (I·JUNGTA), , maitinimo indikatorius uÏges.

Jeigu i‰rinkote ON (ØJUNGTA), maitinimo indikatorius automati‰kai ∞siÏebs.

FACTORY

RESET

(GAMINTOJO

NUSTATYMAI)

Visiems parametrams, i‰skyrus

"LANGUAGE (KALBA)" yra gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.

-

+ viisiems parametrams gràÏinkite gamyklines nuostatas.

BEMÆRK:

Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines nuostatas. Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.

15

Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas

Paspaudus de‰inòje monitoriaus pusòje esant∞ mygtukà , monitoriuje parodomas OSD ekranas.

Meniu pavadinimas

Piktogramos

Submeniu pavadinimas

FLATRON F-ENGINE

Kai ∞jungsite F-ENGINE, ekrane pasirodys du atvaizdai, kaip parodyta paveikslòlyje. Kairòje pusòje yra atvaizdas su ∞jungta funkcija, de‰inòje – su ne∞j ungta funkcija. Paspauskite mygtukà AUTO/SET

(automatinis nustatymas) ir sureguliuokite ekranà.

Atvaizdas su ∞j ungta funkcija

Atvaizdas be ∞j ungtos funkcijos

Pagrindinis meniu Submeniu

MENU : I‰eiti

- +

: Perkelti

SET : I‰rinkti

Paai‰kinimas

MOVIE

(FILMAS)

Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo, vaizdo r‰ies ir t.)

INTERNET

(INTERNET

AS)

MOVIE(FILMAS): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme

INTERNET: tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)

Noròdami nustatyti USER (vartotojo) submeniu funkcijà, spauskite mygtukà

AUTO/SET (automatinis nustatymas)

USER

(NAUDOT

OJAS)

USER (NAUDOTOJAS)

Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo ai‰k umo stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).

Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi tuomet, kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.

...

BRIGHTNESS (RY·KUMAS) ( ): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.

...

ACE (pritaikomo ai‰kumo stiprintuvas): parenka ai‰kumo reÏimà.

Netaikoma

MaÏas ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.

Didelis ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.

MENU : I‰eiti

-

+

: SumaÏinti

: Padidinti

SET : I‰rinkti kità submeniu

...

RCM (Reali˜j˜ spalv˜ valdymas): Pasirenka spalv˜ reÏimà.

Netaikoma

Îalumo pary‰kinimas

Natralus atspalvis

Spalv˜ pary‰kinimas

Noròdami i‰saugoti sureguliavimus, submeniu paÏymòkite „YES“ (TAIP).

NORMAL

(ØPRASTA)

Esant normalioms veikimo sàlygoms.

* Øprastas reÏimas naudojamas, i‰jungus f-ENGINE.

DEMO

(DEMONST

RACINñ

VERSIJA)

Tai yra naudojama reklamavimui parduotuvòje.

Ekranas bus suskirstytas taip, kad kairòje rodyt˜ standartin∞ reÏimà, o de‰inòje – vaizdo ∞ra‰o reÏimà, tam, kad vartotojas galòt˜ patikrinti skirtumà, kai pritaikys vaizdo ∞ra‰o reÏimà.

16

Veikimo sutrikimai

Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.

Nòra vaizdo

Ar yra prijungtas monitoriaus elektros laidas?

Ar ‰vieãia maitinimo indikatorius?

Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.

Paspauskite maitinimo mygtukà.

Ar ∞jungus monitoriaus maitinimà, maitinimo indikatorius yra mòlynas arba Ïalias?

Ar maitinimo indikatorius yra geltonas, ar mirksi mò lynai?

Ar ekrane yra atvaizduojamas “OUT OF

RANGE” prane‰imas?

Ar ekrane yra atvaizduojamas “CHECK

SIGNAL CABLE” prane‰i mas?

Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.

Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime, pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞ klaviat

ros mygtukà, “paÏadinkite”.

Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.

·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra pateikta ‰i os naudojimo instrukcijos skyrelyje ‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite ekranà.

·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio. Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.

Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?

Ar paspaudus MENU mygtukà, ekrane atsiranda “OSD LOCKED” prane‰imas?

Js galite i‰saugoti esamuoju momentu i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜ blokavimà, laikydami keletà sekundes nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras

“OSD UNLOCKED” prane‰imas.

17

Veikimo sutrikimai

Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas

Atvaizduojamo vaizdo padòtis yra neteisinga.

Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamo vaizdo padòtis bus sureguliuota automati‰kai. Jeigu automati‰k ai sureguliuota vaizdo padòtis nòra netinkama, ekraniniame meniu lange i‰rinkite H position ir V position piktogramà ir nustatykite vaizdo padòt∞.

Ekrano fone atsiranda vertikalios juostos arba ruoÏai.

Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotas automati‰kai. Jeigu rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu CLOCK punktu, sumaÏinkite vertkalias juostas ir ruoÏelius.

Ekrane atvaizduojamame vaizde atsiranda triuk‰mai horizontalioje a‰yje arba

Ïenklai yra nery‰ks

Paspaudus AUTO/SET mygtukà, atvaizduojamas vaizdas bus sureguliuotaa automati‰kai. Jeigu rezultatai js˜ netenkina, naudodamiesi ekraninio meniu PHASE piktogramà sumaÏinkite vertkalias juostas.

Patikrinkite ar Control panel

Display

Settings meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai

(teisinga nuostata).

SVARBU

Patikrinkite ar Control panel

Display

Settings meniu lange nebuvo pakeisti daÏn io parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite rekomenduojamà skiriamàjà gebà.

Jei nepasirenkama rekomenduojama skiriamoji geba (optimali skiriamoji geba), raidòs gali bti nery‰kios ir ekrano vaizdas gali atrodyti blankus, apkarpytas arba pasislink´s. Øsitikinkite, kad pasirinkote rekomenduojamà skiriamàjà gebà.

Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos), todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞ kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.

Veikimo sutrikimai

Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas

Spalvos yra netinkamos.

Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞ priverÏkite.

Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.

Control panel

Display

Settings meniu lange nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜

(teisinga nuostata).

Ekranas blykãioja.

Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞ reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà rai‰kà.

Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?

Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?

Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra ∞ra‰yta

∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas). Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio puslapio: http://www.lge.com

Ar ekrane yra atvaizduojamas

“U nrecognized monitor,

Plug&PLAY (VESA DDC) monitor found”

prane‰i mas?

Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko Plug&Play standartà.

Techniniai duomenys

Monitorius

21,995 colio (55,8673 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst

˜j˜ kristal˜ ekranas, su atspindÏius sugerianãia danga

Matomos ∞striÏainòs dydis : 55,8673 cm

0,282 x 0,282 mm pikseli˜ nuolydis

Sinchrosignalo ∞ò jimas

Videosignalo ∞ò jimas

Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)

Kadr˜ daÏnis 56 - 75Hz (Automatinis)

Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas

SOG (Sync On Green)

Skaitmeninò

Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis

DVI-D jungtis (Skaitmeninò)

Skiriamoji geba

Plug&Play

Naudojama galia

Matmenys ir svoris

Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜), Skaitmeninò

Maksimali VESA 1680 x 1050 @ 60Hz

Rekomenduojama VESA 1680 x 1050 @ 60Hz

DDC 2B

Veikimo metu

:

Parengties bsenoje

Neveikos metu

45W(Tipi‰kas)

1W

1W

Su stovu

Plotis 52,5 cm / 20,67 colio

Auk‰tis 43,37 cm / 17,07 colio

Gylis 19,32 cm / 7,61 colio

Be stovo

52,5 cm / 20,67 colio

41,71 cm / 16,42 colio

9,06 cm / 3,57 colio

Svoris (be pakuotòs) 4,15 kg (9,15 lbs)

Diapazonas

Srovòs ‰altinis

AC/DC Adapter

Eksploatavimo

Sàlygos

Pokrypis

12V 3,2A

-5°~15°

DVE, DSA-50W-12 1 120420 arba „Lienchang LCAP08F

Darbo sàlygos

Temperatra 10°C to 35 °C

Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos

Sandòliavimo sàlygos

Temperatra -20°C to 60 °C

Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos

Pokrypio

Elektros laidas

Pritvirtinti ( ), Nuimti ( O )

Tinklo lizdas

PASTABA

Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.

20

Techniniai duomenys

Ekrano reÏimai (Skiriamoji geba)

Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)

9

10

11

*12

7

8

5

6

3

4

1

2

VGA

VESA

VGA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

VESA

640 x 480

640 x 480

720 x 400

800 x 600

800 x 600

1024 x 768

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 1024

1280 x 1024

1680 x 1050

1680 x 1050

Eiluãi˜ daÏnis (kHz)

31,469

37,500

31,468

37,879

46,875

48,363

60,123

67,500

63,981

79,976

64,674

65,290

Kadr˜ daÏnis (Hz)

75

60

75

75

60

75

70

60

60

75

60

60

*

Rekomenduojamas reÏimas

Indikatorius

ReÏimas

Maitinimas ∞jungtas

Miego bsena

Maitinimas i‰jungtas

·viesos diodo spalva

Mòlynas

Mòlyna mirksinti

Ne‰vieãia

21

Digitally yours

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement