LG NB4540,NB5540 Руководство пользователя

LG NB4540,NB5540 Руководство пользователя
KASUTUSJUHEND
4.1-kanaliline
Hi-Fi
heliprojektor
Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev
kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see
edaspidiseks kasutamiseks alles.
NB5540 (NB5540, S54A1-D)
NB4540 (NB4540, S44A1-D)
www.lg.com
2
Alustamine
Ohutusteave
1
HOIATUS
Alustamine
ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA
TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkülgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest
toote sisemuses, mis võib olla
piisava tugevusega, et tekitada
inimestele elektrilöögi ohtu.
See võrdkülgse kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja
hooldusjuhistest.
HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.
TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.
HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.
TÄHELEPANU: Ärge blokeerige
ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise
eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades
seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või
muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei
tohi paigutada sisseehitatud paigaldistesse, nagu
raamaturiiul või -kapp, v.a juhul, kui seadmele
luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse
tootjapoolseid juhiseid.
Toitejuhet puudutav HOIATUS
Enamikku seadmetest soovitatakse ühendada eraldi
vooluringi;
See tähendab ühendamist pistikupessa, mis
varustab vooluga ainult antud seadet ning millel
ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid
tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga
juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda ning kui
selle välisküljel ilmneb vigastusi või seisukorra
halvenemise märke, võtke juhe pistikupesast välja,
katkestage seadme kasutamine ning laske juhe
volitatud teeninduskeskuses uue samasuguse
varujuhtme vastu vahetada. Kaitske toitejuhet
füüsiliste või mehhaaniliste kahjustuste eest, ärge
laske sel väänduda, keerduda ega kinni pitsuda,
ukse vahele jääda ning ärge kõndige sellel. Pöörake
erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning
kohale, kust juhe seadmest väljub. Vooluvõrgust
eemaldamiseks ühendage juhe vooluvõrgust lahti.
Seadme paigaldamisel veenduge, et pistik oleks
lihtsalt juurdepääsetav.
MÄRKUS: Toote identifitseerimis- ja vastavus-/
turvalisusesiltide kohta vaadake palun Seadme
põhja alla asuvat silti.
Alustamine
Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või
akuga.
Töökõlbmatu seadme kasutusest kõrvaldamine
Töökõlbmatute akude / patareide kasutusest
kõrvaldamine
1
1. Seda sümbolit võib kasutada koos elavhõbeda
(Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemilise
tähisega, kui patarei sisaldab üle 0,0005%
elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle
0,004% pliid.
2. Kõigi patareide / akude kasutusest kõrvaldamine
peab toimuma olmejäätmetest eraldi, riiklikult
või kohaliku omavalitsuse poolt määratud
spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
3. Töökõlbmatute akude / patareide
nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab
vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele,
loomade ja inimeste tervisele.
1. Kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitlus peab toimuma olmejäätmete
käitlusest eraldi, läbi riiklikult või kohaliku
omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete
kogumispunktide.
2.Vananenud seadme nõuetekohane
jäätmekäitlus aitab ära hoida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
3.Täpsema teabe saamiseks oma vananenud
seadme jäätmekäitluse kohta pöörduge palun
kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte
või kaupluse poole, kust Te antud toote ostsite.
4. Täpsemat teavet vanade patareide / akude
jäätmekäitluse kohta küsige kohalikust
omavalitsusest, jäätmekäitlusteenust pakkuvast
ettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.
Alustamine
Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks
seadme küljest: Eemaldage vana aku või
akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele
vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise
vältimiseks ning võimalike terviseriskide
minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb
vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti
vastavasse konteinerisse. Ärge käidelge akusid või
patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on
kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid
ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse
eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.
3
4
Alustamine
Teade Euroopa Liidus müüdavate seadmete
kohta
1
Alustamine
LG Electonics deklareerib käesolevaga, et antud /
need toode / tooted vastab / vastavad direktiivide
1999/5/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 2009/125/
EÜ ja 2011/65/EÜ üldistele nõuetele ning muudele
asjakohastele sätetele.
DoC-i koopia (Declaration of Conformity vastavusdeklaratsioon) saamiseks võtke ühendust
järgmisel aadressil.
Selle toote kohta ühilduvus teabe saamiseks
pöörduge kontorisse:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands
yy Soovime rõhutada, et need EI OLE
klienditeeninduse kontaktandmed.
Klienditeeninduse andmeid vaadake
garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
Teave raadiosagedusliku kiirguse kohta
Käesolev seade tuleks paigaldada ja seda tohib
kasutada kõige vähem 20 cm kaugusel kiirgurist ja
Teie kehast
Sisukord
Sisukord
1Alustamine
2Ohutusteave
6
Ainulaadsed omadused
6Sissejuhatus
6
– Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid
7Kaugjuhtimispult
8Esipaneel
8Tagapaneel
9
Heliprojektori paigaldamine
10 Põhiseadme kinnitamine seinale
2Ühendamine
12
12
13
13
14
14
Vahelduvvoolu adapteri ühendamine
Juhtmeta basskõlarite ühendamine
Ühendamine teleriga
– OPTILISE kaabli kasutamine
– HDMI-kaabli kasutamine
– Nautige täiuslikku heli ülekannet
kõikidelt kanalitelt soundbar tüüpi
kõlariga
15 – Mis on SIMPLINK?
15 – ARC (Heli tagastus kanal) funktsioon
16 – Lisateavet HDMI kohta
16 Lisaseadmete ühendamine
16 – HDMI-ühendus
17 – PORT(Portable). IN ühendus
18 – OPTICAL IN ühendus
18 – USB-ühendus
18 – Ühilduvad USB-seadmed
18 – Nõuded USB-seadmele
19 – Kasutatav fail
3Kasutamine
20Põhitoimingud
20 – USB toimimine
21 Muud funktsioonid
21 – DRC (Dünaamilise ulatuse kontroll)
21 – AV-sünkroonimine
21 – Heli ajutine väljalülitamine
21
21
22
22
23
25
25
26
26
27
28
28
28
28
29
29
5
– Faili ja sisendallika andmete kuvamine
– Unetaimeri seadistamine
– AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
– Automaatne väljalülitamine
– LG Sound Sync
Bluetoothi kasutamine
– Bluetooth-seadmesse salvestatud
muusika kuulamine
Bluetooth-rakenduse kasutamine
– „LG Bluetooth Remote” app
Bluetooth-seadmesse installimine
– Bluetooth aktiveerimine „LG Bluetooth
Remote” rakenduse abil
Heli reguleerimine
– Heliefekti seadistamine
– Helitugevuse taseme automaatne
seadistamine
– Bassikõlari helitugevuse reguleerimine
Teleri juhtimine kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga
– Kaugjuhtimispuldi seadistamine teleri
jaoks
4Veaotsing
30Veaotsing
5Lisa
32 Kaubamärgid ja litsentsid
33 Tehnilised andmed
35Hooldus
35 – Seadme käsitsemine
1
2
3
4
5
6
Alustamine
Ainulaadsed
omadused
1
Alustamine
Toite automaatne väljalülitamine
Käesoleval seadmel on energia säästmiseks
automaatse väljalülitumise funktsioon.
Sisend kaasaskantavate seadmete
jaoks
Muusika kuulamine kaasaskantavalt seadmelt.
(MP3-mängija, sülearvuti jne)
Kõlari lihtne seadistamine
Telerist, DVD-mängijalt ja digitaalseadmelt saab heli
kuulata 4.1 kanaliga režiimis.
LG Sound Sync (Heli sünkronisaator)
Seadme helitugevuse reguleerimine LG heli
sünkronisaatoriga ühilduva LG televiisori
kaugjuhtimispuldi abil.
Sissejuhatus
Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid
,,Märkus
Viitab erimärkustele ning kasutusfunktsioonidele.
>>Ettevaatust
Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud
võimalike kahjustuste eest.
Alustamine
Kaugjuhtimispult
7
• • • • • • • • • • a • • • • • • • • • •
1 (Toide) : Seadme sisse- ja väljalülitamine.
FUNCTION : Funktsiooni ja sisendallika valimine.
FOLDER W/S : Otsib USB-seadme kausta.
MUTE i : Heli vaigistamine.
VOL o/p : Kõlari helitugevuse reguleerimine.
• • • • • • • • • • b • • • • • • • • • •
AUTO POWER : Lülitab AUTO POWER funktsiooni
sisse/välja. (Vt lk 22)
AV SYNC : Audio- ja videorežiimi sünkroniseerimine.
INFO : Faili või sisendallika andmete kuvamine.
REPEAT : Failide korduv või juhuslikus järjestuses
esitamine.
C/V (Keri/Otsi) :
- Kiire vahelejätmine tagasi- või edaspidi liikumisel.
- Soovitava koha otsimine failis.
Z (Peatus) : Taasesituse lõpetamine.
d/M (Esita/Paus) : Esituse alustamine. / Esituse
katkestamine.
SOUND EFFECT : Heliefekti režiimi valimine.
AUTO VOLUME : AUTO VOLUME (Automaatse
helitugevuse režiimi) sisse - ja väljalülitamine.
WOOFER LEVEL : Bassikõlari helitugevuse
seadistamine.
• • • • • • • • • • c • • • • • • • • • •
0 kuni 9 numbrilised nupud : Otse faili valimine.
DRC : Lülitab DRC-funktsiooni sisse/välja.
Patarei vahetamine
Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv
patareipesa kaas ja asetage pesasse kaks R03
(suurus AAA) patareid, nii et ja tähistused
kattuksid.
SLEEP : Süsteemi häälestamine määratud ajal
automaatselt välja lülituma.
• • • • • • • • • • d • • • • • • • • • •
Teleri juhtnupud : Vt lk 29.
1
Alustamine
OPTICAL : Lülitab sisendallika otse OPTICAL
režiimile.
8
Alustamine
Esipaneel
1
Alustamine
AKuvaaken
BKaugjuhtimissensor
Ooterežiimi LED
Hakkab ooterežiimis punaselt põlema.
CF (Funktsioon)
Funktsiooni ja sisendallika valimine.
Dp/o (Helitugevuse)
Helitugevuse reguleerimine.
E1/! (Ooterežiim/sees)
Tagapaneel
ADC. IN 25 V 0 2 A
DOPT. IN : Optiline sisend
BHDMI IN / OUT : HDMI-sisend / väljund
EPORT. IN : Portatiivse seadme sisend
CUSB-port
Alustamine
9
Heliprojektori
paigaldamine
Paigutage seade teleri ette ja ühendage seade
soovitud seadmega. (Vt lk. 13 - 18)
>>Ettevaatust
Juhtmeta ühenduse paremaks talitusvõimeks
ärge paigaldage seadmeid nagu Bluetoothseade või juhtmeta basskõlar metallist
mööbli peale, sest juhtmeta side toimib
seadme põhjale paigaldatud sidemooduli
kaudu.
1
Alustamine
Heli kuulamine seadme ühendamisel teise
seadmega: TV, Blu-ray-mängija, DVD-mängija jne.
10
Alustamine
Põhiseadme
kinnitamine seinale
1
1. Sobitage Seinakinniti paigaldumallil näidatud
TELERI ALUMINE SERV teleri alumise servaga
ning kinnitage seinakinniti kohale.
TV
Põhiseadme võite ka seinale kinnitada.
Alustamine
Materjalide ettevalmistamine
Seade
Seinakinniti Paigaldusmall
Seinakinnitus
Kruvid
(Ei kuulu komplekti)
2. Kasutage (betoon)seinale kinnitamisel
tüübleid. Seina tuleb mõned augud puurida.
Puurimiseks on lisatud juhend (Seinakinniti
Paigaldusmall). Tehke juhendi abil kindlaks
õiged puurimiskohad.
Kruvid (A)
Tüübel
,,Märkus
USB-ühenduse kasutamiseks peate
komplektisoleva USB-pordi tüübi
teisaldamisadapteri ühendama enne seadme
paigaldamist seinale.
3. Eemaldage Seinakinniti paigaldusmall.
Alustamine
4. Kinnitage kinniti kruvidega (A), nagu alljärgneval
joonisel näidatud.
11
6. Keerake seade kindlalt tugede külge kruvidega
kinni.
1
Alustamine
,,Märkus
Seadme kinnitamiseks vajaminevad kruvid (A)
ja tüüblid ei ole tootega kaasas. Soovitame
seinale kinnitamiseks kasutada Hilti (HUD-1 6 x
30) tüübleid.
5. Pange seade kinnitile nii, et tugede kruviavad
ühtiksid seadme põhjal olevate kruviavadega.
,,Märkus
Seadme mahavõtmiseks toimige vastupidises
järjestuses.
>>Ettevaatust
yy Ärge paigaldage seadet tagurpidi. See
võib seadet kahjustada või tekitada kehalisi
vigastusi.
yy Ärge riputage paigaldatud seadme külge
esemeid ning vältige lööke seadme pihta.
yy Kinnitage seade seinale kindlalt, nii et see
ei kukuks alla. Seadme kukkumine võib
põhjustada vigastusi või kahjustada toodet.
yy Pärast seadme seinale paigaldamist jälgige,
et lapsed ei ulatuks ühenduskaabliteni,
vastasel korral võib seade maha kukkuda.
12
Ühendamine
Vahelduvvoolu adapteri
ühendamine
Juhtmeta basskõlarite
ühendamine
1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe
vahelduvvoolu adapteriga.
Juhtmeta bassikõlari LED-märgutuli
2. Ühendage vahelduvvoolu adapteri kaabel
alalisvoolu adapteri sisendiga DC. IN.
2
3. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe
vahelduvvoolu pistikupesaga.
Ühendamine
>>Ettevaatust
Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat
vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage
muu seadme või tootja toiteallikat. Mingi
muu toitekaabli või -allika kasutamine võib
kahjustada seadet ning muuta garantii
kehtetuks.
LED-märgutule
värv
Olek
Kollane-roheline
(Vilgub)
Püütakse luua ühendust.
Kollane-roheline
Ühenduse loomine on
lõpetatud.
Punane
Juhtmeta basskõlar on
ooterežiimis või ühenduse
loomine ebaõnnestus.
Välja lülitatud
(Ei põle)
Juhtmevaba bassikõlari
toitejuhe on lahtiühendatud.
Juhtmeta bassikõlari esmakordne
seadistamine
1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe
vooluvõrku.
2. Lülitage põhiseade sisse: Põhiseade ja juhtmeta
bassikõlar ühendatakse automaatselt.
Juhtmeta bassikõlari manuaalne
ühendamine
Kui ühendus pole lõpetatud, hakkab juhtmeta
basskõlaril põlema punane LED või vilkuv kollakasroheline LED, kusjuures basskõlarist ei tule mingit
heli. Probleemi lahendamiseks toimige alljärgnevalt.
1. Häälestage põhiseadme helitugevus
minimaalseks.
-- Ekraaniaknasse kuvatakse „VOL MIN“.
2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all
kaugjuhtimispuldi nuppu Mutei(MUTE).
-- Ekraaniaknasse kuvatakse lühidalt „W RESET“.
Ühendamine
13
3. Kui juhtmeta basskõlari LED-märgutuli juba
vilgub kollakas-roheliselt, siis võite selle sammu
vahele jätta.
Ühendamine teleriga
Sõltuvalt teleri võimalustest ühendage palun antud
seade teleriga kas optilise või HDMI kaabliga.
Hoidke üle 5 sekundi all juhtmeta basskõlari
tagakülje nupp PAIRING.
-- Juhtmeta basskõlari LED-märgutuli põleb
vaheldumisi punaselt ja vilgub kollakasroheliselt.
4. Katkestage põhiseadme ja juhtmeta basskõlari
toitejuhtme ühendus.
OPTILISE kaabli kasutamine
1. Ühendage optilise kaabli abil seadme tagaküljel
asuv pesa OPT. IN teleril asuva pesaga OPTICAL
OUT.
Ühendamine
5. Kui põhiseadme ja juhtmeta basskõlari LED on
täielikult välja lülitatud, ühendage need uuesti.
Kui lülitate põhiseadme sisse, luuakse
põhiseadme ja juhtmeta basskõlari paariseos
automaatselt.
-- Pärast ühendamise lõpetamist hakkab
juhtmeta basskõlari kollakas-roheline LEDmärgutuli põlema.
Optiline
kaabel
,,Märkus
yy Seadmel ja bassikõlaril kulub teineteisega
suhtlemiseks mõni sekund (vahel ka kauem).
yy Mida lähemal on seade basskõlarile, seda
parem on helikvaliteet. Soovitatav on
paigaldada seade ja basskõlar teineteisele
võimalikult lähedale (kuni 5 m) ja hoiduda
allkirjeldatud juhtumitest.
-- Seadme ja basskõlari vahel on takistus.
-- Läheduses on sama sagedusega juhtmeta
seade, nt meditsiiniseade, mikrolaineahi
või juhtmeta LAN-seade.
2
2. Seadke INPUT (sisend-)allikas valikule OPTICAL.
Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu
FUNCTION või seadmel nuppu F, kuni
funktsioon on valitud.
Optilise funktsiooni OPTICAL otse valimiseks
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu OPTICAL.
,,Märkus
yy Te võite kuulata antud seadme kõlaritest
teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite
puhul peate teleri menüüst valima
heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema
info leiate teleri kasutusjuhendist.)
yy Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV
heliväljund] [ [Väline kõlar (Optiline)]
yy TV seadete menüü detailid võivad erineda
sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
14
Ühendamine
HDMI-kaabli kasutamine
HDMI kaabli nimekiri
Kui ühendate antud seadme ja teleri mis toetab
HDMI CEC ja ARC'i (Heli tagastus kanal), võite
kuulata teleri heli läbi antud seadme kõlarite
ühendamata optilist kaablit.
Mõned HDMI kaablid ei toeta ARC funktsiooni,
heliväljundis võib tekkida probleeme.
2
Kui teleri ja antud seadme ühendamisel puudub
heli või see on moonutatud ja katkendlik, on viga
HDMI kaablis. Seetõttu ühendage antud seade ja
teler peale tüüp A, kõrge kiirusega HDMI™ kaabli
ethernetiga kontrollimist.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
Ühendamine
HDMI-kaabel
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
,,Märkus
yy HDMI CEC (Consumer Electronic Control)
: ühte kaugjuhitavat pulti on võimalik
kasutada. CEC toetusega seadmed (Teler,
sound bar tüüpi kõlarid, Blu-ray mängija, jne)
yy Kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION
või selle seadme nuppu F vajutades
saate nautida lisafunktsioone nagu USB/
Bluetooth. Naasmisel pärast selle süsteemi
lisafunktsioonide kasutamist (USB/
Bluetooth) tagasi reaalaja TV kanalite
vaatamisrežiimi, peate teleris valima oma
eelistatud kõlari, millest soovite läbi antud
helisüsteemi heli kuulata.
(X)
(X)
(O)
Nautige täiuslikku heli
ülekannet kõikidelt kanalitelt
soundbar tüüpi kõlariga
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Teler: selleks et saaksite oma helisüsteemiga
HDMI-kaabli kaudu otseedastuskanaleid täielikult
nautida, peaks teie teler toetama uusimaid HDMIfunktsioone (HDMI CEC1)/ARC (Heli tagastus kanal)).
Kui teie teler neid HDMI-funktsioone ei toeta, tuleks
helisüsteem ühendada telekanalite heli nautimiseks
teleriga HDMI-kaabli asemel OPTICAL-kaabli abil.
1) HDMI CEC (kõrglahutusega multimeediumiliidese
abil tarbeelektroonika juhtimine)
Tarbeelektroonika juhtimine (CEC) on HDMIfunktsioon, mis on loodud selleks, et kasutaja
saaks HDMI kaudu ühendatud CEC-võimelistele
seadmetele käsklusi anda ja neid juhtida, kasutades
vaid ühte kaugjuhtimispulti.
※ CEC kaubanimed on SimpLink (LG), Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips)
jne.
Ühendamine
Mis on SIMPLINK?
Mõningaid selle seadme funktsioone juhitakse
teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui käesolev seade ja
SIMPLINK-funktsiooniga LG teler ühendatakse HDMI
ühenduse abil.
Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud
ülaltoodud logoga.
,,Märkus
yy Sõltuvalt seadme olekust võivad mõned
SIMPLINK-funktsiooni toimingud olla
erinevad või mitte töötada.
yy Sõltuvalt selle seadmega ühendatud telerist
või mängijast võib SIMPLINK-i toimimine
erinev olla.
ARC (Heli tagastus kanal)
funktsioon
ARC-funktsioon võimaldab HDMI-funktsiooniga
teleril edastada heli seadme HDMI OUT väljundile.
Selle funktsiooni kasutamiseks:
-- Teler peab toetama HDMI-CEC- ja ARCfunktsioone ning funktsioonid HDMI-CEC ja ARC
peavad olema sisse lülitatud.
-- HDMI-CEC- ja ARC-funktsiooni seadistamisviis
sõltub telerist. Üksikasju ARC-funktsiooni kohta
leiate teleri kasutusjuhendist.
-- Peate kasutama HDMI-kaablit (tüüp A,
Ethernetiga kiiret HDMI™ kaablit).
-- Ühendage HDMI kaabli abil seadme HDMI OUT
pesa ARC-funktsiooni toetaval televiisoril asuva
HDMI IN pesaga.
-- ARC-ühilduva teleriga võite ühendada ainult ühe
heliallika.
,,Märkus
yy ARC-funktsioon valitakse automaatselt,
kui telerist saabub ARC-signaal, pole vahet
millist funktsiooni kasutate.
yy Te võite kuulata antud seadme kõlaritest
teleri heli. Kuid mõnede teleri mudelite
puhul peate teleri menüüst valima
heliväljundiks valised kolarid. (Detailsema
info leiate teleri kasutusjuhendist.).
yy Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV
heliväljund] [ [Väline kõlar (HDMI ARC)]
yy TV seadete menüü detailid võivad erineda
sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.
2
Ühendamine
LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil juhitavad
funktsioonid : Toite sisse- / väljalülitamine,
helitugevuse reguleerimine jne.
15
16
Ühendamine
Lisateavet HDMI kohta
yy HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel
järgige alltoodut:
- Proovige HDMI-/DVI-seade ja siinne mängija
välja lülitada. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade
uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast
lülitage sisse mängija.
2
- Ühendatud seadme videosisend on selle
seadme jaoks õigesti seadistatud.
Ühendamine
- Ühendatud seade ühildub 720 x 576p,
1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p
videosisendiga.
Lisaseadmete
ühendamine
HDMI-ühendus
Ainult heli kuulamiseks
Heli kuulamise võimaldamine ühendatavalt
välisseadmelt.
yy Mitte kõik HDCP-ühilduvad HDMI- või DVIseadmed ei hakka siinse seadmega tööle.
- Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti
korralikult.
,,Märkus
yy Kui ühendatud HDMI-seade ei aktsepteeri
mängija audioväljundit, siis võib HDMIseadme heli olla moonutatud või hoopiski
puududa.
yy Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse
loomist võib tekitada talitlushäireid.
Probleemi lahendamiseks lülitage seade
välja ja seejärel uuesti sisse.
Blu-ray-seadme, DVDmängijaga jne.
yy Kui HDMI-ühendus HDCP-ga pole kinnitatud,
võib teleriekraan muutuda mustaks. Sel
juhul kontrollige HDMI-ühendust või
ühendage HDMI-kaabel lahti.
1. Ühendage seadme tagaosa pesa HDMI IN
välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVDmängija jne HDMI OUT pesaga.
yy Kui ekraanil on müra või jooned, siis
kontrollige HDMI-kaablit (maksimaalne
pikkus on tavaliselt 4,5 m (15 jalga)).
2. Seadke sisendallikas valikule HDMI IN. Vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu FUNCTION
või seadmel nuppu F, kuni funktsioon on
valitud.
yy Režiimis HDMI IN ei ole video eraldusvõimet
võimalik muuta. Muutke ühendatud
välisseadme video eraldusvõimet.
yy Juhul kui video väljundsignaal on
moonutatud, kui pesa HDMI IN on
ühendatud arvutiga, määrake arvuti
eraldusvõimeks 576p, 720p, 1080i või 1080p.
Ühendamine
Heli kuulamiseks ja pildi vaatamiseks
17
PORT(Portable). IN ühendus
Heli kuulamise ja pildi vaatamise võimaldamine
ühendatavalt välisseadmelt.
Kaasaskantavalt seadmelt muusika
kuulamine
Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks
erinevat tüüpi kaasaskantavatelt mängijatelt või
välisseadmetelt.
1. Ühendage kaasaskantav seade seadme PORT
(Kaasaskantava seadme). IN konnektoriga.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu 1
(Toitenupp).
1. Ühendage seadme tagaosa HDMI IN pesa
välisseadme, nagu Blu-ray plaadimängija, DVDmängija jne HDMI OUT pesaga.
2. Ühendage seadme tagaosa HDMI OUT pesa
teleri HDMI IN pesaga.
3. Seadke sisendallikas valikule HDMI IN. Vajutage
korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu FUNCTION
või seadmel nuppu F, kuni funktsioon on
valitud.
,,Märkus
yy Kui seade on ühendatud välisseadme ja
teleriga, nagu on joonisel näidatud, edastab
teler väljundisse välisseadme pildi ja heli, kui
seade on HDMI IN režiimis välja lülitatud.
yy HDMI OUT pistmik on ette nähtud teleri
ühendamiseks. Isegi kui PCM-mitmikkanali
sisendsignaal on HDMI-kaabli kaudu
edastatud seadmesse, on selle seadme
väljundis teleri jaoks ainult 2-kanaliline
signaal.
yy Kui see seade on välja lülitatud, pääseb
heliallikate signaal läbi selle seadme ilma
teisendamata.
3. Valige funktsioon PORTABLE, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
4. Lülitage kaasaskantav mängija või välisseade
sisse ning käivitage esitus.
2
Ühendamine
MP3mängija jne
ühendamine
18
Ühendamine
OPTICAL IN ühendus
Ühendage välisseadmete optilise väljundi pesa
OPT. IN pesaga.
Kui seade on juba seinale monteeritud, ühendage
USB-seade USB-tüübi teisendusadapteriga.
2
Ühendamine
Välise seadme digitaalse
optilise väljundi pistikusse
Kõlari lihtne seadistamine
Lisateavet USB-seadme failide esitamise kohta leiate
lk 20.
Heli kuulamine telerist, DVD-lt või digitaalseadmelt
4,1. või 4-kanalilises režiimis.
USB-seadme eemaldamine seadmest.
1. Valige mõni teine funktsioon / režiim või
vajutage kaks korda järjest nuppu Z.
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv OPT. IN
pesa teleri (või digitaalseadme jne) optilise
väljundpesaga.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.
2. Valige sisendallikaks OPTICAL, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
yy MP3 mängija: Mälupulga tüüpi MP3 mängija.
yy USB-välkmälu: USB1.1. toetavad seadmed.
OPTICAL-funktsiooni otsevalimiseks vajutage
kaugjuhtimispuldi nuppu OPTICAL.
3. Muusika kuulamine 4,1- või 4-kanalilise kõlariga.
4. OPTICAL režiimist väljumiseks vajutage nuppu
OPTICAL.
Funktsioon vahetub eelmisele funktsioonile.
USB-ühendus
Sisestage USB mälupulk seadme tagaküljel asuvasse
USB pessa.
Ühilduvad USB-seadmed
yy Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USBseadmeid.
Nõuded USB-seadmele
yy Ei toetata seadmeid, mille puhul on vajalik
lisaprogrammi installimine arvutis.
yy Ärge eemaldage USB-seadet esituse ajal.
yy Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda
üle mõne minuti.
yy Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
yy Siinne seade ei toeta 1000 või üle selle failide
koguarvu.
yy Seadme USB-porti ei saa arvutiga ühendada.
Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.
yy Seade ei toeta exFAT failisüsteemi. (FAT16/FAT32/
NTFS süsteemid on saadaval.)
Ühendamine
yy Mõned seadmed ei pruugi järgmisi seadmeid ära
tunda.
-- Välised kõvakettad
,,Märkus
yy USB-seadmel asuvaid kaustu / faile
tuvastatakse järgmiselt.
-- Kaardilugejad
-- Lukustatud seadmed
: Kaust
*ROOT
: Fail
-- Kõvakettatüüpi USB-seadmed
-- USB jaotur
a
-- USB pikendusjuhtme kasutamine
F
G
c
H
I
A
d
J
B
Bitikiirus
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
vahemikus 80 – 320 kb/s
vahemikus 56 – 128 kb/s
vahemikus 50 – 500 kb/s
vahemikus 500 – 5000 kb/s
vahemikus 500 – 5000 kb/s
yy Maksimaalne failide arv: Alla 999
yy Siinse seadmega ei saa esitada DRM-kaitsega
(DRM - digitaalne autoriõiguse haldus) faile.
yy USB hoiustusseadmelt ei ole võimalik esitada
videofaile.
yy Sõltuvalt USB-seadme talitusvõimest võib
taasesitus toimida halvasti.
yy Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei
kuvata.
yy Faile esitatakse faililt $A failile $J
üksteise järel.
yy Faile ja kaustu esitatakse salvestamise
järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest
võivad olla esitatud erinevas järjestuses.
yy Seade suudab kuvada faile või kaustu mille
nimed sisaldavad numbreid või inglise
keelseid tähemärke.
yy *ROOT: Kui arvuti USB-seadme tuvastab, on
esimeseks avanevaks aknaks “ROOT”.
Ühendamine
b
Kasutatav fail
vahemikus 32 – 48 kHz
vahemikus 32 – 48 kHz
vahemikus 32 – 48 kHz
vahemikus 32 – 192 kHz
vahemikus 32 – 48 kHz
2
E
-- Android-seade
MP3 :
WMA :
OGG :
FLAC :
WAV :
C
D
-- iPhone/iPod/iPad
Diskreetimissagedus
19
20 Kasutamine
Põhitoimingud
USB toimimine
1. Ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Valige funktsioon USB, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
Toiming
Lõpetamine
Taasesitamine
3
Toimige järgmiselt
Vajutage nuppu Z.
Vajutage nuppu d/M.
Kasutamine
Vajutage esituse ajal nuppu
d/M.
Järgmise faili algusesse liikumiseks vajutage taasesitamise
ajal kaugjuhtimispuldi nuppu
V.
Liikumiseks eelmise faili algusJärgmisele /
esse vajutage kaugjuhtimispuleelmisele failile
di nuppu C, kui esitusaeg oli
liikumine
lühem kui 2 sekundit.
Liikumiseks esitatava faili algusesse vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu C, kui esitusaeg oli
pikem kui 3 sekundit.
Vajutage ja hoidke esituse
ajal nuppu C/V all ja
Koha otsimine
vabastage nupp hetkel, mil
failis
soovite kuulamist jätkata. (v.a
FLAC- ja OGG-failide korral).
Vajutage kaugjuhtimispuldil
korduvalt nuppu REPEAT,
Korduv või
kuvaaknas vahetuvad kirjed
juhuslikus
järgmises järjestuses: OFF
järjestuses esitus
RPT 1 RPT DIR (DIRECTORY)
RPT ALL RANDOM.
Otse soovitud faili juurde
minekuks vajutage
Valige otse fail
kaugjuhtimispuldil
numbrinuppe 0 kuni 9.
Vajutage kaugjuhtimispuldi
Kausta otsing
nuppu FOLDER W/S.
See seade peab meeles enne
selle funktsiooni muutmist
Esituse
jätkamine
või seadme väljalülitamist
esitatava loo.
,,Märkus
yy Kui peaksite toitejuhtme pistikupesast
välja tõmbama või USB-seadme selle
seadme küljest eemaldama, siis võidakse
jätkamiskoht tühistada.
yy Korduv/Juhuslik taasesitus toimib järgnevalt.
Ekraanil
Kirjeldus
OFF
Esitab USB seadmel
olevaid laule järjekorras.
RPT1
Esitab sama laulu
korduvalt.
RPT DIR
Esitab kaustas olevaid
laule korduvalt.
RPT ALL
Esitab USB seadmel
olevaid laule korduvalt.
RANDOM
Esitab laule juhuslikult.
Peatamine
Kasutamine
Muud funktsioonid
DRC (Dünaamilise ulatuse
kontroll)
Muutke heli selgeks, kui helitugevus on madalaks
keeratud (ainult Dolby Digital süsteemi puhul).
Seadke DRC abil valikuks [DRC ON].
AV-sünkroonimine
Telerist helisignaalide vastuvõtmisel võib juhtuda,
et heli ja kujutis ei ühti. Sellisel juhul saate viiteaega
seadistada.
2. Viiteaja üles/alla kerimiseks kasutage nuppe
C/V. Viiteaega on võimalik seadistada
vahemikus 0 – 3 00 ms.
,,Märkus
See funktsioon ei toimi USB-režiimis.
Heli ajutine väljalülitamine
Seadme heli väljalülitamiseks vajutage nuppu
MUTEi.
Faili ja sisendallika andmete
kuvamine
Sisendallika erinevate andmete kuvamiseks
vajutage nuppu INFO.
USB : USB-seadmes (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)
sisalduv failiteave.
OPTICAL/ARC/HDMI IN : Heli vorming, helikanal
Unetaimeri seadistamine
Soovitud ajavahemiku (minutites) valimiseks
vajutage korduvalt nuppu SLEEP:
DISPLAY OFF (ekraaniaken lülitatakse välja) ->
DIMMER (ekraaniakna heledust vähendatakse
poole võrra) -> Unetaimeri väärtus -> Ekraani
sisselülitamine
Järelejäänud aja vaatamiseks vajutage nuppu
SLEEP.
Unetaimeri funktsiooni tühistamiseks vajutage
korduvalt nuppu SLEEP, kuni kuvatakse kirje
„10MIN”, ning selle kuvamise ajal vajutage veel kord
nuppu SLEEP.
,,Märkus
Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on
võimalik kontrollida. Kui vajutate nupule
SLEEP, ilmub kuvaaknasse järelejäänud aeg.
Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile
vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil kirjet
„MUTE”.
Toite automaatne väljalülitamine
Vaigistuse lõpetamiseks vajutage uuesti
kaugjuhtimispuldi nuppu MUTEi või muutke
helitugevust.
Energia säästmiseks lülitub seade ise välja, kui
põhiseade pole välisseadme külge ühendatud ja
seda pole 20 minutit kasutatud.
Selliselt toimib see seade pärast kuut tundi,
alates momendist, kui põhiseade on ühendatud
analoogsisendi kaudu mõne muu seadmega.
3
Kasutamine
1.Vajutage AV SYNC.
21
22 Kasutamine
AUTO POWER Sisse /
Väljalülitamine
Seade lülitub automaatselt sisse selliste
sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või Bluetooth.
Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega
ühendatud välise seadme, tuvastab see seade
sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete
oma seadmest heli.
Kui püüate ühendada oma Bluetooth seadet,
lülitub see seade sisse ning on ühildamiseks valmis.
Ühendage oma Bluetooth seade ja esitage oma
muusikat.
3
See funktsioon lülitub sisse või välja iga kord, kui
vajutate nuppu AUTO POWER.
Kasutamine
,,Märkus
yy Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitamist, lülitub see automaatselt
välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada
LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba)
ühendatud telerilt.
yy Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja,
kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali
ühendatud välisseadmelt.
yy Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei
saa seda automaatselt AUTO POWER
funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab
seadme AUTO POWER funktsiooniga
sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5
sekundit peale signaali puudumist.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi
see toimida.
yy Kui katkestate Bluetooth ühenduse läbi
selle seadme, püüavad mõned Bluetooth
seadmed järjekindlalt luua seadmega
ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus
enne seadme väljalülitamist katkestada.
yy Kui soovite kasutada funktsiooni AUTO
POWER, peab SIMPLINK funktsioon olema
välja lülitatud. SIMPLINKi funktsiooni
väljalülitamiseks kulub umbes 30 sekundit.
Automaatne väljalülitamine
See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu
optiline, Bluetooth ja LG TV ning seejärel muudab
automaatselt sobiva funktsiooni.
Kui optiline signaal tuleb sisse
Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle
seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab
seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest
heli.
Kui püüate ühendada Bluetooth
seadet
Kui püüate oma Bluetooth seadet selle seadmega
ühendada, valitakse Bluetooth funktsioon. Esitage
oma muusikat Bluetooth seadmes.
Kui LG TV signaal tuleb sisse
Kui lülitate sisse oma LG TV, mis on ühendatud LG
Sound Sync abil, muudab seade funktsiooniks LG
TV. Teil on võimalus kuulata TV kaudu heli.
Kui ühendate "LG Bluetooth
Remote" rakenduse
Kui ühendate oma Bluetooth seadme "LG Bluetooth
Remote" rakenduse abil, säilitab seade kehtivad
funktsioonid ning saate seadet juhtida ka rakenduse
abil.
Kasutamine 23
,,Märkus
yy Optilisele funktsioonile lülitumiseks on
vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
yy Kui kasutate LG TV funktsiooni, ei reageeri
see seade Bluetooth ühendusele.
yy Kui kasutate Bluetooth funktsiooni ei
reageeri see seade LG TV ühendusele.
yy Seade ei lülita funktsiooni optilisele, kui
ühendatud TV SIMPLINK on sisse lülitatud.
yy Kui soovite kasutada automaatset
funkstiooni muutust, peab olema SIMPLINK
välja lülitatud. Selleks kulub umbes 30
sekundit, et lülitada SIMPLINK välja.
yy Kui katkestate Bluetooth ühenduse läbi
selle seadme, püüavad mõned Bluetooth
seadmed järjekindlalt luua seadmega
ühendust. Seetõttu on soovitatav ühendus
enne funktsiooni vahetamist katkestada.
yy Kui ühendate oma Bluetooth seadme "LG
Bluetooth Remote" rakendusega siis, kui
seade on valmis LG TV sidumiseks, muudab
seade funktsiooniks Bluetooth.
Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik
juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Syncga. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound
Sync-i. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync
logo.
LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon:
Helitugevuse suurendamine / vähendamine,
vaigistamine
Andmeid LG Sound Sync’i kohta leiate teleri
kasutusjuhendist.
Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks
järgmistest ühendustest.
,,Märkus
yy LG Sound Sync’i kasutades saate kasutada
ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate
uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib
seade teleriga.
yy Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige
teleri seisukorda ja selle toidet.
yy LG Sound Sync’i kasutades kontrollige
järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja
ühendusi.
-- Seade on välja lülitatud.
-- Funktsiooni vahetamine teise vastu.
-- Optilise kaabli lahtiühendamine.
-- Juhtmevaba ühenduse katkemine häire
või kauguse tõttu.
yy Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on
telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO
POWER funktsiooni.
3
Kasutamine
yy Automaatfunktsiooni muutmine ei toimi, kui
teie Bluetooth seade või LG TV ei ole selle
seadmega varem seotud.
LG Sound Sync
24 Kasutamine
Juhtmega ühendus
Juhtmeta ühendusega
1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise
kaabli abil.
1. Lülitage seade sisse, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu 1 (Toitenupp).
2. Valige funktsioon LG TV, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
Optiline
kaabel
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund :
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]
3
Kasutamine
2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage
oma TV heliväljund:
TV seadete menü [ [Heli] [ [TV heliväljund]
[ [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Lülitage seade sisse, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu 1 (Toitenupp).
4. Valige funktsioon OPTICAL, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
Kui seade ja teler on õigesti ühendatud,
kuvatakse kuvaaknas kirjet „LG OPT".
Kuvaaknasse ilmub umbes 3 sekundiks kirje
„PAIRED" ning kui seade ja teler on õigesti
ühendatud, kuvatakse seejärel kuvaaknas kirje
„LG TV".
,,Märkus
yy Kui te lülitate seadme välja vajutades otse
1 (Toitenupp), siis katkeb LG Sound Sync
(Juhtmevaba) ühendus. Finktsiooni uuesti
kasutamiseks peatete teleri ja seadme uuesti
ühendama.
yy Televizora iestatījumu izvēlnes informācija
var atšķirties atkarībā no jūsu televizora
ražotāja vai modeļa.
yy Kui peaksite valima Sound Synci funktsiooni,
katkestatakse juhtmeta Bluetooth®-võrguga
ühendatud seadme ühendus. Sel juhtumil
katkestatakse ka juba toimiv ühendus „LG
Bluetooth Remote” rakendusega.
Kasutamine 25
Bluetoothi kasutamine
Teavet Bluetoothi kohta
Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse
tehnoloogia.
Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed
või teistes ruumides asuvad Bluetooth seadmed
võivad seadme ühendust segada.
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta
Bluetooth® tehnoloogia abil on täiesti tasuta.
Juhtmeta Bluetooth® funktsiooniga mobiiltelefoni
võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub
juhtmeta Bluetooth® tehnoloogia abil.
Bluetoothi profiilid
Selleks et kasutada juhtmeta Bluetooth®tehnoloogiat, peab seade olema võimeline
töötlema kindlaid profiile.Seade ühildub järgmise
profiiliga.
A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)
Seadme ja muu Bluetooth-seadme
sidumine
Enne seostamistoimingu alustamist veenduge,
et Bluetooth-seadme Bluetooth-funktsioon on
sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme
kasutusjuhendit. Kui seadmed on kord juba paari
seostatud, pole seda vaja uuesti teha.
1. Valige funktsioon Bluetooth, vajutades
kaugjuhtimispuldi nuppu FUNCTION või
seadme nuppu F nii mitu korda, kuni funktsioon
on valitud.
Kuvaaknas kuvatakse kirjet „BT” ja seejärel
„READY”.
2. Hakake Bluetooth-seadet kasutama ja sooritage
seostamistoiming. Selle seadme otsimise ajal
Bluetooth-seadmega võidakse Bluetoothseadme ekraanile sõltuvalt Bluetooth-seadme
mudelist kuvada leitud seadmete loend. Teie
seade kuvatakse kirjena „LG SOUND BAR (XX:XX)”.
,,Märkus
yy XX:XX tähistab Bluetooth aadressi nelja
viimast tähist. Kui näiteks teie seadme
Bluetooth aadress on 9C:02:98:4A:F7:08,
kuvatakse teie Bluetooth seadmel „LG
SOUND BAR (F7:08)”.
yy Seostamisviis võib sõltuvalt kasutatavast
Bluetooth-seadme tüübist ka
teistsugune olla. Sisestage vajadusel PINkood (0000).
3. Kui see seade on edukalt Bluetooth-seadmega
ühendatud, kuvatakse kuvaaknas kirje „PAIRED”.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmel oleva muusika
kuulamise kohta lugege Bluetooth-seadme
kasutusjuhendist.
3
Kasutamine
Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3, sülearvuti,
PDA jne.
Bluetooth-seadmesse
salvestatud muusika
kuulamine
26 Kasutamine
,,Märkus
yy Bluetooth® tehnoloogia kasutamisel peate
looma seadme ja Bluetooth-seadme
vahelise ühenduse ning hoidma nende
vahel võimalikult väikse vahemaa.
Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel
korrektselt toimida:
-- Seadme ja Bluetooth-seadme vahel on
takistus.
-- Läheduses on sama Bluetooth®
tehnoloogia sagedusega seade, nagu
meditsiiniseade, mikrolaineahi või
juhtmevaba LAN-seade.
3
yy See seade toetab automaatset Bluetoothiga
paariseose loomist. See ei toimi siiski
järgmistel juhtumitel:
Kasutamine
-- Kui taaskäivitate selle seadme.
-- Kui naasete Bluetooth-funktsiooni režiimi
pärast LG TV funktsiooni kasutamist.
yy Teistest seadmetest tulevad elektrilained
võivad põhjustada ühenduse katkemise.
yy Seade ei võimalda Bluetooth-seadme
toiminguid juhtida.
yy Siduda saab korraga ainult ühe Bluetoothseadmega, mitme seadmega sidumine pole
võimalik.
yy Seadme tüübist olenevalt võib Bluetoothfunktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
yy Juhtmeta süsteemi saate nautida telefoni,
MP3-mängija, Nobetooki jne kasutamisel.
yy Mida suurem on seadme ja Bluetoothseadme vahemaa, seda halvemaks
helikvaliteet muutub.
Bluetooth-rakenduse
kasutamine
,,Märkus
Selle seadmega on kasutamiseks saadaval
ainult Android OS „LG Bluetooth Remote”
rakendus.
Teavet „LG Bluetooth Remote”
kaugjuhtimisrakenduse kohta
„LG Bluetooth Remote” rakendus toob sellesse
seadmesse terve rea uusi funktsioone.
Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse
tasuta rakendus „LG Bluetooth Remote” alla laadida
ja installida.
„LG Bluetooth Remote”
app Bluetooth-seadmesse
installimine
Oma Bluetooth seadmesse „LG Bluetooth remote”
rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.
Paigaldage „LG Bluetooth remote”
rakendus QR koodi abil
1. Installige „LG Bluetooth Remote” rakendus
QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage
otsingutarkvara.
yy Bluetooth ühendus katkeb seadme
väljalülitamisel või seadme ning Bluetooh
seadme vahemaa suurenemisel.
yy Bluetooth ühenduse katkemisel ühendage
Bluetooth-seade seadmega uuesti.
yy Kui seade ei ole Bluetoothiga ühendatud,
kuvatakse kuvaaknas kirjet „READY”.
2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et Bluetooth-seade on
internetiga ühendatud.
yy Veenduge, et Bluetooth-seadmesse on
otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei
ole, laadige see „Google Android Market
(Google Play Store)” alla.
Kasutamine 27
„LG Bluetooth Remote” rakenduse
installimine „Google Android Market
(Google Play Store)”
1. Koputage ikooni Google Android Market
(Google Play Store).
2. Tippige otsinguribasse „LG Bluetooth Remote” ja
otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „LG Bluetooth
Remote” ja Bluetoothi rakenduse allalaadimise
alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.
,,Märkus
yy Veenduge, et teie Bluetooth-seade on
varustatud „Google Android Market (Google
Play Store)” rakendusega.
Bluetooth aktiveerimine „LG
Bluetooth Remote” rakenduse
abil
„LG Bluetooth Remote” rakendus aitab Bluetoothseadet põhiseadmega ühendada.
1. „LG Bluetooth Remote” rakenduse avamiseks
koputage avakuvas „LG Bluetooth Remote”
rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Koputage menüüd [Sätted] ja valige soovitud
seade.
3. Kui vajate toimimiseks rohkem teavet, koputage
menüüst [Sätted], suvand [Spikker].
-- Android O/S : Ver 2.3.3 (või uuem)
yy See seade ei toeta mitme paariga seostamist.
Kui see seade on juba ühendatud mõne
muu Bluetooth-seadmega, katkestage see
ühendus ja proovige seejärel uuesti.
yy Kui kasutate töötamiseks „LG Bluetooth
Remote” rakendust, siis võivad olla
mõned erinevused „LG Bluetooth Remote”
rakenduse ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi
kasutamises. Kasutage kindlasti
komplektisolevat kaugjuhtimispulti.
yy Sõltuvalt Bluetooth-seadmest võib „LG
Bluetooth Remote” rakendus mitte toimida.
yy Pärast „LG Bluetooth Remote” rakenduse
ühendamist, võib seadme väljundist
muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti
ühendamistoimingut.
yy Kui kasutate muid rakendusi või muudate
seadeid oma Bluetooth seadmes „LG
Bluetooth Remote” rakenduse kasutamise
ajal, võib „LG Bluetooth Remote” rakenduse
töö esineda anomaaliaid.
yy Kui „LG Bluetooth Remote” rakendus toimib
normaalselt, kontrollige oma Bluetooth
seadet ja „LG Bluetooth Remote” rakenduse
ühendust ning proovige uuesti ühendada.
yy Sõltuvalt nutitelefoni
operatsioonisüsteemist, võib esineda
mõningaid erinevusi „LG Bluetooth Remote”
toimimises.
yy Kui valite Bluetooth funktsiooni peale „LG
Bluetooth Remote” rakenduse ühenduse
katkestamist, ühildatakse teie seade ja
Bluetooth seade automaatselt, kuid te
ei saa seda seadet juhtida „LG Bluetooth
Remote” rakenduse abil. „LG Bluetooth
Remote” rakenduse taaskasutamiseks looge
rakendusega uuesti ühendus.
yy Isegi kui Bluetooth ühendus on katkestatud,
saate kasutada „LG Bluetooth Remote”
rakendust, kui muudate funktsiooni vastavalt
muud välja arvatud LG TV funktsioon.
3
Kasutamine
yy Veenduge, et Bluetooth-seade on
internetiga ühendatud.
,,Märkus
yy „LG Bluetooth remote” rakendus on saadaval
järgmiste tarkvara versioonidega;
28 Kasutamine
Heli reguleerimine
Heliefekti seadistamine
Siinsel süsteemil on mitmeid eelseadistatud
ruumilisi helivälju. SOUND EFFECT abil saate valida
soovikohase helirežiimi.
Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad
ekvalaiseri valikud olla erinevad.
Ekraanil
Kirjeldus
STD (Tavaline)
Muusika nautimise võimalus
ilma ekvalaiseri efektita.
NEWS
See režiim parandab kõne
helikvaliteeti ja muudab selle
selgemaks.
MUSIC
Võimaldab nautida meeldivat
ja loomulikku heli.
3
Kasutamine
CINEMA
Sügavama ja kinolikuma
ruumilise heli kuulamine.
SPORTS
Saate nautida dünaamilisemat
heli.
BASS
BASS tähendab funktsiooni
Bass Blast. Esituse ajal kõrgete
helide, bassi ja ruumilise heli
efekti tugevdamine.
,,Märkus
yy Mõnede ruumilise heli režiimide korral ei
pruugi mõnedest kõlaritest kostuda üldse
mingit heli või kostuv heli on vaikne. See
oleneb ruumilise heli režiimist ja heliallikast.
Tegemist ei ole defektiga.
yy Pärast sisendi muutmist ning mõnikord ka
pärast helifaili vahetumist tuleb ruumilise
heli režiim lähtestada.
yy Selles seadmes kasutatakse FLAC failide
esitamiseks eksklusiivset heliefekti, seetõttu
esitatakse FLAC failid kindlaksmääratud
heliefektiga.
Helitugevuse taseme
automaatne seadistamine
Käesoleval seadmel on automaatne helitugevuse
funktsioon, mis reguleerib automaatselt
helitugevust.
Kui väljundheli on liiga tugev või liiga madal,
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu AUTO
VOLUME. Nii on võimalik kuulata sobiva
tugevusega heli.
Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu
uuesti.
Bassikõlari helitugevuse
reguleerimine
Basskõlari helitugevust saate muuta vahemikus
alates -40 dB kuni 6 dB.
1. Vajutage nuppu WOOFER LEVEL.
2. Vajutage bassikõlari helitugevuse
reguleerimiseks nuppu VOL o/p.
Kasutamine 29
Teleri juhtimine
kaasasoleva
kaugjuhtimispuldiga
Telerit saab juhtida allpool näidatud nuppude abil.
AV/INPUT
VOL+
PR/CH
VOL-
PR/CH
Toiming
MUTEi
Teleri heli sisse- või
väljalülitamine.
AV/INPUT
Teleri sisendiallika
lülitamine teleri ja teiste
sisendiallikate vahel.
1 (Teleri toide)
Teleri sisse- või
väljalülitamine.
VOL o/p
Teleri helitugevuse
reguleerimine.
PR/CH W/S
Mälus asuvate kanalite ülesvõi allapoole sirvimine.
,,Märkus
yy Sõltuvalt ühendatud telerist ei pruugi teleri
juhtimine mõne nupuga olla võimalik.
yy Seadme kaugjuhtimispuldiga saate oma
teleri põhifunktsioone juhtida. Palun
kasutage teleri kaugjuhtimispulti teleri
lisafunktsioonide nautimiseks.
Teil on võimalik telerit juhtida komplektis sisalduva
kaugjuhtimispuldiga.
Kui teie teler on näidatud allpool toodud nimekirjas,
siis määrake vastav tootjakood.
1. Hoides all nuppu 1 (Teleri toide), sisestage
numbrinuppudega teie teleri tootjakood (vt
tabelit allpool).
Tootja
Kood
LG
1(vaikimisi), 2
Zenith
1, 3, 4
GoldStar
1, 2
Samsung
6, 7
Sony
8, 9
Hitachi
4
2. Seadistamise lõpetamiseks laske nupp 1 (Teleri
toide) lahti.
Olenevalt teie telerist ei pruugi mõned või kõik
nupud teleri juhtimisel töötada isegi pärast
õige tootjakoodi sisestamist. Kaugjuhtimispuldi
patareide vahetamisel võib määratud kood uuesti
vaikekoodiks muutuda. Määrake uuesti sobiv kood.
3
Kasutamine
Nupp
Kaugjuhtimispuldi
seadistamine teleri jaoks
30 Veaotsing
Veaotsing
Probleem
Seade ei tööta
korralikult.
Vool puudub
Põhjus ja lahendus
yy Lülitage seadme toide välja ja ühendage väline seade (TV, Woofer, DVD-mängija,
võimendi, vms.) ja lülitage seade uuesti sisse.
yy Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija,
võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.
yy Toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
yy Kontrollige elektrivarustuse olemasolu teiste elektroonikaseadmete abil.
yy Valitud on vale sisendallikas.
Kontrollige sisendallikat ja valige õige.
Heli puudub
yy Aktiveeritud on vaigistusrežiim.
Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks nuppu MUTEi või reguleerige
helitugevust.
yy Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.),
seadistage vastava seadme helitase.
4
Veaotsing
Bassikõlari heli
puudub
Ekraanipilt puudub
yy Bassikõlari toitejuhe on ühendamata.
Ühendage toitejuhe korralikult seinakontakti.
yy Seadme ja basskõlari vaheline paariseos katkeb.
Ühendage seade ja basskõlar. (Vt lk 12)
yy Funktsioon DISPLAY OFF on aktiveeritud.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu SLEEP. (Vt lk 21)
yy Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel.
Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel.
Kaugjuhtimispult ei
tööta õigesti.
yy Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.
Eemaldage takistus.
yy Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud.
Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER
funktsioon ei tööta.
yy Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või
Bluetooth seade ühendusi.
yy Kontrollige SIMPLINK funktsiooni olekut ja lülitage see välja.
yy Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
yy Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i.
LG Sound Sync ei
tööta
yy Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi.
yy Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.
Veaotsing
Probleem
31
Põhjus ja lahendus
Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt neile.
yy Lülitage DRC-funktsioon kaugjuhtimispuldiga olekust [ON] (sees) olekusse [OFF]
(väljas).
Kui te tunnete, et
seadme väljundheli
on nõrk.
yy Kui heliprojektor on ühendatud teleriga, muutke teleri seadistusmenüüst AUDIO
DIGITAL OUT (digiheli väljund) säte [PCM] kas sätteks [AUTO] või [BITSTREAM]
(bitijada).
yy Kui heliprojektor on ühendatud mängijaga, muutke mängija AUDIO DIGITAL
OUT (digiheli väljund) säte mängija seadistusmenüüst sättest [PCM] kas sätteks
[PRIMARY PASS-THROUGH] (põhiline läbiv) või [BITSTREAM] (bitijada).
yy Muutke mängija seadistusmenüüst DRC säte olekusse [OFF] (väljas).
4
Veaotsing
32 Lisa
Kaubamärgid ja
litsentsid
Toodetud Dolby Laboratories’ litsentsi
alusel. „Dolby” ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories’ kaubamärgid.
DTS-patentide vaatamiseks külastage saiti
http://patents.dts.com. Toodetud DTS Licensing
Limited litsentsi alusel. DTS, Symbol ja DTS ning
DTS ja Symbol koos on DTS Inc registreeritud
kaubamärgid ja DTS 2.0 Channel on DTS Inc
kaubamärk. ©DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.
5
Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogia on süsteem,
mis võimaldab elektrooniliste seademete vahelist
raadiosidet.
Lisa
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta
Bluetooth®-tehnoloogia abil on täielikult
tasuta. Juhtmeta Bluetooth® funktsiooniga
mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses,
kui ühendus on tehtud juhtmeta Bluetooth®
tehnoloogia kaudu.
Bluetooth® nimi ja logo on Bluetooth® SIG Inc
omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik
millises rakenduses litsentsi alusel.
Kõik muud toote- ja brändinimed on nende
vastavate omanike kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo and High-Definition
Multimedia Interface HDMI on HDMI Licensing
LLCi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
Lisa 33
Tehnilised andmed
NB5540
Üldteave (NB5540)
Vahelduvvoolu adapteri nõuded
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Välismõõtmed (L x K x S)
(1020 x 35 x 82) mm
Netomass (Umbes)
1,86 kg
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus
5 % kuni 90 %
Sisend/väljund
OPT. IN
3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
HDMI IN
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
HDMI OUT
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
Võimalik audio
diskreetimissagedusega
digitaalväljund
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
5
USB
1,1
Siinitoide
5 V 0 500 mA
Võimendi
Koguvõimsus
320 W
Esikõlar
2 tk 40 W (8 Ω 1 kHz juures)
Ruumiheli kõlar
2 tk 40 W (8 Ω 1 kHz juures)
Basskõlar
160 W (3 Ω 80 Hz juures)
THD
10 %
Juhtmeta bassikõlar (S54A1-D)
Voolunõuded
Vaata pinget bassikõlari nimiandmete silti.
Voolutarve
Vaata pinget bassikõlari nimiandmete silti.
Tüüp
1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus
3Ω
Arvutuslik sisendvõimsus
160 W
Maks. sisendvõimsus
320 W
Kogumõõtmed (L x K x S)
(296 x 332 x 296) mm
Netomass (Umbes)
7,6 kg
yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.
Lisa
Versioon
34 Lisa
NB4540
Üldteave (NB4540)
Vahelduvvoolu adapteri nõuded
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Voolutarve
Vaata pinget seadme nimiandmete sildilt.
Välismõõtmed (L x K x S)
(840 x 35 x 82) mm
Netomass (Umbes)
1,55 kg
Töötemperatuur
5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus
5 % kuni 90 %
Sisend/väljund
OPT. IN
3 V (p-p), Optiline pesa x 1
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereopistik) x 1
HDMI IN
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
HDMI OUT
19-nõelaline (tüüp A, HDMI™ konnektor) x 1
Võimalik audio
diskreetimissagedusega
digitaalväljund
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
USB
Versioon
1,1
5
Siinitoide
5 V 0 500 mA
Lisa
Võimendi
Koguvõimsus
320 W
Esikõlar
2 tk 40 W (8 Ω 1 kHz juures)
Ruumiheli kõlar
2 tk 40 W (8 Ω 1 kHz juures)
Basskõlar
160 W (3 Ω 80 Hz juures)
THD
10 %
Juhtmeta bassikõlar (S44A1-D)
Voolunõuded
Vaata pinget bassikõlari nimiandmete silti.
Voolutarve
Vaata pinget bassikõlari nimiandmete silti.
Tüüp
1 kanal 1 kõlar
Üldtakistus
3Ω
Arvutuslik sisendvõimsus
160 W
Maks. sisendvõimsus
320 W
Kogumõõtmed (L x K x S)
(221 x 351,5 x 281) mm
Netomass (Umbes)
7,32 kg
yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.
Lisa 35
Hooldus
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun hoidke alles algne pakendikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks
tehase originaalpakendisse.
Hoidke välispinnad puhtad
yy Ärge kasutage seadme läheduses
lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid
putukatõrjevahendeid.
yy Liiga suure survega pühkides võite seadet
kahjustada.
yy Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist
kokkupuudet seadmega.
Seadme puhastamine
5
Lisa
Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva
riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage
pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi
lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid
lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna
need võivad seadme pinda kahjustada.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement