LG W2600H, W2600H-PF, W2600HP, W2600HP-BF Owner's manual

LG W2600H, W2600H-PF, W2600HP, W2600HP-BF Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W2600H
W2600HP
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima monitori˜
∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus vòdinimo
angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs angos bus
uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus. NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜ ant
lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip antai
knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos skyst˜j˜
kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti aktyviosios
matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite paÏeisti
ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti (raudoni,
mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi jokios ∞takos
monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà. Tokiu
bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano skiriamàjà
gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra charakteringa ir
tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Palikus fiksuotà vaizdà ekrane ilgesn∞ laikà, gali paÏeisti ekranà ir bti vaizdo i‰deginimo
prieÏastis. Btina naudoti ekrano uÏsklandà. Toks rei‰kinys bna kit˜ gamintoj˜
produktuose ir jam nesuteikiama garantija.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui naudoti,
aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami ∞rengin∞,
naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis atliekomis.
Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Kaip uÏdòti arba nuimti stovo pagrindà
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Stovelio kablius sutapatinkite su monitoriaus pagrinde esanãiais py‰iais.
3. Kablius ∞ki‰kite ∞ ply‰ius.
Kablys
Stovo korpusà
Stovo Pagrindas
Ply‰ys
Dòmesio
Juostel´ ir fiksavimo kai‰t∞ nuo monitoriaus su stovu galima nuimti tik tuomet, kai
pagrindas yra i‰trauktas.
Prie‰ingu atveju atsiki‰usios stovo dalys gali suÏeisti rankas.
L3
Monitoriaus prijungimas
4.
Pasukdami varÏtà ∞ de‰in´, pritvirtinkite Monitori˜ prie Stovo pagrindo.
VarÏtas : VarÏtà sukite varÏto rankenòle.
5.
Prijungus prie Js˜ jungiamo kabelio dalies su ki‰tuku, pakelkite monitori˜ ir
pasukite j∞ taip, kad priekinò jo dalis bt˜ atsukta pirmyn.
6.
Noròdami atskirti monitori˜ nuo Stovo pagrindo, i‰sukite varÏtà sukdami ∞ kair´.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra.
Taãiau js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
Pasukimas : 350°
Auk‰tis: ne daugiau kaip 3,94 colio (100 mm)
100,0mm
* Prie‰ reguliuojant auk‰t∞,
pra‰ome i‰imti Fiksavimo
kai‰tel∞.
Darbo proces˜ tyrimas
Nereikia atgal ∞statyti Fiksavimo kai‰telio j∞ i‰traukus, reguliuojant auk‰t∞.
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo sàlygos,
remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja monitori˜ pastatyti taip, kad
pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
L5
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1.
Btinai i‰junkite kompiuter∞ ir gamin∞. Prijunkite signalo ∞vesties kabel∞ 1 ir
maitinimo kabel∞ 2 pagal tvarkà, tada priverÏkite signalo kabelio varÏtà.
A Prijunkite Dsub laidà (PC)
B Prijunkite Dsub laidà (Mac)
C Prijunkite DVI-D laidà
Pastaba
Tai yra paprasãiausias galinio skydelio vaizdas.
ãia yra parodytas pagrindinio modelio galinis skydelis;
js˜ monitorius gali skirtis nuo pagrindinio vaizdo.
Vartotojai privalo naudoti ekranuotuosius signalo
sàsajos kabelius (D-sub 15 kontakt˜ kabel∞, DVI
kabel∞) su ferito ‰erdimi, kad bt˜ i‰laikytas gamini˜
suderinamumas.
Elektros laidas
2
1
Signalinis kabelis
Tinklo lizdas
PC
MAC
DVI-D kabelis
(·i jungtis gali bti naudojama ne visose
‰alyse .)
Mac adapteris
Naudojantis Apple Macintosh
kompiuteriu yra reikalingas
atskirai ∞sigyjamas adapteris,
kadangi komplektuojamo
kabelio 15 kontakt˜ didelio
tankumo (3 eilutòs) D-sub
VGA jungtis yra pakeiãiama ∞
15 kontakt˜ 2 eiluãi˜ jungt∞.
PC
2. Palieskite mygtukà, esant∞ ant ‰oninio
jungiklio pulto, kad ∞jungtumòte maitinimà.
Kai monitoriaus maitinimas ∞jungtas, „paties
vaizdo nustatym˜ funkcija“ vykdoma
automati‰kai. (Tik analoginis reÏimas)
POWER mygtukas
PASTABA
‘Self Image Setting Function’? ·i funkcija vartotojui suteikia optimalius vaizdo
parametrus. Vartotojui prijungus monitori˜ pirmà kartà, ‰ios funkcijos dòka visi
ekrano parametrai yra sureguliuojami automati‰kai ir tokiu bdu kiekvienam ∞òjimo
signalui yra priskirtas optimaliausias parametras.
„AUTO/SET“ funkcija? Jei ∞renginio naudojimo metu arba pakeit´ ekrano skiriamàjà
gebà susidròte su problemomis, pvz., nery‰kus ekranas, nery‰kios raidòs, ekrano
vaizdo mirgòjimas ar pakryp´s ekranas, palieskite funkcijos AUTO/SET mygtukà,
kad pagerintumòte skiriamàjà gebà
L6
Monitoriaus prijungimas
Jungimas USB(Universal Serial Bus) kabeliu a
"USB (Universal Serial Bus)" (Universali nuoseklioji jungtis) yra naujovi‰kas bdas ∞vairiems
periferiniams ∞renginiams prijungti prie kompiuterio. Naudodami USB Js galòsite prijungti savo
pel´, klaviatrà ir kitus periferinius ∞renginius prie monitoriaus ir Jums nereiks j˜ jungti prie
kompiuterio. Tai leis lanksãiau i‰dòstyti savo sistemà. USB leidÏia jums ∞ vienà USB lizdà
sujungti iki 120 ∞rengini˜: juos galite ∞jungti „kar‰tuoju jungimu“ (prijungti ∞renginius kompiuteriui
dirbant) ir i‰jungti, palaikant lizdo automatin´ detekcijà ir konfigracijà. ·is ∞renginys turi
integruotà prie magistralòs prijungtà USB ‰akotuvà, leidÏiant∞ prie jo prijungti dar 2 USB
∞renginius.
1. Prijunkite monitoriaus i‰siuntimo lizdà
prie USB palaikanãio asmeninio
kompiuterio parsiuntimo lizdo arba kito ‰akotuvo, naudojanãio USB kabel∞.
(Kompiuteris privalo turòti USB lizdà)
2. Prie monitoriaus atsiuntimo lizdo prijunkite USB palaikanãius periferinius
∞renginius.
USB ∞vesties srauto prievadas x 4
Prijunkite kabelius i‰ su USB suderinam˜
i‰orini˜ ∞rengini˜, toki˜ kaip pelò, atminties
kortelò, USB standusis diskas ir pan.
USB i‰vesties srauto prievadas x 1
Prijunkite prie ∞vesties srauto stalinio arba
ne‰iojamojo kompiuterio jungtis. (Kompiuteris
turi palaikyti USB ir turòti USB prievadà)
3. Monitoriaus USB lizdas palaiko USB 2,0 ir didelòs spartos kabelius.
Duomen˜
perdavimo sparta
Energijos
sunaudojimas
Didelò sparta
Pilna sparta
MaÏa sparta
480Mb/s
12Mb/s
1,5Mb/s
2,5W
(Maks., kiekvienam lizdui)
2,5W
2,5W
(Maks., kiekvienam lizdui)
(Maks., kiekvienam lizdui)
Pastaba
Norint aktyvuoti USB ‰akotuvo funkcijà, monitorius turi bti prijungtas prie USB palaikanãio
asmeninio kompiuterio arba kito ‰akotuvo su SUB kabeliu (pridòtas).
Prijungdami USB kabel∞, patikrinkite, ar jungties forma kabelio pusòje atitinka formà lizdo
pusòje.
Netgi jei monitorius yra energijos taupymo reÏime, USB palaikantys ∞renginiai veiks, bdami
prijungti prie monitoriaus USB lizd˜ (tiek i‰siuntimo, tiek atsiuntimo).
L7
Monitoriaus prijungimas
Kabeli˜ i‰dòstymas
Maitinimo laidà ir signalo kabel∞ prijunkite taip, kaip parodyta paveikslòlyje, ir
tada juos pritvirtinkite, naudodamiesi 1 ir 2 kabeli˜ laikikliais.
1. 1 kabelio laikikl∞ ∞ki‰kite ∞ skylut´.
2. Maitinimo laidà ir signalo kabel∞
uÏki‰kite uÏ 1 kabelio laikiklio.
1 kabelio laikiklis
3. Maitinimo laidà ir signalo kabel∞ uÏki‰kite uÏ 2 kabelio laikiklio.Viena ranka
spausdami kabelio laikiklio (2) apaãià kita ranka patraukite jo vir‰˜, kaip parodyta
paveikslòlyje.
Patraukti
Paspausti
2 kabelio laikiklis
L8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
ZOOMING
mygtukas
EZ priartinimas sumaÏina vaizdo skiriamàjà gebà
padalomis. Nuspaudus mygtukà vienà kartà, skiriamoji
geba sumaÏòja viena padala; nuspaudus mygtukà antrà
kartà, skiriamoji geba vòl nustatoma ∞ pradinius ekrano
nustatymus.
Paspaudus „EZ ZOOMING“ (EZ PRIARTINIMO) mygtukà
vienà kartà, galima padidinti vaizdo dyd∞, kad galòtumòte
lengvai perÏiròti nuotraukas ir jose esanãius objektus.
Noròdami naudotis ‰ia funkcija, ∞diekite „forteManager“ programà, esanãià
pridòtame CD.
Rekomenduojamos skiriamosios gebos:
1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
Vienos naudojamos sistemos ar vaizdo kortos nustatymas skirsis nuo kitos.
Noròdami rasti daugiau informacijos, Ïr. kompiuterio gamintojo pateiktà
naudotojo vadovà.
MENU
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, i‰kvieskite arba
i‰eikite i‰ ekraninio meniu sistemos.
OSD LOCKED/UNLOCKED
·i funkcija leidÏia uÏrakinti esamus valdiklio nustatymus,
kad j˜ nebt˜ galima netyãia pakeisti.
Kelias sekundes lieskite mygtukà MENU. Turòt˜ bti
rodomas prane‰imas „OSD LOCKED“.
Noròdami atrakinti, dar kartà kelias sekundes lieskite
mygtukà MENU. Turòt˜ bti rodomas prane‰imas „OSD
UNLOCKED“.
L9
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
DE
mygtuka
Paspausdami nurodytus mygtukus, ekraniniame meniu
i‰rinkite arba sureguliuokite i‰rinktàj∞ parametrà.
I‰samesnòs informacijos ie‰kokite L17 psl.
(·altinio funkcinis
klavi‰as)
·iuo mygtuku ∞junkite D-Sub arba DVI jungt∞. ·i funkcija
naudojama tuomet, kai prie ekrano yra prijungti du
kompiuteriai. Gamyklinis parametras yra S-Sub.
AUTO/SET
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, patvirtinkite
pasirinkimà.
AUTO IMAGE ADJUSTMENT
Reguliuodami ekrano nustatymus, visada spauskite
mygtukà AUTO/SET, prie‰ ∞vesdami vaizdà ekrane
(OSD). Taip bus automati‰kai sureguliuotas js˜
ekrano vaizdas, pasiekiant tobulus dabartinio ekrano
skiriamosios gebos (vaizdo reÏimas) nustatymus.
Tinkamiausia ekrano skiriamoji geba yra
1920 x 1200
POWER
mygtukas
Paspausdami nurodytà mygtukà, ∞junkite arba
i‰junkite monitoriaus ekranà.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas
veikia ∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu
ekranas yra “miego” bsenoje (energijos taupymo
bsena), ‰io indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà
spalvà.
L10
Ekraninio meniu (OSD) sistemos reguliavimas
Ekraninio meniu reguliavimas
Naudojantis ekraninio meniu (OSD) valdymo sistema, js galòsite
lengvai ir paprastai sureguliuoti ekrane esanãio vaizdo dyd∞, padòt∞ ir
valdymo parametrus. Îemiau yra parodytas trumpas pavyzdys,
supaÏindinantis jus kaip naudotis valdymo ∞taisais.
·iame skyriuje bendrais bruoÏais yra apra‰yta, kaip naudojantis OSD
meniu sistema atlikti reguliavimo ir i‰rinkimo procedras.
PIEZ±ME
Pirms regulït attïlu, ∫aujiet displejam stabilizïties vismaz 30 mintes.
Jei i‰kviet´ OSD meniu sistemà pageidaujate sureguliuoti parametrus,
atlikite Ïemiau nurodytus veiksmus:
Palieskite mygtukà MENU, tada bus rodomas pagrindinis OSD meniu.
Noròdami pasiekti valdikl∞, naudokite mygtukus
arba
.
Kai norima piktograma taps paÏymòta, palieskite mygtukà AUTO/SET.
Naudokite mygtukus
/
, noròdami reguliuoti vaizdà iki norimo lygio.
Naudokite mygtukà AUTO/SET, kad pasirinktumòte kitus submeniu elementus.
Palieskite mygtukà MENU vienà kartà, kad gr∞Ïtumòte ∞ pagrindin∞ meniu ir
pasirinktumòte kità funkcijà.
Palieskite mygtukà MENU du kartus, kad i‰eitumòte i‰ OSD.
L11
Ekraninio meniu (OSD) sistemos i‰rinkimas ir reguliavimas
·ioje lentelòje yra parodyti visi OSD ekraninio meniu sistemos
valdymo, reguliavimo ir nustatym˜ punktai.
Pagrindinis meniu
PICTURE
Sub-menu
A
BRIGHTNESS
GAMMA
sRGB
Yra pritaikomos vaizdo
spalvos
6500K
PRESET
Paai‰kinimas
Yra reguliuojamas
‰viesumas, kontrastas ir
gama
CONTRAST
COLOR
D
9300K
RED
GREEN
BLUE
POSITION
Yra reguliuojama vaizdo
padòtis
HORIZONTAL
VERTICAL
TRACKING
CLOCK
Pagerinti vaizdo ai‰kumà,
stabilumà ir ry‰kumà
PHASE
SHARPNESS
SETUP
Yra i‰renkamos vartotojo
nuostatos
LANGUAGE
OSD
HORIZONTAL
POSITION VERTICAL
WHITE BALANCE
POWER INDICATOR
SOUND
4:3 IN WIDE
FACTORY RESET
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE / TEXT
Pasirinkti arba nustatyti
pageidaujamus vaizdo
parametrus.
USER
NORMAL
: Reguliuoti
A : Analoginò ∞vestis
D : Skaitmeninò ∞vesti
PASTABA
Priklausomai nuo modelio (L12~L17), meniu punkt˜ i‰dòstymo tvarka gali skirtis.
L12
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
·iame skyrelyje js susipaÏinsite, kaip i‰rinkti ir atlikti pageidaujam˜
OSD meniu punkt˜ reguliavimà. Îemiau visiems meniu punktams yra
i‰vardytos piktogramos, piktogram˜ pavadinimai ir piktogram˜
apra‰ymai.
Palieskite mygtukà MENU, tada bus rodomas pagrindinis OSD meniu.
Meniu
punktas
PICTURE
Submeniu
Piktogramos
Mygtuko
apra‰ymas
: I‰eiti
: Reguliuoti (SumaÏinti/Padidinti)
SET
: Nustatyti
: I‰rinkti kità submeniu punktà
MENU
PASTABA
OSD(On Screen Display) meniu kalba monitoriaus ekrane gali skirtis nuo naudojimo
instrukcijoje pateiktos informacijos.
L13
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
PICTURE
PICTURE
BRIGHTNESS Yra reguliuojamas vaizdo
CONTRAST
Yra reguliuojamas vaizdo
GAMMA
I‰renkama pageidaujama gamos
reik‰mò: -50/0/50. I‰rinkus didÏiausià
gamos reik‰m´, ekrane vaizdai bus
balsvi. I‰rinkus maÏiausià gamos
reik‰m´, vaizdai bus labiau
kontrastingi.
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
COLOR
PRESET
Reguliuojamas spalv˜ sodrumas
• sRGB: Nustatyti ekrano spalvà, kad ji
atitikt˜ standartin´ sRGB
spalv˜ specifikacijà.
• 6500K: Balta su rausvu atspalviu
• 9300K: Balta su melsvu atspalviu
RED
Nustatomas raudonos spalvos sodrumas
GREEN
Nustatomas Ïalios spalvos sodrumas
COLOR
BLUE
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
Nustatomas mòlynos spalvos sodrumas
L14
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
POSITION
POSITION
HORIZONTAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ kair´
arba ∞ de‰in´
VERTICAL
Vaizdo centravimas j∞ pastumiant ∞ vir‰˜
arba ∞ apaãià
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
TRACKING
TRACKING
CLOCK
Yra sumaÏinamos bet kokios vertikalios
juostos arba ruoÏeliai, kurie yra ∞Ïirimi
ekrano fone.
PHASE
Yra reguliuojamas ekrane esanãio vaizdo
ry‰kumas. I‰rinkus ‰∞ meniu punktà, bus
galima nuslopinti bet kokius triuk‰mus
horizontalioje a‰yje ir padidinti vaizdo
rai‰kumà.
SHARPNESS
MENU : I‰eiti
: SumaÏinti
: Padidinti
SET : I‰rinkti kità submeniu
L15
Reguliuoti ekrano ai‰kumà.
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
Pagrindinis meniu
Submeniu
Apra‰ymas
LANGUAGE
Yra pasirenkama pageidaujama ekraninio
meniu atvaizdavimo kalba
OSD
POSITION
Ekrane yra reguliuojama ekraninio meniu (OSD)
padòtis.
WHITE
BALANCE
Jeigu videokortos i‰òjimo signalas neatitinka
reikalavim˜, spalv˜ sodrumas gali pablogòti,
priklausomai nuo videosignalo i‰kraipymo.
Naudojantis ‰ia funkcija, signalo lygis yra
reguliuojamas, suderinant j∞ su standartinio videokortos
i‰òjimo lygiu ir tokiu bdu i‰gaunamas optimalus
vaizdas. Suaktyvinkite ‰ià funkcijà, kai ekrane
nustatytos baltos ir juodos spalvos.
POWER
INDICATOR
I‰rinkite ‰ià funkcijà, jeigu pageidaujate priekinio
skydelio maitinimo indikatoriui priskirti ON arba
OFF nuostatà.
Jeigu i‰rinkote OFF, maitinimo indikatorius uÏges.
Jeigu i‰rinkote ON,maitinimo indikatorius
automati‰kai ∞siÏebs.
SETUP
MENU : I‰eiti
: Reguliuoti
SOUND
: Reguliuoti
SET : I‰rinkti kità submeniu (Garsas)
Funkcija, kuria vartotojas gali ∞jungti1, ∞jungti2
arba i‰jungti garsà, kai monitoriaus maitinimas
yra i‰jungtas ar ∞jungtas, arba kai yra paliestas
meniu mygtukas.
4:3 IN WIDE Pasirinkti vaizdo dyd∞ ekrane.
Rezoliucija
1600x1200
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
WIDE
Ekrano formatas
4:3
*4:3 : Priklausomai nuo ∞vesties vaizdo signalo
santykio, jis automati‰kai pakeiãiamas optimaliu
ekrano formatu. (1280X1024 ∞vesties signalas
pakeiãiamas formatu 5:4, o 1024X768 –
formatu 4:3).
Øòjimo signalas, kurio 4 : 3 IN WIDE (4:3
PLOâIO) nepalaiko 4:3, yra toks.
- 26 colio monitorius : 720x400, 1280x768,
1360x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1200.
4:3
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
FACTORY
RESET
Visiems parametrams, i‰skyrus “LANGUAGE” yra
gràÏinamos gamyklinòs nuostatos.
Palieskite mygtukà , kad nedelsdami
nustatytumòte i‰ naujo.
Jeigu vaizdas ekrane nòra kokybi‰kas, visiems parametrams sugràÏinkite gamyklines
nuostatas.
Jeigu yra btina, atlikite baltos spalvos balanso reguliavimà. ·ià funkcijà bus galima suaktyvinti
tik priimant signalà i‰ analoginio signalo ‰altinio.
L16
Ekraninio meniu sistemos (OSD) i‰rinkimas ir reguliavimas
OSD ekranas bus rodomas, kai paliesite mygtukà
monitoriaus priekyje.
, esant∞
Meniu pavadinimas
Piktogramos
Submeniu pavadinimas
FLATRON F-ENGINE
Atvaizdas su ∞jungta funkcija Atvaizdas be ∞jungtos funkcijos
ØvykdÏius F-ENGINE, ekrane bus rodomi du tonai (kaip
pavaizduota). Taikomas ekranas bus rodomas kairòje
pusòje, o netaikomas ekranas bus rodomas de‰inòje
pusòje. Palieskite mygtukà SET, noròdami naudoti
sureguliuotà ekranà.
Pagrindinis meniu
Submeniu
MOVIE
TEXT
(kino filmas
/ tekstas)
MENU : Exit
, : Move
SET : Select
Paai‰kinimas
Naudojant ‰ià funkcijà galima pasirinkti pageidaujamà
vaizdà, pritaikytà prie aplinkos (aplinkos ap‰vietimo,
vaizdo r‰ies ir t.)
MOVIE(kino filmas): judantiems vaizdams vaizdo juostoje ar kino filme.
TEXT (tekstas): tekstiniam vaizdui (tekst˜ apdorojimui ir pan.)
USER
Noròdami nustatyti USER (Vartotojas) pomeniu
funkcijà, paspauskite SET (Nustatyti) mygtukà.
User(vartotojas)
Galima rankiniu bdu reguliuoti ai‰kumà, ACE (pritaikomo
ai‰kumo stiprintuvà) ir RCM (reali˜j˜ spalv˜ valdymà).
Galima i‰saugoti arba atstatyti nustatytà parametrà netgi
tuomet, kai naudojami skirtingi aplinkos parametrai.
...
(Ai‰kumas): Reguliuoja ekrano ‰viesumà.
...ACE (Adaptyvusis ai‰kumo stiprinimas) Pasirenka ai‰kumo reÏimà.
Netaikoma
MaÏas ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.
Didelis ai‰kumo ir ‰viesos ry‰kumo kontrastas.
...RCM (Reali˜j˜ spalv˜ valdymas) Pasirenka spalv˜ reÏimà.
0
1
Netaikoma
Îalumo pary‰kinimas
MENU : Exit
: Decrease
Mygtuku SET (nustatyti) pasirinkite
: Increase
SET : Select another sub-menu submeniu, ir spauskite YES (taip).
2
3
SAVE
STANDARTINIS Esant normalioms veikimo sàlygoms.
L17
Natralus atspalvis
Spalv˜ pary‰kinimas
(i‰saugoti)
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
Nòra vaizdo
● Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
● Ar ‰vieãia maitinimo
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Palieskite mygtukà Power.
indikatorius?
● Ar ∞jungus monitoriaus
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
● Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas “OUT
OF RANGE”
prane‰imas?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“CHECK SIGNAL
CABLE” prane‰imas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu signalas
ateinantis i‰ kompiuterio videoplok‰tòs yra
nesinchronizuotas. I‰samesnò informacija yra
pateikta ‰ios naudojimo instrukcijos skyrelyje
‘Techniniai duomenys’. I‰ naujo sukonfigruokite
ekranà.
·is prane‰imas atsiranda ekrane, jeigu monitorius
nòra signaliniu kabeliu prijungtas prie kompiuterio.
Patikrinkite signalin∞ kabel∞ ir pamòginkite i‰ naujo.
Ar ekrane yra atvaizduojamas “OSD LOCKED” prane‰imas?
● Ar paspaudus MENU
mygtukà, ekrane
atsiranda “OSD
LOCKED” prane‰imas?
Js galite i‰saugoti esamuoju momentu
i‰rinktus valdymo parametrus, kuri˜ nenorite
pakeisti. Js galite at‰aukti OSD parametr˜
blokavimà, laikydami keletà sekundes
nuspaud´ MENU mygtukà: Ekrane atsiras
“OSD UNLOCKED” prane‰imas.
L18
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Atvaizduojamo vaizdo
padòtis yra neteisinga.
● Ekrano fone atsiranda
vertikalios juostos arba
ruoÏai.
• Palieskite mygtukà AUTO/SET, noròdami, kad bt˜
automati‰kai sureguliuojamas js˜ vaizdo ekranas ir
pasiekti tobuli nustatymai. Jei rezultatai netenkina,
naudodami ekrane esanãias horizontalios (H) ir
vertikalios (V) padòties piktogramas, reguliuokite
vaizdo padòt∞.
• Palieskite mygtukà AUTO/SET, noròdami, kad bt˜
automati‰kai sureguliuojamas js˜ vaizdo ekranas ir
pasiekti tobuli nustatymai.Jei rezultatai netenkina,
naudodami ekrane esanãià LAIKRODÎIO
piktogramà, sumaÏinkite vertikalias juostas ir
dryÏius.
● Ekrane atvaizduojamame • Palieskite mygtukà AUTO/SET, noròdami, kad bt˜
vaizde atsiranda
triuk‰mai horizontalioje
a‰yje arba Ïenklai yra
nery‰ks.
automati‰kai sureguliuojamas js˜ vaizdo ekranas ir
pasiekti tobuli nustatymai. Jei rezultatai netenkina,
naudodami ekrane esanãià FAZñS piktogramà,
sumaÏinkite horizontalias juostas.
• Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings
meniu lange nebuvo pakeisti daÏnio parametrai arba
ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.Nustatykite vaizdo
spalv˜ sodrumo nuostatà didesn´ nei 24 bitai (teisinga
nuostata).
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Optimalios skiriamosios gebos rekomendavimo prieÏastys : Formatinis
koeficientas yra 16 : 10. Jei ∞vesties skiriamoji geba nòra 16 : 10 (pvz., 16 : 9, 5 :
4, 4 : 3), gali kilti problem˜, toki˜ kaip nery‰kios raidòs, nery‰kus ekranas,
nukirptas ekrano rodinys arba pakreiptas ekranas.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L19
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Spalvos yra netinkamos. • Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai prijungtas
ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞ priverÏkite.
• Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
• Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
● Ekranas blykãioja.
• Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
● Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
• Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
• Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L20
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
Videosignalo
∞òjimas
Skiriamoji
geba
W2600H
26 colio (64,868 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜
Nuo su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 64,868 cm
0,2865 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas
SOG (Sync On Green), Skaitmeninò(Atbalsta HDCP)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
Maksimali
VESA 1920 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1920 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
50W(Tipi‰kas),
65W (USB maksimali apkrova)
1W
1W
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir svoris
Su stovu
Be stovo
60,19 cm / 23,70 colio
60,19 cm / 23,70 colio
46,32 cm / 18,24 colio(Min)
41,37 cm / 16,29 colio
56,32 cm / 22,17 colio(Max)
Gylis
27,02 cm / 10,64 colio
8,10 cm / 3,19 colio
Svoris (be pakuotòs)
10,6 kg (23,37 lbs)
Plotis
Auk‰tis
Diapazonas
Pokrypis
-5°~20°
Pasukimas
350°
Auk‰tis
100mm / 3,94 colio
Srovòs ‰altinis
100-240 V~, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,2 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra 10°C to 35 °C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20°C to 60 °C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
L21
Techniniai duomenys
W2600H
), Atjungti ( O )
Pokrypio
Pritvirtinti(
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
USB
Standartas
USB 2,0, Savaiminis maitinimas
Duomen˜ perdavimo sparta
Maks. 480 Mb/s
Srovòs sunaudojimas
Maks. 2,5W X 4
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L22
Techniniai duomenys
Monitorius
Sinchrosignalo
∞òjimas
Videosignalo
∞òjimas
Skiriamoji
geba
W2600HP
26 colio (64,868 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜
Nuo su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 64,868 cm
0,2865 mm pikseli˜ nuolydis
Eiluãi˜ daÏnis 30 - 83kHz (Automatinis)
Kadr˜ daÏnis
56 - 75Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Atskiras sinchronizavimas
SOG (Sync On Green), Skaitmeninò(Atbalsta HDCP)
Signalo ∞òjimas 15 kontakt˜ D-Sub jungtis
DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
Øòjimo formatas RGB analoginis (0,7Vp-p/75 om˜),Skaitmeninò
Maksimali
VESA 1920 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 1920 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
110W(Tipi‰kas),
130W (USB maksimali apkrova)
1W
1W
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir svoris
Su stovu
Be stovo
60,19 cm / 23,70 colio
60,19 cm / 23,70 colio
46,32 cm / 18,24 colio(Min)
41,37 cm / 16,29 colio
56,32 cm / 22,17 colio(Max)
Gylis
27,02 cm / 10,64 colio
8,10 cm / 3,19 colio
Svoris (be pakuotòs)
9,7 kg (21,38 lbs)
Plotis
Auk‰tis
Diapazonas
Pokrypis
-5°~20°
Pasukimas
350°
Auk‰tis
100mm / 3,94 colio
Srovòs ‰altinis
100-240 V~, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,2 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra 10°C to 35 °C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra -20°C to 60 °C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
L23
Techniniai duomenys
W2600HP
), Atjungti ( O )
Pokrypio
Pritvirtinti(
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
USB
Standartas
USB 2,0, Savaiminis maitinimas
Duomen˜ perdavimo sparta
Maks. 480 Mb/s
Srovòs sunaudojimas
Maks. 2,5W X 4
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L24
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
*17
VGA
VESA
VESA
VGA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
640 x 480
640 x 480
720 x 480
720 x 400
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 1024
1280 x 1024
1600 x 1200
1680 x 1050
1680 x 1050
1920 x 1200
31,469
37,500
35,162
31,500
37,879
46,875
48,363
60,023
67,500
47,776
60,289
63,981
79,976
75,000
64,674
65,290
74,038
Kadr˜ daÏnis (Hz)
59,940
75,000
59,901
70,156
60,317
75,000
60,004
75,029
75,000
59,870
74,893
60,020
75,025
60,000
59,883
60,454
59,950
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
mòlynas
geltona
ne‰vieãia
L25
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Pasuk´ prek´ taip, kad jos priekinò
pusò bt˜ nukreipta Ïemyn, btinai
padòkite jà ant mink‰to audinio arba
pagalvòs, kad nepaÏeistumòte
pavir‰iaus.
2. Atsuktuvu atskirkite vir‰utin´ dal∞ nuo
stovo.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs
montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas
ant sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà, kuris
pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant sienos
plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo
vagystòs.
L26
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement