LG GW-C207FLQA, GW-C207FVQA Owner's manual

LG GW-C207FLQA, GW-C207FVQA Owner's manual
KASUTUSJUHEND
EESTI
SXS
KÜLMIK
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda
kasutusjuhendit ning säilitage see hilisemaks kasutamiseks.
www.lg.com
Sisukord
Kasutusjuhendi täitmine __________________________________________________________
3
_____________________________________________________________
Tähtsad turvanõuded
3
Sissejuhatus
Külmkapi osad ___________________________________________________________________
5
Paigaldamise koht ________________________________________________________________
8
________________________________________________________________
Ukse ära võtmine
8
Paigaldamine
Ukse vahetamine ________________________________________________________________
9
_____________________________________________________________
Toitevee varustamine
9
Paigaldamise kõrgus, paigaldamine tasapinnale
______________________________________
10
Kasutamise alustamine ___________________________________________________________
11
_________________________________________
Temperatuuri ja funktsioonide reguleerimine
11
Kasutamine
Lisakamber (ainult teatud mudelitel) ________________________________________________
21
_____________________________________________________
Vee- ja jäänõu (ainult teatud mudelitel)
22
Riiulid (ainult teatud mudelitel) _____________________________________________________
23
___________________________________________
Veinipudeli hoidja (ainult teatud mudelitel)
23
___
Munade hoidja __________________________________________________________________
23
_______________________________________
Niiskuse reguleerimine aedviljade sektsioonis
24
Funktsioonide muutmine aedviljade ja liha sektsioonis
(ainult teatud mudelitel) __________________________________________________________
24
Lõhna absorbtsiooni süsteem (ainult teatud mudelitel) ________________________________
24
Opti Temp Zone’i temperatuuri üleminekunurk (saadaval ainult teatud mudelitel) ____________________
25
Temperatuuri muutmine Opti Temp Zone’is (saadaval ainult teatud mudelitel) __________________________
25
EESTI
Opti Temp Zone (saadaval ainult teatud mudelitel) _______________________________________
25
___________________________________________________________
Vaakumkamber „Vacuum Fresh” (ainult teatud mudelitel)
25
Soovitusi toiduainete
säilitamiseks
Produktide paigutamine ___________________________________________________________
26
Produktide säilitamine ____________________________________________________________
27
Külmkapi
hooldamine,
korrashoid
Kuidas eemaldada külmkapi osasid? ________________________________________________
28
__________________________________________________________
Üleüldine informatsioon
30
Puhastamine ____________________________________________________________________
30
_____________________________________________
Rikete konstateerimine ja ära hoidmine
31
2
Sissejuhatus
Kasutusjuhendi täitmine
Korpuse sisemiselt küljelt või kambri tagaseinalt leiate nii mudeli kui ka tootja
numbri. Antud numbrid on individuaalsed, need ei või korduda ühegi teise
seadme puhul. Allpool olevatesse lahtritesse tuleb kirjutada vastavad andmed
ja antud kasutusjuhend tuleb alles hoida.Täitke ära palun järgnevad lahtrid:
Ostmise kuupäe v
Poe nimi
Poe aadress
Poe telefoninumber
Mudeli Nr.
Tehase number
: ______________________________________
: ______________________________________
: ______________________________________
: ______________________________________
: ______________________________________
: ______________________________________
Juhised Teie turvalisuseks
Ärge kasutage
pikendusjuhet!
Ligipääs
pistikupesale
Juhtmete
vahetamine
Hoiatus
3
EESTI
Enne kasutamise alustamist tuleb külmkapp paigaldada ja ühendada vooluvõrguga
vastavalt eeskirjadele, mille leiate antud kasutusjuhendist.
Pistiku eemaldamisel pistikupesast, ärge mitte kunagi hoidke kinni juhtmest. Alati,
kui soovite pistikut pistikupesast eemaldada, hoidke kinni pistiku plastikkorpusest.
Juhul kui liigutate külmkappi, veenduge, et te ei sõida peale juhtmetele või ei
kahjusta juhtmeid mingil muul moel.
Kui külmkapp on sisselülitatud, vältige kontakti sügavkülma pindadega, eriti juhul
kui Teie käed on kas märjad või niisked. Võib juhtuda, et Teie nahk kleepub vastu
sügavkülma külma pinda.
Enne külmkapi puhastamist või teiste tööde tegemist, eemaldage pistik
pistikupesast. Ärge mitte kunagi puudutage pistikut märgade kätega, nii võite
põhjustada elektrilöögi ja vigastada iseennast.
Mitte kunagi ärge kahjustage, ühendage lahti, murdke tugevalt kokku ega keerake
kokku toitejuhet, kuna selle kahjustamine võib kaasa tuua tulekahju või elektrišoki.
Veenduge, et teie külmkapp on õigesti maandatud. Ärge mitte kunagi paigaldage
produkte sügavkülma klaasanumas, kuna klaasanumad võivad produktide ruumala
suurenemise tõttu külma käes lõhkeda.
Ärge pange käsi sektsiooni, kus on jää, mis asub automaatses
doseerimisseadmes. Selle töötamine võib tekitada kahjustusi.
Külmkappi ei tohiks kasutada lapsed ja võimetud isikud ilma vastava järelvalveta.
Kindlustage vajalik järelvalve, et väiksed lapsed ei mängiks külmkapiga.
Ärge mitte kunagi lubage kellelgi üles ronida, istuda, seista või rippuda külmkapis
või selle uste küljes. Selline tegevus võib mitte ainult kahjustada külmutuskappi,
vaid ka põhjustada selle ümber kukkumist, mis võib omakorda kaasa tuua tõsiseid
kehavigastusi.
Kui on võimalik, ühendage külmkapp eraldi vooluvõrku, et vältida vooluvõrgu
ülekoormamist külmkapi ja teiste elektrooniliste seadmete või lampide
koostöötamisel. See võib põhjustada vooluvõrgu rikkeid.
Külmutuskapp-sügavkülm tuleb paigutada nii, et see tagaks mugava juurdepääsu
pistikupesale, et vajadusel oleks võimalik külmkapp vooluvõrgust kiiresti lahti
ühendada.
Juhul kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada tootja või
kvalifitseeritud spetsialisti poolt või lasta teha seda
remonditöökojas.
Ärge modifitseerige ega pikendage voolujuhet. Selline
tegevus võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Sissejuhatus
Hoiatus − Laps
võib külmkappi
kinni jääda
TÄHELEPANU: Laps võib külmkappi kinni jääda.
Juhul kui Te ei kasuta enam oma vana külmkappi, eemaldage selle uksed ja
jätke riiulid nii, et lapsed ei saaks sinna kergesti sisse ronida.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimetega või kogemusteta ja teadmisteta isikutele, välja arvatud juhul, kui
nende ohutuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamiseks vajalikke juhiseid andnud
või nad on selle isiku järelevalve all. Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega.
H o i a tu s :
Mitte hoida
Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega teisi kergesti süttivaid vedelikke või gaase
külmkapi ega teiste seadmete läheduses.
Hoiatus:
maandamine
Elektrilühise korral vähendab maandamine elektritraumade riski, kindlustades
turvalise elektrijuhtivuse.
Seetõttu, et kaitsta kasutajaid elektritraumade eest, tuleb külmkapp maandada.
Valesti maandatud pistiku kasutamine võib põhjustada elektritraumasid. Juhul
kui Te ei saa maandamise juhendist päris täpselt aru või Te ei ole täiesti kindel, et
külmkapp on õigesti maandatud, pöörduge kvalifitseeritud elektriku või teenuse
esindaja poole.
Hoiatus
Hoidke ventilatsiooniavad ruumis, kus seade asub, vabad takistustest.
Ärge püüdke sulatamisprotsessi kiirendada mehaaniliste lisaseadmete või
muude meetodite abil, mis erinevad nendest, mida tootja on soovitanud.
Ärge kahjustage külmutusaine torustikku.
Ärge kasutage külmiku sisemuses elektrilisi seadmeid, mis ei vasta tootja
soovitustele.
Kasutuselt kõrvaldamine. Selle seadme kasutuselt kõrvaldamise korral
pöörduge lisateabe saamiseks volitatud hooldusspetsialisti või samaväärse
kvalifikatsiooniga isiku poole.
EESTI
See seade võib sisaldada (kontrollige klassi/vastavuse silti külmutusaine ning selle
tüübi ja koguse kohta; kehtib ainult teatud mudelite puhul) väikeses koguses
külmutusainet isobutaan (R600a) –
looduslikku gaasi, mis on keskkonnasäästlik, ent samas ka tuleohtlik. Külmiku
transportimisel ja paigaldamisel tuleb olla hoolikas, et külmutusaine torustik ei
saaks kahjustada. Torustikust välja immitsev külmutusaine võib süttida või
kahjustada silmi. Lekke ilmnedes vältige lahtise leegi või muude võimalike
sädemetekitajate lähedust ja laske ruumil, kus külmik asub, mõned minutid
tuulduda.
Selleks et külmutusaine torustiku lekke korral ei moodustuks tuleohtliku gaasi ja
õhu segu, peaks selle ruumi suurus, kus külmik asub, olema vastavuses külmikus
kasutatava külmutusaine kogusega. Ruumi pindala peab olema vähemalt 1m2 iga
külmikus sisalduva 8 g külmutusaine R600a kohta. Teie külmikumudelis kasutatava
külmutusaine kogus on kirjas seadme sisemuses asuval andmesildil. Ärge lülitage
kunagi sisse külmikut, mis paistab olevat mingilgi määral kahjustatud. Kahtluse
korral pöörduge edasimüüja poole.
4
n
Paigaldamine
Introduction
Külmkapi osad
*Mudel, ilma doseerimisseadmeta - type 1
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Piimatoodete nurk
Space plus
Lamp
Riiul
Ukseriiul
Riiul
Lamp
Ukseriiul
Riiul
Riiul (lahtikäiv riiul või tavaline)
Riiul
Riiul
Jäävalmistaja
Ukseriiul
Köögiviljasahtel
Ukseriiul
Ukseriiul
Sahtel
Riiul
Ukseriiul
Alumine kate
MÄRKUS
• Külmiku osad, omadused ja funktsioonid varieeruvad mudeliti. Teie mudelil
ei pruugi olla igat lisafunktsiooni.
*Mudel, ilma doseerimisseadmeta - type 2
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Piimatoodete nurk
Lamp
Ukseriiul
Riiul või sahtel
Ukseriiul (ühe- või kaheosaline)
Riiul
Suupistete sahtel (valikuline)
Riiul (lahtikäiv riiul või tavaline)
Suupistete keskus (valikuline)
Riiuli piire
(valikuline)
EESTI
Lamp
Riiul või sahtel
Riiul
Veiniriiul (plastist või traadist) (valikuline)
Ukseriiul
Munakast
Ukseriiul
Sahtel (kaks või kolm)
Ukseriiul
Köögiviljasahtel
Ukseriiul
Niiskuslüliti
Opti Temp Zone (Optimaalse temperatuuri
ala) (valikuline)
Värskete toiduainete hoiuosa (valikuline)
Alumine kate
5
MÄRKUS
• Külmiku osad, omadused ja funktsioonid varieeruvad mudeliti. Teie mudelil
ei pruugi olla igat lisafunktsiooni.
Paigaldamine
* Mudel doseerimisseadmega - type 1
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Koht piimatoodete
säilitamiseks
Lamp
Space plus
Ukseriiul
Automaatne jää
generaator
Riiul
Lamp
Ukseriiul
Riiul
Riiul (Kokkupandav või
tavaline)
Riiul
Riiul
Ukseriiul
Kast
Ukseriiul
Ukseriiul
Kast (2 või 3 tk.)
Riiul
Ukseriiul
Alumine kate
TÄHELEPANU!
Kui Teile tundub, et Teie külmkapilt puudub mõni osa, siis võib juhtuda, et need
osad käivad ainult erikomplekteerimise juurde (näiteks ei kuulu kõigi mudelite
juurde lisakamber).
* Mudel doseerimisseadmega - type 2
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Koht piimatoodete
säilitamiseks
Lamp
Space plus
Ukseriiul
EESTI
Automaatne jää
generaator
Riiul
Lamp
Ukseriiul
Riiul
Riiul (Kokkupandav või
tavaline)
Riiul
Guide pitcher
Riiul
Ukseriiul
Kast
Ukseriiul
Ukseriiul
Kast (2 või 3 tk.)
Ukseriiul
Riiul
Alumine kate
TÄHELEPANU!
Kui Teile tundub, et Teie külmkapilt puudub mõni osa, siis võib juhtuda, et need
osad käivad ainult erikomplekteerimise juurde (näiteks ei kuulu kõigi mudelite
juurde lisakamber).
6
n
Paigaldamine
Introduction
* Mudel doseerimisseadmega - type 3
Lisaukseriiul (valitav)
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Piimatoodete nurk
Lamp
Riiul
Veiniriiul (plastist või traadist) (valikuline)
Automaatne jäävalmistaja
Ukseriiul
Riiul
Riiul
Joogipurkide serveerimisalus (valikuline)
Suupistete sahtel (valikuline)
Lamp
Riiul või sahtel
Suupistete keskus (valikuline)
Riiuli piire (valikuline)
Riiul
Vee- ja jäänõu (valikuline)
Munakast (valikuline)
Köögiviljasahtel 1 või 2
Ukseriiul
Sahtel (kaks või kolm)
Niiskuslüliti
Opti Temp Zone (Optimaalse temperatuuri
ala) (valikuline)
Värskete toiduainete hoiuosa (valikuline)
Ukseriiul
Ukseriiul
Alumine kate
MÄRKUS
• Külmiku osad, omadused ja funktsioonid varieeruvad mudeliti. Teie mudelil
ei pruugi olla igat lisafunktsiooni.
* Mudel doseerimisseadmega - type 4
Lisaukseriiul (valitav)
Sügavkülma
kamber
Külmkapi
kamber
Piimatoodete nurk
Lamp
Automaatne jäävalmistaja
Ukseriiul
Riiul
Riiul
Lamp
Suupistete keskus (valikuline)
Riiul
Riiul
Munakast (valikuline)
(Optional)
Köögiviljasahtel 1 või 2
Ukseriiul
Niiskuslüliti
Sahtel (kaks või kolm)
Opti Temp Zone (Optimaalse temperatuuri
ala) (valikuline)
Värskete toiduainete hoiuosa (valikuline)
Ukseriiul
Ukseriiul
Alumine kate
7
MÄRKUS
• Külmiku osad, omadused ja funktsioonid varieeruvad mudeliti. Teie mudelil
ei pruugi olla igat lisafunktsiooni.
EESTI
Joogipurkide serveerimisalus (valikuline)
Veiniriiul (plastist või traadist) (valikuline)
Paigaldamine
PAIGALDAMISE KOHT
Sobiva koha
valimine
1. Paigaldage külmkapp kohta, kuhu on lihtne ligi
pääseda.
2. Ärge paigaldage külmkappi soojaallika lähedusse,
hoidke seda päikesekiirguse ja niiskuse eest.
Olema
vähemalt 5 cm
3. Et tagada õige õhutsirkulatsioon külmkapisügavkülma ümber, tuleb jätta seina ja külmkapi
külgede vahele piisavalt vaba ruumi, ja ka lae
ja külmkapi vahele; külmkapi tagumise seina
kaugus seinast peab olema vähemalt 5 cm (2
tolli).
4. Et vältida vibratsiooni, tuleb külmkapp paigaldada
tasasele pinnale või tasakaalustada.
5. Ärge paigaldage külmkappi ruumi, mille temperatuur langeb alla 5°C, see võib
häirida külmkapi töötamist.
Vana
külmkapi ära
viskamine
Külmkapi sees on vedelad ained (jahutusvedelikud, määrdeõlid) ja need koosnevad
osadest või materjalidest, mis sobivad mitmekordseks kasutamiseks või
ümbertöötlemiseks.
Kõik materjalid, mida on võimalik korduvalt kasutada, tuleks viia
ümbertöötlemiskeskustesse. Et viia materjalid ümbertöötlemisse, kontakteeruge
kohaliku jäätmete kokkuostupunktiga.
Ukse demonteerimine
Hoiatus
Elektritrauma oht
Enne külmkapi paigaldamist lülitage vool
välja.
Antud ettekirjutise eiramine võib saada
surma või tõsiste vigastuste põhjuseks.
Kui sissepääs ruumi, kuhu plaanite
paigaldada külmkapi, on liiga kitsas,
eemaldage külmkapi uks ja viige
külmkapp üles külitsi.
Voolik vee
ühendamiseks
Keerake kõik kruvid lahti ja eemaldage alumine kate. Seejärel lükake sisse veetoru, samal ajal
surudes ühendajat, nagu on näidatud paremal oleval pildil.
TÄHELEPANU!
• Kui toru ots on deformeerunud või katki, lõigake see terava noaga täiesti ümmarguseks.
Eemaldage
sügavkülma
kambri uks
1) Eemaldage hinged kruvides lahti kruvid.
Seejärel ühendage lahti kõik juhtmed
peale maandamisjuhtme.
Liigendkate
Ülemine
hing
2) Eemaldage hinge polt, liigutage seda
vasakule ( ), seejärel tõmmake ülemist
hinge ülesse ( ).
7
TÄHELEPANU!
Ülemise hinge eemaldamisel vaadake ette,
et uks ei kukuks ette.
Ukse hinge polt
Ühendusjuhtmed
Maandamisjuhe
Ülemine hing
EESTI
EESTI
Eemaldage alumine
kate ja seejärel
veevoolik
Alumine kate
Paigaldamine
Paigaldamine
3) Eemaldage sügavkülma kambri uks tõstes
seda ülesse. Ust tuleb tõsta kõrgele, et oleks
võimalik demonteerida veevoolik.
Piisavalt kõrgele,
et oleks võimalik
demonteerida vee
toru.
Alumine hing
TÄHELEPANU!
Viige külmiku uks ruumi, kuhu plaanite
paigaldada külmkapi ja jätke see sinna.
Pöörake erilist tähelepanu sellele, et mitte
kahjustada vee juurdevoolu toru.
Eemaldage
külmkapi uks
1) Eemaldage hinged kruvides lahti
kruvid. Seejärel ühendage lahti kõik
juhtmed peale maandamisjuhtme.
Ühendusjuhtmed
Ülemine hing
Hinge polt
2) Eemaldage hinge polt, liigutage seda
vasakule ( ), seejärel tõmmake ülemist hinge
ülesse ( ).
3) Eemaldage külmutuskapi uks, tõstes seda
ülesse.
Alumine hing
Viige külmkapp
sisse
Viige külmkapp ruumi külitsi, nii nagu
näidatud kõrvaloleval joonisel.
Ukse vahetamine
EESTI
Toitevee ühendamine
(* ainult mudelitel, millel on doseerimisseade)
Enne
paigaldamist
Et jääkuubikute tekkimise süsteem töötaks korrektselt, on vajalik vee surve
tugevusega 1,5 kuni 8,5 kg/cm 2 (selline surve vastab anuma, mille ruumala on 180
cm 3, täitmisele 3 sekundiga).
Juhul kui vee surve on madalam kui 1,5 kg/cm 2, peate muretsema endale
lisapumba, mis tagaks vee jäätumise ja külma vee varustamissüsteemi normaalse
töötamise.
Vee juurdevoolutoru kogupikkus ei tohiks olla suurem kui 8 m. Veenduge, et voolik
ei oleks kokku murtud. Juhul kui voolik on pikem kui 8 m, võib vastava surve
tugevuse tõttu tekkida probleeme vee varustamisega.
Paigaldage vee juurdevoolutoru soojaallikatest eemale.
Hoiatus
Ühendage külmkapp ainult joomiskõlbliku veesüsteemiga.
Järgige vee filtrite paigaldamisel kasutusjuhendit.
8
EESTI
Kui olete viinud külmkapi ruumi, kuhu soovite seda paigaldada, paigaldage tagasi
uks, sooritades kirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.
Paigaldamine
Paigaldamine
Paigaldamise kõrgus, paigaldamine tasapinnale
Juhul kui
süga
sügavkülma kambri
uks on madalamal
kui külmkapi uks
Paigaldage uks paralleelselt maapinnaga, kasutage lameda otsaga kruvikeerajat ja
keerake vasakpoolseid paigaldamiskruvisid päripäeva ( ).
Kõrguse vahe
Kõrguse
vahe
Vasakpoolne kruvi tasapinnaliseks
paigaldamiseks.
Juhul kui
sügavkülma kambri
uks on madalamal
kui külmkapi uks
Paigaldage uks paralleelselt maapinnaga, kasutage lameda otsaga kruvikeerajat ja
keerake parempoolseid paigaldamiskruvisid päripäeva ( ).
Kõrguse vahe
EESTI
Kõrguse
vahe
Parempoolne kruvi tasapinnaliseks
paigaldamiseks
Pärast
tasakaalustamist
Seadme uks peab tänu esiukse kergele kerkimisele paigaldamise poldi abil
kergesti sulguma. Juhul kui uks ei sulgu, võib see häirida seadme korrektset
töötamist.
1. Pühkige ära tolm, mis on kogunenud transportimise käigus. Puhastage hoolega
ära külmutuskapi-sügavkülma sisemus.
2. Vastavatesse kohtadesse paigaldage lisaosad. Näiteks konteiner jääkuubikute
jaoks, kate, k ondenseeritud vee koguja jne. Lisaosad asuvad ülhises kastis, et
vältida nende kahjustamist transportimise ajal.
3. Paigaldage pistik pistikupesasse. Ärge ühendage teisi seadmeid samasse
pistikupesasse.
9
Kasutamine
Kasutamine
Sisselülitamine
Pärast esmakordset külmkapi sisselülitamist tuleks oodata 2-3 tundii, kuni
süsteem kohaneb normaalsete töötamistingimustega. Värskeid ja külmutatud
produkte tohib külmkappi panna alles pärast seda.
Juhul kui külmkapp lülitub välja, tuleb oodata 5 minutit, enne kui see uuesti sisse
lülitada.
Temperatuuri ja funktsioonide reguleerimine
* Mudel ilma doseerimisseadmeta - type 1
Funktsiooni indikaator
Võimalus
Sügavkülma temperatuuri
reguleerimise nupp.
Külmiku temperatuuri
reguleerimise nupp.
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Tüüp 2
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Tüüp 3
Kiirkülmutamine.
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
10
Lapselukk: hoidke all
kolme sekundi jooksul.
EESTI
Tüüp 1
n
Kasutamine
Operation
* Mudel ilma doseerimisseadmeta - type 2
Lisakamber
Funktsiooni indikaator
Võimalus
Tüüp 1
EESTI
Tüüp 2
TÄHELEPANU!
Antud mudelil võivad osad funktsioonid puududa.
13
Kasutamine
* Mudel doseerimisseadmega - type 1
Doseerimisseadme vee ja
jää väljund
Doseerimisseadme nupp
Lisakamber
Funktsiooni indikaator
Võimalus
Tüüp 1
Sügavkülma temperatuuri
reguleerimise nupp.
Külmiku temperatuuri
reguleerimise nupp.
Tüüp 2
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
EESTI
LIGHT/
Tüüp 3
Kiirkülmutamine.
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Lapselukk: hoidke all
kolme sekundi jooksul.
Filtri lähtestamise nupp.
Dispenser selection button
LIGHT/
Tüüp 4
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Filtri lähtestamise nupp.
TÄHELEPANU!
Antud mudelil võivad osad funktsioonid puududa.
n
Kasutamine
Operation
* Mudel doseerimisseadmega - type 2
Värskendava ala
nupp
Doseerimisseadme vee ja
jää väljund
Doseerimisseadme nupp
Lisakamber
Doseerimisseadme lamp
(peidetud)
Võimalus
Funktsiooni indikaator
Tüüp 1
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Tüüp 2
Display Power Saving Mode
EESTI
Indikaatori elektrienergia säästurežiim
Tüüp 3
TÄHELEPANU!
Antud mudelil võivad osad funktsioonid puududa.
15
Kasutamine
Kasutamine
Indikaatori
elektrienergia
säästurežiimi
(teatud mudelitel)
Antud funktsiooniga on võimalik säästa elektrienergiat, mida kasutab
indikaator.
Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppe FREEZER ja EXPRESS FRZ., kuni kuulete
helisignaale. Kõik kontroll LED/LCD-d süttivad ja kustuvad.
Indikaator elektrienergia säästmise kohta on nähtav kuni järgmise ukse avamiseni.
Pärast seda lülitub indikaator sisse iga kord, kui uks avatakse või vajutatakse
mingile nupule, indikaator kustub 20 sekundi pärast. Elektrienergia säästurežiimi
sisselülitamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppe FREEZER ja EXPRESS
FRZ., kuni kuulete helisignaali.
Ekraani ELEKTRIENERGIA SÄÄSTUREŽIIM
(teatud mudelitel)
Ekraan lülitub 20 sekundi pärast automaatselt välja ning uuesti sisse, kui avate
ukse või vajutate mõnda nuppu.
Külmutuskapi ja sügavkülma temperatuuri on võimalik reguleerida eraldi.
Sügavkülma
reguleerimine
Start
Külmutuskapi
reguleerimine
Start
Seadke temperatuur eelpool kirjeldatult vähemalt 2 – 3 päeva pärast seadme
sisselülitamist.
12
EESTI
Sõltuvalt toiduainete omadustest võib õige sisemine temperatuur varieeruda.
Valitud temperatuur on eesmärk, mitte otsene temperatuur
Külmutamise intensiivsus on alguses nõrk.
Kasutamine
Kasutamine
Valida on võimalik vett või jääd.
*Vee ja jääkuubikute valimiseks vajutage
vastavat nuppu
.
*Aktiveerige jaotur, surudes tassi selle vastu.
▪ Valitud funktsioon tõstetakse paneelil esile.
▪ Kui viie sekundi möödudes ei ole jääd
väljutatud, kuulete „Tak!” heli.
See heli tähendab, et jää väljalaskeava
on suletud.
Jaoturi kasutamine
(teatud mudelitel)
▪ NB! Enne tassi eemaldamist jaoturi alt
oodake 2–3 sekundit veendumaks,
et seade on lõpetanud jää või
vee jaotamise.
Pressing
Switch
▪ Jäävalmistaja suudab korraga teha kaheksa jääkuubikut, umbes 80 kuubikut
iga 24 tunni jooksul. Kuid sõltuvalt teatud tingimustest võivad need kogused
erineda (nt sõltuvalt külmiku ukse avamise kestusest ja kordade arvust).
▪ Kui jäänõu on täis, peatatakse jää valmistamine.
▪ Kui te ei soovi kasutada automaatse jäävalmistamise funktsiooni,
lülitage jäävalmistamise valikulüliti olekusse Off ning uuesti valimiseks
tagasi olekusse On.
Automaatne jäävalmistaja
EESTI
MÄRKUS
• Käsitsi valikufunktsioon kehtib ainult teatud mudelite puhul.
• Jää kukkumisel jäänõusse tekkiv heli on normaalne ja seda ei põhjusta defekt.
13
Kasutamine
Kasutamine
Kuidas kasutada
doseerimisseadet
(teatud mudelitel)
Valige, kas soovite saada purustatud jääd, vett või jääkuubikuid, seejärel vajutage
õrnalt klaasikujutisega nuppu.
Peenestatud jää
Vajutage nuppu
„SELECT”,ja valige ikoon
klaasi kujutisega, mis on
täidetud purustatud jääga
Vesi
Vajutage nuppu
„SELECT”,ja valige sealt
ikoon, millel on kujutatud
klaas veega
Jääkuubikud
Vajutage nuppu „SELECT”
ja valige ikoon, millel on
kujutatud jääkuubikutega
täidetud klaas.
Lisainfo: Pärast jää või vee doseerimist hoidke klaasi veel paar sekundit koha peal,
tagamaks viimaste piiskade sattumist klaasi, mitte põrandale.
Automaatne jää
tootja (teatud
mudelitel)
Toite ümberlülitamine
Anum mõõtmiseks
TÄHELEPANU!
Heli, mis tekib jäätükkide kasti kukkumisel, on täiesti normaalne.
HOIATUS:
Ärge pange käsi generaatorisse ajal kui see on sisse lülitatud. Nii võite tekitada
ohtliku olukorra.
13
EESTI
Automaatne jäätootja toodab korraga 6 jääkuubikut või siis 50-60 kuubikut päeva
jooksul. See arv võib varieeruda olenevalt ümbritseva keskkonna temperatuurist,
ukse avamise sagedusest, sügavkülma intensiivsuse tasemest jne.
Jää tootmine lõppeb siis, kui kast on jääd täis.
Juhul kui te ei soovi kasutada automaatset jää tootmist, seadke toitenupp olekule
OFF. Kui soovite generaatorit uuesti kasutama hakata, valige ON.
n
Kasutamine
Operation
Ettevaatusabinõud
jaoturi kasutamisel
(teatud mudelitel)
Külma vee saamiseks
Jaoturist tulev vesi ei ole jääkülm, vaid lihtsalt jahe või külm. Kui soovite saada
külmemat vett, lisage anumasse enne vee võtmist jääd.
Kui teil on raskusi jäänõu vahetamisega
Pöörake pöördmehhanismi ¼ ringi võrra nagu joonisel näidatud ning lükake
seda tahapoole.
②
①
MÄRKUS
• Kujutis ① ja ② oleneb mudelist.
Kui jääjaotur ei tööta korralikult
On tavaline, et jäävalmistaja ei tööta korralikult, kui jäänõusse on jäänud
ainult väike kogus jääd. Laske jäävalmistajal oma varusid umbes ühe päeva
jooksul täiendada.
Kui jääst moodustub suurem tahke tükk, mis segab automaatse jäävalmistaja
mehhanismi tööd, eemaldage jäänõu, eraldage jääkuubikud ja eemaldage tükid,
mis ei eraldu üksteise küljest, ning pange kasutatavad kuubikud tagasi nõusse.
Jää katkendlik jaotamine on tavaline. Kuna jää võib jääda kinni ja blokeerida
jääkanali, kontrollige siiski aeg-ajalt jääkanalit ning eemaldage takistused.
①
②
MÄRKUS
• Kujutis ① ja ② oleneb mudelist.
EESTI
HOIATUS
• Ärge kunagi pange oma kätt ega teisi esemeid jääkanalisse, kuna see võib kahjustada
jaoturit või põhjustada vigastusi teie käele.
• Kui jää on muutnud värvi, lõpetage jaoturi kasutamine ja võtke ühendust
teeninduskeskusega.
• Ärge puudutage lõiketera ① ⓐ, kuna see võib vigastada teie kätt.
• Ärge kunagi pange oma käsi töötavasse jäävalmistajasse. See võib põhjustada kätele
vigastusi ②.
• Ärge lubage lastel rippuda jääjaoturi või jäänõu küljes. See võib põhjustada vigastusi.
1
21
18
2
Kasutamine
Kasutamine
Kui automaatne
jäägeneraator ei
tööta korrektselt
Jäätükid kleepuvad kokku
• Juhul kui jäätükid kleepuvad omavahel, eemaldage jää kastist, peenestage see
ja pange tagasi kasti.
• Juhul kui jäätükid on liiga väikesed või kui jää kleepub kokku, reguleerige vee
varustamist automaadis. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
• Jää võib kokku kleepuda ka siis kui seda kasutatakse harva.
Elektrikatkestus
• Jäätükid võivad sattuda sügavkülma kambrisse. Võtke jää kast välja, valage välja
kõik jää, kuivatage see ära ja asetage tagasi. Seadme uuesti sisselülitamisel
valitakse automaatselt valik purustatud jää.
Seade on äsja sisse lülitatud
• Pärast seadme sisse lülitamist peate ootama umbes 12 tundi, kuni
automaatkülmetuskamber hakkab tootma jääd.
Kiirkülmutamine
Funktsioon võimaldab kiirkülmutamist
Iga nupuvajutuse järel ilmub
:
indikaatorile
VÄLJAS. -> SEES. -> VÄLJAS.
Erikülmutamise valimisel vilgub nool
4 korda ja jääb põlema.
Kiirkülmutamise funktsioon lülitub
peale mingit kindlat perioodi automaatselt välja.
Blokeerimine
(Lock)
Tüüp 1
Sees.
Tüüp 2
Väljas
Sees.
Väljas
Antud nupuga saate blokeerida kõigi teiste nuppude töötamise.
Tüüp 1
Tüüp 2
Blokeerimine ja lahti blokeerimine toimub
vajutamist,
peale iga nupu
kui vajutate sellele kauem kui 3 sekundit.
Kui kasutate nuppu LOCK, ei tööta kuni
Lahti
Lahti
Blokeeritud
Blokeeritud
blokeeritud
blokeeritud
lahtiblokeerimiseni mitte ükski nupp.
Filtri oleku kujutis
(vahetamise
periood)
(teatud mudelitel)
Doseerimisseadme
valgustus (ainult
teatud mudelitel)
Antud nupu vajutamisel on
võimalik doseerimisseadet lülitada
sisse ja välja
Valgustamisfunktsioon lülitub sisse
(ON) või välja (OFF), vajutades nupule
Valgustus / filter (Valgustus / filter).
14
Tüüp 1
Tüüp 2
Tüüp 1
Tüüp 2
EESTI
Valgusdiood annab märku veefiltri
vahetamise kohta.
Veefiltrit tuleks vahetada iga 6 kuu
tagant.
Valgusdiood tuletab meelde, et peate
vahetama filtrit.
Kui olete filtri ära vahetanud, vajutage
filtrinuppu ja hoidke seda all rohkem kui
3 sekundit.
Sees.
Väljas
Sees.
Väljas
Kasutamine
Kasutamine
Teised
funktsioonid
Hoiatus ukse avamise kohta
Juhul kui uks jääb avatuks kauemaks kui 60 sekundit, kõlab hoiatustoon, mis
koosneb kolmest etapist, mis kõlavad iga 30 sekundi järel.
Juhul kui signaal kõlab ka siis kui uks on juba suletud, pöörduge kohaliku
teeninduse poole.
Diagnostika funktsioon (rikete konstateerimine)
Diagnostika funktsioon konstateerib seadme töötamise ajal automaatselt
võimalikke rikkeid.
Juhul kui seadmel esineb mingeid rikkeid, seade ei reageeri nupuvajutustele või
näitajad ei ole õiged. Sellisel juhul ärge lülitage seadet vooluvõrgust välja, vaid
pöörduge teeninduse poole. Juhul kui lülitate seadme vooluvõrgust välja, on riket
konstateerida palju keerulisem ja aeganõudvam.
Kuidas suunata
jääd või külma
vett
Külmkapi kaamera paagis asuv vesi jahutatakse maha ning suunatakse
doseerimisseadmesse.
Jääd toodetakse automaatselt külmutamissüsteemiga. Pärast seda teeb
doseerimisseade eraldi purustatud jääd ja jääkuubikuid.
TÄHELEPANU!
Esialgu ei ole vesi eriti külm. Juhul kui teil on vaja külmemat vett, lisage sellele
klaas jääd.
Pärast külmiku esimest korda töökorda seadmist visake minema esimene jää
(umbes 20 kuubikut) ja esimene vesi (umbes 7 klaasi), mis seadmest läbi käib.
Esimene jää ja vesi võivad külge võtta lõhna vee sissetuleku torust või veeanumast.
Seda tuleks samuti teha siis, kui külmikut ei ole pikka aega kasutatud.
EESTI
Hoidke lapsed jaoturist eemal.
Lapsed võivad vajutada jaoturi lülitit valesti või kahjustada jaoturit, lõhkudes
selle osi. See võib samuti neid kahjustada.
Veenduge, et toiduained ei blokeeriks jääkanalit.
Kui toiduained on asetatud jääkanali avause ette, ei pruugi see enam jääd
väljastada. Jääkanal võib kattuda jääpuruga, kui valdavalt kasutatakse
purustatud jääd. Eemaldage kogunenud jääpuru.
Ärge hoidke joogipurke või teisi toiduaineid jääanumas kiirjahutuse eesmärgil.
See võib kahjustada automaatset jäävalmistajat.
Ärge kasutage jää kogumiseks õrne kristallklaase või keraamilisi nõusid.
Sellised klaasid või anumad võivad puruneda.
Asetage jääd klaasi enne selle täitmist vee või muude jookidega.
Kui jääd lisatakse joogile hiljem, võib vett pritsida.
Ärge puudutage jää väljutusava käte või mõne tööriistaga.
Jää väljutusava puudutamine võib lõhkuda tööriista või vigastada teie kätt.
Ärge eemaldage jäävalmistaja kaant. Selleks et jääanum saaks tervenisti täituda,
võib aeg-ajalt vajalikuks osutuda jäätaset ühtlustada.
Kui jääl lastakse kuhjuda jäävalmistaja läheduses, võib jäävalmistaja arvata,
et jääanum on juba täis ning lõpetada jää valmistamise.
Kui seade väljutab värvunud jääd, lõpetage seadme kasutamine ning
võtke koheselt ühendust oma teeninduskeskusega.
Jää võib jääkanali ummistada ning põhjustada külmiku rikke.
Jäävalmistajat kasutades ärge kasutage kunagi kitsaid või sügavaid klaasnõusid,
kuna jää võib minna tagasi jääkanalisse ning põhjustada talitlushäire.
Hoidke klaasi alati jääväljutusavast sobival kaugusel.
Liiga lähedale asetatud klaas võib takistada jää väljumist.
15
Kasutamine
Kasutamine
Kahe tärniga sektsioon (saadaval ainult teatud mudelitel)
• Kaks tärni tähendab, et sektsiooni temperatuur on -12 °C kuni -18 °C.
• Lühiajaliseks toidu külmutamiseks.
Lisakamber
Kasutamise
nõuanded
(ainult teatud mudelitel)
Avage lisakambri uksed
Lisakambri juurde pääsete ilma külmkapi ust
avamata, nii saate säästa elektrienergiat.
Lisakambri ukse avamisel süttib külmkapi sees
lambike. Nii leiate kergesti üles vajalikud produktid.
Ärge kasutage
lisakambri ust
lauana
Ärge mitte kunagi kasutage lisakambri ust lauana.
Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada ust teravate
esemetega. Mitte kunagi ärge toetage avatud uksele
ja ärge vajutage sellele tugevasti.
Ärge mitte
kunagi
eemaldage
lisakambri
sisemist kaant
Lisakamber ei tööta korrektselt kui sisemine kaas on
eemaldatud.
Saadaval ainult mudelitel, millel on sisemise minibaari kate.
EESTI
Ärge asetage
lisaraskusi
lisakambri uksele
ja ärge laske lastel
selle küljes rippuda
Selline tegevus mitte ainult ei kahjusta lisakambri ust,
vaid võib ka põhjustada traumasid lapsele.
16
n
Kasutamine
Operation
Vee- ja jäänõu (ainult teatud mudelitel)
Automaatse jäävalmistamise funktsiooni ja veejagaja funktsiooni jaoks võite te kasutada vett
veemahutist või tavalistest veepudelitest, ilma et peaksite veetoru külmiku külge ühendama.
Teised
funktsioonid
Pöörake turvalüliti positsiooni „OPEN” (AVATUD) nagu
on näidatud joonisel ①. Selleks et järgnevalt veemahuti
lahti päästa, hoidke kinni selle korgist ja tõmmake seda,
nagu on näidatud joonisel ②.
Veemahuti täitmine
Veemahuti kaane avamiseks tõstke üles klambrid
veemahuti mõlemal küljel ja seejärel täitke mahuti.
Täitke see veega kuni näidatud jooneni (3 l). Kui
mahuti on täis, sulgege selle kaas ning kinnitage
klambrid mõlemal küljel.
Kohandage veemahuti korgi ülaosa ning seadke
veepumba toru selle keskkoha kohale, lükates
mahuti kindlalt paika, nagu on näidatud joonisel ③.
Pöörake turvalüliti positsiooni „CLOSE” (SULETUD) ④.
Kui kasutate
veepudelit
Kui kasutate veepudelit
Te võite ühendada korgi tavalise veepudeli külge ning
kasutada veepudelit kaasasoleva veemahuti asemel.
Veemahuti korgi avamiseks pöörake seda avamissuunas.
Avage veepudel ning ühendage see korgi külge. Võimalik
on kasutada ainult 1,5–2,0 liitriseid (35 cm) veepudeleid ning
nende seas on mõningaid pudelitüüpe, mis ei ole sobivad.
MÄRKUS
EESTI
• Veemahutit kokku pannes või lahti võttes ärge rakendage liigset jõudu,
kuna see võib veemahutit kahjustada.
• Kui veemahutis ei ole vett, ei ole teil võimalik kasutada automaatset
jäävalmistamise funktsiooni ja veejagaja funktsiooni.
• Teiste vedelike kasutamine vee asemel võib pumbale probleeme tekitada.
• Kui veetase veemahutis on madal, võivad jääkuubikud väiksemaks muutuda.
• Veemahutit on mõttekas enne selle täitmist ja paika asetamist puhastada.
• Jaoturi ja jäävalmistaja kasutusmeetod on sama, mis teistel levinud
jaoturite mudelitel.
• Ärge visake veemahutit minema, kui kasutate veepudelit veemahuti asemel.
• Kuna veemahuti võib muutuda raskeks, siis ärge lubage lastel seda
kasutada ega hoida, eriti mitte ühe käega.
• Te võite kuulda veepumpa töötamas 9–10 korda päeva jooksul.
25
Kasutamine
Kasutamine
Riiul (ainult teatud mudelitel)
Kokkupandav
riiul
Et hoida külmkapis kõrgeid esemeid, nagu plekk-konserve või pudeleid, lükake
riiuli esimene osa tagumise osa alla. Et taastada riiuli kogusuurus, tõmmake seda
enda poole.
Veinipudeli hoidja (ainult teatud mudelitel)
Veinipudeli
asukoha muutmine
(Tüüp 1)
Kasutades hoidjat on võimalik veinipudelit hoida
horisontaalses asendis. Veinipudeli hoidja võib
kinnitada ükskõik, millise riiuli külge.
Pudelihoidja paigaldamine:
Hoides hoidjat asendis − mis on näidatud punktis (
) − paigaldage hoidja küljesüvendisse, vaadake. ( ),
seejärel tõmmake seda alla vastavale ( ).
Pudelihoidja demonteerimine:
Tõmmake hoidja üles ( ), seejärel tõmmake seda
külmkapi keskme suunas ( ).
Antud riiulis võib pudeleid hoida horisontaalses
asendis.
Kast munade jaoks
MÄRKUS
• Ärge kasutage munakasti kunagi jääanumana. See võib katki minna.
• Ärge asetage munakasti kunagi sügavkülmikusse ega värskete
toiduainete hoiuosasse.
17
EESTI
(Tüüp 2)
Kasutamine
Kasutamine
N iiskuse seadmine aedviljade kastis
(saadaval ainult teatud mudelitel)
Aedviljade ja puuviljade säilitamise juures on võimalik lülitiga „vasakule/paremale”
reguleerida sobivat niiskust.
Niiskuse suurendamine
H
HUMIDITY CONTROL
G I H
W
O
L
Niiskuse vähendamine
H
HUMIDITY CONTROL
G I H
W
O
L
Funktsioonide muutmine aedviljade ja liha
sektsioonis (ainult teatud mudelitel)
Alumist kasti külmkapi kambris võib kasutada aedviljade või liha säilitamiseks.
Aedvilja kast
Lüliti
Liha kast
Kindlasti
kontrollige lülitit
enne toiduainete
paigutamist
külmikusse.
Temperatuur kastis, milles hoitakse liha, on madalam kui ülejäänud külmutuskapi
kambri temperatuur. Tänu sellele on võimalik hoida liha ja kala kauem värskena.
EESTI
TÄHELEPANU!
Kui lüliti on seadistatud „Lihale”,külmuvad aedviljad ja puuviljad seal ära.
Seepärast, enne kui panete toiduained külmkappi, kontrollige selle seadistusi.
Lõhna ärahoidmise
süsteemi
kasutamise
nõuanded
Lõhna ärahoidmise
süsteem (ainult teatud mudelitel)
Lõhna
ärahoidmise
süsteem
Antud süsteem hoiab efektiivselt ära
tugevad lõhnad, kasutades selleks optilist
katalüsaatorit. Süsteem ei mõjuta mitte
kuidagi säilitatavaid toiduaineid.
Eritsoon (valik)
Kast aedviljade
hoidmiseks
Kuna süsteem on paigaldatud külma õhu väljumise kanalisse külmkapi kambrist,
siis ei ole vaja selleks mitte mingeid lisasüsteeme.
Juhul kui hoiate külmkapis produkte, millel on tugev lõhn, soovitame kasutada
suletud nõusid, vastasel juhul imendub lõhn teistesse toiduainetesse.
18
Kasutamine
Kasutamine
Opti Temp Zone’i temperatuuri üleminekunurk
(saadaval ainult teatud mudelitel)
Vajutades antud nuppu saate säilitada aedvilju,
puuvilju ja teisi toiduaineid, näiteks liha, mis on
mõeldud sulatamiseks, värsket kala jmt.
TemperatuurimuutmineOptiTempZone’is
(saadavalainultteatudmudelitel)
Kasutamise
nõuanded
Optimaalse
temperatuurivahemiku saate
valida olenevalt säilitatavatest
toiduainetest.
Võimalik on valida kolme
temperatuuri taseme vahel:
-3°C, -1°C ja -4°C. Nii aedviljad
ja puuviljad, mida tuleb hoida
madalal temperatuuril ja vastava
niiskustaseme käes, kui ka liha ja kala, säilivad kauem värskena
•
Kui kasutate Opti Temp Zone’i liha, juurviljade või puuviljade säilitamiseks,
võib mõnede toiduainete puhul esineda soovimatut jäätumist, kuna valitud on
vale seadistus. Soovitame kõiki lihatooteid ja muid toiduaineid säilitada kile- või paberkotis.
• Opti Temp Zone on mõeldud ainult ajutiseks säilitamiseks (1–2 päeva).
Vältige liha ja kala pikemaajalist säilitamist külmikus, kuna see võib rikneda.
• Kui olete avanud külmkapi ukse, süttib lambike, mis näitab teie poolt määratud
temperatuuri vahemikku. Ukse sulgemisel lambike kustub.
• Vajutades nuppu „Selection” kasvavas järjekorras (valik), saate valida valikuid
järgnevalt:
(Aedviljad/puuviljad)->(Külma säilitamine, niiskuse säilitamine) ->(Liha)
Opti Temp Zone’i temperatuuri üleminekunurk
(saadaval ainult teatud mudelitel)
Kõigepealt võtke välja kast aedviljade säilitamiseks.
Tõstke kergelt eritsooni kasti ( ), seejärel pange käsi selle
sisse ja tõmmake kast külmkapist välja ( ).
Opti Temp Zone’i
paigaldamine
Paigutage eritsooni kast rööbastele, mis asuvad seintel
( ), seejärel lükake kast ettevaatlikult sisse ( ).
Kasutades liiga tugevat jõudu, võite kahjustada seotud
osasid.
Vaakumkamber „Vacuum Fresh” (ainult teatud mudelitel)
Hermeetiliselt suletud sahtlitesse on tekitatud osaline vaakum, mis aitab
hoida juur- ja puuviljad värskematena.
▪ Sahtlil olevat nuppu vajutades väljutatakse sahtlist
õhk ning sinna tekib vaakum.
Kasutamine
▪ Sisestage käsi ning tõstke nupp üles ja tõmmake
seda ettepoole ①, seejärel avage ② sahtel. Sahtlit
sulgedes lükake seda kuni kuulete klõpsu.
19
EESTI
Opti Temp Zone’i
eemaldamine
Nõuandeid toiduainete
säilitamiseks
Toiduainete asetus
(Vaadake ka osa „Külmkapi osad”)
Pudelihoidja
Veini hoidmiseks.
S nä k ik a s t
Väiksemate asjade, nagu saiakeste ja suupistete
säilitamine.
Külmkapi riiul
Erinevate toiduainete − liha, kala, jäätise, külmutatud
toiduainete - säilitamine.
Sügavkülma
ukseriiul
Pakitud toiduainete säilitamine.
Ukse avamisel võib temperatuur suureneda, seetõttu pole
soovitatav seal säilitada lühikese terminiga tooteid, nagu
nt jäätis.
Kast sügavkülma
kambris
Õhukese fooliumi sisse pakitud liha ja kala säilitamine.
Piimatoodete
nurk
Piimatoodete − või, kohupiima jne − säilitamine.
Muna konteiner
Konteinerit võib paigutada sobivasse kohta
Lisakamber
Tihti kasutatavate produktide, nt jookide, säilitamine.
EESTI
Külmkapi riiul
Potis olevate toitude säilitamine.
Külmkapi
ukseriiul
Pakitud toiduainete, jookide − piima, mahla, õlu −
säilitamine.
Aedvilja kast
Aedviljade ja puuviljade säilitamine.
Liha ja aedviljade
vahepealne kast
Aedviljade, puuviljade, sulatatud liha, toore kala säilitamine
tingimusel, et lüliti on seadistatud õigesti.
20
Nõuandeid toiduainete
säilitamiseks
Nõuandeid toiduainete säilitamiseks
Toiduainete säilitamine
• Värskeid toiduaineid hoidke külmkapis. Külmutamine ja sulatamine mõjutavad
suurel määral toidu maitset
• Ärge hoidke kergesti riknevaid tooteid (banaane, meloneid...) madalal
temperatuuril.
• Enne kui paigutate sooja toidu külmkappi, jahutage see maha. Kuuma toidu
paigutamine külmkappi võib kiirendada teiste toiduainete riknemist ja ka
suurendada elektrienergia kulu. Säilitatavad toiduained pange fooliumisse või
eraldi karbikestesse. See hoiab alles mahlasuse ja maitse omapära.
• Ärge blokeerige õhu tsirkulatsiooni. Vaba jahutatud õhu tsirkulatsioon tagab
külmkapi ühtlase temperatuuri.
• Ärge avage ust liiga tihti. Ukse avamisel pääseb külmkappi soe õhk, mis tõstab
külmkapi kambri temperatuuri
• Ärge paigutage ukseriiulitesse liiga palju toiduaineid. Need võivad ette jääda
riiulil asuvatele toiduainetele, takistades sel viisil ukse sulgumist.
Sügavkülma
kaamera
• Ärge hoidke pudeleid sügavkülmas − need võivad jäätumisel lõhkeda.
• Ärge külmutage tooteid mitu korda, see hävitab maitse omadused
• Kui soovite hoida toiduaineid riiulis kaua (nt jäätis), siis paigutage see
sügavkülma sees olevale riiulile mitte ukseriiulile.
• Ärge puudutage külmutatud tooteid, just eriti kui need on tehtud metallist,
märgade kätega; ärge pange sügavkülma klaasnõusid.
• Sellisel juhul võib klaasnõu puruneda.
Külmkapi
kamber
• Kui on võimalik, ärge paigutage niiskeid tooteid ülemistele riiulitele. Need võivad
jahutatud õhu toimel ära külmuda.
• Enne toodete paigutamist külmkappi, puhastage need ära. Peske ja kuivatage
aedviljad ja puuviljad, puhastage pakendatud toiduained, vastasel juhul võivad
need kahjustada kõrvalolevaid toiduaineid.
• Säilitage mune selleks ettenähtud kastis või riiulil.
• Veenduge, et munad on värsked; hoidke neid alati vertikaalses asendis, nii
säilivad need kauem värskena.
EESTI
TÄHELEPANU!
Juhul kui teie külmkapp asub soojas ja niiskes ruumis, siis tihe ukse avamine
ja suur aedviljade hulk võivad tekitada õhu kondenseerumist, mis vähendab
seadme efektiivsust.
Kondenseerunud vee piisad pühkige ära puhta lapiga, tolm võib kraapida
kambri pindasid
21
Külmkapi hooldus ja
Külmkapi hooldus ja korrashoid
korrashoid
Kuidas eemaldada külmkapi osasid
TÄHELEPANU!
Lahti võtmine toimub paigaldamisel vastupidises järjestuses.
Enne kui alustate paigaldamist või lahti võtmist, veenduge, et külmkapp on
vooluvõrgust lahti ühendatud.
Ärge mitte kunagi kasutage liiga suurt jõudu külmkapi osade eemaldamiseks.
Lambike
sügavkülma
kambris
), samal ajal sellele
Eemaldage lambike seda tõmmates (
vajutades ( ) ja seda keerates (
).
Keerake lambikest vastupäeva.
Paigaldage uus lambike (maks. 40 vatti), mida on võimalik osta
teenindusest.
TÄHELEPANU!
Teie külmkapile ei sobi kõik lambid. Veenduge, et uus lamp vastab mõõtude,
kuju ja võimsuse poolest vanale lambile.
Doseerimisseadme valgustus põhineb dioodil (LED) ja seda ei saa asendada.
Sügavkülma riiul
Riiuli eemaldamiseks lükake seda vasakule
( ), kergitage natuke selle vasakut poolt
( ), seejärel paremat poolt (
) ja tõmmake see
välja.
Riiul ja tugiuks
Tõstke riiulit, mis on paigutatud ukse sisse,
hoides seda mõlemalt poolt ( ), seejärel
).
tõmmake seda suunas (
J ääkas t
EESTI
Hoidke kasti nii nagu näidatud joonisel;
tõmmake seda ( ) samal ajal seda veidikene
tõstes ( ).
Ärge eemaldage kasti juhul kui selleks pole
vajadust.
Kasti eemaldamisel hoidke seda mõlema
käega, et vältida selle maha kukkumist.
Pärast
doseerimisseadme
kasutamist
Ruumist ei ole võimalik vett välja valada.
Puhastage seda regulaarselt.
Eemaldage kaas, tõmmates selle esiosa, ja
puhastage doseerimisseade lapiga
VÕIMALUS 1 Tõmmake ette terve kaas ( ), seejärel
tõmmake üles selle tagumine pool (
) ja eemaldage see ( ). Puhastage
doseerimisseadme tagumine pool ja kaas
kuiva lapiga.
VÕIMALUS 2 Eemaldage veekoguja rest, tõmmates seda esiküljest,
ja kuivatage seda riidega. Tõmmake rest täielikult ettepoole ①
ja seejärel tõmmake see välja. ② Kuivatage põhja
ja resti kuiva riidega.
22
2
1
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Külmkapi hooldus ja korrashoid
Külmkapi
lambike
Eemaldage hajuti, vajutades sisse keeleke, mis asub selle all.
Keerake välja pirn, keerates seda vasakule. Külmkapis kasutatakse pirni, mille
maksimaalne võimsus on 40 vatti ja mida saate osta vastavast poest.
Lisakamber
Eraldage kamber tõstes seda üles ( ).
Eraldage värskendava kambri ülemine riiul,
tõmmake välja kambri kaas ( ).
Värskendavat kambrit on võimalik eemaldada
tõmmates seda alla.
TÄHELEPANU!
Eemaldades aedviljakasti, snäkikasti ja lisakambri kaant, veenduge, et
külmkapi kõik osad on eemaldatud.
Aedviljakasti
kaas
Et eemaldada aedviljakasti kaant, tõmmake kasti veidikene ette poole ( ), tõstke
üles kasti kaane eespoolne osa vastavalt
noolekeste suunale ( ) ja eemaldage kaas.
▪ Köögiviljade hoiuosa kaane
eemaldamiseks tõmmake köögiviljade
hoiuosa natukene ettepoole ①, tõstke
köögiviljade hoiuosa kaane esiosa ülesse,
nagu joonisel ② näidatud, ning võtke
see välja.
Vaakumkamber
„VacuumFresh”
(ainultteatudmudelitel)
Tõstke lisaruum ① üles ja tõmmake
seda väljapoole suunas ②.
EESTI
Space Plus Lisaruum
(saadaval ainul
teatud mudelitel)
Jäänõu (saadaval
ainult teatud
mudelitel)
Hoidke jäänõud, nagu on näidatud paremal
oleval joonisel, ja tõmmake see välja ②,
tõstes seda kergelt samal ajal ①.
▪ Soovitame jäänõu eemaldada ainult
äärmisel vajadusel.
▪ Jäänõu eemaldamisel kasutage kindlasti
kahte kätt, et see ei kukuks maha.
▪ Kui jäänõud ei saa tagasi panna,
keerake pöördeseadet natuke.
Jäävalmistaja
(saadaval ainult
teatud mudelitel)
Kui te pikema aja jooksul külmikut ei kasuta (nt sõidate puhkusele) või kui te jääd
ei valmista, eemaldage lisaruum ja lülitage jäävalmistaja lüliti olekusse Off.
Kui soovite valmistada jääd, lülitage jäävalmistaja lüliti olekusse On.
23
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Külmkapi hooldus ja
Külmkapi hooldus
ja korrashoid
korrashoid
Üleüldine informatsioon
P uhk us
Puhkuse ajal (keskmise pikkusega) soovite te tõenäoliselt jätta külmkappi sisse.
Tooted, mida saab külmutada, paigaldage sügavkülma.
Juhul kui soovite seadme puhkuse ajaks välja lülitada, eemaldage külmkapist
kõik toiduained ja eemaldage pistik pistikupesast. Puhastage külmkapp hoolikalt
puhtaks ja jätke uks LAHTI, et vältida spetsiifilise lõhna tekkimist.
Elektrikatkestus
Enamus elektrikatkestusi, mis taastatakse paari tunni jooksul, ei mõjuta
külmkapisisest temperatuuri.
Sellest hoolimata üritage voolukatkestuse ajal avada ust nii vähe kui võimalik.
Kui sõidate
kodust eemale
Võtke välja või kinnitage kõik liikuvad esemed, mis asuvad külmkapis.
Et vältida külma õhu reguleerimise nupu kahjustumist, asetage see alumisse
positsiooni.
Ava, mis hoiab ära
kondenseerumist
Külmkapi välimine sein võib aeg-ajalt soojaks minna, eriti vahetult peale külmkapi
installeerimist.
Ärge muretsege! Seda põhjustab ava, mis hoiab ära kondenseerumist. Selles on
kuum vesi, mis hoiab ära külmkapi tagumise seina „higistamise”
Helid, mida
võite kuulda
EESTI
Teie uus külmik võib teha helisid, mida vana külmik ei teinud. Kuna te pole neid helisid varem
kuulnud, võivad need tekitada kahtlusi. Enamik nendest on normaalsed. Kõvad pinnad, nt põrand,
seinad ja kambrid, võivad muuta helisid valjemaks, kui neid on siin kirjeldatud. Allpool on välja
toodud helid ja tegurid, mis võivad neid tekitada.
• Sulatamise taimer klõpsab, kui automaatse sulatamise tsükkel algab ja lõppeb. Termostaadi
juhtseade (või külmiku juhtseade, sõltuvalt mudelist) klõpsab samuti tsükli alguses ja lõpus.
• Värisev heli võib tuleneda külmutusaine või vee voolamisest või esemetest, mida hoitakse
külmiku peal.
• Teie külmik on kujundatud töötama tõhusamalt, et säilitada teie toiduaineid soovitud temperatuuril. Kõrge tõhususega kompressor võib olla põhjuseks, miks uus külmik töötab kauem kui vana
ning võite kuulda pulseerivat või kõrgeid helisid.
• Võite kuulda aurusti ventilaatorimootorit, mis laseb õhul ringelda läbi külmiku ja sügavkülma
sektsioonide.
• Iga tsükli lõppedes võite kuulda vulisevat heli, mille põhjustab külmutusaine voolamine läbi
külmiku.
Kokkutõmbumine põhjustab plõksuvat heli ja sisemiste seinade paisumine võib tekitada plõksuvat
heli.
• Vee tilkumine sulatamise küttekehale sulatamise tsükli ajal võib põhjustada susisevat heli.
• Võite kuulda, kuidas jahuti ventilaator surub õhku üle jahuti.
• Te võite kuulda, kuidas vesi jookseb sulatamise tsükli ajal äravoolurenni.
Puhastamine
Ebameeldiva lõhna tekkimise vältimiseks on oluline puhastada külmkappi. Juhul
kui mõni toiduaine voolab või satub külmkapi osadele, siis on oluline see kohe ära
pühkida. Toiduained võivad olla happelised ja nii võib plastmassile jääda plekk.
Külmkapi välimiste pindade puhastamiseks kasutage pehmet seebi või
pesemisvahendi vedelikku. Pestud pinnad pühkige üle kuiva lapiga, nii et need
oleksid kuivad.
Külmkapi sisemust on soovitatav regulaarselt puhastada. Kõiki sisemisi seinu ja
kaste peske söögisooda või õrna pesemisvahendi sooja vesilahusega. Seejärel
loputage pinnad ja kuivatage need kuiva lapiga.
Välised pinnad
Sisemised
pinnad
Peale
puhastamist
Kontrollige, et voolujuhe ei oleks kahjustatud, et pistikupesa ei oleks
ülekuumenenud ja kas pistik vastab pistikupesale.
H o i a tu s
24
Enne kui alustate puhastamist elektriseadmete (lamp, lüliti, kontrollnupud jne.)
läheduses, eemaldage pistik pistikupesast.
Niiskus pühkige ära kuiva lapiga, et vältida vee või mõne teise vedeliku sattumist
elektrisüsteemi, mis võib põhjustada elektritrauma.
Mitte kunagi ärge kasutage mitte ühegi pinna juures metallharja, tugevaid ja
graanulitega puhastusvahendeid, tugevaid alkohoolseid vedelikke, mis võivad
kergesti süttida ja mis võivad olla toksilised.
Ärge puudutage külmutatud tooteid niiskete või märgade kätega, sest niiske nahk
võib nende külge kinni kleepuda.
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Külmkapi hooldus ja korrashoid
Konstateerimine ja ära hoidmine
Enne kui kutsute välja mehhaaniku, tutvuge informatsiooniga järgnevas
tabelis. Võimalik, et säästate sel viisil nii aega kui raha. Tabelis on ära toodud
standardolukorrad, mis ei ole põhjustatud seadme või materjali defektist.
Tunnus
Võimalik põhjus
Külmkapi töö
Külmkapi
kompressor ei tööta
Lülitage välja lüliti
Külmkapp sulab ülesse
Pistik on pistikupesast välja tulnud
Voolukatkestus; kontrollige, kas teie
korteris olevad lambid töötavad
Antud külmkapp on suurem kui teie
eelmine külmkapp
Külmkapp töötab
liiga intensiivselt
Ruumi või õue temperatuur on liiga
kõrge
Külmkapp oli hiljuti mingiks perioodiks
välja lülitatud
Alles panite külmkappi suur koguse
soojasid toiduaineid
Avasite ust liiga tihti või liiga pikaks
ajaks
Külmkapi või sügavkülma uks on
jäänud natuke avatuks
25
Lüliti välja lülitamisel vaadake selle
asendit.
See on normaalne nähtus automaatse
sulatamisfunktsiooniga külmkapi juures.
Ülessulamistsükkel kordub periooditi.
Veenduge, et pistik on paigutatud
pistikupesasse õigesti.
Pöörduge kohaliku elektrienergia
varustaja poole.
See on normaalne. Seadmed, mis
on mõõtmete ja võimsuse poolest
suuremad, töötavad kauem.
On normaalne, et sellistes tingimustes
töötab külmkapp kauem
Jahutamiseks on vaja mitut tundi.
Juhul kui paigutate külmkappi sooja
toidu, peab see seatud temperatuuri
saavutamiseks töötama kauem.
Soe õhk, sattudes külmkappi, pikendab
külmkapi töötamisaega. Üritage avada
ust võimalikult harva.
Veenduge, et külmik on tasakaalustatud. Külmiku
kalle kergelt tahapoole on normaalne. Veenduge,
et toiduained ja säilitusnõud ei blokeeri ust.
Vaadake peatükki uste AVAMISE/SULGEMISE kohta.
Seadke temperatuur natuke kõrgemale
temperatuurile, nii et see oleks õige
Puhastage või vahetage tihend välja.
Augud tihendis võivad olla põhjuseks,
miks külmkapp töötab kauem.
See on normaalne. Termostaat lülitub
sisse ja välja, et hoida külmkapis ühte
kindlat temperatuuri.
EESTI
Külmkapp on seatud liiga madalale
temperatuurile
Külmkapi või sügavkülma tihendi on
must, ära kulunud, kahjustatud või
valesti paigaldatud
Termostaat säilitab kindlat
temperatuuri külmkapis
Lahendus
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Tunnus
Liiga madal
temperatuur
Temperatuur
sügavkülmas on liiga
madal, külmkapis
õige
Temperatuur
külmkapis on liiga
madal, sügavkülmas
õige
Toiduained, mis on
kastides, hakkavad
külmuma
Liha peal, mis on
värske liha kastis, on
härmatis
Liiga kõrge
temperatuur
Temperatuur
külmkapis või
sügavkülmas on liiga
kõrge
Külmkapi hooldus ja
Külmkapi hooldus
ja korrashoid
korrashoid
Võimalik põhjus
Lahendus
Sügavkülm on reguleeritud liiga
madalale temperatuurile
Reguleerige sügavkülm kõrgemale
temperatuurile
Külmkapp on reguleeritud liiga
madalale temperatuurile
Reguleerige külmkapp kõrgemale
temperatuurile
Külmkapp on reguleeritud liiga
madalale temperatuurile
Reguleerige külmkapp kõrgemale
temperatuurile
Et liha säiliks võimalikult kaua
värskena, säilitage seda temperatuuril
natuke alla 0°C.
Liha koostises oleva niiskuse
kristalliseerumine on normaalne nähtus.
Sügavkülm on reguleeritud liiga
kõrgele temperatuurile
Seadistage sügavkülma ja külmkapi
temperatuur üle, et kindlustada õige
temperatuur.
Seadistage sügavkülma ja külmkapi
temperatuur üle, et kindlustada õige
temperatuur.
Soe õhk, pääsedes külmkappi, pikendab
külmkapi töötamisaega. Üritage avada
ust võimalikult vähe
Sulgege uks korralikult
Oodake, kuni kambri temperatuur
normaliseerub
Täielikuks kambri jahtumiseks kulub mitu
tundi
Külmkapp on reguleeritud liiga kõrgele
temperatuurile. Külmkapi temperatuur
mõjutab sügavkülma temperatuuri
Avasite ust liiga tihti või liiga pikaks
perioodiks
EESTI
Uks pole korralikult suletud
Te panite hiljuti külmkappi kuuma või
külma toote
On olnud pikemaajaline
voolukatkestus
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Tunnus
Külmkapi hooldus ja korrashoid
Võimalik põhjus
Külmkapi
temperatuur on liiga
kõrge, sügavkülma
temperatuur on õige
Hääled
Külmkapp teeb
töötades kõvemat
häält kui muidu
Kompressori
töötamise ajal teeb
külmkapp valjemat
häält
Vibratsioon või
võnkumised
Vesi/ niiskus/ jää
külmkapis
Külmkapi sisemised
seinad on niisked
Külmkapp on reguleeritud liiga kõrge
temperatuuri peale
Reguleerige külmkapp madalama
temperatuuri peale.
Modernsetes külmkappides on
võimalik säilitada rohkem toiduaineid
kui tavaliselt ja külmkapis on võimalik
hoida ühtsemat temperatuuri
Jahutamisprotsessi alustamisel, kui
külmkapp sisse lülitatakse, on selle
võimsus suurem
See on täiesti normaalne, et külmkapp
teeb sellisel juhul valjemat häält
Mittetasane või liikuv põrand. Seistes
pehme põranda peal võib seade
natuke liikuda
Esemed, mis asuvad seadme peal,
vibreerivad
Seadmes olevad nõud vibreerivad
Veenduge, et põrand on tasane ja
piisavalt vastupidav, et vastata külmkapi
poolt tekitatavale koormusele
Eemaldage vibreeriv ese
Seade seisab vastu seina või mingit
mööblieset
Liigutage külmkappi nii, et see ei puutuks
kokku ei seina ega mööbliesemetega
Ilm on liiga soe ja niiske. See kiirendab
jää tekkimise ja „higistamise”
protsessi külmkapis
Uks ei ole suletud korralikult
See on normaalne nähtus
Ilm on niiske.
Uks ei ole suletud korralikult, külm
õhk külmkapi sisemusest puutub
kokku sooja õhuga.
27
See on normaalne, mõne aja möödudes
müra tase väheneb.
Nõude kerge vibreerimine on normaalne.
Liigutage nõusid veidi. Veenduge, et külmik
on tasapinnaline ja seisab kindlalt põrandal.
Külmiku kalle kergelt tahapoole on normaalne.
Vaadake „Ukse avamine/sulgemine
alljärgnevas tabelis
Ärge avage ust nii tihti.
Niiske ilma korral on see normaalne
nähtus. Kui õhuniiskus väheneb, siis
peaks niiskus seintelt kaduma
Sulgege uks korralikult.
EESTI
Te avasite ust liiga tihti või liiga pikaks
perioodiks
Vesi/ niiskus/ jää
külmkapi välimisel
poolel
Külmkapi välimised
seinad ja uks on
niisked
Lahendus
Külmkapi
hooldus ja
Külmkapi hooldus
ja korrashoid
korrashoid
Tunnus
Võimalik põhjus
Lahendus
Tuleb puhastada külmkappi
Peske külmkapi kambreid švammi ja
sooja veega, lisades sellele joogisoodat
Pange produktid korralikult suletud
nõudesse.
Kasutage teisi kaste või pakendeid.
Ebameeldiv lõhn
külmkapis
Külmkapis olevad produktid lõhnavad
Lõhn tuleb mingist kindlast kastist või
pakendist
Ukse/ kasti
avamine/sulgemine
Pole võimalik
sulgeda ust
Kasti on raske välja
võtta
EESTI
Doseerimisseade
Seade ei tooda jääd
Külmkapis olevad toiduained
blokeerivad ukse sulgemist
Ühe kambri uks on suletud liiga
jõuliselt, mille tulemusena avanes
teise kambri uks
Külmkapp ei asu tasasel pinnal.
Külmkapp liigub töötamise ajal
Ebatasane või liikuv põrand. Seade
liigub seistes ebatasasel põrandal
Seade on lükatud vastu seina või
mingit mööblieset
Toiduained puutuvad kokku riiuliga,
mis asub kasti kohal
Kontrollige, kas kasti rööpad on
puhtad
Jääkonteiner on tühi
Sügavkülm on reguleeritud liiga kõrge
temperatuuri peale
Korteri peamine veetoru on
ummistunud
28
Paigutage toiduained külmkappi nii, et
need ei takistaks ukse sulgumist
Sulgege ettevaatlikult mõlemad uksed
Tasakaalustage külmkapp kasutades
selleks mõeldud kruvisid
Veenduge, et põrand on tasapinnaline
ja piisavalt vastupidav, et vastu panna
seadme poolt tekitatud koormusele.
Küsimuste korral, mis puudutavad
põranda paigaldamist ja tasakaalustamist,
pöörduge spetsialisti poole
Liigutage külmkappi nii, et see ei puutuks
kokku seina või mööbliga
Võtke mõned toiduained kastist välja
Puhastage kast ja selle rööpad
Seade peaks töötama korralikult pärast
seda, kui sinna on tekkinud esimene
kogus jääd
Reguleerige sügavkülma temperatuur
madalama temperatuuri peale nii, et
see hakkaks tootma jääd. Seade peaks
töötama korralikult pärast seda, kui sinna
on tekkinud esimene kogus jääd
Avage ummistus ja varsti peaks tekkima
esimene kogus jääd. Seade peaks
töötama korralikult pärast seda, kui sinna
on tekkinud esimene kogus jääd
Külmkapi hooldus ja
korrashoid
Tunnus
Seade ei tooda jääd
Külmkapi hooldus ja korrashoid
Võimalik põhjus
Lahendus
Kampri või külmkapi uks pole
korralikult suletud
Vähese kasutamise, temperatuuri
kõikumise või voolukatkestuse
tulemusena on jää korduvalt üles
sulanud
Kambri või külmkapi uks pole korralikult
suletud
Võtke jääkonteiner külmikust välja ja
sulatage see üles. Puhastage ja seejärel
kuivatage konteiner. Seade peaks
töötama korralikult pärast seda, kui sinna
on tekkinud esimene kogus jääd.
Eemaldage kinnijäänud jäätükid
Doseerimisseade on
ummistunud
Jäätükid on jäänud
külmutamissüsteemi ja jääkonteineri
tagumise seina vahele
Jääkuubikud on suureks tükiks kokku
kleepunud
Doseerimisseadmes on jäätükid, mis
on külmutatud väljaspool sügavkülma
Ukse/kasti avamine/
sulgemine
Seade ei doseeri
vett
Peamine veetoru korteris on
ummistunud. Vaadake „Seade ei
doseeri jääd” eestpoolt tabelist
Sügavkülma või külmkapi uks pole
korralikult suletud
Vesi on veetorus seisnud liiga pikka
aega
Veel on spetsiifiline
maitse või lõhn
Kasutage doseerimisseadet tihedamini,
et vältida jäätükkide kleepumist
Seade suudab doseerida ainult neid
tükke, mis on toodetud antud seadme
poolt
Avage veetoru.
Veenduge, et mõlema kambri uksed on
suletud.
Täitke ja valage sealt välja 7 klaasi vett, et
vesi välja vahetada. Valage sealt välja veel
7 klaasi vett, et voolik loputada
Ühendage seade köögi külmaveetoruga.
Seade on veesüsteemiga valesti
ühendatud
See on normaalne müra, mis tekib automaatselt tekkivate jäätükkide kukkumisel
konteinerisse. Hääle intensiivsus võib oleneda seadme seadistamisest
e külmiku külmutusaines.
29
Keemiline nimi
Gaaside koostis
R-134a
100% HFC-134a
GWP kokku (kg CO2-eq)
1300
Kasutatud seadme likvideerimine
1. Seadmel olev sümbol, millel on kujutatud
mahakriipsutatud prügikonteiner, viitab sellele, et
seade vastab Direktiivile 2002/96/EC.
2. Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb ära visata
ülejäänud prügist eraldi. Selleks kasutage valitsuse
või omavalitsuse poolt selleks ettenähtud kohti.
3. Õige seadme likvideerimine hoiab ära seadme
negatiivse mõju inimeste tervisele ja ümbritsevale
keskkonnale.
4. Täpsemat informatsiooni seadme likvideerimise
kohta on võimalik saada kohalikult omavalitsuselt,
ettevõtetelt, mis tegelevad seadmete
utilisatsiooniga, kui ka poodidest, kust seade on
ostetud.
EESTI
Jääkuubikute
kukkumisel tekib
müra
Vee voolamise hääl See on normaalne hääl, mis tekib vee kasutamisel seadme poolt, pärast seda kui
seade on valmis teinud portsjoni jääd
Muud Lugege tähelepanelikult antud kasutusjuhendi alapunkti „Automaatne jää
külmutamise ja doseerimise seade”.
Ekraanil Külmiku juhtseade on pandud poe demorežiimi (demonstratsioon). Demorežiim
kuvatakse desaktiveerib jahutussüsteemi; normaalselt töötavad ainult tuled ja ekraan. Demorežiimi
sõna OFF desaktiveerimiseks avage üks uks ning seejärel vajutage ja hoidke 5 sekundi jooksul
korraga all nuppe EXPRESS FRZ. ja REF. TEMP. Kui demorežiim desaktiveeritakse,
näete ekraanil eelmist seadistust.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement