LG | HT462DZ | Owner's Manual | LG HT462DZ Руководство пользователя

LG HT462DZ Руководство пользователя
HT462DZ-D2_DLVALLK_LAT_1111
DVD UZTVĒRĒJS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MODELIS: HT462DZ
HT462DZ-D2
SH42DZ-S
SH42DZ-W
Pirms uzsākt šī izstrādājuma pieslēgšanu, izmantošanu vai
remontu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar visu šajā instrukcijā
apkopoto informāciju.
BRĪDINĀJUMS
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI NEATVERIET!
UZMANĪBU!: sargiet ierīci no ūdens (piloša vai
šļakatām) un objektiem, kas pildīti ar šķidrumu;
nenovietojiet uz ierīces, piemēram, vāzes.
BRĪDINĀJUMS par tīkla pieslēguma vadu
UZMANĪBU!: LAI MAZINĀTU RISKU SAŅEMT
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, NENOŅEMIET
APVALKU (VAI AIZMUGURI). APARATŪRAS ELEMENTUS
LIETOTĀJS REMONTĒT NEVAR. UZTICIET REMONTU
KVALIFICĒTAM SERVISA PERSONĀLAM.
Vienādmalu trīsstūrī iezīmēts zibens simbols
norāda lietotājam uz to, ka korpusa iekšpusē var
būt neizolēts spriegums ar pietiekamu amplitūdu,
lai tas būtu bīstams cilvēka dzīvībai.
Vienādmalu trīsstūrī iezīmēta izsaukuma zīme
norāda lietotājam uz to, ka šinī vietā produkta
pavaddokumentācijā atrodama svarīga
lietošanas un apkopes (servisa) informācija.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA VAI
RISKA SAŅEMT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU,
SARGIET ŠO IEKĀRTU NO MITRUMA.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo ierīci norobežotā vietā,
piemēram, grāmatu plauktā vai taml.
UZMANĪBU!: neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet
ierīci vadoties pēc ražotāja instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai, lai
nodrošinātu ierīces normālu darbību un pasargātu to no
pārkaršanas
Atveres nekādā gadījumā nedrīkst nosprostot novietojot
ierīci uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas virsmas.
Šo izstrādājumu nedrīkst novietot ierobežotā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja vien netiek
nodrošināta pienācīga ventilācija vai arī strikti ievērota
ražotāja instrukcija.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
UZMANĪBU!:
Šinī iekārtā ir iebūvēta lāzersistēma.
Lai varētu pareizi izmantot šo ierīci, lūdzu, rūpīgi
iepazīstieties ar šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to
neskaidrību gadījumiem nākotnē.
Ja iekārtai nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu
servisa centru.
Izmantojot vadības elementus un regulatorus, kā arī veicot
citas darbības, kas nav aprakstītas šinī rokasgrāmatā,
lietotājs var tikt pakļauts kaitīgastarojuma iedarbībai.
Lai izvairītos no lāzera starojuma, nemēģiniet atvērt ierīces
korpusu. Atverot korpusu kļūst redzams lāzera stars.
NESKATIETIES LĀZERA STARĀ!
2
Lielāko daļu mājturības elektroierīču ieteicams
pieslēgt atsevišķam pieslēgumam;
Tas nozīmē pieslēgumu vienai rozetei, kura baro tikai
šo ierīci un kurai nav nozarojumu un citu pieslēgumu.
Lai pārliecinoties, ielūkojieties šīs ierīces
specifikācijas lappusē.
Nepārslogojiet tīkla rozetes. Pārslogotas rozetes,
vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, tīkla
pagarinātāji, apdeguši tīkla vadi, kā arī bojāta un
saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama veselībai.
Jebkurš no šī veida bojājumiem var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri
apskatiet jūsu ierīces tīkla vadu un, ja jūs pamānāt
bojājumu vai izdiluma pēdas, atvienojiet vadu no tīkla
un pasūtiet autorizētam piegādātājam analoģisku
jaunu tīkla vadu nomaiņai.
Sargiet tīkla vadu no nepareizas fiziskas vai
mehāniskas izmantošanas – locījumiem, mezgliem,
iespiedumiem, ievēršanas durvīs vai mīdīšanas
kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet spraudņiem,
sienas rozetēm un vietai, kur vads ieiet ierīces
korpusā.
Lai atvienotu ierīci no tīkla, izvelciet spraudni no
tīkla rozetes. Uzstādot ierīci sekojiet tam, lai
spraudnim varētu viegli piekļūt.
Atbrīvošanās no ierīces
1. Ja uz ierīces korpusa redzams šis
atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka
uz šo ražojumu attiecas Eiropas direktīva
2002/96/EC.
2. No visām elektriskajām un elektroniskajām
ierīcēm ir jāatbrīvojas atsevišķi no
sadzīves atkritumiem izmantojot īpašus,
valdības vai vietējo varas iestāžu noteiktus
savākšanas punktus.
3. Pareizi atbrīvojoties no šīs ierīces jūs
pasargāsiet no potenciāliem draudiem
apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Sīkāku informāciju par to, kā atbrīvoties
no jūsu nolietotās ierīces, jūs uzzināsiet
sazinoties ar pilsētas municipālajām
iestādēm, atkritumu izvešanas
organizācijām vai veikalu, kurā savulaik
ierīce tika iegādāta.
Šī ierīce ir izgatavota atbilstoši ES
direktīvu 204/108/EC un 2006/95/EC
prasībām.
Ievads
Apkope un serviss . . . . . . . . . . . . .
Pirms uzsākt lietošanu . . . . . . . .
Priekšējais un aizmugures panelis
Tālvadība . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
.4
.5
.6
TV pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Papildus aparatūras pieslēgšana . . . . . . . . . . .8
Antenas pievienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Akustisko sistēmu montāža . . . . . . . . . . . . . . . .9
Akustisko sistēmu pieslēgšana . . . . . . . . . . . . .9
HDMI pieslēgums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Diska informācijas apskate ekrānā . . . . . . . .11
Sākotnējie iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vispārējas darbības . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13
VALODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
DISPLEJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
LOCK (vecāku uzraudzība) . . . . . . . . . . . . .13
CITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Lietošana
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.14
.15
.15
.16
.16
.17
.18
.19
.19
.20
.21
.22
.22
.22
.22
.22
.22
.22
ZINĀŠANAI
Valodu kodi . . . . . . .
Zonu kodi . . . . . . . .
Bojājumu novēršana
Specifikācija . . . . . .
Pirms sazināties ar servisa tehniķi iepazīstieties ar
šīs nodaļas saturu.
Ierīces pārvietošana
Uzstādīšana un regulēšana
Vispārējas funkcijas . . . . . . . . . . . . . .
Papildus funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . .
TV vadība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audio CD vai MP3/WMA atskaņošana
Ieprogrammētā atskaņošana . . . . . . .
JPEG faila apskate . . . . . . . . . . . . . . . .
DivX filmas noskatīšanās . . . . . . . . .
Radiostaciju programmēšana . . . . . . .
Radio klausīšanās . . . . . . . . . . . . . .
RDS operācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DVD Audio diski . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gulēšanas taimera iestatīšana . . . . .
Vājinātājs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noklusināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signāla avota izvēle . . . . . . . . . . . . . . .
XTS pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRTUAL skaņa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atskaņošanas režīms . . . . . . . . . . . . .
Apkope un serviss
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
. . . . . . . . . . . . . . . . .24-25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Transportēšana
Lūdzu, saglabājiet aparatūras oriģinālo iepakojuma
kārbu un materiālus. Ja būs nepieciešams iekārtu
transportēt, iesaiņojot to oriģinālajā rūpnīcas
iepakojumā tai tiks nodrošināta maksimālā
aizsardzība pret bojājumiem.
Ārējo virsmu tīrīšana
Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīdu aerosolus.
Neatstājiet gumijas vai plastmasas priekšmetus
saskarē ar ierīci uz ilgāku laiku, jo tā rezultātā uz
virsmas radīsies traipi.
Ierīces tīrīšana
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu
lupatiņu. Ja virsmas kļuvušas sevišķi netīras,
izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas viegli samērcēta vājā
mazgājamā līdzekļa šķīdumā.
Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram,
benzīnu, spirtu, atšķaidītājus, jo tie var sabojāt
ierīces virsmas.
Ierīces apkope
DVD/CD uztvērējs ir precīzijas iekārta, kurā
izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Ja optiskā
nolasītāja lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši
netīri vai nolietojušies, attēla kvalitāte var
pazemināties.
Atkarībā no izmantošanas apstākļiem ieteicams ik
pēc 1000 darba stundām ieteicams veikt ierīces
apskati un apkopi.
Detalizētu informāciju par šo procesu jūs varat
saņemt tuvākajā autorizēta servisa centrā.
3
Ievads
Pirms uzsākt izmantošanu
Atskaņojamo disku veidi
DVD
(8 cm / 12 cm disks)
Lai varētu nodrošināt iekārtas normālu
ekspluatāciju, lūdzu, uzmanīgi iepazīstieties ar
lietotāja instrukcijas saturu un saglabājiet šo
rokasgrāmatu neskaidrību gadījumiem nākotnē.
Šinī rokasgrāmatā sniegta informācija par jūsu
DVD/CD uztvērēja izmantošanu un apkopi. Ja iekārtai
nepieciešama servisa apkope, lūdzu, sazinieties ar
autorizētu servisa organizāciju.
Par simbolu
displejā
“
” var parādīties TV ekrānā darbības laikā un
tas norāda, ka lietošanas instrukcijā aprakstītā
funkcija šim konkrētajam DVD video diskam nav
pieejama.
Rokasgrāmatā izmantotie simboli
Piezīme:
Norāda uz īpašām piezīmēm un lietošanas
funkcijām.
Ieteikums:
Norāda uz ieteikumiem un padomiem, kas atvieglo
ierīces lietošanu.
Sadaļa, kuras virsrakstā redzams kāds no zemāk
uzskaitītajiem simboliem, attiecas tikai uz diskiem,
kas marķēti ar šādu simbolu.
DVD
DVD
ACD
Audio CDs
MP3
MP3 faili
WMA
WMA faili
JPEG
JPEG faili
DivX
DivX faili
Ražots pēc Dolby Laboratories licences.
“Dolby”, “Pro Logic” un dubultais D simbols ir Dolby
Laboratories tirdzniecības zīmes. Konfidenciāli nepublicēti
darbi. Autortiesības: 1992-1997 Dolby Laboratories. Visas
tiesības aizsargātas.
Ražots pēc Digital Theater Systems, Inc. U.S. licences.
Patenti No 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535, kā arī citi aizsargāti ASV un
vispasaules patenti. "DTS" un "DTS Digital Surround” ir
Digital Theater Systems, Inc. reģistrētas tirdzniecības
zīmes. Autortiesības: 1996, 2003 Digital Theater Systems,
Inc. Visas tiesības aizsargātas.
4
Audio CD
(8 cm / 12 cm disks)
Papildus augšminētajiem šī iekārta spēj atskaņot
DVD_R, DVD_RW un CD-R vai CD-RW, kuros
ierakstīti audio fragmenti, MP3, WMA, JPEG vai DivX faili.
Piezīmes:
Atkarībā no ierakstošās aparatūras stāvokļa vai
arī no paša CD-R/RW (vai DVD-RW, DVD+RW)
diska kondīcijas, dažus CD-R/RW (vai DVD-RW,
DVD+RW) diskus uz iekārtas atskaņot nebūs
iespējams.
Nemēģiniet uz kādas no diska pusēm (ieraksta vai
anotācijas) uzlīmēt etiķeti vai kādu uzlīmi.
Neizmantojiet ekscentriskus kompaktdiskus
(piemēram, sirsniņveida vai astoņstūrainus). Tas var
izraisīt sistēmas bojājumus.
Reģionālais kods
Iekārtas aizmugurē ir uzdrukāts reģionālais kods. Šī
iekārta var atskaņot tikai tos DVD diskus, kuri
apzīmēti ar šo kodu vai marķējumu “ALL”.
Par reģionālajiem kodiem
Lielākajai daļai DVD disku uz vāciņa ir skaidri
saskatāms zemeslodes attēls ar vienu vai
vairākiem skaitļiem. Šim numuram ir jāsakrīt ar
jūsu DVD atskaņotāja reģionālo kodu, pretējā
gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
Ja jūs mēģināsiet atskaņot DVD disku ar citu
reģionālo kodu, TV ekrānā parādīsies
paziņojums “Check Regional Code” (“Pārbaudiet
reģionālo kodu”).
Kas ir SIMPLINK?
Dažas iekārtas funkcijas var vadīt ar TV tālvadības
pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir
saslēgtas kopā caur HDMI savienojumu.
• Ar LG TV tālvadības pulti var vadīt sekojošas
funkcijas: Atskaņot, Pauzēt, Skenēt, Pārlekt,
Apturēt, Izslēgt barošanu utt.
• Sīkāku informāciju par SIMLINK funkciju skatiet
TV īpašnieka rokasgrāmatā.
• LG TV ar SIMPLINK funkciju ir apzīmēt ar
augstāk parādītu logotipu.
• Lietojiet kabeli, kura izlaidums ir jaunāks nekā
1.2A HDMI kabelis.
Priekšējais un aizmugures panelis
IESLĒGŠANA
DISKU paliktnis
ATVĒRŠANAS/AIZVĒRŠANAS poga
IIevads
DISPLEJA lodziņš
SKAĻUMA regulators
NOSKAŅOŠANA(-/+)
/IZLAIST
./>
>)
MEKLĒT (.
STOP (x)
AUDIO IEEJAS ligzda
MIC1/MIC2
Pieslēdziet mikrofonu ligzdai MIC1/
MIC 2. Displeja logā parādīsie
USB pieslēgvieta
USB pieslēgvietai var pieslēgt kādu
atmiņas iekārtu (piem., USB atmiņas
moduli vai taml.)
PAUZE (X)/
MONO/STEREO (ST.)
FUNKC.(-)/ATSKAŅOŠANA( B)
Piespiediet un turiet piespiestu šo pogu
apm. 3 sekundes un pēc tam atkārtoti
spiežot būs iespējams izvēlēties kādu citu
funkciju.
Tālvadības sensors
Tīkla pieslēguma vads
SKAĻRUŅU
pieslēgšanas
igzdas
FM antenas pieslēgvieta
ĀRĒJĀ AUDIO
ieejas (L/R) ligzda
IZEJA (UZ TV) EURO
AV tipa ligzda
Savieno ar TV izmantojot
SCART tipa spraudni.
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
OPTISKĀS IEEJAS pieslēgvieta
Dzesēšanas
ventilators
AM dipola antenas pieslēgvietas
MONITORA IZEJAS ligzda
KOMPONENTU VIDEOSIGNĀLA IZEJAS ligzdas
Tās savieno ar TV aparāta Y PB PR ieejām.
HDMI izeja
HDMI pieslēgvieta
augstas kvalitātes
digitālajam audio- un
videosignālam.
VIDEO IZEJAS SELEKTORA slēdzis
Neaizskariet ar pirkstiem uz aizmugures paneļa izvietoto ligzdu iekšējos kontaktus. Elektrostatiskā
izlāde var neatgriezeniski sabojāt iekārtu.
5
Tālvadības pults
POWER
TUNER
Aktivizē sistēmas radiouztvērēju (FM un
AM diapazonus)
Z)
OPEN/CLOSE (Z
Diska ligzdas atv. un aizv.
TUNER
AUX
OPEN/CLOSE
POWER
AUX
USB
REPEAT
PROG./MEMO.
A-B
Atskaņo multimēdiju failus.
REPEAT (ATKĀRTOT)
AUDIO
SOUND
S-TITLE
DVD subtitru valodas izvēle.
CLEAR
REPEAT A-B
Atkārto secību
Fonogrammas valodas (DVD) un
audiokanālu (CD) izvēle.
SCAN -
-
TITLE
STOP
SKIP
+
SCAN +
PLAY
PAUSE/STEP
SOUND
Apskaņojuma režīma izvēle.
MIC VOL.(V/v)
Noregulējiet mikrofona jutību
spiežot taustiņu MIC VOL.
MENU
Programmas izvēlnes atv./aizv.
Radiostaciju frekvenču
saglabāšana
S-TITLE
CLEAR
Atkārto nodaļu, celiņu, dziesmu, visu disku
AUDIO
Izejošā signāla avota (CD/DVD)
izvēle.
PROG./MEMO.
DVD
Ļauj izvēlēties ieejas signāla avotu.
USB
DVD
ZOOM
SETUP
DISPLAY
MENU
Atver DVD diska izvēlni.
RETURN
Iestatījumu izvēlnes atv./aizv.
Meklēšana abos virzienos.
Palēnināta atskaņošana abos
virzienos.
Diska satura izvēlne (ja pieejama).
DISPLAY
Piekļuve ekrāna saskarnei.
RETURN
Iestatījumu izvēlnes aizvēršana.
SLEEP
b/B/v/V(kr./lb./augšup/lejup)
VOL
Opciju izvēle izvēlnē.
x)
STOP (x
PLAY (B)
X)
PAUSE/STEP (X
VSM
XTS pro
Apskaņojuma efektu
aktivizēšana.Izteiksmīgāks,
piesātinātāks skanējums.
MUTE
ENTER
Opciju izvēles apstiprināšana.
SLEEP
PRESET (-/+)
Iekārtas izslēgšanas taimera
iestatīšana.
Radiostaciju izvēle.
TUN. (-/+)
MUTE(klusinājums)
VOLUME (-/+)
Manuāla radiostaciju noskaņošana
Ciparu taustiņi (0–9)
Raidstaciju un izvēlnēs pieejamo
numurēto opciju izvēle.
MARKER
SEARCH
PTY/HDMI
DIMMER
Ļauj noregulēt skaļruņu skanējuma
līmeni.
MARKER
Marķējuma izvietošana atskaņojot
RDS/RESOL.
Ļauj pārskatīt dažādu RDS opciju
displeja logus
Izšķirtspējas maiņa atbilstoši TV
modelim.
ECHO VOL.(V/v)
Piespiediet ECHO VOL.( / )
uz tālvadības pults, lai
palielinātu vai samazinātu
reverberācijas skaļuma līmeni
SCAN/SLOW(bb/BB)
PĀREJA ATPAKAĻ/UZ
./>
>)
PRIEKŠU (.
TITLE
ENTER
(PIETUVINĀT) ZOOM
SETUP
Celiņu dzēšana programmas izvēlnē
un marķējuma dzēšana MARKER
SEARCH izvēlnē.
RDS/RESOL.
SEARCH
Piekļuve MARKER SEARCH izvēlnei.
PTY/HDMI
POWER
PR
INPUT
VOL
Ļauj uzsākt noteikta PTY tipa
meklēšanu
HDMI režīma ieslēgšana (HDMI) un
izslēgšana (OFF).
DIMMER
Displeja spilgtuma maiņa laikā, kad
iekārta ieslēgta.
TV
TV vadības aktivizēšana (tikai LG
televizoriem). (Sk. 15. lpp.)
Tālvadības pults darbības distance
Pavērsiet tālvadības pulti pret tālvadības sensoru un spiediet
vajadzīgo pogu.
Attālums: apm. 23 pēdas (7 m) no tālvadības sensora
Angle: About 30° in each direction in front of the remote sensor
Bateriju ievietošana tālvadības pultī
Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu
pults aizmugurē un ievietojiet divas R06
tipa (izmērs AA) baterijas pareizi orientējot
un
.
Brīdinājums
Neizmantojiet vienlaicīgi vecu un jaunu bateriju. Nekad nejauciet dažādu tipu baterijas (standarta, alkalīna u taml.).
6
Uzstādīšana un regulēšana
TV pieslēgšana
Ieteikumi:
Atkarībā no jūsu TV un citām ierīcēm, kuras jūs
vēlaties pieslēgt, eksistē vairāki varianti, ka pievienot
sistēmai jūsu DVD/CD uztvērēju. Izvēlieties kādu no
zemāk aprakstītajiem.
Vajadzības gadījumā, lūdzu, ielūkojieties jūsu
TV, videomagnetofona, stereo sistēmas vai pārējo
ierīču lietošanas instrukcijās, lai varētu izvēlēties
optimālu pieslēgšanas variantu.
Brīdinājums:
Sekojiet tam, lai DVD/CD uztvērējs tiktu pieslēgts
televizoram tiešā veidā. Izvēlieties pareizo
televizora AV ieeju.
Nepieslēdziet jūsu DVD/CD uztvērēju pie TV caur
videomagnetofonu. DVD var tikt izkropļots
pretkopēšanas sistēmas darbības rezultātā.
DVD/CD uztvērēja aizmugure
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
V
VIDEO
INPUT
C
T
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Y
L
Televizora aizmugure
Video pieslēgums
Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu MONITOR OUT
ar televizora VIDEO IN ligzdu izmantojot komplektā
ietilpstošo video kabeli (V).
Komponentu video pieslēgums
Savienojiet DVD/CD uztvērēja COMPONENT VIDEO
OUT ligzdas ar atbilstošajām ligzdām televizora
aizmugurē izmantojot Y PB PR kabeli (C).
SCART pieslēgums
Savienojiet DVD/CD uztvērēja ligzdu EURO AV
OUTPUT (TO TV) ar atbilstošo ligzdu televizora
aizmugurē izmantojot SCART kabeli (T).
Uzstādīšana un regulēša
Atkarībā no jūsu aparatūras konfigurācijas izveidojiet
kādu no zemāk aprakstītajiem pieslēgumiem.
Ja jums ir augstas izšķirtspējas vai “ciparsignālam
sagatavots” televizors, jūs varat izmantot
priekšrocības, ko dod DVD/CD uztvērēja
progresīvās nolases izeja, lai iegūtu maksimālo
video izšķirtspēju.
Ja jūsu televizors nespēj apstrādāt jūsu iestatītās
izšķirtspējas signālu, ekrānā parādīsies
izkropļots attēls. Lūdzu, ieskatieties jūsu televizora
lietošanas instrukcijā un noregulējiet izšķirtspēju
tā, lai televizors spētu apstrādāt signālu.
Piezīmes:
Izmantojot VIDEO OUT, S-VIDEO OUT un
Component Video pieslēgumu, HDMI režīmam
jābūt izslēgtam (OFF).
Iekārtai nav SCART atbalsta ienākošam
videosignālam..
Uzmanību
VIDEO OUT SELECTOR slēdzis
Izslēgtai iekārtai izvēlieties vai nu
COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE SCAN) vai SCART signālu
no EURO AV TO TV pieslēgvietas atkarībā
no televizora pieslēguma veida.
7
Papildus ierīču pieslēgšana
Ārējā iekārta
DVD atskaņotājs
(vai kāda ciparu
iekārta u. taml.)
OUT
IN
VIDEO
AUDIO (L)
U
AUDIO (R)
OPTICAL
OUT
Uz AUDIO OUT (L/R)
USB atmiņa, MP3 atskaņotājs
(vai atmiņas karšu nolasītājs u.
taml.)
A
O
OPTICAL IN pieslēgums (O)
Savienojiet DVD atskaņotāja (vai kādas citas ciparu
iekārtas) izeju ar OPTICAL IN pieslēgvietu.
AUDIO IN pieslēgums (D)
Savienojiet portatīvās ierīces (MP3 vai PMP u. taml.)
izeju ar AUDIO ieejas ligzdu.
Uz AV IN AUDIO (L/R)
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
DVD/CD uztvērēja aizmugure
Uz AUDIO IN
D
USB pieslēgums (U)
Savienojiet USB atmiņas (vai MP 3 atskaņotāja u.
taml.) USB spraudni ar USB pieslēgvietu uz iekārtas
priekšējā paneļa.
USB ierīces atvienošana no uztvērēja
1. Aktivizējiet citu funkciju vai divreiz ātri piespiediet
STOP (x)
2. Atvienojiet USB ierīci no uztvērēja.
Piezīmes:
Neatvienojiet darbojošos USB ierīci.
Atskaņot iespējams mūzikas failus (MP3/WMA),
skatīties attēlus (JPEG) un video failus.
Šī ierīce var izmantot USB HUB.
Ieteicamās atmiņas kartes.
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD), Smart
Media Card (SMC), Memory Stick (MS), Secure Digital
Card (SD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick Pro
(MS-Pro)
- Savietojams ar failu sistēmām FAT16, FAT32.
- Izmantojiet tikai norādītās atmiņas kartes.
Ierīces, kurām pēc pieslēgšanas datoram
nepieciešams instalēt papildus programmu, netiek
atbalstītas.
Izmantojot USB HDD (cieto disku), neaizmirstiet
pareizas darbības nodrošināšanai pieslēgt USB
HDD ārējās barošanas avotu. Atbalstīti tiek līdz
pat četriem primārajiem nodalījumiem (partitions) uz
diska. Ja uz diska atrodas paplašinātais
nodalījums, tas atbalstīts netiks.
Ja USB iekārtā ir divi vai vairāk diski, disks
ekrānā parādīsies kā mape. Ja pēc mapes
izvēlēšanās nepieciešams atgriezties sākuma
izvēlnē, piespiediet RETURN.
Ciparu fotokameras un mobilie telefoni netiek
atbalstīti.
AUX IN pieslēgums (A)
Pievienojiet ārējās ierīces izeju AUX AUDIO Input
(L/R) ligzdai.
8
Portatīvā ierīce
Uz AUDIO OUT
Antenas pieslēgšana
Lai varētu klausīties radio, pieslēdziet komplektā
iekļauto FM/AM antenu.
Pievienojiet AM cilpas antenu AM antenas
pieslēgvietai.
Pievienojiet FM stieples antenu FM antenas
pieslēgvietai.
Piezīmes:
Lai izvairītos no interferences trokšņiem, novietojiet AM
cilpas antenu pēc iespējas tālāk no DVD/CD uztvērēja un
citiem komponentiem.
Attiniet pilnībā FM stieples antenu.
Pēc FM stieples antenas pieslēgšanas centieties to
novietot pēc iespējas horizontāli.0
AM Loop Antenna
(supplied)
FM Wire Antenna
(supplied)
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
Akustisko sistēmu montāža
Akustisko sistēmu pieslēgšana
Pirms skaļruņu pievienošanas vispirms samontējiet
skaļruņu statīvu, kā parādīts attēlā.
Pievienojiet akustiskās sistēmas, izmantojot tam
paredzētos kabeļus.
1
Stienis Caurums 1. Rotējot stieni,
piestipriniet to pie
Pamatne
pamatnes. Izvelciet
skaļruņa vadu caur
pamatnes caurumu.
Lai nodrošinātu optimālu telpisko apskaņojumu,
pienācīgi iestatiet akustisko sistēmu parametrus,
proti, attālumu, skaļumu utt.
Priekšējā ak.
sistēma (labā)
Priekšējā ak.
sistēma (kreisā)
2
Uzstādīšana un regulēša
2. Izvelciet skaļruņa
vadu caur caurumu
skaļrunī.
Zemfr. ak. sistēma
3
3. Rotējot skaļruni,
piestipriniet to pie
statīva .Pievienojiet
skaļruņa vadu
attiecīgajām
skaļruņa spailēm.
Piezīmes:
Uzmanieties, lai neiespiestu skaļruņa vadu starp
skaļruni un stieni.
Piezīmes:
Sekojiet, lai akustisko sistēmu kabeļi tiktu pievienoti
aprīkojuma izvadiem, ievērojot polaritāti, resp., (+)
pievienojiet (+) un (–) pievienojiet (–). Neievērojot
pieslēgumu polaritāti, tiek izkropļota skaņa un
atskaņojot izpaliek zemie toņi.
Veicot montāžu, uzmanieties, lai nejauši
nenomestu skaļruni.
Ja izmantojat priekšējās akustiskās sistēmas ar
zemu nominālo jaudu, skaļuma līmeni iestatiet
piesardzīgi, lai sistēmas nepārslogotu.
9
HDMI pieslēgums
Par HDMI
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
nodrošina video- un audiosignālu, izmantojot digitālu
pieslēgumu, kas ļauj vienkārši pārraidīt ciparu
signālu uz televizoriem, kas aprīkoti darbam HDMI
vai DVI standartā.
HDMI televizora pieslēgumam nepieciešams HDMI
kabelis, DVI televizora pieslēgumam – HDMI-DVI
adapters.
HDMI nodrošina parasto, uzlaboto un augstas
izšķirtspējas videosignālu, parasto audiosignālu un
telpisko daudzkanālu apskaņojumu, kā arī
nekompresētu ciparu videosignālu un caurlaides spēju
līdz 5 gigabaitiem sekundē. Šādam pieslēgumam, kas
nodrošina komunikāciju starp AV signāla avotu un
AV iekārtām (piem., DTV), nepieciešams tikai viens
kabelis un ligzda.
HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia
Interface ir HDMI licencētājuzņēmuma preču zīmes
vai reģistrētas preču zīmes.
Ja izmantojat HDMI televizoru vai monitoru, varat to
pievienot DVD/CD resiveram ar HDMI kabeli.
1. Savienojiet DVD/CD resivera HDMI OUT ligzdu ar
HDMI standarta televizora vai monitora HDMI
ligzdu, izmantojot atbilstošu kabeli (H).
2. Iestatiet televizoru HDMI signāla uztveršanai
(sīkāk sk. televizora lietošanas pamācībā).
3. Iekārtai esot stop režīmā, aktivizējiet HDMI režīmu,
nospiežot HDMI taustiņu. Atkārtoti nospiežot
RESOL. taustiņu, iestatiet nepieciešamo
izšķirtspēju.
Lai kabeli pareizi pievienotu DVD/CD resivera
ligzdai, tā spraudņa korpusam jābūt pavērstam tā,
lai bulta atrastos augšpusē.
HDMI taustiņš nedarbojas, ja nav pievienots
HDMI kabelis.
Ja ekrānā redzamas svītras vai trokšņu radīti
traucējumi, pārbaudiet
HDMI kabeli.
Daļa HDCP standartam
atbilstošu DVI iekārtu ar
šo DVD/CD resiveru
nestrādās.
Ja televizoram nebūs HDCP atbalsta, ekrānā
parādīsies trokšņu traucējumu "sniegs" vai arī
vibrēs attēls.
Padoms
Izmantojot HDMI pieslēgumu, izejošā HDMI signāla
izšķirtspēju (480p (vai 576p), 720p, 1080i, 1080p) var
mainīt, nospiežot tālvadības pults taustiņu RESOL.
10
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
HDMI
Izšķirtspējas iestatīšana
Izšķirtspēju COMPONENT VIDEO OUT izejā
iespējams mainīt, nospiežot tālvadības pults
RESOLUTION taustiņu. Pieejamie izšķirtspējas
iestatījumi sniegti tālāk.
IZEJAS
PIESLĒGUMS
HDMI
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Pieejamā
PAL
1920 x 1080p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 576p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 576p
720 x 576i
MONITOR OUT 720 x 576i
S-VIDEO
720 x 576i
izšķirtspēja
NTSC
1920 x 1080p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p
1920 x 1080i
1280 x 720p
720 x 480p
720 x 480i
720 x 480i
720 x 480i
SCART
720 x 576i
Piezīme:
Ja ekrānā nav attēla pēc analogā videopieslēguma
izveidošanas, mainiet izšķirtspēju uz 480i vai 576i.
Izmantojot COMPONENT VIDEO OUT pieslēgumu
ar 720p un 1080i izšķirtspēju, iespējams demonstrēt
tikai tādus diskus, kam nav pretkopēšanas
aizsardzības. Diski ar pretkopēšanas aizsardzību
tiks demonstrēti 576p (PAL) un 480p (NTSC)
izšķirtspējas režīmā.
Izmantojot analogos videopieslēgumus (MONITOR
OUT un S-VIDEO OUT), 1080p, 1080i, 720p, 576p
un 480p izšķirtspēja nav pieejama.
Izmantojot COMPONENT VIDEO OUT (Y/Pb/Pr),
RGB režīmā pieejams melnbalts attēls.
Mainot izšķirtspēju, mainās arī izvēlņu
(MP3/JPEG/DivX) lielums.
Uzmanību!
Ja ar HDMI kabeli pieslēgta ierakstes iekārta,
izšķirtspējas maiņa var izraisīt darbības traucējumus.
Lai likvidētu problēmu, ierakstes iekārta jāizslēdz un
atkal jāieslēdz.
Diska informācijas apskate
displejā
VISPĀRŽJAS DARBĪBAS
Jūs varat displejā iepazīties ar dažādu informāciju
par iekārtā ievietoto disku.
2. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos vajadzīgo opciju un
pēc tam piespiediet B, lai pārietu uz nākošo
līmeni. Displejā parādīsies attiecīgā izvēlnes
punkta patreizējie iestatījumi, kā arī iespējamā(s)
iestatījumu opcija(s).
2. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvājumiem
piespiežot v / V un mainīt to vai izvēlēties
iestatījumus spiežot b / B.
Dziesma (celiņš) –patreizējās dziesmas (vai
celiņa) numurs/kopējais
dziesmu (vai celiņu) skaits.
Nodaļa – patreizējās nodaļas numurs/kopējais
nodaļu skaits.
Laiks – jau pagājušais skanējuma ilgums.
Audio – izvēlētā audio valoda vai kanāls.
Subtitri – izvēlētie subtitri.
Leņķis – izvēlētie leņķi/kopējais leņķu skaits.
Skaņa – izvēlētais atskaņošanas režīms.
3. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos kādu citu opciju, un
pēc tam piespiediet B, lai pārietu uz trešo līmeni.
4. Izmantojiet v / V, lai izvēlētos vēlamos iestatījumus,
un pēc tam piespiediet ENTER, lai apstiprinātu
izvēli. Dažiem iestatījumiem nepieciešams veikt
papildus darbības.
5. Piespiediet SETUP vai PLAY, lai izietu no
iestatījumu izvēlnes.
VALODA
LANGUAGE
OSD
English
Disc Audio
Original
Disc Subtitle
Off
Disc Menu
Original
Piezīme:
Ja dažas sekundes netiek piespiesta neviena poga,
ekrāna displejs aizveras.
Sākotnējie iestatījumi
Izmantojot iestatījumu izvēlni jūs varat regulēt, piemēram,
skaņas un attēla parametrus. Jūs varat arī iestatīt
subtitru un iestatījumu izvēlnes valodu. Sīkāk par katru
sākotnējo iestatījumu izvēlnes punktu sk. 11 – 13 lpp.
Kā atvērt un aizvērt izvēlni:
piespiediet SETUP, lai atvērtu izvēlni. Vēlreiz piespiežot
SETUP jūs atgriezīsieties sākotnējā ekrāna logā.
Lai pārietu uz nākošo līmeni:
Piespiediet B uz tālvadības pults.
Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī:
Piespiediet b uz tālvadības pults.
Uzstādīšana un regulēša
1. Piespiediet DISPLAY, lai redzētu informāciju par
atskaņošanu.
Displejā redzamā informācija var mainīties
atkarībā no diska tipa vai atskaņošanas stāvokļa.
1. Piespiediet SETUP. Atvērsies iestatījumu izvēlne.
Move
Select
OSD
Ļauj izvēlēties iestatījumu izvēlnes un ekrāna displeja
valodu.
Diska Audio / Subtitri / Izvēlne
Ļauj izvēlēties jums vēlamo valodu audio celiņam (diska
audio), subtitriem un diska izvēlnei.
Oriģināls – norāda oriģinālo valodu, kurā disks
ticis ieskaņots.
Cita – lai izvēlētos citu valodu, spiediet ciparu
taustiņus un pēc tam ENTER, lai apstiprinātu
attiecīgo četrciparu skaitli atbilstoši valodu kodu
sarakstam 23 lpp. Ja jūs nejauši ievadāt
nepareizu valodas kodu, piespiediet CLEAR.
11
Displejs
AUDIO
Katram DVD diskam ir dažādas audio signāla opcijas.
Iestatiet uztvērēja AUDIO opcijas atbilstoši jūsu
izmantotajai audio sistēmai.
DISPLAY
TV Aspect
16 : 9
Display Mode
Widescreen
Progressive Scan
Off
AUDIO
Move
DRC
On
Vocal
On
HD AV Sync
0 ms
Select
TV attēla proporcijas
4:3 – izvēlieties, ja pieslēgts standarta TV ar attēla
proporciju 4:3.
16:9 – izvēlieties, ja pieslēgts platekrāna TV ar
attēla proporciju 16:9.
Displeja režīms
Displeja režīms darbosies tikai tad, ja TV attēla
proporcija ir iestatīta uz “4:3”.
Letterbox – parāda platekrāna attēlu ar melnām
joslām augšpusē un apakšpusē.
Panscan – automātiski parāda platekrāna attēlu
uz visa ekrāna un nogriež ekrānā neietilpstošās
zonas.
Move
Select
Dinamiskā diapazona kontrole (DRC)
Izmantojot DVD*1 formātu jūs varat dzirdēt diskā
ierakstītās programmas skaņas celiņu
visprecīzākajā un reālistiskākajā atskaņojumā, par
ko jāpateicas ciparu audio tehnoloģijai. Tomēr jums
var rasties vēlēšanās samazināt audio signāla
dinamisko diapazonu (starpību starp skaļākajām un
klusākajām ieraksta vietām). Šādā režīmā iespējams
klausīties filmas pavadījumu pie zemāk līmeņa
nezaudējot skaņas dzidrumu. Lai to panāktu, ieslēdziet
DRC stāvoklī.
*1: Tikai Dolby Digital
Vokāls
Ieslēdziet Vocal režīmā On spēlējot daudzkanālu
karaoke DVD diskus. Karaoke kanāli no diska tiks
samiksēti normālā stereo signālā.
HD AV Sync
Izmantojams, lietojot ciparu TV.
Dažkārt AV signāls netiek pārraidīts sinhroni, jo
audiosignāls apsteidz videosignālu.
Šis efekts vērojams tāpēc, ka nepieciešams zināms
laiks, lai analogo videosignālu pārveidotu ciparu
signālā.
Līdz ar to attēls it kā atpaliek no skaņas, un var
veidoties neatbilstība starp ekrānā notiekošo un
fonogrammu.
Izmantojot HD AV Sync izvēlni, iespējams iestatīt
audiosignāla aizkavējumu, tā nodrošinot sinhronu AV
signāla pārraidi.
12
Aizkavējuma laiks iestatāms ar 10 milisekunžu soli
(0 ~ 300msec)
Dažādu ražotāju televizoriem nepieciešamais
aizkavējuma laiks atšķiras. Tāpēc optimālais
aizkavējuma laiks katram televizoram iestatāms
individuāli.
LOCK (VECāKU KONTROLE)
CITI
OTHERS
Rating
Unlock
Password
****
Area Code
US
Move
DivX(R)
Registration
PBC
DivX(R)
Registration
Select
On
Select
Semi
Karaoke
DivX(R)
Registration
On
Select
Move
Select
Novērtējums
Nobloķē atskaņošanu pēc to satura novērtētiem DVD. Ne
visiem diskiem veikts novērtējums.
1. Izvēlieties “Rating” no izvēlnes LOCK un pēc tam
piespiediet B.
2. Lai atvērtu LOCK opcijas, jums jāievada paša
uzstādītā parole. Ja parole vēl nav ievadīta, jums
tiks piedāvāta iespēja to ievadīt.
Ievadiet paroli un piespiediet ENTER. Ievadiet paroli
vēlreiz un atkal piespiediet ENTER, lai veiktu
pārbaudi. Jā jūs kļūdāties, pirms piespiest ENTER
piespiediet CLEAR.
3. Izvēlieties novērtējumu robežās no 1 līdz 8 izmantojot
v / V pogas.
Novērtējums 1-8: novērtējums „viens” (1) ir ar
vislielākajiem ierobežojumiem, bet „astoņi” – ar
vismazākajiem.
Atbloķēt: izvēloties „unlock” vecāku kontrole netiks
aktivizēta un disku varēs atskaņot bez ierobežojumiem.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto
novērtējumu, bet pēc tam SETUP, lai atstātu izvēlni.
Parole
Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.
1. Izvēlieties Password no LOCK izvēlnes un pēc tam
piespiediet B.
2. Veiciet iepriekšējās secības (Novērtējums) 2. punktā
aprakstītās darbības.
Lai nomainītu paroli, izvēlieties opciju “Change” un
piespiediet ENTER. Ievadiet paroli vēlreiz un
piespiediet ENTER, lai veiktu pārbaudi.
3. Piespiediet SETUP, lai atstātu izvēlni.
Ja aizmirsta parole
Ja jūs esat aizmirsis paroli, to var dzēst sekojoši:
1. Piespiediet SETUP, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
2. Ievadiet sešciparu skaitli “210499” un piespiediet
ENTER. Parole tiks izdzēsta.
Zonas kods
Ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti
DVD videodiska novērtēšanai pamatojoties uz sarakstu
23. lpp.
1. Izvēlieties “Area Code” no izvēlnes LOCK un pēc tam
piespiediet B.
2. Veiciet iepriekšējās sadaļas (Novērtēšana) 2. punktā
aprakstītās darbības.
3. Izvēlieties pirmo simbolu izmantojot pogas v / V.
4. Piespiediet B un izvēlieties otro simbolu izmantojot
pogas v / V.
5. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu zonas koda ievadi.
Select
DivX(R) reģistrācija
Mēs jums nodrošinām DivX®VOD (Video On Demand)
reģistrācijas kodu, kas ļauj iznomāt un iegādāties
DivX®VOD servisa piedāvātos videodiskus. Sīkāk par
to uzzināsiet apciemojot www.divx.com/vod.
1. Izvēlieties opciju “DivX(R) Registration” un pēc tam
piespiediet B.
2. Piespiediet ENTER, kad izvēlēts “Select”, un
parādīsies reģistrācijas kods
Use the registration code to purchase or rent the
izmantojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai
iznomātu videodiskus no DivX® VOD servisa
interneta vietnē www.divx.com/vod. Sekojiet
norādījumiem un lejupielādējiet video ierakstei
diskā, lai varētu to atskaņot uz šīs iekārtas.
3. Piespiediet ENTER, lai izietu no izvēlnes.
Uzstādīšana un regulēša
LOCK
Piezīme:
Visus no DivX® VOD lejupielādētos video var atskaņot
tikai uz šīs iekārtas.
Karaoke imitācija
Kad nodaļa / dziesma / celiņš ir pilnībā izskanējis,
šī funkcija parāda ekrānā rezultātu un atskan
fanfaru skaņas.
on : ieslēdz “Semi Karaoke” (karaoke imitācijas)
funkciju. Kad jūs beigsiet dziedāt, ekrānā
parādīsies novērtējums.
off : izslēdz “Semi Karaoke” (karaoke imitācijas)
funkciju. Ekrānā neparādīsies novērtējums
un neatskanēs fanfaru skaņas.
“Semi Karaoke” funkcijai piemēroti diski:
• DVD diski
• DVD Karaoke diski
Ievērībai:
• Šī funkcija strādā DVD/CD režīmā.
• “Semi Karaoke” funkcija aktivizējas tikai tad, ja ir
pieslēgts mikrofons.
• Skatoties filmas izslēdziet karaokes imitācijas
funkciju vai arī nepieslēdziet mikrofonu MIC izvēlnē
SET UP, ja nodaļai beidzoties atskan fanfaras vai
ekrānā parādās novērtējums.
13
Lietošana
Vispārējs funkciju apraksts
Buttons
Funkcija
Z (OPEN / CLOSE)
Izbīda un ievelk atpakaļ disku paliktni.
X (PAUSE)
Atskaņošanas laikā piespiediet X, lai ieslēgtu pauzi.
ALL
Lai atskaņotu kadru pēc kadra, spiediet X atkārtoti.
DVD
Atskaņošanas laikā piespiediet SKIP (. vai >)>), lai
pārietu uz nākošo nodaļu/celiņu vai atgrieztos patreizējās
nodaļas/celiņa sākumā.
ALL
SKIP (. / >)
Discs
ALL
DivX
Divreiz ātri piespiediet SKIP ., lai atgrieztos uz
iepriekšējo nodaļu/celiņu.
SCAN (m / M)
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet SCAN
DVD
(m vai M), lai iestatītu vajadzīgo skenēšanas ātrumu.
ACD
DVD : bb, bbb, bbbb, bbbbb, bbbbbb vai
BB, BBB, BBBB, BBBBB, BBBBBB
DivX disc :
bb, bbb, bbbb, bbbbb vai
BB, BBB, BBBB, BBBBB
WMA/MP3, Audio CD : m (X2, X4, X8) vai M (X2, X4, X8)
MP3
REPEAT
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet REPEAT, lai
iestatītu vajadzīgo atkārtošanas režīmu.
DVD video diski: nodaļa/virsraksts/izslēgta
audio CD, DivX/MP3/WMA diski: celiņš/visu/izslēgta
ALL
REPEAT A-B
Atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT A-B, lai iestatītu
punktus A un B un atkārtotu secību no punkta A (sākuma
punkts) līdz punktam B (beigu punkts).
Lai izslēgtu, piespiediet vēlreiz REPEAT A-B.
DVD
ZOOM
Atskaņošanas vai pauzes laikā piespiediet ZOOM, lai
pietuvinātu videoattēlu (3 pakāpes).
Jūs varat pārvietoties pa pietuvināto attēlu izmantojot pogas
b B v V.
DVD
TITLE
Ja DVD diskā ir ieprogrammēta izvēlne, tā parādīsies
ekrānā. Pretējā gadījumā izvēlne neparādīsies.
DVD
MENU
Izsauc ekrānā diska izvēlni.
DVD
Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet S-TITLE, lai
izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu.
DVD
DivX
DVD
DivX
(SUBTITLE)
(AUDIO language) Atskaņošanas laikā vairākkārt piespiediet AUDIO, lai
klausītos audio valodu vai celiņu dažādās valodās.
SLOW
14
DivX
Pauzes režīmā piespiediet SCAN(m vai M), lai izvēlētos
vajadzīgo ātrumu.
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DVD
WMA
Norādījumi attiecībā uz vispārējām funkcijām:
Ekrāna saudzētājs
Dažiem DVD diskiem var nedarboties
pietuvināšanas funkcija.
Ja iekārta tiek atstāta Stop režīmā ilgāk par 5
minūtēm, ieslēdzas ekrāna saudzētājs.
A-B atkārtošanas funkcija ir pieejama tikai
konkrētajā nodaļā vai celiņā.
Pēdējā kadra ierakste atmiņā
1,5 reizes paātrināta atskaņošana
DVD
ACD
MP3
WMA
Atskaņošana ir iespējama ar 1,5 reizes lielāku ātrumu.
1,5-kārtīgs ātrums ļauj jums ātrāk pārskatīt attēlus
un noklausīties audio, nekā atskaņojot disku
normālā ātrumā.
1. Atskaņošanas laikā piespiediet PLAY(B)), lai
paātrinātu atskaņošanu 1,5 reizes. Displejā
parādīsies uzraksts “BX1.5”.
2. Vēlreiz piespiediet PLAY(B), lai izslēgtu šo režīmu.
Meklēšana pēc laika
DVD
DivX
Lai uzsāktu diska atskaņošanu pēc izvēlētā laika:
1. Atskaņošanas laikā piespiediet DISPLAY.
2. Piespiediet v / V, lai izvēlētos taimera ikonu, un
displejā parādīsies“--:--:--”.
3. Ievadiet vajadzīgo starta laiku: stundas, minūtes,
sekundes no kreisās puses uz labo. Ja jūs
kļūdieties ievadot skaitļus, piespiediet CLEAR, lai
dzēstu ievadīto. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus.
4. Piespiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadi.
atskaņošana tiks uzsākta no iestatītā laika.
Marķiera meklēšana
DVD
DivX
Marķiera ieprogrammēšana
Jūs varat uzsākt atskaņošanu no līdz pat deviņiem
atmiņā ierakstītiem punktiem. lai ieprogrammētu
marķieri, nonākot vajadzīgajā diska punktā
piespiediet MARKER. TV ekrānā uz brīdi parādīsies
marķiera ikoniņa. Atkārtojiet operāciju, lai ievadītu
līdz pat deviņiem marķieriem.
Atgriešanās uz marķieri un tā dzēšana
1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet SEARCH.
Ekrānā atvērsies marķieru meklēšanas izvēlne.
2. 10 sekunžu laikā piespiediet b / B, lai izvēlētos tā
marķiera numuru, uz kuru jūs vēlaties doties vai
kuru nepieciešams dzēst.
3. Piespiediet ENTER un no marķiera pozīcijas tiks
uzsākta atskaņošana. Vai arī piespiediet CLEAR
un marķiera numurs tiks dzēsts no saraksta.
4. Jūs varat uzsākt atskaņošanu no jebkura
marķiera ievadot attiecīgo numuru marķieru
meklēšanas izvēlnē.
Piezīme:
Uztvērējs nefiksēs pēdējo kadru, ja pirms ierīces izslēgšanas
nebūs uzsākta diska atskaņošana.
Sistēmas izvēle
Jums jāizvēlas jūsu TV sistēmai atbilstošs sistēmas
režīms. Ja displeja logā parādās uzraksts NO DISC,
piespiediet un turiet piespiestu pogu X uz priekšējā
paneļa vai pogu PAUSE/STEP (X)uz tālvadības pults
ilgāk par 5 sekundēm, lai varētu izvēlēties sistēmu (PAL,
NTSC).
Ja izvēlētā sistēma nav savietojama ar jūsu TV
sistēmu, ekrānā var neparādīties normāls krāsains
attēls.
NTSC: iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts
NTSC-TV.
PAL:
iestatiet, ja DVD/CD uztvērējs ir pieslēgts
PAL-TV.
Televizora vadība
Jūsu tālvadības pults ļauj vadīt jūsu DVD/CD
uztvērēju, kā arī aktivizēt atsevišķas jūsu LG
televizora funkcijas.
Lai vadītu LG televizoru, iepazīstieties ar zemāk
sniegto instrukciju.
Lietošan
Papildus funkcijas
DVD
Šis atskaņotājs fiksē atmiņā pēdējo kadru no pēdējā
atskaņotā diska. Kadrs saglabājas atmiņā arī tad, ja
disku izņem vai arī izslēdz atskaņotāju. Ja iekārtā
tiek ievietots disks ar šo kadru, tas automātiski
parādīsies ekrānā.
Tālvadības kodu ieprogrammēšana LG
televizoram
1. Turiet piespiestu POWER (TV) un piespiediet
vairākas reizes PR(-/+) pogu, līdz televizors
ieslēdzas un izslēdzas.
2. POWER (TV), PR(-/+), VOL (-/+), un INPUT pogas
uz tālvadības pults tiek izmantotas LG televizora
vadībai.
Piezīme:
Ja ar tālvadības pulti neizdodas vadīt jūsu televizora
modeli, izmēģiniet citu kodu vai izmantojiet LG televizora
oriģinālo tālvadības pulti. (LG vai Gold Star)
Sakarā ar ražotāju izmantoto kodu daudzveidību MŪSU
KOMPĀNIJA nevar garantēt to, ka tālvadības pults derēs
jebkura LG TV modeļa vadībai.
15
Audio CD vai MP3/WMA faila
atskaņošana
Šī ierīce spēj atskaņot audio kompaktdiskus vai
MP3/WMA failus.
MP3/ WMA/ Audio CD
Ievietojot kādu MP3/WMA failu datu nesēju vai audio
CD TV ekrānā atvērsies izvēlne.
Piespiediet v / V, lai izvēlētos celiņu/failu un pēc tam,
lai uzsāktu atskaņošanu, piespiediet PLAY vai
ENTER. Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas
funkcijas. Sīkāk par to sk.14 lpp.
ID3 tags
Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju,
piemēram, skaņdarbu nosaukumus, šo informāciju
jūs varat apskatīt piespiežot pogu DISPLAY.
(dziesma, izpildītājs, albūms, žanrs, komentāri)
Ieteikumi:
Piespiediet MENU, lai pārietu uz nākošo lappusi.
Diskā ar ierakstītiem MP3/WMA un JPEG failiem
jūs varat pārslēgt starp MP3/WMA un JPEG.
Piespiediet TITLE un pēc tam vārds MUSIC vai
PHOTO tiks izgaismots izvēlnes augšpusē.
MP3 / WMA disku savietojamības ierobežojumi:
• Iztveršanas frekvence: 32 - 48 kHz (MP3), 24 – 48 kHz
(WMA).
• Datu plūsmas ātrums: 32 – 320 kbps (MP3), 40 – 192
kbps (WMA).
• DVD/CD uztvērējs nespēs nolasīt MP3/WMA failu ar
paplašinājumu, kas atšķiras no “.mp3” vai “.wma”.
• CD-R izpildījuma formātam jāatbilst standartam ISO
9660
• Ja jūs MP3 / WMA failu ieraksti izmantojiet programmu,
kura nespēj izveidot failu sistēmu (piemēram, Direct-CD),
MP3 / WMA failus atskaņot neizdosies. Mēs
rekomendējam izmantot Easy-CD Creator, kurš izveido
ISO 9660 failu sistēmu.
• Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk, kā 8 zīmes,
bet paplašinājumam jābūt .mp3 vai .wma.
• Nosaukumos nedrīkst iekļaut speciālus simbolus,
piemēram: / ? * : “ < > l u. taml.
• Failu kopējais skaits diskā nedrīkst pārsniegt 999.
Lai varētu nodrošināt optimālu atskaņošanas kvalitāti, uz
šī DVD/CD uztvērēja atskaņotajiem diskiem jāatbilst
noteiktiem tehniskiem standartiem. Rūpnieciski izgatavotie
DVD diski atbilst šīm prasībām. Taču eksistē arī vesela
virkne ierakstāmu disku formātu (tanī skaitā - CD R,
kuros ierakstīti faili MP3 vai WMA formātā), kuru
sekmīgai atskaņošanai nepieciešami zināmi
priekšnoteikumi (sk. iepriekš).
Klientiem jāatceras, ka MP3 / WMA failu un mūzikas
lejupielādei izmantojot internetu ir nepieciešamas
īpašas atļaujas. Mūsu kompānijai nav tiesību
piešķirt šādas atļaujas. Šīs atļaujas jāiegādājas no
autortiesību īpašnieka.
Ieprogrammētā atskaņošana
Programmēšanas funkcija nodrošina iespēju jūsu
iecienītākās dziesmas no jebkura diska saglabāt
uztvērēja atmiņā. Programmā var iekļaut līdz pat 300
nosaukumiem.
1. Ievietojiet uztvērējā disku.
Audio CD un MP3/WMA diskiem:
2. Izvēlieties nosaukumu no “List” un pēc tam
piespiediet PROG. Vai arī izvēlieties ikoniņu “
(Add)” un pēc tam piespiediet ENTER, lai iekļautu
izvēlēto nosaukumu programmas sarakstā.
Piezīme:
Jūs varat vienlaicīgi pievienot visas diskā esošās
dziesmas. Izvēlieties “
(Add All)”)” ikoniņu un piespiediet
ENTER.
3. Izvēlieties no programmas saraksta celiņu, ar kuru
jūs gribat uzsākt atskaņošanu. Piespiediet MENU,
lai pārietu uz nākošo lappusi.
4. Piespiediet PLAY vai ENTER, lai uzsāktu
atskaņošanu. Atskaņošana notiks tādā secībā,
kādā nosaukumi ieprogrammēti.
Atskaņošana tiks apturēta, kad būs nospēlētas
visas dziesmas no ieprogrammētā saraksta.
5. Lai pārietu no ieprogrammētās atskaņošanas uz
parasto, izvēlieties celiņu no AUDIO CD (vai
MP3/WMA) saraksta un piespiediet PLAY.
Ieprogrammēto dziesmu atkārtota noklausīšanās
1. Diska atskaņošanas laikā piespiediet REPEAT.
Parādīsies atkārtojuma ikoniņa.
2. Piespiediet vēlreiz REPEAT, lai iestatītu vēlamo
atkārtošanas režīmu.
• TRACK: atkārto tikai patreizējo celiņu
• ALL: atkārto visas dziesmas no programmas
saraksta.
• Off (nav redzams displejā): atkārtošana
nenotiks.
Dziesmas izdzēšana no programmas saraksta
1. Izmantojot v V izvēlieties celiņu, kuru
nepieciešams dzēst no programmas saraksta.
2. Piespiediet CLEAR. Vai arī izvēlieties “
(Delete)” ikoniņu un pēc tam piespiediet ENTER,
lai dzēstu celiņu no programmas saraksta. Lai
nodzēstu citus celiņus, atkārtojiet šo operāciju
vajadzīgo skaitu reižu.
Visa programmas saraksta dzēšana
Izmantojot v / V izvēlieties “
piespiediet ENTER.
Piezīme:
(Del all)” un
Programma tiek dzēsta arī izņemot no iekārtas disku.
16
JPEG faila apskate
JPEG
Šī ierīce spēj atskaņot diskus ar JPEG failiem.
Pirms uzsākt JPEG failu atskaņošanu iepazīstieties
ar labajā pusē redzamajiem ieteikumiem attiecībā uz
JPEG ierakstiem.
1. Ievietojiet disku un iebīdiet paliktni.
TV ekrānā atvērsies izvēlne PHOTO.
PHOTO
List
Preview
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
JPEG disku savietojamību ar atskaņotāju
ierobežo sekojoši faktori:
• Atkarībā no JPEG failu izmēriem un skaita var
paiet zināms laiks, kamēr DVD/CD uztvērējs
nolasīs diska saturu. Ja pēc vairākām minūtēm
ekrānā neparādīsies izvēlne, daži no failiem var
izrādīties pārāk lieli pēc izmēra – samaziniet
JPEG failu izmērus tā, lai tie nepārsniegtu 2
megapikseļus jeb izmēru 2760 x 2048 pikseļi un
ierakstiet vēl vienu kompaktdisku.
• Kopējais failu un mapju skats diskā nedrīkst
pārsniegt 999.
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8
2. Piespiediet v / V , lai izvēlētos mapi, un pēc tam
piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu
saraksts.
Ja atrodoties failu sarakstā jūs vēlaties atgriezties
iepriekšējā – mapju logā, izmantojiet v / V pogas
uz tālvadības pults, lai izvēlētos
un piespiediet
ENTER.
3. Ja nepieciešams apskatīt kādu konkrētu failu,
piespiediet v / V, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam
piespiediet ENTER vai PLAY. Faila apskates laikā
jūs varat piespiest STOP, lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē (JPEG izvēlnē).
• Dažus diskus var neizdoties nolasīt, jo tiem
iespējams atšķirīgs ieraksta formāts vai arī
disks var būt neapmierinošā kondīcijā.
• Pārliecinieties, ka visiem kompaktdiskā
iekopētajiem failiem ir paplašinājums “.jpg”.
• Ja failu paplašinājumi ir “.jpe” vai “.jpeg”, lūdzu,
pārsauciet to par “.jpg” failu.
• Failus bez paplašinājuma “.jpg” DVD/CD
uztvērējs neatskaņos. Arī tajos gadījumos, kad
Windows Explorer parāda šos failus kā JPEG
attēlu failus.
Ieteikumi:
Pieejami četri slaidu parādīšanas ātrumi
:
> (lēns), >> (normāls), >>> (ātrs) un II (izslēgts).
Izmantojot v /V /b /B izvēlieties vajadzīgo ātrumu. Pēc
tam izmantojot b / B izvēlieties vajadzīgo opciju un
piespiediet ENTER.
Lietošan
Ja ātruma izvēles opcija ir izslēgta, slaidu parādīšana
nav aktivizēta.
Slīdrāde
Izmantojot v V b B izvēlieties
(Slide Show) un
piespiediet ENTER.(Izšķirtspēju mainīt nav iespējams)
Stopkadrs
1. Slīdrādes laikā piespiediet PAUSE/STEP.
DVD/CD uztvērējs pārslēgsies režīmā PAUSE.
2. lai vēlreiz aktivizētu slīdrādi, piespiediet PLAY vai
vēlreiz PAUSE/STEP pogu.
Pāreja uz citu failu
Apskates laikā piespiediet vienreiz SKIP (. vai
>), lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo failu.
Attēla pagriešana
piespiediet v V b B , lai pagrieztu attēlu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā vai pretējā virzienā.
17
DivX kino faila atskaņošana
DVD/CD uztvērējs var atskaņot DivX formāta diskus.
1.
Ievietojiet disku un iebīdiet paliktni. TV ekrānā
atvērsies izvēlne MOVIE.
MOVIE
0:00:00
List
Movie Folder 1
DivX disku savietojamībai ar šo atskaņotāju ir
sekojoši ierobežojumi:
• Pieejamā DivX faila izšķirtspēja ir zemāka par
800x600 (P x A) pikseļiem.
• DivX subtitru faila nosaukumā ir izmantojamas 45
rakstzīmes.
Movie Folder 2
Movie Folder 3
Movie Folder 4
Movie Folder 5
Movie Folder 6
• Ja DivX failā iekļauts kāds neatpazīstams kods,
ekrānā tas var parādīties kā " _ ".
Movie Folder 7
Movie Folder 8
2. Piespiediet v / V, lai izvēlētos mapi, un pēc tam
piespiediet ENTER. Atvērsies mapē esošo failu
saraksts. Ja jūs no failu saraksta vēlaties
atgriezties mapju sarakstā, izmantojiet tālvadības
pults pogas v / V
un pēc tam piespiediet
ENTER.
3. IJa jūs vēlaties apskatīt kādu konkrētu failu,
piespiediet
v / V, lai izvēlētos šo failu, un pēc tam piespiediet
ENTER vai PLAY.
4. Lai izslēgtu šo režīmu, piespiediet STOP.
Norādījumi attiecībā uz Divx subtitriem
Ja atskaņošanas laikā redzami nekvalitatīvi subtitri,
piespiediet un turiet piespiestu apm. 3 sekundes pogu
S-TITLE, bet pēc tam piespiediet S-TITLE, lai izvēlētos
citu valodas kodu, lai ekrānā redzētu subtitrus labā
kvalitātē.
Ieteikumi:
Lai pārietu uz nākošo lappusi, piespiediet MENU.
Ja diskā ierakstīti MP3/WMA, JPEG un MOVIE
faili, jūs varat pārslēgt MUSIC, PHOTO un MOVIE
izvēlnes.
Piespiediet TITLE un pēc tam izgaismosies opcijas
MUSIC, PHOTO un MOVIE izvēlnes augšgalā.
Piezīmes:
Neaizmirstiet izvēlēties “SUBTITLE ON” režīmu
noklikšķinot uz subtitru faila ikreiz pirms DivX faila
atskaņošanas.
Ja subtitru failā tiek piedāvāts vairāk par divām
valodām, pieejami ir tikai oriģinālie subtitri.
DivX failu atskaņošanas laikā jūs nevarēsiet
regulēt skaņas režīmu un VIRTUAL skaņu.
18
• Ja kadru frekvence pārsniedz 30 kadrus 1
sekundē, šī iekārta var normāli nefunkcionēt.
• ja ierakstītie video un audio faili nav izkārtoti
pamīšus, tiks atskaņots tikai video vai tikai
audio.
Atskaņojamie DivX failu formāti
• ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
Atskaņojamie subtitru formāti
• SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)
Atbalstītie atskaņošanas kodeksu formāti
• "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",
"MP43 ", "3IVX ".
Atskaņojamais audio formāts
"AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
• Iztveršanas frekvence: within 32 - 48 kHz
(MP3), within 24 - 48kHz (WMA)
• Datu plūsmas ātrums: 32 - 320kbps (MP3),
40 - 192kbps (WMA)
Radiostaciju ieprogrammēšana
Radio klausīšanās
jūs varat ieprogrammēt 50 stacijas FM un AM (VV)
diapazonos.
Pirms uzsākt staciju meklēšanu samaziniet
atskaņošanas skaļumu.
Vispirms ieprogrammējiet radiostacijas DVD/CD
uztvērēja atmiņā (sk. “Radiostaciju ieprogrammēšana”
kreisajā pusē).
2. Tagad ikreiz piespiežot TUNER FM un AM (MW)
parādās pārmaiņus.
3. Piespiediet un apm. divas sekundes turiet
piespiestu TUN.(-/+), līdz sāk mainīties
frekvences rādījumi, tad atlaidiet pogu.
Skenēšana apstājas, kad DVD/CD uztvērējs noskaņojies
uz raidstaciju.
4. Piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības pults.
Displeja logā sāks mirgot iepriekšnoteikts
numurs.
5. Piespiediet PRESET (-/+) uz tālvadības pults, lai
izvēlētos vajadzīgo iepriekšnoteikto numuru.
6. Vēlreiz piespiediet PROG./MEMO. uz tālvadības
pults. Raidstacija tiks saglabāta atmiņā.
7. Lai ieprogrammētu citas stacijas, atkārtojiet 3. -6.
punktā aprakstītās darbības.
Lai noskaņotos uz staciju ar vāju signālu
3. punkta izpildes laikā atkārtoti spiediet TUN.(-/+), lai
manuāli noskaņotos uz raidstaciju.
Visu ieprogrammēto staciju dzēšana
Piespiediet un apm. divas sekundes turiet piespiestu
PROG./MEMO., līdz displeja logā parādīsies
“ERASE ALL”. Pēc tam vēlreiz piespiediet
PROG./MEMO. un visas stacijas tiks izdzēstas no
atmiņas.
Ja jūs esiet nejauši ieslēdzis "ERASE ALL" režīmu
un nevēlaties dzēst atmiņu, nespiediet nevienu
taustiņu. Pēc dažām sekundēm "ERASE ALL" režīms
izslēgsies un uztvērējs atgriezīsies normālā darba
stāvoklī.
Piezīme:
Kad visas stacijas būs ievadītas, displeja logā uz
brīdi parādīsies uzraksts FULL un pēc tam sāks
mirgot iepriekšnoteiktais numurs.
Lai mainītu iepriekšnoteikto numuru, izpildiet
iepriekš 5. un 6. punktā norādītās darbības.
1. Spiediet TUNER, līdz displeja logā parādīsies
FM vai AM (MW).
Uztvērējs noskaņosies uz pēdējo klausīto staciju.
2. Vairākas reizes piespiediet PRESET (-/+) uz
tālvadības pults, lai noskaņotos uz vajadzīgo
iepriekš ieprogrammēto staciju.
Ikreiz piespiežot pogu DVD/CD uztvērējs
noskaņosies uz vienu no ieprogrammētajām
stacijām.
3. Noregulējiet skaļumu griežot VOLUME regulatoru
uz priekšējā paneļa vai vairākas reizes piespiežot
VOLUME + vai – uz tālvadības pults.
Radio izslēgšana
Piespiediet POWER, lai izslēgtu DVD/CD uztvērēju, vai
izvēlieties kāda cita režīma funkciju (DVD/CD, AUX, USB).
Neieprogrammētu raidstaciju klausīšanās
Izmantojiet 2. punktā aprakstīto manuālo vai
automātisko noskaņošanos.
Lai noskaņotos manuāli, vairākkārt spiediet
TUN.(-/+).
Lai noskaņotos automātiski, piespiediet un apm. 2
sekundes turiet piespiestu TUN.(-/+) pogu uz
priekšējā paneļa.
Noskaņošanās uz ieprogrammētu staciju
tiešā veidā
Lai noskaņotos uz ieprogrammētu staciju tiešā veidā,
izmantojiet tālvadības pults ciparu pogas.
Piemēram, lai noskaņotos uz ieprogrammēto staciju 4
piespiediet pogu “4” uz tālvadības pults. Lai
noskaņotos uz ieprogrammēto staciju 19 piespiediet
pogu “1” un (3 sekunžu laikā) pogu “9”.
Jūsu zināšanai
Ja FM programmā dzirdami trokšņi
Piespiediet MONO/ST. pogu uz priekšējā paneļa,
lai displeja logā apdziest uzraksts “STEREO”.
Skaņai nebūs stereo efekta, taču uztveršana
uzlabosies. Lai atjaunotu stereo efektu, vēlreiz
piespiediet šo pogu.
Lai uzlabotu uztveršanu
Mēģiniet savādāk novietot pieslēgtās antenas.
19
Lietošan
1. Spiediet pogu TUNER uz tālvadības pults līdz
displeja logā parādās FM vai AM (MW).
RDS operācijas
Šī iekārta ir aprīkota ar RDS (Radio datu sistēmu),
kura spēj nolasīt no FM raidstacijas signāla dažādu
informāciju. RDS, ko mūsdienās izmanto daudzās
valstīs, ir sistēma, kas paredzēta raidstaciju logotipu,
vai tīkla informācijas, programmas aprakstu
tekstuālā formā, mūzikas izlašu aprakstu un
pareizā laika pārraidīšanai.
RDS NOSKAĮOŠANĀS
Kad uztvērējs noskaņojas uz FM staciju un tās signāls
satur RDS informāciju, iekārta automātiski parādīs
raidstacijas logotipu un displeja lodziņā iedegsies
RDS indikators, kā arī RDS servisa programmas
(PS), programmas veida atpazīšanas (PTY),
radioteksta (RT) un pulksteņa laika (CT) indikatori, ja
raidstacija nodrošinās šādu informāciju.
RDS DISPLEJA OPCIJAS
RDS sistēma spēj papildus sākotnējam logotipam,
kurš parādās noskaņojoties uz šo staciju, pārraidīt
visplašāko informāciju. Normālā RDS darba režīmā
displejā būs redzams stacijas nosaukums, raidstaciju
tīkla nosaukums vai stacijas apzīmējums. Piespiežot
uz Tālvadības pults pogu RDS jūs varēsiet pārskatīt
informāciju sekojošā secībā:
(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)
PS (programmas servisa nosaukums)- displeja
logā būs redzams kanāla nosaukums.
PTY (programmas veida atpazīšana)- displeja
logā būs redzams programmas veids.
RT (radioteksts)- speciāla informācija par
raidstaciju “tekstuālā” formātā. Šis paziņojums var
tikt atspoguļots “skrejošās rindas” režīmā.
CT (kanāla laiks)- ļauj iekārtai uztvert un parādīt
displeja logā faktisko pulksteņa laiku.
Piezīme:
Dažas RDS stacijas var neiekļaut savos signālos visi
šeit norādīto papildus informāciju. Ja izvēlētajā
režīmā attiecīgā informācija saņemta netiek, displeja
logā parādīsies kāds no sekojošiem uzrakstiem:
PTY NONE, RT NONE, CT NONE vai PS NONE.
Programmas meklēšana (PTY)
Vislielākā RDS priekšrocība ir iespēja pievienot
pārraidēm programmas tipa (PTY) kodus, kuri
norāda pārraidītā materiāla veidu. Zemāk
redzamajā sarakstā doti saīsinājumi, kas tiek
izmantoti katrā PTY kopā ar PTY izskaidrojumu.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM !
ziņas
aktuāli notikumi
informācija
sports
izglītojoša pārraide
radioteātris
kultūra
zinātne
programma dažādās valodās
popmūzika
rokmūzika
neuzkrītoša mūzika
vieglā mūzika
klasiskā mūzika
cita veida mūzika
laika prognoze
finansu programmas
bērnu raidījumi
sabiedriskie notikumi
reliģiskas pārraides
pārraides ar telefonsarunām
Travel and Touring
atpūta un vaļasprieki
džeza mūzika
kantrī mūzika
nacionālā mūzika
pagājušo gadu mūzika
tautas mūzika
dokumentālās pārraides
stacijas trauksmes testa pārraide
ārkārtas pārraide
Jūs varat sameklēt kādu īpašu programmas veidu
(PTY) veicot sekojošas operācijas:
1. Piespiediet TUNER, lai izvēlētos FM režīmu.
2. Piespiediet PTY uz tālvadības pults un displejā
parādīsies pēdējais izmantotais PTY.
3. Spiediet PTY atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo PTY.
4. Kad PTY izvēlēts, piespiediet TUN.(-/+). Iekārta
pāries automātiskās meklēšanas režīmā. Kad
atbilstoša raidstacija būs atrasta, meklēšana tiks
pārtraukta.
20
DVD Audio diski
Piekļuve DVD satura grupām (GROUP)
DVD Audio ir jauns disku formāts, kas nodrošina
iespēju atskaņot nekompresētas daudzkanālu
fonogrammas augstā kvalitātē. DVD Audio diski un to
futrāļi tiek marķēti ar DVD Audio logotipu.
Daļā DVD Audio disku saturs ir sadalīts vairākās
grupās. Izmantojot ekrāna saskarni, šīm grupām
iespējams ērti piekļūt ierakstu demonstrēšanas laikā.
Parasti DVD Audio diskos iespējams ierakstīt līdz pat
septiņām reizēm vairāk datu nekā CD. Šo lielo
ietilpību izmanto audiodatiem, nodrošinot
paaugstinātas izšķirtspējas daudzkanālu
apskaņojumu, kura kvalitāte ir tuvāka
profesionālajam oriģinālierakstam, vai garāku
fonogrammu ieraksti. Daudzos DVD Audio diskos
iekļauts arī ekrānā izvadāms teksts, piem., mūziķu
biogrāfijas, skaņdarbu saraksti vai dziesmu teksti.
Dažos DVD Audio diskos pieejamas arī fotogalerijas
un videoklipi.
1. Iekārtai esot stop režīmā vai atskaņošanas laikā
nospiediet DISPLAY.
4, lai izvēlētos Group ikonu. t
2. Nospiediet 3/4
3. Nospiediet 1/2 vai numerācijas taustiņus (0–9), lai
izvēlētos grupas numuru.
NB!
Dažkārt diskos ir ietverts saturs, kas pieejams tikai ar
paroli. Ja TV ekrānā parādās atslēgas ikona, ievadiet
paroli, kas dažkārt varētu būt norādīta uz diska
futrāļa vai iegūstama tīmekļvietnē. Paroles pārbaude
ir viena no diskā iestrādātajām funkcijām un nav
saistīta ar DVD/CD resivera darbību.
Tā kā DVD Audio disku ierakstes standarti ir
atšķirīgi, daļa ekrāna saskarnes opciju var nebūt
pieejamas.
Lappušu (PAGE) apskate
Tā kā DVD Audio diskos var būt iekļauts ļoti liels
satura apjoms, to iespējams pārlūkot vairākos veidos.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet DISPLAY.
4, lai izvēlētos Page ikonu.
2. Nospiediet 3/4
3. Nospiediet 1/2, lai izvēlētos lappuses numuru.
Ekrānā pieejamā informācija būs diezgan
daudzveidīga un dažādiem diskiem atšķirsies.
Lietošan
DVD Audio formātā iespējams nodrošināt augstākas
kvalitātes stereoatskaņojumu, nekā izmantojot audio
CD. Nolases frekvence šajā formātā var sasniegt
192 kHz, turpretim CD tā ir tikai 44,1 kHz. DVD Audio
digitālās skaņas standartā pieejamais kvantēšanas
solis var sasniegt 24 bitus, parastam CD tas ir tikai 16
bitu.
NB!
Tā kā DVD Audio disku ierakstes standarti ir
atšķirīgi, daļa ekrāna saskarnes opciju var nebūt
pieejamas.
21
Gulēšanas taimera iestatīšana
XTS pro
Jūs varat savam DVD/CD uztvērējam uzdot
automātiski izslēgties noteiktā laikā.
Ikreiz jums piespiežot XTS pro iestatījumi izmainīsies
pēc sekojošas secības.
XTS-P ON → NORMAL...
1. Piespiediet SLEEP, lai iestatītu vēlamo
izslēgšanās laiku.
Displeja logā parādīsies SLEEP indikators izslēgšanās
laiks.
2. Ikreiz jums piespiežot pogu SLEEP iestatījumi
mainīsies sekojošā secībā:
SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50 →
40 → 30 → 20 →10 →OFF (nav simbola displejā)
Piezīme:
Jūs varat pārbaudīt līdz DVD/CD uztvērēja
izslēgšanās brīdim atlikušo laiku.
Piespiediet SLEEP. Atlikušais laiks tiks parādīts
displeja logā.
Vājinātājs
Šī funkcija izmaina priekšējā paneļa displeja loga
apgaismojuma spilgtumu ieslēgtam uztvērējam.
Spiediet DIMMER pogu vairākkārtīgi.
VIRTUAL skaņa
piespiediet VSM, lai iestatītu VIRTUAL skaņu.
Avots
2.1 ch.
5.1 ch
Ieejas signāla avota izvēle
Jūs varat izmantot videomagnetofonus vai kādas
citas iekārtas, kas pieslēgtas AUX IN, EURO AV
ligzdām vai optiskā signāla pieslēgvietai. Par iekārtu
izmantošanu sk. attiecīgās iekārtas lietošanas
instrukciju.
vairākas reizes piespiediet AUX uz tālvadības
pults, lai izvēlētos vajadzīgo signāla avotu.
Ikreiz piespiežot šo pogu aktivizējas dažādas funkcijas
sekojošā secībā:
AUX : ļauj izvēlēties analogo signālu no AUX AUDIO ieejas
(L/R) ligzdas.
AUX OPT: ļauj izvēlēties optisko ciparu signālu no
OPTICAL IN pieslēgvietas.
TV-AUDIO: ļauj izvēlēties TV audio signālu no SCART.
AUDIO IN: ļauj izvēlēties analogo signālu no AUDIO IN
ligzdas
Piezīmes
Optiskās ieejas funkcija ir pieejama tikai tad, ja
otras iekārtas iztveršanas frekvence ir robežas no
32 līdz 96 kHz.
Ieejas signāla avotu iespējams izvēlēties arī spiežot
FUNC. pogu uz priekšējā paneļa.
Piespiediet un turiet piespiestu šo pogu apm. 3
sekundes, tad spiediet vēlreiz, lai izvēlētos citu
funkciju.
22
Displejs
VIRTUAL
VIRTUAL
Efekts
3D STEREO
VIRTUAL skaņa
3D STEREO
Skaņa ar 3D reāllaika atskaņošanas
tehnoloģijām no stereosignālu avota, kas
optimizēta stereo skaļruņiem. Klausītāji var baudīt
apbrīnojamus aptverošas skaņas efektus
izmantojot savus multimediju atskaņotājus.ž
Noklusināšana
Lai pilnībā noklusinātu jūsu iekārtu, piespiediet
MUTE.
Iekārtas skanējumu var pārtraukt, piemēram, lai
parunātu pa telefonu. Jā šī funkcija ir aktivizēta,
displejā mirgo uzraksts “MUTE”.
XTS-P ON
LG tehnoloģiju unikālā skaņas kvalitāte
nodrošina optimālu skanējumu, lai jūs varētu
perfektā kvalitāte baudīt oriģinālo audiosignālu
un sajust dzīvu skaņas avotu.
NORMAL
XTS-P un XTS režīmi izslēgti.
VIRTUAL skaņa
Patentēta skaņas miksēšanas sistēma pārveido 5.1
kanālus 2 kanālu stereo skaņā ar izteiktu
virziendarbību. Un tas pietuvina 2 kanālu vai 2.1
skaņu 5.1 kanālu sistēmas skanējumam.
Skaņas režīms
Jūs varat izbaudīt visaptverošu skanējumu
vienkārši izvēloties kādu no iepriekš
ieprogrammētajām atskaņošanas vidēm atbilstoši
programmai, kuru jūs vēlaties noklausīties (tikai 2 ch.
skaņai)
Vairākkārtīgi spiediet pogu SOUND.
VCD
ACD
MP3
WMA
BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL
→ THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...
DVD
BYPASS → ON STAGE → BYPASS...
Piezīme:
Sākotnējais režīms ir BYPASS.
Valodu kodi
Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:
Diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.
Valoda
Abhāzu
Afāru
Afrikandu
Albāņu
Amehāru
Arābu
Armēņu
Asamisu
Aijmāru
Azerbaidžāņu
Baškīru
Basku
Bengāļu
Butāņu
Bihari
Bretoņu
Bulgāru
Birmiešu
Baltkrievu
Kambodžiešu
Katalāņu
Ķīniešu
Korsikāņu
Horvātu
Čehu
Dāņu
Holandiešu
Angļu
Esperanto
Igauņu
Farēru
Kods
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Valoda
Fidžiešu
Somu
Franču
Frīziešu
Gallu
Gruzīnu
Vācu
Grieķu
Grenlandiešu
Guarani
Gudžaratu
Hausa
Ebreju
Hindu
Ungāru
Islandiešu
Indonēziešu
Interlingva
Īru
Itāļu
Japāņu
Javiešu
Kannada
Kašmiriešu
Kazahu
Kirgīzu
Korejiešu
Kurdu
Laosiešu
Latīņu
LatviešuLingala
Kods
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Valoda
Lingala
Lietuviešu
Maķedoniešu
Malgašu
Malajiešu
Malajalamas
Maltiešu
Maoru
Marati
Moldāvu
Mongoļu
Nauriešu
Nepāļu
Norvēģu
Orijiešu
Pendžabiešu
Puštu
Persiešu
Poļu
Portugāļu
Kvačua
Romāņu
Rumāņu
Krievu
Samoiešu
Sanskrits
Skotu-gallu
Serbu
Serbu-horvātu
Šona
Sindi
Kods
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Valoda
Singāļu
Slovāku
Slovēņu
Somāliešu
Spāņu
Sudāniešu
Suahili
Zviedru
Tagalogu
Tadžiku
Tamilu
Tatāru
Telugu
Taju
Tibetiešu
Tigrinja
Tongiešu
Turku
Turkmēņu
Tvai
Ukraiņu
Urdu
Uzbeku
Vjetnamiešu
Volapīku
Velsiešu
Volofu
Khosa
Ji dišs
Jorubiešu
Zulu
Kods
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Zonu kodi
Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.
Kods
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Zona
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Greenland
Kods
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
Herda un Makdonalda salas HM
Honkonga
HK
Ungārija
HU
Indija
IN
Indonēzija
ID
Izraēla
IL
Itālija
IT
Jamaika
JM
Japāna
JP
Kenija
KE
Kuveita
KW
Lībija
LY
Luksemburga
LU
Zona
Malaizija
Maldivu salas
Meksika
Monako
Mongolija
Maroka
Nepāla
Nīderlande
Kods
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
Nīderlandes Antiļu salas AN
Jaunzēlande
NZ
Nigērija
NG
Norvēģija
NO
Omāna
OM
Pakistāna
PK
Panama
PA
Paragvaja
PY
Filipīnas
PH
Polija
PL
Portugāle
PT
Rumānija
RO
Krievijas Federācija RU
Zona
Kods
Saūda Arābija
SA
Senegāla
SN
Singapūra
SG
Slovākijas Republika SK
Slovēnija
SI
Dienvidāfrika
ZA
Dienvidkoreja
KR
Spānija
ES
Šrilanka
LK
Zviedrija
SE
Šveice
CH
Taivāna
TW
Taizeme
TH
Turcija
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Amerikas Savienotās Valstis US
Urugvaja
UY
Uzbekistāna
UZ
Vjetnama
VN
Zimbabve
ZW
ZINĀŠANAI
Zona
Afganistāna
Argentīna
Austrālija
Austrija
Beļģija
Butāna
Bolīvija
Brazīlija
Kambodža
Kanāda
Čīle
Ķīna
Kolumbija
Kongo
Kostarika
Horvātija
Čehu Republika
Dānija
Ekvadora
Ēģipte
Salvadora
23
Traucējumu novēršana
Pirms vēršanās servisā ielūkojieties šajā pamācībā, lai noteiktu iespējamo traucējuma iemeslu.
Cēlonis
Izpausme
Nav strāvas.
• Nav pievienota barošanas aukla.
Barošana ir ieslēgta,
bet DVD/CD uztvērējs
nedarbojas.
• Nav ievietots disks.
• Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD
displejā deg DVD vai audio CD
indikators.)
Nav attēla.
• TV uztvērējam nav iestatīta DVD signāla
padeve.
• TV uztvērējam izraugieties atbilstīgu
videosignāla ievades režīmu, lai attēls
no DVD/CD uztvērēja parādās TV
ekrānā.
• Videosignāla kabeli stingri
pievienojiet ligzdās.
• Nav pareizi pievienots videosignāla
kabelis.
• Pievienotais TV uztvērējs ir izslēgts.
Nav skaņas vai skaņa ir • Ierīcei, kas pievienota ar videosignāla
ļoti klusa.
kabeli, nav iestatīta DVD signāla
padeve.
Atskaņotā attēla
kvalitāte ir slikta.
Dzirdama skaļa
dūkoņa vai troksnis.
• Ieslēdziet TV uztvērēju.
• Izraugieties pareizu audiosignāla
ievades režīmu, lai būtu dzirdama
skaņa no DVD/CD uztvērēja.
• Nav pareizi pievienoti audiosignāla
kabeļi.
• Audiosignāla kabeli stingri
pievienojiet ligzdās.
• Ar audiosignāla kabeli pievienotā ierīce
nav ieslēgta.
• Ieslēdziet ierīci, kura pievienota ar
audiosignāla kabeli.
• Bojāts audiosignāla kabelis.
• Nomainiet to ar citu.
• Disks ir netīrs.
• Notīriet disku.
DVD/CD uztvērējs
• Nav ievietots disks.
neuzsāk atskaņošanu.
24
Novēršana
• Barošanas vada spraudni stingri
iespraudiet sienas rozetē.
• Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD
displejā deg DVD vai audio CD
indikators.)
• Ievietots disks, kuru nav iespējams
atskaņot.
• Ievietojiet disku, kuru ir iespējams
atskaņot. (Pārbaudiet diska veidu,
krāsu sistēmu un reģiona kodu.)
• Disks ievietots otrādi.
• Disku ievietojiet ar atskaņojamo pusi
uz leju.
• Disks nav ievietots ligzdā.
• Disku pareizi ievietojiet ligzdas
robežās.
• Disks ir netīrs.
• Notīriet disku.
• TV uztvērēja ekrānā ir izvēlne.
• Nospiediet SETUP pogu, lai izslēgtu
ekrāna izvēlni.
• Ir iestatīts novērtējums.
• Izslēdziet novērtējuma funkciju vai
mainiet novērtējumu.
• Disks ir netīrs.
• Notīriet disku.
• Slikts savienojums ar skaļruņiem un
komponentiem.
• Pareizi pievienojiet skaļruņus un
komponentus.
• DVD/CD uztvērējs atrodas pārāk tuvu
TV uztvērējam.
• TV uztvērēju atvirziet tālāk no audio
komponentiem.
Pareizi nedarbojas
tālvadības pults.
Cēlonis
• Nepareizi novietota vai slikti pievienota
antena.
• Pareizi pievienojiet antenu.
• Stacijas signāls ir pārāk vājš (veicot
automātisku noskaņošanu).
• Veiciet manuālu noskaņošanu uz
staciju.
• Nav ieprogrammētas stacijas vai
ieprogrammētās stacijas ir izdzēstas
(noskaņojoties uz ieprogrammētām stacijām).
• Ieprogrammējiet stacijas ( 19 lpp.).
• Tālvadības pults nav vērsta uz DVD/CD
uztvērēja tālvadības sensoru.
• Tālvadības pulti pavērsiet pret DVD/CD
uztvērēja tālvadības sensoru.
• Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no
DVD/CD uztvērēja.
• Tālvadības pulti lietojiet maksimāli 23
pēdu (7 m) attālumā.
• Starp tālvadības pulti un DVD/CD
uztvērēju atrodas šķērslis.
• Novāciet šķērsli.
• Izlādējušās tālvadības pults baterijas.
• Ielieciet jaunas baterijas.
• Priekšējā paneļa displejā nav
Priekšējā paneļa
rādījumu.
displejs ir pārāk blāvs.
Novēršana
• Noregulējiet antenu vai vajadzības
gadījumā pievienojiet ārējo antenu.
• Nospiediet DIMMER uz tālvadības pults.
ZINĀŠANAI
Izpausme
Nav iespējams
noskaņoties uz
radiostacijām.
25
Skaļruņi
Tūneris
Pastiprinātāj
s
AM
FM
[MW]
Video
CD/DVD
Vispārīgi
Specifikācijas
Barošanas strāva
Jaudas patēriņš
Neto masa
Ārējie izmēri (W x H x D)
Ekspluatācijas apstākļi
Vides mitrums
Lāzers
Signālsistēma
Frekvences reakcija (audio)
Signāla/trokšņa attiecība (audio)
Dinamiskais diapazons (audio)
Harmonikas kropļojumi (audio)
Video ievade
Video izvade
COMPONENT VIDEO OUT
Noskaņošanas diapazons
Starpfrekvence
Signāla/trokšņa attiecība
Frekvences reakcija
Noskaņošanas diapazons
Starpfrekvence
Stereo režīms
Ievades
Izvades
Veids
Impedance
Frekvences reakcija
Skaņas spiediena līmenis
Nominālā ieejas jauda
Maks. ieejas jauda
Tīrie izmēri (W x H x D)
Neto masa
Skat. galveno uzlīmi.
Skat. galveno uzlīmi.
4 kg
430 x 70 x 305 mm
Temperatūra: no 5°C līdz 35°C, darba stāvoklis: horizontāls
5% to 85%
Pusvadītāju lāzers ar 650 nm viļņa garumu
PAL 625/50, NTSC 525/60
240 Hz to 20 kHz
Vairāk par 75 dB (1 kHz, NOP -6 dB, 20 kHz LPF/A filtrs)
Vairāk par 70 dB
0,5 % (1 kHz, 1 W pozīcijā) (20 kHz LPF)
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1
1,0 V (p-p), 75 Ω, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1/ SCART (TO TV)
(Y) 1,0 V (p-p), 75 omi, negatīva sinhr., RCA ligzda x 1
(PB)/(PR) 0,7 V (p-p), 75 omi, RCA ligzda x 1
87,5 - 108,0 MHz vai 65,0 - 74,0 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
10.7 MHz
60 dB (Mono)
240 - 10,000 Hz
522 - 1,620 kHz vai 520 - 1,720 kHz
450 kHz
100 W + 100 W (4Ω pie 1 kHz, THD 10 %)
Sabvūfers*:200 W (3Ω at 70 Hz, THD 10 %)
AUDIO IN, OPTICAL IN
MONITOR OUT, EURO AV (TO TV) OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Priekšējais skaļrunis
Pasīvais sabvūfers
SH42DZ-S
SH42DZ-W
2 x 2 skaļruņi
1 x 1 skaļruņi
4Ω
3Ω
100 - 20000 Hz
40 - 1500 Hz
82 dB/W (1m)
80 dB/W (1m)
100 W
200 W
200 W
400 W
300 x 1277 x 300 mm
165 x 422 x 415 mm
4.11 kg
7.23 kg
❋ Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.
P/NO : MFL56941111
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising