LG LAS350B Quick start guide

LG LAS350B Quick start guide
Optical operation
LG Sound Sync
a
LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV.
Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as
shown above. / Функция LG Sound Sync позволяет управлять некоторыми функциями этого устройства
с помощью пульта дистанционного управления вашего телевизора LG TV. Контролироваться могут
функции увеличения/уменьшения громкости звука и его отключения. Убедитесь, что на вашем
телевизоре имеется логотип LG Sound Sync, как показано выше. / LG Sound Sync ļauj jums kontrolēt
dažas šīs iekārtas funkcijas, izmantojot jūsu LG TV tālvadības pulti. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas
pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana. Pārbaudiet, vai uz jūsu TV ir augstāk redzamais LG Sound
Sync logotips. / LG „Sound Sync“ leidžia jums valdyti kai kurias šio įrenginio funkcijas naudojantis LG
televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Valdomosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir sumažinimas
bei nebylusis režimas. Įsitikinkite, kad, kaip pavaizduota pirmiau, ant jūsų televizoriaus yra LG „Sound Sync“
logotipas. / LG Sound Sync võimaldab teil LG teleri puldi abil reguleerida selle seadme teatud funktsioone.
Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist. Veenduge, et teie teleril on LG Sound Synci logo, nagu on
näidatud allpool.
Работа в оптическом режиме / Optiskā darbība /
Optinis veikimas / Valguskaabli ühendamine
РУССКИЙ | ПРОСТОЕ
РУКОВОДСТВО (1 из 2)
Sound Bar
Чтобы просмотреть инструкции по
усовершенствованным функциям, посетите
сайт по адресу http://www.lg.com и загрузите
Руководство пользователя. Часть содержания,
представленного в этом руководстве, может не
относиться к вашему устройству.
LATVIEŠU | ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
(1. no 2)
Lai skatītu norādījumus papildu funkciju izmantošanai,
apmeklējiet vietni http://www.lg.com un ielādējiet
Lietotāja rokasgrāmatu. Daļa satura šajā instrukcijā var
atšķirties no jūsu iekārtas.
Model : LAS350B
LAC450B
LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS (1 iš 2)
b
Optical / Оптический / Optiskais / Funkcija „Optinis“ / Optiline
a
,
Norėdami peržiūrėti pažangiąsias funkcijas,
apsilankykite http://www.lg.com ir atsisiųskite
savininko vadovą. Ne visa informacija, pateikia šiame
vadove, tiks jūsų įrenginiui.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL (1 of 2)
EESTI | LIHTJUHEND (1/2)
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s
Manual. Some of the content in this manual may differ
from your unit.
Juhised erifunktsioonide kohta leiate veebilehelt
http://www.lg.com, kust saate alla laadida
kasutusjuhendi. Kasutusjuhendis võib olla erinevusi
võrreldes teie seadme funktsioonidega.
Wall bracket install guide
Select OPTICAL. / Выберите OPTICAL. / Izvēlieties OPTICAL. /
Pasirinkite OPTICAL. / Valige funktsioon OPTICAL.
LG Sound Sync / LG Sound Sync
LG Sound Sync / LG Sound Sync
Some TV need to change setting of sound output. Refer to the description below. /
Для некоторых телевизоров может потребоваться изменение настроек звукового вывода. См.
описание ниже. / Dažiem TV ir nepieciešams nomainīt skaņas izejas iestatījumus. Vadieties pēc
zemāk redzamā apraksta. / Gali reikti pakeisti kai kurių televizorių garso išvesties nustatymus. Žr.
toliau pateiktą aprašymą. / Mõne teleri puhul on vaja muuta heliväljundi seadeid. Vaadake alltoodud
kirjeldust.
TV Speaker
External Speaker (Optical)
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
,
Wall brackets and screws
Set up the sound output of your TV : TV setting menu
[ [Sound] [ [TV Sound output] [ [External Speaker
(Optical)] /
Настройка звукового вывода телевизора: Меню
настроек телевизора [ [Звук] [ [Звуковой вывод
телевизора] [ [Внешний динамик (Оптический)] /
Iestatiet sava TV skaņas izeju : TV iestatījumu izvēlne
[ [Skaņa] [ [TV Skaņas izeja] [ [Ārējais skaļrunis
(Optiskais)] /
Nustatykite savo televizoriaus garso išvestį : televizoriaus
nustatymų meniu [ [Garsas] [ [Televizoriaus garso
išvestis] [ [Išorinis garsiakalbis (optinis)] /
Seadistage oma teleri heliväljund, valides teleri seadete
menüüst [ [Heli] [ [Teleri heliväljund] [ [Väline kõlar
(optiline)]
Details of TV setting menu vary depending on the manufacturers or models of your TV. /
Пункты меню настройки телевизора очень зависят от производителя телевизора и его модели. /
Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa. /
Televizoriaus nustatymų meniu informacija skiriasi priklausomai nuo gamintojų arba jūsų televizoriaus
modelio. / Teleri seadete menüü üksikasjad olenevad teie teleri tootjast või mudelist.
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Wireless / Беспроводной / Bezvadu / Belaidis / Juhtmevaba
Select LG TV. / Выберите телевизор LG. / Izvēlieties LG TV. /
Pasirinkite LG televizorių. / Valige LG TV.
a
b
TV Speaker
External Speaker
LG Sound Sync (Optical)
LG Sound Sync (Wireless)
Set up the sound output of your TV : TV setting menu
[ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Wireless)] /
Настройка звукового вывода телевизора: Меню
настроек телевизора [ [Звук] [ [Звуковой вывод
телевизора] [ [LG Sound Sync (Беспроводной)] /
Iestatiet sava TV skaņas izeju : TV iestatījumu izvēlne
[ [Skaņa] [ [TV Skaņas izeja] [ [LG Sound Sync
(Bezvadu)] /
Nustatykite savo televizoriaus garso išvestį : televizoriaus
nustatymų meniu [ [Garsas] [ [Televizoriaus garso
išvestis] [ [LG „Sound Sync“ (belaidis)] /
Seadistage oma teleri heliväljund, valides teleri seadete
menüüst [ [Heli] [ [Teleri heliväljund] [ [LG Sound
Sync (juhtmevaba)]
Set up the sound output of your TV : TV setting menu
[ [Sound] [ [TV Sound output] [ [LG Sound Sync
(Optical)] /
Настройка звукового вывода телевизора: Меню
настроек телевизора [ [Звук] [ [Звуковой вывод
телевизора] [ [LG Sound Sync (Оптический)] /
Iestatiet sava TV skaņas izeju : TV iestatījumu izvēlne
[ [Skaņa] [ [TV Skaņas izeja] [ [Ārējais skaļrunis
(Optiskais)] /
Nustatykite savo televizoriaus garso išvestį : televizoriaus
nustatymų meniu [ [Garsas] [ [Televizoriaus garso
išvestis] [ [LG „Sound Sync“ (optinis)] /
Seadistage oma teleri heliväljund, valides teleri seadete
menüüst [ [Heli] [ [Teleri heliväljund] [ [Väline kõlar
(optiline)]
Select OPTICAL. / Выберите OPTICAL. / Izvēlieties OPTICAL. /
Pasirinkite OPTICAL. / Valige funktsioon OPTICAL.
c
Cover foot
www.lg.com
How to affix the Ferrite Core (Optional)
Как присоединить ферритовый сердечник (дополнительно) / Kā piestiprināt ferīta serdi
(pēc izvēles) / Kaip primontuoti feritinį filtrą (pasirinktinai) / Kuidas kinnitada ferriitsüdamikku
(valikuline)
You may need to attach Ferrite core in order to reduce or eliminate any electrical interference. /
Вам может понадобиться присоединить ферритовый сердечник для уменьшения или устранения
электрических помех. Jums var būt nepieciešams piestiprināt ferīta serdi, lai samazinātu vai novērstu
elektriskus traucējumus. / Gali būti, kad reikės primontuoti feritinį filtrą, norint sumažinti ar visai pašalinti
elektrinius trukdžius. / Elektriliste häirete vähendamiseks või välistamiseks peate võib-olla kinnitama juhtme
külge ferriitsüdamiku.
a
Using External device
Using BLUETOOTH®
a
a
Использование внешнего устройства / Ārējas ierīces izmantošana /
Išorinio prietaiso naudojimas / Välise seadme kasutamine
Open /
Откройте /
Atveriet /
Atidaryti /
Avage
b
LG LAS350B (XX) /
LG LAC450B (XX)
Wind (Twice) /
Оберните (дважды) /
Aptiniet apkārt (divas reizes) /
Apvynioti (du kartus) /
Kerige ümber südamiku (kaks korda)
z
,
c
c
Select Bluetooth function. / Выберите функцию Bluetooth. /
Izvēlieties funkciju Bluetooth. / Pasirinkite funkciją „Bluetooth“ /
Valige funktsioon Bluetooth.
Select PORTABLE. / Выберите PORTABLE. / Izvēlieties PORTABLE. /
Pasirinkite PORTABLE. / Valige funktsioon PORTABLE.
b
b
Используйте BLUETOOTH® / BLUETOOTH® izmantošana /
„BLUETOOTH®“ naudojimas / BLUETOOTH® kasutamine
Close /
Закройте /
Aizveriet /
Uždaryti /
Sulgege
Play the music on the connected external device. /
Воспроизведение музыки на подключенном внешнем
устройстве. / Atskaņojiet mūziku savienotajā ārējā ierīcē. /
Paleiskite muziką prijungtame išoriniame prietaise. /
Esitage ühendatud välisel seadmel muusikat. /
Использование приложения “Music Flow Bluetooth” /
Lietojumprogrammas “Music Flow Bluetooth” izmantošana /
Programėlės „Music Flow Bluetooth“ naudojimas /
Music Flow Bluetoothi rakenduse kasutamine
To use this unit more comfortably, install “Music Flow Bluetooth” on your Bluetooth devices. Select a way of
installation ( or ). /
Для увеличения удобства пользования этим устройством установите приложение “Music Flow Bluetooth”
на своих устройствах Bluetooth. Выберите способ установки ( или ). /
Lai šīs iekārtas lietošanu padarītu sev ērtāku, uzinstalējiet savās Bluetooth ierīcēs lietojumprogrammu “Music
Flow Bluetooth”. Izvēlieties instalēšanas veidu ( vai ). /
Norėdami šį įrenginį naudoti dar patogiau, „Bluetooth“ prietaisuose įdiekite „Music Flow Bluetooth“. Pasirinkite
diegimo būdą ( arba ).
Selle režiimi mugavaks kasutamiseks paigaldage oma Bluetooth seadmetesse Music Flow Bluetooth.
Valige paigaldusviis ( või ).
Searching for “Music Flow Bluetooth” on the Google Play
Store. / Поиск приложения “Music Flow Bluetooth” в Google
Play Store. / “Music Flow Blueooth” meklēšana Google Play
Store. / Parduotuvėje „Google Play Store“ ieškoma „Music
Flow Bluetooth“. / Music Flow Bluetoothi rakenduse otsimine
Google Play Store’ist.
Enter the PIN code (0000) as needed. / Введите PIN-код (0000) при необходимости. / Pēc
nepieciešamības ievadiet PIN kodu (0000). / Kai reikia, įveskite PIN kodą (0000). / Sisestage vajaduse
korral PIN-kood (0000).
c
Scanning QR code. / Сканирование QR-кода. / QR koda
skenēšana. / Skenuojamas QR kodas. / QR-koodi skannimine.
Play music on your Bluetooth device. / Воспроизведение музыки на вашем устройстве Bluetooth. /
Atskaņojiet mūziku savā Bluetooth ierīcē. / Paleiskite muziką savo „Bluetooth“ prietaise. / Esitage oma
Bluetooth seadmega muusikat.
,
Using “Music Flow Bluetooth” App
This unit can be connected up to 3 Bluetooth devices when you use Bluetooth mode. However,
music playback is possible from only one of connected device. / При использовании режима
Bluetooth к этому устройству может быть подключено до 3 устройств Bluetooth. Однако
воспроизведение музыки возможно только с одного подключенного устройства. / Izmantojot
Bluetooth režīmu, šo iekārtu var savienot ar līdz pat 3 Bluetooth ierīcēm. Taču mūzikas atskaņošana
ir iespējama tikai ar vienu no savienotajām ierīcēm. / Kai įrenginys veikia „Bluetooth“ režimu, jį galima
prijungti prie 3 „Bluetooth“ prietaisų. Tačiau atkurti muziką galima tik iš vieno prijungto prietaiso. /
Seda seadet on võimalik ühendada kuni kolme Bluetooth seadmega, kui kasutate Bluetooth režiimi.
Aga muusikat saab taasesitada ainult ühest ühendatud seadmest.
Using your TV remote control
Использование пульта дистанционного управления вашего телевизора / TV tālvadības pults
izmantošana / Televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio naudojimas / Teleripuldi kasutamine
You can control some functions of this unit by your TV remote control even in other company’s product.
Controllable functions are volume up/down and mute. / Вы можете управлять некоторыми функциями
этого устройства с помощью пульта дистанционного управления телевизора даже при использовании
изделия другой компании. Контролироваться могут функции увеличения/уменьшения громкости
звука и его отключения. / Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī
cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana. /
Kai kurias įrenginio funkcijas galite valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, net jei televizorius yra
kitos bendrovės produktas. Valdomosios funkcijos yra garso lygio padidinimas ir sumažinimas bei nebylusis
režimas. / Mõnda seadme funktsiooni on võimalik reguleerida ka teleripuldiga, isegi kui see on teise
ettevõtte toode. Reguleerida saab helitugevust ja heli vaigistamist.
Additional Feature
Auto power On/Off
Дополнительные возможности / Papildu funkcija /
Papildoma funkcija / Lisafunktsioon
Автоматическое включение/выключение питания /
Automātiskā ieslēgšanās Ieslēgts/Izslēgts /
Automatinis įjungimas ir išjungimas /
Automaatne sisse- ja väljalülitamine
This unit automatically turns on by an input source : Optical, LG TV or Bluetooth. /
Это устройство автоматически включается с помощью источника входного сигнала: оптического, LG TV
или Bluetooth. / Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu : optiskais, LG TV vai Bluetooth. /
Įjungus prietaisą į elektros lizdą, jis automatiškai įjungs funkciją „Optical“, LG televizorių arba „Bluetooth“. /
Seade lülitub automaatselt sisse sisendiallika kaudu (Optiline, LG TV või Bluetooth).
Adjusts sound level of Treble or Bass. /
Корректировка уровня звука высоких и низких частот. /
Regulē diskanta vai basa skaņas līmeni. /
Reguliuoja aukštųjų ir žemųjų dažnių garso lygius. /
Muudab helitoonide Treble või Bass taset.
Turns on or off AUTO POWER function. /
Включает или отключает функцию AUTO POWER. /
Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER. /
Įjungia arba išjungia funkciją AUTO POWER. /
Lülitab funktsiooni AUTO POWER sisse või välja.
Press and hold to turn on or off this function. / Нажмите и
удерживайте для включения или выключения этой функции. /
Nospiediet un turiet, lai izslēgtu šo funkciju. / Norėdami įjungti
arba išjungti šią funkciją, palaikykite paspaudę. / Funktsiooni
sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.
FLAT
CINEMA
Adjusts sound level of Sub-woofer. /
Корректировка уровня звука сабвуфера. /
Regulē sabvūfera skaņas līmeni. /
Reguliuoja žemųjų dažnių kolonėlės garso lygius. /
Muudab basskõlari helitaset.
BOOST
MUSIC
TRE/BASS
Synchronizes the audio and video. (0 to 300 ms) /
Синхронизует звук и видео. (0–300 мс) /
Sinhronizē audio un video. (0 līdz 300 ms) /
Sinchronizuoja garsą ir vaizdą (0–300 ms). /
Sünkroniseerib heli ja video. (0–300 ms)
STANDARD
,
Make the sound clear when the volume is too low. (Dolby
Digital only) / Делает звук чище, когда уровень громкости
звука слишком низкий. (Только Dolby Digital) / Padariet skaņu
skaidrāku, kad tā ir pārāk klusa. (tikai Dolby Digital standartā) /
Aiškus garsas, kai įrenginio garso lygis žemas (tik „Dolby Digital“).
/ Kui helitugevus on liiga väike, muutke heli selgeks. (Ainult
Dolby Digitali puhul)
Supported TV brands / Поддерживаемые марки телевизоров / Atbalstītie TV zīmoli /
Palaikomi televizoriaus prekės ženklai / Telerite kaubamärgid, millel on vastav tugi
LG
,
,
Turn down the volume when you watch the movie at night. /
Снижает уровень громкости звука при просмотре передач
в ночное время. / Kad vēlu vakarā skatāties filmu, pagrieziet
skaņu klusāk. / Žiūrėdami filmą naktį, sumažinkite garso lygį. /
Keerake helitugevust väiksemaks, kui vaatate õhtul filmi.
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
SLEEP 180
Make sure that the sound output of your TV is set to [External speaker]. /
Убедитесь, что для звукового вывода телевизора установлено значение [Внешний динамик]. /
Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis]. /
Įsitikinkite, kad televizoriaus garso išvestis yra nustatyta ant [išorinio garsiakalbio]. /
Veenduge, et teie teleri heliväljundis on valitud funktsioon [Väline kõlar].
DIMMER
Adjusts the volume level appropriately. / Корректирует уровень
громкости звука. / Attiecīgi pielāgo skaņas līmeni. / Tinkamai
sureguliuoja garso lygį. / Reguleerige helitaset soovi kohaselt.
SLEEP 10
DISPLAY OFF
Depending on the remote control, this function may not work well. /
В зависимости от пульта дистанционного управления эта функция может не всегда работать хорошо. /
Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi. /
Priklausomai nuo nuotolinio valdymo pultelio, ši funkcija gali neveikti. /
Olenevalt teie teleripuldist ei pruugi see funktsioon hästi töötada.
OFF
Replacement of battery / Замена батареи / Baterijas nomaiņa / Elemento pakeitimas /
Patarei vahetamine
3)
(R0
(R03)
Auto Function Change
Installation
This unit recognizes input signals such as optical, Bluetooth and LG TV and then changes suitable function
automatically. / Это устройство распознает входные сигналы, такие как оптический, Bluetooth и LG
TV, а затем автоматически изменяет соответствующую функцию. / Šī iekārta atpazīst tādus signālus kā
optiskais, Bluetooth un LG TV, un tad automātiski nomaina piemēroto funkciju. / Šis įrenginys atpažįsta
įvesties signalus, pavyzdžiui, optinį, „Bluetooth“ ir LG televizoriaus bet automatiškai perjungia tinkamą
funkciją. / See seade tunneb ära sisendisignaalid, nagu Optical, Bluetooth ja LG TV, ning valib seejärel
automaatselt sobiva funktsiooni.
a
Автоматическое изменение функций / Automātiskā funkcijas maiņa /
Automatinis funkcijos persijungimas / Automaatne funktsiooni vahetamine
Installing cover foot /
Установка / Uzstādīšana /
Montavimas / Paigaldamine
Specification
Установка регулировочных ножек / Atbalsta kājiņu uzstādīšana /
Dangčio kojelės montavimas / Lisaaluse paigaldamine
You can adjust height of the unit by using cover foot. (Foot height : 17 mm) /
Вы можете изменять высоту устройства с помощью регулировочных ножек. (Высота ножки: 17 мм) /
Jūs varat regulēt iekārtas augstumu, izmantojot atbalsta kājiņas. (Kājiņu augstums : 17 mm) /
Naudodami dangčio kojelę, galite reguliuoto įrenginio aukštį (kojelės aukštis: 17 mm). /
Seadme kõrgust on võimalik lisaaluse abil reguleerida. (Aluse kõrgus 17 mm)
c
,
b
Screws and wall plugs are not supplied. /
Настенные кронштейны и винты не входят в
поставку. /
Skrūves un dībeļi nav iekļauti komplektā. /
Varžtai ir sieniniai kištukai nepridedami. /
Kruvid ja seinakinnitused ei kuulu komplekti. /
Спецификация / Specifikācija /
Specifikacija / Tehniline kirjeldus
ENGLISH
Refer to main label on the unit.
Refer to main label on the unit.
Power consumption
Networked standby : 0.5 W
(If all network ports are activated.)
Amplifier Total output 120 W
NOTICE: For Product Identification and Compliance/Safety
labeling information please refer to Main Label on the
bottom of Unit.
Design and specifications are subject to change without
notice.
РУССКИЙ
d
Требования к
электропитанию
e
Энергопотребление
Additional Information
BLUETOOTH
Дополнительная информация / Papildu informācija /
Papildoma informacija / Lisateave
LG TV
Bluetooth
OPTICAL
,
,
If your TV is not a wall-mountable, you do not have to use wall
brackets. Just put the unit in front of your TV. /
Если ваш телевизор не предназначен для крепления на
стене, вам не нужно использовать настенные кронштейны.
Просто поставьте устройство перед вашим телевизором. /
Ja jūsu TV nav stiprināms pie sienas, jums nevajag izmantot
sienas balsteņus. Vienkārši nolieciet iekārtu sava TV priekšā. /
Jei televizorius nėra montuojamas prie sienos, sieninių laikiklių
neprireiks. Tiesiog pastatykite įrenginį prieš televizorių. /
Kui teie telerit ei saa seinale paigaldada, ei pea te seinakinnitusi
kasutama. Asetage seade lihtsalt oma teleri ette.
Do not install this unit on Metallic furniture. / Не устанавливайте это устройство на металлические
подставки. / Neuzstādiet šo iekārtu uz metāla mēbelēm. / Nemontuokite įrenginio prie metalinių
baldų. / Ärge paigaldage seadet metallmööbli külge.
LIETUVIŲ
Power requirements
,
Codec
SBC
How to disconnect the wireless network connection or the wireless device
- Set up the AUTO POWER ON/OFF function to off and turn off the unit. /
Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство
- Установите функцию AUTO POWER ON/OFF в положение “Откл” и выключите устройство. /
Kā atvienot bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci
- Iestatiet funkciju AUTO POWER ON/OFF uz “izslēgts” un izslēdziet iekārtu. /
Kaip atjungti belaidį prisijungimą prie tinklo arba belaidį prietaisą.
- Nustatykite funkciją AUTO POWER ON/OFF, kad įjungtumėte ir išjungtumėte įrenginį. /
Juhtmevaba võrgu või seadme väljalülitamine
- Lülitage välja funktsioon AUTO POWER ON/OFF ja seejärel ka seade.
Общий выходной
сигнал усилителя
См. паспортную табличку на
устройстве.
См. паспортную табличку на
устройстве.
Ждущий сетевой режим : 0,5 W
(если все сетевые порты
активированы).
120 W
ПРИМЕЧАНИЕ : Сведения по обозначениям, имеющимся
на изделии, а также обозначениям, относящимся
к безопасности/соответствию требованиям, см. на
основной паспортной табличке на нижней стороне
устройства.
Дизайн и спецификации устройства могут изменяться
без предварительного уведомления.
LATVIEŠU
Enerģijas prasības
Enerģijas patēriņš
Pastiprinātāja kopējā
jauda
Skatiet galveno etiķeti uz iekārtas.
Skatiet galveno etiķeti uz iekārtas.
Tīkla gaidstāve : 0,5 W
(Ja visas tīkla pieslēgvietas ir
aktivizētas.)
120 W
PAZIŅOJUMS : Lai saņemtu produkta identifikācijas un
atbilstības/drošības informāciju, skatiet galveno marķējumu
iekārtas apakšā.
Dizains un specifikācija var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Maitinimo reikalavimai
Galios suvartojimas
Bendroji stiprintuvo
išvestis
Žiūrėkite pagrindinę ant įrenginio
esančią kortelę.
Žiūrėkite pagrindinę ant įrenginio
esančią kortelę.
Budėjimo režimas, kai įrenginys
prijungtas prie tinklo : 0,5 W
(jei aktyvinti visi tinklo prievadai)
120 W
PASTABA : Produkto identifikavimo ir atitikties / saugumo
žymėjimo informacijos ieškokite pagrindinėje etiketėje,
esančioje įrenginio apačioje.
Konstrukcija ir specifikacijos gali būti pakeistos nepranešus.
EESTI
Võimsustarve
Vaadake seadme põhisilti.
Vaadake seadme põhisilti.
Ooterežiim võrgus : 0,5 W
Energiatarbimine
(Kui kõik võrgupordid on
aktiveeritud.)
Võimendi koguväljund 120 W
MÄRKUS : Toote tuvastamiseks ja vastavus/
ohutusmärgistuse kohta lisateabe saamiseks vaadake
seadme põhjapaneelil asuvat põhietiketti.
Kujundus ja tehnilised omadused võivad muutuda ilma
eelneva hoiatuseta.
Safety Information
Информация по технике безопасности / Drošības informācija /
Saugos informacija / Ohutusteave
РУССКИЙ | ПРОСТОЕ
РУКОВОДСТВО (2 из 2)
Sound Bar
Чтобы просмотреть инструкции по
усовершенствованным функциям, посетите
сайт по адресу http://www.lg.com и загрузите
Руководство пользователя. Часть содержания,
представленного в этом руководстве, может не
относиться к вашему устройству.
LATVIEŠU | ĪSA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
(2. no 2)
Model : LAS350B
LAC450B
Lai skatītu norādījumus papildu funkciju izmantošanai,
apmeklējiet vietni http://www.lg.com un ielādējiet
Lietotāja rokasgrāmatu. Daļa satura šajā instrukcijā var
atšķirties no jūsu iekārtas.
LIETUVIŲ | PAPRASTASIS VADOVAS (2 iš 2)
Norėdami peržiūrėti pažangiąsias funkcijas,
apsilankykite http://www.lg.com ir atsisiųskite
savininko vadovą. Ne visa informacija, pateikia šiame
vadove, tiks jūsų įrenginiui.
ENGLISH | SIMPLE MANUAL (2 of 2)
EESTI | LIHTJUHEND (2/2)
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner’s
Manual. Some of the content in this manual may differ
from your unit.
Juhised erifunktsioonide kohta leiate veebilehelt
http://www.lg.com, kust saate alla laadida
kasutusjuhendi. Kasutusjuhendis võib olla erinevusi
võrreldes teie seadme funktsioonidega.
Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics European Shared Service Center B.V., declares
that this Sound Bar is compliant with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The complete
Declaration of Conformity may be requested through the following
postal address:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
or can be requested at our dedicated DoC website:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Atitikties deklaracija
Šiuo dokumentu „LG Electronics European Shared Service Center
B.V.“ patvirtina, kad ši garso juosta atitinka esminius ir visus kitus
direktyvos 1999/5/EB reikalavimus. Galima pateikti prašymą pilnai
atitikties deklaracijos formai gauti toliau nurodytu adresu:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
taip pat galima pateikti prašymą mūsų atitikties deklaracijoms
skirtame tinklalapyje:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
This device is a 2.4 GHz wideband transmission system, intended
for use in all EU member states and EFTA countries.
Šis prietaisas yra 2,4 GHz magistralinė ryšio sistema, skirta
naudojimui visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.
Заявление о соответствии
Vastavusdeklaratsioon
Настоящим сервисный центр LG Electronics European Shared
Service Center B.V. заявляет, что этот саундбар соответствует
требованиям и другим важным условиям Директивы 1999/5/EC.
Полный текст Заявления о соответствии может быть запрошен
по следующему почтовому адресу:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
или может быть запрошено на нашем выделенном веб-сайте DoC:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Это устройство представляет собой широкополосную
передающую систему с частотой 2,4 ГГц, предназначенную для
использования во всех странах – членах ЕС и ЕАСТ.
Atbilstības deklarācija
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared Service Center B.V.
paziņo, ka šis Skaņas stienis ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām
un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK noteikumiem. Pilnu
Atbilstības deklarāciju var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu
adresi:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce is 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma, kas paredzēta
izmantošanai visās ES dalībvalstīs un EFTA valstīs.
LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab,
et see kodukinosüsteem Sound Bar vastab direktiivi 1999/5/
EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu
vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus
järgmisele postiaadressile:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada
kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.
NOTICE for using this Unit
LG Sound Sync
Using BLUETOOTH®
yy When the connections failed, make sure of the
conditions of this unit and your TV : power, function and
cable connection.
yy Depending on the type of the device, you may not be
able to use the Bluetooth function.
yy For specific information of operating, refer to the
instruction manual of your TV.
yy The amount of time to turn off this unit is different
depending on your TV when you set AUTO POWER
function to ON.
Auto power On/Off
yy Depending on the connected device, this function may
not operate.
yy If you turned off the unit directly, it cannot be turned on
automatically by AUTO POWER function. However the
unit can be turned on by AUTO POWER function when
optical signal comes in after 5 seconds of no signal.
yy After the unit is turned on by AUTO POWER function, it
will be automatically turned off if there is no signal for
a certain period of time from the TV connected by LG
Sound Sync (Optical/Wireless).
Auto Function Change
yy When Auto Function Change does not work properly,
turn off the external device and then turn on the device
after 5 seconds.
yy Sound quality may become lower or disconnected
depending on the distance, interference or obstacles.
yy The multi pairing connection is only supported on
Android or iOS devices. (Multi pairing connection may
not be supported depending on the connected device
specifications.)
yy Removable/detachable Bluetooth device (Ex : Dongle
etc..) doesn’t support multi pairing.
Using "Music Flow Bluetooth" App
yy Android O/S : Ver 4.0.3 (or later)
yy If you want to get more information to operate, tap
[Setting] and turn on the User guide.
ПРИМЕЧАНИЕ к использованию
данного устройства
LG Sound Sync
yy За конкретной информацией обращайтесь к
инструкции по эксплуатации своего телевизора.
yy Если не удается подключиться, убедитесь, что
соблюдены условия для подключения данного
устройства и телевизора: электропитание,
функционирование и подключение с помощью
кабеля.
yy Время отключения данного устройства при
включении функции AUTO POWER зависит от
телевизора.
Автоматическое включение/
выключение электропитания
yy В зависимости от подключенного устройства данная
функция может быть недоступна.
yy При ручном выключении данного устройства
оно не включается автоматически с помощью
функции AUTO POWER. Однако устройство может
включиться автоматически с помощью функции AUTO
POWER, если через 5 секунд отсутствия сигнала на
оптический вход поступает сигнал.
yy При включении устройства с помощью функции
AUTO POWER, оно автоматически выключается,
если в течение определенного периода времени с
телевизора с функцией LG Sound Sync (оптический/
беспроводной) не подается сигнал.
Использование BLUETOOTH®
yy Звук может становиться тише или отключаться в
зависимости от расстояния, взаимного влияния или
помех.
yy В зависимости от типа устройства выполнение
функции Bluetooth может оказаться невозможным.
yy Соединение с возможностью нескольких
согласований поддерживается только на устройствах
Android или iOS. (Соединение с возможностью
нескольких согласований может не поддерживаться
в зависимости от характеристик подключенного
устройства.)
PAZIŅOJUMS par šīs iekārtas
lietošanu
LG Sound Sync (LG Skaņas
sinhronizācija)
yy Plašāku informāciju par darbību skatiet sava televizora
lietošanas rokasgrāmatā.
yy Ja neizdodas izveidot savienojumus, pārliecinieties par
šīs iekārtas un televizora stāvokli: barošana, darbība un
kabeļa savienojums.
yy Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no jūsu
televizora, kad funkcija AUTO POWER ir iestatīta stāvoklī
ON (Ieslēgt).
yy Съемное/сменное устройство Bluetooth (например,
Dongle и т. п.) не поддерживает несколько
согласований.
AUTO POWER (ON/OFF)
Использование приложения
"Music Flow Bluetooth"
yy Ja iekārtu izslēdzāt tieši, to nevar automātiski ieslēgta
ar ieslēgt ar funkciju AUTO POWER. Taču, ja uz piecām
sekundēm pazūd optiskais signāls un pēc tam tas atkal
parādās, iekārtu var ieslēgt ar funkciju AUTO POWER.
yy Версия операционной системы Android: 4.0.3 (или
более поздняя)
yy При желании получить дополнительные сведения
о работе нажмите элемент [Настройка] и включите
Пособие пользователя.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties
yy Pēc tam, kad iekārta ir tikusi ieslēgta ar funkciju AUTO
POWER, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā
nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG
Sound Sync (optiskais/bezvadu savienojums).
BLUETOOTH® lietošana
yy Skaņas kvalitāte var būt zemāka, vai savienojums var
tikt pārtraukts atkarībā no attāluma, traucējumiem vai
šķēršļiem.
yy Atkarībā no iekārtas veida pastāv iespēja, ka nevarēsit
izmantot Bluetooth funkciju.
yy Daudzpāru savienojumu var izveidot tikai ar Android
vai iOS ierīcēm. (Daudzpāru savienojums var nebūt
atbalstīts atkarībā no pievienotās ierīces specifikācijām.)
yy Pārvietojamas/atvienojamas Bluetooth ierīces (piem.:
sargspraudnis u.c.) neatbalsta daudzpāru savienojumu
izveidi.
Lietojumprogrammas "Music Flow
Bluetooth" izmantošana
yy Android operētājsistēma: versija 4.0.3 (vai jaunāka)
yy Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par iekārtas
darbību, nospiediet [Iestatījums] un skatiet Lietotāja
rokasgrāmatu.
Automātiskā funkcijas maiņa
yy Ja automātiskā funkcijas maiņa nedarbojas pareizi,
izslēdziet ārējo ierīci un pēc piecām sekundēm ieslēdziet
ierīci.
Автоматическое изменение
функции
yy Если автоматическое изменение функции работает
ненадлежащим образом, выключите внешнее
устройство, а через 5 секунд включите его.
ĮSPĖJIMAS kaip naudoti šį įrenginį
„LG Sound Sync“
yy Norėdami gauti specifinės informacijos apie veikimą žr.
savo televizoriaus instrukciją.
yy Jei ryšys nutrūko, patikrinkite įrenginio ir televizoriaus
būseną : maitinimą, funkcionavimą ir kabelių
sujungimus.
yy Laikas šiam įrenginiui išjungti skiriasi, priklausomai nuo
jūsų televizoriaus, kai AUTO POWER funkcija nustatyta į
padėtį ON.
Automatinis maitinimo įjungimas/
išjungimas
yy Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo prijungto
įrenginio.
yy Jei įrenginį išjungėte tiesiogiai, įjungus AUTO POWER
funkciją jis neįsijungs. Tačiau įrenginį galima įjungti
naudojant AUTO POWER funkciją, kai po 5 sekundžių,
neperduodant jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
yy Kai įrenginys įjungiamas naudojant AUTO POWER
funkciją, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo
iš „LG Sound Sync“ (optiniu / belaidžiu ryšiu) prijungto
televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
Automatinis funkcijos keitimas
yy Jei automatinio funkcijos keitimo funkcija tinkamai
neveikia, išjunkite išorinį įrenginį ir palaukę 5 sekundes jį
vėl įjunkite.
„BLUETOOTH®“ naudojimas
yy Garso kokybė gali suprastėti arba garsas gali nutrūkti,
priklausomai nuo atstumo, trikdžių ar kliūčių.
yy Priklausomai nuo įrenginio tipo, „Bluetooth“ funkcija
gali būti nepasiekiama.
yy Kelių įrenginių siejimo funkcija palaikoma tik „Android“
ir „iOS“ prietaisuose (kelių įrenginių siejimo funkcija
gali būti nepalaikoma dėl norimų susieti prietaisų
specifikacijų).
yy Keičiamas / atjungiamas „Bluetooth“ įrenginys (pvz.,
„Dongle“ ir kt.) nepalaiko kelių įrenginių siejimo funkcijos.
Programėlės „Music Flow
Bluetooth“ naudojimas
yy „Android O/S“: : 4.0.3 versija (ar naujesnė)
yy Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip naudoti
įrenginį, palieskite [Setting] ir įjunkite naudotojo vadovą.
MÄRKUS selle seadme kasutamise
kohta
LG Sound Sync
yy Töötamise kohta täpsema info saamiseks vaadake oma
teleri kasutusjuhendit.
yy Kui ühendused ebaõnnestuvad, kontrollige oma teleri
ja selle seadme olekut: toidet, funktsioneerimist ja
juhtmete ühendust.
yy Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on teie telerist
sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse funktsiooni AUTO
POWER (Automaattoite).
AUTOMAATTOITE sisse-/
väljalülitamine
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see toimida.
yy Kui te lülitate seadme otse välja, ei saa seda automaatselt
funktsiooniga AUTOMAATTOITE sisse lülitada. Siiski saab
seadme funktsiooniga AUTOMAATTOITE sisse lülitada,
kui optiline signaal saadakse 5 sekundit pärast signaali
puudumist.
yy Pärast seadme funktsiooniga AUTOMAATTOITE
sisselülitamist lülitub see automaatselt välja, kui kindla
perioodi jooksul ei edasta LG Sound Synciga ühendatud
teler signaali (optiline/juhtmevaba ühendus).
Automaatne funktsiooni muutmine
yy Kui automaatne funktsiooni muutmine ei toimi õigesti,
lülitage väline seade välja ja seejärel lülitage seade 5
sekundi pärast uuesti sisse.
BLUETOOTH® kasutamine
yy Helikvaliteet võib sõltuvalt vahekaugusest, segajatest või
takistustest muutuda kehvemaks või katkeda.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetooth-funktsiooni
kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi või
iOSi seadmed. (Mitme seadme sidumise tugi ei pruugi
olla saadaval olenevalt ühendatud seadme tehnilistest
omadustest.)
yy Eemaldatav Bluetooth-seade (nt tongel) ei toeta mitme
seadme sidumist.
Rakenduse Music Flow Bluetooth
kasutamine
yy Android : ver 4.0.3 (või uuem)
yy Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake
nupul [Seadistus] ja lülitage kasutusjuhend sisse.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement