LG 26LV5510, 32LV3551, 22LK330, 26LV2540, 42PT350, 26LK330, 26LV5500, 42LK430, 42LK551, 32LK430 Owner's manual

LG 26LV5510, 32LV3551, 22LK330, 26LV2540, 42PT350, 26LK330, 26LV5500, 42LK430, 42LK551, 32LK430 Owner's manual
KASUTUSJUHEND
LCD-TELER /
LED LCD-TELER /
PLASMATELER
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis
minna.
www.lg.com
2
LITSENTSID
LITSENTSID
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on Dolby Laboratories kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC
välja töötatud digivideovorming. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud
seade, mis esitab DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks
teisendamise tarkvara hankimiseks külastage veebisaiti divx.com.
EESTI
EST
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®
serdiga varustatud seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks
olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.
„DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme
sisu.”
„DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on Rovi Corporationi või selle
tütarettevõtete kaubamärgid ja on litsentseeritud.”
„Kehtib üks või mitu järgmist USA patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
LITSENTSID
3
EESTI
EST
4
SISUKORD
SISUKORD
2
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
EESTI
EST
6
Lahtipakkimine
9
Müüakse eraldi
9
Osad ja nupud
16
Teleri tõstmine ja transportimine
16
Teleri seadistamine
16
- Statiivi ühendamine
20
- Kui te ei kasuta laua tüüpi statiivi
21
- Lauale paigaldamine
22
- Seinale paigaldamine
24
- Kaablite korrastamine
25
- Ekraani paigutamine
25
- TV ühendamine
26 KAUGJUHTIMISPULT
40
- EPG sisse-/väljalülitamine
40
- Programmi valimine
41
- NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
41
- 8 päeva juhendi režiim
41
- Kuupäeva muutmine
41
- Laiendatud kirjelduse kast
41
- Salvestamise/meeldetuletuse
seadistamisrežiim
41
- Meeldetuletuse seadistamisrežiim
42
- Ajakava loendi režiim
42
Täiendavate suvandite kasutamine
42
- Kuvasuhte muutmine
44
- AV-režiimide muutmine
44
- Sisendite loendi kasutamine
45
- Teleri nuppude lukustamine (lapselukk)
46
Kiirmenüü kasutamine
47
Klienditoe kasutamine
47
- Tarkvarauuenduse testimine
48
- Pildi/heli testimine
48
- Signaalitesti kasutamine
48
- Toote või teenuse teabe kasutamine
49 3D-PILDINDUS
30 TV VAATAMINE
49
3D-tehnoloogia
50
- 3D-prillide kasutamine
30
Antenni ühendamine
50
- 3D-video vaateulatus
30
Teleri esmakordne sisselülitamine
51
3D-video vaatamine
31
Teleri vaatamine
31
Programmide haldamine
31
- Programmi automaatne seadistamine
33
- Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
34
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
35
- Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
36
- Võimendi
36
- Programmiloendi muutmine
38
- CI [tavaliidese] teave
39
- Programmiloendi valimine
40
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
53 MEELELAHUTUS
53
- Traadiga võrku ühendamine
54
- Võrgu olek
55
- USB mäluseadmete ühendamine
56
- Failide sirvimine
57
- Filmide vaatamine
60
- Fotode vaatamine
62
- Muusika kuulamine
64
- DivX® VOD-i juhend
65 TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
65
Põhimenüüde avamine
SISUKORD
66
Sätete kohandamine
66
- Seadistussätted
67
- Pildisätted
73
- Heliseaded
76
- Ajaseaded
77
- Lukuseaded
78
- Suvandisätted
81
- Võrgu seaded
82 ÜHENDUSTE LOOMINE
83
Ühenduste ülevaade
84
Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
84
- HDMI-kaabli ühendamine
84
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
84
- Komponentkaabli ühendamine
85
- Euro Scart-kaabli ühendamine
- Komposiitkaabli ühendamine
86
Ühendamine arvutiga
86
- HDMI-kaabli ühendamine
86
- DVI-HDMI kaabli ühendamine
86
- RGB-kaabli ühendamine
87
Helisüsteemiga ühendamine
87
- Digitaalne optiline heliühendus
88
- Kõrvaklappide ühendamine
88
USB-seadme ühendamine
88
CI-mooduli ühendamine
89
SIMPLINK-ühendus
89
- Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
90 TELETEKST
90
Sisse- ja väljalülitamine
90
Režiim Simple Text
90
- Lehekülje valik
90
Režiim Top Text
90
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
90
- Lehekülje otsene valik
91
Fastext
91
- Lehekülje valik
91
Teleteksti erifunktsioonid
92 DIGITAALNE TELETEKST
92
Teletekst digitaalse teenusena
92
Teletekst digitaalse teenusena
93 HOOLDUS
93
Teleri puhastamine
93
- Ekraan ja raam
93
- Korpus ja statiiv
93
- Toitejuhe
94
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
95 TÕRKEOTSING
97 TEHNILISED ANDMED
109
INFRAPUNAKOODID
110
VÄLISJUHTSEADME
HÄÄLESTAMINE
110 Pistikupesa RS-232C häälestus
110 Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
110 Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
111 Sideparameetrid
111 Käskude loend
112 Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EESTI
EST
86
5
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda teie seadmest ja tarvikutest.
EESTI
EST
Kaugjuhtimispult ja patareid
(AAA)
Kasutusjuhend
Poleerimislapp1 (see ese ei ole
kaasas kõigi mudelitega).
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
Toitejuhe (see ese ei ole
kaasas kõigi mudelitega).
1 Puhastage korpusel asuvad plekid õrnalt poleerimislapiga.
Ainult 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
42/50PT45**
x4
M4 x 26
x4
x3
M4 x 28
M5 x 24
x3
M5 x 14.5
(Välja arvatud 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)
(Ainult 60PV25**,
60PZ25**, 60PZ55**)
Montaažikruvi
Kaitsekate
3D-prillid
(AG-S250 : sõltub
mudelist)
Kaablihoidik
Kaitsekate
lint
Toitejuhtme hoidik
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Ainult 22LK33**
Kaablihoidik
Kaitsekate
Ainult 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**
x2
x2
(M4x6)
(M4x16)
x4
või
M4 x 14
(Ainult 19/22LV23**)
(Välja arvatud 19/22LV23**)
DC adapter
Kaablihoidik
Montaažikruvi
Ainult 26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 47LK95**,
32/37/42LK46**
EESTI
EST
x8
(M4x20)
(Välja arvatud
47LK53**, 47LK95**)
Montaažikruvi
Kinnituskruvi
(Ainult 47LK95**)
Kaitsekate
FPR 3D-prillid1
Ainult 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**, 32/42LV34**,
42/47LW54**, 32/37/42/47LV36**
x8
(M4x12)
(Välja arvatud
32LV25**)
x8
(M4x14)
(Ainult 32LV25**)
Montaažikruvi
1 3D-prillide arv võib riigiti erineda.
(Ainult 32LV25**,
32/37LV35**, 32LW45**,
32/37LV45**, 32LV34**,
32/37LV36**)
Kinnituskruvi
(Ainult 32/
42/47/55LW45**,
42/47LW54**)
FPR 3D-prillid1
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
ETTEVAATUST!
Teie ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage järeletehtud tooteid.
yy
Garantii ei hüvita järeletehtud toodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
yy
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu
yy
muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Ferriitsüdamiku kasutamine(Ainult plasmatelerid)
1 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks arvuti helikaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel kolm korda ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri lähedale.
10 mm(+ / - 5 mm)
[välisseadmesse]
[telerisse]
(Hall)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
[Joonis 1]
2 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitekaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri lähedale.
[pistikupessa]
[telerisse]
EESTI
EST
(Must)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
3 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks toitekaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Kerige arvuti helikaabel üks kord ümber ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri ja pistikupesa lähedale.
[Joonis 2]
[telerisse]
[pistikupessa]
(Must)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
4 Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks LAN-kaablis kasutage ferriitsüdamikku. Kerige LAN-kaabel üks kord ümber väikese ferriitsüdamiku ja kolm korda ümber suure ferriitsüdamiku. Paigutage ferriitsüdamik teleri lähedale.
(2)
(1)
[telerisse]
[välisseadmesse] A (Hall) B (Hall)
[Joonis 3]
A
B
B
[Joonis 4]
-Ühe ferriitsüdamiku korral toimige joonise 1 kohaselt.
-Kahe ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1 ja 2 kohaselt.
-Kolme ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1 ja 3 kohaselt.
-Nelja ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1, 2 ja 4(1) kohaselt.
-Viie ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1, 3 ja 4(1) kohaselt.
- Kuue ferriitsüdamiku korral toimige jooniste 1, 3 ja 4(2) kohaselt.
yy
Optimaalse ühenduse tagamiseks peavad HDMIkaablite ja USB-seadmete krae paksus olema väiksem
kui 10 mm ja laius väiksem kui 18 mm. (Välja arvatud
seadmetel 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**,
22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**,
47LK95**, 42/50PT45**)
[ferriitsüdamiku
ristlõige]
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Elementide ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
See seade töötab vaid ühilduva LG plasmateleri, LED LCD-teleri või LCD-teleriga.
Ainult plasmatelerid
Ainult LCD-/LED LCDtelerid
3D-prillid
(AG-S230, AG-S250, AG-S270 :
ainult 3D-mudelid)
FPR 3D-prillid1
(AG-F2** : ainult 3D-mudelid)
1 Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või turunduskavast võidakse mudelinime või disaini muuta.
EESTI
EST
Osad ja nupud
MÄRKUS
yy
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega
plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmises välja lülitada.
yy
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel
vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
ETTEVAATUST!
Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda
yy
ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.
yy
Mõningate mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohiks eemaldada.
yy
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 50/60PZ25**, 42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**
Ekraan
PCMCIA kaardipesa
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
USB-sisend
HDMI IN
AV (audio ja
video) IN
Toite märgutuli
 Punane – aktiveeritud on ooterežiim
 Kustunud – teler
töötab
Kõlarid
Puutenupud2
EESTI
EST
(Ainult
50/60PZ250T,
42/50PW450T,
42/50PW451T,
50/60PZ550T)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
11
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 50/60PV25**, 42/50PT35**, 50PV35**, 42/50PT25**
Ekraan
PCMCIA kaardipesa
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
USB-sisend
HDMI IN
AV (audio ja
video) IN
Toite märgutuli
 Punane – aktiveeritud on ooterežiim
 Kustunud – teler
töötab
Kõlarid
Puutenupud2
EESTI
EST
(Ainult
50PV350T)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 22/26/32LK33**, 32/37/42LK43**, 32/42/47LK53**(Välja arvatud 32/42/47LK530T), 47LK95**
(Ainult 22/26/32LK33**)
(Ainult 22LK33**)
Ekraan
(Ainult 26/32LK33**)
(Ainult 32/37/42LK43**)
(Ainult 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 47LK95**)
(Ainult
32/42/47LK53**,
47LK95**)
1
2
3
4
Kõlarid
No.
Kirjeldus
EESTI
EST
1
USB-sisend
2
PCMCIA kaardipesa
3
HDMI IN(�����������
Välja arvatud 22LK33**)
4
Kõrvaklapid
Kaugjuhtimispult ja nutiandurid1
Toite märgutuli
(Saab reguleerida
menüüs VALIK suvandiga
Sisselülituse indikaator.)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
(Välja arvatud 22/26/32LK33**)
Nupp
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja
Vahetab sisendallikat
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Reguleerib helitugevust
Sirvib salvestatud programme
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele(Ainult 32/42/47LK53**, 47LK95**).
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
13
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 19/22/26LV25**, 19/22LV23**, 22/26LV55**
Ekraan
USB-sisend
PCMCIA kaardipesa
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
HDMI IN
(Ainult 26LV25**,
26LV55**)
Kõrvaklapid
Toite märgutuli
(Saab reguleerida
menüüs VALIK suvandiga Sisselülituse
indikaator.)
Kõlarid
(Ainult 19/22/26LV25**)
Puutenupud2
(Ainult 22/26LV55**, 19/22LV23**)
EESTI
EST
(Ainult 19/22/26LV25**, 19/22LV23**)
Nupp
(Ainult 22/26LV55**)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Kirjeldus
Sirvib salvestatud programme
Reguleerib helitugevust
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Vahetab sisendallikat
Lülitab toite sisse või välja
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 32/42/47LK530T, 32/42LK550T, 32/37/42/47LV355T
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Toite märgutuli
(Saab reguleerida
menüüs VALIK suvandiga Sisselülituse
indikaator.)
Ekraan
USB-sisend
(Ainult
32/42/47LK530T)
PCMCIA kaardipesa
HDMI IN
Kõrvaklapid
Kõlarid
EESTI
EST
Puutenupud2
(Välja arvatud
32/42/47LK530T)
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Nupp
Kirjeldus
Sirvib salvestatud programme
Reguleerib helitugevust
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Vahetab sisendallikat
Lülitab toite sisse või välja
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
15
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ainult 32/37/42LK45**, 32/42LK55**, 32LV25**, 32/42LV34**, 32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**, 42/47LW54**, 32/37/42LK46**, 32/37/42/47LV36**(Välja arvatud 32/42LK550T,
32/37/42/47LV355T)
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Toite märgutuli
(Saab reguleerida
(Ainult 32/37/42LK45**,
menüüs VALIK su32/42LK55**, 32/37/42LK46**)
Ekraan
vandiga Sisselülituse
indikaator.)
(Ainult 32/42LV34**)
1
2
(Ainult
42/47LW54**)
3
4
Kõlarid
No.
Puutenupud2
(Välja arvatud
32/42LV34**,
42/47LW54**)
Kirjeldus
1
USB-sisend
2
PCMCIA kaardipesa
3
HDMI IN(�����������
Välja arvatud 32/42LV34**)
4
Kõrvaklapid(Välja
arvatud 32/42LV34**)
Nupp
Ühenduspaneel
(Vt lk82)
Kirjeldus
Sirvib salvestatud programme
Reguleerib helitugevust
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse
Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest
Vahetab sisendallikat
Lülitab toite sisse või välja
1 Nutikas andur - reguleerib pildi kvaliteeti vastavalt ümbrusele.
2 Puutenupp - soovitud funktsiooni kasutamiseks puudutage vastavat nuppu.
EESTI
EST
(Välja arvatud 32/37/
42LK45**, 32/42LK55**,
32/37/42LK46**)
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri tõstmine ja transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
Vältige ekraani puudutamist, vastasel
yy
juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks
kasutatavaid pikseleid kahjustada.
Soovitame telerit transportida müügikomplekti
yy
kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage
yy
toitejuhe ja kõik kaablid.
Telerit hoides peab ekraan olema kriimustuste
yy
vältimiseks teist eemale suunatud olema.
Teleri seadistamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Asetage teler alusele ning kinnitage see laua või
seina külge.
Statiivi ühendamine
(Ainult 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
EESTI
EST
Statiivi korpus
Statiivi alus
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
Suurt telerit peavad transportima vähemalt
yy
kaks inimest.
Telerit transportides hoidke sellest nagu jooniyy
sel näidatud.
3 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
Ühendage kindlasti statiivi esi- ja tagakülg.
Esikülg
Tagakülg
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
(Ainult 22LK33**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
17
(Ainult 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ETTEVAATUST!
ekraan on allpool.
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Monteerige teler näidatud viisil.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Statiivi korpus
(Ainult 19/22LV23**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
Statiivi alus
ekraan on allpool.
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
3 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Statiivi korpus
Statiivi alus
3 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
18
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
(Ainult 19/22/26LV25**, 22/26LV55**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
(Ainult 32LV25**, 32/42LV34**,
32/37/40/42/47LV35**, 32/37/42/47LV45**,
32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV36**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Statiivi
korpus
(M4x6)
Ainult
32LV25**
Statiivi korpus
Statiivi
alus
Statiivi alus
EESTI
EST
3 Kinnitage teler statiivi külge kahe (2) kruviga.
Välja
arvatud
32LV25**
Statiivi korpus
Statiivi
alus
3 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
(M4x16)
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
19
4 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
(Ainult 42/47LW54**)
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
ETTEVAATUST!
Statiivi korpus
3 Monteerige teler näidatud viisil.
EESTI
EST
Statiivi alus
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida
teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage
üle.
20
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kui te ei kasuta laua tüüpi statiivi
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(Ainult 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
(Ainult 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/42/47LK53**, 32/37/42LK45**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)
1 Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põhjal olevasse avausse, kuni kuulete klõpsu.
Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põhjal
yy
olevasse avausse, kuni see paika lukustub.
Paigaldage kaitsekattelint.
yy
- Nii väldite avausse tolmu ja mustuse kogunemist.
- Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel kasutage kaitsekatet.
Kaitsekate
Kaitseteip
(Ainult 22LK33**)
Kaitsekate
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
EESTI
EST
ekraan on allpool.
2 Eemaldage neli (2) kruvi ja tõmmake statiiv
teleri küljest eemale.
3 Lükake komplekti kuuluv kaitsekate teleri põh-
jal olevasse avausse, kuni see paika lukustub.
Nii väldite avausse tolmu ja mustuse kogunemist.
Kaitsekate
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lauale paigaldamine
21
Teleri lauale kinnitamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
-Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(Ainult 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42LK53**, 32/42LK55**,
32LV25**, 32/37LV35**, 32LW45**, 32/37LV45**,
32LV34** 32/37/42LK46**, 32/37LV36**)
Kinnitage teler laua külge, et vältida selle ettepoole
kaldumist, kahjustamist ning võimalikke vigastusi.
Paigaldage teler lauale, seejärel sisestage komplekti kuuluv kruvi statiivi tagaküljele ning pingutage
see.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
2 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete
lähedusse, kuna see võib põhjustada
tulekahju.
MÄRKUS
yy
Pöörake telerit 20 kraadi vasakule
või paremale ning reguleerige vaatenurka vastavalt eelistustele. (Välja
arvatud 22LK33**, 19/22/26LV25**,
22/26LV55**, 19/22LV23**)
Et vältida teleri ümberkukkumist, peab
yy
teler olema vastavalt paigaldusjuhendile kindlalt põrandale/seinale kinnitatud.
Teleri kallutamine, raputamine või kõigutamine võib põhjustada vigastusi.
EESTI
EST
HOIATUS
22
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri seinale kinnitamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
(see funktsioon pole kõigi mudelitega kasutatav)
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri
tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist või aadressilt http://www.kensington.com.
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri
ja laua vahel.
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid, või teleri kronstein ja poldid.
-Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitus poltidega seina külge.
EESTI
EST
Sobitage seinakinnituse asukoht teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitused omavahel tugeva nööriga.
Hoidke nööri lameda pinnasega horisontaalselt.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega
yy
saa selle küljes rippuda.
Seinale paigaldamine
Ühendage seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu
ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.
LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada
kvalifitseeritud spetsialistil.
MÄRKUS
Kasutage alust või platvormi, mis on teleri
yy
kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad
VESA standarditele. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Müüakse eraldi (seinakinnitus)
Mudel
42/50PT25**
42/50PT35**
50PV35**
50PZ25**
42/50PW45**
50PZ55**
42/50PT45**
50PV25**
VESA (A x B) 400 x 400
Standardkruvi M6
Kruvide arv
4
Seinakinnitus PSW400B,
PSW400BG
Mudel
600 x 400
M8
4
PSW600B,
PSW600BG
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
40/42/47LV35**
42/47LV45**
42/47/55LW45**
42/47LV36**
A
B
ETTEVAATUST!
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage
yy
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale,
yy
võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud LG
seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul
yy
võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks
muuta.
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
yy
vastavad VESA standarditele. Garantii ei
kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjusid
ega vigastusi.
MÄRKUS
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG
Kasutage VESA standardi kruvide tehniyy
listele andmetele vastavaid kruvisid.
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigalyy
dusjuhendit ja vajalikke osasid.
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest.
yy
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
yy
kuuluvast juhendist.
EESTI
EST
22LK33**
19/22/26LV25**
22/26LV55**
19/22LV23**
37/42LK43**
37/42LK45**
42LK55**
42/47LK53**
37LV35**
37LV45**
47LK95**
37/42LK46**
37LV36**
VESA (A x B)
200 x 200
Standardkruvi M6
Kruvide arv
4
Seinakinnitus LSW200B,
LSW200BG
42LV34**
42/47LW54**
400 x 400
M6
4
LSW400BX,
LSW400BXG
60PV25**
60PZ25**
60PZ55**
26/32LK33**
32LK43**
32LK45**
32LK53**
32LK55**
32LV25**
32LV35**
32LV45**
32LW45**
32LV34**
32LK46**
32LV36**
VESA (A x B)
100 x 100
200 x 100
Standardkruvi M4
M4
Kruvide arv
4
4
Seinakinnitus LSW100B, LSW100BG
Mudel
Mudel
23
24
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kaablite korrastamine
(Ainult 22LK33**, 19/22/26LV25**, 22/26LV55**,
19/22LV23**)
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(Ainult 42/50PT25**, 50/60PV25**, 42/50PT35**,
50PV35**, 50/60PZ25**, 42/50PW45**,
50/60PZ55**, 42/50PT45**)
1 Pärast kaablite ühendamist paigaldage kaablihoidik näidatud viisil ja siduge kaablid kokku.
1 Paigaldage toitejuhtme hoidik ja toitejuhe.
See aitab ära hoida toitekaabli juhusliku eemaldamise.
Kaablihoidik
ToiteJuhtme hoidik
(Ainult 26/32LK33**, 32/37/42LK43**,
32/37/42LK45**, 32/42/47LK53**, 32/42LK55**,
47LK95**, 32/37/42LK46**)
1 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablihoidikuga.
2 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaabliEESTI
EST
hoidikuga.
LAN-kaabli kasutamisel installige vastavalt juhistele, et vähendada elektromagnetilisi laineid.(Ainult 50PV350T, 50/60PZ250T,
42/50PW450T, 42/50PW451T, 50/60PZ550T).
2 Kinnitage kaablihoidik teleri külge.
Kaablihoidik
Kaablihoidik
ETTEVAATUST!
Ärge transportige telerit kaablihoidikust
yy
ega toitejuhtme hoidikust kinni hoides,
vastasel juhul võib see puruneda ja võite
end vigastada ja telerit kahjustada.
MÄRKUS
Ärge transportige telerit kaablihoidikust
yy
kinni hoides, vastasel juhul võib see puruneda ning võite end vigastada ja telerit
kahjustada.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
(Ainult 32LV25**, 32/37/40/42/47LV35**,
32/42/47/55LW45**, 32/37/42/47LV45**,
32/42LV34**, 32/37/42/47LV36**)
Ekraani paigutamine
1 Koguge kaablid kokku ja kinnitage need teleri
(Ainult 22LK33**)
tagaküljel oleva kaablihoidikuga.
25
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Reguleerige paneeli asendit erinevates suundades, et saavutada maksimaalne mugavus.
• Kaldevahemik
Kaablihoidik
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
(Ainult 42/47LW54**)
1 Koguge kaablid kokku ja kinnitage need teleri
(Ainult 19/22/26LV25**, 22/26LV55**, 19/22LV23**)
tagaküljel oleva kaablihoidikuga.
DC adapter
Kaablihoidik
1 Ühendage antennikaabel teleri antenniporti.
2 Ühendage DC adapter teleri toitepessa.
3Ühendage toitejuhe esmalt DC adapteri ja seejärel seinapistikuga.
EESTI
EST
TV ühendamine
26
KAUGJUHTIMISPULT
KAUGJUHTIMISPULT
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ja otsad vastavalt patareiruumis toodud sildile ning sulgege patareide kate.
Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti
yy
kahjustada.
(POWER)
Lülitab teleri sisse või välja.
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST) (Vt lk��)
Reguleerib ekraani heledust energiatarbimise vähendamiseks.
EESTI
EST
AV MODE (AV-REŽIIM) (Vt lk��)
Valib AV-režiimi.
INPUT (SISEND) (Vt lk��)
Vahetab sisendallikat; lülitab teleri sisse.
TV/RAD
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
LIGHT (VALGUSTUS)
Valgustab kaugjuhtimispuldi nupud.
Numbrinupud
Kasutage numbrite sisestamiseks.
LIST (Vt lk��)
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
Q.VIEW (Kiirvaade)
Naaseb viimati vaadatud programmile.
KAUGJUHTIMISPULT
27
+Reguleerib helitugevust.
MARKEERI
Valib menüü või suvandi.
FAV (LEMMIKUD) (Vt lk��)
Avab lemmikprogrammide loendi.
3D(ainult 3D-mudelid)���������
(Vt lk��)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
RATIO (KUVASUHE) (Vt lk��)
Muudab kujutise suurust.
MUTE (Vaigista)
Vaigistab heli.
P
Sirvib salvestatud programme.
PAGE (LEHEKÜLG)
Liigub eelmisele või järgmisele ekraanile.
CHAR/NUM (TÄRK/NUMBER)
Vahetab tähe- ja numbrisisestusrežiimi vahel.
DELETE (KUSTUTA)
Kustutab tähti ja numbreid.
EESTI
EST
28
KAUGJUHTIMISPULT
GUIDE (Juhend)
Kuvab programmijuhi.
Home (Põhimenüü)
Avab põhimenüüd.
Q. MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk��)
Avab kiirmenüüd.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüdes või valikutes sirvimiseks.
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
BACK (Tagasi)
Naaseb tagasi eelmisele tasemele.
INFO (Vt lk��)
Kuvab valitud programmi teabe.
EXIT (VÄLJU)
Kustutab kõik ekraanilt ja naaseb TV-režiimi.
EESTI
EST
Värvilised nupud
Neid nuppe kasutatakse teletekstiga (ainult funktsiooniga TELETEXT
mudelitel) või programmide muutmisel.
3D SETTING(ainult 3D-mudelid)
Kasutage seda 3D-video vaatamiseks.
TELETEKSTI NUPUD (Vt lk��)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake peatükist "Teletekst".
KAUGJUHTIMISPULT
29
SUBTITLE (Subtiiter)
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Juhtnupud ( , , ,
,
)
Juhib MINU MEEDIA menüüsid või SIMPLINK-ühilduvaid seadmeid
(USB,SIMPLINK).
PAUS
Peatab kaadri TV-d, AV-d, komponenti, RGB-PC-d või HDMI-i sisestusallikat kasutdes.
SIMPLINK (Vt lk���
)
Annab juurdepääsu teleriga ühendatud AV-seadmetele
Avab SIMPLINK menüü.
AD
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
RATIO (KUVASUHE) (Vt lk��)
Muudab kujutise suurust.
EESTI
EST
30
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
Antenni ühendamine
Ühendage antenn teleriga järgmiseid juhiseid kasutades.
Seadmete kahjustamise vältimiseks ärge mingil
juhul ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete
lõpetanud kõigi seadmete ühendamise.
Ühendage teler antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 Ω).
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks nuppu (TOIDE).
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan.
MÄRKUS
Võite kasutada ka funktsiooni Tehaseyy
seaded , kui avate põhimenüüs suvandi
VALIK .
3 Teleri sätete vastavalt eelistustele
kohandamiseks järgige kuvatavaid juhiseid.
EESTI
EST
Keel
Valib kuvamiskeele.

Režiimi seadistamine
Antennipistmik seinal

Toite märgutuli

MÄRKUS
Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks
yy
reguleerige antenni suunda.
Halvas levialas paigaldage parema pilyy
dikvaliteedi saamiseks antennivõimendi.
Kui pildikvaliteet on halb ka ühendatud
yy
antenniga, suunake antenn õiges suunas.
Antennikaablit ega muundurit tarnekompyy
lektis ei ole.
Valib kodusele keskkonnale
sätte Kodukasutus.
Riik

Ajatsoon

Parooli seadistamine

Automaatne häälestus
Määrab toite indikaatori.
(Kui valite suvandis Režiimi
seadistamine sätte Kodukasutus - ainult LED LCD TV)
Valib kuvamisriigi. (sõltub mudelist)
Valib ajatsooni ja suveaja.
(Kui riigiks on valitud Venemaa)
Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantsusmaa)
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
TV VAATAMINE
31
Programmide haldamine
MÄRKUS
Nendes riikides, kus puudub normeeritud
yy
digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt
digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole
yy
parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Programmi automaatne seadistamine
Antenni valimine
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate
programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub
kogu eelnevalt salvestatud teave.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS-
4 Kui põhisätted on määratud,
TUS, seejärel vajutage nuppu OK.
vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse
see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
yy
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Antenn, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
5 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
(TOIDE).
MÄRKUS
Teleri vaatamine
1 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
nuppu
(TOIDE).
2 Vajutage nuppu INPUT (SISEND) ja valige
Antenn.
3 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
DE).
Teler lülitub ooterežiimi.
(TOI-
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Saate salvestada kuni 1000 programmi.
Salvestatavate programmide arv sõltub
levisignaalist.
yy
Automaatne nummerdus: otsustage, kas
soovite häälestamiseks kasutada ringhäälingujaamade saadetud programminumbreid.
yy
Kui olete riikide menüüs valinud Itaalia ja
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
yy
Järgmistes riikides saab kasutada DVBkaablit: Saksamaa, Holland, Rootsi, Šveits,
Taani, Austria, Soome, Norra, Sloveenia,
Ungari, Ukraina, Iirimaa, Poola, Rumeenia,
Hispaania, Bulgaaria, Venemaa, Leedu, Eesti, Läti, Tšehhi. (Toetavaid riike saab lisada.)
yy
Digi-TVd ei saa kasutada järgmistes riikides:
Bosnia, Kasahstan. (Ainult plasmatelerid).
EESTI
EST
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
32
TV VAATAMINE
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Comhem või Teised operaatorid, seejärel
vajutage nuppu OK.
6 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Kiire või Täis, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Kasutage sirvimiseks noole- või numbrinuppe,
tehke muudatused (v.a täisrežiimi jaoks) ja
vajutage nuppu OK.
8 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
EESTI
EST
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
Kui teler leiab blokeeritud programmi, paluyy
takse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui valite Kaabel, võib valikukuva Kaablioperaatorid sõltuvalt riigist erineda või
puududa. (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)
yy
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul:
kui avate menüü Algseaded menüü, lülitate
ümber valikult Antenn valikule Kaabel
või kui avate menüü pärast valiku Riik
muutmist. (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)
yy
Kui tahate valida teenusepakkuja,
saate seda teha lisaks ülaltoodud
kolmele juhule ka, valides Seadistus>Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkuja. (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)
yy
Omandatud teenusepakkujate sertifikaadid: Rootsi (Comhem, Canal Digital),
Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norra (Canal Digital), Holland (Ziggo,
UPC Digitaal), Ukraina (Volia-Cable),
Saksamaa (KDG), Šveits (CableCom,
UPC), Austria (UPC Digital), Ungari
(UPC Digital), Iirimaa (UPC Digital),
Poola (UPC Digital), Rumeenia (UPC
Digital), Veemaa (OnLime) (mandatud teenusepakkuja sertifikaadi saab
lisada.) (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)
yy
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige Teised operaatorid. (Välja
arvatud 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,
32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C,
22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)
yy
Kui valite "Teised operaatorid" või
valitud riik toetab vaid valikut "Teised operaatorid", võib kõigi kanalite
otsimine aega võtta või kõiki kanaleid
ei otsita. (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C,
32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C,
32/37/42LK456C)
yy
Kui kõiki kanaleid ei kuvata, toimige
järgmiselt.
1. SEADED -> Automaatne häälestus ->
Kaabel -> Seadistus
2. Määrake valiku Koduhäälestus väärtuseks "Väljas" asemel "Sees"
3. Sisestage lisateave, nagu sagedus, sümbolimäär, modulatsioon ja võrgu ID. (Ülaltoodud teavet võite küsida oma kaabelteenuse
operaatorilt.)
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus (ainult
kaablirežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate
arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Teenusepakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige soovitud allikas.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
yy
Valides Kaabel, näete menüüd Kaabel
DTV seadistamine.
yy
Kui valik Kanali iseeneslik uuendamine on sisse lülitatud, saate uuendada
kõikide programmide teavet, mis seda
võimalust toetavad (sh programmi, mida
hetkel vaatate).
yy
Kui seade Kanali iseeneslik uuendamine on väljas, saate uuendada vaid
hetkel vaadatava programmi teavet.
yy
Kui teenusepakkujaks on määratud
Ziggo, ei saa valida valikutKaabel-DTV
seadistus.
EESTI
EST
Kõikide saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused.
"Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad
väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimi valiku Automaatne häälestus, siis suvandi "Täis" valimisel otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi
kõik sagedused.
Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita,
teostage otsing suvandiga Täisotsing.
Programmide otsimisel suvandi Täisotsing
abil võib Automaatne häälestus liiga palju
aega võtta.
Kui valisite Täis, kuid mõningaid kanaleid ei
tuvastata, märgistage märkeruut In detail (Üksikasjad) ja proovige uuesti häälestada.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud
sagedus.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite
määr: kiirus, millega seade, nagu modem,
kanalile sümboleid saadab).
• Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või
videosignaalide laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
• Algsagedus: sisestage kasutaja määratud
algsagedusala.
• Lõppsagedus: sisestage kasutaja määratud lõppsagedusala.
33
34
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
Antenni valimine
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik Manuaalne
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule DTV,
häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Tehke vajalikud muudatused.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ja lisage või kustutage
programme.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
MÄRKUS
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui riigiks on valitud Norra või Läti, saate
valida suvandi SBAND.
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Sümbolite määr: sisestage kasutaja määratud sümbolikiirus (sümbolikiirus: kiirus, millel
seade, nagu modem, saadab sümboleid
kanalile).
yy
Modulatsioon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
yy
Kui teenusepakkujaks on Hollandis määratud Ziggo või Teised operaatorid, ei
saa valida valikut Kaabel-DTV. (Välja
arvatud 22/26/32LK335C, 32/37/42LK455C,
19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C,
32/37/42LK469C, 32/37/42/47LV369C,
22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV ja vajutage nuppu OK.
5 Sirvige programmitüüpe ning lisage või kustutage programme.
6 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
TV-süsteem.
7 Leidke noolenuppude abil valik
8 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
9 Vajutage noolenuppe
otsingu alustamiseks.
10Leidke noolenuppude abil valik
Salvesta ja vajutage nuppu OK.
11Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
L: SECAM L/L’ (Prantsusmaa)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/IdaEuroopa/Aasia/Uus-Meremaa/Lähis-Ida/
Aafrika)
yy
I : PAL I (Suurbritannia Iirimaa/Hongkong/
Lõuna-Aafrika)
yy
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa/Hiina/Aafrika/SRÜ)
yy
Mõne teise kalani salvestamiseks korrake
juhiseid 5-10.
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV.
5 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
Nimi, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK.
7 Leidke noolenuppude abil valik
Sulge ja vajutage nuppu OK.
8 Vajutage noolenuppe ja leidke valik
Salvesta ning vajutage nuppu OK
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
V/UHF või Kaabel.
35
36
TV VAATAMINE
Peenhäälestus (sõltub mudelist)
Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva
vastuvõtu korral.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik
Manuaalne häälestus ja vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik
TV või Kaabel-TV.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Võimendi
(sõltub mudelist)
Kui signaali kvaliteet on halb, seadke valiku Võimendi olekuks Sees.
Kui signaal on hea, valige Väljas.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppudega valik Võimendi,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige Sees või Väljas.
Peenhäälestus.
6 Peenhäälestage parima pildi ja heli saamiseks.
7 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Programmiloendi muutmine
Programminumbri vahelejätmine tähendab, et
seda ei saa teleri vaatamise ajal nuppudega P ^,
v valida.
Kui soovite vahele jäetud programmi valida, sisestage programminumber otse numbrinuppudega või
valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme
vahele jätta.
Programmide numeratsiooni saate muuta,
kasutades funktsiooni Liigu, juhul kui automaathäälestuse alustamisel on tühjendatud märkeruut
Automaatne nummerdus.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Programmi redigeerimine, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Salvestatava või vahele jäetava programmi
valimiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
TV VAATAMINE
DTV-/RAADIO-režiimis
TV-režiimis
Programminumbri vahelejätt
Programmi kustutamine
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmi-
1 Kustutatava programminumbri valimiseks
seks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu .
MÄRKUS
yy
Programminumbri vahelejätmisel kuvatakse
see programminumber sinisena ja seda ei
saa teleri vaatamise ajal nuppudega P ^ või
v valida.
yy
Kui soovite vahele jäetud programmi valida,
sisestage numbrinuppudega programminumber või valige see programmi redigeerimise
või tabeli menüüs.
37
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage punast nuppu.
MÄRKUS
yy
Valitud programm kustutatakse, kõiki järgmisi
programme nihutatakse ühe koha võrra
ülespoole.
Programmi teisaldamine
1 Kerimiseks ja programminumbri liigutamiseks
vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
3 Vabastamiseks vajutage rohelist nuppu.
Programmi numbri lukustamine
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
Programminumbri vahelejätt
1 Kerimiseks ja programminumbri vahelejätmiseks vajutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu .
3 Vabastamiseks vajutage sinist nuppu.
MÄRKUS
yy
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsteemilukk on lülitatud välja.
MÄRKUS
yy
Programmi numbri vahelejätmine tähendab,
et vahelejäetud programm kuvatakse sinisena ja seda ei saa tavalise TV vaatamise ajal
nupu P
abil valida.
yy
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage numbrinuppudega vahetult
programmi number või valige see programmi
redigeerimise menüüs.
EESTI
EST
vajutage rohelist nuppu ja noolenuppe.
38
TV VAATAMINE
Automaatsortimine
1 Kasutage valiku Automaatne sortimine käivitamiseks noolenuppe, seejärel vajutage nuppu
OK.
MÄRKUS
Pärast valiku Automaatne sortimine aktiveeriyy
mist ei saa programme enam redigeerida.
Programmi numbri lukustamine
1 Lukustatava programminumbri valimiseks
kasutage noolenuppe.
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage kollast nuppu.
3 Vabastamiseks vajutage kollast nuppu.
MÄRKUS
EESTI
EST
Programm lukustatakse isegi siis, kui Süsyy
teemilukk on lülitatud välja.
CI [tavaliidese] teave
See funktsioon pole kõikides maades kasuyy
tusel.
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust
oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit
liiga sageli telerisse või eemaldage seda. See võib
tõrke põhjustada. Kui pärast CI mooduli sisestamist lülitate teleri sisse, ei pruugi te kuulda heli.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISLemmikprogrammi valimine
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
2 Vajutage nuppu FAV (Lemmik), et lisada vastav
programm praeguse lemmikute rühma loendisse.
3 Vabastamiseks vajutage nuppu FAV .
TUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule CI
info, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige soovitud element: mooduli teave, kiipkaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine
jne, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
MÄRKUS
Lemmik-programmirühma valimine
1 Vajutage noolenuppe ja leidke soovitud programm.
2 Vajutage nuppu Q.MENU (Kiirmenüü), et aavada hüpikaken lemmikute rühma muutmiseks
3 Vajutage noolenuppe ja leidke lemmikute rühm
, seejärel vajutage nuppu OK.
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud meyy
nüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast.
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta meyy
nüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
TV VAATAMINE
Programmiloendi valimine
Programmiloendi sirvimine
1 Lehtede vahetamiseks kasutage nuppe P
Mällu salvestatud programme saate kontrollida
programmiloendi kuvamise teel.
Programmiloendi kuvamine
1 Programmiloendi avamiseks vajutage nuppu
LIST (LOEND).
2 Programminumbriga toimingu sooritamiseks
vajutage sinist nuppu.
39
.
2 TV-režiimi naasmiseks vajutage nuppu LIST
(LOEND).
Lemmikprogrammide loendi kuvamine
1 Lemmikprogrammide loendi avamiseks vajutage nuppu FAV (LEMMIKUD).
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
MÄRKUS
Programmi valimine programmiloendis
1 Programmi valimiseks vajutage noolenuppe.
2 Valitud programminumbri sisselülitamiseks
vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
Vajutage nuppu TV/RAD (TV/RAADIO). (Reyy
žiimi vahetatakse teleri, DTV ja raadio vahel
programmist, mida momendil vaatate.)
Nupp
Kirjeldus
Sinine
nupp
Programmide muutmine.
Kollane
nupp
Valitud kanal registreeritakse/
tühistatakse kui eelistatud kanal
valitud rühmas.
OK
Valib vaadatava programmi
< või >
Lemmikute grupp on muudetud.
EESTI
EST
Võite avastada mõne sinise programmi.
yy
Need on vahelejäetavad programmid, mis
häälestati automaatprogrammeerimise või
programmide redigeerimise režiimis.
Mõned programmiloendis kanalinumbriga vayy
rustatud programmid näitavad, et neile pole
kinnistatud jaama nime.
40
TV VAATAMINE
EPG (elektrooniline telekava)
(digitaalrežiimis)
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike
vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmi nimekirjad, kõigi olemasolevate teenuste algus- ja lõpuajad.
Lisaks on EPG-s sageli saadav täpne teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemas
olu ja hulk on sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui
telekanalid EPG-teavet edastavad.
Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate menüüs
Aeg määrama kellaaja.
EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.
>
Näitab teavet järgmise programmi kohta.
ꕍ või
ꕌ
Kuvab muu programmi teabe.
(Ainult plasmatelerid)
Tyra
2 TV2
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Salvesta
Meeldetuletus
Sulge
OK
Kuvatakse hüpikaken salvestamise/meeldetuletuse seadetega.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/
meeldetuletus seadistusrežiim.
või
(ainult LCD-/LED LCD-telerid)
?
►
DTV 1 TV ONE
►
Programmi muutmine ► Järgmine
Vaata
Bob The Builder Special
DTV 1 ABC TV Sydney
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Good Morning
EESTI
EST
21:00
0:00
Show/telemäng
16:9
720p
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
Sarah Bradley, Steve Gray and Brendon Pongia present the
latest in fashion, the arts, entertainment, lifestyle and cooking,
with regular and special guests.
▼
... HE-AAC
yy
Valitud programmi teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
Kuvatakse raadioprogrammis.
HE-AAC C
Jah
Kuvatakse MHEG programmis.
Kuvatakse HE-AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS-programmiga.
576i/p, 720p, 1080i/p: ringhäälinguprogrammi eraldusvõime
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita ikooniga edastatud programmi režiimis Monitor
väljas kuvada.
Ei
OK
Kuvatakse hüpikaken meeldetuletuse seadetega.
<>
Valige suvandi Taimeriga meeldetuletus seadistusrežiim.
Üles
Alla
Kas soovid valitud saate jaoks seada
meeldetuletuse?
EPG sisse-/väljalülitamine
1 EPG sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu GUIDE (JUHEND).
Programmi valimine
1 Soovitud programmi valimiseks vajutage noolenuppe või nuppe P
.
Telekava
▲
That ’70s show
25 Nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25 Nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
1 YLE TV1
NÜÜD
JÄRGMINE
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV.
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
FAV Lemmik
Režiim
INFO i Info
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/RAD RAADIO
Ajakava loend
TV VAATAMINE
NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
programmi.
Nupp
Punane nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
P
GUIDE
(Juhend)
BACK
(Tagasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD
INFO
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Nüüd", liigutakse valitud
programmile ja EPG suletakse
Kui valite "Järgmine", kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
EPG väljalülitamine.
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
8 päeva juhendi režiim
OK
<>
P
GUIDE
(Juhend)
BACK
(Tagasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD
INFO
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Kuupäevasätterežiimi sisenemine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Kui valite "Praegu edastatav saade",
liigutakse valitud programmile ning EPG
suletakse
Kui valite "Hiljem edastatav saade",
kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Programmi valimine.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Laiendatud kirjelduse kast
Nupp
INFO
<>
GUIDE (Juhend)
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Üksikasjalik info sisse või välja.
Tekst üles/alla.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/meeldetuletus seadistusrežiim.
EPG väljalülitamine.
Salvestamise/meeldetuletuse seadistamisrežiim
(Ainult plasmatelerid)
Seadistab algus- või lõpuaja, salvestatava programmi ning algusaja meeldetuletuse (lõpuaeg on
hallis kirjas).
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui SCARTkaabli abil on TV-väljundpesaga (AV1) ühendatud
salvestusseadmed, mis edastavad salvestussignaali 8. jala kaudu.
Salvestamise funktsioon töötab ainult digitaalrežiimis ja mitte analoogrežiimis.
Nupp
BACK
(Tagasi)
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
<>
Kirjeldus
Režiim Manuaalne taimer väljalülitamine.
Juhendi režiimi lülitumine.
Režiim Ajakava loend valimine.
Taimeriga salvestamise/meeldetuletuse salvestamine.
Valige Tüüp, Algusaeg, Lõppaeg või
Programm.
Valige funktsiooni Meeldetuletus või
Salvestamine seaded.
EPG väljalülitamine.
või
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
Meeldetuletuse seadistamisrežiim
(ainult LCD-/LED LCD-telerid)
Kuupäeva muutmine
Nupp
Roheline nupp
ꕍ
BACK
(Tagasi)
OK
<>
GUIDE
(Juhend)
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
EPG väljalülitamine.
Nupp
BACK
(Tagasi)
OK
Noolenupp
Kollane nupp
Sinine nupp
Kirjeldus
Režiim Manuaalne taimer väljalülitamine.
Kuvatakse hüpikaken Korda valikut.
Ajakavale kuupäeva valimine.
Juhendi režiimi lülitumine.
Režiim Ajakava loend valimine.
EESTI
EST
Nupp
Punane nupp
Roheline nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
41
42
TV VAATAMINE
Ajakava loendi režiim
Kui olete loonud kavaoendi, kuvatakse plaanitud ajal
plaanitud programm, isegi juhul, kui vaatate sel ajal teist
programmi.
Nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
GUIDE
(Juhend)
OK
P
BACK
(Tagasi)
- 16:9: muudab kujutise suurust ekraanilaiusega
sobitamiseks.
Kirjeldus
Manuaalse taimeri režiimi lülitumine.
Juhendi režiimi lülitumine.
Valige soovitud suvand (Muuda / Kustuta / Kustuta kõik).
Programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
Lülitage Ajakava loend välja.
- Skaneerimine: kuvab videokujutised algses
suuruses kujutise osi ekraaniserva taha peitmata.
EESTI
EST
Täiendavate suvandite kasutamine
Kuvasuhte muutmine
Kujutise optimaalse suurusega vaatamiseks vajutage teleri vaatamisel nuppu RATIO (KUVASUHE).
Skaneerimine
MÄRKUS
yy
Kui valite Skaneerimine, võite näha võite
servas näha pildimüra.
MÄRKUS
Kujutise suurust saab muuta ka, kui vayy
jutate nuppu Q. MENU (KIIRMENÜÜ) või
avate pildirežiimis valiku Kuvasuhe.
Suumisätteks valige nupuga RATIO (KUyy
VASUHE) 14:9, Suum või Kino suum.
Pärast suumi seadistamise lõpetamist
kuvatakse uuesti kiirmenüü.
Komponendirežiimis saab valida järgyy
miste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
HDMI-režiimis saab valida järgmiste
yy
valikute vahel: 4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9,
Suum/Kino suum.
RGB-PC-, HDMI-PC-režiimis saab valida
yy
järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai).
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle
yy
720p) on saadaval valik Skaneerimine.
Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on
yy
saadaval valik Täisekraan.
- Algne: kui teler võtab vastu laiekraani signaali,
muudetakse pildivormingut automaatselt.
Originaal
TV VAATAMINE
- Täisekraan: kui teler saab laiekraani signaali,
pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt
või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et
täita kogu ekraan.
43
- Suum: suurendab pilti ekraanilaiusega sobitamiseks. Kujutise ülemist ja alumist osa ei
pruugita kuvada.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel videot
moonutamata.
Täisekraan
MÄRKUS
yy
Kui avate kiirmenüüdes valiku Kuvasuhe,
-vajutage noolenuppe kujutise vertikaalseks venitamiseks.
-vajutage noolenuppe, et liigutada suurendusfookus üles või alla.
- 4:3: sobitab kujutise sobivaks varasema 4:3
standardiga.
- Kino suum: suurendab kujutist laiekraani
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata telesaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
MÄRKUS
Pildi suurendamisel või vähendamisel
yy
võib see moonduda.
EESTI
EST
kuvasuhtes 2.35:1.
Kinosuumi kuvasuhte muutmiseks kasutage
yy
noolenuppe ja muutke vahemikkus väärtusvahemikus 1 kuni 16.
Suumi fookuse üles või alla liigutamiseks
yy
kasutage noolenuppe.
44
TV VAATAMINE
AV-režiimide muutmine
Igal AV-režiimil on optimeeritud kujutise ja heli
sätted.
Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu
AV MODE (AV-REŽIIM).
Režiim
Kirjeldus
Väljas
Valib eelnevalt kohandatud sätted
Kino või
Kino
Kinoelamuse saamiseks kasutage
kujutise ja heli optimeeritud sätteid
Sport
Dünaamilisel spordielamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
Mäng
Kiire mänguelamuse saamiseks
kasutage kujutise ja heli optimeeritud
sätteid
Kui mängite videomängu seadme
PlayStation või Xbox vahendusel, soovitame kasutada režiimi Mäng.
Kui olete režiimis Mäng, optimeeritakse pildikvaliteediga seotud funktsioone
mängude mängimiseks.
Sisendite loendi kasutamine
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (SISEND).
-Ühendatud seadet kuvatakse igas sisendallikas.
MÄRKUS
yy
Sisendallikate loendit saate vaadata ka
siis, kui valite põhimenüüdes suvandi
SISEND.
2 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe, seejärel vajutage nuppu OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Sisendi loend
Liiguta
USB
AV1
AV2
RGB
HDMI1
HDMI2
HDMI3
EESTI
EST
Antenn
SIMPLINK
MÄRKUS
yy
Kui valite AV-režiimis suvandi Väljas, valitakse algselt seadistatud pilt ja kujutis.
Sisendallikas
AV3
Sisendi silt
OK
Komponent-
Välju
Kirjeldus
Antenn või
kaabel
Valige DTV/RADIO/TV vaatamisel.
USB
Valige USB kasutamisel, sõltub
konnektorist.
AV
Valige videomaki või välisseadme
kasutamisel.
Komponent-
Valige DVD või digiboksi kasutamisel,
sõltub konnektorist.
RGB
Valige arvuti kasutamisel, sõltub
konnektorist.
HDMI
Valige DVD, arvuti või digiboksi kasutamisel, sõltub konnektorist.
TV VAATAMINE
Ühendatud sisendallikad kuvatakse mustana,
lahutatud sisendallikad hallina.
-Sisendi sildi lisamiseks vajutage sinist nuppu.
Saate lihtsalt tuvastada iga sisendallikaga
ühendatud seadme.
- SIMPLINKi kasutamiseks vajutage punast
nuppu. KuI valite valikud SIMPLINK ja Sees,
ei kuvata HDMI sisendi hüpikekraani.(Ainult
LCD-/LED LCDtelerid)
45
Teleri nuppude lukustamine (lapselukk)
Lukustage teleri nupud, et vältida soovimatuid
toiminguid laste poolt.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu OK.
Sisendi sildi lisamine
Lisage sisendallikale silt, et iga sisendallikaga
ühendatud seadet lihtsamini tuvastada.
3 Liikuge noolenuppudega valikule
Klaviatuurilukk, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Klahviluku funktsiooni aktiveerimiseks valige
SEes.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
- Klahviluku funktsiooni väljalülitamiseks valige
Väljas.
Sisendi silt
◄
►
AV2
◄
►
AV3
◄
►
Komponent-
◄
►
◄
►
RGB
▼
Sulge
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (SISEND).
2 Vajutage sinist nuppu.
3 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe.
4 Sisendi siltidele liikumiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
AV1
MÄRKUS
Teler on programmeeritud pärast väljalüliyy
tamist viimast sätet meelde jätma.
Kui lülitate teleri välja ja funktsioon Klayy
viatuurilukk on aktiivne, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe , INPUT (SISEND),
P
või numbrinuppe.
Kui vajutate teleril suvalist nuppu ja klahyy
viluku funktsioon on aktiivne, kuvatakse
ekraanil
Klaviatuurilukk.
46
TV VAATAMINE
Kiirmenüü kasutamine
MÄRKUS
Sagedasti kasutatavate menüüde kohandamine.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad
yy
sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Menüüdes liikumiseks kasutage noolenuppe,
seejärel vajutage nuppu OK.
(Kiirmenüü).
Kuvasuhe
1
2
7
3
16:9
6
4
5
EESTI
EST
Välju
Menüü
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust
(16:9, Skaneerimine, Algne,
Täisekraan, 4:3, 14:9, Suum,
Kino suum)
Selge hääl II
Eristades inimese
helivahemiku muudest vahemikest, aitab see kuulajal
paremini inimhääli kuulda.
Pildirežiim
(sõltub mudelist)
Muudab kujutise režiimi (Elav,
Standardne, APS, Kino,
Kino,
Bright Room,
Sport, Mäng, Foto, Ekspert1,
Ekspert2)
Helirežiim
Muudab helirežiimi (Standardne, Muusika Kino, Sport,
Mäng)
Audio või
Audio keel
Muudab heliväljundit.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub
Jäta vahele
(sees/väljas)
Lülitab vahelejätmise sisse
või välja.
USB-seade
Lahutab USB-seadme, kui
see on ühendatud
1
2
3
4
5
6
7
8
pe.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q. MENU
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
8
3 Soovitud valiku leidmiseks vajutage noolenup-
TV VAATAMINE
Klienditoe kasutamine
Tarkvarauuenduse testimine
Tarkvara laadimiseks digitaalse ülekandejaama
vahendusel.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
- Allalaadimine algab, kui valite Jah. Praegu
edenemise hüpikakent ei kuvata.
- Allalaadimise edenemist saab vaadata menüüst Tarkvara uuendus.
Tarkvara uuendus
◄ Sees ►
Tarkvara allalaadimise edenemine.
Ver. 00.00.01 ► Ver.00.00.00
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
47
4%
Sulge
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Tarkvara uuendus.
4 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Sees,
seejärel vajutage nuppu OK.
- Kui valite suvandi Sees, kuvatakse kasutaja
kinnitusteade, milles teavitatakse teid uue
tarkvara leidmisest.
- Allalaadimise lõppemisel teler
taaskäivitatakse.
Kohene taaskäivitamine.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Tarkvarauuenduse seadistamine
- Vahel avab uuendatud digitaalse tarkvara
teabe ülekanne teleri ekraanil järgmised
menüüd.
?
Uus tarkvaraversioon on saadaval.
Kas soovid kohe alla laadida?
Jah
Ei
- Lihtuuendus: praeguse uuenduse voo jaoks
? Uus tarkvara on saadaval seisuga 00/00/0
00:00.
Kas soovid saadaval tarkvara alla laadida?
Jah
Ei
- Ajastatud uuendus: ajastatud uuenduse voo
jaoks
- Kui menüü Tarkvara uuendus väärtuseks on
Väljas, kuvatakse teade, milles palutakse
väärtuse sätteks määrata Sees.
MÄRKUS
Tarkvara uuendamise ajal pange tähele
yy
järgmist.
- Telerit ei tohi välja lülitada.
- Antenni ei tohi eraldada.
- Pärasttarkvara uuendamist saab
uuendatud tarkvaraversiooni kinnitada
menüüs Tarkvara uuendus.
- Tarkvara allalaadimiseks võib kuluda
tunde, seetõttu veenduge, et toidet ei
katkestata.
- Tarkvara laaditakse alla vaid ooterežiimis
või tarkvarauuendusega MUX-režiimis.
Laadimine katkeb, kui toitejuhe eraldatakse või tarkvarauuenduseta MUX-režiimi vaatamisel.
- Kui naasete ooterežiimi või tarkvarauuendusega MUX-režiimi, jätkub allalaadimine sealt, kust see pooleli jäi.
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
48
TV VAATAMINE
Pildi/heli testimine
Toote või teenuse teabe kasutamine
Pildi ja heli testimiseks.
Toote või teenuse teabe kasutaminseks
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasuta-
da põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Pildi
testimine või Heli testimine.
4 Vajutage noolenuppe ja liikuge valikule Jah,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
Signaalitesti kasutamine
Võimaldab vaadata teavet tootja, mudelii/tüübi,
seerianumbri ja tarkvaraversiooni kohta.
EESTI
EST
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Kasutage noolenuppe, et liikuda valikule Signaali testimine.
4 Vajutage nuppu OK.
- Tootja, mudeli/tüübi, seerianumbri, tarkvaraversiooni ja kanali teave.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
Kuvatakse *MUX-i teave ja signaali tugeyy
vus.
Kuvatakse valitud MUX-i signaali teave ja
yy
teenuse nimi.
(*MUX: kõrgem kanalite kataloog digitaalsel
edastamisel (üks MUX sisaldab mitut kanalit.))
da põhimenüüsid.
2 Vajutage punast nuppu, et liikuda valikule
Klienditugi.
3 Vajutage noolenuppe, et liikuda valikule Toode/Teenusinfo.
Toote/teenuse teavet saate vaadata mudeli
alusel.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
3D-PILDINDUS
49
3D-PILDINDUS
(ainult 3D-mudelid)
3D-tehnoloogia
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier)
saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti.
Kolmemõõtmelise video vaatamiseks on vaja seda
võimalust toetavat riistvara. 3D-teler kuvab kaks
eraldiolevat kujutist, mis on vormindatud kummagi
silma jaoks. Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab kasutaja kandma 3D-prille.
HOIATUS
EESTI
EST
yy
3D-kujutist vaadake kauguselt, mis
vastab teleri kahekordse ekraanilaiusega,
samuti peab kogu ekraan olema silma
vaateväljas.
yy
3D-kujutiste vaatamine liiga lähedalt või
liiga kaua võib kahjustada silmi.
yy
3D-prillide kasutamine ja pikaaegne
3D-kujutisi sisaldava filmi vaatamine või
videomängu mängimine võib põhjustada
peapööritust, peavalu ning uimasust ja/
või silmade väsimust. Kui teil on peavalu
või tunnete end muul moel väsinud või
uimasena, lõpetage teleri vaatamine ja
puhake.
yy
Rasedad, vanurid, südamehaiged ja peapöörituse all kannatavad isikud ei tohiks
3D-filme vaadata.
yy
Kuna kolmemõõtmeline video on väga
tõetruu, võib see põhjustada üllatusmomente ja ootamatuid liigutusi. Seepärast
ärge vaadake 3D-videot esemete läheduses, mida on võimalik maha tõugata ja
katki teha.
yy
Ärge laske alla viieaastatel lastel 3D-videot vaadata. See võib mõjutada nende
silmade arengut.
yy
Valgustajust tingitud krambihood:
teatud teguritega kokkupuutel (sh kiiresti
vahelduv ekraanipilt või vilkuv valgus, mis
on omane telesaadetele ja videomängudele) võivad mõnel vaatajal tekkida epilepsia- või krambihood. Kui teie või keegi
teie perekonnast on põdenud epilepsiat
või on kedagi vallanud krambihood,
võtke enne 3D-video vaatamist ühendust
arstiga.
Mõned sümptomid võivad määramata
olukordades ilmneda ka eelneva ajaloota.
Kui teil esineb järgmiseid sümptomeid,
lõpetage viivitamatult 3D-video vaatamine
ja võtke ühendust arstiga: uimasus, peapööritus, nägemishäired, mitmekordselt
nägemine, silma- või näolihaste häired
(silma- või lihasetõmblused), tahtmatud
liigutused, kehalised tõmblused, teadvusekaotus, meeltesegadus, suunakadu,
orientatsioonihäired, krambid või iiveldus.
Vanemad peavad oma lapsi (sh teismelisi)
kirjeldatud sümptomite osas jälgima, sest
lapsed võivad 3D-video efektidele vastuvõtlikumad olla.
yy
Valgustajust tingitud krambihoogude
avaldumise tõenäosust saab vähendada
järgmiste toimingutega.
» Tehke 3D-video vaatamise ajal puhkepause.
» Kui teie silmadel on nägemiserinevus,
siis kasutage teleri vaatamisel nägemist korrigeerivaid prille või läätseid.
» 3D-video vaatamisel veenduge, et teie
silmad on ekraaniga samal kõrgusel ja
te ei istu liiga lähedal.
» Ärge vaadake 3D-videot liiga kaua ning
siis, kui olete väsinud või haige.
» 3D-prille tohib kasutada vaid 3D-video
vaatamiseks 3D-seadme vahendusel.
» Mõnedel isikutel võib pärast 3D-video
vaatamist esineda orientatsioonihäireid.
Seetõttu on pärast 3D-video vaatamist
soovitatav natuke aega istuda ja puhata.
50
3D-PILDINDUS
MÄRKUS
EESTI
EST
yy
Teleri vaatamiseks 3D-režiimis tuleb kanda 3D-prille. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada LG 3D-prille.
Kui kasutate mõne teise tootja 3D-prille,
ei pruugi 3D-kujutised korralikult näha
olla. 3D-prillide kasutusjuhised leiate
nende kasutusjuhendist.
yy
Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni
sekund selle kalibreerimisele.
yy
Kui suunate pilgu mujale ja seejärel
uuesti teleri ekraanile, võib 3D-kujutise
tekkimiseks kuluda natuke aega. (Ainult
plasmatelerid)
yy
Kolmemõõtmelise kujutise vaatamine on
häiritud, kui teleri ja 3D-prillide vahel on
takistus. (Ainult plasmatelerid)
yy
Ärge kasutage telerit teiste elektroonikaja raadiosagedusseadmete läheduses.
(Ainult plasmatelerid)
yy
2D-kujutiste vaatamiseks soovitame
3D-prillid eest võtta. 3D-prillidega 2D-kujutiste vaatamisel võite näha moonutatud
kujutisi.
yy
Teleri 3D-pilt võib virvendada veidi, kui
vaatate fluorestsentslambi läheduses.
Sellisel juhul on soovitatav tuled kustutada või hämardada (ainult plasmatelerid).
yy
Kui 3D-televisiooni ringhäälingustandardid
tulevikus muutuvad ja kõnealune teler
neid muudatusi ei toeta, peate te võib-olla
soetama eraldi seadme, näiteks digiboksi.
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
yy
3D-prille müüakse eraldi. Juhiseid vt
3D-prillide kasutusjuhendist.
yy
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikese- või kaitseprillide asemel.
yy
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või
kuumas kohas.
yy
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi
esemeid. Ärge väänake prille ega pillake
neid maha.
yy
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele
vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet lappi. Lappi tuleb
enne puhastamist raputada, et vältida
võõrkehade sattumist kriimustustundlikele
prilliklaasidele.
3D-video vaateulatus
(Ainult plasmatelerid)
Teleri suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid võivad
vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
Vaatamiskaugus
Vaatamisnurk
2 m kuni 10 m
120º
(kui vaatamiskaugus on 2 m)
3D-PILDINDUS
3D kiirmenüüvalikute kasutamine
3D-video vaatamine
1 Vajutage valikut 3D seadistus.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
2 3D-video vaatamise ajal saate kasutada järg-
3D-režiim 3D-kujutise vaatamiseks
miseid valikuid.
1
Vaadake 3D-videot või valige 3D-kanal.
(2D- ja 3D-režiim on saadaval kõikide sisudega)
2
Vajutage 3D ja valige ekraanil kuvatud pildil
sama tüüp.(Valige tüüp saki alt “3D-video”)
3D-video
3 Vajutage kuvatud infoaknas nuppu OK.
Tühista
OK
▶
▶
3D-pildi tasakaal
◀
Väljas
▶
3D-pildi korrektuur
◀
Vasak/parem
▶
OK
Lõpeta 3D video
või
4 3D-režiimi väljalülitamiseks vajutage 3D ja
◀
3D-pildi korrektuur
3D Depth
3D-vaatenurk
OK
Vasak/parem
▶
15
◀
▶
0
◀
▶
Lõpeta 3D video
valige OK.
Lülita 3D-režiim välja.
2D-režiim
OK
(sõltub mudelist)
Tühista
ꔅ 3D seadistus
2D-režiim 3D-kujutise vaatamiseks
1
Vaadake 3D-videot või valige 3D-kanal.
2
Vajutage 3D ja valige ekraanil kuvatud pildil
sama tüüp.(Valige tüüp saki alt “2D-video”)
3D-video
3
2D-video
2D-režiimi väljalülitamiseks vajutage 3D ja
valige OK.
Lõpeta 2D-video
3D-video
OK
Tühista
Nupp
Kirjeldus
Lõikab pildi välisservad ära ja
3D-pildi suurus venitab pilti 3D-režiimis täisekraanile mahutamiseks.
Reguleerib objekti ja pilditausta
3D Depth
vahelist vahemaad, et parendada
3D-efekti 2D-režiimist 3D-režiimi.
Toob pildi (sh nii objekti kui taustkujutised) 3D-efekti 3D-režiimis
3D-vaatepunkt
parendamiseks esi- või tagaplaanile.
Reguleerib 3D-režiimis pildi
3D-pildi
vasaku ja parema külje värvi- ja
Tasakaal
ereduserinevusi.
3D-pildi
Muudab 3D-režiimis kujutiste
korrektuur
järjekorda vasakul ja paremal.
EESTI
EST
ꔅ 3D seadistus
ꔅ 3D seadistus
◀
0 ◀
15
3D seadistus
Pange ette 3D-prillid.
Parima 3D-vaate nautimiseks istu telerist
2 m kaugusele.
Tühista
OK
◀ Skaneerimine ▶
3D-pildi suurus
3D-vaatepunkt
* Märkus. 3-D Blueray-filmide vaatamiseks HDMIsisendi kaudu aktiveerige 3D-režiimi automaatne
sisselülitus.
või
3D seadistus
3D Depth
2D-video
Lülitage 3D-prillid sisse ja pange pähe.
Parima 3D-vaate nautimiseks istu telerist
2 m kaugusele.
51
52
3D-PILDINDUS
ETTEVAATUST!
yy
Kõik menüüd ei pruugi 3D-režiimi kasutamisel töötada.
yy
Kui 3D-efekti kasutatakse 2D-allikaga, siis 3D-režiim ei tööta.
yy
Digitelevisiooni kanali või sisendallika vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 2D-digitelevisiooni 3D-režiimis, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui telerisse tuleva 3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse 3D-režiim.
yy
MPO-failide (3D-kaamera faili) korral on 3D-režiim automaatselt sisse lülitatud.
yy
Mõnede arvutite graafikakaartide puhul ei pruugita 3D-efekt õigesti kuvada.
ETTEVAATUST!
* LCD-/LED LCD-telerid
Kui valite 3D-režiimi, lülitatakse toiteindikaator automaatselt välja.
yy
3D-video vaatamisel ei saa video-/heliseadeid menüü sätete abil muuta.
yy
Kaugjuhtimispuldi nupuga AV MODE (AV-REŽIIM) saate valida vaid suvandeid Standardne →
yy
Kino → Mäng. 3D-režiimis on suvandi AV režiim seadeks Standardne.
Kui soovite *.mpo faili (3D-kaamera fail) esitamisel kasutada taustamuusikat, siis tuleb eelnevalt
yy
taustamuusika sisutee seadistada täisekraanirežiimis kuvatavas fotovaaturi aknas.
3D-režiimi sisenemisel on pildirežiim sättel Standardne ning energiasäästmine on väljas.
yy
EESTI
EST
MEELELAHUTUS
53
MEELELAHUTUS
Traadiga võrku ühendamine
(sõltub mudelist)
Ühendage teler LAN pordi vahendusel kohtvõrku (LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage
võrgusätted.
Kui saadaval on nii traadiga kui traadita võrk,
tuleks eelistada esimest.
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned
koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrke ühendab teleri
automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt
või ruuteri kasutusjuhendist.
Võrgusätete seadistamine: isegi kui teler on juba
automaatselt ühendatud, ei riku uuesti seadistamine midagi
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule VÕRK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Võrguseaded, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui korraga on ühendatud nii traadiga kui
traadita võrk, kasutage noolenuppe ja liikuge
valikule Traadiga, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
7 Valige suvand IP-automaatseade või IP-ma-
Internet
ETTEVAATUST!
yy
Ärge ühendage LAN-ühenduspessa moodultelefoni kaablit.
yy
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte
või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.
nuaalseade.
-Kui valite suvandi IP-manuaalseade, kasutage noole- ja numbrinuppe. IP-aadressid tuleb
sisestada käsitsi.
-IP-automaatseade: valige see, kui traadiga
kohtvõrku (LAN) on ühendatud DHCP server
(ruuter), telerile määratakse IP-aadress
automaatselt. Kui kasutate DHCP-serveri
(dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll)
funktsiooniga lairibaruuterit või -modemit,
määratakse IP-aadress automaatselt.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT.
EESTI
EST
Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel
lähtestatakse kehtivad võrguseaded.
54
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Kui soovite teleris otse Internetiga ühenduse luua, peab lairiba Interneti-ühendus
alati olema sisse lülitatud.
yy
Kui te ei saa Interneti-ühendust luua,
kontrollige võrgutingimusi arvutist.
yy
Kui kasutate suvandit Võrguseaded,
veenduge, et LAN-kaabel on ühendatud
või kas DHCP on ruuteris sisse lülitatud.
yy
Kui võrgu seadistamist ei viida lõpule, ei
pruugi võrk korralikult töötada.
yy
DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSLmodemit, kaabelmodemiga seotud teenuste
kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt
ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Internetifunktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud
seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkuja
võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Internetti
ühendanud näiteks arvuti.)
yy
Teie Interneti-teenusepakkuja võib keelata või
piirata ruuteri kasutamist Lisateabe saamiseks
võtke ühendust otse oma teenusepakkujaga.
Nõuanded võrgu seadistamiseks
EESTI
EST
yy
Kasutage teleriga standardset LAN-kaablit. Sobib 5. kategooria kaabel RJ45 pistikuga.
yy
Enamikke seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast pleieri koduvõrku
ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel
lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage
toitekaabel.
yy
Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib Internetti ühendatavate seadmete arv olla kasutustingimustega piiratud. Lisateavet saate oma
teenusepakkujalt.
yy
LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti-ühenduse
probleemide eest, mis on tingitud lairiba Interneti-ühendusese vigadest/tõrgetest või mis on
põhjustatud kolmandate seadmete poolt.
yy
LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise
eest.
yy
Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei
pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne
sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle
autoriga.
yy
Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale
sisule, võib esineda häireid.
yy
Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairibaühenduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkuja) olla ära keelanud.
yy
Kõigi võrguühenduse teenustasude maksmise
eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
yy
Selle teleriga traadiga ühenduse kasutamiseks
on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-port.
Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise
ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
Võrgu olek
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja valige suvand Võrgu
olek.
4 Võrgu oleku kontrollimiseks vajutage nuppu
OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Valik
Seade
Test
Sulge
Kirjeldus
Naasmine võrgu seadistamise
menüüsse.
Praeguse võrgu oleku testimine
pärast võrgu seadistamist.
Naasmine eelmisse menüüsse.
MEELELAHUTUS
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade, nagu USBvälkmälu või väline kõvaketas, ning kasutage
multimeediumi funktsioone. (vt “Failide sirvimine”
lk56).
Ühendage USB-välmälu või USB-mälukaardilugeja
teleriga, nagu joonisel näidatud. Kuvatakse ekraan
Minu meedia.
või
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule USBseade, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Eemalda, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Eraldage USB-mäluseade alles siis, kui kuvatakse teade selle eemaldamise ohutuse kohta.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge lülitage telerit sisse ega eemaldage
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite
faile või USB-mäluseadet kahjustada.
yy
Varundage USB-mäluseadmele talletatud faile sagedasti, vastasel juhul võite
faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda
katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
yy
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoturi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
yy
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset tuvastamisprogrammi, võidakse mitte
tuvastada.
yy
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
võidakse mitte tuvastata.
yy
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda igast seadmest eraldi.
yy
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
yy
Palun ärge ühendage USB-mäluseadet, mis
manööverdati arvutisse kunstlikult. Seade
võib põhjustada toote talitlushäireid ja see
võib mitte tööle hakata. Kasutage vaid sellist
USB-mäluseadet, millele on salvestatud
tavalised muusika-, pildi- või filmifailid.
yy
Kasutage ainult sellist USB-mäluseadet,
mida on vormindatud Windowsi töökeskkonna NTFS-failisüsteemis FAT32-failisüsteemina. Juhul kui mäluseadet on vormindatud
teise abiprogrammina ja Windows seda ei
toeta, ei saa seda alati tuvastada.
yy
Palun ühendage välise toitega töötav USBmäluseade (üle 0,5 A) energiaallikaga. Kui te
seda ei tee, ei pruugita seadet tuvastada.
yy
Ühendage USB-mäluseade seadme tootja
pakutava kaabliga.
yy
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei
toimi need sujuvalt.
yy
USB-mäluseadme failijoondusmeetod sarnaneb Windows XP meetodile ning failinimi tunneb ära kuni 100 ladina tähestiku tähemärki.
yy
Varundage kindlasti olulised failid, kuna
USB-mäluseadmele salvestatud andmed
võivad kahjustuda. Me ei vastuta andmekao
eest.
yy
Kui USB HDD-l ei ole välist toiteallikat, ei
pruugita USB-seadet leida. Seega ühendage
see kindlasti välise toiteallikaga.
- Välise toiteallika puhul kasutage toiteadapterit. Me ei taga USB-kaablit välisele
toiteallikale.
yy
Kui teie USB-mäluseadmel on mitu sektsiooni või kui te kasutate USB multikaardilugejat,
võite kasutada kuni 4 sektsiooni või USB-
EESTI
EST
USB-seadme lahtiühendamiseks veenduge,
et lõpetate ühenduse õigesti; nii väldite teleri või
failide kahjustamist.
55
56
MEELELAHUTUS
EESTI
EST
mäluseadet.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USBmultikaardilugejaga, ei pruugita leida selle
mahtandmeid.
yy
Kui USB-mäluseade ei tööta korralikult,
ühendage see lahti ning ühendage siis
uuesti.
yy
USB-mäluseadme leidmise kiirus on seadmete puhul erinev.
yy
Kui USB ühendatakse ooterežiimis, laaditakse kõvaketas teleri sisselülitamisel automaatselt.
yy
Välise USB-kõvaketta soovitatav mälumaht
on kuni 1 TB, USB-mäluseadme soovitatav
mälumaht on kuni 32 GB.
yy
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
ei pruugi korralikult töötada.
yy
Kui energiasäästmise funktsiooniga väline
USB-kõvaketas ei töötam lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
yy
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
yy
Ühte kausta saab koostada maksimaalselt
kuni 999 kausta või faili.
Failide sirvimine
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmi (Välja
arvatud 50PV250N, 50PT250N) loenditele.
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Põhimenüüde sirvimiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule FOTOLOEND, MUUSIKALOEND või FILMILOEND
(Välja arvatud 50PV250N, 50PT250N), seejärel
vajutage nuppu OK.
 
Filmiloend
Fotoloend
Muusikaloend
Välja arvatud 50PV250N, 50PT250N
2
1
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
002
010
011
Draiv1
003
004
005
006
012
013
014
015
Liiguta
Muusikaloendisse
Lehekülg 1/1
Vaata
Muuda numbreid
007
P
008
Lehekülje muutmine
Markeerimisrežiim
009
4
5
MARKEERI Markeeri
Välju
3

nr
Kirjeldus
1
Teisaldab kõrgema taseme kausta
2
Käesolev leht / kõik lehed
4
Vastavad nupud
kaugjuhtimispuldil
Valitud kausta sisu sisu 1
5
Valitud kausta sisu 1
3
Nupp
Kirjeldus
Vajutage ROHELIST nuppu korduvalt, et
vahetada Fotoloend->Muusikaloend,
Muusikaloend->Filmiloend või Filmiloend->Fotoloend.
Roheline (Välja arvatud 50PV250N, 50PT250N)
nupp
Vajutage ROHELIST nuppu korduvalt, et
vahetada Fotoloend->Muusikaloend või
Muusikaloend->Fotoloend.
(Ainult 50PV250N, 50PT250N)
Kollane Meetod 5 suure pildi kaupa või tavalise
nupp loendina kuvamiseks.
Sinine
Markeerimisrežiimi vahetamine.
nupp
57
MEELELAHUTUS
Filmide vaatamine
Toetatud failivorming
Tüüp
Film
Toetatud failivorming
DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV,
TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)
(Välja
arvatud
50PV250N, Film(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.
50PT250N) mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.
flv/*.avi(motion-jpeg)/*.
mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))
tugifail
Videovorming: DivX3.11, DivX4.12,
DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01,
Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1,
JPEG, Sorenson H.263
Audiovorming: Dolby Digital, AAC, Mpeg,
MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps(MP3)
Väliste subtiitrite vorming: *.smi/*.srt/*.
sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.
ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Foto
Sisemiste subtiitrite vorming: ainult
XSUB (DivX6 failides kasutatav subtiitrivorming)
JPEG
Esitage videofaile teleris. Teler kuvab kõik
USB-mäluseadmele või arvuti ühiskausta
salvestatud videofailid.
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Filmiloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks valige Draiv1.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Draiv1
Väline USB-seade
001
002
005
006
yyTe saate esitada vaid JPEG-faile.
yyMittetoetatavad failid on kuvatud eelmääratud ikoonina.
Ainult 3D-mudelid
Fail
Element Profiil
laiendid
2D jpeg
jpg
jpe
toetatud yySOF0: äärejoon
failivor- yySOF1: laiendusming
järjestus
yySOF2: progressiivne
foto
suurus
3D mpo
yyMin: 64 X 64
yyMax tava tüüpi:
15360 (W) X 8640
(H)
yyProgressiivset
tüüpi: 1920 (W) X
1440 (H)
toetatud mpo
failivorming
foto
suurus
yy4:3 suurus: 3,648
X 2,736 2,592 X
1,944 2,048 X 1,536
yy3:2 suurus: 3,648
X 2,432
Muusika MP3
Bitikiirus 32 kuni 320
yyDiskreetimiskiirus MPEG1 kihis 3: 32
kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yyDiskreetimiskiirus MPEG2 kihis 3: 16
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
yyDiskreetimiskiirus MPEG2.5 kihis 3 : 8
kHz, 11,025 kHz, 12 kHz
Liiguta
Muuda numbreid
Fotoloendisse
Lehekülg 1/1
003
Esita
P
Lehekülje muutmine
Markeerimisrežiim
MARK
Markeeri
Välju
Lehekülg 1/1
Filmiloend
Markeerimisrežiim
Draiv1
Väline USB-seade
001
002
005
006
Markeeri kõik
Menüü
Esita markeeritud
Markeeri kõik
Lehekülg 1/1
003
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Liiguta
Esita markeeritud
004
EESTI
EST
Äärejoon: 64 x 64 kuni 15360 x 8640
Progressiivne: 64 x 64 kuni 1920 x 1440
(Välja arvatud 50PV250N, 50PT250N)
Markeeri P
Eemalda
markeering kõigilt
Lehekülje muutmine
MARK
Välju
markeerimisrežiimist
Markeeri
Välju
Kirjeldus
Esitage valitud filmifail.
Kui filmifaili esitamine on lõppenud,
alustatakse automaatselt järgmise
valitud faili esitamist.
Märkige kõik ekraanil kuvatavad
filmifailid.
Tühistage kõikide märgitud filmifailide valimine.
Eemalda markeering kõigilt
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
58
MEELELAHUTUS
6 Käivitage filmi esitus.
Nõuanded videofailide esitamiseks
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.

►
■
◄►
►
II
◄◄
01:02:30 / 02:30:25
►►
Q.MENU
Nupp
EESTI
EST
r
s
t
v
w
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab video
Peatab või jätkab esitust
Liigub failis tagasi
Liigub failis edasi
Home (Põhimenüü)
Kuvab menüü Valik.
või Q.MENU
(Kiirmenüü)
BACK (TaPeidab menüü täisekraanil.
gasi)
EXIT (Välju) Naaseb valikusse Filmiloend.
Liigub faili esitamise ajal spetsiaalsetesse punktidesse. Spetsiifilise
< või >
punkti aeg kuvatakse olekuribal.
Teatud failides ei tööta see funktsioon korralikult.
ENERGY
Vajutage korduvalt nuppu ENERSAVING
GY SAVING (ENERGIASÄÄST),
(Eneret suurendada ekraani heledust.
giasääst)
Vajutage korduvalt nuppu AV
AV MODE
MODE (AV-REŽIIM), et soovitud
(AV-režiim)
allikat valida.
yy
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
korralikult töötada.
yy
Kõiki erimärke subtiitrites ei toetata.
yy
HTML-silte subtiitrites ei toetata.
yy
Subtiitrid keeltes, millel puudub tugi, ei ole
saadaval.
yy
Helikeele muutmise ajal võib ekraanil esineda ajutisi katkestusi (pildi peatumist, kiiremat
taasesitust jne).
yy
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
yy
Kõigi kooderite filmifaile ei pruugita korralikult
mängida.
yy
Kui salvestatud faili video- ja audiostruktuur
ei ole vahelelisatud, väljastatakse kas videot
või audiot.
yy
HD videoid maksimaalse eraldusvõimega 1920 x [email protected]/30P või 1280 x
[email protected]/60P toetatakse sõltuvalt raamist
yy
Videod, mille eraldusvõime on suurem kui
[email protected]/30P või [email protected]/60P,
ei pruugi sõltuvalt raamist korralikult töötada.
yy
Muud kui märgitud tüüpi ja vormingus filmifaile ei pruugi korralikult töötada.
yy
Esitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus on
20 Mbps. (ainult, Motion JPEG: 10 Mbps)
yy
Me ei garanteeri sujuvat taasesitust profiilidele, mis on H.264/AVC-s kodeeritud
tasemel 4.1 või kõrgemal.
yy
DTS-audiokodek ei ole toetatud.
yy
Suurema kui 30 GB filmifaili taasesitust ei
toetata. Faili suuruse piirang oleneb kodeerimiskeskkonnast.
yy
DivX-i filmifail ja selle subtiitrifail peavad
asuma samas kaustas.
yy
Videofaili nimi ja selle subtiitrifaili nimi peavad subtiitrite kuvamiseks olema identsed.
yy
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
yy
Võimalik, et GMC (Global Motion Compensation) abil kodeeritud faile ei esitata.
yy
Funktsiooniga Filmiloend filmi vaatamise
ajal saate pilti reguleerida kaugjuhtimispuldi
nuppe Energy Saving (Energiasääst) ja AV
Mode (AV-režiim) kasutades. Iga pildirežiimi
kasutajapoolne häälestamine ei toimi.
MEELELAHUTUS
Videosuvandid
Sünkr.
Reguleerib filmi esituse ajal
subtiitrite aegsünkroonimist
alates -10 sekundist kuni +10
sekundini 0,5 sekundi kaupa.
Asend
Vahetab subtiitri asetust esitamise ajal üles või alla.
Suurus
Valige soovitud subtiitrite
suuruse esitamise ajal.
Korda
Lülitab esitamise kordamisfunktsiooni sisse või välja.
Sisselülitatuna esitatakse
kaustas olevat faili korduvalt.
Kui kordusesitus on välja
lülitatud võidakse faili esitada,
kui faili nimi on sarnane eelnevalt esitatud faili nimele.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), et
kasutada hüpikmenüüsid.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Seadista videoesitus, Seadista video või
Seadista audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yyFilmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yyFotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
yy
Pärast videofaili esitamise peatamist saate
selle esitust jätkata sealt, kus pooleli jäi.
Kui valisite Seadista videoesitus, toimige järgmiselt.
rus, Audio keel, Subtiitri keel või Kordus.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Menüü
Pildi suurus
Audio keel
Kirjeldus
Valib soovitud pildivormingu
filmi esitamise ajal.
Muudab heli keelerühma filmi
esitamise ajal. Faile üksiku
heliribagaei saa valida.
Subtiitri keel Subtiitrite sisse-/väljalülitamiseks.
Keel
Aktiveeritakse SMI subtiitrite
jaoks ja võimaldab keele valimist subtiitrites.
Koodi lehekülg
Saate valida subtiitrite fondi.
Vaikeseadete korral kasutatakse üldmenüüga sama fonti.
Subtiitri keel
Toetatud keel
Ladina 1
Inglise, hispaania, prantsuse,
saksa, itaalia, rootsi, soome,
hollandi, portugali, taani, rumeenia norra, albaania, gaeli,
kõmri, iiri, katalaani, valentsia
keel
Ladina 2
Bosnia, poola, horvaadi, tšehhi, slovaki, sloveeni, serbia,
ungari keel
Ladina 4
Eesti, läti, leedu keel
Kirillitsa
Bulgaaria, makedoonia, vene,
ukraina, kasahhi keel
Kreeka
Kreeka
Türgi keel
Türgi keel
MÄRKUS
yy
Ühes subtiitrifailis toetatakse ainult 10 000
sünkroonimisplokki.
yy
Video esitamise ajal saab pildi suurust muuta
nupuga RATIO (Kuvasuhe).
EESTI
EST
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Pildi suu-
59
60
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk68)
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Väline USB-seade
001
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
010
002
011
Draiv1
Lehekülg 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
007
008
009
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
Liiguta
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk73)
Vaata P
Muuda numbreid
Muusikaloendisse
Lehekülje muutmine
MARK
Markeeri
Välju
Markeerimisrežiim
Lehekülg 1/1
Fotoloend
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
001
010
002
011
Draiv1
003
004
005
006
012
013
014
015
Liiguta
Vaata markeeritud
Lehekülg 1/1
Markeeri kõik
Markeeri
P
Eemalda
markeering kõigilt
007
008
Lehekülje muutmine
Välju
markeerimisrežiimist
009
MARK
Markeeri
Välju
EESTI
EST
Menüü
Kirjeldus
Vaata markeeKuvage valitud fotofail.
ritud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
fotofailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud fotofailikeering kõigilt de valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
Fotode vaatamine
Vaadake USB-mäluseadmele või võrguühenduse
kaudu arvuti ühiskausta talletatud pildifaile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Fotoloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Vaadake fotosid.
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina
.
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina
.
MEELELAHUTUS
Fotosuvandite kasutamine
Valik
Fotode vaatamise ajal saate kasutada järgmiseid
valikuid.
yySlaidi kiirus: määrab slaidiseansi kiiruse (Kiire, Keskmine,
Aeglane).
yyBGM: valib taustamuusikale
muusikakausta.

MÄRKUS
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
◄
yyMuusikakausta ei saa vahetada taustamuusika esitamise
ajal.
yySaate valida vaid MP3kausta, mis on salvestatud
samasse seadmesse, millest
fotot kuvatakse.
◄
◄
Slaidiseanss
►
61
BGM
■
Suvandid
2/13
Peida
►
Q.MENU
Valik
Peida
Välju
Valitud fotode arv
EXIT
(Välju)
Peidab suvandite akna.
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Naaseb valikusse Fotoloend.
Fotovalikud
Valik
Slaidiseanss
Lülitab taustmuusika sisse või
välja. Taustmuusika kausta
määramiseks valige Valik.
Suvandeid saab reguleerida
kaugjuhtimispuldi nuppudega
Q.MENU (KIIRMENÜÜ) ja
Home (Põhimenüü).
(pööra) Pöörab fotosid päripäeva (90°,
180°, 270°, 360°).

MÄRKUS
yyToetatud fotosuurused on
piiratud. Fotot ei saa pöörata,
kui pööratud laiuse eraldusvõime on suurem, kui toetatav
eraldusvõime.
ꔦ
ENERGY
SAVING
(Energiasääst)
Fotode 2 või 4 kordse suumiga
vaatamiseks.
Vajutage korduvalt nuppu
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST), et muuta ekraani
heledust.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü) või
Home (Põhimenüü), et avada menüü Valik.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Seadista fotovaade, Seadista video või Seadista
audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
Valides suvandi Seadista fotovaade, toimige
järgmiselt.
1 Leidke noolenuppudega valik Slaidi kiirus või
BGM..
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
EESTI
EST
BGM
Kirjeldus
Käivitab või peatab valitud fotode slaidiseansi.
Kui fotosid pole valitud, kuvatakse slaidiseansis kõik valitud
kausta salvestatud fotod.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige Valik.
62
MEELELAHUTUS
Kui valisite Seadista video
1 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk68)
6 Esitage muusikat.
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
3 markeeritud fail(i)
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
2 Kasutage noolenuppe ja tehke vajalikud
muudatused. (Vt lk73)
Muusika kuulamine
1 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Minu
meedia, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Muusikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Ühendatud USB-mäluseadme avamiseks kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Draiv1.
EESTI
EST
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud kausta, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
Väline USB-seade
Draiv1
001. - B01.mp3
0:00
Lehekülg 1/1
002. -B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Liiguta
Filmiloendisse
Esita
P
Muuda numbreid
Lehekülje muutmine
MARK
Markeeri
Välju
Markeerimisrežiim
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
Markeerimisrežiim
Väline USB-seade
Draiv1
001. - B01.mp3
0:00
Lehekülg 1/1
002. -B02.mp3
0:00
003. B03.mp3
0:00
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
Liiguta
Esita markeeritud
Markeeri
Markeeri kõik
P
Lehekülje muutmine
Eemalda markeering kõigilt
MARK
Välju
markeerimisrežiimist
Markeeri
Välju
Menüü
Kirjeldus
Esita markeeriKuvage valitud muusikafail.
tud
Märkige kõik ekraanil nähtavad
Markeeri kõik
muusikafailid.
Eemalda mar- Tühistage kõikide märgitud muusikeering kõigilt kafailide valimine.
Välju markeeriVäljuge markeerimisrežiimist.
misrežiimist
Lehekülg 1/1
►
1 Kasutage noolenuppe ning kuvage valikud Helirežiim, Automaatne helitugev, Selge hääl II
või Tasakaal.
Draiv1
004. - B04.mp3
0:00
005. - B05.mp3
0:00
005. - B05.mp3
■
►
II
◄◄
►►
Nupp
r
s
t
w
v
►
006. - B06.mp3
0:00
◄►
Esita fotoga
007. - B07.mp3
0:00
008. - B08.mp3
0:00
2:30 / 3:25
Q.MENU
Valik
Peida
Välju
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
Esitab muusikafaili
Peatab või jätkab esitust
Liigub järgmisele failile
Liigub eelmisele failile
Esituse ajal
Kui vajutate esituse ajal nuppu
v, esitatakse eelmine muusikafail.
Kui vajutate esituse ajal nuppu
w, esitatakse järgmine muusikafail.
Roheline
Alustage valitud muusikafaili esinupp
tamiset, seejärel liikuge valikule
Fotoloend.
ENERGY SA- Vajutage korduvalt nuppu
VING (Ener- ENERGY SAVING (ENERgiasääst)
GIASÄÄST), et muuta ekraani
heledust.
Home (Põhimenüü)
Kuvage menüü Valik.
või Q.MENU
(Kiirmenüü)
Peidab suvandite akna.
Peida
Suvandite kuvamiseks vajutage
nuppu OK.
Kui vajutate muusikamängija
kuvamise ajal nuppu Exit (Välju), peatatakse ainult muusika
esitamine, kuid mängijalt ei
liiguta tavapärase telerivaatamise juurde.
EXIT (Välju)
Kui vajutate nuppu Exit (Välju) samal ajal, kui muusika on
peatatud või kui muusikamängija
on peidetud, liigutakse mängijalt
tavapärasesse telerivaatamise
režiimi.
Kui kasutate esitamise ajal nup< või >
pu < või >, kuvatakse asukohta
märkiv kursor.
v või w
Nõuanded muusikafailide esitamiseks
See seade ei toeta ID3 sildiga MP3-faile.
yy
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Toetuseta failid kuvatakse eelvaates vaid
ikoonina .
yy
Ebaloomulikud failid kuvatakse rastrina .
yy
Kahjustatud või rikutud muusikat ei esitata,
vaid see näitab esitusaega 00:00.
yy
Tasulisest teeninduspunktist allalaetud
muusika koos autorikaitseõigusega ei käivitu,
vaid kuvab mängu ajal sobimatut informatsiooni.
yy
Kui vajutate nuppu OK või r, ekraanisäästja peatub.
yy
Kaugjuhtimispuldi nupud PLAY (Esita) (s),
Pause (Paus) (t), r, w, v on kasutatavad ka selles režiimis.
yy
Järgmise pala kuulamiseks kasutage nuppu
w, eelmise pala kuulamiseks kasutage
nuppu v.
63
Muusikavalikud
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), et
kasutada hüpikmenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Sadista
audioesitus või Seadista audio ,seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
fotoloendis kui ka muusikaloendis, kuid
mitte filmiloendis.
faili nimi
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Kordus või
Juhuslik.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.
Kui valisite Seadista audio, toimige järgmiselt.
1 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Helirežiim,
Automaatne helitugevus, Selge hääl II või
Tasakaal.
2 Vajutage noolenuppe kerimiseks ja seadistuste
tegemiseks.(Vt lk73)
EESTI
EST
Kulunud aeg / Kestus
Kui valisite Seadista audioesitus, toimige järgmiselt.
64
MEELELAHUTUS
DivX® VOD-i juhend
(Välja arvatud 50PV250N, 50PT250N)
DivX® VOD-i registreerimine
Selleks, et esitada soetatud või renditud DivX®
VOD-i sisu, peaksite oma seadme registreerima
sellel oleva kümnekohalise DivX-i registreerimiskoodiga veebilehel www.divx.com/vod.
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu
Home (Põhimenüü).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage sinist nuppu.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskood, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Vaadake teleri registreerimiskood järele.
DivX® VOD-i registreeringu tühistamine
Oma seadme registreeringu saate tühistada sellel
oleva kaheksakohalise DivX-i registreerimise tühistamise koodiga veebilehel www.divx.com/vod.
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule MINU
MEEDIA, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage sinist nuppu.
4 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i deaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kinnitamiseks liikuge noolenuppudega valikule
Jah.
Registreerimise tühistamiskood:
********
Tühistage registreerimine aadressil http://vod.divx.com
Jätkan registreerimist?
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
EESTI
EST
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).

Peate oma seadme registreerima,
et mängida DivX-kaitstud videoid.
Registreerimiskood:**********
Registreerige aadressil http://vod.divx.com
Sulge
MÄRKUS
yy
Filmifaile toetatakse järgnevalt
Eraldusvõime: alla 1920x1080 WxH piksli
Kaadrikiirus: alla 30 kaadri sekundis
(1920x1080), alla 60 kaadri sekundis (alla
1280x720)
yy
Videokodek : MPEG 1, MPEG 2, MPEG
4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12,
DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1,
Xvid 1.10-beta2, JPEG, VC1, Sorenson
H.263/H.264.
Jah

Ei
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui registreering on tühistatud, peaksite
oma seadme DivX® VOD-i sisu vaatamiseks uuesti registreerima.
SÄTETE KOHANDAMINE
65
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Põhimenüüde avamine
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
PILT (Vt lk67)Reguleerib
pildi suurust, kvaliteeti
või efekti
LUKK (Vt lk77)
Lukustab või avab kanalid ja programmid
SEADED
LUKK
VALIK (Vt lk78)
Kohandab
üldsätteid
PILT
VALIK
AUDIO
SISEND
AEG
MINU MEEDIA
SISEND (Vt lk44)
Esitab sisendallikad
koos siltidega
või
VÕRK
VÕRK (Vt lk81)
Seadistab võrku.
AEG (Vt lk76)
Määrab kellaaja,
kuupäeva või taimeri
funktsiooni
MINU MEEDIA (Vt lk55)
Kuvab ja esitab USBmäluseadmel olevaid
filme (Välja arvatud
50PV250N, 50PT250N),
fotosid ja muusikat
EESTI
EST
SEADED (Vt lk66)
Seadistab ja muudab
programme
AUDIO (Vt lk73)
Reguleerib helikvaliteeti,
efekti või helitugevust
66
SÄTETE KOHANDAMINE
Sätete kohandamine
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Seadistussätted
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
SEADED
Liiguta
OK
● Automaathäälestus
●
Manuaalne häälestus
●
Programmi redigeerimine
●
Võimendi
●
CI info
: Väljas
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe
ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
EESTI
EST
Seade
Automaatne häälestus
Kirjeldus
Häälestab ja talletab antenni või kaabli kaudu saadavad programmid (Vt lk31).
Manuaalne häälestus
Häälestab ja talletab programmid käsitsi (Vt lk34).
Programmi redigeerimine
Redigeerib programme (Vt lk36).
Võimendi
Seadistab optimeeritud tundlikkuse sõltuvalt signaali kvaliteedist (Vt lk36).
CI info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused).(Vt lk38).
Kaabel-DTV seadistus
(ainult kaabelrežiimis)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate arvule on operaatorite valik teenusepakkujate menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta
on 1, muutub vastav funktsioon mitteaktiivseks.
Pärast teenusepakkuja vahetamist kuvatakse hoiatusaken, mis ütleb, et nupu OK
vajutamisel või suvandi Sulge valides kustutakse kanalikaart, ning kui valitakse JAH,
kuvatakse automaatse häälestuse hüpikaken.(Vt lk33).
67
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage nuppu OK.
PILT
●
Kuvasuhe
●
Pildiviisard
Pildirežiim
:
●
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
●
OK
Energiasääst: Arukas andur
●
●
Liiguta
: 16:9
Kontrastsus 100
●
Heledus
50
●
Teravus
65
●
Värv
60
●
Varjund
0
●
Värvitemp.
0
●
Erijuhtnupp
●
Pildi lähtestamine
R
G
W
C
Ekraan
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kuvasuhe
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata (Vt lk42).
Pildiviisard
Reguleerib pildi kvaliteeti ja kalibreerib ekraani kasutatud juhiste alusel.
Kohandatud suvandid salvestatakse valikus Picture Mode kui Ekspert1.
Standard
Eelistatud
MÄRKUS
yyKui peatate seadistamise enne viimast etappi, siis muudatusi ei rakendata.
yyKui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
yySuvandis Pildiviisard tehtud muudatuste lähtestamiseks kasutage suvandit Pildi lähtestamine, kui suvandi Pildirežiim sätteks on Ekspert1.
yyRežiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata suvandite Värv, Varjund ja H/V teravus
muudetud väärtusi.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani heledust muutes.
Valik
Nutikas andur
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
(ainult plasmateler) Valitakse kõige sobilikum heledusaste vastavalt ümbritsevale keskkonnale.
või automaatne
(ainult LCD TV/
LED LCD TV)
Väljas
Energiasääst on välja lülitatud
Minimaalne/kesk- Määrab heledusastme.
mine/maksimaalne
Ekraan välja
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.

MÄRKUS
Kui valite suvandi Ekraan väljas, lülitatakse ekraan 3 sekundi möödumisel välja ning käiviyy
tub režiim Ekraan väljas.
Kui reguleerite funktsiooni Energiasääst-Automaatne (sõltub mudelist), funktsioonid Makyy
simaalne", Taustavalgustus ei tööta. (ainult LCD-/LED LCD-telerid)
Kui reguleerite funktsiooni Energiasääst-nutikas andur, funktsioonid Teravus, Värv,
yy
Värvi temp. ei tööta. (ainult plasmateler)
Kui valite suvandi Automaatne, reguleeritakse funktsiooni Taustavalgustus nutika anyy
duriga automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele, kui teler on varustatud nutika
anduriga. (ainult LCD TV/LED LCD TV ) (sõltub mudelist)
EESTI
EST

Standardse pildikvaliteedi määramise režiim.
(Musta tase, Valge tase, Varjund, Värv, Horisontaalne teravus, Vertikaalne teravus, Taustavalgustus(ainult LCD TV/LED LCD TV))
Standardse pildikvaliteedi asemel kasutaja eelistatud pildikvaliteedi määramise režiim.
(Musta tase, Valge tase, Varjund, Värv, Teravus, Dünaamiline kontrastsus, Värvi temp., Taustavalgustus(ainult LCD TV/LED LCD TV))
68
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
Kirjeldus
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.
Režiim
Nutikas andur
(ainult LCD TV)
Kohandab pildi vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Standardne
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Optimeerib elektri tarbimist.
(ainult plasmatelerid)
Kino,
Kino või
Kino
Optimeerib videokujutist kinokvaliteediga pildi ja heli esitamiseks.
EESTI
EST
Ere ruum
(ainult plasmatelerid)
Sport
Sellega optimeeritakse telepilti eredas keskkonnas vaatamiseks.
Mäng
Optimeerib videokujutist kiirelt vahetuva mänguekraani kuvamiseks.
Foto(sõltub mudelist)
Ekspert
Optimeerib liikumatut kujutist, näiteks fotofaili, USB režiimis.
»»näiteks DSLR-kaamera ühendamisel.

Optimeerib videokujutist kiire ja dünaamilise tegevuse esitamiseks, tõstes
selleks esile põhivärve.
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.
MÄRKUS
Pildirežiim kohandab teleripildi parimale võimalikule tasemele. Valige menüüs
yy
Pildirežiim eelväärtus, mis põhineb programmi kategoorial.
yyKui nutika anduri funktsioon on sisse lülitatud, kohandatakse kõige sobivam pilt automaatselt vastavalt ümbritsevatele tingimustele.
yyPildirežiimi sätteid saab ka menüüs Q. Menu (Kiirmenüü) kohandada.
(Automaatne energiasääst): vähendage energiatarbimist pildikvaliteedi osas järeleandyy
misi tegemata. (ainult plasmatelerid)
Kino,
Ere ruum", funktsioon "Energiasääst-Nutikas
yyKui kohandate "Pildirežiimi andur, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne" ei tööta. (ainult plasmatelerid).
", funktsioon "Energiasääst-Väljas, Minimaalne, KeskmiyyKui kohandate "Pildirežiimine, Maksimaalne ei tööta. (ainult plasmatelerid).
»»
Kino või
Kino (ainult plasmatelerid): selles režiimis naudite filme, justkui oleksite
kinos. Kasutaja saab täiendavaid seadistusi tegemata vaadata igat filmi parima võimaliku
kvaliteediga. Hämaras keskkonnas on pildikvaliteet optimaalseim. Kui valite suvandi
Kino,
Ere ruum, muudetakse kuvasuhte väärtuseks Skaneerimine.
»» Kino (Thomlinson Holmani eksperiment) on filmidega Star Wars ja Thomlinson tuntuks
saanud George Lucase loodud ettevõtte THX audio- ja videosertimise standard. THX standard tagab seadme kvaliteetse pildi- ja heliesituse nii riistvara kui tarkvara osas.
SÄTETE KOHANDAMINE
69
Seade
Kirjeldus
TruMotion
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
(ainult LCD-/LED Kasutatakse parima pildikvaliteedi saamiseks (hägususe ja väreluse kõrvaldamiseks) kiirpildi või
LCD-telerid)
filmiallika sisestamisel.
See funktsioon on RGB-PC, HDMI-PC režiimides välja lülitatud.
Kui võimaldate sätte "TruMotion", võidakse ekraanil kuvada müra.
Sellisel juhul seadke funktsiooni "TruMotion" väärtuseks "Väljas".
Kui valite "Pildirežiim-Mäng ", seadke funktsiooni "TruMotion" väärtuseks "Väljas".
Valik
EKRAAN
Kõrge
Tagab sujuvama pildiliikumise.
Madal
Tagab sujuva pildiliikumise. Kasutage seda sätet tavakasutuse puhul.
Väljas
Lülitab funktsiooni TruMotion välja.
Kasutaja
Kasutaja saab võbelemise ja väreluse taset funktsioonis TruMotion eraldi
reguleerida.
Judder
Reguleerib ekraani müra.
Blur
Reguleerib ekraani järelkujutist.
Kohandab arvuti ekraanisuvandeid.
Valik
Eraldusvõime
Valib arvuti kasutamisel õige eraldusvõime.
Automaatkonfigureerimine
Asend
Määrab teleri suvandeid teleri ekraani jaoks automaatselt optimeerima.
Suurus
Reguleerib kujutise suurust.
Faas
Kõrvaldab horisontaaljooned.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Paigutab kujutise õigesse kohta.
EESTI
EST
70
SÄTETE KOHANDAMINE
Peamised kujutise suvandid
Seade
Taustavalgustus
(ainult LCD-/LED LCDtelerid)
Kirjeldus
Kohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.
yyKui kasutate režiimi "Energiasääst - Automaatne, Maksimaalne", suvandit Taustavalgustus ei saa kasutada.
yyTaustavalgustuse kasutamise eelised
- Elektritarbimine väheneb kuni 60 %.
- Musta heledust vähendatakse. (Kuna musta värvi sügavus on suurem, on pildi kvaliteet parem.)
- Saate reguleerida heledust nii, et algne signaali eraldusvõime jääb samaks.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Kontrasti saab kasutada, kui pildi hele osa
on küllastunud.
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Heledus
Teravus
Värv
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel.
Mida madalam tase, seda pehmem pilt.
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemp.
Seadke soe häälestus punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus vähem intensiivsete
toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.
Täiendavate suvandite kohandamiseks
Täiustatud juhtimine
või ekspertjuhtimine
Pildi lähtestamine
Taastab iga režiimi suvandid tehasesätetele
EESTI
EST
MÄRKUS
Saate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.
yy
SÄTETE KOHANDAMINE
71
Kujundi täiustatud suvandid (sõltuvad mudelist)
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kontrast- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
sus
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Puhas valge
Muudab ekraani valge piirkonna heledaks ja puhtaks.
Ekraani värv
Kasutaja saab seadistamise kaudu valida meelepärase ekraani värvi.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Digitaalse müra vähendamine
Vähendab müra MPEG-tihendusega video puhul.
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
»»Madal: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid heledamaks.
»»Keskmine: pildi originaaltase.
»»Kõrge: muudab tumedamad ja keskmised hallid toonid tumedamaks.
Must tase
äärab ekraani musta taseme õigele tasemele. See funktsioon on kasutatav järgmistes režiiM
mides: AV (NTSC-M), HDMI, komponent või USB (ainult plasmatelerid).
»»Madal: ekraanipilt muutub tumedamaks.
»»Kõrge: ekraanipilt muutub heledamaks.
»»Automaatne: seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta taseme kõrgeks
või madalaks.
Silmakaitse
Reguleerige ekraani heledust, et see ei muutuks liiga heledaks. Tuhmistab väga heledad
pildid.
See funktsioon on järgmistes režiimides välja lülitatud "Pildirežiim-Elav, Kino, Ekspert1,
Ekspert2, Nutikas andur".
Režiimid Tõeline kino
ja Filmirežiim
Muudab salvestatud videoklipid loomulikumaks, eemaldades väriseva efekti.
DVD- ja Blu-ray-filmid filmitakse kiirusega 24 kaadrit sekundis (fps). Funktsiooniga LG RealCinema töödeldakse iga kaadrit 1/24 sekundi jooksul 5 korda, mille korral on kiiruseks 120 fps,
kui kasutate režiimi TruMotion, või iga kaadrit 1/24 sekundi jooksul 2 korda, mille korral on
kiiruseks 48 fps, kui te ei kasuta režiimi TruMotion, kõrvaldades seega värinaefekti täielikult.
Värvigamma
Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi suurendamiseks.
»»Standard: kuvab standardse värvikomplekti.
»»Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Serva täiustaja
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.
XVYCC
(kasutatav režiimides
Kino ja Ekspert)
*See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.
Selle funktsiooniga väljendatakse rikkalikemaid värve.
Selle funktsiooniga esitatakse rikkalikemaid värve ning tavavideosignaali.
Kui xvYCC signaali edastatakse HDMI kaudu, on see funktsioon kasutatav režiimides "Pildirežiim - Kino, Ekspert".
Ekspertmuster
(kasutatav režiimis
Ekspert)
See on ekspertreguleerimise jaoks vajalik muster.
DTV vaatamisel on see funktsioon kasutatav režiimis "Pildirežiim - Ekspert".
Värvifilter
See funktsioon on ette nähtud teatud video värvide filtreerimiseks.
Värvi küllastumise ja tooni täpseks seadistamiseks saate kasutada RGB-filtrit.
EESTI
EST
Dünaamiline värv
72
SÄTETE KOHANDAMINE
Kujundi täiustatud suvandid (sõltuvad mudelist)
Seade
Värvitemperatuur
Kirjeldus
Kohandab ekraani üleüldist värvitooni valge alusjoont muutes.
Plasmateler
EESTI
EST
Värvihaldussüsteem
a. Meetod: 2 punkti
b. Meetod: 20 punkti IRE
yyMuster: sisemine,
yyIRE
(Institute of Radio Engineers — raadioinvälimine
seneride instituut) on üksus videosignaali
yyPunane/roheline/
suuruse kuvamiseks ning selle saab seasinine kontrast, pudistada väärtustele 5, 10, 15 – 100. Saate
nane/roheline/sinine
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt
heledus: reguleeriigale seadistusele.
misvahemik on -50 yyPunane/roheline/sinine: reguleerimisvahemik
kuni +50.
on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
LCD-/LED LCDb. Meetod: 10 punkti IRE
telerid
yyMuster: sisemine, välimine
yyIRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on üksus videosignaali
suuruse kuvamiseks ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30 – 100. Saate
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt
igale seadistusele.
yyValgsus: see funktsioon kuvab valgustiheduse
arvutatud väärtuse 2.2 gamma kohta. Saate
sisestada soovitud valgsusväärtuse 100
IRE juures; 2.2 gamma valgsuse sihtväärtus
kuvatakse kümne sammuna 10 IREst kuni 90
IREni.
yyPunane/roheline/sinine: reguleerimisvahemik
on -50 kuni +50.
c. Rakendub kõigile sisenditele
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades testmustreid, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane,
roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimisvahemik on -30 kuni
+30.
Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta toon: reguleerimisvahemik on -30 kuni
+30.
See funktsioon on RGB-PC ja HDMI-PC režiimides blokeeritud.
73
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile
AUDIO
●
Liiguta
Automaatne helitugevus
● Selge
hääl II
●
Tasakaal ●
Helirežiim
: Väljas
0
R
L
: Standardne
: Väljas
• Kõrged toonid 50
• Bass
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
3
• Infinite Surround
ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
OK
: Väljas
50
• Lähtesta
●
Digitaalne audioväljund: PCM
●
TV kõlar
●
DTV heliseade: Automaatne
: Sees
Kasutatavaid helisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Automaatne
helitugevus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka kanaleid vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu ühtlane
olla.
Selge hääl
Määrab inimhääle selguse. Kui funktsioon on sisse lülitatud, saate hääle selgust reguleerida.

MÄRKUS
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
Valik
Infinite Surround
Infinite Surround on LG patenteeritud helitöötlemistehnoloogia, mille eesmärgiks on kahe esikõlariga tagada muljetavaldav 5.1 ruumiline heli.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab see
kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see madalama
sagedusvahemiku väljastamist.
Lähtesta
Taastab helirežiimi vaikesätted.
EESTI
EST
yyKui valite režiimi "Selge hääl II" seadeks Sees, funktsioon Infinite Surround ei tööta.
yyValige tase vahemikus -6 kuni +6.
74
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Digitaalne audioväljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele
Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Element
Automaatne
PCM
TV-kõlar
Helisisend
Digitaalne audioväljund
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Kõik
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Lülitab teleri sisemised kõlari välise Hi-Fi süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab audio
väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.

MÄRKUS
yyKui teleri kõlarid on Simplink kodukinosüsteemi kasutamisel välja lülitatud, lülitub heliväljund
automaatselt kodukinosüsteemi kõlaritele, kuid kui teleri kõlarid on sisse lülitatud, tuleb heli
teleri kõlaritest.
yyMõned menüüd valikus AUDIO on blokeeritud, kui teleri kõlarid on välja lülitatud.
EESTI
EST
DTV
Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida sobiva tüübi.
heliseade(ainult
digitaalrežiimis) Režiim
Automaatne
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > Dolby
Digital > MPEG (v.a Itaalias).
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby Digital+ > MPEG
> Dolby Digital (ainult Itaalias).
HE-AAC, Dolby
Digital+, Dolby
Digital, MPEG
Võimaldab kasutajal valida sobiva heli tüübi.
Kui valitud on MPEG, on heliväljundiks alati MPEG.
Kui MPEG-d ei toetata, valitakse teine järjekorras olev helitüüp.
Vt lk��������������������
Helikeele valimine
SÄTETE KOHANDAMINE
75
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse jaama heliteave koos programminumbri
ja jaama nimega.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü), seejärel liikuge noolenuppudega valikule Audio või Audio keel
ja vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega heliväljundile ja vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
yy
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), saate lülituda režiimi DUAL I,
DUAL II või DUAL I+II.
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik vastu võtta kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near
Instantaneous Companding Audio Multiplex).
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM MONO või FM MONO.
2 NICAM-stereo vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM STEREO või FM MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülitage ümber seadele FM MONO.
3 NICAM-kaksikedastuse vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või
NICAM DUAL I+II või FM MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
EESTI
EST
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
76
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning
vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
AEG
Liiguta
●
Kell
●
Väljalülitusaeg
: Väljas
●
Sisselülitusaeg
: Väljas
●
Unetaimer
: Väljas
● Automaatne
seisak
OK
: 4 tundi
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja.
Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.

MÄRKUS
EESTI
EST
yyKellaaeg määratakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi
aeg), mis võetakse vastu koos edastussignaaliga, kellaaeg seadistatakse automaatselt
digitaalse signaali järgi.
yyKui linna nime ajavööndis muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaaega 1 tunni võrra
muuta.
yyAjavööndi menüüd saab muuta režiimis Automaatne.

Ajatsoon
Magadan, Kamtšatka
Vladivostok
Jakutsk
Irkutsk
Krasnojarsk
Omsk
Jekaterinburg
Moskva, Samara
Kaliningrad
See tabel tähistab Venemaa 9 piirkonna ajavööndit; kui
kasutaja valib enda piirkonna ajavööndi, siis seadistatakse
kellaaeg automaatselt.
Kui telejaam kohaliku kellaaja nihet ei edastata või pärast
piirkonna valimist andmed ei ühti, siis saab kasutaja õige
kellaaja määramiseks muuta nihet ajavööndi seadetes.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
77
Kirjeldus
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.

MÄRKUS
yyKui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitamisfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei vajutata, siseneb teler automaatselt ooterežiimi.(Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)
yyKui määrata nii väljalülitusaja kui sisselülitusaja samale ajale, alistab väljalülitusaja funktsioon sisselülitusaja funktsiooni.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
Automaatne
Kui te ei vajuta ühtegi nuppu ja funktsioon Automaatne seisak on sisse lülitatud, siis lülitub teler
seisak
automaatselt ooterežiimile.
(sõltub mudelist)
MÄRKUS
yySee funktsioon ei tööta režiimis Store Demo või tarkvara värskendamise ajal.
Lukuseaded
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage nuppu
LUKK
●
Parooli seadistamine
●
Süsteemilukk
järel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
●
OK
: Väljas
Programmi blokeerimine
●
Vanemlik järelvalve: Blokeering väljas
●
Sisendi blokeerimine
Klaviatuurilukk
: Väljas
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Parooli seadistamine
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikimisi kasutatav PIN-kood on "0 0 0 0".
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Programmi
blokeerimine
Blokeerib lastele ebasobiliku sisuga programmid, kui vajutate rohelist nuppu. Blokeeritud programmide ette kuvatakse luku ikoon. Programme saab valida, kui ekraan jääb tühjaks ja heli vaigistatakse.
Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage parool.
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Vanemlik järel- See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Kui signaal
valve
edastab vale teavet, ei saa seda funktsiooni kasutada.
(ainult digitaalre- Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
žiimis)
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi blokee- Blokeerib sisendallikad.
rimine
Funktsioon on kasutatav, kui suvandi Süsteemilukk sätteks on Sees
Klaviatuurilukk
Lukustab või avab teleri nupud.
EESTI
EST
●
OK.
3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, see-
Liiguta
78
SÄTETE KOHANDAMINE
Suvandisätted
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
VALIK
1 Põhimenüüde avamiseks vajutage nuppu Home (Põhimenüü).
2 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK, seejärel vajutage nuppu
●
Keel (keel)
●
Riik
● Abi
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe
OK
: UK
puuetega inimestele
● ISM-meetod
OK.
Liiguta
: Tavaline
●
Tehaseseaded
●
Seadista ID
:1
●
Režiimi seadistamine
: Kodukasutus
ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid üldsätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Keel
Kirjeldus
Valib kuva- või helikeele.
Valik
Menüükeel
Valige soovitud keel.
Audio keel
Audio funktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Helikeele OSD informatsioon
Kuva
N.A
Olek
Ei ole kasutatav
EESTI
EST
MPEG heli
Dolby Digital heli
Heli vaegnägijatele

Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC
Subtiitri keel
HE-AAC heli
Kasutage subtiitrite funktsiooni, kui subtiitreid edastatakse kahes või
enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.
Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
N.A
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid

Teksti keel

Subtiitrid vaegkuuljatele
Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed
puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.
MÄRKUS
yyKui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate
valida teise eelistuskeele.
yyHeli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse teenusepakkuja poolt.
yyKui te valite täiendava heli (heli vaegnägijatele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada osa
põhihelist.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Riik
79
Kirjeldus
Valib soovitud riigi.

MÄRKUS
yyKui te ei lõpeta seadistamise installimist nupuga BACK (TAGASI) või kui ekraanikuva
aeg lõpeb, kuvatakse installimenüü teleri sisselülitamisel alati, kuni seadistamine on
lõpetatud.
yyKui valite vale asukohariigi, ei kuvata teleteksti ekraanil õigesti ja teleteksti kasutamisel
võivad ilmneda probleemid.
yyCI-funktsiooni (üldliides) ei pruugita riigi leviedastustingimuste alusel rakendada.
yyDTV-režiimi juhtnupud ei pruugi riigi leviedastustingimuste alusel töötada.
yyRiigis, kus digitaalse leviedastuse määrused pole kinnitatud, ei pruugi kõik DTV-funktsiooni sõltuvalt digitaalse leviedastuse tingimustest töötada.
yyRiigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
yyKui riigihäälestuse seadeks on "--", on kasutatavad Euroopa standardsed leviedastusprogrammid, kuid kõik DTV-funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.
Puuetega inimeste abi (ainult
digitaalrežiimis)
Valik
Kuulmispuue
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Audio kirjeldus
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta telesaates.
Kui valitud on säte Audio kirjeldus sees, pakutakse tavaheli ja audio
kirjeldust vaid nende programmidega, mis sisaldavad audio kirjeldust.
Helitugevus Muudab audio kirjelduse helitugevust
Piiks
Kui ekraanil kuvatakse pikka aega fikseeritud või liikumatu kujutis, siis kujutise vahetamisel
võib see põhjustada varipildi. Ärge lubage teleri ekraanil pikka aega liikumatu pildi kuvamist.
Valik
Täiesti valge
Toite märgutuli
(ainult LCD-/LED
LCD-telerid)
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
Funktsioon eemaldab ekraanilt püsikujutised.
Märkus: intensiivset püsikujutist võib olla raske ainult selle funktsiooni
abil eemaldada.
Süstik
See funktsioon võib olla abiks parasiitkujutiste vältimisel. Siiski on
parem, kui teleri ekraanipilt ei ole pikka aega
üks ja sama. Püsikujutise tõkestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2
minuti tagant.
Värviline
Värviplokk koos ekraanikuvaga liigub vähehaaval ja valgeid mustreid
muudetakse. Järelkujutist on raske märgata, kui ajutine järelkujutis
eemaldatakse ja värvimuster on aktiveeritud.
Määrab, kas teleri indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
Kui valite 3D-režiimi, on sisselülituse indikaator automaatselt väljas.
Valik
Puhkerežiimi valgus
Määrab, kas ooterežiimi indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
Sisselülituse valgus
Määrab, kas toite sisselülitamisel lülitatakse indikaatortuli sisse või
välja.
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst, kui
mõlemad on samaaegselt olemas.
EESTI
EST
ISM-meetod
(ainult plasmatelerid)
Audio kirjelduse teave valimisel kostab piiks
80
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Tehaseseaded
Kirjeldus
See funktsioon lähtestab kõik seadistused.

MÄRKUS
yyKui funktsioon Süsteemilukk on Sees ja olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
ID-seadistus
Annab ühendatud seadmetele tunnuse
Režiimi seadistamine
Vaikesätteks on Kodukasutus. Koduses keskkonnas parima pildikvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada režiimi Kodukasutus.
Valik
Kodukasutus
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Kaupluse demo
Valib poekeskkonnale sätte Kaupluse demo.
Demorežiim
Määratakse teleris erifunktsioonide kuvamiseks. Demorežiimi tühistamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a helitugevuse ja vaigistamise
nupud.

MÄRKUS
EESTI
EST
yyRežiimis Kodukasutus pole režiimi Demorežiim võimalik
kasutada.
yyRežiimis Kaupluse demo on režiimi Demorežiim seadeks
automaatselt Sees.
yyKui režiimis Kaupluse demo lülitatakse režiimi Demorežiim
seadeks Väljas, režiim Demorežiim ei tööta ja ainult ekraan
lähtestatakse.
yy5 minuti möödumisel lähtestatakse ekraan automaatselt režiimi
Demorežiim.
SÄTETE KOHANDAMINE
Võrgu seaded
81
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
VÕRK
(sõltub mudelist)
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhi-
Liiguta
●
Võrguseadistus : Traadiga
●
Võrgu olek
OK
: Interneti-ühendus on loodud
menüüsid.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik VÕRK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid võrguseadeid.
Seade
Võrguseaded
Kirjeldus
Võrguseadete konfigureerimine (Vt lk53).
Võrgu olek
Võrgu oleku vaatamine (Vt lk54).
EESTI
EST
82
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendage telesignaali siyy
sendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta
leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
yy
EESTI
EST
ÜHENDUSTE LOOMINE
83
Ühenduste ülevaade
Teleri tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk84
DVI – Vt lk84
Komponent – Vt lk84
Komposiit –Vt lk86
DVD
VCR
HDMI – Vt lk84
DVI – Vt lk84
Komponent – Vt lk84
Komposiit – Vt lk86
Euro Scart – Vt lk85
Digitaalne – Vt lk87
Arvuti
HDMI – Vt lk86
DVI – Vt lk86
RGB – Vt lk86
MÄRKUS
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
yy
USB
Mäluseade –
Vt lk88
Mälukaardi lugeja –
Vt lk88
Mänguseade
HDMI – Vt lk84
Komponent – Vt lk84
Komposiit – Vt lk86
EESTI
EST
Kõlar
Komposiit – Vt lk86
Euro Scart – Vt lk85
84
ÜHENDUSTE LOOMINE
See jaotis ÜHENDUSTE LOOMINE sisaldab
yy
peamiselt telerimudelite 50/60PZ55** diagramme.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ühendamine HD-vastuvõtja,
DVD-seadme või videomakiga
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
EESTI
EST
Komponentkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
MÄRKUS
HDMI-kaabli abil võib teler samaaegselt
yy
vastu võtta video- ja audiosignaali.
Kui DVD-mängija ei toeta funktsiooni Auto
yy
HDMI, siis peate vastavalt häälestama
väljunderaldusvõime.
Veenduge, et HDMI-kaabel on High Speed
yy
HDMI-kaabel. Kui HDMI-kaabel pole High
Speed HDMI-kaabel, siis võib esineda pildi
värelemist või pole pilti üldse. Palun kasutage High Speed HDMI-kaablit.
ÜHENDUSTE LOOMINE
Euro Scart-kaabli ühendamine
85
(Ainult LCD-/LED LCDtelerid)
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
(Ainult plasmatelerid)
Praegune
sisendrežiim
AV1
(TV-väljund1)
AV2
(Monitoriväljund2)
Digitaalteler
X
O
Analoogteler, AV
Analoogteler
O
Komponent / RGB
Analoogteler
X
HDMI
Analoogteler
X
Praegune
sisendrežiim
1 TV-väljund: teler edastab analoogsignaale.
2 Moitoriväljund: edastatakse praegune ekraanikujutis.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart-kaablit,
yy
peab see olema varjestatud.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa
yy
teleri/monitori väljundsignaale edastada
läbi SCART-kaabli.(Ainult 3D-mudelid)
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiyy
TV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
(Ainult 3D-mudelid)
AV1
(TV-väljund1)
Digitaalteler
Digitaalteler
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent / RGB
Analoogteler
HDMI
Analoogteler
1 Teleriväljund: teleri analoog- või digisignaalide väljund
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart-kaablit,
yy
peab see olema varjestatud.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei
yy
saa teleri väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli.(Ainult 3D-mudelid)
EESTI
EST
Väljund
Tüüp
Väljund
Tüüp
86
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komposiitkaabli ühendamine
Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele DVI-HDMI kaabel
nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
MÄRKUS
EESTI
EST
Kui teil on monoheli edastav videomakk,
yy
ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa AUDIO L/MONO.
Ühendamine arvutiga
MÄRKUS
yy
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks
on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele HDMIkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
RGB-kaabli ühendamine
Edastab analoogsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele müügikomplekti kuuluv
15-viiguline D-sub-signaalikaabel nii, nagu on
näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
ÜHENDUSTE LOOMINE
MÄRKUS
Helisüsteemiga ühendamine
Kasutage sisseehitatud kõlarite asemel välist helisüsteemi.
MÄRKUS
Vaigistage teleri sisseehitatud kõlarid, kui
yy
kasutate välist heliseadet (Vt lk74).
Digitaalne optiline heliühendus
Edastab digitaalse helisignaali arvutist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
optiline helikaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
EESTI
EST
Vältige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist
yy
teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jäljend
võib püsivalt ekraanile jääda; võimaluse
korral kasutage ekraanisäästjat.
PC-režiimis võib esineda teatud müra oleyy
nevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi
valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniyy
seerimise sisendkuju on eraldatud.
Soovitame arvutirežiimis kasutayy
da 1920x1080, 60 Hz (Välja arvatud
42/50PT****, 42/50PW****, 22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**), 1024x768,
60 Hz(Ainult 42/50PT****, 42/50PW****)
1360 x768, 60 Hz(Ainult22/26/32LK33**,
19/26/32LV25**, 19/22LV23**) — see
peaks andma parima pildikvaliteedi.
Ühendage personaalarvuti monitori väljunyy
dpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või personaalarvuti signaalkaabel
HDMI-väljundpordist HDMI IN (või HDMI/
DVI IN) seadmepordiga.
Ühendage personaalarvuti helikaabel teleri
yy
helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga
kaasas.)
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastayy
valt arvuti heli.
Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
yy
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
ühendage personaalarvuti kuvamiseks vaid
üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
yy
töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
yy
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
87
MÄRKUS
Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.
yy
Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist
kahjustada.
88
ÜHENDUSTE LOOMINE
Kõrvaklappide ühendamine
(V.a mudelid 42/50PT25**, 50/60PV25**,
42/50PT35**, 50PV35**, 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**, 42/50PT45**)
Edastab kõrvaklappide signaali telerist välisseadmesse. Ühendage kõrvaklapid teleriga nii, nagu on
näidatud alltoodud joonisel.
USB-seadme ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade, nagu
USB-välkmälu, väline kõvaketas või USBmälukaardilugeja, ning avage menüü Minu
meediumid, et sirvida mitmesuguseid
multimeediumfaile. Vt jaotisi “USB-mäluseadme
ühendamine” lk55 ja “Failide sirvimine” lk56 .
või
EESTI
EST
MÄRKUS
Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklapyy
pide ühendamisel kasutada.
Muutes valikut AV-režiim sel ajal, kui
yy
kõrvaklapid on ühendatud, rakendatakse
muudatus vaid videole ja mitte helile.
Funktsioon Optiline digitaalne audioyy
väljund ei ole ühendatud kõrvaklappide
korral kasutatav.
Kõrvaklappide näivtakistus: 16 Ω
yy
Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund:
yy
10 mW kuni 15 mW
Kõrvaklappide pistiku suurus : 0,35 cm
yy
CI-mooduli ühendamine
Vaadake šifreeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses
TV-režiimis.
Vt lk38.
Kontrollige seda punkti näidatud viisil ja sisestage CImoodul.
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIAyy
kaardipesasse sisestatud õiges suunas.
Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib
see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
ÜHENDUSTE LOOMINE
SIMPLINK-ühendus
Kasutage kaugjuhtimispulti HDMI-kaabliga ühendatud ja HDMI-CEC funktsiooni toetavate AV-seadmete juhtimiseks. Teie teler ühildub vaid funktsiooni HDMI-CEC toetavate seadmetega.
Ühendage HDMI-kaabli üks ots teleri tagaosas
olevasse pistikupessa HDMI/DVI IN või HDMI IN ja
teine ots SIMPLINK-seadmega.
Traadita väljundrežiimis ei toetata funktsiooni
SIMPLINK.
MÄRKUS
1 Funktsiooni SIMPLINK menüüde kasutamiseks
vajutage nuppu SIMPLINK.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Sees.
3 Soovitud seadme juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
OK
TV
2
KETAS
3
VCR
4
HDD-salvesti
VCR
5
◄
Välju
►
Valitud seade
1
Kui seade on ühendatud (kuvatud ereda
värviga)
Kõlar
TV-kõlar
Kirjeldus
1 Kuvab eelnevalt vaadatud telekanali.
2
Ketaste esitamine. Kui on saadaval mitu ketast,
kuvatakse ketta pealkiri ekraani allosas.

3 Ühendatud videomaki juhtimine.

4

Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine: esitage kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
Heliväljundina kodukinosüsteem või telerikõla5 rid: heliväljundit lülitatakse kodukinosüsteemi ja
telerikõlarite vahel.
- Valitud seadme ees kuvatakse tähistusmärk.
- Kasutatavad seadmed kuvatakse ereda värviga.
- Mittekasutatavad seadmed on hallid.
►
Kui seadet ei ole
ühendatud (kuvatud hallina)
- Otseesitus: pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse juhtida ja esitada
meediumit ilma täiendavate seadistusteta.
- Vali AV-seade: valige teleriga ühendatud üks
AV-seade.
- Plaadi taasesitus: hallake ühendatud AVseadmeid noolenuppude ja valikutega OK,
,
.
- Kõigi seadmete toide välja: teleri väljalülitamisel katkestatakse kõigi ühendatud seadmete
toide.
- Lülita heliväljundit: pakub lihtsat võimalust
heliväljundi lülitamiseks..
- Toite sünkroonitud sisselülitus: kui HDMI
kaudu ühendatud Simplinki funktsiooniga seadmed hakkavad mängima, lülitub teler automaatselt sisse.
MÄRKUS
Kui muudate nupu INPUT (Sisend) abil
yy
sisendallikat, peatatakse SIMPLINKseadme pooleliolev funktsioon.
Valides kodukino funktsiooniga seadme,
yy
lülitatakse heliväljund automaatselt kodukino kõlaritesse ning telerikõlarid vaigistatakse.
Kui ühendatud SIMPLINK-kodukino
yy
süsteem ei esita telerist heli, ühendage optiline kaabel teleri taga olevasse
pistikupessa DIGITAL AUDIO OUT ja
SIMPLINK-seadme taga olevasse pessa
DIGITAL AUDIO IN.
EESTI
EST
Funktsiooni SIMPLINK-aktiveerimine
Sees
nr
4 Hallake valitud AV-seadet.
Kui ühendatud seade ei toeta funktsiooni
yy
HDMI-CEC, ei saa SIMPLINK-i kasutada.
SIMPLINK-i kasutamiseks peab olema
yy
ühendatud *CEC-funktsiooni toetav kiire
HDMI-kaabel. (*CEC: tarbija elektroonikaseadmete haldus).
◄


89
90
TELETEKST
TELETEKST
Režiim Top Text
yy
See funktsioon pole kõikides maades kasutusel.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annabreaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljudemuude teemade kohta.
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile.
2 Kollast nuppu kasutage järgmisele grupile
siirdumiseks koos automaatse üleminekuga
järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate minna järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Lisavõimalusena saab kasutada nuppu P ^ .
Sisse- ja väljalülitamine
EESTI
EST
Teleteksti lugemisele lülitumiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst). Ekraanile ilmub esimene või
viimane lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit,
TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene
lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(Teletekst). Taastub eelmine režiim.
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutage valimise
ajal valet numbrinuppu, peate lõpetama kolmekohalise numbri valimise ja seejärel sisestama
uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks saate kasutada nuppu P
.
Punane nupp võimaldab naasta eelmisele valikule. Lisavõimalusena saate kasutada nuppu P
v.
Lehekülje otsene valik
Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri
sisestamise teel numbrinuppude abil.
TELETEKST
ꔾ Kellaaeg
Fastext
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
se indeksilehekülg.
. Kuvatak-
2 Saate valida allrea värvikoodidega varustatud
lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Eelmise või järgmise lehekülje valimise vajutage nuppu P
91
.
Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et
kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number
kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülje
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage nuppu
Punane/Roheline, < > või mõnda numbrinuppu.
ꕀ Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge.
Alamlehekülgede arv ja parajasti kuvatava
alamlehekülje number on tavaliselt näha
ekraanil kellaaja all. Selle nupu vajutamisel
kuvatakse ekraani vasakpoolses ülanurgas
stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus
on blokeeritud.
ꔽ Näita
Vajutage nuppu T. OPT ja kasutage seejärel noolenuppe menüü Teksti valik valimiseks.
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
ꔼ Uuenda
Teksti valik
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Uuenda
Keel
Sulge
ꔻ Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
Keel (sõltub mudelist)
Digitaalrežiimis kuvatakse kasutatava keele
teave ja te võite valida soovitud teleteksti
keele.
MÄRKUS
Ühendkuningriigis (digitaalrežiim) ei tööta
yy
nupp T. OPT (Tekstivalik).
EESTI
EST
Teleteksti erifunktsioonid
92
DIGITAALNE TELETEKST
DIGITAALNE TELETEKST
yy
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
ja Iirimaal.
Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud,
nagu tekst, graafika jne. Digitaalsele teletekstile
on juurdepääs spetsiaalse digitaalse teleteksti
teenuste ja eriliste teenustega, mis kannavad üle
digitaalset teleteksti.
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
1 Vajutage numbreid või nuppu P
EESTI
EST
, et valida
teatud teenus, mis edastab digitaalset teleteksti.
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (Teletekst) või värvilisi nuppe.
3 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
1 Vajutage numbreid või nuppu P
, et valida
digitaalne teenuse, mis edastab digitaalset
teleteksti.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ja liikuge
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu TEXT
(Teletekst), OK, noolenuppu, punast, rohelist, kollast, sinist nuppu, numbrinuppu jne.
3 Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige
teine teenus numbrite või nupuga P
.
järgmise etapi juurde, vajutades nuppu OK,
noolenuppu, punast, rohelist, kollast, sinist,
numbrinuppu jne.
4 Vajutage nuppu TEXT (Teletekst) või värvilist
nuppu, et lülitada teletekst välja naasta teleri
vaatamise juurde.
Mõned teenused võivad lubada juurdepääsu
tekstiteenustele PUNASE nupu vajutamisega.
HOOLDUS
93
HOOLDUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks uuendage ja puhastage telerit regulaarselt.
Teleri puhastamine
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
yy
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat
yy
aega ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees
või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriiyy
mustada ja põhjustada moonutusi.
Ärge kasutage teleri puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevayy
hend, õhuvärskendid, määrdeained), sest need võivad rikkuda teleri välimuse ja värvikatte.
Korpus ja statiiv
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas
vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
Ärge pihustage telerile vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju,
yy
elektrilöök või rike.
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
yy
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
94
HOOLDUS
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda
yy
nimetatakse kujutise "sissepõlemiseks", mida garantii alusel ei hüvitata.
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekyy
raani servades.
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri
yy
korral kauem kui kaks tundi,
plasmateleri puhul kauem kui üks tund).
EESTI
EST
TÕRKEOTSING
95
TÕRKEOTSING
Üldine
Probleem
Eraldusvõime
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
yyKontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
yyVeenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
ja 
, 
ja 
yyVeenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (
Puudub pilt ja heli.
yyKontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
yyVeenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
yyKontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teleri sisselülitamisel ilmub kujutis
aeglaselt.
yyPilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. See on normaalne. Kui kujutis ei ilmu
ekraanile mõne minuti möödudes, eraldage toitejuhe 30 sekundiks ja proovige
uuesti. Kui kujutis ikka puudub, võtke ühendust kohaliku volitatud hoolduskeskusega.
Välisseadmete ühendamine ei õnnestu.
) ja ühendage välisseade.
yyVt alajaotist “Ühenduste ülevaade” (Vt lk��������������������������
Teler lülitub ootamatult välja.
yyKontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
yyAvage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
Vt punkti “Unetaimer” (Vt lk���
).
yyKui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja. (Välja arvatud 22/26/32LK335C,
32/37/42LK455C, 19/22/26/32LV255C, 32/37/42/47LV355C, 32/37/42LK469C,
32/37/42/47LV369C, 22/26/32LK336C, 32/37/42LK456C)
).
EESTI
EST
Heli
Probleem
Pilt on, kuid heli puudub.
Eraldusvõime
+ või - .
yyVajutage nuppu
yyVajutage nuppu MUTE (Vaigista) ja kontrollige, kas heli on vaigistatud.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyKontrollige, kas helijuhtmed on korralikult ühendatud.
Üks kõlaritest tekitab ebaloomulikku yyKeskkonna temperatuuri või niiskuse muutumine võib seadme sisse- või väljaheli või ei tööta.
lülitamisel põhjustada ebatavalisi helisid.
yySee ei tähenda, et seade on katki.
96
TÕRKEOTSING
Video
Probleem
Eraldusvõime
Ekraanipilt on mustvalge või halbade värvidega.
).
yyReguleerige värvide seadeid menüüs PILT (Vt lk���
yyVeenduge, et teleri ja muude elektroonikaseadmete vahel on piisavalt ruumi.
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
Ekraanil on horisontaalsed või
vertikaalsed triibud või hägused
kujutised
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
Ekraanipildil on jooned või triibud
yyKontrollige antenni või suunake see ümber.
Teleri väljalülitamisel kuvatakse
järelkujutis
yyVõimalik, et pikaaegse püsikujutise kuvamise tõttu on pikslid kahjustada saanud (kujutise sissepõlemine). Ekraani pikslite kahjustumise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat.
Toide on sisse lülitatud, kuid ekraan yyReguleerige heledust ja kontrasti menüüs PILT (Vt lk���
).
tume.
EESTI
EST
Ekraanil kuvatakse teade "Signaal
puudub".
yyVeenduge, et signaalikaabel on teleri ja muude vastavate seadmetega korralikult ühendatud.
yyVajutage nuppu INPUT (Sisend) ja kontrollige valitud sisendallikat.
Ekraanil on mustad täpid.
yyPaneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist, valget või musta
värvi pikslit. See on normaalne.
Ekraanipildi asend on vale.
).
yyReguleerige asukohaseadeid menüüs PILT (Vt lk���
yyKontrollige, kas teler toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust. Kui sagedus on vahemikust väljas, seadistage välisseadme kuvasätete abil soovituslik
eraldusvõime.
Taustal kuvatakse kitsad ribad.
yyKontrollige videokaabli ühendusi.
Esineb horisontaalmüra või häguseid kujutisi.
).
yyReguleerige faasiseadeid menüüs PILT. Vt punkti “EKRAAN” (Vt lk���
Mõnede kanalite vastuvõtt on halb
yyLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
yyVõimalik, et telejaama ülekandesignaal on nõrk. Paigutage antenn õigesse
suunda.
yyKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
TEHNILISED ANDMED
97
TEHNILISED ANDMED
50PT25**
Statiiviga
42PT250-ZA / 42PT250N-ZA
42PT250A-ZA / 42PT250K-ZA
42PT250-ZG, 42PT250N-ZG
42PT250A-ZG, 42PT250K-ZG
987,6 mm x 662,8 mm x 230,5 mm
50PT250-ZA / 50PT250N-ZA
50PT250A-ZA / 50PT250K-ZA
50PT250-ZG / 50PT250N-ZG
50PT250A-ZG / 50PT250K-ZG
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Statiivita
987,6 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Statiiviga
Statiivita
21,4 kg
19,9 kg
29,5 kg
27,2 kg
50PV25**
60PV25**
Statiiviga
50PV250-ZA / 50PV250N-ZA
50PV250A-ZA / 50PV250K-ZA
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PV250-ZA / 60PV250N-ZA
60PV250A-ZA / 60PV250K-ZA
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Statiivita
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Statiiviga
29,8 kg
42,6 kg
Statiivita
27,5 kg
38,5 kg
42PT35**
50PT35**
50PT350-ZD / 50PT350N-ZD
50PT350A-ZD / 50PT350K-ZD
50PT351-ZC / 50PT351A-ZC
50PT351N-ZC / 50PT351K-ZC
50PT352-ZB / 50PT352A-ZB
50PT352N-ZB / 50PT352K-ZB
50PT353-ZA / 50PT353A-ZA
50PT353N-ZA / 50PT353K-ZA
50PT350-ZK / 50PT350N-ZK
50PT350A-ZK / 50PT350K-ZK
50PT351-ZJ / 50PT351A-ZJ
50PT351N-ZJ / 50PT351K-ZJ
50PT352-ZH / 50PT352A-ZH
50PT352N-ZH / 50PT352K-ZH
50PT353-ZG / 50PT353A-ZG
50PT353N-ZG / 50PT353K-ZG
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
42PT350-ZD / 42PT350N-ZD
42PT350A-ZD / 42PT350K-ZD
42PT351-ZC / 42PT351A-ZC
42PT351N-ZC / 42PT351K-ZC
42PT352-ZB / 42PT352A-ZB
42PT352N-ZB / 42PT352K-ZB
42PT353-ZA / 42PT353A-ZA
42PT353N-ZA / 42PT353K-ZA
42PT350-ZK / 42PT350N-ZK
42PT350A-ZK / 42PT350K-ZK
42PT351-ZJ / 42PT351A-ZJ
42PT351N-ZJ / 42PT351K-ZJ
42PT352-ZH / 42PT352A-ZH
42PT352N-ZH / 42PT352K-ZH
42PT353-ZG / 42PT353A-ZG
42PT353N-ZG / 42PT353K-ZG
991,8 mm x 667,0 mm x 230,5 mm
Statiivita
991,8 mm x 613,8 mm x 52,5 mm
1176,1 mmx 716,5 mm x 52,5 mm
Kaal
Statiiviga
21,5 kg
29,6 kg
Statiivita
20,0 kg
MUDELID
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
27,3 kg
50PV35**
Statiiviga
50PV350-ZD / 50PV350A-ZD
50PV350T-ZD / 50PV350N-ZD
1176,1 mm x 774,7 mm x 289,8 mm
Statiivita
1176,1 mmx 716,5 mm x 52,5 mm
Statiiviga
Statiivita
29,9 kg
27,6 kg
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
EESTI
EST
42PT25**
98
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
50PZ25**
60PZ25**
60PZ250-ZB / 60PZ250N-ZB
60PZ250A-ZB / 60PZ250T-ZB
1390,8 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
50PZ250-ZB / 50PZ250N-ZB
50PZ250A-ZB / 50PZ250T-ZB
1171,9 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
Statiivita
1171,9 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1390,8 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Kaal
Statiiviga
29,8 kg
42,6 kg
Statiivita
27,5 kg
38,5 kg
42PW45**
50PW45**
Statiiviga
42PW450-ZA / 42PW450N-ZA
42PW450A-ZA / 42PW450T-ZA
42PW451-ZD / 42PW451N-ZD
42PW451A-ZD / 42PW451T-ZD
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
50PW450-ZA / 50PW450N-ZA
50PW450A-ZA / 50PW450T-ZA
50PW451-ZD / 50PW451N-ZD
50PW451A-ZD / 50PW451T-ZD
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
Statiivita
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Statiiviga
21,5 Kg
29,5 Kg
Statiivita
20,0 Kg
27,2 Kg
50PZ55**
60PZ55**
Statiiviga
50PZ550-ZA / 50PZ550N-ZA
50PZ550A-ZA / 50PZ550T-ZA
50PZ551-ZC / 50PZ552-ZD
1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm
60PZ550-ZA / 60PZ550N-ZA
60PZ550A-ZA / 60PZ550T-ZA
60PZ551-ZC / 60PZ552-ZD
1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm
Statiivita
1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm
Statiiviga
29,8 kg
42,6 kg
Statiivita
27,5 kg
38,5 kg
42PT45**
50PT45**
Statiiviga
42PT450-ZB / 42PT450N-ZB
42PT450A-ZB / 42PT450K-ZB
42PT450-ZH / 42PT450N-ZH
42PT450A-ZH / 42PT450K-ZH
984,0 mm x 662,7 mm x 230,5 mm
50PT450-ZB / 50PT450N-ZB
50PT450A-ZB / 50PT450K-ZB
50PT450-ZH / 50PT450N-ZH
50PT450A-ZH / 50PT450K-ZH
1168,7 mm x 768,3 mm x 289,7 mm
Statiivita
984,0 mm x 608,9 mm x 52,5 mm
1168,7 mm x 712,2 mm x 52,5 mm
Statiiviga
21,5 Kg
29,5 Kg
Statiivita
20,0 Kg
27,2 Kg
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Toiteallika ja voolutarbe kohta saate teavet tootele kinnitatud märgiselt.
TEHNILISED ANDMED
22LK33**
26LK33**
Statiiviga
Statiivita
22LK330-ZB / 22LK330A-ZB
22LK330N-ZB / 22LK331-ZA
22LK330U-ZB / 22LK335C-ZB
22LK330-ZH / 22LK330N-ZH
22LK330A-ZH / 22LK330U-ZH
22LK331-ZG / 22LK336C-ZB
526,0 mm x 377,0 mm x 165,0 mm
526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm
26LK330-ZB / 26LK330A-ZB
26LK330N-ZB / 26LK331-ZA
26LK330U-ZB / 26LK335C-ZB
26LK330-ZH / 26LK330N-ZH
26LK330A-ZH / 26LK330U-ZH
26LK331-ZG / 26LK336C-ZB
663,0 mm x 484,0 mm x 207,0 mm
663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm
Statiiviga
4,3 kg
7,6 kg
Statiivita
4,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55 W
32LK33**
6,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
32LK43**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
32LK430-ZA / 32LK430N-ZA
32LK430A-ZA / 32LK430U-ZA
32LK430-ZG / 32LK430N-ZG
32LK430A-ZG / 32LK430U-ZG
799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm
9.6 kg
8.6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
37LK43**
9.4 kg
8.4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
42LK43**
Statiiviga
Statiivita
37LK430-ZA / 37LK430N-ZA
37LK430A-ZA / 37LK430U-ZA
37LK430-ZG / 37LK430N-ZG
37LK430A-ZG / 37LK430U-ZG
916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm
916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm
42LK430-ZA / 42LK430N-ZA
42LK430A-ZA / 42LK430U-ZA
42LK430-ZG / 42LK430N-ZG
42LK430A-ZG / 42LK430U-ZG
1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm
Statiiviga
Statiivita
12,5 kg
10,8 kg
15,1 kg
13,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
32LK330-ZB / 32LK330A-ZB
32LK330N-ZB / 32LK331-ZA
32LK330U-ZB / 32LK335C-ZB
32LK330-ZH / 32LK330N-ZH
32LK330A-ZH / 32LK330U-ZH
32LK331-ZG / 32LK336C-ZB
800,0 mm x 565,0 mm x 207,0 mm
800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
99
100
TEHNILISED ANDMED
32LK45**
37LK45**
Statiiviga
32LK450-ZB / 32LK450A-ZB
32LK450N-ZB / 32LK450U-ZB
32LK451-ZA / 32LK455C-ZB
32LK450-ZH / 32LK450A-ZH
32LK450U-ZH / 32LK450N-ZH
32LK451-ZG / 32LK455-ZA
32LK456C-ZB
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
37LK450-ZB / 37LK450A-ZB
37LK450N-ZB / 37LK450U-ZB
37LK451-ZA / 37LK455C-ZB
37LK450-ZH / 37LK450A-ZH
37LK450U-ZH / 37LK450N-ZH
37LK451-ZG / 37LK455-ZA
37LK456C-ZB
913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
Statiivita
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
Statiiviga
Statiivita
9,6 kg
8,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
12,8 kg
11,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LK45**
32LK53**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
42LK450-ZB / 42LK450A-ZB
42LK450N-ZB / 42LK450U-ZB
42LK451-ZA / 42LK455C-ZB
42LK450-ZH / 42LK450A-ZH
42LK450U-ZH / 42LK450N-ZH
42LK451-ZG / 42LK455-ZA
42LK456C-ZB
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
32LK530-ZC / 32LK530N-ZC
32LK530A-ZC / 32LK530U-ZC
32LK530T-ZC
797,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm
797,0 mm x 495,0 mm x 73,8 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
42LK53**
9,8 kg
8,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
47LK53**
42LK530-ZC / 42LK530N-ZC
42LK530A-ZC/ 42LK530U-ZC
42LK530T-ZC
1024,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm
1024,0 mm x 621,0 mm x 76,8 mm
47LK530-ZC / 47LK530N-ZC
47LK530A-ZC/ 47LK530U-ZC
47LK530T-ZC
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
15,5 kg
20,3 kg
13,9 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
200 W
250 W
47LK95**
47LK950-ZA / 47LK950N-ZA
47LK950A-ZA/ 47LK950U-ZA
1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm
1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm
20,3 kg
18,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
250 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
32LK55**
42LK55**
32LK550-ZA / 32LK550A-ZA
32LK550N-ZA / 32LK550U-ZA
32LK551-ZB / 32LK550T-ZA
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
42LK550-ZA / 42LK550A-ZA
42LK550N-ZA / 42LK550U-ZA
42LK551-ZB / 42LK550T-ZA
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
9,2 kg
8,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
19LV25**
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
190 W
22LV25**
19LV2500-ZA / 19LV250N-ZA
19LV250A-ZA / 19LV250U-ZA
19LV255C-ZA / 19LV2500-ZG
19LV250A-ZG / 19LV250U-ZG
19LV250N-ZG
455,2 mm x 354,5 mm x 150,7 mm
455,2 mm x 313,1 mm x 40,9 mm
22LV2500-ZA / 22LV250N-ZA
22LV250A-ZA / 22LV250U-ZA
22LV255C-ZA / 22LV2500-ZG
22LV250A-ZG / 22LV250U-ZG
22LV250N-ZG
526,0 mm x 395,0 mm x 150,7 mm
526,0 mm x 352,0 mm x 40,9 mm
2,8 kg
3,4 kg
2,5 kg
3,2 kg
DC 24 V, 1,4 A, 38 W
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
100-240 V~ 50 / 60 Hz
100-240 V~ 50 / 60 Hz
26LV25**
26LV2500-ZA / 26LV2540-ZE / 26LV250A-ZA / 26LV254A-ZE
26LV250N-ZA / 26LV254N-ZE / 26LV250U-ZA / 26LV254U-ZE
26LV255C-ZA / 26LV2500-ZG / 26LV250A-ZG / 26LV250U-ZG
26LV250N-ZG / 26LV2540-ZL
635,6 mm x 475,0 mm x 178,0 mm
635,6 mm x 413,5 mm x 40,9 mm
5,6 kg
5,0 kg
DC 24 V, 1,8 A, 50 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LV25**
32LV2500-ZA / 32LV2540-ZE / 32LV250A-ZA / 32LV254A-ZE
32LV250N-ZA / 32LV254N-ZE / 32LV250U-ZA / 32LV254U-ZE
32LV255C-ZA / 32LV2500-ZG / 32LV250A-ZG / 32LV250U-ZG
32LV250N-ZG / 32LV2540-ZL
777,0 mm x 552,0 mm x 234,0 mm
777,0 mm x 501,0 mm x 35,4 mm
11,9 kg
10,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
70 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
MUDELID
101
102
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
32LV35**
37LV35**
32LV3500-ZA / 32LV3550-ZB
32LV350A-ZA / 32LV355A-ZB
32LV350N-ZA / 32LV355N-ZB
32LV350U-ZA / 32LV355U-ZB
32LV355T-ZC / 32LV355C-ZB
32LV3551-ZD / 32LV355T-ZJ
32LV3550-ZH / 32LV355A-ZH
32LV355U-ZH / 32LV355N-ZH
32LV3500-ZG / 32LV3551-ZK
32LV355C-ZD
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
37LV3500-ZA / 37LV3550-ZB
37LV350A-ZA / 37LV355A-ZB
37LV350N-ZA / 37LV355N-ZB
37LV350U-ZA / 37LV355U-ZB
37LV355T-ZC / 37LV355C-ZB
37LV3551-ZD / 37LV355T-ZJ
37LV3550-ZH / 37LV355A-ZH
37LV355U-ZH / 37LV355N-ZH
37LV3500-ZG / 37LV3551-ZK
37LV355C-ZD
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
11,4 kg
9,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
40LV35**
13,5 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV35**
40LV3550-ZB / 40LV355N-ZB
40LV355A-ZB / 40LV355U-ZB
1228,0 mm x 836,5 mm x 364,0 mm
1228,0 mm x 795,1 mm x 78,9 mm
42LV3500-ZA / 42LV3550-ZB
42LV350A-ZA / 42LV355A-ZB
42LV350N-ZA / 42LV355N-ZB
42LV350U-ZA / 42LV355U-ZB
42LV355T-ZC / 42LV355C-ZB
42LV3551-ZD / 42LV355T-ZJ
42LV3550-ZH / 42LV355A-ZH
42LV355U-ZH / 42LV355N-ZH
42LV3500-ZG / 42LV3551-ZK
42LV355C-ZD
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
37,3 kg
15,5 kg
34,3 kg
13,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
47LV35**
47LV3500-ZA / 47LV3550-ZB
47LV350A-ZA / 47LV355A-ZB
47LV350N-ZA / 47LV355N-ZB
47LV350U-ZA / 47LV355U-ZB
47LV355T-ZC / 47LV355C-ZB
47LV3551-ZD / 47LV355T-ZJ
47LV3550-ZH / 47LV355A-ZH
47LV355U-ZH / 47LV355N-ZH
47LV3500-ZG / 47LV3551-ZK
47LV355C-ZD
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
20,9 kg
18,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
32LV34**
42LV34**
32LV3400-ZA / 32LV340N-ZA
32LV340A-ZA / 32LV340U-ZA
32LV3400-ZG / 32LV340N-ZG
32LV340A-ZG / 32LV340U-ZG
768,0 mm x 555,0 mm x 240,0 mm
768,0 mm x 492,0 mm x 45,0 mm
42LV3400-ZA / 42LV340N-ZA
42LV340A-ZA / 42LV340U-ZA
42LV3400-ZG / 42LV340N-ZG
42LV340A-ZG / 42LV340U-ZG
1000,0 mm x 694,0 mm x 257,0 mm
1000,0 mm x 623,0 mm x 43,0 mm
11,0 kg
9,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
32LV45**
14,8 kg
12,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
37LV45**
32LV4500-ZC / 32LV450N-ZC
32LV450A-ZC / 32LV450U-ZC
772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
37LV4500-ZC / 37LV450N-ZC
37LV450A-ZC / 37LV450U-ZC
893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm
893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm
10,9 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LV45**
12,4 kg
10,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
47LV45**
42LV4500-ZC / 42LV450N-ZC
42LV450A-ZC / 42LV450U-ZC
1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
47LV4500-ZC / 47LV450N-ZC
47LV450A-ZC / 47LV450U-ZC
1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,2 kg
13,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
20,7 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
MUDELID
103
104
TEHNILISED ANDMED
32LW45**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
EESTI
EST
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
32LW4500-ZB / 32LW450N-ZB
32LW450A-ZB / 32LW450U-ZB
32LW451C-ZB
772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm
772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm
11,4 kg
9,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
42LW45**
47LW45**
42LW4500-ZB / 42LW450N-ZB
42LW450A-ZB / 42LW450U-ZB
42LW451C-ZB
1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm
47LW4500-ZB / 47LW450N-ZB
47LW450A-ZB / 47LW450U-ZB
47LW451C-ZB
1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm
1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm
15,9 kg
21,4 kg
13,0 kg
18,5 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
140 W
55LW45**
55LW4500-ZB / 55LW450N-ZB
55LW450A-ZB / 55LW450U-ZB
55LW451C-ZB
1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
27,0 kg
22,0 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
160 W
42LW54**
47LW54**
42LW5400-ZA / 42LW540N-ZA
42LW540A-ZA / 42LW540U-ZA
977,0 mm x 648,0 mm x 268,0 mm
977,0 mm x 584,0 mm x 37,1 mm
47LW5400-ZA / 47LW540N-ZA
47LW540A-ZA / 47LW540U-ZA
1089,0 mm x 711,0 mm x 268,0 mm
1089,0 mm x 647,0 mm x 37,1 mm
16,6 kg
12,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
21,9 kg
17,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
(laius x kõrgus x sügavus)
22LV55**
26LV55**
22LV5500-ZC / 22LV550N-ZC
22LV550A-ZC / 22LV550U-ZC
22LV5510-ZD / 22LV551N-ZD
22LV551A-ZD / 22LV551U-ZD
22LV5500-ZJ / 22LV550A-ZJ
22LV550N-ZJ / 22LV550U-ZJ
22LV5510-ZK
530,0 mm x 388,0 mm x 151,0 mm
530,0 mm x 340,0 mm x 31,3 mm
26LV5500-ZC / 26LV550N-ZC
26LV550A-ZC / 26LV550U-ZC
26LV5510-ZD / 26LV551N-ZD
26LV551A-ZD / 26LV551U-ZD
26LV5500-ZJ / 26LV550A-ZJ
26LV550N-ZJ / 26LV550U-ZJ
26LV5510-ZK
640,0 mm x 474,0 mm x 178,0 mm
640,0 mm x 405,0 mm x 31,0 mm
3,2 kg
2,8 kg
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
100-240 V~ 50 / 60 Hz
19LV23**
5,05 kg
4,4 kg
DC 24 V, 2,1 A, 60 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
100-240 V~ 50 / 60 Hz
22LV23**
19LV2300-ZA / 19LV230N-ZA
19LV230A-ZA / 19LV230U-ZA
19LV2300-ZG
471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm
471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm
22LV2300-ZA / 22LV230N-ZA
22LV230A-ZA / 22LV230U-ZA
22LV2300-ZG
542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm
542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm
3,4 kg
3,2 kg
DC 24 V, 1,4 A, 38 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
100-240 V~ 50 / 60 Hz
32LK46**
4,2 kg
3,9 kg
DC 24 V, 1,7 A, 40 W
AC-DC adaptor : 24 V
, 2,5 A / AC
100-240 V~ 50 / 60 Hz
37LK46**
32LK469C-ZB
795,0 mm x 568,0 mm x 207,0 mm
795,0 mm x 504,0 mm x 73,5 mm
37LK469C-ZB
913,0 mm x 639,0 mm x 265,0 mm
913,0 mm x 571,0 mm x 77,4 mm
9,6 kg
12,8 kg
8,5 kg
11,1 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120 W
160 W
42LK46**
42LK469C-ZB
1019,0 mm x 698,0 mm x 265,0 mm
1019,0 mm x 631,0 mm x 76,5 mm
15,1 kg
13,4 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
180 W
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
Statiiviga
Statiivita
105
106
TEHNILISED ANDMED
32LV36**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
32LV369C-ZD
37LV369C-ZD
Statiiviga
Statiivita
764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm
888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm
888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm
Statiiviga
Statiivita
11,4 kg
9,6 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80 W
42LV36**
13,5 kg
11,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
47LV36**
42LV369C-ZD
998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm
998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm
47LV369C-ZD
1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm
15,5 kg
13,3 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
20,9 kg
18,7 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
140 W
Toitenõuded
Energia tarbimine
MUDELID
Mõõdud
(Laius x kõrgus x
sügavus)
Kaal
37LV36**
Statiiviga
Statiivita
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
Energia tarbimine
Cl-mooduli suurus
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
(laius x kõrgus x sügavus)
EESTI
EST
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Keskkonnatingimused
Televisioonisüsteem
Töötemperatuur
Tööniiskus
0 °C kuni 40 °C
Alla 80 %
Hoiutemperatuur
Hoiuniiskus
-20 °C kuni 60 °C
Alla 85 %
Digitaalteler1
Digitaalteler
Analoogteler
DVB-T/T2
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
DVB-C
DVB-C
SECAM L/L’2
Programmid
VHF, UHF
Salvestatavate programmide
maksimumarv
Välisantenni näivtakistus
1
2
Ainult DVB-T2 toega mudelid
Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
1,000
75 Ω
75 Ω
107
TEHNILISED ANDMED
RGB-PC, HDMI/DVI-PC toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x768
(HDMI-PC-režiim: v.a LCD TV/
LED LCD TV)
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
Komponentpordi ühendusteave
Teleri
komponentpordid
DVD-mängija
videoväljundipordid
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signaal
Komponent-
480i/576i
O
480p/576p
O
59,93
720p/1080i
O
60,00
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz ainult)
(Välja arvatud 42/50PT****, 42/50PW****,
22/26/32LK33**, 19/26/32LV25**, 19/22LV23**)
(Välja arvatud 42/50PT****, 42/50PW****)
EESTI
EST
RAADIOSAGEDUSE TEHNILISED ANDMED
HDMI/DVI-DTV toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Raadiosagedusmooduli (BM-LDS201)
yy
tehnilised andmed (ainult 50/60PZ25**,
42/50PW45**, 50/60PZ55**)
Teleriga 2,4 GHz raadiosagedusvahemikus
kasutamiseks.
»»Väljund: 1 dBm või vähem
»»Maksimaalne sidekaugus: 10 m avatud ruumis
»»Sagedusriba: 2,4 GHz (2,4035 GHz kuni 2,4783 GHz)
»»Edastuskiirus: 250 kilobitti sekundis
Teleris asuva raadiosidemooduli FCC ID
FCC ID : BEJLDS201
108
TEHNILISED ANDMED
Toetusega videorežiimid
Fail
Max lahutusvõime
Videokodek
Audiokodek
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
dat
MPEG1
MP2
ts,trp,tp
MPEG2, H.264/AVC, VC1
MP2,MP3,Dolby Digital,
AAC,HE-AAC
vob
MPEG1, 2
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM
mp4, mov
MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.12, DivX
5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid
1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2,
H.264/AVC
AAC,HE-AAC,MP3
mkv
H.264/AVC, MPEG-1,2,4
MP2,MP3,Dolby Digital,AAC
HE-AAC,LPCM
divx, avi
MPEG2, MPEG4,DivX 3.11, DivX 4.
DivX 5, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10beta1/2, H.264/AVC
MP2,MP3,Dolby Digital,LPCM,
ADPCM,AAC,HE-AAC
Motion JPEG
(avi, mp4, mkv)
JPEG
LPCM, ADPCM
asf, wmv
VC1
WMA
flv
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC
Laiendi nimi
[email protected]
(Ainult, Motion
JPEG
[email protected])
EESTI
EST
Toetusega 3D-režiimid
Signaal
720p
Eraldusvõime
1280 X 720
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Esitatavad 3D-video formaadid
44,96 / 45
59,94 / 60
Ülemine ja alumine, kõrvuti
89,9 / 90
59,94/60
37,5
75
HDMIsisend
1080i
1080p
USB-sisend
1080p
1920 X 1080
50
33,72 / 33,75
59,94/60
28,125
50
69,433 / 67,50
59,94/60
56,250
50
1920 X 1080
Komponentsisend
(ainult plasmatelerid)
DTV
HDMI 3D Kaadripakendus
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster,
Järjestikkaader
27
24
53,95 / 54
23,98/24
HDMI 3D Kaadripakendus
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, MPO (foto)
1920 X 1080
Eraldusvõime
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster
Esitatavad 3D-video formaadid
Muud eraldusvõimed
Arvutisisend
HDMI 3D Kaadripakendus
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Ülemine ja alumine, kõrvuti
1920 X 1080
66,587
59,93
Ülemine ja alumine, kõrvuti
720p
1280 X 720
44,96
45,00
37,50
59,94
60,00
50,00
Ülemine ja alumine, kõrvuti
1080i
1920 X 1080
33,72
33,75
28,125
59,94
60,00
50,00
Ülemine ja alumine, kõrvuti
Signaal
Esitatavad 3D-video formaadid
720p, 1080i
Top & Bottom, Side by Side
(Ainult 50/60PZ****, 32/42/47/55LW45**, 47LK95**, 42/47LW54**)
(Ainult plasmatelerid)
INFRAPUNAKOODID
109
INFRAPUNAKOODID
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
yy
Kood
Funktsioon
08
(POWER)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp (Toide sisse/välja)
95
ENERGY SAVING (Energiasääst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
30
AV MODE (AV-režiim)
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (Sisend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD
Kaugjuhtimispuldi nupp
10-19
Numbrinupud 0–9
Kaugjuhtimispuldi nupp
53
LIST (Loend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (Kiirvaade)
Kaugjuhtimispuldi nupp
02
+
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
-
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK (Lemmik/markeeri)
Kaugjuhtimispuldi nupp
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE (Vaigista)
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P^
Pv
43
Home (Põhimenüü)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (Juhend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK (Tagasi)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT (Välju)
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
^
v
07
<
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
>
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
SININE(3D-SEADE)
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (Teletekst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT (Tekstivalik)
Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE (Subtiiter)
Kaugjuhtimispuldi nupp
B1
n
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0

Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
yy(PAUS)
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E

Kaugjuhtimispuldi nupp
8F

Kaugjuhtimispuldi nupp
7E
SIMPLINK
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO (Kuvasuhe)
Kaugjuhtimispuldi nupp
91
AD
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
EST
Kaugjuhtimispuldi nupp
110
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (nagu näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja
juhtige teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleri tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
Märkus. RS-232C ühenduskaableid teleriga
kaasas ei ole.
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232Ckaabel)
PC
TV
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
EESTI
EST
Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
1
5
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
ID-seadistus
ID-seadistusnumber. “Reaalandmete
teisendamine” lk116
1 Vajutage nuppu Home (Põhimenüü), et kasutada põhimenüüsid.
9
6
nr
Viigu nimetus
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
MAANDUS
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
2 Vajutage noolenuppe, et leida suvand
VA-
LIK, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Leidke noolenuppude abil valik SEADISTA ID,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 ID-numbri määramiseks sirvige vasakule või
paremale ning vajutage valige Sulge. Reguleerimise vahemik on 1 kuni 99.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
111
Sideparameetrid
yy
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
k
k
a
c
k
d
(Vt lk113)
k
e
00 kuni 01
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
k
l
00 kuni 01
k
m
00 kuni 01
k
r
00 kuni 64
11. OSD-režiimi valik
12. Kaugjuhtimispuldi
lukustusrežiim
13. Kõrged
toonid
COMMAND2
(KÄSK 2)
k
k
s
t
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 64
00 kuni 64
x
u
00 kuni 64
j
p
(Vt lk115)
j
q
00 kuni 05
j
u
01
m
a
(Vt lk115)
m
b
00 kuni 01
m
m
c
g
Nupu kood
00 kuni 64
x
b
(Vt lk116)
x
t
(Vt lk116)
x
v
(Vt lk116)
COMMAND1
(KÄSK 1)
14. Bass
15. Tasakaal
16. Värvitemperatuur
17. ISM-meetod
18. Energiasääst
19. Automaatne konfiguratsioon
20. Häälestuskäsk
21. Lisa kanal/
jäta vahele
22. Nupp
23. Taustvalguse juhtimine
24. Põhipildi
sisendi valik
25. 3D
26. Laiendatud
3D
COMMAND2
(KÄSK 2)
yy
* Märkus: USB-toimingute, nagu DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku [v.a Power (ka) (Toide)
ja Key (mc) (Klahv)] ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
EESTI
EST
01. Toide
02. Kuvasuhe
03. Ekraanisummutus
04. Helitugevuse vaigistamine
05. Helitugevuse reguleerimine
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 01
(Vt lk113)
COMMAND1
(KÄSK 1)
112
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
: teine käsk teleri juhtimiseks.
: saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-koodi valimiseks suvandimenüüs.
Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet.
ID-seadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
[DATA] : käsuandmete edastamine. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
[Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0x0D"
[ ]
: ASCII-kood "tühik (0x20)"
OK, jaatav vastus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
EESTI
EST
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirjutusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler
selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus: k e)
►► Teleri toite sisse-/väljalülitamine.
►► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (Vaigista) abil.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: toide välja
01: toide sisse
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda
teleri ekraanile, kui toide on sees.
113
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00: helitugevuse vaigistus sees (helitugevus
väljas)
01 : helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus: k f)
►► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02.Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
►► Ekraanivormingu häälestamine. (Põhipildi vorming)
Te saate muuta ekraaniformaati, kasutades valikut
Kuvasuhe kiirmenüüs või menüüs PILT.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
07 : 14:9
09 : skannimine
0B : täis ekraan
10 to 1F : kinosuum
1 kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponent(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) ja
Skannimine.
* Režiim Full Wide (Täisekraan) töötab ainult DTV, analoogi ja AV korral.
03. Ekraanisummutus (käsklus: k d)
►► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00 :ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video vaigistus väljas
01: ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10: video vaigistus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Ent kui ekraani vaigistus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus: k g)
►► Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus: k h)
►► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
►► Ekraani värvide reguleerimine.
Värve saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
Andmed01 : tavaekraan(4:3)
02 : laiekraan (16:9)
04 : suum
06 : originaal
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
114
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
09. Varjund (käsklus: k j)
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
►► Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT .
►► Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrgeid toone saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed punane: 00 kuni roheline: 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
►► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
►► Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116..
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik (käsklus: k l)
15. Helitasakaal (käsklus: k t)
►► Ekraanikuva (OSD) sisse--väljalülitamine kaugjuhtimise
korral.
►► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00 : OSD väljas
01: OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus: k m)
►► Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste lukustamine.
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
►► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed00 : lukk väljas
01: lukk sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse
toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. Vt lk116.
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. ISM-meetod (käsklus: j p) (ainult plasmatelerid)
20. Häälestuskäsk (käsklus: m a)
►► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleerida
ka menüüs VALIK
►► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ]
Andmed02: süstik
04: valgepesu
08: tavaline
20: värvipesu
[Data1][ ][Data2][Cr]
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Energiasääst (käsklus: j q)
►► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästufunktsioon
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tase
Kirjeldus
3
2
1
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Väljas
0
Madal
Toide
0
0
0
1
Minimaalne
0
Madal
Toide
0
0
1
0
Keskmine
0
0
1
1
Maksimaalne
0
0
0
0
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
1
Ekraan
Väljas
0
0
0
0
Madal
Toide
0
1
0
0
Arukas andur
(ainult plasmatelerid)
0
Automaatne
(Ainult LCD /
LED LCD TV sõltub mudelist)
0
0
0
0
Kanali andmete vahemik
Analoog – min: 00 kuni max: 63 (0~99)
Digitaal – min: 00 kuni max: 3E7 (0~999)
(v.a Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
(ainult Rootsis, Soomes, Norras, Taanis ja Iirimaal)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed Min: 00 kuni max: 7DH
Madal
Toide
Madal
Toide
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
nt nr 47 -> 00 2F (2FH)
nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Andmed 02 0x00: analoog, põhi
0x10: DTV Põhi
0x20: raadio
0
1
0
21. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
►► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed 00: vahelejätt
01: lisamine
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Nupp (käsklus: m c)
►► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed klahvikood - Vt lk 109.
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
19. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
►► Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine. Töötab
ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed01: seada
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Tagavalguse haldus (käsklus: m g)
(ainult LCD-/LED LCD-telerid)
►► Tagavalguse juhtimine.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed: andmed min: 00 kuni max: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
7
115
116
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
25. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
24. Sisendi valik (käsklus: x b)
(põhipildi sisend)
►► 3D režiimi muutmiseks telerites.
►► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur
MSB
0
LSB
0
0
0
Välissisend
0
0
0
Sisendi number
Välissisend
Andmed
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analoog-
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponent-
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
EESTI
EST
Sisendi number
HDMI
Andmed
0
0
0
0
Sisend 1
0
0
0
1
Sisend 2
0
0
1
0
Sisend 3
0
0
1
1
Sisend 4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reaalandmete teisendamine
00 : Samm 0
A:
Samm 10 (Seadista ID 10)
F:
10 :
Samm 15 (Seadista ID 15)
Samm 16 (Seadista ID 16)
64 :
Samm 100
6E : Samm 110
73 :
74 :
Samm 115
Samm 116
CF : Samm 199
FE : Samm 254
FF : Samm 255
0
Ülekanne [x][t][ ][Set ID][ ][Data01][ ][Data02]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Andmed: struktuur
Andmed01 00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D kuni 2D
03 : 2D kuni 3D
Andmed02 00 : üla- ja alaesitus
01 : kõrvuti
02 : muster
03 : järjestikkaader
Andmed03 00 : paremalt vasakule
01 : vasakult paremale
Andmed04
3D-efekt (3D sügavus): Min : 00 ~ Max : 14
(*edastus kuueteistkümnendkoodiga)
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3 tähendust.
Andmed 1 Andmed 2
Andmed 3
Andmed 4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X: Ei hooli
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
26 . Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
►► 3D režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Andmed01 : 3D valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D sügavus (ainult 2D-st 3D-ks)
02 : 3D vaatenurk
03 : 3D-pildi suurus(Ainult plasmatelerid)
04 : 3D-pildi tasakaal(Ainult plasmatelerid)
05 : 3D optimeerimine
(ainult aktiivtüüp (LCD-teler))
Andmed02 Iga Data01 andmetega määratud 3D valiku puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : paremalt vasakule
01 : asakult paremale
2) Kui Data01 on 01, 02
Data Min: 0 ~ Maks: 14
3) Kui Data01 on 03
00 : skannimine
01 : 16:9
4) Kui Data01 on 04
00 : väljas
01 : sees
5) Kui Andmed 01 on 05
Andmed
Min: 0 ~ Max: 02
* Vt jaotist „Reaalandmete teisendamine”.
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri
taga.
Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement