LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
LIETUVIŲ
VARTOTOJO VADOVAS
MUZIKA SU STILIUMI
DOKO GARSIAKALBIS
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir
išsaugokite jį ateičiai.
ND1520
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 1
2012-09-21
10:59:10
1
Kaip pradėti naudotis
2
Kaip pradėti naudotis
Atsargumo priemonës
1
ÁSPËJIMAS:
Kaip pradėti naudotis
ELEKTROŠOKO RIZIKA
NEATIDARYKITE
ÁSPËJIMAS: SIEKDAMI SUMAÞINTI ELEKTROÐOKO
RIZIKÀ NENUIMKITE PRIEKINIO (AR GALINIO)
PRIETAISO DANGÈIO; NEARDYKITE DALIØ, KURIØ
TECHNINËS PRIEÞIÛROS DARBUS TURI ATLIKTI
KVALIFIKUOTI SPECIALISTAI.
Ði piktograma su lygiakraðèiame
trikampyje pavaizduotu þaibu
áspëja naudotojà apie aukðtà
átampà po prietaiso gaubtu, kuri
gali sukelti didelæ elektros ðoko
rizikà þmogui.
Lygiakraðèiame trikampyje
pavaizduotas þenklas su ðauktuku
áspëja naudotojà apie svarbià
naudojimo ir prieþiûros informacijà,
pateikiamà literatûroje kartu su
ásigytu gaminiu.
ÁSPËJIMAS dël maitinimo laido
Rekomenduojame prietaisà jungti á atskirà elektros
grandinæ.
Rekomenduojama, kad kiekvienas priedas bûtø
pajungiamas atskirai. Tikslesnës informacijos rasite
ðios naudojimo instrukcijos techniniø duomenø
puslapyje. Neperkraukite kiðtukiniø lizdø Perkrauti,
nepritvirtinti ar paþeisti sienø kiðtukiniai lizdai,
pailginimo laidai, nudilæ maitinimo laidai, paþeista
arba sutrûkinëjusi laidø izoliacija yra pavojinga.
Dël minëtø sàlygø gali iðtikti elektroðokas arba
gaisras. Retsykiais patikrinkite prietaiso laidà;
jei jis sugadintas ar susidëvëjæs iðtraukite laidà
ið kiðtukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso ir
kreipkitës á ágaliotà techninës prieþiûros centrà,
kuriame laidà pakeis nauju. Saugokite maitinimo
laidà nuo fizinio ar mechaninio sugadinimo: jo
nevyniokite, nesumazgykite, neprispauskite ar
nepriverkite durimis, neužminkite. Ypatingai
atkreipkite dëmesá á kiðtukus, kiðtukinius lizdus
bei laido jungtá su prietaisu. Norëdami prietaisà
atjungti nuo elektros tinklo iðtraukite pagrindiná
kiðtukà. Prijungdami prietaisà ásitikinkite, ar kiðtukas
yra lengvai pasiekiamas.
ĮSPĖJIMAS: SIEKIANT IÐVENGTI GAISRO AR
ELEKTROÐOKO SUKELIAMO PAVOJAUS, SAUGOKITE
ÐÁ ÁRENGINÁ NUO LIETAUS AR DRËGMËS.
ĮSPĖJIMAS: Nelaikykite prietaiso uþdaroje erdvëje,
pvz., knygø lentynoje ar pan.
PASTABA : Saugos ženklinimo informacija, gaminio
identifikavimas ir reikalavimai maitinimo šaltiniui yra
pateikti pagrindinėje lentelėje, esančioje gaminio
apatinėje pusėje.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 2
2012-09-21
10:59:10
Kaip pradėti naudotis
Ðis prietaisas turi neðiojamàjà baterijà arba
akumuliatoriø.
Saugus bûdas iðimti baterijà arba akumuliatoriø
ið prietaiso:
ÁSPËJIMAS: Árenginá reikia saugoti nuo
purðkiamo vandens laðø ar vandens èiurkðlës, taip
pat ant jo negalima statyti daiktø su skysèiais.
Jûsø seno prietaiso utilizavimas
1.Gaminio þymëjimas perbrauktu
ðiukðliø konteineriu su ratukais
reiðkia, kad jo utilizavimas
reglamentuojamas Europos
Sàjungos direktyva 2002/96/EB.
2.Visi elektros ir elektroniniai árenginiai
turi bûti utilizuojami atskirai nuo
buitiniø atliekø, naudojantis
specialiø vyriausybës ar vietinës
valdþios nustatytø surinkimo taðkø
paslaugomis.
3.Tinkamai utilizuodami senus
árenginius iðvengsite galimo
neigiamo poveikio aplinkai ir
þmoniø sveikatai.
4.Norëdami gauti iðsamesnës
informacijos apie Jûsø senø
árenginiø utilizavimà, kreipkitës á
vietinæ valdybà, atliekø tvarkymo
ámonæ arba parduotuvæ, kurioje
ásigijote árenginá.
Panaudotų maitinimo elementų/akumuliatorių
išmetimas
1. Jei gaminys pažymėtas šiuo
perbrauktos šiukšlių dėžės su
ratukais ženklu, tai reiškia, kad šis
gaminys yra reglamentuojamas
pagal Europos Sąjungos Direktyvą
2006/66/EC.
2. Jeigu maitinimo elemente yra
daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio,
kadmio (Cd) arba 0,004 % švino,
šis ženklas gali būti naudojamas
kartu su cheminiais gyvsidabrio
(Hg), 0,002% kadmio arba švino (Pb)
ženklais.
1
Kaip pradėti naudotis
iðimkite naudotà baterijà, o vëliau ádëkite jà
veiksmus atlikdami atbuline tvarka. Siekiant
apsaugoti aplinkà, þmoniø ir gyvûnø sveikatà
senas baterijas arba akumuliatorius bûtina utilizuoti
specialiuose konteineriuose tokiø atliekø surinkimo
punktuose. Neiðmeskite baterijø arba akumuliatoriø
kartu su buitinëmis atliekomis. Naudotas baterijas
bei akumuliatorius rekomenduojame neatlygintinai
atiduoti vietinëms regione veikianèioms utilizavimo
ámonëms. Saugokite baterijà nuo karðèio,
tiesioginiø saulës spinduliø, ugnies ar pan.
3
3. Visi maitinimo elementai/
akumuliatoriai turi būti išmetami
atskirai, ne su buitinėmis atliekomis;
juos reikia atiduoti į tam skirtus
surinkimo punktus, kuriuos įrengia
vyriausybė arba vietos valdžios
institucijos.
4. Tinkamai išmetę senus maitinimo
elementus/akumuliatorius, padėsite
apsaugoti aplinką, gyvūnų ir žmonių
sveikatą nuo galimų neigiamų
padarinių.
5. Išsamesnės informacijos apie senų
maitinimo elementų/akumuliatorių
išmetimą teiraukitės savo miesto
savivaldybės administracijoje,
atliekų tvarkymo tarnyboje arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote šį
gaminį.
LG Electronics uþtikrina, kad ðis/
ðie produktai atitinka pagrindinius
2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2009/125/
EB direktyvø reikalavimus ir kitas
svarbias taisykles.
Atstovybë Europoje:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands
yy Prašome atkreipti dėmesį, kad
tai NĖRA klientų aptarnavimo
centras. Informacijos apie Klientų
aptarnavimą ieškokite Garantijos
kortelėje arba susisiekite su jums
pardavusiu produktą platintoju.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 3
2012-09-21
10:59:10
4
Turinys
Turinys
3 Trikčių šalinimas
16
1
Kaip pradėti naudotis
2
Atsargumo priemonës
5
Unikalios funkcijos
5
– Skirtas iPod/ iPhone
5
– Įvadas nešiojamiesiems prietaisams
5 – Žadintuvas
5
– Radijas (FM)
5
– Laiko sinchronizavimas
5Priedai
5Įvadas
5
– Šiame vadove naudojami simboliai
6
Priekinis skydas
7
Galinis skydas
8
KS adapterio prijungimas
Trikčių šalinimas
4Priedas
17
18
19
Prekių ženklai ir licencijos
Techniniai duomenys
Prietaiso naudojimas
2Valdymas
9
10
10
10
11
12
12
12
12
13
14
14
14
15
15
Bendrieji naudojimo nurodymai
Pagrindinės operacijos
– iPod/iPhone operacijos
– Suderinamas su iPod/iPhone
– Automatinis išsijungimas
Laikrodžio nustatymas
– Įrenginio kaip žadintuvo naudojimas.
– SNOOZE funkcija.
– Šviesos reguliatorius
– Miego laikmačio nustatymas
Radijo funkcijos
– Antenos prijungimas
– Išankstinis radijo stočių nustatymas
Išplėstinis valdymas
– Muzikos leidimas iš išorinio prietaiso
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 4
2012-09-21
10:59:11
Kaip pradėti naudotis
Įvadas
Skirtas iPod/ iPhone
Šiame vadove naudojami
simboliai
Lengvai prisijunkite ir mėgaukitės muzika iš iPod/
iPhone.
Įvadas nešiojamiesiems
prietaisams
Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų prietaisų
,,Pastaba
Nuoroda į specialias pastabas ir valdymo funkcijas.
>>Atsargiai
Nuoroda apie įspėjimus dėl apsaugos nuo galimos
žalos dėl netinkamo elgesio.
Žadintuvas
1
Kaip pradėti naudotis
Unikalios funkcijos
5
Nustato žadintuvą, kuris suskamba pageidaujamu
laiku.
Radijas (FM)
Klausykitės radijo
Laiko sinchronizavimas
Naudojantis iPod / iPhone, automatiškai nustato
Jūsų įrenginio laikrodį.
Priedai
Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.
KS adapteris (1)
Maitinimo kabelis (1)
FM antena (1)
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 5
2012-09-21
10:59:11
6
Kaip pradėti naudotis
Priekinis skydas
1
Kaip pradėti naudotis
a SNOOZE/SLEEP
- Pažadina Jus kas 10 minučių kol aktyvuojama žadintuvo funkcija.
- Automatiškai išjungia įrenginį konkrečiu laiku.
b - / + (GARSAS)
Sureguliuoja garsiakalbio garsą.
c iPod/iPhone Dokas
Prijungia iPod / iPhone
d P/1
- Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.
- Įjungia : Nuspauskite P/1.
- Išjungia : Nuspauskite ir prilaikykite P/1.
eD/Pr
- Parenka ir leidžia klausytis radijo laidos :
FM režime nuspauskite D/Pr.
- Išsaugoti radijo stotį : Nuspauskite ir prilaikykite D/Pr FM režime.
- Paleidžia stočių surinkimą.
f Ekranėlis
Rodo būseną.
/
(Praleisti/Ieškoti)
g
- Praleisti : Spauskite
/ .
- Paieška:: Nuspauskite ir laikykite nuspaudę
/ .
- FM režime, įjungia pageidaujamą radijo stotį ir
parenka priskiriamą numerį.
hGarsiakalbis
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 6
2012-09-21
10:59:12
Kaip pradėti naudotis
7
Galinis skydas
1
Kaip pradėti naudotis
a ALARM
- Nustato žadintuvo laikmatį.
- Išjungia žadintuvą.
- Rodo žadintuvo nustatymą.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 7
b FM ANT.
cPORT.IN
Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų
prietaisų
dDC.IN 12 V 01.5 A (AC adapterio
įvadas)
2012-09-21
10:59:12
8
Kaip pradėti naudotis
KS adapterio
prijungimas
1
Kaip pradėti naudotis
1. Prijunkite komplekte esantį KS maitinimo kabelį
prie KS adapterio.
2. Prijunkite KS adapterio kabelį prie DC.IN
adapterio įvesties.
3. Įjunkite KS maitinimo kabelį į KS lizdą. Įrenginys
bus budėjimo būsenoje.
>>Atsargiai
Naudokite tik kintamos srovės adapterį su
šiuo prietaisu. Nenaudokite kito įrenginio ar
gamintojo maitinimo. Kitų maitinimo kabelių
ar maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti
prietaiso gedimus ir padaryti Jūsų garantiją
negaliojančia.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 8
2012-09-21
10:59:12
Valdymas
9
Bendrieji naudojimo nurodymai
Prietaisą galite valdyti šiais mygtukais. Išsamesnė informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje.
Režimas
Mygtukas
-/+
Nuspauskite
ir prilaikykite
P/1
iPod
PORT
FM
Nustatant
žadintuvą
Žadintuvui
veikiant
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Įjungta
Įjungta
Pakeičia
kiekvieną
funkciją
Išjungta
Pakeičia
kiekvieną
funkciją
Išjungta
Pakeičia
kiekvieną
funkciją
Išjungta
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
Pakeičia
kiekvieną
funkciją
2
Išjungta
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
Išjungta
Išjungta
Valdymas
Nuspauskite
P/1
Budėjimo
būsena
VOL -/+
Nustato
valandą ir
minutes
/
-
Praleisti -/+
-
Derinti -/+
Nuspauskite
D/Pr
-
Leisti / pauzė.
-
Iš anksto
nustatytos
stoties
klausymasis
Išsaugo
žadintuvo
šaltinius
-
Nuspauskite
ir prilaikykite
D/Pr
-
-
-
Parenka
iš anksto
nustatytos
stoties numerį.
-
-
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
SNOOZE
SNOOZE/
SLEEP
-
Nuspauskite
ALARM
Nuspauskite
ir prilaikykite
ALARM
Miegoti (šviesos
reguliatorius)
Miegoti (šviesos
reguliatorius)
Miegoti (šviesos
reguliatorius)
Įjungia arba
išjungia
žadintuvą
Įjungia arba
išjungia
žadintuvą
Įjungia arba
išjungia
žadintuvą
Įjungia arba
išjungia
žadintuvą
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
Paleidžia
žadintuvo
nustatymą
Paleidžia
žadintuvo
nustatymą
Paleidžia
žadintuvo
nustatymą
Paleidžia
žadintuvo
nustatymą
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 9
-
Miegoti (šviesos
reguliatorius)
Sustabdo
žadintuvo
nustatymą
Išjungta
Sustabdo
žadintuvo
funkciją
Išjungta
2012-09-21
10:59:12
10
Valdymas
Pagrindinės operacijos
iPod/iPhone operacijos
Galite mėgautis garsu su savo iPod/ iPhone.
Išsamesnės informacijos apie iPod / iPhone
ieškokite iPod / iPhone vartotojo vadove.
2
Valdymas
1. Tvirtai prijunkite iPod / iPhone . Jei šį įrenginį
įjungsite, Jūsų iPod / iPhone automatiškai
įsijungs ir pradės krautis.
Suderinamas su iPod/iPhone
yy Įrenginys palaiko tokius modelius:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
riklausomai nuo jūsų iPod / iPhone
P
programinės įrangos versijos, galite neturėti
galimybės valdyti savo iPod / iPhone iš įrenginio.
Priklausomai nuo jūsų iPod / iPhone įrenginio,
šiuo įrenginiu galite neturėti galimybės valdyti
savo iPod / iPhone.
2. Norėdami pasirinkti IPOD funkciją, nuspauskite
P/1 .
Tikslas
Veiksmas
Pristabdyti
arba vėl
paleisti
Nuspauskite D/Pr.
Praleisti
Atkūrimo metu paspauskite
/
, kad atidarytumėte kitą
rinkmeną arba grįžtumėte į
dabartinės rinkmenos pradžią.
Jei norite grįžti prie ankstesnės
rinkmenos, trumpai dukart
nuspauskite
.
Ieškoti
Nuspauskite ir palaikykite
/
atkūrimo metu, atleiskite, kai
norėsite klausytis.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 10
2012-09-21
10:59:12
Valdymas
,,Pastaba
yy Jeigu prietaisas rodo klaidos pranešimą,
vadovaukitės juo. Klaidos pranešimas “ERR”.
- Jūsų iPod/iPhone netvirtai prijungtas.
-Šis įrenginys atpažįsta Jūsų iPod/iPhone
kaip nežinomą prietaisą.
- Jūsų iPod/iPhone baterija baigia išsekti.
Automatinis išsijungimas
Šis prietaisas išsijungs savaime, siekiant
tausoti energijos sunaudojimą, kai pagrindinis
prietaisas nėra prijungtas prie išorinio prietaiso ir
nenaudojamas 25 minutes.
Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra
šešias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį
naudojančio prietaiso.
2
Valdymas
/ Bateriją reikia įkrauti.
/Jeigu bateriją krausite, kai iPod/iPhone
baigia išsikrauti, krovimas gali užtrukti
ilgiau.
11
yy Priklausomai nuo Jūsų iPod/ iPhone
programinės įrangos versijos, galite neturėti
galimybės valdyti savo iPod/iPhone iš
šio įrenginio. Rekomenduojame įdiegti
naujausią programinės įrangos versiją.
yy Jeigu naudojate programėlę, skambinkite
arba siųskite ir gauktie SMS pranešimus ir
pan. į iPod Touch arba iPhone, atjunkite
jį nuo šio įrenginio iPod/iPhone lizdo ir
tuomet naudokite jį.
yy Iškilus nesklandumų naudojantis iPod/
iPhone, apsilankykite www.apple.com/
support.
yy Budėjimo būsenoje, savo iPod/iPhone galite
pakrauti prijungdami jį prie iPod/iPhone
doko.
yy iPod touch arba iPhone gali prireikti
papildomo veiksmo, pvz., „atrakinti“ velkant į
viršų.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 11
2012-09-21
10:59:12
12
Valdymas
Laikrodžio nustatymas
Tvirtai prijunkite iPod / iPhone . Tada ekranėlyje
rodomas laikrodžio nustatymas bus sinchronizuotas
su Jūsų iPod/iPhone.
2
Po to, kai įrenginys sinchronizuosis su Jūsų iPod/
iPhone doko nustatymuose, tarp iPod/iPhone ir
įrenginio atsiras laiko skirtumas. Budėjimo būsenoje
laikrodis su iPod/iPhone nesinchronizuojamas.
Valdymas
,,Pastaba
Patikrinkite ar dabartinis iPod/iPhone laikas yra
tikslus. Jeigu ne - nustatykite tikslų laiką. Jeigu
iPod/iPhone nurodomas neteisingas laikas,
iPod/iPhone ir įrenginio laikas skirsis.
Įrenginio kaip žadintuvo
naudojimas.
1. Įjunkite arba išjunkite įrenginį.
2. Norėdami nustatyti žadintuvo funkciją
paspauskite ir palaikykite ALARM.
3. Žadintuvo garso šaltiniai mirkčios. (FM(TUNER)/
IPOD). Kol kiekvienas garso šaltinių mirksi,
pasirinkite Jūsų pageidaujamą nuspausdami D/Pr. Pasirinkus FM(TUNER) režimą galite
pasirinkti anksčiau nustatytą stotį nuspausdami
/ .
4. Rodomas „ON (TIME)“ nustatymas.
Valandos nustatymas mirksi. Nuspauskite
/
, kad pasirinktumėte valandą ir tuomet
nuspauskite D/Pr, kad išsaugotumėte.
5. Minutės nustatymas mirksi. Nuspauskite
/
, kad pasirinktumėte minutes ir tuomet
nuspauskite D/Pr, kad išsaugotumėte.
6. Garso nustatymai mirksi. Nuspauskite
/
ir
pakeiskite garsą, o tada nuspauskite D/Pr, kad
išsaugotumėte.
7. Galite patikrinti nustatymus.
8. Jei norite iš naujo nustatyti žadintuvą, pakartokite
2-6 veiksmus.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 12
SNOOZE funkcija.
Kol įsijungia žadintuvas, snooze funkcija jus pažadina
kas 10 minučių, jeigu paspausite SNOOZE/SLEEP.
Pasibaigus jūsų nustatytam laikui, įrenginys
automatiškai įsijungia ir suveikia žadintuvo funkcija.
Nuspaudus SNOOZE/SLEEP, žadintuvo funkcija
nustoja veikusi. “ZZZ” ir “ ” mirksės. Po 10
minučiųžadintuvas vėl suskambės.
Šviesos reguliatorius
Vieną kartą nuspauskite SNOOZE/SLEEP. Ekrano
šviesumas sumažės perpus. Norėdami atšaukti,
pakartotinai spauskite SNOOZE/SLEEP iki ekranas
pašviesės.
,,Pastaba
•• iPod/iPhone nenustačius laikrodžio,
įrenginio laikrodis nebus sinchronizuotas su
Jūsų iPod/iPhone .
•• Išjungus kabelį iš lizdo, Jūsų nustatyti
laikrodžio nustatymai nebus išsaugoti.
•• Nustačius laikrodžio funkciją galite nustatyti
žadintuvo funkciją.
•• Įsijungus žadintuvo signalui, jei nepaspausite
jokio mygtuko 30 minučių, žadintuvas
automatiškai nustos veikęs.
•• Nustačius
laikrodį ir žadintuvą, laiko ir
žadintuvo piktogramą galite tikrinti “ “
spausdami ALARM net įrenginiui esant
budėjimo būklėje.
•• Jei įjungsite žadintuvą, žadintuvo
piktograma “ “ pasirodys ekrane.
•• Jei išjungsite žadintuvą, žadintuvo
piktograma “ “ išnyks iš ekrano.
•• Žadintuvo funkcija veikia tik įrenginiui esant
išjungtam.
•• Pasibaigus Jūsų nustatytam laikui, įrenginys
bus automatiškai įjungtas.
•• Suveikus žadintuvo funkcijai, galite jį išjungti
nuspausdami ALARM arba P/1.
•• Galite nustatyti tik 12 : 00 (for an PM display)
2012-09-21
10:59:13
Valdymas
13
Miego laikmačio nustatymas
Klausydamiesi muzikos ar radijo, pakartotinai
spauskite SNOOZE/SLEEP ir pasirinkite delsos laiką
nuo 10 iki 180 minučių. Delsos laikui pasibaigus,
įrenginys išsijungs. (Matysite tokią seką, 180 -> 150
->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20
-> 10)
Norėdami atšaukti miego funkciją, pakartotinai
spauskite SNOOZE/SLEEP iki ekranas pašviesės.
2
,,Pastaba
Valdymas
•• Galite patikrinti, kiek laiko liko iki įrenginys
bus išjungtas, nuspausdami SNOOZE/
SLEEP.
•• Miego funkcija veiks po to, kai įsijungs
šviesos reguliatorius.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 13
2012-09-21
10:59:13
14
Valdymas
Radijo funkcijos
Antenos prijungimas
Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos
jungties jungtis.
Išankstinis radijo stočių
nustatymas
Galite nustatyti 10 FM stočių.
Prieš įjungdami įsitikinkite, kad sumažinote garsą.
1. Pakartotinai nuspauskite P/1 iki ekrane
pasirodys FM .
2. Pasirinkite norimą dažnį naudodamiesi
2
/
.
Valdymas
3. Nuspauskite ir prilaikykite D/Pr. Ekrane
sumirksės dabartinis iš anksto nustatytos stoties
numeris.
4. Jei norite pasirinkti pageidaujamą iš anksto
nustatytos stoties numerį,nuspauskite
/
.
5. Press D/Pr. Stotis bus išsaugota.
6. Pakartokite 2 - 5 žingsnius, kad išsaugotumėte
kitas stotis.
7. Norėdami klausytis iš anksto nustatytos stoties,
nuspauskite D/Pr, o tuomet
/
ir
pasirinkite stotį.
,,Pastaba
1. Pakartotinai spauskite P/1 iki ekrane
pasirodys FM. Įjungiama paskutinį kartą klausyta
radijo stotis.
2. Automatinis nustatymas : Maždaug 2 sekundes
laikykite nuspaudę
/
iki dažnių rodyklė
pradės keistis ir tuomet atleiskite. Skanavimas
sustos įrenginiui įjungus stotį.
Rankinis nustatymas : Pakartotinai nuspauskite
/
.
3.Spausdami - / + (VOLUME), nustatykite garsą.
•• Jeigu visos stotys jau buvo iš anksto
nustatytos, ekrane trumpam atsiras užrašas
„FULL“ ir bus rodomas nustatytų stočių
skaičius. Norėdami pakeisti iš anksto
nustatytos stoties numerį, kartokite
žingsnius 4-5.
•• Iš anksto nustatytų stočių ištrinti negalima.
•• Nors buvo iš anksto nustatytos stotys, naują
stotį galite priskirti perrašydami anksčiau
išsaugotą stotį.
•• Klausantis radijo, nuspaudus ir prilaikant
D/Pr, bus rodomas iš anksto nustatytos
stoties, kurios klausėtės paskiausiai, numeris
ir mirksės tam, kad galėtumėte perrašyti
ankstesnę stotį.
•• Klausantis iš anksto nustatytos stoties, galite
pakeisti jai priskirtą numerį tuo pačiu dažniu,
nuspaudus ir prilaikant D/Pr. Tuomet iš
anksto nustatytos stoties numerį pakeisite
nuspaudus
/ .
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 14
2012-09-21
10:59:13
Valdymas
15
Išplėstinis valdymas
Muzikos leidimas iš išorinio
prietaiso
Prie šio įrenginio galima prijungti įvairių tipų išorinius
prietaisus ir iš jų klausytis muzikos. (Nešiojamas
kabelis į šio įrenginio komplektaciją neįeina).
2
Valdymas
MP3 arba PMP ir pan
1. Išorinį prietaisą prijunkite prie įrenginio PORT.IN
jungties.
2.Nuspausdami P/1, įjunkite maitinimą.
3.Nuspausdami P/1, pasirinkite PORT
(NEŠIOJAMASIS) funkciją.
4. Įjunkite išorinį prietaisą ir pradėkite groti..
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 15
2012-09-21
10:59:13
3
16
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Trikčių šalinimas
Problema
Nėra maitinimo.
Nėra garso.
Priežastis ir problemos šalinimas
yy Įjunkite maitinimo kabelį.
yy Patikrinkite būklę įjungdami kitus prietaisus.
Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą funkciją. Nuspauskite P/1 ir patikrinkite
pasirinktą funkciją.
yy Asureguliuoti šią poziciją.
3
Trikčių šalinimas
Nepavyksta tinkamai
nustatyti radijo stočių.
yy Nustatykite stotį rankiniu būdu.
iPod/iPhone neveikia.
Tinkamai prijunkite iPod/iPhone prie įrenginio.
Laikrodis nerodomas.
Tinkamai prijunkite iPod/iPhone prie prietaiso.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 16
yy Išankstinis kai kurių radijo stočių nustatymas, išsamiau page žr 14 psl.
2012-09-21
10:59:14
4Priedas
Priedas
17
Prekių ženklai ir
licencijos
„Made for iPod“ (pagaminta „iPod“) ir „Made
for iPhone“ (pagaminta „iPhone“) reiškia, kad
elektroninis priedas buvo suprojektuotas jungti
išskirtinai prie „iPod“ arba „iPhone“ ir yra plėtotojo
sertifikuotas, kad atitiktų „Apple“ taikomus
standartus.
„Apple“ neatsako už šio prietaiso veikimą ar
jo suderinamumą su saugos ir reglamentų
standartais.
Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su
„iPod“ ar „iPhone“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio
veikimui.
4
Priedas
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 17
2012-09-21
10:59:14
18
Priedas
Techniniai duomenys
Bendri duomenys
KS adapterio reikalavimai
NS 12 V 01. 5 A, 100 - 240 V, 50/ 60 Hz
Energijos sąnaudos
18 W
Matmenys (ilgis x aukštis x
plotis)
158 x 88 x 67(87) mm
Grynasis svoris (apytikslis)
0. 57 kg
Darbinė temperatūra
5–35 °C (41 °F to 95 °F)
Oro drėgnumas darbo
vietoje
5 % - 90 %
Magistralinis maitinimas
iPod/iPhone : DC 5 V 01 A
Įvestys
PORT. IN
4
500 mV (3.5 mm stereo jungtis)
Imtuvas
Priedas
FM derinimo diapazonas
87.5 – 108.0 MHz arba 87.50 – 108.00 MHz
Stiprintuvas
Output Power
5 W X 1ch (8 Ω prie 1 kHz)
T.H.D
10 %
Garsiakalbiai
Tipas
integruoti
Nominali tariamoji varža
8Ω
Nominali įvesties galia
5W
Maksimali įvesties galia
10 W
yy * Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti keičiami iš anksto nepranešus.
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 18
2012-09-21
10:59:14
Priedas
19
Prietaiso naudojimas
Gavus prietaisą
Išsaugokite originalią kartoninę dėžę ir pakavimo
medžiagas. Jeigu jums reikia vežti šį prietaisą,
norėdami maksimaliai jį apsaugoti, vėl supakuokite
prietaisą taip, kaip jis buvo supakuotas gamykloje.
Pasirūpinkite, kad išorinė prietaiso
dalis visuomet būtų švari
Nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių
vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
Smarkiai trinant, galima sugadinti paviršių.
Neleiskite, kad prie prietaiso ilgai liestųsi guminiai ar
plastikiniai gaminiai.
Įrenginio valymas
4
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 19
Priedas
Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą,
sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite
minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo
tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio,
benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio
paviršių.
2012-09-21
10:59:14
ND1520-FI.BLVALLK_1781-LIT.indd 20
2012-09-21
10:59:14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement