LG 42LW650S, 42LW575S, 47LV570S, 47LW650S, 55LW650S, 47LV5500, 42LV570S, 32LV570S Owner's manual

LG 42LW650S, 42LW575S, 47LV570S, 47LW650S, 55LW650S, 47LV5500, 42LV570S, 32LV570S Owner's manual
KASUTUSJUHEND
LED LCD-TV
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke alles, sest tulevikus võib seda tarvis
minna.
www.lg.com
2
LITSENTSID
LITSENTSID
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on Dolby
Laboratories'i kaubamärgid.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud
DivX, Inc. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab
DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisendamise tarkvara hankimiseks külastage veebisaiti www.divx.com.
EESTI
EST
TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®
serdiga varustatud seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks
olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.
"Sertifitseeritud DivX Certified® serdiga DivX® ja DivX Plus™ HD (H.264/MKV)
videoformaatide esitamiseks eraldusvõimega kuni 1080p HD, sealhulgas kõrgtasemel videomaterjal.”
DivX®, DivX Certified® ja sellega seotud logod on DivX, Inc.’i litsentseeritud kaubamärgid.
Kaetud ühe või rohkema järgmise USA patendiga:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
MÄRKUS
yy
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Teie teleri ekraanikuva võib veidi erineda juhendis kirjeldatust.
LITSENTSID
3
EESTI
EST
4
SISUKORD
SISUKORD
2
LITSENTSID
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
6
9
10
15
15
15
19
21
22
Lahtipakkimine
Müüakse eraldi
Osad ja nupud
Teleri tõstmine ja transportimine
Teleri seadistamine
- Alusele paigaldamine
- Lauale paigaldamine
- Seinale paigaldamine
- Kaablite korrastamine
23 KAUGJUHTIMISPULT
26
EESTI
EST
27
27
27
27
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
funktsioonid
- RF-tongli paigaldamine
- Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine
- Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutamine
- Hoiatused liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamisel
28 TV VAATAMINE
28
28
28
29
29
30
31
31
34
34
35
36
37
39
40
40
40
Antenni ühendamine
- Antenni ühendamine
- Satelliitantenniga ühendamine
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri vaatamine
Juurdepääs avamenüüle
Programmide haldamine
- Programmi automaatne seadistamine
- Kaabel-DTV seadistus
- Satelliit-DTV seadistus
- Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi uuendamine)
- Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
- Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
- Programmiloendi muutmine
- Võimendi
- Lemmikprogrammide kasutamine
- CI [tavaliidese] teave
41
41
42
43
44
Täiendavate suvandite kasutamine
- Kuvasuhte muutmine
- AV-režiimide muutmine
- Sisendite loendi kasutamine
Kiirmenüü kasutamine
45 MEELELAHUTUS
45
45
46
48
51
52
52
54
54
55
56
57
58
58
59
60
60
61
61
62
65
66
67
70
71
73
75
75
76
76
77
77
78
79
79
80
83
Võrguühendus
- Traadiga võrku ühendamine
- Traadita võrku ühendamine
- Kui turvakood on juba seadistatud
- Võrgu olek
Erikonto funktsioon
- Märkus
LG Apps Funktsioon
- LG Apps registreerimine.
- Kontosse LG Apps sisselogimine
- Rakenduse LG Apps kasutamine.
- Minu rakenduste kasutamine
Veebibrauseri funktsioon
- Veebibrauseri kasutamine
- Lemmiksaitide sirvimine
- Veebilehe avamine aadressi sisestamise kaudu
- Külastatud veebilehtede loendi vaatamine
Nutikas jagamisfunktsioon
- USB mäluseadmete ühendamine
- DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player) ühendamine
- DLNA DMR-i (Digital Living Network
Alliance, Digital Media Render) ühendamine
- Failide sirvimine
- Videote vaatamine
- DivX-i registreerimiskood
- Fotode vaatamine
- Muusika kuulamine
Funktsioon Meediumilink
- Funktsiooni Meediumilink ühendus
- Funktsiooni Meediumilink kasutamine
- Filmide vaatamine
- Muusikakategooria kasutamine
- Telesaadete kategooria kasutamine
- Pluginate installimine
DVR-i funktsioon
- USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
- Timeshift (OTSE-TV PEATAMINE JA
TAASESITAMINE)
- SALVESTAMINE
SISUKORD
84
87
90
90
90
91
91
91
91
- VAATAMISGRAAFIK
- SALVESTATUD TV
EPG (elektrooniline telekava) funktsioon
(digirežiimis)
- EPG sisse-/väljalülitamine
- Programmi valimine
- NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
- 8 päeva juhendi režiim
- Kuupäeva muutmine
- Laiendatud kirjelduse kast
92 3D-PILDINDUS
92
93
93
94
94
3D-tehnoloogia
3D-prillide kasutamine
3D-video vaateulatus
3D-kujutiste vaatamine
- 3D-kujutiste seadistamine
96 TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Menüü SEADISTUS
Sätete kohandamine
- Seadistussätted
- Pildisätted
- Heliseaded
- Ajaseaded
- Lukuseaded
- Valikuseaded
- Võrgu seaded
- Kasutajatoe seaded
114
ÜHENDUSTE LOOMINE
115 Ühenduste ülevaade
116 Ühendamine HD-vastuvõtja, DVD-seadme või videomakiga
116 - HDMI-kaabli ühendamine
116 - DVI-HDMI kaabli ühendamine
117 - Komponentkaabli ühendamine
117 - Euro Scart-kaabli ühendamine
118 - Komposiitkaabli ühendamine
118 Ühendamine arvutiga
119 - HDMI-kaabli ühendamine
119 - DVI-HDMI kaabli ühendamine
120 - RGB-kaabli ühendamine
121 Helisüsteemiga ühendamine
121 - Digitaalneoptiline audioühendus
121 Kõrvaklappide pistikusse ühendamine
122 USB-seadme ühendamine
122 CI-mooduli ühendamine
123 Traadita meediaboksi ühendamine
123 SIMPLINK-ühendus
124 - SIMPLINK-menüüde aktiveerimine ja
kasutamine
125
125
125
125
125
125
126
126
126
TELETEKSTI
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
- Lehekülje valik
Režiim Top Text
- Ploki, grupi ja lehekülje valik
- Lehekülje otsene valik
Fastext
- Lehekülje valik
Teleteksti erifunktsioonid
127
DIGITAALNE TELETEKST
127 Teletekst digitaalse teenusena
127 Teletekst digitaalse teenusena
128
128
129
129
129
129
130
HOOLDUS
Teleri püsivara uuendamine
Teleri puhastamine
- Ekraan ja raam
- Korpus ja statiiv
- Toitejuhe
Kujutise "sissepõlemise" vältimine
131
TÕRKEOTSING
133
TEHNILISED ANDMED
145
INFRAPUNAKOODID
146
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
146 Pistikupesa RS-232C häälestus
146 Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
147 Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
148 Sideparameetrid
148 Käskude loend
149 Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
EESTI
EST
96
97
97
98
103
106
108
109
112
113
125
5
6
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lahtipakkimine
Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust seadme müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda teie seadmest ja tarvikutest.
EESTI
EST
Kaugjuhtimispult ja patareid
(AAA)
Nero MediaHome 4 Essentials
CD-plaat
Kasutusjuhend
Poleerimislapp1
(Sõltub mudelist)
Ferriitsüdamik
(sõltub mudelist)
Puhastuslapid (-kinnas)2
(sõltub mudelist)
1 Puhastage korpusel asuvad plekid õrnalt poleerimislapiga.
2 Pühkige plekke väliselt osalt vaid puhastuslappidega.
Plekki eemaldades ärge pühkige jõuga. Liigne jõud võib põhjustada kriimustusi või värvimuutusi.
Esiraami puhastamiseks pihustage vett 1-2 korda puhastuslapile ja pühkige aeglaselt ühes suunas. Eemaldage pärast
puhastamist teleri pinnale jäänud liigne niiskus. Niiskus võib
põhjustada plekkide ilmumist teleri pinnale.
Vesi
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
7
Ainult 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 72LZ97**
x8
x8
M4 x 16
(Ainult 47/55LW95**)
Komposiitkaabel
M4 x 12
(Ainult
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**)
Montaažikruvi
Komponentkaabel
x4
x4
M5 x 35
M4 x 26
(Ainult 72LZ97**)
Toitejuhe
(Ainult 72LZ97**)
SCART-kaabel
Kaablihoidik
(sõltub mudelist)
EESTI
EST
Liikumistundlik kaugjuhtiFPR 3D-prillid1
3D-prillid (AG-S250)
mispult,
(Ainult
(Ainult 42/47/55LW75**,
rihm, patareid (AA)
32/37/42/47/55LW55**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**,
(Ainult 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW57 ,
72LZ97**)
**
42/47/55LW75**,
32/42/47/55LW65**)
42/47/55LW77**,
47/55LW95**, 72LZ97**)
1
Kinnituskruvi
(Ainult 32/37LV55**,
32/37LV57**,
32/37LW55**,
32/37LW57**,
32LW65**)
3D-prillide arv võib riigiti erineda.
Ainult 32/37/42/47/55LV571S, 32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S
Liikumistundlik kaugjuhtimispult,
rihm, patareid (AA)
RF-tongel
RF-tonglikaabel
Velcro
8
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
ETTEVAATUST!
yy
Teie ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage heakskiitmata tooteid.
yy
Garantii ei hüvita heakskiitmata toodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
MÄRKUS
Tootekomplekti kuuluvad elemendid sõltuvad mudelist.
yy
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise
yy
tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
Ferriitsüdamiku kasutamine (sõltuvalt mudelist)
yy
- Kasutage ferriitsüdamikku monitori elektromagnetiliste häirete vähendamiseks. Paigaldage ferriitsüdamik toitekaablile seinakontakti läheduses.
EESTI
EST
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
- Paigaldage ferriitsüdamik, nagu joonisel näidatud.(ainult 72LZ97**)
Elektromagnetiliste häirete vähendamiseks HDMI > DVI kaablis kasutage ferriitsüdamikku.
Palun paigaldage ferriitsüdamik 15 cm
kaugusele HDMI-/DVI IN-kaablist
Optimaalse ühenduse tagamiseks peab HDMI-kaablite ja USB-seadmete ääriku paksus olema
yy
väiksem kui 10 mm ja laius väiksem kui 18 mm.
*A
*B
10 mm
18 mm
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
9
Müüakse eraldi
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks eelnevalt teavitamata vahetada või muuta.
Elementide ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Need seadmed on ettenähtud kasutamiseks vaid LG LED LCD-teleriga.
3D-prillid
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)
(ainult 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**,
47/55LW95**, 72LZ97**)
LG USB VOD-le
(AN-UM200)
(Ainult Prantsusmaal)
Juhtmeta LAN lairiba/
DLNA adapterile
(AN-WF100)
(V.a 47/55LW95**)
Liikumistundlik kaugjuhtimispult
(AN-MR200)
FPR 3D-prillid1
(AG-F2**)
(Ainult 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**)
1 Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või turunduskavast võidakse mudelinime või
disaini muuta.
EESTI
EST
Traadita meediumiboks
(AN-WL100E,
AN-WL100ET)
10
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Osad ja nupud
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
MÄRKUS
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi. Kui telerit pole pikemat aega
yy
plaanis vaadata, tuleks see energiasäästmises välja lülitada.
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada pildi heledust; selle tulemusel
vähenevad teleri kasutamisega seotud üldised kulud.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge astuge klaasalusele ega asetage sellele liigset raskust. Alus võib puruneda või teler kukkuda
ning purunemisel tekkivad klaasikillud võivad põhjustada vigastusi.
yy
Ärge lohistage telerit. Võite vigastada toote aluspinda.
yy
Mõnedel mudelitel on õhuke ekraanikile teleri osa, mispuhul ärge seda eemaldage.
EESTI
EST
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
11
Ainult 32/42/47/55LW65**, 47/55LW95**
Ekraan
Ainult 47/55LW95**
P
OK
HOME
INPUT
H
Ainult 32/42/47/55LW65**
Puutenupud2
H
P
OK
Kaugjuhtimispult
ja
P
nutiandurid1
Kõlarid
OK
HOME
HOME
INPUT
INPUT
H
Toitenäidik
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
HDMI/DVI
IN 2
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
HDMI/DVI
IN 2
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
AV1
(RGB)
VIDEO
L/MONO AUDIO R
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
HDMI/DVI
IN 4
AV IN2
AV IN2
LAN
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
HDMI/DVI
IN 4
WIRELESS
CONTROL
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
WIRELESS
CONTROL
AV IN 3
ANTENNA/
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
H/P
CABLE IN RGBAUDIO
Y PB PR AUDIO IN
LAN
IN /(PC)
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
(V.a 32/42/47/55LW650S,
32/42/47/55LW650G, 47/55LW950S,
47/55LW950G)
AV IN 3
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
(Ainult 32/42/47/55LW650S, 32/42/47/55LW650G,
47/55LW950S, 47/55LW950G)
Puutenupp2
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
/I
INPUT (Sisend)
Vahetab sisendallikat.
HOME (Avamenüü)
Avab avamenüü või salvestab sisendid ja väljub menüüdest.
OK ꔉ
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
P
Sirvib salvestatud programme.
1 Nutikas andur - reguleerib pildikvaliteeti ning heledust sõltuvalt keskkonnast.
2 Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
MÄRKUS
yy
Toite indikaatori saab sisse või välja lülitada, kui valite avamenüüs suvandi VALIK - SEADED.
EESTI
EST
HDD IN
USB IN 1
USB IN 1
HDD IN
USB Apps
USB IN 2
USB IN 2
USB Apps
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk114)
12
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LW55**, 42/47/55LW75**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Toitenäidik
Kõlarid
P
OK
Puutenupud2
H
P
OK
HOME
INPUT
HOME
INPUT
H
AV IN2
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AV IN 3
ANTENNA/
HDMI/DVI
IN 2
HDMI/DVI
IN 2
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
H/P
IN
CABLE INRGB IN
LAN
(PC)
AUDIO
/ Y PB AUDIO
PR
(RGB/DVI)
AV1
(RGB)
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
AV1
(RGB)
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
L/MONO AUDIO R
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
HDMI/DVI
IN 4
AV IN2
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
LAN
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
WIRELESS
CONTROL
ᯱ
HDMI/DVI
IN 3
EESTI
EST
WIRELESS
CONTROL
HDMI/DVI
IN 4
HDD IN
USB IN 1
USB IN 1
HDD IN
USB Apps
USB IN 2
USB IN 2
USB Apps
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk114)
ANTENNA/
CABLE IN
(Ainult 32/37/42/47LV550S, 32/37/42/47LV550G, 32/37/42/47/55LW550S,
32/37/42/47/55LW550G, 42/47/55LW750S, 42/47/55LW750G)
Puutenupp2
(V.a 32/37/42/47LV550S,
32/37/42/47LV550G,
32/37/42/47/55LW550S,
32/37/42/47/55LW550G,
42/47/55LW750S,
42/47/55LW750G)
AV IN 3
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
/I
INPUT (Sisend)
Vahetab sisendallikat.
HOME (Avamenüü)
Avab avamenüü või salvestab sisendid ja väljub menüüdest.
OK ꔉ
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
P
Sirvib salvestatud programme.
1 Nutikas andur - reguleerib pildikvaliteeti ning heledust sõltuvalt keskkonnast.
2 Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
MÄRKUS
yy
Toite indikaatori saab sisse või välja lülitada, kui valite avamenüüs suvandi VALIK - SEADED.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
13
Ainult 32/37/42/47/55LV57**, 42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW57**, 42/47/55LW77**
Ekraan
P
Nupud
OK
H
HOME
INPUT
Kaugjuhtimispult ja nutikad andurid1,
sisselülituse indikaator
Kõlarid
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk114)
HDMI/DVI
IN 4
HDMI/DVI
IN 3
ᯱ
AV IN2
AUDIO IN
RGB IN (PC) (RGB/DVI)
AV1
(RGB)
HDMI/DVI
IN 1(ARC)
L/MONO AUDIO R
HDMI/DVI
IN 2
VIDEO
RS-232C IN (CONTROL&SERVICE)
LAN
EESTI
EST
WIRELESS
CONTROL
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
LNB IN
Satellite
AV IN 3
ANTENNA/
CABLE IN
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
AUDIO / Y PB PR
H/P
ANTENNA/
CABLE IN
(Ainult 32/37/42/47/55LV570S, 32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G, 42/47/55LV770S, 32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S, 32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S, 42/47/55LW770G)
Nupp
(V.a 32/37/42/47/55LV570S,
32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LV570G,
42/47/55LV770S,
32/37/42/47/55LW570S,
32/37/42/47/55LW573S,
32/37/42/47/55LW575S,
32/37/42/47/55LW570G,
42/47/55LW770S,
42/47/55LW770G)
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
/I
INPUT (Sisend)
Vahetab sisendallikat.
HOME (Avamenüü)
Avab avamenüü või salvestab sisendid ja väljub menüüdest.
OK ꔉ
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
P
1
Sirvib salvestatud programme.
Nutikas andur - reguleerib pildikvaliteeti ja heledust sõltuvalt keskkonnast.
MÄRKUS
Toite indikaatori saab sisse või välja lülitada, kui valite avamenüüs suvandi VALIK - SEADED.
14
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 72LZ97**
Ekraan
Kaugjuhtimispult ja
nutiandurid1
Toitenäidik
Kõlarid
INPUT
P
OK
Puutenupud2
HOME
INPUT
H
Tagumine
ühenduspaneel
(Vt lk114)
Satellite
IN
ANTENNA
/CABLE
IN
Y
3
(V.a
72LZ970S,
RS-232C IN
SERVICE ONLY
72LZ970G)
(Ainult 72LZ970S, 72LZ970G)
Puutenupp2
/I
Kirjeldus
Lülitab toite sisse või välja.
INPUT (Sisend)
Vahetab sisendallikat.
HOME (Avamenüü)
Avab avamenüü või salvestab sisendid ja väljub menüüdest.
OK ꔉ
Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
Reguleerib helitugevust.
P
AUDIO
PR
PB
COMPO
NENT
1
ARC
AV1
(RGB)
AV
IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
VIDEO
AUDIO
Y
PR
PB
RS-232C IN
IN(CONTROL&SERVICE)
(PC)
H/P
13/18V
ANTENNA
700mA Max
RGB
LNB IN LAN /CABLE
H/P
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
VIDEO
IN
AV1
(RGB)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
(RGB/DVI)
RGB IN (PC)
AUDIO IN
LAN
AV2 COMPO
NENT
1
ARC
2
2
HDMI/DVI IN
HDMI/DVI IN
4
3
ᯱ
EESTI
EST
ᯱ
WIRELESS
CONTROL
WIRELESS
CONTROL
1
HDD IN
USB IN
2
USB Apps
H
2
USB Apps
HOME
USB IN
OK
1
HDD IN
P
Sirvib salvestatud programme.
1 Nutikas andur - reguleerib pildikvaliteeti ning heledust sõltuvalt keskkonnast.
2 Kõik nupud on puutetundlikud ja neid saab kasutada lihtsalt sõrmega nuppu vajutades.
MÄRKUS
yy
Toite indikaatori saab sisse või välja lülitada, kui valite avamenüüs suvandi VALIK - SEADED.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri tõstmine ja transportimine
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või
kahjustamist ja teleri tüübist ja suurusest hoolimata
tagada selle ohutu transport.
ETTEVAATUST!
yy
Vältige alati ekraani puudutamist, kuna
see võib ekraani kahjustada.
Soovitame telerit transportida müügikomplekti
yy
kuulunud karbis või pakendis.
Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage
yy
toitejuhe ja kõik kaablid.
Telerit hoides peab ekraan kriimustuste vältiyy
miseks teist eemale suunatud olema.
Teleri seadistamine
Asetage teler alusele ning paigaldage see
lauale või seinale.
Alusele paigaldamine
Kui te ei paigalda telerit seinale, järgige järgmisi
juhiseid alusele paigaldamiseks.
Ainult 47/55LW95**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie. Veenduge, et ükski objekt ei
puutu ekraani vastu.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
47/55LW95**
Montaažikruvi
M4 x 16
Kruvide arv
4
EESTI
EST
Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alayy
osast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest
ega kõlarite iluvõrealast.
15
Statiivi korpus
Statiivi alus
Suurt telerit peavad transportima vähemalt
yy
kaks inimest.
Telerit transportides hoidke sellest nagu jooniyy
sel näidatud.
3 Ühendage aluse tagakaane osad teleriga.
Aluse tagakaas
Telerit transportides ärge raputage seda ega
yy
laske sel liigselt vibreerida.
Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge
yy
keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.
16
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
4 Kinnitage teler aluse külge nelja kruviga.
Mudel
47/55LW95**
Montaažikruvi
M4 x 16
Kruvide arv
4
Ainult 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**,
42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie. Veenduge, et ükski objekt ei
puutu ekraani vastu.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
ETTEVAATUST!
y yKeerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**,
32/42/47/55LW65**
Montaažikruvi
M4 x 12
Kruvide
arv
4
EESTI
EST
Statiivi korpus
Statiivi alus
3 Monteerige teler allnäidatud viisil.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
17
4 Kinnitage teler statiivi külge nelja (4) kruviga.
Mudel
32/37/42/47LV55**,
32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**,
32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**,
42/47/55LW75**,
42/47/55LW77**,
32/42/47/55LW65**
Montaažikruvi
M4 x 12
Kruvide
arv
4
ETTEVAATUST!
EESTI
EST
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
18
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Ainult 72LZ97**
1 Asetage teler ühetasasele aluspinnale nii, et
ekraan on allpool.
4 Ühendage aluse tagakaane osad teleriga.
ETTEVAATUST!
Ekraani vigastuse eest kaitsmiseks aseyy
tage aluspinnale vahtkummist matt või
pehme riie. Veenduge, et ükski objekt ei
puutu ekraani vastu.
2 Ühendage statiivi korpuse osad teleri statiivi
alusega.
Mudel
72LZ97**
Montaažikruvi
M5 x 35
Kruvide arv
4
Statiivi korpus
5 Kinnitage teler aluse külge nelja kruviga.
EESTI
EST
Mudel
Statiivi alus
72LZ97**
Montaažikruvi
M4 x 26
Kruvide arv
4
3 Monteerige teler allnäidatud viisil.
ETTEVAATUST!
yy
Keerake kruvid kõvasti kinni, et vältida teleri ettepoole kaldumist. Ärge pingutage üle.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Lauale paigaldamine
19
Teleri lauale kinnitamine
1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.
-Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja
seadme vahele 10 cm (minimaalselt) suurune
vahe.
Ainult 32/37LV55**, 32/37LV57**, 32/37LW55**,
32/37LW57**, 32LW65**
Kinnitage teler laua külge, et vältida selle ettepoole
kaldumist, kahjustamist ning võimalikke vigastusi.
Paigaldage teler lauale, seejärel sisestage komplekti kuuluv kruvi statiivi tagaküljele ning pingutage
see.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
yy
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete
lähedusse, kuna see võib põhjustada
tulekahju või muid kahjustusi.
MÄRKUS
yy
Pöörake telerit 20 kraadi vasakule või
paremale ning reguleerige vaatenurka
vastavalt eelistustele.
HOIATUS
yy
Et vältida teleri ümberkukkumist, peab
teler olema vastavalt paigaldusjuhendile
kindlalt põrandale/seinale kinnitatud. Teleri kallutamine, raputamine või kõigutamine võib põhjustada vigastusi.
EESTI
EST
ETTEVAATUST!
20
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Teleri seinale kinnitamine
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
Kensingtoni turvasüsteemi kasutamine
(See funktsioon ei ole saadaval kõigil mudelitel.)
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri
tagaküljel. Lisateavet paigaldamise ja kasutamise
kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi kasutusjuhendist või aadressilt http://www.kensington.com.
Ühendage Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri
ja laua vahel.
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri kronstein ja poldid.
-Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud
poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitus poltidega seina külge.
EESTI
EST
Sobitage seinakinnituse asukoht teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitused omavahel tugeva nööriga.
Hoidke nööri lameda pinnasega horisontaalselt.
ETTEVAATUST!
yy
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega
saa selle küljes rippuda.
MÄRKUS
yy
Kasutage alust või platvormi, mis on
teleri kandmiseks piisavalt tugev ja suur.
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Seinale paigaldamine
Mudel
Ühendage seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu
ehitusmaterjali külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga.
LG soovitab lasta konsooli seinale paigaldada
kvalifitseeritud spetsialistil.
42/47LV55**
42/47/55LV57**
42/47/55LV77**
42/47/55LW55**
42/47/55LW57**
42/47/55LW65**
42/47/55LW75**
42/47/55LW77**
47/55LW95**
400 x 400
M6
4
LSW400B,
LSW400BG,
DSW400BG
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
21
72LZ97**
600 x 400
M8
4
LSW600B
10 cm
10 cm
10 cm
A
10 cm
B
Saadaval eraldi (seinakinnituskronstein)
Mudel
VESA (A x B)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitus
32LV55**
32LV57**
32LW55**
32LW57**
32LW65**
200 x 100
M4
4
LSW100B,
LSW100BG
37LV55**
37LV57**
37LW55**
37LW57**
200 x 200
M6
4
LSW200B,
LSW200BG
ETTEVAATUST!
yy
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage
telerit või paigaldage see. Vastasel juhul
võite saada elektrilöögi.
yy
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada. Kasutage heaks kiidetud
LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
yy
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel
juhul võite telerit kahjustada ja garantii
kehtetuks muuta.
yy
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis
vastavad VESA standardile. Garantii
ei kata valest kasutamisest või valede
lisatarvikute kasutamisest tulenevaid
kahjusid ega vigastusi.
MÄRKUS
yy
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid kruvisid.
yy
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke osasid.
yy
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest.
Kasutage õige pikkusega kruvisid.
yy
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti
kuuluvast juhendist.
EESTI
EST
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad
VESA standardile. Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
22
MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE
Kaablite korrastamine
Ainult 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
42/47/55LV77**, 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**,
42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**
1 Koguge kaablid kokku ja kinnitage need teleri
tagaküljel oleva kaablihoidikuga.
Kaablihoidik
Ainult 72LZ97**
1 Koguge kaablid kokku ja siduge need kaablihoidikuga.
EESTI
EST
Kaablihoidik
2 Tõmmake kaablihoidik aluse kaanele ja korrastage kaablit. Seejärel asetage kaablihoidik
tagasi.
ETTEVAATUST!
Ärge transportige telerit kaablihoidikust
yy
kinni hoides, vastasel juhul võib see puruneda ning võite end vigastada ja telerit
kahjustada.
KAUGJUHTIMISPULT
23
KAUGJUHTIMISPULT
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Patareide vahetamiseks avage kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades
ja otsad vastavalt patareiruumis olevale sildile. Suunake kaugjuhtimispult teleri
kaugjuhtimisanduri poole.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti
yy
kahjustada.
(TOIDE)
Teleri sisse- või väljalülitamine.
LIGHT (Valgustus)
Kaugjuhtimispuldi nuppude valgustamine.
AV MODE (AV-režiim) (Vt lk42)
AV-režiimi valimine.
INPUT (Sisend) (Vt lk43)
Vahetab sisendalllika, lülitab teleri sisse.
TV/RAD (Teler/Raadio)
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
Numbri- ja tähenupud
Tähtede ja numbrite sisestamine.
]
LIST (Loend) (Vt lk39)
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Tühik)
Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
Q.VIEW (Kiirvaade)
Viimati vaadatud programmile naasmine.
EESTI
EST
ENERGY SAVING (ENERGIASÄÄST) (Vt lk98)
Ekraani heleduse reguleerimine energiatarbimise vähendamiseks.
24
KAUGJUHTIMISPULT
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
+Helitugevuse reguleerimine.
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
MARK (MARKEERI)
Menüü või menüüvaliku valimine.
FAV (Lemmik) (Vt lk40)
Avab lemmikprogrammide loendi.
CHAR/NUM (Täht/number)
Tähe- ja numbrisisestusrežiimi vahetamine.
Q.VIEW
[
LIST
MARK
FAV
CHAR/NUM
P
A
G
E
P
RATIO
DELETE
MUTE
SMART TV
Premium Home
3D(ainult 3D-mudelid) (Vt lk��)
Kasutab vaatamiseks 3D-videot.
RATIO (Kuvasuhe, Vt lk41)
Muudab kujutise suurust
Q.MENU
OK
DELETE (Kustuta)
Tähtede ja numbrite kustutamine.
MUTE (Vaigista)
Heli vaigistamine.
BACK GUIDE EXIT
L/R SELECT
LIVE TV
P
Salvestatud programmide sirvimine.
PAGE (Lehekülg)
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
RATIO
REC
INFO
AD
APP/*
EESTI
EST
Erimenüü
Erimenüüde avamine.
Home (Avamenüü)
Avamenüü avamine.
ENERGY
AV MODE
Q. MENU (KIIRMENÜÜ) (Vt lk44)
Kiirmenüüde avamine.
3D OPTION (3D suvand) (ainult 3D-mudelitel) (Vt lk92)
Kasutatakse 3D-video vaatamiseks.
INPUT
TV/
RAD
SAVING
1.,;@ 2 abc 3 def
Otsejuurdepääs Orange'i uudiste- ja meelelahutusportaalile. (Ainult
Prantsusmaal)
4 ghi 5 jkl 6 mno
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
0
[
LIST
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüde või valikute sirvimine.
LIGHT
Q.VIEW
MARK
AV MODEFAVINPUT
ENERGY
CHAR/NUM
RATIO
SAVING
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse kinnitamiseks.
TV/ P
RAD A
G
E
P
DELETE
1.,;@ 2MUTEabc 3 def
BACK (Tagasi)
Eelmisele tasemele naasmine.
SMART TV
Q.MENU
4Premium
ghi
5Home
jkl
6 mno
GUIDE (Juhend)
Kuvab telekava.
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
OK
0
[
LIST
Q.VIEW
EXIT (Välju)
Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
MARK
FAV
CHAR/NUM
BACK GUIDE EXIT
P
RATIO
DELETE
MUTE
P
A
G
E
L/R SELECT
SMART TV
Home
LIVE TV
Premium
@
RATIO
REC
INFO
OK
AD
APP/*
BACK Q.MENU EXIT
GUIDE
L/R SELECT
LIVE TV
RATIO
GUIDE
INFO
AD
APP/*
KAUGJUHTIMISPULT
25
Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada mõne menüü erifunktsioone.
TELETEKSTI NUPUD (Vt lk���)
Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks.
Üksikasju vaadake jaotisest "Teletekst".
ENERGY
AV MODE
INPUT
TV/
RAD
SAVING
SUBTITLE (Subtiiter)
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
1.,;@ 2 abc 3 def
4 ghi 5 jkl 6LIGHT
mno
)
Juhtnupud (
Juhib erisisu, DVR või Smart Share menüüsid või SIMPLINK-ühilduvaid
seadmeid (USB või SIMPLINK või DVR).
7pqrs AV MODE8 tuvINPUT9 wxyz
LIST
SAVING
0
TV/
Q.VIEW
RAD
[
ENERGY
MARK
CHAR/NUM
P
RATIO
4 ghi 5MUTEjkl 6 mno
P
A
G
E
DELETE
REC (Salvestamine)
Kasutatakse DVR menüü reguleerimiseks.
LIGHT
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
SMART TV
ENERGY
AV MODE
HomeINPUTQ.MENU
Premium
0
INFO (Teave) (Vt lk��)
Kuvab valitud programmi ja kuva teabe.
TV/
Q.VIEW
[
LIST
SAVING
RAD
MARK
FAV
1.,;@ 2OKabc 3 def
CHAR/NUM
P
RATIO
4 ghi 5MUTEjkl 6LIGHT
mno
P
A
G
E
AD
Lülitab audio kirjelduse sisse või välja.
DELETE
7BACK GUIDE
8 EXIT
9 wxyz
SMART TV
RATIO (Kuvasuhe) (Vt lk��)
Kujutise suuruse muutmine.
pqrs AV MODE tuvINPUT
ENERGY
Premium Home
LIST
0
[
SAVING
Q.MENU
TV/
L/R SELECT
RAD
Q.VIEW
MARK
OK
1.,;@ 2FAV
abc 3 def
LIVE TV
CHAR/NUM
P
4 ghi 5 jkl 6 mno
RATIO
DELETE
P
A
G
E
REC
MUTE
7BACK
pqrs GUIDE
8 tuv EXIT
9 wxyz
INFO
AD
0
[
SIMPLINK (Vt lk����
)
Annab juurdepääsu teleriga ühendatud AV-seadmetele
SIMPLINK menüü avamine.
APP/*
SMART TV
Home
Premium
LIST
GUIDE (Juhend)
Kuvab telekava.
RATIO
@
Q.VIEW
MARK
APP/*
MHP TV menüüallika avamine. (Ainult Itaalia)
(sõltub mudelist)
FAV
CHAR/NUM
OK
RATIO
P
P
A
G
E
DELETE
MUTE
SMART TV AD
INFO
BACK Q.MENU EXIT
Premium Home Q.MENU
GUIDE
L/R SELECT
OK
LIVE TV
RATIO
INFO
GUIDE GUIDE
AD
EXIT
BACK
INFO
AD
APP/*
APP/*
EESTI
EST
LIVE TV (Telesaadete otseesitus) (Vt lk���
)
Naaseb otseesitusele.
FAV
1.,;@ 2 abc 3 def
26
KAUGJUHTIMISPULT
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi funktsioonid
See element ei ole kaasas kõigi mudelitega.
Juhiste leidmiseks vaadake Magic Motion kaugjuhtimispuldi kasutusjuhendit.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Teate "Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi patarei hakkab tühjenema. Vaheta
patarei välja." kuvamisel vahetage patarei.
Patareide vahetamiseks avage kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades
ja otsad vastavalt patareiruumis olevale sildile. Suunake kaugjuhtimispult
teleri kaugjuhtimisanduri poole.
Patareide eemaldamiseks teostage paigaldamise toimingud tagurpidises järjestuses.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, nii võite kaugjuhtimispulti kahjustada.
yy
Kursor (RF-saatja)
Kasutamisel tuli vilgub.
EESTI
EST
(TOIDE)

Teleri sisse- või väljalülitamine.
Home (Avamenüü)
Avamenüü avamine.
OK
Noolenupud (üles/alla/vasakule/
paremale)
Menüüde või suvandite sirvimine.
P
HÄÄLETU
Heli vaigistamine.
MUTE
OK
Menüüde ja suvandite valimiseks
ning sisestuse kinnitamiseks.
Vajutage seda nuppu kursori
kuvamiseks, kui see ekraanilt kaob.
Saate telerit juhtida, valides ekraanil
valiku Kiirmenüü.
- Kui vajutate ekraanil kursorit liigutades navigatsiooniklahvi, kaob kursor
ära ja Magic Motion kaugjuhtimispult toimib nagu tavaline kaugjuhtimispult.
Kursori uuesti kuvamiseks raputage Magic Motion kaugjuhtimispulti
küljelt küljele kahe minuti jooksul
kursori kadumisest. (Kui möödunud
on rohkem kui kaks minutit, vajutage kursori kuvamiseks klahvi OK.)
+Helitugevuse reguleerimine.
P ꕌꕍ
Sirvib salvestatud programme.
Avamenüü
Programmiloend
Kiirmenüü
(Ainult 3D-mudelid.)
KAUGJUHTIMISPULT
RF-tongli paigaldamine
27
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine
(Ainult 32/37/42/47LV55**, 32/37/42/47/55LV57**,
32/37/42/47/55LW55**, 32/37/42/47/55LW57**,
32/42/47/55LW65**)
Teie teler võib erineda pildil olevast.
1 Leidke teleril lisaseadme kleeplindi (Velcro) kinnitamiseks ettenähtud koht. Seejärel rebige kaitsepaber ära ja kinnitage kleeplint. (Lisaseadme
kinnituskohad on eri telerimudelitel erinevates
kohtades)
Velcro
Liikumistundlik kaugjuhtimispult toimib siis, kui see
teleriga siduda.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks
registreerige see.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi registreerimine
Kaugjuhtimispuldi registreerimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu OK, kui olete puldi telerile suunanud.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi taasregistreerimine pärast ebaõnnestunud registreerimist
Lähtestage kaugjuhtimispult, vajutades ja hoides
all nuppu OK ja MUTE (Vaigista) 5 sekundi vältel.
(Kui lähtestamine on lõpetatud, hakkab märgutuli
vilkuma.) Seejärel korrake ülaltoodud toimingut
kaugjuhtimispuldi registreerimiseks.
Magic Motion kaugjuhtimispuldi
kasutamine
või
1 Kui ekraanil pole kursorit, vajutage nuppu OK.
* Kinnitage RF-tongel, joondades selle toendi ülemise vasaku nurgaga.
2 Ühendage RF-tongli kaablipistik teleri USBpessa.
HDD IN
USB IN 1
USB Apps
USB IN 2
Hoiatused liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamisel
3 Kinnitage RF-tongel kleeplindi külge, nagu
allpool näidatud, ja lülitage siis teler sisse.
* Olles kinnitanud traadita meediumiboksi RF-tongli,
kinnitage teleri tagumisele küljele üles paremale ka
liikumistundliku kaugjuhtimispuldi RF-tongel.
* Traadita ühenduse häirete vältimiseks jätke
liikumistundliku kaugjuhtimispuldi ja Wi-Fi tongli
vahele 20 cm vahemaa.
20 cm
MÄRKUS
Tule eraldi osta: v.a 32/37/42/47/55LV571S,
32/37/42/47/55LW573S, 32/37/42/47/55LW575S
Kasutage pulti maksimaalse sidekauguse (10
m) ulatuses. Puldi kasutamisel kaugemalt või
takistava objekti tagant võib tekkida sidetõrge.
Sidetõrge võib tekkida ka lähedalasuvate
seadmete tõttu. Elektriseadmed, näiteks
mikrolaineahi või WLAN-seade võivad
põhjustada häireid, kuna need kasutavad
liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga sama
sagedusala (2,4 GHz).
Liikumistundlik kaugjuhtimispult võib kukkudes või põrutada saades kahjustuda.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga mänge
mängides hoidke seda kindlalt, pannes rihma
randme ümber ja reguleerides selle pikkust
reguleerimisrõngaga.
Olge ettevaatlik, et te liikumistundlikku
kaugjuhtimispulti kasutades mööbli või teiste
inimeste vastu ei põrkaks.
Tootja või paigaldaja ei saa pakkuda inimeste
ohutusega seotud teenuseid, kuna juhtmeta
seadmel võib tekkida elektromagnetilisi häireid.
Juurdepääsupunkt (AP) soovitatakse paigutada telerist kaugemale kui 1 m. Kui juurdepääsupunkt paigaldatakse lähemale kui 1 m,
ei pruugi kaugjuhtimispult raadiosageduslike
häirete tõttu korralikult toimida.
EESTI
EST
RF-tongel
2
Ekraanil kuvatakse kursor.
Kui kursorit mõnda aega kasutatud pole, kaob
see ära.
Kursorit saab liigutada, suunates puldi kursorisaatja teleri poole ja liigutades seda vasakule,
paremale, üles või alla.
Kui kursor ei toimi korralikult pärast nupu OK
vajutamist, asetage kaugjuhtimispult 10 sekundiks kõrvale ja proovige siis uuesti.
28
TV VAATAMINE
TV VAATAMINE
Satelliitantenniga ühendamine
Antenni ühendamine
Ühendage teler satelliitantenni ja satelliitpistikuga
satelliit-RF-kaabliga (75 ).
(Ainult satelliitmudelid)
Teleri vaatamiseks ühendage antenn järgmiste
juhiste abil.
Seadmete kahjustamise vältimiseks ärge ühendage ühtki toitejuhet enne, kui olete lõpetanud kõigi
seadmete ühendamise.
Antenni ühendamine
Ühendage teleri antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75 ).
EESTI
EST
Satelliitantenn
Antennipistmik seinal
MÄRKUS
Rohkem kui 2 teleri kasutamiseks kasutayy
ge signaalipaljundajat.
Kui pildikvaliteet on halb, paigaldage selle
yy
parandamiseks signaalivõimendi.
Kui pildikvaliteet on halb ka ühendatud
yy
antenniga, suunake antenn õiges suunas.
Antennikaablit ega muundurit tarnekompyy
lektis ei ole.
TV VAATAMINE
Teleri esmakordne sisselülitamine
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätted.
1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
2 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
nuppu
(POWER (Toide)).
Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse
algsätete ekraan.
MÄRKUS
29
MÄRKUS
Nendes riikides, kus puudub normeeritud
yy
digitelevisiooni levi, ei pruugi mõned digitelevisiooni funktsioonid töötada, sõltuvalt
digitelevisiooni levikeskkonnast.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole
yy
parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kodumeelelahutuseks parima kvaliteeyy
diga pildi vaatamiseks valige Home Use
(Kodukasutus).
yyStore Demo (Kaupluse demo) sobib
kasutamiseks kaupluses.
Kui valite Kaupluse demo, lähtestatakyy
se kohandatud seaded viie minuti järel
Kaupluse demo vaikesätetele.
Võite kasutada ka funktsiooni Factory
yy
Reset (Tehaseseaded), avades selleks
avamenüüs suvandi VALIK - SEADED.
4 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu
3 Teleri sätete vastavalt eelistustele kohandamiseks järgige kuvatavaid juhiseid.
Valib kuvamiskeele.

Režiimi seadistamine

Sisselülituse indikaator

Riik
Valib kodusele keskkonnale
sätte Kodukasutus.
Määrab toite indikaatori.
(Kui valite suvandis Režiimi
seadistamine valiku Kodukasutus)
MÄRKUS
yy
Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse
see iga kord, kui teleri sisse lülitate.
yy
Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.
5 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
(TOI-
DE).
Valib kuvamisriigi. (Sõltub mudelist)

Ajatsoon

Valib ajatsooni ja suveaja.
(Kui riigiks on valitud Venemaa)
1 Ooterežiimis vajutage teleri sisselülitamiseks
Parooli seadistami- Määrab salasõna.
(Kui riigiks on valitud Prantne

Võrgu seadistamine

Automaatne häälestus
Teleri vaatamine
susmaa)
Seadistab võrgu, et võimaldada teleri võrguga
seotud funktsioonid. (Ainult
47/55LW95**)
Skannib ja salvestab
saada olevad programmid automaatselt.
nuppu
(POWER (Toide)).
2 Vajutage nuppu INPUT (Sisend) ja valige Antenna (Antenn).
3 Teleri väljalülitamiseks vajutage nuppu
DE).
Teler lülitub ooterežiimi.
(TOI-
EESTI
EST
Keel
OK.
30
TV VAATAMINE
Juurdepääs avamenüüle
1 Avamenüü avamiseks vajutage nuppu HOME (Avamenüü).
2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või valikule ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
1
2
3
4
L. Jaan. 1, 2011 12:00
5
6
Logi sisse
Erimenüü
Välju
LG rakendused.
Kuum
Uus
UCC teenus
7
Filmid võrgus
Ühikute
teisendaja
Pusle
Riigilipp
Horoskoop
Mah-Jong
Winesound
Ilmateade
Fotoalbum
Maailma loodus 5:05 ~ 5:55
8
SISEND
SEADED
JUHEND
Suhtlusvõrgustiku teenus
EESTI
EST
9
Otsing
LG rakendused.
Veebibrauser
Meediumilink
Nool
Sudoku
Minu rakendused
Valik
Kirjeldus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Praegune kuupäev ja kellaaeg
Kanali programmi teave
Funktsioonikaart: Iga kaardi valimisel pääsete juurde erinevatele sisufailidele. Premium-kaardi muutmiseks valige üks viiest objektist.
Funktsioonikaardi paigutus
Logi sisse
Välju
Praeguvaadatava kanali ekraan
Menüüd Sisend, Seadistus, Juhend.
Käivitusriba
TV VAATAMINE
Programmide haldamine
Programmi automaatne seadistamine
Antenni valimine,
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada olevate programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks.
Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub kogu
eelnevalt salvestatud teave.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
31
Kaabli valimine
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Auto-
6 Liikuge noolenuppudega valikule Teenusepak-
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Antenn,
7 Tehke noole- või numbrinuppudega soovitud
maatne häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
6 Automaathäälestuse käivitamiseks valige Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu
BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
y yVõite salvestada kuni 1200 programmi (v.a
satelliitmudelid) või 6000 programmi (ainult
satelliitmudelid). Salvestatavate programmide
arv sõltub levisignaalist.
yy
Kui olete menüüs Riik valinud Itaalia ja
automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel hüpikakna, valige probleemi
lahendamiseks ringhäälingujaama saadetud
programminumber.
y yKui olete menüüs Riik valinud UK ja automaathäälestus kuvab konfliktse programmi leidmisel
hüpikakna, valige probleemi lahendamiseks
ringhäälingujaama saadetud programminumber.
y yKui olete menüüs Riik valinud Norra ja pärast
automaathäälestust tuvastatakse rohkem kui
kaks võrgunime, valige sobilik. Programmiloendid korrastatakse valitud võrgu nime alusel.
(Ainult põhjamaistel mudelitel)
y yJärgmistes riikides saab kasutada DVB-kaablit:
Saksamaa, Holland, Rootsi, Šveits, Taani, Austria, Soome, Norra, Sloveenia, Ungari, Ukraina,
Iirimaa, Poola, Rumeenia, Hispaania, Bulgaaria,
Venemaa, Leedu, Eesti, Läti, Hispaania. (Toetavaid riike saab lisada.)
muudatused ja vajutage nuppu OK.
8 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kasutage seda funktsiooni kõigi saada
olevate programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks. Kui alustate automaathäälestamist, siis kustub kogu eelnevalt
salvestatud teave.
yy
Kui valite Kaabel, võib valikukuva Kaablioperaatorid sõltuvalt riigist erineda või
puududa.
yy
Hüpikakent, kus saate valida teenusepakkuja, näidatakse esialgu ainult kolmel juhul:
kui avate menüü Algseaded menüü, lülitate
ümber valikult Antenn valikule Kaabel või
kui avate menüü pärast valiku Riik muutmist.
yy
Kui tahate valida teenusepakkuja, saate
seda teha lisaks ülaltoodud kolmele juhule
ka valides Seadistus->Kaabel-DTV seadistus-> Teenusepakkuja.
EESTI
EST
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
kuja, seejärel vajutage nuppu OK.
32
TV VAATAMINE
yy
Omandatud teenusepakkujate sertifikaadid: Rootsi (Comhem, Canal Digital),
Taani (YouSee, Canal Digital, Stofa),
Norra (Canal Digital), Holland (Ziggo,
UPC Digitaal), Ukraina (Volia-Cable),
Saksamaa (KDG), Šveits (CableCom,
UPC), Austria (UPC Digital), Ungari
(UPC Digital), Iirimaa (UPC Digital),
Poola (UPC Digital), Rumeenia (UPC
Digital), Venemaa (OnLime).
yy
Kui valikus pole soovitud teenusepakkujat, valige Teised operaatorid.
yy
Kui valite "Teised operaatorid" või
valitud riik toetab vaid valikut "Teised
operaatorid", võib kõigi kanalite otsimine aega võtta või kõiki kanaleid ei otsita.
Valiku Satelliit valimine,
(Ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Automaatne häälestus, seejärel vajutage
nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule
Satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega soovitud muudatuste tegemiseks ja seejärel vajutage nuppu OK.
7 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
EESTI
EST
Kõikide saada olevate programmide kiireks ja
korrektseks otsinguks on vajalikud järgmised
väärtused.
"Vaikimisi" on pakutud üldiselt kasutatavad
väärtused.
Kuid õigeid sätteid küsige oma kaabeltelevisiooni pakkujalt.
Kui käivitate DVB-kaablirežiimis automaatse
häälestamise, siis suvandi 'Täis' valimisel
otsitakse võimalike kanalite leidmiseks läbi
kõik sagedused.
Kui suvandiga Vaikimisi programme ei otsita,
teostage otsing suvandiga Täisotsing.
Programmide otsimisel suvandi Täisotsing
abil võib Automaatne häälestus liiga palju
aega võtta.
• Sagedus: sisestage kasutaja määratud
sagedus.
• Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite
määr: kiirus, millega seade, nagu modem,
kanalile sümboleid saadab).
• Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või
videosignaalide laadimine kandjale).
• Võrgu ID: unikaalne igale kasutajale määratud tuvastuskood.
• Algsagedus: sisestage kasutaja määratud
algsagedusala.
• Lõppsagedus: sisestage kasutaja määratud lõppsagedusala.
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad
programmid automaatselt.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage
nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
y yProgrammi tüüp: võite valida Kõik programmid, FTA programmid või Paid Programme (Tasuline programm).
yyVõrguotsing: võite otsida nii olemasolevate
transponderite loendist ja NIT kaudu saadetud transponderite loendist.
yy
Saate muuta koodi seadistamise teavet
menüüs Seadistus.
yy
Võite seade IDlisada/kustutada menüüs
SEADED -> Satelliit DTV seadistused.
yy
Kui salvestatud on rohkem kui 6000 programmi, ei saa rohke programme salvestada.
Programmide lisamiseks kustutage kasutamata seadete ID-d menüüs SEADED ->
Satelliit DTV seadistused ja häälestage
teler uuesti.
TV VAATAMINE
Valiku Antenn & satelliit valimine,
(Ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Valiku Kaabel ja satelliit valimine,
(Ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Antenn ja satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega soovitud muudatuste
tegemiseks ja vajutage nuppu OK.
7 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Automaatne häälestus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel ja
satelliit, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Liikuge noolenuppudega valikule Teenusepakkuja, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Vajutage noolenuppe ja vvalige soovitud kaablisäte, seejärel vajutage nuppu OK.
8 Vajutage noolenuppe ja valige soovitud satelliidisäte, seejärel vajutage nuppu OK.
9 Automaathäälestuse käivitamiseks vajutage
Käivita.
Teler skannib ja salvestab saada olevad programmid automaatselt.
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
EESTI
EST
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
33
34
TV VAATAMINE
Kaabel-DTV seadistus
Satelliit-DTV seadistus
(Ainult režiimides Kaabel, Kaabel ja satelliit (ainult
satelliitmudelites))
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid)
Sõltuvalt iga riigi poolt toetatud teenusepakkujate
arvule on operaatorite valik teenusepakkujate
menüüs erinev ning kui toetatud teenuseopakkujate arv riigi kohta on 1, muutub vastav funktsioon
mitteaktiivseks.
Võite lisada või kustutada satelliitseade ID.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Satelliit-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Kaabel-DTV seadistus, seejärel vajutage nuppu
OK.
5 Valige soovitud seade ID.
Oma eelistuste määramiseks saate muuta iga
seade ID järgmiseid sätteid.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule TeeEESTI
EST
nusepakkuja või Kanali iseeneslik uuendamine, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Valige soovitud allikas.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
Valik
Valige soovitud satelliit.
LNB sagedus
Valige Universaalne, 9750, 10600 või
5150.
Kui valite LNB sageduse Universaalne,
mis on 9750/10600 MHz, siis 22KHz
toon ei toimi.
Kui te ei leia loendist LNB sagedust,
valige Kasutaja ja sisestage sagedus
käsitsi.
22KHz
toon
22KHz tooni valimisel valige A või B.
22KHz tooni kasutamisel ei toimi funktsioonid Toonivõimendus ja Motoriseeritud süsteem.
Toonivõimendus
Toonivõimenduse valimisel valige A või
B. Toonivõimenduse kasutamisel ei toimi
funktsioonid 22KHz toon ja Motoriseeritud süsteem.
LNB toide
LNB toite võimaldamiseks valige Sees.
Kui valite Väljas, on valik Motoriseeritud süst. blokeeritud.
DiSEqC
DiSEqC kasutamiseks valige üks järgmistest valikutest: DiSEqC A~D. Kui
kasutate funktsiooni DiSEqC, on valik
Motoriseeritud süst. blokeeritud.
Motoriseeritud
süsteem
Mootori kasutamisel valige Sees.
Antenni asendi muutmiseks vajutage
nuppuOK ja liigutage mootorit. Mootori
kasutamisel ei saa kasutada funktsioone 22KHz toon, Toonivõimendus ja
DiSEqC.
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui valiku Kanali iseeneslik uuendamine
seadeks on Sees, saate uuendada kõigi
uuendatavate programmide teavet, sh hetkel
vaadatavate programmide teavet.
yy
Kui valiku Kanali iseeneslik uuendamine
seadeks on Väljas, saate uuendada vaid
hetkel vaadatava programmi teavet.
yy
Kui teenusepakkujaks on määratud Ziggo, ei
saa valida valikut Kaabel-DTV seadistus.
Kirjeldus
Satelliit
TV VAATAMINE
6 Kui määrate valiku Motoriseeritud süsteem
väärtuseks Sees, valige soovitud allikas.
Valik
Kirjeldus
Liikumissuund
Valige suund, milles soovite mootorit
liigutada.
Liikumisrežiim
Saadaval on kaks režiimi: Samm ja
Pidev.
yySamm: mootor liigub vastavalt teie
sisestatud sammule (1-st 128-ni).
yyPidev: mootor liigub pidevalt, kuni
vajutate nuppu Peata.
TP test
Valige TP test, mida soovite häälestada.
Määra
piirang
Määrake mootori liikumine ida või lääne
suunas, et mootor liiguks ainult määratud piirangu raames.
yySees: võite piirata liikumist praeguses suunas, valides valiku Lääs/Ida.
yyVäljas: võite tühistada määratud
piirangu.
Nullimin
Võite seada mootori nullasendisse.
Salvesta
Võite salvestada mootori praeguse
asendi.
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui määrate ID seadistamisel valiku Satelliit
seadeks Muud, peate transponderi lisama
valikuga Manuaalne häälestus.
yy
Võite lisada kuni 16 seade ID-d.
yy
Kõiki seade ID-sid peale Seade ID 1 saab
kustutada.
yy
Valides 22KHz tooni ja DiSEqc või Toonivõimenduse ja DiSEqc peate ühendama
need OSD-l näidatud asendisse.
yy
Seade ID kustutamisel kustutatakse kõik
seade ID-s salvestatud programmid.
Tivu Programme List Update
(Tivu programmiloendi uuendamine)
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid) (ainult Itaalia)
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADISTUS, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi
uuendamine) ja vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Väljas või
Sees.
MÄRKUS
yy
Uuendab muudetud programmiteavet
vastavalt riigi leviedastuse tingimustele ja
satelliitidele.
yy
Uuendab programmiloendit ka siis, kui teler
on välja lülitatud. Pärast uuendamist saab
programmiloendit muuta. Kui te seda ei soovi, valige sätteks Väljas.
EESTI
EST
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
35
36
TV VAATAMINE
Programmi käsitsi seadistamine
(digirežiimis)
Manuaalne häälestus võimaldab programme käsitsi oma programminimekirja lisada.
Antenni valimine,
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Vajutage noolenuppe ja leidke valik DTV.
6 Sirvige programmitüüpe ja seejärel lisage programme.
EESTI
EST
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppe EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Kui riigiks on valitud Norra või Läti, saate
valida suvandi SBAND.
Kaabli valimine
(Ainult režiimides Kaabel, Kaabel ja satelliit (ainult
satelliitmudelites))
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule Kaabel-DTV.
6 Tehke vajalikud muudatused.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
Sümbolite määr: sisestage kasutaja
määratud sümbolite määr (sümbolite määr:
kiirus, millega seade, nagu modem, kanalile
sümboleid saadab).
yy
Modulatisoon: sisestage kasutaja määratud
modulatsioon. (Modulatsioon: heli- või videosignaalide laadimine kandjale).
yy
Kui teenusepakkujaks on Hollandis määratud
Ziggo või Teised operaatorid, ei saa valida
valikut Kaabel-DTV.
TV VAATAMINE
Valiku Satelliit valimine,
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit - ainult satelliitmudelid)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
37
Programmi käsitsi seadistamine
(analoogrežiimis)
Programmide käsihäälestamine võimaldab kanaleid käsitsi häälestada ja seada neid soovitud
järjestusse.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik Satelliit-DTV.
6 Tehke vajalikud muudatused.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Avamenüü.
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik TV, Kaabel-TV,
Kaabel-DTV või Satelliit-DTV.
6 Sirvige programmitüüpe ning lisage või kustutage programme.
7 Vajutage noolenuppe ja leidke valik TV-süsyy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
y yTransponder: kui kasutate transponderit,
saate selle lisada, logides sisse kui Kasutaja.
yy
Kui salvestatud on rohkem kui 2000 transponderit, ei saa rohkem transpondereid
lisada. Transponderite lisamiseks kustutage
kasutamata seadete ID-d menüüs SEADISTUS > Satelliit-DTV seadistused ja
proovige uuesti.
yy
Kui te ei kasuta transponderit, ei saa te kasutada Automaatset häälestust. Sellisel juhul
peate lisama transponderi Käsitsi häälestusel.
teem.
8 Liikuge noolenuppudega valikule V/UHF või
Kaabel.
9 Soovitud kanalinumbri valimiseks vajutage
noole- või numbrinuppe.
10Vajutage noolenuppe sirvimiseks ja otsingu
alustamiseks.
11Leidke noolenuppude abil valik Salvesta ja
vajutage nuppu OK.
12Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MÄRKUS
yy
Kui teler leiab blokeeritud programmi, palutakse jätkamiseks sisestada parool.
yy
L : SECAM L/L’ (Prantsusmaa) (Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid)
yy
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa/IdaEuroopa/Aasia/Uus-Meremaa/Lähis-Ida/
Aafrika)
yy
I : PAL I (Suurbritannia Iirimaa/Hongkong/
Lõuna-Aafrika)
yy
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa/Hiina/Aafrika/SRÜ)
yy
Järgmise kanali salvestamiseks korrake
samme 6 kuni 11.
EESTI
EST
MÄRKUS
38
TV VAATAMINE
Jaama nimetuse määramine
Saate igale programminumbrile kinnistada viiemärgilise jaamanime.
Peenhäälestus
(Välja arvatud satelliitmudelid.)
Tavaliselt on peenhäälestus vajalik üksnes halva
vastuvõtu korral.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
4 Liikuge noolenuppudega valikule Manuaalne
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
häälestus, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule TV või Kaabel-TV.
6 Vajutage noolenuppe ja leidke valik Nimi, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Vajutage asukoha valimiseks noolenuppe,
EESTI
EST
valige teine märk jne. Võite kasutada tähti A
kuni Z, numreid 0 kuni 9, märke +/- ja tühikut,
seejärel vajutage nuppu OK.
8 Leidke noolenuppudega valik Sulge ja vajutage nuppu OK.
9 Leidke noolenuppudega valik Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK.
10Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
5 Liikuge noolenuppudega valikule TV või Kaabel-TV.
6 Leidke noolenuppudega valik Peenhäälestus.
7 Peenhäälestage parima pildi ja heli saamiseks.
8 Leidke noolenuppudega valik Salvesta, seejärel vajutage nuppu OK.
9 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
TV VAATAMINE
39
Programmiloendi muutmine
Programmi valimine programmiloendis
Programminumbri vahelejätmine tähendab, et
seda ei saa teleri vaatamisel nupuga P
valida.
Kui soovite vahelejäetud programmi valida, sisestage programmi number otse numbrinuppudega
või valige see programmi redigeerimise menüüs.
See funktsioon võimaldab salvestatud programme
vahele jätta.
1 Programmiloendi avamiseks vajutage nuppu
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Programmi redigeerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Redigeerige programme järgmiste nuppudega.
Nupp
Kirjeldus
LIST (Loend).
Nupp
OK
P
Punane
nupp
TV/RAD
FAV
Kirjeldus
Valib programmiloendi või hiljutise
programmiloendi.
Liigub programmide vahel.
Valib vaatamiseks esiletõstetud
programmi.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Redigeerib programme.
Valib teie soovitud programmirežiimi.
Lisab programmi lemmikprogrammide loendisse.
2 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Programmi tüübi esiletõstmine.
OK
Redigeerib programme.
Vaata
Määra lemmikuks
Jäta vahele
Lisa/Kustuta (ainult
analoogrežiimis)
Liigu (ainult
analoogrežiimis)
Muuda
programmi
numbrit
(ainult digirežiimis)
Blokeeri
Valib vaatamiseks esiletõstetud programmi.
Registreerib või tühistab
valitud programmi lemmikprogrammide loendis.
Valib vahelejäetava
programmi numbri.
Lisab või kustutab programmi.
Kustutatud programm
kuvatakse siniselt.
Teisaldab programmi.
Valib teie soovitud programmi numbri.
Blokeerib programmi või
tühistab blokeeringu.
P
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
Punane
nupp
Valib teie soovitud lemmikprogrammide
grupi.
Roheline
nupp
Käivitab automaatse sortimise. (Ainult
analoogrežiimis)
Käivitab satelliitprogrammide sortimise.
(Ainult satelliit-DTV ja satelliitraadio režiimis)
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
MÄRKUS
yy
Kui valisite blokeeritud programmi, palutakse
teil sisestada parool.
EESTI
EST
Liigub programmi tüüpide või programmide hulgas.
40
TV VAATAMINE
Võimendi
CI [tavaliidese] teave
Kui signaali kvaliteet on halb, seadke valiku Võimendi olekuks Sees.
Kui signaal on hea, valige Väljas.
See funktsioon võimaldab vaadata krüpteerituid
teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI
mooduli, siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa.
Kui moodul on sisestatud CI pessa, pääsete mooduli menüüsse.
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks võtke ühendust
oma edasimüüjaga. Ärge sisestage CI moodulit liiga sageli telerisse või eemaldage seda sealt. See
võib põhjustada tõrke. Kui lülitate teleri pärast CI
mooduli sisestamist sisse, ei pruugi te kuulda heli.
(Välja arvatud satelliitmudelid.)
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võimendi, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige suvand Sees või Väljas.
Lemmikprogrammide kasutamine
EESTI
EST
Lisage lemmikprogrammide loendisse programmid,
mida sageli vaatate.
1 Valige programm, mida soovite lemmikprogrammide loendisse lisada.
2 Vajutage nuppu FAV.
Nupp
P
Punane
nupp
Roheline
nupp
TV/RAD
(TELER/
RAADIO)
FAV
Kirjeldus
Valib soovitud lemmikprogrammide
rühma.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Avab menüüProgrammi redigeerimine.
Registreerib võib tühistab valitud
programmi.
Valib teie soovitud programmirežiimi.
Avab menüüProgrammiloend.
See võib olla põhjustatud mooduli ja kiipkaardi
ühildumatusest.
CI (tavaliidese) funktsioone ei pruugita riigi leviedastuse asjaolude tõttu rakendada.
Kui kasutate moodulit CAM (Conditional Access
Module – tingimus-pääsumoodul), veenduge, et
see vastab täielikult DVB-CI või CI plus nõuetele.
CAM (Conditional Access Module, pidev juurdepääsumoodul) mooduli häired võivad põhjustada
halba pildikvaliteeti.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Leidke noolenuppudega valik CI teave, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige soovitud element: mooduli teave, kiipkaardi teave, keel või tarkvara allalaadimine
jne, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
MÄRKUS
3 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
yy
See ekraanimenüü on näitlik; tegelikud menüüvalikud ja ekraaniformaat võivad erineda, sõltuvalt digitaalsete tasuliste teenuste
pakkujast.
yy
Pöörduge edasimüüja poole, et muuta menüüd CI (tavaliides) ja teenuseid.
TV VAATAMINE
Täiendavate suvandite kasutamine
41
- Algne: kui teler võtab vastu laiekraani signaali,
muudetakse pildivormingut automaatselt.
Kuvasuhte muutmine
Kujutise optimaalse suurusega vaatamiseks vajutage
teleri vaatamise ajal nuppu RATIO (Kuvasuhe).
Algne
MÄRKUS
- 16:9: muudab kujutise suurust ekraanilaiusega
sobitamiseks.
- Skaneerimine: kuvab videokujutised originaalsuuruses kujutise servi eemaldamata.
Skaneerimine
MÄRKUS
yy
Kui valite Skaneerimine võite ekraani
servades näha kujutise müra.
- Täisekraan: kui teler saab laiekraani signaali, pakub see teile reguleerida pilti horisontaalselt või vertikaalselt lineaarses proportsioonis, et täita kogu ekraan.
Suuruses 4:3 ja 14:9 video täisekraanil
esitamist toetatakse DTV-sisendi vahendusel
videot moonutamata.
Täisekraan
- 4:3: sobitab kujutise sobivaks varasema 4:3
standardiga.
EESTI
EST
yy
Kujutise suurust saab muuta ka vajutades nuppu Q. MENU (Kiirmenüü) või
menüü PILT valikuga Kuvasuhe.
yy
Proportsiooni saate reguleerida noolenuppudega.
yy
Komponendirežiimis saab valida järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai), 14:9,
Kino suum.
yy
HDMI-režiimis saate valida järgmiste valikute vahel: 4:3, Algne, 16:9 (lai), 14:9,
Kino suum.
yy
RGB-PC-, HDMI-PC-režiimis saab valida
järgmiste valikute vahel: 4:3, 16:9 (lai).
yy
Režiimides DTV/HDMI/komponent (üle
720p) on saadaval valik Skaneerimine.
yy
Režiimides Analoog/DTV/AV/Scart on
saadaval valik Täisekraan.
42
TV VAATAMINE
- 14:9: saate vaadata pildivormingus 14:9 või
vaadata telesaadet režiimis 14:9. 14:9 vorming
kuvatakse samamoodi nagu 4:3 vorming, kuid
seda nihutatakse nii üles kui ka alla.
AV-režiimide muutmine
Igal AV-režiimil on optimeeritud kujutise ja heli
sätted.
Sobiva režiimi valimiseks vajutage korduvalt nuppu
AV MODE (AV-režiim).
Režiim
- Kino suum: valige Kino suum, kui soovite
suurendada pilti õigetes proportsioonides.
Kinosuumi kuvasuhte muutmiseks kasutage
yy
nuppe < > ja muutke väärtust vahemikus 1
kuni 16.
Suumi fookuse üles või alla liigutamiseks
yy
kasutage nuppe ^ v.
EESTI
EST
MÄRKUS
yy
Pildi suurendamisel või vähendamisel
võib see moonduda.
Kirjeldus
Väljas
Valib eelnevalt kohandatud sätted
Kino
Kinoelamuse saamiseks kasutage
optimeeritud kujutise ja heli sätteid.
Mäng
Kiire mängu elamuse saamiseks
kasutage optimeeritud kujutise ja heli
sätteid.
Kui mängite videomängu PlayStationi
või Xboxiga, soovitame
kasutada režiimi Mäng.
Režiimis Mäng optimeeritakse pildikvaliteediga seotud funktsioone
mängude mängimiseks.
TV VAATAMINE
Sisendite loendi kasutamine
Sisendallika valimine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
-Ühendatud seadet kuvatakse igas sisendallikas.
MÄRKUS
43
Lahti ühendatud sisendallikad on hallid.
-Sisendi sildi lisamiseks vajutage rohelist nuppu. Saate lihtsalt tuvastada iga sisendallikaga
ühendatud seadme.
-Kui ühendate teleriga uue välise seadme,
kuvatakse hüpikekraan. Valige hüpikaknas
Jah, seejärel valige sisendallikas.
-SIMPLINKi kasutamiseks vajutage punast
nuppu. KuI valite valikud SIMPLINK ja Sees,
ei kuvata HDMI sisendi hüpikekraani.
yy
Sisendallikate loendi saate avada ka avamenüüst, kui valite suvandi SISEND.
2 Liikuge noolenuppudega ühele sisendallikale ja
vajutage nuppu OK.
Sisendi loend
▼
Antenn
USB 2
USB 1
RGB
VÕRK
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
HDMI3
▼
SIMPLINK
Sisendi silt
Välju
Sisendallikas
Kirjeldus
Antenn või
Vaadake telesaateid eetri, kaabli või
Kaabel või
digitaalkaabli kaudu.
Satelliit
USB
Esitage meediafaile mälupulgalt.
VÕRK
Esitage meediafaile koduvõrgu kaudu.
AV
Vaadake videot videomagnetofonist
või muudest välisseadmetest.
Komponent
Vaadake videot DVD-mängijast või
muudest välisseadmetest või digiboksi
vahendusel.
RGB
Kasutage telerit arvutimonitorina.
HDMI
Vaadake videot kodukinosüsteemist
või muudest suure eraldusvõimega
seadmetest.
EESTI
EST
Komponent 1 Komponent 2
Lehekülg
1/2
44
TV VAATAMINE
Sisendi sildi lisamine
Lisage sisendallikale silt, et iga sisendallikaga
ühendatud seadet lihtsamini tuvastada.
Kiirmenüü kasutamine
Kohandage sageli kasutatavad menüüd.
1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
2 Menüüdes liikumiseks kasutage noolenuppe,
Sisendi silt
▼
Lehekülg
1/2
AV1
◄
►
AV2
◄
►
Komponent 1 ◄
►
Komponent 2 ◄
►
RGB
►
◄
seejärel vajutage nuppu OK.
Menüü
Kirjeldus
Kuvasuhe
Muudab kujutise suurust (16:9, Skaneerimine, Algne, Täisekraan, 4:3,
14:9, Kino suum)
Pildirežiim
Vahetab pildirežiimi (Arukas andur,
Elav, Standardne, Film, Mäng, Ekspert1, Ekspert2)
Helirežiim
Muudab helirežiimi (Standardne,
Muusika Kino, Sport, Mäng)
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler
välja lülitub
Subtiitri keel
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Audio või
Audio keel
Muudab heliväljundit.
Audio kirjeldus
Lülitab audio kirjelduse sisse või
välja.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani
heledust muutes. (Automaatne. Väljas, Minimaalne, Keskmine, Maksimaalne, Ekraan väljas)
AV režiim
Määrab optimaalsed kujutise ja heli
sätted (Väljas, Film, Mäng)
Jäta vahele
(sees/väljas)
Lülitab vahelejätmise sisse või välja.
▼
Sule
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
2 Vajutage rohelist nuppu.
EESTI
EST
3 Sisendallikale liikumiseks vajutage noolenuppe
4 Sisendi siltidele liikumiseks vajutage noolenuppe.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
MULTIFEED
(Ainult satelliitmudelid)
Valib loendist video mitmiksisendi
teenuse jaoks.
USB-seade
USB-seadme eemaldamine.
See menüü kuvatakse vaid siis, kui
USB-seade on ühendatud.
MÄRKUS
y yKasutatavad menüüd ja valikud võivad
sõltuvalt aktiveeritud sisendallikast erineda.
3 Soovitud valiku leidmiseks vajutage noolenuppe.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Q. MENU
(Kiirmenüü).
MEELELAHUTUS
45
MEELELAHUTUS
Võrguühendus
Traadiga võrku ühendamine
Ühendage teler vastavalt järgmisel joonisel
näidatule LAN-pordi kaudu kohtvõrku ja määrake
võrgusätted.
Kui saadaval on nii traadiga kui traadita võrk,
tuleks eelistada esimest.
Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned
koduvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa koduvõrke ühendab teleri
automaatselt ja reguleerimist vajamata.
Lisateavet saate oma Interneti-teenusepakkujalt
või ruuteri kasutusjuhendist.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge ühendage LAN-ühenduspessa
moodultelefoni kaablit.
yy
Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte
või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.
yy
Pärast LAN-porti ühendamist kasutage
erimenüüd või menüüd LG Apps.
Võrgusätete seadistamine: isegi kui teler on juba
automaatselt ühendatud, ei riku uuesti seadistamine midagi
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
TWORK and press OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrguseaded,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui korraga on ühendatud nii traadiga kui
traadita võrk, kasutage noolenuppe ja liikuge
valikule Traadiga, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
Lähtestamine. Uue ühenduse seadistamisel
lähtestatakse kehtivad võrguseaded.
7 Valige valik IP-automaatseade või IP-manuaalseade.
-Kui valite valiku IP käsitsi seadistamine, kasutage noole- ja numbrinuppe. IP-aadressid
tuleb sisestada käsitsi.
-IP automaatseade: valige see, kui traadiga
kohtvõrku (LAN) on ühendatud DHCP server
(ruuter), telerile määratakse IP-aadress
automaatselt. Kui kasutate DHCP-serveri
(dünaamiline hostikonfiguratsiooni protokoll)
funktsiooniga lairibaruuterit või -modemit,
määratakse IP-aadress automaatselt.
-IP-manuaalseade: valige, kui võrgus pole
DHCP-serverit või soovite seadistada IP-aadressi käsitsi.
8 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu
EXIT(Välju).
EESTI
EST
3 Press the Navigation buttons to scroll to NE-
46
MEELELAHUTUS
MÄRKUS
yy
Kui soovite teleris otse Internetiga ühenduse luua, peab lairiba Internetiühendus
alati olema sisse lülitatud.
yy
Kui te ei saa Interneti-ühendust luua,
kontrollige võrgutingimusi arvutist.
yy
Kui kasutate suvandit Võrguseaded,
kontrollige LAN-kaablit või veenduge, kas
DHCP on ruuteris sisse lülitatud.
yy
Kui võrgu seadistamist ei viida lõpule, ei
pruugi võrk korralikult töötada.
Traadita võrku ühendamine
Eraldi müüdava LG traadita kohtvõrgu/DLNA adapteriga saab teleri traadita kohtvõrku ühendada.
Sõltuvalt kasutatavatest seadmetest ja võrgust
võivad ühendamistoiming ja konfigureerimine olla
erinevad. Ühendamise ja võrgusätete kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake oma pääsupunkti või traadita ruuteri seadistusjuhendit.
Enne teleri võrku ühendamist tuleb seadistada
pääsupunkt või traadita ruuter. Lihtsaim meetod
on kasutada WPS-nuppu (selles lõigus kolmas
meetod).
(Ainult 47/55LW95** : sisse ehitatud Wi-Fi moodul,
traadita kohtvõrk lairiba/DLNA adapteri seadistamiseks ebavajalik)
EESTI
EST
MÄRKUS
yy
Arvutis olevate piltide, muusika või video
vaatamiseks ruuteri kaudu soovitatakse
kasutada traadiga ühendust.
y yRuuteri traadita ühenduse porti kasutades
võivad mõned funktsioonid piiratud olla.
y yJuurdepääsupunkt (AP) soovitatakse
paigutada telerist kaugemale kui 1 m.
Kui juurdepääsupunkt paigaldatakse
lähemale kui 1 m, ei pruugi liikumistundlik
kaugjuhtimispult raadiosageduslike häirete tõttu korralikult toimida.
MEELELAHUTUS
Võrgu seadistamiseks tehke järgmist.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
47
9 Sisestage juurdepääsupunkti parool numbrinuppudega ja vajutage nuppu OK.
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Press the Navigation buttons to scroll to NETWORK and press OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrguseaded,
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Leidke noolenuppudega valik Traadita ja seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kui olete võrgusätted juba seadistanud, valige
Lähtestamine, seejärel vajutage nuppu OK.
Uue ühenduse seadistamisel lähtestatakse
kehtivad võrguseaded.
7 Liikuge noolenuppudega valikule Seade AP
Traadita võrgu seade tüübi valimine
Vali traadita võrgu seade tüüp.
Seade AP nimistust
Lihtseade (WPS-nupu režiim)
Ad-hoc võrgu seadistamine
Järgmine
Välju
Eelmine

8 Valige loendist noolenuppudega AP (juurdepääsupunkt) või traadita ruuter (kui teie AP on
kaitstud, küsitakse teilt parooli), seejärel vajutage nuppu OK.
AP valimine
Vali AP, millega tahad ühenduse luua.
Lehekülg 1/1
Sisesta uus SSID
iptime
ASW
Pääsupunkt
Otsing
Võrk1
PIN
Eelmine
Ühenda
Välju
EESTI
EST
nimistust ja seejärel vajutage nuppu OK.
-Skannige läheduses olevaid kasutatavaid
juurdepääsupunkte või traadita ruutereid ning
esitage need loendina.
48
MEELELAHUTUS
Kui turvakood on juba seadistatud
PIN (Personal Identification Number)
Kui teie ruuter on seadistatud PIN-koodi kasutama, järgige järgmisi juhiseid.
1 Korrake saame 1-7 teemas "Traadita võrguga
ühendamine".
2 Vajutage punast nuppu juurdepääsupunktiga
PIN-koodi režiimis ühenduse loomiseks.
3 Võrgu ID-d ja turvakoodi näete oma teleri
ekraanilt.
Sisestage PIN-kood seadmesse.
PIN-kood on tongli ainuomane 8-kohaline
number.
4 Vajutage nuppu OK valiku Ühenda valimiseks.
Ühenduse loomine PIN-režiimis
Sisesta AP veebilehel PIN-kood ja
vajuta nuppu [Connect] (Ühenda).
PIN-kood : 12345670
EESTI
EST
Ühenda
Lisateavet leiad AP juhendist.
Järgmine

Eelmine
Välju
5 Korrake samme 6-7 teemas "Traadiga võrguga
ühendamine".
WPS (kaitstud Wi-Fi seadistamine)
Kui teie ruuteril või juurdepääsupunktil on WPSnupp, on see lihtsaim ühendusmeetod. Vajutage
lihtsalt ruuteri nuppu ja valige teleril 120 sekundi
jooksul valik WPS.
1 Korrake saame 1-7 teemas "Traadita võrguga
ühendamine".
2 Valige noolenuppudega valik Lihtseade (WPSnupu režiim).
3 Vajutage ruuteri WPS-nuppu.
4 Naaske teleri juurde ja valige Ühenda.
5 Korrake samme 6-7 teemas "Traadiga võrguga
ühendamine".
MEELELAHUTUS
Ad-hoc režiim
Ad-hoc režiimis saate luua ühenduse teleri ja arvuti vahel ruuterit või juurdepääsupunkti kasutamata.
1 Korrake saame 1-5 teemas "Traadita võrguga
ühendamine".
5 Liikuge noolenuppudega ja sisestage IP-aadress, seejärel vajutage nuppu OK.
Valik
2 Liikuge noolenuppudega valikule Ad-hoc
võrgu seadistamine, seejärel vajutage nuppu
OK.
Arvuti seadistus
3 Liikuge noolenuppudega valikule OK ja seejärel vajutage nuppu OK.
4 Vajutage OK, et valida Ühenda ad-hoc võrguga ühendamiseks.
-Võrgu ID-d ja turvakoodi näete oma teleri
ekraanilt.
-Sisestage võrgu ID ja turvakood seadmesse.
-Vajadusel saate sätteteavet muuta punase
nupuga.
MÄRKUS
y yLGTV10 on kuvatud loendis. (Valige
sama nimetus, Select the same name as
the network ID that appears on your TV
screen.)
Teleri seadistus
Kirjeldus
y yArvuti internetiprotokoll (TCP/
IP) tuleb seadistada käsitsi.
IP-aadressi, alamvõrgumaski
ja vaikelüüsi võite seadistada
vastavalt oma soovile.
» »nt IP-aadress: 192.168.0.1
/ alamvõrgumask:
255.255.255.0 / vaikelüüs:
192.168.0.10
y yKontrollige arvuti IP-aadressi
ja lüüsi. Sisestage arvuti lüüsi
aadress IP-aadressile ja arvuti
IP-aadress lüüsile ning valige
OK.
» »nt IP-aadress: 192.168.0.10
/ alamvõrgumask:
255.255.255.0 / vaikelüüs:
192.168.0.1
6 Pärast võrgu seadistamist valige nooleklahvidega valik Sulge.
7 Vajutage nuppu OK.
EESTI
EST
Ad-hoci kasutamisel arvutis traadita võrke
otsides on teleri nimetus LGTV10.
49
50
MEELELAHUTUS
Nõuanded võrgu seadistamiseks
EESTI
EST
yy
Kasutage teleriga standardset LAN-kaablit. Sobib 5. kategooria kaabel RJ45 pistikuga.
yy
Enamikke seadistamise ajal tekkivaid ühendusprobleeme saab lahendada ruuteri või modemi lähtestamisega. Pärast pleieri koduvõrku
ühendamist lülitage võrguruuter või kaabelmodem välja ja/või eraldage toitekaabel. Seejärel
lülitage toide uuesti sisse ja/või ühendage
toitekaabel.
yy
Sõltuvalt Interneti-teenusepakkujast võib Internetti ühendatavate seadmete arv olla kasutustingimustega piiratud. Lisateavet saate oma
teenusepakkujalt.
yy
LG ei vastuta teleri ja/või Inteneti-ühenduse
probleemide eest, mis on tingitud lairiba Interneti-ühendusese vigadest/tõrgetest või mis on
põhjustatud kolmandate seadmete poolt.
yy
LG ei vastuta teie Interneti-ühenduse toimimise
eest.
yy
Kogu võrguühenduse kaudu saabuv sisu ei
pruugi ühilduda teie teleriga. Kui teil on mõne
sisufailiga probleeme, võtke ühendust selle
autoriga.
yy
Kui võrguühenduse kiirus ei vasta kasutatavale
sisule, võib esineda häireid.
yy
Mõned Internetiga seotud toimingud võib lairibaühenduse teenusepakkuja (Interneti-teenusepakkuja) olla ära keelanud.
yy
Kõigi võrguühenduse teenustasude maksmise
eest vastutate piiranguteta ainult teie ise.
yy
Selle teleriga traadiga ühenduse kasutamiseks
on vajalik 10 Base-T või 100 Base-TX LAN-port.
Kui teie Interneti-teenus ei võimalda sellise
ühenduse loomist, ei saa te telerit ühendada.
yy
DSL-teenuste kasutamiseks on vaja DSLmodemit, kaabelmodemiga seotud teenuste
kasutamiseks on vaja kaabelmodemit. Sõltuvalt
ühendusviisist ja Interneti-teenusepakkujaga sõlmitud lepingust võib olla keelatud teleri Internetifunktsioon või piiratud samaaegselt ühendatud
seadmete arv. (Kui teie Interneti-teenusepakkuja
võimaldab Interneti-ühendust ainult ühele seadmele, ei saa teler ühendust, kui olete Internetti
ühendanud näiteks arvuti.)
yy
Teie Interneti-teenusepakkuja võib keelata või
piirata ruuteri kasutamist Lisateabe saamiseks
võtke ühendust otse oma teenusepakkujaga.
yy
Traadita võrk töötab sagedusel 2,4 GHz, kuid
seda sagedust kasutavad ka teised majapidamises olevad seadmed, näiteks juhtmeta
telefon, Bluetooth®-seadmed, mikrolaineahi.
Sellised seadmed võivad põhjustada häireid
üksteise töös. Seda saab vältida seadmetega,
mis töötavad raadiolainesagedusel 5 Ghz. Sama
kehtib LG juhtmevaba meediumiboksi, juhtmeta
telefoni ja muu Wi-Fi seadme korral.
yy
Ümbritsevad juhtmevabad seadmed võivad
vähendada juhtmevaba võrgu kiirust.
yy
Lülitage välja kõik majapidamises olevad võrguseadmed, mida te ei kasuta. Mõned seadmed
võivad võrku liigselt koormata.
yy
Mõnel juhul võib pääsupunkti või traadita ruuteri
paigutamine kõrgemale kohale parandada selle
levi.
yy
Traadita võrgu levi kvaliteet sõltub paljudest teguritest, näiteks pääsupunkti tüüp, teleri ja pääsupunkti kaugus teineteisest ja teleri asukoht.
yy
Juhtmeta pääsupunktiga ühenduse loomiseks
on vaja pääsupunkti, mis toetab juhtmeta ühendust ja selle juhtmeta funktsioonid peavad olema
aktiveeritud. Lisateavet pääsupunkti juhtmeta
ühenduse võimaluste kohta saate pääsupunkti
tarnijalt.
yy
Kontrollige pääsupunkti SSID seadeid juhtmeta
ühenduse loomiseks ja küsige pääsupunkti tarnijalt lisateavet pääsupunkti SSID turvaseadete
kohta.
yy
Võrguseadmete (juhtmeta/juhtmega ruuter,
jaotur jne) vale seadistamise korral võib teler
aeglasemaks muutuda või tekkida tõrkeid selle
töös. Seadistage seadmed õigesti vastavalt nende kasutusjuhenditele ja looge ühendus.
yy
Kui pääsupunktil on ka funktsioon 802.11 n (v.a
Venemaal) ja krüptimismeetod on WEP(64/128
bit) või WPA(TKIP/AES), ei pruugi ühendus
võimalik olla. Erinevate tootjate pääsupunktidel
võivad olla erinevad ühendusmeetodid.
MEELELAHUTUS
51
Võrgu olek
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Press the Navigation buttons to scroll to NETWORK and press OK.
4 Leidke noolenuppudega valik Võrgu olek.
5 Võrgu oleku kontrollimiseks vajutage nuppu
OK.
Valik
Seade
Test
Sulge
Kirjeldus
Naasmine võrgu seadistamise
või traadita võrgu seade tüübi
menüüsse.
Praeguse võrgu oleku testimine
pärast võrgu seadistamist.
Naasmine eelmisse menüüsse.
EESTI
EST
52
MEELELAHUTUS
Erikonto funktsioon
Märkus
LG erifunktsiooni abil pääsete otse oma teleris
juurde mitmetele võrguteenustele või sisule. Erikonto ja Internetiühenduse abil saate teleri kaudu
vaadata voogesitatavaid filme, ilmateadet, videoid
ja fotoalbumeid.
Nautige meelelahutust ja sellele lisaks värskemaid
uudiseid, ilmateadet, fotohaldust ja palju muud
lihtsalt teleri kaugjuhtimispulti kasutades, ilma et
peaksite arvutit kasutama.
1 Vajutage nuppu Erimenüü, et kasutada eriteenuseid.
2 Vajutage noolenuppe ja liikuge soovitud sisule,
seejärel vajutage nuppu OK.
2
1
L. Jaan. 1, 2011 12:00
3
Logi sisse
4
Tagasi
Välju
EESTI
EST
UCC
Teenus
Film
Võrk
Ilmateade
Fotoalbum
Suhtlusvõrgustiku
teenus
Uudised
Sport
Video
voogesitus
Kaart
Uudised
5
Otsing
LG Apps Veebibrauser Meediumilink Nool
Valik
1
2
3
4
5
6
Sudoku
Minu rakendused
6
Kirjeldus
Liigub ilma sätete kuvale.
Eriteenusesse sisselogimine.
Liigub eelmisele menüüekraanile.
Naaseb teleri vaatamisele.
Valib teie soovitud võrguteenuse.
y yKui võrguteenus nõuab sisselogimist,
peate esmalt arvuti kaudu teenuse
tellima ja seejärel teleris teenusesse
sisse logima.
Käivitusriba
3 Nautige eriteenuseid.
yy
Neid teenuseid pakuvad eraldi sisupakkujat.
yy
Üksikasjaliku teabe saamiseks külastage
teenusepakkujate veebisaite.
yy
Erimenüü võib riigiti olla erinev.
y yArvestage, et sisu võidakse sõltuvalt teenusepakkujast automaatselt uuendada, seega võib
sisu paigutus või kasutusviis etteteatamata
muutuda. Vaadake ekraanil kuvatavat abimenüüd.
y yKogu kolmandate osapoolte ("Teenusepakkuja") pakutava teabe, kõigi andmete, dokumentide, teadete, allalaetava sisu, failide,
teksti, piltide, fotode, graafika, veebisaadete,
väljaannete, vahendite, ressurside, tarkvara, lähtekoodi, programmide, rakenduste,
väikerakenduste, toodete ja muude teenuste
("Sisu") ning kõigi teenuste ja pakkumiste
("Teenused") eest vastutab Teenusepakkuja,
kellelt need pärinevad.
yy
LGE seadme kaudu Teenusepakkuja poolt
pakutavate teenuste ja sisu saadavus ning
juurdepääs neile võib mistahes ajal ette
teatamata muutuda, sealhulgas, kuid mitte
ainult, teenuste või sisu saadavuse peatamine, eemaldamine või katkestamine.
y yKui teil on sisu või teenustega seotud probleeme või küsimusi, siis leiate kõige ajakohasemat teavet teenusepakkuja veebilehelt. Samuti ei kanna LGE vastutust ega kohustusi,
mis on seotud sisu või teenuste klienditeenindusega. Kõik sisu või teenuseid puudutavad
küsimused ja nõuded tuleks otse edastada
vastavale sisu- või teenusepakkujale.
yy
Arvestage, et LGE ei vastuta teenusepakkuja
pakutava sisu või teenuse eest ega nende
muutumise, eemaldamise või katkestamise
eest ning ei garanteeri teenuste või sisu
saadavust või juurdepääsu neile.
yy
Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi osa
sisu alaealistele sobida. Vajalik on vanemlik
järelevalve.
yy
Teenus võib katkeda, kui Internetiühendus
on ebastabiilne. Sellise probleemi tekkimisel
kontrollige ühenduse olekut.
MEELELAHUTUS
yy
Teleri ekraanil olev videote loend võib erineda arvuti veebibrauseri omast.
yy
Videode esitamine võib peatuda, lakata või
puhverduda sõltuvalt teie ühenduse kiirusest.
yy
Sisselogimist nõudva teenuse kasutamiseks liituge vastava teenusega veebis arvuti
vahendusel ja täiendavate funktsioonide
kasutamiseks logige teleri vahendusel sisse.
Juriidiline märkus
TUS, POLE LG VASTUTAV (KA LEPINGUST VÕI
ÕIGUSRIKKUMISTEST TULENEVATEL PUHKUDEL) OTSESTE, KAUDSETE, KÕRVALISTE,
ERILISTE VÕI TAGAJÄRGEDEST TINGITUD
KAHJUDE EEST, VÕI TEIE VÕI KOLMANDATE
ISIKUTE POOLT JUURDEPÄÄSETAVA SISU VÕI
TEENUSE ANDMETE VÕI NENDEST TULENEVATE KAHJUDE EEST (KA SIIS, KUI SELLISEST
VÕIMALUSEST ON TEADA ANTUD).
Igal ajal võidakse ilma ette teatamata kolmandate
osapoolte teenuseid muuta, peatada, eemaldada,
tühistada, katkestada või muuta kasutamatuks; LG
ei vastuta selliste teenuste eest ega garanteeri,
et sisu või teenus on mistahes ajaperioodi vältel
kasutatav. Kolmandad osapooled edastavad sisu
ja teenuseid sidevõrkude ja ülekandekanalite
kaudu, mille üle LG-l võib puududa kontroll. LG
võib igal ajal eelnevalt ette teatamata ja igasuguse
vastutuseta piirata juurdepääsu teatud sisule või
teenusele või nende kasutamist. Käesolevaga
ütleb LG lahti igasugusest vastutusest ja kohustusest seoses käesoleva seadme kaudu kasutatavate teenuste või sisu muutmise, tõrgete, keelamise,
eemaldamise või katkestamisega.
Samuti ei kanna LG vastutust ega kohustusi, mis
on seotud sisu või teenuste klienditeenindusega.
Kõik sisu või teenuseid puudutavad küsimused ja
nõuded tuleks otse edastada vastavale sisu- või
teenusepakkujale.
EESTI
EST
OLULINE VÕRGUTEENUST PUUDUTAV MÄRKUS
Kõik selle seadme abil kasutatavad teenused ja
sisu kuuluvad kolmandatele osapooltele, millele
kehtivad autorikaitse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või
intellektuaalse omandi seadused. Kirjeldatud sisu
ja teenuseid pakutakse teile ainult mitteäriliseks
isiklikuks kasutamiseks. Te ei või kasutada sisu või
teenuseid viisil, mida sisu omanik või teenusepakkuja heaks ei kiida. Lisaks eelpool mainitule, kuid
mitte ainult, ei tohi te ilma sisu omaniku või teenusepakkuja kirjaliku loata selle seadme kaudu juurdepääsetavat vastavat sisu või teenust kopeerida,
üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa,
modifitseerida, koostada neist tuletatud sarnaseid
tooteid või mistahes viisil või kujul kolmandatele
isikutele levitada.
TE TUNNISTATE JA NÕUSTUTE, ET ANTUD
SEADME JA KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU
JA TEENUSEID PAKUTAKSE KUJUL "NAGU
ON" JA NEILE EI LAIENE ÜKSKI OTSENE EGA
KAUDNE GARANTII. KÄESOLEVAGA ÜTLEB
LG ELECTRONICS LAHTI MISTAHES SISU
VÕI TEENUSE KOHTA KÄIVAST OTSEST VÕI
KAUDSEST GARANTIIST VÕI TAGATISEST SH,
KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE
OSAPOOLE ÕIGUSTE OSAS. LG EI VASTUTA
SELLE SEADME KAUDU JUURDEPÄÄSETAVA
SISU EGA TEENUSTE TÄPSUSE, PAIKAPIDAVUSE, AJAKOHASUSE, SEADUSLIKKUSE EGA
TÄIELIKKUSE EEST. LG EI GARANTEERI, ET
ANTUD SEADE VÕI TEENUSED VASTAVAD
TEIE NÕUDMISTELE VÕI ET SEADME TÖÖS
VÕI TEENUSTE KASUTAMISES EI ESINE TÕRKEID VÕI VIGU. ÜHELGI JUHUL, SH HOOLE-
53
54
MEELELAHUTUS
LG Apps Funktsioon
LG Apps registreerimine.
Lisarakendusi saab laadida alla LG App Store'ist.
Need rakendused ei pruugi sõltuvalt valitud riigist
või seadistustest teatud perioodil saadaval olla.
Sellisel juhul ei saa nuppe kasutada.
Neid saab uuesti kasutada siis, kui teenused on
saadaval.
Tulevikus võime sellesse nutitelerisse täiendavaid
funktsioone lisada.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
1
Välju
3
LG Apps
Erimenüü
Kuum
UCC teenus
Filmid võrgus
Uus
Ühikute
teisendaja
Pusle
Riigilipp
Horoskoop
Mah-Jong
Winesound
Ilmateade
Fotoalbum
Maailma loodus 5:05 ~ 5:55
SISEND
SEADED
JUHEND
Suhtlusvõrgustiku
teenus
Otsing
LG Apps
Veebibrauser
Meediumilink
5
3
6
7
EESTI
EST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valik
Logi sisse
Logi välja
Nool
4
Sudoku
8
2 Registreerimiseks vajutage punast nuppu.
-Teleri kaudu saate registreeruda vaid tasuta
kasutajana.
3 Looge oma ID ja parool.
Valige noolenuppudega tähed ja numbrid,
seejärel vajutage nuppu OK.
2
Logi
sisse
L. Jaan. 1, 2011 12:00
avamenüü.
Minu rakendused
9
Kirjeldus
Eriteenusesse sisselogimine
või
sellest väljalogimine.
Välju
Naaseb teleri vaatamisele.
LG Apps
Liigub rakendustesse LG
Apps.
Liigub otse soovitud rakendustesse LG Apps.
Otsing
Need rakendused ei pruugi
Veebibrauser sõltuvalt valitud riigist või
seadistustest teatud perioodil
Meediumilink
saadaval olla. Sellisel juhul ei
saa nuppe kasutada.
Neid saab uuesti kasutada
siis, kui teenused on saadaval.
Kiirrakendu- Salvestab kõigi allalaaditud
sed
materjalide hulgast kõige
sagedamini kasutatud rakendused. Kiirrakenduste loendi
muutmiseks vaadake teemat
"Minu rakenduste kasutamine".
Minu rakenAvab menüü Minu rakendudused
sed.
Võite sirvida kõik salvestatud
rakendusi, muuta kiirrakenduste loendit ning valida ja
kasutada soovitud rakendust.
4 Registreerimine on valmis.
MÄRKUS
yy
Kui soovite saada tasuliseks kasutajaks
või oma teavet muuta, külastage arvuti
abil veebisaiti http://www.lgtvapp.com.
MEELELAHUTUS
Kontosse LG Apps sisselogimine
Funktsiooni LG Apps kasutamiseks peate oma LG
Apps kontosse sisse logima.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
avamenüü.
2 Sisselogimiseks vajutage punast nuppu.
ID haldus
1 Vajutage sisselogimise järel uuesti punast
nuppu.
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
Seejärel kuvatakse klaviatuurimenüü ID ja
parooli sisestamiseks.
-Kui teil pole kontot, vajutage uuesti punast
nuppu. Teleri kaudu saate registreeruda vaid
tasuta kasutajana.
Kontosätted
Muuda kasutajat
Logi välja
3 Valige noolenuppudega tähed ja numbrid ja
vajutage nuppu OK.
-Kui valite automaatse sisselogimise, logitakse teid alati teleri käivitamisel automaatselt
55
Sulge

3 Hallake ID-sid järgmise menüü abil.
sisse.
4 Nautige funktsiooni LG Apps.
Võite nautida eriteenuseid, rakendusi LG Apps,
My Apps ja palju muud.
yy
Võite laadida tasulise rakenduse kuni
viiele telerile.
Kontosätted
Muuda
kasutajat
Logi välja
Kirjeldus
Kontrollige põhiteavet ning ostetud
ja telerisse installitud rakendusi.
Saate vahetada kontot.
Eriteenusest väljalogimine.
EESTI
EST
MÄRKUS
Valik
56
MEELELAHUTUS
Rakenduse LG Apps kasutamine.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
avamenüü.
Rakenduste ostmine ja installimine
Rakenduste ostmiseks logige esmalt sisse.
1 Valige noolenuppude abil soovitud telerirakendus ja vajutage nuppu OK.
Näete rakenduse teavet.
2 Logige telerikaudu sisse.
2 Rakenduse ostmiseks vajutage nuppu Osta.
3 Liikuge noolenuppudega valikule LG Apps,
1
seejärel vajutage nuppu OK.
ꔅ lgtv2011
4 Redigeerige rakendusi järgmise menüü abil.
1
Logi
sisse
LG Apps
7
Kõik
2
Mäng
Meelelahutus
Värvimine
3
Otsing
My Apps
Elu
Veiniheli
4
Tagasi
Haridus
Ühikute
teisendaja
LIPS
Välju
Uudised/Teave.
Tarot
Aeroobika
VÄRV
Kalender
Jooga
MahJong
Horoskoop
KALLISKIVID
Ülesanne
Esmaabi
Tasuta
Horoskoop on klassikaline mäng.
Installi
Hindamine
4
P.
Viimase uuenduse
kuupäev 2011/1/2
Versioon 1.0
3 MB
6
Riigilipp
Tagasi
Mäng
5
6
7
8
5
Nägemiskontroll
3
Horoskoop
KUUM
8
2
ꔅ Minu rakendused
0 hinnet
★★★★★
ꔍ
UUS
POPULAARSEIM
TASULINE
2
3
4
Valik
Logi sisse
Logi välja
Otsing
My Apps
Tagasi
5
Välju
6
Rakenduste
sortimine
7
Rakenduste
kategooriad
1
EESTI
EST
8
Otse-TV
Kirjeldus
Rakenduse LG Apps kasutamiseks logige sisse või välja.
LG Apps otsimine.
Menüü My Apps avamine.
Eelmisele menüüekraanile
liikumine.
Rakendusest LG Apps väljumine.
y yKuum: viimase 7 päeva kestel kõige rohkem allalaaditud
rakendused.
y yUus: uusimad rakendused.
y yPopulaarseimad tasulised:
kõige sagedamini allalaaditud tasulised rakendused.
y yPopulaarseimad tasuta: kõige sagedamini allalaaditud
tasuta rakendused.
y yKÕIK: tähestikulises järjekorras
y yLiigub nupuga P
eelmisele või järgmisele lehele.
Kuvab LG Apps kategooria
(Kõik, Mäng, Meelelahutus,
Elu, Haridus, Uudised/Info.)
Praeguse saate vaatamine.
1
2
3
Valik
Logi sisse
Logi välja
Minu rakendused
Tagasi
5
Rakenduse
kirjeldus
Hind
6
Installi
7
Hindamine
8
Rakenduse
teave
4
Kirjeldus
Rakenduse LG Apps kasutamiseks logige sisse või välja.
Menüü Minu rakendused
avamine.
Eelmisele menüüekraanile
liikumine.
Näitab valitud rakenduse
kirjeldust.
Näitab valitud rakenduse
hinda.
Installige või ostke rakendused. Võite osta rakenduse
arvuti või teleri kaudu, kuid
seda saab installida ja esitada
vaid teleris.
y yKui soovite osta tasulist
rakendust, peate veebisaidil
www.lgtvapp.com tasulise
kasutajana registreeruma.
y yKui teleris pole piisavalt
vaba mäluruumi, võite USBmäluseadme USB IN2 porti
ühendada ja rakendused
sinna laadida.
y yVõite USB-seadmes asuvat
rakendust esitada, kustutada või teisaldada selle
menüüsse My Apps.
Hinnake ostetud rakendust
tärnidega.
Kuvab valitud rakenduse looja/
programmi versiooni/uuenduse
kuupäeva/mahu/kategooria.
MÄRKUS
yy
Rakenduste USB-mäluseadmesse talletamiseks veenduge, et mäluseade on
ühendatud USB IN 2/USB Apps porti.
y yUSB-rakendustena saab salvestada kuni
1000 rakendust.
yy
Rakendusi sisaldavat USB-mäluseadet
ei saa kasutada muud tüüpi andmete
hoidmiseks.
MEELELAHUTUS
57
Minu rakenduste kasutamine
1 Sisenege rakendusse LG Apps pärast sisselogimist.
2 Liikuge noolenuppudega menüüle Minu Rakendused ja seejärel vajutage nuppu OK.
4
56
Minu rakendused
Logi sisse
7
8
Redigeeri
Välju
9
Otsing
LG Apps
Veebibrauser
Horoskoop
VÄRV
Jooga
Meediumilink
Nool
Sudoku
Avamenüü
3
2
1
Lehekülg 1/1
Valik
1
2
3
7
8
9
:
Kirjeldus
Kuvab kasutatud ja saadaoleva mälumahu.
Menüü Minu rakendused praegune
leheküljenumber/lehekülgede arv.
Kuvab allalaaditud rakendused.
Liigub eelmisele või järgmisele leheküljele nupu P
abil.
Teisaldab rakendused LG Apps.
Kiirrakendused
Logige rakendusse LG Apps sisse.
Pärast sisselogimist saate hallata ID
valikuid (Kontosätted, Muuda kasutajat,
Logi välja).
Minu rakenduste redigeerimine.
Minu rakendustest väljumine.
Avamenüü avamine.
Rakenduste kustutamine.
-
EESTI
EST
4
5
6
Kustuta
58
MEELELAHUTUS
Veebibrauseri funktsioon
Veebibrauseri kasutamine
Veebibrauseri abil saate telerist veebilehti vaadata.
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Veebibrauseri kasutamise näpunäited
Avamenüü.
ꔈ Seadme veebibrauser toetab rakendust
Flash 8 ja selle vanemaid versioone.
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
ꔈ See ei toeta platvormipõhiseid tehnoloogiaid, nagu ActiveX.
4 Leidke noolenuppude abil valik URL ja va-
ꔈ Veebibrauser toetab üksnes eelinstallitud
pluginaid.
5 Kasutage valitud veebiaadressile liikumiseks
ꔈ Veebibrauser toetab vaid järgmisi meediumiformaate (muude vormingute tugi pole garanteeritud)
: JPEG / PNG / GIF / WMV (ASF) / WMA /
MP3 / MP4
ꔈ Mõned veebilehed võivad kuvamisel kasutada rohkem mälu, kui on veebibrauserile eraldatud. Kui see juhtub, siis veebibrauser sulgub.
EESTI
EST
ꔈ Seadmesse installitud veebibrauser
kasutab ühtainsat eelmääratud kirjatüüpi.
Mõni tekst võidakse kuvada originaalist erinevalt.
ꔈ Veebibrauseriga ei saa faile ega fonte alla
laadida.
ꔈ Seadmesse on installitud telerite jaoks
kohandatud veebibrauser. See võib töötada
arvuti veebibrauserist erinevalt.
ja vajutage OK.
jutage OK.
noolenuppe ja siis vajutage OK.
Veebilehitseja avaleht
URL
Lemmikud
Ajalugu
www.lg.com
OK
http://www.lg.com
ENG
Kustuta sarnane URL
Tagasi
Välju
59
MEELELAHUTUS
6 Võite kasutada telerit veebilehtede sirvimiseks.
Klahvistiku kuvamiseks ekraani allservas valige
sisestusväli.
Lemmiksaitide sirvimine
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
ja vajutage OK.
4 Leidke noolenuppude abil valik Lemmikud ja
vajutage OK.
Menüü
1
2
3
4
5
6
Välju
Tihti külastatavate veebilehtede avamine on
lihtsam, kui need on lisatud lemmikute loendisse.
1
7
2
3
Veebilehitseja avaleht
URL
Nupp
1
2
3
4
5
7
Ajalugu
1/2 Lehekülg
Liikumine eelmisele lehele.
Lemmikute kuvale liikumine.
Sisse ja välja suumimine.
Avatud veebilehe lisamine lemmikute
loendisse.
Otsingukuvale liikumine.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendis
eelmise/järgmise lehe avamine.
Mõne muu veebilehe avamiseks võite
sisestada selle veebiaadressi.
Võite kustutada hiljuti vaadatud veebilehtede loendi ja küpsised.
Veebibrauserist väljumine.
4
Redigeeri
5
Valik
1
2
3
4
5
6
7
Tagasi
6
Kirjeldus
Välju
7
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Saidi valimine sirvimiseks.
Lemmikute muutmine.
-Liigu: lemmikute loendi muutmine.
-Nimeta ümber: lemmiksaitide ümbernimetamine.
-Kustuta: veebilehtede eemaldamine
lemmikute loendist.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
EESTI
EST
6
Lemmikud
Kirjeldus
60
MEELELAHUTUS
Veebilehe avamine aadressi sisestamise kaudu
Külastatud veebilehtede loendi
vaatamine
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Looge võrguühendus.
2 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
3 Leidke noolenuppude abil valik Veebilehitseja
4 Leidke noolenuppude abil valik URL ja va-
4 Leidke noolenuppude abil valik Ajalugu ja
Avamenüü.
ja vajutage OK.
jutage OK.
2
ja vajutage OK.
vajutage OK.
Võite veebilehe otse avada sihtkoha aadressi
sisestamisega.
1
Avamenüü.
Võite vaadata eelnevalt külastatud veebilehtede aadresse. Lehe avamiseks valige soovitud
kirje.
3
1
Veebilehitseja avaleht
URL
4
5
6
7
Lemmikud
Ajalugu
www.lg.com
OK
>
URL
http://www.lg.com
EESTI
EST
Valik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
Tagasi
9
Ajalugu
1/2 Lehekülg
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://www.paran.com/
http://paran.com/
http://kr.yahoo.com/?p=us
http://www.nate.com
Välju
Kustuta ajalugu
:
Kirjeldus
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Veebiaadressi sisestamine. Kui sisestatav aadress sarnaneb eelnevalt
külastatud veebiaadressiga, kuvatakse ripploend.
Klahvistiku kasutamine aadressi
sisestamiseks. Sisestatavate märkide
valimine.
Sisestuskeele määramine.
Klahvistiku muutmine.
Veebiaadressi sisestusvälja all
kuvatavate sarnaste aadresside kustutamine.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
Klahvistiku peitmine. Klahvistiku
uuesti kuvamiseks valige uuesti veebiaadressi sisestusväli.
Kursori liigutamine vasakule või
paremale.
Kursorile eelneva teksti kustutamine
üks märk korraga.
Vajutage seda nuppu veebilehe
avamiseks pärast selle aadressi
sisestamist.
Lemmikud
http://me2day.net/
http://www.naver.com/
=
<
;
ENG
8
3
http://www.wingspoon.com/seoul/index.nhn?
4
Kustuta sarnane URL
2
Veebilehitseja avaleht
5
Valik
1
2
3
4
5
6
7
Tagasi
6
Kirjeldus
Välju
7
Veebilehe otse avamine sihtkoha
aadressi sisestamisega.
Veebilehe valimine lemmikute
loendis.
Hiljuti vaadatud veebilehtede loendi
avamine.
Hiljuti külastatud veebilehtede
loendi kuvamine. Lehe avamiseks
valige soovitud kirje.
Külastatud veebilehtede loendi
kustutamine.
Liikumine eelmisele lehele.
Veebibrauserist väljumine.
MEELELAHUTUS
Nutikas jagamisfunktsioon
USB mäluseadmete ühendamine
Ühendage USB-mäluseade, nagu USB-välkmälu
või väline kõvaketas teleriga ja kasutage multimeediumfunktsioone (vt "Failide sirvimine").
Ühendage USB-välkmälu või USB-mälukaardilugeja teleriga järgmise joonise alusel.
või

1 Kiirmenüüde avamiseks vajutage nuppu
Q.MENU (KIIRMENÜÜ).
2 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule USBseade, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Eemaldage USB-mäluseade alles siis, kui
kuvatakse teade selle eemaldamise ohutuse
kohta.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge lülitage telerit sisse ega eemaldage
USB-mäluseadet, kui USB-mäluseade on
teleriga ühendatud, vastasel juhul võite faile
või USB-mäluseadet kahjustada.
yy
Varundage USB-mäluseadmele talletatud
faile sagedasti, vastasel juhul võite faile kahjustada ja garantii ei pruugi seda katta.
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
yy
Teler tunneb ära vaid USB-mäluseadme.
yy
Kui ühendate USB-mäluseadme teleriga
USB vaheseadme kaudu, ei pruugi teler
USB-mäluseadet tuvastada.
yy
Teler ei pruugi tuvastada ka eridraiverit vajavat USB-mäluseadet.
yy
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
sõltuda seadmest.
yy
Kasutage vaid sellist USB-seadet, millel on
tavalised muusika- või pildifailid.
yy
Kasutage vaid FAT32- või NTFS-failisüsteemi jaoks vormindatud USB-mäluseadmeid.
yy
Võib-olla peate ühendama USB-mäluseadme toiteadapteri abil välise toiteallikaga.
yy
Kui teler ei tuvasta ühendatud USB-mäluseadet, ühendage kaabel lahti ja proovige
uuesti. Ärge kasutage liiga pikka kaablit.
yy
Teler ei toeta mõnda USB-seadet täielikult.
yy
Võite kasutada mitme (kuni 4) partitsiooniga
USB-seadet.
yy
USB mitmiklugeri abil võite korraga kasutada
kuni 4 USB-seadet.
yy
USB-seadme failipaigutusmeetod sarnaneb
Windows XP-s kasutatavaga.
yy
Te ei saa luua ega kustutada USB-seadmes
olevat kausta otse telerist.
yy
Faili nimi võib koosneda kuni 100 Inglise
tähestiku märgist.
yy
Teler suudab tuvastada kuni 1000 faili ja
kausta.
yy
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
yy
USB välise kõvaketta soovitatav maht on 1
TB või vähem ja USB-mäluseadmel 32 GB
või vähem.
y yKui energiasäästmise funktsiooniga väline
USB-kõvaketas ei tööta, lülitage kõvaketas
sisse ja välja, et see korralikult tööle hakkaks.
Lisateavet leiate USB välise kõvaketta kasutusjuhendist.
yy
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
yy
Elektrostaatilised mõjud võivad põhjustada
USB-seadme häireid. Sel juhul ühendage
USB-seade uuesti.
EESTI
EST
USB-mäluseadme lahtiühendamisel lõpetage
ühendus õigesti, et vältida teleri või failide kahjustamist.
61
62
MEELELAHUTUS
DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media
Player) ühendamine
EESTI
EST
Sellel teleril saab esitada mitut tüüpi filmi-, foto- ja
muusikafaile teie DLNA serverist ja see on DLNA
sertifitseeritud filmide, fotode ja muusika esitamiseks.
Digital Living Network Alliance (DLNA) on erinevaid tööstusharusid hõlmav tarbeelektroonika, arvutitehnoloogia ja mobiilseadmetega seotud ettevõtteid ühendav organisatsioon. DLNA võimaldab
kasutajatel traadiga või traadita võrgu vahendusel
muretult digifaile jagada.
DLNA sertifikaadi logo järgi on lihtne tuvastada
tooteid, mis ühilduvad DLNA koostalitlusvõime
standardiga. See seade ühildub DLNA koostalitlusvõime standardiga v1.5. Kui teleriga on ühendatud
DLNA-serverarvuti või muu ühilduv seade, tuleb
võib-olla tarkvara konfigureerida või seadmeid
häälestada. Palun vaadake vastava tarkvara või
seadme kasutusjuhendit.
Lisateavet toetatud failitüüpide kohta ja muid juhiseid saate teemast "Funktsioon Smart Share".
MÄRKUS
yy
Komplekti kuuluv Nero MediaHome 4 Essentials CD-ROM on kohandatud tarkvaraversioon, mis on ette nähtud failide ja kaustade
jagamiseks selle teleriga.
yy
Komplektis olev tarkvara Nero MediaHome
4 Essentials ei toeta järgmisi funktsioone:
koodimuundus, kaug-UI, TV haldus, Interneti-teenused ja Apple iTunes.
yy
See kasutusjuhend selgitab tarkvara Nero
MediaHome 4 Essentials ingliskeelse
versiooni kasutamist. Jälgige toiminguid
selgitavaid kommentaare.
yy
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
yy
DLNA kasutamisel kasutage teleriga komplektis olevat programmi Nero MediaHome.
Me ei saa siiski garanteerida, et kolmanda
osapoole programm töötab veatult.
yy
Võite valida programmi, vaadates teleriekraanil väikest eelvaatega programmiloendit.
yy
Kui DLNA ei tööta korralikult, kontrollige oma
võrguseadeid.
yy
Kui Nero Media Home ei tööta õigesti või
selles tekib viga, ei pruugi ka DLNA õigesti
töötada. Sellisel juhul väljuge programmist
Nero Media Home ja taaskäivitage see. Nero
Media Home uusima versiooni saate alla laadida, klõpsates programmi alumises vasakus
nurgas olevat küsimärki.
y yKui võrk on ebastabiilne, võib seade olla aeglasem või vajada laadimist esitamise ajal.
yy
DLNA režiimis video esitamisel pole toetatud
funktsioonid Multi Audio ja Closed Caption.
yy
DLNA režiimis täisekraani valimisel võib
kuvasuhe originaalsest erineda.
yy
Kui DLNA režiimis on ühe serveriga ühendatud rohkem kui üks teler, ei pruugi fail serveri
jõudlusest sõltuvalt korralikult esitatav olla.
yy
KuI server ei paku esitusaja teavet, kuvatakse selle asemel "- -".
MEELELAHUTUS
Tarkvara Nero MediaHome 4 Essentials installimine
Nero MediaHome 4 Essentials on operatsioonisüsteemi Windows jaoks mõeldud lihtsasti kasutatav
DLNA-serveritarkvara.
Nõuded arvutile Nero MediaHome 4 Essentials
kasutamiseks
1 Käivitage arvuti.
2 Sulgege kõik Microsoft Windowsi programmid
ja lülitage välja viirusetõrjetarkvara.
3 Sisestage CD-ROM-draivi ketas Nero MediaHome 4 Essentials.
4 Klõpsake valikut Nero MediaHome 4 Essentials. Kuvatakse installiviisard.
5 Seerianumbri sisestusakna kuvamiseks valige
Next (Edasi). Järgmisele sammule liikumiseks
klõpsake Järgmine.
6 Kui olete litsentsi tingimustega nõus, tehke
märge lahtrisse I accept the License Conditions (Nõustun litsentsi tingimustega)
ja klõpsake nuppu Next (Edasi). Kui te pole
lepinguga nõus, siis pole installimine võimalik.
7 Klõpsake Typical (Tüüpiline), seejärel klõpsake Järgmine. Installimine algab.
8 Kui soovite osaleda anonüümses andmekogumises, täitke märkeruut ja klõpsake Järgmine.
9 Installi lõpuleviimiseks klõpsake nuppu Välju .
Failide ja kaustade jagamine
Pärast rakenduse Nero MediaHome installimist
tuleb määrata ühiskasutatavad kaustad.
1 Topeltklõpsake töölaual olevat ikooni Nero
MediaHome 4 Essentials.
2 Klõpsake vasakul olevat ikooni Network (Võrk)
ja sisestage lahtrisse Network name võrgu
nimi. Teie teler tuvastab sisestatud võrgu nime.
3 Klõpsake vasakul olevat ikooni Shares (Ühiskasutus).
4 Klõpsake aknas Shared (Ühiskasutus) sakki
Local Folders (Kohalikud kaustad).
5 Akna Browse Folder (Kausta sirvimine) avamiseks klõpsake ikooni Add (Lisa).
6 Valige kaust, mis sisaldab faile, mida soovite
jagada. Valitud kaust lisatakse ühiskasutatavate kaustade loendisse.
7 Serveri käivitamiseks klõpsake ikooni Start
Server (Käivita server).
MÄRKUS
yy
Kui teleris ei kuvata ühiskasutatavaid kaustasid või faile, klõpsake sakil kausta Local
Folders (Kohalikud kaustad), seejärel valige
nupuga Veel valik Rescan Folder (Skanni
kausta uuesti).
yy
Lisateavet ja tarkvaratööriistu leiate aadressilt http://www.nero.com.
EESTI
EST
yy
Windows® XP (Service Pack 2 või uuem),
Windows Vista® (Service Pack ole vajalik),
Windows® XP Media Center Edition 2005
(Service Pack 2 või uuem), Windows Server® 2003 (Service Pack 1 või uuem)
yy
Windows® 7 Home Premium, Professional,
Enterprise või Ultimate (32 ja 64 bit)
yy
Windows Vista® 64-bitine versioon (rakendus töötab 32-bitises režiimis)
yy
Windows® 7 64-bitine versioon (rakendus
töötab 32-bitises režiimis)
yy
Kettaruum: 200 MB ainult rakenduse Nero
MediaHome tüüpinstalli korral
yy
1,2 GHz Intel® Pentium® III või AMD Sempron™ 2200+ protsessor
yy
Mälu: 256 MB RAM
yy
Graafikakaart vähemalt 32 MB videomäluga,
minimaalne eraldusvõime 800 x 600 pikslit,
16-bitine värviskeem
yy
Windows® Internet Explorer® 6.0 või uuem
yy
DirectX® 9.0c parandatud versioon 30 (august 2006) või uuem
yy
Võrgukeskkond: 100 Mb Ethernet, WLAN
(IEEE 802.11g) või kiirem
63
64
MEELELAHUTUS
Jagatud meediumifailide esitamine
Võite arvutis või muudes DLNA-meediaserverites olevaid filmi-, foto- ja muusikafaile kuvada ja
esitada.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega valik DLNA.
Sõltuvalt meediumiserverist võib teler vajada
serveri luba.
Nõuanded DLNA DMP kasutamiseks
EESTI
EST
yy
DLNA-funktsioon pole kasutatav ruuteritega,
mis ei toeta multiedastust. Lisateabe saamiseks vaadake ruuteri kasutusjuhendit või
võtke ühendust tootjaga.
yy
Meediaserveris oleva faili esitamiseks peavad teler ja meediaserver olema ühendatud
sama pääsupunktiga.
yy
Nõuded failile ja Smart Share'i esitusfunktsioonid võivad kasutatavast meediumiserverist sõltuvalt erineda.
yy
Failifunktsioonidest ja meediaserverist sõltuvalt võib olla esitamist takistavaid piiranguid.
yy
Filmi pisipilt on toetatud vaid juhul, kui DLNA
server toetab filmi pisipildi kuvamist.
yy
Kui menüüs Smart Share on muusikafail,
mida ei saa esitada, jäetakse see vahele ja
esitatakse järgmist.
yy
Kaustades olevaid faile saab esitada vaid
juhul, kui need on sama tüüpi.
yy
Ekraanil olev muusika- ja filmifaili teave ei
pruugi menüüs Smart Share olevate muusika- ja filmifailide puhul alati õige olla.
yy
Teler toetab vaid tarkvara Nero MediaHome
4 filmisubtiitrifaile.
yy
Subtiitrifail ja filmifail peavad asuma samas
kaustas ja neil peab olema sama nimi.
yy
Kui subtiitrifailid on lisatud pärast kataloogi
indekseerimist, tuleb kasutajal ühiskasutatavate failide nägemiseks kaust eemaldada ja
uuesti lisada.
yy
DLNA-serveris olevaid DRM/*.tp-/*.trp-faile ei
esitata filmiloendi kasutamisel.
yy
MPO-faile ei esitata fotoloendi kasutamisel.
yy
Sõltuvalt koduvõrgu jõudlusest võib funktsiooni Smart Share esituse ja töö kvaliteet
varieeruda.
yy
Meediumiserveri irdkandjatel (nt USB-, DVDdraiv) olevate failide ühiskasutuses võib
esineda probleeme.
yy
DLNA-ühenduse kaudu meedia esitamisel
ei toetata DRM õigustega kaitstud failide
esitamist.
yy
Teler suudab tuvastada kuni 1000 faili ja
kausta.
yy
Kui ühes kaustas on liiga palju kaustu ja
faile, ei pruugi see korralikult töötada.
MEELELAHUTUS
DLNA DMR-i (Digital Living Network Alliance, Digital Media
Render) ühendamine
See toetab meediafailide kaugesitust. Ühilduvas
seadmes (Windows 7, funktsiooniga PlayTo mobiiltelefon või mõni muu DLNA-DMC seade) olevaid
meediafaile saab saata telerisse.
DMR funktsioon töötab õigesti vaid siis, kui teler ja
arvuti on samas kohtvõrgus.
1 Faili esitamiseks valige see Windows 7 kaugesitusfunktsiooni "Remote Play" abil.
Selleks tehke esitataval failil paremklõps.
2 Võite esitada faili vaid ühes teleris või seadmes, kuigi ühendatud võib olla mitu seadet.
Esituskiirus sõltub võrgu olekust.
65
MÄRKUS
Subtiitreid toetatakse vaid mõnel DMC
yy
seadmel.
Funktsioon DMR ei pruugi juhtmeta võryy
gus korralikult töötada.
yy
DMC otsingufunktsioon töötab ainult
videofailidega.
yy
DMR pole saadaval mõne muu funktsiooni kasutamise ajal (salvestamine, esitamine või Smart Share kasutamine jne).
yy
Mobiiltelefoni või muu seadme kasutamise kohta failide esitamiseks saate
lisateavet seadme kasutusjuhendist.
yy
Ühendatud teleri nime võite muuta, klõpsates menüüs Control Panel > Network
and Internet > View network computers
and devices seda topeltklõpsates. (Ainult
Windows 7)
yy
Teleri nime ei saa muuta DMR-meedia
esitamise ajal. Muutke seda pärast esitamise peatamist.
Faili nimi
P.
MYPC1
Piltide näitamise päring välisest seadmest.
EESTI
EST
Serveri nimi
66
MEELELAHUTUS
Failide sirvimine
Nõuanded USB-mäluseadmete kasutamise kohta
Annab juurdepääsu foto-, muusika- või filmiloenditele.
Video y yMPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB , MP4,
Tüüp
1 Ühendage USB-mäluseade.
2 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
Foto
5 Liikuge noolenuppudega valikule Kogu meedia, Filmiloend, Fotoloend või Muusikaloend
ning vajutage nuppu OK.
-Kogu meedia: kuvatakse kõiki faililoendis
olevaid faile.
-Filmiloend, Fotoloend või Muusikaloend:
kuvatakse ainult ühte tüüpi faile.
Toetatud failivorming
MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V
y yEsitatava filmifaili maksimaalne bitikiirus: 20
Mbps (megabitti sekundis)
y yHelivormingu bitikiirus: 32 kbps kuni 320 kbps
(MP3)
y yToetatud väliste subtiitrite vorming: *.smi,
*.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
y yToetatud seesmiste subtiitrite vorming: ainult
XSUB (see on DivX-failides kasutatav vorming), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (see on
DivX-Plus HD failides kasutatav vorming)
y yÄrge kasutage jpg-failide arvutisse salvestamisel progressiivset valikut.
y ySuure eraldusvõimega piltide täisekraanil
kuvamiseks võib kuluda mõnevõrra aega.
2D
Faililaiendid
jpeg
jpg
jpe
EESTI
EST
Element
Profiil
Toetatud
failivorming
y ySOF0: äärejoon
y ySOF1: Extend
Sequential
y ySOF2: Progressive
y yMin: 64 x 64
y yMax - tavaline:
15360 (W) x
8640 (H)
y yprogressiivne:
1920 (W) X
1440 (H)
y ympo
6 Valige noolenuppudega soovitud kaust või fail.
Lehekülg 1/1
Kogu meedia
USB1 väline
Foto
suurus
2
1
Kogu meedia Filmiloend
Fotoloend Muusikaloend
Lehekülje muutmine
Lehekülg 1/2
3
4
Kettaseade 1
5
3D (ainult 3D
mudelid)
Muuda seadet
Ava juurkataloog
Ava ülemine kataloog
Välju
Kirjeldus
Nr
Kuvatakse kõik meediumikaustad.
Praegune leheküljenumber/lehekülgede arv.
Eelmisele või järgmisele ekraanile liikumine.
Praegune leheküljenumber/lehekülgede arv.
Faili teave või pisipilt.
Kaugjuhtimispuldi kasutatavad nupud.
Pisipildi teave
Tüüp
Video
Foto
Muusika
Ebanormaalsed
failid
Toetamata failid
6
mpo
Toetatud
failivorming
Foto
suurus
y y4:3 suurus:
3648 X 2736
2,592 x 1,944
2,048 x 1,536
y y3:2 suurus:
3648 X 2432
Muu- y yMP3
sika y yBitikiirus 32 Kbps kuni 320 Kbps
y yDiskreetimissagedus
MPEG1 kiht 3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
MPEG2 kiht 3: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
* Autorikaitsega faili ei esitata.
MEELELAHUTUS
Videote vaatamine
67
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
Esitage videofaile teleris. Teler suudab kuvada
USB-seadmes olevaid videofaile.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
01:02:30 / 02:30:25
vajutage nuppu OK.
Peatükk
Valik
Peida
Välju
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Filmiloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige noolenuppudega soovitud kaust või fail
Nupp
ja vajutage nuppu OK.
Esitab videot.
6 Esitage filmi järgmiste menüüde/nuppude abil.
Lehekülg 1/1
Filmiloend
USB2 väline
Liigub failis tagasi.
Drive1
Lehekülg 1/2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Ava ülemine kataloog
Nupp
Noolenupp
Kirjeldus
Failide sirvimiseks.
OK
Esitab esiletõstetud faili.
Välju
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
P
Liigub failis edasi
ja
esitab videoid aeglaselt.
Valib kaadri otse.
Punane nupp Kogu fail on jaotatud 10 kaadriks.
ja
Failist sõltuvalt ei pruugi kaadrid näha
olla.
ENERGY SASuurendab või vähendab ekraani
VING (Enerheledust.
giasääst)
Kuvab 3D-kujutise. (Ainult 3D-mudelid.)
3D
Q.MENU
AV MODE
(AV-režiim)
BACK (Tagasi)
EXIT (Välju)
Kuvab valikumenüü (Vt lk69).
Valige soovitud allikas.
Peidab ekraanil oleva menüü.
Menüü taaskuvamiseks vajutage klahvi
OK.
Liigub eelmisele menüüekraanile.
EESTI
EST
M2
Ava juurkataloog
Katkestab või jätkab esitust.
Lehekülje muutmine
M1
Muuda seadet
Kirjeldus
Peatab esitamise.
68
MEELELAHUTUS
Nõuanded videofailide esitamiseks
EESTI
EST
Teler ei toeta Motion JPEG-vormingus
yy
kodeeritud faile. (Vt lk142)
Mõned kasutajate loodud subtiitrid ei pruugi
yy
korralikult töötada.
Subtiitrites ei pruugita kuvada õigesti mõnda
yy
erimärki või HTML-silte.
Subtiitrite fonti ja värvi ei saa muuta.
yy
Toetuseta keeles subtiitreid ei saa kasutada.
yy
Videofaile, mille subtiitrifail on suurem kui 1
yy
MB, ei pruugita õigesti esitada.
Kui muudate heli keelt, võib ekraanil tekkida
yy
ajutisi katkestusi, näiteks pildi peatumine või
kiirem esitus.
Kahjustatud filmifaili ei pruugita korralikult
yy
mängida või mõned funktsioonid ei pruugi
olla kasutatavad.
Teler ei pruugi esitada õigesti mõne kodeeriyy
jaga loodud videofaile.
Kui salvestatud failil pole videot või heli, siis
yy
heli ega videot ei esitata.
Kui teler esitab salvestatud faili ilma video või
yy
helita, siis heli ega videot ei esitata.
Teler ei pruugi esitada ühtlaselt videofaile,
yy
mille eraldusvõime on suurem kui iga kaadri
toetatud eraldusvõime.
Teler ei pruugi esitada õigesti videofaile, mis
yy
pole toodud tüübi- ja vorminguloendis.
Teler ei pruugi esitada GMC-ga (Global Moyy
tion Compensation) või veerand-pel liikumishinnanguga kodeeritud faile.
Teler toetab subtiitrifailis ainult 10 000 sünkyy
roonimisplokki.
Teler toetab H.264/AVC koodekit kuni profiiliyy
tasemega 4.1.
Teler ei toeta helikoodekit DTS.
yy
Teler ei suuda esitada videofaili, mis on suuyy
rem kui 30 GB.
Kui esitate videofaili suurt kiirust mittetoetava
yy
USB-ühenduse kaudu, ei pruugi videoesitaja
õigesti töötada.
Videofail ja subtiitrifail peavad olema samas
yy
kaustas ja sama nimega.
Teler ei pruugi esitada toetatud failivormingus
yy
olevaid videofaile sõltuvalt kodeeringu asjaoludest.
Kui videofailides pole indekseerimisteavet,
yy
ei toeta režiim Trick Mode muid funktsioone
peale ꕙ.
Erimärke sisaldavate nimedega videofaile ei
yy
pruugi saada esitada.
Kahevooliselt kodeeritud 3D WMV-failide esiyy
tamisel ei toetata 3D-režiimi. (Ainult 3D-mudelid.)
MEELELAHUTUS
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud filmiloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Seadista videoesitus.
Valik
Pildi
suurus
Audio
keel
Subtiitri
keel
Keel
Valib videote soovitud pildivormingu.
y yTäisekraan: faile esitatakse täisekraanil vastavalt video kuvasuhtele.
y yAlgne suurus: faile esitatakse
algses suuruses.
Muudab videofailide heli keelerühma.
Ei saa valida ühe heliribaga faile.
Subtiitreid saab sisse või välja lülitada.
Aktiveeritud SMI-subtiitrite jaoks
aktiivne ja võimaldab subtiitrisiseselt
keelt valida.
Subtiitri fondi valik. Vaikeseade valimisel kuvatakse menüüs "Valik - Keel
- Menüü Keel" valitud keel.
Valik
Kirjeldus
Subtiitrite y yLadina1: inglise,
hispaania, prantsuse,
keel
saksa, itaalia, rootsi,
soome, hollandi, portugali, taani, rumeenia, norra, albaania,
keldi keel, kõmri keel,
iiri, katalaani, valentsia keel
y yLadina2: bosnia, poola, horvaatia, tšehhi,
slovaki, sloveenia,
serbia, ungari keel
y yLatin4 : eesti, läti,
leedu
y yKirillitsa: bulgaaria,
makedoonia, vene,
ukraina, kasahhi
y yKreeka: kreeka keel
y yTürgi: türgi keel
Sünkr.
Korda
Kui video pole tiitritega
sünkroonitud, saab seda
0,5 sekundi võrra reguleerida.
Asend
Muudab subtiitrite asukohta.
Suurus
Muudab subtiitrite fondi
suurust.
Lülitab filmiesituse kordamisfunktsioon
sisse/välja. Sisselülitatuna esitatakse
kaustas olevat faili korduvalt. Väljalülitatuna esitatakse faile järjest, kui
järgmise faili nimi on sarnane.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused
ei mõjuta fotoloendit ega muusikaloendit.
yy
Foto- ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi
nii foto- kui ka muusikaloendis, kuid mitte
filmiloendis.
yy
Videofaili taasesitamisel pärast selle
peatamist valige Jah, kui soovite jätkata
vaatamist katkestatud kohast.
yy
Kui ühe filmifaili esitus lõpeb, hakatakse
automaatselt esitama järgmist valitud
filmifaili. Seda ei juhtu, kui filmiloendi valikutes on funktsiooni Kordus olek 'Sees'.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat “PILDI seaded”)
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli eelseadeid. (Vaadake teemat “HELI seaded”)
Määra DivX PLUS HD
Need valikud on kasutatavad vaid siis, kui esitataval filmifailil on pealkiri ning väljaande ja peatüki
teave.
Valik
Pealkiri
Väljaanne
Peatükk
Kirjeldus
Mitme pealkirjaga failide puhul valige pealkiri, mida soovite vaadata.
Mitme väljaandega failide puhul
valige väljaanne, mida soovite
vaadata.
y yVäljaanne tähistab peatükkidel
põhinevat esitusjärjestust.
Valige ja esitage soovitud peatükk.
EESTI
EST
Keelekoodi
lehekülg
Kirjeldus
69
70
MEELELAHUTUS
DivX-i registreerimiskood
DivX koodi registreerimine
DivX registreerimiskoodi abil saate laenutada või
osta uusimaid filme aadressilt www.divx.com/vod.
Renditud või ostetud DivX-faili esitamiseks peab
faili registreerimiskood olema teleri DivX registreerimiskoodiga sama.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Smart
Share'i säte, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i registreerimiskoodja vajutage nuppu OK.
EESTI
EST
6 Vaadake teleri registreerimiskood järele.
DivX-funktsiooni registreerimise eemaldamine
Võite desaktiveerida kõik seadmed veebiserveri
kaudu ning blokeerida seadme aktiveerimise.
Telerile uue DivX kasutustunnuse saamiseks
kustutage olemasolev autentimisteave. Kui see
toiming on sooritatud, hangitakse DivX DRM-failide kuvamiseks uuesti DivX kasutustunnus.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK,
seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Smart
Share'i säte, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega valikule DivX-i deaktiveerimine, seejärel vajutage nuppu OK.
6 Kinnitamiseks valige Jah.
i
Peate oma seadme registreerima,
et mängida DivX-kaitstud videoid.
Registreerimiskood: xxxxxxxxxx
Registreerige aadressil http://vod.divx.com
Registreerimise tühistamiskood:
********
Tühistage registreerimine aadressil http://vod.divx.com
Jätkan registreerimist?
i
Sulge

7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
MÄRKUS
yy
Registreerimiskoodi kontrollimise ajal ei
pruugi mõned nupud töötada.
yy
Kui kasutate mõne muu seadme DivX-i
registreerimiskoodi, ei saa te laenutatud või
ostetud DivX-faili esitada. Kasutage kindlasti
teie teleriga seotud DivX-i registreerimiskoodi.
yy
Video- või helifailid, mis pole teisendatud
standardse DivX-koodekiga, võivad olla
rikkis või ei saa neid esitada.
yy
DivX-i VOD-koodig saate ühe konto jaoks
aktiveerida kuni 6 seadet.

Jah
Ei
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
MEELELAHUTUS
71
7 Fotodevaatamise ajal on saadaval järgmised
Fotode vaatamine
valikud.
Saate vaadata USB-mäluseadmele talletatud pildifaile. Ekraanikuvad võivad mudeliti erineda.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/66]
Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
Slaidiseanss
BGM
Valik
Peida
Välju
vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Fotoloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Liikuge noolenuppudega soovitud kaustale/
failile ja vajutage nuppu OK.
6 Vaadake fotosid järgmiste menüüde/nuppude
abil.
Lehekülg 1/1
Fotoloend
USB2 väline
Drive1
Lehekülje muutmine
Lk 3
Lk 4
Lk 5
Lk 6
Lk 7
Lk 8
Lk 9
Lk 10
Lk 11
Lk 12
Lk 13
Lk 14
Lk 15
Lk 16
Nupp
Noolenupp
OK
Pöörab fotosid päripäeva (90°, 180°,
270°, 360°).
Ava ülemine kataloog
(pööra)
Välju
Kuvab esile tõstetud faili.
MÄRKUS
y yToetatud fotosuurused on piiratud. Fotot ei saa pöörata, kui
pööratud laiuse eraldusvõime
on suurem, kui toetatav eraldusvõime.
Näitab fotot täisekraanil või algses
olekus.
Kirjeldus
Sirvib faile.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
P
BGM
Lülitab taustmuusika sisse või välja.
(Taustamuu- Taustmuusika kausta määramiseks
sika)
valige Valik.
Energiasääst
3D
Suurendab või vähendab ekraani
heledust.
Kuvab 3D-kujutised. (Ainult 3D-mudelid.)
Valik
Kuvab valikumenüü (Vt lk72).
Peida
Peidab suvandite akna.
Valikute kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
Välju
Liigub eelmisele menüüekraanile.
EESTI
EST
Lk 2
Ava juurkataloog
Kirjeldus
Alustab või peatab slaidiseansi.
Kõik praegusesse kausta salvestatud
Slaidiseanss fotod esitatakse slaidiseansina.
Slaidiseansi kiiruse määramiseks valige
Valik.
Lehekülg 1/2
Lk 1
Muuda seadet
Valik
72
MEELELAHUTUS
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud fotoloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Seadista fotovaade.
Valik
Kirjeldus
Määrab slaidiseansi kiiruse (Kiire,
Slaidi kiirus
Keskmine, Aeglane).
Valib taustamuusikale muusikakausta.
Valige Korda või Juhuslik.
BGM
MÄRKUS
y yMuusikakausta ei saa vahetada taustamuusika esitamise
ajal.
EESTI
EST
MÄRKUS
yy
Fotoloendis muudetud suvandiväärtused ei
mõjuta filmiloendit ega muusikaloendit.
yy
Fotoloendis ja muusikaloendis muudetud
suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii
pildiloendis kui ka muusikaloendis, kuid mitte
filmiloendis.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat “PILDI seaded”)
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
“HELI seaded”)
MEELELAHUTUS
Muusika kuulamine
73
7 Juhtige esitust järgmiste nuppudega.
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
USB2 väline
2 Liikuge noolenuppudega valikule Smart Share,
seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud seadmele ja
vajutage nuppu OK.
M1
M2
Lehekülje muutmine
M3
Lehekülg 1/2
001. - B01.mp3
00:00
002. - B02.mp3
00:00
003. - B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
006. - B06.mp3
00:00
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
009. - B09.mp3
010. - B10.mp3
011. - B011.mp3
012. - B012.mp3
00:00
00:00
00:00
00:00
013. - B13.mp3
00:00
014. - B014.mp3
00:00
015. - B15.mp3
00:00
016. - B016.mp3
00:00
001. - B01.mp3
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule Muu-
�
00:03 / 02:58
Valik
Peida
Välju
sikaloend, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud failile,
seejärel vajutage nuppu OK.
6 Esitage muusikat järgmiste menüüde/nuppude
Nupp
abil.
Esitab muusikafaili
Lehekülg 1/1
Muusikaloend
USB2 väline
Peatab või jätkab esitust
Lehekülje muutmine
Drive1
Liigub eelmisele failile
Lehekülg 1/2
M2
M3
M4
Liigub järgmisele failile
M5
M6
M7
M8
Kuvab kursori
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
Nupp
Noolenupp
OK
Ava juurkataloog
Ava ülemine kataloog
Energiasääst
Välju
Kirjeldus
Sirvib faile.
Q.MENU
BACK (Tagasi)
EXIT (Välju)
Suurendab või vähendab ekraani
heledust.
Kuvab valikumenüü (Vt lk74).
Peidab suvandite akna.
Valikute kuvamiseks vajutage nuppu
OK.
Liigub eelmisele menüüekraanile.
Esitab esiletõstetud faili.
Eelmisele või järgmisele ekraanile
liikumine.
Muuda seadet: valib mõne muu
Punane nupp
sisendi.
Roheline
Avab juurkataloogi.
nupp
Kollane nupp Avab ülemise kataloogi.
Avab muusikamängija
Sinine nupp Seda saab kasutada muusika esitamise ajal.
Nõuanded muusikafailide esitamiseks
y ySee seade ei toeta ID3 sildiga MP3-faile.
EESTI
EST
M1
Muuda seadet
P
Kirjeldus
Lõpetab esitamise
74
MEELELAHUTUS
Q.MENU (Kiirmenüü) valikud muusikaloendis
1 Kiirmenüü avamiseks vajutage nuppu Q.
MENU (Kiirmenüü).
Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja
vajutage nuppu OK.
Seadista audio esitus.
Valige Korda või Juhuslik.
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
“HELI seaded”)
3 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Filmiloendis muudetud suvandiväärtused
ei mõjuta foto- ega muusikaloendit.
yy
Foto- ja muusikaloendis muudetud suvandiväärtused muudetakse ühtviisi nii fotokui ka muusikaloendis.
MÄRKUS
yy
Teler ei esita koopiakaitsega faile.
yy
Kui telerit esitamise ajal mõnda aega ei
kasutata, kuvatakse kujutise sööbimise
vältimiseks ekraanisäästjana teabeaken.
Muusikaloendi aknasse naasmiseks vajutage nuppu OK.
Faili nimi
EESTI
EST
002. B02.mp3
00:31 / 04:04
Kulunud aeg / Kestus
MEELELAHUTUS
75
Funktsioon Meediumilink
Funktsiooni Meediumilink ühendus
Funktsioon Meediumilink võimaldab teil luua
ühenduse serveriga Plex Media. Rakenduse Plex
Media Server allalaadimiseks avage veebileht
www.plexapp.com. Võite esitada meediumifaile
ja laadida Plex-rakendusi. Plex-rakendused
laaditakse teie arvutisse ning need ei kasuta
teleris olevat salvestusruumi.
1 Teler peab olema ühendatud teie koduvõrku.
MÄRKUS
ꔈ Soovitame Mac- või tavaarvutisse installida
rakenduse PLEX Media Server versiooni
0.9.1.14 või uuema. (Laadige installifail
aadressilt http://www.plexapp.com/medialink)
Kasutage traadiga või traadita ühendust. (Vt lk45
kuni 51).
2 Rakenduse PLEX laadimiseks avage veebileht
http://www.plexapp.com/medialink.
- Lisateavet installimise kohta saate eeltoodud
aadressilt.
3 Rakenduse PLEX esmakordsel kasutamisel
juhendab teid seadistamisel viisard.
- Lisateavet viisardi kasutamise kohta saate
eeltoodud veebiaadressilt.
ꔈ Ekraanitekst on inglise keeles ning edastatavaid andmeid ei kuvata, kui kasutate mõnda
järgmist keelt: tai, araabia, pärsia, heebrea,
kurdi.
ꔈ Arvutis olevate failide (filmid, telesaated,
muusika) esitamisel on toetatud failiformaadid
samad mis DLNA-funktsiooni puhul. Sisu
juurde kiire liikumise funktsioon pole muusika
esitamisel kasutatav. (Sama kehtib DLNA
puhul)
ꔈ Kui kasutate HD-filmide vaatamisel traadita
ühendust, võib aeglase võrguühenduse korral
tekkida probleeme.
ꔈ Kui võrku on ühendatud ruuter, siis sõltub selle
seadistusest, kas teleril õnnestub arvutit tuvastada. (Näiteks mõnes ruuteris multiedastuse funktsiooni kasutamisel võib juhtuda, et teler ei saa
traadita ühenduse kaudu arvuteid tuvastada.)
ꔈ Sõltuvalt meediumiformaadist ei pruugi mõned
pluginad toimida.
ꔈ Plugina arendaja võib seda ette teatamata
muuta või kasutamise peatada.
EESTI
EST
ꔈ Videoplugina kasutamisel võib esmasele puhverdamisele kuluda veidi aega, kui teler ei toeta
esitamiseks valitud faili ja arvuti peab selle
ümber teisendama. Teisenduskiirus sõltub
arvuti tehnilistest näitajatest ja võrguühendusest.
76
MEELELAHUTUS
Funktsiooni Meediumilink kasutamine
Filmide vaatamine
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Meediumilink kuvab ühiskasutatavate filmide
kohta teavet allkirjeldatud viisil.
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
ikoon ja vajutage OK.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
3 Kuvatakse funktsiooni Meediumilink kategoo-
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
riad, mis on seadistatud ühendatud arvutis.
Mõnes kategoorias oleva ühiskasutatava sisu
vaatamiseks valige vastav ikoon.
ikoon ja vajutage OK.
3 Leidke noolenuppude abil video ja vajutage
nuppu OK.
Meediumilink
M's PC
Meediumilink
M's PC
1
2
Movies
M's PC
Sordi serverite järgi
3
Music
M's PC
Seadme valimine
4
TV
show
M's PC
Video
Plug-i...
PLEX Online
5
Music
Plug-i...
Tagasi
6
Movies
1
Picture
Plug-i...
Välju
7
2
Otsing
EESTI
EST
3
Valik
1
Filter
4
Tagasi
5
6
Välju
7
Kirjeldus
See on arvutis seadistatud kategooriate
loend.
2
Need on veebisisu pluginad.
3
Sortimise muutmine.
- Serveri nime alusel: loendit sorditakse
serveri nime põhjal.
- Elemendi nime alusel: loendit sorditakse
elemendi nime põhjal.
Valik
Kirjeldus
1
Valitud filmi teabe kuvamine.
2
Filmifaili piltide kuvamine.
3
Filmide otsimine sektsioonis.
4
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
4
Muu seadme valimine.
5
5
Kui kasutate funktsiooni PLEX Online, saate
arvutisse rakendusi installida, neid eemaldada või uuendada.
Filmi esitamine täisekraanirežiimis. Kui filmi
on varem esitatud, võite jätkata poolelijäänud kohast.
6
Liikumine eelmisele lehele.
6
Liikumine eelmisele lehele.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
MEELELAHUTUS
77
Muusikakategooria kasutamine
Telesaadete kategooria kasutamine
Muusikakategoorias võite vaadata muusikafailide
teavet ja neid nautida.
Võite vaadata telesaadete kategoorias olevate
saadete teavet ja neid nautida.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
Avamenüü.
Avamenüü.
ikoon ja vajutage OK.
ikoon ja vajutage OK.
3 Leidke noolenuppude abil muusikakategooria
3 Leidke noolenuppude abil telesaadete kate-
ja vajutage nuppu OK.
gooria ja vajutage nuppu OK.
Meediumilink
M's PC
Music
M's PC
1
2
TV Show > TV Sitcom > Season 2
1
3
3
2
4
Filter
5
Valik
1
2
Välju
Tagasi
6
Otsing
4
7
Kirjeldus
5
Valik
Valitud sektsioonis muusikafailide sortimine
järjestuses esitaja > album > loo pealkiri.
Filter
Tagasi
6
Välju
7
Kirjeldus
Valitud sektsioonis telesaadete failide
1
sortimine järjestuses saate nimi > hooaeg
> episood.
Kausta või loo valimine.
Valitud muusikaloo esitaja, albumi ja teabe
2
Kausta või saate valimine.
kuvamine.
3
Valitud saate teabe kuvamine.
4
Muusikafailide otsimine sektsioonis.
4
Telesaadete otsimine sektsioonis.
5
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
5
Loendi kuvamine valitud filtrit kasutades.
6
Liikumine eelmisele lehele.
6
Liikumine eelmisele lehele.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
7
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
3
EESTI
EST
Otsing
78
MEELELAHUTUS
Pluginate installimine
Meediumilink võimaldab teil veebipõhise meediumisisu nautimiseks installida pluginaid.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
2 Leidke noolenuppude abil valiku Meediumilink
ikoon ja vajutage OK.
3 Vajutage kollast nuppu, et valida PLEX Online.
M's PC
Movie Plug-ins
1
2
Tagasi
EESTI
EST
3
Valik
Välju
4
Kirjeldus
Plugina kohta käiva teabe vaatamiseks
paremal paanil liigutage kursor pluginale.
Pluginad on juba installitud: võite neid
käivitada, uuendada, taasinstallida või
eemaldada.
1
Pluginad on veel installimata: võite need
installida.
Pärast plugina installimist võite selle
käivitada, kui valite funktsiooni Meediumilink avakuval videote, muusika või piltide
plugina.
2
Installimiseks saadaolevate pluginate loend.
3
Liikumine eelmisele lehele.
4
Funktsiooni Meediumilink sulgemine.
DVR-i funktsioon
79
DVR-i funktsioon
(See funktsioon on lubatud vaid Soomes, Rootsis,
Norras, Taanis, Hispaanias, Venemaal, Ukrainas,
Kasahstanis, Leedus, Eestis, Lätis ja Tšehhis.)
USB-seadme kasutamise ettevaatusabinõud
MÄRKUS
EESTI
EST
Vaid USB-mäluseade on tuvastatav.
yy
Kui USB-mäluseade ühendatakse USB-jaoyy
turi kaudu, ei ole seade tuvastatav.
USB-mäluseadet, mis kasutab automaatset
yy
tuvastamisprogrammi, võidakse mitte tuvastada.
USB-mäluseade, mis kasutab oma ajamit,
yy
võidakse mitte tuvastata.
Mitme partitsiooni korral või kaardilugeja
yy
puhul on samaaegselt tuvastatavad kuni neli
mälukaarti.
USB-mäluseadme tuvastamise kiirus võib
yy
sõltuda igast seadmest eraldi.
Palun ärge lülitage telerit välja ega tõmmake
yy
USB-seadet välja ühendatud USB-mäluseadme töötamise ajal. Kui selline seade on
äkki eraldatud või välja tõmmatud, võib see
kahjustada salvestatud faile või USB-mäluseadet.
Palun ühendage välise toitega töötav USByy
mäluseade energiallikaga. Kui te seda ei tee,
ei pruugita seadet tuvastada.
Palun ühendage USB-mäluseade USB tootja
yy
pakutavaga kaabliga. Kui USB tootja ei paku
kaabliga ühendamist või on tegu liiga pika
kaabliga, ei saa seadet alati tuvastada.
Kõiki USB-mäluseadmeid ei toetata või ei toiyy
mi need sujuvalt.
Teler kuvab kuni 128 tähemärki faili nimest.
yy
Palun tehke olulistest failidest varukoopiad,
yy
kuna USB-mäluseadme andmed võivad olla
kahjustunud. Andmehaldus on tarbija vastutusel ja seega tootja andmete hävimist ei
hüvita.
Soovitatav maht on 40 GB või rohkem ja 1TB
yy
või vähem USB kõvaketta puhul.
Soovitatavast suurema mälumahuga seade
yy
ei pruugi korralikult töötada.
Video mängimine USB-ühenduse abil, mis ei
yy
toeta suurt andmekiirust, võib ebaõnnestuda.
Toetatakse ka vanemaid USB-mäluseadmeid
yy
kui USB 2.0. Kuid need ei pruugi filmiloendis
korralikult töötada.
Säilitage välise kõvaketta stabiilus, kasutayy
des kõvaketta kontrollseadet, et tagada selle
ühtlane töö.
Kõvaketta kontrollseadmed kontrollivad kõvayy
ketta lugemis-/kirjutuskiirust, pöördusaega ja
stabiilsust. Kõvaketta kontrollvahendit saab
otsida veebisaidilt ja pärast allalaadimist
hõlpsalt kasutada.
DVR USB-kõvakettad toetavad ainult SSD
yy
või HDD kettatüüpe. (USB-mälu ei toetata.)
SSD-l (Solid State Drive) on piiratud arv
yy
kirjutus-/kustutustsükleid. Selle toote jaoks
soovitatakse HDD-d (Hard Disk Drive).
80
DVR-i funktsioon
Timeshift (OTSE-TV PEATAMINE
JA TAASESITAMINE)
USB-seadme lähtestamine
!
Selle funktsiooniga saab otse-TV-d automaatselt
salvestada, et see oleks vaadatav mistahes ajal.
Kui Timeshift on sisse lülitatud, võite telesaateid
peatada ja tagasi kerida, ilma et osa saatest nägemata jääks.
(Kui signaal on nõrk, ei pruugi Timeshift ja salvestamine töötada.)
See funktsioon on kasutatav ainult pärast USBseadme lähtestamist.
LG DVR-funktsiooni kasutamiseks
peab USB-salvestusseadme vormindama.
Kas soovite jätkata?
OK
!
Tühista
Algkäivitusel kustutatakse kõik USBseadmel olevad andmed. DVR vormindamise järel ei saa USB-seadet
arvutiga kasutada. Algkäivituse jätkamiseks valige OK.
OK
Tühista
USB mäluseadmete ühendamine
i
Lähtestamine on valmis.
Salvestamiseks valmis.
Viitega TV režiim
◄ Sees ►
Sulge
EESTI
EST
1 Ühendage vormindamata USB-seade DVR-i
jaoks ja vajutage nuppu REC, et alustada lähtestamist.
2 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel
vajutage nuppu OK.
1. Ühendage USB-seade teleri küljel asuvasse
3 Liikuge noolenuppudega valikule Sees või
Väljas, seejärel vajutage nuppu OK.
USB-porti USB IN 1/HDD IN.
2 USB-seadme (rohkem kui 40 GB) kasutamiseks DVR-i jaoks lähtestage see.
MÄRKUS
y ySee käivitab kõvakettaajami, mis on DVR-i
jaoks USB-ga kettarežiimil ühendatud.
yy
See käivitub vaid siis, kui ühendatud on
DVR-i jaoks kasutatav USB-kõvakettaajam.
yy
Kui USB seadme algkäivitus on alustatud,
kustutatakse kõik USB-mäluseadmele salvestatud andmed.
yy
Ärge eemaldage USB-mäluseadet USB
seadme algkäivituse ajal. See võib põhjustada vea televiisoris ja mäluseadmes.
MÄRKUS
yy
Kui käivitus on lõppenud, kuvatakse lõpetamise kohta hüpikmärkus ja ühendatud USBkõvakettaajam on DVR-i jaoks saadaval.
yy
Käivitusaeg võib varieeruda sõltuvalt USBmäluseadme mahust.
yy
Arvuti ei tuvasta käivitatud USB-mäluseadet.
yy
Kui USB-mäluseade on väiksem kui 40 GB,
siis USB seadme algkäivitus ei käivitu.
yy
Välise kõvaketta maksimaalne toetatud maht
on 1 TB
DVR-i funktsioon
Režiimi Timeshift muutmine kasutamise ajal
81
USB-seadme algkäivitus DVR-i kasutamisel
kasutamisel
Timeshift Mode
Sees
►
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Vaatamisgraafiku lähtestamine
2. apr 2010 15:30
Salvesta/Kava
◄
Näete salvestatud TV-programme.
USB-seadme lähtestamine
Salvestatudsaadete
loend
Ajakavaloend
Sulge
� Salvestamine algab.
Valikavakuupäeva
järgi
Valikavaprogrammi
järgi
Valik
Salvestamine algab
Välju
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu ja kuvage menüüvalik
DVR, seejärel vajutage nuppu Q.MENU (Kiirmenüü).
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu ja kuvage menüüvalik
DVR, seejärel vajutage nuppu Q.MENU (Kiirmenüü).
3 Liikuge noolenuppudega valikule USB-seadme
lähtestamine, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
3 Liikuge noolenuppudega valikule Timeshift
Mode ja vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Sees või
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Menüü
Kirjeldus
Salvestatud saa-
Avab menüüSalvestatud saadete loend.
dete loend
Ajakava loend
Vali kava kuupäeva järgi
Vali kava programmi järgi
Avab menüüAjakava loend.
Avab menüüKäsitsiseadistatav
taimer.
Seadistab taimeri telekava
alusel.
EESTI
EST
Väljas, seejärel vajutage nuppu OK.
82
DVR-i funktsioon
Timeshift edenemine
�
2
1
MÄRKUS
3
00:35
��
05:35
ꔄ Salvestamine
algab
� OtseTV
� Recorded List
� � ꕚ ꕙ
(Salvestuste loend)
� Salv./Kava
� Peida
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
- Niipea kui TimeShift käivitub, kuvatakse ekraani allosas edenemisribal hetke salvestusolek.
- Edenemisriba varjamiseks vajutage nuppu
BACK (Tagasi), edenemisriba kuvamiseks
vajutage nuppu OK.
- See funktsioon säilib ka programmi vahetamisel Timeshifti edenemisel.
EESTI
EST
Edenemisriba?
See funktsioon näitab, milline
Timeshifti esitus on võimalik, praegust olekut ekraanil ja otse-TV olekut.
 1 Eelvaade
 2 Esituse praegune olek ja edenemisaeg.
3
Timeshifti kogu edenemisaeg.

Esitus
Edasikerimine
Tagasikerimine
Paus
Otsevaade +
Otsevaade Ühe ekraani võrra
Aeglane esitus
yy
Kõvakettaruumi säästmiseks ei salvestata
midagi, kui signaali pole.
yy
Timeshifti saab kasutada maksimaalselt 2
tundi.
yy
Salvestamisel ei saa programmi muuta ega
sisendit teisendada.
yy
Toite sisselülitamise järel võib kõvaketta
käivitamiseks kuluda kuni 3 minutit.
yy
Salvestamine või salvestatud programmi
esitamine ei pruugi käivituda koopiakaitstud
programmi puhul.
yy
Kohese salvestamise aeg on 3 tundi ja maksimaalne toetatud aeg on kuni 5 tundi.
yy
Pikemate salvestuste kui 18 minutit puhul
luuakse pisipilt iga 3 minuti järel ja lühemate salvestuste kui 18 minutit puhul luuakse
pisipilt iga 1 kuni 3 minuti järel.
yy
Ühe ekraani kohta luuakse kuni 6 pisipilti.
yy
DVR on saadaval DTV kanalite jaoks.
y yRaadio- või satelliitprogramme või mõnda krüptitud programmi ei saa salvestada.
y yDTV programme võite salvestada ja vaadata ka
3D režiimis.
DVR-i funktsioon
Esitamine Timeshifti kestel
Timeshifti esitamisel on saadaval järgmised
valikud.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Timeshifti ajal võite esitada ajutiselt salvestatud
lõiku mitmel viisil.
83
SALVESTAMINE
Kasutage seda funktsiooni, kui te ei saa soovitud
programmi vaadata, kuna te pole kodus.
Salvestamise alustamine/lõpetamine
Võite salvestada ka programmi, mida te vaatate.
Salvestamise alustamine
Nupp
Kirjeldus
Kiirendamiseks
vajutage esitamise ajal korduvalt nuppu REW ( ) või FF ( ).
nupuvajutusega kiireneb esitus
- Iga
ühe astme võrra (kuni 4 astet).
1 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu
REC.
Salvestamise lõpetamine
Vajutage esituse ajal nuppu Pause( ).
pausiekraan.
- Kuvatakse
nupu Pause( ) vajutamisel nih- Igal
kub ekraan järk-järgult edasi ( )
nuppu Pause( ) ja kasutage
- Vajutage
seejärel aeglaseks liikumiseks nuppu
FF ( , ).
/LIVE TV
Kui liigutate esitamise ajal kursorit noolenuppudega ( ) ja vajutate seejärel
nuppu OK, esitatakse pilti kohe kursori
juurest. (
)
Praegu kestva saate vaatamiseks
vajutage esitamise ajal nuppu LIVE
TV (Otse-TV).
Salvestamine on pooleli.
Peata salvestamine?
Salvestamise lõpp
Salvestamine lõpuaeg, muudatus
Sulge
� Salvestamine algab.
1 Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu
REC.
2 Liikuge noolenuppudega valikule Salvestamise lõpp, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Salvestamise saab peatada ka vajutades nuppu STOP ( ).
EESTI
EST
, OK
!
84
DVR-i funktsioon
VAATAMISGRAAFIK
Muuda salvestamise lõpuaega
!
Salvestamine on pooleli.
Peata salvestamine?
Manuaalne taimer
Salvestamise lõpp
Seda funktsiooni kasutatakse reserveeritud salvestamise korral. Taimeriga salvestamine on seadistatud.
Salvestamine lõpuaeg, muudatus
Sulge
� Salvestamine algab.
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Sisenemine taimeri menüüsse.
Valige salvestusaeg.
Algusaeg
10
:
37
Lõppaeg
13
:
37
Salvestatudsaadete
loend
Valikavakuupäeva
järgi
Ajakavaloend
Salvestamine algab
OK
Valikavaprogrammi
järgi
Valik
Välju
Tühista
1 Vajutage nuppu REC .
2 Liikuge noolenuppudega valikule Salvesta-
mise lõpuaja muudatus, seejärel vajutage
nuppu OK.
EESTI
EST
3 Määrake noolenuppudega salvestamise lõpuaeg, seejärel vajutage nuppu OK.
MÄRKUS
yy
Kui salvestamisel kettaruumi liiga vähe on,
peatatakse salvestamine automaatselt.
yy
Ei salvestata lühemaid salvestusi kui 10
sekundit.
yy
Maksimaalne salvestusaeg on viis tundi.
yy
Kettaruumi säästmiseks salvestamisel ei
salvestata andmeid kui signaali pole.
yy
Salvestamine ei käivitu koopiakaitsega programmi puhul.
yy
Kuvatav aeg võib mõnevõrra tegelikust ajast
erineda.
yy
Kui signaali pole või vaadatakse filmiallikat,
võib kuvatav aeg tegelikust ajast mõnevõrra
erineda.
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Manuaalne taimer
2. apr 2010 15:30
Ajakavale kuupäeva valimine.
P.
E.
T.
K
N.
R.
28
29
30
31
1
22
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
L.
2. apr 2010ꔉ
Üks kord
ꔡ
3
Iga päev
Iga10nädal (reede)
E. ~ R.
Ajakava loend puudub
17
24
Tühista
Liiguta
Telekava
OK
Ajakava loend
Välju
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vali kava kuupäeva järgi, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega kuupäev, seejärel vajutage nuppu OK.
5 Valige noolenuppudega kordus, seejärel vajuHOIATUS
yy
Saateedastus on kaitstud autoriõigusega
ja sellega, et teatud materjali salvestamine
ja taasesitus on lubatud ainult autoriõiguse
loaga.
y ySalvestiga tehtud heli- ja videosalvestused on
ainult teie isiklikuks kasutuseks. Te ei või neid
teistele inimestele müüa, laenata ega rentida.
tage nuppu OK.
6 Valige noolenuppudega ajakava tüüp, aeg ja
programm, seejärel vajutage nuppu OK.
7 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
DVR-i funktsioon
Ajakava loend
Seda funktsiooni kasutatakse ajastatud programmi
näitamiseks. Saate salvestada kuni 30 programmi.
Menüü
Kirjeldus
Muuda
Väljade Alguskuupäev/Algusaeg/
Lõppaeg/Pealkiri/Kordusmuutmine. Muudetud väljade salvestamiseks peate vajutama nuppu
BACK (Tagasi).
See funktsioon on määratud
meeldetuletuse korral välja lülitatud.
Kustuta
Loendist kustutatakse valitud
üksus.
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Näed vaatamisgraafiku nimistut.
Salvestatudsaadete
loend
Valikavakuupäeva
järgi
Ajakavaloend
Valikavaprogrammi
järgi
Valik
Salvestamine algab
Kustuta kõik
Sulge
Välju
85
Loendist kustutatakse kõik üksused.
Hüpikmenüü suletakse.
Kava loendi lähtestamine
Ajakava loend
Alguskuupäev
Seda funktsiooni kasutatakse ajakava loendi lähtestamiseks.
2. apr 2007 15:30
Lehekülg1/1
Friend2Pealkiri
Algusaeg
16:00 6.mai 18:00 16:00
Sõber1
Viitega TV režiim
Sõber2
Muuda
Muuda
Kustuta
►
EESTI
EST
Sulge
Sulge
� Salvestamine algab.
ꔀ
Manuaalne taimer
Sees
USB-seadme lähtestamine
Kustuta kõik
Meeldetuletus
DTV 19 Dave
(R)06/05/2007
16:00
◄
Vaatamisgraafiku lähtestamine
►
6.mai Liiguta
Muuda/Kustuta
Telekava
Välju
!
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
OK
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Ajakava
loend, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega soovitud programm ja
vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
Pärast lähtestamist ajakava loend
kustutatakse. Lähtestamise jätkamiseks valige OK.
Tühista
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu ja kuvage menüüvalik
DVR, seejärel vajutage nuppu Q.MENU (Kiirmenüü).
3 Valige noolenuppudega Kava loendi lähtestamine, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule OK, seejärel
vajutage nuppu OK. Kava loendi lähtestamise
alustamine.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
86
DVR-i funktsioon
Telekava
MÄRKUS
Seda funktsiooni kasutatakse reserveeritud salvestamise korral. (Vt jaotist "EPG").
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Salvesta/Kava
2. apr 2010 15:30
Sisenemine taimeri menüüsse.
Salvestatudsaadete
loend
Valikavakuupäeva
järgi
Ajakavaloend
Salvestamine algab
Valikavaprogrammi
järgi
Valik
Telekava
Välju
▲
That ’70s show
25. nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25. nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
JÄRGMINE
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
EESTI
EST
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
INFO i Information
Režiim
▼
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/
RAD
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
RAADIO
Ajakava loend
Välju
FAV
Lemmik
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage kollast nuppu.
3 Liikuge noolenuppudega valikule Vali kava
programmi järgi, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Valige noolenuppudega programm, seejärel
vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kui soovite eelmisesse menüüsse naasta,
vajutage nuppu BACK (TAGASI).
yy
Kopeerimiskaitstud programmide korral ei
ole salvestamine võimalik.
Koopiakaitsega programm: salvestamine nurjus.
yy
Kui salvestatakse halva kvaliteediga välisest
allikast, pole salvestuse kvaliteet optimaalne.
yy
Käsitsisalvestuse võimalik aeg on maksimaalselt 5 tundi ja minimaalselt 2 minutit.
yy
Salvestamine võib ebaõnnestuda, kui telejaam saadab vale ajateabe.
yy
Kui reserveeritud salvestamiseks on valitud
samaaegselt mitu erinevat programmi, valib
teler reserveeritud salvestusprogrammi.
yy
Kui lülitate toite salvestamise ajal välja, võib
programm salvestamata jääda. Seega on
soovitatav vajutada nuppu STOP ( ) ja kontrollida reserveeritud/salvestatud programmide loendit ja alles seejärel toide välja lülitada.
yy
Reserveerida ei saa lühemat salvestust kui
10 sekundit.
yy
Kuna salvestatava/meeldetuletatava
programmi pealkiri ja aeg põhineb saatvast
telejaamast pärineval teabel, võivad need
tegelikust erineda.
yy
Salvestusaeg võib erineda ka sõltuvalt
sisendsignaali eraldusvõimest või USB kõvaketta võimsusest.
yy
Kui reserveeritud salvestus peaks algama
ja teleri toide on välja lülitatud, lülitab teler
sisse salvestuseks vajaliku osa toite ja jätkab
salvestamist.
yy
Kui reserveeritud salvestus peaks algama ja
kohene salvestus kestab, peatatakse praegu
vaadatava programmi salvestamine ja alustatakse reserveeritud salvestamist.
yy
Kui teler vooluvõrgust välja lülitatakse, siis
reserveeritud salvestamine ei toimi.
DVR-i funktsioon
SALVESTATUD TV
MÄRKUS
Võite vaadata ülevaadet salvestatud saadete loendist.
Saate esitada USB-mäluseadmesse salvestatud
saateid.
Salvestatud saadete loend
�
��
ꔄ Salvestamine
algab
00:35
05:35
� OtseTV
� Recorded List
� � ꕚ ꕙ
(Salvestuste loend)
Salvestatud saadete loend
USB
USB1 XTICK
� Salv./Kava
Esita
� Peida
Lehekülje muutmine
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
Lk 1/1
D1
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
D2
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
D3
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
Välju
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage rohelist nuppu ja valige Recorded
List (Salvestatud saadete loend).
3 Valige noolenuppudega salvestatud programm
ja vajutage nuppu OK.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK (Tagasi).
yy
Kui kettal on rikkis sektor, võivad salvestusloendis olevad üksused kustuda.
yy
Loendis olevate salvestuste maksimaalne
arv on 200. Kui salvestiste arv loendis on
200, ei saa sinna rohkem salvestada.
yy
Salvestise taasesitamise lõpul jääb ekraan
10 sekundiks peatatud olekusse ja seejärel
taasesitus peatub automaatselt.
yy
Salvestist saab taasesitada ka salvestamise/
reserveeritud salvestamise ajal.
yy
Salvestise taasesitamise ajal võib kõvaketas
mõnevõrra müra tekitada.
yy
See ei mõjuta toote jõudlust ega töökindlust.
Kõvaketaste puhul on mõningane müra tavapärane.
yy
Teises teleris salvestatud programmi ei saa
vastavalt autorikaitsepoliitikale esitada. Kui
üritate esitada teises teleris salvestatud
programmi, näete tühja ekraani.
EESTI
EST
Markeerimisrežiim
87
88
DVR-i funktsioon
Markeerimisrežiim
Salvestatud programmide esitamine
Esita
Salvestatud saadete loend
USB
Lehekülje muutmine
Vaba ruum 100 GB
79h 03m
31h 37m
USB1 XTICK
Märkimisrežiim lk 1/1
D1
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
Võite esitada salvestatud saadete loendist valitud
programmi.
D2
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
1
D3
Esitusaeg00:02:30 /Kuupäev:2010.01.01
2
� Eemalda markeering
kõigilt
� Markeeri kõik
� Esita markeeritud
� Kustuta
markeeritud
Välju markeerimisrežiimist
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage nuppu OK.
2 Vajutage rohelist nuppu ja valige Recorded
List (Salvestatud saadete loend).
3 Vajutage nuppuFAV, et märkida soovitud programm.
4 Valigenoolenuppudega soovitud salvestatud
programm.
EESTI
EST
5 Vajutage kollast nuppu märgitud saate esitamiseks.
Nupp
Kirjeldus
Punane nupp
Eemalda markeering kõigilt:muudab märgistatud salvestatud programmid mittemärgistatud salvestatud
programmideks.
Roheline nupp
Markeeri kõik: markeerib kõik loendis olevad salvestatud programmid.
Kollane nupp
Esita markeeritud: esitab esimese
valitud faili. Kui salvestatud programmide esitamine lõppeb, esitatakse
automaatselt järgmine valitud pala.
Sinine nupp
FAV
Kustuta markeeritud: kustutab kõik
markeeritud salvestatud programmid.
Välju markeerimisrežiimist
3
��
00:35
05:35
� Klipi redi� � � ꕚ ꕙ
geerimine
� Kordus
� Valik
� Peida
Välju
1 Pärast USB-seadme ühendamist vajutage
nuppu OK.
2 Vajutage rohelist nuppu ja valige Recorded
List (Salvestatud saadete loend).
3 Valige noolenuppudega salvestatud programm
ja vajutage nuppu OK.
4 Vajutage rohelist nuppu, et valida Valik ja seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(Välju).
Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage
nuppu BACK (Tagasi).
Menüü
Esita viimati peatatud kohast.
Kirjeldus
Jätkab esitust viimati peatatud
kohast.
Esita algusest.
Esitab valitud salvestatud programmid.
Nimeta ümber
Nimetab programmi ümber.
Kustuta
Kustutab programmi.
DVR-i funktsioon
89
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Edenemisriba?
See funktsioon näitab, milline salvestatud
programmi esitus on võimalik, praegust
olekut ekraanil ja otse-TV olekut.

1
Eelvaade

2
Esituse praegune olek ja edenemisaeg.

3
Salvestatud programmi kogu edenemisaeg
Nupp
Kirjeldus
Kiirendamiseks
vajutage esitamise ajal korduvalt
nuppu REW ( ) või FF ( ).
- Iga nupuvajutusega kiireneb esitus
ühe astme võrra (kuni 4 astet).
Roheline nupp
Valik: Vajutage rohelist nuppu salvestatud failide video- ja heliseadete
muutmiseks.
Kollane nupp
Klipi redigeerimine:
Vajutage kollast nuppu kohas, kus
soovite klipi redigeerimist alustada ja
uuesti siis, kui soovite seda lõpetada.
Salvestamiseks valige Jah.
- Klipi redigeerimise algus kuvatakse
ekraani alaosas oleval salvestamise edenemisribal kujul
ja klipi
redigeerimise lõpp kujul
. Klipi
redigeerimise algus- ja lõpukohta
saab määrata nii edasi kui ka tagasi
liikudes.
- Salvestada ei saa lühemat intervalli
kui 10 sekundit.
Sinine nupp
Kordus:
Vajutage sinist nuppu kohas, kus
soovite kordusintervalli alustada ja
uuesti siis, kui soovite seda lõpetada.
Kordusintervalli esitamise tühistamiseks vajutage uuesti sinist nuppu.
- Kordusintervalli algus kuvatakse
ekraani alaosas oleval salvestamise
edenemisribal kujul
ja lõpp kujul
. Kordusintervalli algus- ja lõpukohta saab määrata nii edasi kui ka
tagasi liikudes.
- Määrata ei saa lühemat intervalli
kui 10 sekundit.
- Kordusintervalli tühistamisel naaseb teler tavalisele esitusele intervalli lõpukohast.
Vajutage esituse ajal nuppu Pause( ).
- Kuvatakse pausiekraan.
- Igal nupu Pause( ) vajutamisel nihkub
ekraan järk-järgult edasi ( )
-Vajutage nuppu Pause( ) ja kasutage
seejärel aeglaseks liikumiseks nuppu
FF ( , ).
- Kui te pausi järel 10 minuti jooksul
ühtegi nuppu ei vajuta, siis esitus
jätkub.
, OK
Kursori liigutamisel noolenuppudega
( ) esitamise ajal
ja seejärel nupu OK vajutamisel
esitatakse kohe
kursori all olev ekraan. (
)
3D
Kasutatakse 3D-videote vaatamiseks.(ainult 3D-mudelid)
EESTI
EST
Esitus
Edasikerimine
Tagasikerimine
Paus
Otsevaade +
Otsevaade Ühe ekraani võrra
Aeglane esitus
(Sinine) Kordusintervalli algus
(Kollane) Klipi redigeerimise intervalli
algus
(Sinine) Kordusintervalli lõpp
(Kollane) Klipi redigeerimise intervalli
lõpp
Kordusintervall
Salvestatud programmi esitamise ajal võite seda
mitmel viisil kohandada.
90
EPG-funktsioon (elektrooniline telekava)
EPG (elektrooniline telekava) funktsioon (digirežiimis)
See süsteem on varustatud elektroonilise telekavaga (EPG), mis aitab teil liikuda läbi kõikide võimalike vaatamisvalikute.
EPG annab sellist teavet, nagu programmide
nimekirjad, kõigi olemasolevate teenuste algus- ja
lõpuajad. Lisaks on EPG-s sageli saadaval täpne
teave programmi kohta (nende programmi üksikasjade olemasolu ja hulk on sõltub levitajast).
Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui
telekanalid EPG-teavet edastavad.
Enne EPG-funktsiooni kasutamist peate menüüs
Aeg määrama kellaaja.
EPG kuvab kanaliteavet 8 päeva kohta.
DTV
18 The HITS
Movers and Shakers : 86-06
18:00
19:30
Järgmine
Programmi muutmine
Vaata
MHEG ... 4:3
Tyra
DTV 18 The HITS
28 Sep. 2008 21:00~00:00
Salvesta
Meeldetuletus
Sule
OK
Salvesta : kuvatakse hüpikaken salvestamise sätetega.
Meeldetuletus: reserveeritud.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/
meeldetuletus seadistusrežiim.
K 7 veebr. 19:28
576i
EESTI
EST
EPG sisse-/väljalülitamine
Tagasivaade viimase 20 aasta kuumimatele tantsusammudele.
1 EPG sisse- või väljalülitamiseks vajutage nupyy
Valitud programmi teabe kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Kuvatakse koos tele- või digitaalteleprogrammiga.
Kuvatakse raadioprogrammis.
Kuvatakse MHEG programmis.
HE-AAC C Kuvatakse HE-AAC programmis.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Ringhäälinguprogrammi kuvasuhe.
Kuvatakse teletekstiga programmis.
Kuvatakse subtiitritega programmis.
Kuvatakse krüpteeritud programmis.
Kuvatakse Dolby Digital kanaliga.
Kuvatakse Dolby Digital PLUS-programmiga.
576i/p, Telesaate eraldusvõime.
720p,
1080i/p
Sõltuvalt programmiteabest ei pruugita
ikooniga edastatud programmi režiimis
Monitor Out (Monitor väljas) kuvada.
Kuvatakse MHP programmis.
>
Näitab teavet järgmise programmi
kohta.
Kuvab muu programmi teabe.
pu GUIDE.
Programmi valimine
1
Soovitud programmi valimiseks vajutage noole-
nuppe või nuppe P
Telekava
.
▲
That ’70s show
25. nov. 2008 10:05
DTV 1 YLE TV1 25. nov. 2008 09:45~10:15
KÕIK
NÜÜD
1 YLE TV1
JÄRGMINE
That ’70s show
2 YLE TV2 Your World Today
4 TV..
Legenen om Den....
5 YLE FST Naturtimmen
6 CNN
Lyssna
Keno
World Business
Fantomen
Kritiskt
ABC
▼
INFO i Information
Režiim
Vaata/Ajasta
Manuaalne taimer
TV/
RAD
RAADIO
Ajakava loend
Välju
FAV
Lemmik
EPG-funktsioon (elektrooniline telekava)
NÜÜD/JÄRGMINE juhendi režiimis
Saate vaadata eetris olevat ja sellele järgnevat
programmi.
Nupp
Punane nupp
Kollane nupp
Sinine nupp
OK
P
JUHEND
BACK (Tagasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD (Teler/Raadio)
INFO
FAV
Kirjeldus
EPG režiimi muutmine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
(Vt lk84)
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
(Vt lk85)
Kui valite "Nüüd", liigutakse valitud
programmile ja EPG suletakse
Valides Järgmine, ilmub reserveerimise
hüpikaken.
Valige nüüd või järgmisena edastatav
programm.
Edastatava programmi valimine.
Lehekülg üles/alla.
91
Kuupäeva muutmine
Nupp
Roheline nupp
BACK (Tagasi)
OK
JUHEND
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Kuupäeva seadistamisežiimi väljalülitamine.
Valitud kuupäevale vahetamine.
Kuupäeva valimine.
EPG väljalülitamine.
EPG väljalülitamine.
Valige DTV- või RAADIOprogramm.
Üksikasjalik teave sisse või välja.
Lemmikrežiimi muutmine.
Nupp
Kirjeldus
Punane nupp EPG režiimi muutmine.
Roheline nupp Kuupäevasätterežiimi sisenemine.
Režiimi Manuaalne taimer sisenemine.
Kollane nupp
(Vt lk84)
Režiimi Ajakava loend sisenemine.
Sinine nupp
(Vt lk85)
Kui valite "Praegu edastatav saade",
liigutakse valitud programmile ning EPG
OK
suletakse
Kui valite "Hiljem edastatav saade",
kuvatakse reserveerimise hüpikaken.
Programmi valimine.
Edastatava programmi valimine.
P
Lehekülg üles/alla.
JUHEND
BACK (TaEPG väljalülitamine.
gasi)
EXIT (Välju)
TV/RAD (TeValige DTV- või RAADIOprogramm.
ler/Raadio)
INFO
Üksikasjalik teave sisse või välja.
FAV
Lemmikrežiimi muutmine.
Laiendatud kirjelduse kast
Nupp
INFO
JUHEND
EXIT (Välju)
Kirjeldus
Üksikasjalik info sisse või välja.
Tekst üles/alla.
Valige suvandi Taimeriga salvestamine/meeldetuletus seadistusrežiim.
EPG väljalülitamine.
EESTI
EST
8 päeva juhendi režiim
92
3D-PILDINDUS
3D-PILDINDUS
(ainult 3D-mudelid)
3D-tehnoloogia
Kolmemõõtmelise edastuse vahendusel või ühilduva seadme kasutamisel (nt Blu-ray 3D-pleier)
saab telerist vaadata kolmemõõtmelist videopilti.
Kujutiste kolmemõõtmeliseks nägemiseks peab
kasutaja kandma ühilduvaid 3D-prille.
HOIATUS
EESTI
EST
yy
3D-videote soovitatav vaatamiskaugus on
vähemalt kahekordne teleri diagonaalpikkus.
yy
Teleri vaatamiseks 3D-režiimis tuleb kanda
3D-prille. Parima tulemuse saavutamiseks
on soovitatav kasutada LG 3D-prille. Kui kasutate mõne teise tootja 3D-prille, ei pruugi
3D-kujutised korralikult näha olla. 3D-prillide
kasutusjuhised leiate nende kasutusjuhendist.
yy
2D-kujutiste vaatamiseks soovitame 3Dprillid eest võtta. 3D-prillidega 2D-kujutiste
vaatamisel võite näha moonutatud kujutisi.
yy
3D-kujutiste vaatamine liiga lähedalt või liiga
kaua võib kahjustada silmi.
yy
3D-prillide kasutamine ja pikaaegne 3D-kujutisi sisaldava filmi vaatamine või videomängu
mängimine võib põhjustada peapööritust,
peavalu ning uimasust ja/või silmade väsimust. Kui teil on peavalu või tunnete end
muul moel väsinud või uimasena, lõpetage
teleri vaatamine ja puhake.
yy
Rasedad, vanurid, südamehaiged ja peapöörituse all kannatavad isikud ei tohiks 3D-filme
vaadata.
yy
Kuna kolmemõõtmeline video on väga tõetruu, võib see põhjustada üllatusmomente ja
ootamatuid liigutusi. Seepärast ärge vaadake 3D-videot esemete läheduses, mida on
võimalik maha tõugata ja katki teha.
yy
Ärge laske alla viieaastatel lastel 3D-videot
vaadata. See võib mõjutada nende silmade
arengut.
yy
Valgustajust tingitud krambihood:
teatud teguritega kokkupuutel (sh kiiresti
vahelduv ekraanipilt või vilkuv valgus, mis
on omane telesaadetele ja videomängudele)
võivad mõnel vaatajal tekkida epilepsia- või
krambihood. Kui teie või keegi teie perekonnast on põdenud epilepsiat või on kedagi
vallanud krambihood, võtke enne 3D-video
vaatamist ühendust arstiga.
Mõned sümptomid võivad määramata olukordades ilmneda ka eelneva ajaloota. Kui
teil esineb järgmiseid sümptomeid, lõpetage
viivitamatult 3D-video vaatamine ja võtke
ühendust arstiga: uimasus, peapööritus,
nägemishäired, mitmekordselt nägemine, silma- või näolihaste häired (silma- või lihasetõmblused), tahtmatud liigutused, kehalised
tõmblused, teadvusekaotus, meeltesegadus,
suunakadu, orientatsioonihäired, krambid
või iiveldus. Vanemad peavad oma lapsi (sh
teismelisi) kirjeldatud sümptomite osas jälgima, sest lapsed võivad 3D-video efektidele
vastuvõtlikumad olla.
yy
Valgustajust tingitud krambihoogude avaldumise tõenäosust saab vähendada järgmiste
toimingutega.
»T
ehke 3D-telepildi vaatamise ajal puhkepause.
» Kui teie silmadel on nägemiserinevus, siis
kasutage teleri vaatamisel nägemist korrigeerivaid prille või läätseid.
» 3D-video vaatamisel veenduge, et teie
silmad on ekraaniga samal kõrgusel ja te ei
istu liiga lähedal.
» Ärge vaadake 3D-videot liiga kaua ning siis,
kui olete väsinud või haige.
» 3D-prille tohib kasutada vaid 3D-video
vaatamiseks 3D-seadme vahendusel.
»M
õnedel isikutel võib pärast 3D-video
vaatamist esineda orientatsioonihäireid.
Seetõttu on pärast 3D-video vaatamist
soovitatav natuke aega istuda ja puhata.
3D-PILDINDUS
MÄRKUS
(Ainult 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**,
47/55LW95** 72LZ97**)
yy
Pärast teleri sisselülitamist kulub mõni sekund selle kalibreerimisele.
yy
Kolmemõõtmelise kujutise vaatamine on
häiritud, kui teleri ja 3D-prillide vahel on
takistus.
yy
Ärge kasutage telerit teiste elektroonika- ja
raadiosagedusseadmete läheduses.
yy
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCARTkaabli.
yy
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiTV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
yy
3D-pilt ei pruugi olla nähtav, kui vaatamise
ajal lebate.
yy
Kui suunate pilgu mujale ja seejärel uuesti
teleri ekraanile, võib 3D-kujutise tekkimiseks
kuluda natuke aega.
93
3D-prillide kasutamine
ETTEVAATUST!
yy
Ärge kasutage 3D-prille nägemis-, päikese- või kaitseprillide asemel.
yy
Ärge hoidke 3D-prille liiga külmas või
kuumas kohas.
yy
Ärge kukutage 3D-prillide peale teisi
esemeid. Ärge väänake prille ega pillake
neid maha.
yy
Kuna 3D-prillide klaasid on kriimustustele
vastuvõtlikud, siis kasutage puhastamiseks ainult pehmet lappi. Lappi tuleb
enne puhastamist raputada, et vältida
võõrkehade sattumist kriimustustundlikele prilliklaasidele.
yy
Sidetõrge võib tekkida, kui prillid on elektroonikaseadme lähedal, millel on sama
laineala (2,4 GHz), näiteks mikrolaineahi
või WLAN-seade.
EESTI
EST
MÄRKUS
(Ainult 32/37/42/47/55LW55**,
32/37/42/47/55LW57**, 32/42/47/55LW65**)
yy
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa ekraani väljundsignaale edastada läbi SCARTkaabli.
yy
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiTV sooritab ajakavastatud salvestamist, ei
saa ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli ning salvestamist ei toimu.
3D-video vaateulatus
(Ainult 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**
72LZ97**)
Teleri suurus, vaatamisnurk ja muud tegurid võivad
vaatamiskaugust ja -nurka mõjutada.
Vaatamiskaugus
2 m kuni 7 m
Maksimaalne vaatamiskaugus
10 m
94
3D-PILDINDUS
3D-kujutiste vaatamine
3D-kujutiste seadistamine
1 Esitage 3D-režiimis toodetud video.
1 Vajutage 3D kujutiste vaatamise ajal nup-
2 Vajutage nuppu 3D, et vaadat 3D-pilti.
3 Kandke 3D prille.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge valikule OK,
pu3D OPTION. Kuvatakse hüpikaken.
2 Liikuge noolenuppudega ühele järgmistest
valikutest ja vajutage nuppu OK.
Valige valikud.
seejärel vajutage nuppu OK.
5 Kuju liigutamiseks kasutage noolenuppe, see-
3D-režiimi seade
järel vajutage nuppu OK.
Režiim
2D 3D
Kirjeldus
Vahetati 2D-režiimist 3D-režiimi
2D-st 3D-sse teisendatud
videod võivad näida vähem
loomutruud kui algselt 3Dvideona toodetud videod.
Seadista video.
Seadista audio.

3D-režiimi seade
Valik
(sõltub mudelist)
Kõrvuti
3D-pildi korrektuur
EESTI
EST
Ülemine ja alumine
3D-sügavus
Muster
3D-vaatepunkt
3D-optimeerimine
Järjestikkaader
Sulge
Kirjeldus
Valige Vasak/Parem või Parem/Vasak.
Parema nähtavise tagamiseks
valige 3D-videoga ekraan.
Reguleerib 2D-kujutisest
3D-kujutiseks teisendatud
pildi stereoskoopilist efekti.
Liigutab 3D-kujutist ette- ja
tahapoole, et kohandada
3D-perspektiivi.
Optimeerib 3D-kujutist vastavalt vaatamiskeskkonnale.
6 Vajutage nuppu 3D , et lülitada 2D või 3D välja.
Valik
3D -> 2D
3D välja
Kirjeldus
Kuvab kujutisi 2D-režiimis ilma
3D efektideta.
Kuvab kujutisi algses vormingus.
2D -> 3D
Kuvab kujutisi 3D-režiimis.
Tühista
Suleb hüpikakna.
Seadista video.
Võimaldab muuta video eelseadeid. (Vaadake
teemat "PILDISÄTTED").
Seadista audio.
Võimaldab muuta heli seadeid. (Vaadake teemat
"HELISEADED").
3D-PILDINDUS
95
ETTEVAATUST!
yy
3D-kujutiste vaatamise ajal ei kuvata
kõiki menüüsid.
yy
Digitelevisiooni kanalite või sisendallika
vahetamisel lülitatakse 3D-režiim automaatselt välja.
yy
Kui vaatate 3D-režiimis 2D-pilti, ei pruugita kujutist korralikult kuvada.
yy
3D-efekti näeb siis, kui telerisse tuleva
3D-sisendsignaali kuvamisel valitakse
3D-režiim.
yy
MPO-failide (3D-kaamera faili) korral on
3D-režiim automaatselt sisse lülitatud.
MÄRKUS
EESTI
EST
yy
Kui valite 3D-režiimi, lülitatakse toiteindikaator automaatselt välja.
yy
Saate kaugjuhtimispuldi nupuga AV
MODE (AV-režiim) valida vaid Väljas või
Film.
yy
3D-režiimis on energiasäästufunktsioon
välja lülitatud.
yy
3D-filmide vaatamise ajal ei saa avada
avamenüüd.
96
SÄTETE KOHANDAMINE
TELERI SÄTETE KOHANDAMINE
Menüü SEADISTUS
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage avamenüü.
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või valikule ja vajutage nuppu OK.
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Menüü
Kirjeldus
EESTI
EST
SEADED
Seadistab ja muudab programme
PILT
Reguleerib pildi suurust, kvaliteeti või efekti
AUDIO
Reguleerib helikvaliteeti, efekti või helitugevust
AEG
Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni
LUKK
Lukustab või avab kanalid ja programmid
VALIK
Kohandab üldsätteid
VÕRK
Seadistab võrku.
TUGI
Kuvab klienditeavet.
SÄTETE KOHANDAMINE
97
Sätete kohandamine
Seadistussätted
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
SEADED
Liiguta
OK
Välju
●
Automaatne häälestus
●
Manuaalne häälestus
●
Programmi redigeerimine
●
Võimendi
●
CI info
●
Kaabel-DTV seadistus
●
Satelliit DTV seadistused
●
Tivu Programme List Update (Tivu programmiloendi
: Sees
uuendamine) : Sees
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kasutatavaid programmisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Kirjeldus
Häälestab ja talletab kõik antenni, kaabli või satelliitsisendi kaudu saada olevad rogrammid (Vt
lk31).
Häälestab ja talletab soovitud programmid käsitsi (Vt lk36).
CI-info
Võimaldab vaadata krüpteeritud teenuseid (tasulised teenused).(Vt lk40).
Kaabel-DTV seadistus
(Ainult režiimides
Kaabel, Kaabel ja
satelliit (ainult satelliitmudelites))
Satelliit DTV seadistus
(Ainult režiimides
Satelliit, Antenn &
satelliit, Kaabel &
satelliit - ainult satelliitmudelid)
Tivu Programme
List Update (Tivu
programmiloendi
uuendamine)
(Ainult režiimides Satelliit, Antenn & satelliit, Kaabel & satelliit ainult satelliitmudelid,
ainult Itaalia)
Seadistab mitmeid kaabel-DTV vaatamise seadeid. (Vt lk34).
Programmide redigeerimine (Vt lk39).
Seadistab optimeeritud tundlikkuse sõltuvalt signaali kvaliteedist. (Vt lk40)
Seadistab mitmeid satelliit-DTV vaatamise seadeid. (Vt lk34).
Uuendab muudetud programmiteavet vastavalt riigi leviedastuse tingimustele ja satelliitidele.
(Vt lk35).
EESTI
EST
Seade
Automaatne häälestus
Manuaalne häälestus
Programmi redigeerimine
Võimendi
98
SÄTETE KOHANDAMINE
Pildisätted
PILT
1 Avamenüü avamiseks vajutage nuppu HOME (Avamenüü).
●
Kuvasuhe
●
Määra 3D video
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
●
Pildiviisard
●
ꕊ Energiasääst.
●
Pildirežiim
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule PILT, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile,
seejärel vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu BACK
(TAGASI).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Liiguta
OK
Välju
: 16:9
: Väljas
: Standardne
● Taustavalgus
70
● Kontrastsus
100
● Heledus
50
● Teravus
70
● Värv
60
● Varjund
0
R
G
● Värvitemp.
0
W
C
● Erijuhtnupp
● Pildi lähtestamine
●
TruMotion
●
Ekraan
●
LED hämardus
: Madal
Kasutatavaid pildisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
EESTI
EST
Seade
Kuvasuhe
Kirjeldus
Muudab kujutise suurust, et kujutist optimaalse suurusega vaadata (Vt lk41).
Määra 3D video
(Ainult 3D-mudelid.)
Pildiviisard
Määrab 3D-kujutise valikud. (Vt lk92)
Reguleerimb pildikvaliteeti ja kalibreerib ekraani.
Kohandatud valikud salvestatakse režiimis Pildirežiim kui Ekspert1.

MÄRKUS
y yKui kasutate suvandit Pildiviisard, lülitub energiasäästu funktsioon automaatselt välja.
y yValikus Pildiviisard tehtud muudatuste lähtestamiseks kasutage valikut Pildi lähtestamine, kui valiku Pildirežiim sätteks on Ekspert1.
y yRežiimis RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC ei rakendata atribuutide Värv, Varjund ja H/V
Teravus muudetud väärtusi.
Energiasääst
Vähendab voolu tarbimist ekraani heledust muutes.

MÄRKUS
y yEnergiasäästu reguleerimisel MHEG/MHP-režiimis rakendub energiasäästu säte pärast
MHEG/MHP-režiimi peatamist.
y yKui teler on raadiokanalil, siis vähendab valiku „Ekraan väljas“ valimine energiatarbimist.
y yValiku Automaatne või Maksimaalne valimisel Taustavalgustus ei tööta.
Valik
Automaatne
Valiku Automaatne valimisel reguleeritakse taustavalgustust automaatselt
vastavalt ümbrusele aruka anduri abil.
Väljas
Valige see valik, kui see pole vajalik.
Minimaalne/
keskmine/maksimaalne
Ekraan välja
Määrab heledusastme.
Ekraan lülitub 3 sekundi möödumisel välja.
Puldi mistahes nupu vajutamisel lülitub ekraan jälle sisse.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Pildirežiim
99
Kirjeldus
Valib ühe eelmääratud kujutise või kohandab suvandeid teleri parima soorituse saavutamiseks.
Saate kohandada iga režiimi täiendavaid suvandeid.
Kasutatavad eelmääratud pildirežiimid erinevad teleriti.

MÄRKUS
y yKui valite suvandiArukas andur, lülitub energiasäästufunktsioon automaatselt sättele
Automaatne.
y yKui valite suvandi Film, lülitub kuvasuhte funktsioon automaatselt sättele Skaneerimine.
Režiim (sõltub mudelist)
Arukas andur
Seadistab automaatselt teleri pildiseadeid, näiteks kontrastsus, eredus,
teravus, värv või varjund vastavalt ümbritsevale ruumile.
Elav
Kohandab videokujutise kontrastsust, heledust, värvust ja teravust vastavalt
poekeskkonnale.
Standardne
Kohandab kujutist vastavalt tavakeskkonnale.
Kino
Optimeerib videokujutisi parema kinoelamuse andmiseks.
Mäng
Optimeerib videokujutisi kiirelt vahetuva arvuti- või mänguekraani kuvamiseks.
Kohandab üksikasjalikke videokujutise sätteid videoekspertidele ja tavavaatajatele.

Ekspert
MÄRKUS
TruMotion
Uusim videotehnoloogia, mis pakub selgemat, ühtlasemat kujutist ka kiiretes stseenides, luues
stabiilsema struktuuri selgema pildi tagamiseks.
TruMotion töötab kõigi sisenditega, v.a arvutirežiim.
MÄRKUS

y yKui võimaldate sätte TruMotion, võib ekraanile müra ilmuda. Sellisel juhul määrake funktsiooni TruMotion sätteks Väljas.
y yKui valite Pildirežiim-Mäng, määrake funktsiooni TruMotion sätteks Väljas.
Režiim
Kõrge
Tagab sujuvama pildiliikumise.
Madal
Tagab sujuvama pildiliikumise. Kasutage seda sätet tavakasutuse puhul.
Väljas
Lülitab funktsiooni TruMotion välja.
Kasutaja
De-Judder: reguleerib ekraani müra.
De-Blur: reguleerib ekraani järelkujutist.
EESTI
EST
y yISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control) : See teler on täpselt kalibreeritud vastamaks Imaging
Science Foundationi professionaalsele sertifikatsioonile.. Nii saavutati ISF-i “päevane” ja “öine” režiim, et pakkuda kasutajale LG HDTV
parimat kvaliteeti.
Režiimis ISFccc saab telerit täpselt ja igakülgselt kalibreerida.
Täpseid kalibreerimistööd teeb litsentseeritud tehnik. ISF-i sertifitseeritud tehniku leidmiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole.
100
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
EKRAAN
Kirjeldus
Kohandab arvuti ekraanisuvandeid.
Valik
LED lokaalne
hämardus
(sõltub mudelist)
Resolutsioon
Valib arvuti kasutamisel õige eraldusvõime.
Automaatkonfigureerimine
Asend
Määrab teleri suvandeid teleri ekraani jaoks automaatselt optimeerima.
Suurus
Reguleerib kujutise suurust.
Faas
Kõrvaldab horisontaaljooned.
Lähtesta
Taastab vaikesätted.
Paigutab kujutise õigesse kohta.
Pärast sisendvideo signaali ja ekraanipiirkondade analüüsimist reguleeritakse kontrastisuhte
parandamiseks taustavalgust.
Režiim
Väljas
Lülitab LED hämarduse välja.
Madal
Muudab pildi eredamaks ja mustad toonid sügavamaks kohaliku hämarduse
abil.
Muudab mustad toonid sügavamaks, kasutades tugevat hämardust.
Keskmine
Kõrge
Muudab pildi eredamaks ja mustad toonid sügavamaks kohaliku hämarduse
abil.
EESTI
EST
SÄTETE KOHANDAMINE
101
Peamised kujutise suvandid
Seade
Taustavalgus
Kirjeldus
Kohandab ekraani heledust LCD taustavalgustusega. Kui vähendate heleduse taset, muutub
ekraan tumedamaks ning energiatarbimist vähendatakse videosignaali kadudeta.

MÄRKUS
y yKui kasutate režiimi “Energiasääst - väljas, Minimaalne, Keskmine”, on saadaval
ka taustavalgustus.
Kontrast
Suurendab või vähendab videosignaali gradienti. Funktsiooni Kontrast saate kasutada, kui
pildi heledad osad on küllastunud.
Reguleerib pildi signaali peamist taset.
Heledus
Teravus
Värv
Reguleerib kontuuride teravustaset pildi heledate ja tumedate alade vahel. Mida madalam
tase, seda pehmem pilt.
Reguleerib kõigi värvide intensiivsust.
Varjund
Reguleerib tasakaalu punase ja rohelise taseme vahel.
Värvitemp.
Seadke soe häälestus punaste toonide rõhutamiseks või jahe häälestus vähem intensiivsete
toonide esiletõstmiseks, nagu näiteks sinine.
Täiendavate suvandite kohandamiseks.
Täiustatud juhtimine
või ekspertjuhtimine
Pildi lähtestamine
Taastab iga režiimi suvandid tehasesätetele.
MÄRKUS

Kujundi täiustatud suvandid (sõltuvad mudelist)
Seade
Kirjeldus
Dünaamiline kontrast- Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. Pilti
sus
parandatakse, muutes heledamad osad heledamaks ja tumedad tumedamaks.
Dünaamiline värv
Reguleerib kontrastsust, et hoida see vastavalt ekraani heledusele parimal tasemel. See
funktsioon parandab tooni, küllastumust ja helendust, et punane, sinine, roheline ja valge
näiksid erksamad.
Puhas valge
Muudab ekraani valged detailid erksamaks ja valgemaks.
Ekraani värv
Tuvastab videos naha piirkonnad ning kohandab nende värvuse loomulikumaks.
Müravaigistus
Vähendab ekraani müra, ilma et video kvaliteet selle all kannataks.
Superresolutsioon
Tagab kristallselge pildi, parandades üksikasju aladel, kus pilt on udune või ebaselge.
MPEG müravähendus
Eemaldab video tihendamisel tekkinud müra.
Gamma
Saate reguleerida tumeda piirkonna heledust ja pildi keskmist halli taset.
» »Madal: muudab tumedad ja keskmised hallid toonid heledamaks.
» »Keskmine: pildi originaaltase.
» »Kõrge: muudab tumedad ja keskmised hallid toonid tumedamaks.
Must tase
äärab ekraani musta taseme õigele tasemele. See funktsioon on saadaval järgmistes režiiM
mides: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI või Komponent.
» »Automaatne: seadistab vastavalt sisendsignaali tasemele ekraani musta taseme kõrgeks
või madalaks.
» »Madal: ekraani peegeldus muutub tumedamaks.
» »Kõrge: ekraani peegeldus muutub heledamaks.
EESTI
EST
y ySeda funktsiooni ei saa kasutada valikuga "Arukas andur".
y ySaate RGB-PC/HDMI-PC-režiimis reguleerida värvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele.
y yKui on valitud Ekspert 1/2, saate valida suvandi Taustavalgus, Kontrast, Heledus, H teravus,
V teravus, Värv või Varjund.
102
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Silmakaitse
Tõeline kino
Värvigamma
Kirjeldus
Reguleerige ekraani heledust, et see ei muutuks liiga heledaks. Tuhmistab väga heledad
pildid.
Seda funktsiooni saab kasutada režiimides "Pildirežiim-Standardne, Mäng".
Muudab salvestatud videoklipid loomulikumaks, eemaldades väriseva efekti.
Seda funktsiooni kasutatakse, kui vaatate filmist pärinevat videosisu.
See funktsioon töötab ka siis, kui režiim TruMotion on välja lülitatud.
Erijuhtnupp
Maksimeerib värvide kasutamist värvikvaliteedi parendamiseks.
» »Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
» »Lai: kasutab suuremat arvu värve.
Ekspertjuhtnupp
Kuvab signaali värviandmed.
» »Standardne: kuvab standardse värvikomplekti.
» »Lai: kasutab suuremat arvu värve.
» »EBU : režiim EBU standardi värvipiirkonna kuvamiseks
» »SMPTE : režiim SMPTE standardi värvipiirkonna kuvamiseks
» »BT709 : režiim BT709 standardi värvipiirkonna kuvamiseks
Serva täiustaja
xvYCC
Colour Filter (Värvifilter)
Ekspertmall
EESTI
EST
Värvitemperatuur
Värvi haldamise süsteem
Näitab video selgemaid ja iseloomulikemaid ning naturaalsemaid servasid.
See funktsioon töötab teravuse väärtusel UI 60.
Seda funktsiooni kõigil mudelitel ei ole.
See funktsioon pakub külluslikumaid värve.
Selle funktsiooniga esitatakse rikkalikemaid värve ning tavavideosignaali.
Seda funktsiooni saab kasutada režiimis "Pildirežiim - FilmCinema, Ekspert", kui xvYCCsignaal sisestatakse HDMI vahendusel.
Seda funktsiooni kasutatakse video spetsiaalsete värvide filtreerimiseks.
Värviküllastuse ja tooni täpseks määramiseks saate kasutada RGB-filtrit.
See on ekspertreguleerimisel kasutatav mall.
Seda funktsooni saab kasutada DTV vaatamisel režiimis "Pildirežiim - Ekspert".
Kohandab ekraani üleüldist värvitooni valge alusjoont muutes.
a. Gamma : Vali 1.9, 2.2, 2.4
b. Meetod: 2 punkti
y yMuster: sisemine, välimine
y yPunane/roheline/sinine kontrast, punane/roheline/sinine heledus: reguleerimisvahemik on
-50 kuni +50.
c. Meetod: 10 punkti IRE
y yMuster: sisemine, välimine
y yIRE (Institute of Radio Engineers — raadioinseneride instituut) on ühik, mis näitab
videosignaali suurust ning selle saab seadistada väärtustele 10, 20, 30 kuni 100. Saate
reguleerida punast, rohelist või sinist vastavalt igale seadistusele.
y yValgsus: see funktsioon kuvab valgustiheduse arvutatud väärtuse 2.2 gamma kohta. Saate sisestada soovitud valgsusväärtuse 100 IRE juures; 2.2 gamma valgsuse sihtväärtus
kuvatakse kümne sammuna 10 IREst kuni 90 IREni.
y yPunane/roheline/sinine: reguleerimise vahemik on -50 kuni +50.
d. Rakendub kõigile sisenditele
Tööriistana, mida kasutavad eksperdid reguleerimiseks, kasutades testmustreid, ei mõjuta
see teisi värve, kuid seda saab kasutada, et valikuliselt reguleerida 6 värvipiirkonda (punane, roheline, sinine, tsüaansinine, magenta, kollane).
Värvierinevused ei pruugi olla eristatavad, isegi kui reguleerite tavalist videot.
Reguleerib punast/rohelist/sinist/kollast/tsüaansinist/magentat.
» »Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta värv: reguleerimise vahemik on
-30 kuni +30.
» »Punane/roheline/sinine/kollane/tsüaansinine, magenta Varjund: reguleerimise vahemik on
-30 kuni +30.
See funktsioon on RGB-PC ja HDMI-PC režiimides blokeeritud.
SÄTETE KOHANDAMINE
Heliseaded
AUDIO
1 Avamenüü avamiseks vajutage nuppu HOME (Avamenüü).
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule AUDIO, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu OK.
-Eelmisele menüütasemele liikumiseks vajutage nuppu
BACK (TAGASI).
Liiguta
● Automaatne
● Selge
helitugevus
hääl II
103
Välju
OK
: Väljas
: Väljas
�
● Tasakaal
2
0
L
R
● Helirežiim
: Standardne
• Infinite 3D Surround: Väljas
• Kõrged toonid50
• Bass
• Heli lähtestamine
● Heli
optimeerija
● Digital
Audio Out
● TV-kõlar
50
: Normaalne
: PCM
: Sees
● ARC-režiim
: Sees
● DTV
: Automaatne
● AV
heliseade
Sünk.
: Väljas
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (VÄLJU).
Kasutatavaid helisätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
Aktiveerib automaatse helitugevuse funktsiooni, mis hoiab helitugevuse ühtlasena ka kanaleid vahetades. Helitugevuse tase ei pruugi erinevate ringhäälingujaamade signaalitingimuste tõttu ühtlane
olla.
Selge hääl
Määrab inimhääle selguse. Kui funktsioon on sisse lülitatud, saate hääle selgust reguleerida.
Tasakaal
Reguleerib vasaku ja parema kõlari helitasakaalu vastavalt keskkonnale.
Helirežiim
Valib ühe eelmääratud helirežiimi või kohandab iga režiimi suvandeid.
Režiim
Standard
Valige, kui soovite kuulda standardkvaliteediga heli.
Muusika
Valige muusika kuulamiseks.
Kino
Valige filmi vaatamiseks.
Sport
Valige spordisündmuste vaatamiseks.
Mäng
Valige mängude mängimiseks.
MÄRKUS
y yKui helikvaliteet või -tugevus ei vasta teie nõuetele, soovitame erinevate kasutajakeskkondadega toimetulekuks kasutada eraldi kodukinosüsteemi või võimendit.
y yKui valite režiimi Selge hääl II jaoks suvandi Sees, funktsioon Infinite 3D Sound ei tööta.
Valik
Infinite 3D Surround
Patenteeritud LG helitöötlustehnika, mis pakub haaravat 5.1 surroundheli vaid kahe esikõlari kaudu.
Kõrged toonid
Juhib väljundi domineerivaid helisid. Kõrgete toonide lisamisel suurendab see kõrgema sagedusvahemiku väljastamist.
Bass
Juhib väljundi pehmemaid helisid. Bassi lisamisel suurendab see
madalama sagedusvahemiku väljastamist.
Heli lähtestamine
Taastab helirežiimi vaikesätted.
Heli optimeerija Optimeerib heli sõltuvalt ruumist, kus teler asub.
Valik
Tavaline
Tavaline helirežiim.
Seinakinnituse tüüp
Optimeeritud heli seinale kinnitatud teleri jaoks.
Statiivi tüüp
Optimeeritud heli statiivil oleva teleri jaoks.
EESTI
EST
Automaatne
helitugevus
104
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Digitaalne audioväljund
Kirjeldus
See funktsioon võimaldab teil valida eelistatud digitaalse audioväljundi.
Kui funktsioon Dolby Digital on kasutatav, siis valides menüüst suvandi Digitaalne audioväljund,
määrate SPDIF-väljundi (Sony
Philips Digital InterFace — Sony Philipsi digitaalne liides) väärtusele Dolby Digital.
Kui digitaalse heliväljundi menüüs on valitud väärtus Automaatne ja funktsioon Dolby Digital ei ole
kasutatav, on SPDIF-väljundiks PCM (impulssmodulatsioon).
Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel,
esitatakse vaid Dolby Digital.
Element
Automaatne
PCM
TV-kõlar
Helisisend
Digitaalne audioväljund
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Kõik
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
Lülitab teleri sisemised kõlari välise Hi-Fi süsteemi kasutamisel sisse. Teleri kõlareid saab audio
väljundseadmena kasutada ka videosisendi puudumisel.

MÄRKUS
y yKui teleri kõlarid lülitatakse välja Simplink kodukino kasutamise ajal, lülitub heliväljund automaatselt kodukinosüsteemi kõlaritesse, kuid kui teleri kõlarid uuesti sisse lülitatakse, väljutatakse heli taas teleri kõlaritest.
y yMõned menüüd valikus AUDIO on blokeeritud, kui teleri kõlarid on välja lülitatud.
ARC-režiim
(Audio Return
Channel)
Välise heliseadme kasutamisel, millel on ARC (Audio Return Channel) funktsioon, saab väljundina
kasutada SPDIF-i, kasutades kiiret HDMI-kaablit ja mitte täiendavat optilist kaablit.

MÄRKUS
EESTI
EST
y yMõned HDMI-kaablid ei pruugi seda režiimi toetada. (Soovitatakse kasutada kiiret HDMI-kaablit.)
y yARC-režiim töötab vaid teleri HDMI 1 sisendis.
y yAktiveerib selle funktsiooni kasutamiseks funktsiooni SIMPLINK.
Valik
Sees
Kui ARC funktsiooniga seade on sisse lülitatud, kasutatakse automaatselt seadme kõlarit, kui SIMPLINK on lubatud.
Väljas
Seadme kõlarit ei kasutata ka siis, kui ARC funktsiooniga seade on
sisse lülitatud ja SIMPLINK on aktiveeritud.
DTV heliseaded Kui sisendsignaal sisaldab mitut tüüpi heli, võimaldab see funktsioon valida
(digirežiimis)
sobiva tüübi.
Režiim
Automaatne
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby
Digital+ > Dolby Digital > MPEG (v.a Itaalias).
Väljutab automaatselt järgmises järjekorras: HE-AAC > Dolby
Digital+ > MPEG > Dolby Digital (ainult Itaalias).
HE-AAC,
Võimaldab kasutajal valida sobiva heli tüübi.
Dolby Digital+, Dolby Digital, Kui valitud on MPEG, siis on heliväljund alati MPEG-vormingus.
MPEG
Kui MPEG-d ei toetata, valitakse teine järjekorras olev helitüüp.
AV Sünk.
Kui heli ja video pole sünkroonsed, saate seda käsitsi reguleerida.
(-) seade: heliväljundi kiiremaks muutmine.
(+) seade: heliväljundi aeglasemaks muutmine.
Valik
AV Sünk.
Reguleerib teleri kõlari ja SPDIF-i sünkroonsust.
TV-kõlar
Reguleerib teleri seesmise kõlari heli sünkroonsust.
SPDIF (Sony Philips Digital
InterFace)
Reguleerib heli väljundporti ühendatud välise kõlari heli.
SÄTETE KOHANDAMINE
105
Stereo- ja kaksikvastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui programm on valitud, kuvatakse jaama heliteave koos programminumbri
ja jaama nimega.
1 Vajutage nuppu Q. MENU (Kiirmenüü).
2 Avage noolenuppudega menüü Audio või Audio keel ja vajutage nuppu OK
3 Liikuge noolenuppudega heliväljundile ja vajutage nuppu OK.
Edastus
Mono
Stereo
Kaksik
Kuval
MONO
STEREO
DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
yy
Monoheli valimine
Kui stereosignaal on halva vastuvõtu tõttu nõrk, võite lülitada ümber monorežiimile. Monovastuvõtu
korral heli selgus paraneb.
yy
Keele valik kakskeelse edastuse jaoks
Kui programmi saab vastu võtta kahes keeles (kakskeelne), saate lülituda režiimi DUAL I,
DUAL II või DUAL I+II.
saadab kõlaritesse edastuse primaarkeele.
saadab kõlaritesse edastuse sekundaarkeele.
saadab igasse kõlarisse eri keele.
NICAM-vastuvõtt (ainult analoogrežiimis)
Kui teler on varustatud NICAM-vastuvõtjaga, on võimalik vastu võtta kvaliteetset digitaalheli NICAM (Near
Instantaneous
Companding Audio Multiplex).
Heliväljundit saab valida vastavalt vastuvõetavale edastustüübile.
1 NICAM-mono vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM MONO või FM MONO.
2 NICAM-stereo vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM STEREO või FM MONO.
Kui stereosignaal on nõrk, lülitage ümber seadele FM MONO.
3 NICAM-kaksikedastuse vastuvõtmisel saate valida seadeks NICAM DUAL I, NICAM DUAL II või
NICAM DUAL I+II või FM MONO.
Kõlarite heliväljundi valik
Režiimis AV, Komponent, RGB ja HDMI saate valida heliväljundiks vasak- või parempoolsed kõlarid.
Valige heliväljund.
L+R: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kõlarile ja parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kõlarile.
L+L: vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
R+R: parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kõlarile.
EESTI
EST
DUAL I
DUAL II
DUAL I+II
106
SÄTETE KOHANDAMINE
Ajaseaded
AEG
Liiguta
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
● Kell
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajuta-
● Sisselülitusaeg
: Väljas
● Unetaimer
: Väljas
ge nuppu OK.
● Väljalülitusaeg
OK
Välju
: Väljas
3 Liikuge noolenuppudega valikule AEG, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu Exit (Välju).
Kasutatavaid ajasätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kell
Kirjeldus
Määrab kellaaja, kuupäeva, ajavööndi ja suveaja.
Kellaaeg määratakse automaatselt vastavalt digitaalkanali signaalile, mis sisaldab ringhäälingujaama pakutavat ajateavet. Vastasel juhul määrake kellaaeg ja kuupäev käsitsi.

EESTI
EST
MÄRKUS
y yKellaaeg määratakse ajanihke teabe järgi, mille aluseks on ajavöönd ja GMT (Greenwichi
aeg), mida võetakse vastu ringhäälingusignaaliga ning kellaaeg seadistatakse automaatselt digitaalse signaali järgi.
y yKui linna nime ajavööndis muudetakse vastavalt nihkele, saate kellaaega 1 tunni võrra
muuta.
y yAjavööndi menüüd saab muuta režiimis Automaatne.

Ajatsoon
Moskva
Jekaterinburg
Omsk
Krasnojarsk
Irkutsk
Jakutsk
Vladivostok
Magadan
Kaliningrad
See tabel tähistab Venemaa 9 piirkonna ajavööndit; kui
kasutaja valib enda piirkonna ajavööndi, siis seadistatakse
kellaaeg automaatselt.
Kui telejaam kohaliku kellaaja nihet ei edastata või pärast
piirkonna valimist andmed ei ühti, siis saab kasutaja õige
kellaaja määramiseks muuta nihet ajavööndi seadetes.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Väljalülitusaeg/
Sisselülitusaeg
107
Kirjeldus
Määrab teleri automaatse sisse- või väljalülitusaja. Funktsiooni kasutamiseks peate eelnevalt määrama kehtiva kellaaja ja kuupäeva.

MÄRKUS
y yKui 2 tunni jooksul pärast teleri sisselülitamisfunktsiooniga sisselülitamist ühtegi nuppu ei
vajutata, siseneb teler automaatselt ooterežiimi.
y yKui määrata nii väljalülitus- kui sisselülitusaeg samale ajale, alistab väljalülitusaja funktsioon sisselülitusaja funktsiooni.
Unetaimer
Määrab aja, mille möödumisel teler välja lülitub Kui lülitate teleri välja ja uuesti sisse, lülitub unetaimeri funktsioon välja.
EESTI
EST
108
SÄTETE KOHANDAMINE
Lukuseaded
LUKK
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
● Parooli
Liiguta
OK
Välju
seadistamine
● Süsteemilukk
: Väljas
● Programmi blokeerimine
● Vanemlik järelvalve: Blokeering väljas
● Sisendi blokeerimine
3 Liikuge noolenuppudega valikule LUKK, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kasutatavaid lukusätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Kirjeldus
EESTI
EST
Parooli seadistamine
Vahetab neljamärgilise salasõna. Vaikimisi kasutatav PIN-kood on "0 0 0 0".
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole parool ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’, vaid ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’.
Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei saa määratud parool olla ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’.
Kui olete oma salasõna unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil ‘0’, ‘3’, ‘2’, ‘5’.
Süsteemilukk
Aktiveerib ja desaktiveerib süsteemiluku.
Programmi
blokeerimine
Blokeerib programmid, mis on lastele sobimatud. Programme saab valida, kui ekraan jääb tühjaks ja
heli vaigistatakse.
Lukustatud kanali vaatamiseks sisestage parool.
See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni Süsteemilukk säte on ‘Sees’.
Vanemlik järelvalve
See funktsioon toimib vastavalt edastusjaama esitavale teabele. Kui signaal
edastab vale teavet, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Selle menüü avamiseks on vaja sisestada parool.
Teler on programmeeritud nii, et viimati häälestatud suvand jääb meelde ka pärast väljalülitamist.
Takistab lastel vastavalt kategooriapiirangutele vaadata teatud täiskasvanute programme.
Piiranguga programmi vaatamiseks sisestage parool.
Kategooriad erinevad riigiti.
Sisendi blokee- Blokeerib sisendallikad.
rimine
See funktsioon on kasutatav, kui funktsiooni Süsteemilukk säte on ‘Sees’.
109
SÄTETE KOHANDAMINE
Valikuseaded
VALIK
● Keel
1 Vajutage nuppu Home (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega suvandile VALIK, seejärel vajutage
nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
Liiguta
Välju
(keel)
● Riik
● Abi
OK
: UK
erivajadustega inimestele
● Sisselülituse
indikaator
● Kursor
● Smart
Share'i seade
● Tehaseseaded
● Seadista
● Režiimi
● IR
ID
:1
seadistamine: Kodukasutus
Blaster
: Väljas
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Kasutatavaid üldsätteid on kirjeldatud järgmiselt.
Seade
Keel
Kirjeldus
Valib kuva- või helikeele.
Valik
Menüükeel
Valige soovitud keel.
Audio keel
Audio funktsioon võimaldab teil valida helile eelistatud keele.
Kui heliandmeid pole valitud keeles saadaval, siis esitatakse heli vaikimisi valitud keeles.
Helikeele OSD informatsioon
Kuva
Pole kasutatav
Olek
Ei ole kasutatav
MPEG heli
Dolby Digital heli
Heli vaegnägijatele
Heli vaegkuuljate
Dolby Digital Plus Audio
HE-AAC heli
Subtiitri keel
Kasutage funktsiooni Subtiitrid, kui subtiitreid edastatakse kahes või
enamas keeles. Kui valitud keeles edastatavad subtiitrite andmed
puuduvad, kuvatakse subtiitrid vaikimisi keeles.

Subtiitrite keele OSD informatsioon
Kuva
Pole kasutatav
Olek
Ei ole kasutatav
Teleteksti subtiitrid
Subtiitrid vaegkuuljatele
Teksti keel

Kasutage digirežiimis teksti keele funktsiooni, kui teksti edastatakse
kahes või enamas keeles. Kui valitud keeles edastatava teksti andmed
puuduvad, kuvatakse tekst vaikimisi keeles.
MÄRKUS
y yKui esimeseks eelistuseks valitud keel heli, subtiitrite ja teksti jaoks pole saadaval, saate
valida teise eelistuskeele.
y yHeli/subtiitreid võidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 märgiga, mida edastatakse teenusepakkuja poolt.
y yKui te valite täiendava heli (heli vaegnägijatele/vaegkuuljatele), siis võib see asendada osa
põhihelist.
EESTI
EST

110
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Riik
Kirjeldus
Valib soovitud riigi. (sõltub mudelist)
MÄRKUS

y yKui te ei lõpeta seadistamise installimist nupuga BACK (TAGASI) või kui ekraanikuva
aeg lõpeb, kuvatakse installimenüü teleri sisselülitamisel alati, kuni seadistamine on
lõpetatud.
y yValides vale asukohariigi, võidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti
talitluses võib tekkida häireid.
y yCI (Common Interface- üldine liides) funktsiooni ei või rakendada, tuginedes riigi
leviedastuse asjaoludele.
y yVõimalik, et DTV-re iimi juhtnupud ei tööta sõltuvalt riigi levindustingimustest.
y yRiigis, kus digitaalse ülekande määrus ei kehti, mõned DTV funktsioonid mitte
töötada sõltuvalt digitaalse saateedastuse oludest.
y yRiigihäälestus "UK" peaks olema aktiveeritud ainult Inglismaal.
y yKui riigi seadistuseks on valitud „——”, saab vaadata Euroopa maapealse edastusega / digitaalse kaabeltelevisiooni kanaleid, kuid mõned digitaaltelevisiooni
funktsioonid ei pruugi korralikult töötada.
Abi erivajadustega
inimestele
(Digitaalrežiimis)
Kommentaarid või subtiitrid kuulmis- või nägemisraskustega inimestele.
Valik
EESTI
EST
Kuulmispuue
Funktsioon kuulmispuudega inimestele.
Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse subtiitreid vaikimisi.
Audio kirjeldus
Helitugevus
Funktsioon pimedatele, mis pakub lisaks tavahelile seletavat helikirjeldust hetkeolukorra kohta telesaates.
Kui valitud on säte Audio kirjeldus sees, pakutakse tavaheli ja
audio kirjeldust vaid nende programmidega, mis sisaldavad audio
kirjeldust.
Muudab audio kirjelduse helitugevust
Piiks
Audio kirjelduse teave valimisel kostab piiks
Sisselülituse indikaa- Lülitab teleri indikaatortule sisse või välja.
tor
Valik
Puhkerežiimi valgus
Määrab, kas ooterežiimi indikaatortuli lülitatakse sisse või välja.
Sisselülituse valgus
Kursor
(sõltub mudelist)
Määrab, kas toite sisselülitamisel lülitatakse indikaatortuli sisse või
välja.
Seadistab Magic Motion puldi kursori valikuid.
Valik
Kiirus
Muudab kursori kiirust.
Kuju
Määrab kursori kuju.
Suurus
Muudab kursori suurust.
Joondus
Smart Share'i seaded
Joondage puldi kursor teleriga, raputades pulti külje suunas. Seejärel liigub kursor automaatselt ekraani keskele.
Määrab DivX-i ja DLNA valikud.
Valik
DivX VOD registreerimine
DivX-i registreerimise
eemaldamine
DMR
Andmeteenus
(ainult Iirimaal)
Registreerib teie teleri DivX-kaitstud videote vaatamiseks. (Vt lk70)
Eemaldab teleri registratsiooni. (Vt lk70)
Aktiveerib või desaktiveerib DMR-i (Digital Media Render) ühenduse.
See funktsioon lubab kasutajatel valida funktsiooni MHEG (digitaalne teletekst) või Teletekst,
kui mõlemad on samaaegselt olemas.
Kui on olemas ainult üks neist, on kas MHEG või Teletekst aktiveeritud hoolimata sellest,
kumma suvandi te valisite.
SÄTETE KOHANDAMINE
Seade
Tehaseseaded
111
Kirjeldus
Lähtestab teleri tehase seadetele ja kustutab salvestatud programmid.
Kohandab teleri seaded teie eelistustele sobivaks. Kui te teleri esmakordselt sisse lülitate,
kuvatakse tehase seadetele lähtestamise ekraan.

MÄRKUS
y yKui olete parooli unustanud, tuleb sätte Süsteemilukk 'Sees' puhul juhtpuldilt
sisestada '0', '3', '2', '5'.
ID-seadistus
Annab ühendatud seadmetele tunnuse
Režiimi seadistamine
Vaikesätteks on Kodukasutus. Koduses keskkonnas parima pildikvaliteedi tagamiseks soovitame kasutada režiimi Kodukasutus.
Valik
Kodukasutus
Valib kodusele keskkonnale sätte Kodukasutus.
Kaupluse demo
Valib poekeskkonnale sätte Kaupluse demo.
Demorežiim
Määratakse teleris erifunktsioonide kuvamiseks.
Demorežiimi tühistamiseks vajutage suvalist nuppu, v.a helitugevuse ja vaigistamise nupud.

MÄRKUS
MHP automaatkäivitus
(Ainult Itaalia)
(sõltub mudelist)
IR Blaster
(sõltub mudelist)
See menüü on kasutusel ainult Itaalias ja teiste riikide MHP teenused ei pruugi korralikult
töötada.
See on MHP, Itaalia andmeedastusfunktsiooni, automaatkäivitusfunktsioon.
Kasutage MHP-signaaliga kanalis.
Andmeedastusfunktsioon ei pruugi edastusjaama tõttu sujuv olla.
Reguleerib juhtmevaba meediaboksi (saadaval lisaseadmena) ühendamist.
Lisateabe saamiseks tutvuge valikulise "Juhtmevaba meediumiboksi" kasutusjuhendiga.
EESTI
EST
y yRežiimis Kodukasutus ei ole võimalik demorežiimi kasutada.
y yRežiimis Store Demo (Poe demo) on režiim Demo Mode
(Demorežiim) automaatselt sisse lülitatud.
y yKui režiimis Kaupluse demo demorežiim välja lülitatakse,
siis demorežiim ei käivitu ja lähtestatakse ainult ekraan.
y yPärast viit minutit demorežiimis lähtestatakse ekraan
automaatselt.
112
SÄTETE KOHANDAMINE
Võrgu seaded
VÕRK
Liiguta
OK
Välju
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
• Võrgu olek
: Traadiga
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
• Võrgu olek
: Internetiühendus on loodud
• Smart TV seaded
nuppu OK.
• Juriidiline märkus
3 Press the Navigation buttons to scroll to NETWORK and
press OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid võrguseadeid.
Seade
Võrguseaded
Võrguseadete konfigureerimine (Vt lk45).
Kirjeldus
Võrgu olek
Võrgu oleku kuvamine (Vt lk51).
Smart TV seaded
Valige piirkond, mille kohta ilmateade kuvatakse ja hallake telerile lisatud ID-sid.
EESTI
EST
Seade
Juriidiline märkus
Riigi seade
Määrake riik lisateenuste kasutamiseks. Valitud riigist sõltuvalt on
saadaval erinevad eriteenused.
Ilmaolud
Määrab piirkonna, mille ilmateadet eriteenuste taustal kuvatakse.
Valige oma piirkond.
Eriteenuste versioon
Kuvatakse eriteenuste versiooni.
ID haldus
Hallake teleriga seotud ID-de logimisteavet.
Lähtesta
Kustutab kõik lisatud ID-d ja telerisse paigaldatud rakendused.
Arvestage, et kõik teie tasulised rakendused võidakse kustutada.
Kuvatakse juriidiline märkus (Vt lk53)
SÄTETE KOHANDAMINE
Kasutajatoe seaded
TUGI
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage Avamenüü.
• Tarkvara uuendus
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED, seejärel vajutage
• Heli testimine
nuppu OK.
Liiguta
OK
113
Välju
• Pildi testimine
• Signaali testimine
• Toode/Teenusinfo.
3 Liikuge noolenuppudega valikule SUPPORT (Tugi) ja vajutage nuppu OK.
4 Soovitud seade või valiku juurde liikumiseks vajutage noolenuppe ning vajutage OK.
-Eelmisele tasemele naasmiseks vajutage nuppu BACK
(Tagasi).
5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT (Välju).
Allpool on kirjeldatud kasutatavaid kasutajatoe seadeid.
Seade
Tarkvara uuendus Teleri püsivara uuendamine.
Kirjeldus
Pildi testimine
Käivitab pildi- või helitestid.
» »Kui selle testiga leitakse viga, valige Jah. Näete teavet toote või teenuse kohta.
» »Kui testiga ei leita viga, kontrollige väliste seadmete ühenduse olekut ja vaadake nende
kasutusjuhendeid.
Signaali testimine Kuvab MUX- ja teenuse teabe jne.

Heli testimine
y yKuvatakse häälestatud *MUX-i teave ja signaali tugevus.
y yKuvatakse valitud MUX-i signaali teavet ja teenuse nimetust.(*MUX: digitaallevi kõrgem kanalikataloog (ühes MUX-is on mitmeid kanaleid.))
y yKui valite automaathäälestusel sisendallikaks Satelliidi, siis signaali testi ei kuvata.
Kui valite Antenn & satelliit või Kaabel & satelliit, kuvatakse ainult Antenni või
Kaabli signaalitest.
Toode/Teenusinfo.
Kuvatakse toote või teenuse teave
Klienditeeninduskeskus võib riigiti olla erinev.
EESTI
EST
MÄRKUS
114
ÜHENDUSTE LOOMINE
ÜHENDUSTE LOOMINE
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid valima välisseadmeid. Lisateavet
väliseadmete ühendamise kohta leiate vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge, et ühendage telesignaali siyy
sendkaabli teleriga DVD-salvesti või videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta
leiate ühendatud seadme kasutusjuhendist.
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
yy
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast sõltumatult.
yy
EESTI
EST
ÜHENDUSTE LOOMINE
115
Ühenduste ülevaade
Teleri tagapaneeli pistikupesadesse saab ühendada erinevaid välisseadmeid.
1 Vaadake alltoodud joonist ja leidke seade, mida soovite teleriga ühendada.
2 Kontrollige välisseadme ühendustüüpi.
3 Liikuge vastava joonise juurde ja vaadake ühenduse üksikasju.
HD-vastuvõtja
HDMI – Vt lk116
DVI – Vt lk116
Komponent – Vt lk117
Komposiit – Vt lk118
DVD
VCR
HDMI – Vt lk116
DVI – Vt lk116
Komponent – Vt lk117
Komposiit – Vt lk118
Euro Scart – Vt lk117
USB
Digitaalne – Vt lk121
Mäluseade –
Vt lk122
Mälukaardi lugeja –
Vt lk122
Arvuti
Mänguseade
HDMI – Vt lk119
DVI – Vt lk119
RGB – Vt lk120
MÄRKUS
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme ühenduskaablit.
yy
(Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.)
yy
HDMI – Vt lk116
Komponent – Vt lk117
Komposiit – Vt lk118
EESTI
EST
Kõlar
Komposiit – Vt lk118
Euro Scart – Vt lk117
116
ÜHENDUSTE LOOMINE
See jaotis ÜHENDUSTE LOOMINE sisaldab
yy
peamiselt telerimudelite 47/55LW95** skeeme.
Teie teler võib erineda pildil olevast.
yy
Ühendamine HD-vastuvõtja,
DVD-seadme või videomakiga
Ühendage HD-vastuvõtja, DVD-seade või videomakk teleriga ja valige vastav sisendrežiim.
HDMI-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele HDMI-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
EESTI
EST
MÄRKUS
Kasutage uusimat High Speed HDMI™
yy
kaablit, millel on funktsioon CEC (Customer Electronics Control).
High Speed HDMI™ kaablite võime edasyy
tada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab välisseadme digitaalse videosignaali
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
DVI-HDMI kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
ÜHENDUSTE LOOMINE
117
Komponentkaabli ühendamine
Euro Scart-kaabli ühendamine
Edastab välisseadme analoog video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri
vahele komponentkaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid
telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel. Täiskaadrilaotuse puhul kasutage Euro
Scart-kaablit.
EESTI
EST
MÄRKUS
yy
Kui kaablid ühendatakse valesti, võib
kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud värvidega. Kontrollige, et kaablid
on ühendatud vastavat värvi pistikusse.
Väljundi tüüp
Praegune
sisendi režiim
AV1
(TV-väljund1)
AV1
(Kui toimub DTV
plaanitud salvestus, kasutades salvestusseadmeid.)
O
O
Digitaalteler
Digitaalteler
Analoogteler, AV
Analoogteler
Komponent/RGB
Analoogteler
(Sisendrežiim on
konverteeritud
DTV-le.)
HDMI
X
X
1 Teleriväljund: Analoog- või digitaaltelevisiooni
signaalide väljundid.
MÄRKUS
Kui soovite kasutada Euro Scart-kaablit,
yy
peab see olema varjestatud.
Kui vaatate digitelerit 3D-režiimis, ei saa
yy
ekraani väljundsignaale edastada läbi
SCART-kaabli. (Ainult 3D-mudelid.)
Kui lülitate 3D-režiimi sisse siis, kui digiyy
TV sooritab ajakavastatud salvestamist,
ei saa ekraani väljundsignaale edastada
läbi SCART-kaabli ning salvestamist ei
toimu. (Ainult 3D-mudelid.)
118
ÜHENDUSTE LOOMINE
Komposiitkaabli ühendamine
Edastab välisseadme analoog video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele komposiitkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
või
EESTI
EST
MÄRKUS
Kui teil on monoheli edastav videomakk,
yy
ühendage selle helikaabel teleri ühenduspessa AUDIO L/MONO.
Ühendamine arvutiga
MÄRKUS
yy
Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on
soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
ÜHENDUSTE LOOMINE
119
HDMI-kaabli ühendamine
DVI-HDMI kaabli ühendamine
Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist
telerisse. Ühendage arvuti ja teleri vahele HDMIkaabel nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel.
Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele DVI-HDMI kaabel
nii, nagu on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
EESTI
EST
120
ÜHENDUSTE LOOMINE
RGB-kaabli ühendamine
Edastab video analoogsignaali arvutist telerisse.
Ühendage arvuti ja teleri vahele müügikomplekti
kuuluv 15-viiguline D-sub-signaalikaabel nii, nagu
on näidatud alltoodud joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage helikaabel.
MÄRKUS
EESTI
EST
PC-režiimis võib esineda teatud müra oleyy
nevalt eraldusvõimest, vertikaalkujundist,
kontrastist või heledusest. Sel juhul muutke
PC-režiimi eraldusvõimet, vahetage värskendussagedust või reguleerige menüü abil
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui
personaalarvuti graafikakaardi värskendussagedust ei saa muuta, vahetage graafikakaart või konsulteerige graafikakaardi
valmistajaga.
Horisontaal- ja vertikaalsageduse sünkroniyy
seerimise sisendkuju on eraldatud.
Arvutirežiimis soovitatakse parima pildikvayy
liteedi tagamiseks kasutada eraldusvõimet
1920x1080, 60 Hz.
Ühendage personaalarvuti monitori väljunyy
dpordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordiga või personaalarvuti signaalkaabel
HDMI-väljundpordist HDMI IN (või HDMI/
DVI IN) seadmepordiga.
Ühendage personaalarvuti helikaabel teleri
yy
helisisendiga. (Helikaablid ei ole teleriga
kaasas.)
Helikaardi kasutamisel reguleerige vastayy
valt arvuti heli.
Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta
yy
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d,
ühendage personaalarvuti kuvamiseks vaid
üks RGB või HDMI IN (või HDMI/DVI IN).
DOS-režiim ei pruugi sõltuvalt videokaardist
yy
töötada, kui kasutate HDMI-DVI kaablit.
Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel võib
yy
ekraanil esineda müra. Soovitame kasutada mitte üle 5 m pikkust kaablit. See annab
parima pildikvaliteedi.
ÜHENDUSTE LOOMINE
Helisüsteemiga ühendamine
Kasutage sisse ehitatud kõlarite asemel välist helisüsteemi.
121
Kõrvaklappide pistikusse
ühendamine
Saate kuulata heli kõrvaklappidega.
MÄRKUS
Kui kasutate sisse ehitatud kõlari asemel
yy
välist heliseadet, lülitate teleri kõlarite
funktsioon välja (Vt lk104).
Digitaalneoptiline audioühendus
Edastab digitaalse helisignaali arvutist välisseadmesse. Ühendage välisseadme ja teleri vahele
optiline helikaabel nii, nagu on näidatud alltoodud
joonisel.
EESTI
EST
MÄRKUS
ETTEVAATUST!
yy
Ärge vaadake optilise väljundpordi sisse.
Laserkiirde vaatamine võib teie nägemist
kahjustada.
Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklapyy
pide ühendamisel kasutada.
Kui muudate valikut AV-režiim siis, kui
yy
kõrvaklapid on ühendatud, rakendatakse
muudatus vaid videole ja mitte helile.
Funktsioon Optiline digitaalne audioyy
väljund ei ole ühendatud kõrvaklappide
korral kasutatav.
Kõrvaklappide näivtakistus: 16
yy
Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund:
yy
10 mW kuni 15 mW
Kõrvaklappide pistiku suurus: 0,35 cm
yy
122
ÜHENDUSTE LOOMINE
USB-seadme ühendamine
CI-mooduli ühendamine
Ühendage teleriga USB-mäluseade (näiteks USBvälkmälu, väline kõvakettadraiv või USB-mälukaardilugeja), avage menüü Smart Share ja sirvige
erinevaid multimeediumfaile. Vaadake teemasid
"USB-mäluseadmete ühendamine" ja "Failide
sirvimine".
Vaadake šifreeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses
TV-režiimis. See funktsioon pole kõikides riikides
kasutatav.
(Vt lk40)
või
Kontrollige seda punkti näidatud viisil ja sisestage CImoodul.
EESTI
EST
MÄRKUS
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA
yy
kaardipesasse sisestatud õiges suunas.
Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib
see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
ÜHENDUSTE LOOMINE
Traadita meediaboksi ühendamine
Traadita juhtimispordiga LG telerid toetavad LG
juhtmevaba meediaboksi kasutamist, mis on saadaval eraldi. Kui ühendate traadita ühendusseadme (juhtmevaba meediaboksi müügikomplektis)
teleriga, saab juhtmevaba meediaboksiga ühendada välisseadmeid ning video ja heli saadetakse
telerisse traadita.
123
SIMPLINK-ühendus
Esitage ja juhtige HDMI-kaabliga ühendatud AVseadmeid HDMI-CEC kaudu. See teler võib töötada seadmetega, mis toetavad HDMI-CEC-i, kuid
täielikult toetatud on vaid logoga
seadmed.
Ühendage HDMI-kaabli üks ots teleri tagaosas
olevasse pistikupessa HDMI/DVI IN või HDMI IN ja
teine ots SIMPLINK-seadmega.
Juhiste saamiseks vaadake juhtmevaba meediaboksi kasutusjuhendit.
MÄRKUS
MÄRKUS
Kasutades traadita meediumiboksiga
yy
ühendatud väliseid seadmeid, ei pruugi
mõned telerimenüü funktsioonid töötada.
EESTI
EST
LG juhtmevaba
meediumiboks
Kui ühendatud seade ei toeta funktsiooni
yy
HDMI-CEC, ei saa SIMPLINK-i kasutada.
SIMPLINK-i kasutamiseks peab olema
yy
ühendatud *CEC-funktsiooni toetav kiire
HDMI-kaabel. (*CEC: tarbija elektroonikaseadmete haldus).
SIMPLINK ei pruugi töötada korralikult
yy
kolmanda osapoole seadmega, millel on
HDMI-CEC funktsioon.
Traadita väljundrežiimis ei toetata funktyy
siooni SIMPLINK.
124
ÜHENDUSTE LOOMINE
SIMPLINK-menüüde aktiveerimine ja kasutamine
1 Sisendallikate avamiseks vajutage nuppu
INPUT (Sisend).
2 SIMPLINK-menüüde avamiseks vajutagepunast nuppu
3 Leidke noolenuppudega valik Sees.
4 Soovitud seadme juurde liikumiseks vajutage
noolenuppe ning vajutage OK.
Sees
►
◀ KETAS 1
▶
1
2
◀ VCR 1
▶
3
◄
TV
HDD/DVD-R
HD HT
HDD-salvesti
◀ Kõlar
▶
TV-kõlar
EESTI
EST
SISEND
Nr
4
5
Välju
1
2
Kirjeldus
Kuvab eelnevalt vaadatud telekanali.
Ketaste esitamine. Kui on saadaval mitu ketast, kuvatakse ketta pealkiri ekraani allosas.
3
Ühendatud videomaki juhtimine.
4
5
Kõvakettadraivi salvestuste taasesitamine:
esitage kõvakettadraivil olevaid salvestisi.
Heliväljundina kodukinosüsteem või telerikõlarid: heliväljundit lülitatakse kodukinosüsteemi ja telerikõlarite vahel.
- Valitud seadme ees kuvatakse tähistusmärk.
- Kasutatavad seadmed kuvatakse ereda
värviga.
- Mittekasutatavad seadmed on hallid.
5 Valitud AV-seadme juhtimine
- Direct Play (Otseesitus): pärast AV-seadme teleriga ühendamist võite seadmeid otse
juhtida ja esitada meediumit ilma täiendavate
seadistusteta.
- Select AV device (Vali AV-seade): valige
teleriga ühendatud üks AV-seade.
- Disc playback (Plaadi taasesitus): juhtige
ühendatud AV-seadmeid noolenuppudega,
nupuga OK, , , , ja .
- Lülita kõik seadmed välja: teleri väljalülitamisel lülitatakse välja kõik ühendatud
seadmed.
- Lülita heliväljundit: lihtne võimalus heliväljundi ümberlülitamiseks.
- Toite sünkroonitud sisselülitus: kui HDMI
kaudu ühendatud Simplinki funktsiooniga
seadmed hakkavad mängima, lülitub teler
automaatselt sisse.
MÄRKUS
yyKui muudate nupu INPUT (Sisend)
abil sisendallikat, peatatakse SIMPLINKseadme pooleliolev funktsioon.
y yKodukino funktsiooniga seadme va, lülitatakse heliväljund automaatselt kodukino
kõlaritesse ning telerikõlarid vaigistatakse.
Kui ühendatud SIMPLINK-kodukino
yy
süsteem ei esita telerist heli, ühendage optiline kaabel teleri taga olevasse
pistikupessa DIGITAL AUDIO OUT ja
SIMPLINK-seadme taga olevasse pessa
DIGITAL AUDIO IN.
TELETEKST
125
TELETEKSTI
yy
See funktsioon pole kasutusel kõikides
riikides.
Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta edastus,
mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava,
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta.
Selle teleri teletekstidekooder toetab süsteeme
SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) koosneb arvukatest lehekülgedest, mida
valitakse vastava leheküljenumbri vahetu sisestamise teel. TOP ja FASTEXT on kaasaegsemad
meetodid, mis võimaldavad teletekstiteabe kiiret ja
hõlpsat valimist.
Sisse- ja väljalülitamine
Režiim Simple Text
Lehekülje valik
1 Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal valet numbrinuppu, peate lõpetama
kolmekohalise numbri valimise ja seejärel
sisestama uuesti õige lehenumbri.
2 Eelmise või järgmise lehekülje valimiseks
kasutage nuppu P
.
Kasutusjuhendis on näha neli välja – punane,
roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane väli tähendab järgmist gruppi ning sinine väli
tähendab järgmist plokki.
Ploki, grupi ja lehekülje valik
1 Sinise nupuga saate liikuda plokilt plokile.
2 Kasutage kollast nuppu ja liikuge järgmisele
grupile koos automaatse üleminekuga järgmisele plokile.
3 Rohelise nupuga saate liikuda järgmisele leheküljele koos automaatse üleminekuga järgmisele grupile.
4 Võite kasutada ka nuppu P . Punase nupuga
saate naasta eelmisele valikule. Võite kasutada ka nuppu P .
Lehekülje otsene valik
astavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis
V
TOP lehekülje valida kolmekohalise numbri sises
tamise teel numbrinuppude abil.
EESTI
EST
Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT
(Tekst). Ekraanile ilmub esimene või viimane
lehekülg.
Ekraani päises kuvatakse kaks lehenumbrit,
TV-jaama nimi, kuupäev ja kellaaeg. Esimene
lehenumber näitab teie valikut, teine aga parajasti
kuvatud lehekülge.
Teleteksti väljalülitamiseks vajutage nuppu TEXT
(TEKST). Taastub eelmine režiim.
Režiim Top Text
126
TELETEKST
Fastext
Aeg
Teleteksti leheküljed on piki ekraani allserva värvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat
värvinuppu vajutades.
Lehekülje valik
1 Vajutage nuppu T.OPT (Tekstivalik) ja seejärel
leidke noolenuppude abil menüü
se indeksilehekülg.
. Kuvatak-
2 Saate valida alumisel real värvikoodidega
varustatud lehekülgi sama värvi nuppude abil.
3 Vastavalt teletekstirežiimile SIMPLE võite režiimis FASTEXT lehekülje valida kolmekohalise
numbri sisestamise teel numbrinuppude abil.
4 Valige eelmine või järgmine lehekülg nupuga P
.
EESTI
EST
Teleteksti erifunktsioonid
Vajutage nuppu T. OPT (Tekstivalik), seejärel liikuge noolenuppudega valikule Teksti valik.
Vaadates TV-programmi, valige see menüü, et
kuvada ekraani üleval paremal nurgas kellaaega.
Teletekstirežiimis saate selle nupuga valida
alamlehekülje numbri. Alamlehekülje number
kuvatakse ekraani allosas. Alamlehekülgede
hoidmiseks või vahetamiseks vajutage punast
või rohelist nuppu,
või numbrinuppe.
Hoia
Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub
juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 või enam
alamlehekülge. Alamlehekülgede arv ja
parajasti kuvatava alamlehekülje number on
tavaliselt näha ekraanil kellaaja all. Selle nupu
vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses
ülanurgas stopp-sümbol ja automaatne leheküljevahetus on blokeeritud.
Näita
Valige see menüü varjatud teabe nähtavale
toomiseks, nagu näiteks mõistatuse või ülesande lahendus.
Uuenda
Teksti valik
Indeks
Aeg
Hoia
Näita
Kuvab ekraanil TV-pildi järgmise teletekstilehekülje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani
vasakpoolses ülanurgas. Kui uuendatud lehekülg on saadaval, asendatakse pilt lehekülje
numbriga. Valige see menüü uuesti, et vaadata
uuendatud teleteksti lehekülge.
Uuenda
Sule
Indeks
Valige iga indeksi lehekülg.
MÄRKUS
Ühendkuningriigis (digirežiimis), T. OPT
yy
(Tekstivalik).
DIGITAALNE TELETEKST
127
DIGITAALNE TELETEKST
yy
See funktsioon toimib vaid Ühendkuningriigis
ja Iirimaal.
Seade võimaldab juurdepääsu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud,
nagu tekst, graafika jne.
Digitaalsele teletekstile on juurdepääs spetsiaalse
digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste teenustega, mis kannavad üle digitaalset teleteksti.
Teletekst digitaalse teenusena
Teletekst digitaalse teenusena
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
2 Teleteksti sisselülitamiseks vajutage nuppu
TEXT (Tekst) või värvilisi nuppe.
3 Järgige juhiseid digitaalsel teletekstil ja jätkake,
vajutades nuppu OK, noolenuppu, punast,
rohelist, kollast, sinist või numbrinuppu.
1 Vajutage numbrinuppe või nuppu P
ja valige digitaalset teleteksti edastav digiteenus.
2 Järgige digitaalse teleteksti juhiseid ning liikuge
järgmisele sammule, milleks vajutage nuppu
TEXT, OK, noolenuppe, punast, rohelist, kollast, sinist nuppu või numbrinuppe jne.
3 Digitaalse teleteksti teenuse vahetamiseks valige muu teenus numbrinuppudega või nupuga
P
.
4 Digitaalse teleteksti väljalülitamiseks ja TVpildile naasmiseks vajutage nuppu TEXT või
värvilisi nuppe.
Mõned teenused võivad anda ligipääsu tekstiteenustele, kui vajutate punast nuppu.
EESTI
EST
, et valida digitaalne teenus, mis edastab digitaalset
teleteksti.
128
HOOLDUS
HOOLDUS
MÄRKUS
Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks
uuendage ja puhastage telerit regulaarselt.
Teleri püsivara uuendamine
Laadige uusim püsivara alla ja installige see, luues
ühenduse püsivara uuendusserveriga või saatva
OTA-teenusega, et telerit täiendada või muuta või
lisada uusi funktsioone.
Püsivara uuendus ei pruugi Internetiühendusest
või DTV signaalitugevusest sõltuvalt korralikult
töötada. Sellisel juhul saate uusima püsivara LG
Electronicsi volitatud hoolduskeskusest.
Uusima saadaoleva püsivara versiooni kontrollimiseks või uuendamiseks kontrollimiseks tehke
järgmist.
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
Avamenüü.
EESTI
EST
2 Liikuge noolenuppudega valikule SEADED,
seejärel vajutage nuppu OK.
yy
Püsivara uuendamisel ärge ühendage
kohtvrõrgu kaablit lahti, ärge lülitage
telerit välja ega ühendage telerit vooluvõrgust välja.
yy
Kui te OTA-teenuse kaudu püsivara
uuendamise ajal kanalit vahetate, siis
uuendamine katkeb. See jätkub, kui te
varasemale kanalile naasete. Uuendamine jätkub ka siis, kui toide kaugjuhtimispuldiga välja lülitatakse. Sel juhul on
tavaline, et toitenäidiku värv võib muutuda või ekraan võib mõnevõrra helendada.
Kui uuendamine on lõpetatud, jätkab
süsteem tavapärast tööd.
yy
NSU kaudu uuendamise ajal eriteenused
ei tööta.
y yUuendamise olekut saate kontrollida
menüüst Tarkvara uuendus või kanaliriba
all kuvatud uuendusteabelt.
y yÜhenduse uuendusteenus (ainult Põhjamaade mudelid) : võite kontrollida, kas
LG OTA teenus on DTV kanali kaudu
saadaval, vajutades seda nuppu Magic
Motion kaugjuhtimispuldil või punast
nuppu, kui näete kanaliriba all teadet
"Värskendus on leitud.".
3 Liikuge noolenuppudega valikule SUPPORT
(Tugi) ja vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Tarkvara
uuendus ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse praegune püsivara versioon.
5 Valige Kontrolli uuenduse versiooni, et käsitsi uut püsivaraversiooni otsida.
Tarkvara uuendus ◀
Sees
automaatselt uuesti.
Võib-olla peate lähtestama menüü SEADED,
PILDID või HELI.
MÄRKUS
▶
• Praegune versioon
01.00.09
Kontrolli uuenduse versiooni

6 Uuenduse lõpul käivitub teler 5 sekundi kestel
Sulge
Kui valite Tarkvara uuendus - Sees, leiab teler uue püsivara NSU*/OTA*-teenuse vahendusel ja ekraanil kuvatakse uuenduse hüpikaken.
* NSU (Network Software Update): kui teleril
on Internetiühendus, leiab teler LG veebisaidilt uue püsivara.
* OTA(Over The Air): digilevisaadete vaatamisel edastatakse uus püsivara telerisse DTVsignaali vahendusel.
y yTe ei saa taastada vana püsivaraversiooni.
yy
Püsivara uuendamise aeg võib erineda
sõltuvalt püsivara suurusest, võrgu tingimustest või DTV signaalitugevusest.
yy
Kui püsivara uuenduse allalaadimine
traadita ühendusega ebaõnnestub,
ühendage ajutiselt oma ruuteriga kaabel.
Kui allalaadimine endiselt ebaõnnestub,
pöörduge klienditeeninduse poole.
HOOLDUS
Teleri puhastamine
ETTEVAATUST!
yy
Enne puhastamist lülitage toide välja,
tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik
muud juhtmed.
yy
Äikese ja liigpinge poolt põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te
telerit pikemat aega ei kasuta.
Ekraan ja raam
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige
pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud
puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud
puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult
üle kuiva lapiga.
129
Korpus ja statiiv
Tolmu ja kerge mustuse eemaldamiseks pühkige
korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.
Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage
korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees. Seejärel
pühkige pind viivitamatult üle kuiva lapiga.
ETTEVAATUST!
yy
Ärge pihustage telerile vedelikke. Kui vedelik
satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla
tulekahju, elektrilöök või rike.
yy
Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.
Toitejuhe
Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud
tolmu ja mustust.
ETTEVAATUST!
EESTI
EST
yy
Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi
ekraanile vajutada ega toksata, kuna see
võib ekraani kriimustada ja põhjustada
moonutusi.
yy
Ärge kasutage monitori puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti,
putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdeained), sest need võivad rikkuda monitori
välimuse ja värvikatte.
130
HOOLDUS
Kujutise "sissepõlemise"
vältimine
yy
Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb
sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada.
Seda nimetatakse kujutise "sissepõlemiseks",
mida garantii alusel ei hüvitata.
yy
Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt
ekraani servades.
yy
Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige
ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCDteleri korral kauem kui kaks tundi, plasmateleri
puhul kauem kui üks tund).
EESTI
EST
TÕRKEOTSING
131
TÕRKEOTSING
Üldine
Probleem
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga
kasutada.
Puudub pilt ja heli.
Teleri sisselülitamisel ilmub kujutis
aeglaselt.
Välisseadmete ühendamine ei
õnnestu.
Teler lülitub ootamatult välja.
Eraldusvõime
y yKontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
y yVeenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust.
y yVeenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (
ja ,
ja ).
y yKontrollige, kas kaugjuhtimispuldile on määratud vastav sisendrežiim (näiteks
teler või videomakk).
y yKontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
y yVeenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
y yKontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
y yPilt on käivitusprotsessi ajal summutatud. See on normaalne. Kui kujutis ei
ilmu ekraanile mõne minuti möödudes, eraldage toitejuhe 30 sekundiks ja
proovige uuesti. Kui kujutis ikka puudub, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.
y yVaadake teemat "Ühenduse ülevaade" ja ühendage välisseade.
y yKontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
y yAvage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud.
Vaadake teemat "Unetaimer".
y yKui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral
15 minuti pärast välja.
EESTI
EST
Audio
Probleem
Pilt on, kuid heli puudub.
Ühest kõlarist ei kosta heli
Teleri seest kostub ebanormaalset
heli.
Eraldusvõime
y yVajutage nuppu
+ või -.
y yVajutage nuppu MUTE (Vaigista) ja kontrollige, kas heli on vaigistatud.
y yLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
y yKontrollige, kas helijuhtmed on korralikult ühendatud.
y yKontrollige, kas funktsioon Teleri kõlar on menüüs aktiveeritud.
y yReguleerige menüüvalikut Tasakaal.
y yKeskkonna temperatuuri või niiskuse muutumine võib seadme sisse- või väljalülitamisel põhjustada ebatavalisi helisid. See ei tähenda, et seade on katki.
132
TÕRKEOTSING
Video
Probleem
Ekraanipilt on must-valge või on
värvikvaliteet halb.
Ekraanil on horisontaalsed või
vertikaalsed triibud või hägused
kujutised
Ekraanipildil on jooned või triibud
Teleri väljalülitamisel kuvatakse
järelkujutis
Eraldusvõime
y yReguleerige menüüs värviseadeid.
y yVeenduge, et teleri ja muude elektroonikaseadmete vahel on piisavalt ruumi.
y yLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
y yKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
EESTI
EST
y yKontrollige antenni või suunake see ümber.
y yVõimalik, et pikaaegse püsikujutise kuvamise tõttu on pikslid kahjustada
saanud (kujutise sissepõlemine). Ekraani pikslite kahjustumise vältimiseks
kasutage ekraanisäästjat.
Toide on sisse lülitatud, kuid ekraan y yReguleerige menüüs heledust ja kontrasti.
tume.
Ekraanil kuvatakse teade "Signaal y yVeenduge, et signaalikaabel on teleri ja muude vastavate seadmetega korralipuudub".
kult ühendatud.
y yValige soovitud sisendallikas nupuga INPUT (Sisend).
Ekraanil on mustad täpid.
y yLCD-paneeli omaduste tõttu võib ekraanil olla mitu punast, rohelist, valget või
musta värvi pikslit.
See on normaalne.
Ekraanipildi asend on vale.
y yReguleerige menüüs asendi seadeid.
y yKontrollige, kas teler toetab videokaardi eraldusvõimet ja sagedust. Kui sagedus on vahemikust väljas, seadistage välisseadme kuvasätete abil soovituslik
eraldusvõime.
Taustal kuvatakse kitsad ribad.
y yKontrollige videokaabli ühendusi.
Esineb horisontaalmüra või häguy yReguleerige menüüs faasi seadeid.
seid kujutisi.
Vaadake teemat "EKRAAN".
Mõnede kanalite vastuvõtt on halb y yLiikuge mõnele muule kanalile. Võimalik, et saate ülekandmisel on probleeme.
y yVõimalik, et telejaama ülekandesignaal on nõrk. Suunake antenn õiges suunas.
y yKontrollige, kas mõni läheduses asuv seade põhjustab häireid (näiteks elektriseadmed ja -tööriistad).
TEHNILISED ANDMED
133
TEHNILISED ANDMED
32LV55**
37LV55**
Statiiviga
32LV5500-ZC / 32LV550S-ZE /
32LV550T-ZC / 32LV550W-ZC /
32LV550G-ZC
776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
37LV5500-ZC / 37LV550S-ZE /
37LV550T-ZC / 37LV550W-ZC /
37LV550G-ZC
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Statiivita
776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm
896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Statiiviga
Statiivita
10,8 kg
8,8 kg
12,6 kg
10,8 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
120 W
130 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
47LV55**
Statiiviga
42LV5500-ZC / 42LV550S-ZE /
42LV550T-ZC / 42LV550W-ZC /
42LV550G-ZC
1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm
47LV5500-ZC / 47LV550S-ZE /
47LV550T-ZC / 47LV550W-ZC /
47LV550G-ZC
1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
Statiivita
1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm
1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
15,5 kg
20,7 kg
Statiivita
13,2 kg
18,4 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
150 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
42LV55**
134
TEHNILISED ANDMED
32LV57**
37LV57**
Statiiviga
32LV5700-ZA / 32LV571S-ZA /
32LV570S-ZB / 32LV570T-ZA /
32LV570W-ZB / 32LV570G-ZB
766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
37LV5700-ZA / 37LV571S-ZA /
37LV570S-ZB / 37LV570T-ZA /
37LV570W-ZB / 37LV570G-ZB
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Statiivita
766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm
896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Statiiviga
Statiivita
10,7 kg
8,9 kg
12,8 kg
11,0 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
120 W
130 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
42LV57**
Statiiviga
42LV5700-ZA / 42LV571S-ZA /
42LV570S-ZB / 42LV570T-ZA /
42LV570W-ZB / 42LV570G-ZB
999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm
47LV5700-ZA / 47LV571S-ZA /
47LV570S-ZB / 47LV570T-ZA /
47LV570W-ZB / 47LV570G-ZB
1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
Statiivita
999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm
1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Statiiviga
15,7 kg
20,2 kg
Statiivita
MUDELID
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
47LV57**
13,4 kg
17,9 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
150 W
55LV57**
Statiiviga
55LV5700-ZA / 55LV571S-ZA / 55LV570S-ZB / 55LV570T-ZA /
55LV570W-ZB / 55LV570G-ZB
1286,0 mm x 848,0 mm x 338,0 mm
Statiivita
1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm
Statiiviga
26,2 kg
Statiivita
22,1 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
170 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
32LW55**
135
37LW55**
Statiiviga
32LW5500-ZE / 32LW550S-ZB / 37LW5500-ZE / 37LW550S-ZB /
32LW550T-ZE / 32LW550W-ZE / 37LW550T-ZE / 37LW550W-ZE /
32LW550G-ZE / 32LW551C-ZE
37LW550G-ZE / 37LW551C-ZE
776,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Statiivita
776,0 mm x 485,0 mm x 34,9 mm
896,0 mm x 553,0 mm x 34,9 mm
Statiiviga
Statiivita
10,8 kg
8,8 kg
12,6 kg
10,8 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
120 W
130 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
42LW55**
47LW55**
Statiivita
1012,0 mm x 617,0 mm x 29,9 mm
1121,0 mm x 678,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
15,5 kg
20,7 kg
Statiivita
13,2 kg
18,4 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
150 W
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
55LW55**
Statiiviga
55LW5500-ZE / 55LW550S-ZB / 55LW550T-ZE / 55LW550W-ZE /
55LW550G-ZE / 55LW551C-ZE
1298,0 mm x 849,0 mm x 341,0 mm
Statiivita
1298,0 mm x 778,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
26,5 kg
Statiivita
21,7 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
170 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
Statiiviga
42LW5500-ZE / 42LW550S-ZB / 47LW5500-ZE / 47LW550S-ZB /
42LW550T-ZE / 42LW550W-ZE / 47LW550T-ZE / 47LW550W-ZE /
42LW550G-ZE / 42LW551C-ZE
47LW550G-ZE / 47LW551C-ZE
1012,0 mm x 683,0 mm x 256,0 mm 1121,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm
MUDELID
136
TEHNILISED ANDMED
32LW57**
37LW57**
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
32LW5700-ZA / 32LW575S-ZC / 37LW5700-ZB / 37LW575S-ZC /
32LW570S-ZD / 32LW570T-ZA / 37LW570S-ZD / 37LW570T-ZB /
32LW570W-ZD / 32LW570G-ZD / 37LW570W-ZD / 37LW570G-ZD
/ 37LW573S-ZG
32LW573S-ZG
766,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm
896,0 mm x 617,0 mm x 240,0 mm
Statiivita
766,0 mm x 491,0 mm x 41,0 mm
896,0 mm x 558,0 mm x 35,9 mm
Kaal
Statiiviga
Statiivita
10,7 kg
8,9 kg
12,8 kg
11,0 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
120 W
130 W
MUDELID
42LW57**
47LW57**
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
42LW5700-ZB / 42LW575S-ZC / 47LW5700-ZB / 47LW575S-ZC /
42LW570S-ZD / 42LW570T-ZB / 47LW570S-ZD / 47LW570T-ZB /
42LW570W-ZD / 42LW570G-ZD / 47LW570W-ZD / 47LW570G-ZD
/ 47LW573S-ZG
42LW573S-ZG
999,0 mm x 681,0 mm x 255,0 mm
1109,0 mm x 744,0 mm x 255,0 mm
Statiivita
999,0 mm x 623,0 mm x 30,9 mm
1109,0 mm x 684,0 mm x 30,9 mm
Kaal
Statiiviga
15,7 kg
20,2 kg
Statiivita
13,4 kg
17,9 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
150 W
MUDELID
EESTI
EST
55LW57**
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Statiiviga
55LW5700-ZB / 55LW575S-ZC / 55LW570S-ZD / 55LW570T-ZB /
55LW570W-ZD / 55LW570G-ZD / 55LW573S-ZG
1286,0 mm x 848,0 mm x 341,0 mm
Statiivita
1286,0 mm x 784,0 mm x 30,9 mm
Kaal
Statiiviga
26,9 kg
Statiivita
22,1 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
170 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
32LW65**
137
42LW65**
Statiiviga
32LW6500-ZA / 32LW650S-ZC / 42LW6500-ZA / 42LW650S-ZC /
32LW650T-ZC / 32LW650G-ZC / 42LW650T-ZC / 42LW650G-ZC /
32LW650W-ZC
42LW650W-ZC
775,0 mm x 550,0 mm x 240,0 mm
1009,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm
Statiivita
775,0 mm x 489,0 mm x 34,9 mm
1009,0 mm x 622,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
Statiivita
11,8 kg
9,4 kg
16,2 kg
13,4 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
120 W
140 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
47LW65**
55LW65**
Statiivita
1119,0 mm x 684,0 mm x 29,9 mm
1297,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm
Statiiviga
21,0 kg
27,0 kg
Statiivita
18,2 kg
22,0 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
150 W
170 W
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
EESTI
EST
Statiiviga
47LW6500-ZA / 47LW650S-ZC / 55LW6500-ZA / 55LW650S-ZC /
47LW650T-ZC / 47LW650G-ZC / 55LW650T-ZC / 55LW650G-ZC /
47LW650W-ZC
55LW650W-ZC
1119,0 mm x 749,0 mm x 255,0 mm
1297,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm
MUDELID
138
TEHNILISED ANDMED
42LW75**
47LW75**
Statiiviga
42LW7500-ZA / 42LW750S-ZA /
47LW7500-ZA / 47LW750S-ZA /
42LW750T-ZA / 42LW750W-ZA / 47LW750T-ZA / 47LW750W-ZA /
42LW750G-ZA
47LW750G-ZA
1003,0 mm x 685,0 mm x 263,0 mm 1113,0 mm x 746,0 mm x 263,0 mm
Statiivita
1003,0 mm x 614,0 mm x 30,6 mm
1113,0 mm x 676,0 mm x 30,6 mm
Statiiviga
16,4 kg
21,4 kg
Statiivita
13,6 kg
18,7 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
140 W
150 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
55LW75**
Statiiviga
55LW7500-ZA / 55LW750S-ZA / 55LW750T-ZA / 55LW750W-ZA /
55LW750G-ZA
1290,0 mm x 849,0 mm x 347,0 mm
Statiivita
1290,0 mm x 776,0 mm x 30,6 mm
Statiiviga
27,6 kg
Statiivita
22,4 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
170 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
TEHNILISED ANDMED
139
42LW77**
47LW77**
Statiiviga
42LW7700-ZA / 42LW770S-ZA /
42LW770T-ZA / 42LW770G-ZA /
42LW770W-ZA
1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm
47LW7700-ZA / 47LW770S-ZA /
47LW770T-ZA / 47LW770G-ZA /
47LW770W-ZA
1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
Statiivita
1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm
1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Statiiviga
20,4 kg
23,7 kg
Statiivita
17,6 kg
20,9 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
160 W
180 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
Statiiviga
55LW7700-ZA / 55LW770S-ZA / 55LW770T-ZA / 55LW770G-ZA /
55LW770W-ZA
1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm
Statiivita
1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm
Statiiviga
33,4 kg
Statiivita
28,2 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
200 W
Statiiviga
42LV77**
42LV770S-ZA
1003,0 mm x 684,0 mm x 263,0 mm
47LV77**
47LV770S-ZA
1114,0 mm x 747,0 mm x 263,0 mm
Statiivita
1003,0 mm x 618,0 mm x 31,1 mm
1114,0 mm x 680,0 mm x 31,1 mm
Statiiviga
20,4 kg
23,7 kg
Statiivita
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
EESTI
EST
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
55LW77**
17,6 kg
20,9 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
160 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
180 W
55LV77**
Statiiviga
55LV770S-ZA
1291,0 mm x 860,0 mm x 347,0 mm
Statiivita
1291,0 mm x 780,0 mm x 31,1 mm
Statiiviga
33,4 kg
Statiivita
28,2 kg
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
200 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
140
TEHNILISED ANDMED
47LW95**
55LW95**
Statiiviga
47LW9500-ZA / 47LW950S-ZA /
47LW950T-ZA / 47LW950G-ZA /
47LW950W-ZA
1095,0 mm x 735,0 mm x 235,0 mm
55LW9500-ZA / 55LW950S-ZA /
55LW950T-ZA / 55LW950G-ZA /
55LW950W-ZA
1265,0 mm x 831,0 mm x 285,0 mm
Statiivita
1095,0 mm x 665,0 mm x 27,5 mm
1265,0 mm x 760,0 mm x 27,5 mm
Statiiviga
Statiivita
Toitenõuded
22,5 kg
18,2 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
29,0 kg
23,8 kg
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
210 W
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
MUDELID
Mõõdud
(Laius x
kõrgus x
sügavus)
Kaal
250 W
72LZ97**
Statiiviga
72LZ9700-ZA / 72LZ970S-ZA / 72LZ970T-ZA / 72LZ970G-ZA /
72LZ970W-ZA
1721,0 mm x 1126,0 mm x 410,0 mm
Statiivita
1721,0 mm x 1045,0 mm x 69,9 mm
Statiiviga
79,1 kg
Statiivita
64,6 kg
EESTI
EST
Toitenõuded
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Energiatarve
520 W
Toote funktsioonide uuendamise tõttu võidakse eeltoodud tehnilisi andmeid etteteatamata muuta.
Cl-mooduli suurus
(Laius x kõrgus x sügavus)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
Keskkonna
Hoiustamis
tingimused
temperatuur
Alla 80 %
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel
Satelliitdigitaalteler
Televisioonisüsteem
Programmid
Salvestatavate programmide maksimumarv
Alla 85 %
1
DVB-T
DVB-C
DVB-S/S2
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
Digitaalteler 2
Digitaalteler
Analoogteler
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,
SECAM L/L’3
VHF: E2 kuni E12, UHF: E21 kuni
E69,
CATV: S1 kuni S20, HYPER: S21
kuni S47
VHF, UHF
6,000
Välisantenni näivtakistus
1 Ainult satelliitmudelid
2 Ainult DVB-T2 toega mudelid
3 Välja arvatud DVB-T2 toega mudelid
1,200
75 Ω
141
TEHNILISED ANDMED
RGB-PC, HDMI/DVI-PC toetatud režiimid
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
720x400
31.468
70.08
640x480
31.469
59.94
800x600
37.879
60.31
1024x768
48.363
60.00
1360x768
47.72
59.80
1280x1024
(HDMI-PC)
63.981
60.02
1920x1080
(RGB-PC)
66.587
59.93
1920x1080
(HDMI-PC)
67.5
60.00
HDMI/DVI-DTV toetatud režiimid
Vertikaalsagedus (Hz)
720x480
31.469
31.5
59.94
60
720x576
31.25
50
1280x720
37.5
44.96
45
50
59.94
60
1920x1080
33.72
33.75
28.125
26.97
27
33.716
33.75
56.25
67.43
67.5
59.94
60
50
23.97
24
29.976
30.00
50
59.94
60
Teleri
komponendipordid
Y
DVD-mängija
videoväljundipordid
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signaal
Komponent
HDMI
480i/576i
O
X
480p/576p
O
O
720p/1080i
O
O
1080p
O
(50 Hz / 60 Hz
ainult)
O
(24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz)
EESTI
EST
Resolutsioon
Horisontaalsagedus (kHz)
Komponentpordi ühendusteave
142
TEHNILISED ANDMED
Toetusega DivX-fail
Faililaiendid
.asf
.wmv
Heli/
Video
Kodek
VC-1 täiustatud profiil
Täiustatud profiil taseme 3 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
VC-1 liht- ja põhiprofiilid
Põhiprofiil keskmise taseme juures (nt
CIF, QVGA)
Põhiprofiil kõrge taseme juures (nt
1080p30)
Video
Audio
Profiili/taseme tugi
Selgitus
Ainult standardile SMPTE
421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
WMA-standard
WMA 9 Professional
DivX3.11
Video
.divx
.avi
Täiustatud lihtprofiil
(nt 720p/1080i)
XViD
H.264 / AVC
Audio
EESTI
EST
.mp4
.m4v
.mov
DivX4
DivX5
DivX6
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-1 kiht I, II
MPEG-1 kiht III(MP3)
Dolby Digital
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-4 osa 2
Täiustatud lihtprofiil (nt 720p/1080i)
Audio
AAC
AAC-LC ja HE-AAC
Video
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
HE-AAC
HE-AAC-LC ja HE-AAC
Video
mkv
Audio
Audio
GMC-d või QPEL ME-d
ei toetata. Seda süntaksi
kasutavad andmevood pole
toetatud.
Enamikku saadaolevast
MKV-sisust kodeeritakse
x264-kodekiga.
Dolby Digital
H.264 / AVC
Põhiprofiil taseme 4.1 juures
Kõrgprofiil taseme 4.1 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
MPEG-2
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
VC-1
Lihtprofiil keskmise taseme juures
(nt CIF, QVGA)
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 1080p30)
Täiustatud profiil taseme 3 juures
(nt 720p60, 1080i60, 1080p30)
Video
.ts
.trp
.tp
GMC-d või QPEL ME-d
ei toetata. Seda süntaksi
kasutavad andmevood pole
toetatud.
MPEG-1 kiht I, II
MPEG-1 kiht III(MP3)
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
AAC
Ainult standardile SMPTE
421M VC-1 vastavad andmevood on toetusega.
AAC-LC ja HE-AAC
MPEG-1
Video
.vob
.mpg
MPEG-2
Audio
Dolby Digital
MPEG-1 kiht I, II
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Audio
MPEG-1 kiht I, II
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
Põhiprofiil kõrgtaseme juures
(nt 720p60, 1080i60)
Toetatud on ainult TS, PS
või ES abil konfigureeritud
andmevood
TEHNILISED ANDMED
143
3D toetusega režiim
sisend
Signaal
720p
Eraldusvõime
1280x720
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Esitatavad 3D-video formaadid
45
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
HDMI 3D ülemine ja alumine
89,9/90
59,94/60
HDMI 3D kaadripakkimine
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
HDMI 3D ülemine ja alumine
37,5
75
1080i
1920X1080
33,75
60
28,125
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
HDMI 3D kõrvuti (pool)
67,50
60
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster,
Järjestikkaader
56,250
50
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster,
järjestikkaader
27
24
Ülemine ja alumine, kõrvuti, muster,
HDMI 3D ülemine ja alumine
53,95/54
23,98/24
HDMI 3D kaadripakkimine
67,50
30
HDMI 3D kaadripakkimine
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster
HDMI
1080p
HDMI 3D kaadripakkimine
1920X1080
1080p
1920X1080
66,587
59,934
Ülemine ja alumine, kõrvuti
USB
1080p
1920X1080
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
Muster, MPO (foto)
DLNA
1080p
1920X1080
33,75
30
Ülemine ja alumine, kõrvuti,
muster
DTV
Signaal
Esitatavad 3D-video formaadid
720p, 1080i
Ülemine ja alumine, kõrvuti
yy
Meediumisisu ja -mängija peavad 3D esitamiseks toetama HDMI 3D kaadripakkimist, HDMI 3D kõrvutiesitust, HDMI 3D üla- ja alaesitust.
yy
Video, mida sisestatakse HDMI 3D kaadripakkimisvormingus, HDMI 3D kõrvuti, HDMI 3D ülemine ja
alumine, lülitub automaatselt 3D-kuvarežiimi.
EESTI
EST
RGB
144
TEHNILISED ANDMED
Juhtmeta LAN lairiba-/DLNA-adapteri mooduli (WN8522D1) tehnilised andmed
See seade töötab vaid ühilduva LG LED LCD TV-ga. (Ainult 47/55LW95**)
Standardne
Sagedusvahemik
Modulatsioon
Väljundvõimsus
(tüüpiline)
Andmeedastus
Antenni
võimendus
(tüüpiline)
Kasutatav
sagedusriba
IEEE802.11a/b/g/n
IEEE802.11a/b/g Venemaa jaoks
2402 kuni 2483 MHz
5150 kuni 5250 MHz
5725 kuni 5850 MHz
CCK / OFDM / MIMO
802.11a: 14 dBm
802.11b: 17 dBm
802.11g: 14 dBm
802.11n: 13 dBm
802.11a/g: 54 Mbps
802.11b: 11 Mbps
802.11n: 300 Mbps
2402 kuni 2483 MHz: 1.17 dBi
5150 kuni 5250 MHz: 4.67 dBi
5725 kuni 5850 MHz: 3.30 dBi
802.11a/b/g: HT20
802.11n: HT20/40
yy
Kuna riigi kasutatav sagedusriba võib olla erinev, ei saa kasutaja töösagedust muuta ega reguleerida
ning see toode on seadistatud vastavalt regionaalsele sagedustabelile.
yy
Teleri juhtmeta LAN lairiba-/DLNA-adapteri mooduli FCC ID
FCC ID : BEJWN8522D1
EESTI
EST
RF-mooduli (BM-LDS201) andmed
(Ainult 42/47/55LV77**, 42/47/55LW75**, 42/47/55LW77**, 47/55LW95**, 72LZ97**)
Teleriga 2,4 GHz raadiosagedusvahemikus kasutamiseks.
yy
Väljund: 1 dBm või vähem
yy
Maksimaalne sidekaugus: 10 m avatud ruumis
yy
Sagedusriba: 2,4 GHz (2,4035 GHz kuni 2,4783 GHz)
yy
Edastuskiirus: 250 kilobitti sekundis
yy
Teleris asuva raadiosidemooduli FCC ID
FCC ID : BEJLDS201
INFRAPUNAKOODID
145
INFRAPUNAKOODID
(sõltub mudelist)
Kood
08
Funktsioon
Märkus
POWER (TOIDE) Kaugjuhtimispuldi nupp
(Toide sisse/välja)
Kood
B1
95
ENERGY
SAVING (Energiasääst)
Kaugjuhtimispuldi nupp
B0
Kaugjuhtimispuldi nupp
30
AV MODE (AVrežiim)
Kaugjuhtimispuldi nupp
BA
Kaugjuhtimispuldi nupp
0B
INPUT (Sisend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
8E
Kaugjuhtimispuldi nupp
F0
TV/RAD (Teler/
Raadio)
Kaugjuhtimispuldi nupp
8F
Kaugjuhtimispuldi nupp
10-19
Numbrinupud 0-9 Kaugjuhtimispuldi nupp
7E
SIMPLINK
53
LIST (Loend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
79
RATIO (Kuvasuhe) Kaugjuhtimispuldi nupp
1A
Q.VIEW (Kiirvaade) Kaugjuhtimispuldi nupp
BD
REC (Salvestamine) Kaugjuhtimispuldi nupp
02
VOL + (Helituge- Kaugjuhtimispuldi nupp
vus +)
91
AD
Kaugjuhtimispuldi nupp
03
VOL - (Helitugevus -)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AA
INFO
Kaugjuhtimispuldi nupp
1E
FAV/MARK/
CHAR/NUM
Kaugjuhtimispuldi nupp
9F
APP/*
Kaugjuhtimispuldi nupp
DC
3D
Kaugjuhtimispuldi nupp
09
MUTE/DELETE
Kaugjuhtimispuldi nupp
00
Kaugjuhtimispuldi nupp
01
P^
Pv
59
Erimenüü
Kaugjuhtimispuldi nupp
43
Avamenüü
Kaugjuhtimispuldi nupp
45
Q.MENU (Kiirme- Kaugjuhtimispuldi nupp
nüü)
58
@
Kaugjuhtimispuldi nupp
40
Kaugjuhtimispuldi nupp
41
^
v
07
<
Kaugjuhtimispuldi nupp
06
>
Kaugjuhtimispuldi nupp
44
OK
Kaugjuhtimispuldi nupp
28
BACK (Tagasi)
Kaugjuhtimispuldi nupp
AB
GUIDE (Juhend)
Kaugjuhtimispuldi nupp
5B
EXIT (Välju)
Kaugjuhtimispuldi nupp
72
PUNANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
71
ROHELINE
Kaugjuhtimispuldi nupp
63
KOLLANE
Kaugjuhtimispuldi nupp
61
SININE
Kaugjuhtimispuldi nupp
20
TEXT (Teletekst) Kaugjuhtimispuldi nupp
21
T.OPT(Tekstivalik) Kaugjuhtimispuldi nupp
39
SUBTITLE
(Subtiiter)
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
Märkus
Kaugjuhtimispuldi nupp
Kaugjuhtimispuldi nupp
EESTI
EST
Kaugjuhtimispuldi nupp
Funktsioon
/LIVE TV
146
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Pistikupesa RS-232C häälestus
Ühendage sisendpesa RS-232C välisjuhtseadmega (näiteks arvuti või AV-juhtsüsteem) ja juhtige
teleri funktsioone väliselt.
Ühendage juhtseadme järjestikport teleri tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C.
Ühendustüüp:
D-Sub 9-viiguline pistik
1
6
MÄRKUS
yy
Selle teleri väljund RS-232C on mõeldud
kasutamiseks muude tootjate RS-232C juhtimistarkvara ja -riistvaraga. Alltoodud juhised
on mõeldud abistamiseks programmeerimistarkvara kasutamisel või funktsioonide
katsetamiseks telenet-tarkvaraga.
yy
RS-232C ühenduskaablid ei kuulu toote
müügikomplekti.
5
Nr
9
Viigu nimetus
EESTI
EST
1
Ühenduseta
2
RXD (Andmete vastuvõtt)
3
TXD (Andmete edastus)
4
DTR (DTE-pool valmis)
5
GND
6
DSR (DCE-pool valmis)
7
RTS (Saatmiseks valmis)
8
CTS (Saatmiseks lähtestatud)
9
Ühenduseta
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
147
Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid
ID-seadistus
Seadistage ID-number. "Reaalandmete
teisendamine". (Vt lk153).
7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232Ckaabel)
PC
TV
1 Vajutage nuppu HOME (Avamenüü) ja avage
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
RXD TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TUS, seejärel vajutage nuppu OK.
3 Liikuge noolenuppudega valikule VALIK, seejärel vajutage nuppu OK.
4 Liikuge noolenuppudega valikule Seadista ID,
5 ID-numbri määramiseks sirvige vasakule või
paremale, seejärel valige Sule. Reguleerimisvahemik on 1 kuni 99.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu EXIT
(VÄLJU).
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
EESTI
EST
PC
2 Vajutage noolenuppe ja leidke valik SEADIS-
seejärel vajutage nuppu OK.
3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne)
Avamenüü.
148
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
Sideparameetrid
yy
Boodikiirus: 9600 boodi (UART)
yy
Andmepikkus: 8 bitti
yy
Paarsus: puudub
yy
Stopp-bitt: 1. bitt
yy
Sidekood: ASCII-kood
yy
Kasutage rist(pöörd-)kaablit.
Käskude loend
01. Toide
02. Kuvasuhe
03. Ekraanisummutus
04. Helitugevuse vaigistamine
05. Helitugevuse reguleerimine
k
k
a
c
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 01
(Vt lk150)
k
d
(Vt lk150)
k
e
00 kuni 01
k
f
00 kuni 64
06. Kontrast
k
g
00 kuni 64
07. Heledus
k
h
00 kuni 64
08. Värv
k
i
00 kuni 64
09. Varjund
k
j
00 kuni 64
10. Teravus
k
k
00 kuni 64
k
l
00 kuni 01
k
m
00 kuni 01
k
r
00 kuni 64
COMMAND1
(KÄSK 1)
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik
12. Kaugjuhtimise lukustusrežiim
13. Kõrged
toonid
COMMAND2
(KÄSK 2)
14. Bass
15. Tasakaal
16. Värvitemperatuur
17. Energiasääst
18. Automaatne konfiguratsioon
19. Häälestuskäsk
20. Lisa kanal/
jäta vahele
21. Nupp
22. Taustvalguse juhtimine
23. Sisendi
valik (põhi-)
24. 3D
k
k
s
t
ANDMED
(kuueteistkümnend-)
00 kuni 64
00 kuni 64
x
u
00 kuni 64
j
q
00 kuni 05
j
u
01
m
a
(Vt lk152)
m
b
00 kuni 01
m
m
c
g
Nupu kood
00 kuni 64
x
b
(Vt lk153)
x
t
(Vt lk154)
25. Laiendatud
3D
x
v
(Vt lk154)
COMMAND1
(KÄSK 1)
COMMAND2
(KÄSK 2)
yy
Märkus: USB-toimingute, näiteks DivX või EMF, jooksul ei täideta ühtegi käsku [v.a Power (ka) (Toide)
ja Key (mc) (Klahv)] ning neid käsitletakse kui mittekasutatavaid.
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
149
Edastus- ja vastuvõtuprotokoll
Edastus
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]
[Command 2]
[Set ID]
: esimene käsk teleri juhtimiseks (j, k, m või x).
: teine käsk teleri juhtimiseks.
: saate häälestada ID-seadistuse soovitud monitori ID-koodi valimiseks suvandimenüüs.
Häälestusvahemik 1–99. Kui valite ID-seadistuse väärtuseks 0, juhitakse iga ühendatud seadet.
ID-seadistuse väärtus esitatakse menüüs kümnendarvuna (1–99) ning edastusvastuvõtu protokollis kuueteistkümnendarvuna (0x0–0x63).
[DATA] : käsuandmete edastamine. Käsu oleku lugemiseks edastatakse FF-andmed.
[Cr] : tagasijooks
ASCII-kood "0x0D"
[ ]
: ASCII-kood "tühik (0x20)"
OK, jaatav vastus
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
tusrežiimis, tagastab see personaalarvuti andmed.
Vea kviteering
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Ebanormaalsete andmete vastuvõtu korral mittetöötava funktsiooni või sidevea tõttu edastab teler
selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi).
Andmed 00: lubamatu kood
EESTI
EST
* Normaalsete andmete vastuvõtu korral edastab teler selle vormingu alusel Kviteering-märgi (jaatusmärgi). Sel juhul näitab see andmete praegust olekut, kui andmed on lugemisrežiimis. Kui andmed on kirju-
150
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
01. Toide (käsklus: k a)
04. Helitugevuse vaigistamine (käsklus : k e)
► ► Monitori toite sisse-/väljalülitamine.
► ► Helitugevuse vaigistuse sisse-/väljalülitamine.
Vaigistust saate häälestada ka kaugjuhtimispuldi
nupu MUTE (Vaigista) abil.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : toide väljas
01 : toide sees
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
► ► Toite oleku sees/väljas näitamine.
Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Samamoodi, kui mõni teine funktsioon edastab
FF-andmeid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete tagasiside vastava funktsiooni olekut.
* Teated, nagu OK Ack. (Jaatusmärk OK), Error Ack.
(Jaatusmärgi tõrge) ja muud säärased võivad ilmuda
teleri ekraanile, kui toide on sees.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: helitugevuse vaigistus sees (helitugevus väljas)
01 : helitugevuse vaigistus väljas (helitugevus sees)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Helitugevuse reguleerimine (käsklus : k f)
► ► Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi
HELITUGEVUSnuppude abil.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
02. Kuvasuhe (käsklus: k c) (põhipildi suurus)
► ► Ekraanivormingu häälestamine. (Põhipildi vorming)
Ekraanivormingut saate muuta valikuga Kuvasuge
menüüs Q.MENU (Kiirmenüü) või menüüs PILT.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
EESTI
EST
Data 01 : normaalekraan (4:3)
02: Laiekraan (16:9)
06 : Algne
07 : 14:9
09 : Skaneerimine
0B : täis ekraan
10 to 1F :kinosuum 1 kuni 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* RGB-PC- või komponentsisendi kasutamisel valige
kuvasuhe 16:9 või 4:3.
* Režiimis TV/HDMI on saadaval järgmised valikud:
(1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50Hz / 60 Hz, 1080p 24
Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponent ( 720p, 1080i,
1080p 50 Hz / 60 Hz), Skaneerimine.
* Režiim Täisekraan töötab ainult DTV, analoogi ja AV
korral.
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist “Reaalandmete teisendamine”. (Vt lk153)
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (käsklus : k g)
► ► Ekraani kontrasti reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Heledus (käsklus : k h)
► ► Ekraani heleduse reguleerimine.
Heledust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
03. Ekraanisummutus (käsklus : k d)
► ► Ekraanisummutuse sisse-/väljalülitamine.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : ekraanisummutus väljas (pilt sees).
Video vaigistus väljas
01: ekraanisummutus sees (pilt väljas)
10: video vaigistus sees
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui video vaigistus on sees, kuvatakse ekraanikuva
(OSD). Kui ekraanisummutus on sees, siis ekraanikuva (OSD) ei kuvata.
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Värv (käsklus: k i)
► ► Ekraani värvide reguleerimine.
Kontrasti saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
151
09. Varjund (käsklus : k j)
13. Kõrged toonid (käsklus: k r )
► ► Ekraani varjundi reguleerimine.
Varjundit saate reguleerida ka menüüs PILT.
► ► Kõrgete toonide reguleerimine.
Kõrged toonid saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed punane: 00 kuni roheline: 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
10. Teravus (käsklus: k k)
► ► Ekraani teravuse reguleerimine.
Teravust saate reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (käsklus: k s )
► ► Bassi reguleerimine.
Bassi saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Helitasakaal (käsklus : k t)
► ► Helitasakaalu reguleerimine.
Helitasakaalu saate reguleerida ka menüüs AUDIO.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data00 : OSD väljas
01 : OSD sees
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Kaugjuhtimispuldi lukustusrežiim (käsklus : k m)
► ► Kaugjuhtimispuldi ja monitori esipaneeli juhtseadiste lukustamine.
16. Värvitemperatuur (käsklus : x u)
► ► Värvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-sätteid saate
reguleerida ka menüüs PILT.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : lukk väljas
01 : lukk sees
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kasutage seda režiimi, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti.
Toite sisse-väljalülitamisel välisjuhtseadme lukustus
vabastatakse.
* Kui klahvilukk on ooterežiimis sees, ei lülitu teler sisse
toiteklahvi ega klahvi IR & Local (IR & kohalik) vajutamisel.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data min : 00 kuni max : 64
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
11. OSD-režiimi valik (käsklus : k l)
► ► Ekraanikuva (OSD) sisse-/väljalülitamine kaugjuhtimisega.
152
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
17. Energiasääst (käsklus: j q)
19. Häälestuskäsk (käsklus: m a)
► ► Teleri energiakulu vähendamine. Energiasäästmist saate
reguleerida ka menüüs PILT.
► ► Valige kanal järgnevale reaalarvule.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Energiasäästu
funktsioon
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tase
2
1
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Väljas
0
Madal
Toide
0
0
0
1
Minimaalne
0
Madal
Toide
0
0
1
0
Keskmine
0
0
1
1
Maksimaalne
1
0
0
Automaatne
0
0
0
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Madal
Toide
0
Madal
Toide
0
0
0
0
Kirjeldus
3
0
1
0
1
Ekraan
Väljas
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
EESTI
EST
18. Automaatkonfigureerimine (käsklus: j u)
► ► Pildi asendi ja väreluse automaatne reguleerimine. Töötab
ainult RGB (PC)-režiimis.
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: monitori
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Andmed 00: kõrge kanali andmed
Andmed 01: madala kanali andmed
näide nr 47 -> 00 2F (2FH)
Nr 394 -> 01 8A (18AH),
DTV nr 0 -> pole oluline
Data02 : Antenn/Kaabel : 0x00 : Analoog Peamine
0x10: DTV Põhi
0x20: raadio
Satelliit :
0x40 : DTV peamine
0x50: raadio
Kanali andmete vahemik
Analoog – min: 00 kuni max: C7 (0 kuni 199)
Digitaal – min: 00 kuni max: 270F (0~9999)
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Data min: 00 kuni max: 7DH
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
20. Programmi lisamine/vahelejätt (käsklus: m b)
22. Juhi tagavalgust (käsklus : m g)
► ► Sätestab praeguse programmi vahelejätmise oleku.
► ► Et juhtida tagavalgust.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00 : Jäta vahele
01 : Add
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed Min: 00 kuni max 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Reaalandmete teisendamine
00 : Samm 0
Samm 10 (Seadista ID
10)
A:
F:
10 :
64 :
Samm 15 (Seadista ID
15)
Samm 16 (Seadista ID
16)
23. Sisendi valik (käsklus : x b)
(põhipildi sisend)
► ► Sisendallika valik põhipildi jaoks.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Andmed: struktuur
MSB
0
Samm 100
CF : Samm 199
FE : Samm 254
FF : Samm 255
21. Nupp (käsklus: m c)
► ► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmine.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
klahvikood (Vt lk145)
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
0
0
0
0
0
Sisendi number
Välissisend
Andmed
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analoog-
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponent
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Sisendi number
HDMI
Andmed
0
0
0
0
Sisend 1
0
0
0
1
Sisend 2
0
0
1
0
Sisend 3
0
0
1
1
Sisend 4
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Kui väline sisend on DTV, on sisendi number ‘0’
EETER, ‘1’ CATV ja ‘2’ SATELLIIT.
EESTI
EST
Samm 115
Samm 116
LSB
Välissisend
6E : Samm 110
73 :
74 :
153
154
VÄLISJUHTSEADME HÄÄLESTAMINE
24. 3D (käsk: x t) (ainult 3D mudelid)
25. Laiendatud 3D(Käsk: x v) (ainult 3D mudelid)
► ► 3D režiimi muutmiseks telerites.
► ► 3D režiimi muutmiseks telerites.
Ülekanne [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[ ][Data03][ ][Data04][Cr]
Data01 00 : 3D sees
01 : 3D väljas
02 : 3D kuni 2D
03 : 2D kuni 3D
Data02 00 : Top and Bottom (Üla- ja alaesitus)
01 : Side by Side (Kõrvuti)
02 : Check Board (Muster)
03 : Frame Sequential (Järjestikkaader)
Data03 00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
Data04 3D-sügavus : min: 0 ~ max: 14
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine".(Vt lk153)
*Kui data1 on 00(3D sees), ei oma data4 tähendust.
*Kui data1 on 01(3D väljas) või 02 (3D > 2D), ei oma
data2, data3 ja data4 tähendust.
*Kui data1 on 03 (2D > 3D), ei oma data2 ja data3
tähendust.
EESTI
EST
Data1
Data2
Data3
Data4
00
O
O
X
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
X
O
X : ei oma tähtsust
Ack [t][ ][OK][Data01][Data02][Data03][Data04][x]
[t][ ][NG][Data01][x]
Ülekanne [x][v][ ][Set ID][ ][Data01][ ]
[Data02][Cr]
Data01 : 3D valik
00 : 3D-pildi korrektuur
01 : 3D-sügavus (ainult 2D > 3D)
02 : 3D-vaatepunkt
05 : 3D-optimeerimine
Data02 Iga Data01 andmetega määratud 3D-suvandi
puhul on eraldi vahemik.
1) Kui Data01 on 00
00 : Right to Left (Paremalt vasakule)
01 : Left to Right (Vasakult paremale)
2) Kui Data01 on 01
Data Min: 0 ~ Maks: 14
3) Kui Data01 on 02
Data min: 0 ~ max: 14 (v.a 72LZ97**)
Andmeväärtuse vahemik (0 kuni 20) teisendab vaatepunkti vahemikku (-10 kuni 10) automaatselt.
Data min: 0 ~ max: 06 (ainult 72LZ97**)
Andmeväärtuse vahemik (0 kuni 20) teisendab vaatepunkti vahemikku (-3 kuni 3) automaatselt.
4) Kuid Data01 on 05
Data Min: 0 ~ Maks: 02
* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine". (Vt lk153)
Ack [v][ ][OK][Data01][Data02][x][v][ ][NG]
[Data01][x]
* Kasutage funktsiooni sõltuvalt mudelist.
Teleri mudeli- ja seerianumber asuvad teleri taga.
Kirjutage need allolevatele ridadele (neid andmeid
läheb vaja hooldusesse pöördumisel).
MUDEL
SEERIANUMBER
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement