LG 19mn43d, 19MN43D-PZ Owner's manual
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
*
LED TV
*LG LED TV lieto LCD ekrānu ar LED fona apgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo
rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
MN43*
MT44*
MT45*
MT46*
MT40*
www.lg.com
2
SATURA RĀDĪTĀJS
LATVIEŠU
SATURA RĀDĪTĀJS
3
LICENCES
3
ATKLĀTĀ PIRMKODA
PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
4
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
4
6
6
10
10
10
13
15
16
18
Izsaiņošana
Detaļas un pogas
- Kursorsviras pogas izmantošana
Televizora celšana un pārvietošana
Televizora uzstādīšana
- Statīva pievienošana
- Statīva atvienošana
Uzstādīšana uz galda
Uzstādīšana pie sienas
Kabeļu sakārtošana
19
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
19
19
20
21
23
Antenas savienošana
Satelīta šķīvja savienojums
Euro Scart savienojums
Citi Savienojumi
- Pievienošana datoram
24
TĀLVADĪBAS PULTS
25
IESTATĪJUMI
29
TĪMEKĻA ROKASGRĀMATAS
SKATĪŠANA
30
TEHNISKĀ APKOPE
30
30
30
30
Televizora tīrīšana
- Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
- Strāvas vads
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana
televizora ekrānā
31
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
32
SPECIFIKĀCIJAS
BRĪDINĀJUMS
yy Ignorējot brīdinājuma paziņojumu, varat gūt
nopietnas traumas, turklāt pastāv negadījuma
vai nāves risks.
UZMANĪBU
yy Ignorējot piesardzības paziņojumu, varat
gūt vieglas traumas, un var tikt radīti ierīces
bojājumi.
PIEZĪME
yy Piezīme palīdz izprast ierīces darbību un to
droši lietot. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu,
rūpīgi izlasiet piezīmi.
LICENCES / ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
3
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai iegūtu papildinformāciju par licencēm, apmeklējiet tīmekļa
vietni www.lg.com.
Ražota, izmantojot Dolby Laboratories licenci. „Dolby” un divu D simbols ir Dolby Laboratories prečzīmes.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoformāts, ko izveidojis uzņēmums DivX, LLC, Rovi
Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kurai ir veikti stingri testi, lai pārbaudītu tās spēju atskaņot DivX video. Skatiet vietni divx.com, lai iegūtu papildinformāciju un
programmatūras rīkus, kas ļaus konvertēt failus par DivX video.
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai tajā
varētu demonstrēt iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet DivX VOD sadaļu. Apmeklējiet vietni vod.
divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.
„DivX Certified® norāda, ka ierīcē ir iespējams atskaņot DivX® video ar izšķirtspēju līdz HD
1080p, ieskaitot Premium saturu.”
„DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā
filiāļu prečzīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.”
„Uz ierīci attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu,
apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com .
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību
paziņojumus.
LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi [email protected]) pirmkodu piegādās arī CD-ROM
formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un
apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.
LATVIEŠU
LICENCES
4
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
PIEZĪME
yy
yy
yy
yy
yy
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamās.
Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
Lai samazinātu strāvas patēriņu, televizoru var iestatīt gaidstāves režīmā. Ja televizoru paredzēts
neskatīties kādu laiku, tas jāizslēdz, tādējādi samazinot strāvas patēriņu.
yy Samazinot attēla spilgtuma līmeni, televizora skatīšanās laikā patērēto elektroenerģiju var ievērojami
samazināt, kas savukārt pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izsaiņošana
Pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļauti visi tālāk norādītie piederumi. Ja kāds piederums trūkst, sazinieties ar vietējo
izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no faktiskās ierīces
un piederumiem.
UZMANĪBU
yy Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
yy Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
yy Dažiem modeļiem uz ekrāna ir plāna plēve, ko nedrīkst noņemt.
PIEZĪME
yy Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā no modeļa.
yy Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājuma specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez brīdinājuma, ja tiek
jauninātas izstrādājuma funkcijas.
yy Optimāliem savienojumiem ar HDMI kabeļiem un USB ierīcēm turētājiem ir jābūt ne biezākiem kā 10 mm un
ne platākiem kā 18 mm. Ja USB kabelis vai USB zibatmiņa neietilpst jūsu televizora USB portā, izmantojiet
pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
5
LATVIEŠU
Tālvadības pults,
baterijas (AAA)
(sk.24)
Kompaktdisks (lietotāja rokasgrāmata),
kartes
Statīva pamatne
(tikai modelim 22MT44*)
(sk.10, 13)
Statīva pamatne
(tikai modelim
19MN43*)
(sk.12, 14)
Statīva pamatne
(tikai modelim
24/27MT46*)
(sk.12, 14)
Statīva pamatne
(tikai modelim 29MT40*,
29MT45*)
(sk.11, 13)
Statīva korpuss
(tikai modelim 29MT40*,
29MT45*)
(sk.11, 13)
Statīva korpuss
(tikai modelim 19MN43*,
24/27MT46*)
(sk.12, 14)
Statņa skrūves
2 EA, M4 x L16
(tikai modelim 29MT40*,
29MT45*)
(sk.11, 13)
vai
Strāvas vads
(sk.15)
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(atkarībā no modeļa)
(sk.15)
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
(atkarībā no modeļa)
(sk.15)
Statīva pamatne
(tikai modelim 24MT40*,
20/22/24/28MT45*)
(sk.10, 13)
Kabeļa saite
(tikai modelim
19MN43*, 24/27MT46*)
(sk.18)
6
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Detaļas un pogas
(tikai modelim 24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*)
Ekrāns
Skaļruņi
Kursorsviras poga
Tālvadības pults sensors
Barošanas indikators
(* Šī poga atrodas zem televizora
ekrāna.)
yy
yy
yy
Sarkans : Ja barošana ir izslēgta
Izslēgts : Ja barošana ir ieslēgta
Dzeltens : Ja darbojas energotaupības režīms
PIEZĪME
yy Strāvas indikatora lampiņu varat iestatīt kā ieslēgtu vai izslēgtu, galvenajās izvēlnēs atlasot IESPĒJA.
Kursorsviras pogas izmantošana
Lai izmantotu TV funkcijas, nospiediet vai pārvietojiet kursorsviras pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana
Ja TV ir izslēgts, novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas, vienreiz nospiediet un atlaidiet.
Izslēgšana
Ja TV ir ieslēgts, novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas, vienreiz nospiediet un pēc dažām sekundēm atlaidiet.
(Tomēr, ja ekrānā jau ir redzama izvēlnes poga, nospiediet un turiet kursorsviras pogu, lai izietu no izvēlnes.)
Skaļuma
regulēšana
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas un nospiediet to pa kreisi vai pa
labi, lai noregulētu vajadzīgo skaļuma līmeni.
Programmu
vadība
Novietojiet pirkstu uz kursorsviras pogas un nospiediet to uz augšu vai uz
leju, lai ritinātu saglabātās programmas līdz vajadzīgajai.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Izvēlnes pielāgošana
Ja TV ir ieslēgts, vienu reizi nospiediet kursorsviras pogu.
Lai pielāgotu izvēlnes elementus ( , , ,
), pārvietojiet kursorsviras pogu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi.
TV izslēgts
Izslēdz enerģijas padevi.
Iestatījumi
Piekļūst galvenajai izvēlnei.
Aizvērt
Aizver ekrānā parādīto saturu un atgriežas TV skatīšanās
režīmā.
Ievades saraksts
Maina ievades avotu.
LATVIEŠU
PIEZĪME
yy Kad pirkstu novietojat virs kursorsviras pogas un nospiežat to uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi,
uzmanieties, lai nenospiestu pašu kursorsviras pogu. Ja vispirms nospiedīsit kursorsviras pogu, nevarēsit
koriģēt skaļuma līmeni un saglabātās pārraides.
7
8
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
(tikai modelim 19MN43*)
Ekrāns
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
Barošanas indikators
yy
yy
yy
Sarkans : Ja barošana ir izslēgta
Izslēgts : Ja barošana ir ieslēgta
Dzeltens : Ja darbojas energotaupības režīms
Skārienpogas
(tikai modelim 29MT40*, 29MT45*)
Ekrāns
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
Barošanas indikators
yy
yy
yy
Sarkans : Ja barošana ir izslēgta
Izslēgts : Ja barošana ir ieslēgta
Dzeltens : Ja darbojas energotaupības režīms
Skārienpogas
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
(tikai modelim 24/27MT46*)
Ekrāns
Skaļruņi
Tālvadības pults sensors
Barošanas indikators
yy
yy
yy
Sarkans : Ja barošana ir izslēgta
Izslēgts : Ja barošana ir ieslēgta
Dzeltens : Ja darbojas energotaupības režīms
Skārienpogas
PIEZĪME
yy Visas pogas ir skārienjutīgas — tās var izmantot, pieskaroties ar pirkstu.
yy Strāvas indikatora lampiņu varat iestatīt kā ieslēgtu vai izslēgtu, galvenajās izvēlnēs atlasot IESPĒJA.
Skārienpogas
Apraksts
Ritina saglabātās programmas.
Regulē skaļuma līmeni.
OK
Atlasa iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi.
SETTINGS
Atver galvenās izvēlnes vai saglabā ievadīto informāciju un aizver izvēlnes.
INPUT
Maina ievades avotu.
Ieslēdz un izslēdz strāvu.
9
10 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Televizora celšana un pārvietošana
UZMANĪBU
yyStrādājot ar TV, uzmanieties, lai nesabojātu
izvirzāmo kursorsviras pogu. (atkarībā no modeļa)
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk
minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai
nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no
televizora veida un izmēriem.
UZMANĪBU
yy Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo
tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
yyTelevizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
yyPirms televizora pārvietošanas vai celšanas
atvienojiet strāvas vadu un visus kabeļus.
yyTurot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties
pret ķermeni, lai tas netiktu saskrāpēts.
Televizora uzstādīšana
Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora
ekrānā attēlotā.
Statīva pievienošana
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
1
yy Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un
apakšējo daļu. Pārliecinieties, vai neturat televizoru
aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa
restīšu vietas.
Statīva pamatne
2
yy Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz
2 personām.
yy Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā
redzams attēlā.
yyNespiediet ar spēku uz korpusa, lai to nesaliektu un šādi nesabojātu ekrānu.
UZMANĪBU
Kad televizoram pievienojat statīvu, novietojiet
yy
to ar ekrānu uz leju uz mīkstas vai līdzenas
virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA 11
29MT40*, 29MT45*
1
LATVIEŠU
3
2 EA
M4 x L16
2
PIEZĪME
yyJa nepiestiprināsiet skrūvi cieši, televizors
nokritīs un tiks sabojāts.
yyLai televizors netiktu noliekts uz priekšu, stingri
pievelciet skrūves. Nepārvelciet tās.
4
Statīva korpuss
Bloķētājs
Statīva pamatne
NG
12 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
19MN43*, 24/27MT46*
1
NG
UZMANĪBU
NG
2
NG
Statīva
korpuss
Statīva
pamatne
vai
3
OK
NG
OK
OK
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA 13
24MT40*, 22MT44*, 20/22/24/28MT45*
29MT40*, 29MT45*
LATVIEŠU
Statīva atvienošana
1
1
Statīva pamatne
Statīva pamatne
PIEZĪME
yy Pavirziet fiksatoru statīva pamatnes apakšā un
noņemiet statīva pamatni no televizora.
2
2
3
Statīva korpuss
14 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
Detaching the Stand2
LATVIEŠU
19MN43*, 24/27MT46*
1
UZMANĪBU
yyPiestiprinot statīvu televizoram, novietojiet
ekrānu ar virsmu uz leju uz galda, kas pārklāts
ar audumu, vai uz līdzenas virsmas, lai
nesaskrāpētu ekrānu.
UZMANĪBU
yy Nenesiet televizoru otrādi, turot aiz statīva
korpusa (vai statīva pamatnes), jo šādi tas var
izkrist, radot bojājumus vai traumas.
yy Attēlā parādīts vispārīgs uzstādīšanas paraugs,
un tas var atšķirties no faktiskā produkta.
2
Statīva korpuss
Statīva
pamatne
vai
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA 15
1
UZMANĪBU
Paceliet un nolieciet TV vertikāli uz galda. Atstājiet
vismaz 10 cm (Minimāla) atstatumu līdz sienai, lai
nodrošinātu pienācīgu ventilāciju.
10 cm
10 cm
10 cm
yyNenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā
vai virs tiem, jo tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.
yyPirms televizora kontaktdakšas iespraušanas
sienas kontaktligzdā pārliecinieties, ka televizors
ir pieslēgts AC/DC adapterim.
Televizora leņķa pielāgošana ērtai skatīšanai
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora
ekrānā attēlotā.
10 cm
Palieciet no +20 līdz -5 grādiem uz augšu vai leju, lai
noregulētu TV leņķi ērtākai skatīšanai.
(tikai modelim 24/29MT40*, 19MN43*, 22/24/29MT45*,
24/27MT46*)
-5
2
+20
Pievienojiet maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri un
strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
3
2
DC-IN
(19V
)
Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris
Priekšpuse
1
UZMANĪBU
vai
yy Regulējot leņķi, neturiet televizora apakšējo
daļu, kā parādīts šajā attēlā, jo šādi var
savainot pirkstus.
2
DC-IN
(19V
)
1
Maiņstrāvaslīdzstrāvas adapteris
Aizmugure
LATVIEŠU
Uzstādīšana uz galda
16 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Kensington drošības sistēmas izmantošana
yy Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora
ekrānā attēlotā.
Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas televizora aizmugurē. Lai uzzinātu vairāk par uzstādīšanu
un izmantošanu, skatiet Kensington drošības sistēmas
rokasgrāmatu vai apmeklējiet tīmekļa vietni: http://www.
kensington.com .
Uzstādīšana pie sienas
Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs
un no sienas atstājiet 10 cm lielu atstarpi. Detalizētas
instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu
materiālu Slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina
novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.
Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļa vienu
galu pie televizora, bet otru — pie galda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
PIEZĪME
yyKensington drošības sistēma ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties
lielākajā daļā elektronikas preču veikalu.
Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē
uzstādiet sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).
Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas
mehānismu (papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas
nenokristu.
1 Izmantojiet tādas skrūves un sienas montāžas
mehānismu, kas atbilst VESA standartiem.
2 Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz
standarta garumu, varat sabojāt televizora
iekšējās daļas.
3 Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums
var tikt bojāts un nokrist no montāžas pozīcijas.
Šajā gadījumā LG Electronics par to neuzņemas
atbildību.
4 Atbilstība VESA tikai attiecībā uz skrūvju sienas
montāžas mehānisma izmēriem un montāžas
skrūvju specifikācijām.
5 Lūdzu, izmantojiet VESA standartu, kā norādīts
turpmāk.
yy784,8 mm un mazāk
* Sienas stiprinājuma paliktņa biezums: 2,6 mm
* Skrūve: Φ 4,0 mm x augstums 0,7 mm x garums 10 mm
yy787,4 mm un mazāk
* Lūdzu, izmantojiet VESA standarta sienas stiprinājuma
paliktni un skrūves.
MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA 17
29MT40*
19MN43*
28/29MT45*
24/27MT46*
100 x 100
24MT40*
22MT44*
20/22/24MT45*
VESA (AxB)
75 x 75
Standarta skrūve
M4 x L10
Skrūvju skaits
4
Sienas stiprinājuma kronšteins (papildu piederums)
RW120
yyVESA (A x B)
UZMANĪBU
yyVispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam
pārvietojiet un uzstādiet TV. Pretējā gadījumā
varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.
yyJa uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas
sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas.
yyIzmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai
kvalificētu personālu.
yyNepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora bojājumus un anulēt garantiju.
yyIzmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas
atbilst VESA standartam. Garantija neattiecas uz
bojājumiem un traumām, ko radījusi neatbilstoša
lietošana vai nepiemērotu piederumu izmantošana.
yySkrūves garums no aizmugurējā vāciņa ārējās
virsmas nedrīkst pārsniegt 8 mm.
Sienas montāžas paliktnis
A
B
Aizmugurējais
vāciņš
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais vāciņš
Standarta skrūve
: M4 x L10
Maks.8mm
PIEZĪME
yyIzmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju specifikācijās.
yySienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu un nepieciešamās detaļas.
yySienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie
vietējā izplatītāja.
yySkrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma
skrūves.
yyPapildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma
komplektā iekļautajā instrukcijā.
LATVIEŠU
MODELIS
18 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA
LATVIEŠU
Kabeļu sakārtošana
(tikai modelim 19MN43*, 24/27MT46*)
1 Sakopojiet un sastipriniet kabeļus ar komplektā
iekļauto kabeļu saiti.
2 Novietojiet kabeli uz āķa, kas atrodas uz statīva.
Kabeļa saite
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA 19
Antenas savienošana
Šajā sadaļā SAVIENOJUMU IZVEIDOŠANA
galvenokārt izmantotas diagrammas 22MT45D modeļiem.
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un
pārslēdziet ievades signāla režīmus, lai atlasītu
ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces
pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā
iekļauto rokasgrāmatu.
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: HD
uztvērēji, DVD atskaņotāji, videomagnetofoni,
audiosistēmas, USB atmiņas ierīces, dators, spēļu
ierīces un citas ārējās ierīces.
PIEZĪME
yy Ārējās ierīces savienojums var atšķirties
atkarībā no modeļa.
yy Pievienojiet ārējās ierīces televizoram
neatkarīgi no televizora portu secības.
yy Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot DVD
rakstītāju vai videomagnetofonu, pārbaudiet,
vai televīzijas signāla ievades kabeli pievienojāt
televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet
pievienotās ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
yy Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus
skatiet tās attiecīgajā rokasgrāmatā.
yy Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci,
izmantojiet spēļu ierīces komplektācijā iekļauto
kabeli.
yy Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa
izšķirtspēja, vertikālā attēla struktūra,
yy kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd,
mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju,
mainiet atsvaidzes intensitāti vai izvēlnē
PICTURE (Attēls) pielāgojiet spilgtumu un
kontrastu, līdz attēls ir skaidrs.
yy Datora režīmā daži izšķirtspējas iestatījumi,
iespējams, nedarbosies pareizi. Tas ir atkarīgs
no grafiskās kartes.
ANTENNA
/ CABLE IN
(*Jāiegādājas atsevišķi)
Pievienojiet televizoru antenas rozetei sienā, izmantojot
RF kabeli (75 Ω).
PIEZĪME
yyLai lietotu vairāk nekā divus televizorus,
izmantojiet signāla sadalītāju.
yyJa attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes
uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
yyJa attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota
antena, mēģiniet koriģēt antenas izvietojumu
pareizā virzienā.
yy Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav
iekļauti.
yyAtbalstītais DTV audio formāts: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Satelīta šķīvja savienojums
(Tikai satelīta modeļiem)
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
(*Jāiegādājas atsevišķi)
Prijunkite televizoriaus palydovinę anteną prie
palydovinio lizdo palydovinės antenos RF kabeliu
(75 Ω).
LATVIEŠU
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
20 SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
LATVIEŠU
Euro Scart savienojums
(*Jāiegādājas atsevišķi)
AUDIO/VIDEO
Tas pārraida video un audio signālu no ārējās ierīces
uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru,
izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams attēlā.
Izejas veids
Pašreizējais
ievades režīms
Digitālā TV
AV1
(Televizora izeja1)
Digitālā TV
Analogā TV, AV
Komb. sign.
HDMI
Analogā TV
RGB
1
TV izeja: izejā nodrošina analogos vai digitālos TV
signālus.
PIEZĪME
yyIzmantojot jebkuru Euro scart kabeli,
nepieciešama signāla ekranēšana.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA 21
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai iegūtu labāku attēla un audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un TV,
izmantojot HDMI kabeli, kā tas parādīts. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
DVD / BLUE-RAY / PC
/ HD Cable BOX / HD STB
HDMI OUT
(Tik palydovo modeliai)
RGB IN (PC)
HDMI IN
13/18 V
700mA Max
LNB IN
Satellite
DC-IN
(19 V
COMPONENT IN
LAN
ANTENNA
/ CABLE IN
)
AV2 IN
(Tikai LAN PORT modeļiem)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
AV2 IN
AV2 IN
RAUDONA
BALTA
GELTONA
RAUDONA
RAUDONA
BALTA
GELTONA
RAUDONA
BALTA
RAUDONA
BALTA
RAUDONA
MĖLYNA
ŽALIA
MĖLYNA
ŽALIA
DVD / BLUE-RAY
/ HD Cable BOX
VCR / DVD / BLUE-RAY
/ HD Cable BOX
LATVIEŠU
Citi Savienojumi
22 SAVIENOJUMU VEIDOŠANA
5V
USB IN
0.5A
PCMCIA
CARD SLOT
LATVIEŠU
HDMI IN
AUDIO OUT
DVD / BLUE-RAY / PC /
HD Cable BOX / HD STB
AUDIO
IN
(PC)
DVI OUT
USB / HDD1
vai
AUDIO
IN
(RGB/DVI)
AUDIO
IN
(PC)
RGB IN (PC)
(atkarībā no modeļa)
RGB OUT AUDIO OUT
PC
1 Port USB obsługuje prąd o natężeniu 0,5 A. Jeśli w przypadku dysków twardych (HDD) jest wymagane większe
natężenie prądu, należy użyć zasilacza.
SAVIENOJUMU VEIDOŠANA 23
Televizors atbalsta Plug & Play* funkciju, un tam ir iebūvēti skaļruņi ar Virtual Surround funkciju, kas atveido tīru skaņu un piesātinātus basus.
* Plug & Play: funkcija, kad dators atpazīst ierīci, kuru lietotājs ir pievienojis datoram un ieslēdzis, neveicot ierīces
konfigurāciju un neprasot lietotājam veikt darbības.
PIEZĪME
yyJa vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, Ievades apzīmējums jāiestata PC režīmā.
yy OSD(ekrāna izvēlne) tiek parādīta ekrānā, kā redzams zemāk.
»»Ieslēdzot ierīci HDMI ieejā.
»»Pārslēdzot uz HDMI ieeju.
Vai ievades ierīce ir savienota ar jūsu datoru?
Jā
Nē
Nerādīt šo ziņu vēlreiz
yyJa atlasāt Jā, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši datoram.
yyJa atlasāt Nē, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši AV ierīcei (DVD atskaņotājs, digitālā abonenta ierīce, spēļu ierīce).
yyJa atlasāt Nerādīt šo ziņu vēlreiz, tas netiks rādīts, kamēr neveiksit TV atiestatīšanu. Iestatīto
vērtību varat mainīt sadaļā SETTINGS s IEVADE s Ievades apzīmējums.
LATVIEŠU
Pievienošana datoram
24 TĀLVADĪBAS PULTS
LATVIEŠU
TĀLVADĪBAS PULTS
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V
AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām polaritātes norādēm
un
un
aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā secībā.
UZMANĪBU
yyNelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.
Tālvadības pulti novietojiet tieši pretī televizora tālvadības sensoram.
(BAROŠANA) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
TV/
RAD
PIP/
INPUT
AD
SUBTITLE
1
4
7
TV/PC
2
5
8
0
LIST
3
6
9
Q.VIEW
FAV
GUIDE
P
MUTE
TEXT
INFO
SETTINGS
T.OPT
Q.MENU
EXIT
REC/
TV/RAD
Radio, TV un DTV programmu izvēle.
SUBTITLE Vēlamā subtitru režīma atsaukšana digitālajā režīmā.
AD Nospiežot AD pogu, tiks iespējota audio apraksta funkcija.
PIP/ Ieslēdz un izslēdz PIP režīmu. (atkarībā no modeļa)
TV/PC Televizora vai datora režīma izvēle.
INPUT Ievades avota maiņa; televizora ieslēgšana.
Ciparu pogas Ievada ciparus.
LIST Saglabāto programmu saraksta atvēršana.
Q.VIEW Atgriešanās iepriekš skatītajā programmā.
FAV Piekļuve izlases programmu sarakstam.
GUIDE Parāda programmu ceļvedi.
MUTE
Skaņas izslēgšana.
Regulē skaļuma līmeni.
P
Ritina saglabātās programmas vai kanālus.
PAGE
Pārvietojas uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
Teleteksta pogas (
TEXT / T.OPT) Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam.
INFO Pašreizējās programmas vai ekrāna informācijas skatīšana.
SETTINGS Piekļuve galvenajām izvēlnēm.
Q. MENU Ātro izvēļņu atvēršana.
Navigācijas pogas (augšup/lejup/pa kreisi/pa labi) Ritina izvēlnes vai iespējas.
OK Atlasa izvēlnes vai iespējas un apstiprina ievadi.
BACK Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
EXIT Ekrāna displeju aizvēršana un atgriešanās TV skatīšanās režīmā.
Piekļūst audiovizuālajām ierīcēm, kas savienotas ar HDMI kabeli,
izmantojot HDMI-CEC. SIMPLINK izvēlnes atvēršana.
Sāciet ierakstīt un parādiet ierakstīšanas izvēlni. (atkarībā no modeļa)
Vadības pogas (
) Izvēlnes MANA MULTIVIDEvai SIMPLINK
saderīgo ierīču (USB, SIMPLINK) vadība.
Krāsu pogas Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
(
: raudonas,
: žalias,
: geltonas,
: mėlyna)
(Apgaismojums) Pielāgo ekrāna spilgtumu, kontrolējot ekrāna apgaismojumu.
PIEZĪME
yy MHEG kanālā nevar regulēt apgaismojumu ar dzelteno vai zilo taustiņu.
IESTATĪJUMI 25
Programmas automātiska iestatīšana
yy Pieejamais attēla režīmu diapazons var mainīties
atkarībā no ievades signāla.
Eksperta režīms paredzēts attēla pielāgošanas
yy
profesionāļiem, lai vadītu un precīzi pielāgotu
konkrētu attēlu. Parastiem attēliem efekti var nebūt
tik spilgti.
yy ISF funkcija ir pieejama tikai atsevišķos modeļos.
IESTATĪJUMI
meklēšana
Papildu kontroles iestatīšana
IESTATĪŠANA
Automātiskā
Automātiski meklē programmas.
yy Ja ievadesevades avots nav pareizi pievienots,
programmas reģistrāciju, iespējams, nevarēs veikt.
yy Automātiskā meklēšana sameklē tikai pašreiz
pārraidītās programmas.
yy Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā
tiks parādīts uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt
paroli.
Attēla pielāgošana, izmantojot attēlu vedni
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
Attēlu vednis III
[Atkarīgs no modeļa]
Kalibrē un pielāgo optimālu attēla kvalitāti, izmantojot tālvadības pulti un attēlu vedni bez dārgām
paraugierīcēm vai palīdzības dienesta speciālista
atbalsta.
Attēla režīma izvēle
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
Attēla režīms
Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi
vai programmai.
yy Spilgts : Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu,
lai iegūtu spilgtus attēlus.
yy Standarta : Rāda attēlus standarta kontrasta,
spilgtuma un asuma līmeņos.
yy Eco/APS: [Atkarīgs no modeļa]
Enerģijas taupīšanas funkcija maina televizora
iestatījumus, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
yy Kino / spēles : Parāda optimālus filmu un spēļu
attēlus, kā arī fotoattēlus (nekustīgus attēlus).
yy Sports: optimizē videoattēlu augstām un
dinamiskām darbībām, akcentējot sākotnējās
krāsas, piemēram, balto, zāles krāsu vai debeszilo.
yy
Eksperts 1, 2 : attēla kvalitātes pielāgošanas
izvēlne, kas ļauj ekspertiem un entuziastiem
baudīt vislabākās televizora skatīšanās iespējas.
Šī ir pielāgošanas izvēlne, kas paredzēta ISF
sertificētiem profesionāļiem attēla pielāgošanā.
(ISF logotipu var izmantot tikai ISF sertificētiem
televizoriem.)
ISFccc: Imaging Science Foundation sertificēta
kalibrēšanas vadība.
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
Attēla režīms
Papildu kontrole/ekspertu kontrole
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo
attēla iestatījumus īpašam ekrānam. Vispirms atlasiet
vajadzīgoattēla režīmu.
yy Dinamiskais kontrasts : pielāgo kontrastu
optimālam līmenim atbilstoši ar attēla spilgtumam.
yy Dinamiskā krāsa : pielāgo krāsas, lai attēlam tiktu
parādīts dabiskākas krāsas.
yy Apdares krāsa : atsevišķi iestata apdares krāsu
spektru, lai īstenotu lietotāja noteikto ādas krāsu.
yy Debess krāsa : debesu krāsa tiek iestatīta
atsevišķi.
yy Zāles krāsa : dabisku krāsu spektru (pļavas, kalni
utt.) var iestatīt atsevišķi.
yy Gamma : iestata pakāpeniskas pārejas līnijas
atbilstoši attēla signāla izvadei attiecībā pret ievades
signālu.
yy Krāsu gamma : atlasa krāsu diapazonu, ko var
attēlot.
yy Malu uzlabotājs : skaidrākas un izteiktākas video
malas, tomēr dabiskas.
yy Ekspertu struktūra : [Atkarīgs no modeļa]
Struktūras, kas tiek izmantotas, veicot ekspertu
līmeņa pielāgojumus.
yy Krāsu filtrs : filtrē īpašu RGB krāsu spektru,
lai precīzi iestatītu piesātinājumu un nokrāsas
precizitāti.
yy Krāsu temperatūra :pielāgo vajadzīgo ekrāna
vispārējo toni. Eksperta režīmā detalizēti precīzus
iestatījumus var iestatīt, izmantojot gammas metodi
u.c.
yy Krāsu pārvaldības sistēma : šī ir sistēma, ko
eksperti izmanto, lai pielāgotu krāsu pārbaudes
struktūrai. Iespējams izvēlēties sešu krāsu
apgabalus (sarkanās/zaļās/zilās/ciāna/fuksīna/
dzeltenās), neietekmējot citas krāsas. Labas
kvalitātes attēliem pielāgošana var nesniegt
redzamas krāsu izmaiņas.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto elementu
diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla
vai citiem attēla iestatījumiem.
LATVIEŠU
IESTATĪJUMI
26 IESTATĪJUMI
LATVIEŠU
Papildu attēla opciju iestatīšana
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
Attēla optimizēšana
Attēla režīms
[Atkarīgs no modeļa]
Pielāgo detalizētus attēlu iestatījumus.
yy Trokšņu samazināšana : samazina attēla trokšņus.
yy MPEG trokšņu samazināšana : samazina
trokšņus, kas rodas, veidojot digitālā attēla signālus.
yy Melnās krāsas līmenis : pielāgo ekrāna spilgtumu
un kontrastu, lai tas atbilstu attēla ievades melnās
krāsas līmenim, izmantojot ekrāna melnās krāsas
intensitāti (melnās krāsas līmeni).
yy Īsts kino : Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.
yy Spilgtuma mainīšanās atbilstoši kustībai /
SUPER Energy Saving : [Atkarīgs no modeļa]
taupa enerģiju, pielāgojot spilgtumu atbilstoši attēlu
kustībai ekrānā.
yy Pielāgošanai pieejamo detalizēto elementu
diapazons var atšķirties atkarībā no ievades signāla
vai citiem attēla iestatījumiem.
TruMotion funkcijas izmantošana
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
TruMotion
[Atkarībā no modeļa]
Labo attēlus, lai parādītu vienmērīgākas kustības.
yy Vienmērīgi: vibrāciju novēršana/izplūdumu
novēršana darbojas augstākā līmenī automātiskajā
režīmā.
yy Skaidrs: vibrāciju novēršana/izplūdumu novēršana
darbojas vidējā līmenī automātiskajā režīmā.
yy Lietotājs : De-judder/De-blur var iestatīt manuāli.
De-judder: šī funkcija novērš stipru attēla vibrāciju.
De-blur: šī funkcija koriģē un novērš izplūdušu
attēlu.
Automātiskajā režīmā vibrāciju un izplūdumu diapazons
ir atkarīgs no video ievades statusa, ko kontrolē
TruMotion režīms.
Enerģijas taupīšanas funkcijas izmantošana
IESTATĪJUMI
ATTĒLS
Enerģijas taupīšana
Ļauj taupīt elektroenerģiju, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
yy Automātiski : [Atkarībā no modeļa]
Televizora sensors nosaka apkārtējo apgaismojumu
un automātiski koriģē ekrāna spilgtumu.
yy Izslēgt : izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju.
yy Minimāla / Vidēja / Maksimāla : lieto iepriekš
iestatītu enerģijas taupīšanas funkciju.
yy Ekrāna izslēgšana : ekrāns tiek izslēgts, un tiek
atskaņota tikai skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu,
nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu, izņemot
barošanas pogu.
Televizora skaļruņa izmantošana
IESTATĪJUMI
skaļrunis
AUDIO
Skaņas izeja
TV
[Atkarīgs no modeļa]
Skaņa tiek padota izmantojot TV skaļruni.
Ārējā skaļruņa izmantošana
IESTATĪJUMI
AUDIO
Skaņas izeja
Ārējais skaļrunis (optisks)
[Atkarīgs no modeļa]
Skaņa tiek izvadīta skaļrunī, kas pievienots optiskajam
portam.
yy SimpLink netiek atbalstīts.
Digitālās audio izvades izmantošana
IESTATĪJUMI
AUDIO
Skaņas izeja
Ārējais skaļrunis (optisks)
Digitālās skaņas
izeja
[Atkarībā no modeļa]
Iestata digitālā audio izvadi.
Elements
Audio ievade
Digitālā audio izvade
Auto
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Visi
PCM
IESTATĪJUMI 27
IESTATĪJUMI
AUDIO
Skaņas izeja
LG Skaņas sinhronizācija (optiska)
[Atkarībā no modeļa]
Pievienojiet LG audio ierīci ar
logotipu optiskajam
digitālās audio izejas portam.
Izmantojot LG audio ierīci, var izbaudīt klausīties
piesātinātu un jaudīgu skaņu.
SIMPLINK funkcijas apraksts
Austiņas lietošana
IESTATĪJUMI
AUDIO
Skaņas izeja
Austiņas
[Atkarībā no modeļa]
Skaņa tiek izvadīta austiņās, kas ir pievienota austiņas/
austiņu portam.
Audio un video sinhronizēšana
IESTATĪJUMI
AUDIO
AV sinhr. pielāgošana
[Atkarīgs no modeļa]
Tiešā veidā sinhronizē video un audio signālus, ja tie
nesakrīt.
yy Iestatot AV sinhr. pielāgošana uz Ieslēgt, skaņas
izvadi (televizora skaļruņu vai SPDIF) var pielāgot
ekrāna attēlam.
SIMPLINK lietošana
[Atkarīgs no modeļa]
SIMPLINK ir funkcija, kas izvēlnē SIMPLINK ļauj ērti
vadīt un pārvaldīt dažādas multivides ierīces, izmantojot tikai televizora tālvadības pulti.
Savienojiet televizora HDMI IN ieejas termināli
un SIMPLINK ierīces HDMI izvades termināli,
izmantojot HDMI kabeli.
yy [Atkarīgs no modeļa]
Mājas kinozāles ierīcēm ar funkciju SIMPLINK
pievienojiet HDMI termināļus, kā norādīts iepriekš,
un izmantojiet optisko kabeli, lai pievienotu optisko
digitālā audio izvadi no televizora pie SIMPLINK
ierīces optiskajai digitālā audio ieejai.
SimpLink. Tiek atvērts
2 Atlasiet INPUT(OPTION)
izvēlnes SIMPLINK logs.
3 SIMPLINK iestatījumu lokā iestatiet funkciju
SIMPLINK funkciju uz Ieslēgt.
4 Izvēlnes SIMPLINK logā izvēlieties ierīci, kuru
vēlaties vadīt.
yy Šī funkcija ir saderīga tikai ar ierīcēm, kurām ir
SIMPLINK logotips. Pārbaudiet, vai ārējai ierīcei ir
SIMPLINK logotips.
yy Lai lietotu funkciju SIMPLINK, jāizmanto ātrdarbīgs
HDMI® kabelis (ar pievienotu funkciju CEC
(Consumer Electronics Control — sadzīves
elektronikas vadība)). Ātrdarbīgajiem HDMI®
kabeļiem ir 13. numura tapiņa, kas pievienota
informācijas apmaiņai starp ierīcēm.
1
yy Ja tiek lietota arī trešās puses ierīce ar HDMI-CEC
funkciju, SIMPLINK ierīce var nedarboties pareizi.
yy [Atkarīgs no modeļa]
Izvēloties vai demonstrējot multivides failus no
ierīces ar mājas kinozāles funkciju, automātiski
tiek pievienots HT skaļrunis(Skaļrunis). Noteikti
pievienojiet ar optisko kabeli (var iegādāties
atsevišķi), lai lietotu HT skaļrunis(Skaļrunis)
funkciju.
yy Tiešā atskaņošana : Tūlīt atskaņo multivides
ierīces saturu televizorā.
yy Multivides ierīces izvēle : Izvēlas vajadzīgo ierīci
SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu no televizora
ekrāna.
yy Diska atskaņošana : pārvalda multivides ierīci,
izmantojot televizora tālvadības pulti.
yy Visu ierīču izslēgšana : atvienojot televizoru
no elektrotīkla, visas ar to saistītās ierīces tiek
izslēdzas.
yy Sinhronizācija ieslēdzot : televizors automātiski
tiek ieslēgts, ja HDMI terminālam pievienotais
aprīkojums ar SIMPLINK funkciju sāk atskaņošanu.
yy Skaļrunis : [Atkarībā no modeļa]
Izvēlieties vai nu mājas kinozāles, vai arī televizora
skaļruni.
Paroles iestatīšana
IESTATĪJUMI
BLOĶĒT
Iestatīt paroli
Iestata vai maina televizora paroli.
Sākotnējā parole ir ‘0000’.
Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav vis ‘0000’,
bet gan ‘1234’.
Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nedrīkst būt
‘0000’.
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana
IESTATĪJUMI
IESPĒJA
Rūpnīcas iestatījumi
Visa saglabātā informācija tiek izdzēsta, un tiek
atiestatīti visi televizora iestatījumi.
Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un visi
iestatījumi ir atiestatīti.
yy Ja ir iespējota funkcija Sistēmas bloķēšana,
redzams uznirstošais logs, kurā jāievada parolie.
yy Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
LATVIEŠU
LG audio ierīces pievienošana un lietošana
28 IESTATĪJUMI
LATVIEŠU
Atbalstītie videoformāti
USB ierīces noņemšana
Q.MENU (ĀTRĀ IZVĒLNE)
ierīce)
USB Device (USB
Atlasiet USB atmiņas ierīci, kuru vēlaties noņemt.
Kad redzat paziņojumu, ka USB ierīce ir noņemta,
atvienojiet ierīci no TV.
yy Kad USB ierīce ir atlasīta noņemšanai, to vairs
nevar nolasīt. Noņemiet USB atmiņas ierīci un pēc
tam pievienojiet to atkārtoti.
USB atmiņas ierīces izmantošana —
brīdinājums
yy Ja USB atmiņas ierīcei ir iebūvēta automātiskās
atpazīšanas programma vai tā izmanto savu
draiveri, ierīce var nedarboties.
yy Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai
darboties nepareizi.
yy Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas
formatētas failu sistēmai Windows FAT32 vai NTFS.
yy Ārējiem USB cietajiem diskiem ieteicams izmantot
ierīces, kuru nominālais spriegums nav mazāks par
5 V un nominālā strāva nav mazāka par 500 mA.
yy Ieteicams izmantot 32 GB vai mazākas ietilpības
USB atmiņas kartes un 1 TB vai mazākas ietilpības
USB cietos diskus.
yy Ja USB cietais disks ar elektroenerģijas taupīšanas
funkciju nedarbojas pareizi, izslēdziet un ieslēdziet
barošanu. Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā
diska lietotāja rokasgrāmatā.
yy Dati USB atmiņas ierīcē var tikt bojāti, tāpēc
dublējiet svarīgos failus citās ierīcēs. Datu
uzturēšana ir lietotāja atbildība, un ražotājs nav
atbildīgs par datu zudumu.
Fails, kuru atbalsta mana multivide
yy Maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums: 20 Mb/s
(megabiti sekundē)
yy Atbalstītie ārējo subtitru formāti: *.srt (SubRip),
*.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.
ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
yy Atbalstītie iekšējo subtitru formāts: XSUB (atbalsta
iekšējos subtitrus, kas ģenerēti no DivX6)
yy Maksimums: 1920 x 1080 pie 30p (tikai Motion
JPEG 640 x 480 pie 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3,
WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, HE-AAC, *DTS
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4,
DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), *DTS, LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
yy *DTS/*rm/*rmvb: atkarīgs no modeļa
IESTATĪJUMI / TĪMEKĻA ROKASGRĀMATAS SKATĪŠANA 29
yy Faila veids: mp3
[Bitu pārraides ātrums] 32–320 Kb/s
[Iztveršanas frekvence] 16–48 kHz
[Atbalsta] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Faila tips: AAC
[Bitu ātrums] Brīvs formāts
[Iztveršanas frekvence] 8–48 kHz
[Atbalsts] ADIF, ADTS
yy Faila tips: M4A
[Bitu pārraides ātrums] Brīvs formāts
[Iztveršanas frekvence] 8–48 kHz
[Atbalsts] MPEG-4
yy Faila tips: WMA
[Bitu pārraides ātrums] 128–320 Kb/s
[Iztveršanas frekvence] 8–48 kHz
[Atbalsta] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Faila tips: WMA
[Bitu pārraides ātrums] ~768 kb/s
[Kanāls/parauga frekvence]
M0: līdz kanālam 2 pie 48 kHz
(Izņemot LBR režīmu),
M1: līdz kanālam 5.1 pie 48 kHz,
M2: līdz kanālam 5.1 pie 96 kHz
[Atbalsts] WMA 10 Pro
yy Faila tips: OGG
[Bitu pārraides ātrums] Brīvs formāts
[Iztveršanas frekvence] 8–48 kHz
[Atbalsts] OGG Vorvis
Atbalstītie fotoattēlu formāti
yy Kategorija: 2D (jpeg, jpg, jpe)
[Pieejamais faila tips] SOF0: pamata,
SOF1: paplašinātais secīgums,
SOF2: progresīvais
[Fotoattēlu izmēri] minimālais: 64 x 64,
Maksimālais: parastais tips: 15 360 (platums) x
8640 (augstums), Progresīvais tips: 1920 (platums)
x 1440 (augstums)
yy Kategorija: BMP
[Fotoattēlu izmēri] minimālais: 64 x 64,
Maksimālais: 9600 x 6400
yy Kategorija: PNG
[Pieejamais faila tips] Ar rindpārleci, bez
rindpārleces
[Fotoattēlu izmēri] minimālais: 64 x 64, maksimālais: ar
rindpārleci: 1200 x 800, bez rindpārleces: 9600 x 6400
yy BMP un PNG formāta failu parādīšana var būt
lēnāka nekā JPEG failu parādīšana.
TĪMEKĻA ROKASGRĀMATAS
SKATĪŠANA
Lai iegūtu detalizētu lietotājas rokasgrāmatas
informāciju, skatiet vietni www.lg.com.
LATVIEŠU
Atbalstīties audio formāti
30 TEHNISKĀ APKOPE
LATVIEŠU
TEHNISKĀ APKOPE
Televizora tīrīšana
Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.
UZMANĪBU
yyNespiediet, neberzējiet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat saskrambāt ekrānu
un attēls var tikt izkropļots.
yyNeizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji,
smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.
Ekrāns, ietvars, korpuss un statnis
yyLai notīrītu putekļus vai nelielus netīrumus, tīriet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drāniņu.
yyLai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram
pievienots maigs mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam tūlīt noslaukiet ar sausu drāniņu.
UZMANĪBU
yyVienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt tā bojājumus.
yyNespiediet, neberziet un nesitiet ekrāna virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tā varat saskrambāt ekrānu
un attēls var tikt izkropļots.
yyNelietojiet ķīmiskas vielas, jo tās var bojāt ierīci.
yyNesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu vai ierīces nepareiza darbību.
Strāvas vads
Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.
“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora ekrānā
yyJa nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt
neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir „attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
yyJa ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu televizora teksta
daļās.
yyLai novērstu attēla izdegšanu, neatstājiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD
televizoriem: 2 vai vairāk stundas).
PROBLĒMU NOVĒRŠANA 31
Problēma
LATVIEŠU
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Risinājums
Nevar vadīt televizora
funkcijas, izmantojot
tālvadības pulti.
yyPārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
yyPārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
yyPārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
Nerāda attēlu, un nav
skaņas.
yyPārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
yyPārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
yyPārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi
izslēdzas.
yyPārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta.
yyPārbaudiet, vai funkcija Automātiska gaidstāve (Atkarīgs no modeļa) /
Izslēgšanas laiks / Miega taimeris ir aktivizēts LAIKA iestatījumos.
yyJa televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts 15
minūtes tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Pieslēdzoties datoram
(HDMI/DVI/RGB), ekrānā
redzams uzraksts “Nav
signāla” vai “Nederīgs
formāts”.
yyIzslēdziet/ ieslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
yyAtkal pievienojiet HDMI/RGB kabeli.
yyRestartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
,
ar
).
32 SPECIFIKĀCIJAS
SPECIFIKĀCIJAS
LATVIEŠU
Ierīces specifikācija var tikt mainīta bez brīdinājuma, veicot izstrādājuma funkciju uzlabošanu.
MODEĻI
Izmēri
Ar statīvu (mm)
(Platums x augstums
Bez statīva (mm)
x dziļums)
Svars
22MT45D
22MT45V
24MT45D
24MT45V
24MT40D
507,6 x 364,3 x 166,4
556,0 x 392,7 x 166,4
507,6 x 314,7 x 56,0
556,0 x 343,2 x 56,0
Ar statīvu (kg)
3,0
3,6
Bez statīva (kg)
2,8
3,4
32W
32W
Enerģijas patēriņš
Patērētā jauda
19 V
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris
1,6 A
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E, LCAP25A
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
IEVADE: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz
IZVADE: DC 19 V
MODEĻI
Izmēri
Ar statīvu (mm)
(Platums x augstums
Bez statīva (mm)
x dziļums)
Svars
1,7 A
28MT45D
28MT45V
29MT45D
29MT45V
29MT40D
641,5 x 445,2 x 175,0
668,6 x 472,4 x 223,5
641,5 x 396,1 x 57,5
668,6 x 410,5 x 65,8
Ar statīvu (kg)
4,8
5,9
Bez statīva (kg)
4,6
5,26
Enerģijas patēriņš
40W
Patērētā jauda
19 V
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris
48W
1,6 A
19 V
Ražotājs : Lien Chang
modelis : LCAP16B-E, LCAP25B
Ražotājs : LG Innotek
modelis : PSAB-L205B, PSABL204B
2,4 A
Ražotājs : Lien Chang
modelis : LCAP35
Ražotājs : APD
modelis : DA-48F19
IEVADE: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz
IZVADE: DC 19 V
2,1 A
IZVADE: DC 19 V
2,53 A
MODEĻI
24MT46D
27MT46D
Izmēri
Ar statīvu (mm)
(Platums x augstums
Bez statīva (mm)
x dziļums)
556,5 x 445,0 x 188,4
641,2 x 489,1 x 213,2
556,5 x 346,1 x 66,5
641,2 x 391,3 x 77,8
Ar statīvu (kg)
3,9
5,3
Bez statīva (kg)
3,6
4,9
33W
35W
Svars
Enerģijas patēriņš
Patērētā jauda
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris
19 V
1,6 A
19 V
Ražotājs : Lien Chang
modelis : LCAP16B-E, LCAP25B
Ražotājs : LG Innotek
modelis : PSAB-L205B, PSAB-L204B
IEVADE: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz
IZVADE: DC 19 V
2,1 A
2,0 A
SPECIFIKĀCIJAS 33
20MT45D
19MN43D
Izmēri
Ar statīvu (mm)
(Platums x augstums
Bez statīva (mm)
x dziļums)
466,5 x 329,4 x 140,6
441,7 x 350,9 x 167,8
466,5 x 286,1 x 52,7
441,7 x 277,7 x 62,9
Ar statīvu (kg)
2,5
2,5
Bez statīva (kg)
2,3
Svars
2,3
Enerģijas patēriņš
32W
Patērētā jauda
19 V
1,6 A
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E, LCAP25A
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG, ADS-40SG-19-2 19032G
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris
IEVADE: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz
IZVADE: DC 19 V
MODEĻI
22MT44D
Izmēri
Ar statīvu (mm)
(Platums x augstums
Bez statīva (mm)
x dziļums)
507,6 x 335,9 x 135,8
Svars
1,7 A
507,6 x 314,7 x 52,7
Ar statīvu (kg)
2,8
Bez statīva (kg)
2,6
Enerģijas patēriņš
32W
Patērētā jauda
19 V
Maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteris
1,6 A
Ražotājs: Lien Chang
Modelis: LCAP16A-E, LCAP25A
Ražotājs: Honor
Modelis: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-2 19032G
IEVADE: AC 100 – 240 V ~ 50/60Hz
IZVADE: DC 19 V
1,7 A
CI moduļa izmērs (Platums x augstums x dziļums)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Darba temperatūra
Vides apstākļi
No 10 °C līdz 35 °C
Darba vides mitrums
No 20 % līdz 80 %
Glabāšanas temperatūra
No -10 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums
No 5 % līdz 90 %
Digitālā satelīttelevīzija
Digitālā televīzija
Analogā televīzija
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: No E2 līdz E12,
UHF: No E21 līdz E69,
CATV: No S1 līdz S20,
HYPER: No S21 līdz S47
Maksimālais saglabājamo
6,000
1,500
Ārējās antenas pilnā pretestība
75 Ω
Televīzijas sistēma
Programmu pārklājums
LATVIEŠU
MODEĻI
34 SPECIFIKĀCIJAS
LATVIEŠU
RGB (PC) / HDMI (PC) atbalstītais režīms
(tikai modelim 20MT45*)
(tikai modelim 24/29MT40*, 19MN43*, 24/28/29MT45*)
Risinājums
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
Risinājums
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1152 x 864
67,500
75,000
1366 x 768
47,717
59,790
1600 x 900
60,000
60,000
(tikai modelim 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*)
Risinājums
Horizontālā
frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1024 x 768
(tikai modelim
HDMI(PC))
56,476
70,069
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
PIEZĪME
Displeja optimālā izšķirtspēja
yy
- 20MT45*: 1600 X 900 @ 60 Hz.
- 22MT44*, 22MT45*, 24/27MT46*:
1920 X 1080 @ 60 Hz.
- 24/29MT40*, 24/28/29MT45*, 19MN43*:
1366 X 768 @ 60 Hz.
Optimālais laiks katrā režīmā ir vertikāla
yy
SPECIFIKĀCIJAS 35
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
720 × 480
31,469
31,500
59,940
60,000
Risinājums
720 × 576
31,250
50,000
1280 × 720
37,500
44,960
45,000
50,000
59,940
60,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Kombinēta signāla atbalstīts režīms
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
720 × 480
15,730
15,750
31,470
31,500
59,940
60,000
59,940
60,000
720 × 576
15,625
31,250
50,000
1280 × 720
44,960
45,000
37,500
59,940
60,000
50,000
1920 × 1080
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Risinājums
Informācija par kombinētā signāla savienojumiem
Kombinētie porti uz televizora
Video izeju porti
uz DVD atskaņotāja
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
LATVIEŠU
HDMI (DTV) atbalstīts režīms
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet
drošības norādījumus.
Glabājiet lietotāja rokasgrāmatu
(kompaktdisku) viegli pieejamā vietā
turpmākai uzziņai
Televizora modeļa un sērijas numurs ir
norādīts televizora aizmugurē un uz viena sāna. Ierakstiet to zemāk, jo tas būs
nepieciešams tehniskās apkopes gadījumā.
MODELIS
SĒRIJA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement