LG OM4560 Краткое руководство
VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA
MINI HI-FI
AUDIO SISTĒMA
MODELIS
OM4560
*MFL69304471*
www.lg.com
Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas
LATVIEŠU
Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet
http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu.
Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.
Priekšējais panelis
a
b c
d
e f g
h
a1/! (Ieslēgt) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.
MIC +/- : Regulē mikrofona skaļumu.
b F / WIRELESS LINK : Izvēlas funkciju un ievades avotu. /
Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai izvēlētos
WIRELESS PARTY LINK režīmu.
REGION EQ / BASS BLAST : Izvēlas reģiona ekvalaizeru. /
Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai uzreiz izvēlētos
BASS (BASS BLAST) efektu.
VOICE CANCELLER : Jūs varat baudīt šo funkciju mūzikas
atskaņošanas laikā, samazinot dziedātāja vokāla skaņu
dažādos avotos.
USB REC / DEMO : Ieraksta USB. / Parāda Demo režīmu.
cMIC 1 : Pievienot mikrofonu.
dEkrāna logs
e R : Atver un aizver diska paliktni.
fUSB ports : jūs varat atskaņot vai ierakstīt skaņas failus,
pievienojot USB ierīci.
gY/U : Ātri pārlec uz priekšu vai atpakaļ. / Meklē sadaļu
ierakstā/failā.
I/RDS : Aptur atskaņošanu vai atceļ DELETE funkcijas
izpildi. / RDS (Radio datu sistēma)
z : Uzsāk vai aptur atskaņošanu.
hVOL +/- : Regulē skaļruņa skaļumu.
LIGHTING / PARTY LINK : Ieslēdz/izslēdz gaismas efektus. /
Spiediet un 3 sekundes turiet nospiestu, lai izvēlētos PARTY
LINK režīmu.
Aizmugures panelis
a
b c
a Strāvas padeves vads
b FM ANTENNA
c AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)
Kontrollera lietojumprogramma
Lejupielādējiet “Music Flow Bluetooth”
lietojumprogrammu savā ierīcē.
LG Sound Sync (bezvadu)
Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē
lietošanas rokasgrāmatu. http://www.lg.com
Papildinformācija
Specifikācijas
Atbilstības deklarācija
Skatīt pamata marķējumu.
Jaudas prasības
Skatīt pamata marķējumu.
Tīkla gaidstāve: 0,5 W
(Ja visas tīkla pieslēgvietas ir
aktivizētas.)
Enerģijas patēriņš
Aptuveni 451,5 mm
x 311 mm x 302,5 mm
Aptuveni 7,5 kg
Izmēri (P x A x Dz)
Neto svars
Kopnes barošanas
avots (USB)
Pastiprinātājs
(kopējā RMS
izejas jauda)
5 V 0 500 mA
220 W x 1 (3 Ω pie 1 kHz,
25 % THD)
Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai
bezvadu ierīci.
Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk
par 5 sekundēm.
Akumulatora nomaiņa
3)
(R0
(R03)
Ar šo LG Electronics apliecina, ka MINI HI-FI AUDIO tipa
radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā
interneta vietnē:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama,
ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.
Frekvenču diapazons
Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz
10 dBm
Bezvadu funkcija S/W versija: 1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement