LG W3000H-BN, W3000H, W3000H-BNS Owner's manual

LG W3000H-BN, W3000H, W3000H-BNS Owner's manual
Naudojimo instrukcija
W3000H
P
rie‰ naudojantis ‰iuo monitoriumi, pra‰ome ∞dòmiai perskaityti informacijà,
susijusià su saugos priemonòmis.
I‰saugokite ‰ià naudojimo instrukcij˜ knygel´ ir CD diskà ateiãiai.
UÏsira‰ykite monitoriaus modelio ir serijos numerius, nurodytus plok‰telòje,
pritvirtintoje prie aparato galinio skydelio. Pateikite ‰ià informacijà kiekvienà kartà,
kreipdamiesi ∞ serviso centrà.
Saugos priemonòs
·is monitorius buvo suprojektuotas ir pagamintas taip, kad uÏtikrint˜
js˜ saugumà. Nesilaikant nurodyt˜ saugos reikalavim˜, i‰kyla
elektros smgio ir gaisro pavojus. Siekiant i‰vengti monitoriaus
sugadinimo, btina prisilaikyti Ïemiau pateikt˜ saugos eksploatavimo
taisykli˜, kuriuose yra nurodyta teisinga monitoriaus prieÏira,
instaliavimas, naudojimas ir aptarnavimas.
Saugos priemonòs
Pra‰ome naudoti tik komplektuojamà elektros laidà. Naudojant atskirai
∞sigyjamà elektros laidà, ∞sitikinkite, kad elektros laidas yra sertifikuotas ir
atitinka visus standartus. Jei elektros laidas yra paÏeistas, kreipkitòs ∞
gamintojà arba artimiausià techninio aptarnavimo centrà ir j∞ pakeiskite.
Monitoriaus elektros laidas yra naudojamas aparatà ∞jungti ∞ elektros tinklà.
Pasirpinkite, kad tinklo lizdas bt˜ kuo arãiau monitoriaus.
·∞ monitori˜ galima ∞jungti tik ∞ atitinkam˜ parametr˜ elektros tinklà, kuris
nurodytas techniniuose duomenyse arba ant monitoriaus skydelio. Jeigu
js˜ vietovòje tiekiamos elektros srovòs parametrai neatitinka nurodytuosius,
pra‰ome pasikonsultuoti su kvalifikuotu specialistu.
DraudÏiama naudoti tri‰ak∞ arba ilginamuosius laidus. Taip pat negalima
naudoti panaudotà elektros laidà arba elektros laidà su paÏeista laido
‰akute. Prie‰ingus atveju i‰kyla elektros smgio pavojus. Elektros laidà gali
pakeisti techninio aptarnavimo centre.
DraudÏiama mòginti atidaryti monitoriaus korpusà :
Monitoriaus viduje nòra komponent˜, kuriuos galòtumòte taisyti savaranki‰kai.
Net ir I·JUNGUS monitoriaus maitinimà, ∞renginio viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Jeigu monitorius neveikia kaip pridera, kreipkitòs ∞ serviso centrà.
Informacija, susijusi su js˜ saugumu :
Negalima monitoriaus pastatyti ant nelygaus pavir‰iaus, nebent jei
∞renginys yra patikimai pritvirtintas.
Pra‰ome naudoti gamintojo rekomenduojamà monitoriaus stovà.
Ekrano nenumeskite, nedauÏykite ir nemòtykite ∞ j∞ daikt˜/Ïaisl˜. Prie‰ingu
atveju galite susiÏeisti ar suÏeisti kità Ïmog˜, sugadinti aparatà ir ekranà.
Siekiant i‰vengti elektros smgio arba gaisro pavojaus:
Jeigu monitoriumi nesinaudojate ilgà laiko tarpà, pra‰ome I·JUNGTI
∞renginio maitinimà. I‰vykus i‰ nam˜ negalima palikti ØJUNGTO
monitoriaus.
Neleiskite vaikams mòtyti daiktus ∞ monitoriaus ekranà arba ∞ aparato korpusà
ki‰ti pa‰alinius daiktus. Monitoriaus viduje egzistuoja auk‰ta ∞tampa.
Negalima naudotis papildomais priedais, kurie nòra pritaikyti ‰iam
monitoriui.
Kai displòj˜ ilgam laikui paliekate be prieÏiros, elektros maitinimo laido
ki‰tukà i‰traukite i‰ sieninio lizdo.
Perknijos metu arba Ïaibuojant niekada nelieskite maitinimo ir signalo
laid˜, nes tai labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smg∞.
L1
Saugos priemonòs
Instaliavimas
DraudÏiama ant ∞renginio elektros laido dòti sunkius daiktus. Taip pat negalima
monitori˜ ∞jungti ∞ tinklo lizdà, jeigu jo elektros laidas yra paÏeistas.
DraudÏiama naudotis monitoriumi ‰alia vandens, kaip antai vonios kambaryje, ‰alia
praustuvòs, virtuvòs kriauklòs, sklabykloje, drògname rsyje arba netoli plaukymo
baseino.
Turite uÏtikrinti tai, kad ∞renginio veikimo metu nebt˜ uÏkim‰tos monitoriaus
vòdinimo angos, nes darbo metu aparatas ∞kaista. Jeigu monitoriaus ventiliacinòs
angos bus uÏkim‰tos, tai ∞renginys gali perskaisti ir i‰kyla gaisro pavojus.
NEGALIMA:
UÏdengti monitoriaus apaãioje esanãias ventiliacines angas, padedant monitori˜
ant lovos, sofos arba ant kilimòlio.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas, pastatant ∞rengin∞ uÏdaroje erdvòje, kaip
antai knyg˜ lentynoje.
UÏdengti monitoriaus ventiliacines angas medÏiaga arba kitais daiktais.
Pastatyti monitori˜ netoli ‰ilumos ‰altini˜, kaip antai radiatori˜ ir t.t.
Negalima kokiais nors a‰triais daiktais trinti arba braiÏyti aktyviosios matricos
skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju js galite subraiÏyti, sugadinti arba paÏeisti
aktyviosios matricos skyst˜j˜ kristal˜ ekranà visam laikui.
Negalima pir‰tais smarkiai spausti skyst˜j˜ kristal˜ ekranà. Prie‰ingu atveju galite
paÏeisti ekrano pavir‰i˜.
Skyst˜j˜ kristal˜ ekrane gali matytis nedidelòs tamsios dòmelòs ar ry‰ks spalvoti
(raudoni, mòlyni arba Ïali) ta‰kai. Taãiau tai nòra joks aparato sutrikimas ir neturi
jokios ∞takos monitoriaus darbui.
Jeigu yra galimybò, pra‰ome nustatyti rekomenduojamà ekrano skiriamàjà gebà.
Tokiu bdu ekrane bus atkuriamas auk‰tos kokybòs vaizdas. Nustaãius kità ekrano
skiriamàjà gebà, vaizdas ekrane gali bti ‰iek tiek “grdòtas” arba i‰kreiptas. Tai yra
charakteringa ir tuo atveju, jei skyst˜j˜ kristal˜ ekrano skiriamoji geba yra fiksuota.
Valymas
Prie‰ atliekant monitoriaus valymo darbus, ∞rengin∞ i‰junkite i‰ elektros tinklo.
Naudokite lengvai sudròkintà (ne ‰lapià) skuduròl∞. DraudÏiama ekrano valymui
naudoti, aerozolines valymo priemones, kuri˜ purslai gali sukelti elektros smgio
pavoj˜.
Øpakavimo medÏiagos
Nei‰meskite ∞pakavimo medÏiag˜ ir kartono kartu su buitinòmis atliekomis. ·ias
medÏiagas bus galima panaudoti, ∞rengin∞ perveÏant ∞ kità vietà. PerveÏdami
∞rengin∞, naudokite tik originalias ∞pakavimo medÏiagas.
Utilizavimas
·iame ∞renginyje yra ∞montuota speciali fluorescentinò lempa, kurios sudòtyje yra
gyvsidabrio.
DraudÏiama ‰ià lempà i‰mesti kartu su buitinòmis
atliekomis.Aplinkosaugos sumetimais atitarnavus∞ ∞rengin∞ reikia utilizuoti
prisilaikant
L2
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Kaip uÏdòti arba nuimti stovo pagrindà
1. Monitori˜ padòkite ekranu Ïemyn ant pagalvòlòs arba mink‰to skuduròlio.
2. Stovelio kablius sutapatinkite su monitoriaus pagrinde esanãiais py‰iais.
3. Kablius ∞ki‰kite ∞ ply‰ius.
Kablys
Stovo korpusà
Stovo Pagrindas
Ply‰ys
Dòmesio
Juostel´ ir fiksavimo kai‰t∞ nuo monitoriaus su stovu galima nuimti tik tuomet, kai
pagrindas yra i‰trauktas.
Prie‰ingu atveju atsiki‰usios stovo dalys gali suÏeisti rankas.
L3
Monitoriaus prijungimas
4.
Pasukdami varÏtà ∞ de‰in´, pritvirtinkite Monitori˜ prie Stovo pagrindo.
VarÏtas : VarÏtà sukite varÏto rankenòle.
5.
Prijungus prie Js˜ jungiamo kabelio dalies su ki‰tuku, pakelkite monitori˜ ir
pasukite j∞ taip, kad priekinò jo dalis bt˜ atsukta pirmyn.
6.
Noròdami atskirti monitori˜ nuo Stovo pagrindo, i‰sukite varÏtà sukdami ∞
kair´.
Svarbu
·ioje iliustracijoje yra pavaizduota ∞prastinò aparato stovelio pritvirtinimo procedra. Taãiau
js˜ aparatas gali skirtis nuo iliustracijoje parodyto monitoriaus.
Perne‰dami ∞rengin∞ ∞ kità vietà, draudÏiama laikytis tik uÏ monitoriaus stovelio.
Prie‰ingu atveju ∞renginys gali nukristi, suduÏti arba suÏaloti js˜ pòdas.
L4
Monitoriaus prijungimas
Prie‰ pastatant monitori˜, ∞sitikinkite, kad aparato, kompiuterio
sistemos ir papildomos aparatros maitinimai yra i‰jungti.
Monitoriaus pasvirimo kampo reguliavimas
1. Reguliuodami monitoriaus pasvirimo kampà, suraskite geriausià padòt∞.
Pokrypio kampas : -5°~20°
Pasukimas : 350°
Auk‰tis: ne daugiau kaip 3,94 colio (100,0 mm)
100,0mm
* Prie‰ reguliuojant auk‰t∞,
pra‰ome i‰imti Fiksavimo
kai‰tel∞.
Darbo proces˜ tyrimas
Nereikia atgal ∞statyti Fiksavimo kai‰telio j∞ i‰traukus, reguliuojant auk‰t∞.
Kad bt˜ pasiektos kuo geriausios monitoriaus darbo ir vaizd˜ Ïiròjimo
sàlygos, remiantis darbo proceso tyrim˜ rezultatais, rekomenduoja
monitori˜ pastatyti taip, kad pokrypio kampas bt˜ ne didesnis, nei -5°.
Nustatydami ekrano kampà, neki‰kite pir‰t˜ tarp monitoriaus apaãios ir
stovo. Galite susiÏeisti pir‰tà(-us).
L5
Monitoriaus prijungimas
Kompiuterio prijungimas
1. Pirmiausia ∞sitikinkite, kad kompiuterio, ekrano ir periferini˜ ∞rengini˜
maitinimas i‰jungtas, ir tada junkite tokia tvarka:
2. Prijunkite DVI-D signalo kabel∞
. Kad jungimas neatsilaisvint˜, priverÏkite
1
sparnuotàsias verÏles.
3. Ø lizdà ∞junkite maitinimo laidà
2
.
Priklausomai nuo modelio
Elektros laidas
2
1
Signalinis kabelis
Tinklo lizdas
DVI-D kabelis
PC
4. Palieskite ekrano priekyje esant∞
maitinimo mygtukà, kad ∞jungtumòte
ekranà.
POWER
mygtukas
L6
Monitoriaus prijungimas
Jungimas USB(Universal Serial Bus) kabeliu a
"USB (Universal Serial Bus)" (Universali nuoseklioji jungtis) yra naujovi‰kas bdas ∞vairiems
periferiniams ∞renginiams prijungti prie kompiuterio. Naudodami USB Js galòsite prijungti
savo pel´, klaviatrà ir kitus periferinius ∞renginius prie monitoriaus ir Jums nereiks j˜ jungti
prie kompiuterio. Tai leis lanksãiau i‰dòstyti savo sistemà. USB leidÏia jums ∞ vienà USB
lizdà sujungti iki 120 ∞rengini˜: juos galite ∞jungti „kar‰tuoju jungimu“ (prijungti ∞renginius
kompiuteriui dirbant) ir i‰jungti, palaikant lizdo automatin´ detekcijà ir konfigracijà. ·is
∞renginys turi integruotà prie magistralòs prijungtà USB ‰akotuvà, leidÏiant∞ prie jo prijungti
dar 2 USB ∞renginius.
1. Prijunkite monitoriaus i‰siuntimo lizdà
prie USB palaikanãio asmeninio kompiuterio
parsiuntimo lizdo arba kito ‰akotuvo, naudojanãio USB kabel∞. (Kompiuteris privalo
turòti USB lizdà)
2. Prie monitoriaus atsiuntimo lizdo prijunkite USB palaikanãius periferinius ∞renginius.
USB ∞vesties srauto prievadas x 4
Prijunkite kabelius i‰ su USB suderinam˜
i‰orini˜ ∞rengini˜, toki˜ kaip pelò, atminties
kortelò, USB standusis diskas ir pan.
USB i‰vesties srauto prievadas x 1
Prijunkite prie ∞vesties srauto stalinio arba
ne‰iojamojo kompiuterio jungtis. (Kompiuteris
turi palaikyti USB ir turòti USB prievadà)
3. Monitoriaus USB lizdas palaiko USB 2,0 ir didelòs spartos kabelius.
Duomen˜
perdavimo sparta
Energijos
sunaudojimas
Didelò sparta
Pilna sparta
MaÏa sparta
480Mb/s
12Mb/s
1,5Mb/s
2,5W
(Maks., kiekvienam lizdui)
2,5W
2,5W
(Maks., kiekvienam lizdui)
(Maks., kiekvienam lizdui)
Pastaba
Norint aktyvuoti USB ‰akotuvo funkcijà, monitorius turi bti prijungtas prie USB
palaikanãio asmeninio kompiuterio arba kito ‰akotuvo su SUB kabeliu (pridòtas).
Prijungdami USB kabel∞, patikrinkite, ar jungties forma kabelio pusòje atitinka formà
lizdo pusòje.
Netgi jei monitorius yra energijos taupymo reÏime, USB palaikantys ∞renginiai veiks,
bdami prijungti prie monitoriaus USB lizd˜ (tiek i‰siuntimo, tiek atsiuntimo).
L7
Monitoriaus prijungimas
Kabeli˜ i‰dòstymas
Maitinimo laidà ir signalo kabel∞ prijunkite taip, kaip parodyta paveikslòlyje, ir
tada juos pritvirtinkite, naudodamiesi 1 ir 2 kabeli˜ laikikliais.
1. 1 kabelio laikikl∞ ∞ki‰kite ∞
2. Maitinimo laidà ir signalo kabel∞
skylut´.
uÏki‰kite uÏ 1 kabelio laikiklio.
1 kabelio laikiklis
3. Maitinimo laidà ir signalo kabel∞ uÏki‰kite uÏ 2 kabelio laikiklio.
Viena ranka spausdami kabelio laikiklio (2) apaãià kita ranka patraukite jo
vir‰˜, kaip parodyta paveikslòlyje.
Patraukti
Paspausti
2 kabelio laikiklis
L8
Valdym˜ ∞tais˜ funkcijos
Priekinio skydelio valdymo ∞taisai
4
5
POWER
mygtukas
Paliet´ mygtukà ir ∞jung´ maitinimà, palieskite
mygtukà dar kartà, kad maitinimà i‰jungtumòte.
POWER
indikatorius
·is indikatorius ‰vies mòlynas spalva, jei ekranas veikia
∞prastu reÏimu (∞jungimo reÏimas). Jeigu ekranas yra
“miego” bsenoje (energijos taupymo bsena), ‰io
indikatoriaus spalva pasikeis ∞ geltonà spalvà.
Mygtukai
Ekrano ry‰kumà galite reguliuoti: liesdami ( ) darysite ry‰kiau,
o ( ) – tamsiau. Kai reguliuodami ry‰kumà pasieksite
didÏiausià arba maÏiausià lyg∞, jis pyptelòs vienà kartà.
DFC funkcijà galite ∞jungti arba i‰jungti spausdami vienu metu du mygtukus ilgiau
nei tris sekundes. Kai DFC ∞jungtas, maitinimo indikatorius (mòlyna lemputò) po
pyptelòjimo sumirksòs vienà kartà. Kai DFC i‰jungtas, indikatorius po pyptelòjimo
sumirksòs tris kartus.Kai DFC ∞jungtas, jei / mygtukai nepaspausti tuo paãiu
metu, ry‰kumo valdymo funkcija gali bti ∞jungta.
- Kas yra funkcija DFC (Skaitmeninis kontrasto tikslumas)? I‰analizav´s ∞vesties
signalus, ‰is produktas ekrane esanãius tamsius laukus padarys tamsesnius, taip
Ïirovams pateikdamas didesn∞ kontrasto santyk∞.
Mygtukas
Galite ∞jungti arba i‰jungti pavojaus signalo skambòjimà
reguliuodami mygtukus, kol maitinimas yra ∞jungtas.
Palieskite bet kur∞ mygtukà, kad patikrintumòte ar garsas
∞jungtas, ar ne.
Jei girdimas garsas, tai rei‰kia, kad garsas ∞jungtas. Jei
ne, tai rei‰kia, kad garsas i‰jungtas.
Mygtukas
Galite ∞jungti arba i‰jungti maitinimo indikatori˜ lengvai
paliesdami mygtukà, kol maitinimas yra ∞jungtas.
L9
Veikimo sutrikimai
Prie‰ kreipiantis ∞ serviso centrà, patikrinkite Ïemiau i‰vardintus punktus.
Nòra vaizdo
● Ar yra prijungtas
monitoriaus elektros
laidas?
● Ar ∞jungus monitoriaus
Patikrinkite, ar monitoriaus elektros laido ‰akutò
patikimai ∞jungta ∞ tinklo lizdà.
Sureguliuokite ‰viesumà ir kontrastà.
maitinimà, maitinimo
indikatorius yra mòlynas
arba Ïalias?
● Ar maitinimo
indikatorius yra
geltonas?
Jeigu ekranas yra energijos taupymo reÏime,
pajudindami “pelyt´” arba paspausdami bet kok∞
klaviatros mygtukà, “paÏadinkite”.
Pabandykite ∞jungti kompiuter∞.
Svarbu
Patikrinkite ar Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange nebuvo pakeisti
daÏnio parametrai arba ekrano skiriamoji geba. Jei taip, atgal atstatykite
rekomenduojamà skiriamàjà gebà.
Optimalios skiriamosios gebos rekomendavimo prieÏastys : Formatinis
koeficientas yra 16 : 10. Jei ∞vesties skiriamoji geba nòra 16 : 10 (pvz., 16 : 9, 5 :
4, 4 : 3), gali kilti problem˜, toki˜ kaip nery‰kios raidòs, nery‰kus ekranas,
nukirptas ekrano rodinys arba pakreiptas ekranas.
Nustatymo metodas gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio ir OS (Operacinòs sistemos),
todòl vaizdo plok‰tò gali nepalaikyti anksãiau minòt˜ rai‰k˜. Tokiu atveju, pra‰ome kreiptis ∞
kompiuterio ar vaizdo plok‰tòs gamintojà.
L10
Veikimo sutrikimai
Ekrane atvaizduojamas vaizdas nòra kokybi‰kas
● Spalvos yra netinkamos.
Patikrinkite, ar signalinis kabelis yra tinkamai
prijungtas ir jeigu btina, naudodamiesi atsuktuvu j∞
priverÏkite.
Øsitikinkite, ar teisingai ∞ ply‰∞ yra ∞dòta videokorta.
Control panel ➔ Display ➔ Settings meniu lange
nustatykite spalvos nuostatà didesn´, nei 24 bit˜
(teisinga nuostata).
● Ekranas blykãioja.
Patikrinkite, ar ekranas yra nustatytas ∞ interleisin∞
reÏimà ir jeigu taip yra, i‰rinkite rekomenduojamà
rai‰kà.
Ar yra ∞diegta monitoriaus tvarkyklò?
● Ar yra ∞diegta
monitoriaus tvarkyklò?
● Ar ekrane yra
atvaizduojamas
“Unrecognized
monitor, Plug&PLAY
(VESA DDC) monitor
found” prane‰imas?
Pra‰ome ∞diegti monitoriaus tvarkykl´, kuri yra
∞ra‰yta ∞ CD diskà (arba diskel∞) (komplektuojamas).
Arba js galite ∞diegti tvarkykl´, i‰ internetinio
puslapio: http://www.lge.com
Øsitikinkite, ar js˜ videokorta palaiko “Plug&Play
standartà.
L11
Techniniai duomenys
Monitorius
30 colio (75,6228 cm) plok‰ãias aktyviosios matricos TFT skyst˜j˜
Nuo su atspindÏius sugerianãia danga
Matomos ∞striÏainòs dydis: 75,6228 cm
0,2505 mm pikseli˜ nuolydis
Sinchrosignalo
∞òjimas
Eiluãi˜ daÏnis
Videosignalo
∞òjimas
Signalo ∞òjimas DVI-D jungtis (Skaitmeninò)
Øòjimo formatas Skaitmeninò
Skiriamoji
geba
Maksimali
VESA 2560 x [email protected]
Rekomenduojama VESA 2560 x [email protected]
Plug&Play
DDC 2B
Naudojama galia
Veikimo metu
:
Parengties bsenoje ≤
Neveikos metu
≤
Matmenys ir
svoris
Kadr˜ daÏnis
59,97Hz (Automatinis)
Øòjimo formatas Skaitmeninò(Atbalsta HDCP)
Plotis
Auk‰tis
Gylis
130W(Tipi‰kas),140W (USB maksimali apkrova)
2W
1W
Su stovu
70,27 cm / 27,67colio
52,54 cm / 20,69 colio(Min)
62,54 cm / 24,62 colio(Max)
27,02 cm / 10,64 colio
Svoris
Diapazonas
98,71kHz (Automatinis)
Be stovo
70,27 cm / 27,67 colio
47,65 cm / 18,76 colio
8,30 cm / 3,27 colio
12,3 kg (27,12 lbs)
Pokrypis
-5°~20°
Pasukimas
350°
Auk‰tis
100mm / 3,94 inches
Srovòs ‰altinis
100-240 V~, 50/60 Hz kintamosios srovòs el. tinklas, 1,5 A
Eksploatavimo
Sàlygos
Darbo sàlygos
Temperatra
10˚C to 35 ˚C
Santykinis oro drògnumas 10 % to 80 % Sandòliavimo sàlygos
Sandòliavimo sàlygos
Temperatra
-20˚C to 60 ˚C
Santykinis oro drògnumas 5 % to 90 % Sandòliavimo sàlygos
L12
Techniniai duomenys
), Atjungti ( O )
Pokrypio
Pritvirtinti(
Elektros laidas
Tinklo lizdo tipo arba PC i‰òjimo tipo
USB
Standartas
USB 2,0, Savaiminis maitinimas
Duomen˜ perdavimo sparta
Maks. 480 Mb/s
Srovòs sunaudojimas
Maks. 2,5W X 4
PASTABA
Techniniai duomenys gali bti pakeisti be jokio ∞spòjimo.
L13
Techniniai duomenys
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
Ekrano reÏimai (skiriamoji geba)
1
*2
Eiluãi˜ daÏnis (kHz)
1280 x 800
2560 x 1600
49,310
98,713
Kadr˜ daÏnis (Hz)
60
60
*Rekomenduojamas reÏimas
Indikatorius
ReÏimas
Maitinimas ∞jungtas
Miego bsena
Maitinimas i‰jungtas
·viesos diodo spalva
mòlynas
geltona
ne‰vieãia
L14
Montavimo ant sienos plok‰telòs montavimas
Is ∞taisas atitinka reikalavimus taikomus Montavimo ant sienos
plok‰telei arba keitimo ∞renginiui.
1. Pasuk´ prek´ taip, kad jos priekinò
pusò bt˜ nukreipta Ïemyn, btinai
padòkite jà ant mink‰to audinio arba
pagalvòs, kad nepaÏeistumòte
pavir‰iaus.
2. Atsuktuvu pa‰alinkite varÏtà, ir
rodyklòs kryptimi traukite stovo dal.
Tada priekinò dalis atsiskirs nuo
stovo dalies.
3. Montavimo ant sienos plok‰telòs
montavimas.
Montavimo ant sienos plok‰telò
(Atskiras pirkinys)
·is tipas yra pastatomas arba montuojamas
ant sienos ir gali bti prijungiamas prie
Daugiau detali˜ rasite perskait´ vadovà,
kuris pateikiamas ∞sigijus Montavimo ant
sienos plok‰tel´.
Kensington apsaugos ply‰ys
Prijunkite atskirai ∞sigyjamà kabel∞,
kuris apsaugos aparatà nuo
vagystòs.
L15
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement