LG OM4560 Руководство пользователя

LG OM4560 Руководство пользователя
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
MINI HI-FI
AUDIO SISTĒMA
Pirms aparāta lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
MODELIS
OM4560
*MFL69304471*
www.lg.com
Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas
2
Darba uzsākšana
Informācija par drošību
1
UZMANĪBU
Darba uzsākšana
ELEKTROŠOKA RISKS
NEATVĒRT
UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS
STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV
DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS.
VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.
Zibens simbols ar bultiņu galā
vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju
par neizolētu, bīstamu spriegumu
produkta korpusā, kas var būt
pietiekami spēcīgs, lai pakļautu
cilvēkus elektriskās strāvas
trieciena riskam.
Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī
brīdina lietotāju par svarīgiem
darbības un apkopes (remonta)
norādījumiem produktam
pievienotajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA
VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA
IETEKMEI.
UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša
vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst
novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram,
vāzes.
BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā,
piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.
UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus
produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko
mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt
produkta darbības traucējumus.
UZMANĪBU: Šajā produktā ir izmantota lāzera
sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta
darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju
un saglabājiet to turpmākai uzziņai. Ja iekārtai
nepieciešama apkope, sazinieties ar autorizētu
servisa centru.
Vadības ierīču izmantošana, darbības parametru
regulēšana vai citas darbības, kas atšķiras no šajā
rokasgrāmatā minētajām, var izraisīt bīstamu
radiācijas izplatīšanos. Lai izsargātos no tiešas
saskares ar lāzera staru, nemēģiniet atvērt iekārtas
korpusu.
UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas
atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja
norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai,
kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību
un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst
nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna,
paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst
novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu
skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša
ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.
Darba uzsākšana
UZMANĪBU attiecībā uz barošanas vadu
Vairumu elektroierīču ir ieteicams novietot lokālā
ķēdē.
Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas
gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.
Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai
akumulatoru.
Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju
komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai
bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā
ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un
neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco
bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā
tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet
baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas
bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas.
Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam,
piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.
UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu
uguns avotu, piemēram, aizdegtas sveces.
1
Darba uzsākšana
Tas ir, vienas izejas ķēdē, kas apgādā ar jaudu tikai
šo elektropreci un kurai nav papildu izejas vai
sazarojuma ķēdes. Pārbaudiet tehnisko parametru
lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu
pārliecību. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas,
vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, izdiluši
elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu
izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var
izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas vadu; tiklīdz
pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet
vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un
autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret
tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet vadu no fiziskas
vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram,
savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas
durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību
pievērsiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai,
kur vads iziet no elektroierīces.
3
6
Saturs
Saturs
1
Darba uzsākšana
3
Darbība
2
8
8
9
9
9
9
10
12
13
Informācija par drošību
Īpašas funkcijas
Piederumi
Prasības atskaņojamajiem failiem
– Mūzikas failu prasības
– Saderīgās USB ierīces
– Prasības USB ierīcēm
Tālvadības pults
Priekšējais panelis
Aizmugurējais panelis
16
16
16
17
17
18
18
18
2
Savienošana
14
14
14
15
15
Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
– AUX IN savienojums
– AUX OUT savienojums
– USB pievienošana
– Antenas savienojums
Pamata darbības
– CD/ USB darbības
– Automātiska atskaņošana
– Mapes un MP3/WMA faila atlasīšana
– MP3/WMA faila dzēšana
Atskaņošanas efekts
– AUTO DJ
BLUETOOTH® bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
– BLUETOOTH ierīcēs uzglabātas mūzikas
klausīšanās
Lietotnes Music Flow Bluetooth izmantošana
– Lietotnes "Music Flow Bluetooth"
instalēšana jūsu Bluetooth ierīcē
– Bluetooth aktivizēšana ar lietotni "Music
Flow Bluetooth"
Radio lietošana
– Radio klausīšanās
– Radiostaciju programmēšana
– Visu saglabāto staciju izdzēšana
– Informācija par radiostaciju
Skaņas regulēšana
– Skaņas režīma iestatīšana
Papildu darbība
– Ierakstīšana USB ierīcē
– Ieprogrammēta atskaņošana
19
20
20
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
26
Saturs
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
Citas darbības
– Skaņas noslēgšana uz laiku
– Faila informācijas attēlošana
(ID3 TAG)
– DEMO
– Mikrofona lietošana
– BALSS ATSLĒDZĒJS
– TONALITĀTES MAIŅA
– APGAISMOJUMS
Pulksteņa laika iestatīšana
– Pulksteņa laika iestatīšana caur lietotni
"Music Flow Bluetooth"
– Atskaņotāja izmantošana par modinātāju
– Miega taimera iestatīšana
– Aptumšotājs
Automātiska izslēgšanās
– AUTO POWER Ieslēgts
– Automātiska funkcijas maiņa
LG Sound Sync
WIRELESS PARTY LINK pievienošana
4
Problēmu novēršana
34
Problēmu novēršana
5
Pielikums
35
35
35
36
37
Apkope
– Piezīmes par diskiem
– Iekārtas pārvietošana
Vispārīgie tehniskie parametri
Preču zīmes un licences
7
1
2
3
4
5
8
1
Darba uzsākšana
Īpašas funkcijas
Piederumi
BLUETOOTH®
Lūdzu, pārbaudiet, vai komplektā ir iekļauti visi
piederumi.
Darba uzsākšana
Atskaņo jūsu Bluetooth ierīcē saglabātu mūziku.
AUTO DĪDŽEJS
Sapludina vienas dziesmas nobeigumu ar otras
sākumu, lai atskaņošana notiktu bez pārrāvumiem.
Tiešais ieraksts USB ierīcē
Tālvadības pults (1)
Ieraksta mūziku jūsu USB ierīcē.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth ir lietotne, kas izveidota dažu
jaunāko LG audio ierīču vadībai. (Skat. 20 lpp.)
LG Sound Sync
Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG televizora
tālvadības pulti, kas ir saderīga ar funkciju LG Sound
Sync.
FM antena (1)
Baterijas (2)
Darba uzsākšana
Prasības
atskaņojamajiem failiem
Ar šo iekārtu var atskaņot MP3/WMA failus, kas
atbilst tālāk aprakstītajām prasībām.
yy Signāla nolases frekvence: 32-48 kHz robežās
(MP3), 32-48 kHz robežās (WMA)
yy Bitu pārraides ātrums : no 32 līdz 320 kbps (MP3),
40 līdz 192 kbps (WMA)
yy Maksimālais failu skaits: datu CD : 999 / USB :
2000
yy Maksimālais mapju skaits : datu CD : 99 / USB :
200
yy Failu paplašinājumi : “.mp3”/ “.wma”
yy Atkarībā no faila tipa vai formāta noteikti MP3/
WMA faili var netikt atskaņoti.
yy CD-ROM faila formāts : ISO 9660/ JOLIET
yy Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido
ISO 9660 failu sistēmu.
DTS netiek atbalstīts. DTS audio formāta gadījumā
skaņa nav dzirdama.
Formatējot pārrakstāmos diskus, jums jāpārslēdz
diska formāta opcijas pozīcijā [Mastered], lai diski
būtu saderīgi ar LG atskaņotājiem. Ja šī opcija būs
pārslēgta uz Live failu sistēmu , ierakstītos diskus
nebūs iespējams izmantot LG atskaņotājos.
(Mastered/Live failu sistēma : disku formāts
izmantošanai Windows Vista vidē)
Saderīgās USB ierīces
yy MP3 atskaņotājs : zibatmiņas tipa MP3
atskaņotājs.
yy USB zibatmiņas ierīces diskdzinis:
Ierīces, kas atbalsta USB 2.0 vai USB 1.1.
yy Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB
ierīces.
Prasības USB ierīcēm
yy Šajā iekārtā nevar izmantot ierīces, kuru
pieslēgšanai pie datora ir nepieciešama papildus
programmas instalēšana.
yy Neizņemiet USB ierīci, kamēr tā tiek lietota.
yy Datu meklēšana lielas ietilpības USB ierīcē var
aizņemt vairākas minūtes.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, veidojiet to
rezerves kopijas.
yy Izmantojot USB pagarinātāja kabeli vai USB
centrmezglu, aparāts neatpazīs USB ierīci.
yy NTFS failu sistēma netiek atbalstīta. (Tiek
atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma.)
yy Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failu.
yy Tādas ierīces kā ārējie cietie diski, karšu lasītāji,
bloķētas ierīces un cieta veida USB datu uzkrājēji
netiek atbalstītas.
yy Iekārtas USB pieslēgvietu nevar pieslēgt datoram.
Iekārtu nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.
yy Dažas USB ierīces var nedarboties kopā ar šo
iekārtu.
1
Darba uzsākšana
Mūzikas failu prasības
9
10 Darba uzsākšana
Tālvadības pults
• • • • • • • • • • • • • • a• • • • • • • • • • • • • •
1 (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
B (Atvērt/aizvērt): atver un aizver diska nodalījumu.
VOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.
1
Darba uzsākšana
F (Funkcija) : Atlasa funkciju un ievades avotu.
(Izslēgt skaņu): Izslēdz skaņu.
PRESET.FOLDER W/S :
-- Meklē mapi ar MP3/WMA failiem. Atskaņojot
CD/USB, kurā ir MP3/ WMA faili vairākās mapēs,
nospiediet pogu PRESET.FOLDER W/S lai
atlasītu mapi, kuru vēlaties atskaņot.
-- Izvēlas radio stacijas iepriekšiestatīto numuru.
PROGRAM/MEMORY :
-- Saglabā radiostacijas.
-- Izdzēš visas saglabātās stacijas.
-- Izveido ieprogrammētu sarakstu, ko vēlaties
klausīties.
AUTO DJ : Atlasa AUTO DJ režīmu.
(Vairāk informācijas atradīsiet 18 lpp.)
DELETE :
-- Izdzēš MP3/WMA failus (tikai USB).
-- Izdzēš dziesmu ieprogrammētajā sarakstā.
Baterijas nomaiņa
(R03
)
(R03)
Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults
aizmugurē un, ievērojot 4 un 5 atbilstību, ievietojiet
nodalījumā divas baterijas (izmērs AAA).
Darba uzsākšana 11
• • • • • • • • • • • • • • c• • • • • • • • • • • • • •
REPEAT : Atkārto jūsu ierakstus/failus vai atskaņo
tos nejaušā secībā.
Pogas ar cipariem no 0 līdz 9: Atlasa numurētos
ierakstus, failus vai iepriekš iestatītu numuru.
TUNING-/+ : Atlasa radio stacijas.
CLOCK : Iestata pulksteni un pārbauda laiku.
C/V (Izlaist/Meklēt) :
ALARM : Izmantojot funkciju ALARM, vajadzīgajā
laikā varat ieslēgt CD, USB atskaņotāju un radio
uztvērēju.
-- Ātri pārtin atpakaļ vai uz priekšu.
-- Meklē fragmentu ierakstā/failā.
d/M (Atskaņot/Apturēt) :
• • • • • • • • • • • • • • d• • • • • • • • • • • • • •
-- Sāk vai aptur atskaņošanu.
VOICE CANCELLER : Jūs varat baudīt šo funkciju
mūzikas atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja
vokāla skaņu dažādos avotos.
Z (Stop) :
-- Pārtrauc atskaņošanu.
SOUND EFFECT : Maina un uzlabo skanējumu.
SLEEP : Noregulē sistēmu, lai tā automātiski
izslēgtos noteiktā laikā. (Aptumšotājs: ekrāna logs
tiks daļēji aptumšots)
REGION EQ : Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
RDS/SET :
INFO
-- RDS (Radio datu sistēma) (Skatiet 22. lpp.)
-- Skata informāciju par jūsumūziku. Parasti MP3
failam ir ID3 tags. Tags sniedz informāciju par
nosaukumu, izpildītāju, albumu vai laiku.
-- Apstiprina iestatījumu.
-- Nosaka visu Bluetooth režīmā pievienoto
Bluetooth ierīču nosaukumus.
USB REC : Tiešais ieraksts USB ierīcē.
-- Atceļ funkciju DELETE.
-- Kad tiek aktivizēts WIRELESS PARTY LINK
savienojums, SEKOTĀJIERĪCES nosaukums parādās
VEDĒJIERĪCĒ un VEDĒJIERĪCES nosaukums
parādās SEKOTĀJIERĪCĒ.
KEY CHANGER ( / ) : Maina tonalitāti, lai atbilstu
jūsu vokāla diapazonam.
PTY : Meklē radiostacijas pēc radio veida.
1
Darba uzsākšana
• • • • • • • • • • • • • • b• • • • • • • • • • • • • •
12 Darba uzsākšana
Priekšējais panelis
a
b
c
d
e
f
g
h
1
Darba uzsākšana
a
b
1/! (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
d
MIC +/- : Regulē mikrofona skaņas skaļumu.
e
F / WIRELESS LINK :
f
USB ports: jūs varat atskaņot vai ierakstīt
skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
g
Y/U
-- Atlasa funkciju un ievades avotu.
-- Spiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai
izvēlētos WIRELESS PARTY LINK režīmu.
-- Meklē sadaļu ierakstā/failā.
-- Izvēlas reģiona ekvalaizeru.
I/RDS : Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju
DELETE. / RDS (Radio datu sistēma)
-- Spiediet un turiet nospiestu 3 sekundes,
lai uzreiz izvēlētos BASS (BASS BLAST)
efektu.
USB REC / DEMO
-- ieraksta USB.
-- Parāda demonstrācijas režīmu.
c
MIC 1 : Pievienojiet mikrofonu.
: atver un aizver diska nodalījumu.
-- Ātri pārlec uz priekšu vai atpakaļ.
REGION EQ / BASS BLAST
VOICE CANCELLER
Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas
atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja
vokāla skaņu dažādos avotos.
Ekrāna logs
z
- Sāk vai aptur atskaņošanu.
h
VOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.
LIGHTING / PARTY LINK
-- ieslēdz/izslēdz apgaismojuma efektus.
-- Spiediet un turiet nospiestu 3 sekundes, lai
izvēlētos PARTY LINK režīmu.
Darba uzsākšana 13
Aizmugurējais panelis
a
b
c
1
Darba uzsākšana
aBarošanas vads
bANTENNA (FM)
cAUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)
14 Savienošana
Izvēles aprīkojuma
pieslēgšana
AUX IN savienojums
2
AUX OUT savienojums
Savienojiet palīgierīces izeju ar AUX OUT (L / R)
savienotāju.
Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono),
pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.
Palīgierīces (videokameras, televizora, atskaņotāja
utt.) izvades kabeli pievienojiet pieslēgvietai
AUX IN (L/R).
Savienošana
Ja jūsu ierīcei ir tikai viena audio izeja (mono),
pievienojiet to pie kreisās audio ligzdas uz iekārtas.
Palīgierīce
Audio kabelis
Sarkans
Audio kabelis
Balts
PARTY LINK
DVD, Blu-ray atskaņotājs utt.
Jūs varat savienot divas iekārtas, lai atskaņotu mūziku
tajās abās kopā.
Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp
saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām
ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY
LINK.
1. Pievienojiet AUX OUT savienotāju uz iekārtas
AUX IN savienotājam uz otras iekārtas,
izmantojot audio kabeli.
2. Spiediet un turiet nospiestu 3 sekundes ierīces
LIGHTING / PARTY LINK, kas ir pievienots,
izmantojot AUX OUT, un tad izvēlieties LINK ON.
“LINK ON” parādās displejā un to ātri nomaina
“AIZTURES laiks”.
3. Spiediet Y/U, lai regulētu Aiztures
iestatījumus.
Kad “LINK ON” un “AIZTURES laiks” parādās
displejā, jūs varat mainīt aiztures laiku.
4. Spiediet LIGHTING / PARTY LINK, lai saglabātu
Aiztures iestatījumus.
Savienošana 15
,,Piezīme
yy Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT
(Bluetooth) funkcijās.
yy Sākotnējais Aiztures laiks ir 30 ms. Ja vēlaties
mainīt Aiztures laiku, spiediet Y/U.
Pievienotās ierīces Aiztures laiks var atšķirties. Ja Audio Sync netiek saskaņots, mainiet
PARTY LINK Aizturi, lai sinhronizētu skaņu.
Antenas savienojums
Pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu, lai
klausītos radio.
Pievienojiet FM vada tipa antenu FM antenas
savienojumam.
FM antena
yy Aizturi iespējams regulēt no 0 ms līdz
200 ms. Atkarībā no ierīces veida tempa
sinhronizācija nav pieejama.
2
Savienošana
yy Kad ierīce izslēdzas, Aiztures vērtība tiek
saglabāta un PARTY LINK - izslēgts.
yy Jūs varat izvēlēties LINK ON/LINK OFF režīmu,
nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu
ierīces LIGHTING / PARTY LINK.
yy VOICE CANCELLER iestatījumi nav
sinhronizēti ar VEDĒJIERĪCI.
USB pievienošana
Pievienojiet USB ierīci (vai MP3 atskaņotāju utt.) iekārtas USB pieslēgvietām.
USB ierīce
,,Piezīme
USB ierīces atvienošana no iekārtas:
1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai
piespiediet Z uz tālvadības pults vai
I/RDS uz iekārtas divas reizes pēc
kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no iekārtas.
,,Piezīme
Pārliecinieties, vai FM vada antena ir izstiepta
visā garumā.
16 Darbība
Pamata darbības
CD/ USB darbības
1. Ievietojiet disku, nospiežot pogu B uz tālvadības
pults vai pogu uz iekārtas.
Vai pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties CD vai USB funkciju, spiežot
F / WIRELESS LINK.
Darbība
Pārtraukt
3
Atskaņošana
Darbība
Apturēšana
Fragmenta
meklēšana
ieraksta/
dziesmas
ietvaros
Tieša ieraksta/
faila atlasīšana
Rīkojieties šādi
Piespiediet Z uz tālvadības pults vai
I/RDS uz iekārtas.
Piespiediet d/M uz tālvadības pults
vai z uz iekārtas.
Atskaņošanas laikā nospiediet
d/M uz tālvadības pults vai z uz
iekārtas.
Atskaņošanas laikā nospiediet un
turiet pogu C/V uz tālvadības
pults vai pogu Y/U uz iekārtas,
un atlaidiet to vietā, kuru vēlaties
klausīties.
Lai pārvietotos uz vēlamo failu vai
ierakstu, spiediet tālvadības pults
pogas ar cipariem no 0 līdz 9.
-- Apturētā stāvoklī
Nospiediet C/V uz tālvadības
pults vai Y/U uz iekārtas,
lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo
ierakstu/failu.
-- Atskaņošanas laikā
Pārlēkšana
uz nākamo/
iepriekšējo
ierakstu/failu
Nospiediet V uz tālvadības pults
vai U uz aparāta, lai pārietu uz
nākamo ierakstu/failu.
Atskaņojot mazāk nekā 2 sekundes,
nospiediet C uz tālvadības pults
vai Y uz iekārtas, lai pārietu uz
iepriekšējo ierakstu/failu.
Atskaņojot ilgāk par 3 sekundēm,
nospiediet C uz tālvadības pults
vai Y uz aparāta, lai pārietu uz
ieraksta/faila sākumu. Atskaņošana Atkārtoti nospiediet pogu REPEAT
atkārtoti vai uz tālvadības pults. Papildinformāciju
jauktā secībā par Ekrāna maiņu skatiet piezīmēs.
,,Piezīme
yy Ekrāns mainās šādā secībā.
USB
MP3/WMA CD
AUDIO CD
RPT 1
RPT 1
RPT 1
RPT*DIR
RPT DIR
-
RPT ALL
RPT ALL
RPT ALL
RANDOM
RANDOM
RANDOM
OFF
OFF
OFF
*DIR : Direktorijs
yy Atskaņojot programmēto sarakstu, ir
pieejamas tikai funkcijas RPT 1 un RPT ALL.
yy Pat pēc ierīces restartēšanas vai funkciju
pārslēgšanas mūziku ir iespējams atskaņot no
tās pašas vietas, kurā tā iepriekš apturēta.
yy Ja diska paliktnis ir atvērts vairāk nekā 5
minūtes, tas automātiski aizveras.
Automātiska atskaņošana
-- AUDIO/MP3/WMA CD tiek automātiski atskaņots
pēc tam, kad diska nodalījums tiek atvērts un pēc
tam aizvērts.
-- Automātiski pārslēdzas uz CD funkciju, atverot
un pēc tam aizverot diska nodalījumu, ja diska
nodalījumā nav diska.
Darbība 17
Mapes un MP3/WMA faila
atlasīšana
1. Atkārtoti spiediet pogu PRESET.FOLDER W/S
uz tālvadības pults, līdz parādās vajadzīgā mape.
2. Nospiediet d/M lai to atskaņotu. Tiks atskaņots
pirmais fails mapē.
,,Piezīme
yy CD/USB mapes/faili atpazīti sekojošā veidā.
*
MP3/WMA faila dzēšana
Jūs varat izdzēst failu, mapi vai formatēt, nospiežot
pogu DELETE. Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā
stāvoklī (tikai USB).
1. -Atlasiet failu, kuru vēlaties izdzēst un nospiediet
DELETE
-Izmantojot tālvadības pults
PRESET.FOLDER W/S, izvēlieties dzēšamo
mapi un spiediet DELETE.
-Lai veiktu USB ierīces formatēšanu, nospiediet
un turiet pogu DELETE.
Vai
Atlasot MP3/ WMA failu, atkārtoti nospiediet
pogu DELETE.
- DEL FILE : Dzēš failu
- DEL DIR : Dzēš mapi
- FORMAT : Formatē USB
2. Lai izdzēstu failu/mapi vai formātu, nospiediet
pogu d/M uz tālvadības pults vai nospiediet pogu
z uz iekārtas.
Ja vēlaties iziet no pašreizējā režīma, nospiediet
pogu Z uz tālvadības pults vai pogu I/RDS uz
iekārtas.
>>Uzmanību
yy Neatvienojiet darbojošos USB ierīci
(atskaņošanas, dzēšanas laikā utt.).
yy Ja mapē nav failu, tad šī mape netiek rādīta.
yy Mapes tiek parādītas sekojošā kārtībā:
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER
7 FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Failus atskaņo citu pēc cita no $ faila Nr. 1
līdz $ failam Nr. 14 .
yy Faili un mapes tiek parādīti secībā, kā tie
ierakstīti, bet tie var tikt parādīti atšķirīgi
atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
yy *ROOT: Pirmais ekrāns, ko ieraudzīsiet,
datoram atpazīstot USB, ir “ROOT”.
yy Lai izvairītos no datu zudumiem, ieteicams
regulāri veidot to rezerves kopijas.
yy Dzēšanas funkcija var nebūt pieejama
atkarībā no USB statusa (bloķēts utt.).
3
Darbība
Ekrāns mainās šādā secībā:
18 Darbība
Atskaņošanas efekts
AUTO DJ
Auto DJ režīmā nav pārtraukuma starp iepriekšējā
skaņdarba beigām un nākamā skaņdarba sākumu. Tas vienādo ierakstu/failu skaļumu, lai panāktu
nepārtrauktu atskaņošanu.
Atkārtoti nospiediet pogu AUTO DJ uz tālvadības
pults, ekrāns mainās šādā secībā. AUTO DJ RANDOM
-> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF
3
Darbība
Režīms
Ekrāna logs
Apraksts
OFF
AUTO DJ OFF
-
RANDOM
AUTO DJ
RANDOM
Šajā režīmā
skaņdarbus
atskaņo nejaušā
secībā.
REPEAT
AUTO DJ
SEQUENTIAL
Šajā režīmā
skaņdarbi
tiek atskaņoti
atkārtojumā.
,,Piezīme
yy Režīms AUTO DJ neatbalsta fragmenta
meklēšanu ieraksta/faila ietvaros vai
atskaņošanu atkārtojumā vai nejaušā secībā.
yy Ja jūs pāriesiet pie citām funkcijām vai
apturēsiet mūziku, izmantojot ierīces pogu
I/RDS (vai tālvadības pults pogas Z) AUTO
DJ režīmā, AUTO DJ režīms tiks atslēgts.
yy Režīms AUTO DJ netiek atbalstīts mūzikas
failos, kuru atskaņošanas ilgums ir īsāks par
60 sekundēm.
yy Ierakstīšanas laikā režīms AUTO DJ nav
pieejams.
yy Atskaņojot programmēto sarakstu, tiek
atlasīta tikai opcija AUTO DJ SEQUENTIAL.
BLUETOOTH®
bezvadu tehnoloģijas
izmantošana
Par BLUETOOTH tehnoloģiju
Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela
diapazona savienojumam.
Citu elektronisko viļņu dēļ vai Bluetooth savienojumā
starp ierīcēm, kas atrodas dažādās telpās, var
parādīties skaņas traucējumi.
Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama bez maksas. Mobilo
tālruni, kas atbalsta Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek
izveidots, izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Pieejamās ierīces : Mobilais tālrunis, MP3, portatīvais
dators, plaukstdators.
BLUETOOTH profili
Lai varētu lietot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju,
ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus
profilus. Šī iekārta ir saderīga ar tālāk minēto profilu.
A2DP (Uzlabots skaņas izplatīšanas profils)
Codec : SBC
Darbība 19
BLUETOOTH ierīcēs uzglabātas
mūzikas klausīšanās
Iekārtas un BLUETOOTH ierīces
savienošana pārī
Pirms savienošanas pārī pārliecinieties, ka jūsu
Bluetooth ierīcē ir aktivizēta Bluetooth funkcija.
Skatiet savas Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
Ja vienreiz tiek veikta savienošanas pārī darbība, tad
nav nepieciešamība to atkārtot.
1. Izvēlieties Bluetooth funkciju, izmantojot ierīces
F / WIRELESS LINK vai tālvadības pults F, līdz BT
funkcija tiek atlasīta.
Ekrāna logā parādās uzraksts “BT READY”.
,,Piezīme
yy XX ir Bluetooth adreses pēdējās divas zīmes.
Piemēram, ja jūsu iekārtas Bluetooth adrese
ir 9C:02:98:4A:F7:08, savā Bluetooth ierīcē
redzēsiet nosaukumu “LG OM4560(08)”.
,,Piezīme
yy Pievienojot citas ierīces daudzpāru
savienojuma izveidošanai, ekrānā uzreiz
parādīsies uzraksts “PAIRED”.
yy Ja ierīces nosaukums nav pieejams, parādās
uzraksts "_".
4. Klausieties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu
Bluetooth ierīcē, skatiet savas Bluetooth ierīces
lietošanas instrukciju.
,,Piezīme
yy Izmantojot Bluetooth® tehnoloģiju, jums
ir jāizveido savienojums starp iekārtu un
Bluetooth ierīci cik vien tuvu iespējams un
jāsaglabā šis attālums.
Tomēr dažos zemāk aprakstītajos gadījumos
tas var nedarboties kā nākas:
-- Starp iekārtu un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
-- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu
frekvenci kā Bluetooth® tehnoloģija,
piemēram, medicīniskais aprīkojums,
mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces veida, dažām
ierīcēm var būt atšķirīga savienošanas pārī
procedūra. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas
nepieciešams.
yy Jums atkārtoti jāsavieno sava Bluetooth ierīce
ar šo iekārtu, kad to restartējat.
yy Jūs šo iekārtu varat savienot ar līdz pat 3
Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi, izmantojot
to pašu iepriekš aprakstīto metodi, tikai ar
funkciju Bluetooth.
yy Pat ja šī iekārta Bluetooth režīmā ir savienota
ar līdz 3 Bluetooth ierīcēm, jūs varat atskaņot
un pārvaldīt mūziku, izmantojot tikai vienu no
pievienotajām ierīcēm.
yy Daudzpāru savienojums tiek atbalstīts tikai
ar Android vai iOS ierīcēm. (Daudzpāru
savienojums var nebūt atbalstīts atkarībā no
pievienotās ierīces tehniskajiem parametriem.)
yy Pārvietojamas/atvienojamas Bluetooth
ierīces (piem.: sargspraudnis utt.) neatbalsta
daudzpāru savienojumu.
yy VEDĒJIERĪCEI iespējams pievienot tikai
vienu Bluetooth ierīci. Bluetooth ierīci nav
iespējams pievienot SEKOTĀJIERĪCEI.
3
Darbība
2. Darbojieties ar Bluetooth ierīci un veiciet
savienošanas pārī darbību. Meklējot šo iekārtu
ar Bluetooth ierīces palīdzību, Bluetooth ierīces
ekrānā var parādīties saraksts ar citām atrastajām
ierīcēm, atkarībā no Bluetooth ierīces veida. Jūsu
iekārta parādās kā “LG OM4560(XX)”.
3. Kad iekārta ir veiksmīgi savienota pārī ar jūsu
Bluetooth ierīci, ekrāna logā parādās uzraksts
“PAIRED” un pēc brīža tas nomainās uz Bluetooth
ierīces nosaukumu. Displeja logā parādīsies “BT”.
20 Darbība
,,Piezīme
yy Kad šī iekārta ir savienota ar vairākām
Bluetooth ierīcēm, tikai viena no atskaņotajām
ierīcēm saglabā Bluetooth savienojumu, ja jūs
nomaināt funkciju citām.
yy Skaņa var pārtrūkt, ja citas elektroniskas
ierīces izraisa savienojuma traucējumus.
yy Jūs nevarat kontrolēt Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu.
yy Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka
nevarēsiet izmantot Bluetooth funkciju.
yy Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu, izmantojot
tālruni, MP3 atskaņotāju, piezīmjdatoru utt.
3
yy Jo lielāks attālums starp iekārtu un Bluetooth
ierīci, jo zemāka kļūst skaņas kvalitāte.
Darbība
yy Bluetooth savienojums tiek atvienots, kad
iekārta tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce
atrodas pārāk tālu no iekārtas.
yy Ja Bluetooth savienojums ir atvienots, atkal
savienojiet Bluetooth ierīci ar iekārtu.
yy Kad Bluetooth ierīce nav pievienota, ekrāna
logā parādās uzraksts "BT READY".
yy Izmantojot funkciju BLUETOOTH, noregulējiet
Bluetooth ierīces skaļumu atbilstošā līmenī.
yy Neizmantojot funkciju BLUETOOTH, var
pievienot tikai vienu ierīci.
yy Ja Bluetooth ierīce tiek pievienota, izmantojot
LG televizoru, LG televizors tiek atvienots un
tiek pievienota Bluetooth ierīce.
yy Pievienojot Bluetooth ierīci (iOS ierīci utt.) šai
iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams
sinhronizēt skaļuma līmeni.
Lietotnes Music Flow
Bluetooth izmantošana
,,Piezīme
yy Lai lietotni “Music Flow Bluetooth” izmantotu
kopā ar šo iekārtu, ir nepieciešama Android
operētājsistēma.
yy Ieteicams izmantot lietotnes jaunāko versiju.
Par lietotni ”Music Flow Bluetooth”
Lietotne “Music Flow Bluetooth” papildina šīs iekārtas
funkciju klāstu.
Lai varētu izmantot vairāk funkciju, iesakām
lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietotni “Music
Flow Bluetooth”.
Lietotnes "Music Flow
Bluetooth" instalēšana jūsu
Bluetooth ierīcē
Pastāv divi veidi, kā instalēt lietotni “Music Flow
Bluetooth” jūsu Bluetooth ierīcē.
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot QR kodu
1. Instalējiet lietotni “Music Flow Bluetooth”,
izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas
programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.
2. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
3. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
skenēšanas lietotne. Ja nav, tad lejupielādējiet
to no “Google Android Market (Google Play
Store)”.
yy Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.
Darbība 21
Instalējiet lietotni “Music Flow
Bluetooth”, izmantojot vietni "Google
Android Market (Google Play Store)"
1. Pieskarieties ikonai "Google Android Market
(Google Play Store)".
Bluetooth aktivizēšana ar
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Lietotne “Music Flow Bluetooth” palīdz savienot jūsu
Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.
2. Meklēšanas joslā ierakstiet frāzi ”Music Flow
Bluetooth” un veiciet meklēšanu.
1. Pieskarieties lietotnes "Music Flow Bluetooth"
ikonai sākuma ekrānā, lai atvērtu lietotni "Music
Flow Bluetooth", un ejiet uz galveno izvēlni.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un
pieskarieties vienumam “Music Flow Bluetooth”,
lai uzsāktu Bluetooth lietotnes lejupielādi.
2. Pieskarieties vienumam [Menu] un atlasiet
vajadzīgo iekārtu.
4. Pieskarieties ikonai, lai veiktu instalēšanu.
5. Pieskarieties ikonai, lai veiktu lejupielādi.
,,Piezīme
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīcē ir
pieejams pakalpojums “Google Android
Market (Google Play Store)”.
,,Piezīme
yy Lietotne 'Music Flow Bluetooth” būs pieejama
ar šādām programmatūras versijām:
-- Android operētājsistēma: Versija 4.0.3 (vai
jaunāka)
yy Iekārtas vadīšanai izmantojot lietotni “Music
Flow Bluetooth”, starp lietotni “Music flow
Bluetooth” un komplektā iekļauto tālvadības
pulti būs dažas atšķirības. Lietojiet komplektā
iekļauto tālvadības pulti pēc vajadzības.
yy Atkarībā no Bluetooth ierīces lietotne "Music
Flow Bluetooth" var nedarboties.
yy Pēc savienošanas ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, mūzika, iespējams, atskanēs
no jūsu ierīces. Šajā gadījumā atkārtojiet
savienošanas procedūru.
yy Ja, izmantojot lietotni "Music Flow Bluetooth",
jūs darbojaties ar citām lietotnēm vai maināt
savas Bluetooth ierīces iestatījumus, lietotne
"Music Flow Bluetooth" var nedarboties kā
nākas.
yy Ja lietotne "Music Flow Bluetooth" nedarbojas
kā nākas, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un
lietotnes "Music Flow Bluetooth" savienojumu
un pēc tam mēģiniet pieslēgties vēlreiz.
yy Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas
lietotnes “Music Flow Bluetooth” darbībā ir
dažas atšķirības.
yy Ja lietotnes "Music Flow Bluetooth"
savienojums nedarbojas kā nākas,
pārbaudiet savas Bluetooth ierīces Bluetooth
iestatījumus.
3
Darbība
yy Pārbaudiet, vai jūsu Bluetooth ierīce ir
pieslēgta internetam.
3. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par ierīces
darbu, izvēlnē [Iestatīšana] izvēlieties opciju
[Palīdzība].
22 Darbība
Radio lietošana
Pārliecinieties, vai FM antena ir pievienota.
(Skatiet 15. lappusi)
Radio klausīšanās
1. Atkārtoti spiediet F / WIRELESS LINK, līdz
displejā parādās burti FM.
Ieslēdzas pēdējā uztvertā radiostacija.
3
Darbība
2. Automātiska frekvenču meklēšana:
Nospiediet un apmēram divas sekundes turiet
pogu TUNING-/+ uz tālvadības pults vai pogu
Y/U uz iekārtas, līdz frekvences indikators
sāk mainīties, pēc tam atlaidiet. Kad aparāts atrod
staciju, frekvenču skenēšana tiek pārtraukta.
Vai
Manuāla frekvenču meklēšana: Atkārtoti
nospiediet pogu TUNING -/+ uz tālvadības pults
vai pogu Y/U uz iekārtas.
Visu saglabāto staciju izdzēšana
1. Nospiediet un divas sekundes turiet pogu
PROGRAM/MEMORY uz tālvadības pults.
Iekārtas ekrāna logā parādās uzraksts
“ERASEALL””.
2. Nospiediet pogu PROGRAM/MEMORY uz
tālvadības pults, lai izdzēstu visas saglabātās radio
stacijas.
Informācija par radiostaciju
FM radio uztvērējs var parādīt RDS (Radio datu
sistēmas) informāciju. Tiek rādīta informācija par
radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti spiediet pogu
RDS/SET uz tālvadības pults lai aplūkotu dažāda
veida datus.
PS
Ekrānā parādīsies kanāla nosaukums
PTY
3. Skaņas skaļumu iespējams regulēt, uz ierīces vai
tālvadības pults atkārtoti spiežot VOL +/-.
Radiostaciju programmēšana
(Programmas pakalpojuma nosaukums)
(Programmas tipa atpazīšana)
Ekrānā parādīsies programmas veida
nosaukums (piemēram, Jazz vai News).
RT
(Radio teksts)
Jūs varat saglabāt atmiņā 50 FM raidstacijas.
Teksts ar īpašu informāciju, ko pārraida
radiostacija.
Pirms frekvenču meklēšanas pagrieziet klusāk skaņu.
Šis teksts var kustēties pa ekrānu.
1. Spiediet F / WIRELESS LINK, līdz displejā parādās
burti FM.
2. Atlasiet vajadzīgo frekvenci, nospiežot pogu
TUNING-/+ uz tālvadības pults vai pogu
Y/U uz iekārtas.
3. Nospiediet pogu PROGRAM/MEMORY uz
tālvadības pults. Ekrāna logā mirgos iepriekš
iestatītās stacijas numurs.
4. Nospiediet pogu PRESET.FOLDER W/S uz
tālvadības pults, lai atlasītu jums vajadzīgo
iepriekš iestatīto numuru.
5. Nospiediet pogu PROGRAM/MEMORY uz
tālvadības pults. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Atkārtojiet 2. līdz 5. soli, lai saglabātu citas
raidstacijas.
7. Lai klausītos iepriekš iestatītu staciju, nospiediet
pogu PRESET.FOLDER W/S vai pogas ar
cipariem no 0 līdz 9 uz tālvadības pults.
CT
(kanāla laika kontrole)
Tas parāda stacijas pārraidīto laiku.
Jūs varat meklēt raidstacijas pēc programmu tipa,
nospiežot pogu RDS/SET uz tālvadības pults. Ekrānā
parādīsies pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas
reizes nospiediet PTY, lai atlasītu sev vajadzīgo
programmas veidu. Nospiediet un turiet pogu
C/V. Radio uztvērējs automātiski veiks
meklēšanu. Kad stacija būs atrasta, meklēšana
apstāsies.
Darbība 23
Skaņas regulēšana
Skaņas režīma iestatīšana
Sistēmā ir vairāki priekšiestatīti daudzkanālu
telpiskās skaņas lauki. Skaņas izlīdzinātājam norādītā
informācija var atšķirties atkarībā no skaņas avota un
efektiem.
Jūs varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot
tālvadības pults SOUND EFFECT.
Ekrānā
BASS (BASS BLAST)
Apraksts
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Šī programma rada
aizraujošu skaņas
atmosfēru, radot
sajūtu, ka atrodaties
īstā rokmūzikas,
popmūzikas, džeza
vai klasiskās mūzikas
koncertā.
FOOT BALL
Jūs varat izbaudīt
skaņas efektu
FOOTBALL STADIUM.
STANDARD
Jūs varat baudīt
optimizētu skaņu.
Ekrānā
Reģions
Apraksts
FUNK,
REGUETON,
SAMBA, BANDA,
MERENGUE,
Latīņamerika
AXE, SALSA,
SERTANEJ,
Optimāli
CUMBIA, TECNO
skaņas efekti
BR, FORRO
vispopulārākajam
Tuvie
ARABIC
mūzikas žanram
Austrumi
reģionā.
DONGDUT
Indonēzija
AFRO
Āfrika
INDIA
Indija
,,Piezīme
Spiežot un 3 sekundes turot nospiestu ierīces
REGION EQ / BASS BLAST, Jūs varat uzreiz
izvēlēties BASS (BASS BLAST) efektu.
3
Darbība
Pastiprina diskanta,
basa un telpiskās
skaņas efektus.
Jūs varat izvēlēties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot
tālvadības pults REGION EQ.
24 Darbība
Papildu darbība
Ierakstīšana USB ierīcē
USB ierīcē varat ierakstīt dažādus skaņas avotus.
(CD, AUX, Tuner)
1. Ierīcei pievienojiet USB ierīci.
2. Spiediet F / WIRELESS LINK, lai izvēlētos
funkciju, ko vēlaties ierakstīt.
3
Darbība
Vienas dziesmas/faila ierakstīšana - jūs varat veikt
ierakstu uz USB, atskaņojot vajadzīgo dziesmu/
failu.
Visu dziesmu/failu ierakstīšana - jūs varat veikt
ierakstu uz USB pilnīgi apturētā stāvoklī.
Ieprogrammētā saraksta ierakstīšana – parādot
ieprogrammēto sarakstu, jūs varat to ierakstīt
USB ierīcē. (Skatiet 26. lpp.)
3. Sāciet ierakstu, nospiežot pogu USB REC/DEMO.
4. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet ierīces pogu
I/RDS, vai tālvadības pults pogu Z.
Ieraksta pārtraukšana
Ieraksta laikā nospiediet pogu T uz iekārtas vai
d/M uz tālvadības pults, lai apstādinātu ierakstu.
Nospiediet to vēlreiz, lai atsāktu ierakstu.
(Tikai Uztvērējam/AUX)
,,Piezīme
yy Ierakstot 1 AUDIO CD ar ātrumu REC, jūs
varat kontrolēt ierakstīto MIC skaņu atbilstoši
MIC skaļumam.
yy VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER tiks
atiestatīti, ja VOICE CANCELLER vai KEY
CHANGER izmantošanas laikā lietosiet
ieraksta funkciju.
yy VOICE CANCELLER vai KEY CHANGER nav
iespējams izmantot ierakstīšanas laikā.
Ierakstīšanas ātruma un bitu pārraides
ātruma izvēle
1. Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu
USB REC/DEMO. 2. Lai atlasītu bitu pārraides ātrumu, nospiediet
tālvadības pults pogu C/V vai iekārtas
pogu Y/U.
3. Lai iestatītu, spiediet USB REC/DEMO.
4. Lai atlasītu vēlamo ieraksta ātrumu, nospiediet
tālvadības pults pogu C/V vai iekārtas
pogu Y/U. (Tikai AUDIO CD)
X1 SPEED
- Jūs varat klausīties mūziku tās ierakstīšanas
laikā.
X2 SPEED
- Jūs varat tikai ierakstīt mūzikas failu.
5. Nospiediet pogu USB REC/DEMO, lai pabeigtu
iestatīšanu.
Tādu materiālu kopēšana, kuru autortiesības
ir aizsargātas, piemēram, datorprogrammas,
faili, pārraides un skaņu ieraksti, ir autortiesību
pārkāpums, un par to draud kriminālatbildība.
Ierīci nedrīkst izmantot tālāk aprakstītajiem
nolūkiem.
Rīkojieties atbildīgi.
Ievērojiet autortiesības.
Darbība 25
,,Piezīme
yy Jūs varat pārbaudīt ieraksta procentu
koeficientu USB ieraksta ekrāna logā ieraksta
laikā. (Tikai MP3/ WMA, CD)
yy MP3/ WMA failu ieraksta laikā to
atskaņošana nenotiek.
yy Stabilai ierakstīšanai izejas skaņas līmenis,
ierakstot mūziku ko CD uz USB, samazinās
pats.
yy Atskaņošanas laikā pārtraucot ierakstu,
atmiņā tiks saglabāts līdz tam brīdim
ierakstītais fails (izņemot MP3/WMA failus).
yy Ja USB ieraksts nedarbojas, displejā parādās
šādi paziņojumi: “NO USB”, “ERROR”, “USB
FULL”, “NOT SUPPORT” vai “FILE MAX”.
yy Nav iespējams glabāt vairāk nekā 2000 failu.
yy Ierakstīšanu nevar veikt režīmā AUTO DJ
režīmā.
yy Izmantojot CD funkciju, MIC skaņa tiek
ierakstīta tikai AUDIO CD X1 ātruma REC
laikā. Ieraksts tiek veikts arī izmantojot AUDIO
CD avotu.
yy Izmantojot neatbalstītu MP3/WMA failu, faila
ierakstīšana var tikt apturēta.
yy Tas tiks saglabāts šādi.
AUDIO CD
MP3/WMA
AUX
Radio
yy USB ierakstīšanai nevar lietot universālo karšu
lasītāju vai ārējo cieto disku.
yy Ilgstoši veicot ierakstīšanu, fails tiks ierakstīts
apmēram līdz 512 MB.
Radio : tiek rādīta pašreizējā ierakstīšanas
frekvence.
3
Darbība
yy Neatvienojiet USB ierīci un neizslēdziet
atskaņotāju, kad notiek ierakstīšana uz USB
ierīci. Ja tas tiks izdarīts, var gadīties, ka fails
būs bojāts un to nevarēs izdzēst, izmantojot
datoru.
,,Piezīme
yy Jūs varat kontrolēt ierakstīto MIC skaņu
atbilstoši MIC skaļumam.
26 Darbība
Ieprogrammēta atskaņošana
Ieprogrammētā saraksta dzēšana
Programmēšanas funkcija sniedz iespēju izveidot
atskaņošanas sarakstu no iemīļotākajiem failiem uz
USB ierīces.
Dzēšanas funkcija darbojas tikai rediģēšanas režīmā.
Programma var saturēt 20 ierakstus/failus katram
nesējam (CD, USB). Kopumā iespējams saglabāt 40
ierakstus/failus.
2. Izvēlieties dziesmu, atkārtoti spiežot PROGRAM/
MEMORY vai PRESET.FOLDER W/S.
Programmētā saraksta izveidošana
Šī funkcija tiek atbalstīta tikai apturētā stāvoklī.
=1.Nospiediet PROGRAM/MEMORY uz tālvadības
pults.
3
2. Nospiediet tālvadības pults pogu C/V, lai
atlasītu ierakstu/datni.
Darbība
3. Nospiediet pogu PROGRAM/MEMORY uz
tālvadības pults, lai saglabātu, un atlasiet nākamo
ierakstu/failu.
4. Atkārtojiet 2. un 3. soli, lai saglabātu citas
dziesmas/failus.
(Jūs varat mainīt šo sarakstu, nospiežot tālvadības
pults pogu PRESET.FOLDER W/S lai izvēlētos
programmas numuru.)
5. Vēlreiz nospiediet pogu PROGRAM/MEMORY uz
tālvadības pults.
Lai atskaņotu ieprogrammēto sarakstu, nospiediet
d/M pēc tam, kad esat uztaisījuši sarakstu.
,,Piezīme
Izveidojot vai modificējot programmēto sarakstu,
REPEAT režīms ir izslēgts.
1. Piespiediet PROGRAM/MEMORY uz tālvadības
pults, kad aparāts ir apturēts.
3. Nospiediet DELETE, kad ir izvēlēta kāda dziesma.
,,Piezīme
yy Tālāk minētajā gadījumā programma tiek
izslēgta.
-- Funkcijas maiņa pret citu.
-- Aparāta izslēgšana un ieslēgšana.
-- Tālvadības pults ciparu pogu izmantošana.
yy Tālāk minētajā gadījumā ieprogrammētais
saraksts tiek nodzēsts.
-- USB ierīces izņemšana.
-- Mūzikas failu dzēšana vai ierakstīšana USB
ierīcē.
-- Atvienojot barošanas vadu.
Darbība 27
Citas darbības
Skaņas noslēgšana uz laiku
Nospiediet
skaņu.
uz tālvadības pults, lai noklusinātu
Jūs varat izslēgt iekārtas skaņu, lai, piemēram,
atbildētu uz tālruņa zvanu; ekrāna logā parādīsies
uzraksts “MUTE”.
Lai atceltu to, piespiediet
skaļumu.
vēlreiz vai regulējiet
Atskaņojot MP3 failu, kas satur faila informāciju, jūs
varat šo informāciju izlasīt, nospiežot pogu INFO.
DEMO
Kad ierīce ir izslēgta, vienreiz nospiediet ierīces USB
REC/DEMO. Ierīce ieslēgsies, un displejā parādīsies
funkcijas. Lai atceltu DEMO funkciju, vēlreiz nospiediet
USB REC/DEMO.
,,Piezīme
yy DEMO režīmā ierīce saglabā DEMO statusu,
pat atslēdzot barošanas vada savienojumu.
yy Jūs varat baudīt citas funkcijas DEMO
darbības laikā, tādā gadījumā DEMO uz brīdi
tiks apturēts.
- Ja 10 sekundes netiks nospiests neviens
taustiņš, DEMO automātiski ieslēgsies
atpakaļ.
1. Mikrofonu pievienojiet ligzdai MIC.
2. Atskaņojiet vēlamo mūziku.
3. Dziediet ar pavadījumu. Mikrofona skaļumu
iespējams regulēt, spiežot ierīces MIC +/-.
,,Piezīme
yy Ja mikrofons netiek izmantots, ar MIC iestatiet vismazāko mikrofona skaļumu vai
izslēdziet MIC un izņemiet mikrofonu no MIC
ligzdas.
yy Ja mikrofons atrodas pārāk tuvu runātājam,
var rasties skaņas traucējumi. Šādos
gadījumos atvirziet mikrofonu no runātāja vai
ar MIC - samaziniet skaņas skaļumu.
yy Ja skaņas līmenis mikrofonā ir ļoti augsts, tā
var tikt kropļota. Šādos gadījumos ar MIC iestatiet vismazāko mikrofona skaņas
skaļumu.
BALSS ATSLĒDZĒJS
Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas atskaņošanas
laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu dažādos
avotos.
Nospiediet VOICE CANCELLER, un displejā
parādīsies “ON”.
Lai atceltu, vēlreiz nospiediet VOICE CANCELLER.
VOICE CANCELLER kvalitāte var atšķirties atkarībā
no mūzikas failu ieraksta apstākļiem.
,,Piezīme
yy Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT
(Bluetooth) funkcijās.
yy Ja funkcija nav pieejama, displejā parādās
“NOT SUPPORT”.
yy Šo funkciju iespējams izmantot tikai tad, kad
ir pievienots mikrofons.
yy Ja mikrofons nav pievienots, displejā parādās
“NOT SUPPORT”. yy Tā nav pieejama, izmantojot MONO avotu.
yy Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju vai
atvienojiet mikrofonu.
yy Šī funkcija nedarbojas, ja ierīce ir pievienota kā
SEKOTĀJIERĪCE.
3
Darbība
Faila informācijas attēlošana
(ID3 TAG)
Mikrofona lietošana
28 Darbība
Pulksteņa laika
iestatīšana
TONALITĀTES MAIŅA
Tonalitāti iespējams mainīt 9 toņkārtās (oriģinālā
tonalitāte, 4 toņkārtas augstāk un 4 toņkārtas
zemāk).
1. Ieslēdziet iekārtu.
yy Lai paaugstinātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz
tālvadības pults atkārtoti spiediet
KEY CHANGER ( ).
2. Nospiediet un turiet pogu CLOCK.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot pogu
C/V uz tālvadības pults.
yy Lai pazeminātu tonalitāti, atskaņošanas laikā uz
tālvadības pults atkārtoti spiediet
KEY CHANGER ( ).
- AM 12:00 (lai uzrādītu ar AM un PM) vai 0:00
(lai uzrādītu 24 stundas)
,,Piezīme
4. Lai apstiprinātu savu izvēli, nospiediet pogu RDS/
SET.
yy Šī iespēja ir pieejama CD, USB vai BT
(Bluetooth) funkcijās.
3
Darbība
yy Ja mikrofons nav pievienots, displejā parādās
“NOT SUPPORT”.
yy Lai to pieslēgtu, nomainiet funkciju, atvienojiet
mikrofonu vai izvēlieties citu mūziku.
yy Iespējams, ka šo funkciju nevar pieslēgt
pievienoto ierīču dēļ.
APGAISMOJUMS
Šī funkcija ir paredzēta, lai radītu kluba atmosfēru,
darbinot skaļruņu apgaismojumu.
1. Spiediet ierīces LIGHTING / PARTY LINK.
Katru reizi, kad to nospiežat, režīms mainās šādi:
OFF SPARKLE VOLCANO POLICE
THUNDER PSYCHE CAOS OFF
,,Piezīme
yy Apgaismojums ir pieejams ar visām funkcijām.
yy Pirmo reizi nospiežot LIGHTING / PARTY
LINK, saglabājas gaismas efektu režīms; lai
mainītu režīmus, spiediet vēlreiz.
yy Ekspluatācijas iespējas var atšķirties atkarībā
no atskaņotās mūzikas, pievienotās ierīces vai
iestatījumu statusa.
5. Atlasiet stundu, nospiežot pogu C/V uz
tālvadības pults.
6. Nospiediet pogu RDS/SET
7. Atlasiet minūtes, nospiežot pogu C/V uz
tālvadības pults.
8. Nospiediet pogu RDS/SET.
Pulksteņa laika iestatīšana caur
lietotni "Music Flow Bluetooth"
Savā Android ierīcē uzinstalējiet lietotni "Music Flow
Bluetooth" (skatiet 20 lappusi)
Jūsu iekārtas pulkstenis automātiski sinhronizēsies
ar jūsu mobilās ierīces pulksteni, kad aktivizēsiet
Bluetooth savienojumu, izmantojot lietotni “Music
Flow Bluetooth”.
Darbība 29
Atskaņotāja izmantošana par
modinātāju
1. Ieslēdziet iekārtu.
2. Nospiediet un turiet pogu ALARM.
3. Spiediet pogu C/V uz tālvadības pults, lai
mainītu stundas un minūtes, un nospiediet RDS/
SET, lai saglabātu.
4. Nospiediet pogu C/V uz tālvadības pults,
lai atlasītu funkciju, un nospiediet pogu
RDS/SET, lai saglabātu.
- Nospiediet pogu C/V uz tālvadības pults,
lai atlasītu atmiņas Nr., atlasot Tuner, un pēc tam
nospiediet pogu RDS/SET.
Ja atmiņas Nr. nav, šis solis tiek izlaists.
,,Piezīme
yy Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt
laiku, nospiežot pogu CLOCK, pat ja
atskaņotājs ir izslēgts.
yy Pēc pulksteņa laika iestatīšanas jūs varat
iestatīt modinātāju.
yy Ja iestatīts pulksteņa laiks un
modinātājpulkstenis, varat pārbaudīt
iestatījumu informāciju, nospiežot ALARM
pat tad, kad ierīce ir izslēgta.
yy Nospiežot pogu ALARM, jūs varat atlasīt
režīmu ALARM ON/OFF.
Atkārtoti spiediet pogu SLEEP, lai izvēlētos aizkaves
laiku starp 10 un 180 minūtēm. Pēc aizkaves laika
iekārta izslēgsies.
Lai atceltu gulēšanas funkciju, atkārtoti spiediet
pogu SLEEP, līdz ekrānā parādās uzraksts “SLEEP
10”, un, kamēr redzams uzraksts “SLEEP 10”, vēlreiz
nospiediet SLEEP.
,,Piezīme
yy Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms iekārtas
izslēgšanās.
yy Nospiediet pogu SLEEP. Ekrānā parādās
atlikušais laiks.
3
Aptumšotājs
Vienreiz nospiediet pogu SLEEP. Ekrāna logs tiks
daļēji aptumšots. Lai to atceltu, atkārtoti spiediet
pogu SLEEP, līdz aptumšotājs izslēdzas.
,,Piezīme
Kad darbojas aptumšotājs, visas LED diodes
izslēdzas.
Darbība
5. Spiediet tālvadības pults C/V, lai regulētu
skaļumu, un RDS/SET, lai saglabātu.
Miega taimera iestatīšana
30 Darbība
Automātiska
izslēgšanās
3
Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas
nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci
un 20 minūtes netiek izmantota.
Iekārta pati izslēgsies arī pēc sešām stundām, ja
galvenā iekārta ar citu ierīci ir savienota, izmantojot
analogo ievadi.
Ja tiek izmantots WIRELESS PARTY LINK
savienojums, Automātiskās izslēgšanās funkcija ir
pieejama tikai VEDĒJIERĪCĒ.
SEKOTĀJIERĪCĒ Automātiskās izslēgšanās funkcija
kļūst pieejama tikai pēc SEKOTĀJIERĪCES un
VEDĒJIERĪCES atvienošanas.
Darbība
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu
vai bezvadu ierīci
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu
ilgāk par 5 sekundēm.
AUTO POWER Ieslēgts
Šī iekārta automātiski ieslēdzas caur ievades avotu:
LG TV vai Bluetooth
Mēģinot pievienot Bluetooth ierīci, iekārta ieslēgsies
un savienosies ar jūsu Bluetooth ierīci. Jūs varat
atskaņot savu mūziku.
,,Piezīme
yy Atkarībā no pievienotās ierīces šī funkcija var
nedarboties.
yy Atkarībā no pievienotās ierīces iekārta
ieslēdzas, bet Bluetooth savienojums var
nebūt izveidots.
yy Ja atslēdzat Bluetooth savienojumu caur šo
iekārtu, dažas Bluetooth ierīces pastāvīgi
mēģina savienoties ar iekārtu. Tāpēc ir
ieteicams atslēgt savienojumu pirms iekārtas
izslēgšanas.
yy Mēģinot savienoties ar lietotni “Music Flow
Bluetooth”, ieslēdzas iekārtas Bluetooth
funkcija.
yy Ja ieslēdzat iekārtu, izmantojot funkciju LG
TV vai Bluetooth, ieslēdzas atbilstošā iekārtas
funkcija.
yy Ja ar šo iekārtu jau ir izveidots pāra
savienojums, iekārta, kad tā ir izslēgta, var
automātiski ieslēgties caur ievades avotu.
yy Ja iekārta tiek izslēgta, turot ieslēgšanas
pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm, tiek
aktivizēta funkcija Auto Power On. Lai to
aktivizētu, ieslēdziet iekārtu.
Darbība 31
Automātiska funkcijas maiņa
Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram,
Bluetooth un LG TV, un automātiski pārslēdzas uz
piemēroto funkciju.
Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci
Ja mēģināt savienot savu Bluetooth ierīci ar šo
iekārtu, tiek atlasīta Bluetooth funkcija. Atskaņojiet
savu mūziku Bluetooth ierīcē.
Kad ir pievienots LG televizors
,,Piezīme
yy Šī funkcija nav pieejama ieraksta vai dzēšanas
laikā.
yy Šī funkcija darbojas tikai ar ierīcēm, kas
iepriekš tikušas savienotas.
Izmantojot LG Sound Sync, jūs varat kontrolēt
atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar sava televizora
tālvadības pulti. Tā ir saderīga ar LG televizoru, kas
atbalsta funkciju LG Sound Sync. Pārliecinieties, ka uz
jūsu televizora ir LG Sound Sync logotips.
Ar LG televizora tālvadības pulti kontrolējamās
funkcijas: skaļuma maiņa, skaņas izslēgšana
Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet
televizora lietošanas instrukcijā.
1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot pogu 1/!(Ieslēgt).
3
2. Spiediet F / WIRELESS LINK, līdz tiek atlasīta LG
TV funkcija.
Darbība
Ieslēdzot LG televizoru, kas ir pievienots ar funkciju
LG Sound Sync , iekārta maina funkciju uz LG TV. Jūs
no sava televizora dzirdēsiet skaņas signālu.
LG Sound Sync
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos
skaņu caur šo iekārtu :
televizora iestatījumu izvēlne [Sound] -> [TV
Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
Ekrāna logā uz aptuveni 3 sekundēm parādās
uzraksts „PAIRED”, un pēc tam ekrāna logā ir
redzams uzraksts “LG TV”, ja televizors un šī
iekārta ir pareizi savienoti.
32 Darbība
,,Piezīme
yy Izmantojot funkciju LG Sound Sync, jūs varat
lietot arī šīs iekārtas tālvadības pulti. Atkal
izmantojot televizora tālvadības pulti, iekārta
sinhronizējas ar televizoru.
yy Ja neizdodas izveidot savienojumu,
pārliecinieties par šīs iekārtas un televizora
stāvokli: barošana, darbība.
yy Izmantojot funkciju LG Sound Sync,
pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un
savienojumu zemāk norādītajos gadījumos.
-- Iekārtas izslēgšanās.
WIRELESS PARTY LINK
pievienošana
(VEDĒJ) ierīces izvades skaņa tik nodota arī uz
(SEKOTĀJ) ierīci.
Tā ir saderīga ar ierīci, kur iespējams izmantot
WIRELESS PARTY LINK.
Nosaukums skaņas paplašināšanas funkcijai starp
saderīgām, ar vadu vai bezvadu režīmā savienotām
ierīcēm mainīts uz PARTY LINK vai WIRELESS PARTY
LINK.
-- Pārslēgšanās uz citu funkciju.
3
-- Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas
radies traucējumu vai attāluma dēļ.
Darbība
yy Laiks, kas nepieciešams šīs iekārtas
izslēgšanai, atšķiras atkarībā no jūsu
televizora.
yy Mēģinot mainīt LG televizora lietošanas
funkciju, skaņas skaļums tiks mainīts atbilstoši
LG televizora skaņas līmenim.
yy Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var
atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja
vai modeļa.
yy Ja tad, kad ir izveidots savienojums ar lietotni
“Music Flow Bluetooth”, jūs pieslēdzat LG
Sound Sync, iekārtu ir iespējams vadīt caur
lietotni.
yy Ja iekārta izslēgta tieši, nospiežot pogu
1/!(Ieslēgt), LG Sound Sync tiks atvienots.
Lai atkal izmantotu šo funkciju, jums atkārtoti
jāizveido savienojums starp televizoru un
iekārtu.
yy Ja, izmantojot Bluetooth, tiek pieslēgts LG TV,
Bluetooth atslēdzas un LG TV pieslēdzas.
1. Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu ierīces
F / WIRELESS LINK. Displejā parādās PARTY
LINK MODE SELECT.
2. Uz ierīces nospiediet Y/U, lai izvēlētos, vai
tā būs PAMATA vai PAKĻAUTĀ ierīce.
- Ierīce: Izvēlas VEDĒJIERĪCES funkciju.
- Ierīce: Izvēlas SEKOTĀJIERĪCES funkciju.
Divas ierīces mēģina savienoties.
3. Kad ierīces ir veiksmīgi savienojušās, VEDĒJIERĪCĒ
parādās “Sekotājierīces nosaukums CONNECTED”.
SEKOTĀJIERĪCĒ parādās “CONNECTED TO
vedējierīces nosaukums”, ko ātri nomaina vārds
SEKOTĀJIERĪCE.
Darbība 33
,,Piezīme
yy Ja izmantojat LG Sound Sync, šī funkcija
nav pieejama. Ja pievienojat LG TV funkciju,
displejā parādās “NOT SUPPORT”.
yy Tikai SEKOTĀJIERĪCĒ iespējams izmantot
mikrofonu. SEKOTĀJIERĪCĒ ir pieejamas tikai
dažas funkcijas.
3
Darbība
yy VEDĒJIERĪCEI iespējams pievienot tikai vienu
Bluetooth iekārtu. SEKOTĀJIERĪCEI Bluetooth
iekārtu nav iespējams pievienot.
yy Kad WIRELESS PARTY LINK tiek atvienots,
SEKOTĀJIERĪCĒ iestatās BT funkcija.
yy Ja savienojums nav veiksmīgs, displejā parādās
“FAILED”.
yy Skaņas izslēgšanas funkcija sinhronizējas
abās ierīcēs.
yy WIRELESS PARTY LINK savienojums tiek
atslēgts, ja izslēdzat ierīci vai spiežat un 3
sekundes turat nospiestu ierīces
F / WIRELESS LINK.
yy Kad ir pieslēgts WIRELESS PARTY LINK, nav
iespējams pievienot PARTY LINK.
yy WIRELESS PARTY LINK pievienošana ir
iespējama tikai Android vai iOS ierīcēs.
(WIRELESS PARTY LINK pievienošana var
nebūt iespējama atkarībā no pievienotās
ierīces specifikācijām vai OS.)
yy Noņemamās/pievienojamās Bluetooth ierīcēs
(piem., Dongle u.c.) nav iespējams izmantot
WIRELESS PARTY LINK savienojumu.
yy Kad tiek pievienots WIRELESS PARTY LINK,
ar Bluetooth savienojumu nav iespējams veikt
ierakstu vai dzēšanu.
34 Problēmu novēršana
Problēmu novēršana
Problēma
Cēlonis un risinājums
yy Izslēdziet iekārtu un pievienoto ārējo ierīci (televizoru, zemfrekvenču skaļruni,
DVD atskaņotāju, pastiprinātāju, utt.) un ieslēdziet to vēlreiz.
Iekārta nedarbojas
pareizi.
yy Atvienojiet ierīces un pievienotās ārējās ierīces (televizora, zemfrekvenču skaļruņa,
DVD atskaņotāja, pastiprinātāja, utt.) barošanas vadu un pēc tam atkal to
pieslēdziet.
yy Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
4
Nav strāvas.
yy Nav iesprausts barošanas vads. Iespraudiet barošanas vadu sienas rozetē.
yy Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve.
Pārbaudiet stāvokli, ieslēdzot citas elektroierīces.
Nav skaņas.
yy Pārbaudiet, vai ir atlasīta pareizā funkcija.
Spiest F / WIRELESS LINK un pārbaudīt izvēlēto funkciju.
Problēmu novēršana
Aparāts neuzsāk
atskaņošanu.
yy Ievietoto disku nav iespējams atskaņot. Pārbaudiet atskaņojamo disku.
yy Nav ievietots disks. Ievietojiet disku.
yy Disks ir netīrs. Notīriet disku. (Skatiet 35 lappusi)
yy Disks ir ievietots otrādi. Ievietojiet disku ar uzlīmi vai apdrukāto pusi uz augšu.
yy Antenas novietojums vai savienojums ir nestabils.
Pievienojiet antenu kārtīgi.
Nav iespējams pareizi
noskaņoties uz
radiostacijām.
yy Raidstacijas signāla stiprums ir pārāk vājš.
Iestatiet staciju manuāli.
yy Neviena stacija nav iepriekš iestatīta vai neviena iepriekš iestatīta stacija nav
dzēsta (skenējot iepriekš iestatītus kanālus).
Lai iepriekš iestatītu raidstacijas, skatiet informāciju 22 lappusē.
yy Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas.
Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7m ietvaros.
Tālvadības pults
nedarbojas kā nākas.
yy Starp tālvadības pulti un iekārtu ir šķērslis.
Noņemiet šķērsli.
yy Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās.
Nomainiet baterijas pret jaunām.
Nedeg skaļruņu
apgaismojums
LG Sound Sync
nedarbojas.
yy Pārbaudiet skaļruņa gaismas efektus, nospiežot pogu LIGHTING / PARTY LINK.
yy Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync.
yy Pārbaudiet LG Sound Sync savienojumu.
yy Pārbaudiet jūsu televizora un šīs iekārtas skaņas iestatījumus.
Pielikums 35
Apkope
Iekārtas pārvietošana
Iekārtas transportēšana
Piezīmes par diskiem
Disku pārvietošana
Nekad nelīmējiet uz diska papīru vai līmlenti.
Disku uzglabāšana
Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja
jums iekārtu ir nepieciešams transportēt, maksimālas
aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā
tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.
Tīru ārējo virsmu uzturēšana
Pēc atskaņošanas ievietojiet disku tā ietvarā.
Nepakļaujiet disku tiešas saules gaismas vai karstuma
avotu iedarbībai un nekad neatstājiet to stāvvietā
novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.
Neizmantojiet gaistošus šķidrumus, piemēram,
izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā. Iekārtas
slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē
ar iekārtu ilgāku laika periodu.
Disku tīrīšana
Iekārtas tīrīšana
Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt
sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms
atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet
disku virzienā no centra uz malām.
Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu
drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet
mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus
šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju,
jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.
Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu,
benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas
līdzekļus vai izsmidzināmos antistatiķus, kas ir
paredzēti vecajām vinila skaņu platēm.
Iekārtas tehniskā apkope
5
Pielikums
Šī iekārta ir progresīvās tehnoloģijas, precizitātes
ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma
daļas ir netīras vai nolietojušās, attēla kvalitāte var
pasliktināties. Lai saņemtu plašāku informāciju,
sazinieties ar sev tuvāko autorizēto servisa centru.
36 Pielikums
Vispārīgie tehniskie parametri
Vispārīgi
Jaudas prasības
Skatiet galveno etiķeti.
Skatiet galveno etiķeti.
Patērētā jauda
Tīkla gaidstāve : 0,5 W
(Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)
451,5 mm x 311 mm x 302,5 mm
Neto svars (aptuveni)
7,5 kg
Darbības temperatūra
5 °C līdz 35 °C
Darbības gaisa mitrums
5 % līdz 90 %
Ieejas jauda / izejas jauda
5
Analogā audio signāla ievade
(AUX IN)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, ligzda RCA (L, R)
Analogā audio signāla izvade
(AUX OUT)
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, ligzda RCA (L, R)
Mikrofons
Jutība 15 mV (1 kHz), 6,3 mm ligzda x 1
Radio
FM frekvenču diapazons
No 87,5 līdz 108,0 MHz vai no 87,50 līdz 108,00 MHz
Pielikums
Pastiprinātājs (RMS izejas jauda)
Kopā
220 W x 1 (3 Ω pie 1 kHz, 25 % THD)
Sistēma
Frekvences reakcija
80 Hz līdz 20 kHz
Signāla un trokšņa attiecība
Vairāk nekā 75 dB (1 kHz)
Dinamiskais diapazons
Vairāk nekā 80 dB
Kopnes barošanas avots (USB)
5 V 0 500 mA
yy Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Pielikums 37
Preču zīmes un licences
Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas pieļauj radio sakarus starp elektroniskām ierīcēm.
Atsevišķu ierīču savienošana ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Vārda Bluetooth® grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics tos lieto
saskaņā ar licenci.
Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
5
Pielikums
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement