LG CM8360 Quick start guide

LG CM8360 Quick start guide
LIHTNE KASUTUSJUHEND
Mini Hi-Fi
Süsteem
EESTI
Edasijõudnud funktsioonide juhised leiate kodulehelt
http://www.lg.com laadides alla kasutusjuhendi.
Teatud osa antud juhendist võib teie seadmest erineda.
MUDEL
CM8360
*MFL69412223*
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_EST_2223.indd 1
www.lg.com
2016-05-12 �� 5:47:05
Esipaneel
i j
kl
mTREBLE
Reguleerib režiimi USER EQ seadistamisel helitaseme
väärtusele TREBLE.
m n
a
e
b
f
c
g
d
h
o
p
q r
st u
n USB 2 Port
Võimaldab taasesitada või salvestada USB-seadme helifaile.
o SCRATCH / DJ EFFECT CONTROL
Skrätsimisheli tegemiseks pöörake päri- või vastupäeva. /
Reguleerib režiimi DJ EFFECT taset.
p Pesa MIC 1 / 2
Mikrofoni ühendamine.
v
qI / RDS
- Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.
- Radio Data System (raadioandmete süsteem)
a 1/!(Toide)
Seadme sisse- ja väljalülitamine.
b DJ EFFECT
Valib soovitud DJ-effecti (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY),
keerake DJ-efekti(DJ EFFECT) helitugevuse reguleerimiseks
nuppu EFFECT LEVEL (efekti helitugevus).
T
- Käivitab või peatab taasesituse.
- Valib Stereo/Mono.
R
avab ja suleb plaadisalve.
KEY CHANGER
Muudab helistikku teie hääleulatusele sobivaks.
CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Valib miksimiseks efekti CLUB, DRUM või USER (kasutaja).
(Kui soovite kasutada funktsiooni USER (kasutaja), peate
rakenduses "Music Flow Bluetooth" allika registreerima.
f SEARCHb
c
de
Valikurežiimis liigub kaustale ja failile.
1, 2, 3, 4 (DJ PRO PAD)
Vajutage soovitud helipadjandit.
gOK
Valib faili otsimise ajal kausta.
rPlaadisalv
c USER EQ
Valib teie loodud heliefekti.
d REGION EQ / BASS BLAST
- Valib piirkonna ekvalaiseri.
- Efekti BASS otse valimiseks vajutage ja hoidke.
e USB REC / DEMO
Salvestab USB-le. / Kuvab demorežiimi.
h VOICE CANCELLER
Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades
erinevates allikates laulja vokaali.
i USB 1 Port
Võimaldab taasesitada või salvestada
USB-seadme helifaile.
jBASS
Reguleerib režiimi USER EQ seadistamisel helitaseme
väärtusel BASS.
kKuvaaken
lMASTER VOLUME
Reguleerib kõlari helitugevust.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_EST_2223.indd 2
a
s MIC VOL / KEY CONTROL
- Juhib mikrofoni helitugevust.
- Muudab helistikku teie hääleulatusele sobivaks.
tPesa PORT. IN
Konkreetse seadme ühendamine.
u F (Function) / WIRELESS LINK
- Valib funktsiooni ja sisendiallika.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida režiim WIRELESS
PARTY LINK.
vY SEARCH U
- Otsib kausta või faili.
- Valib raadiojaamu.
2016-05-12 �� 5:47:06
Tagapaneel
aToitejuhe
bÜhenduspesa SPEAKERS
a
b
c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Lisaseadme ühendamine.
c d
Kõlarite ühendus
Lisateave
Tehnilised andmed
Voolunõuded
Vaadake seadme põhisilti.
Vaadake seadme põhisilti.
Võrguühendusega
ooterežiim : 0,5 W
(Kui kõik võrgupordid on
aktiveeritud.)
Voolutarve
Mõõtmed (W x H x D)
Ligikaudu 450 mm x
160 mm x 355 mm
Netomass
Ligikaudu 6 kg
Pordi toide (USB)
5 V 0 500 mA
Võimendi (Kogu
ruutkeskmine
väljundvõimsus-RMS)
2200 W
Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata
muuta.
Kontroller rakendus
Laadige Music Flow Bluetooth rakendus oma
seadmesse alla.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_EST_2223.indd 3
LG Sound Sync (juhtmeta)
Lisateavet leiate kasutusjuhendist, millele pääsete ligi
veebilehelt http://www.lg.com
2016-05-12 �� 5:47:07
Lisateave
Ettevaatust!
yy Kui kasutate mitme pesaga seinakontakti, on
soovitatav kasutada 15 A pistikupesa. 10 A
pistikupesa võib põhjustada toiteallika puudumise tõttu
elektrikatkestuse.
yy Ärge pange kõlarite peale esemeid. Esemed võivad
kukkuda ja tekitada varalisi kahjusid.
Kuidas katkestada juhtmevaba
võrguühendus või ühendada lahti
juhtmevaba seade
Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui 5
sekundit.
Patarei vahetamine
yy Paigaldage kõlarid kindlale mittelibisevale pinnale.
Suurest võimsusest tingitud vibratsioon võib kõlareid
raputada ja liigutada.
(R0
3)
yy Vältige väikeses kinnises ruumis helitugevuse
maksimaalseks keeramist. Kõlaritest tulev võimas
ja intensiivne heli võib raputada lage ning kukutada
ruumis esemeid.
(R03)
yy Kaitseks kuulmiskahjustuste eest hoiduge kõlaritest
piisavale kaugusele. Kõlaritest tulev liiga tugev heli võib
põhjustada kuulajale kuulmiskahjustusi.
yy Põhiseadet põrandale paigaldades jätke põhiseadme
ja kõlarite vahele vähemalt 20 cm vaba ruumi. Kõlarite
helirõhk võib seadme värisema panna ning häirida CD
esitust.
yy Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui
aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110
V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul
võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
yy Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse
elektrikoormusega.
Ferriitsüdamikust (valikuline)
Kerige toitejuhtme kaabel ja SPEAKERS kaablid ferriidist
südamiku ümber.
Vastavusdeklaratsioon
LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab,
et see MINI HI-FI SÜSTEEM vastab direktiivi 1999/5/EÜ
olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu
vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus
järgmisele postiaadressile:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab
kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.
CM8360-DB.DEEULLB_SIM_EST_2223.indd 4
2016-05-12 �� 5:47:07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement