LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
EESTI
KASUTUSJUHEND
STIILNE MUUSIKA
KÕLAR-DOKKIMISJAAM
Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi ja
hoidke see alles.
ND1520
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 1
2012-09-21
10:55:20
1Alustamine
2
Alustamine
Ohutusteave
1
HOIATUS
Alustamine
ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE AVAGE
HOIATUS: ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS EI
TOHI EEMALDAGE KAANT (VÕI TAGAOSA) JA MITTE
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID SISEMISI OSASID
TEISED PEALE KVALIFITSEERITUD TÖÖTAJATE.
Sümbol välk võrdkülgses
kolmnurgas hoiatab kasutajat
isoleerimata ohtlikust pingest
tootes, mis võib põhjustada
elektriohuriski inimestele.
Sümbol hüüumärk võrdkülgses
kolmnurgas annab kasutajale
märku tähtsatest kasutus- ja
hooldus- (teenindus)juhistest
tootega kaasas olevas juhendis.
HOIATUS: SÜTTIMISE VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA VÕI
NIISKUSE KÄTTE.
HOIATUS toitejuhtme suhtes
Enamus seadmetest on soovitav ühendada
kindlasse vooluringesse.
See tähendab ühe väljundiga vooluringet ainult
selle seadme jaoks ilma et oleks teisi väljundeid
või haruvooluringeid. Et olla kindel, kontrollige
spetsifikatsioonide lehekülge selles kasutusjuhendis.
Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud,
halvasti kinnitatud või katkised seinakontaktid,
pikendusjuhtmed, kulunud elektrijuhtmed või
katkised või mõranenud juhtmeisolatsioonid on
ohtlikud. Kõik need võivad põhjustada elektrilöögi
või tulekahju. Kontrollige aegajalt oma seadme
toitejuhet ja ilmnevad vigastused, ühendage see
vooluvõrgust lahti ja lõpetage seade kasutamine
kuni juhe on volitatud teeninduses välja vahetatud.
Kaitske toitejuhet füüsilise või mehhaanilise
valesti kasutuse eest nagu väänamine, sõlme
keeramine, pigistamine ukse vahele või selle peal
kõndimine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinakontaktidele ja toitejuhtme seadmega
ühendiskohale. Toite võrgust lahtiühendamiseks
tõmmake pistik kontaktist välja. Toote paigaldamisel
kindlustage pistikule lihtne ligipääs.
HOIATUS: Ärge paigaldage seadet suletud alale
nagu raamaturiiul või sarnases mööbliesemed.
MÄRKUS : Ohutusteave ning toote
identifitseerimiskood ja tarnetariifid on toodud
seadme põhjal asetseval peamisel sildil.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 2
2012-09-21
10:55:20
Alustamine
Seade on varustatud portatiivse patarei või akuga.
Ohutu viis patarei eemaldamiseks:
HOIATUS: Seadet peab kaitsma vee eest (pritsmed
ja tilgad) ja sellele ei tohi asetada vedelikega
täidetud esemeid nagu vaasid jne.
Teie vana seadme jäätmekäitlus.
1. K ui tootel on ristiga mahatõmmatud
prügikasti sümbol, siis tähendab
see, et toode on kaetud Euroopa
direktiiviga 2002/96/EC.
2. K õik elektrooniliste ja elektriliste
toodete jäätmekäitlus peab
toimuma munitsipaalprügist eraldi
selleks riiklikult või kohalikul tasandil
ettenähtud kogumispunktides.
3. V
ana seadme õige jäätmekäitlus
aitab ära hoida potentsiaalseid
keskkonnale ja inimtervisele
negatiivseid tagajärgi.
4. Ü
ksikasjalikumaks infoks vana
seadme jäätmekäitluse kohta võtke
palun ühendust linnavalitsuse,
jäätmekäitlusteenistuse või poega,
kust seadme ostsite.
Kasutatud patareide/akude käitlemine
1. Kui teie toote patareidel/akudel on
ristiga läbi kriipsutatud ratastega
prügikonteineriga märgis, tähendab
see, et nendele rakendub Euroopa
Liidu direktiiv 2006/66/EC.
2. Seda sümbolit võib täiendada
elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd)
või plii (Pb) keemiline tähis, kui
patarei/aku sisaldab üle 0,0005%
elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi
või üle 0,004% pliid.
1
Alustamine
Eemaldage vana patareiblokk, paigaldamise
viige sama läbi vastupidises järjestuses.
Keskkonnareostuse ja võimalike inimeste või
loomadele kahju tekitamise ärahoidmiseks visake
vana patarei selleks ettenähtud konteinerisse
kogumispunktis. Ärge pange patareisid muu
prügi hulka. Soovitav on kasutada kohalikke tasuta
tagastatavaid patareisid ja akusid.
Patareid ei tohi jätta katmatult liigse kuumuse kätte
nagu päikesepaiste, tuli jne.
3
3. Kõigi patareide/akude käitlemine
peab toimuma olmeprügiveost
eraldi, riiklikult või kohaliku
omavalitsuse poolt määratud
spetsiaalsete kogumispunktide
kaudu.
4. Teie vanade patareide/akude
nõuetekohane käitlemine aitab
ära hoida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja inimeste
tervisele.
5. Täpsema teabe saamiseks
oma vanade patareide/akude
käitlemise kohta pöörduge
palun kohaliku omavalitsuse/
jäätmekäitlusettevõtte poole või
kauplusse, kust te antud toote
ostsite.
LG Electronics kinnitab käesolevaga,
et see/need tooted vastab/vastavad
direktiivi 2004/108/EC, 2006/95/EC,
and 2009/125/ECvajalikele nõuetele ja
muudele vastavatele sätetele.
Euroopa esindaja:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Soovime rõhutada, et need EI OLE
klienditeeninduse kontaktandmed.
Klienditeeninduse andmeid vaadake
garantiikaardilt või küsige toote
müüjalt.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 3
2012-09-21
10:55:21
4
Sisukord
Sisukord
3Veaotsing
16Veaotsing
1Alustamine
4Lisa
2Ohutusteave
5
Ainulaadsed omadused
5
– Valmistatud iPod/iPhone'i jaoks
5
– Kaasaskantavate seadmete sisend
5 – Alarm
5
– Raadio (FM)
5
– AJA SÜNKROONIMINE
5Tarvikud
5Sissejuhatus
5– Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
6Esipaneel
7Tagapaneel
8
Vahelduvvoolu adapteri ühendamine
17 Kaubamärgid ja litsentsid
18Spetsifikatsioon
19 Seadme käsitsemine
2Kasutamine
9
Üldised toimingud
10Põhitoimingud
10 – iPodi/iPhone'i käsitsemine
10 – Ühilduvad iPodi/iPhone'i mudelid
11 – Toite automaatne väljalülitamine
12 Kellaaja seadistamine
12 – Seadme kasutamine äratuskellana
12 – SNOOZE (uinaku) funktsioon
12 – Hämardi
13 – Unetaimeri seadistamine
14 Raadio kasutamine
14 – Antenni ühendamine
14 – Raadiojaamade eelseadistamine
15Lisafunktsioonid
15 – Välisseadme muusika kuulamine
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 4
2012-09-21
10:55:21
Alustamine
Sissejuhatus
Valmistatud iPod/iPhone'i
jaoks
Kasutusjuhendis kasutatavad
sümbolid
Nautige iPod/iPhone muusikat lihtsa ühenduse
kaudu.
,,Märkus
Kaasaskantavate seadmete
sisend
Tähistab spetsiaalseid märkusi ning kasutusjuhiseid.
Kuulatakse kaasaskantavate seadmete muusikat.
Tähistab hoiatusi väärkasutusest tingitud võimalike
kahjustuste eest.
Alarm
1
Alustamine
Ainulaadsed omadused
5
>>Ettevaatust
Alarmi seadistamine, mis lülitatakse soovitud ajal
välja.
Raadio (FM)
Raadio kuulamine.
AJA SÜNKROONIMINE
Seadme kella automaatne seadistamine iPod/
iPhone abil.
Tarvikud
Palun kontrollige ja identige, kas seadmega on
kaasas järgmised tarvikud.
Vahelduvvoolu adapter
(1)
Toitejuhe (1)
FM-antenn (1)
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 5
2012-09-21
10:55:21
6
Alustamine
Esipaneel
1
Alustamine
a SNOOZE/SLEEP
- Teid äratakse üles iga 10 minuti tagant, kui alarmifunktsioon aktiveeritakse.
- Seade lülitatakse teatud ajal automaatselt välja.
b - / + (helitugevus)
Häälestatakse kõlari helitugevus.
c iPodi/iPhone'i dokkimisjaam
iPodi/iPhone'i ühendamiseks.
d P/1
Valitakse funktsioon ja sisendallikas.
- Sisselülitamine: vajutage P/1.
- Väljalülitamine; Vajutage ja hoidke nuppu P/1all.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 6
eD/Pr
- Raadioprogrammide valimine ja kuulamine: Vajutage FM-režiimis nuppu D/Pr.
- Raadiojaamade salvestamine: Vajutage ja hoidke nuppu D/Pr FM-režiimisall.
- Alustatakse jaamade eelseadistamist.
f Ekraaniaken
Oleku kuvamiseks.
/
(vahelejätmine/otsimine)
g
- Vahelejätmine: Vajutage
/ .
- Otsimine: Vajutage ja hoidke all nuppe / .
- FM-režiimis häälestatakse soovitud raadiojaam ja valitakse eelseadistuse number.
hKõlar
2012-09-21
10:55:22
Alustamine
7
Tagapaneel
1
Alustamine
a ALARM
- Seadistatakse alarmitaimer.
- Lülitatakse alarm välja.
- Kuvatakse alarmisätted.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 7
b FM ANT.
cPORT.IN
Kuulatakse kaasaskantavate seadmete
muusikat.
dDC.IN 12 V 01.5 A (AC-adapteri
sisend)
2012-09-21
10:55:22
8
Alustamine
Vahelduvvoolu adapteri
ühendamine
1
Alustamine
1. Ühendage kaasasolev vahelduvvoolu toitejuhe
vahelduvvoolu adapteriga.
2. Ühendage vahelduvvoolu adapteri kaabel
vahelduvvoolu adapteri sisendiga.
3. Sisestage toitejuhe vahelduvvoolu pistikupessa.
Seejärel lülitatakse seade ooterežiimi.
>>Ettevaatust
Kasutage ainult selle seadmega kaasasolevat
vahelduvvoolu adapterit. Ärge kasutage
muu seadme või päritoluga toiteallikat.
Sobimatu toitekaabli või -allika kasutamine
võib kahjustada seadet ning muuta garantii
kehtetuks.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 8
2012-09-21
10:55:22
Kasutamine
9
Üldised toimingud
Seadet saate käsitseda järgmiste nuppude abil. Lisateabe saamiseks lugege alltoodud tabelit.
Režiim
Ooterežiim
IPOD
PORT
FM
Alarmi
seadistamise
ajal
Alarmi
toimimise ajal
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Nupp
-/+
Vajutage
ja hoidke
nuppu
P/1
Toide on
sees
Muudetakse
igat
funktsiooni
Toide on
sees
Toite
väljalülitamine
Muudetakse
igat
funktsiooni
Muudetakse
igat
funktsiooni
Muudetakse
igat
funktsiooni
Toite
väljalülitamine
Alarmi
seadistamine
peatatakse
Alarmi
toimimine
peatatakse
Toite
väljalülitamine
Toite
väljalülitamine
Toite
väljalülitamine
Toite
väljalülitamine
-
Vahelejätmine
-/+
-
Häälestamine
-/+
-
Esitamine/
Paus
-
Kuulatakse
eelseadistatud
jaama
Salvestatakse
alarmiallikad
-
-
-
-
Valitakse
eelseadistatud
jaam
-
-
2
Kasutamine
Vajutage
P/1
Alarmi
seadistamine
peatatakse
VOL -/+
/
Vajutage
D/Pr
Vajutage
ja hoidke
nuppu D/Pr
SNOOZE/
SLEEP
-
Vajutage
nuppu
ALARM
Vajutage ja
hoidke nuppu
ALARM
Seadistatakse
tunnid ja
minutid
Alarmi
seadistamine
peatatakse
Magamine
(Hämardi)
Magamine
(Hämardi)
Magamine
(Hämardi)
Alarm
aktiveeritakse või
deaktiveeritakse
Alarm
aktiveeritakse või
deaktiveeritakse
Alarm
aktiveeritakse või
deaktiveeritakse
Alarm
aktiveeritakse või
deaktiveeritakse
Alarmi
seadistamine
peatatakse
Alustatakse
alarmi
seadistamist
Alustatakse
alarmi
seadistamist
Alustatakse
alarmi
seadistamist
Alustatakse
alarmi
seadistamist
Alarmi
seadistamine
peatatakse
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 9
Magamine
(Hämardi)
-
SNOOZE
(uinak)
Alarmi toimimine
peatatakse
Toite
väljalülitamine
Alarmi
toimimine
peatatakse
Toite
väljalülitamine
2012-09-21
10:55:22
10
Kasutamine
Põhitoimingud
Ühilduvad iPodi/iPhone'i
mudelid
yy Seade toetab mudelid järgmiselt;
iPodi/iPhone'i käsitsemine
iPod touch
iPodi/iPhone'iheli nautimiseks. Üksikasju iPodi/
iPhone'ikohta leiate iPodi/iPhone'i kasutusjuhendist.
2
1.Ühendage iPod/iPhone kindlalt dokkimisjaama.
Seadme sisselülitamisel lülitatakse iPod/iPhone
automaatselt sisse ja alustatakse laadimist.
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
Kasutamine
iPhone 3GS
iPhone 3G
Sõltuvalt iPodi/iPhone'i tarkvara
versioonist võib juhtuda, et seadmega ei saa
mõnda iPodi/iPhone'i juhtida.
Sõltuvalt iPodi/iPhone'i mudelist võib juhtuda, et
seadmega ei saa seda iPodi/iPhone'i juhtida.
2. Vajutage nupule P/1 IPODi funktsiooni
valimiseks.
Toiming
Toimige järgmiselt
Paus või
taasalustamine
Vajutage nuppu D/Pr.
Järgmise faili algusesse
liikumiseks või esitatava faili
algusesse liikumiseks vajutage
Vahelejätmine esitamise ajal nuppu
/
.
Eelmisesse faili liikumiseks
vajutage kaks korda nuppu
Otsing
.
Vajutage ja hoidke all esituse ajal
/
ja laske nupp lahti
hetkel, mil soovite kuulamist
jätkata.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 10
2012-09-21
10:55:23
Kasutamine
,,Märkus
yy Kui seadme ekraanile kuvatakse veateade,
siis toimige vastavalt sõnumile. Veasõnum
„ERR”.
- iPod/iPhone pole korralikult ühendatud.
-Seade tuvastab iPodi/iPhone'i kui
tundmatu seadme.
- Selle iPodi/iPhone'i aku on täiesti tühi.
Toite automaatne
väljalülitamine
Energiatarbe säästuks lülitub seade ise välja, kui
põhiseade pole välisseadmega ühendatud ja seda
pole 25 minutit kasutatud.
Selliselt toimib see seade pärast kuut tundi,
alates momendist, kui põhiseade on ühendatud
analoogsisendi kaudu mõne muu seadmega.
2
Kasutamine
/ Aku vajab laadimist.
/Täiesti tühja akuga iPodi/iPhone'i aku
laadimiseks on vaja rohkem aega.
11
yy Olenevalt teie iPodi/iPhone'i
tarkvaraversioonist võib iPodi/iPhone'i
juhtimine selle seadmega osutuda
võimatuks. Soovitame teil paigaldada uusim
tarkvaraversioon.
yy Puutetundliku iPodi või iPhoneiga mõne
rakenduse kasutamisel, kõnet võttes
või SMS-tekstisõnumite saatmisel ja
vastuvõtmisel, võtke see dokkimisjaamast
välja ja seejärel kasutage seda.
yy Kui teil on probleem iPodi/iPhone'iga,
külastage palun veebisaiti www.apple.com/
support.
yy iPod/iPhone saate ooterežiimis laadida,
kui ühendate selle iPodi/iPhone'i
dokkimisjaamaga.
yy Võimalik, et peate iPod touchi või iPhone'iga
sooritama täiendavaid toiminguid, nt
vabastama need lukustusest, pukseerides
ülespoole.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 11
2012-09-21
10:55:23
12
Kasutamine
Kellaaja seadistamine
Ühendage iPod/iPhone kindlalt dokkimisjaama.
Seejärel sünkroonitakse kellaaja sätted ekraaniaknas
te iPodi/iPhone'iga.
2
Pärast seadme sünkroonimist iPodi/iPhone'i
kellaaja sätetega võivad iPodi/iPhone'i ja seadme
kellaaja sätted erinevateks jääda. Ooterežiimis ei saa
kellaaega iPodi/iPhone'i kellaajaga sünkroonida.
Kasutamine
,,Märkus
Kontrollige, kas praegune iPodil/iPhone’il
kellaaeg on õige või mitte. Kui ei ole,
seadistage see õigeks vastavalt kehtivale ajale.
Väär iPodi/iPhone’i kellaaeg võib põhjustada
kellaaja erinevusi iPodi/iPhone’i ja seadme
vahel.
Seadme kasutamine
äratuskellana
1. Lülitage seade sisse või välja.
2. Alarmi seadistamiseks vajutage ja hoidke nuppu
ALARM all.
3. Alarmi heliallikas hakkab vilkuma. (FM (TUNER) /
IPOD). Valige soovitud heliallikas mingi heliallika
vilkumise ajal, vajutades nuppe D/Pr. Kui valite
FM (TUNER) režiimi, siis saate valida eelnevalt
seadistatud jaama, vajutades nuppe
/ .
4. Kuvatakse „ON TIME” (sisselülitusaeg).
Tundide väli hakkab vilkuma. Tundide valimiseks
vajutage nuppe
/
ja seejärel vajutage
salvestamiseks nuppu D/Pr .
5. Minutite väli hakkab vilkuma. Minutite valimiseks
vajutage nuppe
/
ja seejärel vajutage
salvestamiseks nuppu D/Pr.
6. Helitugevuse seadistamise väli hakkab vilkuma.
Vajutage helitugevuse muutmiseks nuppe
/
ja seejärel vajutage salvestamiseks nuppu D/Pr.
7. Tehtud sätteid saate ise vaadata.
8. Kui soovite alarmi lähtestada, korrake samme
2–6.
SNOOZE (uinaku) funktsioon
Pärast alarmi aktiveerimist äratab uinaku funktsioon
teid iga 10 minuti tagant, kui vajutate nuppu
SNOOZE/SLEEP(uinak/magamine). Kui seadistatud
aeg on kätte jõudnud, lülitab seade end
automaatselt sisse ja alarm hakkab helisema. Kui
vajutate nuppu SNOOZE/SLEEP (uinak/magamine),
peatatakse alarmifunktsiooni toimimine. „ZZZ” ja
„ ” hakkavad vilkuma. Alarm hakkab 10 minuti
pärast uuesti helisema .
Hämardi
Vajutage üks kord nuppu SNOOZE/SLEEP (uinak/
magamine). Ekraaniakna heledust vähendatakse
poole võrra. Funktsiooni tühistamiseks vajutage
korduvalt nuppu SNOOZE/SLEEP (uinak/
magamine), kuni ekraaniaken läheb heledaks.
,,Märkus
•• Kui te oma iPodi/iPhone'i kellaaega ei seadista,
ei sünkroonita seadme kellaaega iPodi/
iPhone'i kellaajaga.
•• Kui tõmbate toitejuhtme pistiku pistikupesast
välja, siis kellaaja sätteid ei salvestata.
•• Pärast kella funktsiooni seadistamist saate
seadistada alarmi funktsiooni.
•• Alates momendist, kui alarm helises ja te ei
vajutanud 30 minuti jooksul ühtki nuppu,
lõpetab alarm automaatselt helisemise.
•• Kui
olete seadistanud kellaaja ja alarmi, saate
kontrollida nii kellaaega, kui ka alarmi ikooni
„ “ olekut, vajutades nuppu ALARM,
hoolimata sellest et seade ise on ootereziimis.
•• Alarmi aktiveerimisel kuvatakse ekraaniaknasse
alarmiikoon „ “.
•• Alarmi desaktiveerimisel kustutatakse ekraani
aknast alarmiikoon „ “ .
•• Alarmi funktsioon toimib ainult siis, kui seade
on välja lülitatud.
•• Kui seadistatud alarmiaaeg on kätte jõudnud,
lülitatakse seade automaatselt sisse.
•• Pärast alarmifunktsiooni rakendamist saate
selle välja lülitada, vajutades nuppu ALARM
või P/1.
•• Saate valida ainult kuni 12: 00 (PM ekraanikuva
korral)
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 12
2012-09-21
10:55:23
Kasutamine
13
Unetaimeri seadistamine
Vajutage muusika või raadio kuulamise ajal korduvalt
nuppu SNOOZE/SLEEP, et valida ajaline viide 10–
180 minutit. Pärast viiteaega lülitub seade välja. (Te
näete järgmist järjestust, 180 -> 150 ->120 -> 90 ->
80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10.)
Uinakufunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt
nuppu SNOOZE/SLEEP, kuni ekraaniaken läheb
heledaks.
2
,,Märkus
Kasutamine
•• Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on
võimalik kontrollida. Selleks vajutage nuppu
SNOOZE/SLEEP.
•• Uinaku funktsioon töötab pärast hämardi
funktsiooni rakendumist.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 13
2012-09-21
10:55:23
14
Kasutamine
Raadio kasutamine
Antenni ühendamine
Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni
pistmikuga.
Raadiojaamade
eelseadistamine
Teil on võimalik salvestada kuni 10 FM-raadiojaama.
Enne häälestamist veenduge, et olete helitugevuse
madalaks keeranud.
1. Vajutage korduvalt nuppu P/1, kuni
ekraaniaknasse kuvatakse FM .
2. Vajutage soovitud sageduse valimiseks nuppu
/ .
2
Kasutamine
3. Vajutage ja hoidke nuppu D/Pr all. Ekraanil
hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud eelseadistuse numbri valimiseks
vajutage nuppu
/ .
5. Vajutage nuppu D/Pr. Jaam on salvestatud.
6. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme
2–5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage
nuppu D/Pr ja eelseadistatud jaama valimiseks
seejärel
/
.
,,Märkus
1. Vajutage korduvalt nuppu P/1 , kuni
ekraaniaknasse kuvatakse FM. Viimati
vastuvõetud jaam lülitatakse sisse.
2. Automaatne häälestamine: Hoidke umbes kaks
sekundit all nuppe
/
, kuni sageduse näit
hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsing
peatub, kui seade leiab jaama.
Käsitsi häälestamine: Vajutage korduvalt nupule
/
.
3. Häälestage helitugevus, vajutades korduvalt - / +
(helitugevus).
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 14
•• Kui kõik jaamad on juba eelseadistatud,
kuvatakse ekraaniaknasse korraks teade
„FULL” (täis) ja seejärel hakkab eelseadistuse
number vilkuma. Eelseadistuse numbri
muutmiseks korrake samme 4–5.
•• Te võite eelseadistatud jaamu mitte
kustutada.
•• Olgugi, et kõik jaamad on kustutatud, saate
uue jaama eelseadistada, kirjutades eelmise
jaama üle.
•• Kui vajutate ja hoiate raadio kuulamise ajal
nuppu D/Pr all, hakkab viimati kuulatud
eelseadistatud jaam kõigepealt vilkuma, et
saaksite eelmise jaama üle kirjutada.
•• Kui kuulate eelseadistatud jaama, mille
eelseadistuse numbrit soovite muuta, jättes
alles sama sageduse, vajutage ja hoidke
nuppu D/Pr all. Ja seejärel muutke
eelseadistuse number, vajutades nuppu
.
/
2012-09-21
10:55:24
Kasutamine
15
Lisafunktsioonid
Välisseadme muusika
kuulamine
Seadet on võimalik kasutada mitmesuguste
välisseadmete muusika kuulamiseks. (Kaasaskantava
seadme kaablit pole seadme komplekti tarvikuna
lisatud).
2
Kasutamine
MP3 või PMP jne
1. Ühendage välisseade seadme sisendpistmikuga
PORT.IN.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu P/1.
3. Valige funktsioon PORT (PORTABLE), vajutades
nuppu P/1.
4. Lülitage välisseade sisse ja alustage esitust.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 15
2012-09-21
10:55:24
3Veaotsing
16
Veaotsing
Veaotsing
Probleem
Toide puudub.
Heli puudub.
3
Põhjus ja lahendus
yy Ühendage toitejuhe.
yy Kontrollige elektrivõrku teiste elektroonikaseadmete abil.
Veenduge, et valisite õige funktsiooni. Vajutage nuppu P/1 ning kontrollige
valitud funktsiooni.
Veaotsing
yy Häälestage nende sagedus uuesti.
Raadiojaamu pole
võimalik õige sagedusega yy Häälestage jaam käsitsi.
sisse lülitada.
yy Eelseadistage mõned jaamad, vt üksikasju lk page 14 .
iPod/iPhone ei toimi.
Ühendage iPod/iPhone korralikult seadmega.
Kellaaega ei kuvata
ekraanile.
Ühendage iPod/iPhone korralikult seadmega.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 16
2012-09-21
10:55:24
4Lisa
Lisa
17
Kaubamärgid ja
litsentsid
„Made for iPod” (Valmistatud iPodi jaoks) ja „Made
for iPhone” (Valmistatud iPhone’i jaoks) tähendab,
et elektrooniline tarvik on tehtud spetsiaalselt
iPodi ja iPhone’iga ühendamiseks ning arendaja
on selle sertinud vastavalt Apple’i talitusvõime
standarditele.
Apple ei vastuta seadme toimimise ega selle
ohutuse ja normidele vastavuse eest.
Pidage meeles, et selle tarviku kasutamine koos
iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta
võrgu talitusvõimet.
4
Lisa
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 17
2012-09-21
10:55:25
18
Lisa
Spetsifikatsioon
Üldised andmed
Vahelduvvoolu adapteri
nõuded
Alalisvool 12 V 0 1,5 A, 100–240 V, 50/ 60 Hz
Energiatarve
18 W
Mõõtmed (L x K x S)
158 x 88 x 67(87) mm
Netomass (umbkaudne)
0, 57 kg
Töötemperatuur
5–35 °C (41–95 °F)
Töökeskkonna niiskus
5–90 %
Toite võimalus siinilt
iPod/iPhone : DC 5 V 0 1 A
Sisendid
PORT. IN
4
500 mV (efektiivväärtus) (3,5 mm stereopesa)
Tuuner
Lisa
FM häälestusulatus
87.5–108.0 MHz või 87.50–108.00 MHz
Võimendi
Väljundvõimsus
5 W, 1 kanal (8 Ω 1 kHz juures)
Ebalineaarsed
moonutused (T.H.D)
10 %
Kõlarid
Tüüp
Sisseehitatud
Nimitakistus
8Ω
Nimisisendvõimsus
5W
Maksimaalne sisendvõimsus
10 W
yy Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 18
2012-09-21
10:55:25
Lisa
19
Seadme käsitsemine
Seadme transportimine
Palun hoidke alles algne pakendikast ja
pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima,
siis pakendage see maksimaalseks kaitseks tehase
originaalpakendisse.
Hoidke välispinnad puhtad
Ärge kasutage seadme lähedal lenduvaid vedelikke
nagu putukatõrje pihusti.
Tugeva survega pühkimine võib kahjustada pinda.
Ärge hoidke kummist või plastikust tooteid
seadmega pikaajalises kontaktis.
Seadme puhastamine
Kasutage mängija puhastamiseks pehmet, kuiva
riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage
pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi
lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid
lahusteid nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna
need võivad seadme pinda kahjustada.
Lisa
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 19
4
2012-09-21
10:55:25
ND1520-FI.BLVALLK_1781-EST.indd 20
2012-09-21
10:55:25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement