LG | 32LK500B | Owner's Manual | LG 32LK500B,43LK5000,32LK500BPLA,43LK5000PLA Руководство пользователя

LG 32LK500B,43LK5000,32LK500BPLA,43LK5000PLA Руководство пользователя
*MFL70360602*
(1801-REV00)
www.lg.com
LK50*
TK43*
1
2
A
AAA
B
X4
(M4 x 16)
28TK43*
32LK50*
43LK50*
3
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Македонски
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
4
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
2
AUDIO
1
VIDEO
A
B
G
F
VIDEO L/MONO AUDIO R
PR L/MONO AUDIO R
PB
VIDEO/Y
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
E
D
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
0
C
F
G
A
B
C
D
E
F
32LK500BPLA
728
475
182.4
436
77.8
5.0
4.9
43LK5000PLA
970
624
219.5
569
77.8
8.4
8.3
28TK430V-PZ
635
427
182.4
387
77.8
4.0
3.9
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Drošībai un uzziņai
LED televizors*
* LG LED televizors lieto LCD ekrānu ar LED fona
apgaismojumu.
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to turpmākai uzziņai.
www.lg.com
Autortiesības ⓒ 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
Brīdinājums! Drošības
norādījumi
UZMANĪBU!
ELEKTROTRIECIENA RISKS.
NEATVĒRT
UZMANĪBU!: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU,
NENOŅEMIET PĀRSEGU (JEB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV
LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
APKOPES DARBINIEKIEM.
Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu
spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels,
lai radītu elektrotrieciena risku personām.
Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un
apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā
iekļautajā literatūrā.
BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN
ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI
MITRUMAM.
• LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
IZSTRĀDĀJUMA TUVUMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS
LIESMAS AVOTUS.
• Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
-- Neturiet izstrādājumu tiešos saules staros.
-- Telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā.
-- Siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā.
-- Virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta
tvaika vai eļļas iedarbībai.
-- Vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai.
-- Nepieļaujiet šķidrumu nokļūšanu uz izstrādājuma un
nenovietojiet uz tā (piemēram, uz plaukta virs izstrādājuma) ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes, krūzes u.c.
-- Nenovietojiet izstrādājumu viegli uzliesmojošu priekšmetu,
piemēram, benzīna vai sveču, tuvumā, un nepakļaujiet
televizoru tiešai gaisa kondicionēšanas iekārtas iedarbībai.
-- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena,
pašaizdegšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma
deformācijas risks.
LATVIEŠU
2
• Ventilācija
-- Uzstādiet televizoru vietā ar atbilstošu ventilāciju. Neuzstādiet to
ierobežotā telpā, piemēram, grāmatplauktā.
-- Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
-- Kamēr izstrādājums ir pievienots elektrotīklam, nebloķējiet to
un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.
• Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja televizors
darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
• Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas
lietošanas — savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas
durvīs un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām,
sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
• Nepārvietojiet televizoru, kamēr barošanas kabelis ir pievienots
elektrotīklam.
• Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši
pievienots.
• Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa.
Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai atvienotu televizoru no
elektrotīkla.
• Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā,
jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.
• Ierīces atvienošana no elektrotīkla
-- Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktdakšu. Ārkārtas situācijā
kontaktdakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
• Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors
var nogāzties un radīt nopietnas traumas.
• Āra antenas zemēšana (var atšķirties atkarībā no valsts):
-- Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības
nosacījumus. Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem
elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai
spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām
elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga
traumatisma risks.
Pārliecinieties, vai antenas sistēma ir iezemēta, lai nodrošinātu
aizsardzību pret impulssprieguma viļņiem un ģenerēto statisko
izlādi. ASV Nacionālā elektrotehnikas kodeksa (NEC) 810. sadaļā
ir sniegta informācija par masta un atbalsta struktūras pareizu
zemēšanu, antenas izlādes bloka pievada zemēšanu, zemējuma
konduktoru izmēru, antenas izlādes bloka atrašanās vietu,
savienojumu ar zemējuma elektrodiem un prasībām attiecībā
pret zemējuma elektrodiem.
Antenas zemējums saskaņā ar Nacionālo elektrotehnikas
kodeksu (NEC), ANSI/NFPA 70
• Zemējums (izņemot ierīces, kas nav zemētas)
-- Televizors ar trijzaru zemētu elektrotīkla kontaktdakšu ir
jāpievieno trīszaru zemētai elektrotīkla kontaktligzdai. Lai
nepieļautu elektrotriecienu, pārliecinieties, vai ir pievienots
zemējuma pievads.
• Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona
negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
• Pārliecinieties, vai barošanas kabelis ir cieši pievienots televizoram
un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktdakšas
un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā —
aizdegšanās risks.
• Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus
priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermenis, atvienojiet
barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
• Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots
elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
• Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet
izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu
apkalpošanas dienestu.
-- Ierīce ir bojāta.
-- Ja izstrādājumā (piemēram, maiņstrāvas adapterī, barošanas
kabelī vai televizorā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
-- Ja no televizora izdalās dūmu smaka vai citi aromāti.
-- Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
Pat ja televizors ir izslēgts ar tālvadības pulti vai pogu, maiņstrāvas
barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no
sienas kontaktligzdas.
• Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu
atbaidīšanas elektroierīci) televizora tuvumā. Tas var izraisīt
nepareizu izstrādājuma darbību.
• Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez
rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejaušas aizdegšanās
vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope
vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu.
Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja
tiesības šo izstrādājumu izmantot.
• Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus.
Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena,
nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
• Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var
izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
• Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā nomešanu un
nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā
bojājumus.
• Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku,
nepieskarieties televizoram ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa
atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu
vai notīriet putekļus.
• Akumulatori
-- Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem
nepieejamā vietā.
-- Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet
tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmetot akumulatorus
atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā
karstumā.
• Pārvietošana
-- Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts,
atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja
televizors ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami
2 vai vairāk cilvēki. Nepakļaujiet televizora priekšējo paneli
spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma
bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
• Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai
vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
• Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt krītoši objekti, un
sargiet ekrānu no triecieniem.
• Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu
priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet
to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
• Tīrīšana
-- Pirms izstrādājuma tīrīšanas atvienojiet barošanas kabeli un
uzmanīgi noslaukiet izstrādājumu ar mīkstu, sausu drānu.
Neapsmidziniet televizoru ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
Nekad nelietojiet stikla tīrītājus, gaisa atsvaidzinātājus,
insekticīdus, smērvielas, vasku (auto, rūpniecisko), abrazīvus
līdzekļus, atšķaidītājus, benzīnu, spirtu utt., kas var radīt
bojājumus produktam un tā panelim. Neievērojot šos
nosacījumus, pastāv elektrotrieciena un izstrādājuma bojājumu
risks.
LATVIEŠU
3
Jāiegādājas atsevišķi
Sagatavošanās
• Ja televizors tiek ieslēgts pirmo reizi pēc tā piegādes no rūpnīcas,
televizors inicializēšana var ilgt vairākas minūtes.
• Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora ekrānā attēlotā.
• Jūsu televizora ekrāna izvēlnes var nedaudz atšķirties no šajā
rokasgrāmatā redzamās.
• Pieejamās izvēlnes un opcijas var atšķirties atkarībā no jūsu
izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
• Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.
• Televizors ir jāpievieno netālu esošai elektrotīkla kontaktligzdai,
kas ir viegli pieejama. Dažiem modeļiem nav ieslēgšanas/
izslēgšanas pogas, un tos izslēdz, atvienojot barošanas kabeli.
• Ierīces komplektācijā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā
no modeļa.
• Atjauninot ierīces funkcijas, šajā rokasgrāmatā norādītās
ierīces specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja
brīdinājuma.
• Lai izveidotu optimālu savienojumu, HDMI kabeļiem un USB
ierīcēm ir nepieciešams ietvars, kura biezums ir mazāks par
10 mm un platums — mazāks par 18 mm. Ja USB kabelis vai USB
atmiņas karte neatbilst televizora USB portam, izmantojiet tādu
pagarinājuma kabeli, kurā tiek atbalstīts
.
B
B
A
A
* A <
= 10 mm
* B <
= 18 mm
• Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.
• Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt
redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda. (Ieteicamie HDMI
kabeļu veidi)
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis (3 m vai īsāks)
-- Ātrdarbīgs HDMI®/TM kabelis ar Ethernet (3 m vai īsāks)
• Ferīta serdes lietošana (Atkarībā no modeļa)
-- Ferīta serdi var izmantot, lai samazinātu elektromagnētiskos
traucējumus barošanas vadā. Aptiniet barošanas vadu ap ferīta
serdi vienu reizi.
[Sienas puse]
10 cm (+ / -2 cm)
LATVIEŠU
4
[Televizora puse]
Atsevišķi pirkuma izstrādājumi var tikt mainīti vai pārveidoti bez
iepriekšēja brīdinājuma, lai uzlabotu kvalitāti. Lai iegādātos šos
piederumus, sazinieties ar izplatītāju. Šīs ierīces ir izmantojamas tikai
kopā ar noteiktiem modeļiem.
Modeļa nosaukums vai konstrukcija var mainīties atkarībā no
izstrādājuma funkciju jauninājumiem, ražotāja apsvērumiem vai
politikas. (Atkarībā no modeļa)
Sienas stiprinājuma kronšteins
Noteikti izmantojiet skrūves un sienas stiprinājuma kronšteinu, kas
atbilst VESA standartam. Tālāk redzamajā tabulā ir norādīti sienas
stiprinājuma komplektu standarta izmēri.
A
B
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
32LK50*
100 x 100
M4
4
Sienas stiprinājuma
LSW140B
kronšteins
Modelis
VESA (A x B) (mm)
Standarta skrūve
Skrūvju skaits
Sienas stiprinājuma
kronšteins
28TK43*
100 x 100
M4
4
RW120
43LK50*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
Televizora celšana un
pārvietošana
Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju,
lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un lai pārvietošanu veiktu droši
neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.
• Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā,
kurā tas sākotnēji bija ievietots.
• Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu
un visus kabeļus.
• Turot televizoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no ķermeņa, lai
neradītu tā bojājumus.
• Stingri satveriet televizora ietvara sānu un apakšējo daļu.
Televizoru nedrīkst turēt aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai
skaļruņa restīšu vietas.
•• Centieties nepieskarties ekrānam, jo tādā veidā varat radīt
tā bojājumus.
•• Nepārvietojiet televizoru, turot aiz kabeļu turētājiem, jo tie
var salūzt, radot traumas vai sabojājot televizoru.
•• Piestiprinot statīvu televizoram, novietojiet ekrānu vērstu
lejup uz galda, kas pārklāts ar audumu, vai uz līdzenas
virsmas, lai nesaskrāpētu ekrānu.
Uzstādīšana uz galda
1 Paceliet un nolieciet televizoru vertikāli uz galda.
• Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu
pareizu ventilāciju.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
2 Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
• Liela izmēra televizors ir jāpārvieto vismaz 2 personām.
• Ja pārvietojat televizoru nesot, turiet to, kā redzams attēlā.
• Pārvadājot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas
vibrācijas.
• Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet
televizoru uz sāniem un nesasveriet to pa kreisi vai pa labi.
• Nelietojiet pārmērīgu spēku, kas var salocīt/ieliekt rāmja korpusu,
tādējādi sabojājot ekrānu.
• Rīkojoties ar televizoru, uzmanieties, lai nesabojātu izvirzītās
pogas.
•• Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet
svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). (To darot, varat
sabojāt produktu.)
•• Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu
līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā
ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.
•• Lai garantētu izstrādājuma drošu darbību un ilgu
darbmūžu, neizmantojiet neapstiprinātus piederumus.
•• Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas
rezultātā gūtus bojājumus un traumas.
•• Pārbaudiet, vai skrūves ir ievietotas pareizi un stingri
pievilktas. (Ja tās nav pienācīgi nostiprinātas, televizors pēc
uzstādīšanas var atgāzties uz priekšu.) Nelietojiet pārāk
daudz spēka, pievelkot skrūves; pretējā gadījumā skrūve
var tikt bojāta un netikt pareizi pievilkta.
LATVIEŠU
5
Televizora piestiprināšana pie sienas
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
(Atkarībā no modeļa)
1 Ievietojiet un pievelciet cilpskrūves vai televizora kronšteinus un
skrūves televizora aizmugurējā daļā.
• Ja cilpskrūvju vietā ir ievietotas bultskrūves, vispirms izņemiet
skrūves.
2 Piestipriniet sienas kronšteinus pie sienas ar skrūvēm. Salāgojiet
sienas kronšteina novietojumu ar cilpskrūvēm uz televizora
aizmugurējās daļas.
3 Ar izturīgu virvi stingri savienojiet cilpskrūves un sienas kronšteinus.
Nodrošiniet,, lai tiktu saglabāts virves horizontāls stāvoklis pret
plakano virsmu.
• Izmantojiet paaugstinājumu vai skapi, kas ir pietiekami izturīgs un
liels, lai droši atbalstītu televizoru.
• Kronšteini, bultskrūves un virves komplektā nav iekļautas. Papildu
piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
Uzstādīšana pie sienas
Uzmanīgi pievienojiet sienas stiprinājuma kronšteinu (papildu
piederums) pie televizora aizmugurējās daļas un uzstādiet sienas
stiprinājuma kronšteinu pie stingras sienas, kas ir perpendikulāra
grīdai. Lai pievienotu televizoru pie citiem būvmateriāliem, lūdzu,
sazinieties ar kvalificētu speciālistu. LG iesaka stiprināšanu pie sienas
veikt kvalificētam uzstādīšanas profesionālim. Mēs iesakām izmantot
LG sienas stiprinājuma kronšteinu. LG sienas turētāja kronšteins ir
ērti pārvietojams, kad kabeļi ir savienoti. Ja neizmantojat LG sienas
stiprināšanas kronšteinu, izmantojiet tādu sienas stiprināšanas
kronšteinu, kas pienācīgi nostiprina ierīci pie sienas un nodrošina
pietiekami daudz vietas ārēju ierīču pievienošanai. Ieteicams savienot
visus kabeļus pirms fiksētu sienas stiprinājumu uzstādīšanas.
LATVIEŠU
6
(Atkarībā no modeļa)
•• Pirms televizora uzstādīšanas uz sienas stiprinājuma
noņemiet statīvu, veicot tā pievienošanas darbības
apgrieztā secībā.
•• Plašāku informāciju par skrūvēm un sienas kronšteinu
skatiet atsevišķu detaļu iegādes nosacījumos.
•• Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē
pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma
mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas
stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas),
piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.
•• Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai barošanas
un signālu kabeļi nekarātos televizora aizmugurē.
•• Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tas varētu tikt
pakļauts eļļas vai eļļas miglas ietekmei. Tas var sabojāt
produktu un izraisīt tā nokrišanu.
•• Skrūves garums no aizmugurējā pārsega ārējās virsmas
nedrīkst pārsniegt 8 mm. (Tikai 28TK43*)
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais
pārsegs
Sienas montāžas paliktnis
Aizmugurējais pārsegs
Standarta skrūve:
M4 x L10
Ne vairāk par 8 mm
Savienojumi
Pievienojiet televizoram dažādas ārējās ierīces un pārslēdziet ievades
signāla režīmus, lai atlasītu ārējo ierīci. Lai uzzinātu vairāk par ārējās
ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto
rokasgrāmatu.
Antena/kabelis
Pievienojiet televizoru antenas ligzdai sienā, izmantojot RF kabeli (75 Ω).
• Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla
sadalītāju.
• Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet
signāla pastiprinātāju.
• Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, mēģiniet
noregulēt antenu pareizā virzienā.
• Antenas kabelis un pārveidotājs komplektā nav iekļauti.
Satelīta televīzijas šķīvis
Pievienojiet televizoru satelīta šķīvim satelīta ligzdā, izmantojot RF
kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)
CI modulis
Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā.
(Atkarībā no modeļa)
• Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizā
virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televizora
un PCMCIA kartes slota bojājumu.
• Ja televizors nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+
CAM ierīce, sazinieties ar virszemes/kabeļa/satelīta pakalpojumu
operatoru.
Citi savienojumi
Pievienojiet savu TV ārējām ierīcēm. Lai nodrošinātu labāko attēla un
audio kvalitāti, savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI
kabeli. Daži atsevišķi kabeļi nav iekļauti komplektācijā.
USB
Daži USB centrmezgli, iespējams, nedarbosies. Ja, izmantojot USB
centrmezglu, pievienotā USB ierīce netiek atrasta, pievienojiet to tieši
televizora USB portam.
Ārējās ierīces
Pievienojamās ārējās ierīces ir šādas: Blu-ray atskaņotājs, HD uztvērējs,
DVD atskaņotāji, videomagnetofoni, audio sistēmas, USB atmiņas
ierīces, dators, spēļu ierīces un citas ārējās ierīces.
• Ārējās ierīces savienojums var atšķirties atkarībā no modeļa.
• Pievienojiet ārējās ierīces televizoram neatkarīgi no televizora
portu secības.
• Ja ierakstāt televīzijas pārraidi, izmantojot Blu-ray/DVD rakstītāju
vai videomagnetofonu, pārbaudiet, vai televīzijas signāla ievades
kabeli pievienojāt televizoram, izmantojot DVD rakstītāju vai
videomagnetofonu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet pievienotās ierīces
komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.
• Ārējās aparatūras lietošanas norādījumus skatiet tās attiecīgajā
rokasgrāmatā.
• Lai pievienotu televizoram spēļu ierīci, izmantojiet spēļu ierīces
komplektācijā iekļauto kabeli.
• Datora režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa izšķirtspēja, vertikālā
attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Ja troksnis nezūd, mainiet
datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaidzes intensitāti
vai izvēlnē ATTĒLS pielāgojiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls
ir skaidrs.
• Datora režīmā atkarībā no grafikas kartes daži izšķirtspējas
iestatījumi, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Izveidojot savienojumu ar bezvadu LAN, ieteicams izmanto CAT 7
kabeli. (Tikai, ja ir nodrošināta
pieslēgvieta.)
• Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt
vai neapgāžas. Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces
bojājumus.
• Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, videospēļu konsoles,
pārbaudiet, vai savienojuma vadi ir pietiekami gari.
Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot
traumas vai ierīces bojājumus.
HDMI
• Atbalstītais HDMI audio formāts (Atkarībā no modeļa):
AC-3 (Maksimālais bitu pārraides ātrums: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
LATVIEŠU
7
Pogas izmantošana
Jūs varat vienkārši lietot televizora funkcijas, izmantojot pogu. (Atkarībā
no modeļa)
Tālvadības pults
izmantošana
Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
Lai tās nomainītu, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet
baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījumā redzamajām
polaritātes norādēm un un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
Lai izņemtu baterijas, veiciet darbības to ievietošanas darbībām pretējā
secībā.
Pavērsiet tālvadības pulti pret televizora tālvadības sensoru.
Pamatfunkcijas
Ieslēgšana / Izslēgšana (nospiest)
(Dažas pogas un daži pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no
modeļa vai reģiona.)
LATVIEŠU
8
(Ieslēgšana/izslēgšana) Televizora ieslēgšana un izslēgšana.
Izvēlieties radio, televizora un DTV programmas.
Atsauc vēlamo subtitru režīmu digitālajā režīmā.
Tiek ieslēgta audio aprakstu funkcija.
Maina attēla izmērus.
(IEEJA) Maina ievades avotu.
Ciparu pogas Ciparu ievade.
Piekļūstiet saglabāto programmu sarakstam.
Atgriešanās iepriekš skatītajā programmā.
Regulē skaļuma līmeni.
Piekļuve izlases programmu sarakstam.
Parāda programmu ceļvedi.
(IZSLĒGT SKAŅU) Skaņas izslēgšana.
Ritinasaglabātās programmas.
Pārejiet uz iepriekšējo vai nākamo ekrānu.
Teleteksta pogas (
) Šīs pogas izmanto teletekstam.
(SĀKUMS) Piekļuve sākuma izvēlnei.
(Iestatījumi) Piekļuve iestatījumu izvēlnei.
Piekļuve ātrajām izvēlnēm.
Navigācijas pogas (uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi) Ritiniet
izvēlnes vai opcijas.
Atlasa izvēlnes vai opcijas un apstiprina ievadīto informāciju.
Ļauj atgriezties iepriekšējā līmenī.
Aizver ekrāna izvēlnes un atgriežas televizora skatīšanās režīmā.
Parāda informāciju par pašreizējo programmu vai ekrānu.
Šī funkcija netiek atbalstīta.
Vadības pogas (
) Vada multivides saturu.
Ļauj piekļūt dažu izvēļņu īpašām funkcijām.
• Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var
veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.
• Akumulatora polaritāšu nepareiza savietošana var radīt
akumulatora uzliesmojumu vai noplūdi, kas var izraisīt
ugunsgrēku, traumu vai apkārtnes piesārņojumu.
• Šī ierīce darbojas ar akumulatoru. Iespējams, jūsu reģionā
ir spēkā normatīvās prasības, kas nosaka akumulatoru
pareizu izmešanu atkritumos vides apsvērumu dēļ.
Sazinieties ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju par
izmešanu atkritumos vai pārstrādi.
• Akumulatoru vai izstrādājuma iekšpusi nedrīkst pakļaut
pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem,
ugunij vai tamlīdzīgai iedarbībai.
Iestatījumi
Programmas automātiska iestatīšana
(Iestatījumi)
IESTAT.
Automātiskā meklēš.
Automātiski meklē programmas.
• Ja ievadesevades avots nav pareizi pievienots, programmas
reģistrāciju, iespējams, nevarēs veikt.
• Automātiskā meklēš. sameklē tikai pašreiz pārraidītās
programmas.
• Ja ir ieslēgta funkcija Sistēmas bloķēšana, ekrānā tiks parādīts
uznirstošais logs ar aicinājumu ievadīt paroli.
Kā lietot Enerģijas taupīšana
(Iestatījumi)
ATTĒLS
Enerģijas taupīšana
Samazina enerģijas patēriņu, pielāgojot maksimālo ekrāna spilgtumu.
• Izslēgt: Izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju.
• Minimāla / Vidējs / Maksimāla: Lieto iepriekš iestatītu enerģijas
taupīšanas funkciju.
• Ekrāna izslēgšana: Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai
skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības
pults pogu, izņemot barošanas pogu.
Attēla režīma izvēle
(Iestatījumi)
ATTĒLS
Attēla režīms
Izvēlas attēla režīmu, kas optimizēts skatīšanās videi vai programmai.
• Spilgts: Palielina kontrastu, spilgtumu un asumu, lai iegūtu
spilgtus attēlus.
• Standarta: Rāda attēlus standarta kontrasta, spilgtuma un asuma
līmeņos.
• : Enerģijas taupīšanas funkcija maina televizora iestatījumus, lai
samazinātu enerģijas patēriņu.
• Kino: Parāda optimālu attēlu filmu skatīšanai.
• Sports: [Atkarībā no modeļa]
Optimizē videoattēlu augstām un dinamiskām darbībām,
akcentējot sākotnējās krāsas, piemēram, balto, zāles krāsu vai
debeszilo.
• Spēle: Parāda optimālu attēlu spēļu spēlēšanai.
• Pieejamais attēla režīmu diapazons var mainīties atkarībā no
ievades signāla.
LATVIEŠU
9
Attēla režīma precīza noregulēšana
(Iestatījumi)
ATTĒLS
Attēla režīms
(Iestatījumi)
Šī funkcija ļauj veikt detalizētu regulēšanu izvēlētajam attēla režīmam.
• Apgaismojums: Regulē ekrāna spilgtuma līmeni, pielāgojot
aizmugurgaismojumu. Jo vērtība ir tuvāka 100, jo gaišāks ir ekrāns.
• Kontrasts: Regulē attēla spilgto un tumšo zonu kontrastu. Jo
vērtība ir tuvāka 100, jo lielāks ir kontrasts.
• Spilgtums: Pielāgo vispārējo ekrāna spilgtumu. Jo vērtība ir
tuvāka 100, jo gaišāks ir ekrāns.
• Asums: Regulē attēla asumu. Jo vērtība ir tuvāka 50, jo asāks un
skaidrāks ir attēls.
• Krāsa: Maina ekrānā redzamo krāsu toni. Jo vērtība ir tuvāka 100,
jo tumšāka ir krāsa.
• Tonis: Regulē krāsu balansu starp ekrānā redzamo sarkano un
zaļo. Jo tuvāk Sarkans 50, jo sarkanāka būs krāsa. Jo tuvāk Zaļš 50,
jo zaļāka būs krāsa.
• Krāsu t.: Regulē krāsu temperatūru no aukstas līdz siltai.
• Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
Papildu kontroles iestatīšana
(Iestatījumi)
regulēšana
ATTĒLS
Attēla režīms
ATTĒLS
Attēla režīms
Attēla opcija
Pielāgo detalizētus attēlu iestatījumus.
• Trokšņu mazināšana: Samazina attēla trokšņus.
• MPEG trokšņa samazināšana: Samazina trokšņus, kas rodas,
veidojot digitālā attēla signālus.
• Melnās krāsas līm.: Pielāgo ekrāna spilgtumu un kontrastu,
lai tas atbilstu attēla ievades melnās krāsas līmenim, izmantojot
ekrāna melnās krāsas intensitāti (melnās krāsas līmeni).
• Reāls kino: Optimizē ekrānu filmu skatīšanās vajadzībām.
• Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
Attēla iestatījumu atiestatīšana
(Iestatījumi)
atiestatīšana
ATTĒLS
Attēla režīms
Attēla
Atiestata lietotāja pielāgotos attēla iestatījumus. Tiek atiestatīts ikviens
attēla režīms. Izvēlieties attēla režīmu, ko vēlaties atiestatīt.
Malu attiecības pielāgošana
Papildu
Kalibrē ekrānu katram attēla režīmam vai pielāgo attēla iestatījumus
īpašam ekrānam.
• Dinamiskais kontrasts: Pielāgo kontrastu optimālam līmenim
atbilstoši ar attēla spilgtumam.
• Dinamiskā krāsa: Pielāgo krāsas, lai attēlam tiktu parādīts
dabiskākas krāsas.
• Gamma: Iestata pakāpeniskas pārejas līnijas atbilstoši attēla
signāla izvadei attiecībā pret ievades signālu.
• Pielāgošanai pieejamo detalizēto vienumu diapazons var atšķirties
atkarībā no ievades signāla vai citiem attēla iestatījumiem.
LATVIEŠU
10
Papildu attēla opciju iestatīšana
(Iestatījumi)
ATTĒLS
Malu attiecība
Izvēlas ekrāna malu attiecību.
• : Rāda malu attiecību 16:9.
• Izejas formāts: Parāda video attēlus sākotnējos izmēros,
nenoņemot attēla malu daļas.
• DTV, kombinētā signāla, HDMI un DVI (virs 720p) režīmā ir
pieejama funkcija Izejas formāts.
• Oriģinālais: Maina malu attiecību uz 4:3 vai 16:9 atkarībā no
ieejas videosignāla.
• Pilnekrāna: Kad televizors saņem platekrāna signālu, tas ļauj
horizontāli vai vertikāli lineārā proporcijā pielāgot attēlu tā,
lai aizpildītu visu ekrānu. Izmantojot DTV ieeju, iespējams bez
jebkādiem video traucējumiem rādīt video, kura malu attiecība ir
4:3 vai 14:9.
• Analogajā/DTV režīmā ir pieejama opcija Pilnekrāna.
• : Rāda malu attiecību 4:3.
• : Režīmā 14:9 varat skatīties 14:9 attēla formātu vai parastu TV
programmu. 14:9 ekrāns tiek parādīts tāpat kā 4:3 attēls, tikai tas
tiek pārvietots augšup vai lejup.
• Tālummaiņa: Maina attēlu izmērus, lai ietilptu ekrāna platumā.
Iespējams, tiks nogriezta attēla augšdaļa un apakšdaļa.
Skaņas režīma izvēle
(Iestatījumi)
AUDIO
Televizora skaļruņu izmantošana
Skaņas režīms
Pielāgo televizora skaņu optimālam līmenim atbilstoši izvēlētajam
skaņas režīmam.
• • • • • • Standarta: Optimizē skaņu visu veidu saturam.
Ziņas: Uzlabo televizora skaņas balss kvalitāti.
Mūzika: [Atkarībā no modeļa] Optimizē skaņu mūzikai.
Kino: Optimizē skaņu filmām.
Sports: [Atkarībā no modeļa] Optimizē skaņu sportam.
Spēle: Optimizē skaņu spēļu spēlēšanai.
Funkcijas Skaņas efekts izmantošana
(Iestatījumi)
AUDIO
Skaņas efekts
Lietotājs var atlasīt dažādus skaņas efektus.
• • • • Diskants: Kontrolē dominējošās izejas skaņas.
Bass: Kontrolē klusākās izejas skaņas.
Balanss: Regulē kreisās/labās puses audio balansu.
Atiestatīšana: Inicializējiet lietoto efektu izvēlnē Skaņas efekts.
Automātiska skaļuma iestatīšana
(Iestatījumi)
AUDIO
Automātisks skaļums
Iestata opcijas Automātisks skaļums iestatījumu Ieslēgt. Katra
kanāla skaļuma līmenis tiek automātiski pielāgots un nodrošina
patīkamu televizora skatīšanos, pārslēdzot dažādus kanālus.
Digitālās skaņas izeja izmantošana
(Iestatījumi)
AUDIO
Digitālās skaņas izeja
Iestata Digitālās skaņas izeja.
Elements
Audio ievade
Digitālā audio izvade
(Iestatījumi)
AUDIO
TV skaļruņi
[Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar iebūvētiem televizora
skaļruņiem.]
• Ieslēgt: Audio atskaņošanu nodrošina televizora iekšējie skaļruņi.
• Izslēgt: Audio atskaņošana tiek veikta tikai ar optiskā digitālās
audio izejas porta starpniecību.
• Režīmā Izslēgt funkcijas Skaņas režīms, Skaņas efekts un
Automātisks skaļums ir atspējotas.
Manuālās meklēšanas izmantošana
(Iestatījumi)
IESTAT.
Manuālā meklēšana
Manuāli pielāgo programmas un saglabā rezultātus.
Digitālās apraides signāla stiprumu un kvalitāti, var pārbaudīt.
Analogajai apraidei var iestatīt staciju nosaukumus un veikt precīzo
meklēšanu (izņemot modeļiem ar Satelīts režīmu). Parasti precīzā
meklēšana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais signāls ir vājš.
Programmu rediģēšana
(Iestatījumi)
IESTAT.
Programmu rediģēšana
Rediģē saglabātās programmas.
Iestatīt kā iecienītu programmu, bloķēt/atbloķēt programmu, izlaist
programmu u.c. izvēlētās programmas funkcijas.
Lai atlasītu programmas režīmu
(Iestatījumi)
IESTAT.
Programmas režīms
Izmantojot šo funkciju, var skatīties noregulētu programmu režīmā
Antena, Kabelis, Satelīts.
• Programmas varat skatīt tikai atlasītajā režīmā.
PCM
Visi
PCM
MPEG
PCM
Automātiski
Dolby Digital
Dolby Digital
• Atbalstītais DTV audio formāts:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC
LATVIEŠU
11
Par CI informāciju
(Iestatījumi)
IESTAT.
Laika iestatīšana
CI informācija
[Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.]
• Izmantojot šo funkciju, varat skatīties dažus šifrētos (maksas)
pakalpojumus.
• Ja izņemat CI moduli, nevarat skatīties maksas pakalpojumus.
• Izvēlnes CI (kopīgs interfeiss) funkcijas var nebūt pieejamas
atkarībā no konkrētās valsts apraides apstākļiem.
• Kad modulis tiek ievietots CI ligzdā, varat piekļūt moduļa izvēlnei.
• Lai iegādātos moduli un viedkarti, sazinieties ar izplatītāju.
• Kad pēc CI moduļa ievietošanas tiek ieslēgts televizors, iespējams,
šifrētā programmā video un audio netiks atskaņots. Viedkarte var
nebūt saderīga ar CI moduli.
• Lietojot CAM (nosacījumpiekļuves moduli), pārliecinieties, vai tas
pilnībā atbilst DVB-CI vai CI plus prasībām.
• CAM (nosacījumpiekļuves moduļa) neatbilstoša darbība var radīt
neatbilstošu attēla kvalitāti.
• [Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķiem modeļiem.] Ja televizors
nerāda nekādu video un audio, kad ir pievienota CI+ CAM ierīce,
sazinieties ar virszemes / kabeļa / satelīta pakalpojumu operatoru.
Kabeļa DTV iestatīšana
(Iestatījumi)
IESTAT.
Kabeļa DTV iestatīšana
[Ja Programmas režīms ir Kabelis]
• Pakalpojuma operators: atlasiet pakalpojumu operatoru.
• Kanāla autom. atjaunināšana: izmantojot šo funkciju, var
automātiski atjaunināt kanālu.
IESTAT.
Satelīttelevīzijas iestatīšana
[Ja Programmas režīms ir Satelīts]
Varat pievienot/dzēst/iestatīt satelītu.
Transpondera rediģēšana
(Iestatījumi)
IESTAT.
Retranslatora rediģēšana
[Ja Programmas režīms ir Satelīts]
Varat pievienot/modificēt/dzēst transponderu.
LATVIEŠU
12
LAIKS
Pulkstenis
Pārbauda un izmaina laiku, televizora skatīšanās laikā.
• Automātiski: Sinhronizē televizora pulksteni ar TV kanāla nosūtīto
digitālo laika informāciju.
• Manuāli: Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskie
iestatījumi neatbilst paterizējam laikam.
Televizora iestatīšana, lai tas ieslēgtos un
izslēgtos automātiski
(Iestatījumi)
LAIKS
Izslēgšanas laiks / Ieslēgšanas laiks
Jūs varat iestatīt televizora ieslēgšanas/izslēgšanas laiku.
Atlasiet Izslēgt, ja neplānojat iestatīt opciju Izslēgšanas laiks /
Ieslēgšanas laiks.
• Lai izmantotu funkciju Izslēgšanas laiks / Ieslēgšanas laiks,
iestatiet pareizu laiku.
• Pat, ja funkcija Ieslēgšanas laiks ir ieslēgta, televizors
automātiski izslēdzas, ja 120 minūšu laikā netiek nospiesta neviena
poga.
Miega taimera izmantošana
(Iestatījumi)
LAIKS
Miega taimeris
Izslēdz televizoru pēc iepriekš norādītā minūšu skaita.
Lai atceltu funkciju Miega taimeris, atlasiet Izslēgt.
Lai iestatītu Aut. Gaidstāve
Satelīta iestatīšana
(Iestatījumi)
(Iestatījumi)
(Iestatījumi)
LAIKS
Aut. gaidstāve
[Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķos modeļos vai valstīs.]
TV automātiski aktivizēs gaidstāves režīmu, ja konkrētā laika posmā
netiks nospiesta neviena televizora vai tālvadības pults poga.
• Šī funkcija nedarbojas režīmā Veikala režīms, kā arī
programmatūras atjaunināšanas laikā.
Paroles iestatīšana
(Iestatījumi)
BLOĶĒT
Atrašanās vietas iestatīšana
Iestatīt paroli
Iestata vai maina televizora paroli.
Sistēmas bloķēšana
BLOĶĒT
Sistēmas bloķēšana
Atļauj skatīties tikai noteiktus raidījumus, bloķējot kanālus vai ārēju
ievadi.
Vispirms atlasiet opcijas Sistēmas bloķēšana iestatījumu Ieslēgt.
• Vecāku uzraudzība (Tikai DTV): Šī funkcija darbojas saskaņā
ar raidorganizācijas sniegto informāciju. Tādēļ, ja signāls sniedz
nepareizu informāciju, šī funkcija nedarbojas. Tā neļauj bērniem
skatīties noteiktas pieaugušajiem paredzētas TV programmas,
ņemot vērā iestatītā novērtējuma ierobežojumu. Lai skatītos
bloķētu programmu, ievadiet paroli. Novērtējumi dažādās valstīs
ir atšķirīgi.
• Ievades bloķēšana: Bloķē ievades avotus.
Valodas iestatīšana
(Iestatījumi)
IESPĒJA
IESPĒJA
Valsts
[Šī funkcija ir pieejama tikai atsevišķās valstīs.]
• Sākotnējā parole ir ‘0000’.
• Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nav vis ‘0000’, bet gan ‘1234’.
• Ja kā valsts ir izvēlēta Francija, parole nedrīkst būt ‘0000’.
(Iestatījumi)
(Iestatījumi)
Valoda(Language)
Varat izvēlēties ekrāna izvēlnes un digitālās skaņas apraides valodu.
• Izvēlnes valoda (Language): Izvēlas ekrāna teksta valodu.
• Audio valoda: [Tikai digitālajā režīmā][Konfigurācijas vienumi
atšķiras atkarībā no valsts.] Izvēlas vajadzīgo valodu, skatoties
digitālo pārraidi ar vairākas balss valodas.
• Subtitru valoda: [Tikai digitālajā režīmā] Izmantojiet subtitru
funkciju, ja apraidē ir pieejamas divas vai vairākas subtitru valodas.
• Ja subtitru dati izvēlētajā valodā netiek apraidīti, subtitri tiks
rādīti noklusējuma valodā.
• Teksta valoda: [Tikai digitālajā režīmā][Konfigurācijas vienumi
atšķiras atkarībā no valsts.] Lietojiet teksta valodas funkciju, ja
teksts tiek pārraidīts divās vai vairāk valodās.
• Ja teleteksts netiek pārraidīts izvēlētajā valodā, teksts tiks rādīts
noklusējuma valodā.
• Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt
kļūdains un var būt problēmas teleteksta lietošanas laikā var
rasties problēmas.
Iestata valsti, kurā izmanto televizoru.
Televizora iestatījumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētās valsts apraides
videi.
• Ja ir mainīti valsts iestatījumi, ekrānā, iespējams, tiks rādīts
informācijas ekrāns Automātiskā meklēš..
• Valstī, kur digitālās apraides regulēšana nav fiksēta, dažas DTV
funkcijas var nedarboties atkarībā no digitālās apraides apstākļiem.
• Ja valsts iestatījums ir iestatīts uz „--”, ir pieejamas Eiropas zemes
digitālā standarta pārraides programmas, taču DTV funkcijas var
nedarboties.
Lai izvēlētos audio komentārus vai subtitrus
(Iestatījumi)
IESPĒJA
Palīdzība nespējīgajiem
Audio komentāri vai subtitri tiek nodrošināti tiem, kuriem ir dzirdes vai
redzes traucējumi.
• Vājdzirdīgajiem (ꔞ): Šī funkcija ir piemērota vājdzirdīgajiem. Ja
tā ir ieslēgta, pēc noklusējuma tiek parādīti subtitri.
• Audio apraksts: Šī funkcija ir paredzēta vājredzīgajiem. Tā
nodrošina aprakstošu audioierakstu, kurā sniegta TV programmas
norise. Ja ir atlasīts opcijas Audio apraksts iestatījums Ieslēgt,
pamatskaņa un audio apraksts ir pieejams tikai tajās programmās,
kurās ir ietverts audio apraksts.
Slēpto titru iestatīšana
(Iestatījumi)
IESPĒJA
Subtitri
Skatiet titrus, ja TV stacija nodrošina subtitru programmu.
Opcijas Subtitri iestatījumi ir Izslēgt, Ieslēgt vai Automātiski.
• Izslēgt: atspējo subtitru rādīšanu.
• Ieslēgt: iespējo subtitru rādīšanu.
• Automātiski: automātiski rāda subtitrus.
LATVIEŠU
13
Rūpnīcas iestatījumu norādīšana
(Iestatījumi)
IESPĒJA
Rūpnīcas iestatījumi
Visa saglabātā informācija tiek izdzēsta, un tiek atiestatīti visi televizora
iestatījumi.
Televizors automātiski izslēdzas un ieslēdzas, un visi iestatījumi ir
atiestatīti.
• Ja ir iespējota funkcija Sistēmas bloķēšana, redzams uznirstošais
logs, kurā jāievada parolie.
• Neizslēdziet barošanu inicializēšanas laikā.
IESPĒJA
Režīma iestatīšana
Atlasa opciju Mājas režīms vai Veikala režīms.
Ja televizoru lietojat mājas apstākļos, atlasiet opciju Mājas režīms.
Režīms Veikala režīms ir paredzēts lietošanai veikalā.
LGE Informācija par Atklātā
Lai redzētu atvērtā pirmkoda licences, ko satur šis produkts.
Lai atjauninātu programmatūru
(Iestatījumi)
IESPĒJA
Sistēmas inform.
Atlasa opciju USB atjaunin., OAD atjaunin. vai PROGR. versija. Tiks
lejupielādēta un instalēta aparātprogrammatūra. Pēc atjaunināšanas
pabeigšanas LG TV tiks restartēts. Pēc atjaunināšanas pabeigšanas LG
TV tiks restartēts.
• USB atjaunin.: Atjaunina programmatūru, izmantojot USB ierīci.
• OAD atjaunin.: Atlasa opciju Ieslēgt / Izslēgt, lai atjauninātu
programmatūru, izmantojot OAD (bezvadu lejupielādes)
atjauninājumu.
Automātiskās atjaunināšanas režīms nozīmē, ka televizors
atjauninās programmatūru automātiski, kad tā būs lejupielādēta.
• PROGR. versija: Pārbauda programmatūras versiju un produkta/
pakalpojuma informāciju.
LATVIEŠU
14
No saraksta izvēlas mūzikas failu. Parāda izvēlēto failu.
Iestata ar atskaņošanu saistītus iestatījumus, diska atskaņošanas laikā
pārbaudot opciju.
USB ierīces noņemšana
USB ierīce
Kad redzat paziņojumu, ka USB ierīce ir noņemta, atvienojiet ierīci to
no televizora.
• Kad USB ierīce ir izvēlēta noņemšanai, to vairs nevar nolasīt.
Noņemiet USB atmiņas ierīci un pēc tam pievienojiet to atkārtoti.
USB atmiņas ierīces izmantošana —
brīdinājums
Lai iegūtu pirmkodu
(Iestatījumi) IESPĒJA
Pirmkoda Programmatūru
(SĀKUMS) MANA MULTIVIDE Visi datu nesēji / Filmu
saraksts / Fotoattēlu saraksts / Mūzikas sar.
Atlasiet USB atmiņas ierīci, kuru vēlaties noņemt.
TV režīma maiņa
(Iestatījumi)
Lietot My Media
• Ja USB atmiņas ierīcei ir iebūvēta automātiskās atpazīšanas
programma vai tā izmanto savu draiveri, ierīce var nedarboties.
• Dažas USB atmiņas ierīces var nedarboties vai darboties nepareizi.
• Izmantojiet tikai USB atmiņas ierīces, kas formatētas failu sistēmai
Windows FAT32 vai NTFS.
• Ārējiem USB cietajiem diskiem ieteicams izmantot ierīces, kuru
nominālais spriegums nav mazāks par 5 V un nominālā strāva nav
mazāka par 500 mA.
• Ieteicams izmantot 32 GB vai mazākas ietilpības USB atmiņas
kartes un 2 TB vai mazākas ietilpības USB cietos diskus.
• Ja USB cietais disks ar elektroenerģijas taupīšanas funkciju
nedarbojas pareizi, izslēdziet un ieslēdziet barošanu.
Papildinformāciju skatiet USB ārējā cietā diska lietotāja
rokasgrāmatā.
• Dati USB atmiņas ierīcē var tikt bojāti, tāpēc dublējiet svarīgos
failus citās ierīcēs. Datu uzturēšana ir lietotāja atbildība, un ražotājs
nav atbildīgs par datu zudumu.
Fails, ko atbalsta mana multivide
• Maksimālais datu pārsūtīšanas ātrums: 20 Mb/s (megabiti
sekundē)
• Atbalstītie ārējo subtitru formāti: .srt (SubRip), .smi (SAMI), .sub
(SubViewer1, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
.ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (Templayer)
1 SubViewer: Atbalsta tikai
Atbalstīties audio formāti
Paplašinājums
.mp3
Atbalstītie videoformāti
• Maksimums: 1 920 x 1 080 pie 30p (Tikai Motion JPEG 640 x 480
pie 30p)
Paplašinājums
.asf, .wmv
.avi, .xvid
.ts, .trp, .tp
.vob
.mp4, .mov
.mkv
.mpg, .mpeg
.dat
.flv
Kodeks
Video VC-1 (WMV3, WVC1)
Audio WMA7,8,9 Standard
Video MPEG2, MPEG4 Part2, XviD, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital
Audio
(AC3), MP3
Video H.264/AVC, MPEG2, HEVC
.wma
Atbalstītie fotoattēlu formāti
Paplašinājums
Audio MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
Video
MPEG1, MPEG2
Audio Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
Video
MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
Audio AAC, MP3
Video
MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
Audio HE-AAC, Dolby Digital (AC3), MP3, LPCM
Video
Elements
Info
Bitu ātrums 32 – 320 Kb/s
Iztveršanas
8 – 48 kHz
frekvence
MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3,
Atbalsta
MPEG2, MPEG2.5
Bitu ātrums 4 – 320 Kb/s
Iztveršanas
8 – 48 kHz
frekvence
Atbalsta WMA
2D (jpeg)
Elements
Izšķirtspēja
SOF0: Pamata,
Pieejamais faila
SOF1: Paplašinātais secīgums,
tips
SOF2: Progresīvais
Minimālais: 64 x 64,
Maksimums (Bāzlīnijas veida):
8 192 (P) x 8 192 (A),
Fotoattēla Maksimums (Paplašinātā
izmēri
secīguma veida):
15 360 (P) x 8 640 (A),
Maksimālais (Progresīva veida) :
1 024 (P) x 768 (A)
MPEG1, MPEG2
Audio Dolby Digital (AC3), LPCM
Video
MPEG1
Audio MP2
Video
Sorenson H.263, H.264/AVC
Audio MP3, AAC
LATVIEŠU
15
Problēmu novēršana
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.
• Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz.
• Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu.
• Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir pareizi ievietotas ( ar
, ar ).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.
• Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts.
• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai.
• Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas
ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.
• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt
pārtraukta.
• Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās
izslēgšanas funkcija.
• Ja ieslēgts televizors nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts
15 minūtes pēc tam, kad nebūs veikta neviena darbība.
Veidojot savienojumu ar datoru (HDMI), netiek konstatēts signāls.
• Izslēdziet televizoru ar tālvadības pulti.
• Atkal pievienojiet HDMI kabeli.
• Restartējiet datoru, kad televizors ir ieslēgts.
LATVIEŠU
16
Anormāls displejs
• Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas
ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.
• Šis panelis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Uz
paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus
(sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus, kuru lielums ir 1 ppm. Tas
nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un
drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz
to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.
• Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no
augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa.
Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju,
un tā nav nepareiza ierīces darbība.
• Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var radīt attēla iedegšanu.
Izvairieties no fiksēta attēla rādīšanas televizora ekrānā ilgstošu
laika periodu.
Ierīces radītā skaņa
• Krakšķošs troksnis: Krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties
vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās
temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama
izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija.
• Elektroshēmas/paneļa dūkoņa: Nelielu troksni rada ātras darbības
pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu.
Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras. Dzirdamā skaņa neietekmē šīs
ierīces veiktspēju vai drošumu.
Specifikācijas
(Atkarībā no valsts)
Apraides specifikācijas
Televīzijas sistēma
Kanālu pārklājums
(Josla)
Maksimālais saglabājamo
programmu skaits
Digitālā TV
Analogā TV
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL B/G/I/D/K
SECAM L
DVB-S/S2
DVB-C
DVB-T/T2
No 950 līdz 2150 MHz
No 46 līdz 890 MHz
VHF III: No 174 līdz 230 MHz
UHF IV: No 470 līdz 606 MHz
UHF V: No 606 līdz 862 MHz
4000
No 46 līdz 862 MHz
1100
Ārējās antenas pilnā
pretestība
75 Ω
CI modulis (P x A x Dz)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Apkārtējās vides apstākļi
Darba temperatūra
No 0 °C līdz 40 °C
Darba vides mitrums
Mazāk par 80 %
Glabāšanas temperatūra
No -20 °C līdz 60 °C
Glabāšanas mitrums
Mazāk par 85 %
LATVIEŠU
17
HDMI-DTV atbalstīts režīms
Horizontālā
frekvence
(kHz)
31,47
31,50
Vertikālā
frekvence
(Hz)
59,94
60,00
720 (1 440) x 480i
15,73
15,75
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1 440) x 576i
15,63
50,00
Signāls
Komponents
720 x 576p
31,25
50,00
480i / 576i
O
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
26,97
27,00
33,72
33,75
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
23,976
24,00
29,97
30,00
480p / 576p
O
720p / 1 080i
O
1 080p
O
(Tikai 50 Hz / 60 Hz)
Izšķirtspēja
640 x 480p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
HDMI-PC atbalstīts režīms
Izšķirtspēja
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 280 x 720
1 360 x 768
1 366 x 7681
1 280 x 1 0242
(Tikai FHD)
1 920 x 1 0802
(Tikai FHD)
LATVIEŠU
1 Tikai 28TK43*, 32LK50*
2 Tikai 43LK50*
18
Informācija par komponento portu
savienojumiem
Horizontālā
frekvence
(kHz)
31,469
31,469
37,879
48,363
45,00
47,712
47,712
Vertikālā
frekvence
(Hz)
70,08
59,94
60,31
60,00
60,00
60,015
59,79
63,981
60,020
67,50
60,00
Komponentie porti uz televizora
Y
DVD atskaņotāja video izejas porti
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Horizontālā
frekvence
(kHz)
15,73
15,75
Vertikālā
frekvence
(Hz)
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1 440) x 576i
15,63
50,00
720 x 576p
31,25
50,00
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
Izšķirtspēja
720 (1 440) x 480i
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
Atvērtā pirmkoda
programmatūras informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences
nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa
e-pastu opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes.
Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Licences
Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties.
Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
LATVIEŠU
19
LATVIEŠU
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising