LG | CK43 | Owner's Manual | LG CK43 Руководство пользователя

LG CK43 Руководство пользователя
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Mini Hi-Fi
Sistēma
Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
MODELIS
CK43 (CK43, CKS43F)
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 1
Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2018-03-15 �� 12:30:21
1
2
Darba uzsākšana
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
1
UZMANĪBU
Darba uzsākšana
ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET
PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA
IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR
REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
SPECIĀLISTIEM.
Zibens simbols ar bultiņu galā
vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju
par neizolētu, bīstamu spriegumu
produkta korpusā, kas var būt
pietiekami spēcīgs, lai pakļautu
cilvēkus elektriskās strāvas
trieciena riskam.
Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī
brīdina lietotāju par svarīgiem
darbības un apkopes (remonta)
norādījumiem produktam
pievienotajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA
VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI
MITRUMA IETEKMEI.
UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša
vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst
novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram,
vāzes.
BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.
UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera
sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta
darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju
un saglabājiet to turpmākai uzskatei. Ja iekārtai
nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu
servisa centru.
Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru
regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā
rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu
radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas
saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas
korpusu.
UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai,
kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību
un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst
nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna,
paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu
nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram,
grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta
atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja
norādījumiem.
PAZIŅOJUMS: Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par drošības marķējumiem, kā arī produkta
identifikāciju un barošanas parametriem, skatiet
galveno marķējumu uz produkta apakšējās vai citas
virsmas.
UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus
produktus ar augstu spriegumu (piem., elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē
produkta darbība var tikt traucēta.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 2
2018-03-15 �� 12:30:30
Darba uzsākšana
PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli
Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce.
Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli
pieejamajai neparedzētiem gadījumiem.
Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi,
nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija
ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt
elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski
pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā
izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos,
atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet
nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu
autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli
no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas
(piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas,
iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet
īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām
rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.
Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
Kā droši izņemt baterijas vai akumulatoru
no iekārtas: Lai izņemtu vecās baterijas vai
akumulatoru, izpildiet montāžas darbības apgrieztā
secībā. Lai novērstu vides piesārņošanu un iespējamu
draudu radīšanu cilvēku un / vai dzīvnieku veselībai,
vecās baterijas vai akumulators jānovieto piemērotā
tvertnē paredzētajos savākšanas punktos.
Neizmetiet baterijas vai akumulatoru kopā ar citiem
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējo bezmaksas
izdevumu atlīdzināšanas sistēmu baterijas vai
akumulatorus (iespējams, jūsu reģionā tās nav
pieejamas). Baterijas vai akumulatoru nedrīkst
pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules
gaismai, ugunij vai tamlīdzīgi.
1
Darba uzsākšana
Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju
lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas
prasībām.
3
UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu
uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
Simboli
~
Apzīmē maiņstrāvu (AC).
0
Apzīmē līdzstrāvu (DC).
Apzīmē II klases aprīkojumu.
1
Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves
režīms.
!
Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
Apzīmē bīstamu spriegumu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 3
2018-03-15 �� 12:30:32
4
Saturs
Saturs
1 Darba uzsākšana
3 Darbība
2
4
6
7
7
7
7
8
10
12
17
17
17
18
19
19
20
Informācija par drošību
Saturs
Īpašas funkcijas
Prasības atskaņojamajiem failiem
– Mūzikas failu prasības
– Saderīgās USB ierīces
– Prasības USB ierīcēm
Tālvadības pults
Priekšējais panelis
Aizmugures panelis
2
Savienošana
14
14
15
15
16
16
Savienošana ar skaļruņiem
– Skaļruņu pievienošana iekārtai
Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
– AUX IN savienojums
– USB pievienošana
– Antenas pievienošana
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 4
20
23
23
23
25
Pamata darbības
– CD/ USB darbības
– Automātiska atskaņošana
– Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
– Datnes/mapes vai formāta dzēšana
– AUTO DJ
BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
– Bluetooth ierīcēs uzglabātas mūzikas
klausīšanās
Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
– Par lietotni ”Music Flow Bluetooth”
– Lietotnes "Music Flow Bluetooth"
uzinstalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
– Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music
Flow Bluetooth"
2018-03-15 �� 12:30:33
Saturs
26
26
26
26
26
27
28
28
29
29
31
32
32
32
32
32
32
33
33
34
35
35
35
36
37
Radio lietošana
– Radio klausīšanās
– FM uztveres uzlabošana
– Radiostaciju programmēšana
– Visu saglabāto staciju izdzēšana
– Informācija par radiostaciju
Skaņas regulēšana
– Skaņas režīma iestatīšana
Paplašinātās funkcijas
– Ierakstīšana USB
– JUKE BOX atskaņošana
Citas darbības
– Skaņas izslēgšana uz laiku
– DEMO
– Atjaunot apturēšanu
– Miega taimera iestatīšana
– Aptumšotājs
– Automātiska izslēgšanās
– AUTO POWER Ieslēgts
– Automātiska funkcijas maiņa
Pulksteņa laika iestatīšana
– Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni
"Music Flow Bluetooth"
– Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
LG Sound Sync
WIRELESS PARTY LINK pievienošana
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 5
4
Problēmu novēršana
38
38
Problēmu novēršana
– Vispārīgi
5
Pielikums
40
41
41
42
42
42
Vispārīgie tehniskie parametri
Skaļruņu tehniskie parametri
Preču zīmes un licences
Apkope
– Piezīmes par diskiem
– Iekārtas pārvietošana
5
1
2
3
4
5
2018-03-15 �� 12:30:33
6
Darba uzsākšana
Īpašas funkcijas
1
BLUETOOTH®
Darba uzsākšana
Atskaņo jūsu Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.
AUTO DJ
Savieno vienas dziesmas beigas ar otras dziesmas
sākumu, veidojot vienmērīgu atskaņojumu.
Tiešais ieraksts USB ierīcē
Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu
jaunāko LG audio ierīču vadībai. (23. lpp.)
LG Sound Sync
Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora
tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound
Sync.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 6
2018-03-15 �� 12:30:33
Darba uzsākšana
Prasības
atskaņojamajiem failiem
Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas
atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.
yy Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās
(MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
yy Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps
(MP3), 40 līdz 192 kbps (WMA)
yy Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 /
USB : 2000
yy Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 /
USB : 200
Saderīgās USB ierīces
yy MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3
atskaņotājs.
yy USB zibatmiņas ierīces diskdzinis:
Ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
yy Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB
ierīces.
Prasības USB ierīcēm
yy Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru
pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus
programmas instalēšana.
yy Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
yy Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var
aizņemt vairākas minūtes.
yy Failu paplašinājumi : “.mp3”/ “.wma”
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to
rezerves kopijas.
yy Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/
WMA faili var netikt atskaņoti.
yy Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB
centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
yy CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
yy NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek
atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
yy Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido
ISO 9660 failu sistēmu.
yy DRM (Digitālo tiesību pārvaldības) aizsargātu failu
šajā ierīcē nevar atskaņot.
yy DTS disks netiek atbalstīts.
Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz
diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski
būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs
pārslēgta uz Live failu sistēmu , ierakstītos diskus
nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.
1
Darba uzsākšana
Mūzikas failu prasības
7
yy Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
yy Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji,
bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji
netiek atbalstītas.
yy Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram.
Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
yy Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo
iekārtu.
(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts
izmantošanai Windows Vista vidē)
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 7
2018-03-15 �� 12:30:33
8
Darba uzsākšana
Tālvadības pults
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (Gaidstāve) : Ieslēdz un izslēdz ierīci.
B (Atvērt/aizvērt) : atver un aizver diska nodalījumu.
VOL (Skaļums) +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.
1
Darba uzsākšana
F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.
Ieejas avots / funkcija
Disks
USB
AUX ieeja
Bluetooth
LG Sound Sync (bezvadu)
Radio
Displejs
CD
USB1 / USB2
AUX
BT
LG TV
FM
(Izslēgt skaņu) : Izslēdz skaņu.
PRESET·FOLDER W/S :
-- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru.
(26. lpp.)
-- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot
CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs,
nospiediet pogu PRESET·FOLDER W/S, lai
atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
JUKEBOX/MEMORY :
-- Saglabā radiostacijas. (26. lpp.)
-- Atlasa JUKE BOX režīmu. (29. lpp.)
-- Izveido JUKE BOX sarakstu.
AUTO DJ : Atlasa režīmu AUTO DJ. (19. lpp.)
DELETE :
-- Izdzēš MP3/WMA failus. (tikai USB) (19. lpp.)
Baterijas nomaiņa
-- Izdzēš dziesmu no JUKE BOX saraksta.
-- Dzēš visas saglabātas radiostacijas.
(R03
)
(R03)
Noņemiet tālvadības pults aizmugurē esošo bateriju
nodalījuma vāciņu un ievietojiet baterijas, atbilstoši
salāgojot pozitīvo 4 un negatīvo 5 polu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 8
2018-03-15 �� 12:30:41
Darba uzsākšana
9
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pogas ar cipariem no 0 līdz 9 : Atlasa numurētos
ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.
TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.
CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.
C/V (Izlaist/Meklēt) :
ALARM : Ar funkciju ALARM jūs varat panākt CD,
USB atskaņotāja un radio uztvērēja ieslēgšanos
vajadzīgajā laikā.
-- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās dziesmas.
-- Meklē fragmentu ierakstā/failā.
N (Atskaņot/Apturēt) :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •d • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -- Sāk vai aptur atskaņošanu.
SLEEP : Iestata automātisku sistēmas izslēgšanu
noteiktā laikā.
(Aptumšotājs: ekrāna logs tiks daļēji aptumšots)
-- Ļauj izvēlēties stereo/mono.
Z (Apturēt):
-- Pārtrauc atskaņošanu.
-- Atceļ funkciju DELETE.
SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.
REGION EQ : Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
J(informācija) :
-- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3
failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par
nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
1
Darba uzsākšana
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •b • • • • • • • • • • • • • • • • • • • REPEAT : Atkārto jūsu ierakstus/failus vai atskaņo
tos nejaušā secībā.
RDS/SET :
-- RDS (Radio datu sistēma)
-- Apstiprina iestatījumu.
PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.
USB REC :
-- Ieraksta USB ierīcē.
-- Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet un turiet 3
sekundes ilgi.
-- Parāda iekārtas Bluetooth ierīces nosaukumu
displeja attēlā BT READY.
-- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto
Bluetooth ierīču nosaukumus.
-- Kad šīs ierīces ir savstarpēji savienotas WIRELESS
PARTY LINK (bezvadu savienojums) režīmā, katrā
no šīm ierīcēm parādās to nosaukums.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 9
2018-03-15 �� 12:30:41
10 Darba uzsākšana
Priekšējais panelis
1
a
b
d
c
Darba uzsākšana
l
e
k
j
aUSB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB
ierīci.
i h g
gF (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.
Ieejas avots / funkcija
Disks
USB
AUX ieeja
Bluetooth
LG Sound Sync (bezvadu)
Radio
bEkrāna logs
c
(Attālais sensors)
dUSB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB
ierīci.
eMASTER VOL. (Apjoms)
Noregulē skaļruņa skaļumu.
fBASS BLAST (vai BASS BLAST+)
Piespiediet, lai tieši atlasītu BASS (vai BASS+)
efektu.
USB REC / DEMO
-- Veic ierakstu uz USB.
-- Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet
trīs sekundes.
-- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet USB REC /
DEMO, aktivizēsies DEMO režīms.
3 WIRELESS LINK
-- Atlasa MAIN vai OTHER režīmā WIRELESS
PARTY LINK.
-- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY
LINK.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 10
f
Displejs
CD
USB1 / USB2
AUX
BT
LG TV
FM
V (Izlaist/meklēt)
-- Izlaiž virzienā uz priekšu.
-- Meklē dziesmas/faila daļu.
-- Atlasa radiostacijas.
B (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska nodalījumu.
2018-03-15 �� 12:30:42
Darba uzsākšana 11
hAUTO DJ
Atlasa AUTO DJ režīmu.
N (Atskaņot/pauzēt)
-- Sāk vai aptur atskaņošanu.
-- Atlasa Stereo/Mono.
C (Izlaist/meklēt)
-- Izlaiž virzienā atpakaļ.
-- Meklē dziesmas/faila daļu.
-- Atlasa radiostacijas.
Z (Apturēt) / RDS
-- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
-- Radio datu sistēma
Darba uzsākšana
i1 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
1
jDiska nodalījums
kREGION EQ
Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.
OK
Meklējot failu, atlasa mapi.
lSOUND EFFECT / SEARCH
-- Izvēlas skaņu efektus.
-- Meklē mapi vai failu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 11
2018-03-15 �� 12:30:42
2
12 Darba uzsākšana
Aizmugures panelis
1
Darba uzsākšana
a
b
c
d
a Barošanas vads
b SPEAKERS spailes
c AUX IN (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.
d ANTENNA (FM)
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 12
2018-03-15 �� 12:30:42
2
Savienošana
Savienošana 13
Iekārtas lietošanai noderīgas funkcijas
Funkcija
Apraksts
Lai veiktu Rīkojieties šādi
BT bloķēšana
iesl./izsl.
Tas ļaus izveidot savienojumu
ar Bluetooth ierīci tikai ar BT
(Bluetooth) un LG TV funkcijām.
IESLĒGTS Nospiediet un 5 sekundes turiet
nospiestu N BT (Bluetooth) režīmā.
Šīs funkcijas sākotnējais iestatījums
ir “izsl.”.
IZSLĒGTS Nospiediet un 5 sekundes turiet
nospiestu N BT (Bluetooth) režīmā.
(22. lpp.)
(31. lpp.)
Tas ļauj automātiski ieslēgt ierīci ar
ieejas signāliem :
BT (Bluetooth) vai LG TV
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 13
IESLĒGTS Izslēdziet ierīci, spiežot 1 5 sekundes ilgi.
Savienošana
Automātiska
barošanas
ieslēgšana
2
IZSLĒGTS Izslēdziet ierīci, spiežot 1 5 sekundes ilgi.
2018-03-15 �� 12:30:42
14 Savienošana
Savienošana ar
skaļruņiem
Skaļruņu pievienošana iekārtai
2
Savienošana
Lai iekārtai pievienotu kabeli, piespiediet katru
atsevišķo plastmasas taustiņu, ar kuru atver iekārtas
savienojumu spailes. Ievietojiet vadu un atlaidiet
taustiņu.
Pievienojiet katra vada melno galu pie spailēm, kas
apzīmētas ar “-” (mīnusa zīmi), un otru galu pie
spailēm, kas apzīmētas ar “+” (plusa zīmi).
>>Uzmanību
yy Pievienojot skaļruņus iekārtai, pārliecinieties,
ka skaļruņa kabelis un spraudnis tiek
pievienoti pareizajām skaļruņa pieslēgvietām.
yy Lai nesatrauktu vecus cilvēkus, bērnus un
grūtnieces ar iekārtas radīto skaļo skaņu,
pirms mūzikas atskaņošanas pārbaudiet
skaļuma līmeni.
yy Nelietojiet šo iekārtu mazās telpās. Var
rasties dzirdes bojājumi. Iekārtu ir ieteicams
lietot plašās telpās.
yy Nepieļaujiet, ka bērni liek rokas vai
priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere ir kanāls, pa kuru no
skaļruņa korpusa (apvalka) plūst pilnīga zemo
frekvenču skaņa.
yy Ar šo iekārtu izmantojiet tikai komplektā
iekļauto skaļruni. Jebkuru citu skaļruņu
lietošana var izraisīt disfunkciju.
yy Skaļruņi satur magnētiskas detaļas, kas var
izraisīt attēla kropļojumus televizora vai
datora ekrānā. Lūdzu, uzstādiet skaļruņus pēc
iespējas tālāk no televizora ekrāna vai datora
monitora.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 14
2018-03-15 �� 12:30:45
Savienošana 15
Izvēles aprīkojuma
pieslēgšana
Klausīties mūziku no ārējās ierīces
Šo ierīci var izmantot, lai klausītos mūziku no dažāda
veida ārējām ierīcēm.
1. Pievienojiet ārējo ierīci pie šīs ierīces AUX IN
kontaktligzdas.
AUX IN savienojums
2. Ieslēdziet barošanu, nospiežot 1.
Pievienojiet palīgierīces (videokameras, televizora,
atskaņotāja utt.) izejas ligzdu AUX IN (L/R)
savienotājam.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.
2
Savienošana
Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono),
pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.
3. Lai atlasītu AUX funkciju, nospiediet F.
Balts
Sarkans
Audio kabelis
DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 15
2018-03-15 �� 12:30:48
16 Savienošana
USB pievienošana
Antenas pievienošana
Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.)
iekārtas USB pieslēgvietām.
Lai klausītos radio, pievienojiet komplektācijā iekļauto
FM antenu.
USB
ierīce
2
Savienošana
FM antena
,,Piezīme
Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā.
,,Piezīme
USB ierīces atvienošana no iekārtas:
1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai divreiz
pēc kārtas nospiediet Z.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 16
2018-03-15 �� 12:30:51
3
Darbība
Darbība 17
Pamata darbības
CD/ USB darbības
,,Piezīme
yy Atkārtota atskaņošana/atskaņošana nejaušā
secībā darbojas, kā aprakstīts tālāk.
Displejā
1. Ievietojiet disku, nospiežot B.
Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
OFF
2. Izvēlieties diska vai USB funkciju, piespiežot F.
ONE
Darbība
Rīkojieties šādi
Pārtraukt Nospiediet Z.
Atskaņošana Nospiediet N.
Apturēšana Nospiediet N atskaņošanas laikā.
Atskaņošanas laikā nospiediet un
turiet nospiestu pogu C/V un
atlaidiet to tajā vietā, ko vēlaties
klausīties.
Tieša
Lai pārvietotos uz vēlamo failu vai
ieraksta/faila ierakstu, spiediet tālvadības pults
atlasīšana pogas ar cipariem no 0 līdz 9.
-- Apturētā statusā
nospiediet C/V, lai pārietu uz
nākamo/iepriekšējo ierakstu/failu.
-- Atskaņošanas laikā
(1) Izmantojot C/V pogas :
nospiediet V, lai pārietu uz
nākamo ierakstu/failu.
ALL
SHUFFLE
Atskaņo dziesmas pēc kārtas
un aptur atskaņošanu.
Atkārtoti atskaņo vienu
dziesmu.
Atkārtoti atskaņo mapē esošās
dziesmas. (Izņemot AUDIO CD)
Atkārtoti atskaņo visas
dziesmas.
Atskaņo visas dziesmas nejaušā
secībā un aptur atskaņošanu.
yy Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, ir pieejami
tikai ONE (Viens) un ALL (Visi).
3
Darbība
Fragmenta
meklēšana
ieraksta/
dziesmas
ietvaros
FOLDER
Apraksts
yy Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju
pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot
no tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
yy Atstājot diska nodalījumu atvērtu 5 minūtes,
tas automātiski aizvērsies.
Automātiska atskaņošana
-- Ja atver un pēc tam aizver diska paliktni, AUDIO/
MP3/WMA CD tiek atskaņots automātiski.
-- Ja diska paliktnis tiek atvērts un pēc tam aizvērts,
iekārta automātiski pārslēdzas uz disku funkciju arī tad, ja uz paliktņa nav diska.
Pārlēkšana
Atskaņojot mazāk nekā 3 sekundes;
uz nākamo/
nospiediet C, lai atgrieztos uz
iepriekšējo
iepriekšējo ierakstu/failu.
ierakstu/failu
Atskaņot pēc 3 sekundēm:
nospiediet C, lai atgrieztos uz
ieraksta/faila sākumu.
(2) Izmantojot SEARCH (Meklēt):
Pagrieziet SOUND EFFECT /
SEARCH (Skaņas efekti / meklēšana)
vai C/V un nospiediet taustiņu
N, lai atskaņotu ierakstu/failu.
Atskaņošana Atkārtoti nospiediet pogu REPEAT uz
atkārtoti vai tālvadības pults. Papildinformāciju par
jauktā secībā Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 17
2018-03-15 �� 12:30:51
18 Darbība
Mapes un MP3/WMA faila
atlasīšana
Uz iekārtas
1. Piespiediet pogu SEARCH un grieziet pogu
SOUND EFFECT / SEARCH Vai C/V, līdz
redzama vēlamā datne. Jūs varat arī meklēt mapi,
vēlreiz nospiežot SEARCH.
,,Piezīme
yy CD/USB mapes/faili tiek atpazīti sekojošā
veidā.
ROOT
FOLDER
FILE
FOLDER1
FOLDER3
FILE 6
FILE 7
2. Nospiediet OK vai N, lai atskaņotu atlasīto failu.
Ja jūs meklējat mapi, nospiediet OK, lai atlasītu
failu mapē, tad vēlreiz nospiediet OK vai N.
Atlasītais fails tiek atskaņots.
3
FOLDER4
FOLDER7
FILE 3
FOLDER8
FILE 8
FILE 9
Uz tālvadības pults
Darbība
1. Atkārtoti spiediet pogu PRESET·FOLDER W/S
Vai C/V uz tālvadības pults, līdz parādās
vajadzīgā mape.
FILE 5
FILE 10
FILE 4
FOLDER2
FOLDER5
2. Lai to atskaņotu, piespiediet N. Tiks atskaņota
mapes pirmā datne.
FILE 11
FILE 12
FOLDER6
FILE 13
FILE 14
FILE 1
FILE 2
yy Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
yy Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3
FOLDER 7 FOLDER 8 FOLDER 5
FOLDER 6
yy Failus atskaņo citu pēc cita no $ faila Nr. 1
līdz $ failam Nr. 14 .
yy Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie
ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi
atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
*ROOT: pirmais redzamais ekrāns, kad dators
konstatē pievienotu disku/USB, ir “ROOT”.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 18
2018-03-15 �� 12:30:54
Darbība 19
Datnes/mapes vai formāta
dzēšana
Varat izdzēst no USB ierīces datni vai mapi vai
formatēt USB ierīci.
1. Atlasiet USB funkciju, piespiežot F.
AUTO DJ
Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā
skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu.
Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu
nepārtrauktu atskaņošanu.
2. Atkārtoti nospiediet pogu DELETE (Dzēst) uz
tālvadības pults; rādījums izmainās šādi:
Ja vairākkārt piespiedīsiet pogu AUTO DJ, displejā
būs redzamas turpmāk norādītās izmaiņas.
SHUFFLE
DEL DIR
FORMAT
SEQUENTIAL
OFF
Displejā
Apraksts
Režīms
Apraksts
DEL FILE
Atlasiet failu, kuru vēlaties dzēst.
OFF
-
DEL DIR
Atlasiet mapi, kuru vēlaties
dzēst
SHUFFLE
Šajā režīmā skaņdarbus atskaņo
nejaušā secībā.
FORMAT
Atlasiet USB ierīces formātu.
SEQUENTIAL
Šajā režīmā skaņdarbi tiek
atskaņoti atkārtojumā.
Ja vēlaties aizvērt pašreizējo režīmu, nospiediet
Z.
3. Lai dzēstu datni/mapi vai formātu, piespiediet
tālvadības pults pogu DELETE.
>>Uzmanību
yy Neatvienojiet USB ierīci darbības laikā.
(atskaņošana, dzēšana utt.)
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams
regulāri veidot to rezerves kopijas.
yy Atkarībā no USB statusa dzēšanas funkcija
var nebūt atbalstīta. (bloķēt utt.)
3
Darbība
DEL FILE
,,Piezīme
yy Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta
meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai
atskaņošanu atkārtojumā vai nejaušā secībā.
yy Ja pārslēdzat citas funkcijas vai apturat
mūzikas atskaņošanu, izmantojot Z uz
tālvadības pults režīmā AUTO DJ, AUTO DJ
tiks atspējots.
yy Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas
failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par
60 sekundēm.
yy Atskaņojot JUKE BOX sarakstu, tiek atlasīta
tikai opcija SEQUENTIAL (Secīga).
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 19
2018-03-15 �� 12:30:54
20 Darbība
BLUETOOTH®
bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
Bluetooth ierīcēs uzglabātas
mūzikas klausīšanās
Par Bluetooth tehnoloģiju
Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu
Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
Skatiet savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad
nav nepieciešamība to atkārtot.
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth savienojumā
starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var
parādīties skaņas traucējumi.
3
Darbība
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo
tālruni, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek
izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
yy Pieejamās ierīces: viedtālrunis, MP3, Notebook u. c.
yy Versija: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Bluetooth profili
Lai varētu lietot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus
profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.
A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)
Iekārtas un Bluetooth ierīces
savienošana pārī
1. Ieslēdziet iekārtu.
,,Piezīme
Kad ir ieslēgta Bluetooth savienojuma
bloķēšana, varat BT funkcijā sameklēt Bluetooth
ierīci.
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo iekārtu
ar Bluetooth ierīces palīdzību, Bluetooth
ierīces ekrānā var parādīties saraksts ar citām
atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces
veida. Jūsu iekārta parādās kā “LG CK43 (XX)”.
,,Piezīme
yy XX ir Bluetooth adreses pēdējās divas zīmes.
Piemēram, ja jūsu iekārtas Bluetooth adrese
ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs savā Bluetooth
ierīcē redzēsiet nosaukumu “LG CK43 (08)”.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida, dažām
ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pārī
procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas
nepieciešams.
yy Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3
Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot
to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar
funkciju Bluetooth.
yy Vairāku ierīču savienošana pārī ir atbalstīta
tikai Android ierīcēs. (Vairāku ierīču
savienošana pārī var netikt atbalstīta atkarībā
no pievienotās ierīces specifikācijām.)
yy Noņemamas/atvienojamas Bluetooth
ierīces (piem.: sargspraudnis u.c.) neatbalstīs
daudzpāru savienojumu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 20
2018-03-15 �� 12:30:55
Darbība 21
3. Kad iekārta ir veiksmīgi sapārota ar jūsu
Bluetooth ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts
“PAIRED” un pēc brīža tas nomainās uz
Bluetooth ierīces nosaukumu. Displeja logā būs
redzams "BT".
,,Piezīme
yy Pievienojot citas ierīces daudzpāru
savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz
parādīsies uzraksts “PAIRED” (Savienots pārī).
yy Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās
uzraksts "_".
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci cik vien tuvu iespējams un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos
tas var nedarboties kā nākas:
3
Darbība
4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu
Bluetooth ierīcē, skatiet savas Bluetooth ierīces
lietošanas instrukciju.
-- Starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir
šķērslis.
-- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
yy Jums atkārtoti jāsavieno sava Bluetooth
ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
yy Pat ja šī iekārta Bluetooth režīmā ir
savienota ar līdz 3 Bluetooth ierīcēm,
jūs varat atskaņot un pārvaldīt mūziku,
izmantojot tikai vienu no pievienotajām
ierīcēm.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 21
2018-03-15 �� 12:30:55
22 Darbība
,,Piezīme
yy Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas
ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
yy Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot
tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci, jo zemāka kļūst skaņas
kvalitāte.
yy Bluetooth savienojums tiek atvienots, kad
iekārta tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
3
yy Ja Bluetooth savienojums ir atvienots, atkal
savienojiet Bluetooth ierīci ar iekārtu.
Darbība
yy Kad Bluetooth ierīce nav pievienota, ekrāna
logā parādās uzraksts "BT READY".
yy Izmantojot funkciju Bluetooth, noregulējiet
Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci utt.) šai
iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
yy Ja nomainīsiet Bluetooth funkciju ar citām
funkcijām, Bluetooth savienojums tiks
atvienots. Lietotnes “Music Flow Bluetooth”
savienojumā Bluetooth savienojums tiek
saglabāts tikai vienai ierīcei, kuru izmantojat
atskaņošanai.Izmantojot šo iekārtu, varat
kontrolēt Bluetooth ierīci, tomēr nevarat to
izmantot atskaņošanai.
yy Ieslēdzot Bluetooth funkciju, šī ierīce
automātiski izveido savienojumu ar pēdējo
pievienoto vai atskaņošanai izmantoto
Bluetooth ierīci.
(Atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām
automātiska savienojuma izveidošana var
netikt atbalstīta.)
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 22
Pievienoto Bluetooth ierīču kontrole
Ar iekārtu jūs varat kontrolēt pievienoto Bluetooth
ierīci; atskaņot, uzlikt pauzi, apturēt, izlaist.
,,Piezīme
yy Šī funkcija pieejama tikai Android OS un iOS.
yy Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no
Bluetooth ierīces, vai darboties citādāk.
Bluetooth savienojuma bloķēšana
(BT LOCK)
Lai izvairītos no nejauša Bluetooth savienojuma,
varat ierobežot Bluetooth savienojuma izveidi,
nodrošinot to tikai BT (Bluetooth) un LG televizora
funkcijai.
Lai ieslēgtu šo funkciju, BT (Bluetooth) režīmā
nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu
pogu N.
Parādoties uzrakstam “ON-BT LOCK”, varat ierobežot
Bluetooth savienojumu.
Lai izslēgtu šo funkciju, BT (Bluetooth) režīmā
nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu
pogu N.
Redzams uzraksts “OFF-BT LOCK”.
,,Piezīme
Šī ierīce ieslēdzas ar Auto Power funkciju arī tad,
ja ir ieslēgta Bluetooth savienojuma bloķēšana.
Lai to novērstu, izslēdziet Auto Power
(automātiskās barošanas ieslēgšanas) funkciju.
2018-03-15 �� 12:30:55
Darbība 23
Lietotnes Music Flow
Bluetooth izmantošana
,,Piezīme
yy Lai lietotni “Music Flow Bluetooth”
izmantotu kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama
Android operētājsistēma.
yy Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.
Par lietotni ”Music Flow
Bluetooth”
Lietotnes "Music Flow
Bluetooth" uzinstalēšana jūsu
Bluetooth ierīcē
Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni “Music Flow
Bluetooth” jūsu Bluetooth ierīcē.
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”,
izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas
programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.
3
Darbība
Lietotne “Music Flow Bluetooth” papildina šīs
iekārtas funkciju klāstu.
Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām
lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni “Music
Flow Bluetooth”.
Šeit ir neliels ieskats dažās no “Music Flow
Bluetooth” lietotnes funkcijām.
Vairāki atskaņošanas automāti : trīskārt palielina
jūsu izklaides iespējas, ja jūs savienojat 3 Bluetooth
telefonus vienlaikus. Atskaņojiet mūziku no visiem
trim telefoniem un izveidojiet pielāgotu atskaņošanas
sarakstu no visiem
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet
to no “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 23
2018-03-15 �� 12:30:55
24 Darbība
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot vietni "Google
Android Market (Google Play Store)"
1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market
(Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi ”Music Flow
Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”,
lai uzsāktu Bluetooth lietotnes lejupielādi.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
3
,,Piezīme
Darbība
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
pieejams pakalpojums “Google Android
Market (Google Play Store)”.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 24
2018-03-15 �� 12:30:55
Darbība 25
Bluetooth aktivizēšana ar
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu
Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth"
ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music
Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par iekārtas
lietošanu, pieskarieties izvēlnei [Setting] un pēc
tam izvēlnei [Help].
,,Piezīme
yy Lietotne “Music Flow Bluetooth” būs
pieejama ar šādām programmatūras versijām:
yy Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni “Music
Flow Bluetooth”, starp lietotni “Music flow
Bluetooth” un komplektā iekļauto tālvadības
pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā
iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
3
Darbība
-- Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai
jaunāka)
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces lietotne "Music
Flow Bluetooth" var nedarboties.
yy Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs
no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet
savienošanas procedūru.
yy Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth",
jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt
savas Bluetooth ierīces iestatījumus, lietotne
"Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā
nākas.
yy Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas
kā nākas, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un
lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu
un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
yy Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas
lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir
dažas atšķirības.
yy Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth"
savienojums nedarbojas kā nākas, pārbaudiet
savas Bluetooth ierīces Bluetooth
iestatījumus.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 25
2018-03-15 �� 12:30:55
26 Darbība
Radio lietošana
Lai klausītos radio, pievienojiet komplektācijā iekļauto
FM antenu. (16. lpp.)
Radio klausīšanās
1. Spiediet pogu F, līdz displeja logā redzams
uzraksts FM.
Radio ir noskaņots uz staciju, kuru iepriekš esat
klausījies.
3
Darbība
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
Piespiediet un aptuveni divas sekundes turiet
piespiestu tālvadības pults pogu TUNING -/+
vai iekārtas pogu C/V, līdz sāk mainīties
frekvences indikators, un pēc tam atlaidiet
pogu. Kad iekārta uztver staciju, skenēšana tiek
pārtraukta.
Vai
Manuāla frekvenču meklēšana:
Vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu
TUNING -/+ vai iekārtas pogu C/V.
3. Noregulējiet skaļumu, vairākkārt piespiežot
tālvadības pults pogu VOL +/- vai griežot iekārtas
skaļuma pogu.
FM uztveres uzlabošana
Nospiediet N. Tādējādi ierīces uztvērējs tiek
pārslēgts no stereo uz mono režīmu, un parasti
uztveršana uzlabojas.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 26
Radiostaciju programmēšana
FM diapazonā iespējams priekšiestatīt 50
radiostacijas.
Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.
1. Spiediet pogu F, līdz displeja logā redzams
uzraksts FM.
2. Atlasiet vajadzīgo frekvenci, piespiežot tālvadības
pults pogu TUNING -/+ vai iekārtas pogu
C/V.
3. Nospiediet pogu JUKEBOX / MEMORY uz
tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš
iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu PRESET·FOLDER W/S uz
tālvadības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo
iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu JUKEBOX / MEMORY uz
tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas
raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet
pogu PRESET·FOLDER W/S vai pogas ar
cipariem no 0 līdz 9 uz tālvadības pults.
Visu saglabāto staciju izdzēšana
1. Nospiediet tālvadības pults pogu DELETE.
Ierīces displejā parādīsies uzraksts “DEL ALL”
(Dzēst visu).
2. Nospiediet pogu DELETE uz tālvadības pults, lai
izdzēstu visas saglabātās radio stacijas.
Ierīces displeja ekrānā mirgos “DELETED ALL”
(Viss izdzēsts).
2018-03-15 �� 12:30:55
Darbība 27
Informācija par radiostaciju
FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu
sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par
radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu
RDS/SET uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda
veida datus.
PS
(Programmas pakalpojuma nosaukums)
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums
PTY
(Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida
nosaukums (piemēram, Jazz vai News).
RT
(Radio teksts)
Šis teksts var kustēties pa ekrānu.
CT
Darbība
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida
radiostacija.
3
(kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku.
Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa,
nospiežot pogu RDS/SET uz tālvadības pults.
Ekrānā parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu
vai vairākas reizes nospiediet PTY, lai atlasītu sev
vajadzīgo programmas veidu. Nospiediet un turiet
pogu C/V. Radio uztvērējs automātiski veiks
meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana
apstāsies.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 27
2018-03-15 �� 12:30:55
28 Darbība
Skaņas regulēšana
Skaņas režīma iestatīšana
Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu
telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā
informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota
un efektiem.
Vajadzīgo skanējuma režīmu varat izvēlēties,
izmantojot pogu SOUND EFFECT.
Ekrānā
3
Apraksts
Darbība
BASS (BASS BLAST)
Vai
BASS+ (BASS BLAST+)
Pastiprina basus un
rada spēcīgu skaņu.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Šī programma rada
aizraujošu skaņas
atmosfēru, radot
sajūtu, ka atrodaties
īstā rokmūzikas,
popmūzikas, džeza
vai klasiskās mūzikas
koncertā.
FOOT BALL
Jūs varat izbaudīt
skaņas efektu
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Jūs varat baudīt
optimizētu skaņu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 28
Varat izvēlēties vajadzīgo skaņas režīmu, izmantojot
tālvadības pults vai ierīces pogu REGION EQ.
Ekrānā
FUNK,
REGUETON,
SAMBA,
MERENGUE,
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
FORRO
Reģions
Apraksts
Latīņamerika
ARABIC
Tuvie
Austrumi
DANGDUT
Indonēzija
AFRO
Āfrika
INDIA
Indija
Optimāli
skaņas efekti
vispopulārākajam
mūzikas žanram
reģionā.
,,Piezīme
yy Atkarībā no skaņas režīma dažos skaļruņos
skaņu nevar dzirdēt vai tā ir ļoti klusa.
yy Nospiežot ierīces pogu BASS BLAST (vai
BASS BLAST+) , varat tieši atlasīt BASS
(BASS BLAST) vai BASS+ (BASS BLAST+)
efektu.
2018-03-15 �� 12:30:55
Darbība 29
Paplašinātās funkcijas
Ierakstīšana USB
USB ierīcē jūs varat ierakstīt skaņu no dažādiem
avotiem (CD, USB1, AUX, FM)
1. Pievienojiet USB ierīci iekārtai.
2. Piespiediet pogu F, lai atlasītu funkciju, ar kuru
vēlaties veikt ierakstu.
3. Sāciet ierakstīšanu, piespiežot tālvadības pults
pogu USB REC vai iekārtas pogu USB REC /
DEMO.
Funkcija
Statuss
Rezultāts
Atjaunot
Ātri ierakstīta pēdējā
apturēšanu
dziesma
(32. lpp.)
CD, USB
AUX,
PORTABLE,
FM
Ātri ierakstītas visas
dziesmas
Turpmāk minētajā
gadījumā apjoms ir
ierobežots.
- Pēc datnes meklēšanas
(18. lpp.) ātri ierakstīta
norādītā dziesma
- Tikai laikā, kamēr
displeja ekrānā ir atainots
mapes nosaukums,
Pilnīga
notiek visu dziesmu
apturēšana ātra ierakstīšana mapē.
(Mapes meklēšanas
režīms tiek pārtraukts, ja
vairāku sekunžu laikā pēc
mapes meklēšanas režīma
ieslēgšanas neviena poga
netiek nospiesta.) (18.
lpp.)
- Pēc JUKE BOX
ieslēgšanas (29. lpp.), ātri
ierakstītas visas JUKE
BOX dziesmas
-
Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet
piespiestu 3 sekundes tālvadības pults pogu USB
REC vai iekārtas pogu USB REC / DEMO. Pretējā
gadījumā ierakstīšana turpināsies.
Ieraksta apturēšana
Lai iepauzētu ierakstu, diska/USB atskaņošanas
vai pauzes laikā vai ārēja skaņas avota ieraksta
laikā piespiediet tālvadības pults pogu USB REC
vai iekārtas pogu USB REC / DEMO. Lai atsāktu
ierakstīšanu, piespiediet pogu vēlreiz.
Lai atlasītu ierakstīšanas bitu pārraides
ātrumu
1. Piespiediet un turiet piespiestu 3 sekundes
tālvadības pults pogu USB REC vai iekārtas pogu
USB REC / DEMO.
3
Darbība
Atskaņot/
Ierakstīts līdz apturēšanai
Pauze
Ierakstīšanas apturēšana
2. Lai atlasītu bitu pārraides ātrumu, nospiediet
C/V.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, piespiediet tālvadības
pults pogu USB REC vai iekārtas pogu USB REC
/ DEMO.
Izgatavojot neatļautas kopijas no materiāliem,
tajā skaitā datorprogrammām, failiem,
radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru
autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts
autortiesību aizsardzības likums, un tā ir
uzskatāma par krimināli sodāmu darbību.
Šādiem mērķiem iekārtu izmantot nav
pieļaujams.
Esiet atbildīgs.
Respektējiet autortiesības
Ierakstīts līdz apturēšanai
-- J a pievienojat gan USB1, gan USB2, piespiediet
tālvadības pults pogu USB REC vai iekārtas pogu
USB REC / DEMO brīdī, kad displeja logā mirgo
USB1 vai USB2, kuru vēlaties ierakstīt.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 29
2018-03-15 �� 12:30:55
30 Darbība
,,Piezīme
yy Ja pārtraucat ierakstu, atmiņā tiks saglabāta
līdz tam brīdim ierakstītā datne. (Izņemot,
ja tiek ierakstītas MP3/ WMA datnes, kas ir
apturēšanas statusā.)
yy Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet
atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB
ierīci. To neievērojot, var tikt izveidots bojāts
fails, kuru datorā nav iespējams izdzēst.
yy Ja USB ieraksta funkcija nedarbojas, ekrāna
logā parādās kāds no uzrakstiem “NO USB”,
“ERROR”, “USB FULL”, “FILE MAX” vai "NOT
SUPPORT".
3
yy USB ierakstīšanai nevar lietot universālo
$%@3&$
"6%*0@
karšu lasītāju vai ārējo cieto disku. "6%*0@
Darbība
yy Veicot ierakstu ilgtermiņā, fails tiek ierakstīts
līdz apmēram 512 Mb.
,,Piezīme
yy Jūs nevarat saglābāt vairāk par 2000 failiem.
yy Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila
ierakstīšana var tikt apturēta.
yy Ja ierakstāt atskaņošanas laikā, tiek izvadīta
tajā brīdī atskaņotā skaņa.
yy Tas tiks saglabāts šādi.
AUDIO CD
MP3/WMA
Atskaņošanas vai pauzes statuss
Atskaņošanas vai pauzes statuss
$%@3&$
"6%*0@
"6%*0@
Cits statuss
'*-&@3&$
$%@3&$
"6%*0@53"$,@
"6%*0@53"$,@
'*-&@3&$ $%@3&$
"6%*0@53"$,@
"6%*0@53"$,@
Cits statuss
'*-&@3&$
"#$'JMFOBNF
%&''JMFOBNF
Citi avoti*
Radio
05)&34@3&$
"6%*0@
"6%*0@
56/&3@3&$
* : AUX un tamlīdzīgi.
'*-&@3&$
"#$'JMFOBNF
%&''JMFOBNF
5IFPUIFSTUBUVT
5I
"6%*0@@'.
1MBZ
1MBZPSQBVTFTUBU
5IFPUIFSTUBUVT
5IFPUIFSTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
1MBZPSQBVTFTUBUVT
Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas
frekvence.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 30
2018-03-15 �� 12:31:07
Darbība 31
JUKE BOX saraksta rediģēšana
JUKE BOX funkcija ļauj jums izveidot savu iecienītāko
ierakstu/failu atskaņošanas sarakstu no diska
vai USB ierīces. Ir iespējams ievadīt atskaņošanas
sarakstu ar līdz 100 ierakstiem/failiem.
1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet
un turiet tālvadības pults pogu JUKEBOX /
MEMORY.
(Kad nospiedīsiet tālvadības pults pogu JUKEBOX
/ MEMORY, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Lai atlasītu rediģējamo failu, uz tālvadības pults
nospiediet pogu PRESET·FOLDER W/S
(Priekšiestatījuma mape).
3. Nospiediet tālvadības pults pogu C/V.
4. Nospiediet tālvadības pults pogu JUKEBOX /
MEMORY.
5. Atkārtojiet 2.- 4. darbību, lai saglabātu citus
ierakstus/failus.
6. Vēlreiz nospiediet tālvadības pults pogu
JUKEBOX / MEMORY.
Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta
rediģēšanas nospiediet tālvadības pults pogu N.
JUKE BOX saraksta izveide
1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet
un turiet tālvadības pults pogu JUKEBOX /
MEMORY.
(Kad nospiedīsiet tālvadības pults pogu JUKEBOX
/ MEMORY, atskaņošana tiks apturēta.)
2. Atlasiet ierakstu/failu, nospiežot tālvadības pults
pogu C/V.
3. Lai saglabātu ierakstu/failu, nospiediet un turiet
tālvadības pults pogu JUKEBOX / MEMORY.
4. Atkārtojiet 2.-3. darbību, lai saglabātu pārējos
ierakstus/failus.
(Jūs varat mainīt šo sarakstu, nospiežot
tālvadības pults pogu PRESET·FOLDER W/S, lai
atlasītu JUKE BOX programmas numuru.)
5. Vēlreiz nospiediet tālvadības pults pogu
JUKEBOX / MEMORY.
Lai atskaņotu JUKE BOX sarakstu, pēc saraksta
izveidošanas nospiediet tālvadības pults pogu N.
,,Piezīme
Veidojot vai modificējot JUKEBOX sarakstu,
režīms REPEAT (Atkārtot) ir izslēgts.
JUKE BOX saraksta satura klausīšanās
Vienreiz nospiediet tālvadības pults pogu JUKEBOX /
MEMORY. Displeja logā parādās “ON - JUKE BOX”.
Lai atskaņotu JUKE BOXsarakstu, nospiediet N uz
tālvadības pults.
Lai to atceltu, vienreiz nospiediet tālvadības pults
pogu JUKEBOX / MEMORY.
Displeja logā parādās “OFF - JUKE BOX”.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 31
JUKE BOX saraksta dzēšana
3
Darbība
JUKE BOX atskaņošana
Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.
1. Lai pārietu rediģēšanas režīmā, nospiediet
un turiet tālvadības pults pogu JUKEBOX /
MEMORY.
Vai
Pāriešanai rediģēšanas režīmā nospiediet
DELETE (Dzēst) uz tālvadības pults, kamēr JUKE
BOX veic atskaņošanu.
2. Atlasiet dziesmu, atkārtoti spiežot pogu
PRESET·FOLDER W/S (Priekšiestatījuma
mape) uz tālvadības pults.
3. Spiediet tālvadības pults pogu DELETE, kamēr
dziesma ir atlasīta.
,,Piezīme
yy Ja JUKEBOX saraksta nav, nospiežot
tālvadības pults pogu JUKEBOX / MEMORY,
displeja logā parādās uzraksts “NO PROG”.
yy Tālāk aprakstītajos gadījumos funkcija JUKE
BOX tiek izslēgta.
-- Pārslēgšana uz citu funkciju.
-- Ierīces izslēgšana un ieslēgšana.
-- Tālvadības pults ciparu pogu izmantošana.
-- Datnes atskaņošana, lietojot ierīces pogas
SEARCH (Meklēt) un SOUND EFFECT /
SEARCH (Skaņas efekti / meklēt).
yy JUKE BOX saraksts tiek dzēsts tālāk
aprakstītajos gadījumos.
-- Diska izņemšana vai USB ierīces
atvienošana.
-- No USB ierīces tiek dzēsts vai arī tajā tiek
ierakstīts mūzikas fails.
2018-03-15 �� 12:31:07
32 Darbība
Citas darbības
Miega taimera iestatīšana
Skaņas izslēgšana uz laiku
Lai izslēgtu skaņu, nospiediet pogu
pults.
uz tālvadības
Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram,
atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies
uzraksts "MUTE".
3
Lai atlasītu no 10 līdz 180 minūtēm ilgu aiztures
laiku, vairākkārt piespiediet tālvadības pults pogu
SLEEP. Pēc aiztures laika iekārta izslēgsies
Lai atceltu miega funkciju, spiediet SLEEP (Miegs) uz
tālvadības pults, līdz parādās “OFF” (Izsl.).
,,Piezīme
Lai to atceltu, vēlreiz piespiediet tālvadības pults
pogu
vai mainiet skaļuma līmeni.
yy Pirms iekārta tiek izslēgta, varat pārbaudīt
atlikušo laiku. Lai pārbaudītu vai izmainītu
atlikušo laiku, piespiediet tālvadības pults
pogu SLEEP.
DEMO
yy Jūs varat mainīt atlikušo laiku, kad displejs
rāda atlikušo laiku vai "DIMMER".
Darbība
Izslēgtā stāvoklī vienu reizi nospiediet pogu
USB REC / DEMO uz iekārtas. Iekārta ieslēgsies un
displeja logā attēlos katru funkciju.
Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz piespiediet iekārtas
pogu USB REC / DEMO.
,,Piezīme
Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO darbības
laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi tiks apturēts.
Aptumšotājs
Vienu reizi piespiediet tālvadības pults pogu SLEEP.
Displeja logs kļūs pusotru reizi tumšāks
Lai to atceltu, atkārtoti spiediet tālvadības pults pogu
SLEEP (Miegs), līdz parādās “OFF” (Izsl.).
-- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviens
taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies
atpakaļ.
Atjaunot apturēšanu
Atkarībā no diska vai USB, ierīce ieraksta vietu, kur
nospiedāt Z. Ja Z nospiežat divreiz, ierīce dzēš
apturēšanas vietu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 32
2018-03-15 �� 12:31:07
Darbība 33
Automātiska izslēgšanās
AUTO POWER Ieslēgts
Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci
un 15 minūtes netiek izmantota.
Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja
galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot
analogo ievadi.
Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK
savienojums, automātiskās izslēgšanās funkcija ir
pieejama tikai ierīcei MAIN (Galvenā).
ierīcē OTHER (Cita) automātiskās izslēgšanās
funkcija kļūst pieejama tikai pēc ierīces OTHER (Cita)
un MAIN (Galvenā) atvienošanas.
Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu:
LG TV vai Bluetooth.
Kad ieslēdzat šai iekārtai pievienotu televizoru,
iekārta atpazīst ieejas signālu un atlasa atbilstošo
funkciju. No iekārtas var dzirdēt skaņu.
Mēģinot pievienot Bluetooth ierīci, iekārta ieslēgsies
un savienosies ar jūsu Bluetooth ierīci. Jūs varat
atskaņot savu mūziku.
Funkciju AUTO POWER varat ieslēgt vai izslēgt, ja šo
ierīci izslēdzat, ikreiz 5 sekundes ilgi nospiežot 1
Displejā
ON-AUTO POWER
Funkcija AUTO POWER ir
izslēgta.
,,Piezīme
3
Darbība
OFF-AUTO POWER
Apraksts
Funkcija AUTO POWER ir
ieslēgta.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta
ieslēdzas, bet Bluetooth savienojums var
nebūt izveidots.
yy Ja atslēdzat Bluetooth savienojumu caur šo
iekārtu, dažas Bluetooth ierīces pastāvīgi
mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir
ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas
izslēgšanas.
yy Mēģinot savienoties ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, ieslēdzas iekārtas Bluetooth
funkcija.
yy Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG TV
vai Bluetooth, ieslēdzas atbilstošā iekārtas
funkcija.
yy Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra
savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var
automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
yy Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas
pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek
aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to
aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 33
2018-03-15 �� 12:31:07
34 Darbība
Automātiska funkcijas maiņa
Šī ierīce atpazīst ieejas signālus, piemēram,
Bluetooth un LG TV, un automātiski izmaina
piemēroto funkciju.
Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci
Ja mēģināt savienot savu Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu, tiek atlasīta Bluetooth funkcija. Atskaņojiet
savu mūziku Bluetooth ierīcē.
Kad ir pievienots LG televizors
3
Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju
LG Sound Sync , iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs
no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.
Darbība
,,Piezīme
yy Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas
laikā.
yy Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas
iepriekš tikušas savienotas.
yy Ja ir iestatīta Bluetooth savienojuma
bloķēšanas funkcija, Bluetooth un LG
televizora savienojums ir pieejams tikai
Bluetooth un LG televizora funkcijai.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 34
2018-03-15 �� 12:31:07
Darbība 35
Pulksteņa laika
iestatīšana
Atskaņotāja izmantošana par
modinātāju
1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults
pogu ALARM.
2. Piespiediet un turiet piespiestu tālvadības pults
pogu CLOCK.
3. Atlasiet laika režīmu, nospiežot pogu
C/V uz tālvadības pults.
- AM 12:00 (lai attēlotu AM un PM) vai 0:00 (lai
attēlotu 24 stundas)
4. Lai apstiprinātu savu izvēli, piespiediet tālvadības
pults pogu RDS/SET.
6. Piespiediet tālvadības pults pogu RDS/SET.
7. Atlasiet minūtes, spiežot pogu C/V uz
tālvadības pults.
8. Piespiediet tālvadības pults pogu RDS/SET.
Pulksteņa laika iestatīšana caur
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow
Bluetooth" (23-24. lpp.)
Aktivizējot Bluetooth savienojumu caur lietotni
"Music Flow Bluetooth", iekārtas pulkstenis
automātiski sinhronizēsies ar jūsu ierīci.
3. Lai mainītu stundas un minūtes, piespiediet
tālvadības pults pogu C/V un piespiediet
RDS/SET, lai saglabātu.
4. Lai atlasītu funkciju, piespiediet tālvadības pults
pogu C/V, tad piespiediet tālvadības pults
pogu RDS/SET, lai saglabātu funkciju.
-Lai atlasītu uztvērēju, piespiediet tālvadības pults
pogu C/V, atlasiet priekšiestatīto numuru
un pēc tam piespiediet tālvadības pults pogu
RDS/SET.
Ja priekšiestatīta numura nav, šī darbība tiek
izlaista.
3
Darbība
5. Atlasiet stundas, spiežot pogu C/V uz
tālvadības pults.
1. Ieslēdziet iekārtu.
5. Lai mainītu skaļumu, piespiediet tālvadības pults
pogu C/V, tad piespiediet tālvadības pults
pogu RDS/SET, lai saglabātu izmainīto skaļumu.
,,Piezīme
yy Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt
laiku, piespiežot tālvadības pults pogu
CLOCK, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
yy Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat
iestatīt modinātāju.
yy Ja iestatīts pulksteņa laiks un
modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt
modinātājpulksteņa iestatījumu informāciju,
piespiežot tālvadības pults pogu ALARM, pat
ja iekārta ir izslēgta.
yy Varat izvēlēties ALARM ON/OFF režīmu,
piespiežot tālvadības pults pogu ALARM.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 35
2018-03-15 �� 12:31:07
36 Darbība
LG Sound Sync
Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt
atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora
tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas
atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz
jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.
Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās
funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana
3
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet
televizora lietošanas instrukcijā.
1. Ieslēdziet iekārtu, piespiežot 1.
Darbība
2. Spiediet pogu F, līdz ir atlasīta funkcija LG
televizors.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlne [Sound] [TV
Sound output] [LG Sound Sync (Wireless)].
Parasti, izveidojot savienojumu starp šo iekārtu
un televizoru, ekrāna logā uz apmēram 3
sekundēm parādās uzraksts “PAIRED” un pēc tam
tajā ir redzams uzraksts “LG TV”.
,,Piezīme
yy Lietojot LG Sound Sync, jūs varat izmantot
arī ierīces tālvadības pulti. Ja atkal lietojiet
televizora tālvadības pulti, ierīce veic
sinhronizāciju ar televizoru. (Atbilstoši televizora
tehniskajiem datiem tiks sinhronizēts televizora
skaļums un skaņas atslēgšana.)
yy Ja neizdodas izveidot savienojumu,
pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora
stāvokli: barošana, darbība.
yy Izmantojot funkciju LG Sound Sync, pārbaudiet
šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk
norādītajos gadījumos.
-- Iekārta ir izslēgta.
-- Pārslēgšanās uz citu funkciju.
-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas
radies traucējumu vai attāluma dēļ.
yy Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas izslēgšanai,
atšķiras atkarībā no jūsu televizora.
yy Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas funkciju,
skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši LG
televizora skaņas līmenim.
yy Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var
atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja
vai modeļa.
yy Ja izslēdzat iekārtu, uzreiz piespiežot 1, LG
Sound Sync tiks atvienots. Lai izmantotu
šo funkciju atkārtoti, jāsavieno televizors ar
iekārtu.
yy Skaļums var palielināties, ja TV un šī ierīce ir
savienoti ar LG Sound Sync. Samaziniet TV
skaļumu un tad savienojiet ar šo iekārtu.
yy Kad ieslēdz ar LG Sound Sync savienotu LG
televizoru vai izmanto LG televizora funkciju,
šī iekārta automātiski izmaina funkciju uz LG
televizoru.
yy Atkarībā no LG televizora versijas televizora
skaņas izeja jāiestata manuāli.
yy Ja regulējat televizora skaļumu, kad tas
savienots ar LG Sound Sync, šīs ierīces
skaļums var palielināties abu ierīču
sinhronizēšanas dēļ.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 36
2018-03-15 �� 12:31:10
Darbība 37
WIRELESS PARTY LINK
pievienošana
(MAIN) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz
(OTHER) ierīci.
Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot
WIRELESS PARTY LINK.
Skaņas paplašinājuma nosaukums un funkcija
saderīgajiem izstrādājumiem bezvadu veidā tika
mainīta uz WIRELESS PARTY LINK.
2. Piespiediet iekārtas pogu 3 WIRELESS LINK, lai
atlasītu MAIN vai OTHER.
- Ierīce: Izvēlas MAIN funkciju.
-
Ierīce: Izvēlas OTHER funkciju.
Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ir veiksmīgi izveidots savienojums starp šīm
ierīcēm, katrā ierīcē parādās pievienotās ierīces
nosaukums.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 37
yy MAIN ierīces un OTHER ierīces skaņa var
atšķirties atkarībā no atskaņošanas statusa
vai avota.
yy Pārbaudiet šo informāciju, kad veidojiet
savienojumu ar Bluetooth.
-- Jūs varat savienot tikai vienu Bluetooth
ierīci ar MAIN ierīci. Jūs nevarat savienot
Bluetooth ierīci ar OTHER ierīci.
-- WIRELESS PARTY LINK savienojumu
atbalsta tikai Android ierīcēs. (WIRELESS
PARTY LINK pievienošana var nebūt
iespējama atkarībā no pievienotās ierīces
specifikācijām vai OS.)
-- Noņemamās/pievienojamās Bluetooth
ierīcēs (piem., Dongle u.c.) nav iespējams
izmantot WIRELESS PARTY LINK
savienojumu.
-- Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY
LINK, ar Bluetooth savienojumu nav
iespējams veikt ierakstu vai dzēšanu.
3
Darbība
1. Piespiediet iekārtas pogu 3 WIRELESS LINK.
Displeja logā redzams uzraksts PARTY LINK
MODE SELECT.
,,Piezīme
yy Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija
nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju,
displejā parādās “NOT SUPPORT”.
yy Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots,
OTHER iestatās BT funkcija.
yy Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā
parādās “FAILED”.
yy Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas
abās ierīcēs.
yy Ja iekārtu izslēgs vai tiks nospiesta iekārtas
poga 3 WIRELESS LINK, WIRELESS PARTY
LINK savienojums tiks pārtraukts.
-- Ja veidojat savienojumu ar WIRELESS
PARTY LINK, atskaņojot Bluetooth
ierīci, atkarībā no tālruņa specifikācijas
savienojums var tikt izveidots atkārtoti.
yy Esošajos izstrādājumos MAIN / OTHER var
būt redzami kā MASTER (Galvenais) / SLAVE
(Sekundārais).
2018-03-15 �� 12:31:16
4
Problēmu novēršana
38 Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Vispārīgi
Problēma
Cēlonis un risinājums
yy Izslēdziet šo iekārtu un savienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvences skaļruni,
DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz.
Iekārta nedarbojas
pareizi.
yy Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču
skaļruņa, DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal
to pieslēdziet.
yy Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
yy Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē.
Nav strāvas.
yy Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve.
Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
4
Problēmu novēršana
Nav skaņas.
yy Pārbaudiet, vai esat atlasījis pareizo funkciju.
Nospiediet funkciju pogu un pārbaudiet atlasīto funkciju.
yy Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi. Vai skaļruņu kabeļi pieslēgti pareizi.
yy Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku.
Aparāts neuzsāk
atskaņošanu.
yy Nav ievietots disks. Ievietojiet disku.
yy Disks ir netīrs. Notīriet disku. (42. lpp.)
yy Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
yy Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils.
Pievienojiet antenu kārtīgi.
Nav iespējams pareizi
noskaņoties uz
radiostacijām.
yy Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš.
Iestatiet staciju manuāli.
yy Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav
dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus).
Saglabājiet dažas radio stacijas, plašāku informāciju skatiet 26. lappusē.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 38
2018-03-15 �� 12:31:16
Problēmu novēršana 39
Problēma
Cēlonis un risinājums
yy Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas.
Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m (23 pēdu) ietvaros.
Tālvadības pults
nedarbojas kā nākas.
yy Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis.
Noņemiet šķērsli.
yy Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās.
Nomainiet baterijas pret jaunām.
yy Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.
LG Sound Sync
nedarbojas.
yy Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu.
yy Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.
4
Problēmu novēršana
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 39
2018-03-15 �� 12:31:16
5
Pielikums
40 Pielikums
Vispārīgie tehniskie parametri
Vispārīgi
Jaudas prasības
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Tīkla gaidstāve : 0,5 W
(Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Aptuveni 300 mm x 163 mm x 241 mm
5 ° C līdz 35 ° C
60%
Patērētā jauda
Izmēri (P x A x Dz)
Darbības temperatūra
Darbības gaisa mitrums
Ieejas jauda
Analogā audio signāla ievade
(AUX IN)
1,0 Vrms (1 kHz, -6 dB), 75 Ω, ligzda RCA (labajā, kreisajā pusē)
Radio
FM frekvenču diapazons
87,5 līdz 108,0 MHz vai 87,50 līdz 108,00 MHz
Sistēma
5
Pielikums
Frekvences reakcija
Signāla un trokšņa attiecība
Dinamiskais diapazons
Kopnes barošanas avots (USB)
100 līdz 20 000 Hz
Vairāk nekā 75 dB
Vairāk nekā 75 dB
5 V 0 500 mA
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)
Kopējā izejas jauda
300 W RMS
Priekšējais
150 W RMS X 2 (4 Ω pie 1 kHz, 30 % THD)
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 40
2018-03-15 �� 12:31:16
Pielikums 41
Skaļruņu tehniskie parametri
Priekšējais skaļrunis
Tips
2 divjoslu skaļrunis 2
Pilnā pretestība
4Ω
Nominālā pievadāmā jauda
Maks. ieejas jauda
Neto izmēri (P x A x Dz)
150 W RMS
300 W RMS
Aptuveni 201 mm x 306 mm x 216 mm
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Preču zīmes un licences
Vārda Bluetooth® grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth® SIG, Inc., un LG Electronics tos
lieto saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
5
Pielikums
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 41
2018-03-15 �� 12:31:19
42 Pielikums
Apkope
Iekārtas pārvietošana
Iekārtas transportēšana
Piezīmes par diskiem
Disku pārvietošana
Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.
Disku uzglabāšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus.
Ja jums iekārtu ir nepieciešams transportēt,
maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu
tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā.
Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai
karstuma avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to
stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.
Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram,
izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt
virsmu. Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus
saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.
Disku tīrīšana
Iekārtas tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt
sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms
atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet
disku virzienā no centra uz malām.
Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus
šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju,
jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.
Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu,
benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas
līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiķus, kas ir
paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.
5
Pielikums
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 42
Iekārtas tehniskā apkope
Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes
ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma
daļas ir netīras vai nolietojušās, attēla kvalitāte var
pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.
2018-03-15 �� 12:31:19
CK43-DB.DEUSLLK_WEB_LAT_MFL70382731.indd 43
2018-03-15 �� 12:31:19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising