LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
LATVIEŠU
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
STILA MŪZIKA
AUDIOSISTĒMA AR DOKSTACIJU
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
ND1520
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 1
2012-09-21
10:57:32
1
Lietošanas uzsākšana
2
Lietošanas uzsākšana
Informācija Jūsu
drošībai
1
Lietošanas uzsākšana
BRĪDINĀJUMS
ELEKTRISKĀ TRIECIENA
SAŅEMŠANAS RISKS NEATVĒRT
BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINÂTU
ELEKTROTRIECIENA GÛÐANAS RISKU, NENOÒEMIET
PÂRSEGU VAI AIZMUGURÇJO DAÏU. IERÎCES
IEKÐPUSÇ NAV SASTÂVDAÏU, KURU APKALPOÐANU
VAR VEIKT LIETOTÂJS. TO APKALPOÐANU DRÎKST
VEIKT TIKAI ATBILSTOÐI KVALIFICÇTI SERVISA
DARBINIEKI.
Zibens simbols vienâdmalu
trîsstûrî brîdina lietotâju par to, ka
izstrâdâjuma korpusa iekðpusç ir
neizolçtas sastâvdaïas zem bîstama
sprieguma, lîdz ar to ir augsts
elektriskâs strâvas trieciena gûðanas
risks.
Izsaukuma zîme vienâdmalu
trîsstûrî brîdina lietotâju par
svarîgiem izmantoðanas
un apkopes (apkalpoðanas)
norâdîjumiem, kurus var atrast
izstrâdâjumam pievienotajâ
dokumentâcijâ.
UZMANĪBU: LAI NOVÇRSTU AIZDEGÐANÂS VAI
ELEKTRISKÂ TRIECIENA SAÒEMÐANAS RISKU,
NEPAKÏAUJIET ÐO IZSTRÂDÂJUMU LIETUS VAI
MITRUMA IEDARBÎBAI.
BRÎDINÂJUMS attiecîbâ uz elektroenerìijas
padeves vada izmantošanu
Ierîces lielâkoties ir ieteicams pievienot atseviðíai
íçdei;
tas ir, íçdei, kas piegâdâ elektroenerìiju tikai vienai
ierîcei un kurai nav pieslçgtas citas ierîces vai
atzaru íçdes. Lai pârliecinâtos, skatiet ðîs îpaðnieka
rokasgrâmatas specifikâciju lappusi. Nepârslogojiet
elektroenerìijas padeves kontaktligzdas. Pârslogotas
kontaktligzdas, vaïîgas vai bojâtas kontaktligzdas,
pagarinâtâji, nodiluði elektroenerìijas padeves
vadi, kâ arî bojâta vai saplaisâjusi vadu izolâcija
ir bîstama. Jebkurð iepriekðminçtais faktors var
bût par cçloni elektriskâs strâvas triecienam vai
izraisît aizdegðanos. Regulâri pârbaudiet ierîces
elektroenerìijas padeves vadu, un, ja tâ izskats
liecina par bojâjumiem vai nolietojumu, pârtrauciet
ierîces izmantoðanu un vçrsieties pilnvarotâ servisa
centrâ, lai veco vadu nomainîtu ar tâdu paðu jaunu
vadu. Aizsargâjiet elektroenerìijas padeves vadu
pret fizisku un mehânisku iedarbîbu, piemçram,
savçrpðanu, saspieðanu un iespieðanu durvîs, kâ
arî uzkâpðanu uz tâ. Îpaðu uzmanîbu pievçrsiet
kontaktdakðâm, kontaktligzdâm un vietai, kur vads
ieiet ierîcç. Lai atvienotu elektroenerìijas padevi,
izvelciet kontaktdakðu no kontaktligzdas. Uzstâdot
iekârtu, nodroðiniet, lai kontaktdakða bûtu viegli
pieejama.
UZMANĪBU: Neuzstâdiet ðo aprîkojumu
norobeþotâ telpâ, piemçram, grâmatu skapî vai
lîdzîgâ vietâ.
PIEZĪME : Drošības marķējuma informāciju, tai skaitā
produkta identifikāciju un piegādes normas, lūdzu,
meklējiet galvenajā uzlīmē ierīces apakšā.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 2
2012-09-21
10:57:32
Lietošanas uzsākšana
Ðî ierîce ir aprîkota ar portatîvu bateriju vai
akumulatoru.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru
no ierīces:
BRĪDINĀJUMS: Uz ierîces nedrîkst nokïût ûdens,
uzpilot vai uzðïakstoties, kâ arî uz tâs nedrîkst
novietot priekðmetus, kas piepildîti ar ðíidrumu,
piemçram, vâzes.
Atbrîvoðanâs no vecas ierîces
1. Izstrâdâjumam pievienots
pârsvîtrotas atkritumu tvertnes
simbols nozîmç, ka uz izstrâdâjumu
ir attiecinâma Eiropas direktîva
2002/96/EK.
2. N
o visiem elektriskajiem un
elektroniskajiem izstrâdâjumiem
ir jâatbrîvojas atseviðíi no
mâjsaimniecîbas atkritumu
plûsmas, izmantojot tam paredzçtos
materiâlu savâkðanas pakalpojumus,
kurus ir paredzçjusi valdîba vai
vietçjâs varas iestâdes.
3. P
areizi atbrîvojoties no nolietotâs
ierîces, Jûs palîdzat novçrst negatîvo
ietekmi uz vidi un cilvçku veselîbu.
4. L ai iegûtu detalizçtâku informâciju
par atbrîvoðanos no nolietotâs
ierîces, vçrsieties vietçjâ paðvaldîbâ,
atkritumu apsaimniekoðanas
uzòçmumâ vai veikalâ, kur
iegâdâjâties attiecîgo izstrâdâjumu.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 3
Izlietoto bateriju/akumulatoru likvidēšana
1. Uz jūsu izstrādājuma baterijām/
akumulatoriem, kas markēti ar
krusteniski pārsv ītroto atkrituma
konteinera simbolu, attiecas Eiropas
direktīva 2006/66/EC.
2. Šo simbolu var papildināt dz
īvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai
svina (Pb) ķīmisko elementu simboli,
ja akumulators satur vairāk nekā
0,0005% dz īvsudraba. 0,002%
kadmija vai 0,004% svina.
3. Visas baterijas/akumulatori ir
jālikvidē valsts vai pašvaldības
nozīmētās speciālās atkritumu
savākšanas vietās, atsevišķi no
mājsaimniecības atkritumiem.
1
Lietošanas uzsākšana
izòemiet veco akumulatoru paku un rîkojieties
secîbâ, kas ir pretçja salikðanas laikâ veiktajâm
darbîbâm. Lai novçrstu vides piesâròoðanu un pçc
iespçjas mazâk apdraudçtu cilvçku un dzîvnieku
veselîbu, no vecâ akumulatora vai baterijas
atbrîvojieties, ievietojot to attiecîgajâ tvertnç
ðâdu materiâlu savâkðanas vietâ. Nelieciet vecâs
baterijas vai akumulatorus kopâ ar parastajiem
mâjsaimniecîbas atkritumiem. Ieteicams izmantot
vietçjo bezmaksas atmaksas sistçmu akumulatorus
un baterijas.
Baterijas nedrîkst pakïaut pârmçrîgam karstumam,
piemçram, saules staru, uguns u.c. iedarbîbai.
3
4. Pareizi atbrīvojoties no vecajām
baterijām/akumulatoriem, tiks
novērstas iespējami nelabvēlīgās
sekas uz apkārtējo vidu un cilvēku
veselību.
5. Lai saņemtu sīkāku informāciju par
atbrīvošanos no vecajām baterijām/
akumulatoriem, lūdzu, sazinieties ar
savas pašvaldības biroju, atkritumu
iznīcināšanas dienestu vai veikalu,
kur nopirkāt šo izstrādājumu.
Ar ðo LG Electronics apstiprina, ka
ðis/ðie izstrâdâjums(i) ir saderîgi
ar bûtiskajâm prasîbâm un citiem
attiecinâmiem Piezīmeikumiem,
kas norâdîti direktîvâs 2004/108/EK,
2006/95/EK un 2009/125/EK.
Pârstâvis Eiropâ:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis NAV
Klientu apkalpošanas dienesta
kontaktpunkts. Informāciju, kas
attiecas uz Klientu apkalpošanas
dienestu, skatiet Garantijas kartē vai
arī sazinieties ar tirgotāju, pie kura
pirkāt šo izstrādājumu.
2012-09-21
10:57:32
4
Saturs
Saturs
3 Darbības traucējumu
novēršana
16
1
Lietošanas uzsākšana
2
Informācija Jūsu drošībai
5
Unikālas īpašības
5
– Made for iPod/ iPhone
5
– Portatīvā ieeja
5 – Modinātājs
5 – Radio(FM)
5
– Time Sync
5Papildpiederumi
5Ievads
5
– Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
6
Priekšējais panelis
7
Aizmugurējais panelis
8
Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
Darbības traucējumu novēršana
4Pielikums
17 Preču zīmes un licences
18Specifikācijas
19 Kā apieties ar ierīci
2Lietošana
9
10
10
10
11
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15
Vispārēja darbība
Lietošanas pamatdarbības
– Darbība ariPod/ iPhone
– Saderīgie iPod/ iPhone
– Automātiskā izslēgšana
Pulksteņa iestatīšana
– Ierīces lietošana par modinātāju
– SNOOZE
– Pārslēgs
– Miega taimera iestatīšana
Radio lietošana
– Antenas pieslēgšana
– Raidstaciju programmēšana
Papildu darbības
– Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 4
2012-09-21
10:57:33
Lietošanas uzsākšana
Ievads
Made for iPod/ iPhone
Instrukcijā izmantotie
apzīmējumi
Vienkārši pievienojot, ļauj baudīt mūziku no iPod/
iPhone.
1
,,Piezīme
Portatīvā ieeja
Mūzikas klausīšanās no portatīvas ierīces.
Norāda īpašas piezīmes un lietošanas īpatnības.
>>Uzmanību!
Modinātājs
Iestata laiku, kad jāatskan signālam.
Norāda brīdinājumus par iespējamiem bojājumiem,
kas var rasties nepareizas izmantošanas dēļ.
Lietošanas uzsākšana
Unikālas īpašības
5
Radio(FM)
Radio klausīšanās.
Time Sync
Automātiski noregulē pulksteni, izmantojot iPod/
iPhone.
Papildpiederumi
Lūdzu, pārbaudiet, vai piegādāti atbilstošie
papildpiederumi.
Maiņstrāvas
adapteris(1)
Barošanas vads(1)
FM antena(1)
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 5
2012-09-21
10:57:33
6
Lietošanas uzsākšana
Priekšējais panelis
1
Lietošanas uzsākšana
a SNOOZE/SLEEP
- Modina ik pēc 10 minūtēm, kad aktivizējas
modinātāja funkcija.
- Noteiktā laikā ierīci automātiski izslēdz.
b - / + (VOLUME)
Regulē skaļruņu skaļumu.
c iPod/iPhone Dock
Pievieno iPod/iPhone.
d P/1
- Izvēlas funkciju un datu avotu.
- Ieslēdz: Nospiediet P/1.
- Izslēdz: Nospiediet un paturiet nospiestu P/1.
eD/Pr
- Izvēlas un atskaņo radio programmu:
Nospiediet D/Pr FM režīmā.
- Saglabājiet raidstaciju: Nospiediet un paturiet nospiestu D/Pr FM režīmā.
- Sāk raidstacijas saglabāšanu atmiņā.
f Displejs
Parāda stāvokli.
/
(Izlaist/Meklēt)
g
- Izlaist: Nospiediet
/ .
- Meklēt: Nospiediet un paturiet nospiestu
/ .
- FM režīmā noregulē vēlamo raidstaciju un izvēlas atmiņā saglabātu numuru.
hSkaļrunis
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 6
2012-09-21
10:57:34
Lietošanas uzsākšana
7
Aizmugurējais panelis
1
Lietošanas uzsākšana
a ALARM
- Iestata modinātāja taimeri.
- Izslēdz modinātāju.
- Parāda modinātāja iestatījumus.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 7
b FM ANT.
cPORT.IN
Mūzikas klausīšanās no portatīvas ierīces.
dDC.IN 12 V 01.5 A (AC adaptera
ievade)
2012-09-21
10:57:34
8
Lietošanas uzsākšana
Maiņstrāvas adaptera
pieslēgšana
1
Lietošanas uzsākšana
1. Pieslēdziet klātpievienoto maiņstrāvas barošanas
vadu maiņstrāvas adapterim.
2. Pieslēdziet maiņstrāvas adaptera vadu tā ieejas
ligzdai.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas barošanas vadu
maiņstrāvas izejas ligzdai. Ierīce pārslēdzas
gaidīšanas režīmā.
>>Uzmanību!
Izmantojiet tikai šai ierīcei klātpievienoto
maiņstrāvas adapteri. Neizmantojiet par
barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja
barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas
vadu vai barošanas avotu, ierīcei var rasties
bojājumi un iespējams zaudēt garantiju.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 8
2012-09-21
10:57:34
Lietošana
9
Vispārēja darbība
Jūs varat iedarbināt ierīci, izmantojot šo pogu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt tabulu zemāk.
Režīms
Poga
-/+
Nospiediet
un paturiet
nospiestu
P/1
IPOD
PORT
FM
Regulējot
modinātāju.
Modinātājam
darbojoties.
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Ieslēgts
Ieslēgts
Maina katru
funkciju
Izslēgts
Maina katru
funkciju
Izslēgts
Maina katru
funkciju
Izslēgts
Aptur
modinātāja
iestatījumu.
2
Izslēgts
Maina katru
funkciju
Aptur
modinātāja
iestatījumu.
Aptur
modinātāja
funkciju.
Izslēgts
Izslēgts
Lietošana
Nospiediet
P/1
Standby
(Gaidīšanas)
VOL -/+
/
Nospiediet
D/Pr
Nospiediet
un paturiet
nospiestu
D/Pr
-
Izlaist -/+
-
Atskaņot/
Pauze
-
-
-
Noregulēt
-/+
-
Atmiņā
saglabātās
raidstacijas
klausīšanās
Saglabā
modinātāja
avotus
-
-
Atmiņā
saglabāta
numura
izvēle
-
-
Stundas un
minūtes
iestatīšana
Aptur
modinātāja
iestatījumus.
SNOOZE/
SLEEP
-
Miega režīms
(Gaismmainis)
Miega režīms
(Gaismmainis)
Miega režīms
(Gaismmainis)
Nospiediet
ALARM
Aktivizē vai
dezaktivē
modinātāju
Aktivizē vai
dezaktivē
modinātāju
Aktivizē vai
dezaktivē
modinātāju
Aktivizē vai
dezaktivē
modinātāju
Aptur
modinātāja
iestatījumus.
Ieslēdz
modinātāja
iestatījumu.
Ieslēdz
modinātāja
iestatījumu.
Ieslēdz
modinātāja
iestatījumu.
Ieslēdz
modinātāja
iestatījumu.
Aptur
modinātāja
iestatījumus.
Nospiediet
un paturiet
nospiestu
ALARM
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 9
Miega
režīms
(pārslēgs)
-
SNAUDA
Aptur
modinātāja
funkciju.
Izslēgts
Aptur
modinātāja
funkciju.
Izslēgts
2012-09-21
10:57:34
10
Lietošana
Lietošanas
pamatdarbības
Saderīgie iPod/ iPhone
yy Ierīce ir saderīga ar šādiem modeļiem:
iPod touch
iPod classic
Darbība ariPod/ iPhone
2
Varat atskaņot mūziku no iPod/ iPhone. Sīkāka
informācija par iPod/ iPhoneir pieejama iPod/
iPhone lietošanas instrukcijā.
Lietošana
1. Stabili pievienojiet iPod/ iPhone. Ja ieslēgsiet
ierīci, tad ieslēgsies arī iPod/iPhone un sāksies
akumulatora uzlāde.
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Atkarībā no iPod/iPhone programmatūras
versijas iPod/ iPhone vadība no ierīces var nebūt
iespējama.
Atkarībā no iPod/ iPhone programmatūras versijas
iPod/ iPhone vadība no ierīces var nebūt iespējama.
2.Nospiediet P/1 , lai izvēlētos IPOD funkciju.
Lai
Dariet tā
Pauzētu vai
pārstartētu
Nospiediet D/Pr.
Izlaistu
Atskaņošanas laikā nospiediet
/
, lai pārietu uz nākamo
failu vai atgrieztos uz pašreizējā
faila sākumu.
Divreiz īsi nospiediet
, lai
atgrieztos pie iepriekšējā faila.
Meklēt
Atskaņošanas laikā nospiediet
un paturiet nospiestu
/
,
atlaidiet to vietā, no kuras
vēlaties klausīties.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 10
2012-09-21
10:57:34
Lietošana
,,Piezīme
yy Ja ierīce parāda kļūdas paziņojumu, tad
izpildiet paziņojumā norādīto. Kļūdas
paziņojums "ERR".
- Jūsu iPod/iPhone nav stabili pievienots.
-Ierīce atpazīst iPod/ iPhone kā nezināmu ierīci.
- Jūsu iPod/ iPhone ir ļoti vājš akumulators.
11
Automātiskā izslēgšana
Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrību
gadījumā, ja ierīce nav pievienota ārējai ierīcei un
netiek lietota ilgāk par 25 minūtēm.
Ierīce izslēdzas arī tad, ja galvenā ierīce sešas
stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces ar
analogā savienojuma palīdzību.
/ Jāuzlādē akumulatora baterija.
/Ja iPod/iPhone akumulators ir stipri
izlādējies, tad tā uzlādēšanai būs
vajadzīgs ilgāks laiks.
2
Lietošana
yy Atkarībā no iPod/ iPhone programmatūras
versijas iPod/ iPhone vadība no ierīces
var nebūt iespējama. Mēs iesakām
veikt programmatūras jaunākās versijas
instalāciju.
yy Ja ar iPod touch vai iPhone nepieciešams
izmantot kādu programmu, piezvanīt,
nosūtīt vai saņemt īsziņu, tad atvienojiet to
no šīs ierīces iPod/iPhone sēdnes un tikai
tad lietojiet.
yy Ja jums rodas grūtības ar iPod/ iPhone,
lūdzu, apskatiet www.apple.com/support.
yy Gaidīšanas režīmā iPod/iPhone var uzlādēt,
to pieslēdzot iPod/iPhone sēdnei.
yy Jums var būt jāveic papildu darbības ar iPod
touch vai iPhone, piemēram, "jāatbloķē",
pavelkot uz augšu.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 11
2012-09-21
10:57:35
12
Lietošana
Pulksteņa iestatīšana
SNOOZE
Stabili pievienojiet iPod/ iPhone. Notiks displeja loga
pulksteņa iestatījumu sinhronizācija ar iPod/iPhone.
Pēc ierīces pulksteņa iestatījumu sinhronizācijas
ar iPod/iPhone starp iPod/iPhone un ierīci būs
laika atšķirība. Gaidīšanas režīmā iPod/iPhone un
pulksteņa sinhronizācija nenotiek.
2
,,Piezīme
Modinātājam aktivizējoties, snaudas funkcija modina
jūs ik pēc 10 minūtēm, ja nospiežat SNOOZE/SLEEP.
Kad iestatītais laiks ir pagājis, ierīce automātiski
ieslēdzas un funkcija iedarbojas. Ja nospiežat
SNOOZE/SLEEP, modinātāja funkcija pārtrauc
darboties. Mirgos “ZZZ” un “ ”. Pēc 10 minūtēm
signāls atskan no jauna.
Lietošana
Pārslēgs
Pārbaudiet, vai iPod/iPhone pašreizējais laiks ir
pareizs. Ja nav, iestatiet to pareizi pēc pašreizējā
laika. Nepareizs laiks iPod/iPhone ierīcē ar radīt
laika atšķirību starp iPod/iPhone un ierīci.
Vienreiz nospiediet SNOOZE/SLEEP . Displejs tiks
daļēji aptumšots. Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet
SNOOZE/SLEEP , kamēr displeja logs kļūst gaišāks.
,,Piezīme
Ierīces lietošana par
modinātāju
•• Ja neveicat iPod/iPhone pulksteņa
iestatīšanu, ierīces pulksteņa sinhronizācija
ar iPod/iPhone nenotiks.
1. Ieslēdziet vai izslēdziet ierīci.
•• Ja atvienojat vadu no izejas, pulksteņa
iestatījumi netiks saglabāti.
2. Nospiediet un paturiet nospiestu ALARM, lai
iestatītu modinātāja funkciju.
•• Pēc pulksteņa funkcijas noregulēšanas varat
iestatīt modinātāja funkciju.
3. Modinātāja skaņas avoti mirgo. (FM(TUNER)/
IPOD). Kamēr skaņas avoti mirgo, izvēlieties
vienu, nospiežot D/Pr. Ja izvēlaties FM(TUNER)
režīmu, varat izvēlēties atmiņā saglabātu
raidstaciju, nospiežot
/
4. Parādās “ON (TIME)” iestatījums.
Mirgo stundu iestatījums. Nospiediet
/
lai izvēlētos stundu, un nospiediet D/Pr , lai
saglabātu.
•• Tā kā modinātājs izslēdzas, ja 30 minūtes
netiek nospiesta neviena poga, modinātājs
pārstās darboties automātiski.
•• Ja
iestatāt pulksteni un modinātāju, varat
pārbaudīt laika un modinātāja ikonu " " ,
nospiežot ALARM, pat ja ierīce ir gaidīšanas
režīmā.
,
•• Ja aktivizējat modinātāju, displejā parādās
modinātāja ikona " ".
5. Mirgo minūšu iestatījums. Nospiediet
/
,
lai izvēlētos minūtes, un nospiediet D/Pr, lai
saglabātu.
6. Mirgo skaļuma iestatījums. Nospiediet
/
lai mainītu skaļumu, un nospiediet D/Pr, lai
saglabātu.
•• Ja dezaktivējat modinātāju, modinātāja
ikona " " no displeja pazūd.
,
•• Modinātāja funkcija darbojas tikai, ja ierīce ir
izslēgta.
7. Varat pārbaudīt iestatījuma stāvokli.
•• Ja pienācis iestatītais laiks, ierīce ieslēdzas
automātiski.
8. Ja vēlaties modinātāju iestatīt no jauna,
atkārtojiet 2 - 6. punktā minētās darbības.
•• Kad modinātāja funkcija iedarbojas, jūs varat
to izslēgt, nospiežot ALARM vai P/1.
•• Jūs varat iestatīt tikai 12: 00 (PM displejam)
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 12
2012-09-21
10:57:35
Lietošana
13
Miega taimera iestatīšana
Klausoties mūziku vai radio, vairākas reizes
nospiediet SNOOZE/SLEEP , lai izvēlētos aiztures
laiku no 10 līdz 180 minūtēm. Pēc aiztures laika ierīce
izslēgsies. (Redzama šāda secība: 180 -> 150 ->120
-> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Lai miega funkciju atceltu, vēlreiz nospiediet
SNOOZE/SLEEP , kamēr displeja logs kļūst gaišāks.
,,Piezīme
2
Lietošana
•• Jūs varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms
ierīces ieslēgšanās, nospiežot SNOOZE/
SLEEP.
•• Miega funkcija iedarbosies pēc
aptumšošanas funkcijas.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 13
2012-09-21
10:57:35
14
Lietošana
Radio lietošana
Raidstaciju programmēšana
Jūs varat ieprogrammēt 10 FM raidstacijas.
Pirms regulēšanas pazeminiet skaļuma līmeni.
Antenas pieslēgšana
1. Atkārtoti nospiediet P/1 , līdz displejā
parādās FM .
Pieslēdziet FM vada antenu FM antenas
konektoram.
2. Izvēlieties vēlamo frekvenci, izmantojot
/
3. Nospiediet un paturiet nospiestu D/Pr.
Saglabātās raidstacijas numurs mirgos displeja
logā.
2
Lietošana
4.Nospiediet
/ , lai izvēlētos vajadzīgo
atmiņā saglabāto numuru.
5. Nospiediet D/Pr. Raidstacija ir saglabāta.
6. Lai saglabātu citas raidstacijas, atkārtojiet 2 - 5.
punktā minētās darbības.
7. Lai klausītos atmiņā saglabātu raidstaciju,
nospiediet D/Pr un
/
, lai izvēlētos
atmiņā saglabāto raidstaciju.
,,Piezīme
•• Ja visas raidstacijas ir saglabātas atmiņā,
displejā uz brīdi parādīsies "FULL" (Pilns)
un tad mirgos saglabātais numurs. Lai
nomainītu saglabāto numuru, atkārtojiet 4 5. punktā minētās darbības.
1. Atkārtoti nospiediet P/1 , līdz displejā
parādās FM. Tiek noregulēta pēdējā uztvertā
raidstacija.
•• Saglabātās raidstacijas izdzēst nav
iespējams.
2. Automātiskā regulēšana: Aptuveni 2 sekundes
paturiet nospiestu
/
, kamēr sāk mainīties
frekvences rādījums, tad atlaidiet. skenēšana
beidzas, kad ierīce uztver un noregulē raidstaciju.
Manuāla regulēšana: Vēlreiz nospiediet
/
3. Noregulējiet skaņas skaļumu, nospiežot - / +
(VOLUME) .
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 14
.
•• Ja atmiņā saglabātas visas raidstacijas,
jaunu raidstaciju varat iestatīt, ar to aizstājot
iepriekšējo raidstaciju.
•• Ja radio klausīšanās laikā nospiežat un
paturat nospiestu D/Pr, pēdējais atskaņotais
atmiņā saglabātais numurs mirgos pirmais,
lai pārrakstītu iepriekšējo raidstaciju.
•• Ja atmiņā saglabātas raidstacijas klausīšanās
laikā vēlaties mainīt tās atmiņā saglabāto
numuru tajā pašā frekvencē, nospiediet un
paturiet nospiestu D/Pr. Tad nomainiet
atmiņā saglabāto numuru, nospiežot
/
.
2012-09-21
10:57:35
Lietošana
15
Papildu darbības
Mūzikas klausīšanās no ārējas
ierīces
Iekārtu var izmantot, lai atskaņotu mūziku no
dažādām ārējām ierīcēm. (Savienojuma kabelis
netiek piegādāts kā papildpiederums kopā ar šo
ierīci.)
2
Lietošana
MP3 vai PMP utt
1. Pieslēdziet ārējo ierīci iekārtas PORT.IN
konektoram.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot P/1.
3. Izvēlieties PORT (PORTABLE) funkciju, nospiežot
P/1.
4. Ieslēdziet ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 15
2012-09-21
10:57:36
3
16
Darbības traucējumu novēršana
Darbības traucējumu novēršana
Darbības traucējumu novēršana
Problēma
Nav barošanas.
Nav skaņas.
Cēlonis un labojums
yy Pieslēdziet barošanas vadu.
yy Pārbaudiet stāvokli, darbinot citas elektroniskās ierīces.
Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā funkcija. Nospiediet P/1 un pārbaudiet
izvēlēto funkciju.
yy Noregulējiet to pozīciju.
3
Darbības traucējumu novēršana
Nav iespējams atbilstoši
noregulēt raidstacijas.
yy Veiciet manuālu raidstacijas regulēšanu.
iPod/iPhone nedarbojas.
Pareizi savienojiet iPod/iPhone ar ierīci.
Neparādās pulksteņa
rādījums.
Pareizi savienojiet iPod/iPhone ar ierīci.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 16
yy Ieprogrammējiet dažas raidstacijas, sīkāk skat. page 14.
2012-09-21
10:57:36
4Pielikums
Pielikums
17
Preču zīmes un
licences
„Made for iPod” un "Made for iPhone" nozīmē, ka
elektroniskā ierīce ir izveidota savienošanai tieši
ar iPod vai iPhone un izstrādātājs ir apliecinājis, ka
tā atbilst Apple darbības standartiem.
Apple nav atbildīga par šīs ierīces darbību
vai tās atbilstību drošības un normatīvajiem
standartiem.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs ierīces lietošana ar iPod,
iPhone var ietekmēt bezvadu sakaru veiktspēju.
4
Pielikums
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 17
2012-09-21
10:57:36
18
Pielikums
Specifikācijas
Vispārēji
Maiņstrāvas adaptera
prasības
DC 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Patērētā jauda
18 W
Izmēri (P x A x D):
158 x 88 x 67(87) mm
Neto svars (aptuveni)
0. 57 kg
Darba temperatūra
no 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F)
Gaisa mitrums
no 5 % līdz 90 %
Kopnes barošanas strāva
iPod/iPhone : DC 5 V 01 A
Ieejas
PORT. IN
4
500 mV (3,5 mm stereo ligzda)
Radiouztvērējs
Pielikums
FM uztveršanas diapazons
no 87.5 līdz 108.0 MHz vai no 87.50 līdz 108.00 MHz
Pastiprinātājs
Izejas jauda
5 W X 1kan. (8 Ω pie 1 kHz)
Kopējie harmoniskie
kropļojumi (THD)
10 %
Skaļruņi
Tips
iebūvēti
Nominālā pretestība
8Ω
Nominālā ieejas jauda
5W
Maksimālā pievadāmā jauda
10 W
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 18
2012-09-21
10:57:36
Pielikums
19
Kā apieties ar ierīci
Ierīces transportēšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo kartona iesaiņojumu
un iesaiņojuma materiālus. Ja ierīci ir nepieciešams
transportēt, iesaiņojiet to tās oriģinālajā rūpnīcas
iesaiņojumā, lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību.
Ierīces ārējās virsmas uzturiet tīras
Ierīces tuvumā neizmantojiet uzliesmojošus
šķidrumus, piemēram, insekticīdu aerosolus.
Ja, slaukot ierīci, tiek pielietots pārmērīgs spiediens,
var tikt bojāta tās virsma.
Neļaujiet gumijas vai plastmasas izstrādājumiem
ilgstoši atrasties saskarē ar ierīci.
Ierīces tīrīšana
4
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 19
Pielikums
Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu
drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, lietojiet mīkstu
drānu, samitrinātu maigā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā.
Nelietojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram,
alkoholu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tādējādi var tikt
bojāta ierīces virsma.
2012-09-21
10:57:36
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LAT.indd 20
2012-09-21
10:57:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement