LG | CK43 | Quick Start Guide | LG CK43 Краткое руководство

LG CK43 Краткое руководство
VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
LATVIEŠU
Mini Hi-Fi
Sistēma
Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai
atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet
lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.
MODELIS
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_LAT_MFL70382731.indd 1
Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
2018-03-09 �� 2:53:53
Priekšējais panelis
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
f
a USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
h AUTO DJ
Atlasa AUTO DJ režīmu.
b Ekrāna logs
c
(Attālais sensors)
d USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
e MASTER VOL. (Apjoms)
Noregulē skaļruņa skaļumu.
f BASS BLAST (vai BASS BLAST+)
Piespiediet, lai tieši atlasītu BASS (vai BASS+) efektu.
USB REC / DEMO
-- Veic ierakstu uz USB.
-- Lai apturētu ierakstīšanu, piespiediet un turiet trīs
sekundes.
-- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet USB REC / DEMO,
aktivizēsies DEMO režīms.
3 WIRELESS LINK
-- Atlasa MAIN vai OTHER režīmā WIRELESS PARTY LINK.
-- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.
g F (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.
V (Izlaist/meklēt)
-- Izlaiž virzienā uz priekšu.
-- Meklē dziesmas/faila daļu.
-- Atlasa radiostacijas.
B (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska nodalījumu.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_LAT_MFL70382731.indd 2
N (Atskaņot/pauzēt)
-- Sāk vai aptur atskaņošanu.
-- Atlasa Stereo/Mono.
i 1 (Gaidstāve)
Ieslēdz un izslēdz ierīci.
C (Izlaist/meklēt)
-- Izlaiž virzienā atpakaļ.
-- Meklē dziesmas/faila daļu.
-- Atlasa radiostacijas.
Z (Apturēt) / RDS
-- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
-- Radio datu sistēma
j Diska nodalījums
k REGION EQ
Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
SEARCH
Atlasīšanas režīmā pāriet uz mapi un failu.
OK
Meklējot failu, atlasa mapi.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Izvēlas skaņu efektus.
-- Meklē mapi vai failu.
2018-03-09 �� 2:54:00
Aizmugures panelis
a Barošanas vads
b SPEAKERS spailes
a
c AUX IN (L/R)
Papildu ierīces pievienošanai.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Skaļruņu pievienošana
Sarkana
Melna
Kontrollera lietojumprogramma
Lejupielādējiet "Music Flow Bluetooth"
lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_LAT_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (bezvadu)
Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē
lietošanas rokasgrāmatu. http://www.lg.com
2018-03-09 �� 2:54:08
Papildinformācija
Baterijas nomaiņa
Specifikācijas
Jaudas prasības
Skat. ierīces galveno etiķeti.
Skat. ierīces galveno etiķeti.
(Ja visas tīkla pieslēgvietas
ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)
Kopnes barošanas avots
(USB)
Pastiprinātājs
(kopējā RMS izejas jauda)
3)
Tīkla gaidstāve: 0,5 W
(R0
Enerģijas patēriņš
(R03)
Aptuveni 300 mm x
163 mm x 241 mm
5 V 0 500 mA
300 W RMS
Atbilstības deklarācija
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai
bezvadu ierīci.
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk
par 5 sekundēm.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_LAT_MFL70382731.indd 4
Ar šo LG Electronics apliecina, ka MINI HI-FI SISTĒMAS
tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES
nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts
pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama,
ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:54:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising