LG | LHB755 | Owner's Manual | LG LHB755 Руководство пользователя

LG LHB755 Руководство пользователя
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
3D Blu-ray™/
DVD Mājas
Kinozāles Sistēma
Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi
iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet
šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.
LHB755 (LHB755, S75T1-S/W, S74T1-C)
P/NO : MFL68686343_2.0
2
Uzsākšana
Drošības norādījumi
1
UZMANĪBU!
Uzsākšana
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDI
NEATVERIET
UZMANĪBU! LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA DRAUDUS. NEŅEMIET NOST PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU) KORPUSA IEKŠPUSĒ
NAV ELEMENTU, KURUS VARĒTU REMONTĒT
LIETOTĀJS UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTAM SERVISA
PERSONĀLAM.
Zibens šautras simbols vienādmalu
trīsstūrī brīdina lietotāju par
neizolēta, bīstama elektriskā
sprieguma, kura amplitūda ir
pietiekama, lai cilvēks varētu saņemt
elektriskās strāvas triecienu, klātbūtni iekārtas
korpusa iekšpusē.
Izsaukuma zīme vienādmalu trīsstūrī
vērš lietotāja uzmanību uz svarīgām
lietošanas un apkopes (servisa)
norādēm, kuras atrodamas iekārtas
dokumentācijā.
BRĪDINĀJUMS: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA
UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA
DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS
UN MITRUMA.
UZMANĪBU! Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens
(pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz
atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus,
piemēram, vāzes ar puķēm.
BRĪDINĀJUMS: neuzstādiet šo iekārtu noslēgtā
vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgi.
UZMANĪBU! Šī produkta tuvumā nelietojiet
ierīces ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē
produkta darbība var tikt traucēta.
UZMANĪBU! Neaizsedziet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu vadoties pēc ražotāja
instrukcijas.
Korpusa spraugas un atveres paredzētas ventilācijai,
ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un
aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā
gadījumā nedrīkst aizsegt, novietojot iekārtu uz
gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas
virsmas. Šo ražojumu nav ieteicams ievietot kādā
iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu plauktā
vai statnē, ja netiek nodrošināta pietiekama
ventilācija vai arī nav ievērota ražotāja uzstādīšanas
instrukcija.
UZMANĪBU! Šinī iekārtā ir izmantota lāzera sistēma.
Lai nodrošinātu iekārtas pienācīgu darbību, lūdzu,
uzmanīgi iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas
saturu un saglabājiet to neskaidrību gadījumiem
nākotnē. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu,
sazinieties ar autorizētu servisa centru.
Veicot vadības operācijas, regulēšanu vai kādas citas
manipulācijas, kas nav aprakstītas šinī instrukcijā, var
novest pie veselībai bīstamas apstarošanas ar lāzera
staru.
Lai izsargātos no tieša apstarojuma ar lāzera staru,
nemēģiniet atvērt iekārtas korpusu.
BRĪDINĀJUMI attiecībā uz tīkla pieslēguma
vadu
Ieteicams katru elektroiekārtu pieslēgt atsevišķai
tīkla pieslēgvietai;
Tas nozīmē, ka katra iekārta tiek pieslēgta
atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus
rozešu un nozarojumu. Lai par to pārliecinātos,
iepazīstieties ar specifikāciju šinī lietošanas
instrukcijā. Nepārslogojiet tīkla pieslēguma rozetes.
Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas tīkla pieslēguma
rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti tīkla vadi ar
bojātu vai saplaisājušu izolāciju ir bīstami. Jebkurš
no šiem apstākļiem var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas
iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tiklīdz pamanāt
bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no
tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un autorizētā
servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu
pašu jaunu vadu. Sargājiet tīkla vadu no fiziskām vai
mehāniskām pārslodzēm, piemēram, salocīšanas,
samezglošanās, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai
bradāšanas ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet
spraudņiem, sienas pieslēguma rozetēm un
vietai, kur tīkla vads iznāk no iekārtas korpusa.
Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas
gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties
sasniedzamai.
UZMANĪBU! Informāciju par drošības marķējumu,
tai skaitā produkta identifikāciju un apgādes
normas, lūdzu meklējiet uz galvenās etiķetes ierīces
apakšējā daļā.
Uzsākšana
Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
Vecās elektroierīces nodošana
1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti
ir jāutilizē, nododot pašvaldības
īpaši noteiktās pieņemšanas vitās.
Tos nedrīkst izmest parastās
municipalitātes atkritumu urnās.
2. Ievērojot prasības veco elektroierīču utilizēšanā,
jūs pasargāsiet apkārtējo vidi un cilvēku veselību
no iespējami nelabvēlīgajām sekām,kādas verētu rasties, ierīcēm sadaloties nepiemērotā vietā.
3. Lai gūtu plašāku informāciju par veco ierīču
utilizēšanas iespējām, sazinieties ar pilsētas
pašvaldību, atkritumu savākšanas saimniecību
vai veikalu, kurā ierīci iegādājāties.
Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana
Pb
1. Šo simbolu var
papildināt dz īvsudraba
(Hg), kadmija (Cd)
vai svina (Pb) ķīmisko
elementu simboli,
ja akumulators satur
vairāk nekā 0,0005%
dz īvsudraba. 0,002%
kadmija vai 0,004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatori ir jālikvidē valsts
vai pašvaldības nozīmētās speciālās atkritumu
savākšanas vietās, atsevišķi no mājsaimniecības
atkritumiem.
3. Pareizi atbrīvojoties no vecajām baterijām/
akumulatoriem, tiks novērstas iespējami
nelabvēlīgās sekas uz apkārtējo vidu un cilvēku
veselību.
4. Lai saņemtu sīkāku informāciju par atbrīvošanos
no vecajām baterijām/akumulatoriem, lūdzu,
sazinieties ar savas pašvaldības biroju, atkritumu
iznīcināšanas dienestu vai veikalu, kur nopirkāt
šo izstrādājumu.
1
Uzsākšana
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju
komplektu un tad, rīkojoties pretējā secībā,
ievietojiet jauno. Lai pasargātu apkārtējo vidi no
piesārņojuma un novērstu iespējamos draudus
cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju
vai akumulatoru ievietojiet īpašā konteinerā
specializētajā savākšanas punktā. Neatbrīvojieties
no baterijām un akumulatoriem kopā ar sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, brīvas
kompensācijas sistēmas baterijas vai akumulatorus.
Baterijas nedrīkst pakļaut karstuma avotu,
piemēram, tiešas saules gaismas vai liesmas,
iedarbībai.
3
4
1
Uzsākšana
Uzsākšana
Atbilstības deklarācija
Norādes par autortiesībām
Ar šo uzņēmums LG Electronics European Shared
Service Center B.V. paziņo, ka šī 3D BLU-RAY MĀJAS
KINOZĀLE ir konstruēta saskaņā ar pamatprasībām
un citiem saistītajiem direktīvas 1999/5/EK
noteikumiem. Pilnu Atbilstības deklarāciju var
saņemt, nosūtot pieprasījumu uz šādu adresi:
yy Tā kā AACS (Advanced Access Content System)
ir atzīta kā satura aizsardzības sistēma Blu-ray
disku formātam, līdzīgi kā tiek izmantota CSS
(Content Scramble System) DVD formātam,
noteikti ierobežojumi piemēroti AACS aizsargāta
satura atskaņošanai, analogā signāla izejai utt.
Šī izstrādājuma funkcijas un ar tām saistītie
ierobežojumi var mainīties atkarībā no iegādes
laika, jo dažādi ierobežojumi var tikt pieņemti un/
vai izmainīti AACS sistēmā jau pēc šī ražojuma
izgatavošanas.
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
vai mūsu mājaslapas īpašajā atbilstības deklarāciju
sadaļā:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Šī ierīce is 2.4 GHz platjoslas pārraidīšanas sistēma,
kas paredzēta izmantošanai visās ES dalībvalstīs un
EFTA valstīs.
yy Turklāt BD-ROM Mark un BD+ tiek papildus
izmantotas kā satura aizsardzības sistēmas
Blu-ray disku formātam, piemērojot noteiktus
ierobežojumus, tai skaitā ierobežojumus BD-ROM
Mark un/vai BD+ aizsargāta satura atskaņošanai.
Lai gūtu plašāku informāciju par AACS, BD-ROM
Mark, BD+, vai par šo ražojumu, lūdzu, sazinieties
ar autorizētu klientu servisa centru.
yy Daudzos BD-ROM/DVD diskos ir iekodēta
aizsardzība pret kopēšanu. Šī iemesla dēļ jums
jāpieslēdz savs atskaņotājs pie televizora tiešā
veidā, nevis caur videomagnetofonu. Pieslēdzot
videomagnetofonu attēls no diskiem ar satura
aizsardzību būs izkropļots.
yy Šajā produktā ir iekļauta autortiesību aizsardzības
tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un citas
intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības.
Šo autortiesību aizsardzības tehnoloģiju
izmantošanas atļauju piešķir Rovi Corporation,
un tā ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos un
citiem ierobežotiem skatīšanās veidiem, ja vien
Rovi Corporation nav noteikusi savādāk. Aizliegts
veikt dekompilāciju vai inženiertehnisko analīzi.
yy ASV un citu valstu autortiesību aizsardzības
likumos par neatļautu televīzijas programmu,
videolenšu, BD-ROM un DVD disku,
kompaktdisku un citu datu nesēju satura
ierakstīšanu, izmantošanu, demonstrēšanu,
izplatīšanu vai rediģēšanu noteikta civilā un/vai
kriminālā atbildība.
Uzsākšana
5
Svarīgs norādījums attiecībā uz
televizora krāsu sistēmu
Šī atskaņotāja krāsu sistēma var mainīties atkarībā
no atskaņojamā diska.
Tikai multisistēmu televizori spēj apstrādāt visus no
šī atskaņotāja saņemtos signālus.
yy Ja jūsu rīcībā ir PAL sistēmas krāsainais televizors,
skatoties NTSC sistēmā ierakstītus diskus vai
videomateriālus attēls būs izkropļots.
yy Multisistēmu krāsainais televizors automātiski
pārslēdz krāsu sistēmu atkarībā no ieejās
pienākošajiem signāliem. Ja krāsu sistēma
automātiski nepārslēdzas, izslēdziet televizoru un
vēlreiz ieslēdziet to.
yy Arī tajos gadījumos, kad NTSC krāsu sistēmā
ierakstītus diskus jūsu sistēma atskaņo normāli,
jūsu ierakstītājs tos var būt nekorekti ierakstījis.
>>Uzmanību
yy Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt
reiboņus un nogurumu.
yy Trīsdimensiju filmas 3D režīmā nav ieteicams
skatīties veciem cilvēkiem, bērniem un
grūtniecēm.
yy Ja skatoties trīsdimensiju videomateriālus jūs
sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni,
kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un
atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.
1
Uzsākšana
Piemēram, atskaņojot NTSC krāsu sistēmā ierakstītu
disku, atskaņotāja izejā būs signāls NTSC kodējumā.
6
Saturs
Saturs
1Uzsākšana
2
Drošības norādījumi
8Ievads
8
– Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie
atskaņojamie diski un simboli
9
– Par simbolu “7” displejā
9
– Reģionālais kods
9
– Sistēmas izvēle
10 Tālvadības pults
11 Priekšējais panelis
11 Aizmugures panelis
2Savienošana
12
13
13
14
15
15
15
16
17
17
17
18
19
19
20
21
21
Sistēmas izvietojums
Skaļruņu pievienošana
– Skaļruņu pievienošana atskaņotājam
Jūsu televizora pieslēgšana
– Kas ir SIMPLINK?
– ARC (Audio Return Channel) funkcija
– Izšķirtspējas iestatījumi
Antenas pievienošana
Savienojums ar ārējo ierīci
– AUX savienojums
– OPTICAL IN pieslēgums
– HDMI IN 1/2 savienojums
Pieslēgšana mājas tīklam
– Pieslēgšanās tīklam izmantojot kabeli
– Tīkla pieslēguma ar kabeli iestatījumi
– Bezvadu tīkla pieslēgums
– Bezvadu tīkla pieslēgums
3 Sistēmas iestatīšana
24 Initial Setup
25Iestatījumi
25 – Iestatījumu pielāgošana
26 – Izvēlne [NETWORK]
27 – Izvēlne [DISPLAY]
28 – Izvēlne [LANGUAGE]
29 – Izvēlne [AUDIO]
31 – Izvēlne [LOCK]
32 – Izvēlne [OTHERS]
34 Sound Effect (skaņas efekti)
35 Izvēlnes Home displejs
35 – Izvēlnes [HOME] izmantošana
35 Saistītās ierīces satura atskaņošana
35 – Diska atskaņošana
36 – Blu-ray 3D diska atskaņošana
36 – Faila atskaņošana diskā/USB ierīcē
38 – Faila atskaņošana Android ierīcē
39 – Faila atskaņošana tīkla serverī
40 Datora mājas tīkla servera izmantošana
40 – Par datorprogrammu SmartShare
40 – Datorprogrammu SmartShare
lejupielāde
40 – Datorprogrammas SmartShare
instalēšana
40 – Failu un mapju kopīgošana
41 – Sistēmas prasības
42 Vispārēji norādījumi par atskaņošanu
42 – Pamatdarbības video un audio
saturam
42 – Pamatdarbības darbam ar
fotoattēliem
42 – Diska izvēlnes izmantošana
43 – Lai turpinātu atskaņošanu
43 – Pēdējais kadrs atmiņā
44 Ekrāna izvēlne
44 – Video atskaņošanas vadība
45 – Fotoattēlu skatīšanas vadība
46 Uzlabotā atskaņošana
46 – Atskaņošanas atkārtošana
46 – Konkrēta fragmenta atkārtošana
46 – Atskaņošana no izvēlētā laika
47 – Subtitru valodas izvēle
47 – Cita audio klausīšanās
47 – Skatīšanās no atšķirīga leņķa
Saturs
47 – Televizora ekrāna malu attiecības
maiņa
48 – Subtitru koda lapas maiņa
48 – Attēla režīma maiņa
49 – Satura informācijas skatīšana
49 – Satura saraksta skatījuma maiņa
49 – Subtitru faila izvēle
50 – Mūzikas klausīšanās slaidrādes laikā
50 – 3D kodēta faila atskaņošana
51Papildfunkcijas
51 – BD-Live™ skatīšanās
51 – LG AV Remote
51 – Privātais skaņas režīms
52 Radio funkcijas
52 – Radio klausīšanās
52 – Radiostaciju saglabāšana atmiņā
52 – Saglabāto radiostaciju dzēšana
52 – Lai izdzēstu visas iestatītās
radiostacijas
52 – Vāja FM signāla pastiprināšana
52 – Skatiet informāciju par radiostaciju
53 Premium lietošana
54 Mūzikas baudīšana ar LG daudzzonu
audio sistēmu (LG Music Flow)
55 BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
55 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs
uzglabāto mūziku
56 LG Sound Sync
7
5 Bojājumu izlabošana
58
58
59
60
60
60
60
Bojājuma izlabošana
– Vispārēji norādījumi
– Tīkls
– Attēls
– Skaņa
– Klientu atbalsta dienests
– ATKLĀTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
1
2
6Pielikums
61
Televizora vadība izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības pulti
61 – Tālvadības pults pielāgošana jūsu
televizora vadībai
62 Tīkla programmatūras atjaunināšana
62 – Paziņojums par atjauninājumu
62 – Programmatūras atjaunināšana
64Papildinformācija
64 – Failu prasības
65 – AVCHD (Uzlabotais Augstas
Izšķirtspējas video kodeks)
66 – Par DLNA
66 – Noteiktas prasības sistēmai
66 – Norādījumi attiecībā uz saderību
67 Audio izejas signālu specifikācija
68 Reģionu kodu saraksts
69 Valodas kodu saraksts
70 Zīmoli un licences
72Specifikācija
74Apkope
74 – Iekārtas apkope un transportēšana
74 – Norādījumi attiecībā uz diskiem
75 Svarīga informācija par tīkla
pakalpojumiem
Šīs rokasgrāmatas saturs var atšķirties no atskaņotāja, kas atkarīgs no atskaņotāja programmatūras
vai pakalpojumu nodrošinātāja.
3
4
5
6
8
Uzsākšana
Ievads
1
Uzsākšana
Šajā lietošanas instrukcijā izmantotie atskaņojamie diski un
simboli
Datu nesējs/
Termins
Logotips
Simbols
e
Apraksts
yy Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un
kurus var iegādāties vai iznomāt.
yy „Blu-ray 3D” diski un „Blu-ray 3D ONLY” diski
yy BD-R/RE diski, kas ir ierakstīti BDAV formātā.
Blu-ray
y
u
i
r
DVD-ROM
yy BD-R/RE diski, kas satur filmu, mūzikas vai
fotogrāfiju failus.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
yy Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un
kurus var iegādāties vai iznomāt.
yy Formatēts filmu režīms
yy Darbojas arī ar divslāņu diskiem
DVD-R
DVD-RW
DVD+R
DVD+RW
o
Formatēts AVCHD formāts
y
u
i
yy DVD±R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas
vai fotoattēlu faili.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
DVD-RW (VR)
r
Formatēts VR režīms
Audio
kompaktdisks
t
Audio kompaktdisks
CD-R/RW
y
u
i
Piezīme
–
Uzmanību
–
,
>
yy CD-R/RW diski, kuros ierakstīti filmu, mūzikas vai
fotoattēlu faili.
yy ISO 9660+JOLIET, UDF un UDF Bridge formāts
Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.
Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos
nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.
Uzsākšana
,,Piezīme
yy Atkarībā no atskaņošanas aprīkojuma vai
CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diska stāvokļa
dažus CD-R/RW (vai DVD±R/RW) diskus uz
ierīces nevar atskaņot.
yy BD-R/RE, DVD±R/RW un CD-R/RW diskus,
kas ir ierakstīti, izmantojot datoru, DVD vai
kompaktdisku atskaņotāju, nevar atskaņot, ja
disks ir bojāts vai netīrs, vai ja uz atskaņotāja
galviņas ir netīrumi vai kondensāts.
yy Ja jūs ierakstāt disku, izmantojot datoru
pat, ja tas ir ierakstīts saderīgā formātā,
ir gadījumi, kad to nevar atskaņot
programmatūras iestatījumu dēļ, kas tika
izmantoti, lai disku ierakstītu. (Lai iegūtu
detalizētāku informāciju, griezieties pie
programmatūras izdevēja.)
yy Šim atskaņotājam ir nepieciešams, lai diski
un ieraksti atbilstu konkrētiem tehniskajiem
standartiem optimālai atskaņošanas
kvalitātes iegūšanai.
yy Iepriekš ierakstītajiem DVD šie standarti
ir automātiski iestatīti. Ierakstāmo disku
formātiem ir daudz dažādi veidi (ieskaitot
CD-R, kas satur MP3 vai WMA failus) un
tiem ir nepieciešami konkrēti apstākļi, lai
nodrošinātu saderīgu atskaņošanu.
yy Klientiem ir jāņem vērā, ka, lai lejupielādētu
MP3 / WMA failus un mūziku no interneta,
ir nepieciešama atļauja. Mūsu uzņēmumam
nav tādu tiesību piešķirt šādu atļauju. Atļauja
vienmēr ir jāprasa autortiesību īpašniekam.
yy Formatējot atkārtoti ierakstāmo disku,
jums jāuzstāda diska formāta opcija uz
[Mastered], lai nodrošinātu disku saderību
ar LG atskaņotājiem. Live System formātu
nevar izmantot LG atskaņotājā. (Mastered/
Live failu sistēma ir Windows Vista disku
formātu sistēma)
Par simbolu “7” displejā
“7” var parādīties jūsu televizora displejā darba
laikā un tas nozīmē, ka šim konkrētajam datu
nesējam attiecīgā, lietošanas instrukcijā aprakstītā
funkcija nav pieejama.
Reģionālais kods
Šai iekārtai apakšā vai aizmugurē ir uzdrukāts
reģionālais kods. Šī iekārta var atskaņot tikai BDROM vai DVD diskus, kuru marķējumā ir norādīta
iekārtas apakšā vai aizmugurē esošā informācija vai
”ALL” (Visi).
Sistēmas izvēle
Atvērt disku atveri, izmantojot B (OPEN/CLOSE)
spiedpogu un tad piespiediet un turiet M (PAUSE)
uz vairāk nekā piecām sekundēm, lai mainītu krāsu
sistēmu (PAL /NTSC /AUTO).
1
Uzsākšana
yy Atkarībā no ierakstīšanas programmas &
formatējuma dažus ierakstītos diskus (CD-R/
RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) nevar atskaņot.
9
10
Uzsākšana
Tālvadības pults
• • • • • • a • • • • • • 1
Uzsākšana
1 (POWER): ieslēdz un izslēdz
iekārtu.
B (OPEN/CLOSE): izbīda un
ievelk atpakaļ disku paliktni.
FUNCTION: maina ieejas režīmu.
Cipartaustiņi 0 - 9: Ļauj izvēlēties
izvēlnes opciju pēc tās numura.
CLEAR: Noņem skaitli, kad
tiek iestatīta parole vai tīkla
savienojums.
REPEAT (h): Vēlamo sadaļu vai
secību atkārtošana.
• • • • • • b • • • • • •
c/v (SCAN): veic
meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.
C/V (SKIP): pāriet uz
nākošo vai iepriekšējo nodaļu /
celiņu / failu.
Z (STOP): pārtrauc atskaņošanu.
d (PLAY): uzsāk atskaņošanu.
BACK ( ): Iziet no izvēlnes vai
atgriezties iepriekšējā ekrānā.
TITLE/POPUP: atver displejā
DVD virsraksta izvēlni vai BDROM uznirstošo izvēlni, ja tādas ir
pieejamas.
DISC MENU: atver izvēlni no
diska.
• • • • • • d • • • • • •
Krāsu (R, G, Y, B) taustiņi:
- ļauj pārvietoties pa BD-ROM
izvēlnēm. Izmanto arī kā konkrētu
izvēļņu saīšņu pogas.
- B taustiņš: FM režīmā pārslēdz
mono/stereo.
RDS: Radio datu sistēma.
PTY: Skatīt RDS tipa programmu.
PTY SEARCH:
Meklēt programmas veidu.
SPEAKER LEVEL: regulē izraudzītā
skaļruņa skaļumu.
SUBTITLE: Ļauj izvēlēties titru
valodu.
SOUND EFFECT: ieslēdz vienu no
skaņas efektu režīmiem.
AUDIO: ļauj izvēlēties audio
valodu vai audio kanālu
VOL +/-: regulē skaļruņu skaļumu.
SLEEP: iestata konkrētu laika
posmu, pēc kura ierīce izslēgsies.
MUTE: izslēdz ierīces skaņu.
• • • • • • c • • • • • •
HOME ( ): atver vai aizver
sākuma izvēlni.
USER EQ: skaņas regulēšana,
palielinot vai samazinot attiecīgās
frekvences līmeni.
Noņemiet bateriju nodalījuma
vāciņu tālvadības pults apakšpusē
un ievietojiet nodalījumā divas
R03 (izmērs AAA) baterijas pareizi
orientējot 4 un 5.
ENTER (b): apstiprina izvēli
izvēlnē.
M (PAUSE): nopauzē atskaņošanu.
OPTICAL/TV SOUND: tieši pāriet
uz optiskā signāla ieejas režīmu.
Baterijas nomaiņa
TUNING +/-: Regulēšana, lai
uztvertu vēlamo radio staciju.
INFO/MENU (m): atver vai aizver
ekrānā displeja logu.
Kursora taustiņi (W/S/A/
D): ļauj izvēlēties kādu opciju no
izvēlnes.
PRESET +/-: Radio programmu
izvēle.
? : Šī poga nedarbojas.
TV vadības taustiņi: sk. 61. lpp.
Uzsākšana
11
Priekšējais panelis
a
b
c
d
1
Uzsākšana
e
a Atvere diska ievietošanai
f
f Vadības taustiņi
R (Atvērt / Aizvērt)
T (Atskaņot / Apturēt.)
I (Apturēt)
F (funkcija)
Pārslēdz ieejas signāla avotu vai funkciju.
1/! (Ieslēgšana)
b Tālvadības sensors
c Displeja logs
d Skaņas stipruma regulēšana
e USB pieslēgvieta
Aizmugures panelis
a
b
c
d e
f
g hi
a Tīkla barošanas vads
f HDMI IN 1/2
b Dzesēšanas ventilators
g Antenas pievienojumvieta
c Skaļruņu pievienošanas ligzdas
h AUX (L/R) INPUT
d LAN (lokālā tīkla) pieslēgvieta
i OPTICAL IN
e HDMI OUT (TV ARC)
C
A
G
F
Savienošana
12
A
A
A
Sistēmas izvietojums
Attēlā parādīts sistēmas izvietojuma piemērs.
Ievērojiet, ka, uzskatāmības labad, instrukcijas
A
D
ilustrācijās parādītā aparatūra atšķiras
no reālās
aparatūras.
yy Novietojiet centrālo skaļruni tā, lai tas
Lai nodrošinātu vislabāko telpisko skanējumu,
nebūtu bērniem sasniedzams.
visiem skaļruņiem, izņemot basu skaļruni, jāatrodas
Pretējā gadījumā skaļrunis var apgāzties un
vienādā attālumā no klausītāja atrašanās vietas (A). A B C D
F G un/vai materiālus zaudējumus.
radītEtraumas
2
Savienošana
yy Skaļruņi satur magnētiskas sastāvdaļas, tādēļ
attēls var būt neatbilstošās krāsās televizora
ekrānā vai datora monitora ekrānā televizora
ekrānā vai datora monitora ekrānā.
Lūdzu, izmantojot skaļruņus, nenovietojiet
tos televizora ekrāna vai datora monitora
tuvumā.
B
B
C
CG
G
A
B A
A A
B
C
A
G
F
C
A
A
GB
B
A
A
A
A
E
E
A
E
A
A
D
A
A
E
A ABCD E F G
kreisais skaļrunis (L)/
A A Priekšējais
BCD
EE F G
AD E F
labējais
skaļrunis (R):
C
A A B Priekšējais
G
E
A
Priekšējos skaļruņus novietojiet monitora vai ekrāna
sānos un pēc iespējas vienā plaknē ar ekrāna
virsmu.
E
A AA
B C Centrālais
D E F skaļrunis:
G
Centrālo skaļruni novietojiet virs vai zem monitora
vai ekrāna.
A A B C D Ieskaušanas
E F G kreisais skaļrunis (L)/
labais skaļrunis (R):
F G
A B C D E Ieskaušanas
A
>>Uzmanību
E
lai bērni neliktu rokas vai kādus
yy Raugieties,
A
priekšmetus *skaļruņa atverē.
*Skaļruņa atvere: atvere skaļruņu korpusā,
kas nodrošina dziļu un bagātīgu basa
skanējumu.
Šos skaļruņus novietojiet aiz klausītāja atrašanās
E
vietas un pavērsiet mazliet uz iekšu.
B C D E F Basu
G skaļrunis:
Basu skaļruņa atrašanās vieta nav tik būtiska, jo
zemie toņi nav precīzi orientēti. Taču ieteicams
zemfrekvences skaļruni novietot tuvāk priekšējiem
skaļruņiem. Pagrieziet to uz telpas centru, lai
samazinātu skaņas atstarošanos no sienām.
C D E F G Ierīce
yy Pirms papildus zemfrekvences reproduktora
lietošanas, noņemiet vinila aizsargslāni.
Savienošana
Skaļruņu pievienošana
2. Pievienojiet vadus skaļrunim to
pievienojumvietā.
Skaļruņu pievienošana
atskaņotājam
1. Pievienojiet skaļruņu vadus pie atskaņotāja.
Skaļruņa vadi ir apzīmēti ar atšķirīgām krāsām.
Attiecīgajiem skaļruņiem izmantojiet atbilstošas
krāsas vadus.
Pārliecinieties, ka melnais vads tiek pieslēgts
pie spailes, kas marķēta “–” kā „mīnuss”, bet otrs
vads tiek pieslēgts pie spailes, kas marķēta “+” kā
„pluss”.
Pievienojiet zemfrekvences reproduktora
vadu pie atskaņotāja. Kad zemfrekvences
reproduktora vads ir pievienots atskaņotājam,
ievietojiet savienotāju, līdz tas noklikšķ.
Krāsa
Skaļrunis
Stāvoklis
Pelēkais
Aizmugurējais
Aizmugurējais
labais
Zilais
Aizmugurējais
Aizmugurējais
kreisais
Zaļš
Centrālais
Centrālais
Oranžs
Basu skaļrunis
Jebkurš frontāls
stāvoklis
Sarkans
Priekšpuse
Priekšā pa labi
Balts
Priekšpuse
Priekšā pa kreisi
Pārliecinieties, ka melnais vads tiek pieslēgts
pie spailes, kas marķēta “–” kā „mīnuss”, bet otrs
vads tiek pieslēgts pie spailes, kas marķēta “+” kā
„pluss”.
2
Savienošana
13
14
Savienošana
Jūsu televizora
pieslēgšana
2
Ja jums ir HDMI televizors vai monitors, jūs varat to
pieslēgt šai iekārtai izmantojot HDMI kabeli (tips
A, High Speed HDMI™ Cable). Savienojiet iekārtas
HDMI izejas ligzdu ar HDMI ieejas ligzdu ar HDMI
signālu savietojamā televizorā vai monitorā.
Papildinformācija par HDMI
pieslēgumu
yy Pieslēdzot iekārtai ar HDMI vai DVI savietojamu
ierīci pārliecinieties par sekojošo:
-- Izslēdziet gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu,
gan jūsu atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet
HDMI/DVI iekārtu un vēl pēc 30 sekundēm
ieslēdziet šo iekārtu.
Savienošana
-- Pārbaudiet, vai pieslēgtās iekārtas video ieeja
ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
Iekārtas aizmugure
-- Pārbaudiet, vai pieslēgtā iekārta ir saderīga
ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai
1920 x 1080p video signālu.
yy Ne visas ar HDCP savietojamas HDMI vai DVI
ierīces darbosies kopā ar šo iekārtu.
-- Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, normālu
attēlu iegūt neizdosies.
TV
HDMI
kabelis
,,Piezīme
yy Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio
signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces
atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī
vispār nebūt dzirdama.
yy Ja jūs izmantojat HDMI pieslēgumu, jūs
varat mainīt izšķirtspēju HDMI izejā. (sk.
“Izšķirtspējas iestatījumi”, 15. lpp.).
Pārslēdziet TV signāla avotu uz HDMI (sk. televizora
rokasgrāmatu).
,,Piezīme
Lai izveidotu optimālu pieslēguma sistēmu,
lūdzu, iepazīstieties ar jūsu televizora,
stereosistēmas un pārējā aprīkojuma lietošanas
instrukcijām.
yy Izvēlieties video signāla veidu HDMI OUT
izejas ligzdā izmantojot opciju [HDMI Colour
Setting] izvēlnē [Settings] (sk. 28. lpp).
yy Mēģinājums mainīt izšķirtspēju pēc tam,
kad izveidojies pieslēgums, var izraisīt
iekārtas atteici. Lai šādu problēmu atrisinātu,
izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
yy Ja HDMI savienojums ar HDCP nav
apstiprināts, televizora ekrāns būs melns,
bez attēla. Šādos gadījumos pārbaudiet
HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI
kabeli.
yy Ja ekrānā redzams troksnis vai melnas līnijas,
lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos
apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m).
Savienošana
Kas ir SIMPLINK?
Dažas šīs iekārtas funkcijas iespējams vadīt
izmantojot televizora tālvadības pulti, ja šo
televizoru ar SIMPLINK sistēmu ir ražojusi LG un tas
pieslēgts atskaņotājam ar HDMI pieslēgumu.
Sīkāk par SIMPLINK funkciju sk. attiecīgā televizora
lietošanas instrukciju.
LG televizori ar SIMPLINK funkciju tiek marķēti ar
augstāk redzamo logotipu.
Izšķirtspējas iestatījumi
Izejās HDMI OUT atskaņotājs var nodrošināt signālu
ar dažādām izšķirtspējām. Izšķirtspēju jūs varat
mainīt izmantojot izvēlni [Settings].
1. Piespiediet HOME ( ).
2. Izmantojot A/D izvēlieties [Settings] un pēc
tam piespiediet ENTER (b).
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
3. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [DISPLAY]
un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz otro
līmeni.
4. Izmantojot W/S izvēlieties opciju [Resolution]
un pēc tam piespiediet ENTER (b), lai pārietu
uz trešo līmeni.
,,Piezīme
yy Atkarībā no diska veida vai atskaņošanas
statusa atsevišķas SIMPLINK operācijas
var atšķirties no paredzētajām vai vispār
nefunkcionēt.
yy Funkcija SIMPLINK netiek atbalstīta ierīcēs,
kuras ar SIMPLINK ir pievienotas, izmantojot
HDMI IN spraudni.
ARC (Audio Return Channel)
funkcija
ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio
signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.
Lai izmantotu šo funkciju:
-- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC
funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
-- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem
televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju
vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
-- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (veids A, High
speed HDMI™ kabelis ar Ethernet).
-- Jums jāsavieno televizora HDMI IN ligzda, kas
atbalsta ARC funkciju, ar atskaņotāja HDMI OUT
ligzdu.
-- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var
pievienot tikai vienu mājas kinozāles sistēmu.
,,Piezīme
Lai aktivizētu funkciju [SIMPLINK / ARC],
iestatiet šo opciju uz [On]. (33. lpp)
5.Izmantojot W/S izvēlieties vajadzīgo
izšķirtspējas vērtību, pēc tam piespiediet ENTER
(b), lai apstiprinātu izvēli.
2
Savienošana
Funkcijas, kuras iespējams vadīt izmantojot LG
televizora tālvadības pulti, ir: atskaņot, pauze,
skenēt, izlaist, apturēt, izslēgt u. c.
15
16
Savienošana
,,Piezīme
yy Ja jūsu televizors nav savietojams ar signāla
izšķirtspēju atskaņotāja izejā, jūs varat
pārslēgt izšķirtspēju uz 576p sekojošā veidā:
1.Piespiediet B, lai izbīdītu disku paliktni.
Antenas pievienošana
Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto
antenu.
2.Piespiediet Z (STOP) un turiet piespiestu
ilgāk par 5 sekundēm.
2
Savienošana
yy Ja jūs iestatiet izšķirtspēju manuāli un tad
pieslēdziet HDMI izeju televizoram, bet jūsu
televizors neatbalsta šādus iestatījumus,
izšķirtspējas iestatījumi pārslēgsies uz [Auto].
yy Ja jūs izvēlēsieties izšķirtspēju, kuru
neatbalsta jūsu televizors, ekrānā parādīsies
brīdinošs uzraksts. Ja pēc izšķirtspējas
pārslēgšanas attēls ekrānā neparādās,
lūdzu, nogaidiet 20 sekundes un izšķirtspēja
automātiski pārslēgsies atpakaļ uz
iepriekšējo vērtību.
yy 1080p video izejas signāla kadru frekvence
var tikt automātiski iestatīta uz 24 Hz vai
50 Hz atkarībā gan no pieslēgtā televizora
iespējām, gan tam vispiemērotākās vērtības,
un tās izvēles pamatā būs atskaņotā BDROM diska satura kadru frekvence.
Iekārtas aizmugure
,,Piezīme
Pievienojot FM vadu antenu, nodrošiniet, ka tā
tiek pilnībā izstiepta.
Savienošana
Savienojums ar ārējo
ierīci
AUX savienojums
Jūs varat pieslēgt ārējo ierīci sistēmai un klausīties
skaņu skaļruņos.
OPTICAL IN pieslēgums
Jūs varat klausīties ārējās ierīces skaņu Jūsu
atskaņotāja skaļruņos, izmantojot digitālo optiskā
signāla pieslēgumu.
Pievienojiet ārējās ierīces optiskā signāla izejas
ligzdu Jūsu aparāta OPTICAL IN ligzdai.
Pēc tam, nospiežot FUNCTION, atlasiet opciju
[OPTICAL].
Vai arī uzreiz nospiediet OPTICAL / TV SOUND.
Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot F (funkcijas)
taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.
Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot F (funkcijas)
taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.
Iekārtas aizmugure
Iekārtas aizmugure
Balts
Sarkans
Uz ārējās ierīces (TV,
videomagnetofona u.c.)
audio izejas ligzdām
Uz ārējās ierīces
optiskā signāla
izejas ligzdām
2
Savienošana
Savienojiet ārējās ierīces analogā audio signāla
izejas ligzdas ar ierīces AUX L/R (INPUT) ieejas
ligzdām. Pēc tam, nospiežot FUNCTION, atlasiet
opciju [AUX].
17
18
Savienošana
HDMI IN 1/2 savienojums
Izmantojot šo savienojumu, Jūs varat un skatīties
attēlus un klausīties skaņu no ārējās ierīces.
Savienojiet ārējās ierīces HDMI OUT (izejas) ligzdu ar
aparāta HDMI IN (ieejas) 1 vai 2 ligzdu.
Pēc tam, nospiežot FUNCTION, atlasiet opciju
[HDMI IN 1/2].
2
Lai uzstādītu ieejas režīmu, var izmantot F (funkcijas)
taustiņu, kas atrodas uz priekšējā paneļa.
Savienošana
Iekārtas aizmugure
Uz ārējās ierīces
(virszemes TV
uztvērēja, ciparu
satelītuztvērēja,
videospēļu pierīces
u.c.) HDMI OUT
(izejas) ligzdu.
,,Piezīme
yy Ja ieslēgts HDMI IN 1/2 režīms, attēla
izšķirtspēju nevar mainīt. Pievienotās ārējās
ierīces attēla izšķirtspējas maiņa.
yy Ja video izejas signāls ir izkropļots, kad
personālais dators pievienots pie HDMI
IN 1/2 ligzdas, mainiet personālā datora
izšķirtspēju uz 576p, 720p, 1080i vai 1080p.
yy Atskaņotājs padod audio signālu no HDMI
ieejas uz abām HDMI izejām un sistēmas
skaļruņiem.
Savienošana
Pieslēgšana mājas
tīklam
Pieslēgšanās tīklam izmantojot
kabeli
Platjoslas
pieslēgums
Maršrutētājs
2
DLNA sertificēti serveri
Kabeļa pieslēgums nodrošina vislabākos rezultātus,
jo ierīce tiek pieslēgta tīklam tiešā veidā un
pieslēguma darbību neietekmē radiotraucējumi.
Tālākos norādījumus pieslēguma izveidei jūs
atradīsiet savas tīkla ierīces lietošanas pamācībā.
Savienojiet atskaņotāja LAN pieslēgvietu ar
atbilstošo modema vai maršrutētāja ligzdu
izmantojot veikalā nopērkamu LAN vai Ethernet
kabeli.
,,Piezīme
yy Pievienojot un atvienojot LAN kabeli
satveriet to aiz spraudņa. Atvienojot
nevelciet aiz LAN kabeļa, bet piespiediet
fiksācijas austiņu un izvelciet spraudni no
ligzdas.
yy Nepieslēdziet LAN portam moduļtelefona
pieslēguma kabeli.
yy Tā kā vienlaikus eksistē vairākas pieslēgumu
konfigurācijas, lūdzu, ievērojiet sava
telekomunikāciju operatora vai interneta
pakalpojumu sniedzēja specifikācijas.
yy Ja vēlaties piekļūt saturam no DLNA
saderīgiem digitālajiem multivides
serveriem, šim atskaņotājam jābūt ar
maršrutētāju pieslēgtam pie tā paša lokālā
tīkla, kur tie.
yy Lai iestatītu savu personālo datoru kā
DLNA saderīgu digitālo multivides serveri,
uzinstalējiet savā personālajā datorā
programmu SmartShare PC Software. (skatīt
40. lpp.)
Iekārtas aizmugure
Savienošana
Atskaņotāju var pieslēgt lokālajam tīklam (LAN),
izmantojot aizmugures paneļa LAN portu
pieslēgvietu vai iekšējo bezvadu moduli.
Pieslēdzot atskaņotāju mājas platjoslas tīklam,
jums būs pieejami tādi pakalpojumi, kā piemēram,
programmatūras atjauninājumi, BD-Live interaktīvie
pakalpojumi un dažādi tiešsaistes pakalpojumi.
19
20 Savienošana
Tīkla pieslēguma ar kabeli
iestatījumi
2
Ja lokālajā tīklā (LAN), pie kura ar kabeļa palīdzību
pieslēgts atskaņotājs, atrodas DHCP serveris,
atskaņotājam automātiski tiks piešķirta IP adrese.
Dažkārt atskaņotājam, kurš ar LAN kabeļa palīdzību
pieslēgts mājas tīklam, var nākties veikt tīkla
pieslēguma konfigurēšanu. Izvēlnē [NETWORK]
veicamie iestatījumi aprakstīti zemāk.
Advanced Setting
Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli,
izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Advanced Setting],
kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet
ENTER (b).
1. Lai izvēlētos [Wired], izmantojiet W/S un
nospiediet ENTER (b).
Savienošana
Sagatavošana
Pirms uzsākt tīkla pieslēguma konfigurēšanu
jums mājas tīklam jāpieslēdz platjoslas
interneta savienojums.
2.Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
1. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju
[Connection Setting] un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves un pēc tam
nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Start].
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
,,Piezīme
Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums
manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static],
pēc tam izmantojot W/S/A/D un ciparu
taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask],
[Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdāties
ievadot ciparus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu
izgaismoto rakstzīmi.
3. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
Tīkls automātiski savienosies ar ierīci.
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
4. Nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[OK], lai pabeigtu vadu tīkla iestatīšanu.
Savienošana
Bezvadu tīkla pieslēgums
Cita pieslēguma opcija ir izmantot piekļuves vietu
vai bezvadu maršrutētāju. Tīkla konfigurācija un
pieslēguma metode var atšķirties atkarībā no
izmantojamā aprīkojuma un tīkla vides.
21
Sagatavošana
Pirms veikt bezvadu tīkla konfigurēšanu, jums
nepieciešams:
-- p
­ ievienot mājas bezvadu tīklam platjoslas
interneta pieslēgumu.
-- uzstādīt piekļuves punktu vai bezvadu
maršrutētāju.
-- atzīmēt tīkla SSID (servisu paketes
identifikatoru) un drošības kodu.
1. No izvēlnes [Setup] izvēlieties opciju
[Connection Setting] un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
DLNA sertificēti serveri
2. Izlasiet tīkla iestatījumu sagataves, un pēc tam
nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Start].
piekļuves punkta vai
bezvadu maršrutētāja
Platjoslas
pieslēgums
Skatīt iestatīšanas norādījumus, kas ir pievienoti
jūsu piekļuves punktam vai bezvadu maršrutētājam,
lai iegūtu detalizētu informāciju par pieslēgšanas
soļiem un tīkla iestatījumiem.
Lai būtu vislabākais sniegums, vislabākā opcija
vienmēr ir tiešs vadu pieslēgums no šī atskaņotāja
pie jūsu mājas tīkla maršrutētāju vai kabeļa /DSL
modema.
Ja jūs tomēr izvēlaties bezvadu opciju, ņemiet
vērā, ka sniegumu dažreiz var ietekmēt citas mājās
esošas elektroniskās iekārtas.
Bezvadu tīkla pieslēgums
Lai izveidotu bezvadu tīkla pieslēgumu,
atskaņotāja iestatījumi jānokonfigurē darbam
tīklā. Šo sagatavošanu var veikt izmantojot izvēlni
[Setup]. Izvēlnē [NETWORK] veicamie iestatījumi
aprakstīti zemāk. Pirms atskaņotāja pieslēgšanas
tīklam jāuzstāda piekļuves punkts vai bezvadu
maršrutētājs.
Ja vadu tīkls nav pievienots ierīcei, uz ekrāna
tiek attēloti visi pieejamie tīkli.
3.Izmantojiet W/S, lai izvēlētos vēlamo bezvadu
tīkla SSID, un nospiediet ENTER (b).
Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības
sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.
,,Piezīme
Ja SSID nosaukumam, kuru izmanto piekļuves
punktam vai bezvadu maršrutētājam,
izmantojat rakstzīmes, kas nav angļu valodas
alfabētā, vai ciparus, tas var tikt rādīts atšķirīgi.
Savienošana
Bezvadu
komunikācijas
2
22 Savienošana
Advanced Setting
Ja Jūs vēlaties veikt tīkla iestatīšanu manuāli,
izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Advanced Setting],
kas atrodas izvēlnē [Network Setting], un nospiediet
ENTER (b).
,,Piezīme
yy WEP (bezvadu drošības protokola)
drošības režīmā piekļuves punkta vai
bezvadu maršrutētāja iestatījumos parasti
ir pieejamas 4 atslēgas. Ja jūsu piekļuves
punktā vai bezvadu maršrutētājā izmantota
WEP drošības sistēma, ievadiet 1. drošības
kodu, lai varētu piekļūt vietējam tīklam.
2
Savienošana
yy Piekļuves punkts ir ierīce, kas ļauj jums
bezvadu režīmā pieslēgties vietējam tīklam.
4.Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
,,Piezīme
Ja tīklā nav pieejams DHCP serveris un jums
manuāli jāievada IP adrese, izvēlieties [Static],
pēc tam izmantojot W/S/A/D un ciparu
taustiņus iestatiet [IP Address], [Subnet Mask],
[Gateway] un [DNS Server]. Ja jūs kļūdāties
ievadot ciparus, piespiediet CLEAR, lai dzēstu
izgaismoto rakstzīmi.
5. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
1. Lai izvēlētos [Wireless], izmantojiet W/S un
nospiediet ENTER (b).
[AP List] - Tiks noskenēti visi sniedzamības
rādiusā pieejamie piekļuves punkti vai bezvadu
maršrutētāji, un to saraksts tiks parādīts displejā.
[Network name (SSID)] – Jūsu piekļuves
punkts var neraidīt tā tīkla nosaukumu (SSID).
Pārbaudiet Jūsu piekļuves punkta iestatījumus,
izmantojot datoru un vai nu iestatiet savu
piekļuves punktu apraides SSID, vai arī manuāli
ievadiet tīkla nosaukumu [Network name
(SSID)].
[PBC] – Ja Jūsu piekļuves punkts vai bezvadu
maršrutētājs atbalsta spiedpogas konfigurēšanas
metodi, izvēlieties šo iespēju, un 120 ciklu laikā
piespiediet sava piekļuves punkta spiedpogu.
Jums nav nepieciešams zināt tīkla nosaukumu
(SSID), kā arī Jūsu piekļuves punkta drošības
kodu.
[PIN] – Ja Jūsu piekļuves punkts atbalsta PIN
koda konfigurēšanas metodi, kas balstīta uz
WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), izvēlieties
šo iespēju un pierakstiet koda skaitli, kas
redzams uz ekrāna. Tad ievadiet PIN skaitli
Jūsu piekļuves punkta iestatījumu izvēlnē, lai
iegūtu savienojumu. Skatiet savas tīkla iekārtas
dokumentāciju.
2. Ievērojiet uz ekrāna redzamās katrai
savienošanas metodei paredzētās norādes.
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
6. Izvēlieties [Close] un piespiediet ENTER (b), lai
pabeigtu tīkla pieslēguma konfigurēšanu.
,,Piezīme
Lai izmantotu PBC un PIN tīkla savienojumu,
Jūsu piekļuves punkta drošības režīms jāiestata
uz OPEN vai AES.
Savienošana 23
Norādījumi par tīkla pieslēgumu
yy Daudzas tīkla pieslēguma problēmas
konfigurēšanas laikā var novērst atiestatot
maršrutētāju vai modemu. Pēc tam, kad
atskaņotājs pieslēgts lokālajam tīklam, ātri
izslēdziet vai atvienojiet no maiņstrāvas tīkla jūsu
lokālā tīkla maršrutētāju vai kabeļa modemu.
Tad no jauna ieslēdziet vai pievienojiet ierīci
maiņstrāvas tīklam.
yy Mūsu kompānija neuzņemas nekādu atbildību
par atskaņotāja un/vai interneta pieslēguma
aparatūras atteicēm, kas radušās datu
apmaiņas kļūdu/atteiču dēļ jūsu platjoslas
interneta pieslēguma un/vai cita aprīkojuma
neapmierinošas darbības rezultātā.
yy Ar BD-ROM diskiem saistītās funkcijas, kas kļūst
pieejamas izmantojot interneta pieslēgumu,
nav izstrādājusi un ieviesusi mūsu kompānija
un šī iemesla mūsu kompānija nav atbildīga par
to pareizu darbību un pieejamību. Ar dažiem
diskiem saistītie materiāli internetā var nebūt
savietojami ar šo atskaņotāju. Ja jums radušies
jautājumi attiecībā uz šāda veida saturu, lūdzu,
konsultējaties ar diska izgatavotāju.
yy Dažkārt satura lejupielādei no interneta
nepieciešams pieslēgums ar platāku caurlaides
joslu.
yy Arī tajos gadījumos, kad atskaņotājs ir pareizi
pieslēgts un nokonfigurēts, lejupielādētais
saturs var izrādīties neizmantojams sakarā ar
pārslodzēm tīklā, jūsu interneta pieslēguma joslas
kvalitatīvajiem rādītājiem vai arī ar nekvalitatīvu
lejupielādējamā satura nodrošinājumu.
yy Atsevišķas operācijas, kas saistītas ar interneta
pieslēguma izmantošanu, varētu nebūt
iespējamas sakarā ar jūsu platjoslas pieslēguma
interneta servisa nodrošinātāja (ISP) uzliktajiem
ierobežojumiem.
yy Jebkuras izmaksas, kuras pieprasa ISP, tanī skaitā
arī maksa par pieslēgumu, pilnībā gulstas uz jūsu
atbildību.
yy Lai varētu izmantot xDSL servisu, jums jālieto
maršrutētājs.
yy Lai varētu izmantot DSL pieslēgumu, vajadzīgs
DSL modems, savukārt, lai izmantotu kabeļa
pieslēgumu ir nepieciešams kabeļa modems.
Atkarībā no pieslēguma veida un līguma
nosacījumiem ar jūsu ISP, jums var nebūt iespējas
izmantot šī atskaņotāja interneta pieslēguma
funkcijas vai arī jums varētu būt ierobežots
internetam vienlaicīgi pieslēgto ierīču skaits. (Ja
jūsu ISP pieļauj tikai vienas ierīces pieslēgumu
internetam, atskaņotājam neizdosies pieslēgties,
ja tobrīd jau ir pieslēdzies dators).
yy Atkarībā no jūsu ISP politikas un ierobežojumiem,
var gadīties, ka jums ir liegts izmantot
“Maršrutētāju” vai arī šīs ierīces lietošana ir stipri
limitēta. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties
tiešā veidā ar savu ISP.
yy Bezvadu pieslēgums darbojas 2,4 GHz
radiofrekvenču diapazonā, kuru izmanto arī
citas sadzīves elektroniskās ierīces, piemēram,
bezvadu telefoni, Bluetooth iekārtas, mikroviļņu
krāsnis, un tās var radīt traucējumus datu
apmaiņā.
yy Izslēdziet visas mājas lokālajam tīklam
pievienotās, bet neizmantotās ierīces. Tās var
ģenerēt tīklā nevajadzīgu datu apmaiņu.
yy Lai iegūtu kvalitatīvāku pieslēgumu, novietojiet
atskaņotāju pēc iespējas tuvāk piekļuves
punktam.
yy Atsevišķos gadījumos novietojot piekļuves
punktu vai bezvadu maršrutētāju vismaz 0,45 m
virs grīdas līmeņa var uzlabot uztveramību.
yy Ja tas iespējams, pārvietojieties tuvāk piekļuves
punktam vai novietojiet atskaņotāju tā, lai starp
to un piekļuves punktu neatrastos citi priekšmeti.
yy Bezvadu sakaru kvalitāte ir atkarīga no vairākiem
faktoriem, piemēram, piekļuves punkta veida,
attāluma starp atskaņotāju un piekļuves punktu,
kā arī no atskaņotāja novietojuma.
yy Pārslēdziet savu piekļuves punktu vai bezvadu
maršrutētāju infrastruktūras režīmā. Ekspromta
tīkla režīms atbalstīts netiek.
2
Savienošana
yy Atkarībā no līguma nosacījumiem ar jūsu
interneta pakalpojuma nodrošinātāju (ISP)
internetam pieslēdzamo ierīču skaits var būt
ierobežots. Sīkāk par to jūs uzzināsiet sazinoties
ar savu ISP.
yy Lai varētu pieslēgt šo atskaņotāju tīklam
izmantojot kabeli, nepieciešams 10 Base-T
vai 100 Base-TX LAN ports. Ja jūsu interneta
pakalpojumu piedāvājumā nav paredzēts
šāds pieslēgums, atskaņotāju tīklam pieslēgt
neizdosies.
24 Sistēmas iestatīšana
Initial Setup
Kad Jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, uz ekrāna
parādās sākotnējās iestatīšanas vednis. Sākotnējās
iestatīšanas vednī iestatiet displeja valodu un tīkla
iestatījumus.
5.Izmantojot W/S/A/D izvēlieties [Dynamic]
vai [Static] IP režīmu.
Parastos apstākļos aktivizējiet [Dynamic] režīmu,
lai varētu automātiski iegūt IP adresi.
1.Nospiediet 1 (POWER).
Uz ekrāna parādās sākotnējās iestatīšanas
vednis.
2.Ar W/S/A/D izvēlieties displeja valodu un
nospiediet ENTER (b).
6. Izvēlieties [Next] un piespiediet ENTER (b), lai
aktivizētu tīkla iestatījumus.
3
Sistēmas iestatīšana
3. Pēc iepazīšanās ar sadaļu Terms of Service,
izvēlieties [Agree], lai izmantotu pakalpojumu
Premium Service un programmatūras
atjauninājumus.
Izlasiet un sagatavojiet tīkla iestatījumu
sagataves un pēc tam nospiediet ENTER (b),
kad redzams izgaismots [Start].
Ja vadu tīkls ir pievienots, tīkla savienojuma
iestatījumi automātiski tiks pabeigti.
4. Visi pieejamie tīkli tiek attēloti uz ekrāna.
Izmantojiet W/S, lai izvēlētos [Wired Network]
vai vēlamo bezvadu tīkla SSID, un nospiediet
ENTER (b).
Ja Jūsu piekļuves punkts aprīkots ar drošības
sistēmu, Jums attiecīgi jāievada drošības kods.
Tīkla savienojuma statuss tiek attēlots uz ekrāna.
Sīkāku informāciju par tīkla iestatījumiem
meklējiet 19.lapā “Pieslēgšana mājas tīklam”.
7. Izvēlieties [Next] un nospiediet ENTER (b).
8. Nospiediet ENTER (b), lai pārbaudītu skaļruņu
testa toņa signālus.
Pēc testa toņa signāla pārbaudes, nospiediet
ENTER (b), līdz izgaismojas uzraksts [Stop]
Izvēlieties [Next] un nospiediet ENTER (b).
Sistēmas iestatīšana 25
9. Varat klausīties TV skaņu, automātiski izmantojot
šīs ierīces skaļruņus, kad TV ir ieslēgts.
Iestatījumi
Iestatījumu pielāgošana
Izvēlnē [Settings] jūs varat mainīt atskaņotāja
pamatiestatījumus.
1. Piespiediet HOME ( ).
Nospiediet W, lai pārvietotu, un nospiediet
A/D, lai atlasītu [On] vai [Off ]. Atlasiet [Next]
un nospiediet ENTER (b).
10. Pārbaudiet visus iestatījumus, ko iestatījāt
iepriekšējos posmos.
Nospiediet ENTER (b), kad redzams izgaismots
[Finish], lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.
Ja nepieciešams mainīt kādus iestatījumus,
izmantojiet W/S/A/D, lai izvēlētos 1, un
nospiediet ENTER (b).
11.Parāda privatās skaņas režīma pamācību.
Piespiediet ENTER (b).
3.Izmantojot W/S izvēlieties pirmo iestatījumu
opciju un pēc tam piespiediet D, lai pārietu uz
otro līmeni.
12.Attēlo norādījumus tiešsaistes satura baudīšanai,
izmantojot pakalpojumu LG AV Remote.
Piespiediet ENTER (b).
4.Izmantojot W/S izvēlieties otro iestatījumu
opciju un pēc tam piespiediet ENTER (b), lai
pārietu uz trešo līmeni.
5.Izmantojot W/S izvēlieties vajadzīgo
iestatījuma vērtību, pēc tam piespiediet ENTER
(b), lai apstiprinātu izvēli.
3
Sistēmas iestatīšana
2.Izmantojot A/D izvēlieties [Settings] un pēc
tam piespiediet ENTER (b).
Atvērsies iestatījumu izvēlne.
26 Sistēmas iestatīšana
Izvēlne [NETWORK]
Nepieciešami atbilstoši [NETWORK] iestatījumi, lai
veiktu programmatūras atjaunināšanu, izmantotu
BD-Live un tiešsaistes servisus.
[Country Setting]
Connection Setting
[Initialize]
Ja jūsu mājās tīkla vide ir sagatavota atskaņotāja
pieslēgšanai, iekārtai jānorāda, vai pieslēgumam tiks
izmantots kabelis vai bezvadu sistēma.
(Sk. “Pieslēgšana mājas tīklam”, 19. lpp)
Atkarībā no reģiona funkcija [Initialize] var
nebūt pieejama.
Connection Status
3
Smart Service Setting
Sistēmas iestatīšana
Ja jūs vēlaties pārskatīt atskaņotāja tīkla pieslēguma
stāvokli, izvēlieties opciju [Connection Status] un
piespiediet ENTER (b), lai pārbaudītu, vai sekmīgi
izveidots tīkla un interneta pieslēgums.
BD-LIVE connection
Izmantojot BD-Live funkcijas jūs varat ierobežot
piekļuvi interenetam.
[Permitted]
Visam BD-Live saturam atļauta piekļuve
internetam.
[Partially permitted]
Piekļuve internetam atļauta tikai tiem BD-Live
diskiem, kam ir satura īpašnieku sertifikāti.
Interneta piekļuve un AACS tiešsaistes funkcijas
ir liegtas visam BD-Live saturam, kuram nav
sertifikāta.
[Prohibited]
Visam BD-Live saturam liegta piekļuve
internetam.
Atlasiet apgabalu, lai tiktu rādīts atbilstošs
tiešsaistes satura pakalpojums.
Device Name
Jūs varat iegūt tīkla nosaukumu, izmantojot virtuālo
tastatūru. Šis atskaņotājs tiks atpazīts pēc vārda,
kuru jūs ievadāt jūsu mājas tīklā.
Network Play
Šī funkcija ļauj vadīt tāda medija atskaņošanu,
kas tiek straumēts no DLNA multivides servera,
izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu. Vairumam
DLNA sertificēto viedtelefonu ir funkcija, kas
paredzēta atskaņošanas mediju vadībai mājas tīklā.
Iestatiet šo opciju uz [On], ļaujot viedtelefonam
vadīt šo ierīci. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
skatiet sava DLNA sertificētā viedtelefona vai
lietojumprogrammas instrukciju.
,,Piezīme
yy Šai ierīcei un DLNA sertificētajam
viedtelefonam jābūt pieslēgtiem vienam un
tam pašam tīklam.
yy Lai lietotu [Network Play] funkciju,
izmantojot DLNA sertificētu viedtelefonu,
nospiediet HOME ( ), lai parādītu sākuma
izvēlni, pirms tiek veikts pieslēgums šai
ierīcei.
yy Ja ierīce tiek vadīta, izmantojot [Network
Play] funkciju, tālvadības pults var
nedarboties.
yy Pieejamos datņu formātus, kas aprakstīti
64. lpp., [Network Play] funkcija ne vienmēr
atbalsta.
Sistēmas iestatīšana 27
Izvēlne [DISPLAY]
Resolution
TV Aspect Ratio
Iestata HDMI video izejošā signāla izšķirtspēju. Par
izšķirtspējas iestatījumiem detalizēti sk. 15. lappusi.
Izvēlieties attēla malu attiecību atbilstoši jūsu
televizora veidam.
[Auto]
To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna
malu attiecību 4:3. Rāda scēniskus attēlus ar
maskējošām joslām virs un zem attēla.
Ja HDMI OUT ligzda ir pieslēgta televizoram,
kurš nodrošina informācijas demonstrāciju
displejā (EDID), automātiski tiks iestatīta
pieslēgtajam televizoram vispiemērotākā
izšķirtspēja.
[4:3 Pan Scan]
[576p]
[4:3 Letter Box]
To izvēlas, ja pieslēgts televizors ar ekrāna
malu attiecību 4:3. Rāda apgrieztus attēlus, kas
pilnībā aizpilda ekrānu. Attēlam tiks apgrieztas
sānu malas.
To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors
ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar malu
attiecību 4:3 tiks parādīts sākotnējā formātā 4:3
ar melnām joslām labajā un kreisajā pusē.
[16:9 Full]
To izvēlas, ja pieslēgts platekrāna televizors
ar ekrāna malu attiecību 16:9. Attēls ar
malu attiecību 4:3 tiks (lineāri) pielāgots pa
horizontāli, līdz tas aizpildīs visu ekrānu.
,,Piezīme
Ja izšķirtspēja ir iestatīta lielāka par 720p, jūs
nevarēsiet izvēlēties opcijas [4:3 Letter Box] vai
[4:3 Pan Scan].
[720p]
Izejā būs 720 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
[1080i]
Izejā būs 1080 līniju signāls rindpārleces video
režīmā.
[1080p]
Izejā būs 1080 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
1080p Display Mode
Ja izšķirtspēja iestatīta vienāda ar 1080p, kvalitatīvai
kinomateriālu (1080p/24 Hz) demonstrēšanai
izvēlieties [24 Hz], ja pieslēgts ar HDMI saderīgs
displejs, savietojams ar 1080p/24 Hz ieejas signālu.
,,Piezīme
yy Ja jūs izvēlēsieties [24 Hz], videoapstrādei
pārslēdzoties uz filmu meteriālu attēls
ekrānā var būt izkropļots. Šādos gadījumos
izvēlieties [50 Hz].
yy Pat, ja [1080p Display Mode] ir iestatīts uz
[24 Hz], ja jūsu TV nav saderīgs ar 1080p/
24 Hz, faktiskā kadru frekvence no video
izejas būs 50 Hz, lai atbilstu video avota
formātam.
3
Sistēmas iestatīšana
[16:9 Original]
Izejā būs 576 līniju signāls progresīvā video
režīmā.
28 Sistēmas iestatīšana
HDMI Color Setting
Izvēlne [LANGUAGE]
Izvēlieties videosignāla veidu HDMI OUT izejā. Kā
veikt šos iestatījumus - sk. jūsu displeja lietošanas
instrukciju.
Display Menu
[YCbCr]
Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts HDMI displejs.
[RGB]
Izvēlieties šo opciju, ja pieslēgts DVI displejs.
3D Mode
3
Izvēlieties Blu-ray 3D diska atskaņošanas režīmu. (Šī
funkcija tiek aktivizēta tikai tad, ja pievienots 3D TV.)
Diepleja logā no [Settings] izvēlnes izvēlieties
valodu.
Disc Menu/Disc Audio/
Disc Subtitle
Izvēlieties vajadzīgo audio pavadījuma (diska
audio), subtitru un diska izvēlnes valodu.
[Original]
Norāda oriģinālo valodu, kurā disks ticis
ieskaņots.
Sistēmas iestatīšana
[On]
[Other]
Blu-ray 3D tiks atskaņoti trīsdimensiju režīmā.
Piespiediet ENTER (b), lai izvēlētos kādu citu
valodu. Vadoties pēc valodas kodu saraksta
69. lpp., ar ciparu taustiņu palīdzību ievadiet
vajadzīgo valodas kodu un pēc tam piespiediet
ENTER (b).
[Off]
Blu-ray 3D diski tiks atskaņoti divdimensiju
režīmā - tāpat, kā parastie BD-ROM diski.
Home Menu Guide
Šī funkcija ļauj jums parādīt vai izdzēst
palīginformācijas lodziņu Home izvēlnē. Iestatiet šo
opciju uz [On], lai palīginformācija būtu redzama.
[Off] (tikai diska subtitriem)
Izslēdz subtitrus.
,,Piezīme
Var gadīties, ka atsevišķu veidu diskiem valodas
nomaiņa nedarbosies.
Sistēmas iestatīšana 29
Izvēlne [AUDIO]
DRC (dinamiskā diapazona vadība)
Katrs disks spēj nodrošināt izejā dažāda veida audio
signālus. Pielāgojiet atskaņotāja audio opcijas
atbilstoši audioiekārtai, kuru jūs izmantojat.
Šī funkcija dod iespēju noklusināt filmas pavadījumu
nezaudējot skaņas kvalitāti.
,,Piezīme
Tā kā izejas audiosignāla veidu nosaka vairāki
faktori, sīkāk par to sk. “Audio izejas signālu
specifikācija” (67. lpp).
Digital Output
[Auto]
[PCM]
Atlasiet, ja šīs ierīces HDMI OUT spraudni
pievienojat ierīcei ar digitālo dekoderu.
[DTS Re-Encode]
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT pieslēgta iekārta ar daudzkanālu ciparisku
dekoderu.
,,Piezīme
yy Kad opcija [Digital Output] iestatīta uz
[Auto], audio signāla izvade var būt kā
datplūsma. Ja datplūsmas informācija no
HDMI ierīces ar EDID nav noteikta, audio
signāla izvade var būt kā PCM.
yy Ja [Digital Output] opcija iestatīta uz [DTS
re-encode], atskaņojot BD-ROM diskus izejā
tiks padots DTS Re-encode audio kopā ar
sekundāro audio, bet pārējiem diskiem
atskaņotāja izejā būs oriģinālais audio
ieraksts (kā opcijai [Auto]).
yy Šis iestatījums nav pieejams pievades
signālam no ārējās ierīces.
Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko
diapazonu regulē pats signāls.
Dolby Digital un Dolby Digital Plus signāla
dinamiskais diapazons tiek apstrādāts tieši
tāpat, kā ieslēgtā [On] režīmā.
[On]
Sašaurina Dolby Digital, Dolby Digital Plus vai
Dolby TrueHD audio izejas signāla dinamisko
diapazonu.
[Off]
Izslēdz šo funkciju.
,,Piezīme
DRC iestatījumus var mainīt tikai tad, ja
atskaņotājā nav diska vai iekārta pilnībā
apstādināta.
3
Sistēmas iestatīšana
Izvēlieties šo opciju, ja atskaņotāja izejai HDMI
OUT pieslēgta iekārta ar LPCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS vai DTSHD dekoderi.
[Auto]
30 Sistēmas iestatīšana
Speaker Setup
HD AV Sync
Lai nodrošinātu vislabāko skanējumu, skaļruņu
iestatījumu izvēlnē Speaker Setup norādiet
pieslēgto skaļruņu skaņas stiprumu un attālumu
no klausītāja atrašanās vietas. Izmantojiet testa toni,
lai skaļruņu skaņas stiprumu noregulētu vienādā
līmenī.
Dažkārt digitālajā TV novērojama attēla un skaņas
nesakritība. Ja tā gadās, Jūs varat iestatīt skaņas
aizkavēšanos, lai tā “sagaida” attēlu: to dēvē par HD
audio un video sinhronizāciju (HD AV Sync).
Ar A D pārvietoties uz augšu un leju, lai uzstādītu
vēlamo aiztures kompensācijas vērtību, kas ir
robežās no 0 līdz 300 ms.
3
Sistēmas iestatīšana
[Speaker]
Izvēlieties, kuru skaļruni Jūs vēlaties regulēt.
[Volume]
Noregulējiet katra skaļruņa skaņas stiprumu.
[Distance]
Noregulējiet attālumu starp skaļruņiem un
klausītāja atrašanās vietu.
[Test/ Stop test tone]
Skaļruņi atskaņo testa toni.
[OK]
Apstiprina iestatījumu.
Sistēmas iestatīšana
31
Izvēlne [LOCK]
DVD Rating
Izvēlnes [LOCK] iestatījumi iespaido tikai BD-ROM
un DVD disku atskaņošanu.
Tas ļauj bloķēt atsevišķu DVD disku atskaņošanu
pamatojoties uz to satura novērtējumu. (Ne visiem
diskiem ir iekodēts novērtējums).
Lai varētu piekļūt jebkuram no izvēlnes [LOCK]
iestatījumiem, jums jāievada paša sastādīts 4 ciparu
drošības kods.
Ja jūs vēl ne reizi neesat ievadījis šo paroli, jums
piedāvās to darīt. Divas reizes ievadiet 4 ciparu
paroli un tad piespiediet ENTER (b), lai apstiprinātu
ievadi.
Password
Jūs varat ievadīt vai nomainīt paroli.
[None]
Novērtējumam 1 ir visstriktākais liegums, bet
novērtējumam 8 - vispielaidīgākais.
[Unlock]
Ja jūs izvēlēsieties [Unlock], vecākvadība netiks
aktivizēta un disku varēs atskaņot pilnībā.
Blu-ray Disc Rating
Iestata vecuma ierobežojumu BD-ROM
atskaņošanai. Izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu
vecuma ierobežojumu BD-ROM skatīšanai.
[Change]
[255]
Ievadiet patreizējo paroli un piespiediet ENTER
(b). Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad
piespiediet ENTER (b), lai paroli nomainītu.
Ļauj atskaņot jebkuru BD-ROM.
Ja jūs esat aizmirsis paroli
Ja jūs esat aizmirsis paroli, to iespējams dzēst
izpildot sekojošas darbības:
1. Izņemiet no atskaņotāja disku, ja tāds ir
ieveietots.
2. Izvēlnē [Settings] atlasiet opciju [Password].
3. Izmantojot ciparu taustiņus ievadiet “210499”.
Parole tiks nodzēsta.
,,Piezīme
Ja jūs kļūdāties, pirms spiest ENTER (b),
piespiediet CLEAR. Pēc tam ievadiet pareizo
paroli.
[0-254]
Neļauj atskaņot BD-ROM, kurā iekodēts
attiecīgs vecuma ierobežojums.
,,Piezīme
[Blu-ray Disc Rating] piemērojama tikai Bluray diskiem, kuros ir iestrādāta uzlabotā
klasifikācijas kontrole.
Area Code
Vadoties pēc 68. lappusē redzamā zonu kodu
saraksta ievadiet jūsu zonai atbilstošo DVD video
diska novērtēšanai atbilstošo zonas kodu.
3
Sistēmas iestatīšana
Divas reizes ievadiet 4 ciparu paroli un tad
piespiediet ENTER (b), lai apstiprinātu ievadi.
[Rating 1-8]
32 Sistēmas iestatīšana
Izvēlne [OTHERS]
TV Sound Connecting
Quick Start
Varat klausīties TV skaņu, automātiski izmantojot šīs
ierīces skaļruņus, kad TV ir ieslēgts.
Atskaņotājs var palikt gaidīšanas režīmā, patērējot
tikai nedaudz elektroenerģijas, lai uzreiz varētu sākt
darboties pēc ierīces ieslēgšanas. Iestatiet šo opciju
uz [On], lai iespējotu [QuickStart] funkciju.
,,Piezīme
3
Sistēmas iestatīšana
yy Ja opcija [Quick Start] ir iestatīta uz [On] un
atskaņotājam automātiski tiek padota strāva,
piemēram, pēc elektroenerģijas padeves
pārtraukuma vai tml., tad atskaņotājs
automātiski ieslēdzas gaidīšanas režīmā.
Pirms atskaņotāja iedarbināšanas pagaidiet
īsu brīdi, līdz atskaņotājs ieslēdzas gaidīšanas
režīmā.
yy Ja [Quick Start] ir iestatīta uz [On], strāvas
patēriņš būs lielāks nekā tad, ja [Quick Start]
ir iestatīta uz [Off ].
Auto Power Off
Ja atskaņotājs nostāvēs apstādinātā stāvoklī
apmēram piecas minūtes, ieslēgsies
ekrānsaudzētājs. Ja šī opcija ir ieslēgta [On],
ierīce automātiski izslēgsies 15 minūšu laikā
pēc ekrānsaudzētāja parādīšans. Ja jūs šo opciju
pārslēgsiet stāvoklī [Off ], ektrānsaudzētājs darbosies
līdz brīdim, kad tiks piespiesta kāda poga.
,,Piezīme
Ja iestatījumu izvēlnē ir ieslēgta [Auto
Power Off ] funkcija, šī ierīce tiek izslēgta, lai
ierobežotu strāvas patēriņu, kad galvenais
aparāts nav savienots ar ārējo ierīci un netiek
lietots 20 minūtes no vietas.
Ierīce tiek izslēgta arī tad, ja galvenais aparāts
sešas stundas no vietas ir pievienots pie citas
ierīces ar analogā savienojuma palīdzību.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai
bezvadu ierīci
Izslēdziet ierīci.
Nospiediet W, lai pārvietotu, un nospiediet A/D,
lai atlasītu [On] vai [Off ]. Atlasiet [OK] un nospiediet
ENTER (b).
,,Piezīme
Kad funkcijas [TV Sound Connecting] un
[Quick Start] ir ieslēgtas un iekārta ir izslēgta,
tad, ja iepriekš sapārota Bluetooth ierīce
mēģina sapāroties ar iekārtu, šī iekārta
ieslēdzas automātiski.
Initialize
[Factory Set]
Jūs varat atiestatīt atskaņotāju uz sākotnējiem
rūpnīcas iestatījumiem.
[Blu-ray Storage Clear]
Inicializē BD-Live saturu no pievienotās USB
atmiņas.
,,Piezīme
Ja jūs atiestatīsiet atskaņotāju uz sākotnējiem
rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot opciju
[Factory Set], jums nāksies no jauna veikt
tiešsaistes servisu aktivizāciju un ievadīt tīkla
pieslēguma parametrus.
Sistēmas iestatīšana 33
Software
[Information]
Parāda ekrānā patreizējo programmas versiju.
[OSS Notice]
Parādās LGE Open Source Software Notice.
[Update]
Jūs varat atjaunināt atskaņotāja programmu
tiešā veidā pieslēdzoties programmatūras
atjaunināšanas serverim (sk. 62. lpp).
SIMPLINK/ARC
-- Izmantojot funkciju SIMPLINK, ierīces vadībai
varat lietot LG TV tālvadības pulti.
3
-- Izmantojot funkciju ARC, var pārraidīt HDMI
saderīga televizora audio signālu uz atskaņotāja
HDMI OUT.
Sistēmas iestatīšana
Iestatiet šo opciju uz [On], lai iespējotu funkciju
[SIMPLINK / ARC]. (sk. 15. lpp)
Daylight Saving Time
Lietojot lietojumprogrammu BBC, šī funkcija iestata
laiku plus vienu stunda pēc vasaras laika (GMT+1).
[On]
Iestata laiku plus viena stunda.
[Off]
Izslēdz šo funkciju.
Terms of Service
Parādās Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player.
Lai izmantotu Premium Service un programmatūras
atjauninājumus, izvēlieties [Agree].
34 Darbība
Sound Effect (skaņas
efekti)
[User EQ] iestatīšana
skaņas regulēšana, palielinot vai samazinot
attiecīgās frekvences līmeni. Nospiediet pogu USER
EQ.
Varat izvēlēties vajadzīgo skaņas režīmu. Vairākkārt
nospiediet SOUND EFFECT, līdz uz priekšējā paneļa
displeja vai TV ekrāna parādās izraudzītais režīms.
Redzamie ekvalaizera apzīmējumi var atšķirties
atkarībā no skaņas avotiem un efektiem.
[Standard]: Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
[Music]: patīkama un dabiska skaņa.
[Cinema]: Jūs varat baudīt visaptverošāku un
kinematogrāfiskāku skaņu.
1.Ar W/S uzstāda vēlamo frekvenci.
[Flat]: Nodrošina līdzsvarotu skaņu.
2.Ar A/D uzstāda vēlamo līmeni.
[Boost]: Izceļ vidējo reģistru skaņas pastiprināšanai.
Lai anulētu iestatījumu, aktivizē [CANCEL] funkciju,
tad nospiež ENTER (b).
Lai atiestatītu visus iestatījumus, aktivizē [RESET]
funkciju, pēc tam nospiež ENTER (b) .
[Treble / Bass]: Pastiprina diskantu un basu.
4
[Football]: Skatoties futbola spēles pārraidi, jūs
varat izbaudīt sajūtu kā klātesot stadionā.
Darbība
[Bass Blast]: pastiprina basus no priekšējā labā un
kreisā skaļruņa un zemfrekvences skaļruņa.
[Power Front]: Varat klausīties harmonisku skaņu.
Šis režīms ir piemērots visiem skaļruņiem, kas
savietoti rindā.
Darbība 35
Izvēlnes Home displejs
Saistītās ierīces satura
atskaņošana
Izvēlnes [HOME] izmantošana
Izvēlne Home tiek atvērta, nospiežot pogu HOME
( ). Izmantojiet pogas W/S/A/D, lai izvēlētos
kategoriju, un nospiediet pogu ENTER (b).
Diska atskaņošana
erot
1. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE) un diska
teknē ievietojiet disku.
2. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu
diska tekni.
Vairumam audio CD, BD-ROM un DVDROM disku atskaņošanas režīms ieslēgsies
automātiski.
3. Nospiediet pogu HOME ( ).
a [Movie] - Rāda video.
b [Photo] - Rāda fotoattēlus.
d
[Premium] - parāda ekrānu Premium Home.
(53. lappuse)
e [Input] - Mainīt ieejas režīmu.
f [Settings] - regulē sistēmas iestatījumus.
,,Piezīme
yy Atskaņotāja funkcijas, kas ir aprakstītas
šajā lietošanas instrukcijā, ne vienmēr ir
pieejamas visiem failiem un datu nesējiem.
Dažas funkcijas var būt ierobežotas atkarībā
no daudziem faktoriem.
yy Atkarībā no BD-ROM nosaukumiem var būt
nepieciešams savienojums ar USB ierīci, lai
veiktu pareizu atskaņošanu.
yy Nenoslēgtus DVD VR formāta diskus
atskaņotājs, iespējams, neatskaņos.
yy Daži DVD-VR diski ir ierakstīti ar CPRM
datiem, izmantojot DVD RAKSTĪTĀJU. Šī
iekārta neatbalsta tāda veida diskus.
4
Darbība
c [Music] - Atskaņo audio saturu.
4. Atlasiet [Movie] vai [Music] un atlasiet diska
ikonu.
36 Darbība
Blu-ray 3D diska atskaņošana
e
Šis atskaņotājs var atskaņot Blu-ray 3D diskus, kuros
ir atsevišķi skati kreisajai un labajai acij.
Sagatavošana
Lai atskaņotu trīsdimensiju Blu-ray 3D filmu
stereoskopiskā 3D režīmā, jums jāizpilda tālāk
minētais.
Faila atskaņošana diskā/USB
ierīcē
yui
Šis atskaņotājs var atskaņot diskā vai USB ierīcē
ierakstītus video, audio vai fotoattēlu failus.
1. Diska teknē ievietojiet datu disku vai pievienojiet
USB ierīci.
ārbaudiet, vai televizors var parādīt 3D
yy P
attēlu un vai tas ir aprīkots ar HDMI ieeju(ām).
yy J a nepieciešams, trīsdimensiju attēlu
skatīšanai izmantojiet 3D brilles.
ārbaudiet, vai BD-ROM ir marķēts kā Bluyy P
ray 3D disks.
4
ievienojiet HDMI kabeli (A tips, lielātruma
yy P
HDMI™ kabelis) starp atskaņotāja HDMI izeju
un TV HDMI ieeju.
Darbība
1. Nospiediet pogu HOME ( ) un izvēlnē
[Settings] iestatiet opciju [3D Mode] uz [On]
(28 lappuse).
2. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE) un diska
teknē ievietojiet disku.
Kad izvēlnē HOME pievienojat USB ierīci, atskaņotājs
automātiski sāk atskaņot audio failus, kas atrodas
USB atmiņas ierīcē. Ja USB ierīcē ir ierakstīti dažāda
veida faili, tiek atvērta izvēlne, kurā jums tiek
piedāvāts izvēlēties vajadzīgo faila veidu.
Failu ielāde var ilgt vairākas minūtes un ir atkarīga
no failu skaita USB atmiņas ierīcē. Spiediet pogu
ENTER (b), kamēr tiek atlasīts [Cancel], lai apturētu
ielādi.
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot
A/D, un nospiediet S.
4. Atlasiet Disc vai USB un nospiediet ENTER (b).
3. Nospiediet pogu B (OPEN/CLOSE), lai aizvērtu
diska tekni.
Atskaņošana sāksies automātiski.
4. Tālākos norādījumus atradīsiet sava 3D attēlu
atbalstošā televizora lietošanas instrukcijā.
Var gadīties, ka jums nāksies mainīt displeja
iestatījumus un precīzāk noregulēt TV
iestatījumus, lai iegūtu uzlabotu 3D efektu.
>>Uzmanību
yy Ilgstoša 3D materiālu skatīšanās var izraisīt
reiboņus un nogurumu.
yy Filmas 3D režīmā nav ieteicams skatīties
veciem cilvēkiem, bērniem un grūtniecēm.
yy Ja, skatoties trīsdimensiju videomateriālus
sajūtat galvassāpes, nogurumu vai reiboni,
kategoriski iesakām pārtraukt skatīšanos un
atpūsties, līdz jūs atkal jūtaties normāli.
a Rāda visas saistītās ierīces.
b Rāda video, fotoattēlu un audio saturu.
c Rāda saistītās ierīces failu vai mapi.
5. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu d(PLAY) vai ENTER (b), lai
atskaņotu failu.
Darbība 37
Piezīmes USB ierīcē
yy Šis atskaņotājs spēj nolasīt failus (mūziku, attēlus,
filmas) no USB zibatmiņas/ārējā cietā diska ar
FAT32 vai NTFS formatējumu. Taču, izmantojot
BD-Live, lietojiet USB zibatmiņu/ārējo cieto disku
ar FAT32 formatējumu.
yy Šī iekārta atbalsta līdz 4 nodalījumiem USB ierīcē.
yy Neizņemiet USB ierīci darbības laikā
(atskaņošanas utt. laikā).
yy USB ierīci, kurai ir nepieciešama papildu
programmas instalēšana, kad tā ir pieslēgta
datoram, šajā iekārtā nevar izmantot.
yy USB ierīce: USB ierīce, kas atbalsta USB1.1 un
USB2.0.
yy Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par
katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās
lappusēs.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos
regulāri dublēt.
yy Dažas USB ierīces var nedarboties ar šo
atskaņotāju.
yy Dažas digitālās kameras un mobilie tālruņi netiek
atbalstīti.
yy Iekārtas USB pieslēgvietu nevar izmantot datora
pieslēgšanai. Šo iekārtu nevar izmantot kā datu
glabāšanas ierīci.
4
Darbība
yy Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB HUB vai USB
Multi-reader, iespējams, ka iekārta nepazīs USB
ierīci.
38 Darbība
Faila atskaņošana Android
ierīcē
yui
Šis atskaņotājs var atskaņot Android ierīcē
ierakstītus video, audio vai fotoattēlu failus.
1. Izmantojot USB kabeli, izveidojiet Android
ierīces un ierīces savienojumu. Pārliecinieties, vai
Android ierīcē ir aktivizēts MTP.
Piezīmes par Android ierīces
pievienošanu
yy Šis produkts var atbalstīt tikai MTP (multivides
pārsūtīšanas protokola) Android (ieteicama
versija 4.0 vai jaunāka) ierīces.
yy Neatvienojiet Android ierīci darbības laikā
(atskaņošanas, utt).
yy Atskaņot var video, audio un attēlu failus. Par
katra faila veida izmantošanu skatiet atbilstošās
lappusēs.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams tos
regulāri dublēt.
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot
A/D, un nospiediet S.
4
4. Atlasiet [MTP], izmantojot A/D, un nospiediet
ENTER (b).
Darbība
5. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu d(PLAY) vai ENTER (b), lai
atskaņotu failu.
yy Android ierīci var neatpazīt, ja izmantojat USB
pagarinātāju, USB HUB vai USB Multi-reader.
yy Dažas USB ierīces kopā ar šo atskaņotāju var
nedarboties.
yy Kad izmantojat MTP, dažās Android ierīcēs
mūzikas, fotoattēlu, filmu vai subtitru failu
atskaņošana, iespējams, nedarbojas.
Darbība 39
Faila atskaņošana tīkla serverī
yui
Šis atskaņotājs caur jūsu mājas tīklu var atskaņot
video, audio un foto failus, kas glabājas DLNA
saderīgā digitālajā multivides serverī.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(19. lappuse).
,,Piezīme
yy Faila prasības ir aprakstītas 64. lappusē.
yy Neatskaņojamo failu sīktēls var būt redzams,
taču šajā atskaņotājā tos nevar atskaņot.
yy Subtitru faila nosaukumam un filmu
faila nosaukumam ir jābūt vienādam un
jāatrodas vienā un tajā pašā mapē.
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
yy Mājas tīkla stāvoklis var ietekmēt
atskaņošanu un darbības kvalitāti.
3. Atlasiet [Movie], [Photo] vai [Music], izmantojot
A/D, un nospiediet S.
yy Jums var rasties problēmas ar savienojumu
atkarībā no servera vides.
yy Lai iestatītu savu personālo datoru kā
DLNA saderīgu digitālo multivides serveri,
uzinstalējiet savā personālajā datorā
programmu SmartShare PC Software. (skatīt
40. lpp.)
4. Izmantojot A/D, kategorijā atlasiet DLNA
multivides serveri un nospiediet ENTER (b).
4
Darbība
5. Izmantojot pogas W/S/A/D, atlasiet failu
un nospiediet pogu d(PLAY) vai ENTER (b), lai
atskaņotu failu.
40 Darbība
Datora mājas tīkla
servera izmantošana
Pirms pievienot datoram, lai atskaņotu failu, datorā
jābūt instalētai datorprogrammai SmartShare.
Par datorprogrammu
SmartShare
SmartShare PC Software ir paredzēts jūsu datora
uzglabāto video, audio un foto failu kopīgošanai ar
šo ierīci kā digitālu multimediju serveri.
Datorprogrammu SmartShare
lejupielāde
,,Piezīme
4
Darbība
Ja komplektā ir SmartShare PC Software disks,
jūs varat uzinstalēt SmartShare PC Software
savā datorā ar disku.
1. Ieslēdziet datoru, apmeklējiet vietni http://www.
lg.com. Ja nepieciešams, atlasiet reģionu.
2. Noklikšķiniet uz atbalsta cilnes.
3. Meklēšanas joslā ievadiet uz lietošanas
rokasgrāmatas vāka atrodamo modeļa
nosaukumu.
4. Atrodiet un lejupielādējiet failu “SmartShare PC
Software”.
Datorprogrammas SmartShare
instalēšana
1. Pirms instalēšanas aizveriet visas palaistās
programmas, ieskaitot pretvīrusu programmas.
2. Izvērsiet failu un veiciet peles dubultklikšķi uz
faila “Setup.exe”, lai instalētu datorprogrammu
SmartShare. Dators sagatavosies programmas
instalēšanai, un atvērsies instalācijas vednis.
3. Izpildiet ekrānā redzamā instalēšanas vedņa
darbības.
4. Noklikšķiniet uz pogas [Exit], lai pabeigtu
instalēšanu.
,,Piezīme
yy Datorprogramma SmartShare netiek
atbalstīta operētājsistēmā Mac.
yy Datorprogramma SmartShare ir īpaši
pielāgots programmas variants failu un
mapju kopīgošanai tikai šim atskaņotājam.
yy Šajā rokasgrāmatā kā piemēri ir aprakstītas
darbības ar datorprogrammas SmartShare
versiju angļu valodā. Iepazīstieties ar
tiem paskaidrojumiem, kuri attiecas uz
programmas praktisko darbību jūsu valodas
versijā.
Failu un mapju kopīgošana
Jūsu datorā mapei, kurā ir filmas, mūzika un/vai
fotoattēli, ir jābūt kopīgotai, lai tos varētu atskaņot
uz šī atskaņotāja.
Šinī sadaļā izskaidrota kopīgoto mapju izvēles
procedūra jūsu datorā.
1. Divas reizes noklikšķiniet uz ikonas „SmartShare”.
2. Centra daļā noklikšķiniet uz ikonas
[Movie], [Photo] vai [Music] un pēc tam
datorprogrammas SmartShare labajā augšējā
stūrī noklikšķiniet uz [Settings]. Ekrānā redzama
izvēlne [Settings].
3. Noklikšķiniet uz cilnes [My Shared Contents]
un noklikšķiniet uz
ikonas. Ekrānā redzama
izvēlne [Add/Remove Shared Folders].
4. Noklikšķiniet uz failus, kurus vēlaties koplietot,
saturošas mapes un noklikšķiniet uz [OK].
Atzīmētā mape tiek pievienota funkcijai [My
Shared Contents], un pēc tam izvēlnes [Settings]
apakšā noklikšķiniet uz [OK].
5 Pārliecinieties, vai cilnē [Service] tiek ieslēgts
pakalpojums SmartShare.
,,Piezīme
yy Ja koplietotās mapes vai faili atskaņotājā
nav redzami, izvēlnē [Settings] noklikšķiniet
uz [My Shared Contents] un noklikšķiniet uz
ikonas.
yy Lai iegūtu papildinformāciju, izvēlnē
[Settings] noklikšķiniet uz [HELP].
Darbība
41
Sistēmas prasības
Minimālās sistēmas prasības
yy Centrālais procesors : Intel® 2,0 GHz vai AMD
Sempron™ 2000+ procesors
yy Atmiņa : 1 GB brīva RAM
yy Grafiskā karte : 64 MB video atmiņa, minimālā
izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu
iestatījumi
yy Brīvā vieta diskā : 200 MB
yy Windows® XP (servisa pakotne Nr. 2 vai jaunāka),
Windows Vista®, Windows® 7 vai jaunāka
yy Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāks
yy Tīkla vide : 100 Mb Ethernet, WLAN
Ieteicamās sistēmas prasības
yy Atmiņa : 2 GB brīva RAM
4
yy Grafiskā karte : 128 MB video atmiņa, minimālā
izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi un 16 bitu krāsu
iestatījumi
Darbība
yy Centrālais procesors : Intel® Core™ Duo vai AMD
Athlon™ 64X2, 1.7 GHz vai jaudīgāks
yy Brīvā vieta diskā : 200 MB
yy Windows® XP (servisa pakotne Nr. 2 vai jaunāka),
Windows Vista®, Windows® 7 vai jaunāka
yy Windows® Media Player® 11.0 vai jaunāka
yy Lokālais tīkls : 100 Mb Ethernet, WLAN
42 Darbība
Vispārēji norādījumi
par atskaņošanu
Pamatdarbības darbam ar
fotoattēliem
Pamatdarbības video un audio
saturam
Nospiediet d (PLAY), lai sāktu slīdrādi.
Lai apstādinātu atskaņošanu
Slīdrādes pārtraukšana
Nospiediet Z (STOP) slīdrādes laikā.
nospiediet Z (STOP), atskaņošanas laikā.
Slīdrādes pauzēšana
Lai atskaņošanas laikā uzliktu pauzi
Nospiediet M (PAUSE) slīdrādes laikā.
Nospiediet d (PLAY), lai atsāktu slīdrādi.
nospiediet M (PAUSE) atskaņošanas laikā.
Nospiediet d (PLAY), lai atsāktu atskaņošanu.
Lai rādītu kadru pēc kadra (video)
4
Slīdrāde
Darbība
Filmas atskaņošanas laikā piespiediet
M (PAUSE).
Vairākkārtīgi spiediet M (PAUSE), lai atskaņotu
izvēlēto materiālu kadru pēc kadra.
Lai skenētu uz priekšu vai atpakaļ
Piespiediet c vai v, lai atskaņošanas laikā
pārietu uz paātrinātu atskaņošanu virzienā uz
priekšu vai atpakaļ.
Jūs varat mainīt atskaņošanas ātrumu vairākkārtīgi
spiežot c vai v.
Lai samazinātu atskaņošanas ātrumu
(video)
Kamēr atskaņošana nopauzēta, vairākkārtīgi
spiediet v, lai atskaņotu palēnināti, dažādos
ātrumos.
Lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo
nodaļu/celiņu/failu
Atskaņošanas laikā piespiediet C vai V, lai
pārietu uz nākamo nodaļu/celiņu/failu vai atgrietos
uz pašreizējās nodaļas/celiņa/faila sākumu.
Divreiz ātri piespiediet C, lai atgrieztos uz
iepriekšējo nodaļu/celiņu/failu.
Servera failu saraksta izvēlnē dažāda veida saturs
var būt kopā vienā mapē. Šajā gadījumā nospiediet
C vai V, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
tādā paša veida satura materiālu.
Pāriešana uz nākamo/iepriekšējo
fotoattēlu
Apskatot fotoattēlu pa visu ekrānu, nospiediet
A vai D, lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo
fotoattēlu.
Diska izvēlnes izmantošana
ero
Diska izvēlnes demonstrēšana
Izvēlnes ekrānu var parādīt vispirms, ielādējot disku,
kurā ir izvēlne. Ja jūs gribat apskatīt diska izvēlni
atskaņošanas laikā, nospiediet DISC MENU.
Izmantojiet W/S/A/D pogas, lai pārvietotos pa
izvēlni.
Uznirstošās izvēlnes parādīšana
Dažiem BD-ROM diskiem ir uznirstošās izvēlnes, kas
parādās atskaņošanas laikā.
Nospiediet TITLE/POPUP atskaņošanas laikā un
izmantojiet W/S/A/D pogas, lai pārvietotos pa
izvēlni.
Darbība 43
Lai turpinātu atskaņošanu
eroyt
u
Dažu veidu diskiem atskaņotājs spēj fiksēt atmiņā
punktu, kurā jūs piespiedāt Z (STOP).
Ja ekrānā uz brīdi parādās “MZ (turpināt
skatīšanos)”, piespiediet d (PLAY), lai turpinātu
skatīties (no apstādināšanas vietas).
Ja jūs divreiz piespiedīsiet Z (STOP) vai izņemsiet
no atskaņotāja disku, ekrānā parādīsies
“Z (apturēts pilnībā)”. Iekārtas tagad būs nodzēsusi
apstādināšanas punktu.
,,Piezīme
yy Atsākšanas punkts var tikt dzēst arī
piespiežot kādu pogu (piemēram,
1 (POWER), B (OPEN/CLOSE) u. taml.).
yy BD-ROM diskos ar BD-J atskaņošanas
atsākšanas funkcija nedarbojas.
Iekārta atceras pēdējo kadru no diska, kurš pēdējais
tika tajā atskaņots. Pēdējais kadrs saglabājas atmiņā
arī tad, ja jūs izņemat disku un izslēdzat atskaņotāju.
Ja jūs atkal ievietojat disku, kura pēdējais kadrs
glabājas atmiņā, šis kadrs automātiski tiek parādīts
ekrānā.
,,Piezīme
yy Ievietojot atskaņotājā citu disku iepriekšējā
diska pēdējā aina no atmiņas tiks izdzēsta.
yy Šīs funkcija var nedarboties visiem diskiem.
yy BD-ROM diskos ar BD-J pēdējās ainas
atmiņas funkcija nedarbojas.
yy Iekārta nesaglabās atmiņā diska iestatījumus,
ja jūs to izslēgsiet vēl pirms sākt diska
atskaņošanu.
4
Darbība
yy Ja BD-ROM interaktīvā satura atskaņošanas
laikā jūs vienreiz piespiedīsiet Z (STOP),
atskaņotājs pāries pilnīgas apstāšanās
režīmā.
Pēdējais kadrs atmiņā
er
44 Darbība
Ekrāna izvēlne
Satura informācijas parādīšana
ekrānā
Ekrāna izvēlnē varat pārlūkot un pielāgot dažādus
ar saturu saistītus iestatījumus un informāciju.
eroy
Video atskaņošanas vadība
eroy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
Video failu skatīšanās laikā var vadīt video
atskaņošanu un iestatīt opcijas.
Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/MENU
(m).
4
Darbība
a Norises josla - parāda pašreizējo pozīciju un
kopējo atskaņošanas laiku.
a Title - esošā nosaukuma skaitlis/kopējais
nosaukumu skaits.
b [Disc Menu] - piekļūst diska izvēlnei.
b Chapter - pašreizējās nodaļas numurs/
kopējais nodaļu skaits.
c [Title/Popup] - parāda DVD virsrakstu izvēlni
vai BD-ROM uznirstošo izvēlni, ja pieejama.
d [Option] - parāda atskaņošanas informāciju.
e [Repeat] - atkārto vēlamo sadaļu vai secību.
(46. lappuse)
f [3D] - regulē 3D iestatījumus. (50. lappuse)
c Time - kopš atskaņošanas sākuma pagājušais
laiks/kopējais atskaņošanas laiks.
d Audio - izvēlētā audio valoda vai kanāls.
e Subtitle - izvēlētie subtitri.
f Angle - izvēlētais skatīšanās leņķis/kopējais
leņķu skaits.
g TV Aspect Ratio - izvēlētā televizora ekrāna
malu attiecība.
h Picture Mode - izvēlētais attēla režīms.
Darbība 45
,,Piezīme
Slaidrādes opcijas iestatīšana
yy Ja pāris sekundes netiek nospiesta neviena
poga, ekrāna izvēlne pazūd.
Skatot fotoattēlus pilnekrāna režīmā, varat izmantot
dažādas opcijas.
yy Dažiem diskiem nav iespējams izvēlēties
virsraksta numuru.
1. Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU
(m).
yy Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no
diska vai ierakstītajiem virsrakstiem.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
yy Atskaņojot interaktīvo Blu-Ray disku, daļa
iestatījumu informācijas parādās uz ekrāna,
bet to ir aizliegts mainīt.
Fotoattēlu skatīšanas vadība
i
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, vada atskaņošanu
un iestata opcijas.
Skatot attēlus pilnekrāna režīmā, varat vadīt
atskaņošanu un iestatīt opcijas.
b [Effect] - lietojiet pogas A/D, lai izvēlētos
fotoattēlu pārejas efektu slaidrādes laikā.
c [Music Select] - izvēlas slaidrādes fona
mūziku (50. lappuse).
a [Slideshow] - uzsāk vai aptur slaidrādes
rādīšanu.
b [Music] - atlasa slaidrādes fona mūziku (50.
lappuse).
c [Option] - parāda slaidrādes opcijas.
d [Rotate] - pagriež fotoattēlu pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
e [Zoom] - parāda izvēlni [Zoom].
4
Darbība
Skatot attēlus, nospiediet pogu INFO/MENU (m).
a [Speed] - lietojiet pogas A/D, lai izvēlētos
aizkaves ātrumu starp fotoattēliem slaidrādes
laikā.
46 Darbība
Uzlabotā atskaņošana
Atskaņošanas atkārtošana
erotu
y
Blu-ray disks/DVD/video faili
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu
REPEAT (h), lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas
režīmu.
A-B - izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
Chapter - pašreizējā epizode tiks atskaņota
atkārtoti. (tikai BD / DVD)
Title - pašreizējais ieraksts tiks atskaņots atkārtoti.
Konkrēta fragmenta
atkārtošana
eroy
Šis atskaņotājs var atkārtot izvēlēto fragmentu.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu REPEAT
(h).
2. Izvēlieties [A-B] un nospiediet ENTER (b).
3.Nospiediet ENTER (b) sadaļas sākumā, kuru
vēlaties atkārtot.
4. Nospiediet pogu ENTER (b) fragmenta beigās.
Jūsu izvēlētais satura fragments tiks atkārtots
bezgalīgi.
5. Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
,,Piezīme
All - visi virsraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.
(Tikai filmu faili)
4
yy Jūs nevarat izvēlēties fragmentu, kurš ir īsāks
par 3 sekundēm.
Off - tiek atjaunota normāla atskaņošana.
Darbība
yy Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
Audio CD/audio faili
Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet REPEAT
(h), lai izvēlētos vēlamo atkārtošanas režīmu.
- izvēlētais fragments tiks atkārtots bezgalīgi.
(Tikai audio CD)
Track - pašreizējais ieraksts vai fails tiks
atskaņots atkārtoti.
All - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti atkārtoti.
All - visi ieraksti vai faili tiks atskaņoti
atkārtoti nejaušā secībā.
- ieraksti vai faili tiks atskaņoti nejaušā secībā.
Lai atjaunotu normālu atskaņošanu, nospiediet
pogu CLEAR.
,,Piezīme
Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
Atskaņošana no izvēlētā laika
eroy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Izvēlieties opciju [Time] un ievadiet vajadzīgo
sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs
virzienā no kreisās uz labo pusi.
Piemēram, lai sameklētu ainu 2 stundas, 10
minūtes un 20 sekundes no sākuma, ar ciparu
pogām ievadiet “21020”.
Nospiediet A/D, lai pārietu 60 sekundes uz
priekšu vai atpakaļ.
4.Nospiediet ENTER (b), lai sāktu atskaņošanu no
izvēlētā laika.
,,Piezīme
yy Šī funkcija atsevišķiem diskiem vai ierakstiem
var nedarboties.
yy Šī funkcija var nedarboties atkarībā no faila
veida un DLNA saderīgā digitālā multivides
servera darbspējas.
Darbība 47
Subtitru valodas izvēle
eroy
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3.Ar W/S izvēlieties opciju [Subtitle].
4.Ar A/D izvēlieties vajadzīgo subtitru valodu.
Nospiežot pogu ENTER (b), varat iestatīt
dažādas subtitru opcijas.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
,,Piezīme
yy Daži diski pieļauj subtitru valodas nomaiņu
tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet
pogu TITLE/POPUP vai DISC MENU un
izvēlieties atbilstošos subtitrus diska izvēlnē.
yy Uzreiz pēc skaņas pārslēgšanas starp
attēlu un faktisko skaņu var būt īslaicīga
nesakritība.
yy BD-ROM diska ekrāna izvēlnē multi audio
formāts (5.1CH vai 7.1CH) tiek parādīts ar
opciju [MultiCH].
yy Jūs varat izvēlēties [Audio] opciju uz Ekrāna
esošajā displejā tieši, piespiežot AUDIO
spiedpogu.
Skatīšanās no atšķirīga leņķa
er
Ja diskā ir ierakstīti materiāli, kas uzņemti no
dažādiem skata leņķiem, atskaņošanas laikā varat
pārslēgt kameras skata leņķi.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
Cita audio klausīšanās
eroy
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
4.Ar A/D izvēlieties vēlamo leņķi.
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3.Ar W/S izvēlieties opciju [Audio].
4.Ar A/D izvēlieties vajadzīgo audio valodu,
audio celiņu vai audio kanālu.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
3.Ar W/S izvēlieties opciju [Angle].
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
Televizora ekrāna malu
attiecības maiņa
eoy
Televizora ekrāna malu attiecību varat mainīt
atskaņošanaslaikā.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Ar pogu W/S izvēlieties opciju [TV Aspect
Ratio].
4. Ar pogu A/D izvēlieties vēlamo opciju.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
4
Darbība
yy Jūs varat izvēlēties [Subtitle] opciju uz
Ekrāna esošajā displejā tieši, piespiežot
SUBTITLE spiedpogu.
,,Piezīme
yy Daži diski pieļauj audio signāla avota maiņu
tikai diska izvēlnē. Šādā gadījumā nospiediet
pogu TITLE/POP-UP vai DISC MENU un diska
izvēlnē izvēlieties atbilstošo audio ierakstu.
48 Darbība
,,Piezīme
Arī pēc tam, kad ekrāna izvēlnes opcijā [TV
Aspect Ratio] nomainīsiet vērtību, izvēlnes
[Settings] opcijas [TV Aspect Ratio] vērtība
nemainīsies.
Subtitru koda lapas maiņa
y
Ja subtitri parādās ar kļūdainiem burtiem, varat
mainīt subtitru koda lapu, lai subtitri tiktu rādīti ar
pareiziem burtiem.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3.Ar W/S izvēlieties opciju [Code Page].
4
4.Ar A/D izvēlieties vajadzīgo koda lapu.
Attēla režīma maiņa
eroy
Opciju [Picture mode] varat mainīt atskaņošanaslaikā.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3. Izmantojot pogu W/S, izvēlieties opciju
[Picture Mode].
4. Ar pogu A/D izvēlieties vēlamo opciju.
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
Opcijas [User setting] iestatīšana
1. Atskaņošanas laikā nospiediet pogu INFO/
MENU (m).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
Darbība
3. Izmantojot pogu W/S, izvēlieties opciju
[Picture Mode].
4. Izmantojot pogu A/D, izvēlieties opciju [User
setting] un nospiediet pogu ENTER (b).
5. Nospiediet BACK (1), lai izietu no ekrāna
izvēlnes.
5. Izmantojot pogu W/S/A/D, pielāgojiet
opciju [Picture Mode].
Izvēlieties opciju [Default], tad nospiediet ENTER
(b), lai atiestatītu visus video iestatījumus.
6.Ar W/S/A/D izvēlieties opciju [Close], tad
nospiediet ENTER (b), lai pabeigtu iestatījumu.
Darbība 49
Satura informācijas skatīšana
y
Subtitru faila izvēle
y
Atskaņotājs var parādīt satura informāciju.
Ja subtitru faila nosaukums atšķiras no filmas faila
nosaukuma, jums ir jāizvēlas subtitru fails izvēlnē
[Movie] pirms filmas atskaņošanas.
1. Izvēlieties failu, izmantojot pogu W/S/A/D.
2. Nospiediet INFO/MENU (m). Ekrānā parādās
informācija par failu.”
Video atskaņošanas laikā nospiežot pogu TITLE/
POPUP, varat skatīt faila informāciju.
1. Izmantojot pogu W/S/A/D, izvēlnē [Movie]
atlasiet subtitru failu, kuru vēlaties atskaņot.
2. Nospiediet pogu ENTER (b).
,,Piezīme
Informācija, kas parādās ekrānā, var nebūt
pareiza, salīdzinot ar faktisko satura informāciju.
Satura saraksta skatījuma
maiņa
yui
Atkārtoti nospiediet sarkano (R) pogu.
,,Piezīme
yy Ja atskaņošanas laikā nospiež Z (STOP),
subtitru izvēle tiek atcelta.
yy Šī funkcija nav pieejama, ja fails tiek
atskaņots ar servera palīdzību mājas tīklā.
4
Darbība
Izvēlnē [Movie], [Photo] vai [Music] varat mainīt
satura saraksta skatu.
Vēlreiz nospiediet pogu ENTER (b), lai atceltu
subtitru faila izvēli. Izvēlētais subtitru fails tiks
parādīts, kad atskaņosiet video failu.
50 Darbība
Mūzikas klausīšanās slaidrādes
laikā
i
Varat aplūkot fotoattēlus audio failu pavadījumā.
1. Aplūkojot fotoattēlu pilnekrāna režīmā,
nospiediet pogu INFO/MENU (m), lai atvērtu
opciju izvēlni.
Izmantojot šo funkciju, varat atskaņot 3D saturu, ja
fails kodēts 3D.
1. Atskaņošanas laikā nospiediet INFO/MENU (m).
2. Atlasiet [3D] un nospiediet ENTER (b).
2. Atlasiet [Option], izmantojot pogas A/D, un
nospiediet pogu ENTER (b).
3.Izmantojot W/S/A/D, atlasiet piemērotu
metodi (līdzās, no augšas uz leju), kas atbilst
tam, kādā kodēts 3D fails.
3. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties opciju
[Music Select] un nospiediet pogu ENTER (b),
lai atvērtu izvēlni [Music Select].
Ja subtitri tiek rādīti neatbilstoši normām,
izslēdziet TV 3D opciju un ieslēdziet no jauna.
4. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties ierīci un
nospiediet pogu ENTER (b).
Pieejamā ierīce var atšķirties atkarībā no
pašreizējā fotoattēla faila atrašanās vietas.
4
3D kodēta faila atskaņošana
y
Darbība
Fotoattēlu atrašanās
vieta
Pieejamā ierīce
Disks, USB
Disks, USB
MTP
MTP
Multimediju serveris
Multimediju serveris
5. Izmantojot pogas W/S, izvēlieties failu vai
mapi, kuru atskaņot.
Izvēlieties g un nospiediet pogu ENTER (b),
lai atvērtu augšējo direktoriju.
,,Piezīme
Izvēloties audio failu no servera, mapes izvēle
nav iespējama. Ir pieejama ir tikai faila izvēle.
6. Izmantojot pogu D, izvēlieties [OK] un
nospiediet pogu ENTER (b), lai pabeigtu
mūzikas izvēli.
,,Piezīme
Darbība
Papildfunkcijas
BD-Live™ skatīšanās
e
Izveidojot ierīces savienojumu ar internetu, ar BDROM atbalstošu BD-Live, kam ir tīkla paplašinājuma
funkcija, var baudīt vairāk funkcijas, piemēram,
lejupielādēt jaunus filmu reklāmkadrus.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(19. lappuse).
2. USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī
pievienojiet USB atmiņas ierīci.
Lai varētu lejupielādēt papildu materiālus, pie
atskaņotāja jāpieslēdz USB atmiņas ierīce.
3. Nospiediet pogu HOME ( ) un izvēlnē
[Settings] iestatiet opciju [BD-LIVE connection]
(26. lappuse ).
4. Ievietojiet atskaņotājā BD-ROM ar BD-Live.
Atkarībā no diska šīs darbības var atšķirties.
Skatiet diska lietošanas rokasgrāmatu.
>>Uzmanību
Neatvienojiet pieslēgto USB ierīci, kamēr
notiek satura lejupielāde vai arī Blu-ray disks vēl
atrodas diska teknē. Šādi rīkojoties iespējams
sabojāt USB ierīci un pēc tam, kopā ar šādu
bojātu atmiņas moduli, BD-Live funkcijas vairs
nedarbosies. Ja šķiet, ka pieslēgtā USB atmiņas
ierīce šādas rīcības rezultātā ir bojāta, jūs varat
šo USB ierīci vēlreiz formatēt izmantojot datoru
un pēc tam atkal lietot to kopā ar atskaņotāju.
,,Piezīme
yy Atsevišķām BD-Live satura daļām dažās
pasaules valstīs var būt ierobežota pieeja,
kuru nosaka satura nodrošinātājs.
yy Lai ielādētu BD-Live saturu, var būt
nepieciešamas dažas minūtes.
yy Izmantojot BD-Live, lietojiet USB zibatmiņu/
ārējo cieto disku tikai ar FAT32 formatējumu.
LG AV Remote
Šis atskaņotājs tiek kontrolēts ar iPhone vai Android
tālruni, izmantojot mājas tīklu. Šis atskaņotājs un
tālrunis ir jāpieslēdz bezvadu tīkla ierīcei, piemēram,
piekļuves punktam. Lai uzzinātu vairāk par “LG AV
Remote”, apmeklējiet “Apple iTunes” vai “Google
Android Market (Google Play Store)”.
Privātais skaņas režīms
Tālrunī vai planšetdatorā lejupielādējot lietotni
“LG AV Remote”, varat pievienot austiņas un savās
viedajās ierīcēs klausīties skaņu no atskaņotāja.
Izmantojot šo funkciju, video signāls tiek pārsūtīts
uz TV, izmantojot HDMI un audio signāls uz
viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Wi-Fi.
Papildinformāciju skatiet lietojumprogrammā “LG
AV Remote”.
,,Piezīme
yy Ja izmantojat ierīci ar MUSIC flow, režīms
private sound nav pieejams.
yy Ne visi modeļi atbalsta funkciju sound
privacy, un vairāku ierīču sapārošana nav
pieejama.
4
Darbība
Atkarībā no diska BD-Live funkcija var
nedarboties, ja opcija [BD-LIVE connection] ir
iestatīta uz [Partially Permitted].
51
52 Darbība
Radio funkcijas
Saglabāto radiostaciju
dzēšana
Pārbaudiet, vai antena ir pievienota. (sk. 16. lpp.)
1. Lai dzēstu kādu radiostaciju, kurai piešķirts
kārtas numurs, nospiediet PRESET (-/+), lai
izraudzītos, kurš kārtas numurs ir jādzēš.
Radio klausīšanās
1. Nospiediet FUNCTION, līdz displeja logā parādās
TUNER (FM). Uztvērējs noskaņosies uz pēdējo
klausīto staciju.
3. Lai dzēstu uzstādītā numura iestatījumus, vēlreiz
nospiediet CLEAR.
Lai izdzēstu visas iestatītās
radiostacijas
3. Noregulējiet skaļumu, griežot skaļuma kontroles
pogu uz priekšējā paneļa vai spiežot VOL (+/-)
uz tālvadības pults.
Nospiediet CLEAR un turiet to nospiestu divas
sekundes. Parādīsies uzraksts “ERASE ALL” (izdzēst
visu). Vēlreiz nospiediet CLEAR. Visas iestatītās
radiostacijas tiks dzēstas.
4
Radiostaciju saglabāšana
atmiņā
Vāja FM signāla pastiprināšana
Darbība
2. Lai mainītu radio frekvenci, nospiediet TUNING
(-/+) un turiet to nospiestu apmēram divas
sekundes. Uzsāktā skenēšana tiek pārtraukta,
tiklīdz ir uztverts kādas stacijas signāls. Vai vēlreiz
nospiediet TUNING (-/+).
2. Nospiediet CLEAR, displeja logā uzstādītais
kārtas numurs sāks mirgot.
Var iestatīt līdz 50 radiostacijām, kas darbojas FM
diapazonā. Pirms uzsākt radiostaciju meklēšanu
noklusiniet radiouztvērēja skaņu.
1. Nospiediet FUNCTION, līdz displeja logā parādās
TUNER (FM).
2. Izmantojot TUNING (-/+), uzstādiet izraudzīto
frekvenci.
3. Nospiežot ENTER (b), displeja logā sāks mirgot
raidstacijas iestatījuma kārtas numurs.
4. Piespiediet PRESET (-/+), lai izvēlētos vajadzīgo
raidstacijas iestatījuma kārtas numuru.
5. Nospiediet ENTER (b). Raidstacijas iestatījumi
tiks saglabāti atmiņā.
6. Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 2.–5.
punkta darbīibas.
Uz tālvadības pults nospiediet B zilo (MONO/
STEREO) taustiņu. Radiouztvērējs pāries no stereo
uz mono režīmu, kas parasti uzlabo uztveramību.
Skatiet informāciju par
radiostaciju
FM radiouztvērējs ir aprīkots ar RDS (radio datu
sistēmu). Sistēma teksta veidā ataino informāciju
par attiecīgā brīdī dzirdamo radiostaciju. Atkārtoti
spiežot RDS taustiņu, var pāriet no viena datu veida
uz nākamo:
PS
(Programmas nosaukums):
Kanāla nosaukums parādīsies uz displeja.
PTY
(Programmas veida atpazīšana):
Uz displeja parādās programmas veids
(piem., džezs vai ziņas).
RT
(radioteksts)
Teksta ziņojumi, kas satur īpašu
raidstacijas sagatavotu informāciju.
Šo tekstu uz displeja var ritināt.
CT
(Laiks, ko kontrolē attiecīgais kanāls)
Parāda stacijas raidīto laiku un datumu.
Darbība 53
Premium lietošana
Ar Premium varat izmantot dažādus internetā
pieejamus pakalpojumus.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(19. lappuse).
2. Nospiediet pogu HOME ( ).
3. Izvēlieties [Premium] ar A/D, tad nospiediet
ENTER (b).
4. Izvēlieties tiešsaistes pakalpojumu, izmantojot
pogas W/S/A/D, un nospiediet pogu
ENTER (b).
yy Lai iegūtu detalizētu informāciju par
katru pakalpojumu, sazinieties ar satura
nodrošinātāju vai apmeklējiet pakalpojuma
atbalsta vietni.
yy Premium pakalpojumu saturs un ar
pakalpojumiem saistītā informācija, tostarp
lietotāja interfeiss, var mainīties. Visjaunāko
informāciju jūs iegūsiet katra konkrētā
pakalpojuma vietnē.
yy Izmantojot Premium iespējas caur
bezvadu internetu, straumēšanas ātrums
var būt nepietiekams, jo traucējumus
rada mājsaimniecības ierīces, kas izmanto
radiofrekvences viļņus.
yy Pirmo reizi ieslēdzot [Premium], parādās
pašreizējie valsts iestatījumi.
yy Lai mainītu valsts iestatījumu, atveriet
[Settings] > [NETWORK] > [Smart Service
Setting] > [Country Setting]. Atlasiet
[Manual] un izvēlnē [Country Setting]
nospiediet ENTER (b).
yy Atkarībā no jūsu interneta vides, audio
izvade var būt kavēta pēc skaņas efekta
nomainīšanas.
4
Darbība
,,Piezīme
54 Darbība
Mūzikas baudīšana ar
LG daudzzonu audio
sistēmu (LG Music
Flow)
tu
LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow dod jums
iespēju baudīt mūziku ar vairākiem skaļruņiem
bezvadu režīmā.
Izmantojot MUSIC flow, jūs varat baudīt šīs ierīces
atskaņoto mūzikas saturu augstā kvalitātē.
1. Pārbaudiet tīkla savienojumu un iestatījumus
(19. lappuse). Atskaņotājam un skaļruņiem jābūt
pieslēgtiem pie viena un tā paša tīkla.
4
Darbība
2. Mūzikas atskaņošanas laikā nospiediet zaļo (G)
pogu. Izvēlieties skaļruņus, izmantojot W/S
un ENTER (b). Jūs varat atzīmēt vairākus MUSIC
flow kanālus, ko vēlaties klausīties. Lai mainītu
MUSIC flow kanālu, nospiediet D, kad izvēlētais
skaļrunis ir iezīmēts, un izvēlieties izejas iespēju,
izmantojot W/S un ENTER (b).
Ja izvēlaties [Mute Blu-ray Disc™ Home Theater.],
jūs varat klausīties, izmantojot tikai MUSIC flow.
3. Izvēlieties [OK] un nospiediet ENTER (b), lai
pabeigtu skaļruņu izvēli.
,,Piezīme
yy Ja izmantojat šo ierīci ar MUSIC flow, vismaz
vienai ierīcei jābūt pievienotai ar LAN kabeli.
Lai saņemtu plašāku informāciju par ierīces
lietošanu ar MUSIC flow, skatiet MUSIC flow
lietotāja rokasgrāmatu.
yy Lai panāktu vienmērīgu atskaņošanas
kvalitāti, ir ieteicams pievienot līdz 4
skaļruņiem.
yy Signāla traucējumi var izraisīt atskaņošanas
apstāšanos.
yy Ja atskaņošana nedarbojas vienmērīgi,
savienojums var būt pārtraukts automātiski.
yy Kad jūs lietojat režīmu private sound, šī
funkcija nav pieejama.
yy Ja jūsu MUSIC flow kanāls sarakstā nav
redzams, iestatījumu izvēlnē restartējiet tīkla
iestatījumus.
yy Ja laikā, kad notiek atskaņošana ar MUSIC
flow, jūs nospiežat BACK (1), lai atgrieztos
failu pārlūkā, MUSIC flow pārtrauc
atskaņošanu.
yy Jūs nevarat regulēt MUSIC flow skaļruņa
skaļuma līmeni ar šīs iekārtas skaļuma
regulēšanas pogām vai skaļuma regulēšanas
sviru.
Darbība 55
BLUETOOTH®
bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
Par BLUETOOTH tehnoloģiju
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
(Citu elektroierīču viļņu ietekmē vai pievienojot
Bluetooth citās telpās, skaņa var tikt traucēta.)
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas. Ja mobilais
tālrunis ir pievienots ar Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pieejamās ierīces: Mobilais tālrunis, MP3, klēpjdators,
PDA
Klausoties BLUETOOTH
ierīcēs uzglabāto mūziku
Savienojot pārī ierīci ar BLUETOOTH
ierīci
Pirms savienošanas pārī ieslēdziet sava tālruņa
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju. Apskatiet savas
Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu. Ja vienreiz
tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad nav
nepieciešamība to atkārtot.
1.Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot
darbību FUNCTION.
Ekrānā parādās uzraksts “BT READY”.
Lai ierīces varētu izmantot Bluetooth bezvadu
tehnoloģiju, tām ir nepieciešama spēja interpretēt
noteiktus profilus. Šī ierīce ir savietojama ar šādiem
profiliem.
3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota pārī ar
Bluetooth ierīci, iedegas šīs ierīces Bluetooth
LED gaismiņa un ekrānpults logā parādās
uzraksts “PAIRED”.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
,,Piezīme
Atkarībā no Bluetooth ierīces veida, dažām
ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pārī veidi.
4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu Bluetooth ierīcē uzglabāto
mūziku, meklējiet informāciju Bluetooth ierīces
lietotāja rokasgrāmatā.
,,Piezīme
Ja izmainiet ierīces funkciju, Bluetooth ierīce
tiek atvienota, tad nepieciešams veikt atkārtotu
savienošanu pārī.
4
Darbība
BLUETOOTH profili
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo ierīci
ar Bluetooth ierīces palīdzību, Bluetooth
ierīces ekrāpultī var parādīties saraksts ar citām
atrastajām ierīcēm, atkarībā no Bluetooth
ierīces veida. Jūsu ierīce parādās kā “LG
HTS(XX:XX)”.
56 Darbība
,,Piezīme
yy Ja savienojumu traucē citas elektroierīces
viļņi, var tikt traucēta skaņa.
LG Sound Sync
yy Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar
šo ierīci.
yy Savienošanu pārī var veikt tikai ar vienu
Bluetooth ierīci un vairāku ierīču
savienošana pārī nav iespējama.
yy Ja starp jūsu Bluetooth ierīci un aparatūru ir
šķēršļi, savienojums ar jūsu Bluetooth ierīci
nevar tikt izveidots.
yy Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka
nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
yy Ja Bluetooth nav savienota, ekrānpults logā
parādās uzraksts “BT READY”.
4
yy Elektrisko traucējumu gadījumā, kas var
rasties izmantojot vienādu frekvenci
kā, piemēram, medicīnas aprīkojumu,
mikroviļņu krāsni vai bezvadu LAN ierīces,
savienojums tiks pārtraukts.
Darbība
yy Kādam nostājoties un traucējot sakarus
starp Bluetooth ierīci un atskaņotāju,
savienojums tiks pārtraukts.
yy Palielinoties attālumam starp Bluetooth
un ierīci, skaņas kvalitāte arvien pasliktinās
un savienojums tiek pārtraukts, ja attālums
starp Bluetooth un ierīci pārsniedz
Bluetooth ierīces darbības diapazonu.
yy Ierīce ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju
tiek atvienota, izslēdzot galveno iekārtu vai
aiznesot ierīci prom no galvenās iekārtas.
Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas
šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas
Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta
LG Sound Sync. Pārliecienieties, ka LG Sound Sync
logo parādās Jūsu TV ekrānā.
Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas:
Skaļums uz augšu/leju, klusums
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV
lietošanas pamācībā.
,,Piezīme
yy Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti,
lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat
TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar
TV.
yy Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV
stāvokli un izslēdziet to.
yy Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un
savienojumu zemāk norādītajos gadījumos,
lietojot LG Sound Sync.
-- Izslēdziet iekārtu.
-- Funkcijas maiņa pret citu.
-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas
radies traucējumu vai attāluma dēļ.
yy Šī iekārta neatbalsta LG Sound Sync
(Optiskais) ar optisko savienojumu.
Darbība 57
1. Ieslēdziet ierīci nospiežot 1 (Ieslēgt) uz
tālvadības pults.
2. Spiežot tālvadības pults pogu FUNCTION vai
ierīces pogu F, kamēr tiek atlasīta funkcija,
atlasiet funkciju LG TV.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlne [ [Skaņa] [ [Televizora
skaņas izeja] [ [LG Sound Sync [Bezvadu)]
“PAIRED” parādīsies displeja logā uz aptuveni
3 sekundēm un tad jūs varēsiet redzēt “LG TV”
displeja logā, ja savienojums starp šo iekārtu un
TV būs normāls.
,,Piezīme
yy Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot 1
(Ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks
atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti,
jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru
un ierīci.
yy Atlasot funkciju LG Sound Sync, Bluetooth
bezvadu tehnoloģija tiks atvienota.
4
Darbība
yy Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras
atkarībā no TV modeļa.
58 Bojājumu izlabošana
Bojājuma izlabošana
Vispārēji norādījumi
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi.
yy Izslēdziet ierīci un savienoto ārējo ierīci (TV, subvūferi, DVD
atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz.
yy Atvienojiet ierīces un savienotās ārējās ierīces (TV, subvūfera, DVD
atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to
pieslēdziet.
Iekārtu neizdodas ieslēgt.
yy Stabili ievietojiet maiņstrāvas tīkla vada spraudni sienas rozetē.
Iekārta neuzsāk atskaņošanu.
yy Ievietojiet disku, ko iekārta spēj atskaņot. (Pārbaudiet diska tipu, krāsu
sistēmu un reģionālo kodu.)
yy Ievietojiet disku ar ieraksta pusi uz leju.
yy Novietojiet disku uz paliktņa pareizi - apaļajā padziļinājumā.
yy Notīriet disku.
yy Izslēdziet novērtējuma funkciju vai nomainiet novērtējuma pakāpi.
Pievienotā USB atmiņas ierīce
netiek atpazīta.
yy Pamēģiniet citu USB kabeli; daži USB kabeļi var nenodrošināt
pietiekamu strāvu normālai USB darbībai.
5
yy Ja izmantojat USB pagarinātāju vai USB HUB, USB ierīces var netikt
atpazītas.
Bojājumu izlabošana
yy USB zibatmiņas ierīces, kuras pieslēdzot datoram nepieciešams
instalēt speciālu programmu, atbalstītas netiek.
yy Šī ierīce atbalsta tikai USB zibatmiņu un USB ārējo HDD ar FAT32 vai
NTFS formātu.
Nav iespējams mainīt filmas
skata leņķi.
yy Atskaņotajā DVD diskā nav ierakstīts vairākos leņķos uzņemts
videomateriāls.
Nevar atskaņot mūzikas/foto/
filmu failus.
yy Faili saglabāti tādā formātā, kuru šis atskaņotājs nespēj atskaņot.
Tālvadības pults pienācīgi
nedarbojas.
yy Tālvadības pults nav pavērsta pret atskaņotāja tālvadības sensoru.
yy Atskaņotājs neatbalsta filmas kodēšanā izmantoto kodeku.
yy Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no atskaņotāja.
yy Starp tālvadības pulti un atskaņotāju atrodas kāds šķērslis.
yy Tālvadības pults baterija ir izlādējusies.
Iekārta pieslēgta maiņstrāvas
tīklam, taču to nevar ieslēgt vai
izslēgt.
Iekārta pienācīgi nedarbojas.
Atskaņotāju atiestata zemāk aprakstītajā veidā.
yy Atvienojiet tīkla barošanas vadu no rozetes, nogaidiet vismaz piecas
sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ pie tīkla.
Bojājumu izlabošana 59
Tīkls
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Nedarbojas BD-Live funkcija.
yy Pieslēgtajā USB atmiņas ierīcē varētu būt pārāk maz brīvas vietas.
Pieslēdziet USB atmiņas ierīci, kurā ir vismaz 1 GB brīvas vietas.
yy Pārliecinieties, ka atskaņotājs ir pareizi pieslēgts lokālajam tīklam un ir
savienots ar internetu (sk. 19. lpp).
yy Jūsu platjoslas pieslēguma datu apmaiņas ātrums varētu būt
nepietiekams BD-Live funkcijas darbības nodrošināšanai. Ieteicams
sazināties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt
jūsu pieslēguma datu apmaiņas ātrumu.
yy Opcija [BD-LIVE connection] iestatījumu izvēlnē pārslēgta stāvoklī
[Prohibited]. Pārslēdziet to stāvoklī [Permitted].
Videosignāla straumēšanas
funkcija (piem., no YouTube™)
atskaņošanas laikā bieži vien
pārtrūkst vai "buferējas".
yy Jūsu platjoslas pieslēguma datu lejupielādes ātrums varētu būt
nepietiekams video straumēšanai. Ieteicams sazināties ar savu
interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un palielināt jūsu pieslēguma
datu apmaiņas ātrumu.
Mediju serveri netiek parādīti
ierīču sarakstā.
yy Darbojas jūsu mediju servera ugunsmūris vai pretvīrusu programma.
Izslēdziet sava datora vai mediju servera ugunsmūri vai pretvīrusu
programmu.
yy Atskaņotājs nav pievienots vietējam tīklam, kuram ir pievienots Jūsu
multimediju serveris.
yy Bezvadu datu apmaiņas traucējumus var izraisīt mājas elektronika, kas
darbojas radiofrekvenču diapazonā. Pārvietojiet atskaņotāju tālāk no
šādām ierīcēm.
Piekļuves punkts neparādās
piekļuves punktu sarakstā.
yy Piekļuves punkts vai bezvadu LAN maršrutētājs varētu arī nepārraidīt
savu SSID. Ar datora palīdzību pārslēdziet piekļuves punktu
identifikatora pārraides režīmā.
yy Jūsu tīkla ierīce, piemēram, piekļuves punkts, iespējams, ka nav
iestatīts frekvences amplitūdā vai kanāla, kurā darbojas šis atskaņotājs.
Iestatiet tīkla ierīces iestatījumos frekvences diapazonu un kanālu.
5
Bojājumu izlabošana
Nav iespējams pieslēgt
atskaņotāju piekļuves
punktam vai bezvadu LAN
maršrutētājam.
60 Bojājumu izlabošana
Attēls
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Attēla vispār nav.
yy Pārslēdziet televizora video ieeju atbilstoši no atskaņotāja saņemtā
videosignāla veidam, lai redzētu attēlu.
yy Stabili pievienojiet savienojošos kabeļus.
yy Pārbaudiet iestatījumu izvēlnē, vai opcija [HDMI Color Setting] atbilst
jūsu videopieslēguma parametriem.
yy Jūsu televizors varētu neatbalstīt no atskaņotāja pienākošā
videosignāla izšķirtspēju. Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora
saderībai.
yy Atskaņotāja HDMI OUT ligzdai pieslēgta DVI ierīce, kas neatbalsta
autortiesību aizsardzību.
Attēlā parādās troksnis
yy Jūs mēģināt atskaņot disku, kura krāsu kodējuma sistēma atšķiras no
jūsu televizora sistēmas.
yy Pārslēdziet izšķirtspēju atbilstoši televizora saderībai.
Blu-ray 3D diski nenodrošina
izejā trīsdimensiju signālu.
yy Pievienojiet atskaņotāju savam TV ar HDMI kabeli (Veids A, High
Speed HDMI™ Cable).
yy Var gadīties, ka jūsu televizors neatbalsta “HDMI 3D saistošo formātu”.
yy Opcija [3D Mode] izvēlnē [Settings] pārslēgta stāvoklī [Off ]. Pārslēdziet
to stāvoklī [On] (ieslēgts).
5
Bojājumu izlabošana
Skaņa
Pazīmes
Cēlonis un risinājums
Skaņa ir izkropļota vai tās nav
vispār.
yy Atskaņotājs pārslēgts skenēšanas, palēninātās atskaņošanas vai
pauzes režīmā.
yy Pārāk zems skaņas stipruma līmenis.
yy Pārbaudiet skaļruņu vadu savienojumus. (sk. 13. lpp.)
Klientu atbalsta dienests
Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju, izmantojot visjaunāko programmatūras versiju, lai paplašinātu ierīces
funkcionālās iespējas. Lai iegūtu jaunāko atskaņotāja programmatūru (ja tāda ir publicēta), lūdzu,
apmeklējiet http://www.lg.com vai sazinieties ar tuvāko LG Electronics klientu servisa centru.
ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē,
lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un
autortiesību paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CDROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja,
piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.
Pielikums
Televizora vadība
izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības
pulti
Jūs varat izmantot sava televizora vadībai zemāk
norādītos taustiņus.
Nospiežot
Jūs varat
1 (TV POWER)
Ieslēdz un izslēdz televizoru.
AV/INPUT
Pārslēdz televizora ieeju
starp TV un dažādiem
signāla avotiem.
PR/CH W/S
Pārlūko uz priekšu un
atpakaļ atmiņā saglabātos
TV kanālus
VOL +/–
Ļauj regulēt televizora
skaļumu
Atkarībā no pieslēgtā televizora jums varētu
arī neizdoties visu norādīto funkciju vadība
izmantojot šos taustiņus.
Tālvadības pults pielāgošana
jūsu televizora vadībai
Jūs varat vadīt savu televizoru izmantojot komplektā
iekļauto tālvadības pulti.
Ja jūsu televizors ir uzskaitīts zemāk redzamajā
tabulā, jums jāievada atbilstošais ražotāja kods.
1. Turot piespiestu pogu 1 (TV POWER) ievadiet
sava televizora ražotāja kodu (sk. tabulu), šim
nolūkam izmantojot ciparu taustiņus.
Ražotājs
Kods
LG
1(pēc noklusējuma),
2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Lai pabeigtu pielāgošanu, atlaidiet
1 (TV POWER) pogu.
Atkarībā no jūsu televizora modeļa dažas vai visas
tālvadības pults pogas var nedarboties arī pēc
ražotāja koda ievades. Nomainot tālvadības pults
baterijas ražotāja kods var tikt atiestatīts uz rūpnīcas
(noklusēto) vērtību. Šādos gadījumos ievadiet
vajadzīgo kodu vēlreiz.
6
Pielikums
,,Piezīme
61
62 Pielikums
Tīkla programmatūras
atjaunināšana
Paziņojums par atjauninājumu
Pēc noteikta laika platjoslas mājas tīklam
pieslēgtajām ierīcēm var kļūt pieejami dažādi
veiktspējas uzlabojumi un/vai papildus funkcijas
un pakalpojumi. Ja tīklā būs pieejama jauna
programmas versija un atskaņotājs būs pievienots
platjoslas vietējam tīklam, iekārta informēs jūs par
atjauninājumiem tālāk aprakstītajā veidā.
1. opcija:
1. Ieslēdzot atskaņotāju, ekrānā parādīsies
atjauninājumu izvēlne.
2.Izmantojot A/D izvēlieties vajadzīgo opciju un
pēc tam piespiediet ENTER (b).
Programmatūras
atjaunināšana
Jūs varat atjaunināt savu atskaņotāju izmantojot
visjaunāko programmatūras versiju, lai
paplašinātu ierīces funkcionālās iespējas un/vai
pievienotu jaunas funkcijas. Jūs varat atjaunināt
atskaņotāja programmu tiešā veidā pieslēdzoties
programmatūras atjaunināšanas serverim.
,,Piezīme
yy Pirms uzsākt atskaņotāja programmatūras
atjaunināšanu izņemiet no ierīces disku un
atvienojiet USB ierīci.
yy Pirms uzsākt atskaņotāja programmas
atjaunināšanu, izslēdziet un no jauna
ieslēdziet to.
yy Programmas atjaunināšanas laikā
neizslēdziet atskaņotāju, neatvienojiet
tīkla barošanu un nespiediet nevienu
pogu.
yy Ja jūs atceļat atjaunināšanu, iekārtas stabilas
darbības nodrošināšanai izslēdziet un no
jauna ieslēdziet to.
yy Šai ierīcei atjaunot iepriekšējo programmas
versiju nav iespējams.
1. Pārbaudiet tīkla pieslēgumu un iestatījumus
(19. lpp).
6
Pielikums
[OK]
Sāk programmatūras
atjaunināšanu
[Cancel]
Tiek aizvērta atjauninājumu
izvēlne un atvērta sākuma
izvēlne.
2. No izvēlnes [Settings] izvēlieties opciju
[Software] un pēc tam piespiediet ENTER (b).
3. Izvēlieties opciju [Update] un tad piespiediet
ENTER (b).
2. opcija:
Ja no atjauninājumu servera pieejama [Update]
programma, sākuma izvēlnes apakšā parādīsies
atjauninājuma ikona. Piespiediet zilo (B) pogu, lai
uzsāktu atjaunināšanas procedūru.
Atskaņotājs pārbaudīs, vai nav pieejama jauna
programmas versija.
Pielikums 63
,,Piezīme
yy Pārbaudes laikā piespiežot ENTER (b)
process tiks pārtraukts.
yy Ja jaunas versijas nav, ekrānā parādīsies
paziņojums “No update is found. The current
set is the latest version.”. Piespiediet ENTER
(b), lai atgrieztos sākuma izvēlnē.
4. Ja tiks atrasta jaunāka programmas versija,
parādīsies paziņojums “A new update was
found. The update takes a few minutes. Do you
want to update?”.
5. Izvēlieties [OK], lai sāktu atjaunināšanu.
(Izvēloties [Cancel], atjaunināšana beigsies.)
6. Atskaņotājs uzsāks programmas jaunākās
versijas lejupielādi no servera. (Atkarībā no
jūsu vietējā tīkla kondīcijas lejupielāde var ilgt
vairākas minūtes).
7. Lai atjauninātu programmu nākošreiz,
programmas atjaunināšanas procedūra būs
atkal jāsāk no paša sākuma.
>>Uzmanību
Programmas atjaunināšanas laikā neizslēdziet
atskaņotāju.
,,Piezīme
Ja programmā ietverts dziņa atjauninājums,
procesa gaitā var izbīdīties diska paliktnis.
9. Ieslēdziet atskaņotāju no jauna.
Tagad sistēma darbosies ar jauno programmas
versiju.
,,Piezīme
Dažkārt jūsu interneta vide var kavēt
atjaunināšanas procesa normālu norisi. Šādos
gadījumos jūs jaunāko programmas versiju
varat saņemt jebkurā autorizētā LG Electronics
servisa centrā. Sk. sadaļu “Klientu atbalsts”, 60.
lpp.
6
Pielikums
8. Kad atjaunināšana ir pabeigta, pēc dažām
sekundēm strāva tiks atslēgta automātiski.
64 Pielikums
Papildinformācija
Failu prasības
Filmu faili
Fails
Atrašanās
vieta
Disks,
USB
DLNA
Fails
Paplašinājums
Audio
formāts
Kodēšanas formāts
Subtitri
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (DRM
brīvs), “.vob”, “.3gp”,
“.mov”, “.trp”, “.m2t”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
“.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD
(.sub/.txt), VobSub (.sub),
SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”,
“.mkv”, “.mp4”, “.asf”,
“.wmv”, “.m4v” (DRM
brīvs), “.3gp”, “.mov”,
“.mpe”, “.m1v”, “.m2v”,
”.flv”, “.ts”, “.dat”
XVID, MPEG1 SS, H.264/
MPEG-4 AVC, MPEG2
PS, MPEG2 TS, VC-1 SM
(WMV3)
Dolby
Digital,
DTS, MP3,
WMA, AAC,
AC3
SubRip (.srt / .txt), SAMI
(.smi), SubStation Alpha
(.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.
txt), SubViewer 1.0 (.sub),
SubViewer 2.0 (.sub/.
txt), TMPlayer (.txt), DVD
Subtitle System (.txt)
Mūzikas faili
6
Pielikums
Fails
Atrašanās
vieta
Fails
Paplašinājums
Disks,
USB
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM brīvs),
“.flac”, “.ogg”, “.aiff”
no 32 - 48 kHz (WMA), no 32 - 192 kbps (WMA),
no 16 - 48 kHz (MP3)
no 32 - 320 kbps (MP3)
Daži wav faili ar
šo atskaņotāju
nedarbojas.
DLNA
“mp3”, “.wma”,
“.wav”, “.m4a”
(DRM brīvs),
“.flac”, “.ogg”
no 32 - 48 kHz (WMA), no 32 - 192 kbps (WMA),
no 16 - 48 kHz (MP3)
no 32 - 320 kbps (MP3)
Daži wav faili ar
šo atskaņotāju
nedarbojas.
Iztveršanas biežums
Bitu pārraides ātrums
Piezīme
Fotogrāfiju faili
Fails
Atrašanās
vieta
Disks,
USB,
DLNA
Fails
Paplašinājums
“.jpg”, “.jpeg”,
“.png”, “.gif”,
“.mpo”, “.jps”
Ieteicamais
izmērs
Mazāk nekā 4 000 x 3 000 x 24 biti/pikseļi
Mazāk nekā 3 000 x 3 000 x 32 biti/pikseļi
Piezīme
Progresīvos un bezzuduma
saspiešanas fotoattēlu failus
nevar izmantot.
Pielikums 65
,,Piezīme
,,Piezīme
yy Faila nosaukums ir ierobežots līdz 180
zīmēm.
yy Netiek atbalstīts “avi” fails, kas ir kodēts kā
“WMV 9 codec”.
yy Maksimālais failu/mapju skaits: mazāk par
2000 (failu un mapju kopējais skaits)
yy Šis atskaņotājs ļauj izmantot UTF-8 failus
pat tad, ja tajā ir unikoda titru saturs. Šis
atskaņotājs neļauj izmantot tīrus unikoda
titru failus.
yy Atkarībā no failu izmēra un skaita satura
nolasīšanai var būt nepieciešamas vairākas
minūtes.
yy Atkarībā no servera failu saderība var
atšķirties.
yy Tā kā saderība ar DLNA serveri tiek
testēta SmartShare vidē, failu prasības un
atskaņošanas funkcijas var atšķirties atkarībā
no multivides serveriem.
yy Nõudeid failidele on kirjeldatud lk 64. Failu
īpatnību un datu nesēja servera iespēju dēļ
var būt daži ierobežojumi.
yy Subtitru failu atskaņošana ir pieejama
tikai uz multivides servera, kas izveidots,
izmantojot no mājaslapas lejupielādēto
programmu SmartShare PC Software.
yy Atkarībā no failu tipiem vai ieraksta veidiem,
ierīce var neveikt atskaņošanu.
yy Ar šo atskaņotāju nevar izmantot disku, kas
ir ierakstīts vairākās sesijās uz parastā datora.
yy Lai atskaņotu kinofilmas failu, kinofilmas faila
nosaukumam un titru faila nosaukumam ir
jābūt vienādam.
yy Ja demonstrējat video failu ar tādu
paplašinājumu kā “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp”
vai “.m2t”, atskaņotājs var neatbalstīt subtitru
failus.
yy Kopējais mūzikas faila atskaņošanas laiks,
kas ir norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR
failiem.
yy Faili no pārvietojamajiem datu nesējiem,
piemēram, USB pārnesuma, DVD pārnesuma
utt. jūsu datu nesēja serverī var nebūt
atbilstoši kopīgoti.
yy Video/ Audio kodeks saderība var atšķirties
atkarībā no video faila.
yy Kopējais audio faila atskaņošanas laiks, kas ir
norādīts uz ekrāna, var neatbilst VBR failiem.
AVCHD (Uzlabotais Augstas
Izšķirtspējas video kodeks)
yy Ir iespējams, ka HD filmu failus, ko satur
kompaktdisks vai USB 1,0/1,1, nav iespējams
atbilstoši atskaņot. Blu-ray Disc vai USB 2,0 ir
ieteicami, lai atskaņotu HD filmu failus.
yy Ar šo atskaņotāju nevar izmantot failus, kas
ierakstīti ar GMC*1 vai Qpel*2.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel
yy AVCHD ir augstas izšķirtspējas ciparu
videokameru formāts.
yy MPEG-4 AVC/H.264 formāts nodrošina
efektīvāku attēlu kompresiju nekā parastie attēlu
kompresijas formāti.
yy Šis atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD diskus
formātā “x.v.Colour”.
yy Dažus AVCHD formāta diskus var neizdoties
atskaņot, jo tas atkarīgs no ieraksta stāvokļa.
yy AVCHD formāta diskiem jābūt noslēgtiem.
yy “x.v.Colour” piedāvā plašāku krāsu diapazonu
nekā parastie DVD videokameru diski.
6
Pielikums
yy Šis atskaņotājs atbalsta H.264/MPEG-4 AVC
galveno, augstāko profilu pie līmeņa 4.1. Fails
ar augstāku līmeni var netikt atbalstīts.
yy Šīs atskaņotājs spēj atskaņot AVCHD formāta
diskus. Šie diski normālos apstākļos tiek ierakstīti
un izmantoti videokamerās.
66 Pielikums
Par DLNA
Šis atskaņotājs ir sertificēts DLNA ciparisko mediju
atskaņotājs, kurš spēj parādīt un atskaņot filmas,
attēlus un mūziku no cipariska mediju servera, kas ir
saderīgs ar DLNA (datori un patērētāju elektronika).
Digital Living Network Alliance (DLNA) ir
elektronikas, datoru industrijas un mobilo ierīču
uzņēmumu starpnozaru organizācija. Digital Living
patērētājus nodrošina ar vieglu digitālo datu nesēju
kopīgošanu caur jūsu mājas tīklu.
DLNA sertifikācijas logotips ļauj ātri identificēt
ražojumus, kuri atbilst DLNA sadarbspējas
vadlīnijām. Šī iekārta atbilst DLNA sadarbspējas
vadlīniju versijai 1.5.
Ja šim atskaņotājam būs pieslēgts dators ar
instalētu DLNA servera programmatūru vai kāda
cita ar DNLA saderīga ierīce, var gadīties, ka jāveic
izmaiņas programmas iestatījumos vai citās ierīcēs.
Sīkāk par iespējamām korekcijām sk. attiecīgās
programmas vai ierīces lietošanas instrukciju.
Noteiktas prasības sistēmai
Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai:
yy Augstas izšķirtspējas displejs ar HDMI signāla
ieejas ligzdām.
yy BD-ROM disks ar augstas izšķirtspējas saturu.
6
yy Dažkārt satura demonstrēšanai (to parasti norāda
diska izgatavotājs) vajadzīgs ar HDMI vai HDCP
saderīgs displejs ar DVI ieeju.
Norādījumi attiecībā uz
saderību
yy Sakarā ar to, ka BD-ROM ir jauns formāts,
iespējamas dažādas disku, ciparsignāla
pieslēgumu un cita veida saderības problēmas.
Ja jūs saskaraties ar šādām problēmām, lūdzu,
konsultējieties autorizētā klientu apkalpošanas
centrā.
yy Šī ierīce ļauj izmantot tādas funkcijas kā attēls
attēlā, sekundārais audio, virtuālās pakotnes utt.,
izmantojot BD-ROM atbalstītu BONUSVIEW (BDROM version 2 Profile 1 version 1.1). Sekundāro
video un audio materiālu var atskaņot no diska,
kas ir saderīgs ar attēls-attēlā funkciju. Lai iegūtu
sīkāku informāciju par atskaņošanas metodi,
skatīt diskā dotos norādījumus.
yy Skatoties augstas izšķirtspējas saturu un
konvertētu standarta DVD saturu, jūsu
atskaņošanas ierīcei var būt nepieciešama ar
HDMI saderīga ieeja vai ar HDCP saderīga DVI
ieeja.
yy Dažiem BD-ROM un DVD diskiem var būt spēkā
ierobežojumi attiecībā uz atsevišķu komandu vai
funkciju izpildi.
yy Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus un DTS-HD tiek
atbalstīti līdz maksimālajam kanālu skaitam 5.1, ja
jūs iekārtas audio izejas pieslēgšanai izmantojat
HDMI pieslēgumu.
Pielikums
yy Jūs varat izmantot USB ierīci, lai uzglabātu
atsevišķu ar disku saistītu informāciju, ieskaitot
lejupielādēto tiešsaistes saturu. Disks, ko jūs
izmantojat, kontrolēs, cik ilgi šī informācija tiks
saglabāta.
Pielikums 67
Audio izejas signālu specifikācija
Ligzda/
Iestatījumi
Avots
HDMI OUT
PCM
DTS Re-encode *3
Auto *1 *2
Dolby Digital
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
PCM 5.1ch
DTS
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
PCM 5.1ch
DTS
Dolby TrueHD
DTS
PCM 5.1ch
DTS
DTS
DTS-HD
PCM 5.1ch
DTS
DTS-HD
Linear PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch
PCM 5.1ch
DTS
Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch
PCM 7.1ch
DTS
Linear PCM 7.1ch
*1 Izejas bitu plūsmā var nebūt iekļauts sekundārais
un interaktīvais audiosignāls, ja [Digital Output]
opcija pārslēgta stāvoklī [Auto]. (Izņēmums ir
LPCM kodeks: izejā vienmēr būs interaktīvais un
sekundārais audiosignāls).
*2 Šis atskaņotājs automātiski izvēlēsies HDMI
audio atbilstoši pieslēgtās HDMI ierīces
dekodēšanas kapacitātei, pat gadījumos, kad
[Digital Output] opcija pārslēgta stāvoklī [Auto].
yy Izmantojot audio ciparsignāla pieslēgumu (HDMI
OUT), BD-ROM diska izvēlnes pogu skaņas varētu
būt nedzirdamas, ja opcija [Digital Output]
pārslēgta stāvoklī [Auto].
yy Ja audiosignāla formāts cipariskajā izejā neatbilst
jūsu resivera apstrādes iespējām, no resīvera
būs dzirdama skaļa, kropļota skaņa vai arī nebūs
dzirdams nekas.
yy Daudzkanālu cipariskā visaptverošā skaņa
izmantojot ciparsignāla pieslēgumu var
tikt apstrādāta tikai tajā gadījumā, ja jūsu
pastiprinātājs aprīkots ar ciparisko daudzkanālu
dekoderi.
yy Šis iestatījums nav pieejams no ārējas ierīces
ievades signāla.
6
Pielikums
*3 Ja opcija [Digital Output] pārslēgta stāvoklī [DTS
re-encode], audio signāls izejā būs ierobežots
līdz 48 kHz un 5.1Ch. Ja [Digital Output] opcija
iestatīta uz [DTS re-encode], atskaņojot BDROM diskus izejā tiks padots DTS Re-encode,
bet pārējiem diskiem atskaņotāja izejā būs
oriģinālais audio ieraksts (kā opcijai [Auto]).
yy Audio izejā tiek padots kā PCM 48 kHz/16 bitu
signāls MP3/WMA failiem un kā PCM
44,1 kHz/16 bitu signāls audio CD atskaņošanas
laikā.
68 Pielikums
Reģionu kodu saraksts
Izvēlieties reģionālo kodu no šī saraksta.
Zona 6
Kods Zona Kods Zona Kods Zona Kods
Pielikums
Afganistāna AF Fidži FJ Monako MC Singapūra Argentīna AR Somija FI Mongolija MN Slovākijas Republika SK
Austrālija AU Francija FR Maroka MA Slovēnija Austrija AT Vācija DE Nepāla NP Dienvidāfrika ZA
Beļģija BE Lielbritānija GB Nīderlande NL Dienvidkoreja KR
Butāna BT Grieķija GR Nīderlandes
Spānija ES
Bolīvija BO Grenlande GL Antiļu salas AN Šrilanka LK
Brazīlija BR Honkonga HK Jaunzēlande NZ Zviedrija SE
Kambodža KH Ungārija HU Nigērija NG Šveice CH
Kanāda CA Indija IN Norvēģija NO Taivana TW
Čīle CL Indonēzija ID Omāna OM Taizeme TH
Ķīna CN Izraēla IL Pakistāna PK Turcija TR
Kolumbija CO Itālija IT Panama PA Uganda UG
Kongo CG Jamaika JM Paragvaja PY Ukraina UA
Kostarika CR Japāna JP Filipīnas PH ASV US
Horvātija HR Kenija Čehu Republika CZ Kuveita Dānija DK Lībija LY Rumānija RO Vjetnama VN
Ekvadora EC Luksemburga LU Krievijas Federācija RU Zimbabve ZW
Ēģipte EG Malaizija MY Saūda Arābija SA
Salvadora SV Maldivu salas MV Senegāla SN
Etiopija ET Meksika MX
KE Polija KW Portugāle SG
SI
PL Urugvaja UY
PT Uzbekistāna UZ
Pielikums 69
Valodas kodu saraksts
Izmantojot šo sarakstu ievadiet vajadzīgo valodas kodu zemāk dotajiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc
Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].
Valoda Kods
Valoda Kods
Valoda Kods
Valoda Kods
Afāru 6565
Franču 7082
Lietuviešu 7684
Sindi 8368
Afrikandu 6570
Frīziešu 7089
Maķedoniešu 7775
Singāļu 8373
Albāņu 8381
Galiciešu 7176
Malgašu 7771
Slovāku 8375
Amehāru 6577
Gruzīnu 7565
Malajiešu 7783
Slovēņu 8376
Arābu 6582
Vācu 6869
Malajalama 7776
Spāņu 6983
Armēņu 7289
Grieķu 6976
Maoru 7773
Sudāņu 8385
Asamiešu 6583
Grenlandiešu 7576
Marati 7782
Suahili 8387
Aimāru 6588
Gvarani 7178
Moldāvu 7779
Zviedru 8386
Azerbaidžāņu 6590
Gudžaratu 7185
Mongoļu 7778
Tagalogu 8476
Baškīru 6665
Hausa 7265
Nauru 7865
Tadžiku 8471
Basku 6985
Ebreju 7387
Nepāliešu 7869
Tamilu 8465
Bengāļu 6678
Hindi 7273
Norvēģu 7879
Telugu 8469
Butāniešu 6890
Ungāru 7285
Orisiešu 7982
Taizemiešu 8472
Bihari 6672
Islandiešu 7383
Pendžabiešu 8065
Tongiešu 8479
Bretoņu 6682
Indonēziešu 7378
Puštunu 8083
Turku 8482
Bulgāru 6671
Interlingva 7365
Persiešu 7065
Turkmēņu 8475
Birmiešu 7789
Īru 7165
Poļu 8076
Tevi 8487
Baltkrievu 6669
Itāļu 7384
Portugāļu 8084
Ukraiņu 8575
Ķīniešu 9072
Japāņu 7465
Kečua 8185
Urdu 8582
Horvātu 7282
Kannada 7578
Retoromanšu 8277
Uzbeku 8590
6
Čehu 6783
Kašmiriešu 7583
Rumāņu 8279
Vjetnamiešu 8673
Dāņu 6865
Kazahu 7575
Krievu 8285
Volapīka 8679
Holandiešu 7876
Kirgīzu 7589
Samoiešu 8377
Velsiešu 6789
Angļu 6978
Korejiešu 7579
Sanskrits 8365
Volofu 8779
Pielikums
Esperanto 6979
Kurdu 7585
Skotu-gēlu 7168
Khosa 8872
Igauņu 6984
Laosiešu 7679
Serbu 8382
Jidišs 7473
Farēru 7079
Latīņu 7665
Serbu-horvātu 8372
Joruba 8979
Fidžiešu 7074
Latviešu 7686
Šona 8378
Zulu 9085
Somu 7073
Lingala 7678
70 Pielikums
Zīmoli un licences
Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem
īpašniekiem piederošas preču zīmes.
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ un logotipi ir Blu-ray Disc
Asociācijas reģistrētas preču zīmes.
“DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licencēšanas
korporācijai piederošs zīmols.
DLNA®, DLNA logotips un DLNA CERTIFIED®
ir Digital Living Network Alliance preču,
pakalpojumu un sertifikācijas zīmes.
DTS patentiem skatiet http://patents.dts.com.
Ražots pēc DTS Licensing Limited licences.
DTS, DTS-HD, simbols, & DTS un simbols kopā ir
reģistrētas prečzīmes un DTS-HD Master Audio
| Essential ir DTS, Inc © DTS, Inc. prečzīmes. Visas
tiesības aizsargātas.
Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance
sertifikācijas marķējums.
Java ir Oracle un/vai tā filiāļu preču zīme.
Wi-Fi Protected Setup Mark ir Wi-Fi Alliance preču
zīme.
6
Pielikums
Termini HDMI un HDMI augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss, kā arī HDMI logotips ir HDMI
Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās
valstīs.
“x.v.Colour” ir Sony Corporation tirdzniecības
zīme.
Ražots pēc Dolby Laboratories izsniegtas
licences. „Dolby” un dubultais simbols D ir Dolby
Laboratories tirdzniecības zīme.
“AVCHD” un “AVCHD” logotips ir korporāciju
Panasonic un Sony tirdzniecības zīmes.
Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir sistēma,
kas iespējo radio kontaktu starp elektroniskām
ierīcēm.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot
Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas.
Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar Bluetooth®
bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade,
izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju.
Vārda Bluetooth® grafiskais attēls un logotipi
pieder Bluetooth® SIG, Inc., un jebkuru no tiem
LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder
to attiecīgajiem īpašniekiem.
Pielikums
71
Cinavia paziņojums
Šis izstrādājums izmanto Cinavia tehnoloģiju, lai
ierobežotu tās komerciāli izplatīto filmu un video un
to skaņu celiņu ierakstu neautorizētu izmantošanu.
Kad tiek konstatēts aizliegtas neautorizētas kopijas
lietojums, tiek parādīts ziņojums un atskaņošana vai
kopēšana tiek pārtraukta.
Detalizētāka informācija par Cinavia tehnoloģiju tiek
nodrošināta Cinavia Online Patērētāju Informācijas
Centrā(Online Consumer Information Center) vietnē
http://www.cinavia.com. Lai e-pastā saņemtu
plašāku informāciju par Cinavia, sūtiet pastkarti
ar pasta adresi uz: Cinavia Patērētāju Informācijas
Centrā(Consumer Information Center), P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Šis izstrādājums ietver Verance Corporation
licencētu patentētu tehnoloģiju un ir aizsargāts
ar ASV patentu Nr. 7 369 677 un citiem ASV
un pasaulē izsniegtiem patentiem un tādiem
patentiem, kas joprojām gaida autortiesību
apstiprinājumu, kā arī tirdzniecības noslēpumu
aizsardzību noteiktiem šādas tehnoloģijas aspektiem. Cinavia ir uzņēmuma Verance Corporation preču zīme. Copyright 2004-2013 Verance
Corporation. Visas tiesības pieder Verance. Produkta
ražošana un demontāža ir aizliegta.
6
Pielikums
72 Pielikums
Specifikācija
Vispārēji norādījumi
Prasības maiņstrāvas tīklam
Patērētā jauda
Skatiet galveno marķējumu uz apakšējā paneļa.
Skatiet galveno marķējumu uz apakšējā paneļa.
Tīkla gaidstāve : 0,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x D)
Aptuveni 410 mm x 55 mm X 260 mm
Svars (aptuveni)
2,7 kg
Darba temperatūra
5 °C līdz 35 °C (41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaisa mitrums
5 % līdz 90 %
Ievade/izvade
HDMI IN/OUT (video/audio)
19 kontakttapiņas (Veids A, HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, viena RCA ligzda (L, R)
DIGITAL IN (OPTICAL)
3 V (p-p), 1 optiskā savienojuma ligzda
Radiouztvērējs
FM raidīšanas diapazons
No 87.5 līdz 108.0 MHz vai no 87.50 līdz 108.00 MHz
Pastiprinātājs
Izejas jauda (4 Ω/ 3 Ω), (RMS), THD 10 %
6
Pielikums
Kopā
1200 W
Priekšpuse
194 W x 2
Centrālais
194 W
Aizmugure
194 W x 2
Basu skaļrunis
230 W (pasīvā)
Sistēma
Lāzers
Pusvadītāju lāzers
viļņa garums
405 nm / 650 nm
Signālu sistēma
Standarta PAL/NTSC krāsu televīzijas sistēma
LAN pieslēgvieta
Viena Ethernet ligzda, 10BASE-T/100BASE-TX
Bezvadu LAN (iekšējā antena)
Integrēta IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz joslas) bezvadu tīkla piekļuve
Maģistrālā barošana (USB)
5 V 0 500 mA
Pielikums 73
Skaļruņi
Priekšējie skaļruņi (kreisais/labais)
Tips
Pilna nominālā
pretestība
Nominālā
pievadāmā jauda
Maks. ieejas jauda
Neto izmēri
(W x H x D)
388 W
Neto svars
4,2 kg
Maks. ieejas jauda
Neto izmēri
(W x H x D)
388 W
194 W
Neto svars
4,2 kg
Trīs (3) 2 kanālu skaļruņi
Maks. ieejas jauda
Neto izmēri
(W x H x D)
388 W
Neto svars
1 kg
Maks. ieejas jauda
Neto izmēri
(W x H x D)
460 W
Neto svars
5,2 kg
Trīs (3) 2 kanālu skaļruņi
4Ω
194 W
290 mm X 1150 mm X 290 mm
Aizmugures skaļruņi (kreisais/labais)
Tips
Pilna nominālā
pretestība
Nominālā
pievadāmā jauda
Trīs (3) 2 kanālu skaļruņi
4Ω
290 mm X 1150 mm X 290 mm
Vidējais skaļrunis
Tips
Pilna nominālā
pretestība
Nominālā
pievadāmā jauda
4Ω
194 W
342,5 mm X 86 mm X 87 mm
Zemo frekvenču skaļrunis
Tips
Pilna nominālā
pretestība
Nominālā
pievadāmā jauda
1 kanāla, ar 1 skaļruni
3Ω
230 W
191 mm X 388,5 mm X 318 mm
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja paziņojuma.
6
Pielikums
74 Pielikums
Apkope
Norādījumi attiecībā uz
diskiem
Iekārtas apkope un
transportēšana
Rīkošanās ar diskiem
Atskaņotāja transportēšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transporta iesaiņojuma
kārbu un materiālus. Ja jums nepieciešams
atskaņotāju transportēt, maksimālās drošības
nolūkos iesaiņojiet iekārtu tāpat, kā tā tika iesaiņota
izgatavotājrūpnīcā.
Atskaņotāja tīrīšana
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu
lupatiņu. Ja virsma kļuvusi sevišķi netīra, izmantojiet
vājā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samērcētu,
mitru lupatiņu. Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus,
piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var
sabojāt iekārtas virsmu.
Ārējo virsmu tīrīšana
yy Iekārtas tuvumā neizmantojiet gaistošus
šķidrumus, piemēram, insekticīda aerosolu.
yy Slaukot putekļus nevajag stipri spiest, lai
nesabojātu virsmu.
yy Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus
saskarē ar ierīci ilgāku laiku.
6
Atskaņotāja apkope
Pielikums
Šī iekārta ir augsto tehnoloģiju un augstas
precizitātes ierīce. Ja optiskā signāla noņēmēja
lēca un diska piedziņas elementi kļuvuši netīri
vai nodiluši, var ciest attēla kvalitāte. Detalizētu
informāciju par šīm problēmām jūs varat saņemt
tuvākajā autorizētā servisa centrā.
Nepieskarieties diska ieraksta pusei. Turiet disku
aiz malām, lai pirkstu nospiedumi nenokļūtu uz
virsmas. Nekādā gadījumā nelīmējiet uz diskiem
līmlenti vai papīru.
Disku uzglabāšana
Pēc atskaņošanas ievietojiet disku atpakaļ kastītē.
Nepakļaujiet diskus tiešas saules gaismas vai siltuma
avotu iedarbībai un nekad neatstājiet tos saulainā
vietā stāvošā automobīlī.
Disku tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var būt
par cēloni sliktas kvalitātes attēlam vai skaņas
kropļojumiem. Pirms atskaņošanas noslaukiet disku
ar tīru lupatiņu. Slaukiet disku virzienā no centra uz
malu.
Neizmantojiet aktīvus šķīdinātājus, piemēram,
spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalā nopērkamus
tīrīšanas līdzekļus vai antistatikas aerosolu, kas
paredzēts vecajām vinila skaņuplatēm.
Pielikums 75
Svarīga informācija par
tīkla pakalpojumiem
Visas informācijas, datu, dokumentu, komunikāciju,
lejupielādes, failu, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas,
video, tīmekļraides, publikāciju, instrumentu,
resursu, programmatūras, koda, programmu,
sīklietotnes, preču un pakalpojumu, programmu,
produktu un cita satura („Saturs”) izcelsme un
visi pakalpojumi un piedāvājumi („Pakalpojumi”),
ko sniedz vai piedāvā jebkāda trešā puse (katrs
„Pakalpojuma sniedzējs”), ir pakalpojuma sniedzēja
atbildība.
Satura un pakalpojumu, ko sniedz pakalpojumu
sniedzējs caur LGE ierīci, pieejamība un piekļuve
ir pakļauta izmaiņām jebkurā laikā bez iepriekšēja
brīdinājuma, ieskaitot, bet neierobežojoties ar visa
vai jebkādas satura vai pakalpojumu daļas atlikšanu,
noņemšanu vai pārtraukšanu.
Ja jums ir kādi jautājumi vai problēmas attiecībā
uz Saturu vai Pakalpojumiem, lūdzu, skatiet
pakalpojumu sniedzēja mājas lapu, lai iegūtu
visjaunāko informāciju. LGE nav atbildīgs par
klientu servisu saistībā ar Saturu un Pakalpojumiem.
Jebkāds jautājums vai lūgums par pakalpojumu
saistībā ar Saturu vai Pakalpojumiem ir jāizsaka tieši
attiecīgajam Satura un Pakalpojuma sniedzējam.
6
Pielikums
Lūdzu, ievērojiet, ka LGE nav atbildīgs par nekādu
Saturu vai Pakalpojumiem, ko sniedz pakalpojuma
sniedzējs, vai par jebkādām šāda Satura vai
Pakalpojumu izmaiņām, atcelšanu vai pārtraukšanu,
kā arī negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu
pieejamību vai piekļuvi tam.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising